Çeviren: Yusuf Şahin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviren: Yusuf Şahin"

Transkript

1 Çeviren: Yusuf Şahin

2 İçindekiler Giriş... 9 Birinci Bölüm Kapitalizmin Sosyal Mahiyeti ve Yerilmesinin Psikolojik Saikleri Egemen Tüketici İktisadî Gelişme Hasreti/İştiyakı Statü Toplumu ve Kapitalizm Hayâl Kırıklığına Uğramış Arzuya Dair Gücenme Entelektüellerin Gücenmesi Amerikalı Entelektüellerinin Kapitalizme Karşı Önyargıları Beyaz Yakalı İşçilerin Gücenmesi

3 8. Kuzenler in Gücenmesi Broadway ve Hollywood Komünizmi İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Kapitalizm Karşıtı Cephe Üçüncü Bölüm Kapitalizm Başlığı Altındaki Literatür Edebî Ürünler Piyasası Kitap Piyasasında Başarı Dedektif Hikâyeleri Üzerine Mülâhazalar Basın Hürriyeti Aydınların Bağnazlığı Sosyal Romanlar ile Piyesler Dördüncü Bölüm Kapitalizme Yönelik İktisadî Olmayan İtirazlar Mutluluk İddiası Materyalizm/Maddecilik Adâletsizlik Hürriyete İlişkin Burjuva Önyargısı Hürriyet ve Batı Medeniyeti Beşinci Bölüm Kapitalizme Karşı Komünizm Karşıtlığı

4 İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi 1. Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Yeni bir bilgi dalı olarak iktisadın ortaya çıkışı, insanoğlunun tarihindeki en harikulâde olaylardan birisidir. O, özel kapitalist girişime zemin hazırlarken, insan faaliyetlerini birkaç nesil içinde daha önceki on bin yılın yapmış olduğundan çok daha radikal bir şekilde dönüştürmüştür. İlk ortaya çıkışından gözden düşüşüne kadar, kapitalist bir ülkenin sakinleri, kapitalist düşünme ve eylemde bulunma biçimlerinin göz kamaştırıcı başarılarından her an faydalanırlar. Kapitalizmin beraberinde getirdiği dünyevî şartlardaki daha önce görülmemiş değişiklikle ilgili en şaşırtıcı hakikat şu ki, bu değişiklik, çok az sayıda yazar ve onların öğretilerini benimsemiş neredeyse yok denilecek kadar az sayıda devlet adamı tarafından hayata geçirilmiştir. Sadece tembel halk değil, aynı zamanda, ticaret sayesinde laissez faire ilkelerini hayata geçiren iş adamlarının da pek çoğu, işlemlerinin esas 43

5 Ludwig von Mises niteliklerini anlamakta başarısız olmuştur. Esasında, liberalizmin en parlak devirlerinde bile sadece çok az sayıda insan, piyasa ekonomisinin işleyişini tamamen kavrayabilmiş; ancak buna rağmen Batılı medeniyet, kapitalizmi, seçkin bir azınlık tarafından yapılan öneriye dayalı olarak benimsemiştir. 19. Yüzyıl ın ilk on yıllarında birtakım meselelere ilişkin yabancılıklarını ciddî bir kusur olarak gören ve onu düzeltmek için endişelenen pek çok insan vardı. Waterloo ve Sebastopol arasındaki yıllarda Büyük Britanya da başka hiçbir kitap, iktisat üzerine yazılan mektuplardan (treatises) daha fazla benimsenmedi. Ama bu rağbet çok geçmeden azaldı. Mevzu, genel okuyucu için tatsızdı. İktisat, bir taraftan tabiî bilimler ile teknolojiden, diğer taraftan da tarih ve hukuk biliminden o kadar farklıdır ki, daha işin başında olan için garip ve itici gibi görünebilir. Onun araştırmaya yöneltici/keşfe yarayan harikulâdeliği/tuhaflığı, araştırma çalışmalarını laboratuarlarda veya arşivler ile kütüphanelerde gerçekleştirenler tarafından şüpheyle karşılanabilir. Onun epistemolojik harikulâdeliği, pozitivizmin dar kafalı fanatiklerine mantıksız görünür. İnsanlar, iktisadın ne olması gerektiğine dair önceden düşündüğü imgeye, yani fiziğin veya biyolojinin mantıkî yapısına göre şekillenmiş bir disipline, mükemmel bir şekilde uyan bilgiyi bir iktisat kitabında bulmak isterler. Onlar, şaşkındırlar ve nihayetinde, tahlili, alışılmamış bir zihnî çabayı gerektiren meselelerle cebelleşmekten vazgeçerler. Bu cehaletin neticesi, insanların iktisadî şartlardaki bütün iyileşmeleri/gelişmeleri tabiî bilimler ile teknolojinin ilerlemesine atfetmeleridir. Onlara göre; beşerî tarih esnasında deneye dayalı tabiî bilimlerin sürekli ilerletilmesine ve teknolojik meselelerin çözümü için bunların uygulamaya konma- 44

6 Anti-kapitalist Zihniyet sına yönelik kendi kendine işleyen/otomatik bir eğilim göze çarpar. Bu karşı konulamaz bir eğilimdir, bu eğilim insanoğlunun kaderinde doğuştan vardır ve işleyişi, toplumun siyasî ve iktisadî teşkilâtı her ne olursa olsun, ona tesir eder. Onlara göre; son iki yüzyılın daha önce görülmemiş teknolojik iyileşmeleri/gelişmeleri, çağın iktisadî politikaları sayesinde ilerlemedi. Bunlar, klâsik liberalizmin, serbest ticaretin, laissez faire in ve kapitalizmin bir neticesi/başarısı değildi. Zira, netice itibariyle, bunlar, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin başka herhangi bir sisteme doğru ilerleyeceklerdir. Marx ın öğretileri, bir çırpıda tasvip gördü; zira bunlar, olaylarla ilgili bu türden popüler değerlendirmeleri kabûl ettiler ve onlara, hem Hegelyen maneviyatçılık hem de kaba materyalizmi hoş hâle getiren sahte felsefî bir örtüyü giydirdiler. Marx ın şemasında maddî üretken güçler, iradeden ve insanların eylemlerinden bağımsız insanüstü bir varlıktır. Onlar, daha yüksek bir gücün izahı imkânsız ve kaçınılmaz kanunları tarafından belirlenen yollarında giderler. Bunlar, gizemli bir şekilde değişirler ve sosyal teşkilâtlanmalarını bu değişikliklere uyarlamaları için insanoğlunu zorlarlar; zira, maddî üretken güçler, bir şeyden sakınırlar: İnsanoğlunun sosyal teşkilâtlanması tarafından zincire vurulmak. Tarihin esas içeriği, maddî üretken güçlerin onlara mâni olan sosyal bağlarından hür olma mücadelelerinden ibarettir. Çok eskiden, der Marx, maddî üretken güçler, el değirmeninin şeklinde müşahhas hâle geldiler ve bu dönemde beşerî işleri feodalizmin kalıplarına göre tanzim ettiler. Maddî üretken güçlerin evrimini belirleyen sırrına erişilmez kanunlar, daha sonra, el değirmeninin yerine buhar değirmenini ikâme ettiği zaman; feodalizm, kapitalizme yerini bırakmak zorundaydı. Bundan sonra, maddî üretken güçler daha fazla gelişe- 45

7 Ludwig von Mises cek ve onların bugünkü biçimi, zorunlu olarak, kapitalizmin sosyalizmle ikâme edilmesini gerektirecektir. Sosyalist devrimi engellemeye uğraşanlar, beyhude bir gayeye adananlardır. Tarihî ilerlemenin dalgalarından kaçmak mümkün değildir. Solcu olarak adlandırılan partilerin fikirleri, birbirinden pek çok yönden farklılık göstermektedir. Ama bu partiler, bir noktada hemfikirdirler. Bunların hepsi, sürekli ilerleyen maddî iyileşmeyi kendi kendine işleyen/otomatik bir ilerleme olarak görürler. Amerikalı sendika üyeleri, hayat standartlarını bir veri olarak alırlar. Kader belirlemiştir ki, o, daha önceki kuşakların en zengin insanlarının dahi elde edemediği ve hâlâ pek çok Amerikalı olmayan insanın mahrum olduğu kamusal hizmetlerin keyfini çıkarmalıdır. Büyük işletmelerin katı bireyciliği nin, onun Amerikan hayat tarzı olarak adlandırdığı şeyin ortaya çıkışında bazı roller oynamış olabileceğine inanmaz. Onun gözünde idare, onu doğuştan sahip olduğu haklarından mahrum etmeye niyetli sömürücüler in âdil olmayan taleplerini temsil eder. Onun düşüncesine göre; tarihî evrim esnasında, onun işgücünün verimliliği nde sürekli bir artış doğrultusunda durdurulamaz bir eğilim vardır. Şu aşikârdır ki, bu iyileştirmenin meyveleri haddizatında sırf ona aittir. Kapitalizm çağında istihdam edilen çok sayıda kişi tarafından birlikte (belli hammaddeleri) işleme tâbi tutan (processing) sanayiler tarafından üretilen ürünlerin değerinin kişi başına düşen miktarında bir artış görülmesi şeklindeki eğilim, onun liyakâtinin bir sonucudur. Doğrusu şu ki, işçinin verimliliği olarak adlandırılan şeydeki artışın sebebi, daha iyi araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Bir modern fabrikadaki yüzlerce işçi, belli bir zaman diliminde, kapitalizm öncesi zanaatkârların işyerlerinde üretim için kullanılan yüzlerce işçinin ürettiğinden çok daha 46

8 Anti-kapitalist Zihniyet fazlasını üretir. Bu iyileşme, daha yüksek düzeydeki yetenek, yeterlilik veya (bunların) tek tek işçiler tarafından uygulanması sayesinde belirlenmez. (Şu bir hakikat ki, ortaçağların zanaatkârları tarafından ihtiyaç duyulan ustalık, bugünün fabrika sahiplerinin pek çok kategorisinin ihtiyaç duyduğu ustalıktan çok daha yüksekti.) Sırasıyla, daha fazla sermayenin biriktirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesinin nedeni, daha verimli araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Kapitalizm, sermaye ve kapitalist terimleri, Marx tarafından kullanıldı ve bugün, tahkir edici bir alıntıyla birlikte pek çok insan tarafından ABD hükümetinin resmî propaganda ajanları tarafından da kullanılmaktadır. Ne var ki, terimler, münasip bir şekilde esas faktöre işaret eder ki, onun işleyişi, son iki yüzyılın bütün muhteşem başarılarını üretmiştir: Sürekli olarak artan bir nüfusun ortalama hayat standardının daha önce görülmemiş bir şekilde iyileştirilmesi. Kapitalist ülkelerdeki modern sınaî şartlarını, gelişmekte olan ülkelerin yanısıra kapitalizm öncesi çağların şartlarından ayıran şey, sermaye arzıdır. Eğer ihtiyaç duyulan sermaye tasarruf yoluyla daha önceden biriktirilmemişse, hiçbir teknik iyileşme hayata geçirilemez. Tasarruf sermaye birikimi ilkel mağara sakinlerinin acemi gıda aramasını adım adım sanayinin modern şekillerine dönüştürmüş olan vasıtadır/şeydir. Bu evrimin numune-i timsali, sermaye birikiminin üretim vasıtalarının özel sahipliği ilkesi sayesinde güvenli hâle getirildiği kurumsal çerçeveyi yaratan fikirlerdir. Zenginliğe doğru atılan her adım, tasarrufun neticesidir. En dâhiyane teknolojik niyetler, eğer onun kullanılması için gereken sermaye malları tasarruf sayesinde biriktirilmemiş olsaydı, pratikte bir işe yaramayacaktı. Müteşebbisler, tüketicilerin henüz tatmin edilmemiş istekleri arasında en âcil olanın en iktisadî şekilde tatmini için 47

9 Ludwig von Mises tasarruf sahipleri tarafından sağlanan sermaye mallarını kullanırlar. İşleme/işleme tâbi tutma yöntemlerini mükemmelleştirmeyi düşünen teknoloji uzmanlarıyla birlikte, bizzat tasarruf sahiplerinin yanında, iktisadî ilerleme olarak adlandırılan olaylar esnasında önemli bir rol oynarlar. İnsanoğlunun kalanı, öncü bu üç sınıfın etkinliklerinden fayda sağlar. Ama, yaptıkları ne olursa olsun, onlar da, herhangi bir katkı yapmadıkları şeyin ortaya çıkışına yönelik değişikliklerin sadece faydalanıcılarıdır. Piyasa ekonomisinin ayırt edici özelliği, onun, üç ilerici sınıfın ki bunlar, tasarruf yapanlar, bu tasarrufları sermaye mallarına yatıranlar ve sermaye mallarının kullanımına tahsis edilecek yeni yöntemler için uğraşanlardır çabalarının beraberinde getirdiği iyileştirmelerin/gelişmelerin büyük bir kısmını ilerici olmayan çoğunluğa tahsis etmesidir. Nüfustaki artışı aşan sermaye birikimi, bir taraftan, işgücünün verimliliğini artırır, diğer taraftan da, ürünleri ucuzlatır. Piyasa süreci; sıradan insana diğer insanların başarılarının ürünlerinin keyfini çıkarma fırsatı sunar; üç ilerici sınıfı, ilerici olmayan ekseriyete (çoğunluğa) muhtemel en iyi yolla hizmet sunmaya zorlar. Herkes, bir kapitalist toplumun üç ilerici sınıfının arasına katılmakta hürdür. Onlara üyelik, bir kimseye daha üstün bir otorite tarafından bağışlanmış veya birisinin ecdadından miras kalmış bir ayrıcalık değildir. Bu sınıflar bir kulüp misâli işlemezler; ve içerdekiler, yeni gelenleri dışarı atma gücüne sahip değildirler. Bir kapitalist, bir müteşebbis veya yeni teknolojik yöntemlerin bir mucidi olmak için ihtiyaç duyulan şey, akıl ve irade kudretidir. Zengin bir insanın vârisi, belirli bir avantajın keyfini çıkarır; zira o, diğerlerinden daha elverişli şartlar altında hayata atılır. Ama piyasadaki yarışta onun işi hiç de kolay değildir, hatta bazen piyasaya yeni girenle- 48

10 Anti-kapitalist Zihniyet re göre çok daha sıkıcı ve çok daha az kazançlıdır. O, piyasa şartlarındaki değişikliklere uyarlamak için mirasını yeniden düzenlemek zorundadır. Bunun içindir ki, örneğin, son on yıllarda bir demiryolu imparatoru nun vârisinin karşılaşmak zorunda kaldığı sorunlar, kamyonla nakliyat yaparak veya hava ulaşımıyla geçimini sağlamaya başlamış kimselerin karşılaştıkları sorunlara göre daha çetrefildir. Sıradan insanın popüler felsefesi en üzücü şekilde bütün bu gerçekleri yanlış takdim eder. John Doe nun farkettiği gibi; babasının görmediği bu kamusal hizmetleri/kolaylıkları ona sunan bütün bu yeni sınailer, ilerleme olarak adlandırılan mistik bir vasıta tarafından ortaya çıkarıldı. Sermaye birikimi, müteşebbislik ve teknolojik marifet, zenginliğin kendiliğinden yaratılmasına herhangi bir katkıda bulunmadı. Eğer herhangi bir insan, John Doe nun işçinin verimliliğindeki bir artış olarak telâkki ettiği şeye itibar etmek zorunda kalsa, şu hâlde o, montaj düzenindeki insandır. Maalesef, bu ahlâksız dünyada insanların insan tarafından sömürülmesi (diye bir şey) vardır. İş âlemi, kremayı yer ve, Komünist Manifesto nun işaret ettiği gibi, bütün iyi şeylerin yaratıcısına, yani kol işçisine, kendisini muhafaza etmesi ve kendi ırkını/soyunu sürdürmesi için gereken miktardan daha fazlasını bırakmaz. Netice itibariyle, modern işçi, sanayinin gelişmesiyle birlikte hayat standardının yükselmesi yerine, sürekli daha derine doğru batar... O, yoksullaşır; ve yoksulluk, nüfus ve zenginlikten daha hızlı bir şekilde gelişir. Kapitalist sanayi sistemine ilişkin bu türden betimlemelerin yazarları, insanlığın en büyük filozofları ve yardımseverleri olarak övülürler; ve onların öğretileri, evleri, başka âletlerin yanısıra, radyo ve televizyon setleriyle dolu milyonlarca insan tarafından hürmet ile karışık bir huşu ile kâbul edilmektedir. 49

11 Ludwig von Mises En kötü sömürücüler, der profesörler, işçi liderleridirler ve siyasetçiler büyük işletmelerden etkilenirler. Onlar, büyük işletmelerin ayırt edici işaretinin kitlelerin ihtiyaçlarının tatmini için kitle üretimi olduğunu anlamakta zorlanırlar. Kapitalist sistemde bizzat işçiler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, fabrikaların ürettikleri bütün bu şeylerin esas tüketicileridirler. Kapitalizmin ilk günlerinde daima bir yeniliğin ortaya çıkışı ile onun kitleler için elde edilebilir hâle gelmesi arasında hatırı sayılır ölçüde bir zaman aralığı vardı. Yaklaşık altmış yıl önce 8 Gabriel Tarde, herkesin ihtiyacı hâline gelmeden önce bir sınaî yeniliğin bir azınlığın fantezisi olduğuna işaret ederken haklıydı; ilkönce tutumsuzluk olarak telâkki edilen şey, daha sonra, herkesin alışılmış ihtiyacına ve ıvır zıvıra dönüşmektedir. Bu ifade, otomobilin popüler hâle gelmesi yönünden de doğruydu. Ama büyük işletmelerin büyük ölçekli üretimi bu zaman aralığını kısalttı ve neredeyse ortadan kaldırdı. Modern yenilikler kârlı bir şekilde sadece, kitle üretiminin yöntemlerine göre üretilebilir ve bu suretle, pratik olarak hayata geçirildiği ânın hemen başında, pek çok insan için ulaşılabilir hâle gelir. Örneğin, ABD de, çok zengin bir azınlığa ayrılmış olan televizyon, naylon çorap veya konserve kutusuna konulmuş çocuk gıdaları gibi yeniliklerin kitleler tarafından keyfinin çıkarılması için çok fazla zaman geçmedi. Hatta büyük işletmeler, insanların tüketim ve eğlence şekillerinin standartlaştırılmasına doğru meyletmektedir. Piyasa ekonomisinde hiç kimse, bazı insanlar zengin olduğu için ihtiyaç içinde değildir. Zenginlerin servetleri, herhangi bir kimsenin yoksulluğunun sebebi değildir. Bazı insanları zengin yapan süreç, sanılanın aksine, pek çok insanın ihtiyacının tatminini geliştiren sürecin ta kendisidir. Müteşebbisler, kapita- 8 Bu kitabın 1950 li yıllarda yazıldığı dikkate alınmalıdır, ç.n. 50

12 Anti-kapitalist Zihniyet listler ve teknoloji uzmanları, tüketicilere en iyi şekilde mal ve hizmet sunmada başarılı oldukları sürece zenginleşirler. 2. Kapitalizm Karşıtı Cephe Sosyalist hareketin ve kapitalizm öncesi çağların müdahaleci politikalarının yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların başlangıcından bu yana, hem sosyalizm hem de müdahalecilik, iktisadî teoriden haberdar olanların gözünde hiç başarılı sayılmadı/kâle alınmadı. Ama câhil insanların kahir ekseriyetinin (büyük çoğunluğunun) fikirleri, sırf kin ve nefretten müteşekkil en güçlü beşerî tutkular tarafından tahrik edildi. Liberal programın yani, piyasa ekonomisinde (kapitalizmde) kemale ermiş iktisadî hürriyetin ve onun anayasal dengi temsilî hükümetin gerçekleşmesine giden yolları açan Aydınlanma nın sosyal felsefesi, üç eski gücün/iktidarın, yani monarşinin, aristokrasinin ve kiliselerin, yok edilmesini önermedi. Avrupalı liberaller, cumhuriyetçi hükümetin tesisini değil, parlâmenter monarşiyi kralın mutlakıyetçiliğinin yerine ikâme etmeyi amaçladılar. Onlar, aristokratları unvanlarından, kamalı kalkanlarından ve mal ve mülklerinden mahrûm etmeyi değil, onların ayrıcalıklarını ortadan kaldırmak istediler. Onlar, herkese vicdan hürriyeti bahşetmek ve muhaliflerin ve yerleşik inançlara aykırı düşünenlerin tutuklanmasına bir son vermek için can atıyorlardı; ama kendi manevî hedeflerini takip etme konusunda bütün kiliselere ve mezheplere de mutlak hürriyet verme konusunda istekliydiler. Bunun içindir ki, Eski Rejimin (Ancien Régime) üç büyük gücü muhafaza edildi. Prenslerin, aristokratların ve muhafazakârlıklarını bıkmadan usanmadan itiraf eden rahiplerin Batılı medeniyetin esaslarına yönelik sosyalist saldırıya karşı çıkmak için hazırlanacağı/hazır hâle getirileceği ümit edilmiş olabilir. Her şeyden önce, sosyalizmin müjdecileri, sosyalist totaliterlik 51

13 Ludwig von Mises altında tiranlığın, ayrıcalığın ve hurafenin kalıntıları olarak adlandırdıkları şeyler için hiçbir alan bırakılmayacağını ifşa etmekten çekinmediler. Mamafih, bu ayrıcalıklı gruplarda bile gücenme ve nefret, sakin akıl yürütmeye göre daha yoğundu. Onlar, fiilen, sosyalizmin onların sahip olduğu malvarlıklarının müsaderesini de amaçlayan ve totaliter bir sistem altında dinî herhangi bir hürriyetin varolamayacağı gerçeğini gözardı ederek sosyalistlerle birlikte el ele verdiler. Almanya da Hohenzollern, bir Amerikalı gözlemcinin monarşik sosyalizm 9 olarak adlandırdığı bir politikayı uygulamaya koydu. Rusya nın diktatör Romanovları, temsilî hükümeti tesis etmeye yönelik burjuva çabalarıyla savaşmak için işçi sendikalarıyla bir silâh gibi oynadı. 10 Her Avrupalı ülkede aristokratlar, genellikle, kapitalizmin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlardı. Her yerde hâkim teologlar, hür teşebbüs sistemine itibar etmemeye ve bu suretle, zımnen, ya sosyalizmi ya da radikal müdahaleciliği desteklemeye gayret gösterdiler. Bugünün Protestanlığının önde gelen liderlerinin bazıları İsviçre de Barth ve Brunner, ABD nde Niebuhr ve Tillich ve Canterbury nin son Başpiskoposu William Temple, kapitalizmi açık bir şekilde mahkûm etmekte ve hatta kapitalizmin sözde başarısızlıklarını Rusya Bolşevikliğinin bütün aşırılıklarının sorumlusu olarak görmektedir. Bir kimse, Sir William Harcourt un, altmış yıl önce 11 Biz, hepimiz, bugün sosyalistleriz iddiasında bulunduğu zaman haklı olup olmadığı konusunda tereddüt edebilir. Ama bugün hükümetler, siyasî partiler, öğretmenler ile yazarlar, Hıristiyan teologların yanısıra münakaşacı dinsizler, piyasa ekonomisini hevesli bir şekilde reddetme ve her şeye gücü 9 Cf., Elmer Roberts, Monarchial Socialism in Germany, New York, Cf., Mania Gordon, Workers Before and After Lenin, New York, 1941, s. 30 vd. 11 Kitabın yayım tarihi dikkate alınmalıdır, ç.n. 52

14 Anti-kapitalist Zihniyet yeten devletin sözde faydalarına övgü düzme konusunda neredeyse hemfikirdirler. Yeni yetişen nesil, sosyalist fikirlerin tamamen işgâl ettiği bir çevrede yetiştirilmektedir. Sosyalizm ya da yanlısı ideolojinin tesiri, neredeyse istisnasız, insanları sosyalist ya da komünist partilere katılmaya zorlayan sebepleri izah eden kamuoyu şeklinde meydana çıkar. İç politikayla ilgilenen bir kimse, sadece zenginlerin piyasa ekonomisinin muhafaza edilmesi için anlaşılabilir gerekçeleri olduğunu; radikal müdahalecilik tabiî olarak ve mecburiyetten dolayı, zengin olmayanların ise radikal programları plânlamayı, sosyalizmi ve komünizmi kayırdıklarını varsayar. Bu varsayım, kitlelerin iktisadî faydalarının sırf sömürücüler in menfaatleri için kapitalizmin işleyiş biçimi nedeniyle zarar gördüğü ve sosyalizmin sıradan insanın hayat standardını iyileştireceği şeklindeki temel sosyalist fikirleri, bir veri olarak kabûl eder. Mamafih, insanlar sosyalizmi istemezler, zira sosyalizmin sahip oldukları şartları iyileştireceğini bilirler ve kapitalizmi reddetmezler zira o, sahip oldukları menfaatlere zararlı bir sistemdir. Onlar sosyalisttirler, zira sosyalizmin içinde bulundukları şartları iyileştireceğine inanırlar ve kapitalizme kızarlar, zira kapitalizmin onlara zarar vereceğine inanırlar. Onlar sosyalistlerdir, zira onların gözleri kıskançlık ve cehaletle körelmiştir. Onlar, iktisat okumayı/çalışmayı inatla reddederler ve iktisatçıların sosyalist plânlara karşı eleştirilerini hararetle reddederler; zira, onların gözünde iktisat, soyut bir teori olarak, sadece anlamsızdır. Onlar, sadece deney(im)e/tecrübeye güvenir gibi görünürler; ama, deneyimin inkâr edilemez gerçeklerinin bilgisini, yani sıradan insanın hayat standardının kapitalist Amerika da Sovyetler Birliği nin sosyalist cennetiyle karşılaştırılamayacak kadar daha yüksek olmasını, inatla reddetmekten başka bir şey yapmazlar. 53

15 Ludwig von Mises İnsanlar, iktisadî olarak geri kalmış ülkelerin şartlarıyla ilgilenirken aynı hatalı akıl yürütmeye başvururlar; az gelişmiş ülkelerdeki insanların, yoksulluk içinde olduklarından dolayı, tabiî olarak komünizme sempatiyle bakmak zorunda olduklarını düşünürler. Şimdi, açık olan şu ki, yoksul ülkeler, aşırı yoksulluklarından kurtulmak istemektedirler. Bu ülkelerin tatmin edici olmayan şartlarıyla ilgili bir iyileşmeyi amaçlarken, onlar, netice itibariyle, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin sistemlerden bu amacın elde edilmesini en iyi şekilde sağlayanını kabûl etmeli, kapitalizm lehinde karar vermelidirler. Ama, kapitalizm karşıtı sahte fikirler tarafından aldatılmış bu insanlar, komünizme yatkın durumdadırlar. Gerçekten paradoksal olan şu ki, bu Doğulu insanların liderleri, Batılı ülkelerin zenginliğine özlemle bakıp dururlarken, Batıyı zengin yapan yöntemleri reddetmekte ve Rusları ve Rusya nın uydusu olan ülkelerin yoksullarını bir arada tutmada araç vazifesi gören Rusya komünizmi tarafından kendinden geçirilmektedirler. Bundan daha paradoksal olanı da şu ki, büyük kapitalist işletmelerin ürünlerinin keyfini çıkaran Amerikalılar, Sovyet sistemini yüceltmekte ve Asya ile Afrika nın yoksul ülkelerinin, komünizmi kapitalizme tercih etmelerinin zorunlu olduğunu oldukça tabiî olarak telâkki etmektedirler. İnsanlar, herkesin ciddî bir şekilde iktisat çalışmak zorunda olup olmadığı sorusu/sorunu üzerinde hemfikir olmayabilir. Ama bir şey açıktır. İktisadın bu meseleler hakkında söylemek zorunda olduklarına tamamıyla âşina olmaksızın kapitalizm ve sosyalizm arasındaki zıtlık hakkında alenî bir şekilde konuşan veya yazan bir kimse, sorumsuz bir gevezedir. 54

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla?

SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla? Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL KURTULUÞ EFSANESÝ VE KOMÜNÝZM geocities.com/icgcikg/turkish ÖNSÖZ YERÝNE Ýlkin 1981 yýlýnda ispanyolca yazýlmýþ ve yayýmlanmýþ bu makale, daha sonra fransýzca

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Kapitalizm. Norman Barry

Kapitalizm. Norman Barry Kapitalizm Norman Barry Kapitalizm, üretim araçlarına bireylerin sahip olduğu ve şahısların işgüçlerini gayri şahsi piyasa tarafından belirlenen bir fiyattan satmakta serbest olduğu ekonomik organizasyon

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ Yazan: Alfred Müller Armack Çeviren: Prof. Dr. Kamil TÜĞEN 1948 de gerçekleşen mali reformdan bu yana, Federal Hükümet, ekonomi politikalarını sosyal piyasa adı altında yürütmektedir.

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 8. Hafta: Endüstri Sonrası Toplum ve Çağdaş Teoriler

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 8. Hafta: Endüstri Sonrası Toplum ve Çağdaş Teoriler CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 8. Hafta: Endüstri Sonrası Toplum ve Çağdaş Teoriler UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 43

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları (SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Kapitalistler Halka İstemediği Bir Şeyi Satabilir mi?

Kapitalistler Halka İstemediği Bir Şeyi Satabilir mi? Kapitalistler Halka İstemediği Bir Şeyi Satabilir mi? Aslam Effendi Tota 1, kapitalistlerin reklamların gücüyle, gerçekten ihtiyaçları olmasa bile her çeşit malı insanlara satabileceklerine inanır mısın?

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Kasım, 2006 GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Ne ekersen onu biçersin sözü; Türk toplumunun sosyal yaşantısında yerleşik bir hüviyet kazanan tümce biçiminde tezahür etmiştir.

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

BÖLÜM 6 26.04.2011 İŞSİZLİK

BÖLÜM 6 26.04.2011 İŞSİZLİK BÖLÜM 6 İŞSİZLİK İŞSİZLİK İşsizlik insanları doğrudan ve en şiddetli şekilde etkileyen makroekonomik sorundur ILO kriterlerine göre bir kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için, bu kişinin durumu aşağıda

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü

JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü Giriş Bu belge, Jo-In projesi için bir anlaşmazlık çözme prosedürünü izah etmektedir. Aşağıda 1. Kısım, bu Prosedüre başvurulabilecek durumların kısa bir açıklamasını

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 Ders Planı Kıtlık, Tercih ve Piyasa Sistemi Arz Talep Analizi Tüketici Dengesi Üretici Dengesi Maliyet Teorisi Piyasalar Tam Rekabet Piyasası Tekel Piyasası

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Bilgi pazarındaki sert rekabet ortamı pazarlama araştırması endüstrisinin müşterilerin bilgi ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşmasını gerektiriyor.

Detaylı

Springfield Remanufacturing Corporation (SRC) ve Açık Defter Uygulaması. MIT Sloan School of Management

Springfield Remanufacturing Corporation (SRC) ve Açık Defter Uygulaması. MIT Sloan School of Management Springfield Remanufacturing Corporation (SRC) ve Açık Defter Uygulaması MIT Sloan School of Management Sorular 1. Aynı fabrika, neden International Harvester olarak başarısız oldu da SRC olarak başarılı

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU 1 Amaç Üniversite ile Sanayi ve İş Dünyası arasında köprü vazifesi olmak, Sanayi ve İş

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Dilek Seymen Giriş ve Temel Kavramlar Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) RUSYA DA KARÞI- DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ geocities.com/icgcikg/turkish RUSYA DA KARÞI-DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı