BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4 / I, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 129 fi U B T Ç N D E K L E R 7 Ulusal Görev, Mesleksel Ödül METE KYOL 10 Telâffuz Sözlüğü ORHN VEL DEDEO LU 15 Prof. Haberal a Viyana da Görkemli Bir Sürpriz ECZ. FEYYZ RTUKO LU 18 Umudumuz Cümlemizin Büyüğü Olan Mustafa Kemal Paşa dır 20 Mustafa Kemal Paşa Sivas tan nkara ya Yolunda Hacı Bektaş a Konuk Oldu KY KRN Sayfa: DRWIN YILI 24 Cumhuriyeti Kuranlar... L N L ERDEM 26 tatürkçü Eğitim nlayışından Uzaklaşma... GÜRBÜZ EVREN 31 Bak Senin Bakanın Bana Ne Yaptı! fiebnem fien 34 Bedri Rahmi Eyuboğlu KONUR ERTOP 41 Benden Paso! HLÛK CNSIN 43 Nanking Tecavüzü MEHMET MUHS NO LU 48 Üç Türk Projesi Üç Ödül Kazandı ZM R TOLG Darwin Yılı SEMR TY 55 Mecelle ve Medeni Kanun BRIfi TRKN 57 tık Piller Zehirli Birer Saatli Bombadır CHERYL TNRIVERD 62 Benim dım Türk Violonist BURCU GÖKER 66 Derin Gırtak Benim PER BERK N 70 Divide et Impera SONGÜL SYDM 75 nılar ve Unutulanlar MET N GÖREN 77 Osmanlılar da Kadın ERDO N TOKMKÇIO LU 81 Carlo Maria Broschi YÜCEL KSOY 85 Kurt Tozlarda Yuvarlanır ERDO N SKMN 87 Şehit Eşi Olmak... SÜHEYL GÖKTÜRK 90 Gece Yolcuları MEHMET ÜNVER 96 Kırmızı Işık MUZFFER ZGÜ 104 Pilatus Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 fiubat SuDokular 74 Bilginizi Denetleyin 101 F rçalayarak Güzel Söz 138 KIRMIZI IfiIK nne ve Babalardan 148 Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük ZLEN fien 111 Paylaşmak... L MURT ERKORKMZ 117 Okul Müdürüm KYHN METE 119 Çeşme Çayı LYS HL L 124 Fötr Şapkalı dam BEK R ÖZGEN 128 Sevgimiz Hiç Tükenmesin NURY BRTOSCHEK 136 Brüksel in Yolları Taştan... ENG N ÜNSL 139 Herkes Biraz Yabancıdır DR. MEHMET UHR 142 Topal Osman MET N TMER Sayfa: 96

5 DN S ZE Mete kyol Ulusal Görev, Mesleksel Ödül... G azetecilik ödülleri aras nda öylesine mesleksel anlaml ve kifliye özel bir ödül türü vard r ki, gazete okuyucusu da, televizyon seyircisi de bu ödülün kimin taraf ndan, ne nedenle ve kime verildi ini duymaz. sl nda, böylesi anlaml ve özel bir ödül kazand n, o ödülü kazanan gazeteci de duymaz. Fakat o, bunu duyumsar. Çünkü kazand ödülün, bir önceki görevinde gösterdi i baflar s n n kutlamas oldu unu bilir. Bir gazeteciye verilen her yeni görev, onun bir önceki görevindeki baflar s n n ödülü ilkesidir bu... Bu tür ödülün bir de, okuyucu taraf ndan verileni vard r. Kendisine emanet edilen bir haberi ya da belgeyi, mesleksel ve kiflisel nezaket k rm z çizgileri içinde de erlendiren bir gazeteci, k sa bir süre içinde okuyucusunun karfl s na benzer de- erde bir haber ya da belgeyle ç kt nda, bilin ki bu, duyulmayan, fakat duyumsanan bir ödülün belgesidir. Bütün Dünya çal flanlar geçen ay, flimdi sizle paylaflt - m z iflte böylesi anlaml ve çok özel bir ödüle sahip oldular. Türkler ve Kürtler Cephesi nin Bat cephesi karfl s ndaki ortak sesini duyuran tarihsel belgenin, Bütün Dünya n n bir önceki say s nda hak etti i düzeyde de erlendirildi ini gören 90 yafl ndaki sürekli okuyucumuz Say n Halide Ertekin, sand ndaki aile miras çok önemli bir belgeyi halk m - za, bizim arac l m zla duyurmak istedi. Bu tarihsel belge, Erzurum Kongresi nden bafllayarak Mustafa Kemal tatürk ün yan ndan ve izinden ayr lmayan nadolu kahramanlar ndan ve TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in, yaflam süresince cüzdan nda saklad, vefat ndan sonra ise k z Halide Ertekin taraf ndan aile sand nda saklanan Hac Bektafl Veli Çelebisi Veliyeddin Çelebi nin 1923 y l nda yay mlad çok önemli bir duyurudur. Bu belgeyi özellikle bugünlerde yay mlarken, Ulusal bir görev yapmam z n gururunu yafl yoruz, mesleksel bir ödül kazanmam z n mutlulu unu duyumsuyoruz. 7

6 S S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Orhan Velidedeo lu, evet paylaflabildiniz, bundan emin olun. De erli yaflam n zda, de erli birikimlerinizi, biz Bütün Dünya okurlar ile paylaflt n z için binlerce teflekkür ederim size... Hiç bilmedi im, duymad m ya da y llarca yanl fl bildi im, kulland m kelimeleri, sözleri sayenizde ö rendim. Nesimi nin de dedi i gibi, Bütün Dünya s z, sizlersiz geçen zaman m n kazas yok. Onun için sizleri tan d ktan sonra, sizlersiz kalmamaya çal fl yorum ben... Ele ald n z konular, örnekleriyle, hikayeleriyle öyle güzel, öyle fleffaf, öyle ak c anlat yorsunuz ki, her yaz n zda hayranl k ve minnet duygular içinde b rak yorsunuz beni... Bir konu hakk nda bilgi verirken, verdi iniz örnekler de bilgi da arc ma bir fleyler kat yor. Bilgi bilgi içinde... Her say - da, birkaç sayfal k yaz n z n her sat r nda buram, buram do ru bilgi okuyorum. Çok hofl, çok haz duyuyorum, her say da zevkle okuyorum köflenizi... Say n Velidedeo lu, yeni y l dilekleriniz için de teflekkür ediyorum ve her sözünüze yürekten kat l yorum. Yeni y l n size, sa l k, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Sa olun, var olun, hep Bütün Dünya m zla ve bizimle olun. Fatma Pekpayz n, Menemen, zmir. S evgili Bütün Dünya ilesi, Ocak 2009 derginiz, her say n z gibi yine muhteflem... Bitirene kadar elimden b rakamad m. Yine her zaman oldu u gibi dopdolusunuz. Eme i geçenlere, bu muhteflem derginin oluflumuna katk da bulunan herkese çok teflekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi, ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nde okuyorum. Güncel olaylarla ilgili arkadafllar m n ilgisizli i beni çok s k yor. Ne yaz k ki herhangi bir çabalar da yok. Herkes varsa yoksa bilgisayar bafl nda Facebook ta, Yonja da... Bu say n zda özellikle li Naili Erdem Bey in sözde Ermeni soyk - r m üzerine olan yaz s n çok be- endim. Tam karar nda bir uzunlukta ve olay detayl bir flekilde anlat yor. Bu flekilde be endi im makaleleri yazar n ve derginin say s n belirterek elektronik posta yoluyla da t yorum. Böylece belki bu dergiyi takip etmeyen insanlar bu güzel düflüncelerden faydalanabilirler. Herkese çok teflekkürler... Meryem ktafl. M erhaba Nuray Han m, Bütün Dünya dergisinin ral k say s ndaki yaz n zda ben de çocukluk günlerime gittim. Bingöl deyiz. Babam orada görev yap yor, y l Ben ilkokul ikinci s n f ö rencisiyim. Uzun ve so- uk geçen k fl akflamlar nda en büyük zevkimiz, radyo piyesleri sonras nda bafllayan saatler... Babam ve büyük ablam s rayla ortak seçti imiz bir roman okurlard. Dünya klasikleri oldu unu sonradan ö rendi im roman okumaya babam bafllard, biz de onu sessizce dinlerdik. O yorulunca ablam devam ederdi. Ben böylesine okuma sevdal s bir ailede büyüdüm. O nedenle okumay çok seviyorum. Nuray Han m, bana yaz n zla çok özel an lar hat rlatt - n z, iyi ki vars n z. Süheyla Göktürk. YZRIMIZIN YNITI: M erhaba Süheyla Han m, iletiniz için çok teflekkür ederim. Sizin baban z n yapt n, bana da annem yapard. Özenle seçti i kitaplar bana sab rla okur, en heyecanl yerinde Benim yemek yapmam gerekiyor; ama ne oldu unu da merak ediyorum, sen devam eder misin okumaya lütfen derdi. Öylesine heyecanl bir yerde söylerdi ki bu sözü, annemin iflini bitirmesini bekleyemez, ben okumaya bafllard m sesli olarak... Böyle keflfettim kitap sayfalar aras ndaki gizli dünyay... Oysa flimdi ne yaz k ki, hiçbirimiz annelerimiz, babalar - m z kadar sab rl olam yoruz. Çocuklar m za uzun uzun kitap okumalar gerekti ini anlatarak onlar belki de s k yor, istemeden uzaklaflt r yoruz kitaplardan... nne babalar m z n yapt gibi ince bir ustal kla sevdirmeye çal flm - yoruz kitaplar... Gördü ünüz gibi sizin iletinizle de ben kendi çocuklu uma do ru yola ç kt m yeniden... Tekrar teflekkür ederim, siz de iyi ki vars n z! Selam, sevgi ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek. B en özel bir dershanede Türk Dili ve Edebiyat ö retmeni olarak çal fl yorum. Derginizin özellikle küçük hikayeler bölümünden ö retmenli im süresince oldukça istifade ettim. yr ca dergi içerisindeki di er yaz lar n da çok kaliteli oldu unu düflünüyorum. Dergide eme i geçen herkese yürek dolusu teflekkürler... lper Ertüzel, stanbul. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Telâffuz Sözlü ü Geçen y l Temmuz ay nda de erli bir dost, koltu unun alt nda pek oylumlu bir yap t yla ziyaretime geldi. TRT nin baflspikerlerinden Say n fiener Mete, sekiz y ll k bir emekle haz rlad, 12 bine yak n sözcü ün do ru sesletimini kapsayan Telâffuz Sözlü ü (1) adl yap t n bana da sunma inceli ini gösterdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu baflkan, bu çok gerekli ve yararl yap ta yazd önsöz ü flöyle sonland r yor: Bu de erli eserin radyo ve televizyon sunucular n n, muhabirlerinin, metin yazarlar n n ve program yap mc lar n n çal flmalar na fl k tutaca na inan yor, kendisine Türkçeye yapt bu de erli katk dan dolay tüm Üst Kurul Üyeleri ad na teflekkür ediyorum. Say n fiener Mete nin yo un bir çal flmayla sekiz senesini verdi i; üst kurul baflkan n n övgüye de er buldu u bu yap t, May s 2007 de bas lm fl ve aradan bunca zaman geçmifl. Önsözde belirtilen radyo ve televizyon ilgilileri bu fl ktan ne kadar yararlanabildi, bilmiyorum; ancak arka kapaktaki son tümcede Bir yay nda do ru sözcüklerin kullan lmas n n yan s ra, kelimelerin do ru seslendirildi ini duymak, izleyici ve dinleyicilerin en do al hakk - d r dense de bu do al hakka eriflebilmifl de iliz. Bugün hâlâ, Kekova Koyu nun güzelliklerini anlatan genç bayan sunucu mavînin bütün tonlar ndan; denizin masmavî renginden söz edebiliyorsa; Önemli bir televizyon kanal - n n bayan haber sunucusu srarla zîna diyebiliyorsa... Show TV de bir program tan - t m nda hmet Özhan n hoflsohbeti müjdeleniyor, bir baflka kanalda Hülya vflar ile yap lacak hoflsohbet duyuruluyorsa; NTV nin deneyimli sunucusu 24 Eylül 2008 de H fz Topuz la söyleflisini Ne güzel bir hoflsohbet oldu diye bitirebiliyorsa ki, bu ve buna benzer örnekler say s z; bunlar kim uyaracak? Say n Mete, sekiz sene bofla m kürek çekti, emek verdi? Oysa, Telâffuz Sözlü ü nde yaln z sesletim de il anlat m da var: Mavi Gökrengi ma:vi Zina Nikâhs z cinsel birleflme zina: [ : imi, a harfinin bir vokal uzat larak okunaca - n gösteriyor] Telâffuz Sözlü ü ne göre hoflsohbet in sesletimi do ru. Ya anlam?.. O da aç klanm fl: Konuflmas güzel ve tatl [kifli]. nadolu nun baz yörelerinde hoflsohbet (tatl dilli) yerine dilbezek, dilbeze i de denir. Hoflsohbet sözcü ü insanlar için kullan lan bir önadd r (s fat); ad (isim) de il. Sözü, söyleflisi hofl, güzel, tatl kiflilere denir hoflsohbet diye. Bir reklamdaki gibi Eskiden hoflsohbet vard denmez, Eskiden hoflsohbet kifliler vard denir. Bu reklam uzun süre yay nda kald ; uyaran oldu mu? kl na yelken takanlardan kimileri önad ad gibi kullan rlarsa, kimileri de adlar önad yerine kullanmaya heveslenmezler mi? Prof. Dr. Murat Belge bir yaz s nda...akl- selim, yani sa duyu bir isim olmaktan ç k p bir s fata dönüfltü: Çok akl selim adam gibi cümleler iflitiyoruz diyordu. Say n Mete kl- selim i de sözlü üne alm fl, anlam n (sa duyu) ve okunuflunu da veriyor: akl seli:m Bir büyükelçi TRT 1 de düzenlenen oturumda konufluyor:...maalesef diyece im, insan haklar diyece im, flöyle diyece im,...diye düflünüyorum, flunun alt n çizece im (konuflman n alt nas l çizilirse...), müsaade ederseniz (müsaade etme ya da etmeme olana m z var m?), t rnak içinde söylüyorum diyor, iki elinin iflaret parmaklar yla havay t rmal yor, ne kadar komikleflti inin ay rd na varamadan. Konuflma tekni- idir: Konuflma aras nda bir söze vurgu yapmak gerekirse, o söz dinleyenlerin dikkati çekilerek yinelenir; ama sözün alt n çizmek ya da t rnak içine almak, ciddiyetten uzaklaflmakt r. Say n Büyükelçi bir de Bu bir âkittir ; Bunlar vâkay adiye dendir demez mi?.. Telâffuz Sözlü ü nde ne yaz yor: k d: akdeden, anlaflma yapan taraflardan her biri. [sesletimi] a:kid, [âkid -. ] kid: Ba, ba t, sözleflme. [sesletimi] akit, [âkit de il]. Vak a: Olay, hadise. [sesletimi] vak/a (K: Kal n k. / imi: Keserek okuma.) Y llard r uyar lmalar na karfl n 10 11

8 BD fiubt 2009 spiker ya da sunucular m z n, örne in: sohbet, alternatif, detay yerine tertemiz Türkçemizdeki söylefli, seçenek, ayr nt demeleri sa lanabildi mi?.. Y llard r yaz l r, çizilir, anlat - l r; kim okur, kim dinler? Benim o lum bina okur, döner döner gene okur!.. KP li D fliflleri Bakan li Babacan n, ran cumhurbaflkan n n tatürk ün kabrini ziyaret etmek istememesini elefltirenlere böyle ufak tefek detaylar tart flmay son derece yersiz görüyorum deyifli kadar detay sözcü ünü kullanmas da ne kadar iticiydi Bir de bak yorsunuz Bankalar n, kart alanlara detayl ca bilgi vermesi isteniyor: Frans zca sözcü e Türkçe ek... (!) Üstelik detayl ca, çok detayl da de il, biraz detayl demektir. Yabanc sözcüklerin yerine varsa Türkçelerini kullansak, böyle komik durumlara düflmeyiz. Baz yazarlar m z bu gibilerine dil züppeleri diyorlar; ne de güzel yak flt r yorlar. [1] Mete, fiener: Telâffuz Sözlü ü, RTÜK, nkara 2007 H z limiti 50 km. olan caddede polis sürücüyü durdurdu ve önce suçunu s ralad : H zl gitmeniz bir yana yanl fl yerde araba sollad n z, farlar - n zdan biri yanm yor, lastikleriniz tümüyle afl nm fl. Size hayli kabar k bir ceza yazmak zorunday m. Kalemini ç kard, defterini açt ve sordu: d n z nedir? Sürücü derin bir soluk ald ve ad n söyledi: Schtarthewisizesky Vocgefastrlongchsclingen. Polis bir süre düflündü ve sonra karar n verdi: fieyy... dedi. Bu kez ceza yazm yorum ama, lütfen daha dikkatli olun. Efliyle yine kavga etti ini söyleyen yeni evli genç kad n, telefonda annesinden yard m istedi: nneci im, bu kez ona iyi bir ders vermek istiyorum dedi. Bir süre eve dönüp senin yan nda kalabilir miyim? nnesi bir süre duraksad ktan sonra k z na daha etkin bir çözüm önerdi: Efline gerçekten iyi bir ders vermek istiyorsan dedi. Ben gelip sizde kalay m bir süre. 1. âbâd (farsça) a) flenlik b) dü ün c) imar edilmifl ç) talan edilmifl 2. kabare (frans zca) a) konser salonu b) küçük tiyatro c) kabartma ç) muayenehane 3. gaseyan (arapça) a) bat rma b) homurdanma c) bulant ç) kinlenme 4. abanoz (farsça) a) a aç b) yaprak c) dal ç) kök 5. ablak (arapça) a) yamuk çehre b) s ska çehre c) yuvarlak çehre ç) sivilceli çehre 6. delâlet (arapça) a) k lavuzluk b) sürtünme c) aksama ç) s yr lma 7. âcilen (arapça) a) sonra b) gecikerek c) ertelemek ç) derhal LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z 8. bâb (arapça) a) kap b) pencere c) salon ç) oda 9. abdal (arapça) a) üfürükçü b) hoca c) fleyh ç) dervifl 10. observatuar (frans zca) a) rasathane b) meyhane c) ticarethane ç) tamirhane 11. padok (ingilizce) a) çapraz b) paket c) silik ç) at n gezinti yeri 12. bittabi (arapça) a) karfl t olarak b) gönüllü olarak c) zoraki olarak ç) do al olarak 13. ofset (ingilizce) a) iflitmeyi ölçmek b) görsel c) bask yöntemi ç) çiçeklik 14. flarj (frans zca) a) indirme b) yükleme c) bindirme ç) gönderme 15. câhid (arapça) a) kaçan b) savaflan c) yakalayan ç) bar flan 13

9 14 1. âbâd (farsça) c) imar edilmifl. 2. kabare (frans zca) b) küçük tiyatro. 3. gaseyan (arapça) c) bulant. 4. abanoz (farsça) a) a aç. 5. ablak (arapça) c) yuvarlak çehre. 6. delâlet (arapça) a) k lavuzluk. 7. âcilen (arapça) ç) derhal. 8. bâb (arapça) LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar a) kap. 9. abdal (arapça) ç) dervifl. 10. observatuar (frans zca) a) rasathane. 11. padok (ingilizce) ç) at n gezinti yeri. 12. bittabi (arapça) ç) do al olarak. 13. ofset (ingilizce) c) bask yöntemi. 14. flarj (frans zca) b) yükleme. 15. câhid (arapça) b) savaflan. Uça n pilotu, bu iflte yeniydi. Denetimi kaybetmeye bafllay nca var gücüyle yard m istedi: Kule, kule beni duyuyor musun? Düflüyoruz, ne yapmal y m? cil yard m n z gerek! Kule hemen karfl l k verdi: nlafl ld. Yerinizi bildirin, yerinizi bildirin. cemi pilot, kusursuz bir biçimde yerini bildirdi: Pilot kabininde, öndeki sol koltuktay m... Pilot kabininde, öndeki sol koltuktay m. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, eliyle önce perdeyi, sonra da beraberinde kürsüye ç kard konu unu iflaret ederek flöyle dedi: Karfl m zda, bugünkü ça dafl Türkiye yi var eden ve hepinizin tan d ndan emin oldu um Mustafa Kemal tatürk, yan mda da O nun ilkeleriyle yetiflen ve bugün organ nakli konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden olan de erli meslektafl m Prof. Dr. Mehmet Haberal bulunuyor. Kendisini kutluyor ve birlikte alk fll yoruz. Prof. Haberal a Viyana da Görkemli Bir Sürpriz...bu, gerçek anlamıyla Türk ulusuna sunulan bir gurur tablosudur. YZN: ECZ. FEYYZ RTUKO LU Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Viyana Belediyesi Tören Salo- 36 nc Dünya Kongresi nin yap ld - Haberal, Viyana da tarihsel belediye saray n n tö- bir önceki baflkan olan,prof. Dr. nu nda onursal üyeli e seçilen ve ren salonunda görkemli Nadey S. Hakim konuflmas ndan bir sürprizle karfl lafl nca, Bu sürpriz benim de erlendirmeme göre ediyorum diyerek, kendisini din- sonra, fiimdi bir dakikan z rica çok görkemli bir ödül olup, gerçekte Türkiye ye ve Türk ulusuna Mehmet Haberal n yan na giderek leyen topluluk aras ndan Prof. Dr. verilmektedir. fiu anda duydu um kendisini kürsüye davet etmiflti. övüncümün ve heyecan m n nedeni budur dedi. si Organ Nakli Bölümü Baflkan Londra, Hammersmith Hastane- Uluslararas Cerrahlar Birli i nin Prof. Dr. Nadey S. Hakim ve 15

10 Uluslararas Dünya Cerrahlar Birli i nin 36 nc Dünya Kongresi nin yap ld Viyana Belediye Saray (üstte) ve Uluslararas Cerrahlar Birli i nin iki onursal üyesi: Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Nadey S. Hakim Prof.Dr. Haberal birlikte kürsüye ç - karlarken, ayn anda kürsünün arkas ndaki duvar kaplayan dev beyazperdede, mareflal üniformas yla ve tüm görkemiyle, Mustafa Kemal tatürk belirmiflti. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, eliyle önce perdeyi, sonra da beraberinde kürsüye ç kard konu unu iflaret ederek flöyle dedi: Karfl m zda, bugünkü ça dafl Türkiye yi var eden ve hepinizin tan d ndan emin oldu um Mustafa Kemal tatürk, yan mda da O nun ilkeleriyle yetiflen ve bugün organ nakli konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden olan de- erli meslektafl m Prof. Dr. Mehmet Haberal bulunuyor. Kendisini kutluyor ve birlikte alk fll yoruz. Uluslararas Dünya Cerrahlar Birli i üyesi 39 ülkeden gelen 200 ü aflk n cerrah n bulundu u salondan coflkulu bir alk fl yükseldi. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, bu takdimden sonra yapt konuflmada özetle flunlar söyledi: 2005 y l nda derne imizin onur üyeli ine seçti imiz Prof. Dr. Mehmet Haberal, o günden sonra yak ndan tan ma f rsatlar m oldu. Türkiye ye gittim, onun orada yapt klar na da tan k oldum. fiu an önünde bulundu umuz büyük asker, büyük devlet adam ve tüm dünyan n sayg yla and Mustafa Kemal tatürk, bugünkü ça dafl Türkiye Devleti ni kurmufltur ve yepyeni bir Türk ulusu oluflturmufltur. Prof. Mehmet Haberal, 1938 y - l nda vefat eden Mustafa Kemal tatürk ü, 2008 y l nda da yaflatmaya devam eden kufla n iyi bir temsilcisi ve O nun izinden giderek ülkesi için durmaks z n çal flan bir bilim adam d r. Prof. Dr. Mehmet Haberal da k sa bir teflekkür konuflmas yapt ve kürsüden iner inmez tüm coflkusunu, kongrede çeflitli sunumlar yapan Baflkent Üniversitesi bilim ekibindeki meslektafllar yla kucaklaflarak paylaflt. Viyana n n tarihsel belediye saray ndaki bu beklenmedik olay konusundaki görüfllerini Prof. Haberal, bas n mensuplar na flu sözlerle belirtti: lk bak flta bir sürpriz olarak tan mlanabilecek bu olay, benim 2005 y l nda Uluslararas Cerrahlar Birli i ne onur üyesi seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal n onur üyeli i madalyas ve berat BD fiubt 2009 kiflisel de erlendirmeme göre, gerçek anlam yla çok görkemli bir ödüldür ve bu, Türkiye ye ve tüm Türk ulusuna verilmektedir. Burada gerçeklefltirilmekte olan bu üst düzeydeki bilimsel toplant - da, salonun dev perdesinde Mustafa Kemal tatürk ün portresinin yer almas, yaln zca benim için de il, tüm ülke halk m için bir gurur ve övünç nedenidir. Olayla ilgili olarak kiflisel duygular n ö renmek isteyen gazetecilere ise Prof. Dr. Mehmet Haberal, flu k sa yan t verdi: Bugüne de in pek çok ödül ald m, her birinde ayr bir gurur ve övünç duydum. Burada, bu sürprizle karfl laflt m anda yaflad klar m gerçekten di erlerinden çok farkl yd. Böyle bir tablo karfl s nda her Türk ün en az benim kadar duygulanaca ndan da hiç kuflkum yok. Bu olay n yüce anlam n ve yüre imdeki heyecan m ancak bu sözlerle ifade edebilirim. Uluslararas Cerrahlar Birli i Macar as ll merikal ünlü cerrah Max Thorek taraf ndan 1935 y l nda kurulan Uluslararas Cerrahlar Birli- i nin amac, dünyada sa lanan cerrahi geliflmeleri çeflitli ülkelerin önde gelen cerrahlar yla paylaflarak üyeleri aras nda bilgi al flverifli sa lamakt r. 39 ülkeden 200 ün üstünde cerrah n üye oldu u birli in iki y lda bir yap lan genel kongresinde üye cerrahlar, ülkelerinde gelifltirdikleri cerrahi yöntemleri bir sunum olarak meslektafllar na tan tmaktad rlar

11 Teflekkürlerimizle... Hac Bektafl Velisi Veliyeddin Çelebi, 25 Nisan 1923 tarihinde nadolu levileri ne bir bildiri yay nlam fl ve tüm leviler e, Mustafa Kemal Pafla y desteklemeleri ö üdünde bulunmufltur. Bütün Dünya, y llar aras nda postniflinlik görevi yapan Veliyeddin Çelebi nin bu çok önemli tarihsel bildirisini bugün okurlar na iletmekten özel bir mutluluk duymaktad r. Kurtulufl Savafl nda Mustafa Kemal in yan ndaki nadolu kahramanlar ndan ve TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in özel evrak aras nda saklanan bu bildirinin asl, okurlar m za duyurulmas amac yla, merhumun 19 May s 1919 do umlu k z Halide Ertekin taraf ndan Bütün Dünya yetkililerine emanet edilmifltir. Fotografta, torunlar n n çocuklar n n fotograflar önünde görülen Halide Ertekin e, bu de erli ve anlaml katk s nedeniyle tüm okurlar m z ad na teflekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün Dünya Çal flanlar 18 Birinci dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in k z Halide Ertekin Veliyeddin Çelebi Veliyeddin Çelebi nin 25 Nisan 1339 tarihli beyannamesi Umudumuz cümlemizin büyü ü olan Mustafa Kemal Pafla d r nadolu da bulunan ceddim Hac Bektafl Veli hazretlerine samimi muhabbeti olan bilcümle muhibban (dostlar) ve hanedan taraf- halisanelerine (hanedan m z n yüce mensuplar na), Bu milleti ihya ile istikbalimizi temin eden ve vücudu alileri kaffei islamiyane baisi fleref olan (yüce varl klar ile tüm slam aleminin fleref duydu u) Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi celili, (yüce baflkan ) Gazi namdar (Gazi olarak ünlenmifl) Mustafa Kemal Pafla hazretlerinin neflir buyurduklar (yay mlam fl bulunduklar ) beyanname cümlenizin malumudur. Gazi pafla i müflarünileyhin terakki ve teali i vatan (Gazi Pafla Hazretleri nin vatan n ilerlemesi ve yücelmesi) hakk ndaki her bir arzular n yerine getirmek bizlere farz ayindir (bizler için bilinen bir gerçektir). Milletimizi kurtaracak ve saadetimizi temin edecek, ancak onun efkar sat banileridir (yap c yüce fikirleridir). Bunu inkar edenlerin bizimle katiyen münasebeti (kesinlikle ilgisi) yoktur. Tarikati aliyemizin (Yüce tarikat m z n) bütün mensuplar na müflarünileyh hazretlerinin (söz konusu yüce kifliliklerinin) gösterece i namzetlerden maadas na (baflkas na) rey vermemelerini, vatan m z n kurtulmas n n ancak bu veçhile kabil oldu unu (bu yolla mümkün oldu unu) sizlere kemali ehemmiyetle (önemle) tavsiye eylerim. Bu nasihatimla amil olmayanlar (bu önerimi yerine getirmeyenler) bizden de ildir. Hak erenlerin onlara destegir (yard mc ) olmas n tekrar beyan ederim ki, bu milleti kurtaracak ancak Gazi Mustafa Kemal Paflad r; onunla beraber olanlar mukaddes vatan m z n has (öz) evlatlar d r. Hiçbir ferdin sözünü dinlemeyiniz, sözümden zerre kadar harice ç kmay n z. Sizin saadetinizi düflünenler, sizi kölelikten kurtaracak, Büyük Millet Meclisi Reisi ve cümlemizin büyü ü olan Mustafa Kemal Pafla Hazretleri dir. Tarih: 1339 (1923) Nisan 25 Hac Bektafl Veli Çelebisi Veliyeddin (Mühür ve imza) 19

12 20 MUSTF KEML Pfi Sivas tan nkara ya yolunda HCI BEKTfi KONUK OLDU Mustafa Kemal in Sivas tan nkara ya geldi ini hepimiz biliriz de, yolda onun bir davet üzerine Hac bektafl a u rad n ve burada Hac Bektafl Veli soyundan Cemaleddin Çelebi nin konu u oldu unu galiba bilmeyenlerimiz vard r. Yazar m z Kaya Karan, bu konuda bilgi verirken, önceki sayfalar m zda asl n n yer ald çok önemli bildiriyi yay mlayan Veliyeddin Çelebi hakk nda da tan t c aç klamalarda bulunuyor. YZN: KY KRN Hac Bektafl Veli nin soyundan gelen Çelebi ler, uygun görülüp postta oturma yükümlülü ünü üstlendiklerinde, Hac Bektafl manevi olarak temsil etmekle kalmam fllar, Osmanl yönetimi taraf ndan resmen Hac Bektafl Veli Vakfiyesi nin mütevellisi olarak da tan nm fllard r. Postniflinlik görevi yapt klar saptanan alt Çelebi den biri d fl nda tüm Çelebi lerin mezarlar, Hac Bektafl Veli tekkesinde, K rklar Meydan olarak adland r lan bölümde bulunmaktad r. Gelenek uyar nca K rklar Meydan nda topra a verilmesi gerekmesine karfl n mezar K rklar Meydan d fl nda olan tek Çelebi, 31 May s 1940 tarihinde ölen Veliyeddin Çelebi dir. Bu tarihte yürürlükte olan tekke ve zaviyelerin kapat lmas yla ilgili yasa uyar nca, K rklar Meydan na gömülme olana bulunmad ndan Veliyeddin Çelebi, Hac Bektafl Veli Tekkesi d fl nda gömülmüfltür. Varl klar saptanan Kalender Çelebi, Hac Feyzullah Çelebi, Bektafl Çelebi, Mehmet Hamdullah Çelebi ve Cemaleddin Çelebi den sonra postta oturmas uygun görülen Veliyeddin Çelebi, 1867 y l nda do mufl ve büyük kardefli hmet Cemaleddin Çelebi nin 1921 y l nda ölmesi üzerine uygun görülerek yüklendi i postniflinlik görevini, öldü ü 1940 y - l na de in sürdürmüfltür. Mustafa Kemal Pafla, nkara ya gitmek için Sivas tan ayr lmadan önce kendisine yap lan bir davet üzerine Hac bektafl ziyaret etmifl ve 22 ral k 1919 tarihinde, Cemaleddin Çelebi nin konu u olmufltur. (Hac Bektafll lar, Mustafa Kemal in konuklar oldu u bu tarihi, o y ldan sonra her y l 22 ral k ta törenlerle anmaktad rlar.) O dönemde postniflinlik yapmakta olan Cemaleddin Çelebi, sa l k sorunlar nedeniyle d flar ç kamad ndan, Mustafa Kemal Pafla ve arkadafllar n, Hac bektafl a yaklafl k 5 kilometre uzakl ktaki Befltafllar Mevkii nde karfl lamak üzere, kendisinden sonra postta oturacak kardefli Veliyeddin Çelebi yi görevlendirmifltir. Veliyeddin Çelebi, Befltafllar da otomobilinden inen Mustafa Kemal Pafla y, a abeyinin gönderdi i yayl at arabas na davet etmifl ve postniflin Cemaleddin Çelebi nin köflküne onu, bu arabayla getirmifltir. Yayl at arabas n kullanan Hulusi Çavufl, ilerideki y llarda Türk- fl baflkanl ve tabii senatörlük yapan Halil Tunç un babas d r. Bu ziyarette Mustafa Kemal, vatan düflmandan kurtarmak için Veliyeddin Çelebi nin 1921 y l nda yaflama veda eden a abeyi Cemaleddin Çelebi bir kurtulufl savafl bafllataca n söylemifl, onun bu aç klamas üzerine de Cemaleddin Çelebi, tüm güçleriyle kendisine destek olaca sözü vermifltir. 23 Nisan 1920 y l nda nkara da kurulan ilk mecliste K rflehir milletvekili s fat yla ikinci baflkan seçilen Cemaleddin Çelebi, sa l k nedenleriyle nkara ya gidemedi i için bu görevini yerine getirememifltir. Veliyeddin Çelebi postta oturduktan sonra, büyük kardefli Cemaleddin Çelebi gibi Mustafa Kemal i tüm gücüyle desteklemeye devam etmifltir. sl n, önceki sayfalar m zda yay mlad m z bir bildiriyle o, tüm nadolu levileri ne, Mustafa Kemal Pafla y desteklemeleri ö üdü vermifltir. 21

13 BD fiubt 2009 yanus gibi genifl ve derin dedi ini aktarmaktad r. Veliyeddin Çelebi do aya düflkün, yard msever bir kifliydi. fiair unvan n hak edebilecek denli fliirler yazmas yan s ra, yetenekli bir hattatt da... rapça, Farsca ve Frans zca bilen Veliyeddin Çelebi, Latin harflerinin kabulünden sonra, yeni harfleri ö rencilerle birlikte ileri yafllar ndaki yurttafllara da ö retecek olan görevlileri yetifltirmek amac yla, alfabeyi tan t c kurslar düzenlemifl, bu kurslarda gönüllü ö retmenlik yapm flt r. 31 May s 1940 tarihinde ölen Veliyeddin Çelebi, 1925 y l nda yürürlü e giren tekke ve zaviyelerin kapat lmas yla ilgili yasa uyar nca, K rklar Meydan na gömülme olana bulunmad ndan Hac Bektafl Veli Tekkesi d fl nda gömülmüfltür. Mezar Hac bektafl Çilehane Tepesi nde Zemzem Çeflmesi nin karfl s ndad r. Mustafa Kemal Pafla nın Hacıbektafl ziyareti, her yıl 22 ralık tarihinde düzenlenen etkinliklerle mahalli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Pafla nın 22 ralık 1919 tarihinde Hacıbektafl ı ziyaretlerinde a ırlanmıfl oldu u Ulusoy ilesi ne ait ev de, tatürk Evi olarak düzenlenmifltir. 25 Nisan 1923 tarihinde kaleme ald ve nadolu da bulunan ceddim Hac Bektafl Veli Hazretleri ne samimi muhabbetti bulunan bil cümle muhibbana sözleriyle bafllayan ve tüm yurda kendi imzas yla da t lan bildirisinde Veliyeddin Çelebi, Gazi Pafla n n vatan n yükselmesi ve geliflmesiyle ilgili her türlü arzusunu yerine getirmek bizlere farz- ayn d r (kutsal bir buyru u yerine getirmekle efltir). Milletimizi kurtaracak, saadetimizi temin edecek olan onun düflünceleridir. Bunu inkâr edenlerin bizimle katiyyen münasebeti yoktur diyerek, nadolu daki tüm leviler e, Mustafa Kemal Pafla y iflaret etmifltir. Bu bildirinin yay mland n ö renen Mustafa Kemal Pafla, bir telgrafla Veliyeddin Çelebi ye teflekkürlerini iletmifl, ayr ca bildirinin yurdun her köflesine da t m - n sa lamak için ordu komutanlar na talimat vermifltir. Veliyeddin Çelebi tatürk ile olan iliflkilerini cumhuriyet kurulduktan sonra da sürdürmüfltür. tatürk, nkara da smet Pafla Mahallesi nde Veliyeddin Çelebi için bir ev düzenletmifl, kendisini burada a rlatm flt r. Çelebi nin nkara da a rlanmas yla ilgili olarak Dersim Milletvekili Mustafa Saltuk görevlendirilmifltir. Saltuk, tatürk ün Veliyeddin Çelebi için Çok büyük bir insan... Onunla konuflunca adeta ruhum y kan - yor. Kaynak suyu gibi temiz, ok- Trafi in s k fl k bir saatinde yolun ortas ndaki trafik polisine bir adam yaklaflt ve kuca ndaki pengueni göstererek sordu: Biraz önce yolda buldum bunu dedi. Nereye götürmemi önerirsiniz? Trafik polisi, penguenin hayvanat bahçesinden kaçm fl olabilece ini düflündü ve adama onu, hayvanat bahçesine götürmesini önerdi. radan bir saat kadar geçtikten sonra trafik polisi, biraz önceki adam ve pengueni yan ndan el ele geçerlerken gördü ve hakl olarak merak etti ve sordu: Ben size onu hayvanat bahçesine götürmenizi önermifltim dedi. Oysa siz hâlâ sokaklarda geziniyorsunuz? dam, sakin bir biçimde yan tlad merakl trafik polisini: Önerinizi yerine getirdim, polis bey dedi. Hayvanat bahçesi gezintisi çok hofluna gitti, flimdi de sinemaya götürüyorum. Ö retmeni Bar fl a, üzüntünün tersinin ne oldu unu sordu. Bar fl, duraksamadan Sevinç diye yan tlad. Ö retmen bu kez, yorucu sözcü ünün tersini sordu. Dinlendirici diye yan tlad Bar fl. Büyük sözcü ünün tersine küçük, beyaz n tersine siyah, gece nin tersine gündüz yan tlar ndan sonra ö retmen yanda bir arkadafl yla konuflan Rana ya K sa kes deyince Bar fl bu sözün de kendisine soruldu unu sand ve flu yan t verdi: Fazla uzatt n z

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı