Çeviren: Yusuf Şahin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviren: Yusuf Şahin"

Transkript

1 Çeviren: Yusuf Şahin

2 İçindekiler Giriş... 9 Birinci Bölüm Kapitalizmin Sosyal Mahiyeti ve Yerilmesinin Psikolojik Saikleri Egemen Tüketici İktisadî Gelişme Hasreti/İştiyakı Statü Toplumu ve Kapitalizm Hayâl Kırıklığına Uğramış Arzuya Dair Gücenme Entelektüellerin Gücenmesi Amerikalı Entelektüellerinin Kapitalizme Karşı Önyargıları Beyaz Yakalı İşçilerin Gücenmesi

3 8. Kuzenler in Gücenmesi Broadway ve Hollywood Komünizmi İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Kapitalizm Karşıtı Cephe Üçüncü Bölüm Kapitalizm Başlığı Altındaki Literatür Edebî Ürünler Piyasası Kitap Piyasasında Başarı Dedektif Hikâyeleri Üzerine Mülâhazalar Basın Hürriyeti Aydınların Bağnazlığı Sosyal Romanlar ile Piyesler Dördüncü Bölüm Kapitalizme Yönelik İktisadî Olmayan İtirazlar Mutluluk İddiası Materyalizm/Maddecilik Adâletsizlik Hürriyete İlişkin Burjuva Önyargısı Hürriyet ve Batı Medeniyeti Beşinci Bölüm Kapitalizme Karşı Komünizm Karşıtlığı

4 İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi 1. Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Yeni bir bilgi dalı olarak iktisadın ortaya çıkışı, insanoğlunun tarihindeki en harikulâde olaylardan birisidir. O, özel kapitalist girişime zemin hazırlarken, insan faaliyetlerini birkaç nesil içinde daha önceki on bin yılın yapmış olduğundan çok daha radikal bir şekilde dönüştürmüştür. İlk ortaya çıkışından gözden düşüşüne kadar, kapitalist bir ülkenin sakinleri, kapitalist düşünme ve eylemde bulunma biçimlerinin göz kamaştırıcı başarılarından her an faydalanırlar. Kapitalizmin beraberinde getirdiği dünyevî şartlardaki daha önce görülmemiş değişiklikle ilgili en şaşırtıcı hakikat şu ki, bu değişiklik, çok az sayıda yazar ve onların öğretilerini benimsemiş neredeyse yok denilecek kadar az sayıda devlet adamı tarafından hayata geçirilmiştir. Sadece tembel halk değil, aynı zamanda, ticaret sayesinde laissez faire ilkelerini hayata geçiren iş adamlarının da pek çoğu, işlemlerinin esas 43

5 Ludwig von Mises niteliklerini anlamakta başarısız olmuştur. Esasında, liberalizmin en parlak devirlerinde bile sadece çok az sayıda insan, piyasa ekonomisinin işleyişini tamamen kavrayabilmiş; ancak buna rağmen Batılı medeniyet, kapitalizmi, seçkin bir azınlık tarafından yapılan öneriye dayalı olarak benimsemiştir. 19. Yüzyıl ın ilk on yıllarında birtakım meselelere ilişkin yabancılıklarını ciddî bir kusur olarak gören ve onu düzeltmek için endişelenen pek çok insan vardı. Waterloo ve Sebastopol arasındaki yıllarda Büyük Britanya da başka hiçbir kitap, iktisat üzerine yazılan mektuplardan (treatises) daha fazla benimsenmedi. Ama bu rağbet çok geçmeden azaldı. Mevzu, genel okuyucu için tatsızdı. İktisat, bir taraftan tabiî bilimler ile teknolojiden, diğer taraftan da tarih ve hukuk biliminden o kadar farklıdır ki, daha işin başında olan için garip ve itici gibi görünebilir. Onun araştırmaya yöneltici/keşfe yarayan harikulâdeliği/tuhaflığı, araştırma çalışmalarını laboratuarlarda veya arşivler ile kütüphanelerde gerçekleştirenler tarafından şüpheyle karşılanabilir. Onun epistemolojik harikulâdeliği, pozitivizmin dar kafalı fanatiklerine mantıksız görünür. İnsanlar, iktisadın ne olması gerektiğine dair önceden düşündüğü imgeye, yani fiziğin veya biyolojinin mantıkî yapısına göre şekillenmiş bir disipline, mükemmel bir şekilde uyan bilgiyi bir iktisat kitabında bulmak isterler. Onlar, şaşkındırlar ve nihayetinde, tahlili, alışılmamış bir zihnî çabayı gerektiren meselelerle cebelleşmekten vazgeçerler. Bu cehaletin neticesi, insanların iktisadî şartlardaki bütün iyileşmeleri/gelişmeleri tabiî bilimler ile teknolojinin ilerlemesine atfetmeleridir. Onlara göre; beşerî tarih esnasında deneye dayalı tabiî bilimlerin sürekli ilerletilmesine ve teknolojik meselelerin çözümü için bunların uygulamaya konma- 44

6 Anti-kapitalist Zihniyet sına yönelik kendi kendine işleyen/otomatik bir eğilim göze çarpar. Bu karşı konulamaz bir eğilimdir, bu eğilim insanoğlunun kaderinde doğuştan vardır ve işleyişi, toplumun siyasî ve iktisadî teşkilâtı her ne olursa olsun, ona tesir eder. Onlara göre; son iki yüzyılın daha önce görülmemiş teknolojik iyileşmeleri/gelişmeleri, çağın iktisadî politikaları sayesinde ilerlemedi. Bunlar, klâsik liberalizmin, serbest ticaretin, laissez faire in ve kapitalizmin bir neticesi/başarısı değildi. Zira, netice itibariyle, bunlar, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin başka herhangi bir sisteme doğru ilerleyeceklerdir. Marx ın öğretileri, bir çırpıda tasvip gördü; zira bunlar, olaylarla ilgili bu türden popüler değerlendirmeleri kabûl ettiler ve onlara, hem Hegelyen maneviyatçılık hem de kaba materyalizmi hoş hâle getiren sahte felsefî bir örtüyü giydirdiler. Marx ın şemasında maddî üretken güçler, iradeden ve insanların eylemlerinden bağımsız insanüstü bir varlıktır. Onlar, daha yüksek bir gücün izahı imkânsız ve kaçınılmaz kanunları tarafından belirlenen yollarında giderler. Bunlar, gizemli bir şekilde değişirler ve sosyal teşkilâtlanmalarını bu değişikliklere uyarlamaları için insanoğlunu zorlarlar; zira, maddî üretken güçler, bir şeyden sakınırlar: İnsanoğlunun sosyal teşkilâtlanması tarafından zincire vurulmak. Tarihin esas içeriği, maddî üretken güçlerin onlara mâni olan sosyal bağlarından hür olma mücadelelerinden ibarettir. Çok eskiden, der Marx, maddî üretken güçler, el değirmeninin şeklinde müşahhas hâle geldiler ve bu dönemde beşerî işleri feodalizmin kalıplarına göre tanzim ettiler. Maddî üretken güçlerin evrimini belirleyen sırrına erişilmez kanunlar, daha sonra, el değirmeninin yerine buhar değirmenini ikâme ettiği zaman; feodalizm, kapitalizme yerini bırakmak zorundaydı. Bundan sonra, maddî üretken güçler daha fazla gelişe- 45

7 Ludwig von Mises cek ve onların bugünkü biçimi, zorunlu olarak, kapitalizmin sosyalizmle ikâme edilmesini gerektirecektir. Sosyalist devrimi engellemeye uğraşanlar, beyhude bir gayeye adananlardır. Tarihî ilerlemenin dalgalarından kaçmak mümkün değildir. Solcu olarak adlandırılan partilerin fikirleri, birbirinden pek çok yönden farklılık göstermektedir. Ama bu partiler, bir noktada hemfikirdirler. Bunların hepsi, sürekli ilerleyen maddî iyileşmeyi kendi kendine işleyen/otomatik bir ilerleme olarak görürler. Amerikalı sendika üyeleri, hayat standartlarını bir veri olarak alırlar. Kader belirlemiştir ki, o, daha önceki kuşakların en zengin insanlarının dahi elde edemediği ve hâlâ pek çok Amerikalı olmayan insanın mahrum olduğu kamusal hizmetlerin keyfini çıkarmalıdır. Büyük işletmelerin katı bireyciliği nin, onun Amerikan hayat tarzı olarak adlandırdığı şeyin ortaya çıkışında bazı roller oynamış olabileceğine inanmaz. Onun gözünde idare, onu doğuştan sahip olduğu haklarından mahrum etmeye niyetli sömürücüler in âdil olmayan taleplerini temsil eder. Onun düşüncesine göre; tarihî evrim esnasında, onun işgücünün verimliliği nde sürekli bir artış doğrultusunda durdurulamaz bir eğilim vardır. Şu aşikârdır ki, bu iyileştirmenin meyveleri haddizatında sırf ona aittir. Kapitalizm çağında istihdam edilen çok sayıda kişi tarafından birlikte (belli hammaddeleri) işleme tâbi tutan (processing) sanayiler tarafından üretilen ürünlerin değerinin kişi başına düşen miktarında bir artış görülmesi şeklindeki eğilim, onun liyakâtinin bir sonucudur. Doğrusu şu ki, işçinin verimliliği olarak adlandırılan şeydeki artışın sebebi, daha iyi araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Bir modern fabrikadaki yüzlerce işçi, belli bir zaman diliminde, kapitalizm öncesi zanaatkârların işyerlerinde üretim için kullanılan yüzlerce işçinin ürettiğinden çok daha 46

8 Anti-kapitalist Zihniyet fazlasını üretir. Bu iyileşme, daha yüksek düzeydeki yetenek, yeterlilik veya (bunların) tek tek işçiler tarafından uygulanması sayesinde belirlenmez. (Şu bir hakikat ki, ortaçağların zanaatkârları tarafından ihtiyaç duyulan ustalık, bugünün fabrika sahiplerinin pek çok kategorisinin ihtiyaç duyduğu ustalıktan çok daha yüksekti.) Sırasıyla, daha fazla sermayenin biriktirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesinin nedeni, daha verimli araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Kapitalizm, sermaye ve kapitalist terimleri, Marx tarafından kullanıldı ve bugün, tahkir edici bir alıntıyla birlikte pek çok insan tarafından ABD hükümetinin resmî propaganda ajanları tarafından da kullanılmaktadır. Ne var ki, terimler, münasip bir şekilde esas faktöre işaret eder ki, onun işleyişi, son iki yüzyılın bütün muhteşem başarılarını üretmiştir: Sürekli olarak artan bir nüfusun ortalama hayat standardının daha önce görülmemiş bir şekilde iyileştirilmesi. Kapitalist ülkelerdeki modern sınaî şartlarını, gelişmekte olan ülkelerin yanısıra kapitalizm öncesi çağların şartlarından ayıran şey, sermaye arzıdır. Eğer ihtiyaç duyulan sermaye tasarruf yoluyla daha önceden biriktirilmemişse, hiçbir teknik iyileşme hayata geçirilemez. Tasarruf sermaye birikimi ilkel mağara sakinlerinin acemi gıda aramasını adım adım sanayinin modern şekillerine dönüştürmüş olan vasıtadır/şeydir. Bu evrimin numune-i timsali, sermaye birikiminin üretim vasıtalarının özel sahipliği ilkesi sayesinde güvenli hâle getirildiği kurumsal çerçeveyi yaratan fikirlerdir. Zenginliğe doğru atılan her adım, tasarrufun neticesidir. En dâhiyane teknolojik niyetler, eğer onun kullanılması için gereken sermaye malları tasarruf sayesinde biriktirilmemiş olsaydı, pratikte bir işe yaramayacaktı. Müteşebbisler, tüketicilerin henüz tatmin edilmemiş istekleri arasında en âcil olanın en iktisadî şekilde tatmini için 47

9 Ludwig von Mises tasarruf sahipleri tarafından sağlanan sermaye mallarını kullanırlar. İşleme/işleme tâbi tutma yöntemlerini mükemmelleştirmeyi düşünen teknoloji uzmanlarıyla birlikte, bizzat tasarruf sahiplerinin yanında, iktisadî ilerleme olarak adlandırılan olaylar esnasında önemli bir rol oynarlar. İnsanoğlunun kalanı, öncü bu üç sınıfın etkinliklerinden fayda sağlar. Ama, yaptıkları ne olursa olsun, onlar da, herhangi bir katkı yapmadıkları şeyin ortaya çıkışına yönelik değişikliklerin sadece faydalanıcılarıdır. Piyasa ekonomisinin ayırt edici özelliği, onun, üç ilerici sınıfın ki bunlar, tasarruf yapanlar, bu tasarrufları sermaye mallarına yatıranlar ve sermaye mallarının kullanımına tahsis edilecek yeni yöntemler için uğraşanlardır çabalarının beraberinde getirdiği iyileştirmelerin/gelişmelerin büyük bir kısmını ilerici olmayan çoğunluğa tahsis etmesidir. Nüfustaki artışı aşan sermaye birikimi, bir taraftan, işgücünün verimliliğini artırır, diğer taraftan da, ürünleri ucuzlatır. Piyasa süreci; sıradan insana diğer insanların başarılarının ürünlerinin keyfini çıkarma fırsatı sunar; üç ilerici sınıfı, ilerici olmayan ekseriyete (çoğunluğa) muhtemel en iyi yolla hizmet sunmaya zorlar. Herkes, bir kapitalist toplumun üç ilerici sınıfının arasına katılmakta hürdür. Onlara üyelik, bir kimseye daha üstün bir otorite tarafından bağışlanmış veya birisinin ecdadından miras kalmış bir ayrıcalık değildir. Bu sınıflar bir kulüp misâli işlemezler; ve içerdekiler, yeni gelenleri dışarı atma gücüne sahip değildirler. Bir kapitalist, bir müteşebbis veya yeni teknolojik yöntemlerin bir mucidi olmak için ihtiyaç duyulan şey, akıl ve irade kudretidir. Zengin bir insanın vârisi, belirli bir avantajın keyfini çıkarır; zira o, diğerlerinden daha elverişli şartlar altında hayata atılır. Ama piyasadaki yarışta onun işi hiç de kolay değildir, hatta bazen piyasaya yeni girenle- 48

10 Anti-kapitalist Zihniyet re göre çok daha sıkıcı ve çok daha az kazançlıdır. O, piyasa şartlarındaki değişikliklere uyarlamak için mirasını yeniden düzenlemek zorundadır. Bunun içindir ki, örneğin, son on yıllarda bir demiryolu imparatoru nun vârisinin karşılaşmak zorunda kaldığı sorunlar, kamyonla nakliyat yaparak veya hava ulaşımıyla geçimini sağlamaya başlamış kimselerin karşılaştıkları sorunlara göre daha çetrefildir. Sıradan insanın popüler felsefesi en üzücü şekilde bütün bu gerçekleri yanlış takdim eder. John Doe nun farkettiği gibi; babasının görmediği bu kamusal hizmetleri/kolaylıkları ona sunan bütün bu yeni sınailer, ilerleme olarak adlandırılan mistik bir vasıta tarafından ortaya çıkarıldı. Sermaye birikimi, müteşebbislik ve teknolojik marifet, zenginliğin kendiliğinden yaratılmasına herhangi bir katkıda bulunmadı. Eğer herhangi bir insan, John Doe nun işçinin verimliliğindeki bir artış olarak telâkki ettiği şeye itibar etmek zorunda kalsa, şu hâlde o, montaj düzenindeki insandır. Maalesef, bu ahlâksız dünyada insanların insan tarafından sömürülmesi (diye bir şey) vardır. İş âlemi, kremayı yer ve, Komünist Manifesto nun işaret ettiği gibi, bütün iyi şeylerin yaratıcısına, yani kol işçisine, kendisini muhafaza etmesi ve kendi ırkını/soyunu sürdürmesi için gereken miktardan daha fazlasını bırakmaz. Netice itibariyle, modern işçi, sanayinin gelişmesiyle birlikte hayat standardının yükselmesi yerine, sürekli daha derine doğru batar... O, yoksullaşır; ve yoksulluk, nüfus ve zenginlikten daha hızlı bir şekilde gelişir. Kapitalist sanayi sistemine ilişkin bu türden betimlemelerin yazarları, insanlığın en büyük filozofları ve yardımseverleri olarak övülürler; ve onların öğretileri, evleri, başka âletlerin yanısıra, radyo ve televizyon setleriyle dolu milyonlarca insan tarafından hürmet ile karışık bir huşu ile kâbul edilmektedir. 49

11 Ludwig von Mises En kötü sömürücüler, der profesörler, işçi liderleridirler ve siyasetçiler büyük işletmelerden etkilenirler. Onlar, büyük işletmelerin ayırt edici işaretinin kitlelerin ihtiyaçlarının tatmini için kitle üretimi olduğunu anlamakta zorlanırlar. Kapitalist sistemde bizzat işçiler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, fabrikaların ürettikleri bütün bu şeylerin esas tüketicileridirler. Kapitalizmin ilk günlerinde daima bir yeniliğin ortaya çıkışı ile onun kitleler için elde edilebilir hâle gelmesi arasında hatırı sayılır ölçüde bir zaman aralığı vardı. Yaklaşık altmış yıl önce 8 Gabriel Tarde, herkesin ihtiyacı hâline gelmeden önce bir sınaî yeniliğin bir azınlığın fantezisi olduğuna işaret ederken haklıydı; ilkönce tutumsuzluk olarak telâkki edilen şey, daha sonra, herkesin alışılmış ihtiyacına ve ıvır zıvıra dönüşmektedir. Bu ifade, otomobilin popüler hâle gelmesi yönünden de doğruydu. Ama büyük işletmelerin büyük ölçekli üretimi bu zaman aralığını kısalttı ve neredeyse ortadan kaldırdı. Modern yenilikler kârlı bir şekilde sadece, kitle üretiminin yöntemlerine göre üretilebilir ve bu suretle, pratik olarak hayata geçirildiği ânın hemen başında, pek çok insan için ulaşılabilir hâle gelir. Örneğin, ABD de, çok zengin bir azınlığa ayrılmış olan televizyon, naylon çorap veya konserve kutusuna konulmuş çocuk gıdaları gibi yeniliklerin kitleler tarafından keyfinin çıkarılması için çok fazla zaman geçmedi. Hatta büyük işletmeler, insanların tüketim ve eğlence şekillerinin standartlaştırılmasına doğru meyletmektedir. Piyasa ekonomisinde hiç kimse, bazı insanlar zengin olduğu için ihtiyaç içinde değildir. Zenginlerin servetleri, herhangi bir kimsenin yoksulluğunun sebebi değildir. Bazı insanları zengin yapan süreç, sanılanın aksine, pek çok insanın ihtiyacının tatminini geliştiren sürecin ta kendisidir. Müteşebbisler, kapita- 8 Bu kitabın 1950 li yıllarda yazıldığı dikkate alınmalıdır, ç.n. 50

12 Anti-kapitalist Zihniyet listler ve teknoloji uzmanları, tüketicilere en iyi şekilde mal ve hizmet sunmada başarılı oldukları sürece zenginleşirler. 2. Kapitalizm Karşıtı Cephe Sosyalist hareketin ve kapitalizm öncesi çağların müdahaleci politikalarının yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların başlangıcından bu yana, hem sosyalizm hem de müdahalecilik, iktisadî teoriden haberdar olanların gözünde hiç başarılı sayılmadı/kâle alınmadı. Ama câhil insanların kahir ekseriyetinin (büyük çoğunluğunun) fikirleri, sırf kin ve nefretten müteşekkil en güçlü beşerî tutkular tarafından tahrik edildi. Liberal programın yani, piyasa ekonomisinde (kapitalizmde) kemale ermiş iktisadî hürriyetin ve onun anayasal dengi temsilî hükümetin gerçekleşmesine giden yolları açan Aydınlanma nın sosyal felsefesi, üç eski gücün/iktidarın, yani monarşinin, aristokrasinin ve kiliselerin, yok edilmesini önermedi. Avrupalı liberaller, cumhuriyetçi hükümetin tesisini değil, parlâmenter monarşiyi kralın mutlakıyetçiliğinin yerine ikâme etmeyi amaçladılar. Onlar, aristokratları unvanlarından, kamalı kalkanlarından ve mal ve mülklerinden mahrûm etmeyi değil, onların ayrıcalıklarını ortadan kaldırmak istediler. Onlar, herkese vicdan hürriyeti bahşetmek ve muhaliflerin ve yerleşik inançlara aykırı düşünenlerin tutuklanmasına bir son vermek için can atıyorlardı; ama kendi manevî hedeflerini takip etme konusunda bütün kiliselere ve mezheplere de mutlak hürriyet verme konusunda istekliydiler. Bunun içindir ki, Eski Rejimin (Ancien Régime) üç büyük gücü muhafaza edildi. Prenslerin, aristokratların ve muhafazakârlıklarını bıkmadan usanmadan itiraf eden rahiplerin Batılı medeniyetin esaslarına yönelik sosyalist saldırıya karşı çıkmak için hazırlanacağı/hazır hâle getirileceği ümit edilmiş olabilir. Her şeyden önce, sosyalizmin müjdecileri, sosyalist totaliterlik 51

13 Ludwig von Mises altında tiranlığın, ayrıcalığın ve hurafenin kalıntıları olarak adlandırdıkları şeyler için hiçbir alan bırakılmayacağını ifşa etmekten çekinmediler. Mamafih, bu ayrıcalıklı gruplarda bile gücenme ve nefret, sakin akıl yürütmeye göre daha yoğundu. Onlar, fiilen, sosyalizmin onların sahip olduğu malvarlıklarının müsaderesini de amaçlayan ve totaliter bir sistem altında dinî herhangi bir hürriyetin varolamayacağı gerçeğini gözardı ederek sosyalistlerle birlikte el ele verdiler. Almanya da Hohenzollern, bir Amerikalı gözlemcinin monarşik sosyalizm 9 olarak adlandırdığı bir politikayı uygulamaya koydu. Rusya nın diktatör Romanovları, temsilî hükümeti tesis etmeye yönelik burjuva çabalarıyla savaşmak için işçi sendikalarıyla bir silâh gibi oynadı. 10 Her Avrupalı ülkede aristokratlar, genellikle, kapitalizmin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlardı. Her yerde hâkim teologlar, hür teşebbüs sistemine itibar etmemeye ve bu suretle, zımnen, ya sosyalizmi ya da radikal müdahaleciliği desteklemeye gayret gösterdiler. Bugünün Protestanlığının önde gelen liderlerinin bazıları İsviçre de Barth ve Brunner, ABD nde Niebuhr ve Tillich ve Canterbury nin son Başpiskoposu William Temple, kapitalizmi açık bir şekilde mahkûm etmekte ve hatta kapitalizmin sözde başarısızlıklarını Rusya Bolşevikliğinin bütün aşırılıklarının sorumlusu olarak görmektedir. Bir kimse, Sir William Harcourt un, altmış yıl önce 11 Biz, hepimiz, bugün sosyalistleriz iddiasında bulunduğu zaman haklı olup olmadığı konusunda tereddüt edebilir. Ama bugün hükümetler, siyasî partiler, öğretmenler ile yazarlar, Hıristiyan teologların yanısıra münakaşacı dinsizler, piyasa ekonomisini hevesli bir şekilde reddetme ve her şeye gücü 9 Cf., Elmer Roberts, Monarchial Socialism in Germany, New York, Cf., Mania Gordon, Workers Before and After Lenin, New York, 1941, s. 30 vd. 11 Kitabın yayım tarihi dikkate alınmalıdır, ç.n. 52

14 Anti-kapitalist Zihniyet yeten devletin sözde faydalarına övgü düzme konusunda neredeyse hemfikirdirler. Yeni yetişen nesil, sosyalist fikirlerin tamamen işgâl ettiği bir çevrede yetiştirilmektedir. Sosyalizm ya da yanlısı ideolojinin tesiri, neredeyse istisnasız, insanları sosyalist ya da komünist partilere katılmaya zorlayan sebepleri izah eden kamuoyu şeklinde meydana çıkar. İç politikayla ilgilenen bir kimse, sadece zenginlerin piyasa ekonomisinin muhafaza edilmesi için anlaşılabilir gerekçeleri olduğunu; radikal müdahalecilik tabiî olarak ve mecburiyetten dolayı, zengin olmayanların ise radikal programları plânlamayı, sosyalizmi ve komünizmi kayırdıklarını varsayar. Bu varsayım, kitlelerin iktisadî faydalarının sırf sömürücüler in menfaatleri için kapitalizmin işleyiş biçimi nedeniyle zarar gördüğü ve sosyalizmin sıradan insanın hayat standardını iyileştireceği şeklindeki temel sosyalist fikirleri, bir veri olarak kabûl eder. Mamafih, insanlar sosyalizmi istemezler, zira sosyalizmin sahip oldukları şartları iyileştireceğini bilirler ve kapitalizmi reddetmezler zira o, sahip oldukları menfaatlere zararlı bir sistemdir. Onlar sosyalisttirler, zira sosyalizmin içinde bulundukları şartları iyileştireceğine inanırlar ve kapitalizme kızarlar, zira kapitalizmin onlara zarar vereceğine inanırlar. Onlar sosyalistlerdir, zira onların gözleri kıskançlık ve cehaletle körelmiştir. Onlar, iktisat okumayı/çalışmayı inatla reddederler ve iktisatçıların sosyalist plânlara karşı eleştirilerini hararetle reddederler; zira, onların gözünde iktisat, soyut bir teori olarak, sadece anlamsızdır. Onlar, sadece deney(im)e/tecrübeye güvenir gibi görünürler; ama, deneyimin inkâr edilemez gerçeklerinin bilgisini, yani sıradan insanın hayat standardının kapitalist Amerika da Sovyetler Birliği nin sosyalist cennetiyle karşılaştırılamayacak kadar daha yüksek olmasını, inatla reddetmekten başka bir şey yapmazlar. 53

15 Ludwig von Mises İnsanlar, iktisadî olarak geri kalmış ülkelerin şartlarıyla ilgilenirken aynı hatalı akıl yürütmeye başvururlar; az gelişmiş ülkelerdeki insanların, yoksulluk içinde olduklarından dolayı, tabiî olarak komünizme sempatiyle bakmak zorunda olduklarını düşünürler. Şimdi, açık olan şu ki, yoksul ülkeler, aşırı yoksulluklarından kurtulmak istemektedirler. Bu ülkelerin tatmin edici olmayan şartlarıyla ilgili bir iyileşmeyi amaçlarken, onlar, netice itibariyle, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin sistemlerden bu amacın elde edilmesini en iyi şekilde sağlayanını kabûl etmeli, kapitalizm lehinde karar vermelidirler. Ama, kapitalizm karşıtı sahte fikirler tarafından aldatılmış bu insanlar, komünizme yatkın durumdadırlar. Gerçekten paradoksal olan şu ki, bu Doğulu insanların liderleri, Batılı ülkelerin zenginliğine özlemle bakıp dururlarken, Batıyı zengin yapan yöntemleri reddetmekte ve Rusları ve Rusya nın uydusu olan ülkelerin yoksullarını bir arada tutmada araç vazifesi gören Rusya komünizmi tarafından kendinden geçirilmektedirler. Bundan daha paradoksal olanı da şu ki, büyük kapitalist işletmelerin ürünlerinin keyfini çıkaran Amerikalılar, Sovyet sistemini yüceltmekte ve Asya ile Afrika nın yoksul ülkelerinin, komünizmi kapitalizme tercih etmelerinin zorunlu olduğunu oldukça tabiî olarak telâkki etmektedirler. İnsanlar, herkesin ciddî bir şekilde iktisat çalışmak zorunda olup olmadığı sorusu/sorunu üzerinde hemfikir olmayabilir. Ama bir şey açıktır. İktisadın bu meseleler hakkında söylemek zorunda olduklarına tamamıyla âşina olmaksızın kapitalizm ve sosyalizm arasındaki zıtlık hakkında alenî bir şekilde konuşan veya yazan bir kimse, sorumsuz bir gevezedir. 54

Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises 1. Bir Üçüncü Sistem Fikri

Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises 1. Bir Üçüncü Sistem Fikri Hükümet ve Piyasa, Ludwig von Mises 1. Bir Üçüncü Sistem Fikri Üretim vasıtalarının özel sahipliği (piyasa ekonomisi veya kapitalizm) ile üretim vasıtalarının kamusal sahipliği (sosyalizm veya komünizm

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Klâsik Liberalizmin Yükselmesi, Çökmesi ve Rönesansı 1

Klâsik Liberalizmin Yükselmesi, Çökmesi ve Rönesansı 1 Klâsik Liberalizmin Yükselmesi, Çökmesi ve Rönesansı 1 Ralph Raico Kıdemli Avrupa Tarihi Profesörü Buffalo State College Çeviren: Atilla Yayla Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 64, Güz 2011, s. 75-84. Klâsik

Detaylı

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ Özgür toplumun ilkeleri hakkında bir çalışma kılavuzu Yazar: DR. NIGEL ASHFORD Yayınlayan ve sipariş eden: Jarl Hjalmarson Vakfı JARL HJALMARSON VAKFI 1994 yılında kuruldu. Amacımız

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 1 Tüketici Davranışları Ders Notları / Faydalanılan Kaynaklar Metin Arslan 2 ÖNSÖZ Tüketici davranışları

Detaylı

MÜHENDİSLER VE FİYAT SİSTEMİ THORSTEIN VEBLEN 1921

MÜHENDİSLER VE FİYAT SİSTEMİ THORSTEIN VEBLEN 1921 1921 Editör: Ahmet Öncü Çeviren: Barış Özçorlu Ankara Temmuz 2011 veblen_baski.indd 1 01.08.2011 17:43:03 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 1921 Editör: Ahmet Öncü Çeviren: Barış Özçorlu 1.Baskı,

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ Bu kitap, Amerika nın gerilemesinden ziyade diğerlerinin yükselişi ve dünyada gerçekleşen bu büyük değişimin, sıkça tartışılmasına karşın hala yeterince anlaşılmaması üzerinedir.

Detaylı

gerektiği iddiasını şiddetle eleştirdiler ve hatta insan varlığının herhangi bir yanının felsefi kavrayışa açık olabileceğini bile reddettiler.

gerektiği iddiasını şiddetle eleştirdiler ve hatta insan varlığının herhangi bir yanının felsefi kavrayışa açık olabileceğini bile reddettiler. TARİHİN SONU VE SON İNSAN FRANCIS FUKUYAMA SİMAVİ İNCELEME FRANCIS FUKUYAMA TARİHİN SONU VE SON İNSAN SİMAVİ YAYANLARI DENEME - İNCELEME DİZİSİ: 10 Özgün Adı: The End Of History And The Last Man (Mamish

Detaylı

Amerika yakın tarihinin en büyük ekonomik krizine saplanmış durumda; peşisıra. Kriz Kimin Krizi: Piyasanın mı, Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı?

Amerika yakın tarihinin en büyük ekonomik krizine saplanmış durumda; peşisıra. Kriz Kimin Krizi: Piyasanın mı, Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı? Kriz Kimin Krizi: Piyasanın mı, Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı? Mustafa Acar 1. Giriş Amerika yakın tarihinin en büyük ekonomik krizine saplanmış durumda; peşisıra dünya ekonomisini de krizin içine

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER MODERNİTE 1369 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 1370 MUHAFAZAKÂRLIK I MUHAFAZAKÂRLIK Muhafazakârlar, On Dokuzuncu yüzyıl boyunca liberallerin tüm öneri ve politikalarına meydan okumuştur. Bu bölüm birbirinden

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx 11. Hafta : St. Simon, Fourier, Owen ve Marx Siyasal düşünceler bağlamında önceki haftalarda ele alınan düşünürlerin önemli bir kısmı aynı zamanda liberal kuramın temel ilkelerinin şekillenmesine katkı

Detaylı

MESLEKLER ( EverettHughes)

MESLEKLER ( EverettHughes) MESLEKLER VE SOYOLOJĠ Kitabında yer alan makalelerin 2011-2012 öğretim yılında bu dersi alan öğrenciler tarafından hazırlanmıģ, 2012-2013 öğretim yılı öğrencilerince gözden geçirilmiģ özetleri. MESLEKLER

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1.1 - Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık...

Detaylı

Adres Yayınları Liberte Yayın Grubu nun tescilli bir markasıdır.

Adres Yayınları Liberte Yayın Grubu nun tescilli bir markasıdır. Heywood, Andrew Siyasî İdeolojiler: Bir Giriş Political Ideologies: An Introduction (3 rd ed.) Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnaç, Şeyma Akın, Buğra Kalkan Adres Yayınları /

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı