Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar Endoscopic Management Of Colonic Strictures BAHADIR EGE 1, SEZA LEVENTO LU 2, TOLGA D NÇ 3, MERTER GÜLEN 4, BÜLENT MENTEfi 2 1 Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Klini i, Ankara - Türkiye 2 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ad, Ankara - Türkiye 3 Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Genel Cerrahi Klini i, Ankara - Türkiye 4 Ac badem Hastanesi Genel Cerrahi Klini i, Ankara - Türkiye ÖZET Amaç: Günümüzde acil kar n ameliyatlar n n en s k nedenlerinden biri olan intestinal obstrüksiyon, intestinal içeri in gastrointestinal sistem içerisinde, tam ya da k smi olarak distale do ru geçememesidir. Çal flmam zda, kolonda darl k ve obstrüksiyon geliflen hastalara uygulad m z balon dilatasyon ve stent sonuçlar m z literatür eflli inde tart flmay amaçlamaktay z. Yöntemler: T kay c kolon veya rektum tümörü olan ayr ca radyoterapiye ba l darl k nedeni ile genel cerrahi servisine yat r lan, balon dilatasyon ve kolonik stent uygulanan 15 hasta çal flmaya dahil edildi. Kolonda darl k saptanan hastalara balon dilatasyonu, malignite saptanan hastalara ise ya elektif cerrahiye haz rl k için ya da paliyasyon amaçl stent yerlefltrildi. Bulgular: Hastalar n genel yafl ortalamas 53.8 di. fllem uygulanan 15 hastan n 8 i (%53) erkek; 7 si (%47) kad nd. Hastan n 10 (%66) unda stenoz saptand ve balon dilatasyonu uyguland. Balon dilatasyonu uygulanan 10 hastan n 6 s (%60) rektum kanserine, 2 si (%20) serviks kanserine, bir hasta iskemik kolite (%10), ABSTRACT Objevtive: Intestinal obstruction-one of the important cause of the emergency abdomen surgery- is complet or incomplet passage of the intestinal content through the distal parts of the gastrointestinal system. Aim of this study is to discuss our outcomes of colonic dilatation and stent application that was performed to the colonic stenosis with the literature. Methods: 15 patients who undervent colonic stenting or balloon dilatation cause of obstructive rectum cancer or stenosis caused by radiotheraphy. Balloon dilatation was performed to the patients with the diagnosis of colonic stenosis; stent was applied to the patients with malignancy for preoperative preperation or palliation. Results: Mean age of the patients was 53,8. 8 (%53) of 15 patients were male, 7 (%47) patients were female. Balloon dilatation was performed to the 10 (%66) patients who have colonic stenosis. Of the 10 patients; 6 (%60) have stenosis caused by radiotheraphy for rectum cancer, 2 (%20) for cervix cancer, 1 (%10) for multiple myeloma Baflvuru Tarihi: , Kabul Tarihi: Dr. Bahad r Ege O uzlar Mah Sok. Koru Hastanesi, Ankara - Türkiye Tel: Kolon Rektum Hast Derg 2014;24:81-85

2 82 EGE ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül i (%10) multiple myeloma ba l radyoterapi alan ve neticesinde darl k geliflen hastalard. Stent uygulanan 5 hastan n 2 si (%40) cerrahi öncesi stentleme, 2 si (%40) ileri evre rektum kanserine ba l palyasyon ifllemiydi. Bir hasta ise radyoterapiye ba l darl olan ve mükerrer balon dilatasyonuna ra men tekrar darl k geliflen hastayd. Uygulanan ifllemlerin hiçbirinde komplikasyon geliflmedi Sonuç: Kolonik darl klar n tedavisinde uygulanan balon dilatasyon h zl, minimal invaziv, baflar oran yüksek, düflük komplikasyon oran na sahip, düflük morbiditeli, düflük maliyetli ve gerekti inde tekrarlanabilirli i ile baflar l bir tedavi yöntemidir. Ayr ca, ileri evre t kay c tümörlerde gerek palyasyon, gerekse de obstrüksiyonla gelen tümörlere elektif küratif cerrahi flans verilmesinde stent uygulamas, yüz güldüren sonuçlar ile etkin bir seçenek olarak görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Balon dilatasyon, Kolonik stent, Kolonik darl k and 1 (%10) for ischemic colitis. Stent application was performed to the 5 patients. 2 (%40) patients who underwent colonic stenting for preoperative preperation, 2 of them(%40) were the patients who have advanced level rectum ca. 1 patient who has applied stent for the stenosis after multiple balloon dilatation. There were no complication with the procedures. Conclusion: Balloon dilatation that is performed for the treatment of colonic stenosis is rapid, minimal invasive, cost effective, repetitius and successful technic with high treatment and low complication rates. Stent procedure is not only an effectice technic for paliation of advanced level of rectum cancer but also for the preperation of curetive treatment of obstructive tumors before elective surgery. Key words: Balloon dilatation, Colonic stent, Colonic stenosis Girifl NICE (The National Institute of Clinical Excellence) klavuzuna göre; acil barsak t kan kl ile gelen hastalarda kolona endoskopik stent konulma ifllemi, acil cerrahiye alternatif olarak gösterilmektedir. 1 Kolonoskopi ile yap lan stentleme ifllemi kabul gören güvenli bir tedavi seçene idir. 2 Uygulanacak kolonoskopi, bu hastalarda hem tan hem de tedavi arac olabilmektedir. 3 Ayr ca kolorektal cerrahiye ba l olarak geliflen anastomoz darl klar nda (%5-22) ve radyoterapiye ba l geliflen darl klarda balon dilatasyon, etkin ve tekrarlanabilir bir flekilde, güvenle uygulanmaktad r. 4,5 Tümörlerde ise kendili inden geniflleyen stent uygulamas, cerrahi öncesinde ve palyasyonlarda baflar l bir flekilde kullan labilmektedir. 6 Çal flmam zda, kolonda darl ve t kan kl olan hastalara uygulad m z balon dilatasyon ve stentleme ifllemlerinin sonuçlar n literatür eflli inde tart flmay amaçlamaktay z. Gereç - Yöntem Nisan 2011 ve Nisan 2013 tarihleri aras nda t kay c kolon, rektum tümörü (1/3 proksimal ve 1/3 orta) ve radyoterapiye ba l darl k nedeni ile genel cerrahi servisine yat r lan, balon dilatasyon ve kolonik stent uygulanan 15 hasta çal flmaya dahil edildi. Bu hastalar n demografik özellikleri, semptomlar, darl a neden olan patolojileri, darl n seviyesi ve uygulanan ifllemler önceden haz rlanm fl standart formlara kaydedildi. Tüm hastalara detayl klinik muayene yap ld. Ayakta direk kar n grafisi (ADKG) ve bilgisayarl tomografi (BT) çekilerek t kan kl a sebep olan patolojinin yerleflim yeri, boyutu ve evresi belirlendi. Balon dilatasyon ve stent ifllemine uygun olan hastalara lavman (Fleet Enema 133 Ml/ Kozmed Ltd. ST) ile distal barsak temizli i uyguland. fllemler sedasyon analjezisi alt nda gerçeklefltirildi. Propofol bolus enjeksiyonu yar ayarl standart protokole uygun flekilde 70 yafl alt hastalarda 60mg, yafl aral ndaki hastalarda 40 mg olacak flekilde yap ld. Ek doz propofol uygulamas her seferinde 20 mg olmak üzere total doz 200 mg geçmeyecek flekilde verildi. Standart kolonoskop (Fujinon EPX-4400, System EG- 530 WL, Japan) ile kolonik darl k görülene kadar ilerlendi. Stenoz saptanan hastalarda, 18 mm ye kadar geniflleyebilen 8 mm çap ndaki balon dilatatör, stenotik sahadan geçirilerek ortalama 4 atm bas ç ile fliflirilip, 3 dakika süre ile iki defa dilatasyon ifllemi uyguland. Kolonoskopun dilate edilen alandan geçirilebilmesi ve

3 Vol. 24, No.3 KOLON K DARLIKLARA ENDOSKOP K YAKLAfiIMLAR 83 barsak içeri inin darl n distaline geçiflinin izlenmesi ile dilatasyonun etkin oldu u görüflüne sahip olundu. Malign darl klarda ise; ifllem öncesinde yap lan tetkikler neticesinde, tümör boyutlar na uygun olan, geniflleyebilen tam kapl metalik stent (Wallflex, Boston Scientific) temin edildi. Yerleflim ifllemi için, skopi alt nda inç çap ndaki kaygan klavuz tel tümör içerisinden geçirildi. Stent tümör distal s n r n 3 cm geçecek flekilde aç ld. Proksimalden gelen barsak içeri inin görülmesi ve kolonoskopun proksimale do ru ilerleyebilmesi ile stentin etkin bir flekilde yerlefltirildi i kanaatine var ld. Kolonoskopik bulgular dijital ortamda JPEG (Joint Photographic Experts Group) ve/veya MPEG (Moving Picture Experts Group) format nda kay t edildi. Tüm hastalara giriflim sonunda olas perforasyon kontrolü için ADKG çekildi. Hastalar ifllem sonras dönemde; 1. hafta, 3. hafta ve 2. ayda kontrole ça r ld. Daha önce balon dilatasyon ile tedavi edilmifl ancak semptomatik olan darl klarda endoskopik kontrol sonras nda, balon dilatasyon ikinci kez uyguland. Kolonik tümör kaynakl barsak t kan kl kl nedeni ile gelen hastalara kolonoskopik stent uygulamas gerçeklefltirildi. Ameliyata kadar geçen sürede köprüleme yap ld. Barsak pasaj n n sa lanmas ile kolonik ödemin gerilemesi sonucunda hastalar barsak temizli i yap larak operasyona al nd. Tamam na laparoskopik kolon ve/veya rektum cerrahisi gerçeklefltirildi. Operasyon öncesi ifllem uygulanan hastalar, ameliyat haz rl klar yap ld ktan ve klinik olarak stabil hale geldikten sonra ortalama 2.5 gün içerisinde operasyona al nd lar. Stent bulunan segmentide içerecek flekilde onkolojik prensiplere uygun rezeksiyon yap ld. Bulgular Hastalar n genel yafl ortalamas 53.8 di. fllem uygulanan 15 hastan n 8 i erkekti. Stenoz saptanan hastalarda konstipasyon en s k flikayet iken, t kan kl k geliflen hastalarda ise distansiyon ortak flikayetti. Tüm hastalarda Tablo 1. Balon dilatasyonu uygulanan hastalar n etiyolojik da l mlar. Balon Dilatasyonu Uygulanan Hastalar n Rektum Ca nedeni ile radyoterapi 6 Serviks Ca nedeni ile radyoterapi 2 Multiple Myelom nedeni ile radyoterapi 2 skemik kolit sonras 1 Toplam 10 Tablo 2. Stent uygulanan hastalar n da l mlar. Stent Uygulanan Hastalar n Elektif cerrahi öncesi 2 leri evre rektum ca palyasyonu 2 Mükerrer balon dilatasyonuna ra men darl k 1 Toplam 5 kar n a r s mevcuttu. Hastalar n 10 unda stenoz saptand ve balon dilatasyonu uyguland. Balon dilatasyonu uygulanan 10 hastan n 6 s nda rektum kanseri için verilen radyoterapiye ba l darl k, 2 sinde serviks kanseri için verielen radyoterapiye ba l darl k, birinde multiple myeloma tedavisi için verilen radyoterapiye ikincil geliflen darl k vard. skemik kolit nedeniyle geliflen darl k ise bir hastada mevcuttu (Tablo 1). Bu hastalar n takip süresince balon dilatasyon ihtiyac ortalama 2.8 di. Stent uygulanan 5 hastan n 2 si cerrahi öncesi stentleme iken, 2 si ileri evre rektum kanserinde pasaj sa lamak için yap lm flt. Bir hasta ise radyoterapiye ba l darl olan ve mükerrer balon dilatasyonuna ra men tekrar darl k geliflen hastayd (Tablo 2). Cerrahi öncesi stentleme uygulanan 2 hastan n biri rektum kanseri di eri ise sigmoid kolon kanseri idi. Stentleme iflleminden sonra bu 2 hasta operasyona al nd ve stenti de içerecek flekilde onkolojik rezeksiyon yap ld. Uygulanan ifllemlerin hiçbirinde komplikasyon geliflmedi. Tart flma Akut mekanik intestinal t kan kl n en s k nedeni, geçirilmifl kar n cerrahisine ba l olan yap fl kl klard r. Ancak sebep, t kan kl n yerine göre (ince barsak veya kolon) farkl l k gösterir. 7 Cerrahi sonras geliflen anastomoz darl klar hem hastalar için hem de cerrah için zorluk oluflturmaktad r. Buna sebep genellikle iskemi, fistül, kanama, inflamasyon, cerrahi teknik ve radyoterapidir.8,9 Kolonoskopi, bu hastalara hem tan, hem de tedavi f rsat tan maktad r. 3,10 Kolonoskopi ile Resim 1. Anastomoz darl (A), darl a balon dilatasyon uygulanmas (B), dilatasyon sonras darl n görünümü (C).

4 84 EGE ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2014 Resim 2. Tümoral darl ktan klavuz tel geçirilmesi (A), klavuz tel üzerinden stentin ilerletilmesi (B), stent aç ld ktan sonra tümöral darl n görünümü (C). t kan kl n nedeni ortaya konulduktan sonra nedene yönelik olarak detorsiyon, balon dilatasyon ve stentleme gibi tedavi edici ifllemler ugulanabilir. 11 Geniflleyebilen kolorektal stentler, bu bölgenin malign tümörlerinde kullan labilmektedir. Acil stoma aç lmas na gerek kalmadan t kan kl gidermekte, barsak dekompresyonunu sa layarak barsak haz rl na olanak sa lamaktad r. Kolon ve rektumun en fazla acil giriflimlerinden biri olan kolon t kan kl klar nda, bu dönemdeki ameliyat gereksinimini ve buna ba l gerçekleflecek ameliyatlar n mortalitesini ve morbiditesini azaltmaktad r. 12, y l nda ilk kez uygulanan kolonoskopi eflli inde dilatasyon ve stent uygulamalar n n, kolorektal kanserlerde palyasyon, acil ameliyat erteleme ve küratif ameliyata olanak sa lama d fl nda radyasyona ba l strüktürlerde de kullan m vard r. 14,15,16 Bu çal flmada 5 hastaya stent ifllemi uygulanm fl olup bunlardan ikisi palyasyon amaçl iken, ikisi cerrahi öncesi, biri ise mükerrer dilatasyona ra men tekrar geliflen darl n giderilmesi için uygulanm flt r. Palyasyon sebebi ile stent uygulanan iki hasta; yafllar ileri, genel durumlar düflkün, yandafl hastal klar nedeniyle cerrahi tedavide yüksek mortalite riski olan hastalard. fllem sonucunda dekompresyon baflar ile sa lanm fl olup hastalar komplikasyonsuz evine gönderilmifltir. Hastalar n, hastal klar n n son dönemlerinde cerrahi ve komplikasyonlar ile u raflmalar n n önüne geçilmesi Resim 3. skemiye ikincil geliflen darl k (A), radyoterapiye ikincil geliflen darl k (B). aç s ndan da baflar l bir sonuç al nm flt r. Ayr ca hastal klar n küratif olarak tedavi etmeyecek olan büyük bir cerrahi giriflim fikrinin, hastalar n ruh haline verece i olumsuz etkilerinin de önüne geçilmifltir. Elektif onkolojik cerrahi tedavi ile sa kal m na katk sa lanacak iki hastaya uygulanan stent ifllemi ile t kan kl k aç larak dekompresyon sa lanm fl olup elektif ameliyat haz rl için gerekli zaman kazan lm flt r. Akut malign kolonik t kan kl k mortalite ve morbiditesi yüksek acil cerrahi durumlardan biridir. Yap lan bir retrospektif çal flmada acil malign kolonik t kan kl kla gelen hastalarda kolonik stentleme, dekompresyon ve sonras nda elektif tek basamakl cerrahiye baflar l köprü oluflturma (bridge to surgery) oran n n ortalama %95 oldu u bulunmufltur. 17 Bir baflka çal flmada sol kolonda tümöre ba l t kan kl olan hastalarda kolonik stentlemenin elektif cerrahiye güvenli bir köprü oluflturdu u (bridge to surgery) ve tek basamakl (one-stage-surgery) cerrahi flans n artt rd, stoma gereksinimini ve yara yeri enfeksiyon oran n ise azalt l gösterilmifltir. 18 Kolonoskopik dilatasyon, tufle mesafesinde olmayan anastomoz darl klar ndaki ilk uygulanacak yöntemdir. 8 Dilatasyon ifllemi ile beraber biyopsi al narak malignite olas l ekarte edilmelidir. 6 Çal flmam zdaki hastalarda, anastomoz darl klar n n ço unlu u rektum kanseri nedeniyle verilen radyoterapiden kaynaklanmaktayd. fllem uygulanan hastalardan biyopsiler al narak malignite olas l ekarte edildi. Endoskopik balon dilatasyonu tufle mesafesinde olmayan darl klarda baflar ile uyguland. Bu hastalarda genellikle anastomoz hatt nda oluflan iskemiye ikincil ve/veya radyoterapiye ba l geliflen kolit ve bunun oluflturdu u inflamasyona sekonder olarak darl k geliflti ini düflünmekteyiz. Endoskopik balon dilatasyonun güvenle uygulanan, baflar oran n n % ; perforasyon oran n n %0-3.8 oldu unu bildiren çal flmalar mevcuttur. 4,19 Bizim çal flmam zda da balon dilatasyon baflar ile uygulanm fl herhangi bir komplikasyon meydana gelmemifltir. Hastalar n takip sürelerinde tekrarlayan semptomatik darl kla geliflmifl ve bu hastalara balon dilatasyon tekrar uygulanm flt r. Hasta bafl na yap lan balon dilatasyon say s ortalama 2.8 olarak bulunmufltur. Sonuç Kolorektal cerrahi giriflimler ve radyoterapi sonras kolon ve rektumda darl k geliflebilmektedir. Kolonoskopik

5 Vol. 24, No.3 KOLON K DARLIKLARA ENDOSKOP K YAKLAfiIMLAR 85 kontrol erken tan konulmas ve endoskopik tedavinin uygulanmas aç s ndan çok önemlidir. Bu darl klar n tedavisinde uygulanan balon dilatasyon minimal invaziv, baflar oran yüksek, düflük komplikasyon oran na sahip ve gerekti inde tekrarlanabilirli i ile baflar l bir tedavi yöntemidir. Bununla beraber, ileri evre t kay c tümörlerde gerek palyasyatif tedavi, gerekse de t kan kl kla gelen tümörlere elektif küratif cerrahi flans verilmesinde kolonik stent uygulamas, yüz güldüren sonuçlar ile etkin bir seçenek olarak görülmektedir. Kaynaklar 1. NICE guidelines. Colorectal cancer: The diagnosis and management of colorectal cancer. Available from:url:http:// pdf/csgccfullguidance.pdf 2. Buckley M. Pooled analysis of the efficacy and safety of self expanding metal stenting in malignant colorectal obstruction. Am J Gastroenterol 2004;99: Targownik LE, Spiegel BM, Sack J, et al. Colonic stent vs. emergency surgery for Self-expanding metallic stents for re-management of acute left-sided malignant living ma-lignant colorectal obstruct colonic obstruction: a decision analysis. Ann Surg Gastrointest Endosc 2007;246: Placer C, Urdapilleta G, Markinez I, et al. Benign anastomotic strictures after oncologic rectal cancer surgery. Results of treatment with hydrostatic dilation. Cir Esp 2010;87: Mukai M, Kishima K, Iizuka S, et al. Endoscopic hook knife cutting before balloon dilatation of a severe anastomotic stricture after rectal cancer resection. Endoscopy 2009;41: Donatelli G, Ceci V, Cereatti F, et al. Minimally invasive treatment of benign complete stenosis of colorectal anastomosis. Endoscopy 2008;40: Brüggmann D, Tchartchian G, Wallwiener M, et al. Intra-abdominal adhesions. Dtsch Arztebl Int 2010;107: Delaunay K, Barthelemy C, Dumas O, et al. Endoscopic therapy of benign colonic post-operative strictures: report on 27 cases. Gastroenterol Clin Biol 2003;27: Hirono S, Ueno M, Takifuji K, et al. Successful interventional dilatation of a complicated stricture of the anastomotic colon: report of a case. Int Surg 2007;92: Vitale MA, Villotti G, D Alba L, et al. Preoperative colonoscopy after self-expandable metallic stent placement in patients with acute neoplastic colon obstruction. Gastrointest Endosc 2006;63: Baron TH. Interventional palliative strategies for malignant bowel obstruction. Curr Oncol Rep 2009;11: Gandrup P, Lund L, Balslev I. Surgical treatment of acute malignant large bowel obstruction. Eur J Surg 1992;158: Ruol, Gougoutas C, Paty PB, et al. Elective bowel resection for incurable stage IV colorectal cancer: prognostic variables for asymptomatic patients. J Am Coll Surg 2003;196: Athreya S, Moss J, Urquhart G, et al. Colorectal stenting for colonic obstruction: the indications, complications, effectiveness and outcome- 5-year review. Eur J Radiol 2006;60: Shim CS, Cho JY, Jung IS, et al. Th rough-the-scope double colonic stenting in the management of inoperable proximal malignant colonic obstruction: a pilot study. Endoscopy 2004;36: Guan YS, Sun L, Li X, Zheng XH. Successful management of a benign anastomotic colonic stricture with self-expanding metallic stents: a case report. World J Gastroenterol 2004;10: Morino M, Bertello A, Garbarini A, et al. Malignant colonic obstruction managed by endoscopic stent decompression.followed by laparoscopic resections. Surg Endosc 2002;16: Huang X, Lv B, Zhang S, Meng L. Preoperative colonic stents versus emergency surgery for acute left-sided malignant colonic obstruction: a metaanalysis. J Gastrointest Surg. 2014;18(3): Giorgio P, Luca L, Rivellini G, et al. Endoscopic dilation of benign colorectal anastomotic stricture after low anterior resection: A prospective comparison study of two balloon types. Gastrointest Endosc 2004;60:

Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon

Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon Endoscopic Dilatation of Benign Colonic Anastomotic Stricture SMA L YAMAN, HAYRULLAH DER C Bal kesir Üniversitesi

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum

Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum Stent Application for Obstructive

Detaylı

Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu

Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu DOI: 10.5472/MMJ.2015.03401.2 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu Endoscopic balloon dilatation

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m

Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m Management of Iatrogenic Colonic Perforations

Detaylı

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz A Study on Laparoscopic Colorectal Surgery in T.R.N.C MUSTAFA KALFAO

Detaylı

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz ÖZGÜN MAKALE Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz The Role of Hartmann s Procedure in Emergency Left Colon Pathologies: Our Clinical Experience Hasan Bostancı,

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas

Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas Colonoscopy Performed According To The Quality

Detaylı

Akut mekanik intestinal obstrüksiyon: Bir eğitim ve araştırma hastanesi nin 5 yıllık deneyiminin sonuçları

Akut mekanik intestinal obstrüksiyon: Bir eğitim ve araştırma hastanesi nin 5 yıllık deneyiminin sonuçları Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27(1): 10-14 ARAŞTIRMA YAZISI 10.5097/1300-0705.UCD.846-11.01 Akut mekanik intestinal obstrüksiyon: Bir eğitim ve araştırma hastanesi nin 5 yıllık deneyiminin sonuçları Acute

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Timing of Hartmann s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery

Timing of Hartmann s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery ÖZGÜN MAKALE 82 Sol Kolon Patolojileri Nedeniyle Hartmann Kolostomi Uygulanan Olgularda Kolostomi Kapatılması İçin Geçmesi Gereken Sürenin Önemi ve Mekanik Barsak Temizliğinin Gerekliliği Timing of Hartmann

Detaylı

Sigmoid Volvulustaki Tedavi Protokolleri TREATMENT PROTOCOLS OF THE SIGMOID VOLVULUS

Sigmoid Volvulustaki Tedavi Protokolleri TREATMENT PROTOCOLS OF THE SIGMOID VOLVULUS Araştırma Sigmoid Volvulustaki Tedavi Protokolleri TREATMENT PROTOCOLS OF THE SIGMOID VOLVULUS Turgut ANUK 1, Şahin KAHRAMANCA 2, Bülent Çağlar BİLGİN 1, Neşet KÖKSAL 1 1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Kolonoskopiye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m

Kolonoskopiye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum ye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m Management of atrogenic Colon Perforations Due To Colonoscopy HASAN

Detaylı

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları Dicle Tıp Dergisi / A. Kısaoğlu et al. Obstrüktif kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi 2013; 40 (3): 401-405 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0297 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri Isolated Anterior Abdominal Wall Metastasis of Rectal Adenocarcinoma

Detaylı

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar Colonoscopy Outcomes of Patients who Present

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi TEKN K NOT & Hastal klar Dergisi Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi Single Incision Laparoscopy Assisted Right Hemicolectomy ARAS EMRE CANDA, SA D NEfiAN, CEM TERZ, SELMAN SÖKMEN, MEHMET

Detaylı

T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi

T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi Subtotal/Total Colectomy for The Treatment of Obstructive

Detaylı

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl Frequency of Colorectal Cancer

Detaylı

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler

Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler Research Article /Araştırma Makalesi Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler Factors Effecting Morbidity And Mortality in Obstructing

Detaylı

Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler

Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler Risk Factors Affecting the Morbidity of Penetrating Colon

Detaylı

İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin Etkinliği

İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin Etkinliği İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(4):181-185 doi: 10.5505/1304.8503.2012.47550 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Hamid Kabuli¹, A. Cem Dural¹, Cevher Akarsu¹, M. Gökhan Ünsal¹, İlkay Halıcıoğlu¹,Pınar Karakaya², Ravza Yılmaz³, Halil

Detaylı

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Özofagus striktürleri gastroenteroloji pratiğinde seyrek olmayarak karşılaşılan problemlerdendir. Özofagus striktürleri

Detaylı

Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği

Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2003; 2 (1): 15-19 Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği The efffectiveness of Savary-Gilliard bougie dilatation

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Olgu Sunumu Crohn Hastalığı. Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1

Olgu Sunumu Crohn Hastalığı. Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1 Olgu Sunumu Crohn Hastalığı Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1 F.Ş. 46 2/12/2007 Karın ağrısı Yaklaşık 5 yıl önce dış merkezde Ülseratif Kolit tanısı konulan hasta polikliniğimize

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

Kolon volvulusları: süregelen cerrahi problem ve tedavi seçenekleri Colonic volvulus: continuing surgical problem and treatment options

Kolon volvulusları: süregelen cerrahi problem ve tedavi seçenekleri Colonic volvulus: continuing surgical problem and treatment options Araştırma Makalesi /Research Paper Ege Tıp Dergisi /Ege Journal of Medicine 48(2): 89-93, 2009 Kolon volvulusları: süregelen cerrahi problem ve tedavi seçenekleri Colonic volvulus: continuing surgical

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Dr. Korhan Taviloğlu - www.taviloglu.com 1 Kolon un arteryel dolaşımı - İMA Drummond Gordon PH, Nivatvongs

Detaylı

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali 6 www.bowelscreeningwales.org.uk Bağırsak Tarama Testi nin Tekrarı Bu broşür belirsiz sonuç nedeniyle bağırsak tarama testini tekrarlaması istenen

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Kolorektal Nedenlere Bağlı Mekanik Barsak Tıkanıklıklarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Cerrahi Seçenekler

Kolorektal Nedenlere Bağlı Mekanik Barsak Tıkanıklıklarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Cerrahi Seçenekler ÖZGÜN MAKALE Kolorektal Nedenlere Bağlı Mekanik Barsak Tıkanıklıklarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Cerrahi Seçenekler The Factors Affecting Mortality and Morbidity of Mechanical Bowel

Detaylı

YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES

YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (1) 43-47 ARAfiTIRMA YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES ÖZ Altay KANDEM R Mahmut ARABUL Mustafa ÇEL K Emrah ALPER Sezgin VATANSEVER

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

Akut Mekanik Barsak Obstrüksiyonu Nedeniyle Opere Edilen Kolorektal Kanser Olgular n n Elektif fiartlarda Ameliyat Edilen Olgularla Karfl laflt r lmas

Akut Mekanik Barsak Obstrüksiyonu Nedeniyle Opere Edilen Kolorektal Kanser Olgular n n Elektif fiartlarda Ameliyat Edilen Olgularla Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Akut Mekanik Barsak Obstrüksiyonu Nedeniyle Opere Edilen Kolorektal Kanser Olgular n n Elektif fiartlarda Ameliyat Edilen

Detaylı

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu Synchronous Gastric and Rectal Cancer: Case Report CENG Z TAVUSBAY, 1 ERDEM SARI,

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir?

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? Is Defunctioning Stoma Necessary in

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir?

European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir? EBSQ SINAVLARI & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir? U UR SUNGURTEK

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler Factors Effecting Survival of Colorectal

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

GİRİŞ ÖZGÜN ARAŞTIRMA. Zeynep KIZILCIK ÖZKAN 1, Seher ÜNVER 1, Ümmü YILDIZ FINDIK 1, Şükriye FİDAN 2, Doğan ALBAYRAK 3

GİRİŞ ÖZGÜN ARAŞTIRMA. Zeynep KIZILCIK ÖZKAN 1, Seher ÜNVER 1, Ümmü YILDIZ FINDIK 1, Şükriye FİDAN 2, Doğan ALBAYRAK 3 ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2016; 24(3): 78-82 Kolonoskopi yapılan hastalarda retrospektif analizle yetersiz bağırsak hazırlığı nedeniyle tamamlanamayan kolonoskopi işlemlerinin sıklığının belirlenmesi* A retrospective

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal kanserler Hayat boyu risk % 5.5-6 Kanserler içinde İnternal

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur.

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Hemodinami daha stabil Ortostatik değişiklik daha az (%19 vs.%35) Daha az kan trans. ihtiyacı

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL

ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL WIDE TRACHEO-ESOPHAGEAL FISTULA DUE TO PENETRATION OF AN ESOPHAGEAL STENT Baş Boyun Cerrahisi Başvuru: 06.07.2015 Kabul: 14.08.2015 Yayın:

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi OP. DR.MEHMET YILDIZ Doğum Yeri : Rize Doğum Tarihi : 21.11.1961 Lise : Kabataş Erkek Lisesi Lisans : GATA As. Tıp Fakültesi(1986) Uzmanlık Yabancı Dil : GATA Genel Cerrahi A.B.D.(1993) : İngilizce MESLEKİ

Detaylı