Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Projesi nde Yapılan Kontrollü Tünel Patlatmalarının Yapısal Hasar Riski Açısından De erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Projesi nde Yapılan Kontrollü Tünel Patlatmalarının Yapısal Hasar Riski Açısından De erlendirilmesi"

Transkript

1 Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Projesi nde Yapılan Kontrollü Tünel Patlatmalarının Yapısal Hasar Riski Açısından De erlendirilmesi Evaluation of Controlled Tunnel Blasting in Terms of Structural Damage Risk in "Kadıköy-Kartal Rail Mass Transportation System Project" Enver Alan, brahim Sefer Yapı Merkezi-Do u -Yüksel-Yenigün-Belen n aat Anadoluray Ortak Giri imi, 347, Üsküdar- stanbul ÖZET: stanbul un Anadolu yakasında bulunan Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Projesi ndeki hat tünelleri EPB-TBM ve sert kaya TBM ile, bunların dı ında kalan stasyon, Makas ve Yakla ım Tünelleri ise NATM ile kazılmaktadır. NATM ile imalatı yapılan tünellerde, Hidrolik Kırıcı, Roadheader ve patlatma metodu ile kazı yapılmaktadır. Kontrollu Tünel Patlatmaları sırasında; Maksimum Parçacık hızı (PPV), frekans ve hava oku ölçülerek, Alman (DIN 415) ve ABD (USBM) normlarına göre de erlendirilmektedir. Bugüne kadar, 248 adet patlatmadan 58 adet istasyondan kayıt alınmı, patlatmalar sırasında ölçülen parçacık hızı yapılara e ik hasar verebilecek sınır de erin, hava oku ise yapısal hasar seviyesi olan 14 db de erinin altında çıkmı tır. Yenisahra stasyonu nda yapılan deneme patlatmalarında, kapsüldeki gecikme aralı ı 25 ms. oldu unda genli in sönümlendi i, gecikme aralı ı 75 ms. oldu unda ise genli in süperpoze oldu u, Maksimum Parçacık Hızı nın ise çok az de i ti i tespit edilmi tir. Güzergah üzerinde bulunan formasyonlara ait arazi iletim katsayısı (k) ve geçilen formasyonlar için geçerli jeolojik katsayılar ( ) istatistiksel korelasyonlar yardımıyla tespit edilerek literatüre kazandırılmı tır. ABSTRACT: The tunnel excavations in "Kadıköy-Kartal Rail Mass Transportation Project" at the Asian side of Istanbul has been done with EPB-TBM and hard rock TBM (Tunnel Boring Machine), beside these; stations, switch and approach tunnels are opened using NATM. Tunnels which are constructed with NATM excavation works has been done using hydraulic breaker, Roadheader and blasting methods. During "controlled tunnel blasting " Peak Particle Velocity (PPV), frequency and air shock was measured and evaluated according to German (DIN 415) and USA (USBM) norms. Until today, during 248 controlled tunnel blasting operations, 58 monitoring and recording are made. As a result of the measurements done during blasting, peak particle velocity values were de termined below the allowable limits and air shock levels recorded was under the structural damage level which is 14 db. During test blasting made at Yenisahra location, the records indicated that the amplitude when capsule delay was decreased when the delay interval was 25 ms, and when the delay interval was 75 ms the amplitude was superposed even if PPV (Peak Particle Velocity) had a small change. Ground transmission coefficient (k) and the geological coefficients ( β ) valid for the formations existing on this route are determined by making use of statistical correlations and gained in to the literature. 151

2 1 G R Köylerden kentlere yapılan sürekli göç beraberinde birçok sorunu (barınma, sı ınma, sa lık, ula ım, haberle me, altyapı vd.) da birlikte getirmektedir. nsanların ula mak istedikleri yerlere normal sürelerde gidememesi; zaman, i gücü, enerji ve verim kayıplarına sebep olmakta, kentlerdeki ya am konforunu da dü ürmektedir. Yeryüzünde mevcut olan ula ım hatlarının, yo un bir yapıla manın ve altyapıların mevcudiyeti, yeraltında da tüneller açarak raylı sistem ile toplu ta ımacılık yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalı mada, Proje hakkında bilgi verilip, Tünel Patlatmaları, yapısal hasar riski açısından de erlendirilecektir. 2 KADIKÖY-KARTAL METROSU 2.1 Proje Hakkında Genel Bilgiler Kadıköy Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Projesi n aat leri Yapı Merkezi-Yüksel- Do u -Yenigün-Belen Ortak Giri imi tarafından yürütülmektedir. Proje güzergahı Kadıköy Meydanı ndan ba layıp brahima a dan geçip Ko uyolu deresinden Acıbadem e ula ıp, E-5/D-1 Karayolu altından veya yakınından geçip Kartal Köprüsü ne kadar uzanmaktadır ( ekil 1). Projenin tamamının yeraltından tünel olarak yapılması planlanmı olup, bunun sa layaca ı faydalar a a ıda sıralanmı tır: E5/D1 Karayolunun ta ıma kapasitesinin azaltılması ve bunun ekonomiye sa layaca ı tasarruf, n aat ve i letme süresince çevre ile etkile imi en aza indirmek, Muhtemel yolcu artı ı durumunda sistemin kapasitesinin artırılabilmesidir. Tablo 1 ve ekil 1 de görüldü ü gibi 16 adet istasyon yapılarak 6 yolcu/saat-yön kapasiteli Metro, stanbul un Anadolu yakasındaki ula ım sorununun çözümüne (tahmini % 8) büyük katkı sa layacaktır. Tünel örtü kalınlı ı 8-6 metre arasında olup, Proje Marmaray Projesi ile brahima a stasyonunda kesi mektedir. NATM 62 metre, TBM 1847 metre, EPB 4643 metre olmak üzere 2169 metre hat yapılması tasarlanmı tır. Anadoluray Proje Tasarımını; IGT, YTÜ, TÜ, BÜ, Ü danı manlı ında, Anadoluray Ortak Giri imi, IGT, Köker Mimarlık, Denge Mühendislik ve Pro-Yapı Mühendislik yapmaktadır. Tablo 1. Proje hakkında genel bilgiler stasyon sayısı 16 Teorik kapasite 6 yolcu/saat-yön letme sıklı ı 2,5 dakika Dizideki araç 4-8 Maksimum hız 8 km/saat Ticari hız 45 km/saat Atölye sı 11 5 m2 Depo alanı 9 m 2 Hat açıklı ı 1435 mm Yatay kurp ana hat Rmin:35 m Yatay kurp (depo) Rmin: 5 m Maksimum dever 13 mm Maksimum e im % 5 ekil 1. Kadıköy-Kartal Metro Güzergahı yerle imi ve planlanan istasyonlar (Yüksel A. Ye ilçimen Ö., Arıo lu E. 26) 152

3 Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM, New Austrian Tunnelling Method): De i ken kesitli istasyon ve makas tünelleri, TBM ve EPB-TBM montajının yapılaca ı tüneller, merdiven ve kaçı tünellerinin imalatları bu yöntem ile yapılmaktadır. Sert Kaya Tam Kesit Tünel Açma Makinası (TBM): Makina dı çapı 6,5 m, aynaya uygulanan itme kuvveti 15. kn, kesici kafadaki diskler adet, segmentli, elektrik gücü 3. KVA dır. Yumu ak Kaya Tam Kesit Tünel Açma Makinası (EPB-TBM): Makina dı çapı 6,52 mm, ilt uzunlu u 8,2 metre, aynaya uygulanan itme kuvveti 4. kn, minimum kurb çapı 25 m. EPB-TBM, segmentli, elektrik gücü 2.5 KVA dır. 2.2 Formasyonların Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri stanbul un jeolojisi bir çok ara tırmacı tarafından incelenmi tir (Abdüsselamo lu 1963, Baykal ve Kaya 1963, 1965, Kodamano lu 1977, Önalan 199, Ketin 1991, Seymen 1995). Kalınlı ı birkaç bin metreyi bulan stanbul grubuna ait Sedimanter Kayaçlar, Paleozoyik istifi ile Triyas ve Tersiyer ya lı çökellerden olu mu lardır. Kurtköy Formasyonu kuvars, feldispat, mika ve opak minerallerden; Aydos Formasyonu eyl, siltta ı ve kuvars arenitlerden; Dolayoba Formasyonu kireçta ı ve eyllerden; Kartal Formasyonu kuvars, feldispat ve mika, Tuzla Formasyonu kireçta ı ve çamurta ı, Trakya Formasyonu kumta ı, kilta ı ve siltta ından olu maktadır (Yüksel A. Ye ilçimen Ö. Arıo lu E., 25). Güzergahta jeolojik ve jeoteknik de erlerin elde edilmesi için: Önceden yapılan jeolojik çalı malar, in aat çukurları, karayolu etrafındaki yamaçlar, havalandırma aftları kazıları incelenmi ; 4536 metre delgi yapılarak 14 adet sondaj, 1712 adet arazi deneyi, 4228 adet laboratuvar deneyi yapılmı tır. Kayaçlar deforme olmu, çatlak sistemleri geli mi tir. Yenisahra, Gülsuyu, Cevizli, Kartal Bölgelerinde daha fazla olmak üzere volkanik sokulumlara rastlanılmaktadır ( ekil 2). Bütün formasyonlara ait olan bu kayaçlar geni bir dayanım aralı ında de i im göstermektedir (Tablo 2). Tablo 2. Proje Güzergahı Üzerindeki Formasyonlar ın laboratuvar deneyi ortalama sonuçları ve kaya kütle sınıfları (Yüksel A., Ye ilçimen Ö., Arıo lu E. 26). Formasyon Adı Sembol Birim Trakya Form. Kartal Form. Zon-A Kartal Form. Zon-B Kurtköy Form. Dolayoba Form. Mühendislik Özellikleri Kaya Kütle Sınıfı Özgül A ırlık t/m 3 2,65 2,61 2,67 2,69 2,7 Porozite n % 4,85 4,24 1,81 1,1 1,82 Tek Eksenli B. Day. bk kgf/cm 2 465,9 325,8 359,5 527,3 452, Çekme Dayanımı çk kgf/cm 2 64,3 48,2 56,9 77,4 63,8 Elastisite Modülü E k kgf/cm Poisson Oranı v -,27,3,27,3,3 Kohezyon (Üç Eksenli) c kgf/cm 2 138,5 131,4 153, 15,7 173,1 Kaya Kalite Belirteci RQD % 58, 39, 72, çsel Sürtünme Açısı Ø ( o ) 37,9 4,5 45,9 45,4 46,2 Kaya Kalite Tanımı na Çok Çok (RQD) göre Zayıf Zayıf Orta Zayıf yi Tek Eksenli Basınç Dayanımı na göre Jeolojik Dayanım ndeksi ne (GSI) göre Orta Dayanım Parçalanmı / Zayıf Orta Dayanım Parçalanmı / Zayıf Orta Dayanım Bloklu- Örselenmi / yi Dayanımlı Bloklu- Örselen mi /Orta Orta Dayanım Bloklu- Örselenmi / yi 153

4 154 ekil 2. Kadıköy-Kartal Metrosu jeolojik profili (Yüksel ve Ark., 25, Yüksel A. Ye ilçimen Ö. Arıo lu E. 26)

5 2.3 NATM ile Tünel malatı yılları arasında geli tirilip, 1963 yılında ilk kez Rabcewicz tarafından ana hatları ile yayınlanmı tır. Bu yöntemin esasları: Yuvarlak, dairesel veya oval olarak, hesaplanan deformasyona müsade edilerek, deplasman ve deformasyonlar geli mi ölçme sistemleri ile ölçülerek açılacak tünelde, zeminin ta ıyıcı özelli ini bozmayacak ekilde tutmak için drenaj önlemleri alınarak, uygun zamanda tahkimat yapılması, zeminin kilitlenmesini te kil edecek halka eklindeki beton kabu un olu turulmasıdır (Murat H. 24, Çilingir M. N.,Vardar M., Ergun U., Ta lıca A.H ). Hidrolik kırıcıların kayayı verimli olarak kazabildikleri tünellerde kırıcılar ile, kırıcı ve roadheaderlerin kazı kapasitelerinin yetersiz kaldı ı daha sert formasyonlarda ise delme-patlatma yöntemi ile kazı yapılmaktadır. 3 KONTROLLU TÜNEL PATLATMALARI 3.1 Patlatma Yöntemi ve Delik çapları Kazılacak aynada önceden belirlenen düzene göre delik yerleri i aretlendikten sonra, patlatma delikleri jumbo delici ile delinmektedir. Patlatma yöntemi olarak Orta Çekme (Wedge Cut) ve Paralel Çekme (Parallel Cut, Burn Cut) yöntemleri uygulanmaktadır. Paralel çekmedeki bo delikler Ø=89 mm, di er patlatma delikleri Ø=41 mm çapında delinmektedir. 3.2 Kullanılan Patlayıcı Maddeler Çatlaklı ve dü ük dayanıma sahip kayalarda patlatma yapıldı ı için, etkili itme enerjisi bulunan patlayıcı maddeler (Esen ve Bilgin, 1998; Tosun,1993; Hagan ve Duval, 1993; Bilgin, Esen, Kılıç, Erkoç, Alda ve pek, 2, Alan E. 21) seçilmi tir. Patlayıcı madde olarak; Orta çekme, tarama ve taban deliklerinde Ø=34 mm, kenar ve kemer deliklerinde ise Ø=27 mm Powergel Magnum 365 ve Trimex (Orica Nitro, 26) kullanılmaktadır. Kapsül olarak; Elektriksiz kapsül sistemi olan Exel MS ve Exel LP kapsüller kullanılmaktadır. Bu kapsüllerin tercih edilme sebepleri a a ıda sıralanmı tır: 1. Kaza riski açısından emniyetlidir, 2. Birim zamanda patlayan patlayıcı madde miktarı azaltılmaktadır (Bu kapsüller ile, 47 farklı gecikme aralı ı verilmektedir). 3. Zaman ve para tasarrufu yapılmaktadır. 3.3 Ate leme Exel kapsüllerin nfilaklı fitillerle (5 gr/mt PETN) ba lantıları klipsler ile yapılmaktadır. Daha sonra infilaklı fitilin uçları sıfır numara elektrikli kapsüle, kapsül de kablo hattı ile manyetoya ba lantısı yapılır. Manyetonun verdi i elektrik elektrikli kapsülü, kapsül fitili, fitil exel kapsülleri, kapsül de patlayıcı maddeyi ate lemektedir. 3.4 Patlatma Ölçümlerinin Yapılması Patlatmalardan olu an; titre im jeofon ile, hava oku ise mikrofon ile elektrik sinyalleri eklinde Instantel Mini Mate Plus Model cihaza (>,5 mm/sn titre im hızını ölçecek hassasiyette), (Kahriman. A., 26) kablo ile gönderilip, kaydedilmektedir ( ekil 3). Tünel Hava oku Perde T.P. Tünel Patlatması Titre im ve hava oku ölçüm cihazı Jeofon Mikrofon Mesafe (R) Yer Sarsıntısı Altyapılar ekil 3. Yersarsıntısı ve Hava oku ölçme yönteminin ematik gösterimi 155

6 Atım noktası ile ölçme istasyonu arasındaki mesafe topo rafik aletlerle belirlenmektedir. Ölçekli Mesafe (SD) hesabında a a ıdaki e itlik (Dowding, 1985; Kahriman A., vd. 1988, Hoek E., Bray J.W., 1999, Olofsson O.S. Gustafsson T. 22) kullanılmı tır: SD=R/W d,5 R : Atım yeri ile ölçüm istasyonu arasındaki uzaklık (m) W d : Birim zamanda patlayan maksimum patlayıcı madde miktarı (kg) Genellikle maksimum sarsıntı patlatma noktasına yakın yerlerde hissedilece i için, atım noktalarına yakın yapıların yanları, ölçüm istasyonu olarak bilinçli bir ekilde tercih edilmektedir. Proje kapsamında, yapılan 248 adet patlatmadan 58 adet ölçüm yapılarak istatiksel yöntemler ile hesaplanan ortalama de erler (Tablo 3) a a ıda verilmi tir. letmedeki patlatma verimi = % 88,4 dır. Maksimum Parçacık Hızı (PPV) açısından ölçülen de er ile hesaplanan de erler arasındaki maksimum hata %17,29 (Tablo 4) ile Acıbadem de olmu tur. Bunun sebebi bu bölgenin a ırı derecede kırıklı ve ezik, süreksiz olan Tuzla- Baltalimanı Formasyonu ( ekil 2) içerisinde olan ve genellikle diyabaz ve kireçta ında, patar eklinde yapılan patlatmalardan kaynaklanmaktadır. Tablo 3. Yersarsıntısı ve Hava oku ölçüm sonuçları Patlatma Parametreleri Maksimum P. Hızı Sembol PPV Birim (mm/s) Özgül arj Patlayıcı Kapsül Frekans Genlik Mesafe W ö K f A R kg/m 3 adet/m 3 Hz mm m Hava oku Kadıköy 3,38 2,13,61 81,14,48 82,31 118,75 64,47 1,63 33,98 brahima a 5,11 3,38,73 59,48,123 88,11 12,53 71,7 1,51 25,82 Acıbadem 5,7 2,8,68 66,6,95 74,92 123,61 41,49 3,26 27,66 Ünalan 4,44 1,,89 47,72 69,97 121,9 44,7 2,45 39,21 Yenisahra 11,4 1,1,42 65,22,19 57,8 116,28 37,23 2,35 28,44 Kozyata ı 5,91 1,41,28 71,21,98 183,91 126,1 15,47 3,4 34,74 Bostancı 4,62 1,1,96 77,28,77 15,55 124,41 62,85 2,82 28,66 Küçükyalı 3,62 1,48,49 64,64,68 13,69 12,5 64,42 2,59 18,9 db Ölçekli Mesafe SD m/kg 1/ 2 Gecikme Ba ına arj W kg Örtü Kalınlı ı H m 3.5 Patlatmaların Normlara Göre De erlendirilmesi ve PPV-SD li kisi Yüksek hassasiyetli cihazlar ile PPV, frekans, hava oku ve genlik ölçülerek makina hafızasına kaydedilmektedir. Bu veriler bilgisayarlara aktarılıp, uluslararası normlar (USBM ve DIN 415) ( ekil 4,5,7,8,1,11,13,14,16,17,19,2,22,23,25,26) ile kıyaslanarak patlatma de erlendirmeleri yapılmakta, elde edilen sonuçlara göre yapılacak patlatmalarda de i kenlere (özgül arj, delik boyu vd.) müdahale edilmektedir. Patlatmalardan ölçülerek elde edilen veriler her ay sonu stanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli i Bölümü ne sunulmakta ve raporlanmaktadır. PPV de erlerinin (enine, boyuna, dikine) maksimum olanı ile a a ıdaki grafikler çizilerek, istasyonlardaki formasyonların korelasyon katsayıları (Tablo 4, ekil 6,9,12,15,18,21,24,27) hesaplanmı tır. 156

7 1, 1, 1, 2 inç/sn 2 inç/sn,75 inç/sn 1,,75 inç/sn > 4 Hz > 4 Hz <4 Hz, 5 inç/sn alçı, 5 inç/sn alçı <4 Hz, ekil 4. S 1A Kadıköy USBM Normu, ekil 7. S 2 brahima a USBM Normu PPV (mm/sn) çelik P P V (m m /s n ) çelik ekil 5. S 1A Kadıköy DIN 415 Normu ekil 8.S 2 brahima a DIN 415 Normu M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı (P P V, m m / s ) PPV = 1231,1(SD) -1,4754 r = -,854, 2, 4, 6, 8, 1, 12, ekil 6. S 1A Kadıköy PPV-SD li kisi M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı ( P P V, m m / s ) PPV = 28,93(SD) -,9457 r = -,799, 5, 1, 15, 2, ekil 9. S 2 brahima a PPV-SD li kisi 157

8 1, 1, 1, 2 inç/sn > 4 Hz 1,,75 inç/sn,75 inç/sn <4 Hz, 5 inç/sn alçı, 5 inç/sn alçı 2 inç/sn > 4 Hz <4 Hz, , ekil 1. S 4 Acıbadem USBM Normu ekil 13. S 6A Ünalan USBM Normu PPV (mm/sn) çelik PPV (mm/sn) çelik ekil Acıbadem DIN 415 Normu ekil 14. S 6A Ünalan DIN 415 Normu M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı ( P P V, m m / s ) PPV = 1544,7(SD) -1,5461 r = -,634, 2, 4, 6, 8, 1, ekil 12. S 4 Acıbadem PPV-SD li kisi M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı (P P V, m m / s ) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Tek patlatma yapıldı ı için regresyon yoktur.,2,4,6,8 1 1,2 ekil 15. S 6A Ünalan PPV-SD li kisi 158

9 1, 1, 1, 2 inç/sn 2 inç/sn 1,,75 inç/sn,75 inç/sn, 5 inç/sn alçı, 5 inç/sn alçı <4 Hz > 4 Hz <4 Hz > 4 Hz, ekil 16. S 8 Yenisahra USBM Normu, ekil 19.S9 AB Kozyata ı USBM Normu 6 5 çelik 6 5 çelik PPV (mm /sn) PPV (mm /sn) ekil 17. S8 Yenisahra DIN 415 Normu ekil 2. S9 AB Kozyata ı DIN 415 Normu M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı ( P P V, m m / s ) PPV = 5584(SD) -1,9133 r = -,859, 2, 4, 6, 8, 1, ekil 18. S8 Yenisahra PPV-SD li kisi M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı ( P P V, m m / s ) 25, 2, 15, 1, 5,, PPV = 27,77(SD) -1,135 r = -,726, 5, 1, 15, 2, 25, ekil 21. S9AB Kozyata ı PPV-SD li kisi 159

10 1, 1, 1,,75 inç/sn > 4 Hz, 5 inç/sn alçı <4 Hz 2 inç/sn 2 inç/sn 1, > 4 Hz,75 inç/sn <4 Hz, 5 inç/sn alçı, ekil 22. S 1 Bostancı USBM Normu, ekil 25. S 12 Küçükyalı USBM Normu PPV (mm/sn) çelik PPV (mm/sn) çelik ekil 23. S 1 Bostancı DIN 415 Nrmu ekil 26. S 12 Küçükyalı DIN 415 Normu Maksimum Parçacık Hızı (PPV, mm/s) PPV = 334,52(SD) -1,392 r = -,635, 2, 4, 6, 8, ekil 24. S 1 Bostancı PPV-SD li kisi M a k s i m u m P a r ç a c ı k H ı z ı (P P V, m m / s ) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, PPV = 766,61(SD) -1,48 r = -,798, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, ekil 27. S 12 Küçükyalı PPV-SD li kisi 16

11 Tablo 4.Kontrollü tünel patlatmalarının toplu statistiksel De erlendirme sonuçları antiye Formasyon Kayaç Maksimum Parçacık Hızı Ölçüm Arazi letim Jeolojik Kor. Adı Adı Adı Hesaplanan * Hata Sayısı Katsayısı Sabit De eri mm/s % adet k r Kadıköy Trakya Diyabaz 3,23-4, ,1 1,4754,854 brahima a Formasyonu Diyabaz 4,73-8, ,93,9457,799 Acıbadem Tuzla-Baltalimanı F. Diy.-Kçt. 4,87-17, ,7 1,5461,634 Ünalan Kartal Form. Kireçta ı 4, Yenisahra Zon-A Kireçta ı 1,63-7, , 1,9133,859 Kozyata ı Kartal Form. Kireçta ı 5,23-12, ,77 1,135,726 Bostancı Zon-B Kireçta ı 4,58 -, ,52 1,382,635 Küçükyalı Kurtköy Form. Arkoz 3,25-11, ,61 1,48,798 (*) Hata miktarı = (PPV Ö -PPV H ) x 1/PPV H formülü ile hesaplanmı tır. Maksimum Parçacık Hızı nı (PPV) hesap ederken a a ıdaki e itlik kullanılmı tır: PPV =kx(sd) - (mm/s) k : Arazi iletim katsayısı SD : Ölçekli mesafe : Özel jeolojik sabit Ünalan stasyonu nda bir ölçüm alındı ı için regresyon yoktur. Acıbadem de diyabaz ve kireçta ında, genellikle patar eklindeki patlatmalar ve formasyonun etkisi, Kozyata ı ve Küçükyalı da de i ken kesitli tünellerdeki, Bostancı da az sayıdaki patlatmalar korelasyon katsayılarının dü ük çıkmasına sebep olmu tur. Tablo 3 ve Tablo 4 incelendi inde ba lıca u de erlendirmeleri yapmak mümkündür: Ölçülen PPV (E ik hasar: 2 inç/sn, USBM, Siskind, 198, 5 mm/s DIN 415) ve hava oku (Limit de er, 14 desibel, USBM, DIN 415, T.C: Çevre Kanunu Gürültü Kontrol Yönetmeli i, 11. madde 1986; Gürültü Yönetmeli i, madde 5, 23) de erleri Limit De er in altındadır. Frekansı 3-36 Hz olan patlatmalardan hasar beklenilmemektedir (Langefors, Crandel, Duval, Fogelson, Ya ano lu A. Girit M. 1999). Yüksek frekanslı (>4 Hz) patlatmalar yapılarak (% 9,13) yapılara zarar verme riski azaltıldı, (Siskind, 198). Yapıların öz frekansları 5-1 Hz (Evergen T. Kahriman A. 1998, Bilgin.H., 2) oldu u için, yapıların rezonansa girmesi mümkün de ildir. Ölçülen maksimum ortalama deplasman,19 mm.dir. Limit deplasman: Anıtlar için,1 mm, normal sa lam için,4 mm, mühendislik yapıları,76 mm. (Dr. Morris G.)Yapılarda e ikhasar sözkonusu de ildir. 4.DALGALARIN SÖNÜMLENMES VEYA SÜPERPOZE OLMASI Yenisahra stasyonu nda Kartal Formasyonu Zon-A içerisinde, kireçta ında a a ıdaki parametrelerle deneme patlatmaları yapıldı: Delik boyu (L) = 1,5 m. Delik çapı (Ø) = 41 mm Özgül arj (W) = 1 kg/delik Patlayıcı Madde=PowergelMagnum 365 Kapsül (NONEL)= Exel MS Mesafe (R) = <67.25 m. PPV = 4,756xSD -,2356 Korelasyon (r) =,993 Sıkılama boyu =,4 m Tablo 5. Deneme patlatmalarından elde edilen PPV-Frekans ve Genlik de erleri Tek delik patlayınca (gecikme yok) 25 ms gecikme ile patlatma 75 ms gecikme ile patlatma Mak.Par. Hızı PPV mm/s Frekans f Hz Genlik A mm 1,52 17,236 1,65 59,161 1,52 17,324 Kapsüllerde gecikme aralı ı 25 ms. iken, dalgaların birbirleri ile giri im (Langefors U. 1973) yapıp genli in %31,78 sönümlendi i ( ekil 28,29), gecikme aralı ı 75 ms. iken genli in % 37.3 ( ekil 28,3), (sönümlenmi genli e göre % 11,24) süperpoze oldu u ( ekil 29,3, Tablo 5) tespit edilmi tir. 161

12 ekil 28. Tek delik patladı ında elde edilen dalgalar ve de erleri (Gecikmesiz) ekil 29. Kapsül gecikme aralı ı 25ms oldu unda elde edilen dalgalar ve de erleri ekil 3. Kapsül gecikme aralı ı 75ms oldu unda elde edilen dalgalar ve de erleri 162

13 5. SONUÇLAR VE ÖNER LER Metro in aatlarında yapılan kontrollü patlatmalar yüksek maliyetli ve kurumlar arası i birli ini gerektiren çalı malardır. Kent içinde patlatmalar yapılmadan önce, güzergah üzerindeki üst ve alt yapılarda tespitler yapılarak raporlandırılmalı, ilgili birimlere sunulmalıdır. Risk Analizi yapılmalı, çalı anlara e itim verilmeli, çevre sakinleri bilgilendirilmelidir. Bütün patlatmaların ölçümleri yapılarak ilgili yasalara ve/veya normlara göre de erlendirilmeli, ba ımsız kurulu lar tarafından raporlanarak onaylanmalıdır. Bu raporlar: haklı veya haksız sebepler ile meydana gelebilecek sözlü-yazılı ikâyet veya hukuksal davalarda kanıt; benzer özellikleri ta ıyan formasyonlarda ve/veya kayaçlarda yapılacak patlatmalarda ön tasarım yapmak için veri olacaktır. Dalgaların sönümlendirilerek genli inin dü ürülmesi; dü ük PPV-yüksek frekans elde edebilecek kapsül kullanıp gecikme ba ına özgül arjın maksimum düzeyde tutulması; sıkılama yaparak verimin artırılması, toz ve gaz konsantrasyon oranlarının azaltılması; tünel giri ine perde çekilerek hava okunun (Gündüz T., 1994) limit de er (14 db) altında tutulması; emniyetli-verimli-ekonomik prensipleri ile, 1,49 kg/m 3 ortalama patlayıcı madde kullanarak, % 88,4 verim ile ehir içinde kontrollu tünel patlatmaları yapılmı, hiçbir yapıya zarar verilmemi tir. TE EKKÜR Yazarlar, bu makalenin hazırlanmasında gösterdikleri akademik destekleri için Anadoluray Ortak Giri imi Proje Müdürü n Müh. Sayın Ramih MU TU ya, Yapım leri Müdürü n. Yük. Müh. Sayın Ertu rul D NÇEL e, Jeoteknik Grup efi Maden Yük. Müh. Sayın Ali YÜKSEL e, Tünel efi Jeoloji Müh. Sayın Timuçin ÖZBAYIR a ve Sayın Aylin GÜVEND KSOY a, projemizin di er çalı anlarına ve e itimimizde büyük eme i geçen stanbul Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölüm Ba kanı Sayın Prof. Dr. Ali KAHR MAN a te ekkürü bir görev bilirler. Makalede belirtilen görü ve sayısal de erlendirmeler yazarlarına aittir. Herhangi kurum veya kurulu u ba lamaz. KAYNAKLAR Alan E. 21, Kontrollu Tünel Patlatmaları, stanbul (Yayınlanmamı, Bitirme tezi) Alda G.U. 1998, Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ile lgili Literatür Ara tırması, Ankara Bilgin H.A. Esen S. Kılıç M. 2, Yeniköy Linyit letmesi nde patlatma kaynaklı yer sarsıntılarının incelenmesi, 4.Delme ve Patlatma Semp. Ankara Çilingir. M. N., Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu, stanbul Dowding C. H., 1985, Blast Vibration Monitoring and Control Ergun U. 1983, Zayıf Formasyonlarda Açılan Tüneller ve Yeni Avusturya Yöntemi, Tünelcilik Semineri Erkoç Ö. Y. 199, Kaya Patlatma Tekni i, stanbul Erkoç Ö. Y. 1996, Patlatma le Çevreye Verilen Sarsıntıda Frekansın Önemi ve De erlendirilmesi Evergen T. Kahriman A. Ya ano lu A. Girit A. 1999, Delik Delme, Patlayıcı Maddeler ve Kullanımı, stanbul Gündüz T. 1994, Çevre Sorunları, Ankara Hoek E. Bray J.W. 1999, Kaya ev Stabilitesi Kahriman A. peko lu B. Tuncer G. Kesimal A. Karado an A.K. Görgün S. Alan E. 1998, Tuzla- Dragos Tünelleri Projesi L1-K aftları Arasındaki Tünel Kazısında Patlatmadan Kaynaklanan Titre im Ölçüm Sonuçları ve De erlendirilmesi st Murat H. 24, Yeni Avusturya Tünel Açma Metodunun Selatin ve Kar ıyaka Tünellerinde Uygulanması, zmir Orica Nitro, 26, Kaya Patlatma Tekni i, Ankara Olofsson O.S. Gustafsson T. Ek G. 22, Blaster s Manuel, Rıyadh Tamrock, 1988, Surface Drıllıng And Blastıng, Fin. Ta lıca A. H., 1983, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi, Ankara Vardar M.,1996, Yeraltı Kaya Yapıları Mekani inde Yeni Avusturya Tünel Açma Yönteminin Ana lkeleri Ye ilçimen Ö. Yüksel A. Balıklı P. Bayraklı Y. Sözak N.N. Gülle G.Yücel H. Özaydın K , Tünel Yapıları Geoteknik Raporu, stanbul. Yüksel A. Ye ilçimen Ö. Sözak N.N. Gülle G. 25, Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Ta ıma Sistemi Mühendislik Jeolojisi Raporu, stanbul Yüksel A. Ye ilçimen A. Arıo lu E. 26, Kadıköy- Kartal raylı toplu ta ıma sistemi projesinde jeolojik ve jeoteknik ara tırma çalı maları, VIII. Bölgesel Kaya Mekani i Sempozyumu, stanbul 163

14 164

Deniz Ad güzel, Ümit Özer, Ali Kahriman, Abdulkadir Karado an, Mehmet Aksoy

Deniz Ad güzel, Ümit Özer, Ali Kahriman, Abdulkadir Karado an, Mehmet Aksoy Kad köy-kartal Metrosu Tünel Güzergah ndaki Farkl Kaya Birimleri çin Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizi The Blasting Vibrations Analysis for Different Rock Units on Istanbul Kad köy-kartal Subway Tunnel

Detaylı

ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ

ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.2, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVIII, No: 2, 2003 ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ

Detaylı

B. Erçıkdı, A. Kesimal & E. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Trabzon

B. Erçıkdı, A. Kesimal & E. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Trabzon KAYAMEK 2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 2004-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 2004, Sivas, Türkiye Araklı-Taşönü kalker ocağında patlatma kaynaklı yer sarsıntılarının değerlendirilmesi

Detaylı

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n MADENCİLİK Aralık December 1985 Cilt Volume XXIV Sayı No 4 Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n Parametreler Parameters Related Witli Parallel Hole Cut Arrangement in Tunneling Tayfun

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR*

PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR* PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR* Özet Açık ocaklarda yapılan patlatma faaliyetleri sırasında ortaya çıkan başlıca

Detaylı

Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced

Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced Abdulkadir Karado an, Ümit Özer, Ali Kahriman, Mehmet Aksoy,

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ Madencilik, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa 3-12, Aralık 2013 Vol.52,.4, pp 3-12, December 2013 EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği ve Bergama Meslek Yüksekokulu Buca/İzmir/Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği ve Bergama Meslek Yüksekokulu Buca/İzmir/Türkiye Yerbilimleri, 2016, 37 (1), 19-26 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Patlatma

Detaylı

Ü. Özer & A. Dağ Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Balcalı Adana

Ü. Özer & A. Dağ Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Balcalı Adana KAYAMEK 4-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 4-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 4, Sivas, Türkiye Petrol boru hattı yakınında patlatmadan kaynaklanan titreşim ölçümlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Environmental Impacts of Quarry Blasting of a Limestone Quarry Operating at Bornova Distict

Detaylı

Akyol Taş Ocağına Özgün Titreşim Tahmin Formülünün Belirlenmesi Determination of Vibration Estimation Formula Unique for Akyol Quarry

Akyol Taş Ocağına Özgün Titreşim Tahmin Formülünün Belirlenmesi Determination of Vibration Estimation Formula Unique for Akyol Quarry Yerbilimleri, 35 (2), 163-174 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akyol Taş

Detaylı

MURGUL'DAKl PATLATMALARDA FARKLI FORMASYONLAR İÇİN UYGUN GECİKME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ

MURGUL'DAKl PATLATMALARDA FARKLI FORMASYONLAR İÇİN UYGUN GECİKME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ MURGUL'DAKl PATLATMALARDA FARKLI FORMASYONLAR İÇİN UYGUN GECİKME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ DELAY TIME OPTIMISATION IN THE VARIOUS FORMATIONS OF MURGUL MINE BLASTINGS Selim ALTUN W Anahtar Sözcükler Patlatma,

Detaylı

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Özgür KURUOĞLU 1 Atilla HOROZ 2 Anıl ERCAN 3 Kürşad ELMALI 3 ÖZ Bu makale kapsamında, İstanbul Metrosu 3. Aşama - 4.Levent Ayazağa Kesimi İnşaat

Detaylı

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: YÜCEL KARAKUŞ Doğum Tarihi/Yeri: 23.01.1980 / KARTAL - İSTANBUL Unvanı: Öğretim Görevlisi- İnşaat - Maden Yük. Müh. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 2. Bölüm Ek Notları (Marmaray Projesi nde Yapılan Sondaj Çalışmalarının Sayısal Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü Mart

Detaylı

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR * H. Namık ERDİRİK ** Yusuf ECEL *** Sadık AYHAN ÖZET:

Detaylı

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler 1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler A. KAHRİMAN, G. KONAK 10:30 10:50 Patlayıcı İşkolu ve Patlatmada Mühendislik Ahlakı H.A. Bilgin 10:50 11:10 Patlatmalı

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans Patlayıcı Mühendisliği Okan Üniversitesi 2013

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans Patlayıcı Mühendisliği Okan Üniversitesi 2013 1. Adı Soyadı: Alper ÇELTİKÇİ 2. Doğum Tarihi: 15.03.1983 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans

Detaylı

PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Turgay ÇOŞGUN *, Ali KAHRİMAN ** Süleyman DALGIÇ *** Abdülkadir KARADOĞAN ** Ahmet ÇOŞGUN **** * İstanbul Üniv., Müh.

Detaylı

METRO TÜNELLERİNDE, KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN TASMAN VE KONVERJANSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

METRO TÜNELLERİNDE, KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN TASMAN VE KONVERJANSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 18, S. 1, SS. 45-52, Y. 25 45 METRO TÜNELLERİNDE, KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN TASMAN VE KONVERJANSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF EFFECTS OF ROCK

Detaylı

Bezmi Bar Çakmak, Hasan Ayd n Bilgin Orta Do u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Bezmi Bar Çakmak, Hasan Ayd n Bilgin Orta Do u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Üretim Patlatmas ndan Kaynaklanan Yer Titre imlerinin Analizi Investigation of Ground Vibrations Induced By Production Blasting At U ak K lada Gold Mine Bezmi Bar Çakmak, Hasan

Detaylı

İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi

İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi İlker Kazaz a, Emriye Kazaz b a İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye b Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Atatürk

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010 PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİMLERİN YÖNSEL DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI (INVESTIGATION OF DIRECTIONAL CHANGE

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment

BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment H.Ayd n B LG N ODTÜ Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara H. Sinan NAL N TROMAK A..,

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

ERMENEK BARAJI VE HES GÖVDE KAZISI PATLATMALARININ İNCELENMESİ. Investigation of Detonation Techniques in the Excavations of HES Building Body *

ERMENEK BARAJI VE HES GÖVDE KAZISI PATLATMALARININ İNCELENMESİ. Investigation of Detonation Techniques in the Excavations of HES Building Body * ERMENEK BARAJI VE HES GÖVDE KAZISI PATLATMALARININ İNCELENMESİ Investigation of Detonation Techniques in the Excavations of HES Building Body * Ramazan ŞALLI Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Alaettin KILIÇ

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

(')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, tstanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/6.1 (')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

STATISTICAL APPROACH FOR THE ESTIMATION OF EXCAVATION SPEED IN THE İSTANBUL METRO EXCAVATIONS

STATISTICAL APPROACH FOR THE ESTIMATION OF EXCAVATION SPEED IN THE İSTANBUL METRO EXCAVATIONS STATISTICAL APPROACH FOR THE ESTIMATION OF EXCAVATION SPEED IN THE İSTANBUL METRO EXCAVATIONS İ. OCAK * & H. AKÇAKOCA ** *D, İETT Genel Müdürlüğü, Raylı Taşıma Daire Başkanlığı, İstanbul. **Yrd Doç Dr,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M İĞİ BÖLÜMÜ ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Müh. M Yapı Merkezi AR&GE Bölümü B 2009 1 UYGULAMA 1: Çok ayrışmış kaya kütlesinde açılan derin bir tünelin tavanına

Detaylı

Madencilik Faaliyetlerinde Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Ölçülmesi ve Analizi

Madencilik Faaliyetlerinde Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Ölçülmesi ve Analizi Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara Madencilik Faaliyetlerinde Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Ölçülmesi ve Analizi T. Hüdaverdi, C.Kuzu 1. T. Ü. Maden Mühendisliği Bölümü, istanbul

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi

Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi Damage Risk Evaluation of Ground Vibration Induced by Blasting at Quarries Kağan ÖZDEMIR 1, U. Gökhan AKKAYA

Detaylı

OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ

OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ EVALUATION AND MEASUREMENT OF GROUND VIBRATION

Detaylı

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI Sami ARSOY Erdinç KESK N Cüneyt YILMAZ Doç. Dr. Ar.Gör. Ar.Gör. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ Mühendislik jeolojisi çalışmalarında proje yapıları için ortaya konması gereken temel konular: 1) Jeoloji ve Yapı Geometrisi: Ortamdaki değişik malzemenin yayılım

Detaylı

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN 4. Hafta Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN Ders Konusu 4. Tünel İnşaatlarındaki Jeodezik Ölçmeler ve Tünel Aplikasyonları 2 Kaynaklar Madencilik Ölçmeleri Özgen, M.G., Tekin, E. İstanbul, İTÜ, 1986 Yeraltı Ölçmeleri

Detaylı

PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ BİNALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ BİNALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ Türkiye 16. Madencilik Kongresi / 16 th Mining Congress of Turkey, 1999, ISBN 975-395-310-0 PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ BİNALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ EFFECT OF BLASTING

Detaylı

Marmaray Projesi. Toplam güzergahg. 77 km : Delme TünellerT. 12.2 km. From Halkali to Gebze

Marmaray Projesi. Toplam güzergahg. 77 km : Delme TünellerT. 12.2 km. From Halkali to Gebze Marmaray Projesi Toplam güzergahg 77 km : Hemzemin, Avrupa tarafı 19.6 km Hemzemin, Asya Tarafı 43.4 km Delme TünellerT 12.2 km Batırma Tüp T p TünelT 1.4 km From Halkali to Gebze 3 Ayrı Sözle me Bo az

Detaylı

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

ISTANBUL METROSU l.aşamainşaati METRO GÜZERGAHINDATÜNELLERDE YAPILAN KONTROLLÜ PATLATMALAR. Hamdi TÜREDİ ( * ) ÖZET

ISTANBUL METROSU l.aşamainşaati METRO GÜZERGAHINDATÜNELLERDE YAPILAN KONTROLLÜ PATLATMALAR. Hamdi TÜREDİ ( * ) ÖZET ISTANBUL METROSU l.aşamainşaati METRO GÜZERGAHINDATÜNELLERDE YAPILAN KONTROLLÜ PATLATMALAR ÖZET Hamdi TÜREDİ ( * ) İstanbul metrosu 1. Aşama İnşaatı kapsamında bulunan metro tünellerinin inşaatı aşamasında

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ

SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, İstanbul-999, ISBN B.6.0.KGM0.63.00.03/606. SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF BLASTING

Detaylı

A.Kahriman, S. Görgün, A. Karadoğan & G. Tuncer İstanbul Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Müh. Böl. 34850, Avcılar. İSTANBUL

A.Kahriman, S. Görgün, A. Karadoğan & G. Tuncer İstanbul Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Müh. Böl. 34850, Avcılar. İSTANBUL Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001, 2001, ISBN 975-395-416-6 Açık Ocak Basamak Patlatmalarından Kaynaklanan Yer Sarsıntısı Hızının Tahmini: Çan Linyit îşletmesi'nde Örnek

Detaylı

Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi

Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi Evaluation of Blast-Induced Ground Vibration Damage on Historical Places Close

Detaylı

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10.

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10. Öneren kişinin yorumları: 1 1 Veriler Ankraj tipi ve çapı: HUS-H 14 Efektif gömme derinliği: h ef = 90 mm, h nom = 110 mm Malzeme: 1.5523 Değerlendirme Servisi Raporu: Hilti Teknik Data Verildiği Tarih

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır 1 ASİSTEK YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Deneyimli yönetici kadrosu, uzman ekip ve yüksek

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah AFAT ADANA-YUMURTALIK BÖLGESİNDE SANAYİ YAPILARI İÇİN KIZILDERE FORMASYONUNDA PATLATMA-KAZI İŞLEMLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

SANAYİ YAPILARINDA KULLANILAN MAKİNALARIN TİTREŞİM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SANAYİ YAPILARINDA KULLANILAN MAKİNALARIN TİTREŞİM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SANAYİ YAPILARINDA KULLANILAN MAKİNALARIN TİTREŞİM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Turgay ÇOŞGUN *, Ali KAHRİMAN ** Ahmet ÇOŞGUN *** * İstanbul Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İstanbul ** İstanbul Üniv.,

Detaylı

ENVIROMENTAL PROBLEMS OF THE MINING OPERATIONS DUE TO THE GEOLOGICAL STRUCTURE: BUILDING DEMAGE

ENVIROMENTAL PROBLEMS OF THE MINING OPERATIONS DUE TO THE GEOLOGICAL STRUCTURE: BUILDING DEMAGE ENVIROMENTAL PROBLEMS OF THE MINING OPERATIONS DUE TO THE GEOLOGICAL STRUCTURE: BUILDING DEMAGE O. ŞAN & İ. NUHOĞLU * Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya,

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

HAZİRAN JUNE 2000 KONTROLLÜ PATLATMA YÖNTEMLERİ VE TARSUS AYRIMI- GAZİANTEP OTOYOLU T2 TÜNELİ UYGULAMASI

HAZİRAN JUNE 2000 KONTROLLÜ PATLATMA YÖNTEMLERİ VE TARSUS AYRIMI- GAZİANTEP OTOYOLU T2 TÜNELİ UYGULAMASI MADENCILIK HAZİRAN JUNE 000 CILTVOLUME 9 SAYINO KONTROLLÜ PATLATMA YÖNTEMLERİ VE TARSUS AYRIMI GAZİANTEP OTOYOLU T TÜNELİ UYGULAMASI Controlled Blasting Techniques and The Application of The T Tunnel on

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO. İbrahim OCAK* & K.

CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO. İbrahim OCAK* & K. CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO İbrahim OCAK* & K. MÖRÖY** *Dr., İBB, İETT Genel Müdürlüğü, Raylı Taşım Daire Başkanlığı, Karaköy-İstanbul

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sadettin BAĞDATLI 2. Doğum Tarihi: 13.09.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeofizik Mühendisliği Ġstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2

Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2 B NALARIN BETON VE SKELET YAPISININ TAHR BATSIZ JEOF Z K YÖNTEMLERLE BEL RLENMES ve ALANYA ÖRNE Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisli i Bölümü, Isparta

Detaylı

YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI

YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI TÜNEL: Farklı jeolojik ortamlar içerisinde farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak açılan iki ucu açık yeraltı yapılarıdır. GALERİ: Çoğunlukla maden üretimi

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Dolusavaklar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER 1997 Yılında imzalanan sözleşme ekindeki projelerde öngörüldüğü üzere Gülburnu Koyu nun estetik bir köprüyle geçilmesi için gerekli araştırmaların yapılmasına başlanmış

Detaylı

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013. MERİH ÖZGEN İMDER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 13 Haziran 2013 Sheraton Otel Ankara

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013. MERİH ÖZGEN İMDER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 13 Haziran 2013 Sheraton Otel Ankara TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013 MERİH ÖZGEN İMDER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 13 Haziran 2013 Sheraton Otel Ankara SUNUM İÇERİĞİ İMDER HAKKINDA İŞ MAKİNALARI PAZAR DURUMU FARKLI TÜNEL AÇMA YÖNTEMLERİNDE

Detaylı

METRO KAZILARINDA ZOR ZEMİN ŞARTLARINDA ŞAFT İNŞASI; KADIKÖY-KARTAL METROSU ÖRNEĞİ

METRO KAZILARINDA ZOR ZEMİN ŞARTLARINDA ŞAFT İNŞASI; KADIKÖY-KARTAL METROSU ÖRNEĞİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 20, S. 2, SS. 71-79, Y. 2007 71 METRO KAZILARINDA ZOR ZEMİN ŞARTLARINDA ŞAFT İNŞASI; KADIKÖY-KARTAL METROSU ÖRNEĞİ SHAFT CONSTRUCTION IN METRO EXCAVATIONS

Detaylı

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com)

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 5) www.sondajcilarbirligi.org.tr KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) 1.GİRİŞ Delinebilirlik, matkabın formasyondaki

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ-ZONGULDAK 67100 /Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md.

Detaylı

GEAsystem. İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler. w w w. s e q u o i a. i t

GEAsystem. İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler. w w w. s e q u o i a. i t GEAsystem İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler w w w. s e q u o i a. i t GENİŞ YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMLERİ GEA Sistem TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI Vibrasyon ölçümleri ve Yapı

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY GLİ TUNÇBİLEK BÖLGESİ AÇIK OCAK PATLATMALARININ ÇEVRE KÖYLERE ETKİSİ EFFECT OF BLASTING OPERATIONS AT THE GLI TUNÇBİLEK OPEN PIT MINES ON THE'NEARBY

Detaylı

Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No 4A, 34676 Üsküdar, İstanbul

Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No 4A, 34676 Üsküdar, İstanbul Yerbilimleri, 35 (1), 17-36 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kayanın Jeomekanik

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı