PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun"

Transkript

1 PHARMETIC Y l: 2 Eczac l k Günü Özel Say s : 5 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun

2

3 Baflkandan 14 May s; Merhabalar, Sa l k hizmetlerinin en önemli halkalar ndan biri, vazgeçilmez konumdaki eczac l k mesle idir. Yurdun dört bir köflesinde, hemen her sokakta rastlayabilece iniz, beyaz önlükleri içerisinde sizi güler yüzle karfl layan eczac lar, bir anlamda halk n sa l k konusundaki ihtiyaçlar n n tam merkezindedir. Eczac hasta ile birebir iletiflim kuran, sürekli kendini gelifltiren ve e itimi süresince ö rendiklerini halka en iyi flekilde aktaran sa l k dan flman d r. Sorumluluklar n n bilincinde, gece gündüz demeden, etik kurallar na sonuna kadar ba l kalarak mesleklerini icra etmektedirler. Günümüzde eczac l k hizmetleri tüm dünyada kendini sürekli yenilemekte ve de iflen ihtiyaçlara uyum sa layarak geliflmektedir. Hastal klar n ve bu hastal klar tedavi etmek için kullan lan ilaçlar n sürekli geliflti i modern dünyada bilgi da arc n sürekli taze tutan eczac lar, halk n ilaca kolay ve do ru flekilde ulaflmas nda en önemli görevi üstlenmekte, bu görevi de baflar yla yerine getirmektedir. Eczac hekim taraf ndan verilen reçetedeki ilaçlar n, etki ya da yan etkileri konusunda hastay bilgilendirirken, bir anlamda ona tedavinin baflar l bir flekilde sonuçlanmas nda yol göstermektedir. Eczac l n sa l k hizmetlerindeki önemi yaln zca hastalar n ilaca do ru flekilde ulaflmas ile s n rl de ildir. laç harcamalar n n ülke ekonomilerinde büyük paya sahip oldu u dünyada, ilac n ak lc kullan m ve israf n önlenmesinde eczac n n sa lad katk yads namaz. Dolay s yla sa l kta tasarrufun ilk aflamas, halk bilinçlendiren eczac n n üstündeki yükü artt rmak de il, onlar n çal flma koflullar n iyilefltirerek görevlerini daha rahat yerine getirmelerine yard mc olmakt r. anlamda tehdit eden bu ürünlerin do ru kullan m konusunda halk bilinçlendirme görevi sa l k dan flman olan eczac n nd r. Dolay s yla bu ürünlerin eczane raflar nda yer almas ve uzman kimli iyle eczac taraf ndan halka ulaflt r lmas için gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas insan sa l aç s ndan bir zorunluluktur. Modern dünyan n en önemli sa l k sorunlar haline gelen ve bugün insan nüfusunun büyük bölümünü etkileyen obezite, sigara, alkol ve uyuflturucu ba ml l, diyabet vb. konularda halk n bilinçlendirilmesinde ve yaflam kalitesinin yükseltilmesinde eczac n n sa l k dan flman rolü yine büyük önem arz eder. Sa l k sektöründe bu denli önemli görevler üstlenen eczac lar n, pek çok s k nt yla mücadele etmek zorunda kald günümüzde, Türk eczac lar yapmakta olduklar onurlu mesle in köklü geçmiflini y lda bir gün de olsa anmakta ve Eczac lar Günü nü kutlamaktad r. Eczac lar n bir araya gelerek sorunlar n, meslekteki ilerlemelerini, gelecekle ilgili öngörülerini paylaflabilece i ve tek yürek olaca bir Eczac l k Günü belirlenmesi fikri ilk kez Türk Eczac lar Birli i nin 3. Büyük Kongresi nde tart fl lm fl, tarih saptanmas hakk nda karar al nm flt r. Bu karar Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nin 1967 tarihli toplant s nda görüflülmüfl ve Türkiye de bilimsel eczac l k e itiminin bafllad Mekteb-i T bbiye-i Adliye-i fiahane nin aç ld 14 May s günü Eczac l k Günü kabul edilmifltir. 14 May s 1968 tarihinde stanbul da yap lan ilk Eczac l k Günü toplant s n n üzerinden bugün seneler geçmifl olmas na ra men, Türk eczac lar o ilk toplant da duyulan heyecandan hiçbir fley kaybetmeden mesleklerini her türlü s k nt ya gö üs gererek büyük bir flevk ve gururla icra etmeye devam etmektedir. Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan 14 May s 1968 tarihinde stanbul da yap lan ilk Eczac l k Günü toplant s n n üzerinden bugün seneler geçmifl olmas na ra men, Türk eczac lar o ilk toplant da duyulan heyecandan hiçbir fley kaybetmeden mesleklerini her türlü s k nt ya gö üs gererek büyük bir flevk ve gururla icra etmeye devam etmektedir. PHARMETIC SA LIK 1 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Reçetesiz ilaçlar n ve ilaç d fl ürünlerin halka ulaflt r lmas nda da eczac bilgi ve uzmanl yla halk n yan ndad r. Yanl fl kullan ld nda insan sa l n ciddi Bu gururu birlikte paylaflmaktan onur duydu um de erli meslektafllar m n 14 May s Eczac l k Bayram n kutlar, sevgi ve sayg lar m sunar m

4 çindekiler PHARMETIC SA LIK 2 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Üyelerimizden Gelece in Eczanelerini Birlikte Yaratal m Ecz. Arma an Ener Üyelerimizden Eczaneler mi? Marketler mi? Ecz. Mücahit Birik Üyelerimizden Eczane Dedi in Nedir Ki? Ecz. Fulya Urganc o lu Üyelerimizden Neler Yapm fl m? Ecz. Mehmet Ongan Üyelerimizden Pharmetic; Meslekte De iflimin Ad Ecz. Gaye Garip Üyelerimizden Sadece Eczanede De il, Her Yerdeyiz... Ecz. Canay Özgiray Do ru laç Kullan m Do ru laç Kullan m çin Eczac n za Dan fl n Prof. Dr. Osman Özdemir Doç. Dr. lkay Alp Melanom Melanom ve Günefl Dr. Gaye Ü. Sar kan Estetik ve Sa l k Neden Güzel Olmak Gerekiyor? Dr. Serdar Eren Nedenler ve Nas llar Otizmin Nedenleri ve Oluflum Mekanizmas Dr. Necip Cem K nac MD Gezi Bodrum, Bodrum... Ecz. Taylan Ça lar Vücudumuzun Sesi Antioksidanlar ve Detoks Ecz. Umut Eren Eczac n z Diyor ki... Tiroid Bezi ve Önemi Ecz. Z. Ayflen Ünlütürk Çocuk Sa l Çocuk ve Günefl Prof. Dr. Hilal Mocan Güncel Sa l k Sorunlar m z Midemizdeki Ac l Yara; Ülser Dr. Necati Memiflo lu

5 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMETIC SA LIK Difl Sa l Difllerinize yi Bak n Dr. Ata An l Uyku Problemleri Yaflam Biçimimiz, Uyku Düzenimiz Doç. Dr. Ça lar Çuhadaro lu Alerjiler Alerjik Konjonktivit Prof. Dr. Mehdi Süha Ö üt Doç. Dr. Sumru Önal Göz Sa l Yafla Ba l Yak n Görememe (Presbiyopi) Durumunda Kullan lan Kontakt Lensler Op. Dr. Hilmi Or Plastik Cerrahi Yüz Germe 30 Yafl nda da Yap l yor, 60 Yafl nda da... Op. Dr. Nuri Soysal Psikoloji Yeme Bozukluklar : çsel Çat flmalara Sa l ks z Çözüm Fatma Torun Reid Depresyon Tedavisi Dünyada H zla Artan Antidepresan Kullan m Prof. Dr. Müfit U ur Bitkilerle Tedavi Modern Fitoterapi: Neler Oldu, Neler Olacak? Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç Uzman Önerileri Migreni Tan yal m Uzm. Dr. Özlem Güngör Tunçer Yaflam n çinden Bir Ülkenin Vitrini Sanatt r Nilgün Belgün Alternatif Tedaviler Köklü Bir yileflme Sanat Ecz. Semra Yo urtçu Ekonomi Ma azac l k AVM ile Büyüdü Engin Y ld r m Röp.: Ecz. Aylin Özkan Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgiray Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan : Baflkan : Baflkan Yrd. : Baflkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman : Üye : Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör: Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni: Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü: Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu: Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu, Ecz. Arma an Ener, Ecz. Asal Uçkunkaya, Ecz. Aylin Özkan, Ecz. Ayflen Ünlütürk, Ecz. Fulya Urganc o lu, Ecz. Mehmet Ongan, Ecz. Umut Eren Yönetim Adresi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan: Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt: Müka Matbaac l k Ltd. fiti. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Sanayi Sitesi C7 Blok No:410 Baflakflehir- kitelli/ stanbul T: 0(212) Tiraj: Yay n Türü: Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi: May s 2010 Say : 5 / Eczac l k Günü Özel Say s Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir.

6 Üyelerimizden PHARMETIC SA LIK 4 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Arma an Ener Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan Yard mc s Ülkemizin dört bir köflesinde tüm eczanelerimizi fl l fl l, düzenli, tertemiz bir hale getirdi imizde, iflimizin bafl nda durup, birer sa l k dan flman olarak halk m za ihtiyaç duyduklar her konuda güler yüz ve içtenlikle destek verip, bizler için ne kadar önemli olduklar n onlara hissettirdi imizde; bu kutsal mesle in gelece ini koruma ad na gerçekten büyük bir yol kat etmifl olaca z. Eczac l k mesle i son y llarda tüm dünyada büyük bir de iflim yafl yor. Uzun y llard r do ru bildi imiz kavramlar tekrar tan mlan yor. Art k eczaneler her aç dan çok daha güzel görünüyor. Temiz önlükleri ile bankosunun arkas nda duran eczac lar, genifl, ferah ve düzenli eczanelerinde, müflterilerine dan flman eczac kimli iyle, güler yüzle hizmet veriyor. Bu, tüm dünyay saran sa l kl yaflam kavram n n geldi i son noktan n kaç n lmaz bir sonucu Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i olarak, Türkiye'de eczanelerin ve eczac l k hizmetlerinin dünyadaki düzgün örnekleri gibi modern, de iflen tüketici ihtiyaçlar na göre flekillenerek ça yakalayan, bir duruma gelmesi ad na kuruldu umuz ilk günden bu yana u rafl veriyoruz. ste imiz, eczanelerimizin daha modern ve daha güzel görünmesi için 23 bin Türk eczac s olarak hep birlikte bir ad m atmam z. Bu sayede eczanelerimizden bafllayarak, ülkemizde eczac l daha iyi bir konuma getirebilir, insan m za hak etti i flekilde sa l k hizmeti ulaflt rabiliriz. Mesle imize sahip ç kmak, mesle imizin gelece ini tehlikeye atan uygulamalara karfl tek vücut olarak mücadele etmek ve yaflad m z s k nt lar aflmak bizlerin elinde. Yeter ki bizler hep birlikte iflimizin bafl nda olal m ve eczanelerimizi koruyal m. laç ve ilaç d fl ürünlerin olmas gerekti i gibi eczane raflar nda yer almas için birlikte hareket edip, mesle imizi elimizden almaya çal flanlara birlikte dur diyelim. Çünkü, bugün ülkemizde her fleye ra men eczane halk n en çok güvendi i kurumlardan biridir. Bu durumunun de iflmemesi için hepimize büyük görevler düflmektedir. Gerek eczanelerimizde çal flt rd m z yard mc lar m z n, gerekse bizlerin sa l k alan ndaki geliflmeleri yak ndan takip etmesi, sürekli e itimlerle kendimizi gelifltirmesi, sa l k dan flman rolümüzü en iyi flekilde yerine getirmemiz; insan m z n bizlere duydu u güvene lay k olmam z aç s ndan en önemli sorumluluklar m zd r. Gelece in Eczanelerini Birlikte Yaratal m Ekonomik kriz ve ülkemizde eczac l k hizmetlerinde yaflanan sistemsel problemler nedeniyle meslektafllar m z n kepenk kapatt ya da a r borçlar n yükünü hissetti i dönemlerde eczanelerimizi ayakta tutman n yolu markalaflmaktan geçmektedir. Dünya genelinde de e ilim bu yöndedir. Eczanelerimiz, giydi imiz önlükten raflar na, tabelas ndan hizmet anlay fl na kadar bizi ve dünyaya bak fl m z yans tan mabetlerimizdir. Eczanemizin yeri ve büyüklü ü ne olursa olsun onu daha iyi hizmet verebilir hale getirmek mümkündür. Bunun için yap lacak ufac k bir yat r m n dahi uzun vadeli getirisi ise müflteri memnuniyeti ve eczane cirolar na etkisi aç s ndan büyük olacakt r. Ülkemizin dört bir köflesinde tüm eczanelerimizi fl l fl l, düzenli, tertemiz bir hale getirdi imizde, iflimizin bafl nda durup, birer sa l k dan flman olarak halk m za ihtiyaç duyduklar her konuda güler yüz ve içtenlikle destek verip, bizler için ne kadar önemli olduklar n onlara hissettirdi imizde; bu kutsal mesle in gelece ini koruma ad na gerçekten büyük bir yol kat etmifl olaca z. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i üyesi eczac lar olarak bu hedeflere ulaflmak için var gücümüzle çal fl yoruz. Bu yolda tüm meslektafllar m z da yan m zda görmek en büyük arzumuz. Sevgili meslektafllar m n 14 May s Eczac l k Günü kutlu olsun.

7

8 Üyelerimizden Eczaneler mi? Marketler mi? PHARMETIC SA LIK 6 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Mücahit Birik Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan Yard mc s Ad m zdan da anlafl laca üzere giriflimci, etik çal flan eczac lar grubuyuz. Öyleyse eczanelerimizde neler yapmal y z bir bakal m Ürün çeflitlili inde sadece ilaca ba l kalmamal y z. Bunun yan s ra dermokozmetik, mama, triyat, medikal ve do al beslenme ürünlerini de satmal y z. Bu ürünleri al rken iyi analiz etmeli, özellikle dermokozmetik seçerken sadece eczanelerde sat lan ve eczaneleri destekleyen ürünleri tercih etmeliyiz. Günümüzde birçok meslektafl m z n ekonomik olarak s k nt ya düfltü ünü görüyoruz. Bunun nedenleri iyi analiz edilmeli ve bu duruma düflülmesi sadece resmi kurumlarla iliflkinin sürekli sorunlu gitmesine ba lanmamal d r. Sorunlar hepimiz için geçerli. Biz bu s k nt da iflimizi nas l art r p durumu düzeltebiliriz ona bakmal y z. Onun için baz önerilerde bulunmak istiyorum. Biz PGED üyeleri olarak bugünleri önceden gördük ve bizim gibi düflünen meslektafllar m zla Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i'ni kurduk. Bizler birey olarak vizyonu ayn, mesle ini biraz daha ileriye götürebilmeyi düflünen, sürekli e itim alan ve her türlü yenili e aç k eczac lar z. Bu derne i kurmam z n di er bir nedeni de ayn düflünceleri paylaflan di er meslektafllar m z aram za al p, hem güçlü bir dernek olmak hem de gelece in örnek eczac modelini ortaya ç karmakt. fiimdi bu eczanelerin baflar s ndaki bir tak m püf noktalar n paylaflmak istiyorum. Ad m zdan da anlafl laca üzere giriflimci, etik çal flan eczac lar grubuyuz. Öyleyse eczanelerimizde neler yapmal y z bir bakal m Ürün çeflitlili inde sadece ilaca ba l kalmamal y z. Bunun yan s ra dermokozmetik, mama, triyat, medikal ve do al beslenme ürünlerini de satmal y z. Bu ürünleri al rken iyi analiz etmeli, özellikle dermokozmetik seçerken sadece eczanelerde sat lan ve eczaneleri destekleyen ürünleri tercih etmeliyiz. Eczane d fl nda, internette sat lan, kozmetik dükkânlarda veya büyük ma azalarda sat fl yap lan ürünlere destek vermemek gerekir. Mamalar tekrar eczanelerimize kazand rmal, bunun içinde ucuz fiyat politikas n seçmeliyiz. Eczaneye en yak n marketlerdeki fiyatlar araflt r lmal, sat fllar bu fiyattan yüksek olmamal d r. Bu fiyat politikas triyat için de geçerlidir. Sonuç olarak bu ürünleri ucuza al p, ucuza satabilmeliyiz Özellikle mama ve itriyat grubunu peflin alarak marketlerden daha uygun fiyata halk m za ulaflt rabiliriz. Tabi bu anlatt klar m ürün al m ve sat fllar için gerekli. Anlataca m önemli di er bir konu da eczanelerimizin durumu ile ilgili olacak. Öncelikli olan, eczanesinin bafl nda duran, geliflmeye aç k, vizyonunu sürekli yenileyebilen, e itimlere kat lan, güncel bilgileri takip edebilen ve dünyadaki geliflmeleri yak ndan izleyen bir eczac modelidir. Eczaneler ayd nl k ve temiz olmal d r. Eczane çal flanlar mutlaka beyaz önlük giymeli, k yafetler düzgün ve bak ml olmal d r. Güler yüzlü karfl lama, servis ve u urlama çok önemlidir. Bu aç lardan ilgili personelin de e itimli olmas sa lanmal d r. Eczanenin stok yönetimi de çok önemli bir konudur. Ürünün ortalama 60 gün geri dönüflü hesap edilerek, firmalar taraf ndan uygulanan kampanyalar ne kadar uygun flartlarda olursa olsun, uzun süre rafta kalacak stok yap lmamal d r. K saca anlatmaya çal flt m bu aç klamalar do rultusunda hareket edersek, önümüzdeki günlere daha güvenli bakm fl oluruz. Tüm meslektafllar m n eczac l k bayram n kutluyor, ileriki günlerin s k nt s z ve mutlu geçmesini diliyorum.

9

10 Üyelerimizden Eczane Dedi in Nedir Ki! PHARMETIC SA LIK 8 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Fulya Urganc o lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Genel Sekreteri Sa l k tabi ki en önemli de erimiz, reçeteyle gelen hastalar m za do ru ilaç kullan m n, olas yan etkilerini, ilaç etkileflimlerini anlatman n d fl nda, koruyucu sa l n önemini vurgulamaya çal fl yoruz. Koruyucu sa l kta tüm dünyada kullan lmaya bafllayan besin desteklerinin, do ru kullan ld sürece, insan sa l na çok önemli katk lar vard r. lac n raftan al nd, küpürünün kesildi i, hastaya verildi i bir iflyeri Ya eczac dedi in ne yapar ki! Diplomas n alm fl, duvar na asm fl, yan na da güzel bir resmini oturtmufl. Ne olacak ki 4 sene oku, sonra 44 sene otur keyfine bak. Nas lsa eczane teknisyenleri her türlü hizmeti veriyor hastalara Gibi gözüken eczaneler asl nda orta ölçekli bir flirketten farks zd r. Tek fark flirketlerde bütün birimlerin bafl nda profesyonel yöneticiler çal fl rken, eczanede hepsinden eczac n n sorumlu olmas d r. Eczac hastalar n n sa l k dan flman, yeri geldi inde de psikolo u olmak durumundad r. Çal flanlar n n personel müdürü, eczanesinin sat n alma müdürü, halkla iliflkiler sorumlusu, ön muhasebe sorumlusudur. Bütün bu ifllerin üstesinden gelebilmeyi baflarmak e itimsiz, kendili inden olabilir mi? Ya da 4-5 y ll k fakültede al nan e itim buna yetebilir mi? Biz Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i üyesi eczac lar; eczac l hakk yla yapabilmek için sürekli ald m z e itimlerle kendimizi ve çal flma arkadafllar m z gelifltirerek tüketicilerimize ve hastalar m za üst düzeyde faydal olabilmenin yollar n ar yoruz. Bilgi, mesle imizin olmazsa olmaz en önemli de eri. Eksik bilgilendirmenin bile önemli s k nt lar yaratabilece inin bilincinde, dan flman eczac l kendimize ilke edinen bir grup olarak, bu bilgiyi eczanemize giren her kifliye ulaflt rabilmek en önemli misyonumuz. Bugünün eczaneleri hijyenik ve estetik, ayn zamanda da huzur veren bir mekan olmal. Hasta-Eczac iliflkisi kiflisellefltirilmeli, ürünlerden çok çözümlerin öne ç kt bir anlay flla hizmet verilmelidir. Karfl l kl sayg, aç kl k, eksiksiz bilgi, yüksek ahlak standartlar, güven, hofl görü ile hizmet verilen, kifliye özel dan flmanl k yap lan PGED eczanelerine dönüflmekten bahsediyorum k saca. Art k yafllanan de il yafl alan sa l kl bireyler olabilmek için vücut sa l na oldu u kadar ruh ve cilt sa l na da önem vermek durumunday z. Bizler hastalar m z ve tüketicilerimizi dostlar m za çevirdikten sonra problemlerine çözümler bularak, daha kaliteli bir hayat yaflamalar için bütün birikimimizi onlarla paylaflmay ilke edinmifl eczac lar z. Sa l k tabi ki en önemli de erimiz, reçeteyle gelen hastalar m za do ru ilaç kullan m n, olas yan etkilerini, ilaç etkileflimlerini anlatman n d fl nda, koruyucu sa l n önemini vurgulamaya çal fl yoruz. Koruyucu sa l kta tüm dünyada kullan lmaya bafllayan besin desteklerinin, do ru kullan ld sürece, insan sa l na çok önemli katk lar vard r. Aktarlardan veya internet üzerinden bilinçsizce al n p kullan lan preparatlar fayda yerine zarar verir ço u zaman. Özellikle mevsimsel hastal klar n önlenmesinde, anti aging uygulamalarda ve genel vücut sa l n n iyilefltirilmesinde eczac n n dan flmanl çok ama çok önemlidir. Bütün bilgi birikimimizi sizlerle paylaflabilmek için biz Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i eczac lar olarak sizleri eczanelerimize bekliyoruz. Lütfen siz de eczac n za dan fl n z

11

12 Üyelerimizden Neler Yapm fl m? PHARMETIC SA LIK 10 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Mehmet Ongan Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i letiflim Koordinatörü Uzun zamand r evelenip, gevelenip duruluyordu. Hani o uzun süredir telaffuz edilen üç harfi sokmufltuk gündemimize. O,T ve C OTC yasas ; Over The Counter Türkçesi tezgâh üzeri. Yani, baz ilaçlar raftan ç kartaca z, tezgâh üzerine koyup sataca z. Tabi yine eczanelerde sat lacak diye umuyorduk. Oysa ayn dönemlerde laçta reklama geçiliyor un tercümesi, albeni yaratarak daha çok, daha çok sataca z idi. Bunu sadece sanayi mi istiyor ve bekliyordu sanki... Reklamc lar da bu büyük pazar n pastas ndan pay kapabilmek için s radayd lar, a zlar n n suyu ak yordu. lk ad m olarak mamalar eczaneden markete geçti. -Pardon, bakar m s n z? Bu mama bebekte gaz yapt, bana baflka ne önerebilirsiniz? -Bu maman n miad geçmifl ama... En son ald m da ishal yapm flt, ne yapsam acaba? -Vallaha bilmem abla, markete bir fare dadand flimdi onunla u rafl yorum. Hepsi rafta, sen bak ver oradan... Hepsi tazedir merak etme Ve önce analar, sonra mamalar eczaneye geri döndü... Yaklafl k on y ld r evelenip gevelenen ilaçta reklam ve OTC yasalar ç kt ç kacak derken, Say n Baflbakan yeni bir haber verdi: Eczaneler art k olmayacaklar, zincir eczaneler kurmak için çal flmalar yap yoruz, eczac lar bu uzlaflmaz tav rlar n sürdürürlerse biz de market eczaneleri getiririz dedi. Eczaneler art k olmayacak... Eczac lar da senelik eczac y m, Trabzon da eczanemin bafl nda... Mardin, Antalya, Uflak, Elaz, Kastamonu, Yozgat, Kars, Tekirda da olabilirdim. Ya da Hayrat, Malazgirt, Midyat, Tire, Kumluca, Ladik te de olabilirdim. Hatta 25 senedir Kas mpafla da Say n Baflbakan n mahallesinde de eczac l k yap yor olabilirdim. Nerede olursam olay m; dönüp bir bak yorum 25 senede Neler yapm fl m? Hac Mustafa Amca n n, belki de Say n Baflbakan n bir akrabas n n tansiyonunu ölçmüflüm y llard r her gün, Sevdi i k z kaç rmay düflünen genç smail i: Yanl fl yapars n evlat diyerek vazgeçirmiflim, Ayfle Han m n yaramaz o luna nasihatlar etmiflim defalarca, Gurbetten okumaya gelen Güldane ye babal k yapm fl m yeri gelmifl, Zekai ye ifl bulmuflum bir tan d k vas tas yla, flkembeci Harun Usta çok sakard, kim bilir kaç kez pansuman etmiflim elini, Ateflini ölçmüflüm Nazl bebe in. Ayyafl Tahir ile defalarca konuflmufl, içkiyi azaltmas için ikna etmiflim, Salih Baba ya sigaray ben b rakt rm fl m, Hasan Tahsin Bey her geliflinde, süzgeçli çay n eksik etmemiflim, Mahallenin garibanlar hiç bofl ç kmam fllar eczanemden, smail A abeyimle y llard r siyaset konuflmufl, çözüm aram fl m, Beline silah takmadan soka a ç kmayan Cemal art k silah tafl m yor. Ad laz m de il kaç kifliye kaç kez karfl l ks z ilaç vermiflim, dolmufl paras n verip evine göndermiflim, Asl ile Turan n evliliklerini kurtarm fl m günlerce konuflup, Burcu nun üniversiteye girmesine sebep olmuflum, Taflrada, ilçede, kasabada parmakla gösterilen olmuflum, Doktorun olmad yerlerde doktor olmuflum, Kentimle ilgili çal flm fl, yerel gazetelerde yaz yazm fl m, Sosyal sorumluluk projeleri oluflturmufl, destek vermiflim, Dost olmuflum, s rdafl olmuflum. Dü ünde, cenazede hastamla beraber sevinmifl, beraber a lam fl m. Düflünüyorum, baflka ne yapm fl m? Haa, pardon unuttum, Bu geçen 25 y lda bunlar n yan nda bir de eczac l k yapm fl m... Benim halk m eczanelerin kapat lmas ya da ilac n markette sat lmas yla neleri kaybedece ini çok iyi biliyor. Çünkü onlar için sadece reçete verip ilaç ald klar yer de il eczaneler... Onlar bunun fark nda. Ne yaz k ki halen fark nda olmayanlar var! Ben eminim, Birileri ç kacaklar, eczac lar na vurulmak istenen zincirleri k racaklar. Baflbakan söyledi; eczaneler kapanacakm fl, ilaç marketlerde sat lacakm fl... Hay rl olsun... Bilimsel Eczac l n Kabulü nün 171. y l, bayram m z kutlu olsun.

13

14 Üyelerimizden PHARMETIC SA LIK 12 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Gaye Garip Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üye Gelifltirme Komisyonu Baflkan 14 May s 1839 tarihinde, eczac l k mesle ine yönelik ba ms z e itim vermek üzere Mekteb-i T bbiye-i Adliye-i fiahane ye ba l bir s n f aç ld. Ülkemizde bilimsel eczac l n bafllang c say lan bu günden tam 171 y l sonra, 2010 y l n n 14 May s nda Bilimsel Eczac l n Kabulü nün 171. y l n kutluyoruz. Bakabildi imiz kadar geçmifle bak p, hat rlayamad m z geçmifli araflt rd m zda, eczac l n ve eczac n n geldi i bugünkü yer bizleri tatmin ediyor mu sizce? Gerek siyaset gerekse sa l k politikalar, özellikle son yirmi y lda h zla artan bir ivme ile mesle in ve meslek erbaplar n n sayg nl n neden sorgulatmaya bafllad? Bunda, devletin söz konusu politikalar n n yan nda, biz eczac lar n da pay yok mudur acaba? Ya da hastalar n ve halk n eczac s na bak fl n de ifltiren nedir? Bu sorulara verilecek o kadar çok cevap var ki Pharmetic; Meslekte De iflimin Ad SUT u, BUT u, laç Fiyat Kararnameleri ni, TS yi, OTC yi, SGK y, marketi bir kenara b rak p, önce kendimizi sorgulamal y z belki! Neredeydik, flimdi neredeyiz? Ahflap mobilyal, öne aç l r kapakl ilaç ve produi dolaplar ndan, renkli cam flifleler ve bunlara yap flan k rm z, beyaz etiketlerden, havanelleri, mezürler, erlenmayerler, pilül tahtalar ndan, kaflelerden, pomat kutular ndan, majistral tarifelerden bu günlere do ru geldik. O zamanlar ilac biz yapard k, fiyat n biz hesaplar, tarifesini biz yazard k. O günlerde dan flman eczac idik. Mutluyduk, üretiyorduk. O s cak dolaplar yerlerini zamanla formika ve sac gibi so uk malzemelerden yap lan dolaplara b rak rken, ahflap olanlar sadece müzelerde boy göstermeye bafllad. Maj stral ilaçlar reçetelerden çekilerek, yerlerini müstahzarlara b rakt, mezürün ucu k r k, havan n s r bozuk bir flekilde ve sadece mecburiyetten laboratuvar dolaplar n n uzak köflelerinde unutuldu. Hassas terazinin gramlar art k eksikti. Koltuklar y rt k, banko camlar çatlak, vitrinler karma kar fl kt art k. Beyaz önlükler giyilmiyordu, mekanlar karanl kt. Eczac bin bir prosedür yüzünden masadan bafl n kald ram yordu. Hastal klar ve hasta say s artt kça her fley makineleflmeye bafllad, eczac - hasta, b rak n dertleflmeyi göz temas nda bile bulunam yordu art k. Eczanelerimize gitmek gelmiyordu içimizden ya da erkenden kaçmak istiyorduk baflka bir yerlere. Mutsuzduk, tükeniyorduk. Bir fleyler olmal yd, bir ç k fl mutlaka bulunmal yd. Fiziki flartlar düzelmeliydi, tekrar gerçek bir sa l k merkezi haline dönmeliydi eczanelerimiz. Günden güne daralt lmaya çal fl lan bak fl aç m z tekrar genifllemeliydi. E itimini eczac n n ald, ancak eczane d fl nda her yerde, üstelik ehil olmayan ellerde sat labilen hamilebebek ürünleri, fitoterapi ürünleri, do al destek g dalar, afl lar, medikal ürünler eczanelere dönmeliydi. Ve en önemlisi Dan flman Eczac kimli i apoletleri tekrar omuzlar m za dikilmeliydi. Ve Pharmetic y l nda at lan temeller ile bu güne büyüyerek gelen, sa l kl yap s yla k sa zamanda sektördeki hak etti i yeri alan derne imiz, bizlere mesle imizi sevmeyi tekrar ö retirken, bu kutsal mesle e sayg y da hat rlatt. Yard mlaflmay, dayan flmay, birlikte hareket edebilmeyi, paylaflmay, uyuflmay ö retti. Pharmetic çat s alt nda yeniledi imiz meslek içi e itimlerle, kat ld m z sosyal sorumluluk projeleriyle hasta-ilaç-eczac üçgeninin en önemli köflesinde tekrar yerimizi almam zdan mutluluk duyuyoruz. Benim düne kadar bir eczanem vard, bugün ise Pharmetic sayesinde memleketimin her köflesine da lm fl 218 eczanem var. fiimdi meslek ad na yar nlara daha umutlu, daha gururlu bakabiliyoruz. De erli meslektafllar m z, belki sizler de bizlere kat lmak istersiniz! Bekliyoruz. Bayram m z kutlu olsun...

15

16 Üyelerimizden Sadece Eczanede De il, Her Yerdeyiz... PHARMETIC SA LIK 14 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Canay Özgiray Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu Sayman Derne imiz üyelerinin sanata olan duyarl l n n en çarp c örne i, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin bu y l tiyatroda 50. y l n dolduran sanatç lar için düzenlenen plaket törenine ev sahipli i yapmas d r. Tüketicilerimizin ve meslektafllar m z n ço unlu u biz Pharmetic üyelerinin eczane ev aras nda mekik dokuyan ve sadece reçetelerle bo uflan eczac lar olmad n bilirler. Çevremizde neler olup bitti i, nas l vakit geçirdi imiz, mesle imizin d fl nda u rafllar m z n olup olmad her zaman merak konusu olmufltur. Evet, tabi ki biz Pharmetic eczac lar aras nda spor ve sanatla u raflan, fliir yazan meslektafllar m z oldu u gibi, de iflik gazete ve dergilerde köfle yazarl ya da televizyon kanallar nda sa l k program yapan üyelerimiz de bulunmaktad r. Derne imiz üyelerinin sanata olan duyarl l n n en çarp c örne i, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin bu y l tiyatroda 50. y l n dolduran sanatç lar için düzenlenen plaket törenine ev sahipli i yapmas d r. Yine üyelerimiz aras nda kariyer yapan eczac lar m z olmas n n yan s ra, meslek örgütlerimizin de iflik kademelerinde de görev almalar, meslektafllar m z n baflar l ve aktif olduklar n göstermektedir. Sanat ve sporla u raflarak belki de günün geriliminden uzaklafl p kendimize ait bir zaman dilimi yaratmaktay z. Her birimiz fliir yazarak sanatsal olarak üretken olamasak da en az ndan tiyatroya giderek, kitap okuyarak, güncel sinema filmlerini takip ederek, sanat n en az ndan bir dal yla hayat m z iliflkilendirmekteyiz. Bu u rafllar m z bize hayata karfl farkl bir bak fl aç s kazand rarak, bizlerin daha hofl görülü, sevecen, hayata pozitif bakan eczac lar olmam za büyük bir katk sa lamaktad r. Di er yandan bu u rafl lar m z sayesinde, hayat m z sadece çal flmaktan ibaret olmamakta, hayat n her alan ndaki zevkleri bizler de tatmaktay z. Sanat ve spora olan ilgimizin sonucunda da kendimizi ifade etmemiz kolaylaflmakta ve tüketicimizle daha çok ortak fley paylaflt m z için onlarla iletiflimimiz kuvvetlenmektedir. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu olarak, tüm annelerimizin Anneler Günü nü Necip Faz l n bir fliiri ile kutlamak istiyoruz. ANNEC M Ak saçl bafl n al p eline, Kara hülyalara dal anneci im! O titrek kalbini baht n yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci im! Sanma bir gün geçer bu karanl klar, Gecenin ard nda yine gece var; Çocuklar h çk r r, anneler a lar, Yafll gözlerinle kal anneci im! Gözlerinde aksi bir derin hiçin, Kanad n yay lm fl, ç rp nmak için; Bu k fl yolculuk var, diyorsa için, Beni de beraber al anneci im! Sevgiyle Kal n...

17

18 Do ru laç Kullan m PHARMETIC SA LIK 16 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Prof. Dr. Osman Özdemir Doç. Dr. lkay Alp Eczac n z ilaç kullan m nda yaflayabilece iniz sorunlar n giderilmesi/önlenmesi ve tedavinizden maksimum fayda sa layabilmeniz konusunda size dan flmanl k yapmak için gerekli bilgi donan m na sahip kiflidir. Lütfen eczac n za dan fl n! Do ru laç Kullan m için Eczac n za Dan fl n De erli okuyucular, sevgili meslektafllar m n oluflturdu u Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin yay n organ na, ilac n do ru kullan lmas konusunda bir yaz yazmam istenince tereddütsüz kabul ettim. Çünkü çok önemli olan bu konu tekrar tekrar ele al nmal d r. Ayr ca eczac l k mesle ini hakk yla yürüten bu derne in mensuplar na destek olmak benim asli görevlerimden biridir. Sizler rahats zland n zda öncelikle devaml gitti iniz eczac ya dan flarak do ru hekimi seçmelisiniz. fiayet do ru hekim size do ru tan koyarak, do ru ilaçlardan oluflan bir reçete yazm flsa, sorununuzun giderilmesi için önemli bir ad m at lm flt r. Ancak sorun tamamen giderilmemifltir. Do ru eczaneye, do ru eczac ya gitti iniz zaman, art k flifa bulaca n z ilaçlar do ru kullanaca n za inanmal s n z. Sizin için eczanede haz rlanan reçetenizdeki ilaçlar nas l kullanaca n z dikkatle ö renmelisiniz. Eczac, ilaç dan flman d r, hastalara ilaçlar n güvenli ve ak lc kullan m konusunda dan flmanl k yapmakla yükümlüdür. Eczac n zdan size temel öneriler: Kulland n z ilaçlar n etkisi birçok faktöre göre de iflebilir. Bu ba lamda ilaçlar n kullan m s kl, dozaj, kullan m flekli (aç-tok) ve kullan m zaman (sabah-akflam) gibi parametrelerin bireysellefltirilmesi gerekebilir. Eczanede eczac lar n en s k karfl laflt sorulardan biri ilac aç karn na m almal y m tok karn na m?. Bu soru çok önemli bir soru olmakla birlikte, aç ve tok tan mlamalar n da hastaya do ru yapmak önemlidir. Genel kural olarak son yemekten iki saat sonra bafllayan ve gelecek yemekten 1 saat önce biten süre aç karn na olarak kabul edilir. A z yolundan al nan ilaçlar n etkisini de ifltiren en önemli faktörlerden biri mide boflalma süresidir. laç bofl mideye bol su ( ml) ile al nd nda k sa zamanda ince ba rsa a geçer ve emilime u rar. laç tok karn na al nd nda, al nan g dan n cinsine ve miktar na göre; Midede kalma süresi uzayacak, Midenin boflalma süresi yavafllayacak, lac n ince ba rsa a geçifli uzayacak, lac n emilimi gecikecektir. Bu bilgi fl nda ilac n her zaman aç karn na al nmas gerekti i gibi bir kan ya varmak do ru olmaz. Baz ilaçlar için aç karn na kullan m (örne in demir preparatlar ), baz ilaçlar için ise tok karn na kullan m (karbamazepin, fenitoin gibi epilepsi tedavisinde kullan lan ilaçlar) önerilir. Mide boflalma süresini etkileyen faktörler: 1. Mide çeri i Besin miktar ile ters, s v hacmiyle do ru orant l d r. 2. Mide çeri i S cakl Çok s cak veya so uk besin-s v al nmas, midenin boflalma h z n olumsuz yönde etkileyecektir.

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say : 1 0 - EYLÜL 2 0 0 8 TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND : gelece iniz B RLEfi N için KAYARLAR GRUP ONURSAL BAfiKANI

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı