BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4 / I, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 129 fi U B T Ç N D E K L E R 7 Ulusal Görev, Mesleksel Ödül METE KYOL 10 Telâffuz Sözlüğü ORHN VEL DEDEO LU 15 Prof. Haberal a Viyana da Görkemli Bir Sürpriz ECZ. FEYYZ RTUKO LU 18 Umudumuz Cümlemizin Büyüğü Olan Mustafa Kemal Paşa dır 20 Mustafa Kemal Paşa Sivas tan nkara ya Yolunda Hacı Bektaş a Konuk Oldu KY KRN Sayfa: DRWIN YILI 24 Cumhuriyeti Kuranlar... L N L ERDEM 26 tatürkçü Eğitim nlayışından Uzaklaşma... GÜRBÜZ EVREN 31 Bak Senin Bakanın Bana Ne Yaptı! fiebnem fien 34 Bedri Rahmi Eyuboğlu KONUR ERTOP 41 Benden Paso! HLÛK CNSIN 43 Nanking Tecavüzü MEHMET MUHS NO LU 48 Üç Türk Projesi Üç Ödül Kazandı ZM R TOLG Darwin Yılı SEMR TY 55 Mecelle ve Medeni Kanun BRIfi TRKN 57 tık Piller Zehirli Birer Saatli Bombadır CHERYL TNRIVERD 62 Benim dım Türk Violonist BURCU GÖKER 66 Derin Gırtak Benim PER BERK N 70 Divide et Impera SONGÜL SYDM 75 nılar ve Unutulanlar MET N GÖREN 77 Osmanlılar da Kadın ERDO N TOKMKÇIO LU 81 Carlo Maria Broschi YÜCEL KSOY 85 Kurt Tozlarda Yuvarlanır ERDO N SKMN 87 Şehit Eşi Olmak... SÜHEYL GÖKTÜRK 90 Gece Yolcuları MEHMET ÜNVER 96 Kırmızı Işık MUZFFER ZGÜ 104 Pilatus Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 fiubat SuDokular 74 Bilginizi Denetleyin 101 F rçalayarak Güzel Söz 138 KIRMIZI IfiIK nne ve Babalardan 148 Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük ZLEN fien 111 Paylaşmak... L MURT ERKORKMZ 117 Okul Müdürüm KYHN METE 119 Çeşme Çayı LYS HL L 124 Fötr Şapkalı dam BEK R ÖZGEN 128 Sevgimiz Hiç Tükenmesin NURY BRTOSCHEK 136 Brüksel in Yolları Taştan... ENG N ÜNSL 139 Herkes Biraz Yabancıdır DR. MEHMET UHR 142 Topal Osman MET N TMER Sayfa: 96

5 DN S ZE Mete kyol Ulusal Görev, Mesleksel Ödül... G azetecilik ödülleri aras nda öylesine mesleksel anlaml ve kifliye özel bir ödül türü vard r ki, gazete okuyucusu da, televizyon seyircisi de bu ödülün kimin taraf ndan, ne nedenle ve kime verildi ini duymaz. sl nda, böylesi anlaml ve özel bir ödül kazand n, o ödülü kazanan gazeteci de duymaz. Fakat o, bunu duyumsar. Çünkü kazand ödülün, bir önceki görevinde gösterdi i baflar s n n kutlamas oldu unu bilir. Bir gazeteciye verilen her yeni görev, onun bir önceki görevindeki baflar s n n ödülü ilkesidir bu... Bu tür ödülün bir de, okuyucu taraf ndan verileni vard r. Kendisine emanet edilen bir haberi ya da belgeyi, mesleksel ve kiflisel nezaket k rm z çizgileri içinde de erlendiren bir gazeteci, k sa bir süre içinde okuyucusunun karfl s na benzer de- erde bir haber ya da belgeyle ç kt nda, bilin ki bu, duyulmayan, fakat duyumsanan bir ödülün belgesidir. Bütün Dünya çal flanlar geçen ay, flimdi sizle paylaflt - m z iflte böylesi anlaml ve çok özel bir ödüle sahip oldular. Türkler ve Kürtler Cephesi nin Bat cephesi karfl s ndaki ortak sesini duyuran tarihsel belgenin, Bütün Dünya n n bir önceki say s nda hak etti i düzeyde de erlendirildi ini gören 90 yafl ndaki sürekli okuyucumuz Say n Halide Ertekin, sand ndaki aile miras çok önemli bir belgeyi halk m - za, bizim arac l m zla duyurmak istedi. Bu tarihsel belge, Erzurum Kongresi nden bafllayarak Mustafa Kemal tatürk ün yan ndan ve izinden ayr lmayan nadolu kahramanlar ndan ve TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in, yaflam süresince cüzdan nda saklad, vefat ndan sonra ise k z Halide Ertekin taraf ndan aile sand nda saklanan Hac Bektafl Veli Çelebisi Veliyeddin Çelebi nin 1923 y l nda yay mlad çok önemli bir duyurudur. Bu belgeyi özellikle bugünlerde yay mlarken, Ulusal bir görev yapmam z n gururunu yafl yoruz, mesleksel bir ödül kazanmam z n mutlulu unu duyumsuyoruz. 7

6 S S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Orhan Velidedeo lu, evet paylaflabildiniz, bundan emin olun. De erli yaflam n zda, de erli birikimlerinizi, biz Bütün Dünya okurlar ile paylaflt n z için binlerce teflekkür ederim size... Hiç bilmedi im, duymad m ya da y llarca yanl fl bildi im, kulland m kelimeleri, sözleri sayenizde ö rendim. Nesimi nin de dedi i gibi, Bütün Dünya s z, sizlersiz geçen zaman m n kazas yok. Onun için sizleri tan d ktan sonra, sizlersiz kalmamaya çal fl yorum ben... Ele ald n z konular, örnekleriyle, hikayeleriyle öyle güzel, öyle fleffaf, öyle ak c anlat yorsunuz ki, her yaz n zda hayranl k ve minnet duygular içinde b rak yorsunuz beni... Bir konu hakk nda bilgi verirken, verdi iniz örnekler de bilgi da arc ma bir fleyler kat yor. Bilgi bilgi içinde... Her say - da, birkaç sayfal k yaz n z n her sat r nda buram, buram do ru bilgi okuyorum. Çok hofl, çok haz duyuyorum, her say da zevkle okuyorum köflenizi... Say n Velidedeo lu, yeni y l dilekleriniz için de teflekkür ediyorum ve her sözünüze yürekten kat l yorum. Yeni y l n size, sa l k, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Sa olun, var olun, hep Bütün Dünya m zla ve bizimle olun. Fatma Pekpayz n, Menemen, zmir. S evgili Bütün Dünya ilesi, Ocak 2009 derginiz, her say n z gibi yine muhteflem... Bitirene kadar elimden b rakamad m. Yine her zaman oldu u gibi dopdolusunuz. Eme i geçenlere, bu muhteflem derginin oluflumuna katk da bulunan herkese çok teflekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi, ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nde okuyorum. Güncel olaylarla ilgili arkadafllar m n ilgisizli i beni çok s k yor. Ne yaz k ki herhangi bir çabalar da yok. Herkes varsa yoksa bilgisayar bafl nda Facebook ta, Yonja da... Bu say n zda özellikle li Naili Erdem Bey in sözde Ermeni soyk - r m üzerine olan yaz s n çok be- endim. Tam karar nda bir uzunlukta ve olay detayl bir flekilde anlat yor. Bu flekilde be endi im makaleleri yazar n ve derginin say s n belirterek elektronik posta yoluyla da t yorum. Böylece belki bu dergiyi takip etmeyen insanlar bu güzel düflüncelerden faydalanabilirler. Herkese çok teflekkürler... Meryem ktafl. M erhaba Nuray Han m, Bütün Dünya dergisinin ral k say s ndaki yaz n zda ben de çocukluk günlerime gittim. Bingöl deyiz. Babam orada görev yap yor, y l Ben ilkokul ikinci s n f ö rencisiyim. Uzun ve so- uk geçen k fl akflamlar nda en büyük zevkimiz, radyo piyesleri sonras nda bafllayan saatler... Babam ve büyük ablam s rayla ortak seçti imiz bir roman okurlard. Dünya klasikleri oldu unu sonradan ö rendi im roman okumaya babam bafllard, biz de onu sessizce dinlerdik. O yorulunca ablam devam ederdi. Ben böylesine okuma sevdal s bir ailede büyüdüm. O nedenle okumay çok seviyorum. Nuray Han m, bana yaz n zla çok özel an lar hat rlatt - n z, iyi ki vars n z. Süheyla Göktürk. YZRIMIZIN YNITI: M erhaba Süheyla Han m, iletiniz için çok teflekkür ederim. Sizin baban z n yapt n, bana da annem yapard. Özenle seçti i kitaplar bana sab rla okur, en heyecanl yerinde Benim yemek yapmam gerekiyor; ama ne oldu unu da merak ediyorum, sen devam eder misin okumaya lütfen derdi. Öylesine heyecanl bir yerde söylerdi ki bu sözü, annemin iflini bitirmesini bekleyemez, ben okumaya bafllard m sesli olarak... Böyle keflfettim kitap sayfalar aras ndaki gizli dünyay... Oysa flimdi ne yaz k ki, hiçbirimiz annelerimiz, babalar - m z kadar sab rl olam yoruz. Çocuklar m za uzun uzun kitap okumalar gerekti ini anlatarak onlar belki de s k yor, istemeden uzaklaflt r yoruz kitaplardan... nne babalar m z n yapt gibi ince bir ustal kla sevdirmeye çal flm - yoruz kitaplar... Gördü ünüz gibi sizin iletinizle de ben kendi çocuklu uma do ru yola ç kt m yeniden... Tekrar teflekkür ederim, siz de iyi ki vars n z! Selam, sevgi ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek. B en özel bir dershanede Türk Dili ve Edebiyat ö retmeni olarak çal fl yorum. Derginizin özellikle küçük hikayeler bölümünden ö retmenli im süresince oldukça istifade ettim. yr ca dergi içerisindeki di er yaz lar n da çok kaliteli oldu unu düflünüyorum. Dergide eme i geçen herkese yürek dolusu teflekkürler... lper Ertüzel, stanbul. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Telâffuz Sözlü ü Geçen y l Temmuz ay nda de erli bir dost, koltu unun alt nda pek oylumlu bir yap t yla ziyaretime geldi. TRT nin baflspikerlerinden Say n fiener Mete, sekiz y ll k bir emekle haz rlad, 12 bine yak n sözcü ün do ru sesletimini kapsayan Telâffuz Sözlü ü (1) adl yap t n bana da sunma inceli ini gösterdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu baflkan, bu çok gerekli ve yararl yap ta yazd önsöz ü flöyle sonland r yor: Bu de erli eserin radyo ve televizyon sunucular n n, muhabirlerinin, metin yazarlar n n ve program yap mc lar n n çal flmalar na fl k tutaca na inan yor, kendisine Türkçeye yapt bu de erli katk dan dolay tüm Üst Kurul Üyeleri ad na teflekkür ediyorum. Say n fiener Mete nin yo un bir çal flmayla sekiz senesini verdi i; üst kurul baflkan n n övgüye de er buldu u bu yap t, May s 2007 de bas lm fl ve aradan bunca zaman geçmifl. Önsözde belirtilen radyo ve televizyon ilgilileri bu fl ktan ne kadar yararlanabildi, bilmiyorum; ancak arka kapaktaki son tümcede Bir yay nda do ru sözcüklerin kullan lmas n n yan s ra, kelimelerin do ru seslendirildi ini duymak, izleyici ve dinleyicilerin en do al hakk - d r dense de bu do al hakka eriflebilmifl de iliz. Bugün hâlâ, Kekova Koyu nun güzelliklerini anlatan genç bayan sunucu mavînin bütün tonlar ndan; denizin masmavî renginden söz edebiliyorsa; Önemli bir televizyon kanal - n n bayan haber sunucusu srarla zîna diyebiliyorsa... Show TV de bir program tan - t m nda hmet Özhan n hoflsohbeti müjdeleniyor, bir baflka kanalda Hülya vflar ile yap lacak hoflsohbet duyuruluyorsa; NTV nin deneyimli sunucusu 24 Eylül 2008 de H fz Topuz la söyleflisini Ne güzel bir hoflsohbet oldu diye bitirebiliyorsa ki, bu ve buna benzer örnekler say s z; bunlar kim uyaracak? Say n Mete, sekiz sene bofla m kürek çekti, emek verdi? Oysa, Telâffuz Sözlü ü nde yaln z sesletim de il anlat m da var: Mavi Gökrengi ma:vi Zina Nikâhs z cinsel birleflme zina: [ : imi, a harfinin bir vokal uzat larak okunaca - n gösteriyor] Telâffuz Sözlü ü ne göre hoflsohbet in sesletimi do ru. Ya anlam?.. O da aç klanm fl: Konuflmas güzel ve tatl [kifli]. nadolu nun baz yörelerinde hoflsohbet (tatl dilli) yerine dilbezek, dilbeze i de denir. Hoflsohbet sözcü ü insanlar için kullan lan bir önadd r (s fat); ad (isim) de il. Sözü, söyleflisi hofl, güzel, tatl kiflilere denir hoflsohbet diye. Bir reklamdaki gibi Eskiden hoflsohbet vard denmez, Eskiden hoflsohbet kifliler vard denir. Bu reklam uzun süre yay nda kald ; uyaran oldu mu? kl na yelken takanlardan kimileri önad ad gibi kullan rlarsa, kimileri de adlar önad yerine kullanmaya heveslenmezler mi? Prof. Dr. Murat Belge bir yaz s nda...akl- selim, yani sa duyu bir isim olmaktan ç k p bir s fata dönüfltü: Çok akl selim adam gibi cümleler iflitiyoruz diyordu. Say n Mete kl- selim i de sözlü üne alm fl, anlam n (sa duyu) ve okunuflunu da veriyor: akl seli:m Bir büyükelçi TRT 1 de düzenlenen oturumda konufluyor:...maalesef diyece im, insan haklar diyece im, flöyle diyece im,...diye düflünüyorum, flunun alt n çizece im (konuflman n alt nas l çizilirse...), müsaade ederseniz (müsaade etme ya da etmeme olana m z var m?), t rnak içinde söylüyorum diyor, iki elinin iflaret parmaklar yla havay t rmal yor, ne kadar komikleflti inin ay rd na varamadan. Konuflma tekni- idir: Konuflma aras nda bir söze vurgu yapmak gerekirse, o söz dinleyenlerin dikkati çekilerek yinelenir; ama sözün alt n çizmek ya da t rnak içine almak, ciddiyetten uzaklaflmakt r. Say n Büyükelçi bir de Bu bir âkittir ; Bunlar vâkay adiye dendir demez mi?.. Telâffuz Sözlü ü nde ne yaz yor: k d: akdeden, anlaflma yapan taraflardan her biri. [sesletimi] a:kid, [âkid -. ] kid: Ba, ba t, sözleflme. [sesletimi] akit, [âkit de il]. Vak a: Olay, hadise. [sesletimi] vak/a (K: Kal n k. / imi: Keserek okuma.) Y llard r uyar lmalar na karfl n 10 11

8 BD fiubt 2009 spiker ya da sunucular m z n, örne in: sohbet, alternatif, detay yerine tertemiz Türkçemizdeki söylefli, seçenek, ayr nt demeleri sa lanabildi mi?.. Y llard r yaz l r, çizilir, anlat - l r; kim okur, kim dinler? Benim o lum bina okur, döner döner gene okur!.. KP li D fliflleri Bakan li Babacan n, ran cumhurbaflkan n n tatürk ün kabrini ziyaret etmek istememesini elefltirenlere böyle ufak tefek detaylar tart flmay son derece yersiz görüyorum deyifli kadar detay sözcü ünü kullanmas da ne kadar iticiydi Bir de bak yorsunuz Bankalar n, kart alanlara detayl ca bilgi vermesi isteniyor: Frans zca sözcü e Türkçe ek... (!) Üstelik detayl ca, çok detayl da de il, biraz detayl demektir. Yabanc sözcüklerin yerine varsa Türkçelerini kullansak, böyle komik durumlara düflmeyiz. Baz yazarlar m z bu gibilerine dil züppeleri diyorlar; ne de güzel yak flt r yorlar. [1] Mete, fiener: Telâffuz Sözlü ü, RTÜK, nkara 2007 H z limiti 50 km. olan caddede polis sürücüyü durdurdu ve önce suçunu s ralad : H zl gitmeniz bir yana yanl fl yerde araba sollad n z, farlar - n zdan biri yanm yor, lastikleriniz tümüyle afl nm fl. Size hayli kabar k bir ceza yazmak zorunday m. Kalemini ç kard, defterini açt ve sordu: d n z nedir? Sürücü derin bir soluk ald ve ad n söyledi: Schtarthewisizesky Vocgefastrlongchsclingen. Polis bir süre düflündü ve sonra karar n verdi: fieyy... dedi. Bu kez ceza yazm yorum ama, lütfen daha dikkatli olun. Efliyle yine kavga etti ini söyleyen yeni evli genç kad n, telefonda annesinden yard m istedi: nneci im, bu kez ona iyi bir ders vermek istiyorum dedi. Bir süre eve dönüp senin yan nda kalabilir miyim? nnesi bir süre duraksad ktan sonra k z na daha etkin bir çözüm önerdi: Efline gerçekten iyi bir ders vermek istiyorsan dedi. Ben gelip sizde kalay m bir süre. 1. âbâd (farsça) a) flenlik b) dü ün c) imar edilmifl ç) talan edilmifl 2. kabare (frans zca) a) konser salonu b) küçük tiyatro c) kabartma ç) muayenehane 3. gaseyan (arapça) a) bat rma b) homurdanma c) bulant ç) kinlenme 4. abanoz (farsça) a) a aç b) yaprak c) dal ç) kök 5. ablak (arapça) a) yamuk çehre b) s ska çehre c) yuvarlak çehre ç) sivilceli çehre 6. delâlet (arapça) a) k lavuzluk b) sürtünme c) aksama ç) s yr lma 7. âcilen (arapça) a) sonra b) gecikerek c) ertelemek ç) derhal LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z 8. bâb (arapça) a) kap b) pencere c) salon ç) oda 9. abdal (arapça) a) üfürükçü b) hoca c) fleyh ç) dervifl 10. observatuar (frans zca) a) rasathane b) meyhane c) ticarethane ç) tamirhane 11. padok (ingilizce) a) çapraz b) paket c) silik ç) at n gezinti yeri 12. bittabi (arapça) a) karfl t olarak b) gönüllü olarak c) zoraki olarak ç) do al olarak 13. ofset (ingilizce) a) iflitmeyi ölçmek b) görsel c) bask yöntemi ç) çiçeklik 14. flarj (frans zca) a) indirme b) yükleme c) bindirme ç) gönderme 15. câhid (arapça) a) kaçan b) savaflan c) yakalayan ç) bar flan 13

9 14 1. âbâd (farsça) c) imar edilmifl. 2. kabare (frans zca) b) küçük tiyatro. 3. gaseyan (arapça) c) bulant. 4. abanoz (farsça) a) a aç. 5. ablak (arapça) c) yuvarlak çehre. 6. delâlet (arapça) a) k lavuzluk. 7. âcilen (arapça) ç) derhal. 8. bâb (arapça) LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar a) kap. 9. abdal (arapça) ç) dervifl. 10. observatuar (frans zca) a) rasathane. 11. padok (ingilizce) ç) at n gezinti yeri. 12. bittabi (arapça) ç) do al olarak. 13. ofset (ingilizce) c) bask yöntemi. 14. flarj (frans zca) b) yükleme. 15. câhid (arapça) b) savaflan. Uça n pilotu, bu iflte yeniydi. Denetimi kaybetmeye bafllay nca var gücüyle yard m istedi: Kule, kule beni duyuyor musun? Düflüyoruz, ne yapmal y m? cil yard m n z gerek! Kule hemen karfl l k verdi: nlafl ld. Yerinizi bildirin, yerinizi bildirin. cemi pilot, kusursuz bir biçimde yerini bildirdi: Pilot kabininde, öndeki sol koltuktay m... Pilot kabininde, öndeki sol koltuktay m. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, eliyle önce perdeyi, sonra da beraberinde kürsüye ç kard konu unu iflaret ederek flöyle dedi: Karfl m zda, bugünkü ça dafl Türkiye yi var eden ve hepinizin tan d ndan emin oldu um Mustafa Kemal tatürk, yan mda da O nun ilkeleriyle yetiflen ve bugün organ nakli konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden olan de erli meslektafl m Prof. Dr. Mehmet Haberal bulunuyor. Kendisini kutluyor ve birlikte alk fll yoruz. Prof. Haberal a Viyana da Görkemli Bir Sürpriz...bu, gerçek anlamıyla Türk ulusuna sunulan bir gurur tablosudur. YZN: ECZ. FEYYZ RTUKO LU Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Viyana Belediyesi Tören Salo- 36 nc Dünya Kongresi nin yap ld - Haberal, Viyana da tarihsel belediye saray n n tö- bir önceki baflkan olan,prof. Dr. nu nda onursal üyeli e seçilen ve ren salonunda görkemli Nadey S. Hakim konuflmas ndan bir sürprizle karfl lafl nca, Bu sürpriz benim de erlendirmeme göre ediyorum diyerek, kendisini din- sonra, fiimdi bir dakikan z rica çok görkemli bir ödül olup, gerçekte Türkiye ye ve Türk ulusuna Mehmet Haberal n yan na giderek leyen topluluk aras ndan Prof. Dr. verilmektedir. fiu anda duydu um kendisini kürsüye davet etmiflti. övüncümün ve heyecan m n nedeni budur dedi. si Organ Nakli Bölümü Baflkan Londra, Hammersmith Hastane- Uluslararas Cerrahlar Birli i nin Prof. Dr. Nadey S. Hakim ve 15

10 Uluslararas Dünya Cerrahlar Birli i nin 36 nc Dünya Kongresi nin yap ld Viyana Belediye Saray (üstte) ve Uluslararas Cerrahlar Birli i nin iki onursal üyesi: Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Nadey S. Hakim Prof.Dr. Haberal birlikte kürsüye ç - karlarken, ayn anda kürsünün arkas ndaki duvar kaplayan dev beyazperdede, mareflal üniformas yla ve tüm görkemiyle, Mustafa Kemal tatürk belirmiflti. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, eliyle önce perdeyi, sonra da beraberinde kürsüye ç kard konu unu iflaret ederek flöyle dedi: Karfl m zda, bugünkü ça dafl Türkiye yi var eden ve hepinizin tan d ndan emin oldu um Mustafa Kemal tatürk, yan mda da O nun ilkeleriyle yetiflen ve bugün organ nakli konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden olan de- erli meslektafl m Prof. Dr. Mehmet Haberal bulunuyor. Kendisini kutluyor ve birlikte alk fll yoruz. Uluslararas Dünya Cerrahlar Birli i üyesi 39 ülkeden gelen 200 ü aflk n cerrah n bulundu u salondan coflkulu bir alk fl yükseldi. Prof. Dr. Nadey S. Hakim, bu takdimden sonra yapt konuflmada özetle flunlar söyledi: 2005 y l nda derne imizin onur üyeli ine seçti imiz Prof. Dr. Mehmet Haberal, o günden sonra yak ndan tan ma f rsatlar m oldu. Türkiye ye gittim, onun orada yapt klar na da tan k oldum. fiu an önünde bulundu umuz büyük asker, büyük devlet adam ve tüm dünyan n sayg yla and Mustafa Kemal tatürk, bugünkü ça dafl Türkiye Devleti ni kurmufltur ve yepyeni bir Türk ulusu oluflturmufltur. Prof. Mehmet Haberal, 1938 y - l nda vefat eden Mustafa Kemal tatürk ü, 2008 y l nda da yaflatmaya devam eden kufla n iyi bir temsilcisi ve O nun izinden giderek ülkesi için durmaks z n çal flan bir bilim adam d r. Prof. Dr. Mehmet Haberal da k sa bir teflekkür konuflmas yapt ve kürsüden iner inmez tüm coflkusunu, kongrede çeflitli sunumlar yapan Baflkent Üniversitesi bilim ekibindeki meslektafllar yla kucaklaflarak paylaflt. Viyana n n tarihsel belediye saray ndaki bu beklenmedik olay konusundaki görüfllerini Prof. Haberal, bas n mensuplar na flu sözlerle belirtti: lk bak flta bir sürpriz olarak tan mlanabilecek bu olay, benim 2005 y l nda Uluslararas Cerrahlar Birli i ne onur üyesi seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal n onur üyeli i madalyas ve berat BD fiubt 2009 kiflisel de erlendirmeme göre, gerçek anlam yla çok görkemli bir ödüldür ve bu, Türkiye ye ve tüm Türk ulusuna verilmektedir. Burada gerçeklefltirilmekte olan bu üst düzeydeki bilimsel toplant - da, salonun dev perdesinde Mustafa Kemal tatürk ün portresinin yer almas, yaln zca benim için de il, tüm ülke halk m için bir gurur ve övünç nedenidir. Olayla ilgili olarak kiflisel duygular n ö renmek isteyen gazetecilere ise Prof. Dr. Mehmet Haberal, flu k sa yan t verdi: Bugüne de in pek çok ödül ald m, her birinde ayr bir gurur ve övünç duydum. Burada, bu sürprizle karfl laflt m anda yaflad klar m gerçekten di erlerinden çok farkl yd. Böyle bir tablo karfl s nda her Türk ün en az benim kadar duygulanaca ndan da hiç kuflkum yok. Bu olay n yüce anlam n ve yüre imdeki heyecan m ancak bu sözlerle ifade edebilirim. Uluslararas Cerrahlar Birli i Macar as ll merikal ünlü cerrah Max Thorek taraf ndan 1935 y l nda kurulan Uluslararas Cerrahlar Birli- i nin amac, dünyada sa lanan cerrahi geliflmeleri çeflitli ülkelerin önde gelen cerrahlar yla paylaflarak üyeleri aras nda bilgi al flverifli sa lamakt r. 39 ülkeden 200 ün üstünde cerrah n üye oldu u birli in iki y lda bir yap lan genel kongresinde üye cerrahlar, ülkelerinde gelifltirdikleri cerrahi yöntemleri bir sunum olarak meslektafllar na tan tmaktad rlar

11 Teflekkürlerimizle... Hac Bektafl Velisi Veliyeddin Çelebi, 25 Nisan 1923 tarihinde nadolu levileri ne bir bildiri yay nlam fl ve tüm leviler e, Mustafa Kemal Pafla y desteklemeleri ö üdünde bulunmufltur. Bütün Dünya, y llar aras nda postniflinlik görevi yapan Veliyeddin Çelebi nin bu çok önemli tarihsel bildirisini bugün okurlar na iletmekten özel bir mutluluk duymaktad r. Kurtulufl Savafl nda Mustafa Kemal in yan ndaki nadolu kahramanlar ndan ve TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in özel evrak aras nda saklanan bu bildirinin asl, okurlar m za duyurulmas amac yla, merhumun 19 May s 1919 do umlu k z Halide Ertekin taraf ndan Bütün Dünya yetkililerine emanet edilmifltir. Fotografta, torunlar n n çocuklar n n fotograflar önünde görülen Halide Ertekin e, bu de erli ve anlaml katk s nedeniyle tüm okurlar m z ad na teflekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün Dünya Çal flanlar 18 Birinci dönem Erzincan Milletvekili Hay rl zade Tevfik Bey in k z Halide Ertekin Veliyeddin Çelebi Veliyeddin Çelebi nin 25 Nisan 1339 tarihli beyannamesi Umudumuz cümlemizin büyü ü olan Mustafa Kemal Pafla d r nadolu da bulunan ceddim Hac Bektafl Veli hazretlerine samimi muhabbeti olan bilcümle muhibban (dostlar) ve hanedan taraf- halisanelerine (hanedan m z n yüce mensuplar na), Bu milleti ihya ile istikbalimizi temin eden ve vücudu alileri kaffei islamiyane baisi fleref olan (yüce varl klar ile tüm slam aleminin fleref duydu u) Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi celili, (yüce baflkan ) Gazi namdar (Gazi olarak ünlenmifl) Mustafa Kemal Pafla hazretlerinin neflir buyurduklar (yay mlam fl bulunduklar ) beyanname cümlenizin malumudur. Gazi pafla i müflarünileyhin terakki ve teali i vatan (Gazi Pafla Hazretleri nin vatan n ilerlemesi ve yücelmesi) hakk ndaki her bir arzular n yerine getirmek bizlere farz ayindir (bizler için bilinen bir gerçektir). Milletimizi kurtaracak ve saadetimizi temin edecek, ancak onun efkar sat banileridir (yap c yüce fikirleridir). Bunu inkar edenlerin bizimle katiyen münasebeti (kesinlikle ilgisi) yoktur. Tarikati aliyemizin (Yüce tarikat m z n) bütün mensuplar na müflarünileyh hazretlerinin (söz konusu yüce kifliliklerinin) gösterece i namzetlerden maadas na (baflkas na) rey vermemelerini, vatan m z n kurtulmas n n ancak bu veçhile kabil oldu unu (bu yolla mümkün oldu unu) sizlere kemali ehemmiyetle (önemle) tavsiye eylerim. Bu nasihatimla amil olmayanlar (bu önerimi yerine getirmeyenler) bizden de ildir. Hak erenlerin onlara destegir (yard mc ) olmas n tekrar beyan ederim ki, bu milleti kurtaracak ancak Gazi Mustafa Kemal Paflad r; onunla beraber olanlar mukaddes vatan m z n has (öz) evlatlar d r. Hiçbir ferdin sözünü dinlemeyiniz, sözümden zerre kadar harice ç kmay n z. Sizin saadetinizi düflünenler, sizi kölelikten kurtaracak, Büyük Millet Meclisi Reisi ve cümlemizin büyü ü olan Mustafa Kemal Pafla Hazretleri dir. Tarih: 1339 (1923) Nisan 25 Hac Bektafl Veli Çelebisi Veliyeddin (Mühür ve imza) 19

12 20 MUSTF KEML Pfi Sivas tan nkara ya yolunda HCI BEKTfi KONUK OLDU Mustafa Kemal in Sivas tan nkara ya geldi ini hepimiz biliriz de, yolda onun bir davet üzerine Hac bektafl a u rad n ve burada Hac Bektafl Veli soyundan Cemaleddin Çelebi nin konu u oldu unu galiba bilmeyenlerimiz vard r. Yazar m z Kaya Karan, bu konuda bilgi verirken, önceki sayfalar m zda asl n n yer ald çok önemli bildiriyi yay mlayan Veliyeddin Çelebi hakk nda da tan t c aç klamalarda bulunuyor. YZN: KY KRN Hac Bektafl Veli nin soyundan gelen Çelebi ler, uygun görülüp postta oturma yükümlülü ünü üstlendiklerinde, Hac Bektafl manevi olarak temsil etmekle kalmam fllar, Osmanl yönetimi taraf ndan resmen Hac Bektafl Veli Vakfiyesi nin mütevellisi olarak da tan nm fllard r. Postniflinlik görevi yapt klar saptanan alt Çelebi den biri d fl nda tüm Çelebi lerin mezarlar, Hac Bektafl Veli tekkesinde, K rklar Meydan olarak adland r lan bölümde bulunmaktad r. Gelenek uyar nca K rklar Meydan nda topra a verilmesi gerekmesine karfl n mezar K rklar Meydan d fl nda olan tek Çelebi, 31 May s 1940 tarihinde ölen Veliyeddin Çelebi dir. Bu tarihte yürürlükte olan tekke ve zaviyelerin kapat lmas yla ilgili yasa uyar nca, K rklar Meydan na gömülme olana bulunmad ndan Veliyeddin Çelebi, Hac Bektafl Veli Tekkesi d fl nda gömülmüfltür. Varl klar saptanan Kalender Çelebi, Hac Feyzullah Çelebi, Bektafl Çelebi, Mehmet Hamdullah Çelebi ve Cemaleddin Çelebi den sonra postta oturmas uygun görülen Veliyeddin Çelebi, 1867 y l nda do mufl ve büyük kardefli hmet Cemaleddin Çelebi nin 1921 y l nda ölmesi üzerine uygun görülerek yüklendi i postniflinlik görevini, öldü ü 1940 y - l na de in sürdürmüfltür. Mustafa Kemal Pafla, nkara ya gitmek için Sivas tan ayr lmadan önce kendisine yap lan bir davet üzerine Hac bektafl ziyaret etmifl ve 22 ral k 1919 tarihinde, Cemaleddin Çelebi nin konu u olmufltur. (Hac Bektafll lar, Mustafa Kemal in konuklar oldu u bu tarihi, o y ldan sonra her y l 22 ral k ta törenlerle anmaktad rlar.) O dönemde postniflinlik yapmakta olan Cemaleddin Çelebi, sa l k sorunlar nedeniyle d flar ç kamad ndan, Mustafa Kemal Pafla ve arkadafllar n, Hac bektafl a yaklafl k 5 kilometre uzakl ktaki Befltafllar Mevkii nde karfl lamak üzere, kendisinden sonra postta oturacak kardefli Veliyeddin Çelebi yi görevlendirmifltir. Veliyeddin Çelebi, Befltafllar da otomobilinden inen Mustafa Kemal Pafla y, a abeyinin gönderdi i yayl at arabas na davet etmifl ve postniflin Cemaleddin Çelebi nin köflküne onu, bu arabayla getirmifltir. Yayl at arabas n kullanan Hulusi Çavufl, ilerideki y llarda Türk- fl baflkanl ve tabii senatörlük yapan Halil Tunç un babas d r. Bu ziyarette Mustafa Kemal, vatan düflmandan kurtarmak için Veliyeddin Çelebi nin 1921 y l nda yaflama veda eden a abeyi Cemaleddin Çelebi bir kurtulufl savafl bafllataca n söylemifl, onun bu aç klamas üzerine de Cemaleddin Çelebi, tüm güçleriyle kendisine destek olaca sözü vermifltir. 23 Nisan 1920 y l nda nkara da kurulan ilk mecliste K rflehir milletvekili s fat yla ikinci baflkan seçilen Cemaleddin Çelebi, sa l k nedenleriyle nkara ya gidemedi i için bu görevini yerine getirememifltir. Veliyeddin Çelebi postta oturduktan sonra, büyük kardefli Cemaleddin Çelebi gibi Mustafa Kemal i tüm gücüyle desteklemeye devam etmifltir. sl n, önceki sayfalar m zda yay mlad m z bir bildiriyle o, tüm nadolu levileri ne, Mustafa Kemal Pafla y desteklemeleri ö üdü vermifltir. 21

13 BD fiubt 2009 yanus gibi genifl ve derin dedi ini aktarmaktad r. Veliyeddin Çelebi do aya düflkün, yard msever bir kifliydi. fiair unvan n hak edebilecek denli fliirler yazmas yan s ra, yetenekli bir hattatt da... rapça, Farsca ve Frans zca bilen Veliyeddin Çelebi, Latin harflerinin kabulünden sonra, yeni harfleri ö rencilerle birlikte ileri yafllar ndaki yurttafllara da ö retecek olan görevlileri yetifltirmek amac yla, alfabeyi tan t c kurslar düzenlemifl, bu kurslarda gönüllü ö retmenlik yapm flt r. 31 May s 1940 tarihinde ölen Veliyeddin Çelebi, 1925 y l nda yürürlü e giren tekke ve zaviyelerin kapat lmas yla ilgili yasa uyar nca, K rklar Meydan na gömülme olana bulunmad ndan Hac Bektafl Veli Tekkesi d fl nda gömülmüfltür. Mezar Hac bektafl Çilehane Tepesi nde Zemzem Çeflmesi nin karfl s ndad r. Mustafa Kemal Pafla nın Hacıbektafl ziyareti, her yıl 22 ralık tarihinde düzenlenen etkinliklerle mahalli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Pafla nın 22 ralık 1919 tarihinde Hacıbektafl ı ziyaretlerinde a ırlanmıfl oldu u Ulusoy ilesi ne ait ev de, tatürk Evi olarak düzenlenmifltir. 25 Nisan 1923 tarihinde kaleme ald ve nadolu da bulunan ceddim Hac Bektafl Veli Hazretleri ne samimi muhabbetti bulunan bil cümle muhibbana sözleriyle bafllayan ve tüm yurda kendi imzas yla da t lan bildirisinde Veliyeddin Çelebi, Gazi Pafla n n vatan n yükselmesi ve geliflmesiyle ilgili her türlü arzusunu yerine getirmek bizlere farz- ayn d r (kutsal bir buyru u yerine getirmekle efltir). Milletimizi kurtaracak, saadetimizi temin edecek olan onun düflünceleridir. Bunu inkâr edenlerin bizimle katiyyen münasebeti yoktur diyerek, nadolu daki tüm leviler e, Mustafa Kemal Pafla y iflaret etmifltir. Bu bildirinin yay mland n ö renen Mustafa Kemal Pafla, bir telgrafla Veliyeddin Çelebi ye teflekkürlerini iletmifl, ayr ca bildirinin yurdun her köflesine da t m - n sa lamak için ordu komutanlar na talimat vermifltir. Veliyeddin Çelebi tatürk ile olan iliflkilerini cumhuriyet kurulduktan sonra da sürdürmüfltür. tatürk, nkara da smet Pafla Mahallesi nde Veliyeddin Çelebi için bir ev düzenletmifl, kendisini burada a rlatm flt r. Çelebi nin nkara da a rlanmas yla ilgili olarak Dersim Milletvekili Mustafa Saltuk görevlendirilmifltir. Saltuk, tatürk ün Veliyeddin Çelebi için Çok büyük bir insan... Onunla konuflunca adeta ruhum y kan - yor. Kaynak suyu gibi temiz, ok- Trafi in s k fl k bir saatinde yolun ortas ndaki trafik polisine bir adam yaklaflt ve kuca ndaki pengueni göstererek sordu: Biraz önce yolda buldum bunu dedi. Nereye götürmemi önerirsiniz? Trafik polisi, penguenin hayvanat bahçesinden kaçm fl olabilece ini düflündü ve adama onu, hayvanat bahçesine götürmesini önerdi. radan bir saat kadar geçtikten sonra trafik polisi, biraz önceki adam ve pengueni yan ndan el ele geçerlerken gördü ve hakl olarak merak etti ve sordu: Ben size onu hayvanat bahçesine götürmenizi önermifltim dedi. Oysa siz hâlâ sokaklarda geziniyorsunuz? dam, sakin bir biçimde yan tlad merakl trafik polisini: Önerinizi yerine getirdim, polis bey dedi. Hayvanat bahçesi gezintisi çok hofluna gitti, flimdi de sinemaya götürüyorum. Ö retmeni Bar fl a, üzüntünün tersinin ne oldu unu sordu. Bar fl, duraksamadan Sevinç diye yan tlad. Ö retmen bu kez, yorucu sözcü ünün tersini sordu. Dinlendirici diye yan tlad Bar fl. Büyük sözcü ünün tersine küçük, beyaz n tersine siyah, gece nin tersine gündüz yan tlar ndan sonra ö retmen yanda bir arkadafl yla konuflan Rana ya K sa kes deyince Bar fl bu sözün de kendisine soruldu unu sand ve flu yan t verdi: Fazla uzatt n z

14 YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem Cumhuriyeti Kuranlar... Devrimlerin ayd nl nda bir Türkiye yi yaflatmak isteyenler her türlü yobaz görüflün karfl s nda güç ve fikir birli i yapmak zorundad rlar. Unutulmamal d r ki, dost olmayanlar n ellerini ülkemizden ç karmak, bir varl k yokluk savafl d r. Ça dafl ve uygar bir Türkiye yi var etmek isteyenler, Gazi nin çevresinde topland lar. Ne tarikatlara ne cemaatlere itibar ettiler ne de afliretlere... Bir tek tarikat vard r o da uygarl kt r dediler. Bilimi, akl ve teknolojiyi iktidar k ld lar. Bunun için de nkara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi nin girifl kap - s na Hayatta en hakiki mürflit ilimdir diye yazd lar. O cumhuriyetten bugünkü cumhuriyete geldik. fiimdi tarikatlar n ve cemaatlerin borular ötüyor, söylentileri her gün duyuluyor. Uygarl k tarikat n an msayan yok. Bugünlere bir günde gelmedik sonras n n baflbakanlar ndan biri, Ben Nakflibendi tarikat ndan m dedi. Bir baflka baflbakan Din siyasetin emrindedir aç klamas nda bulundu. Ve siyasi slam, gelip taht n kurdu. O siyasi slam ki, do du u ülkede batm fl ve girdi i her ülkeyi krize sürüklemifltir. Ç kar n peflinde koflanlar, siyasi slam a sar lm fllard r. Oysa slam bir siyasi dava de ildir. slam, huzur, kardefllik ve eflitlik davas d r. ncak slam Siyaseti ibadet, ibadeti siyaset olarak tan mlayanlar, her yere sald rd lar ve slam a kötülük ettiler. Siyasal slam temelleri geçmiflte olan tarihsel bir ideolojidir. Savunduklar ideoloji kesinlikle din de ildir. Hele slam hiç de ildir. maçlar devletin yap s n, Kur an n d fl nda ikinci bir slam var edip ona dayamakt r. Fikir ve amaçlar na göre sekiz ayr grupturlar. Kimi Cahiliye Devri ni savunur, kimi k yafetlerin ve ibadethanelerin kutsall n savunur, kimi köklü de iflikliklerin yap lmas n ister, kimisi de takiyye ile meflguldür de Muhammed Hamid Ebu Nasr n Türkiye de er geç bir slam devleti kurulacakt r. tatürk dinden ç km fl bir kimsedir. Hilafet yeniden kurulacakt r sözleri ülkemizde az msanmayacak taraftar bulmufltur. Bilinen bir gerçektir ki, hilafet dini bir makam olmay p siyasi bir makamd r. Ve tatürk, 1927 tarihli konuflmas nda Efendiler, aç k ve kesin söylemeliyim ki, slamlar bir halife heyulas yla hâlâ iflgal ve yan ltma gayretinde bulunanlar yaln z ve ancak slamlar n ve özellikle Türkiye nin düflmanlar d r. Böyle bir oyuna hayal ba lamak da ancak ve ancak cehalet ve gafletin eseri olabilir demifltir. Daha 1927 lerde yap lan bu uyar ya karfl n bu habis görüfller hâlâ kimi çevrelerde yer bulmaktad r. Toplum yaflam m zda siyasal slam n zaman zaman alevlenmesinin en önemli nedenlerinden biri rap eflittir slam tarz ndaki yanl fl görüfltür. rap ayr d r, slam ayr d r. ncak içlerinde hâlâ Haçl ruhunu yaflatan Bat l lar, bu yanl fll srarla kullanmaktad rlar. Bir ikinci neden Komünizm tehlikesine karfl ortaya ç kar lan yeflil kuflak projesi içinde Türkiye nin yer almas d r. Bu iki nedenin d fl ndaki üçüncü neden de silah sat fllar - d r. Ve ne yaz k ki, bu nedenlerin tümü de ülkemizde vard r. Konuya ilgi duyanlar flunu bilmelidir ki, bu görüfllerin sahipleri s radan insanlar de illerdir. ksine çok yönlü araflt rmalar içinde olan fikir ve eylem baz nda üstün bilgi ve kültüre sahiptirler. Nitekim yap lan aç k oturumlarda siyasal slam savunanlar zengin bir bilgiyi sergiledikleri halde karfl s ndakiler slam terminolojisini bilmeyecek denli boflturlar. Devrimlerin ayd nl nda bir Türkiye yi yaflatmak isteyenler her türlü yobaz görüflün karfl s nda güç ve fikir birli i yapmak zorundad rlar. Unutulmamal d r ki, dost olmayanlar n ellerini ülkemizden ç karmak, bir varl k yokluk savafl d r. Hasta, kendisini ziyarete gelen arkadafl na hastal n anlat yordu: teflim çok yükselince doktor ça rmak zorunda kald k dedi. rkadafl merakla sordu: Vay can na!.. dedi. Ne kadar yükseldi ki? Hasta, olay n önemini belirterek arkadafl n n sorusunu yeniden yan tlad : Bana bir fley söylemedi; ama... dedi. ln ma eliyle de il, maflayla dokundu

15 EVRENSEL BKIfi ÇISI Gürbüz Evren tatürkçü e itim anlay fl ndan uzaklaflma süreci Bir Çin atasözü flöyle der: Bir y l sonras n düflünüyorsan pirinç ek. On y l sonras n düflünüyorsan meyve fidan dik. Yüz y l sonras n düflünüyorsan insan e it. Mustafa Kemal tatürk ün ölümünün ard ndan yavafl yavafl ortaya ç kmaya bafllayan gerici güçler, tatürkçü e itim sistemini de ifltirecek ve tatürk ün ö retilerinin içini boflaltacak çal flmalara a rl k vermifltir. Çin atasözü söz konusu çevrelerin e itim alan na yönelik hesaplar gayet güzel özetlemektedir. flte bu yaz mda, tatürk karfl tlar n n e itim sisteminde de iflikli i hedefleyen çal flmalar ndan somut örnekler verece im. 9 ustos 2006 tarihinde Milli E itim Bakanl Kurum Tan - t m Yönetmeli i nde yap lan bir de ifliklikle, okullar n ad ndaki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yeri de ifltirildi. Milli e itimde Yönetici tama Yönetmeli i de ifltirildi. Temel e itim politikalar n belirleyen, kitaplar inceleyen ve programlar haz rlayan, Talim Terbiye Kurulu nun sadece tüm üyeleri de il 167 uzman da görevden uzaklaflt r ld say l Milli E itim Temel Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, önce yard mc ders kitaplar - n n ve e itim araçlar n n, sonra ders kitaplar n, çal flma kitaplar - n ve ö retmen k lavuz kitaplar n inceleme ve denetleme yetkisi Talim Terbiye Kurulu ndan al nd. Milli E itim Bakanl taraf ndan belirlenmeyen hiçbir kitap ve e itim arac okullarda kullan lamaz hükmü yard mc ders kitap ve araçlar için kald r ld. lkö retim okullar ve liselerde yard mc ders kitab olarak okutulacak, kitap, dergi, kaset, CD gibi e itim araçlar n n, devlet denetimi olmaks z n ö rencilere tavsiye edilebilmesi sa land. Bu düzenlemeler irticai yay nlar n okullara ulaflmas ve giderek art p yayg nlaflmas n n önünü açt. 700 e yak n imam, kurumlararas nakil yoluyla Milli E itim Bakanl kadrosuna geçti. Milli e itime ba l anaokullar nda görevlendirilmek üzere al - nan türbanl ö reticiler kurayla atand. Özel Yurtlar Yönetmeli i de ifltirilerek, bu yurtlarda dinsel propaganda yapmak suç olmaktan ç kart ld. Baflbakan Erdo an n, Onuncu Y l Marfl n okumakla Türkiye raylarla donanm yor. Bu ifller lafla olmuyor. Marfl oku, demir a larla ör. Neyi ördün yahu neyi? ma bak, biz örüyoruz, örece iz inflallah. Daha da devam edece iz. Demir a larla ördük diye bunlar konufluyorlar. Nereyi örmüfller? aç klamas ndan bir süre sonra 10 Y l Marfl ders kitaplar ndan ç kart ld. Kimi belediyelerin e itim hizmeti bahanesiyle küçücük çocuklar m z yanl fl yönlendirecek çal flmalar bafllatmas da ayr bir sorun olarak önümüze ç kmaktad r. Örne in Beyo lu Belediyesi nin, ilkö retim ö rencilerine da tt Resimli Trafik Rehberi nde flu ifadeler yer ald : Kuflkusuz trafik kazalar da di er büyüklü küçüklü bütün olaylar gibi takdir-i ilahidir. Çünkü herfley llah n takdirine ba l d r. Onun ilminin, takdirinin d - fl nda bir fley olmaz, olamaz. Hatta bir yaprak dahi onun izni olmadan k p rdayamaz. Bu bak mdan baz lar n n, Vatandafl trafik Ders kitaplar nda aktar lan bilgilerin de çarp t ld, baflta tatürk ve Ulusal Kurtulufl Savafl olmak üzere birçok konunun eksik ve yanl fl ö retildi i bir süreçteyiz. kazalar kader de ildir teraneleri, bizim tevhid / birlik esas üzerine kurulu inançlar m za ayk r d r. stanbul Kartal da bir ilkö retim okulunda, 5 inci s n f ö rencileri için haz rlanan Türkçe kitaplar n n içine dua kitab da eklendi. Ümraniye Belediyesi, Çanakkale Savafl n n baz üstün güçlerin varl ile kazan ld n ileri süren bir çizgi filmi, ilkö retim ö rencilerine izletti ve da tt. Ders kitaplar nda aktar lan bilgilerin de çarp t ld, baflta tatürk ve Ulusal Kurtulufl Savafl olmak üzere birçok konunun eksik ve yanl fl ö retildi i bir süreçteyiz. Bu alanda da verilecek somut örnekler var. Yeni ders kitaplar nda Padiflah Vahdettin ile Damat Ferit in ngilizler le iflbirli- i yapt, Vahdettin in ngilizler e s nd bilgisi bulunmuyor, tatürk le Vahdettin aras nda uyum oldu unu ça r flt ran ifadeler yer al yor. 8 inci s n flarda okutulan Din Kültürü ve hlak Bilgisi kitab nda, tarikatlar yeni bir anlam yüklenerek övülüyor. 8 inci s n fta okutulan nk lâp Tarihi kitab ndan, tatürk ün efli Latife Han m n bafl aç k fotograf ç kart l p yerine baflörtülü fo

16 BD fiubt 2009 BD fiubt 2009 tograf kullan ld. Kamuoyundan gelen yo un tepkiler üzerine ilk fotografa dönüldü. Halifeli in kald r l fl n n laikli- e geçiflin büyük ad m olarak ele al nmad yeni ders kitaplar nda, laiklik tan mlan rken, laikli in dinsizlik olarak alg lanmas na yol Liseler için haz rlanan ders kitab na tatürk ün Nutku konulmazken, Türkler 1 milyon Ermeni yi ve 30 bin Kürdü katletti diyen Yazar Orhan Pamuk a yer veriliyor. açacak dini olmayan fley ifadesi kullan l yor. Küçük bir ö rencinin dini olmayan fley ifadesinden ne anlayaca n ve laikli in bu ifadeden nas l bir zarar görece ini uzun uzun anlatmaya gerek yok san r m. Liseler için haz rlanan ders kitab na tatürk ün Nutku konulmazken, Türkler 1 milyon Ermeni yi ve 30 bin Kürdü katletti diyen Yazar Orhan Pamuk a yer veriliyor. Yeni ders kitaplar nda, fieyh Sait yaklanmas n n ad Do u syan olarak de ifltirilirken, fieyh Sait in tarikat lideri oldu u ifadesine yer verilmiyor e itim ö retim y - l nda lise 3 co rafya kitab nda Türkiye fiziki haritas nda r Da n n ad rarat olarak de- ifltirilmesi nas l yorumlanmal bilemiyorum. Lise son s n flarda geçen y l okutulan T. C. nk lâp Tarihi ve tatürkçülük kitab nda Ermeni Sorunu konusu verilirken kullan lan yer adlar n n ço u Türkçe ve flu an kullan lan adlar de ildir. Kitapta Süleymanl yerine Zeytun ad kullan lmaktad r. Zeytun en önemli Ermeni isyanlar ndan birinin ç kt yer olmas nedeniyle Ermeniler için simgesel bir anlam vard r. Frans z ressam Eugene Delacroix n Frans z Devrimi ni anlatan, elinde Frans z bayra tafl yan gö üsleri aç k kad - n n yer ald resim, y llar aras nda okutulan 7 nci s - n flar için Vatandafll k Bilgisi ve nsan Haklar kitab nda yer alm flt. Kitab n 5 y ll k onay süresi sona erince söz konusu resme yeni kitapta yer verilmedi. 2 Ekim 1920 de Konya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne karfl ngiliz ve Frans zlar n deste iyle bafllayan Delibafl Mehmet syan ve isyanc lar n bafl Delibafl Mehmet in bir ngiliz rahibin yard m yla Yunanistan a s - nmas yeni kitaplarda yer alm - yor. Delibafl Mehmet bugün Konya n n kimi yörelerinde evliya olarak tan t l yor. lkö retim ö rencileri için bafllat lan 100 Temel Eser uygulamas yla yay mlanan kitaplara tatürk, Cumhuriyet ve laiklik karfl t ifadeler, hurafeler ve argo sözler, yabanc masal kahramanlar n n diyaloglar na slami söylemler serpifltirildi. Tarikat liderlerinin yasaklanm fl kitaplar, takma adlarla ö rencilere sunuldu. 100 Temel Eser uygulamas ndan kimi örnekler: Mendilin ipeklisi / Tarlan n tezeklisi / yi olur o lanlar / Kar n n göbeklisi. Ecevit in kafas / Cum Sezer in sopas / ptal olduk hepimiz / Kafalar kopas. Öküzü sald m çifte / S rt mda güllü küfe / ç gireyim koynuna / Döndük cumhuriyete. Bir tarikat n günlük yay n organ olan gazeteyle ayn tarikat n yönetimindeki bir dershanede, k saca OKS olarak bilinen Ortaö retim Kurumlar Ö renci Seçme ve Yerlefltirme S nav na haz rl k amac yla yay mlanan deneme kitapç ndaki Türkçe test sorular ndan bir örnek verelim: tatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adam ve diplomat oldu- u kadar e itim alan nda da ulusumuzun ça de ifltirmesini sa layan büyük bir önderdir. Bu parçaya göre tatürk için afla- dakilerden hangisi söylenemez? a) E itim alan nda yeni bir anlay fl oluflturdu u b) Devlet idaresinde büyük ifller yapt c) Milletine karfl büyük bir sevgi duydu u d) skeri alanda önemli bir noktada oldu u Sorunun do ru yan t olarak tatürk ün milletine karfl büyük bir sevgi duydu u söylenemez denilen c fl kk gösteriliyor e itim ö retim y l nda lise 3 co rafya kitab nda Türkiye fiziki haritas nda r Da n n ad rarat olarak de ifltirilmesi nas l yorumlanmal bilemiyorum. Laiklik karfl t eylemler nedeniyle ceza alm fl olan hoca lakapl bir kiflinin, stanbul l Milli E itim Müdürlü ü nün verdi i izinle okullarda evrim kuram na karfl yarad l fl anlatmas na ve kitaplar n n da okullarda da t lmas na izin verildi. fiimdi de kimi liselerin internet sitelerinde irtica propagandas yapan yaz lardan örnekler verelim: Laiklik kavram n istismar ederek insan m za dünyay dar etmeye çal flanlar n, cumhuriyet tarihi boyunca laiklik kavram üzerinde ittifak ettikleri tek konunun, bu kavram bir cad kazan gibi kaynat p inanç ve fikir sahiplerini, bu kazanda eritme oldu una flahit olmufl bir kufla z. Evlenmeden birkaç gün önce resmi nikâh denen uyduruk formalite, kimseyi davet etmeden, gözlerden rak bir flekilde tamamlans n. Böylece bizim nazar m zda slam nikâh n n nikâh oldu u, 28 29

17 BD fiubt 2009 resmi nikâh n ise befl paral k k ymeti olmayan bir formalite oldu- u dosta düflmana ayan beyan ispat da edilmifl olur. Tüm bu örneklerden sonra bir an msatma yapal m. nayasa n n 174 üncü maddesi ö retim birli ini öngörmektedir say l Milli E itim Temel Yasas ise özgür ve bilimsel e itimi emretmektedir. Yukar daki örneklerin ard ndan afla daki verilere bakt ktan sonra ö retim birli i ve Milli E itim Temel Yasas n n geçerlili ini koruyup korumad n siz de erli okuyucular n takdirine b rak yorum y l nda 3 bin 852 olan Kur an kursu say s 2007 y l nda 7 bin 36 ya ulaflm fl, yazlar aç - lan Kur an kurslar n n say s ise 2004 y l nda 54 bin 372 iken 2006 y l nda 58 bin 500 e yükselmifltir. Bu kurslarda e itim gören ö renci say s ise 1 milyon 436 bin 168 dir. Bunlar bilinen ve kay tl Kur an kurslar d r, verdi im say lar kaçak Kur an kurslar n kapsamamaktad r. Bütün Dünya okuyucular aras nda çok say da ö retmenin bulundu unu biliyorum. Bu de- erli okuyucular m zdan özellikle ders kitaplar nda saptad klar yanl fllar ve eksikleri paylaflmalar n bekliyorum. YZN: fiebnem fien 30 Komflu iki çiftlikten birinin sahibi, yavru köpe ini kendi çiftli inde e itiyor, yeme ini kendi çiftli inde yediriyor; fakat hayvan n do al gereksinimini karfl layaca saatlerde onu, komflusunun çiftli ine gönderiyordu. Öteki çiftli in sahibi bu durumdan flikayete bafllay nca, komflusu Çok sevimli bir yavru... Çok sevimli bir yavru, de il mi? diyerek onun flikayetini önlüyordu. fiikayet edemeyece ini anlayan komflu, bir süre sonra bir dana sat n ald ve o da danas n ayn yöntemle büyütmeye bafllad. Danan n bak m n, beslenmesini kendi çiftli inde yapt r yor, hayvan n do al gereksinimi için o da komflusunun çiftli ini kullan yor, herhangi bir flikayeti ise, Çok sevimli bir yavru... Çok sevimli bir yavru diyerek peflinen önlüyordu. Komflusunun kendisine hiçbir söz söylememesinden kuflkulanan komflu, bir gün onun çiftli ine dev bir TIR arac n n girdi ini görünce merakland ve komflusuna bu dev araçla ne getirtti- ini sordu: Öteki çiftli in sahibi, konuyu önemsemiyormufl gibi yaparak yan tlad komflusunu: Çok sevimli bir yavru, çok sevimli bir yavru dedi. Çok sevimli bir fil yavrusu... tatürk ün olmas n istedi i düzeyde bir devlet adam örne i oluflturan bidin Özmen, Milli Mücadele y llar nda Mudanya kaymakam olarak görev yaparken, Yunanl lar a karfl ajanl k çal flmalar n da yönetmiflti. Bu çal flmalar s ras nda Yunanl lar a tutsak düflmüfl, tina Hapishanesi nde 30 ay hapis yatt ktan sonra, Kurtulufl Savafl n n kazan lmas yla özgürlü üne kavuflmufl ve yurda dönmüfltü. bidin Özmen, fyon, Bitlis, Mufl, ntalya ve Bursa valilikleri, Bursa Emniyet müdürlü ü ve 14 Haziran 1935 te istifa edinceye de in, V. Dönem yd n milletvekilli i ve milli e itim bakanl görevlerinde bulunmufltu. Ye eni yüksek mimar H. Rahmi Özmen, amcas bidin Özmen ile tatürk aras nda geçen bu an n n unutulup gitmesine gönlü raz olmam fl ve kaleme ald bu de erli an n n, gazeteci yazar arkadafl Vahap Okyar arac l yla 15 Eylül 1985 tarihli Kolay lan gazetesinde yay mlanmas n sa lam flt r. 31

18 Milli E itim Bakan bidin Özmen Cumhurbaflkan m z Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri nin emirleriyle huzurunuza gelmifl bulunuyorum, Say n Bakan Bey. Bu iki yavruyu da, Cumhurbaflkan - m z Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri nin emirleri üzerine huzurunuza getirdim. Bir de bu mektubu size vermemi emrettiler Cumhurbaflkan m z. Milli E itim Bakan bidin Özmen, Cumhurbaflkanl yaverlerinden birinin getirdi i iki çocu- un bafllar n okflad ktan sonra mektubu açt, okumaya bafllad : Bay bidin Özmen, Milli E itim Bakan, Yaverimle size, iki fakir ve kimsesiz çocu u gönderiyorum. Uygun görece iniz bir liseye bu iki çocu un paras z yat l olarak kayd n yapt r p... Bakan bidin Özmen, üzerinde Eylül 1934 tarihinin bulundu u mektubu okuduktan sonra Cumhurbaflkan Gazi Mustafa Kemal tatürk ün bu emrini yerine getirmek için hemen harekete geçti. Ortaö retim genel müdürünü odas na istedi ve yap lmas - n istediklerini kendisine tane tane aç klad : beyin yan ndaki bu iki çocu- un evraklar n Yaver al n z ve çocuklar n Haydarpafla Lisesi ne paral yat l olarak kayd - n yapt r n z dedi. Her iki çocuk için de üçer y ll k yat l ö rencilik bedeli tutar n n makbuzlar n haz rlat n, makbuzlar n üzerindeki velisi ve ödeyen hanesine de Gazi Mustafa Kemal tatürk ad n yazd rarak, bana getiriniz. Ortaö retim genel müdürü Emredersiniz, Say n Bakan m dedikten sonra bakan n makam ndan ayr ld ve kendisine verilen emri, k sa bir süre içinde yerine getirdi, ö rencilerin üç y ll k yat l ö rencilik bedellerinin makbuzlar n elleriyle bakan beye verdi. Bakan bidin Özmen makbuzlar inceledikten sonra tatürk e hitaben k sa bir mektup kaleme ald ve makbuzlarla birlikte bir zarfa koydu, tatürk e vermesi için yavere uzatt. Mektup, Muhterem tatürk diye bafll yor ve flöyle devam ediyordu: Yaver Bey ile göndermifl oldu unuz iki çocuk hakk ndaki emirlerinizi ald m. ncak, arkas nda Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve Cumhurbaflkan tatürk gibi birisi bulundu u için bu iki çocu u fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalar m z hem de mant m z izin vermedi. Bu nedenle her iki çocu un kayd n Haydarpafla Lisesi ne paral yat l olarak yapt rd m. Üçer y ll k okul taksitlerine ait makbuzlar da ekte takdim etmekteyim. tatürk, mektubu okuduktan sonra Baflbakan smet nönü ye telefon etti ve Bak, senin milli e itim bakan n bana ne yapt! diyerek, hatta biraz da keyiflenerek, olay anlattt. BD fiubt 2009 Baflbakan smet nönü, bakan ad na özür dilemeye haz rlan rken, tatürk onun sözünü kesti: Yok yok, sak n özür dileme dedi. Tam aksi, çok memnun oldum. Sana da, bu memnuniyetimi bildirmek için telefon ediyorum. Baflbakan nönü nün bir süre duraksamas üzerine de, sözünü flöyle tamamlad : Keflke her devlet adam m z bu medeni cesarete sahip olsa ve bunu gösterebilse... *** Bütün Dünya, okurlar n n anlay fl ve de erlendirmesine emanet etti i bu an ya bir yorum eklemeye ya da bu an y günümüzde olup bitenlerle k yaslamaya gerek görmemektedir. Kad n n evinde cam k r lm flt. Camc y arad ve bir an önce gelip yeni cam takmas n söyledi. Yar m saat sonra kap çald. Kad n seslendi: Kim o? Kap daki, bekledi i kifliydi: Camc y m dedi. Siparifliniz üzerine gelmifltim Kad n kap y açt ve ustaya, cam n tak laca pencereyi gösterdi. Befl dakika sonra kap yine çald. Kad n yine seslendi: Kim o? Kap da bu kez, beklemedi i biri vard : Camc y m dedi. Pencerenizin k r k cam n onarmaya gelmifltim... Kad n flafl rd ve flaflk nl kla Nas l olur bu? dedi. Bir terslik olmal... Camc biraz önce gelmiflti. Kap daki kifli de bir terslik oldu unu kabul etti: Hakl s n z, bir terslik oldu, bayan dedi. Pencereden afla- düfltüm

19 BÜYÜK YPITLRIMIZ Konur Ertop nadolu ya Tutkun Bir Ozan-Ressam: Bedri Rahmi Eyubo lu Bedri Rahmi Eyubo lu nun esin kayna türküydü, kilimdi, çoraptaki nak flt, bak rdaki ifllemeydi. fiiirlerinde, düzyaz lar nda nadolu yu anlatt. Tablolar nda, duvar bezemelerinde, yazmalar nda çizgiler, renkler nadolu sanat n n duru güzelli ini yans tt. nadolu insan na, halk sanat na vurgundu. Düzyaz y fliirle harman eden yaz lar n derledi i kitab n Can m nadolu diye adland rm flt te bu kitab yay mlad s - ralarda edebiyat dünyam zda köy yaz lar, köy roman serpilip geliflme dönemindeydi. nadolu nun Bedri Rahmi nin sanat n beslemesi, onun nadolu yu anlatmas, 1967 de köy yaz n b - çakla kesilmifl gibi tükendikten sonra da sürdü. Bedri Rahmi bu yeni dönemde de üretimini eski çizgisinde sürdürdü. 34 Benim iflim gücüm nak fl, nak fl n âlâs n da benim köylüm yapm fl. Benim bir kanad m da fliir, fliirin a ababas da benim köyümde söylenir. B. R. Eyubo lu Bedri Rahmi nin kiflili i, düflünceleri, sanat üzerinde annesinin, babas n n, a abeyinin derin etkisi olmufltur. Baba Rahmi Bey, Havza da, az sonra Kurtulufl Savafl nda Kütahya da kaymakamd r. Befl çocu unu okumaya, yabanc dil ö renmeye, dünyay akl n fl - nda görmeye yönlendirmifltir. nne Lutfiye Han m sa duyusu, ince be enisi, halk kültürünün zengin birikimiyle çocuklar na kol kanat germifltir. lerlemifl yafllar nda her biri kültür sanat alanlar nda büyük baflar lar imzalam fl kardefller, pazartesi akflamlar onun çevresinde toplan rlar. abey Sabahattin Eyubo lu kardefliyle çok yak ndan ilgilenmifl, onun çal flmalar na yön kazand rm flt r: Cömert bir çeflme gibi akman n zevkini bilmez miyim? (...) kan su, ne kadar lezzetli olursa olsun eser de ildir. 35

20 BD fiubt 2009 Servetini bol keseden harc - yorsun. fiiiri kendin yapam yorsun. flte fliir için gerekli olan herfley, al n, ne isterseniz yap n diyorsun. (...) Eser ancak baz zorunluklar kabul ederek, kendi tasarlad m z bir yetkinli e varman n derdini çekerek, yontarak, törpüleyerek yap l r. nadolu insan, nadolu sanat Bedri Rahmi yi beslemifl, nadolu nun de erleri onun sanat n n temeli olmufltur. fiöyle der: Bu nadolu var ya bu nadolu Bu misli menendi görülmemifl cömert ana Bu her yan meme her yan dudak bu her yan gül Bu z rn k almadan veren habire veren yediveren gül Bu nadolu var ya bu nadolu Bu yosma denizde üç defa slanan Gürbüz rmaklar ortas nda susuzlukta çatlayan Bu nadolu var ya bu nadolu Bu sapsar s tma bu masmavi gurur Ne tosunlar do urmufl ne tosunlar Bak daha neler do urur. Bedri Rahmi, nadolu nun do as na tutkundur: skilip te bir hafta kald m. Memlekete girerken akl m oynatacakt m. Bütün nadolu an lar n biraraya toplasak bile yine tasarlayamayaca m z bir memleket. nadolu nun el sanatlar n dikkatle gözden geçirir. Onun günümüz sanat yla birleflen yanlar n bulmaya çal fl r: Geçen gün Eren, Kapal çarfl dan birkaç ntalya pefltemal getirdi. Koyu kahverengi bir yün fon üstüne, serpilme beyaz, k rm z, mavi çengeller, noktal virgüller. En büyük ses beyaz n. Sonra k rm z lar konufluyor. Sonra koyu kahverengi. En son maviler konuflmuyorlar, f s ld yorlar. Böyle bir düzene can kurban! Ben Bat ustalar aras nda hep bu düzene hayran oldum. Bedri Rahmi türküleri can kula yla dinlemektedir: Can m türküler! Sesle söz hele bir anlatmayagörsün. nsan n yüre ini içinden çekip ç kar yorlar. Bu türkülerden çok fleyler ç kaca na inan yorum. Eski bak rc ustalar n n ürünleri, bir gün tümüyle ortadan kalkacak diye yak n r: her nevi bak r iflleri düflüyor. ralar nda ne Buraya güzel dövülmüfl gü ümler, bakraçlar var. Bunlar n ço u emekle, göz nuruyla ve yan lmaz bir biçim zevki ile yap lm fl ifller. Bu bak rlar n en ufak zerresine kadar mesle- ini severek yapan iflçilerin göz nuru ve harareti sinmifl. Bu bak rlar daha befl on gün bu pazarlarda sat lacak. Ondan sonra paydos! Bedri Rahmi nin resimle fliiri düzyaz n n içine yerlefltiren gazete yaz lar ndan bir bölümü, Can m nadolu kitab ndad r. Bu yaz larda nadolu nun sanat, kültür de erleri genifl yer tutar. Yazar, fl k Veysel filminin haz rl klar için Sivas n fiark flla ilçesinde, büyük halk ozan n n köyü Sivrialan a gider. mac n, Köyü köyle, köylüyü köylünün kendisiyle anlatabilmek diye aç klar. yd nlar n nadolu ya uzak durmas ndan yak n r: Niçin gücü yetenler Pendik ten ileri gidemez, solu u derhal vrupa da al r? (...) Biz memleketimizi hayal meyal biliyoruz. nadolu yu anlat rken ön s rada yer verdiklerinden biri, tezek tir: bizim efendimizdir, deriz ya tezek de köylünün efendisi- Köylü dir. 952 senesinde tezek memleketimizin yüre- ine saplanm fl bir b çak, s rt - m za lök gibi çullanm fl bir yara. Bütün ayd nlar m z n yüzüne sürülmüfl bir karad r lerde nadolu nun ça d fl görüntülerinden birini de ka n oluflturur: Bir yanda tepkili uçakla Hacca giden Hac lar, bir yanda inim 36 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı