KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda sigortalıyı güvence altına alır. Kaza sonucu vefat Kaza sonucu daimi maluliyet Kritik hastalıklar İkinci görüş MADDE 2: GENEL ŞARTLAR ve TANIMLAMALAR Bu poliçede geçerli olan Genel Şartlar: Ferdi kaza sigortası genel şartları İlgili Genel Şartlar: ve metlife.com.tr adreslerinden temin edebilirsiniz. Aşağıdaki terimlerin işbu belge kapsamındaki tanımları şöyledir: Sigorta Şirketi:MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Bedeli veya Teminat tutarı : Sigorta Poliçe sinde belirtilen teminat tutarı anlamındadır. Sigortalı : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Başvuru Formunda belirtilen ve işbu Poliçe için başvurduğu an itibariyle en az on sekiz (18) ve en çok elli dokuz (59) yaşında olan ve poliçede adı geçen Sigortalı anlamına gelecektir. Günlük Yaşam Faaliyetleri : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıdaki anlamları taşıyacaktır: 1) Yıkanma: Banyoda ya da duşta yıkanma (banyo küvetine veya duşa giriş çıkış dahil) ya da başka yollarla tatminkar şekilde yıkanma kabiliyetini ifade eder. 2) Giyinme: Tüm giysileri ve duruma göre mevcut kuşakları, yapay kol ya da bacak uzuvlarını (kol veya bacak protezlerini) ya da diğer cerrahi araçları giyme, takma, bağlama, çözme ve çıkarma kabiliyeti. 3) Aktarma: Bir yataktan iskemleye ya da tekerlekli koltuğa geçebilme veya bunların tersini yapabilme kabiliyeti. 4) Mobilite: İçeride, düz yüzeyler üzerinde bir odadan diğer odaya geçme kabiliyeti. 5) Tuvalet: Yeterli düzeyde kişisel hijyeni koruyabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme kabiliyeti. 6) Beslenme: Yemek hazırlandıktan ve servis yapıldıktan sonra, kendini besleme kabiliyeti. Bekleme Süresi : işbu Poliçede kullanıldığı her yerde; 1) Poliçe Başlangıç Tarihinden, veya 2) Sigorta Bedeli'nin artırılması durumunda, sadece artırım tutarı için geçerli olmak üzere, artışın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, veya 3) Fesih olmuş poliçenin yeniden yürürlüğe girme tarihinden itibaren 90 günlük süredir. Poliçenin her yıl dönümünde otomatik olarak yenilenmesi halinde, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren öngörülen Bekleme Süresi, işbu madde hükmünde (2) ve (3) şıklarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, yenilenen poliçe için bundan böyle geçerli olmaz. Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Tıbbi Tanısı, Kritik Hastalıklar Teminatı kapsamında yer alan ve tanımlanan hastalıklardan biri veya aynı başlıkta belirtilen teminat kapsamındaki cerrahi müdahalelerden birinin yapılmasını anlatır. Tıbbi Tanı veya Tanı Konulmuş terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıda tanımlandığı gibi, belirtilen şartlara sahip olan bir Hekim tarafından, yine aşağıda, ilgili Kritik Hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da, böyle belirli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlarına dayanılarak yapılacak olan kesin Tıbbi Tanıyı anlatır. Bu Tıbbi Tanı, Sigortalı tarafından sunulacak ve/veya şirketçe talep edilebilecek ek kanıtlar bazında Şirketin tıbbi danışmanınca teyid edilmelidir.

2 Yaralanma terimi, Sigortalının; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde iradesi dışındaki ani ve harici bir hadisenin doğrudan neticesinde ve diğer tüm nedenlerden bağımsız olarak ve anılan hadiseden itibaren 365 gün içerisinde meydana gelen bedensel yaralanma anlamına gelir. Önceden Varolan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi, Başvuru Formunda veya sağlık beyanında bildirilmiş olsun veya olunmasın Bekleme Süresinin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya tıbbi danışmana başvurulmuş veya tedavi edilmiş bulunan; herhangi bir hastalık veya herhangi bir rahatsızlık ve/veya herhangi bir şikayet belirtisi veya bulgusunun mevcudiyeti anlamına gelir. Ayrıca, Yaralanma'ya neden olan hadise Poliçe Başlangıç Tarihinden ya da Bekleme Süresinin bitiminden önce meydana gelmiş ise bu hadise de işbu Önceden Varolan Rahatsızlıklar / Hastalıklar terimi kapsamında kabul edilir. BÖLÜM II-TEMİNATLAR A) Ana Teminatlar 1) Kaza Sonucu Vefat 2) Kaza Sonucu Daimi Tam veya Daimi Kısmi Maluliyet B) Ek Teminat 1) Kritik Hastalıklar BÖLÜM III TEMİNATLARIN KAPSAMI A) ANA TEMİNATLAR KAZA SONUCU VEFAT & DAİMİ MALULİYET Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda kaza sayılan bir hal için Poliçe de ismi yazılı Sigortalı nın derhal veya kaza tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde ölümüne veya genel şartlarda belirtilen şekilde ve koşullarda maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, Şirket Poliçe de yazılı sigorta bedelini vefat durumlarında poliçe başvurusunda beyan edilmiş yada lehdar değişikliği talebi gelmişse en son talepe istinaden lehdarlara, yoksa kanuni varislerine; maluliyet durumunda ise yine genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine öder. (ilgili maluliyet durumu genel şartlarda yeralmaması durumunda Devlet yada Üniversitesi nden alınacak olan Özürlü Sağlık Raporu kapsamında değerlendirme yapılacaktır.) Bu teminatın kapsam dışı durumları Ferdi Kaza Genel Şartları nda belirtilmiştir B) EK TEMİNAT 1) KRİTİK HASTALIKLAR Kritik Hastalıklar Teminatı na dahil olan hastalıklar, tanısı ve tanımları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır: 1. İnme Beyin dokusu infarktı, serebral ve subaraknoid hemoraji, serebral embolizm ve serebral tromboz dahil serebrovasküler oluşum. Bu tanı aşağıda belirtilen şartlarla desteklenmelidir: Hadiseden en az 6 hafta sonra bir nörolog tarafından teyid edilmek üzere kalıcı nörolojik harabiyet olduğunu gösteren kanıt ibrazı; ve Teminat başlangıcından sonra ortaya çıkan yeni bir felç hadisesi olduğunu kanıtlayan Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve/veya diğer güvenilir görüntüleme teknikleri ile teyid edilen bulgular. Aşağıda durumlar kapsam dışıdır: Geçici iskemik ataklar, Yaralanma, infeksiyon, vaskülit ve inflamatuar hastalık nedeniyle oluşan beyin harabiyeti, Gözü veya optik siniri etkileyen vasküler hastalık, Vestibüler sistemin iskemik rahatsızlıkları.

3 2. Önemli Kanserler Habis hücrelerin normal dokuyu istila ve tahrip edecek şekilde kontrolsüz büyümesi ve yayılması ile karakterize olan malign (habis) tümör. Bu tanı histolojik malignite kanıtı ile desteklenmeli ve bir onkolog veya patolog tarafından teyid edilmelidir. Aşağıdaki haller kapsam dışıdır: Memede Carcinoma-in-Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3 dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; carcinoma-in-situ gibi malign değişiklikleri sergileyen tümörler ve histolojik olarak pre-malign veya non-invazif olarak tarif edilen tümörler, Yayılım gösterme durumları hariç olmak üzere breslow sınıflamasına göre kalınlığı 1.5 mm den az veya clark sınıflamasına göre evre 3 ten az olan melanomlar ile derinin bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomları ile hiperkeratozlar, Histolojik olarak TNM Sınıflandırmasına göre T1a veya T1b olarak sınıflandırılan prostat kanserleri veya eşdeğer veya daha düşük bir sınıflandırmaya uyan prostat kanserleri, Tiroidin çapı 1 cm.den küçük T1N0M0 papiler mikro-karsinoması, idrar kesesinin papiler mikrokarsinoması, ve RAI sınfılandırmasına göre 3. evrenin altındaki Kronik Lenfositik Lösemi, HIV infeksiyonu varlığındaki tüm tümörler. 3. İlk Kalp Krizi Kalbin ilgili alanına yeterli kan gitmemesi nedeniyle kalp kasının bir bölümünün ölümü. Bu tanı yeni bir kalp krizini gösteren aşağıdaki beş kriterden üçü veya daha fazlası ile desteklenmelidir: Tipik göğüs ağrısı öyküsü, CK-MB kalp enzimlerinin diyagnostik şekilde yükselmesi, İnfarkt kanıtı olan yeni elektrokardiyo-gream (EKG) değişiklikleri, Diagnostic elevation of Troponin (T or I) seviyesinin diyagnostik olarak yükselmesi, Hadiseden 3 ay veya daha uzun süre sonra yapılan ölçüme göre sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %50'den az olması. 4. Ciddi Koroner Arter Hastalığı Koroner anjiyo grafisi ile kanıtlanmak üzere, ana koroner arterlerden en az birinin lumeninin en az yüzde yetmişbeş (%75), diğer ikisinin (2) en az yüzde altmış (%60) daralması. Burada sözü edilen koroner arterler sol ana koroner damar, sol anterior desendan, circumflex ve sağ koroner arterlerdir. 5. Böbrek Yetmezliği Her iki böbreğin, kalıcı böbrek diyalizi veya böbrek transplantasyonu gerektirecek şekilde kronik geriye dönüşü olmayan bozukluğu. 6. Önemli Organ / Kemik İliği Transplantasyonu Alıcı olarak bir transplasyon (kendi vücuduna nakledilmesi) ameliyatı geçirmek Total kemik iliği ablasyonu sonrasında hematopoietik (kan yapım sistemi) kök hücreleri kullanılarak insan kemik iliği veya İlgili organ yetmezliğinin son aşamada olması nedeniyle kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas gibi insan organlarının hastaya transplante edilmesi. Herhangi başka diğer organların kısımlarının, dokuların veya hücrelerin transplantasyonu (nakli) kapsam dışıdır. 7. Aplastik Anemi Anemi, nötropeni ve trombositopeni ile sonuçlanan ve aşağıdakilerin en az biri (1) ile tedavi edilmeyi gerektiren kronik kalıcı kemik iliği yetersizliği: Kan ürünleri transfüzyonu, Kemik iliğini uyarıcı maddeler, İmmünosupresif (bağışıklığı baskılayıcı) ajanlar maddeler, Kemik iliği transplantasyonu. Teşhis bir hematolog tarafından teyid edilmelidir. 8. İşitme Kaybı (Sağırlık) Hastalık veya Yaralanma sonucunda her iki kulakta tüm seslere karşı total irreversibl (geri dönüşü olmayan) işitme kaybı. Bu tanı, bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı tarafından sağlanan ve teyid edilen odyometri ve ses eşiği testleri ile desteklenmelidir.

4 9. Konuşma Kaybı Ses tellerinin hastalanması veya zedelenmesi sonucunda total ve geri dönüşü olmayan konuşma yeteneğinin kaybı Konuşamama durumu kesintisiz en az oniki (12) ay süreyle tespit edilmiş olmalıdır. Bu tanı bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı tarafından verilecek tıbbi kanıtlarla desteklenmelidir. Her türlü psikiyatrik nedenle oluşan konuşma kayıpları kapsam dışıdır.konuşma kaybı, kavranabilir bir sözcük üreten veya anlaşılabilir bir sözlü iletişim kurma yeteneğinin kaybedilmesi anlamına gelir. 10. Alzheimer Hastalığı / Ciddi Demans Klinik değerlendirme ve görüntüleme testleri ile kanıtlanmak üzere, Alzheimir hastalığı veya irreversibl organik bozukluklar nedeniyle zihinsel ve sosyal fonksiyonlarda Sigortalının sürekli gözetim altında bulundurulmasını gerektiren bozulma ile sonuçlanan zihinsel kapasite bozukluğu veya kaybı. Bu tanı uygun bir konsültan doktorun klinik teyidi ve Şirketin tayin edeceği bir doktor tarafından teyid edilmelidir.aşağıdaki haller kapsam dışıdır: Nevroz ve psikiyatrik hastalıklar gibi organik olmayan hastalıklar, Madde bağımlılığı veya kullanımı, Aşırı alkol kullanımı ile ilgili beyin harabiyeti. 11. Parkinson Hastalığı Konsültan nörolog tarafından diyopatik Parkinson Hastalığı varlığının tartışmasız olarak teşhis edilmesi. Bu tanı aşağıdakilerin tümü ile desteklenmelidir: Hastalığın ilaçla kontrol altına alınamaması, Bozulmanın devam ettiğini gösteren ilerleyici belirtilerin varlığı, Sigortalının yukarıda tarif edilen Günlük Yaşam Aktivitelerinden en az üçünü (3) en az kesintisiz olarak altı (6) ay süreyle, yardımsız olarak yapamaması. Toksik sebepli, madde bağımlılığı ve ilaçlar nedeniyle oluşan Parkinsonizminin kapsam dışıdır. 12. Körlük (Görüş Kaybı) Akut Hastalık veya Yaralanma sonucunda her iki gözde total ve irreversibl görüş kaybı. Körlük bir oftalmolog (göz mütehassısı) tarafından teyid edilmelidir. 13. Koma En az doksanaltı (96) saat süreyle kalıcı olan bilinç kaybı durumu. Bu teşhis aşağıdakilerin tümüyle ilgili kanıtlarla desteklenmelidir: En az 96 saat süreyle dış uyaranlara veya içsel gereksinimlere yanıt verilmemesi, Yaşamın sürdürülmesi için yaşam desteği önlemlerinin gerekli olması, Komanın başlangıcından itibaren en az 30 gün sonra değerlendirilmek üzere, kalıcı nörolojik sekel ile sonuçlanan beyin bozuklukları. Doğrudan doğruya alkol, uyuşturucu madde veya aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan koma kapsam dışıdır. 14. Ciddi Yanıklar Sigortalının vücut yüzeyinin en az yüzde yirmisini (%20) kaplayan Üçüncü Derece Yanıklar (deri kalınlığının tamamını ilgilendiren harabiyet). 15. Mültipl Skleroz Kesin Mültipl Skleroz oluşumu. Bu tanı aşağıdakilerin tümü ile kanıtlanmalıdır: Tetkiklerde teşhisin Mültipl Skleroz olduğunu tartışmasız olarak teyid edilmesi, Kesintisiz olarak en az 6 ay süreyle meydana gelen mültipl nörolojik sekeller, Söz konusu semptomların veya nörolojik sekellerin alevlenmesi ve remisyonu ile ilgili iyi dökümente edilmiş öykü. SLE ve HIV gibi diğer nörolojik harabiyet nedenleri kapsam dışıdır. 16. Felç (Paralizi) Hastalık veya kendi kendine yapılmadığı sürece, Yaralanma nedeniyle oluşan paraliziye bağlı olarak her iki kolun veya her iki bacağın veya bir (1) kol ve bir (1) bacağın tamamen ve kalıcı olarak kullanılabilme yeteneğinin kaybedilmesi. Bu durumun konsültan nörolog tarafından teyid edilmesi gerekir.

5 17. Apalik Sendrom Beyin sapı sağlam kalmak üzere beyin korteksinin genel nekrozu. Bu tanı onaylanmış bir hastanede ilgili sıfatla görev yapan bir konsültan nörolog tarafından kesin olarak teyid edilmelidir. Bu tablonun en az bir (1) ay süreyle tıbbi olarak belgelenmesi gerekir. 18. Kan Transfüzyonu ve Meslek Nedeniyle Alınan HIV Poliçede yer alan HIV (İnsan Bağışıklık Virüsü) Muafiyetlerine (Bölüm IV madde 3-a-iii) bakılmaksızın, Şirket aşağıda belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olmak üzere aşağıdakileri teminat kapsamına almayı kabul eder: Bölüm A - Aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla, kan transfüzyonu yoluyla İnsan Bağışıklık Virüsü (HIV) enfeksiyonu: Kan transfüzyonunun (nakil) tıbben gerekli olması veya tıbbi tedavinini bir parçası olarak yapılması, Kan transfüzyonunun Bekleme Süresinin bitiminden sonra ve Türkiye'de yapılması, Enfeksiyon kaynağının kan naklini yapan veya kanı temin eden kurum olması ve Kurumun HIV bulaşık kanın menşeini bulabilmesi, Sigortalıda Thalassemia Major veya Hemofili hastalıklarının bulunmaması. Bölüm B - Aşağıda sıralanan şartların tümünün gerekli kanıtlar ile birlikte Şirkete sağlanması kaydıyla, Bekleme Süresinin bitiminden sonra Sigortalının normal mesleki görevlerini yerine getirirken veya mesleğini uygularken meydana gelen bir Yaralanma nedeniyle oluşan İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü kökenli HIV kökenli hastalık: Enfeksiyona yol açan kazanın kanıtının, kaza oluşum tarihinden itibaren 30 gün içinde Şirkete bildirilmesi, Kazanın HIV ile kesin olarak enfekte olmuş sıvılarla meydana geldiğini gösteren kanıt, Belgelenen kaza tarihini izleyen 180 gün içerisinde serolojik testlerin HIV negatiften HIV pozitif sonuca dönüştüğüne ilişkin kanıt. Bu kanıta kazadan itibaren 5 gün içinde yapılacak ve HIV antikoru açısından negatif sonuç veren bir test de dahildir, Cinsel aktivite ve intravenöz ilaçların kullanımı dahil diğer araçlardan kaynaklanan HIV enfeksiyonu kapsam dışıdır. Bu teminat yalnızca Sigortalının mesleğinin, Teminatlar Ekinde belirtilen ülkede bulunan bir tıp merkezinde veya klinikte çalışan bir tıbbi personel, bakım görevlisi, tıp öğrencisi, devlet tarafından onanmış bir hemşire, tıp laboratuar teknisyeni, diş hekimi (cerrah veya hemşire) ya da yardımcı sağlık personeli olması halinde ödenecektir. Enfeksiyondan önce şifanın icat edilmiş ve dolayısıyla mevcut olduğu durumlarda, yukarıdaki A ve B Bölümleri çerçevesindeki Kan Transfüzyonu ve Meslek Nedeniyle Alınan HIV teminatı geçerli olmayacaktır. Şifa HIV virüsünü inaktif ya da enfeksiyon oluşturmayacak hale getiren herhangi bir tedaviyi ifade eder. 2. Görüş Hizmeti: Dünyadaki en iyi medikal kurumlardan, bu teminat kapsamındaki rahatsızlığınız veya hastalığınıza ilişkin medikal dosyanızın bağımsız olarak incelenmesini (2. Görüş almak) sağlayabilirsiniz. Teminattan yararlanabilmek için 0 (216) nolu telefondan hizmet alabilirsiniz. Bu hizmet IPA: Inter Partner Assistance tarafından verilmektedir. Poliçe istisnaları bu hizmet için de geçerlidir. Asistans Hizmetleri aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye de geçerlidir.asistans Hizmetleri kapsamındaki her türlü Asistans Vakası, vakanın baslangıç tarihi ve Poliçesinin geçerlilik süresi çerçevesinde geçerli olacaktır. Bu program kapsamında, Sigortalı da teshis edilen bu poliçe kapsamında olan kritik hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulasabilmesi için Türkiye genelinde ve/veya Amerika Birlesik Devletleri nde konunun uzmanı sağlık kuruluslarından tıbbi görüs alma olanağı sağlanmıstır.ayrıca, karsılasılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığın tedavisine iliskin baska görüsleri de alma isteğinden dolayı olabilir. 2. Görüş hizmetinin alınabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekmektedir. Yurt Dısı II. Görüs Hizmeti nden yararlanabilmek için poliçe baslangıç tarihinden itibaren 3 ay geçmis olması Sigortalı yı tedavi eden doktorun detaylı epikriz raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir.

6 Sigortalı dan ilk Medikal II. Görüs için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. IPA,Sigortalı dan gelen aynı tıbbi durum için ikinci kez Medikal II. görüs taleplerini değerlendirmeye alacaktır. Fakat sigortalı ikinci kez yaptırmak istediği Medikal İkinci Görüs hizmeti için hizmet bedelini IPA ya ödeyecektir.mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikmeler hariç, Yurtdışı ikinci görüs hizmetine ilişkin sonuçlar ortalama 4 hafta, maksimum 6 hafta, Yurt içinde ise ortalama 1 hafta, maksimum 2 haftada sigortalıya ulastırılmaktadır. - Sigortalı nın, METLIFE ın ve/veya IPA nın bilgisi ve onayı olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları rücu hakkı olmayacaktır. - Medikal İkinci Görüş Hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ile yada METLIFE aracılığı ile IPA Medikal Ekip Yetkilisi ne İkinci Görüş talebinde bulunacağı sağlık durumu hakkında bilgi vermek, talep edilen evrakları (doktor raporu, reçete, tahlil sonucu..vb) sunmak ve kendisine sorulan sorulara bilgisi dahilinde doğru cevap vermekle yükümlüdür. Bilgi ve cevapların kasten yanıltıcı olması halinde IPA ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez görüş alınan ülkede yaşanabilecek iklim koşullarında raporu iletme sürelerinde gecikme olabilir. BÖLÜM IV GENEL İSTİSNALAR Bölüm III A) maddesinde belirtilmiş olan ana teminatlara ilişkin istisna ve muafiyet halleri Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda yer alan hükümlere tabidir. Bölüm III B) maddesinde belirtilmiş olan Kritik Hastalıklar ek teminatına ilişkin istisna ve muafiyet hallerine, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda yer alan istisna ve muafiyet hallerine ilaveten aşağıda sıralanmış haller de dahildir; 1- Teminat Dışı Haller: (a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, (b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs, (c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, (d) Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, (e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, (f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, (g) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri. 2- Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller: (a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, (b) Yukarıda (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 3- Yukarıda sayılan hallere ek olarak aşağıdaki haller de teminat kapsamı dışındadır: (a) Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan zararlar: i. Savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar veya savaş benzeri operasyonlar (ilan edilmiş bir savaş durumu bulunsun ya da bulunmasın), başkaldırı, ayaklanma, kargaşa, grev, iç savaş, isyan, devrim; cinayet ve saldırı; keskin nişancı saldırıları, pusuya düşürme bunlara benzer her türlü eylem,

7 ii. Doğuştan gelen anomalilerin ve/veya doğuştan gelen hastalıkların sonucu olarak gerçekleşmiş bir vaka, iii. Herhangi bir fırsatçı enfeksiyon veya kötücül neoplazma veya başka herhangi bir hastalık koşulundan kaynaklanan tazminat talebi durumunda, tazminat talebinde bulunulduğu an itibariyle, Sigortalının, AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), ARC (AIDS İle İlişkili Kompleks) bulunması veya pozitif antikoru gösteren HIV (İnsan Bağışıklık Virüsü) testi, iv. Sigortalının alkol veya uyuşturucu madde aldığı durumlar, v. İsmi geçen sigortalının herhangi bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde, ister barış olsun ister savaş, hizmet verdiği herhangi bir süre içinde teminat kapsamındaki kritik hastalıklardan herhangi biri kaza sonucu meydana gelmiş ise. (b) Önceden Varolan Hastalıklar / Rahatsızlıklar, (c) Sigortalı, usulüne uygun pilotluk belgesine sahip bir pilot tarafından çalıştırılan ve usulüne uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan havalimanları arasında uçan bir uçakta ya da hava taşıtında, ücret ödeyen bir yolcu olarak yaptığı uçuşların dışında, uçması sebebiyle meydana gelen haller; (d) Amatör olarak da olsa, Sigortalı, kara, hava veya denizde yapılan müsabaka, yarış, yarışma ve maçlara katılmaktayken; ya da dağcılık, mağaracılık, paragliding, bungee jumping, paraşütle atlama veya balıkadamlık veya benzeri nitelikteki herhangi bir hobi faaliyeti veya spor faaliyetinde bulunmaktan kaynaklanan haller, (e) Tanısı, Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık başlığında tanımlanmayan herhangi bir hastalık. BÖLÜM V KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATINA İLİŞKİN SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İşbu sözleşmede yer alan koşul ve hükümlere tabi olarak, Sigortalıya bir Kritik Hastalık tanısı konulması durumunda Şirket, aşağıdaki koşulların tümünün yerine gelmesi koşuluyla, Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Sigorta Bedeli'ni, işbu sözleşme hükümleri kapsamında ödeyecektir: (a) Sigortalıya, yukarıda Bölüm III B de tanımlanan bir Kritik Hastalık tanısı konulması, (b) Sigortalının söz konusu Kritik Hastalığa hayatında ilk kez yakalanmış olması, (c) Sigortalının yaşadığı Kritik Hastalığın belirti ve semptomlarının, Bekleme Süresinin bitiminden sonra başlamış olması; (d) İşbu sözleşmede yer alan istisna, muafiyet, teminat dışı hallerden hiçbirinin geçerli olmaması, (e) Sigortalının, Tanının konulduğu an itibariyle halen yaşıyor olması. Sigorta Bedeli'nin ödenmesini gerektiren herhangi bir Kritik Hastalığın meydana gelmesi ve tazminatın ödenmesi durumunda, işbu Kritik Hastalıklar teminatı kendiliğinden ve derhal sona erer. Ancak herhalde, işbu Kritik Hastalıklar Teminatı kapsamında sadece bir kez tazminat ödemesi yapılır. BÖLÜM VI ORTAK HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN TAMAMI - DEĞİŞİKLİKLER: İşbu Poliçe, bir sureti işbu Poliçeye iliştirilmiş olup işbu Poliçenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle birlikte, sigorta sözleşmesinin tamamını oluşturur. İşbu Poliçedeki hiçbir değişiklik, Şirketin bir yetkilisi tarafından onaylanıncaya kadar ve onay işbu Poliçe üzerine şerh edilmedikçe ya da iliştirilmedikçe geçerli olmayacaktır. Hiçbir acente işbu Poliçenin Hükümlerinden herhangi birini değiştirme ya da bunlardan feragat etme yetkisine sahip değildir. 2. POLİÇENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ: İşbu Poliçe, Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Poliçe Başlangıç Tarihinde yürürlüğe girer. İşbu Poliçe, yürürlüğe girdikten sonra, Poliçe Ana Teminatları olan kaza sonucu yaşam kaybı veya tam maluliyet teminatlarına ilişkin herhangi bir tazminat ödemesi olmaması durumunda Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Bitiş Tarihine kadar yürürlükte kalacak ve o tarihten sonra,

8 ancak aşağıdaki madde 3 te belirtilen Yenileme Koşulları nın tümünün eksiksiz karşılanması kaydıyla yenilenebilecektir. 3. YENİLEME KOŞULLARI: A) İşbu poliçe, Genel Şartlar ve işbu Özel Şartlara tabi olarak, Şirket'in yenileme tarihinde yürürlükte bulunan prim oranları üzerinden belirlenecek prim toplamının ödenmesi mukabilinde ve sigortalının yenileme tarihindeki risk sınıfına ve yaşına göre; ayrıca gerektiğinde sigorta edilebilirliğin şirkete tatmin edici bir şekilde kanıtlanması şartıyla ve herhalde Şirket'in onayıyla yenilenebilir. Prim oranları, prim oran tablosuna göre, poliçenin her yıldönümünde değişebilir. Ancak Şirket, işbu poliçe için prim oran tablosunu, bu sınıftaki diğer tüm poliçelerin de prim oran tablosunun değişmiş olması şartıyla değiştirebilir. İşbu poliçe, Genel Şartlar ve Özel Şartlara tabi olarak, Sigorta Ettiren veya Şirket tarafından yazılı beyanda bulunularak iptal edilmemiş ise; primin aylık taksitlerle kredi kartı ile ödenmesi kararlaştırılmışsa aylık primin vadesinde ödenmesi karşılığında yürürlükte kalmaya devam eder, primin yıllık bir defada ödenmesi kararlaştırılmışsa yıllık primin vadesinde ödenmesi karşılığında kendiliğinden yenilenir. Burada belirtildiği şekilde primlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, işbu poliçe herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılır. B) İşbu poliçe, (a) Sigortalının altmışdört (64) yaşını doldurmasını izleyen ilk Poliçe Yıldönümü Tarihinde; (b) Sigortalının ölümü ya da tam maluliyeti halinde; yenilenmez.işbu poliçenin yenileme kapsamı altına alınmaması durumunda, yenileme tarihinden önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı kalacaktır.olası tazminat talebine konu Kritik Hastalığın tespiti veya kesinleşmesi için, Kritik Hastalık Teminat tanımlarında belirlenmiş olan bir sürenin geçmesi gerektiği durumlarda, tazminata konu olan poliçenin söz konusu süre içerisinde yapılacak yenilemesinde, Şirket, sigortalının belirtilen nedenle ağırlaşan riskine dayalı olarak, ek prim talep etmeyecektir. 4. POLİÇENİN TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONMASI: Prim ödenmemesi nedeniyle feshedilmesi halinde işbu Poliçe, (a) Poliçenin tekrar yürürlüğe konması için sigorta ettirenin yazılı başvuruda bulunması, (b) Şirketin tatminkar bulacağı şekilde sigorta edilebilirlik kanıtının ibrazı, (c) Ve tekrar yürürlüğe konma tarihi itibariyle gerekli prim tutarının ödenmesi şartlarıyla; ödenmeyen primin vade tarihinden itibaren doksan (90) gün içerisinde Şirketin onayıyla yeniden yürürlüğe konulabilir. 5. YAŞIN YANLIŞ BEYAN EDİLMESİ: İşbu sözleşmenin geçerliliğinin Sigortalının yaşına bağlandığı sair tüm hükümler saklı kalmak kaydıyla; Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan küçük beyan edilmesi durumunda, işbu Poliçe çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar, ödenmiş olan prim doğru yaş üzerinden alınmış gibi indirime tabi tutulacaktır. Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan büyük beyan edilmesi durumunda, Şirket, bu nedenle fazladan ödenmiş olan primi iade edecektir. Sigortalının gerçek yaşının işbu Poliçe ile sağlanan teminatın şirketçe verilmesine engel olması ya da ilgili prim veya primlerin kabul edilmesinden önce sona erecek olması durumunda, Sigortalının esasen teminat kapsamında olmaması gereken bu dönemlere ilişkin Şirketin sorumluluğu, bu dönemler için ödenmiş primlerin, yazılı talebi üzerine Sigortalı Ettirene iadesi ile sınırlı olacaktır. 6. TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA : Kaza Sonucu Daimi Tam veya Daimi Kısmi Maluliyet teminatına ilişkin tazminat talebinin incelenebilmesi için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu Özel Şartlarda belirtilen koşullara ilaveten; şirkete yazılı olarak tazminat başvurusunda bulunulması ve bu başvurunun Sigortalı hayatta iken ve Maluliyet süresi içinde yapılmış olması şarttır. Sigortalı tazminat başvurusunda; tazminata konu olan maluliyetin işbu Poliçede belirtilen tanıma uyduğunu ispat eden, yetkili tam teşekküllü bir devlet hastahanesinden alınan bir sağlık kurulu raporunu şirkete sunmalıdır. Başvuru halinde sigorta şirketi maluliyetin ispatı için gerekli olan hasar ve delil formlarını sigortalıya iletecektir. Kritik Hastalıklar teminatına ilişkin olarak, Kritik Hastalığın tanısının konulmasını müteakip otuz (30) gün içerisinde, yazılı tazminat talep bildiriminin Şirkete ibrazı gerekir. Şirkete ya da yetkili

9 bir acentesine, Sigorta Ettiren/Sigortalı tarafından ya da bunların adına, Sigortalının kimliğini tanıtıcı resmi evraklarla birlikte yapılacak yazılı bildirim, Şirkete yapılmış bildirim sayılacaktır. Şirket, Kritik Hastalıklar teminatına ilişkin bir tazminat talep bildirimini alınca, Kritik Hastalık kanıtını oluşturmak üzere, talep sahibinden gerekli tüm bilgi ve belgeleri isteyecektir. Bir tazminat talebinin işbu Poliçede belirtilen Kritik Hastalıklardan Fulminan Viral Hepatit ya da Önemli Kanserler olgusuna dayanması durumunda; Şirket, Sigortalıdan, Şirketin ilgili Kritik Hastalığı kabul edebilmesi için bir ön koşul olarak, herhangi bir HIV var olup olmadığının tespiti amacıyla yapılacak bir testi de içeren bir kan testinden geçmesini isteme hakkına sahip olacaktır. 7. TAZMİNATIN KİMLERE ÖDENECEĞİ İşbu Poliçe çerçevesindeki tüm tazminatlar, hayatta ise Sigortalıya, hayatta değilse Lehtara ödenecektir. 8. TIBBİ MUAYENE Şirket, masrafı kendisine ait olmak üzere, işbu Poliçe çerçevesindeki bir tazminat talebinin sonuçlandırılma süresi içerisinde makul olarak gerekebilecek sıklıkta ve zamanlarda Sigortalının bizzat muayene edilmesini ve ek kanıt gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 9. LEHTARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İşbu Poliçe çerçevesinde yapılacak hiçbir lehtar değişikliği, bu değişiklik Şirketin yetkili bir memuruna yazılı olarak ihbar edilmedikçe geçerli olmayacaktır. 10. TEMLİK İşbu Poliçeden doğan talep hakları (lehtar değişikliği yolu istisna olmak üzere) temlik edilmez. Bu temlik yasağına aykırı olarak yapılacak herhangi bir temlik Şirketi bağlayıcı olmayacaktır.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI

KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU Bu sigorta, sözleşme başlangıcında bildirilen, sigorta süresi içinde Koruma Çemberi Ferdi Kaza Sigortası yaptıran kişilere aşağıdaki şartlar dâhilinde

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin

Detaylı

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Önce Sen ÖN KAPAK İÇİ Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yaşamsal risk taşıyan tehlikeli hastalıklarda yanınızdayız! NN Hayat ve Emeklilik, Yıllık

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede yazılı olan

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi içinde Sigortacı ya bildirilecek 18-60 yaş arası, bu sigortayı

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI İşbu hüküm ve koşullar, sunulan teminat kapsamına ilişkin bilgi vermektedir. Önerilen poliçeyi kabul etmeniz halinde kişisel poliçeniz size gönderilecektir. Erkekpaketi.com

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Sigortalıyı kazalara karşı koruma altına alırken aynı zamanda Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü üyesi yaparak geleneksel Türk

Detaylı

MERSİS Numarası: 0068006493600013 Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: 0068006493600013 Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1: SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat 32 Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Gerekli primin ödenmesi karşılığınca Sigortacı, Sigortalı Kişiyi (Kişileri), burada, Teminat Bölümlerinde açıklandığı şekilde tazmin edecektir.

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KADINA ÖZEL KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KADINA ÖZEL KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI

KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI Genel Özellikler Kredi Borcu Ödeme Güvencesi Sigortası ürününüyle, kredi müşterilerinin iş durumlarına bağlı olarak İstek Dışı İşsizlik, Kritik Hastalıklar veya Geçici

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Özel Şartlar, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları saklı kalmak üzere ve ancak sertifika üzerinde açıkça belirtilmesi

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU: İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında 18-64 yaş arasında olup Kredili Mevduat Hesabım Güvende Sigortası yaptıran kişiye bildirilen,

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Şirket MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Poliçesi terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Şirket tarafından imzalanmış,

Detaylı

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER En az 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen bu form; sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı