T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/05) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/06) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/07) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/08) (R.G. 01 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/09) (R.G. 01 ġubat ) - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (R.G. 01 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 1/2/2014 Tarihli ve 230 Sayılı Kararı (R.G. 01 ġubat Mükerrer) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 02 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2014 Tarihli ve 248 Sayılı Kararı (R.G. 02 ġubat Mükerrer) - Adalet Bakanlığı Atama Kararları (R.G. 04 ġubat ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 04 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 227 Sayılı Kararı (R.G. 04 ġubat ) Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı Ġlan Edilen ġanlıurfa Ġlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köy Altı YerleĢim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak KarĢılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Olmaları Hakkında 5789 Sayılı Karar (R.G. 05 ġubat ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarının YurtdıĢı TeĢkilatını OluĢturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu ġehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve

2 Bağlı Bulunduğu Misyonlar Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 5843 Sayılı Karar (R.G. 05 ġubat ) Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan EĢyanın Teslimi ve Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 05 ġubat ) Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren EĢyanın Teslimi ve Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 05 ġubat ) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) (R.G. 05 ġubat ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361) (R.G. 05 ġubat ) - Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına ĠliĢkin Tebliğ (Türkak: 2014/1) (R.G. 05 ġubat ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 05 ġubat ) - Erzincan Ġlinde Tesis Edilecek Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5781 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Tokat Ġli, Almus ve ReĢadiye Ġlçelerinde Tesis Edilecek Çilehane Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5783 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Van - Engil Enerji Ġletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5784 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Van B2B - Ġran Sınır Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5788 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı YerleĢim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanından Çıkarılması Hakkında 5791 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Elif Havza TM-Erzurum 1 TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5802 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel

3 Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5803 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Batman Ġli, Merkez Ġlçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sisteminin kurulabilmesi amacıya bulunduğu yer ile parsel numarası belirtilen taģınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması Hakkında 5816 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Trabzon Ġlinde Bulunan ve Ekli Listede Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen TaĢınmazların Sağlık Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5842 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) kv Yüksekova Trafo Merkezi Projesi Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5851 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Çine Projesi Kapsamındaki Gökbel Barajının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5854 Sayılı Karar (R.G. 06 ġubat ) - Türk Patent Enstitüsü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 06 ġubat ) - DanıĢtay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı (R.G. 06 ġubat ) - DÜZELTME Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına ĠliĢkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1) Ġle Ġlgili (R.G. 06 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Sınır Birlikleri DeğiĢimi Tatbikatının Ġcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine ĠliĢkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 5779 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet ĠĢbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 5792 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında VatandaĢlarının KarĢılıklı Seyahatlerine ĠliĢkin AnlaĢmada DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Notaların Onaylanması Hakkında 5855 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Niğde Ġli, Çamardı Ġlçesinde Tesis Edilecek Sude Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5782 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Uygulama Alanı Ġlan Edilen Batman Ġlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında 5790 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Bazı Maddelerin 2313 Sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında 5818 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) kv Edirne TM-Ediçim TM Enerji Ġletim Hattının Edirne TM ye Ġrtibatı

4 ile 154 kv Babaeski TM-Edirne TM Enerji Ġletim Hattının Edirne TM ye Ġrtibatı Enerji Ġletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5835 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Meriç-Çakmak I. Merhale Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5841 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Umuma Mahsus Pasaport Hamili Macaristan VatandaĢlarına, Türkiye ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam KalıĢ Süreleri 180 Gün Ġçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında 5881 Sayılı Karar (R.G. 07 ġubat ) - Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 5780 Sayılı Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 ġubat ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) (R.G. 07 ġubat ) kv (Soma B-Akhisar) BrĢ.N-Gökres 2 RES (Girdi-Çıktı) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5785 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv (AlaĢehir-UĢak OSB) BrĢ.N-Kula Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5786 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Olur Havza TM-Ayvalı HES Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5787 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Ġspir-Arkun Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5806 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv Babaeski-Edirne Enerji Ġletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5836 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) kv (Alpaslan-Adilcevaz) BrĢ.N.-Bulanık TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5837 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat

5 ) kv Zetes-Amasra TES (HEMA) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5850 Sayılı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 08 ġubat ) - Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve AnlaĢması Genel Tebliği (Sıra No: 2) (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarih ve 2013/1977 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarih ve 2013/2103 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarih ve 2013/5028 BaĢvuru Numaralı Karar (R.G. 08 ġubat ) - Ġzmir Ġli, Tire Ġlçesinde Tesis Edilecek ÖdemiĢ Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5857 Sayılı Karar (R.G. 09 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-15 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-16 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 7/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-17 Sayılı Karar (R.G. 11 ġubat ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanları (R.G. 11 ġubat ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında ĠĢleme) (Seri No: 3) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında ĠĢleme) (Seri No: 6) (R.G. 12 ġubat ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/1/2014 Tarih ve [01/1/A] Sayılı Kararı (R.G. 12 ġubat ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 13 ġubat ) - Toplu Konut Ġdaresi Tarafından ġehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri Ġle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik (R.G. 13 ġubat ) - Adalet Bakanlığı Ceza Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢyurtları Kurumundan Ġlan (R.G. 13 ġubat ) - Ġskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 ġubat ) - Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 ġubat ) - Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ (R.G. 14 ġubat ) - ĠĢveren Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 14 ġubat )

6 - Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 (R.G. 14 ġubat ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 14 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6520 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6521 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin KuruluĢu ve Faaliyetlerine Dair AnlaĢmanın Onaylanması Uygun Bulunduğuna Dair 6522 Sayılı Karar (R.G. 15 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Arasında BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin Ġstanbul da Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması Uygun Bulunduğundan Daire 6523 Sayılı Kanun (R.G. 15 ġubat ) - Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Ġdari Yaptırımlar Yönetmeliği (R.G. 15 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 11/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-18, 2014/ÖĠB-K-19, 2014/ÖĠB-K-20, 2014/ÖĠB-K-21, 2014/ÖĠB-K-22, 2014/ÖĠB-K-23, 2014/ÖĠB-K-24, 2014/ÖĠB-K-25, 2014/ÖĠB-K-26, 2014/ÖĠB-K-27, 2014/ÖĠB-K-28, 2014/ÖĠB-K-29, 2014/ÖĠB-K-30, 2014/ÖĠB-K-31, 2014/ÖĠB-K-32 Sayılı Kararlar (R.G. 15 ġubat ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 13/2/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-33, 2014/ÖĠB-K-34 Sayılı Kararları (R.G. 15 ġubat ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarih ve [01/13] Sayılı Kararı (R.G. 15 ġubat ) TEBLĠĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/5

7 ĠĢyeri : Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. Diyarbakır Cad. Atatürk Parkı KarĢısı BATMAN SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Güvenlik-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirket tarafından Diyarbakır Cad. Atatürk Parkı KarĢısı BATMAN adresinde kurulu bulunan Vorldmar AlıĢveriĢ Merkezi bünyesinde market iģletmeciliği faaliyetlerinin yerine getirildiği, iģyeri güvenliğinin özel güvenlik elemanlarınca yerine getirildiği, bu elemanların kapalı otopark ve üç katlı alıģveriģ merkezinin güvenliğini sağladıkları, özel güvenlik hizmetlerinin sevk ve idaresinin market tarafından yürütülmesi nedeniyle asıl iģe yardımcı iģler olduğu, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliği'nin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Vorldmar Mağ. Tekst. Petr. Elektro. Turz. Nak. ĠnĢ. Taah. Tic. A.ġ. iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/6 ĠĢyeri : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. ve Tic. A.ġ. Sigara Ambalaj Fab. Turan Mah. TOSBĠ Yol 1 Sok. No:4 Tire/ĠZMĠR SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. Ġnceleme : Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen iģyerinde yürütülen iģin mukavva kutuların üzerine baskı yapılarak (sigara paketi için) bunların sigara yerleģtirilecek Ģekilde kesilmesi, paketlenmesi, istiflenmesi ve satıģı iģlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Mayr-Melnhof Graphia Ġzmir Karton San. Tic. A.ġ. iģyerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/7

8 ĠĢyeri : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. NOSAB Sedir Cad Sok. No:6 Nilüfer/BURSA SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġnceleme : TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin NOSAB Sedir Cad Sok. No:6 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan merkez iģyerinde yarı mamul Ģeklinde gelen yakıt ve fren borularının kesme, büküm ve montajlama iģlemlerinin yapıldığı, Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı Gençlik Cad. No: 3010 Gebze/KOCAELĠ adresinde bulunan Ģube iģyerinde ise otomotiv sanayi için plastik yakıt tankı ve plastikten yakıt deposu üretim iģinin gerçekleģtirildiği, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ġti. iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/8 ĠĢyeri : KG Grup Tur. Tem. ĠnĢ. Org. Yat. San. ve Tic. Ltd. ġti. Binevler Mah. 31 No'lu Sok. No:17/K:2 GAZĠANTEP Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası-Hizmet-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : KG Grup Tur. Tem. ĠnĢ. Org. Yat. San. ve Tic. Ltd. ġti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin çoğunluk hissesi Gaziantep BüyükĢehir Belediyesine ait olan Gazibel Hizmet MüĢavirlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. ile düzenlenen "Belediyeye Ait Otobüslerde ÇalıĢtırılmak Üzere Personel Hizmet Alım ĠĢi Alt Yüklenici SözleĢmesi" çerçevesinde, belediye otobüsü ile yapılan Ģehir içi ve banliyö yolcu taģımacılığı iģlerini yürüttüğü, ayrıca yine hizmet alım sözleģmesi ile Ġmamkayalıoğlu Otom. A.ġ.'ye ait Binevler Ġpekyolu ve Küsget ġubeleri ile KarkamıĢ Gümrük Müdürlüğü, Gap Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Keklik Üretme Ġstasyonunda temizlik iģlerini yürüttüğü, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkolunda, ġehitkamil Belediyesi ile düzenlenen "Kontrol ve Denetim Hizmetleri SözleĢmesi" çerçevesinde çalıģtırılan iģçilerin büro iģi yaptıkları, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda, yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI

9 Karar No. : 2014/9 ĠĢyeri : Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. Büyükdere Cad. Liköryanı Sok. Akabe Tic. Merkezi No:78-80/702 Mecidiyeköy-ġiĢli/ĠSTANBUL(Merkez) Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası Ġnceleme : Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin hizmet alım sözleģmesi ile Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. Dereli Sok. No:1 Çayırova/KOCAELĠ adresinde bulunan Akbank Bankacılık Merkezinde çağrı merkezi, arģiv ve evrak operasyon iģleri, Büyükdere Cad. Sabancı Plaza Levent-ġiĢli/ĠSTANBUL adresinde bulunan Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğünde bireysel kredi talep toplama ve satıģ iģleri, Meclisi Mebusan Caddesi No:67 Fındıklı- BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresinde bulunan Aksigorta A.ġ. ve Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğüne ait Bankacılık Merkezi ile Fevzi Çakmak Cad. Berk Plaza Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Aksigorta A.ġ. Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Bölge Müdürlüğünde bilgisayar operatörlüğü iģleri, Büyükdere Cad. No:83 Mecidiyeköy ġiģli/ġstanbul adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası A.ġ'nin Genel Müdürlük Ek Hizmet Binasında, Barbaros Mah. ġebboy Sok. No: 4 AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde, Söğütözü 2. Cad. Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ile Türkiye Halk Bankası Konya, Balıkesir, Antalya, Kayseri, Bursa, Trabzon, Samsun, Tekirdağ, Adana, Denizli, Gaziantep, Erzurum, Ġzmir, Diyarbakır, EskiĢehir Bölge Müdürlüklerinde makam Ģoförlüğü hizmeti iģleri, Söğütözü 2. Cad. Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında sekreterlik, evrak tasnif, muhaberat, evrak dağıtım, iç kurye, arģiv, veri giriģ operasyon, çay servisi, bina iģletme, bakım ve onarım iģleri, Büyükdere Cad. No:82 Mecidiyeköy ġiģli/ġstanbul adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ek hizmet binası ve Barbaros Mah. ġebboy Sok. No:4 AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde bina iģletme, bakım ve onarım iģleri, Sultanhanı Belediyesi Konya yolu üzeri 33. Km. AKSARAY adresinde bulunan Keskinkılıç (BALKÜPÜ) Gıda San. ve Tic. A.ġ.'de depo, sağlık, paketleme, üretim, analiz, bakım onarım, boģaltma-kantar, kalite kontrol iģleri, Ġstanbul Yolu Trafo Durağı KarĢısı Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'nin Ģoförlük, garsonluk, aģçılık, bulaģıkçılık iģleri, Meclisi Mebusan Cad. Oyak Han Fındıklı-BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresinde bulunan AXA Sigorta A.ġ.'nin bilgisayar operatörlüğü, evrak arģivleme ve muhaberat iģlerini yürüttüğü, merkez iģyerinde ise büro hizmeti olan sekreterya, muhasebe, insan kaynakları, veri hazırlama ve giriģi iģlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Bilkay Bilgi Kayıt Organizasyon ve Tic. Ltd. ġti. ve bağlı iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 01 ġubat ] Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TARĠFE

10 MADDE 1 28/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Kısmının 8 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ,00-TL dan yukarısı % 1.00 için MADDE 2 Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. [R.G. 01 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - BaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 31/1/2014 tarihli yazıda aynen; 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 18. maddesinin (b) fıkrasında; Belediye BaĢkanlığı seçiminde kullanılacak birleģik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından kur'a esasına göre en baģta ve ortada partinin özel iģareti, özel iģaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra, çapı 2 cm olan bir boģ daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday ad ve soyadları konulur. hükmü yer almaktadır sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 18. maddesinin (b) fıkrası ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı karar metnine dahil bulunan seçim takvimi uyarınca; 22 Ocak 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2014 tarihli, 2014/97 sayılı kararı ile 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de, siyasi partilerin birleģik oy pusulasındaki yerlerinin (sıralarının) belirlenmesi ile ilgili olarak siyasi parti temsilcileri huzurunda ad çekme (kur a) iģlemi yapılacağına, Ad çekme (kur a) iģleminin 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de Yüksek Seçim Kurulunun MithatpaĢa Caddesi No:12 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacağına, Yapılacak ad çekme (kur a) iģleminde, siyasi partileri temsil edecek olan kiģinin ad ve soyadının en geç 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat e kadar Kurulumuz BaĢkanlığına bildirilmesi, bu bildirime; ilgilinin temsil yetkisini gösteren belgenin eklenmesi ve siyasi parti temsilcilerinin aynı gün saat de belirtilen adreste hazır bulundurulmasına, Kararın Resmî Gazete de yayımlanması suretiyle seçime katılacak siyasi parti genel baģkanlıklarına tebliğ edilmiģ sayılacağına, karar verilmiģ, ancak bu bildirime rağmen Genç Parti Genel BaĢkanlığınca ad çekme (kur a) iģlemine partiyi temsil edecek yetkili bir kiģi bildirilmemiģ, 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat: de Yüksek Seçim Kurulunun da yapılan ad çekme (kur a) iģleminde Genç Parti Genel BaĢkanlığı temsilcisi yerine Yüksek Seçim Kurulunca olmak üzere ad çekme (kur a) iģlemi gerçekleģtirilmiģ olup, Genç Partiye birleģik oy pusulasının solundan sağına doğru sekizinci sırada yer verilmiģtir.

11 Bu iģlemlerden sonra, 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, siyasi partilerin birleģik oy pusulalarının basımına esas olmak üzere, BaĢkanlığımızca Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen siyasi partilere ait amblem örneğine istinaden kliģe (film) yaptırılmıģ, siyasi parti genel baģkanlıklarına yazılan BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı ile siyasi parti genel baģkanlıklarınca görevlendirilecek kiģinin yetki belgesi ile birlikte en geç 28/1/2014 tarihine kadar Kurulumuz BaĢkanlığına müracaat ederek (partinize ait amblem örneğinin renkli ve tek renk çıktısı ile birlikte) söz konusu kliģe (film) örneğinin uygun olup olmadığının imzası ile belgelendirilmesi gerektiği bildirilmiģtir. Ancak, BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı bugüne kadar Genç Parti Genel BaĢkanlığına tebliğ edilemediğinden, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneği parti yetkilisi tarafından tasdik edilememiģtir. Bu nedenle, 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen partiye süre verilmesine, bu süre içerisinde herhangi bir baģvurunun olmaması durumunda Genç Partinin kliģe (film) örneğine Kurulumuzca resen uygunluk onayı verilip verilemeyeceği veya bundan sonra yapılacak iģlemler hakkında nasıl bir yol izleneceği hususunda bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: BaĢkanlık teklifinde belirtildiği üzere; BaĢkanlığımızın 22/1/2014 tarihli, 848 sayılı yazısı bugüne kadar Genç Parti Genel BaĢkanlığına tebliğ edilemediğinden, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneği parti yetkilisi tarafından tasdik edilerek uygunluk onayının verilmediği anlaģılmıģtır. Bu nedenle; a) 2972 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, gerekli onayın verilmesi için 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi partiye süre verilmesine, b) 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi parti tarafından herhangi bir müracaat yapılmadığı takdirde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneğinin oy pusulalarının basımına esas olmak üzere kullanılmasına, c) Kararın Resmî Gazete de yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ edilmiģ sayılmasına, karar verilmesi gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, Genç Partinin kliģe (film) örneğine parti yetkilisi tarafından uygunluk onayı verilmediği dikkate alındığında, gerekli onayın verilmesi için 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi partiye süre verilmesine, 2-3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar adı geçen siyasi parti tarafından herhangi bir müracaat yapılmadığı takdirde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilen Genç Partiye ait amblem örneğine istinaden BaĢkanlığımızca yaptırılan kliģe (film) örneğinin oy pusulalarının basımına esas olmak üzere kullanılmasına, 3- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ edilmiģ sayılmasına, 4- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 5- Karar örneğinin Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine, 31/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12 BaĢkan BaĢkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Üye Üye Üye Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Üye Üye Üye Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Hakkı MANAV [R.G. 01 ġubat Mükerrer] Adalet Bakanlığından : Ankara 24. Ġcra Müdürlüğünün 2008/10492 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 807/1-1 Ankara 24. icra Müdürlüğünün 2008/880 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 808/1-1 [R.G. 02 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığınca Kurulumuza sunulan 02/02/2014 tarihli yazıda aynen; Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli ve 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde; 31 Ocak 2014 Cuma günü;. 6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü

13 Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baģkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karģılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, b) Ġlçe seçim kurulu baģkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen seçmenlere ait bilgi değiģikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında siyasi partilere verilmesi, ve bu listelere itirazların baģlaması (298/42, 123), (Saat 08.00)., 1 ġubat 2014 Cumartesi günü; Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)., 7 ġubat 2014 Cuma günü; Sandık bölgesi askı listelerindeki değiģikliklerin iģlenerek seçmen kütüklerinin kesinleģtirilmesi, Ģeklinde düzenlenmiģtir. Ancak, 31 Ocak - 1 ġubat 2014 tarihleri arasında siyasi partilerce askı süresi içinde gerçekleģen seçmenlere ait bilgi değiģikliklerini ihtiva eden listelere yapılacak itirazların; a) Ġlçe seçim kurullarınca hangi tarihe kadar karara bağlanacağı, b) Bu kararlara karģı il seçim kurullarına hangi tarihe kadar itiraz edileceği ve il seçim kurullarınca en son ne zaman karar verileceği, c) Söz konusu kararların nüfus müdürlüklerince iģlenmesinin hangi tarihe kadar bitirilmesi gerektiği, hususlarının açıklığa kavuģturulması için gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli ve 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde; 31 Ocak 2014 Cuma günü;. 6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baģkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karģılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, b) Ġlçe seçim kurulu baģkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen seçmenlere ait bilgi değiģikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında siyasi partilere verilmesi, ve bu listelere itirazların baģlaması (298/42, 123), (Saat 08.00)., 1 ġubat 2014 Cumartesi günü; Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)., 7 ġubat 2014 Cuma günü; Sandık bölgesi askı listelerindeki değiģikliklerin iģlenerek seçmen kütüklerinin kesinleģtirilmesi, Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge nin; Muhtarlık bölgesi askı listelerine kimlerin, nasıl itiraz edebilecekleri baģlıklı 11. maddesinde; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baģkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karģılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilir.

14 Ġlçe seçim kurulu baģkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleģen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değiģikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında ilçede teģkilatı bulunan siyasi parti baģkanlıklarına verilir. Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Bu itibarla; Ġlçe seçim kurulu baģkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen seçmenlere ait bilgi değiģikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere itirazın baģlaması üzerine; a) Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge nin 11. maddesinin son fıkrasında bu listelere yapılacak itirazların ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmüģ ise de; söz konusu itirazların ilçe seçim kurullarınca değerlendirilerek 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar karara bağlanmasına, b) Ġlçe seçim kurullarınca 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar verilen kararlara karģı, 4 ġubat 2014 Salı günü saat ye kadar il seçim kurullarına itiraz edilebileceğine, c) Ġl seçim kurullarınca bu itirazların 4 ġubat 2014 Salı günü saat a kadar kesin olarak karara bağlanmasına, d) Ġl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleģen ilçe seçim kurulu kararlarının 5 ġubat 2014 ÇarĢamba günü nüfus müdürlüklerinin iģlenmesine baģlanılarak, 6 ġubat 2014 PerĢembe günü saat ye kadar bitirilmesine, karar verilmesi gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1- Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge nin 11. maddesinin son fıkrasında bu listelere yapılacak itirazların ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmüģ ise de; söz konusu itirazların ilçe seçim kurullarınca değerlendirilerek 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar karara bağlanmasına, 2- Ġlçe seçim kurullarınca 3 ġubat 2014 Pazartesi günü saat ye kadar verilen kararlara karģı, 4 ġubat 2014 Salı günü saat ye kadar il seçim kurullarına itiraz edilebileceğine, 3- Ġl seçim kurullarınca bu itirazların 4 ġubat 2014 Salı günü saat a kadar kesin olarak karara bağlanmasına, 4- Ġl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleģen ilçe seçim kurulu kararlarının 5 ġubat 2014 ÇarĢamba günü nüfus müdürlüklerinin iģlenmesine baģlanılarak, 6 ġubat 2014 PerĢembe günü saat ye kadar bitirilmesine, 5- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 6- Kararın bir örneğinin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 7- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine, 02/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL

15 KARAKAYA COġKUN Üye Üye Üye Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Üye Üye [R.G. 02 ġubat Mükerrer] ADALET BAKANLIĞI ATAMA KARARLARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/74 1 Açık bulunan MüsteĢar Yardımcılığına, Ankara Hâkimi (38719) Selahaddin MENTEġ in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiģik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 3/2/2014 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/75 1 Açık bulunan MüsteĢar Yardımcılığına, Adalet BaĢmüfettiĢi (32474) Basri BAĞCI nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiģik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 3/2/2014 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/76 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, Avrupa Birliği Genel Müdürü (37744) Ali BĠLEN in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiģik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 3/2/2014 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı

16 [R.G. 04 ġubat ] TEBLĠĞ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan , , ve kodlarının tehlike sınıfı aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüģ, platin vb.) Az Tehlikeli Boya, vernik ve lak toptan ticareti Tehlikeli Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haģere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki geliģimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) Tehlikeli Mücevherlerin onarımı Tehlikeli MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 04 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - Kurulumuz BaĢkanlığına Yüksek Seçim Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Temsilcisi KürĢat ERGÜN, Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU, Saadet Partisi Temsilcisi Murat ÇOLAK, BarıĢ ve Demokrasi Partisi Temsilcisi Mahmut TANZĠ ve Adalet ve Kalkınma Partisi Temsilcisi ġeref MALKOÇ tarafından müģtereken imzalanarak gönderilen 29/01/2014 tarihli dilekçede; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri ile ilgili olarak; seçime katılacak tüm siyasi partilerin merkez yoklaması usulü ile adaylarını belirleyeceklerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirdikleri, aday belirlemenin devam ettiği bu süreçte değiģik siyasi partilerden aday adayı olan kiģilerin bir kısmının baģka bir siyasi partiden adaylıklarının sıklıkla gündeme geldiği, merkez yoklaması usulü ile aday adayı olan kiģilerin aday gösterilmedikleri siyasi partinin dıģında baģka bir siyasi partiden

17 aday gösterilmelerinin koģullarının alınacak bir ilke kararı ile belirlenmesine karar verilmesi istenilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: Kurulumuzca talep edilen konuda görüģ verilmemesi konusu önsorun olarak tartıģıldı, Kurulumuz BaĢkanvekili Turan KARAKAYA ile Üye Muharrem COġKUN un karģı oyları ve oy çokluğu ile görüģ verilmesi gerektiğine karar verilerek, konunun incelenmesine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 67. maddesinde; VatandaĢlar, kanunda gösterilen Ģartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun; Parti adaylarının tespiti baģlıklı 37. maddesinin; Birinci fıkrasında; Siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; serbest, eģit, gizli oy, açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. Ġkinci fıkrasında; Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının % 5'ini aģmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koģuluyla merkez adayı gösterebilirler. Ön seçim ya da aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasi partilerin merkez yoklaması veya diğer usullerden biri veya bir kaçı ile aday belirleme yetkileri saklıdır. Üçüncü fıkrasında; (...) Partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dıģındaki parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. Siyasi Partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı baģlıklı 40. maddesinin üçüncü fıkrasında; Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra baģka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. hükümleri yer almaktadır sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 10. ve yukarıda belirtilen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun 37. ve 40. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre, Milletvekili ve Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerinde adaylar; ilçe seçim kurulu baģkanının yönetim ve denetimi altında yapılan siyasi partilerin belli bir seçim çevresindeki kayıtlı bütün üyelerinin katılımıyla (önseçim), aday yoklaması usullerinden birisiyle veya bunların dıģında siyasi partilerin tüzüklerinde belirtilen merkez yoklaması yöntemiyle belirlenir. Buna göre, 2820 sayılı Kanun un 37. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde de öngörüldüğü üzere siyasi parti adaylarının tespiti önseçim ya da aday yoklaması ile yapılabileceği gibi, önseçim veya aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasi partilerin merkez yoklaması veya diğer usullerden biri veya birkaçı ile aday belirleme yetkileri bulunmaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenleme uyarınca da, partilerin merkez yoklaması dıģındaki parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Bu ifadeden de anlaģılacağı üzere, merkez yoklaması ile aday belirleme yetkisinin siyasi partilerin yetkili kuruluna ait olduğu kabul edilmelidir sayılı Kanun un 40. maddesinin üçüncü fıkrasındaki; bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra baģka bir partiden merkez adayı gösterilemez amir hükmünün, seçim kurullarının denetim ve gözetiminde yapılan önseçim ya da merkez adaylığı yoklamasına katılan aday adaylarının baģka bir partiden aday olamayacağına yönelik olduğu, bir siyasi partinin merkez yoklamasına katılan aday adayına iliģkin bulunmadığı Ģeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Esasen, siyasi partinin yetkili kurulu marifetiyle merkez yoklaması Ģeklinde yaptığı aday tespiti iģlemi seçim kurullarının

18 yönetim ve denetimi dıģında gerçekleģtirildiğinden, siyasi partilerin iç iģleri niteliğini taģımaktadır. Bu itibarla, bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılan aday adayının, o partiye ait aday listesinin il/ilçe seçim kurullarına verilmesinden önce aday adaylığından ayrıldığı takdirde, partisinden vaki aday adaylığından vazgeçmiģ sayılacağından, baģka bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılabileceği gibi partisinden istifa etmesi koģuluyla bağımsız aday da olabileceğine karar vermek gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1- Bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılan aday adayının, o partiye ait aday listesinin il/ilçe seçim kurullarına verilmesinden önce aday adaylığından ayrıldığı takdirde, partisinden vaki aday adaylığından vazgeçmiģ sayılacağından, baģka bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılabileceği gibi partisinden istifa etmesi koģuluyla bağımsız aday da olabileceğine, 2- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 3- Karar örneğinin seçime katılabilecek siyasi partiler genel baģkanlıklarına gönderilmesine, 4- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine, 30/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COġKUN Mehmet KÜRTÜL Üye Üye Üye Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Üye Ġlhan HANAĞASI Üye Hakkı MANAV [R.G. 04 ġubat ] BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/ sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen ġanlıurfa Ġlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen köy altı yerleģim birimlerinin ana köyden ayrılarak karģılarında belirtilen adlarla bağımsız köy olmaları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı

19 üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/1/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Liste için tıklayınız. [R.G. 05 ġubat ] Karar Sayısı : 2014/5843 Kamu kurum ve kuruluģlarının yurtdıģı teģkilatını oluģturan birimlerin nitelik, kurulduğu Ģehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değiģiklik yapılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; DıĢiĢleri Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/1/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

20 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 13/1/2014 TARĠHLĠ VE 2014/5843 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki DıĢiĢleri Bakanlığına ait (3), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yeralan ek, iptal ve değiģiklikler yapılmıģtır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Liste için tıklayınız. [R.G. 05 ġubat ] YÖNETMELĠK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN EġYANIN TESLĠMĠ VE SAKLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI .C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2014 Sayı 2014-2 ĠÇĠNDEKĠLER -

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Kasım 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Kasım 2014 Sayı 2014-22 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Aralık 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Aralık 2013 Sayı 2013-23 ĠÇĠNDEK

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2016 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2016 Sayı 2016-01 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Eylül 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Eylül 2013 Sayı 2013-17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim NOT: 29 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2014 2 TEMMUZ 2014 1- Bu Takvim,

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 16/1/2013 tarih ve (25) sayılı yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2015 Sayı 2015-11 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 23447294-121.01-E.78106 03/09/2015 Konu : 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İlgi : a) 31/08/2015 tarihli ve 29461 sayılı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI

31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28751 SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/5172 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2015 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2015 Sayı 2015-1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN KOMİSYONUNUNUN (TÜBAKKOM) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK, SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Adalet ve Kalkınma Partisi SKM Başkanı Yıldız SEFERİNOĞLU ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Şeref MALKOÇ tarafından müştereken imzalanarak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2014 Sayı 2014-1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6771 SAYILI KANUNUN 16 NİSAN 2017 TARİHİNDE HALKOYUNA SUNULMASINDA UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

S E Ç İ M T A K V İ M İ

S E Ç İ M T A K V İ M İ 12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 Konu: TİCARİ AMAÇ DIŞINDA İTHAL EDİLECEK BAZI EŞYA İÇİN 2015 YILINDA ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Nisan 2013 CUMA Sayı : 28629 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4416 24 Mart

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı