T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/05) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/06) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/07) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/08) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/09) (R.G. 01 ġubat ) - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (R.G. 01 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 1/2/2014 Tarihli ve 230 Sayılı Kararı (R.G. 01 ġubat Mükerrer) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 02 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2014 Tarihli ve 248 Sayılı Kararı (R.G. 02 ġubat Mükerrer) - Adalet Bakanlığı Atama Kararları (R.G. 04 ġubat ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 04 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 227 Sayılı Kararı (R.G. 04 ġubat ) Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı Ġlan Edilen ġanlıurfa Ġlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köy Altı YerleĢim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak KarĢılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Olmaları Hakkında 5789 Sayılı Karar (R.G. 05 ġubat ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarının YurtdıĢı TeĢkilatını OluĢturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu ġehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve

2 Bağlı Bulunduğu Misyonlar Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 5843 Sayılı Karar (R.G. 05 ġubat ) Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan EĢyanın Teslimi ve Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 05 ġubat ) Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren EĢyanın Teslimi ve Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 05 ġubat ) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) (R.G. 05 ġubat ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361) (R.G. 05 ġubat ) - Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına ĠliĢkin Tebliğ (Türkak: 2014/1) (R.G. 05 ġubat ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 05 ġubat ) - Erzincan Ġlinde Tesis Edilecek Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5781 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Tokat Ġli, Almus ve ReĢadiye Ġlçelerinde Tesis Edilecek Çilehane Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5783 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Van - Engil Enerji Ġletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5784 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Van B2B - Ġran Sınır Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5788 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı YerleĢim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanından Çıkarılması Hakkında 5791 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Elif Havza TM-Erzurum 1 TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5802 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel

3 Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5803 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Batman Ġli, Merkez Ġlçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sisteminin kurulabilmesi amacıya bulunduğu yer ile parsel numarası belirtilen taģınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması Hakkında 5816 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Trabzon Ġlinde Bulunan ve Ekli Listede Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen TaĢınmazların Sağlık Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5842 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Yüksekova Trafo Merkezi Projesi Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5851 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Çine Projesi Kapsamındaki Gökbel Barajının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5854 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Türk Patent Enstitüsü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 06 ġubat ) - DanıĢtay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı (R.G. 06 ġubat ) - DÜZELTME Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına ĠliĢkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1) Ġle Ġlgili (R.G. 06 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Sınır Birlikleri DeğiĢimi Tatbikatının Ġcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine ĠliĢkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 5779 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet ĠĢbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 5792 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında VatandaĢlarının KarĢılıklı Seyahatlerine ĠliĢkin AnlaĢmada DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Notaların Onaylanması Hakkında 5855 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Niğde Ġli, Çamardı Ġlçesinde Tesis Edilecek Sude Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5782 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Uygulama Alanı Ġlan Edilen Batman Ġlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında 5790 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Bazı Maddelerin 2313 Sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında 5818 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) kv Edirne TM-Ediçim TM Enerji Ġletim Hattının Edirne TM ye Ġrtibatı

4 ile 154 kv Babaeski TM-Edirne TM Enerji Ġletim Hattının Edirne TM ye Ġrtibatı Enerji Ġletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5835 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Meriç-Çakmak I. Merhale Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5841 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Umuma Mahsus Pasaport Hamili Macaristan VatandaĢlarına, Türkiye ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam KalıĢ Süreleri 180 Gün Ġçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında 5881 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 5780 Sayılı Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) (R.G. 07 ġubat ) kv (Soma B-Akhisar) BrĢ.N-Gökres 2 RES (Girdi-Çıktı) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5785 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv (AlaĢehir-UĢak OSB) BrĢ.N-Kula Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5786 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Olur Havza TM-Ayvalı HES Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5787 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Ġspir-Arkun Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5806 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Babaeski-Edirne Enerji Ġletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5836 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv (Alpaslan-Adilcevaz) BrĢ.N.-Bulanık TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5837 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat

5 ) kv Zetes-Amasra TES (HEMA) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5850 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 08 ġubat ) - Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve AnlaĢması Genel Tebliği (Sıra No: 2) (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarih ve 2013/1977 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarih ve 2013/2103 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarih ve 2013/5028 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Ġzmir Ġli, Tire Ġlçesinde Tesis Edilecek ÖdemiĢ Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5857 Sayılı Karar (R.G. 09 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-15 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-16 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-17 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanları (R.G. 11 ġubat ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında ĠĢleme) (Seri No: 3) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında ĠĢleme) (Seri No: 6) (R.G. 12 ġubat ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/1/2014 Tarih ve [01/1/A] Sayılı Kararı (R.G. 12 ġubat ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 13 ġubat ) - Toplu Konut Ġdaresi Tarafından ġehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri Ġle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik (R.G. 13 ġubat ) - Adalet Bakanlığı Ceza Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢyurtları Kurumundan Ġlan (R.G. 13 ġubat ) - Ġskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 ġubat ) - Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 ġubat ) - Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ (R.G. 14 ġubat ) - ĠĢveren Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 14 ġubat )

6 - Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 (R.G. 14 ġubat ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 14 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6520 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6521 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin KuruluĢu ve Faaliyetlerine Dair AnlaĢmanın Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6522 Sayılı Karar (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Arasında BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin Ġstanbul da Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması Uygun Bulunduğundan Daire 6523 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Ġdari Yaptırımlar Yönetmeliği (R.G. 15 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 11/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-18, 2014/ÖĠB-K-19, 2014/ÖĠB-K-20, 2014/ÖĠB-K-21, 2014/ÖĠB-K-22, 2014/ÖĠB-K-23, 2014/ÖĠB-K-24, 2014/ÖĠB-K-25, 2014/ÖĠB-K-26, 2014/ÖĠB-K-27, 2014/ÖĠB-K-28, 2014/ÖĠB-K-29, 2014/ÖĠB-K-30, 2014/ÖĠB-K-31, 2014/ÖĠB-K-32 Sayılı Kararlar (R.G. 15 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 13/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-33, 2014/ÖĠB-K-34 Sayılı Kararları (R.G. 15 ġubat ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarih ve [01/13] Sayılı Kararı (R.G. 15 ġubat ) TEBLĠĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/5

7 ĠĢyeri : Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. Diyarbakır Cad. Atatürk Parkı KarĢısı BATMAN SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Güvenlik-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirket tarafından Diyarbakır Cad. Atatürk Parkı KarĢısı BATMAN adresinde kurulu bulunan Vorldmar AlıĢveriĢ Merkezi bünyesinde market iģletmeciliği faaliyetlerinin yerine getirildiği, iģyeri güvenliğinin özel güvenlik elemanlarınca yerine getirildiği, bu elemanların kapalı otopark ve üç katlı alıģveriģ merkezinin güvenliğini sağladıkları, özel güvenlik hizmetlerinin sevk ve idaresinin market tarafından yürütülmesi nedeniyle asıl iģe yardımcı iģler olduğu, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliği'nin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/6 ĠĢyeri : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. ve Tic. A.ġ. Sigara Ambalaj Fab. Turan Mah. TOSBĠ Yol 1 Sok. No:4 Tire/ĠZMĠR SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. Ġnceleme : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen iģyerinde yürütülen iģin mukavva kutuların üzerine baskı yapılarak (sigara paketi için) bunların sigara yerleģtirilecek Ģekilde kesilmesi, paketlenmesi, istiflenmesi ve satıģı iģlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. iģyerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/7

8 ĠĢyeri : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. NOSAB Sedir Cad Sok. No:6 Nilüfer/BURSA SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġnceleme : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin NOSAB Sedir Cad Sok. No:6 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan merkez iģyerinde yarı mamul Ģeklinde gelen yakıt ve fren borularının kesme, büküm ve montajlama iģlemlerinin yapıldığı, Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı Gençlik Cad. No: 3010 Gebze/KOCAELĠ adresinde bulunan Ģube iģyerinde ise otomotiv sanayi için plastik yakıt tankı ve plastikten yakıt deposu üretim iģinin gerçekleģtirildiği, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/8 ĠĢyeri : KG Grup Tur. Tem. ĠnĢ. Org. Yat. San. ve Tic. Ltd. ġti. Binevler Mah. 31 No'lu Sok. No:17/K:2 GAZĠANTEP Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası-Hizmet-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : KG Grup Tur. Tem. ĠnĢ. Org. Yat. San. ve Tic. Ltd. ġti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin çoğunluk hissesi Gaziantep BüyükĢehir Belediyesine ait olan Gazibel Hizmet MüĢavirlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. ile düzenlenen "Belediyeye Ait Otobüslerde ÇalıĢtırılmak Üzere Personel Hizmet Alım ĠĢi Alt Yüklenici SözleĢmesi" çerçevesinde, belediye otobüsü ile yapılan Ģehir içi ve banliyö yolcu taģımacılığı iģlerini yürüttüğü, ayrıca yine hizmet alım sözleģmesi ile Ġmamkayalıoğlu Otom. A.ġ.'ye ait Binevler Ġpekyolu ve Küsget ġubeleri ile KarkamıĢ Gümrük Müdürlüğü, Gap Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Keklik Üretme Ġstasyonunda temizlik iģlerini yürüttüğü, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkolunda, ġehitkamil Belediyesi ile düzenlenen "Kontrol ve Denetim Hizmetleri SözleĢmesi" çerçevesinde çalıģtırılan iģçilerin büro iģi yaptıkları, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda, yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI

9 Karar No. : 2014/9 ĠĢyeri : Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. Büyükdere Cad. Liköryanı Sok. Akabe Tic. Merkezi No:78-80/702 Mecidiyeköy-ġiĢli/ĠSTANBUL(Merkez) Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası Ġnceleme : Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin hizmet alım sözleģmesi ile Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. Dereli Sok. No:1 Çayırova/KOCAELĠ adresinde bulunan Akbank Bankacılık Merkezinde çağrı merkezi, arģiv ve evrak operasyon iģleri, Büyükdere Cad. Sabancı Plaza Levent-ġiĢli/ĠSTANBUL adresinde bulunan Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğünde bireysel kredi talep toplama ve satıģ iģleri, Meclisi Mebusan Caddesi No:67 Fındıklı- BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresinde bulunan Aksigorta A.ġ. ve Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğüne ait Bankacılık Merkezi ile Fevzi Çakmak Cad. Berk Plaza Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Aksigorta A.ġ. Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Bölge Müdürlüğünde bilgisayar operatörlüğü iģleri, Büyükdere Cad. No:83 Mecidiyeköy ġiģli/ġstanbul adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası A.ġ'nin Genel Müdürlük Ek Hizmet Binasında, Barbaros Mah. ġebboy Sok. No: 4 AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde, Söğütözü 2. Cad. Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ile Türkiye Halk Bankası Konya, Balıkesir, Antalya, Kayseri, Bursa, Trabzon, Samsun, Tekirdağ, Adana, Denizli, Gaziantep, Erzurum, Ġzmir, Diyarbakır, EskiĢehir Bölge Müdürlüklerinde makam Ģoförlüğü hizmeti iģleri, Söğütözü 2. Cad. Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında sekreterlik, evrak tasnif, muhaberat, evrak dağıtım, iç kurye, arģiv, veri giriģ operasyon, çay servisi, bina iģletme, bakım ve onarım iģleri, Büyükdere Cad. No:82 Mecidiyeköy ġiģli/ġstanbul adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ek hizmet binası ve Barbaros Mah. ġebboy Sok. No:4 AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde bina iģletme, bakım ve onarım iģleri, Sultanhanı Belediyesi Konya yolu üzeri 33. Km. AKSARAY adresinde bulunan Keskinkılıç (BALKÜPÜ) Gıda San. ve Tic. A.ġ.'de depo, sağlık, paketleme, üretim, analiz, bakım onarım, boģaltma-kantar, kalite kontrol iģleri, Ġstanbul Yolu Trafo Durağı KarĢısı Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'nin Ģoförlük, garsonluk, aģçılık, bulaģıkçılık iģleri, Meclisi Mebusan Cad. Oyak Han Fındıklı-BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresinde bulunan AXA Sigorta A.ġ.'nin bilgisayar operatörlüğü, evrak arģivleme ve muhaberat iģlerini yürüttüğü, merkez iģyerinde ise büro hizmeti olan sekreterya, muhasebe, insan kaynakları, veri hazırlama ve giriģi iģlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. ve bağlı iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TARĠFE

10 MADDE 1 28/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Kısmının 8 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ,00-TL dan yukarısı % 1.00 için MADDE 2 Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. [R.G. 01 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - BaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 31/1/2014 tarihli yazıda aynen; 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 18. maddesinin (b) fıkrasında; Belediye BaĢkanlığı seçiminde kullanılacak birleģik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından kur'a esasına göre en baģta ve ortada partinin özel iģareti, özel iģaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra, çapı 2 cm olan bir boģ daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday ad ve soyadları konulur. hükmü yer almaktadır sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 18. maddesinin (b) fıkrası ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı karar metnine dahil bulunan seçim takvimi uyarınca; 22 Ocak 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2014 tarihli, 2014/97 sayılı kararı ile 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de, siyasi partilerin birleģik oy pusulasındaki yerlerinin (sıralarının) belirlenmesi ile ilgili olarak siyasi parti temsilcileri huzurunda ad çekme (kur a) iģlemi yapılacağına, Ad çekme (kur a) iģleminin 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de Yüksek Seçim Kurulunun MithatpaĢa Caddesi No:12 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacağına, Yapılacak ad çekme (kur a) iģleminde, siyasi partileri temsil edecek olan kiģinin ad ve soyadının en geç 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat e kadar Kurulumuz BaĢkanlığına bildirilmesi, bu bildirime; ilgilinin temsil yetkisini gösteren belgenin eklenmesi ve siyasi parti temsilcilerinin aynı gün saat de belirtilen adreste hazır bulundurulmasına, Kararın Resmî Gazete de yayımlanması suretiyle seçime katılacak siyasi parti genel baģkanlıklarına tebliğ edilmiģ sayılacağına, karar verilmiģ, ancak bu bildirime rağmen Genç Parti Genel BaĢkanlığınca ad çekme (kur a) iģlemine partiyi temsil edecek yetkili bir kiģi bildirilmemiģ, 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de Yüksek Seçim Kurulunun da yapılan ad çekme (kur a) iģleminde Genç Parti Genel BaĢkanlığı temsilcisi yerine Yüksek Seçim Kurulunca olmak üzere ad çekme (kur a) iģlemi gerçekleģtirilmiģ olup, Genç Partiye birleģik oy pusulasının solundan sağına doğru sekizinci sırada yer verilmiģtir.

11 Bu iģlemlerden sonra, 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, siyasi partilerin birleģik oy pusulalarının basımına esas olmak üzere, BaĢkanlığımızca Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen siyasi partilere ait amblem örneğine istinaden kliģe (film) yaptırılmıģ, siyasi parti genel baģkanlıklarına yazılan BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı ile siyasi parti genel baģkanlıklarınca görevlendirilecek kiģinin yetki belgesi ile birlikte en geç 28/1/2014 tarihine kadar Kurulumuz BaĢkanlığına müracaat ederek (partinize ait amblem örneğinin renkli ve tek renk çıktısı ile birlikte) söz konusu kliģe (film) örneğinin uygun olup olmadığının imzası ile belgelendirilmesi gerektiği bildirilmiģtir. Ancak, BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı bugüne kadar Genç Parti Genel BaĢkanlığına tebliğ edilemediğinden, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneği parti yetkilisi tarafından tasdik edilememiģtir. Bu nedenle, 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen partiye süre verilmesine, bu süre içerisinde herhangi bir baģvurunun olmaması durumunda Genç Partinin kliģe (film) örneğine Kurulumuzca resen uygunluk onayı verilip verilemeyeceği veya bundan sonra yapılacak iģlemler hakkında nasıl bir yol izleneceği hususunda bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: BaĢkanlık teklifinde belirtildiği üzere; BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı bugüne kadar Genç Parti Genel BaĢkanlığına tebliğ edilemediğinden, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneği parti yetkilisi tarafından tasdik edilerek uygunluk onayının verilmediği anlaģılmıģtır. Bu nedenle; a) 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, gerekli onayın verilmesi için 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi partiye süre verilmesine, b) 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi parti tarafından herhangi bir müracaat yapılmadığı takdirde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneğinin oy pusulalarının basımına esas olmak üzere kullanılmasına, c) Kararın Resmî Gazete de yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ edilmiģ sayılmasına, karar verilmesi gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, gerekli onayın verilmesi için 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi partiye süre verilmesine, 2-3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi parti tarafından herhangi bir müracaat yapılmadığı takdirde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneğinin oy pusulalarının basımına esas olmak üzere kullanılmasına, 3- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ edilmiģ sayılmasına, 4- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 5- Karar örneğinin Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine, 31/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12 BaĢkan BaĢkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Üye Üye Üye Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Üye Üye Üye Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Hakkı MANAV [R.G. 01 ġubat Mükerrer] Adalet Bakanlığından : Ankara 24. Ġcra Müdürlüğünün 2008/10492 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 807/1-1 Ankara 24. icra Müdürlüğünün 2008/880 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 808/1-1 [R.G. 02 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığınca Kurulumuza sunulan 02/02/2014 tarihli yazıda aynen; Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli ve 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde; 31 Ocak 2014 Cuma günü;. 6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı 2015-8 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2013 Sayı 2013-14 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-5 Nisan 202 Yayımlandığı Tarih 5 Nisan 202 Sayı 202-7 İÇİNDEKİLER - - - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2015 CUMARTESİ Sayı : 29288 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı