GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/52 TEMEL ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK DEVRE SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü AraĢtırmacı Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ahmet FENERCĠOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ġubat/2013

2 I ÖZET Temel Elektrik-Elektronik Devre Sistemlerinin Kurulması Elektrik Elektronik alanı ülkemizde ve dünyada son yıllarda hızlı bir şekilde değişim ve ilerleme göstermektedir. Mekatronik Mühendisliği eğitiminde bu bilimin temel yapı taşlarından biri olan Elektrik-Elektronik mühendisliğinin temel kavramlarının iyi anlaşılması gerekir. Temel kavramların iyi anlaşılması iyi bir teori eğitiminin yanında iyi bir uygulama eğitimiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan alt yapı projesiyle, öğrencilerimiz teorik olarak aldığı elektrik-elektronik eğitiminin uygulamasını yapabileceği sistemlere sahip olmuştur. Kurulan sistem ile temel düzeyde Elektrik-Elektronik deneyleri yapılabilmektedir. Ayrıca sisteme eklenecek yeni elemanlarla orta ve ileri düzey deneyler ve yeni projeler üretebilecek altyapı oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler Elektrik, Elektronik, Deney seti *Bu alt yapı projesi (Proje No: 2011/52) GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Komisyonu BaĢkanlığınca desteklenmiģtir.

3 II ABSTRACT The Establishment of Basic Electrical and Electronic Circuit Systems Electrical and Electronics field in our country and around the world show that change and progress quickly in recent years. This is one of the fundamental building blocks of science education in Mechatronics Engineering Electrical and Electronics engineering, you need to understand the basic concepts. Better understanding of the basic concepts of the theory is a good addition to education, the education of good practice is possible. In this regard, substructure project, the students can practice the theoretical systems that have had training in electrical and electronics. With the established system, a basic level of Electrical and Electronics experiments will have been done. In addition, the new elements will be added to the system experiments and new projects to produce intermediate and advanced infrastructure was created. Keywords Electrical, Electronics, Experimental set

4 III ÖNSÖZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen bu çalışma (proje no: 2011/52) bir alt yapı projesi olup, sağlanan destek ile Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde temel seviye Elektrik-Elektronik devre sistemleri kurulmuştur. Oluşturulan sistemi Mekatronik Mühendisliği lisans öğrencileri Elektronik I ve Elektronik II, Ölçme ve Enstrümantasyon derslerinde, yüksek lisans öğrencileri ise Elektronik Ölçme Metodları derslerinde kullanacaktır. Ayrıca öğrenciler geliştirecekleri projelerde mevcut makine teçhizatı kullanarak yeni araştırmalar yapabileceklerdir. Bölümümüze kalıcı ve işlevsel bir laboratuarın oluşması için destek veren GOÜ-BAP komisyon başkanı ve üyelerine, işlemlerin yürütülmesinde desteklerini gördüğüm BAP personeline teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM Şubat, 2013

5 IV ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ŞEKİLLER LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 MATERYAL VE METOD... 3 Örnek Uygulama... 4 SONUÇLAR KAYNAKÇA... 13

6 V ġekġller LĠSTESĠ ġekiller Sayfa Şekil 1.Temel Elektrik-Elektronik deney düzeneği... 3 Şekil 2. Elektronik Uygulama Modülü... 4 Şekil 3.Mikrofon Yükselteci... 5 Şekil 4.PNP NPN Transistör... 6 Şekil 5.Transistörde Akımların Gösterilişi 6 Şekil 6. NPN transistörlü ölçüm devresi...7 Şekil 7. Giriş karakteristiği için ölçüm devresi.7 Şekil 8. İletim karakteristiği için ölçüm devresi..7 Şekil 9. Bir yükselteç için ölçüm devresi ortak emiter gösterimi..9 Şekil 10. Bir yükselteç için ölçüm devresi ortak kolektör gösterimi 10 Şekil 11. Yükselteç devresi.11

7 1 GĠRĠġ Çağdaş dünyanın en göze çarpan unsuru bilim ve teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin vazgeçilmez öğesi ise elektroniktir. Her bilimsel gelişme, içinde elektronik alanında yapılan atılımları barındırmaktadır. Ekonomisi ve teknolojisi gelişen ülkeler daha çok elektronik alanındaki gelişimleri ile bunu başarabilmektedir (Alacacı, 2004). Bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemlerin büyük bir kısmı, teknoloji lideri ülkelerde tasarlanmakta ve ülkemize ürün veya teknoloji olarak ithal edilmektedir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının, uluslararası pazardaki rakipleri ile rekabet edebilmelerini gerektirdiğinden özel bir önem taşımaktadır. Bu kuruluşlar için otomasyon hayati önem taşıyan pahalı bir işlemdir. Bunun sebebi ise ödenen paranın büyük bir kısmının sistemin satın alındığı ülkeden yapılan teknoloji transferi için yapılmasıdır ki, bu genellikle % 60 ile % 80 ler civarındadır. Bu durum açıkça göstermektedir ki, özellikle bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemler konusunda uygulama becerisine sahip, bu eğitimi verebilen teknik elemanlara, bu tür teknolojik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için acil ihtiyaç bulunmaktadır (Savaşır, 1999; Anonim, 2008). Uluslararası düzeyde bu konuya ne kadar önem verildiği net bir şekilde görülmektedir. Türkiye deki benzeri çalışmaların birkaç üniversite dışında yapılmadığı da göz önüne alınırsa, ülkemiz için durumun ciddi olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde bu konudaki çalışmalara hız verilmesi, kapsamlarının genişletilmesi, özellikle yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ülkemizde de otomasyon alanında eğitim verilen mühendislik, teknik eğitim ve meslek yüksek okulu programları giderek yaygınlaşmaktadır (Gören ve Başer, 2008; Erden, 2003). Mekatronik, teknolojik ürün ve tasarımda makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin kaynaşmasını ifade eden disiplinler arası bir mühendislik felsefesidir. Çağımızın yeni ve popüler bilimi olarak kabul edilen mekatronik, makine,

8 2 elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin evliliğinden doğan; yazılım ve kontrol mühendisliği konularını da aynı çatı altında toplayan disiplinler arası bir kavramdır. Akıllı makineler tasarlamak üzere, tasarım ile süreç ve ürün imalatında, makine mühendisliğinin, elektronik ve bilgisayar ile sıkı kaynaşması olarak da ifade edilebilen mekatroniğin kapsamı, mekanik tasarım ve analiz, robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zekâ ile sanal gerçeklik olarak sıralanabilir. Mekatronik Mühendisliği eğitiminde bu bilimin temel yapı taşlarından biri olan Elektrik-Elektronik mühendisliğinin temel kavramlarının iyi anlaşılması gerekir. Temel kavramların iyi anlaşılması iyi bir teori eğitiminin yanında iyi bir uygulama eğitimiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu alt yapı projesiyle, öğrencilerimiz teorik olarak aldığı elektrik-elektronik eğitiminin uygulamasını yapabileceği sistemlere ulaşmıştır. Ayrıca fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan Elektrik-Elektronik mühendisliği öğrencilerinin de bu imkânlardan faydalanması sağlanacaktır. Yine bu sistemlerle üniversitemiz mühendislik fakültesinde eğitim alacak Mekatronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin sayısal elektronik ve mikroişlemciler laboratuar derslerinde önemli bir teçhizat olarak kullanılacaktır. TUBİTAK ve benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlar projelere destek vereceklerinde, projeyi veren kurumun altyapı imkânlarının mevcut olmasını istemektedir. Bu bakımdan yapılacak altyapı projesi ileride hedeflenen projelere altyapı oluşturacaktır.

9 3 MATERYAL VE METOD Proje kapsamında alınan cihazlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Ölçme laboratuarına yerleştirilmiştir. Kurulumu gerçekleştirilen deney düzeneği Şekil 1' ve 2' de görülmektedir. ġekil 1.Temel Elektrik-Elektronik devre düzeneği Temel Elektrik-Elektronik Sistemi üç adet modülden oluşmaktadır. İlk modül AC DC güç kaynağı, Sinüs, Üçgen ve Testere dişi sinyalleri üreten 0-20KHz Sinyal jeneratörünün bulunduğu modüldür. İkinci modül ise deney düzeneğinin hazırlanacağı modüldür. Üçüncü modül ise deney düzeneklerini kurmak için gerekli elemanların bulunduğu modüldür.

10 4 ġekil 2. Elektronik Uygulama Modülü Temel Elektrik-Elektronik Devre Sistemleri ile yapılabilecek deneyler ve uygulamalar şunlardır. 1: Gücün azalması için yarı iletken diyotların seçimi 2: Bir güç kaynağının çıkış gerilimini dengelemek için zener diyot kullanılması 3: LED için gerekli olan seri direnç seçimi 4: Bir mikrofonun çıkış sinyalinin yükseltilmesi 5: Alan etkili bir transistör ile ışık açma ve kapatma Örnek Uygulama 1 Bir Mikrofonun Çıkış Sinyalinin Yükseltilmesi Öğrenilmesi hedeflenenler Bu alıştırmanın bitiminden sonra; Transistor ün yapısını ve çalışmasını öğrenecek, Giriş, iletim ve çıkış karakteristiklerini öğrenecek, Bir transistor ün çalışma noktasını ayarlayabilecek,

11 5 Bir yükseltme aşaması için AC gerilim kazancı ve AC akım kazancını belirleyebileceksiniz. Problem tanımı; Bir mikrofon sinyali, bir yükseltici kullanımıyla yüksek bir gerilim seviyesi ve yüksek bir çıkış gücüne çevrilir. Çalışma gerilimi 12 V dur. Kolektör emiter jonksiyonu (eklemi) 5 V olmalıdır. BC547 tipi bir transistor ünüz vardır. Bu uygulama için hangi temel transistör gösteriminin en uygun olduğu tespit edilir. Transistör için çalışma noktası ayarlanır. Taslak çizimi ġekil 3.Mikrofon yükselticisi Proje görevleri 1. İki kutuplu transistörlerin yapısını tanımlamak, 2. Transistörlerin çalışmalarına aşikâr olmak, 3. NPN ve PNP transistörler arasındaki farkı araştırmak, 4. Bir NPN transistor ün giriş karakteristik eğrisini kaydetmek, 5. Bir NPN transistor ün iletim karakteristik eğrisini kaydetmek, 6. Bir NPN transistor ün çıkış karakteristik eğrisini kaydetmek, 7. Bir transistor ün ortak emiter gösterimini araştırmak, 8. Bir transistor ün ortak kolektör gösterimini araştırmak, 9. Bir yükseltici devrenin çalışma noktasını ayarlamak, 10. Bir yükseltici devrenin çalışma noktasını stabilize etmektir.

12 6 İki kutuplu transistörlerin yapısı; İki kutuplu transistörler iki tane P N ekleminden oluşurlar. Farklı katkılı yarıiletkenlerin gösterimleriyle belirlenmiş olan, NPN ve PNP transistör olmak üzere iki tip iki kutuplu transistör vardır. ġekil 4. PNP ve NPN transistör Transistörlerin çalışması; Bir NPN transistor ün karakteristik eğrilerinin kaydı giriş karakteristiği; Transistörlerin elektriksel karakteristikleri, eğriler kullanarak gösterilir. Giriş karakteristiği eğrisi, VCE sabitli V BE beyz emiter geriliminin bir fonksiyonu olarak I B beyz akımını gösterir. ġekil 5. Transistörde Akımların gösterilişi

13 7 ġekil 6. NPN transistörlü ölçüm devresi ġekil 7. Giriş karakteristiği için ölçüm devresi Bir NPN transistorün karakteristik eğrilerinin kaydı iletim karakteristiği; İletim karakteristiği eğrisi, V CE sabitli I B beyz akımının bir fonksiyonu olarak I C kolektör akımını gösterir. ġekil 8. İletim karakteristiği için ölçüm devresi

14 8 a) Beyz akımına bağlı olan I C kolektör akımının nasıl değiştiğini belirlemek için, I B beyz akımını ölçüm tablosunda belirlenmiş olan değerlere ayarlamak için potansiyometre kullanınız. b) I B düşük beyz akımının I c kolektör akımı üzerindeki etkilerini tanımlayınız. c) Değerleri ölçümden grafiğe iletiniz. İletim karakteristiği d) DC akım kazancı B ne anlama gelmektedir? Yardım için tablo kitaplarını kontrol ediniz. e) DC akım kazancını hesaplayınız ve o değerleri de tabloya giriniz. f) Veri sayfaları sık sık B = f(i c ) karakteristik eğrisini verir. DC B akım kazancı için karakteristik eğrisini çiziniz. DC akım kazancı B = f(i c )

15 9 Yükselteç olarak transistör ortak emiter gösterimi; Transistör uygulamalarının önemli bir alanı gerilim ve akım yükseltilmesidir. Üç farklı yükselteç gösterimi mevcuttur; Ortak Emiter Ortak Kollektör Ortak Beyz Yükselteç devresi temel gösterime bağlı olan değişik elektriksel özelliklere sahip olacaktır. a) Devreyi kurunuz. Fonksiyon üretecini belirlenmiş olan değerlere ayarlayınız. ġekil 9. Bir yükselteç için ölçüm devresi ortak emiter gösterimi b) AC gerilim kazancı A v yi, AC akım kazancı A i yi, güç kazancı Ap yi ve V OUT ve V IN arasındaki ф faz açısını bulmanız gerekmektedir. V IN giriş gerilimi ve V OUT çıkış gerilimini göstermek için osiloskop kullanınız. c) Giriş geriliminin V INPP ve çıkış geriliminin V OUTPP tepeden tepeye değerini bulunuz ve AC gerilim kazancı A v yi hesaplayınız. d) Fonksiyon üreteci gerilim değeri V G değerini okuyunuz ve üreteç geriliminin tepeden tepeye değerini hesaplayınız. e) Hesaplanmış olan AC gerilim kazancı A v ve AC akım kazancı A i, güç kazancı A p yi belirlemek için kullanılabilir. f) AC çıkış gerilimi V OUT ve AC giriş gerilimi V IN arasındaki ф faz açısını bulunuz.

16 10 Yükselteç olarak transistör ortak kolektör gösterimi; a) Devreyi kurunuz. Fonksiyon üretecini belirlenen değerlere ayarlayınız. ġekil 10. Bir yükselteç için ölçüm devresi ortak kolektör gösterimi b) AC gerilim kazancı A v yi, AC akım kazancı A i yi, güç kazancı A p yi ve V OUT ve V IN arasındaki ф faz açısını bulmanız gerekmektedir. V IN giriş gerilimi ve V OUT çıkış gerilimini göstermek için osiloskop kullanınız. c) Giriş geriliminin V INPP ve çıkış geriliminin V OUTPP tepeden tepeye değerini bulunuz ve AC gerilim kazancı A v yi hesaplayınız. d) Fonksiyon üreteci gerilim değeri V G değerini okuyunuz ve üreteç geriliminin tepeden tepeye değerini hesaplayınız. R m ve R dirençleri yardımıyla, AC giriş akımı I INpp ve AC çıkış akımı I OUTpp yi belirleyiniz ve AC akım kazancı A i yi hesaplayınız. e) Hesaplanmış olan AC gerilim kazancı A v ve AC akım kazancı A i, güç kazancı A p yi belirlemek için kullanılabilir. f) AC çıkış gerilimi V OUT ve AC giriş gerilimi V IN arasındaki ф faz açısını bulunuz. g) Hangi temel yükselteç gösterimini kullanacağınıza karar veriniz. Bir neden gösteriniz.

17 11 Bir yükselteç devresi için çalışma noktasının ayarlanması; Bir transistör AC gerilim yükselteci olarak çalıştırılırsa, çalışma noktası ayarlanmak zorundadır. a) Takribi yalın yükselteç devresine sahipsiniz. ġekil 11. Yükselteç devresi b) Transistor ün bağlı olduğu yerdeki temel gösterimi belirtiniz. c) Çalışma noktasını ayarlamak için devre içerisinde hangi yöntem kullanılıyor? d) Çalışma noktasını ayarlayınız. R 1 ve R 2 direnç değerlerinin hesaplanması için formülü belirtiniz. Çıkış karakteristik eğrisi üzerine çalışma noktasını giriniz ve I B beyz akımını bulunuz. Karakteristik eğrileri yardımıyla B E eklemi arasındaki gerilimi bulunuz. V RE gerilimi çalışma geriliminin %10 una yakın olursa V R2 gerilimini hesaplayınız. I d bölücü akımını bulunuz. Temel gerilim bölücü için direnç değerlerini hesaplayınız. Dirençleri E12 serisinden seçiniz. e) I c kolektör akımı da sınırlandırılmalıdır. R c direnci için istenen değeri hesaplayınız. R c direnç değerinin hesaplanması için formülü belirtiniz. V RE gerilimi çalışma geriliminin %10 una yakın olursa V Rc gerilimini hesaplayınız. R c direnci için değeri hesaplayınız. E12 serisinden bir direnç seçiniz.

18 12 Bir yükselteç devresi için çalışma noktasının stabilizasyonu; Sıcaklık, transistörün iletimine esas olarak etki eder. Bu yüzden çalışma noktasının stabilizasyonu gereklidir. a) Çalışma noktası stabilizasyonu için iki yol belirtiniz. b) Devrede hangi çalışma noktası stabilizasyonu yöntemi kullanıldı? c) Çalışma noktası stabilizasyonu için hangi dirençler kullanılıyor? d) Çalışma noktasını stabilize ediniz. R E direnci için istenen değeri hesaplayınız. R E direnç değerinin hesaplanması için formülü belirtiniz. R E emiter direnç değerini hesaplayınız ve bu direnç değeri için E12 serisinden bir direnç seçiniz. SONUÇLAR Gerçekleştirilen bu altyapı çalışması ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümüne Temel Elektrik Elektronik devre sistemleri kurulmuştur. Mekatronik Mühendisliğinin temel yapı taşlarından biri olan Elektrik-Elektronik sistemleri ile bölümümüz öğrencileri yapacakları uygulamalar sayesinde gerekli teorik ve pratik alt yapıyı almış olarak iş dünyasına atılacaklardır. Her bilimsel gelişme, içinde elektronik alanında yapılan atılımları barındırmaktadır. Ekonomisi ve teknolojisi gelişen ülkeler daha çok elektronik alanındaki gelişimleri ile bunu başarabilmektedir. Fakültemizde yeni kurulmuş olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ilimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu elektronik alt yapı eksikliğini gidermede bu sistemlerden faydalanacaktır.

19 13 KAYNAKÇA Alacacı, Endüstriyel Okullar İçin Temel Elektronik, Özkan Matbaacılık, 2004, Ankara. Anonim, TMMOB Makine Mühendisliği Odası İzmir Şubesi Mekatronik Uzmanlık Komisyonu Raporu. Erden, A., Mekatronik üzerine bir söyleşi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, EMO Dergisi, sayı:419. Savaşır, R., Türkiye ile AB ülkelerinde küçük ve orta boyutlu işletmeler açısından İstihdam politikaları, Ankara, Kamu-iş yayını. Gören, A., Başer Ö., İdeal Mekatronik Mühendisliği Eğitimi ve Hidrolik- Pnömatik, 5. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi,

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/85 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/07 Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Polat Almus Meslek Yüksekokulu

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/04 ASENKRON MOTORLARDA AKIM VE TĠTREġĠM VERĠSĠNE DAYALI KESTĠRĠMCĠ BAKIM Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 25-26 EKİM 2001 ESKİŞEHİR MMO Yayın No : E/2001/286 ISBN : 975-395-497-2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transistörü tanımlayınız. Beyz ucundan geçen akıma göre, emiter-kollektör arasındaki direnci azaltıp çoğaltabilen elektronik devre elemanına transistör

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI Rıdvan ARSLAN Özet: Teknolojideki

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANAHTARLAMA ELEMANLARI 523EO001 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Elektronik Ders Notları 5

Elektronik Ders Notları 5 Elektronik Ders Notları 5 Derleyen: Dr. Tayfun Demirtürk E-mail: tdemirturk@pau.edu.tr 1 BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖR Üretilen ilk yarıiletken transistör ve bulan bilim adamları Konular: Transistörün Yapısı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-4 Bu öğrenme faaliyetiyle diyot devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan diyot türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İbrahim Emre GÖKTÜRK 1, Mehmet Ali AKTAŞ 2, Ülkü GÖKTÜRK 3 ÖZET Meslek yüksekokullarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ 243414-Ozan Emre YILMAZER 243432-Mehmet Mücahit YAĞCI 210370-Hakan YAZICI Yrd.

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı