KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda sigortalıyı güvence altına alır. Kaza sonucu vefat Kaza sonucu daimi maluliyet Kritik hastalıklar İkinci görüş MADDE 2: GENEL ŞARTLAR ve TANIMLAMALAR Bu poliçede geçerli olan Genel Şartlar: Ferdi kaza sigortası genel şartları İlgili Genel Şartlar: ve metlife.com.tr adreslerinden temin edebilirsiniz. Aşağıdaki terimlerin işbu belge kapsamındaki tanımları şöyledir: Sigorta Şirketi:MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Bedeli veya Teminat tutarı : Sigorta Poliçe sinde belirtilen teminat tutarı anlamındadır. Sigortalı : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Başvuru Formunda belirtilen ve işbu Poliçe için başvurduğu an itibariyle en az on sekiz (18) ve en çok elli dokuz (59) yaşında olan ve poliçede adı geçen Sigortalı anlamına gelecektir. Günlük Yaşam Faaliyetleri : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıdaki anlamları taşıyacaktır: 1) Yıkanma: Banyoda ya da duşta yıkanma (banyo küvetine veya duşa giriş çıkış dahil) ya da başka yollarla tatminkar şekilde yıkanma kabiliyetini ifade eder. 2) Giyinme: Tüm giysileri ve duruma göre mevcut kuşakları, yapay kol ya da bacak uzuvlarını (kol veya bacak protezlerini) ya da diğer cerrahi araçları giyme, takma, bağlama, çözme ve çıkarma kabiliyeti. 3) Aktarma: Bir yataktan iskemleye ya da tekerlekli koltuğa geçebilme veya bunların tersini yapabilme kabiliyeti. 4) Mobilite: İçeride, düz yüzeyler üzerinde bir odadan diğer odaya geçme kabiliyeti. 5) Tuvalet: Yeterli düzeyde kişisel hijyeni koruyabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme kabiliyeti. 6) Beslenme: Yemek hazırlandıktan ve servis yapıldıktan sonra, kendini besleme kabiliyeti. Bekleme Süresi : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde; 1) Poliçe Başlangıç Tarihinden, veya 2) Sigorta Bedeli'nin artırılması durumunda, sadece artırım tutarı için geçerli olmak üzere, artışın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, veya 3) Fesih olmuş poliçenin yeniden yürürlüğe girme tarihinden itibaren 90 günlük süredir. Poliçenin her yıl dönümünde otomatik olarak yenilenmesi halinde, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren öngörülen Bekleme Süresi, işbu madde hükmünde (2) ve (3) şıklarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, yenilenen poliçe için bundan böyle geçerli olmaz. Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Tıbbi Tanısı, Kritik Hastalıklar Teminatı kapsamında yer alan ve tanımlanan hastalıklardan biri veya aynı başlıkta belirtilen teminat kapsamındaki cerrahi müdahalelerden birinin yapılmasını anlatır. Tıbbi Tanı veya Tanı Konulmuş terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıda tanımlandığı gibi, belirtilen şartlara sahip olan bir Hekim tarafından, yine aşağıda, ilgili Kritik Hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da, böyle belirli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlarına dayanılarak yapılacak olan kesin Tıbbi Tanıyı anlatır. Bu Tıbbi Tanı, Sigortalı tarafından sunulacak ve/veya şirketçe talep edilebilecek ek kanıtlar bazında Şirketin tıbbi danışmanınca teyid edilmelidir.

2 Yaralanma terimi, Sigortalının; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde iradesi dışındaki ani ve harici bir hadisenin doğrudan neticesinde ve diğer tüm nedenlerden bağımsız olarak ve anılan hadiseden itibaren 365 gün içerisinde meydana gelen bedensel yaralanma anlamına gelir. Önceden Varolan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi, Başvuru Formunda veya sağlık beyanında bildirilmiş olsun veya olunmasın Bekleme Süresinin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya tıbbi danışmana başvurulmuş veya tedavi edilmiş bulunan; herhangi bir hastalık veya herhangi bir rahatsızlık ve/veya herhangi bir şikayet belirtisi veya bulgusunun mevcudiyeti anlamına gelir. Ayrıca, Yaralanma'ya neden olan hadise Poliçe Başlangıç Tarihinden ya da Bekleme Süresinin bitiminden önce meydana gelmiş ise bu hadise de işbu Önceden Varolan Rahatsızlıklar / Hastalıklar terimi kapsamında kabul edilir. BÖLÜM II-TEMİNATLAR A) Ana Teminatlar 1) Kaza Sonucu Vefat 2) Kaza Sonucu Daimi Tam veya Daimi Kısmi Maluliyet B) Ek Teminat 1) Kritik Hastalıklar BÖLÜM III TEMİNATLARIN KAPSAMI A) ANA TEMİNATLAR KAZA SONUCU VEFAT & DAİMİ MALULİYET Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda kaza sayılan bir hal için Poliçe de ismi yazılı Sigortalı nın derhal veya kaza tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde ölümüne veya genel şartlarda belirtilen şekilde ve koşullarda maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, Şirket Poliçe de yazılı sigorta bedelini vefat durumlarında poliçe başvurusunda beyan edilmiş yada lehdar değişikliği talebi gelmişse en son talepe istinaden lehdarlara, yoksa kanuni varislerine; maluliyet durumunda ise yine genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine öder. (ilgili maluliyet durumu genel şartlarda yeralmaması durumunda Devlet yada Üniversitesi nden alınacak olan Özürlü Sağlık Raporu kapsamında değerlendirme yapılacaktır.) Bu teminatın kapsam dışı durumları Ferdi Kaza Genel Şartları nda belirtilmiştir B) EK TEMİNAT 1) KRİTİK HASTALIKLAR Kritik Hastalıklar Teminatı na dahil olan hastalıklar, tanısı ve tanımları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır: 1. İnme Beyin dokusu infarktı, serebral ve subaraknoid hemoraji, serebral embolizm ve serebral tromboz dahil serebrovasküler oluşum. Bu tanı aşağıda belirtilen şartlarla desteklenmelidir: Hadiseden en az 6 hafta sonra bir nörolog tarafından teyid edilmek üzere kalıcı nörolojik harabiyet olduğunu gösteren kanıt ibrazı; ve Teminat başlangıcından sonra ortaya çıkan yeni bir felç hadisesi olduğunu kanıtlayan Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve/veya diğer güvenilir görüntüleme teknikleri ile teyid edilen bulgular. Aşağıda durumlar kapsam dışıdır: Geçici iskemik ataklar, Yaralanma, infeksiyon, vaskülit ve inflamatuar hastalık nedeniyle oluşan beyin harabiyeti, Gözü veya optik siniri etkileyen vasküler hastalık, Vestibüler sistemin iskemik rahatsızlıkları.

3 2. Önemli Kanserler Habis hücrelerin normal dokuyu istila ve tahrip edecek şekilde kontrolsüz büyümesi ve yayılması ile karakterize olan malign (habis) tümör. Bu tanı histolojik malignite kanıtı ile desteklenmeli ve bir onkolog veya patolog tarafından teyid edilmelidir. Aşağıdaki haller kapsam dışıdır: Memede Carcinoma-in-Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3 dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; carcinoma-in-situ gibi malign değişiklikleri sergileyen tümörler ve histolojik olarak pre-malign veya non-invazif olarak tarif edilen tümörler, Yayılım gösterme durumları hariç olmak üzere breslow sınıflamasına göre kalınlığı 1.5 mm den az veya clark sınıflamasına göre evre 3 ten az olan melanomlar ile derinin bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomları ile hiperkeratozlar, Histolojik olarak TNM Sınıflandırmasına göre T1a veya T1b olarak sınıflandırılan prostat kanserleri veya eşdeğer veya daha düşük bir sınıflandırmaya uyan prostat kanserleri, Tiroidin çapı 1 cm.den küçük T1N0M0 papiler mikro-karsinoması, idrar kesesinin papiler mikrokarsinoması, ve RAI sınfılandırmasına göre 3. evrenin altındaki Kronik Lenfositik Lösemi, HIV infeksiyonu varlığındaki tüm tümörler. 3. İlk Kalp Krizi Kalbin ilgili alanına yeterli kan gitmemesi nedeniyle kalp kasının bir bölümünün ölümü. Bu tanı yeni bir kalp krizini gösteren aşağıdaki beş kriterden üçü veya daha fazlası ile desteklenmelidir: Tipik göğüs ağrısı öyküsü, CK-MB kalp enzimlerinin diyagnostik şekilde yükselmesi, İnfarkt kanıtı olan yeni elektrokardiyo-gream (EKG) değişiklikleri, Diagnostic elevation of Troponin (T or I) seviyesinin diyagnostik olarak yükselmesi, Hadiseden 3 ay veya daha uzun süre sonra yapılan ölçüme göre sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %50'den az olması. 4. Ciddi Koroner Arter Hastalığı Koroner anjiyo grafisi ile kanıtlanmak üzere, ana koroner arterlerden en az birinin lumeninin en az yüzde yetmişbeş (%75), diğer ikisinin (2) en az yüzde altmış (%60) daralması. Burada sözü edilen koroner arterler sol ana koroner damar, sol anterior desendan, circumflex ve sağ koroner arterlerdir. 5. Böbrek Yetmezliği Her iki böbreğin, kalıcı böbrek diyalizi veya böbrek transplantasyonu gerektirecek şekilde kronik geriye dönüşü olmayan bozukluğu. 6. Önemli Organ / Kemik İliği Transplantasyonu Alıcı olarak bir transplasyon (kendi vücuduna nakledilmesi) ameliyatı geçirmek Total kemik iliği ablasyonu sonrasında hematopoietik (kan yapım sistemi) kök hücreleri kullanılarak insan kemik iliği veya İlgili organ yetmezliğinin son aşamada olması nedeniyle kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas gibi insan organlarının hastaya transplante edilmesi. Herhangi başka diğer organların kısımlarının, dokuların veya hücrelerin transplantasyonu (nakli) kapsam dışıdır. 7. Aplastik Anemi Anemi, nötropeni ve trombositopeni ile sonuçlanan ve aşağıdakilerin en az biri (1) ile tedavi edilmeyi gerektiren kronik kalıcı kemik iliği yetersizliği: Kan ürünleri transfüzyonu, Kemik iliğini uyarıcı maddeler, İmmünosupresif (bağışıklığı baskılayıcı) ajanlar maddeler, Kemik iliği transplantasyonu. Teşhis bir hematolog tarafından teyid edilmelidir. 8. İşitme Kaybı (Sağırlık) Hastalık veya Yaralanma sonucunda her iki kulakta tüm seslere karşı total irreversibl (geri dönüşü olmayan) işitme kaybı. Bu tanı, bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı tarafından sağlanan ve teyid edilen odyometri ve ses eşiği testleri ile desteklenmelidir.

4 9. Konuşma Kaybı Ses tellerinin hastalanması veya zedelenmesi sonucunda total ve geri dönüşü olmayan konuşma yeteneğinin kaybı Konuşamama durumu kesintisiz en az oniki (12) ay süreyle tespit edilmiş olmalıdır. Bu tanı bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı tarafından verilecek tıbbi kanıtlarla desteklenmelidir. Her türlü psikiyatrik nedenle oluşan konuşma kayıpları kapsam dışıdır.konuşma kaybı, kavranabilir bir sözcük üreten veya anlaşılabilir bir sözlü iletişim kurma yeteneğinin kaybedilmesi anlamına gelir. 10. Alzheimer Hastalığı / Ciddi Demans Klinik değerlendirme ve görüntüleme testleri ile kanıtlanmak üzere, Alzheimir hastalığı veya irreversibl organik bozukluklar nedeniyle zihinsel ve sosyal fonksiyonlarda Sigortalının sürekli gözetim altında bulundurulmasını gerektiren bozulma ile sonuçlanan zihinsel kapasite bozukluğu veya kaybı. Bu tanı uygun bir konsültan doktorun klinik teyidi ve Şirketin tayin edeceği bir doktor tarafından teyid edilmelidir.aşağıdaki haller kapsam dışıdır: Nevroz ve psikiyatrik hastalıklar gibi organik olmayan hastalıklar, Madde bağımlılığı veya kullanımı, Aşırı alkol kullanımı ile ilgili beyin harabiyeti. 11. Parkinson Hastalığı Konsültan nörolog tarafından diyopatik Parkinson Hastalığı varlığının tartışmasız olarak teşhis edilmesi. Bu tanı aşağıdakilerin tümü ile desteklenmelidir: Hastalığın ilaçla kontrol altına alınamaması, Bozulmanın devam ettiğini gösteren ilerleyici belirtilerin varlığı, Sigortalının yukarıda tarif edilen Günlük Yaşam Aktivitelerinden en az üçünü (3) en az kesintisiz olarak altı (6) ay süreyle, yardımsız olarak yapamaması. Toksik sebepli, madde bağımlılığı ve ilaçlar nedeniyle oluşan Parkinsonizminin kapsam dışıdır. 12. Körlük (Görüş Kaybı) Akut Hastalık veya Yaralanma sonucunda her iki gözde total ve irreversibl görüş kaybı. Körlük bir oftalmolog (göz mütehassısı) tarafından teyid edilmelidir. 13. Koma En az doksanaltı (96) saat süreyle kalıcı olan bilinç kaybı durumu. Bu teşhis aşağıdakilerin tümüyle ilgili kanıtlarla desteklenmelidir: En az 96 saat süreyle dış uyaranlara veya içsel gereksinimlere yanıt verilmemesi, Yaşamın sürdürülmesi için yaşam desteği önlemlerinin gerekli olması, Komanın başlangıcından itibaren en az 30 gün sonra değerlendirilmek üzere, kalıcı nörolojik sekel ile sonuçlanan beyin bozuklukları. Doğrudan doğruya alkol, uyuşturucu madde veya aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan koma kapsam dışıdır. 14. Ciddi Yanıklar Sigortalının vücut yüzeyinin en az yüzde yirmisini (%20) kaplayan Üçüncü Derece Yanıklar (deri kalınlığının tamamını ilgilendiren harabiyet). 15. Mültipl Skleroz Kesin Mültipl Skleroz oluşumu. Bu tanı aşağıdakilerin tümü ile kanıtlanmalıdır: Tetkiklerde teşhisin Mültipl Skleroz olduğunu tartışmasız olarak teyid edilmesi, Kesintisiz olarak en az 6 ay süreyle meydana gelen mültipl nörolojik sekeller, Söz konusu semptomların veya nörolojik sekellerin alevlenmesi ve remisyonu ile ilgili iyi dökümente edilmiş öykü. SLE ve HIV gibi diğer nörolojik harabiyet nedenleri kapsam dışıdır. 16. Felç (Paralizi) Hastalık veya kendi kendine yapılmadığı sürece, Yaralanma nedeniyle oluşan paraliziye bağlı olarak her iki kolun veya her iki bacağın veya bir (1) kol ve bir (1) bacağın tamamen ve kalıcı olarak kullanılabilme yeteneğinin kaybedilmesi. Bu durumun konsültan nörolog tarafından teyid edilmesi gerekir.

5 17. Apalik Sendrom Beyin sapı sağlam kalmak üzere beyin korteksinin genel nekrozu. Bu tanı onaylanmış bir hastanede ilgili sıfatla görev yapan bir konsültan nörolog tarafından kesin olarak teyid edilmelidir. Bu tablonun en az bir (1) ay süreyle tıbbi olarak belgelenmesi gerekir. 18. Kan Transfüzyonu ve Meslek Nedeniyle Alınan HIV Poliçede yer alan HIV (İnsan Bağışıklık Virüsü) Muafiyetlerine (Bölüm IV madde 3-a-iii) bakılmaksızın, Şirket aşağıda belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olmak üzere aşağıdakileri teminat kapsamına almayı kabul eder: Bölüm A - Aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla, kan transfüzyonu yoluyla İnsan Bağışıklık Virüsü (HIV) enfeksiyonu: Kan transfüzyonunun (nakil) tıbben gerekli olması veya tıbbi tedavinini bir parçası olarak yapılması, Kan transfüzyonunun Bekleme Süresinin bitiminden sonra ve Türkiye'de yapılması, Enfeksiyon kaynağının kan naklini yapan veya kanı temin eden kurum olması ve Kurumun HIV bulaşık kanın menşeini bulabilmesi, Sigortalıda Thalassemia Major veya Hemofili hastalıklarının bulunmaması. Bölüm B - Aşağıda sıralanan şartların tümünün gerekli kanıtlar ile birlikte Şirkete sağlanması kaydıyla, Bekleme Süresinin bitiminden sonra Sigortalının normal mesleki görevlerini yerine getirirken veya mesleğini uygularken meydana gelen bir Yaralanma nedeniyle oluşan İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü kökenli HIV kökenli hastalık: Enfeksiyona yol açan kazanın kanıtının, kaza oluşum tarihinden itibaren 30 gün içinde Şirkete bildirilmesi, Kazanın HIV ile kesin olarak enfekte olmuş sıvılarla meydana geldiğini gösteren kanıt, Belgelenen kaza tarihini izleyen 180 gün içerisinde serolojik testlerin HIV negatiften HIV pozitif sonuca dönüştüğüne ilişkin kanıt. Bu kanıta kazadan itibaren 5 gün içinde yapılacak ve HIV antikoru açısından negatif sonuç veren bir test de dahildir, Cinsel aktivite ve intravenöz ilaçların kullanımı dahil diğer araçlardan kaynaklanan HIV enfeksiyonu kapsam dışıdır. Bu teminat yalnızca Sigortalının mesleğinin, Teminatlar Ekinde belirtilen ülkede bulunan bir tıp merkezinde veya klinikte çalışan bir tıbbi personel, bakım görevlisi, tıp öğrencisi, devlet tarafından onanmış bir hemşire, tıp laboratuar teknisyeni, diş hekimi (cerrah veya hemşire) ya da yardımcı sağlık personeli olması halinde ödenecektir. Enfeksiyondan önce şifanın icat edilmiş ve dolayısıyla mevcut olduğu durumlarda, yukarıdaki A ve B Bölümleri çerçevesindeki Kan Transfüzyonu ve Meslek Nedeniyle Alınan HIV teminatı geçerli olmayacaktır. Şifa HIV virüsünü inaktif ya da enfeksiyon oluşturmayacak hale getiren herhangi bir tedaviyi ifade eder. 2. Görüş Hizmeti: Dünyadaki en iyi medikal kurumlardan, bu teminat kapsamındaki rahatsızlığınız veya hastalığınıza ilişkin medikal dosyanızın bağımsız olarak incelenmesini (2. Görüş almak) sağlayabilirsiniz. Teminattan yararlanabilmek için 0 (216) nolu telefondan hizmet alabilirsiniz. Bu hizmet IPA: Inter Partner Assistance tarafından verilmektedir. Poliçe istisnaları bu hizmet için de geçerlidir. Asistans Hizmetleri aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye de geçerlidir.asistans Hizmetleri kapsamındaki her türlü Asistans Vakası, vakanın baslangıç tarihi ve Poliçesinin geçerlilik süresi çerçevesinde geçerli olacaktır. Bu program kapsamında, Sigortalı da teshis edilen bu poliçe kapsamında olan kritik hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulasabilmesi için Türkiye genelinde ve/veya Amerika Birlesik Devletleri nde konunun uzmanı sağlık kuruluslarından tıbbi görüs alma olanağı sağlanmıstır.ayrıca, karsılasılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığın tedavisine iliskin baska görüsleri de alma isteğinden dolayı olabilir. 2. Görüş hizmetinin alınabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekmektedir. Yurt Dısı II. Görüs Hizmeti nden yararlanabilmek için poliçe baslangıç tarihinden itibaren 3 ay geçmis olması Sigortalı yı tedavi eden doktorun detaylı epikriz raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir.

6 Sigortalı dan ilk Medikal II. Görüs için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. IPA,Sigortalı dan gelen aynı tıbbi durum için ikinci kez Medikal II. görüs taleplerini değerlendirmeye alacaktır. Fakat sigortalı ikinci kez yaptırmak istediği Medikal İkinci Görüs hizmeti için hizmet bedelini IPA ya ödeyecektir.mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikmeler hariç, Yurtdışı ikinci görüs hizmetine ilişkin sonuçlar ortalama 4 hafta, maksimum 6 hafta, Yurt içinde ise ortalama 1 hafta, maksimum 2 haftada sigortalıya ulastırılmaktadır. - Sigortalı nın, METLIFE ın ve/veya IPA nın bilgisi ve onayı olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları rücu hakkı olmayacaktır. - Medikal İkinci Görüş Hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ile yada METLIFE aracılığı ile IPA Medikal Ekip Yetkilisi ne İkinci Görüş talebinde bulunacağı sağlık durumu hakkında bilgi vermek, talep edilen evrakları (doktor raporu, reçete, tahlil sonucu..vb) sunmak ve kendisine sorulan sorulara bilgisi dahilinde doğru cevap vermekle yükümlüdür. Bilgi ve cevapların kasten yanıltıcı olması halinde IPA ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez görüş alınan ülkede yaşanabilecek iklim koşullarında raporu iletme sürelerinde gecikme olabilir. BÖLÜM IV GENEL İSTİSNALAR Bölüm III A) maddesinde belirtilmiş olan ana teminatlara ilişkin istisna ve muafiyet halleri Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda yer alan hükümlere tabidir. Bölüm III B) maddesinde belirtilmiş olan Kritik Hastalıklar ek teminatına ilişkin istisna ve muafiyet hallerine, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda yer alan istisna ve muafiyet hallerine ilaveten aşağıda sıralanmış haller de dahildir; 1- Teminat Dışı Haller: (a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, (b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs, (c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, (d) Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, (e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, (f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, (g) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri. 2- Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller: (a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, (b) Yukarıda (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 3- Yukarıda sayılan hallere ek olarak aşağıdaki haller de teminat kapsamı dışındadır: (a) Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan zararlar: i. Savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar veya savaş benzeri operasyonlar (ilan edilmiş bir savaş durumu bulunsun ya da bulunmasın), başkaldırı, ayaklanma, kargaşa, grev, iç savaş, isyan, devrim; cinayet ve saldırı; keskin nişancı saldırıları, pusuya düşürme bunlara benzer her türlü eylem,

7 ii. Doğuştan gelen anomalilerin ve/veya doğuştan gelen hastalıkların sonucu olarak gerçekleşmiş bir vaka, iii. Herhangi bir fırsatçı enfeksiyon veya kötücül neoplazma veya başka herhangi bir hastalık koşulundan kaynaklanan tazminat talebi durumunda, tazminat talebinde bulunulduğu an itibariyle, Sigortalının, AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), ARC (AIDS İle İlişkili Kompleks) bulunması veya pozitif antikoru gösteren HIV (İnsan Bağışıklık Virüsü) testi, iv. Sigortalının alkol veya uyuşturucu madde aldığı durumlar, v. İsmi geçen sigortalının herhangi bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde, ister barış olsun ister savaş, hizmet verdiği herhangi bir süre içinde teminat kapsamındaki kritik hastalıklardan herhangi biri kaza sonucu meydana gelmiş ise. (b) Önceden Varolan Hastalıklar / Rahatsızlıklar, (c) Sigortalı, usulüne uygun pilotluk belgesine sahip bir pilot tarafından çalıştırılan ve usulüne uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan havalimanları arasında uçan bir uçakta ya da hava taşıtında, ücret ödeyen bir yolcu olarak yaptığı uçuşların dışında, uçması sebebiyle meydana gelen haller; (d) Amatör olarak da olsa, Sigortalı, kara, hava veya denizde yapılan müsabaka, yarış, yarışma ve maçlara katılmaktayken; ya da dağcılık, mağaracılık, paragliding, bungee jumping, paraşütle atlama veya balıkadamlık veya benzeri nitelikteki herhangi bir hobi faaliyeti veya spor faaliyetinde bulunmaktan kaynaklanan haller, (e) Tanısı, Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık başlığında tanımlanmayan herhangi bir hastalık. BÖLÜM V KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATINA İLİŞKİN SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İşbu sözleşmede yer alan koşul ve hükümlere tabi olarak, Sigortalıya bir Kritik Hastalık tanısı konulması durumunda Şirket, aşağıdaki koşulların tümünün yerine gelmesi koşuluyla, Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Sigorta Bedeli'ni, işbu sözleşme hükümleri kapsamında ödeyecektir: (a) Sigortalıya, yukarıda Bölüm III B de tanımlanan bir Kritik Hastalık tanısı konulması, (b) Sigortalının söz konusu Kritik Hastalığa hayatında ilk kez yakalanmış olması, (c) Sigortalının yaşadığı Kritik Hastalığın belirti ve semptomlarının, Bekleme Süresinin bitiminden sonra başlamış olması; (d) İşbu sözleşmede yer alan istisna, muafiyet, teminat dışı hallerden hiçbirinin geçerli olmaması, (e) Sigortalının, Tanının konulduğu an itibariyle halen yaşıyor olması. Sigorta Bedeli'nin ödenmesini gerektiren herhangi bir Kritik Hastalığın meydana gelmesi ve tazminatın ödenmesi durumunda, işbu Kritik Hastalıklar teminatı kendiliğinden ve derhal sona erer. Ancak herhalde, işbu Kritik Hastalıklar Teminatı kapsamında sadece bir kez tazminat ödemesi yapılır. BÖLÜM VI ORTAK HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN TAMAMI - DEĞİŞİKLİKLER: İşbu Poliçe, bir sureti işbu Poliçeye iliştirilmiş olup işbu Poliçenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle birlikte, sigorta sözleşmesinin tamamını oluşturur. İşbu Poliçedeki hiçbir değişiklik, Şirketin bir yetkilisi tarafından onaylanıncaya kadar ve onay işbu Poliçe üzerine şerh edilmedikçe ya da iliştirilmedikçe geçerli olmayacaktır. Hiçbir acente işbu Poliçenin Hükümlerinden herhangi birini değiştirme ya da bunlardan feragat etme yetkisine sahip değildir. 2. POLİÇENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ: İşbu Poliçe, Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Poliçe Başlangıç Tarihinde yürürlüğe girer. İşbu Poliçe, yürürlüğe girdikten sonra, Poliçe Ana Teminatları olan kaza sonucu yaşam kaybı veya tam maluliyet teminatlarına ilişkin herhangi bir tazminat ödemesi olmaması durumunda Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Bitiş Tarihine kadar yürürlükte kalacak ve o tarihten sonra,

8 ancak aşağıdaki madde 3 te belirtilen Yenileme Koşulları nın tümünün eksiksiz karşılanması kaydıyla yenilenebilecektir. 3. YENİLEME KOŞULLARI: A) İşbu poliçe, Genel Şartlar ve işbu Özel Şartlara tabi olarak, Şirket'in yenileme tarihinde yürürlükte bulunan prim oranları üzerinden belirlenecek prim toplamının ödenmesi mukabilinde ve sigortalının yenileme tarihindeki risk sınıfına ve yaşına göre; ayrıca gerektiğinde sigorta edilebilirliğin şirkete tatmin edici bir şekilde kanıtlanması şartıyla ve herhalde Şirket'in onayıyla yenilenebilir. Prim oranları, prim oran tablosuna göre, poliçenin her yıldönümünde değişebilir. Ancak Şirket, işbu poliçe için prim oran tablosunu, bu sınıftaki diğer tüm poliçelerin de prim oran tablosunun değişmiş olması şartıyla değiştirebilir. İşbu poliçe, Genel Şartlar ve Özel Şartlara tabi olarak, Sigorta Ettiren veya Şirket tarafından yazılı beyanda bulunularak iptal edilmemiş ise; primin aylık taksitlerle kredi kartı ile ödenmesi kararlaştırılmışsa aylık primin vadesinde ödenmesi karşılığında yürürlükte kalmaya devam eder, primin yıllık bir defada ödenmesi kararlaştırılmışsa yıllık primin vadesinde ödenmesi karşılığında kendiliğinden yenilenir. Burada belirtildiği şekilde primlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, işbu poliçe herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılır. B) İşbu poliçe, (a) Sigortalının altmışdört (64) yaşını doldurmasını izleyen ilk Poliçe Yıldönümü Tarihinde; (b) Sigortalının ölümü ya da tam maluliyeti halinde; yenilenmez.işbu poliçenin yenileme kapsamı altına alınmaması durumunda, yenileme tarihinden önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı kalacaktır.olası tazminat talebine konu Kritik Hastalığın tespiti veya kesinleşmesi için, Kritik Hastalık Teminat tanımlarında belirlenmiş olan bir sürenin geçmesi gerektiği durumlarda, tazminata konu olan poliçenin söz konusu süre içerisinde yapılacak yenilemesinde, Şirket, sigortalının belirtilen nedenle ağırlaşan riskine dayalı olarak, ek prim talep etmeyecektir. 4. POLİÇENİN TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONMASI: Prim ödenmemesi nedeniyle feshedilmesi halinde işbu Poliçe, (a) Poliçenin tekrar yürürlüğe konması için sigorta ettirenin yazılı başvuruda bulunması, (b) Şirketin tatminkar bulacağı şekilde sigorta edilebilirlik kanıtının ibrazı, (c) Ve tekrar yürürlüğe konma tarihi itibariyle gerekli prim tutarının ödenmesi şartlarıyla; ödenmeyen primin vade tarihinden itibaren doksan (90) gün içerisinde Şirketin onayıyla yeniden yürürlüğe konulabilir. 5. YAŞIN YANLIŞ BEYAN EDİLMESİ: İşbu sözleşmenin geçerliliğinin Sigortalının yaşına bağlandığı sair tüm hükümler saklı kalmak kaydıyla; Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan küçük beyan edilmesi durumunda, işbu Poliçe çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar, ödenmiş olan prim doğru yaş üzerinden alınmış gibi indirime tabi tutulacaktır. Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan büyük beyan edilmesi durumunda, Şirket, bu nedenle fazladan ödenmiş olan primi iade edecektir. Sigortalının gerçek yaşının işbu Poliçe ile sağlanan teminatın şirketçe verilmesine engel olması ya da ilgili prim veya primlerin kabul edilmesinden önce sona erecek olması durumunda, Sigortalının esasen teminat kapsamında olmaması gereken bu dönemlere ilişkin Şirketin sorumluluğu, bu dönemler için ödenmiş primlerin, yazılı talebi üzerine Sigortalı Ettirene iadesi ile sınırlı olacaktır. 6. TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA : Kaza Sonucu Daimi Tam veya Daimi Kısmi Maluliyet teminatına ilişkin tazminat talebinin incelenebilmesi için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu Özel Şartlarda belirtilen koşullara ilaveten; şirkete yazılı olarak tazminat başvurusunda bulunulması ve bu başvurunun Sigortalı hayatta iken ve Maluliyet süresi içinde yapılmış olması şarttır. Sigortalı tazminat başvurusunda; tazminata konu olan maluliyetin işbu Poliçede belirtilen tanıma uyduğunu ispat eden, yetkili tam teşekküllü bir devlet hastahanesinden alınan bir sağlık kurulu raporunu şirkete sunmalıdır. Başvuru halinde sigorta şirketi maluliyetin ispatı için gerekli olan hasar ve delil formlarını sigortalıya iletecektir. Kritik Hastalıklar teminatına ilişkin olarak, Kritik Hastalığın tanısının konulmasını müteakip otuz (30) gün içerisinde, yazılı tazminat talep bildiriminin Şirkete ibrazı gerekir. Şirkete ya da yetkili

9 bir acentesine, Sigorta Ettiren/Sigortalı tarafından ya da bunların adına, Sigortalının kimliğini tanıtıcı resmi evraklarla birlikte yapılacak yazılı bildirim, Şirkete yapılmış bildirim sayılacaktır. Şirket, Kritik Hastalıklar teminatına ilişkin bir tazminat talep bildirimini alınca, Kritik Hastalık kanıtını oluşturmak üzere, talep sahibinden gerekli tüm bilgi ve belgeleri isteyecektir. Bir tazminat talebinin işbu Poliçede belirtilen Kritik Hastalıklardan Fulminan Viral Hepatit ya da Önemli Kanserler olgusuna dayanması durumunda; Şirket, Sigortalıdan, Şirketin ilgili Kritik Hastalığı kabul edebilmesi için bir ön koşul olarak, herhangi bir HIV var olup olmadığının tespiti amacıyla yapılacak bir testi de içeren bir kan testinden geçmesini isteme hakkına sahip olacaktır. 7. TAZMİNATIN KİMLERE ÖDENECEĞİ İşbu Poliçe çerçevesindeki tüm tazminatlar, hayatta ise Sigortalıya, hayatta değilse Lehtara ödenecektir. 8. TIBBİ MUAYENE Şirket, masrafı kendisine ait olmak üzere, işbu Poliçe çerçevesindeki bir tazminat talebinin sonuçlandırılma süresi içerisinde makul olarak gerekebilecek sıklıkta ve zamanlarda Sigortalının bizzat muayene edilmesini ve ek kanıt gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 9. LEHTARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İşbu Poliçe çerçevesinde yapılacak hiçbir lehtar değişikliği, bu değişiklik Şirketin yetkili bir memuruna yazılı olarak ihbar edilmedikçe geçerli olmayacaktır. 10. TEMLİK İşbu Poliçeden doğan talep hakları (lehtar değişikliği yolu istisna olmak üzere) temlik edilmez. Bu temlik yasağına aykırı olarak yapılacak herhangi bir temlik Şirketi bağlayıcı olmayacaktır.

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Şirket MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Poliçesi terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Şirket tarafından imzalanmış,

Detaylı

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Ölüm Sürekli Sakatlık Kritik Hastalık : 50.000 TL : 50.000 TL : 50.000 TL Gündelik Tazminat : 100 TL * 5 gün yıllık maksimum 5.000 TL Yurt Dışı

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 99 Çağrı Merkezi:

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

TRAVEL GUARD INCOMING SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER

İçindekiler İÇİNDEKİLER İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. Yurtdışı Seyahat Yardım Programı... 1 1.1. Tanımlar... 2 1.2. Kapsam... 3 2. Seyahat Yardım Programı... 4 2.1. Teminat Açıklamaları... 4 2.1.1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı...

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu nda adı geçen Sigortalı

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı