DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S"

Transkript

1 DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi Sedef Gizem ÇEL KKOL stanbul Teknik Üniversitesi ÖZET Günümüzün yo un rekabet ortam nda, firmalar n rekabet gücü elde edebilmeleri için katma de ersiz süreçlerini elemeleri, katma de erli süreçlerini de etkin bir ekilde yönetmeleri gerekmektedir. Bu olgudan hareketle depo yönetimi kavram oldukça büyük bir önem kazanmaya ba lam t r. Deponun etkin bir ekilde yönetilmesinde ise, tesis yerle im düzeninin önemli bir pay vard r. Tesis yerle im düzeni tasar m, bir tesiste maliyetleri dü ürecek ve operasyonlar n performanslar n iyile tirecek ekilde bölümlerin ve i merkezlerinin yerlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi i lemlerini içermektedir. Bu çal mada, tesis yerle imi problemi kapsam nda, depo süreçlerinde performans ölçümü ve de erlendirmesi için bir model önerisinde bulunulacakt r. Bu ba lamda öncelikle konuyla ilgili ayr nt l bir literatür çal mas yap lm t r. Ard ndan beyaz e ya üreticisi bir firman n depo süreçleri incelenmi, dar bo azlar tespit edilmi tir. Depo süreçlerinin de erlendirilmesi ve iyile tirme sa lanabilmesi amac yla, depo alan tasar m na yönelik bir benzetim modeli geli tirilmi tir. Benzetim modeli, dar bo az tespit edilen alanlarda uygulanarak yap labilecek iyile tirilmeler önerilmi, tüm uygulama a amalar ad m ad m aç klanm t r. Elde edilen sonuçlar tart lm ve ileriki çal malara k tutulmaya çal lm t r. Anahtar Kelimeler : Depo Süreçleri, Performans Yönetimi, Benzetim, Tesis Yerle imi A PROPOSED MODEL FOR PERFORMANCE MEASUREMENT AND EVALUATION OF WHAREHOUSE PROCESSES ABSTRACT Nowadays firms are faced to an intensive competitive environment. In this situation for gaining competitive strength, they have to eliminate their processes which are not value added and manage value added process effectively. Accordingly, the concept of warehouse management has gained importance recently. The facility layout plays an important role in managing the store efficiently. The facility layout design includes locating and arranging departments and business centers for reducing costs and improving performance of operations. In this study, a model for performance measurement and evaluation of storage processing is submitted. First of all, a detailed literature review is performed in the context of the subject. Then, warehouse processes of a white goods manufacturer are investigated and bottlenecks have been identified. A simulation model is developed for evaluating and improving warehouse processes. Simulation model is applied to bottleneck areas and some improvements are proposed accordingly. All implementation phases are explained step by step. The results are discussed and it will be beneficial for further studies. Keywords : Process of Warehouse, Management of Performanc, Simulation Model, Layout Design 382

2 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran G R Lojistik faaliyetlerinin günümüzün rekabetçi ko ullar nda geldi i konum sebebiyle, depo içerisinde gerçekle tirilen faaliyetlerin düzgün, hatas z ve hasara yol açmadan yap lmas, önemli olmakla birlikte yetersiz kalm t r. Depolama, durak noktas olmaktan ç k p mü teri memnuniyetini art racak ekilde malzemelere ek i lemlerin yap ld bir süreç olarak görülmektedir (Erdal ve Çanc, 2003). Mü teriyi memnun edecek düzeyde kaliteli, uygun fiyatta ve h zl bir ekilde hizmet sunabilmek amac yla depolar n stratejik rolü de i mi tir. Depo alan na duyulan gereksinimin artmas, stok kontrolü gibi konular n önem kazanmas, i gücü maliyetlerinin artmas, vb. sebeplerle depolar n, de i en rolüne uygun ekilde yeniden tasarlanmas zorunlu hale gelmi tir (Bartholdi ve Hackman, 2010). Depo tasar m ve depo süreçlerinde yap lacak de i imler, belirli bir yat r m ve zaman gerektirdi inden, depo operasyonlar n n önceden analiz edilmesi, modellenmesi ve optimize edilmesinde yarar vard r. Benzetim modeli bu anlamda yararl bir araçt r ve yat r m yap lmadan önce yap lacak de i ikli in sonucunu gösterecek ya da yat r m yap lmadan sorunu çözebilecek öneriler sa layabilmektedir. Model, mü teri talebi, ta ma gecikmeleri ve üretim çizelgelemesiyle ilgili de i kenlerin etkisi ara t r larak geli tirilebilir (Akyol, 2011). Bu çal man n amac, beyaz e ya sektöründe faaliyet gösteren bir firman n depo süreçlerinin incelenmesi sonucunda, elde edilen veriler ile mevcut sistemi yans tan bir benzetim modelinin kurulmas ile belirlenen dar bo az noktalar nda, depo performans ölçütleri do rultusunda iyile tirme ve geli tirilmelere gidilmesidir. 2. DEPO YÖNET M VE TASARIMI 2.1. Depo Süreçleri ve Performans Ölçümü Depo yönetimi ve depo içinde yürütülen faaliyetlerin lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde önemi artmaktad r. Depo faaliyetleri; mü teri hizmetleri, sipari yönetimi, stok yönetimi ve nakliye gibi di er lojistik faaliyetleri ile bütünle meye devam etmektedir. Depolama ve Palet Toplama kmal Sipari Toplama kmal Yeniden Ambalajlama ile Sipari Toplama Biriktirme, Ayr t rma, Paketleme Mal Kabul Çapraz Sevkiyat Sevkiyat ekil 1. Tipik Depo Faaliyetleri ve Ak lar (De Koster v.d., 2007) ekil 1de de görüldü ü gibi, bir depolama sürecindeki ba l ca faaliyetler mal kabul, yerle tirme, depolama, sipari toplama, paketleme ve sevkiyat olarak s ralanabilir. Depo süreç performans n art rmak amac yla, öncelikle katma de erli süreçler ve katma de ersiz süreçler incelenmelidir. letmelerde görülen sekiz çe it katma de ersiz süreç kaynaklar ; gere inden fazla üretim, gereksiz stok, hatal eylem-üretim ve hasarlar, gereksiz i lemler, gereksiz beklemeler, gereksiz hareket, gereksiz ta ma ve yeteri kadar kullan lmayan çal and r (Özkol, 2004). Depo faaliyetlerinin performans ; finans, verimlilik, kalite ve çevrim zaman kriterleri esas al narak ölçülebilir (Frazelle, 2002). Depo Finansal Performans : Depolar n finansal performans belirlenirken faaliyet temelli maliyetler ölçülür. Mal kabul, yerle tirme, depolama, yükleme gibi faaliyetlerin i çilik, alan, malzeme ta ma sistemi ve depo yönetim sistemi maliyetleri belirlenir. 383

3 D. Bayraktar, H. B. Bolat, B. M. Fak, S. G. Çelikkol Depo Verimlili i: Verimlilik, en çok kullan lan depo performans ölçütüdür. çilik, alan, malzeme ta ma sistemi ve depo yönetim sistemi gibi varl klardan yararlanma oranlar ve bu varl klar n verimli kullan lma oranlar belirlenir. Depo Kalite Performans : Depo performans ölçümünde; yerle tirme, stok, sipari toplama ve sevkiyat do rulu u gibi dört kalite göstergesi bulunmaktad r. Depo Çevrim Zaman Performans : Bir ürünün faturas n n depoya ula mas ndan itibaren o ürünün toplanmaya haz r hale gelmesine kadar geçen süredir. Depolar stoklar n birikti i ve bekledi i yer olmaktan ç km, daha az stokla daha çok sevkiyat hedefi do rultusunda, depo tasar mlar da gün geçtikçe de i me ihtiyac duymu tur. Önceden geni depolama alanlar na ihtiyaç duyulurken günümüzde sipari toplama alanlar geni leme ihtiyac içindedir. Depo tasar m çal malar ; alan, i çilik, zaman, strateji, yerle im ve i bilgileri aras ndaki dengeyi sa lamaktad r. Tablo 1. Depo Performans Göstergeleri (Thomas, 2000) F NANSAL VER ML L K KULLANIM ORANI KAL TE ÇEVR M SÜRES MAL KABUL Mal kabul sat r na dü en mal kabul maliyeti Adam-saat ba na mal kabul Yükleme kap s n n kullan m yüzdesi Do ru i lenen faturalar n yüzdesi Fatura ba na dü en fatura i leme süresi YERLE T RME Yerle tirme sat r na dü en yerle tirme maliyeti Adam-saat ba na yerle tirme Yerle tirme i gücü ve ekipmanlar n n kullan m yüzdesi Mükemmel yerle tirme yüzdesi Yerle tirme ba na dü en yerle tirme çevrim süresi DEPOLAMA Ürün ba na dü en depolama hacminin maliyeti Metrekareye dü en envanter Konum ve hacim kullan m yüzdesi Tutars z envanterin olmad konumlar n yüzdesi Depoda kaç günlük envanter bulundu u TOPLAMA Sipari sat r na dü en toplama maliyeti Toplama i gücü ve Adam-saat ba na ekipmanlar n n toplanan sipari sat r kullan m yüzdeleri Mükemmel toplanan sat rlar n yüzdesi Sipari ba na dü en sipari toplama çevrim süresi SEVKIYAT Sevkiyat ba na dü en sevkiyat maliyeti Adam-saat ba na sevkiyat için haz rlanan sipari say s Sevkiyat kap lar n n kullan m yüzdesi Mükemmel sevkiyat yüzdesi Depo sipari çevrim süresi TOPLAM Sipari, sat r ve ürün ba na dü en toplam maliyet Sevkiyat yap lan (toplam sat r say s )/(toplam adam-saat) Toplam üretilebilecek i kapasitesinin ve depolama kapasitesinin kullan m yüzdeleri Mükemmel olarak tamamlanan sipari lerin yüzdesi Toplam depo çevrim süresi = (kap dan sto a geçen süre)+(depo sipari çevrim süresi) 2.2. Depo Tasar m Depolar n yeniden tasarlanmas n gerektiren durumlar a a da verilmi tir (Freese, 2000). Depo alan ihtiyac n n artmas letim maliyetlerinin ç kt ya göre daha h zl artmas çilik maliyetlerinin önemli ölçüde de i mesi Depo faaliyetlerinde kullan labilen alan n azalmas Yo unlu un ve t kan kl n artmas Sevkiyattaki hatalar Sipari çevrim zaman n n önemli ölçüde azalmas D tesislerin kullan lmas K sa vadeli depo içi düzeltmelere duyulan ihtiyaç Stok kontrolü ve yönetimi konular n n önem kazanmas Depo tasar m n n ana amac, deponun kübik kapasitesinin kullan m n n maksimum k l nmas d r. H zl hareket eden mallar için ula m rahatl sa lamak üzere koridorlar n geni olmas, yava hareket eden mallar için dar koridorlar ve yüksek raf sistemleri kullan lmas önemlidir. 384

4 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Depo tasar m problemleri stratejik düzey, taktik düzey ve operasyonel düzeylerde incelenebilir. Stratejik düzeyde, ço u büyük yat r mlar gerektiren ve uzun süreli bir etkiye sahip olan kararlar göz önüne al nmaktad r. Taktik düzeyde genel olarak kaynaklar n boyutu (depolama sistemlerinin büyüklü ü ve çal an say s ), yerle im plan n n belirlenmesi ve organizasyonel sorunlar ile ilgilidir. Operasyonel düzey politikalar ise, daha az etkile im halinde oldu undan birbirinden ba ms z bir ekilde analiz edilebilirler. Bu düzeydeki temel kararlar, insanlar n ve ekipmanlar n atanmas ve kontrolü ile ilgilidir. Depo tasar m nda; istif makineleri (forklift, transplet, dar koridor makineleri gibi), rampalar ve raf sistemleri (yüksek irtifal, dü ük irtifal raf sistemleri gibi) rol oynamaktad r. 3. DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Ç N BENZET M MODEL Benzetim modeli, gerçek bir sistemin modelini tasarlayarak bu model üzerinden sistemin i lemesine yönelik olarak sistemin davran lar n anlayabilmek ad na deneyler yürütme sürecidir. Benzetim modeli, geli tirilen ya da duruma göre yeniden düzenlenen bir sürecin, i lemlerini tamamlamada hata zamanlar n tahmin etmek ya da sürecin de i ikliklere gösterdi i tepkileri anlayabilmek için kullan l r. Benzetim modelinin kullan ld baz uygulama alanlar a a daki gibi s ralanabilir (Hançerlio ullar, 2006). Üretim/imalat sistemlerinin tasar m ve analizi Montaj hatt dengelemesi gücü planlamas Malzeme ta ma sistemleri Envanter sistemindeki sipari planlar n n incelenmesi Finansal veya ekonomik sistemlerin analizi Lojistik sektöründe ve da t m kanallar n n tasar m Benzetim modeli kurulurken izlenen ad mlar a a daki ekildeki gibidir. ekil 2. Bir Benzetim Modeli Sisteminin Çal mas ndaki Ad mlar Depo yönetimi; insan, malzeme, kaynaklar ve tesislerin bütünle mesini gerektirmektedir. Ayn zamanda; gerçekçi parametreler, sistem ba ml lar (sistem kaynaklar, kullan lan teknoloji vb.) ve heterojen sistem bile enlerinden olu an karma k bir ortam sunmaktad r. Bu karma k sistemlerin modellenebilmesi için, en uygun ve etkili yöntemin benzetim oldu u görülmektedir (Tompkins ve Smith, 1998). 385

5 D. Bayraktar, H. B. Bolat, B. M. Fak, S. G. Çelikkol Lojistik süreç içinde yer alan depo yönetiminde, karar vericiler, toplam maliyetleri, ürünlerin kalitesini, üretim çevrim sürelerini, kaynaklar n kullan labilirli ini, envanter seviyelerini, çal an i çilerin say s n ve malzeme kaynaklar n n optimizasyonunu sa lamal d r (Thomas, 2000). Benzetim, sistemin bütün bile enlerini, onlar n etkile im ve hareketlerini hesaplayarak son derece karma k olabilen sistemlerin davran n belirler. Alan k s tlar, ekipman k s tlar, gelen talep ve fiziksel düzen incelenerek genel sistem de erlendirilir. Bu sayede darbo az olan noktalar tespit edilerek iyile tirilebilir. Benzetimde, bilgisayar yard m yla sistemin modeli çal t r lmak suretiyle, sistemin davran hakk nda geçerli olan bilgilerin elde edilmesi sa lan r. Elde edilen bu veriler daha sonra sistemin tasar m ve stratejik kararlar n verilmesinde kullan l r. Benzetim, bir optimizasyon de il, temelde bir tutarl l k tekni idir. Ayn zamanda gerçek sistemde herhangi bir uygulama yap lmadan yeni tasar mlar n veya de i imlerin ne gibi de i ikliklere yol açabilece i çok daha k sa zamanda ve az maliyet ile incelenebilmektedir. Bu nedenle benzetim modeli daha çok modellenen sistemin performans ölçülerini tahmin etmek amac yla kullan lan bir tekniktir (Erkut, H., 1992). 4. BEYAZ E YA SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Bu çal ma kapsam nda literatür taramas na ba l olarak yürütülen uygulama, Türkiyede ilk 500 sanayi firmas aras nda yer alan, beyaz e ya sektöründe faaliyet gösteren bir firman n deposunda gerçekle tirilmi tir. Mevcut sistemin tan mlanmas amac ile öncelikle çal man n yürütüldü ü beyaz e ya fabrikas nda depo faaliyetleri incelenmi ve malzeme kabul alan için ta ma haritas ve ak diyagramlar ç kar lm, sistemin kaynaklar ve k s tlar belirlenmi tir Problemin Tan mlanmas Araç geli saatleri belli saatlerde yo unla makta, rampada bekleyen araç say s artarken araç bo altma süreci raf önüne çekme sürecine göre öncelikli oldu undan malzeme kabul alan nda bekleyen palet say s da artmaktad r. Paletlerin, gelen araçtan tamamen indirildikten sonra etiketlenmesi, paletlerin raf önüne çekilmesi sürecini ertelemekte ve mal kabul alan nda bekleyen palet say s n art rmaktad r. Önceli in raftan palet indirme sürecine verilmesi ve bir dar koridor forkliftinin iki koridorda i lem yapmas, rafa kald r lmay bekleyen paletlerin raf önünde kuyruk olu turmas na sebep olmaktad r. Yeni üretim hatt n n kurulmas ve üretimin belli dönemlerde artmas sebebiyle raflar n kapasitesi yetmemektedir. Yüksek raflarda yer olmamas durumunda ise, gelen paletler alan fazlas (ALFZL) bölgeye gönderilmektedir. Bu durum depo içinde alan n verimsiz kullan lmas na ve fazladan i yüküne neden olmaktad r. Gözlenen bu sorunlardan hareketle; beyaz e ya deposunda ele al nan problem, depo süreçlerinin verimsiz i leyi i ve depo içindeki alanlar n verimsiz kullan lmas eklinde belirlenmi tir. Kurulan benzetim modeli ile depo süreç performans ölçümü ve de erlendirmesi gerçekle tirilerek depo alan verimlili inin art r lmas na yönelik çözüm önerileri geli tirilmesi hedeflenmi tir Benzetim Modeli Geli tirilmesi Fabrika bünyesinde yeni üretim hatt n n kurulmas ve merkezi deponun tasarlanmas gibi sebeplerle mevcut depo içinde fiziksel uygulama yap lma olana bulunamam t r. Bu sebeple, mevcut sistemi yans tan bir benzetim modeli geli tirilmi, darbo azlar n tespit edilmesi ve bu noktalardaki süreçlerin iyile tirilmesi amaçlanm t r. Benzetim modeli; olu turulan i ak diyagram ve derlenen veriler sonucunda, Arena program kullan larak kurulmu tur Modeldeki Parametre De erlerinin Belirlenmesi Kurulan benzetim modelinin çal t r lmas ile performans ölçütleri de erlendirilmi ; çevrim zaman performans ve verimlilik performans göstergeleri sonucunda darbo az noktalar, mal kabul (tesellüm) alan 386

6 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 ve raf önü olarak belirlenmi tir. ncelenen veriler sonucunda, modele ait parametreler; dar koridor forklift say s, teslimat s kl, araç geli süreleri ve i ak eklinde belirlenmi tir Çözüm Önerilerinin Geli tirilmesi Çözüm önerileri geli tirilirken literatüre ba l olarak depo yönetimi ve depo tasar m konular göz önünde bulundurulmu tur. Çözüm önerileri geli tirilmesine, depo tasar m stratejik düzey kararlar ile ba lanm, operasyonel ve taktik düzeydeki kararlar da dahil edilmi tir. Sonras nda, depolardaki katma de ersiz süreçler incelenmi ve çözüm önerileri geli tirilmi tir. Stratejik düzeydeki kararlar, süreç ak n n tasarlanmas ve teknik sistem çe itlerinin seçilmesidir. Depo içinde yap lan gözlemler ve benzetim modelinden elde edilen veriler sonucunda, mal kabul alan ve raf önünün verimsiz kullan ld belirlenmi ve süreç ak n n incelenmesi ve yeniden tasarlanmas sonucuna var lm t r. Taktik düzeydeki kararlar ise, depolama sistemlerinin boyutlar n n belirlenmesi, mal kabul ve yükleme alanlar n n belirlenmesi, malzeme ta ma ekipman say s n n belirlenmesi ve personel say s n n belirlenmesi gibi konular içermektedir. Mevcut durumun analizi sonucunda, yüksek raflar ile raf önünde gerçekle tirilen faaliyetlerin incelenmesi ve ekipman kapasitelerinin de erlendirilmesi sonucuna var lm t r. Operasyonel düzeydeki depo tasar m konular ise, sipari toplama sürecine ili kin kararlar, ürünlerin s n fland rma eritlerine atanmas na dair kararlar ve yükleme alan ndan ayr lan ve mal kabul alan na yana an kamyonlar n atanmas ile ilgili kararlar n al nmas gibi ba l klar içermektedir. Bu düzeyde verilecek kararlar incelendi inde, araç geli leri, teslimat s kl klar ve gelen parti miktarlar n n de erlendirilmesi gibi konular üzerinde dü ünülmesi sonucuna var lm t r Elde Edilen Sonuçlar n Yorumlanmas E zamanl süreç önerisi ile mal kabul alan nda bekleyen ortalama palet say s nda yakla k % 20 oran nda, paletlerin mal kabul alan nda ortalama bekleme süresinde yakla k % 22 ve paletlerin rafta ortalama bekleme süresinde ise yakla k %27 oran nda azalma oldu u görülmü tür. Bu durum, depo alan verimlili inin artt anlam na gelmektedir. Çözüm Önerileri Süreler Tablo 2. E Anl Süreç unda Olu an Kuyruklar (dk) Mal Kabul Alan n n Dolu Olmas u Araçlar n Rampada Kuyruklar (dk) Paletlerin Mal Kabul Alan nda Raf Önünün Dolu Olmas u Paletlerin Rafta Me vcut 8,59 57,79 2,66 E Anl Süreç 11,73 44,6 1,92 Dar koridor forklift say s n n 4e ç kar lmas durumunda, paletlerin mal kabul alan nda ortalama bekleme süresi yakla k % 24 oran nda azal rken ALFZLye ta ma faaliyetinde ya anan ortalama gecikme süresi % 11, rafa kald rma faaliyetinde % 68, raftan indirme faaliyetinde ise % 42 oran nda azalmaktad r. Mal kabul alan nda bekleyen ortalama palet say s ise % 15 oran nda azalmaktad r. 387

7 D. Bayraktar, H. B. Bolat, B. M. Fak, S. G. Çelikkol Çözüm Önerileri Tablo 3. Forklift Say s n n Art r lmas unda Olu an Kuyruklar (dk) Süreler Mal Kabul Alan n n Dolu Olmas u Araçlar n Rampada Kuyruklar (dk) Paletlerin Mal Kabul Alan nda Raf Önünün Dolu Olmas u Paletlerin Rafta Me vcut 8,59 57,79 2,66 4 Dar Koridor 5 Dar Koridor 6 Dar Koridor 1,64 43,63 2,75 2,45 40,51 3,64 9,15 39,35 4,01 Tablo 4. Forklift Say s n n Art r lmas unda Depo Süreçlerinde Olu an Kuyruklar (dk) Süreler Çözüm Önerileri Araçtan ndirme Raf Önüne Çekme Küçük Malzeme Raf na Ta ma Elleçleme Alan na Ta ma Kuyruklar (dk) Platformlu ALFZL'ye Rafa Ta ma Ta ma Rafa Kald rma Raftan ndirme Üretim Bölgesine Ta ma Mevcut 69,76 6,76 7,51 4,84 5,16 9,06 8,86 0,47 0,004 4 Dar Koridor 5 Dar Koridor 6 Dar Koridor 70,01 10,41 9,87 6,53 7,38 8,04 2,77 0,27 0,014 69,84 12,18 11,51 8,46 9,21 7,32 0,88 0,15 0,025 69,46 12,81 12,27 9,15 9,74 7,03 0,19 0,05 0,125 Araç geli lerinin daha s k ve teslimatlar n daha küçük partiler halinde olmas durumunda ise, depo faaliyetlerinde ya anan ortalama gecikme süreleri oldukça azalmaktad r. Raf önüne çekme faaliyetinde ya anan ortalama gecikme sürelerinde % 82, raf önüne çekme faaliyetinde % 14, küçük malzeme raf na ta ma faaliyetinde % 22, elleçleme alan na ta mada % 10, platformlu rafa ta mada % 8, ALFZLye ta ma faaliyetinde ise % 26 oran nda azalma görülmektedir. Sadece kamyon gelmesi halinde, araçlar n rampada ortalama bekleme süresi, yakla k % 59, paletlerin rafta ortalama bekleme süresi ise % 32 oran nda azalmaktad r. 388

8 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 5. Daha Küçük Partilerle ve Daha S k Teslimat unda Depo Süreçlerinde Olu an Kuyruklar (dk) Çözüm Önerileri Süreler Araçtan ndirme Raf Önüne Çekme Küçük Malzeme Raf na Ta ma Elleçleme Alan na Ta ma Kuyruklar (dk) Platformlu ALFZL'ye Rafa Ta ma Ta ma Rafa Kald rma Raftan ndirme Üretim Bölgesine Ta ma Mevcut 69,76 6,76 7,51 4,84 5,16 9,06 8,86 0,47 0,004 Küçük Partilerle Teslimat (Kamyon Geli i Fazla) 41,66 6,65 7,17 4,17 5,17 8,62 8,46 0,46 0,005 Küçük Partilerle ve Daha S k Teslimat (Kamyon Geli i 9 dk) 65,3 6,61 7,15 4,23 5,18 8,69 8,57 0,46 0,005 Küçük Partilerle ve Daha S k Teslimat (Kamyon Geli i 8 dk) 70,17 6,59 7,28 4,56 5,21 8,75 8,87 0,47 0,004 Küçük Partilerle ve Daha S k Teslimat (Kamyon Geli i 7 dk) 92,84 6,43 7,37 4,71 5,27 8,76 8,93 0,47 0,003 Küçük Partilerle ve Daha S k Teslimat (Kamyon Geli i 6 dk) 112,01 6,4 7,47 5,15 5,39 8,88 8,99 0,46 0,003 Yap lan ölçümler sonucunda, depo süreç ak n n de i tirilerek e zamanl süreç uygulamas na geçilebilece i, araç geli lerinin daha s k ve daha küçük partilerle olmas eklinde düzenlenebilece i ve dar koridor forkliftinin say s n n art r labilece i sonucuna var lm t r. Geli tirilen çözüm önerilerinin bir arada uygulanmas halinde, depo kaynaklar n n kullan m oran, depo çevrim süresi ve kalite performanslar de erlendirildi inde, depo performans n en yüksek seviyeye ç kararak depo alan verimlili ini maksimum k lan çözüm seçene inin e zamanl süreç uygulamas na geçilmesi halinde, malzemelerin sadece kamyonla gelmesi eklinde oldu u sonucuna var lm t r. E zamanl süreç, 4 dar koridor forklifti ve sadece kamyon geli i durumunda kuyruklar daha az gibi gözükse de depo kaynaklar n n kullan m oran çok fazla dü mekte ve verimsizli e neden olmaktad r. Ayr ca dar koridor forklifti say s n n 4e ç kar lmas yüksek miktarda maliyet gerektirmektedir. Di er seçenek ile depo verimlili i, çevrim süresi ve finansal performanslar aç s ndan kar la t r ld nda anlaml bir farkl l k görülmedi inden irket için daha az maliyet olu turan e zamanl süreç uygulamas ve malzemelerin sadece kamyonla gelmesi çözüm önerisi irkete önerilmektedir. Tablo 3te depo kaynaklar n n kullan m oran, Tablo 4te depo süreçlerinde olu an kuyruklar ve Tablo 5te mal kabul alan, rampa ve raflarda olu an kuyruklar ele al nm t r. Tablo 6. Depo Kaynaklar n n Kullan m Oran Performans n n De erlendirilmesi Kullan m Oran Dar Koridor Forkliftleri Mevcut Yeni Azalma Oran (%) 89,43 92,60-3,54 Etiketleme çisi Ta ma çileri Üretim çileri Mal Kabul Alan çileri Yüksek Raf Önü Mal Kabul Alan 21,10 19,49 7,63 81,62 81,00 0,76 38,71 39,77-2,74 98,95 99,83-0,89 92,23 67,23 27,11 70,76 22,28 68,51 389

9 D. Bayraktar, H. B. Bolat, B. M. Fak, S. G. Çelikkol Elde edilen sonuçlara göre, depo kaynaklar n n kullan m oran genel olarak dü mektedir. Bu durumun sebebi ise, süreçlerin h zlanmas olarak belirlenmi tir. Tablo 7. Depo Çevrim Süresi Performans n n De erlendirilmesi Depo Süreçlerinde Olu an Kuyruklar (dk) Mevcut Yeni Azalma Oran (%) Raf Önüne Çekme 6,76 2,72 59,76 Küçük Malzeme Raf na Ta ma 7,51 3,18 57,66 Elleçleme Alan na Ta ma 4,84 2,56 47,11 Platformlu Rafa Ta ma 5,16 3,21 37,79 ALFZL'ye Ta ma 9,06 3,02 66,67 Rafa Kald rma 8,86 6,82 23,02 Raftan ndirme 0,47 0,50-6,38 Üretim Bölgesine Ta ma 0,004 0, Tablodan da görüldü ü üzere, yeni durumda mevcut duruma oranla kuyruklarda, yani çevrim süresinde büyük ölçüde azalma olmaktad r. Darbo az noktas olarak tespit edilen mal kabul alan ve raf önü noktalar dü ünülerek incelenen verilere göre, mal kabul alan nda ve raflarda gerçekle tirilen faaliyetlerde olu an kuyruklar önemli ölçüde azalmaktad r. Elde edilen sonuçlara göre, arac n rampada ortalama bekleme süresi, % 74, paletlerin mal kabul alan nda ortalama bekleme süresi % 75 ve paletlerin yüksek raflarda ortalama bekleme süresi % 43 oran nda azalmaktad r. Depo süreçlerinde olu an gecikmelerin yüksek oranda azald ve buna ba l olarak çevrim süresi içinde ya anan gecikmelerin yakla k 20 dk azald sonucu elde edilmi tir. Tablo 8. Depo Verimlilik Performans n n De erlendirilmesi Mal Kabul Alan, Rampa Ve Raflarda Olu an Kuyruklar Mevcut Yeni Azalma Oran (%) Araçlar n Rampada (dk) Paletlerin Mal Kabul Alan nda (dk) Paletlerin Rafta (dk) Araçlar n Rampada (say ) Paletlerin Mal Kabul Alan nda (say ) Paletlerin Rafta (say ) 8,59 2,23 74,04 57,79 14,10 75,60 2,66 1,50 43,61 0,28 0,05 82,14 66,12 9,12 86,21 0,27 0,38-40, yile tirme ve Geli tirme Önerileri Paletlerin Raf Önünde Konumland r lmas ile lgili Öneriler Mevcut fabrika düzeninde, yüksek raflara kald r lmak üzere bekleyen paletler ve üretime gitmek üzere bekleyen paletler, yüksek raf önünde ayn yerde konumlanmaktad r. Bu durum, kapasitesi 24 palet olan raf önünde kuyru a neden olurken paletlerin kar t r lmas durumuyla da kar la lmaktad r. Raf önünün daha verimli kullan labilmesi ve paletlerin indirilmesi ile kald r lmas proseslerinin h zland r lmas amac yla, paletlerin raf önünde konumland r lmas de i tirilmelidir. 390

10 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Rafa kald r lacak paletler, yüksek raflar n ön taraf nda mal kabul alan na yak n konumland r l rken raftan üretime gitmek üzere indirilen paletler, yüksek raflar n arka taraf nda üretime yak n konumland r lmal d r. Yüksek Raf Kapasitesi ile lgili Öneriler Geli tirilen modelde, mevcut durumda raflar n kullan m oran %13,23 olarak bulunmu tur. Raf kullan m oran n n dü ük olmas n n sebebi, üretimden gelen sipari ler aras sürenin az olmas d r. Raflardaki malzeme dolan m fazla oldu undan kullan m oran da dü ük ç km t r. Fakat yap lan gözlemler sonucunda, yüksek raflar n kapasitesinin yetersiz oldu u sonucuna var lm t r. Yüksek raf kapasitesinin yetersiz kald durumda, depo içinde tan mlanan ALFZL (alan fazlas ) bölgesi kullan lmaktad r. Gelen paletlerin ALFZLye gitmesi gereksiz ta maya, fazla i gücü kullan m na ve zaman kayb na neden olmakta ve nihai ürüne de er katmamaktad r. Depo içi katma de ersiz süreçleri minimum k lmak, alan verimlili ini art rmak amac yla yüksek raflar n kapasitesi art r lmal d r. Yükleme Kap lar (Rampalar) ile lgili Öneriler Depo süreçlerinin geli tirilmesi amac yla, yükleme kap s say s n n art r lmas ve farkl noktalara konumland r lmas önerilmi tir. Deponun farkl bir noktas nda daha araç bo altma ve bo palet yükleme i lemi yap lmas ; araçlar n rampada bekleme süresini azalt rken malzemelerin daha h zl ekilde raflara yerle tirilmesini ve üretime gönderilmesini, depo alan verimlili inin art r lmas n sa layacakt r. Önerinin uygulanabilmesi, kapsaml bir fizibilite analizi, yüksek maliyette ekipman, ekstra alan ve ekstra i gücü maliyeti gerektirdi inden gelecek süreçte uygulanabilir bir dü ünce olarak ortaya konmu tur. 5. SONUÇ VE ÖNER LER Çal ma kapsam nda, gerçek sistemi olabildi ince yans tan bir benzetim modeli olu turulmu tur. Uygulama sonucunda dar bo azlar tespit edilmi, çal man n ba nda bahsedilen problemler göz önünde bulundurularak iyile tirme önerilerinde bulunulmu tur. Elde edilen sonuçlar tablolar ile ayr nt l olarak ifade edilmi tir. Sonuç olarak mevcut sistemdeki ba l ca problemler olan araçlar n rampada ortalama bekleme süresi uzunlu u, mal kabul alan n n yo un kullan m oran ve raf önünde ürünlerin bekleme süresi uzunlu u geli tirilen iyile tirme önerileri ile azalt lm t r. Elde edilen sonuçlara göre en etkili öneriler, e zamanl süreç uygulanmas ve teslimat n daha küçük partilerle yap lmas d r. Görülen aksakl klara yönelik yap lan iyile tirme önerilerinin, toplanan uygun veriler e li inde modele yans t lmas yla istenilen sonuçlar n çok daha k sa zamanda ve az maliyetle elde edilebilece i görülmektedir. Model geli tirme a amas nda sistemin en önemli k s tlar ; benzetim modeli kurulumunda kullan lan veri say s n n çok say da olmas, irket bünyesinde veri toplama a amas n n uzun süreli çaba gerektirmesi, gerçek sistemi do ru ekilde yans tan model kurulumunun zorluklar (mevcut sistemin anla lmas uzun süreli gözlem gerektirmektedir) ve çözüm önerisi geli tirme a amas nda kar la lan maliyet k s d d r. Yap lan çal mada, model kurulumunda birçok k s d n bulunmas nedeniyle, depo performans ölçütlerinden verimlilik öncelikli olarak göz önünde bulundurulmu tur. Kurulan model sonucunda, depo alan ve depo süreçlerinin verimlili i üzerinde durulmu ve bu konularda iyile tirme önerileri geli tirilmi tir. Depo yönetim süreci ile ilgili olarak yap lacak çal malarda, depo finansal performans ve kalite performans üzerinde durulmas, uygulaman n daha geçerli sonuçlar vermesini sa layacakt r. Yap lan çal mada, belirlenen darbo az noktalar n n iyile tirilmesi amac yla; model parametreleri, dar koridor forklift say s, depo süreç ak ve araç geli s kl olarak belirlenmi tir. Depo yönetim süreci ile ilgili olarak yap lacak çal malarda, belirlenen darbo az noktalar na göre model parametreleri çe itlenebilir. Sisteme ait i çi, ekipman, rampa ve alan gibi kaynaklar n miktarlar, depo ekipmanlar n n sefer say s ve i ak diyagram nda yap lan düzenlemeler gibi çe itli parametreler seçilebilir. Depo performans n n ölçümü ve de erlendirilmesi amac yla yap lacak çal malarda, mevcut sistemin anla lmas amac yla incelenen sisteme ait i ak gözlenmeli ve veri toplama a amas na önem verilmelidir. Zaman kayb n önlemek ve çal man n amac na uygun sonuçlar elde edebilmek amac yla veri analizi a amas na dikkat edilmelidir. Yap lacak çal mada benzetim modeli kullan lmas halinde, Arena program n n 391

11 D. Bayraktar, H. B. Bolat, B. M. Fak, S. G. Çelikkol advanced transfer modülü ile depo süreçlerinde kullan lan araçlar n hareketleri göz önünde bulundurularak daha do ru sonuçlar elde edilebilir. Benzetim modeli kurularak yap lacak çal malarda; benzetim modellerinin, pahal ve zaman al c olmas, uzmanl k gerektirmesi, tam olarak gerçek sistemi yans tmad durumlarda karar a amas nda yan lmaya sebep olmas, modellemede ve bulgular n analizinde yap labilen hatalar, sonucun geçerlili inin do rulanma zorlu u gibi dezavantajlar göz önünde bulundurulmal d r. Mevcut sisteme ait i ak n n gözlenmesi ve verilerin toplama a amas na önem verilmesi, modelleme a amas nda uzman görü lerinden ve depo çal anlar n n bilgilerinden yararlan lmas, model geçerlili inin test edilmesi, model ç kt lar n n yorumlama a amas nda dikkatli olunmas halinde, benzetim modeli, depo yönetim problemlerinde rahatl kla kullan labilecek yöntemlerden biridir. 6. TE EKKÜR Gerçekle tirdi imiz uygulama süresince bize her a amada yard mc olan Ar. Gör. Ça atay Bahad r a çok te ekkür ederiz. KAYNAKÇA Akyol, K., Lojistik Sistem Simülasyonu [online], http.//www.belgeler.com/blg/84f/lojistik-sistemsimulasyonu [Eri im Tarihi. 1 May s 2011]. Bartholdi, J. J. ve Hackman, S. T., 2010, Warehouse and Distribution Science. Atlanta. De Koster, R., Le-Duc, T., ve Roodbergen, K. (2007). Design and Control of Warehouse Order Picking. A Literature Review. European Journal of Operational Research, 182(2), Erdal, M., ve Çanc, M., 2003, Lojistik Yönetimi. stanbul. UT KAD Yay n. Erkut, H., 1992, Yönetimde Simülasyon Yakla m. stanbul. rfan Yay nc l k Frazelle, E., 2002, World-Class Warehousing and Material Handling. New York. McGraw-Hill. Freese, T. L., 2000, Warehouse Layout and Design. Ohio. Freese & Associates. Hançerlio ullar, A., 2006, Monte Carlo Benzetimu Metodu ve MCNP Kod Sistemi. Kastamonu E itim Dergisi, Özkol, A. E., 2004, Yal n Dü ünce ve sraf n Tekdüzen Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Kayd. Bir Yakla m ve Örnek Uygulama. D.E.Ü...B.F.Dergisi, Thomas, F. L.,2000, Warehouse Layout and Design. Tompkins, J. A., & Smith, J. D., 1998, Warehouse Management Handbook, 2 nd ed., Tompkins Press., Raleigh,

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ

İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ İMALATA GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ 1. İmalat Nedir? 2. İmalatta Malzemeler 3. İmal Usulleri 4. Üretim Sistemleri 5. Ders Notlarının Yapısı İmalat Teknolojik Açıdan Önemlidir Teknoloji Topluma ve üyelerine ihtiyaç

Detaylı