ISO ve OHSAS in UYGULANIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 14001 ve OHSAS 18001 in UYGULANIŞI"

Transkript

1 ISO ve OHSAS in UYGULANIŞI APPLICATION OF ISO and OHSAS Danışman : Prof. Dr. Mehmet Borat Hazırlayan : Aydanur Doğan Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi Büyükçekmece, Đstanbul ÖZET Değişen dünyada, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir.bu nedenle,iso in asıl amacı çevreyi korumaktır.bunun yanında, şirketler için önemli bir yere sahip olan diğer standart, OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi işletmelerde işgörenlere daha sağlıklı, daha emniyetli ve daha huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.đki yönetim sistemi de sürekli geliştirilen ve iyileştirilen ve dünyada önemi giderek artan standardlardır. Bu çalışmada, ISO in dünyada ortaya çıkışı, gelişimi, yaygınlaşması, ISO sistemin kurulması, belgelendirme ve belgelendirme sonrası sistemin sürekli gelişim esasları, sistemin kuruluşlara ve çevreye olan katkısı sonucu elde edilen sürdürülebilir kalkınma konularına yer verilmiştir. Đş sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya çıkışı, gelişimi şu anki Türkiye de ve Dünya daki mevcut durumu teknik, teknolojik ve yasal yönden irdelenmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ISO ve OHSAS standartlarının şirketlerde uygulanışını incelemektedir.ayrıca bu standartların uygulanışlarını eleştirisel bir yaklaşımla karşılaştırmıştır. Anahtar Kelimeler: ISO 14001, OHSAS 18001, Đş Sağlığı ve Güvenliği ABSTRACT As the world has changed, environment effect of product and actions are global, not regional. So,the main purpose of ISO is protection of environment. On the other hand, having a special importance to company, OHSAS Occupational Health and Safety Management System aims to provide safer, more tranquil and more healthy working environment to the labors. Both of these management systems are continuously improved and increase their importance in the world. The topics covered in this study are the first appearance of ISO in the world, their development, their spreading, the implementation of the ISO system, certification and the principles of continous development after certification, sustainable development achieved as a result of the positive effects of the system on the organizations and the environment. The appearance of the occupational health and safety concept in today's Turkey and the world have been analyzed by technical, technological and legal means. The aim of this study that application of ISO and OHSAS in company is examined. Otherwise, ISO and OHSAS in a comparative and criticizing scope is examined. Keywords: ISO 14001, OHSAS 18001, Occupational Health and Safety

2 1.GĐRĐŞ Günümüzde çevreye olan duyarlılık artmıştır ve buna bağlı olarakta kuruluşlarda da çevreye olan duyarlılık artmıştır.kuruluşların hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına almayı ve çevreye verdikleri zararı minimuma indirmek amacı her geçen gün arttmaktadır. Kuruluşlar bu tür uygulamaları, çevre korumayı teşvik eden daha sıkı bir mevzuat, çevre korumayı teşvik eden ekonomi politikaları ve diğer tedbirler ve ilgili tarafların sürdürülebilir kalkınma ve genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Çevre yönetim sistemleri kuruluşların ilgisini çektiği gibi tüketicilerinde ilgisini çekmektedir.tüketici alacağı ürünlerin sadece fiyat ve kalitesine değil çevreye duyarlılığı da tercih sebebi olmaktadır.çevre politikalarının geliştirlimesi,uygulanması, gözden geçirilmesi, planlama sistemleri, sorumluluklar, yöntem, süreç ve kaynakları içeren ve genel genel sistemin bir parçası olan yapıyı ifade etmektedir.çevre yönetim sistemi ile ilgili olan ISO standardı kuruluşlara,ekonomik ve çevreye yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda yardıncı olmak için; diğer yöntem gerekleriyle bütünleştirilmiş olan çevreyle ilgili olan etkin bir standartdır.çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesi ve çevresel gözden geçirme faaliyeti ile tespit edilen çevre boyutlarının kontrol edilmesi, oluşturulacak dökümantasyonun uygulanıp kayıtlarının tutulması, belirlenmiş periyotlarda kontrol edilerek gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla olur. [Çakan 1999] Đş sağlığı ve güvenliği ise çevre yönetimi gibi günümüzde önemi artan bir sistemdir.đş sağlığı ve güvenliği insanlara ve çevresine olan zararı azaltmayı amaçlar ve bu doğrultuda hareket eden standarlar ve mevzuatlar dizisidir.bu standartlardan biride OHSAS dir. Đş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanması işletmelerin başarısında önemli bir faktör olarak benimsenmektedir.đş kazaları insan sağlığı yanında ekonomik boyutuda önem kazanmaktadır.bu nedenle birçok önleyici tedbirler alınır ve bu alınan tedbirlerle insan sağlığına olabilecek zararları ve ekonomik kayıplar azaltılmaya çalışılır. Đş sağlığı ve güvenliği denildiğinde genel anlamda yalnızca çalışanların değil tüm işletmenin ve üretimin güvenliğinin düşünülmesi gerekir. Bu üç ayrı alandaki çalışmaların birlikte mevcut olması halinde çalışanların güvenliğini tam olarak sağlamak mümkün olacaktır. 2.1 ISO : 2. ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (ISO 14001) ISO Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standartları, işletmelerin uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Bu standartlar serisi, kirliliği azaltarak, atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine neden olmakta ve çevreye duyarlı ürünler pazarına girebilme fırsatı yaratmaktadırlar.iso standardı ISO standartlar serisindendir.hem işletmeler hem de ürünler için çevre faaliyetlerinin analiz edilmesi, etiketlenme, denetleme ve yönetme sistem ve araçlarını kapsamaktadır.bu standartların amacı; çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı yapmak, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevre etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamaktadır. 2.2 ISO ĐN YARARLARI: Çevre etkilerinin kontrol altına alınması, Rekabet üstünlüğü sağlaması, Mevzuata uyum sağlaması, Firma itibar ve pazar payının arttırılması, Maliyet kontrolünün geliştirilmesi, Kamu ve sosyal çevre ilişkilerini geliştirmesi. Enerji tasarrufu Çevresel performansın arttırılması Çevre yasalarına uyumun sağlanması Kredi,vergi avantajları Atıkların azaltılması Resmi ihalelerde ön şart yeterliliğini sağlaması

3 Çalışanlarda çevre bilincinin yerleşmesi Uluslararası pazarlarda iş imkanı Gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi Kayıp zamanda azalma gibi faydaları vardır. 2.3 ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐNĐN YAPISI Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi nin Deming modeli ile parelellik gösterir. Bu model kuruluşların faaliyetlerini 4 sürece ayırır: 1. Planlama Süreci: Çevre boyutları tespit edilir, önemli olanlar değerlendirilir, amaç ve hedefler oluşturulup, uygulamalar planlanır. 2. Uygulama Süreci: Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır. 3. Kontrol Et (değerlendirme süreci) : Plan dahilindeki faaliyetler etklinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip, sonuçlar planlananlar ile karşılaştırılır. Zayıf noktaların çıkması için veri oluşturulur. 4. Đyileştirme (düzeltici önleyici faaliyet süreci) : Potansiyel/fiili uygunsuzluklar oluşmaması veya tekrarlanmaması için planlı faaliyetler ile giderilir. Sistem, düzeltici önleyici faaliyetlere uygun olarak yeniden yapılandırılır. Şekil 1- Şekil yönetim yapısı (TSE) 2.4 TÜRKĐYE DE ISO UYGULAMALARI Günümüzde çevreye olan duyarlılığın artmasıyla birlikte sanayi kuruluşlarıda çevreye olan duyarlılıklarını göstermek amacıyla ISO sertifikası almak amacıyla bu standartlarını uygulamaya başlamış ve uygulamada başarılı olan kuruluşlara ISO sertifikası verilmiştir.yapılan bir araştırmada 21 kuruluşta ISO belgesi almanın üç nedeni ni önemlerine göre sıralamaları istenmiştir. Belirli başlıklar altında toplanamayacak denli çeşitlilik gösteren, cevaplar kuruluşların etkinlik konularına göre sınıflandırılarak aşağıda verilmiştir. (DPT, Ekonomik ve Sosyal Sektördeki Gelişmeler, Ankara, 1988). Gıda Sanayii Hammadde, enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak Uluslararası standartları uygulayarak alanında önder olmak Artan sanayileşmenin oluşturduğu firmamızdan kaynaklanan kirliliği sistemli bir şekilde en aza indirmek Kaynak kullanımını azaltmak, atık miktarını azaltarak Atıklarımızı kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek Çevre konusunda gerekli yatırımları yaparak çalışanları eğiterek örnek bir kuruluş olmak Çevrenin ve doğal kaynaklarının korunması... in (Topluluğun) genel politikalarına uymak Çevre konusunda tüm çalışanlarımızı ve müteahhitlerimizi bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak Çevreye verilen önem Kanun ve yönetmeliklere uymanın gerekliliği Kaynak kullanımının minimize edilmesi

4 Toplumsal kabulü sağlama Çevresel koruma konusunda etkinliğimizi artırma Müşteri memnuniyeti sağlama Elektrik-Elektronik Müşteri tarafından istenmesi (ihale zorunluluğu) Çevreye verilen atıkların azaltılması- çevre kirliliğinin önlenmesi Geri dönüşümün sağlanması Yapılan çevre yönetimi faaliyetlerinin belgelendirilmesi Müşterilerin talepleri Çevre faaliyetlerinin standardize edilmesi Pazar payının artması Faaliyetlerden kaynaklanan çevreye etkileri önleme Atık/fire miktarını azaltma, çevreye duyarlılık Müşteri talebi Kalite politikamız ve çevre duyarlılığımız Çevre mevzuatı Yapı Malzemesi Sanayii: Çevreye verilen önem Toplum tarafından algılanma Tüketici bilincinin artması ve müşteri beklentisini gerçekleştirme Çevreye ve topluma saygılı olmamız Çevre ile ilgili politika ve amaçları tespit ederek bir usul geliştirmek Oluşturulan bu usul ile çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızın yetkili bir kuruluş tarafından denetlenmesi SONUÇ 1 ISO işletmeler için hareket tarzlarını değiştirecek, stratejik planlamalarında etkinlik artışı yaratacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttıracak bir yönetim sistemidir. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği takdirde hem uluslararası ticarette kalite ve çevreye duyarlılık konularında güvence sağlayarak ticaret işlemlerini kolaylaştırmakta, hem de olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya hizmetlerinin satış miktarlarını arttırmaktadır. Ayrıca, işletmenin çevre ile ilgili uyması gereken yasal yükümlülüklerine doğal olarak uyum göstermesini ve işletmelerin toplum hayatına olumlu etkileri olmasına sağlamaktadır. Yeşilcilik ve çevrecilik anlamına gelmeyen ISO 14001, çevresel performansı dikkate aldığı kadar etkin işletme yönetimini de gözetmektedir, bu yüzden işletmelerin verimliliğini olumlu etkileyen bir sistemdir li yıllarda, yoğunlaşan küresel ticarette kuvvetli bir pozisyon yakalamak isteyen işletmelerin, zaman geçirmeden ISO çevre yönetim sistemi uygulamalarına geçmek için çalışmalarını başlatmaları gerekmektedir 3. OHSAS OHSAS standardı Đş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir uygulamadır. Đşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz. Bu standardın amacı iş kazalarını sıfıra indirmek, çalışan ve iş veren için daha sağlıklı bir ortam yaratmak ve çalışanları bilinçlendirmektir.đş kazaları bu standardın içinde önemli bir yer almaktadır.đş kazasının bir çok tanımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve techizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır. Đş kazasını çalışanların işyerinde çalışırken, işe giderken veya eğitim esnasında çalışana zarar veren, malda hasar oluşturan, proseste yavaşlamaya neden olan ve ürün kaybına sebeb olan istenmeyen olaylar olarak tanımlayabiliriz.đş kazaları ve meslek hastalıkları bir tek o kişiyi etkilememektedir.ayrıca iş yerinide etkilemektedir.bu da ekonomik acıdan kayıplar olarak görülebilir.para ve zaman kaybına yol açar.

5 Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulaması OHSAS standartı, kuruluşlara ekonomik ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmak için, diğer yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir ĐSG yönetim sisteminin başlıca unsurlarını sağlama niyetiyle düzenlenmektedir. Bu yaklaşımın temeli PUKÖ döngüsüdür. PUKÖ döngüsü değişkenliğin sebeplerini tespit etmek ve kaliteyi iyileştirmek için kullanılan sistematik bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu döngü organizasyonların üretim sistemlerini iyileştirmenin bir yolu olarak Walter Shewhart (1939) tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Şekil 2 : Deming tarafından uyarlanmış PUKÖ döngüsü (iş sağlığı ve güvenliği, yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolijisi, s: 31, Özlem Özkılıç) Pukö döngüsünün aşamaları ; PLANLA Đş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman ) Mevcut durumu analiz etme Hedeflerin belirlenmesi Kayıtların analizi Tehlikelerin Belirlenmesi Risk değerlendirme metodlarının belirlenmesi Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı ) Đç talimatlar hazırlama UYGULA Riskleri Değerlendirme Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması Her bölümdeki Đlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme Uygulama sonuçlarını yakın takip etme KONTROL ET Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı? Đç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme Đlgili kişileri bilgilendirme ÖNLEM AL Kalıcı bir denetleme sistemi kurma Etkili önlemleri standartlaştırma Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama 3.2 OHSAS Đş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları:

6 Tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını Đş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesini Çalışanların memnuyeti, müşteri memnuyeti ve üretim maliyetlerinde azalmasınıçalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılmasını Bu yönetim sistemi ayrıca işletmede çalışanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve Üretiminde artmasını sağlar. 3.4 ÜLKEMĐZDEKĐ ĐŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI ĐSTATĐSTĐKLERĐ "Neden işyerlerinde Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayacağız?" ya da "neden risk değerlendirmesi yapmamız gerekli?" gibi soruların yanıtını en iyi şekilde ülkemizdeki iş kazaları istatistiklerine bakarak verebiliriz. Ülkemizde Đş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili en önemli kaynak SSK istatistikleridir. SSK istatistiklerinin ülkenin genel durumunu yansıtacak düzeyde olmadığı düşünülse bile istatistikler incelenirse bir çok şey söylenebilir. SSK istatistik yıllığına göre yıllar itibariyle iş kazası ve meslek hastalıklarının dağılımı Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 3 Yıllara Göre Đş Kazası ve Meslek Hastalıkları Dağılımı Yıllara göre iş kazası ve meslek hastalığına uğrayan işçi sayılarında azalma olduğu görülmekte ise de, kaza sayısı mutlak bir değer olduğundan kıyaslama yapmak mümkün değildir.çalışılan saatlerin farklı olmasından dolayı salt kaza sayısının bilinmesi fazla bişey ifade etmez.kıyaslama açısından iş kazası sıklık hızı ve iş kazası ağırlık oranlarına ihtiyaç vardır. SONUÇ 2 Đş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu işçi ve ailesi geri dönülemez kayıplara uğrayabilmekte, işveren ise manevi kayıp yanında büyük bir maddi kayba uğramaktadır, bununla birlikte ülkemiz ekonomisi de meydana gelen bu iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda ödenen sürekli ve geçici iş göremezlik ödeneği, maluliyet ödeneği vb. ödemeler nedeniyle büyük kayıplara uğramaktadır.đş sağlığı ve güvenliği yönetim standartları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sistematik bir yaklaşım sağlar. OHSAS e göre Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği Yönetim Sistemi, organizasyonun yönetim sisteminin faaliyet alanı ile ilgili ĐSG risklerini yönetmek için kullanılan parçasıdır.risk yönetimi, bir çok teknik değerlendirmeyi ve danışmanlık isteyen yöntemleri sürecin içine katarak, desteklenmiş, tutarlı ve savunmaya dayalı karar verebilme gücü sağlar.böylece daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar ve ekonomik açıdanda işverene de katkıda bulunur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.223-238 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp. 223-238 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması İrfan ERTUĞRUL Sorumlu Yazar, Pamukkale Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Feza KARAER Tuba PUSAT * Özet: Amerika ve

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma Đ.Đ.B.F. Öğretim Üyesi Gökmen SARIKAYA Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ (1), İlker ARDIÇ (2) YL, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sisteminin Kavramsal Yapısı İSG Yönetim Sistemleri ile İSG Standarları Arasındaki İlişki İSG Yönetim Sistemi Standartlarının Kapsamı

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ Kürşat BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİMDALI İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arzu ARSLAN 1 ÖZET Dünya üzerinde değişen ekonomik dengeler, üretimden eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ 520 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE ÖZET Öğr. Gör. Fatih YILMAZ * Neo liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya da

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Kapak Resmi: Kapakta kullanılan resim 2006 yılı AKÇEVRE Çevrenin Korunmasında Temiz Enerjinin Önemi konulu Resim Yarışması nda 1.lik Ödülü alan resimdir SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Hazırlayan : KALİTE

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 25 Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama Hüseyin Ceylan ve Volkan S. Başhelvacı Kırıkkale

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı