PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun"

Transkript

1 PHARMETIC Y l: 2 Eczac l k Günü Özel Say s : 5 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun

2

3 Baflkandan 14 May s; Merhabalar, Sa l k hizmetlerinin en önemli halkalar ndan biri, vazgeçilmez konumdaki eczac l k mesle idir. Yurdun dört bir köflesinde, hemen her sokakta rastlayabilece iniz, beyaz önlükleri içerisinde sizi güler yüzle karfl layan eczac lar, bir anlamda halk n sa l k konusundaki ihtiyaçlar n n tam merkezindedir. Eczac hasta ile birebir iletiflim kuran, sürekli kendini gelifltiren ve e itimi süresince ö rendiklerini halka en iyi flekilde aktaran sa l k dan flman d r. Sorumluluklar n n bilincinde, gece gündüz demeden, etik kurallar na sonuna kadar ba l kalarak mesleklerini icra etmektedirler. Günümüzde eczac l k hizmetleri tüm dünyada kendini sürekli yenilemekte ve de iflen ihtiyaçlara uyum sa layarak geliflmektedir. Hastal klar n ve bu hastal klar tedavi etmek için kullan lan ilaçlar n sürekli geliflti i modern dünyada bilgi da arc n sürekli taze tutan eczac lar, halk n ilaca kolay ve do ru flekilde ulaflmas nda en önemli görevi üstlenmekte, bu görevi de baflar yla yerine getirmektedir. Eczac hekim taraf ndan verilen reçetedeki ilaçlar n, etki ya da yan etkileri konusunda hastay bilgilendirirken, bir anlamda ona tedavinin baflar l bir flekilde sonuçlanmas nda yol göstermektedir. Eczac l n sa l k hizmetlerindeki önemi yaln zca hastalar n ilaca do ru flekilde ulaflmas ile s n rl de ildir. laç harcamalar n n ülke ekonomilerinde büyük paya sahip oldu u dünyada, ilac n ak lc kullan m ve israf n önlenmesinde eczac n n sa lad katk yads namaz. Dolay s yla sa l kta tasarrufun ilk aflamas, halk bilinçlendiren eczac n n üstündeki yükü artt rmak de il, onlar n çal flma koflullar n iyilefltirerek görevlerini daha rahat yerine getirmelerine yard mc olmakt r. anlamda tehdit eden bu ürünlerin do ru kullan m konusunda halk bilinçlendirme görevi sa l k dan flman olan eczac n nd r. Dolay s yla bu ürünlerin eczane raflar nda yer almas ve uzman kimli iyle eczac taraf ndan halka ulaflt r lmas için gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas insan sa l aç s ndan bir zorunluluktur. Modern dünyan n en önemli sa l k sorunlar haline gelen ve bugün insan nüfusunun büyük bölümünü etkileyen obezite, sigara, alkol ve uyuflturucu ba ml l, diyabet vb. konularda halk n bilinçlendirilmesinde ve yaflam kalitesinin yükseltilmesinde eczac n n sa l k dan flman rolü yine büyük önem arz eder. Sa l k sektöründe bu denli önemli görevler üstlenen eczac lar n, pek çok s k nt yla mücadele etmek zorunda kald günümüzde, Türk eczac lar yapmakta olduklar onurlu mesle in köklü geçmiflini y lda bir gün de olsa anmakta ve Eczac lar Günü nü kutlamaktad r. Eczac lar n bir araya gelerek sorunlar n, meslekteki ilerlemelerini, gelecekle ilgili öngörülerini paylaflabilece i ve tek yürek olaca bir Eczac l k Günü belirlenmesi fikri ilk kez Türk Eczac lar Birli i nin 3. Büyük Kongresi nde tart fl lm fl, tarih saptanmas hakk nda karar al nm flt r. Bu karar Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nin 1967 tarihli toplant s nda görüflülmüfl ve Türkiye de bilimsel eczac l k e itiminin bafllad Mekteb-i T bbiye-i Adliye-i fiahane nin aç ld 14 May s günü Eczac l k Günü kabul edilmifltir. 14 May s 1968 tarihinde stanbul da yap lan ilk Eczac l k Günü toplant s n n üzerinden bugün seneler geçmifl olmas na ra men, Türk eczac lar o ilk toplant da duyulan heyecandan hiçbir fley kaybetmeden mesleklerini her türlü s k nt ya gö üs gererek büyük bir flevk ve gururla icra etmeye devam etmektedir. Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan 14 May s 1968 tarihinde stanbul da yap lan ilk Eczac l k Günü toplant s n n üzerinden bugün seneler geçmifl olmas na ra men, Türk eczac lar o ilk toplant da duyulan heyecandan hiçbir fley kaybetmeden mesleklerini her türlü s k nt ya gö üs gererek büyük bir flevk ve gururla icra etmeye devam etmektedir. PHARMETIC SA LIK 1 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Reçetesiz ilaçlar n ve ilaç d fl ürünlerin halka ulaflt r lmas nda da eczac bilgi ve uzmanl yla halk n yan ndad r. Yanl fl kullan ld nda insan sa l n ciddi Bu gururu birlikte paylaflmaktan onur duydu um de erli meslektafllar m n 14 May s Eczac l k Bayram n kutlar, sevgi ve sayg lar m sunar m

4 çindekiler PHARMETIC SA LIK 2 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Üyelerimizden Gelece in Eczanelerini Birlikte Yaratal m Ecz. Arma an Ener Üyelerimizden Eczaneler mi? Marketler mi? Ecz. Mücahit Birik Üyelerimizden Eczane Dedi in Nedir Ki? Ecz. Fulya Urganc o lu Üyelerimizden Neler Yapm fl m? Ecz. Mehmet Ongan Üyelerimizden Pharmetic; Meslekte De iflimin Ad Ecz. Gaye Garip Üyelerimizden Sadece Eczanede De il, Her Yerdeyiz... Ecz. Canay Özgiray Do ru laç Kullan m Do ru laç Kullan m çin Eczac n za Dan fl n Prof. Dr. Osman Özdemir Doç. Dr. lkay Alp Melanom Melanom ve Günefl Dr. Gaye Ü. Sar kan Estetik ve Sa l k Neden Güzel Olmak Gerekiyor? Dr. Serdar Eren Nedenler ve Nas llar Otizmin Nedenleri ve Oluflum Mekanizmas Dr. Necip Cem K nac MD Gezi Bodrum, Bodrum... Ecz. Taylan Ça lar Vücudumuzun Sesi Antioksidanlar ve Detoks Ecz. Umut Eren Eczac n z Diyor ki... Tiroid Bezi ve Önemi Ecz. Z. Ayflen Ünlütürk Çocuk Sa l Çocuk ve Günefl Prof. Dr. Hilal Mocan Güncel Sa l k Sorunlar m z Midemizdeki Ac l Yara; Ülser Dr. Necati Memiflo lu

5 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMETIC SA LIK Difl Sa l Difllerinize yi Bak n Dr. Ata An l Uyku Problemleri Yaflam Biçimimiz, Uyku Düzenimiz Doç. Dr. Ça lar Çuhadaro lu Alerjiler Alerjik Konjonktivit Prof. Dr. Mehdi Süha Ö üt Doç. Dr. Sumru Önal Göz Sa l Yafla Ba l Yak n Görememe (Presbiyopi) Durumunda Kullan lan Kontakt Lensler Op. Dr. Hilmi Or Plastik Cerrahi Yüz Germe 30 Yafl nda da Yap l yor, 60 Yafl nda da... Op. Dr. Nuri Soysal Psikoloji Yeme Bozukluklar : çsel Çat flmalara Sa l ks z Çözüm Fatma Torun Reid Depresyon Tedavisi Dünyada H zla Artan Antidepresan Kullan m Prof. Dr. Müfit U ur Bitkilerle Tedavi Modern Fitoterapi: Neler Oldu, Neler Olacak? Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç Uzman Önerileri Migreni Tan yal m Uzm. Dr. Özlem Güngör Tunçer Yaflam n çinden Bir Ülkenin Vitrini Sanatt r Nilgün Belgün Alternatif Tedaviler Köklü Bir yileflme Sanat Ecz. Semra Yo urtçu Ekonomi Ma azac l k AVM ile Büyüdü Engin Y ld r m Röp.: Ecz. Aylin Özkan Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgiray Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan : Baflkan : Baflkan Yrd. : Baflkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman : Üye : Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör: Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni: Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü: Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu: Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu, Ecz. Arma an Ener, Ecz. Asal Uçkunkaya, Ecz. Aylin Özkan, Ecz. Ayflen Ünlütürk, Ecz. Fulya Urganc o lu, Ecz. Mehmet Ongan, Ecz. Umut Eren Yönetim Adresi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan: Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt: Müka Matbaac l k Ltd. fiti. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Sanayi Sitesi C7 Blok No:410 Baflakflehir- kitelli/ stanbul T: 0(212) Tiraj: Yay n Türü: Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi: May s 2010 Say : 5 / Eczac l k Günü Özel Say s Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir.

6 Üyelerimizden PHARMETIC SA LIK 4 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Arma an Ener Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan Yard mc s Ülkemizin dört bir köflesinde tüm eczanelerimizi fl l fl l, düzenli, tertemiz bir hale getirdi imizde, iflimizin bafl nda durup, birer sa l k dan flman olarak halk m za ihtiyaç duyduklar her konuda güler yüz ve içtenlikle destek verip, bizler için ne kadar önemli olduklar n onlara hissettirdi imizde; bu kutsal mesle in gelece ini koruma ad na gerçekten büyük bir yol kat etmifl olaca z. Eczac l k mesle i son y llarda tüm dünyada büyük bir de iflim yafl yor. Uzun y llard r do ru bildi imiz kavramlar tekrar tan mlan yor. Art k eczaneler her aç dan çok daha güzel görünüyor. Temiz önlükleri ile bankosunun arkas nda duran eczac lar, genifl, ferah ve düzenli eczanelerinde, müflterilerine dan flman eczac kimli iyle, güler yüzle hizmet veriyor. Bu, tüm dünyay saran sa l kl yaflam kavram n n geldi i son noktan n kaç n lmaz bir sonucu Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i olarak, Türkiye'de eczanelerin ve eczac l k hizmetlerinin dünyadaki düzgün örnekleri gibi modern, de iflen tüketici ihtiyaçlar na göre flekillenerek ça yakalayan, bir duruma gelmesi ad na kuruldu umuz ilk günden bu yana u rafl veriyoruz. ste imiz, eczanelerimizin daha modern ve daha güzel görünmesi için 23 bin Türk eczac s olarak hep birlikte bir ad m atmam z. Bu sayede eczanelerimizden bafllayarak, ülkemizde eczac l daha iyi bir konuma getirebilir, insan m za hak etti i flekilde sa l k hizmeti ulaflt rabiliriz. Mesle imize sahip ç kmak, mesle imizin gelece ini tehlikeye atan uygulamalara karfl tek vücut olarak mücadele etmek ve yaflad m z s k nt lar aflmak bizlerin elinde. Yeter ki bizler hep birlikte iflimizin bafl nda olal m ve eczanelerimizi koruyal m. laç ve ilaç d fl ürünlerin olmas gerekti i gibi eczane raflar nda yer almas için birlikte hareket edip, mesle imizi elimizden almaya çal flanlara birlikte dur diyelim. Çünkü, bugün ülkemizde her fleye ra men eczane halk n en çok güvendi i kurumlardan biridir. Bu durumunun de iflmemesi için hepimize büyük görevler düflmektedir. Gerek eczanelerimizde çal flt rd m z yard mc lar m z n, gerekse bizlerin sa l k alan ndaki geliflmeleri yak ndan takip etmesi, sürekli e itimlerle kendimizi gelifltirmesi, sa l k dan flman rolümüzü en iyi flekilde yerine getirmemiz; insan m z n bizlere duydu u güvene lay k olmam z aç s ndan en önemli sorumluluklar m zd r. Gelece in Eczanelerini Birlikte Yaratal m Ekonomik kriz ve ülkemizde eczac l k hizmetlerinde yaflanan sistemsel problemler nedeniyle meslektafllar m z n kepenk kapatt ya da a r borçlar n yükünü hissetti i dönemlerde eczanelerimizi ayakta tutman n yolu markalaflmaktan geçmektedir. Dünya genelinde de e ilim bu yöndedir. Eczanelerimiz, giydi imiz önlükten raflar na, tabelas ndan hizmet anlay fl na kadar bizi ve dünyaya bak fl m z yans tan mabetlerimizdir. Eczanemizin yeri ve büyüklü ü ne olursa olsun onu daha iyi hizmet verebilir hale getirmek mümkündür. Bunun için yap lacak ufac k bir yat r m n dahi uzun vadeli getirisi ise müflteri memnuniyeti ve eczane cirolar na etkisi aç s ndan büyük olacakt r. Ülkemizin dört bir köflesinde tüm eczanelerimizi fl l fl l, düzenli, tertemiz bir hale getirdi imizde, iflimizin bafl nda durup, birer sa l k dan flman olarak halk m za ihtiyaç duyduklar her konuda güler yüz ve içtenlikle destek verip, bizler için ne kadar önemli olduklar n onlara hissettirdi imizde; bu kutsal mesle in gelece ini koruma ad na gerçekten büyük bir yol kat etmifl olaca z. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i üyesi eczac lar olarak bu hedeflere ulaflmak için var gücümüzle çal fl yoruz. Bu yolda tüm meslektafllar m z da yan m zda görmek en büyük arzumuz. Sevgili meslektafllar m n 14 May s Eczac l k Günü kutlu olsun.

7

8 Üyelerimizden Eczaneler mi? Marketler mi? PHARMETIC SA LIK 6 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Mücahit Birik Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan Yard mc s Ad m zdan da anlafl laca üzere giriflimci, etik çal flan eczac lar grubuyuz. Öyleyse eczanelerimizde neler yapmal y z bir bakal m Ürün çeflitlili inde sadece ilaca ba l kalmamal y z. Bunun yan s ra dermokozmetik, mama, triyat, medikal ve do al beslenme ürünlerini de satmal y z. Bu ürünleri al rken iyi analiz etmeli, özellikle dermokozmetik seçerken sadece eczanelerde sat lan ve eczaneleri destekleyen ürünleri tercih etmeliyiz. Günümüzde birçok meslektafl m z n ekonomik olarak s k nt ya düfltü ünü görüyoruz. Bunun nedenleri iyi analiz edilmeli ve bu duruma düflülmesi sadece resmi kurumlarla iliflkinin sürekli sorunlu gitmesine ba lanmamal d r. Sorunlar hepimiz için geçerli. Biz bu s k nt da iflimizi nas l art r p durumu düzeltebiliriz ona bakmal y z. Onun için baz önerilerde bulunmak istiyorum. Biz PGED üyeleri olarak bugünleri önceden gördük ve bizim gibi düflünen meslektafllar m zla Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i'ni kurduk. Bizler birey olarak vizyonu ayn, mesle ini biraz daha ileriye götürebilmeyi düflünen, sürekli e itim alan ve her türlü yenili e aç k eczac lar z. Bu derne i kurmam z n di er bir nedeni de ayn düflünceleri paylaflan di er meslektafllar m z aram za al p, hem güçlü bir dernek olmak hem de gelece in örnek eczac modelini ortaya ç karmakt. fiimdi bu eczanelerin baflar s ndaki bir tak m püf noktalar n paylaflmak istiyorum. Ad m zdan da anlafl laca üzere giriflimci, etik çal flan eczac lar grubuyuz. Öyleyse eczanelerimizde neler yapmal y z bir bakal m Ürün çeflitlili inde sadece ilaca ba l kalmamal y z. Bunun yan s ra dermokozmetik, mama, triyat, medikal ve do al beslenme ürünlerini de satmal y z. Bu ürünleri al rken iyi analiz etmeli, özellikle dermokozmetik seçerken sadece eczanelerde sat lan ve eczaneleri destekleyen ürünleri tercih etmeliyiz. Eczane d fl nda, internette sat lan, kozmetik dükkânlarda veya büyük ma azalarda sat fl yap lan ürünlere destek vermemek gerekir. Mamalar tekrar eczanelerimize kazand rmal, bunun içinde ucuz fiyat politikas n seçmeliyiz. Eczaneye en yak n marketlerdeki fiyatlar araflt r lmal, sat fllar bu fiyattan yüksek olmamal d r. Bu fiyat politikas triyat için de geçerlidir. Sonuç olarak bu ürünleri ucuza al p, ucuza satabilmeliyiz Özellikle mama ve itriyat grubunu peflin alarak marketlerden daha uygun fiyata halk m za ulaflt rabiliriz. Tabi bu anlatt klar m ürün al m ve sat fllar için gerekli. Anlataca m önemli di er bir konu da eczanelerimizin durumu ile ilgili olacak. Öncelikli olan, eczanesinin bafl nda duran, geliflmeye aç k, vizyonunu sürekli yenileyebilen, e itimlere kat lan, güncel bilgileri takip edebilen ve dünyadaki geliflmeleri yak ndan izleyen bir eczac modelidir. Eczaneler ayd nl k ve temiz olmal d r. Eczane çal flanlar mutlaka beyaz önlük giymeli, k yafetler düzgün ve bak ml olmal d r. Güler yüzlü karfl lama, servis ve u urlama çok önemlidir. Bu aç lardan ilgili personelin de e itimli olmas sa lanmal d r. Eczanenin stok yönetimi de çok önemli bir konudur. Ürünün ortalama 60 gün geri dönüflü hesap edilerek, firmalar taraf ndan uygulanan kampanyalar ne kadar uygun flartlarda olursa olsun, uzun süre rafta kalacak stok yap lmamal d r. K saca anlatmaya çal flt m bu aç klamalar do rultusunda hareket edersek, önümüzdeki günlere daha güvenli bakm fl oluruz. Tüm meslektafllar m n eczac l k bayram n kutluyor, ileriki günlerin s k nt s z ve mutlu geçmesini diliyorum.

9

10 Üyelerimizden Eczane Dedi in Nedir Ki! PHARMETIC SA LIK 8 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Fulya Urganc o lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Genel Sekreteri Sa l k tabi ki en önemli de erimiz, reçeteyle gelen hastalar m za do ru ilaç kullan m n, olas yan etkilerini, ilaç etkileflimlerini anlatman n d fl nda, koruyucu sa l n önemini vurgulamaya çal fl yoruz. Koruyucu sa l kta tüm dünyada kullan lmaya bafllayan besin desteklerinin, do ru kullan ld sürece, insan sa l na çok önemli katk lar vard r. lac n raftan al nd, küpürünün kesildi i, hastaya verildi i bir iflyeri Ya eczac dedi in ne yapar ki! Diplomas n alm fl, duvar na asm fl, yan na da güzel bir resmini oturtmufl. Ne olacak ki 4 sene oku, sonra 44 sene otur keyfine bak. Nas lsa eczane teknisyenleri her türlü hizmeti veriyor hastalara Gibi gözüken eczaneler asl nda orta ölçekli bir flirketten farks zd r. Tek fark flirketlerde bütün birimlerin bafl nda profesyonel yöneticiler çal fl rken, eczanede hepsinden eczac n n sorumlu olmas d r. Eczac hastalar n n sa l k dan flman, yeri geldi inde de psikolo u olmak durumundad r. Çal flanlar n n personel müdürü, eczanesinin sat n alma müdürü, halkla iliflkiler sorumlusu, ön muhasebe sorumlusudur. Bütün bu ifllerin üstesinden gelebilmeyi baflarmak e itimsiz, kendili inden olabilir mi? Ya da 4-5 y ll k fakültede al nan e itim buna yetebilir mi? Biz Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i üyesi eczac lar; eczac l hakk yla yapabilmek için sürekli ald m z e itimlerle kendimizi ve çal flma arkadafllar m z gelifltirerek tüketicilerimize ve hastalar m za üst düzeyde faydal olabilmenin yollar n ar yoruz. Bilgi, mesle imizin olmazsa olmaz en önemli de eri. Eksik bilgilendirmenin bile önemli s k nt lar yaratabilece inin bilincinde, dan flman eczac l kendimize ilke edinen bir grup olarak, bu bilgiyi eczanemize giren her kifliye ulaflt rabilmek en önemli misyonumuz. Bugünün eczaneleri hijyenik ve estetik, ayn zamanda da huzur veren bir mekan olmal. Hasta-Eczac iliflkisi kiflisellefltirilmeli, ürünlerden çok çözümlerin öne ç kt bir anlay flla hizmet verilmelidir. Karfl l kl sayg, aç kl k, eksiksiz bilgi, yüksek ahlak standartlar, güven, hofl görü ile hizmet verilen, kifliye özel dan flmanl k yap lan PGED eczanelerine dönüflmekten bahsediyorum k saca. Art k yafllanan de il yafl alan sa l kl bireyler olabilmek için vücut sa l na oldu u kadar ruh ve cilt sa l na da önem vermek durumunday z. Bizler hastalar m z ve tüketicilerimizi dostlar m za çevirdikten sonra problemlerine çözümler bularak, daha kaliteli bir hayat yaflamalar için bütün birikimimizi onlarla paylaflmay ilke edinmifl eczac lar z. Sa l k tabi ki en önemli de erimiz, reçeteyle gelen hastalar m za do ru ilaç kullan m n, olas yan etkilerini, ilaç etkileflimlerini anlatman n d fl nda, koruyucu sa l n önemini vurgulamaya çal fl yoruz. Koruyucu sa l kta tüm dünyada kullan lmaya bafllayan besin desteklerinin, do ru kullan ld sürece, insan sa l na çok önemli katk lar vard r. Aktarlardan veya internet üzerinden bilinçsizce al n p kullan lan preparatlar fayda yerine zarar verir ço u zaman. Özellikle mevsimsel hastal klar n önlenmesinde, anti aging uygulamalarda ve genel vücut sa l n n iyilefltirilmesinde eczac n n dan flmanl çok ama çok önemlidir. Bütün bilgi birikimimizi sizlerle paylaflabilmek için biz Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i eczac lar olarak sizleri eczanelerimize bekliyoruz. Lütfen siz de eczac n za dan fl n z

11

12 Üyelerimizden Neler Yapm fl m? PHARMETIC SA LIK 10 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Mehmet Ongan Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i letiflim Koordinatörü Uzun zamand r evelenip, gevelenip duruluyordu. Hani o uzun süredir telaffuz edilen üç harfi sokmufltuk gündemimize. O,T ve C OTC yasas ; Over The Counter Türkçesi tezgâh üzeri. Yani, baz ilaçlar raftan ç kartaca z, tezgâh üzerine koyup sataca z. Tabi yine eczanelerde sat lacak diye umuyorduk. Oysa ayn dönemlerde laçta reklama geçiliyor un tercümesi, albeni yaratarak daha çok, daha çok sataca z idi. Bunu sadece sanayi mi istiyor ve bekliyordu sanki... Reklamc lar da bu büyük pazar n pastas ndan pay kapabilmek için s radayd lar, a zlar n n suyu ak yordu. lk ad m olarak mamalar eczaneden markete geçti. -Pardon, bakar m s n z? Bu mama bebekte gaz yapt, bana baflka ne önerebilirsiniz? -Bu maman n miad geçmifl ama... En son ald m da ishal yapm flt, ne yapsam acaba? -Vallaha bilmem abla, markete bir fare dadand flimdi onunla u rafl yorum. Hepsi rafta, sen bak ver oradan... Hepsi tazedir merak etme Ve önce analar, sonra mamalar eczaneye geri döndü... Yaklafl k on y ld r evelenip gevelenen ilaçta reklam ve OTC yasalar ç kt ç kacak derken, Say n Baflbakan yeni bir haber verdi: Eczaneler art k olmayacaklar, zincir eczaneler kurmak için çal flmalar yap yoruz, eczac lar bu uzlaflmaz tav rlar n sürdürürlerse biz de market eczaneleri getiririz dedi. Eczaneler art k olmayacak... Eczac lar da senelik eczac y m, Trabzon da eczanemin bafl nda... Mardin, Antalya, Uflak, Elaz, Kastamonu, Yozgat, Kars, Tekirda da olabilirdim. Ya da Hayrat, Malazgirt, Midyat, Tire, Kumluca, Ladik te de olabilirdim. Hatta 25 senedir Kas mpafla da Say n Baflbakan n mahallesinde de eczac l k yap yor olabilirdim. Nerede olursam olay m; dönüp bir bak yorum 25 senede Neler yapm fl m? Hac Mustafa Amca n n, belki de Say n Baflbakan n bir akrabas n n tansiyonunu ölçmüflüm y llard r her gün, Sevdi i k z kaç rmay düflünen genç smail i: Yanl fl yapars n evlat diyerek vazgeçirmiflim, Ayfle Han m n yaramaz o luna nasihatlar etmiflim defalarca, Gurbetten okumaya gelen Güldane ye babal k yapm fl m yeri gelmifl, Zekai ye ifl bulmuflum bir tan d k vas tas yla, flkembeci Harun Usta çok sakard, kim bilir kaç kez pansuman etmiflim elini, Ateflini ölçmüflüm Nazl bebe in. Ayyafl Tahir ile defalarca konuflmufl, içkiyi azaltmas için ikna etmiflim, Salih Baba ya sigaray ben b rakt rm fl m, Hasan Tahsin Bey her geliflinde, süzgeçli çay n eksik etmemiflim, Mahallenin garibanlar hiç bofl ç kmam fllar eczanemden, smail A abeyimle y llard r siyaset konuflmufl, çözüm aram fl m, Beline silah takmadan soka a ç kmayan Cemal art k silah tafl m yor. Ad laz m de il kaç kifliye kaç kez karfl l ks z ilaç vermiflim, dolmufl paras n verip evine göndermiflim, Asl ile Turan n evliliklerini kurtarm fl m günlerce konuflup, Burcu nun üniversiteye girmesine sebep olmuflum, Taflrada, ilçede, kasabada parmakla gösterilen olmuflum, Doktorun olmad yerlerde doktor olmuflum, Kentimle ilgili çal flm fl, yerel gazetelerde yaz yazm fl m, Sosyal sorumluluk projeleri oluflturmufl, destek vermiflim, Dost olmuflum, s rdafl olmuflum. Dü ünde, cenazede hastamla beraber sevinmifl, beraber a lam fl m. Düflünüyorum, baflka ne yapm fl m? Haa, pardon unuttum, Bu geçen 25 y lda bunlar n yan nda bir de eczac l k yapm fl m... Benim halk m eczanelerin kapat lmas ya da ilac n markette sat lmas yla neleri kaybedece ini çok iyi biliyor. Çünkü onlar için sadece reçete verip ilaç ald klar yer de il eczaneler... Onlar bunun fark nda. Ne yaz k ki halen fark nda olmayanlar var! Ben eminim, Birileri ç kacaklar, eczac lar na vurulmak istenen zincirleri k racaklar. Baflbakan söyledi; eczaneler kapanacakm fl, ilaç marketlerde sat lacakm fl... Hay rl olsun... Bilimsel Eczac l n Kabulü nün 171. y l, bayram m z kutlu olsun.

13

14 Üyelerimizden PHARMETIC SA LIK 12 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Gaye Garip Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üye Gelifltirme Komisyonu Baflkan 14 May s 1839 tarihinde, eczac l k mesle ine yönelik ba ms z e itim vermek üzere Mekteb-i T bbiye-i Adliye-i fiahane ye ba l bir s n f aç ld. Ülkemizde bilimsel eczac l n bafllang c say lan bu günden tam 171 y l sonra, 2010 y l n n 14 May s nda Bilimsel Eczac l n Kabulü nün 171. y l n kutluyoruz. Bakabildi imiz kadar geçmifle bak p, hat rlayamad m z geçmifli araflt rd m zda, eczac l n ve eczac n n geldi i bugünkü yer bizleri tatmin ediyor mu sizce? Gerek siyaset gerekse sa l k politikalar, özellikle son yirmi y lda h zla artan bir ivme ile mesle in ve meslek erbaplar n n sayg nl n neden sorgulatmaya bafllad? Bunda, devletin söz konusu politikalar n n yan nda, biz eczac lar n da pay yok mudur acaba? Ya da hastalar n ve halk n eczac s na bak fl n de ifltiren nedir? Bu sorulara verilecek o kadar çok cevap var ki Pharmetic; Meslekte De iflimin Ad SUT u, BUT u, laç Fiyat Kararnameleri ni, TS yi, OTC yi, SGK y, marketi bir kenara b rak p, önce kendimizi sorgulamal y z belki! Neredeydik, flimdi neredeyiz? Ahflap mobilyal, öne aç l r kapakl ilaç ve produi dolaplar ndan, renkli cam flifleler ve bunlara yap flan k rm z, beyaz etiketlerden, havanelleri, mezürler, erlenmayerler, pilül tahtalar ndan, kaflelerden, pomat kutular ndan, majistral tarifelerden bu günlere do ru geldik. O zamanlar ilac biz yapard k, fiyat n biz hesaplar, tarifesini biz yazard k. O günlerde dan flman eczac idik. Mutluyduk, üretiyorduk. O s cak dolaplar yerlerini zamanla formika ve sac gibi so uk malzemelerden yap lan dolaplara b rak rken, ahflap olanlar sadece müzelerde boy göstermeye bafllad. Maj stral ilaçlar reçetelerden çekilerek, yerlerini müstahzarlara b rakt, mezürün ucu k r k, havan n s r bozuk bir flekilde ve sadece mecburiyetten laboratuvar dolaplar n n uzak köflelerinde unutuldu. Hassas terazinin gramlar art k eksikti. Koltuklar y rt k, banko camlar çatlak, vitrinler karma kar fl kt art k. Beyaz önlükler giyilmiyordu, mekanlar karanl kt. Eczac bin bir prosedür yüzünden masadan bafl n kald ram yordu. Hastal klar ve hasta say s artt kça her fley makineleflmeye bafllad, eczac - hasta, b rak n dertleflmeyi göz temas nda bile bulunam yordu art k. Eczanelerimize gitmek gelmiyordu içimizden ya da erkenden kaçmak istiyorduk baflka bir yerlere. Mutsuzduk, tükeniyorduk. Bir fleyler olmal yd, bir ç k fl mutlaka bulunmal yd. Fiziki flartlar düzelmeliydi, tekrar gerçek bir sa l k merkezi haline dönmeliydi eczanelerimiz. Günden güne daralt lmaya çal fl lan bak fl aç m z tekrar genifllemeliydi. E itimini eczac n n ald, ancak eczane d fl nda her yerde, üstelik ehil olmayan ellerde sat labilen hamilebebek ürünleri, fitoterapi ürünleri, do al destek g dalar, afl lar, medikal ürünler eczanelere dönmeliydi. Ve en önemlisi Dan flman Eczac kimli i apoletleri tekrar omuzlar m za dikilmeliydi. Ve Pharmetic y l nda at lan temeller ile bu güne büyüyerek gelen, sa l kl yap s yla k sa zamanda sektördeki hak etti i yeri alan derne imiz, bizlere mesle imizi sevmeyi tekrar ö retirken, bu kutsal mesle e sayg y da hat rlatt. Yard mlaflmay, dayan flmay, birlikte hareket edebilmeyi, paylaflmay, uyuflmay ö retti. Pharmetic çat s alt nda yeniledi imiz meslek içi e itimlerle, kat ld m z sosyal sorumluluk projeleriyle hasta-ilaç-eczac üçgeninin en önemli köflesinde tekrar yerimizi almam zdan mutluluk duyuyoruz. Benim düne kadar bir eczanem vard, bugün ise Pharmetic sayesinde memleketimin her köflesine da lm fl 218 eczanem var. fiimdi meslek ad na yar nlara daha umutlu, daha gururlu bakabiliyoruz. De erli meslektafllar m z, belki sizler de bizlere kat lmak istersiniz! Bekliyoruz. Bayram m z kutlu olsun...

15

16 Üyelerimizden Sadece Eczanede De il, Her Yerdeyiz... PHARMETIC SA LIK 14 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Canay Özgiray Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu Sayman Derne imiz üyelerinin sanata olan duyarl l n n en çarp c örne i, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin bu y l tiyatroda 50. y l n dolduran sanatç lar için düzenlenen plaket törenine ev sahipli i yapmas d r. Tüketicilerimizin ve meslektafllar m z n ço unlu u biz Pharmetic üyelerinin eczane ev aras nda mekik dokuyan ve sadece reçetelerle bo uflan eczac lar olmad n bilirler. Çevremizde neler olup bitti i, nas l vakit geçirdi imiz, mesle imizin d fl nda u rafllar m z n olup olmad her zaman merak konusu olmufltur. Evet, tabi ki biz Pharmetic eczac lar aras nda spor ve sanatla u raflan, fliir yazan meslektafllar m z oldu u gibi, de iflik gazete ve dergilerde köfle yazarl ya da televizyon kanallar nda sa l k program yapan üyelerimiz de bulunmaktad r. Derne imiz üyelerinin sanata olan duyarl l n n en çarp c örne i, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin bu y l tiyatroda 50. y l n dolduran sanatç lar için düzenlenen plaket törenine ev sahipli i yapmas d r. Yine üyelerimiz aras nda kariyer yapan eczac lar m z olmas n n yan s ra, meslek örgütlerimizin de iflik kademelerinde de görev almalar, meslektafllar m z n baflar l ve aktif olduklar n göstermektedir. Sanat ve sporla u raflarak belki de günün geriliminden uzaklafl p kendimize ait bir zaman dilimi yaratmaktay z. Her birimiz fliir yazarak sanatsal olarak üretken olamasak da en az ndan tiyatroya giderek, kitap okuyarak, güncel sinema filmlerini takip ederek, sanat n en az ndan bir dal yla hayat m z iliflkilendirmekteyiz. Bu u rafllar m z bize hayata karfl farkl bir bak fl aç s kazand rarak, bizlerin daha hofl görülü, sevecen, hayata pozitif bakan eczac lar olmam za büyük bir katk sa lamaktad r. Di er yandan bu u rafl lar m z sayesinde, hayat m z sadece çal flmaktan ibaret olmamakta, hayat n her alan ndaki zevkleri bizler de tatmaktay z. Sanat ve spora olan ilgimizin sonucunda da kendimizi ifade etmemiz kolaylaflmakta ve tüketicimizle daha çok ortak fley paylaflt m z için onlarla iletiflimimiz kuvvetlenmektedir. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu olarak, tüm annelerimizin Anneler Günü nü Necip Faz l n bir fliiri ile kutlamak istiyoruz. ANNEC M Ak saçl bafl n al p eline, Kara hülyalara dal anneci im! O titrek kalbini baht n yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci im! Sanma bir gün geçer bu karanl klar, Gecenin ard nda yine gece var; Çocuklar h çk r r, anneler a lar, Yafll gözlerinle kal anneci im! Gözlerinde aksi bir derin hiçin, Kanad n yay lm fl, ç rp nmak için; Bu k fl yolculuk var, diyorsa için, Beni de beraber al anneci im! Sevgiyle Kal n...

17

18 Do ru laç Kullan m PHARMETIC SA LIK 16 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Prof. Dr. Osman Özdemir Doç. Dr. lkay Alp Eczac n z ilaç kullan m nda yaflayabilece iniz sorunlar n giderilmesi/önlenmesi ve tedavinizden maksimum fayda sa layabilmeniz konusunda size dan flmanl k yapmak için gerekli bilgi donan m na sahip kiflidir. Lütfen eczac n za dan fl n! Do ru laç Kullan m için Eczac n za Dan fl n De erli okuyucular, sevgili meslektafllar m n oluflturdu u Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin yay n organ na, ilac n do ru kullan lmas konusunda bir yaz yazmam istenince tereddütsüz kabul ettim. Çünkü çok önemli olan bu konu tekrar tekrar ele al nmal d r. Ayr ca eczac l k mesle ini hakk yla yürüten bu derne in mensuplar na destek olmak benim asli görevlerimden biridir. Sizler rahats zland n zda öncelikle devaml gitti iniz eczac ya dan flarak do ru hekimi seçmelisiniz. fiayet do ru hekim size do ru tan koyarak, do ru ilaçlardan oluflan bir reçete yazm flsa, sorununuzun giderilmesi için önemli bir ad m at lm flt r. Ancak sorun tamamen giderilmemifltir. Do ru eczaneye, do ru eczac ya gitti iniz zaman, art k flifa bulaca n z ilaçlar do ru kullanaca n za inanmal s n z. Sizin için eczanede haz rlanan reçetenizdeki ilaçlar nas l kullanaca n z dikkatle ö renmelisiniz. Eczac, ilaç dan flman d r, hastalara ilaçlar n güvenli ve ak lc kullan m konusunda dan flmanl k yapmakla yükümlüdür. Eczac n zdan size temel öneriler: Kulland n z ilaçlar n etkisi birçok faktöre göre de iflebilir. Bu ba lamda ilaçlar n kullan m s kl, dozaj, kullan m flekli (aç-tok) ve kullan m zaman (sabah-akflam) gibi parametrelerin bireysellefltirilmesi gerekebilir. Eczanede eczac lar n en s k karfl laflt sorulardan biri ilac aç karn na m almal y m tok karn na m?. Bu soru çok önemli bir soru olmakla birlikte, aç ve tok tan mlamalar n da hastaya do ru yapmak önemlidir. Genel kural olarak son yemekten iki saat sonra bafllayan ve gelecek yemekten 1 saat önce biten süre aç karn na olarak kabul edilir. A z yolundan al nan ilaçlar n etkisini de ifltiren en önemli faktörlerden biri mide boflalma süresidir. laç bofl mideye bol su ( ml) ile al nd nda k sa zamanda ince ba rsa a geçer ve emilime u rar. laç tok karn na al nd nda, al nan g dan n cinsine ve miktar na göre; Midede kalma süresi uzayacak, Midenin boflalma süresi yavafllayacak, lac n ince ba rsa a geçifli uzayacak, lac n emilimi gecikecektir. Bu bilgi fl nda ilac n her zaman aç karn na al nmas gerekti i gibi bir kan ya varmak do ru olmaz. Baz ilaçlar için aç karn na kullan m (örne in demir preparatlar ), baz ilaçlar için ise tok karn na kullan m (karbamazepin, fenitoin gibi epilepsi tedavisinde kullan lan ilaçlar) önerilir. Mide boflalma süresini etkileyen faktörler: 1. Mide çeri i Besin miktar ile ters, s v hacmiyle do ru orant l d r. 2. Mide çeri i S cakl Çok s cak veya so uk besin-s v al nmas, midenin boflalma h z n olumsuz yönde etkileyecektir.

19

20 PHARMETIC SA LIK 18 Do ru laç Kullan m 3. Mide Asiditesi Mide asiditesindeki de ifliklik boflalma h z n yavafllatabilir. Bu nedenle antiasidler gibi mide asiditesini azaltacak ilaçlar n sürekli kullan m, beraberinde al nan baz ilaçlar n etkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. 4. Kiflinin Vücut Pozisyonu Ayakta veya dik oturma pozisyonunda mide boflalma h z artar. A r kesici olarak ald m z ilaçlar n hemen hemen hepsinin kullan m nda mide-ba rsakta oluflabilecek tahriflin en aza indirilmesi aç s ndan bu husus önemlidir. Yatay pozisyonda ise sa taraf üzerine yatma durumunda, sola nazaran mide içeri i çok daha çabuk boflalmaktad r. 5. Kiflinin Yafl Yafll l kta midenin boflalmas yavafllar, dolay s yla ilaçlar n emilimi azalabilir. Kulland m z ilaçlar n %80 ini a z yolundan al yoruz. Burada uygulama kolayd r ve baflkas n n katk s na genellikle gerek yoktur. Ancak bunun da kendine özgü kurallar vard r. Örne in a z yolundan ald n z tablet, kapsül gibi ilaç formlar n bir dolu bardak su ( ml) ile almal s n z. Bu flekildeki uygulama ilac n çabuk etkili olmas n sa layacakt r. Örne in a r kesici veya uyku verici ilaçlar kullanacaksan z, etkinin bir an önce bafllamas n istedi imizden bu durum daha da önem kazan r. Genel olarak tüm ilaçlar al rken su yerine meyve suyu veya gazl (CO2) içkiler (kola, gazoz vb) gibi asit nitelikli s v lar kullan lmamal d r. Günümüzde ilac n ak ll kullan m kapsam nda eczac n n üstlendi i önemli bir rol de ilaç etkileflimlerinin engellenmesidir. laç etkileflimleri; ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel kökenli ilaçlar, ilaç-alkol aras ndaki etkileflimler fleklinde gözlenebilir. laç etkileflmelerinin istenmeyen sonuçlar temel olarak flöyle özetlenebilir: Tedavi edici etki abart l olarak artabilir, azalabilir veya engellenebilir. Çok daha fazla say da yan etki veya öngörülemeyen olumsuz etki ortaya ç kabilir. Toksik etkiler meydana gelebilir veya mevcut toksik etkiler artabilir. Bu nedenle kronik hastal klar n z için düzenli kulland n z mevcut ilaçlar n za ilave olarak size hekim taraf ndan yaz lan ya da sizin bir flekilde reçetesiz temin etti iniz bir ilaç kullanaca n z zaman bunu mutlaka eczac n za bildiriniz ve onun tavsiyelerini de erlendiriniz. laçlar n z n besinlerle, alkolle ve bitkisel kökenli preparatlarla etkileflimi olup olmad n ö reniniz. Bu durum özellikle kronik kullan m olan baz ilaç gruplar için daha önemlidir. Örne in hipertansiyon, diyabet, ast m, epilepsi ve sinir hastal klar n n tedavisinde kullan lan ilaç gruplar Bitkisel kökenli ilaç ve çaylar n doktor veya eczac n n önerisi al nmadan, kiflinin temel tedavisinde kullan lan ilaçlara paralel olarak kontrolsüz ve ço u zaman uzun süre kullan mlar çok yayg nd r. Bu anlamda da ciddi etkileflimler söz konusudur. Bitkisel kökenli preparatlar do al olduklar için tamamen zarars zd r kategorisine koyarak, t pk di er ilaçlar gibi olumsuz etkilere/etkileflimlere yol açabilece ini göz ard etmeyiniz. laç-besin etkileflimine çok basit bir örnek Hepimizin k fl aylar nda ba fl kl k sistemimizi güçlendirmek için bardak bardak tüketti i zengin C vitamini kayna greyfurt suyu Greyfurt suyunun içinde yer alan baz bileflikler, baz önemli ilaçlar n vücutta normal süreçte y k l p at lmas n durdurdu u için bu ilaçlar n istenmeyen/toksik etkilere yol açmas na neden olur. Örne in kolesterol düflürücü statin grubu ilaçlar n (atorvastatin, simvastatin vb.) greyfurt suyu ile birlikte al nmamas önerilir. Eczac n n, hastan n tedaviye uyumunu sa lama konusundaki rolü de çok önemlidir. Böylelikle tedaviye aral ks z devam edilmesi sa lanm fl olur ve hastan n yaflam kalitesi ideal bir düzeyde muhafaza edilir. Aksi takdirde hasta yaflad olumsuz etkiler nedeni ile ilaç kullan m na devam etmemekte, böylelikle tedaviden faydalanmamaktad r. Hatta kimi zaman ilac kullanmad n hekiminden gizlemektedir. Bu nedenle eczac hastay ilac n ilk kullan m na ba l olarak ortaya ç kabilecek bir tak m istenmeyen etkiler konusunda uyarmal ve bu aflamada al nabilecek basit önlemleri hastaya aç klamal d r. Eczac n zdan öneriler: Size hipertansiyon teflhisi nedeni ile yaz lan ilac ilk kez kullanacaksan z ilk dozu evinizde al n z, ani tansiyon düflmesini sokakta yaflamay n z. Yine içeri inde hipertansiyon tedavisinde kullan lan idrar söktürücü etken madde bulunan ilaçlar tercihen sabah al n z. Böyle bir etkisi olan ilac gece yatmadan önce al rsan z, gece yaflanacak tuvalete gitme ihtiyac, uykunun bölünmesine ve kalitesiz bir uykuya neden olacakt r. Obezite tedavisinde kullan lan, ya lar n ba rsaklardan emilimini azaltan ve bu suretle d flk ile at lmalar na neden olarak kilo kayb sa layan ilaçlar n ilk kez kullan m na hafta sonu gibi bir tatil sürecinde bafllanmas önerilmelidir. Emilmeyen ya lar d flk ile at laca ndan hasta ishal flikâyetleri yaflayacak ve sürekli yaflanan d flk lama ihtiyac nedeniyle bulundu u sosyal ortamda huzursuzluk duyacakt r. Böyle bir hastaya ilac na ifl günü yerine hafta sonu bafllamas n önermek, böylece hastan n ilaca tolerans için uygun bir süreç belirlemek, eczac n n hastaya sa lad büyük bir katk olacakt r. Ast m tedavisi için kullan lan, içeri inde kortikosteroid etken maddesi içeren inhaler ve benzeri flekildeki ilaçlar n uzun süreli kullan m nda, a z içerisinde halk taraf ndan pamukçuk olarak adland r lan mantar enfeksiyonlar geliflebilir. Bu sorun, ilac n kullan m ndan sonra hastan n a z n 2-3 kez bol su ile çalkamas fleklindeki çok basit bir uygulama ile tamamen önlenebilir. Eczac n z ilaç kullan m nda yaflayabilece iniz sorunlar n giderilmesi/önlenmesi ve tedavinizden maksimum fayda sa layabilmeniz konusunda size dan flmanl k yapmak için gerekli bilgi donan m na sahip kiflidir. Lütfen eczac n za dan fl n! Sa l kl günler diliyorum

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı