Çeviren: Yusuf Şahin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviren: Yusuf Şahin"

Transkript

1 Çeviren: Yusuf Şahin

2 İçindekiler Giriş... 9 Birinci Bölüm Kapitalizmin Sosyal Mahiyeti ve Yerilmesinin Psikolojik Saikleri Egemen Tüketici İktisadî Gelişme Hasreti/İştiyakı Statü Toplumu ve Kapitalizm Hayâl Kırıklığına Uğramış Arzuya Dair Gücenme Entelektüellerin Gücenmesi Amerikalı Entelektüellerinin Kapitalizme Karşı Önyargıları Beyaz Yakalı İşçilerin Gücenmesi

3 8. Kuzenler in Gücenmesi Broadway ve Hollywood Komünizmi İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Kapitalizm Karşıtı Cephe Üçüncü Bölüm Kapitalizm Başlığı Altındaki Literatür Edebî Ürünler Piyasası Kitap Piyasasında Başarı Dedektif Hikâyeleri Üzerine Mülâhazalar Basın Hürriyeti Aydınların Bağnazlığı Sosyal Romanlar ile Piyesler Dördüncü Bölüm Kapitalizme Yönelik İktisadî Olmayan İtirazlar Mutluluk İddiası Materyalizm/Maddecilik Adâletsizlik Hürriyete İlişkin Burjuva Önyargısı Hürriyet ve Batı Medeniyeti Beşinci Bölüm Kapitalizme Karşı Komünizm Karşıtlığı

4 İkinci Bölüm Sıradan İnsanın Sosyal Felsefesi 1. Hakikatte ve Sıradan İnsanın Gözünde Kapitalizm Yeni bir bilgi dalı olarak iktisadın ortaya çıkışı, insanoğlunun tarihindeki en harikulâde olaylardan birisidir. O, özel kapitalist girişime zemin hazırlarken, insan faaliyetlerini birkaç nesil içinde daha önceki on bin yılın yapmış olduğundan çok daha radikal bir şekilde dönüştürmüştür. İlk ortaya çıkışından gözden düşüşüne kadar, kapitalist bir ülkenin sakinleri, kapitalist düşünme ve eylemde bulunma biçimlerinin göz kamaştırıcı başarılarından her an faydalanırlar. Kapitalizmin beraberinde getirdiği dünyevî şartlardaki daha önce görülmemiş değişiklikle ilgili en şaşırtıcı hakikat şu ki, bu değişiklik, çok az sayıda yazar ve onların öğretilerini benimsemiş neredeyse yok denilecek kadar az sayıda devlet adamı tarafından hayata geçirilmiştir. Sadece tembel halk değil, aynı zamanda, ticaret sayesinde laissez faire ilkelerini hayata geçiren iş adamlarının da pek çoğu, işlemlerinin esas 43

5 Ludwig von Mises niteliklerini anlamakta başarısız olmuştur. Esasında, liberalizmin en parlak devirlerinde bile sadece çok az sayıda insan, piyasa ekonomisinin işleyişini tamamen kavrayabilmiş; ancak buna rağmen Batılı medeniyet, kapitalizmi, seçkin bir azınlık tarafından yapılan öneriye dayalı olarak benimsemiştir. 19. Yüzyıl ın ilk on yıllarında birtakım meselelere ilişkin yabancılıklarını ciddî bir kusur olarak gören ve onu düzeltmek için endişelenen pek çok insan vardı. Waterloo ve Sebastopol arasındaki yıllarda Büyük Britanya da başka hiçbir kitap, iktisat üzerine yazılan mektuplardan (treatises) daha fazla benimsenmedi. Ama bu rağbet çok geçmeden azaldı. Mevzu, genel okuyucu için tatsızdı. İktisat, bir taraftan tabiî bilimler ile teknolojiden, diğer taraftan da tarih ve hukuk biliminden o kadar farklıdır ki, daha işin başında olan için garip ve itici gibi görünebilir. Onun araştırmaya yöneltici/keşfe yarayan harikulâdeliği/tuhaflığı, araştırma çalışmalarını laboratuarlarda veya arşivler ile kütüphanelerde gerçekleştirenler tarafından şüpheyle karşılanabilir. Onun epistemolojik harikulâdeliği, pozitivizmin dar kafalı fanatiklerine mantıksız görünür. İnsanlar, iktisadın ne olması gerektiğine dair önceden düşündüğü imgeye, yani fiziğin veya biyolojinin mantıkî yapısına göre şekillenmiş bir disipline, mükemmel bir şekilde uyan bilgiyi bir iktisat kitabında bulmak isterler. Onlar, şaşkındırlar ve nihayetinde, tahlili, alışılmamış bir zihnî çabayı gerektiren meselelerle cebelleşmekten vazgeçerler. Bu cehaletin neticesi, insanların iktisadî şartlardaki bütün iyileşmeleri/gelişmeleri tabiî bilimler ile teknolojinin ilerlemesine atfetmeleridir. Onlara göre; beşerî tarih esnasında deneye dayalı tabiî bilimlerin sürekli ilerletilmesine ve teknolojik meselelerin çözümü için bunların uygulamaya konma- 44

6 Anti-kapitalist Zihniyet sına yönelik kendi kendine işleyen/otomatik bir eğilim göze çarpar. Bu karşı konulamaz bir eğilimdir, bu eğilim insanoğlunun kaderinde doğuştan vardır ve işleyişi, toplumun siyasî ve iktisadî teşkilâtı her ne olursa olsun, ona tesir eder. Onlara göre; son iki yüzyılın daha önce görülmemiş teknolojik iyileşmeleri/gelişmeleri, çağın iktisadî politikaları sayesinde ilerlemedi. Bunlar, klâsik liberalizmin, serbest ticaretin, laissez faire in ve kapitalizmin bir neticesi/başarısı değildi. Zira, netice itibariyle, bunlar, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin başka herhangi bir sisteme doğru ilerleyeceklerdir. Marx ın öğretileri, bir çırpıda tasvip gördü; zira bunlar, olaylarla ilgili bu türden popüler değerlendirmeleri kabûl ettiler ve onlara, hem Hegelyen maneviyatçılık hem de kaba materyalizmi hoş hâle getiren sahte felsefî bir örtüyü giydirdiler. Marx ın şemasında maddî üretken güçler, iradeden ve insanların eylemlerinden bağımsız insanüstü bir varlıktır. Onlar, daha yüksek bir gücün izahı imkânsız ve kaçınılmaz kanunları tarafından belirlenen yollarında giderler. Bunlar, gizemli bir şekilde değişirler ve sosyal teşkilâtlanmalarını bu değişikliklere uyarlamaları için insanoğlunu zorlarlar; zira, maddî üretken güçler, bir şeyden sakınırlar: İnsanoğlunun sosyal teşkilâtlanması tarafından zincire vurulmak. Tarihin esas içeriği, maddî üretken güçlerin onlara mâni olan sosyal bağlarından hür olma mücadelelerinden ibarettir. Çok eskiden, der Marx, maddî üretken güçler, el değirmeninin şeklinde müşahhas hâle geldiler ve bu dönemde beşerî işleri feodalizmin kalıplarına göre tanzim ettiler. Maddî üretken güçlerin evrimini belirleyen sırrına erişilmez kanunlar, daha sonra, el değirmeninin yerine buhar değirmenini ikâme ettiği zaman; feodalizm, kapitalizme yerini bırakmak zorundaydı. Bundan sonra, maddî üretken güçler daha fazla gelişe- 45

7 Ludwig von Mises cek ve onların bugünkü biçimi, zorunlu olarak, kapitalizmin sosyalizmle ikâme edilmesini gerektirecektir. Sosyalist devrimi engellemeye uğraşanlar, beyhude bir gayeye adananlardır. Tarihî ilerlemenin dalgalarından kaçmak mümkün değildir. Solcu olarak adlandırılan partilerin fikirleri, birbirinden pek çok yönden farklılık göstermektedir. Ama bu partiler, bir noktada hemfikirdirler. Bunların hepsi, sürekli ilerleyen maddî iyileşmeyi kendi kendine işleyen/otomatik bir ilerleme olarak görürler. Amerikalı sendika üyeleri, hayat standartlarını bir veri olarak alırlar. Kader belirlemiştir ki, o, daha önceki kuşakların en zengin insanlarının dahi elde edemediği ve hâlâ pek çok Amerikalı olmayan insanın mahrum olduğu kamusal hizmetlerin keyfini çıkarmalıdır. Büyük işletmelerin katı bireyciliği nin, onun Amerikan hayat tarzı olarak adlandırdığı şeyin ortaya çıkışında bazı roller oynamış olabileceğine inanmaz. Onun gözünde idare, onu doğuştan sahip olduğu haklarından mahrum etmeye niyetli sömürücüler in âdil olmayan taleplerini temsil eder. Onun düşüncesine göre; tarihî evrim esnasında, onun işgücünün verimliliği nde sürekli bir artış doğrultusunda durdurulamaz bir eğilim vardır. Şu aşikârdır ki, bu iyileştirmenin meyveleri haddizatında sırf ona aittir. Kapitalizm çağında istihdam edilen çok sayıda kişi tarafından birlikte (belli hammaddeleri) işleme tâbi tutan (processing) sanayiler tarafından üretilen ürünlerin değerinin kişi başına düşen miktarında bir artış görülmesi şeklindeki eğilim, onun liyakâtinin bir sonucudur. Doğrusu şu ki, işçinin verimliliği olarak adlandırılan şeydeki artışın sebebi, daha iyi araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Bir modern fabrikadaki yüzlerce işçi, belli bir zaman diliminde, kapitalizm öncesi zanaatkârların işyerlerinde üretim için kullanılan yüzlerce işçinin ürettiğinden çok daha 46

8 Anti-kapitalist Zihniyet fazlasını üretir. Bu iyileşme, daha yüksek düzeydeki yetenek, yeterlilik veya (bunların) tek tek işçiler tarafından uygulanması sayesinde belirlenmez. (Şu bir hakikat ki, ortaçağların zanaatkârları tarafından ihtiyaç duyulan ustalık, bugünün fabrika sahiplerinin pek çok kategorisinin ihtiyaç duyduğu ustalıktan çok daha yüksekti.) Sırasıyla, daha fazla sermayenin biriktirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesinin nedeni, daha verimli araç ve makinelerin kullanılmasıdır. Kapitalizm, sermaye ve kapitalist terimleri, Marx tarafından kullanıldı ve bugün, tahkir edici bir alıntıyla birlikte pek çok insan tarafından ABD hükümetinin resmî propaganda ajanları tarafından da kullanılmaktadır. Ne var ki, terimler, münasip bir şekilde esas faktöre işaret eder ki, onun işleyişi, son iki yüzyılın bütün muhteşem başarılarını üretmiştir: Sürekli olarak artan bir nüfusun ortalama hayat standardının daha önce görülmemiş bir şekilde iyileştirilmesi. Kapitalist ülkelerdeki modern sınaî şartlarını, gelişmekte olan ülkelerin yanısıra kapitalizm öncesi çağların şartlarından ayıran şey, sermaye arzıdır. Eğer ihtiyaç duyulan sermaye tasarruf yoluyla daha önceden biriktirilmemişse, hiçbir teknik iyileşme hayata geçirilemez. Tasarruf sermaye birikimi ilkel mağara sakinlerinin acemi gıda aramasını adım adım sanayinin modern şekillerine dönüştürmüş olan vasıtadır/şeydir. Bu evrimin numune-i timsali, sermaye birikiminin üretim vasıtalarının özel sahipliği ilkesi sayesinde güvenli hâle getirildiği kurumsal çerçeveyi yaratan fikirlerdir. Zenginliğe doğru atılan her adım, tasarrufun neticesidir. En dâhiyane teknolojik niyetler, eğer onun kullanılması için gereken sermaye malları tasarruf sayesinde biriktirilmemiş olsaydı, pratikte bir işe yaramayacaktı. Müteşebbisler, tüketicilerin henüz tatmin edilmemiş istekleri arasında en âcil olanın en iktisadî şekilde tatmini için 47

9 Ludwig von Mises tasarruf sahipleri tarafından sağlanan sermaye mallarını kullanırlar. İşleme/işleme tâbi tutma yöntemlerini mükemmelleştirmeyi düşünen teknoloji uzmanlarıyla birlikte, bizzat tasarruf sahiplerinin yanında, iktisadî ilerleme olarak adlandırılan olaylar esnasında önemli bir rol oynarlar. İnsanoğlunun kalanı, öncü bu üç sınıfın etkinliklerinden fayda sağlar. Ama, yaptıkları ne olursa olsun, onlar da, herhangi bir katkı yapmadıkları şeyin ortaya çıkışına yönelik değişikliklerin sadece faydalanıcılarıdır. Piyasa ekonomisinin ayırt edici özelliği, onun, üç ilerici sınıfın ki bunlar, tasarruf yapanlar, bu tasarrufları sermaye mallarına yatıranlar ve sermaye mallarının kullanımına tahsis edilecek yeni yöntemler için uğraşanlardır çabalarının beraberinde getirdiği iyileştirmelerin/gelişmelerin büyük bir kısmını ilerici olmayan çoğunluğa tahsis etmesidir. Nüfustaki artışı aşan sermaye birikimi, bir taraftan, işgücünün verimliliğini artırır, diğer taraftan da, ürünleri ucuzlatır. Piyasa süreci; sıradan insana diğer insanların başarılarının ürünlerinin keyfini çıkarma fırsatı sunar; üç ilerici sınıfı, ilerici olmayan ekseriyete (çoğunluğa) muhtemel en iyi yolla hizmet sunmaya zorlar. Herkes, bir kapitalist toplumun üç ilerici sınıfının arasına katılmakta hürdür. Onlara üyelik, bir kimseye daha üstün bir otorite tarafından bağışlanmış veya birisinin ecdadından miras kalmış bir ayrıcalık değildir. Bu sınıflar bir kulüp misâli işlemezler; ve içerdekiler, yeni gelenleri dışarı atma gücüne sahip değildirler. Bir kapitalist, bir müteşebbis veya yeni teknolojik yöntemlerin bir mucidi olmak için ihtiyaç duyulan şey, akıl ve irade kudretidir. Zengin bir insanın vârisi, belirli bir avantajın keyfini çıkarır; zira o, diğerlerinden daha elverişli şartlar altında hayata atılır. Ama piyasadaki yarışta onun işi hiç de kolay değildir, hatta bazen piyasaya yeni girenle- 48

10 Anti-kapitalist Zihniyet re göre çok daha sıkıcı ve çok daha az kazançlıdır. O, piyasa şartlarındaki değişikliklere uyarlamak için mirasını yeniden düzenlemek zorundadır. Bunun içindir ki, örneğin, son on yıllarda bir demiryolu imparatoru nun vârisinin karşılaşmak zorunda kaldığı sorunlar, kamyonla nakliyat yaparak veya hava ulaşımıyla geçimini sağlamaya başlamış kimselerin karşılaştıkları sorunlara göre daha çetrefildir. Sıradan insanın popüler felsefesi en üzücü şekilde bütün bu gerçekleri yanlış takdim eder. John Doe nun farkettiği gibi; babasının görmediği bu kamusal hizmetleri/kolaylıkları ona sunan bütün bu yeni sınailer, ilerleme olarak adlandırılan mistik bir vasıta tarafından ortaya çıkarıldı. Sermaye birikimi, müteşebbislik ve teknolojik marifet, zenginliğin kendiliğinden yaratılmasına herhangi bir katkıda bulunmadı. Eğer herhangi bir insan, John Doe nun işçinin verimliliğindeki bir artış olarak telâkki ettiği şeye itibar etmek zorunda kalsa, şu hâlde o, montaj düzenindeki insandır. Maalesef, bu ahlâksız dünyada insanların insan tarafından sömürülmesi (diye bir şey) vardır. İş âlemi, kremayı yer ve, Komünist Manifesto nun işaret ettiği gibi, bütün iyi şeylerin yaratıcısına, yani kol işçisine, kendisini muhafaza etmesi ve kendi ırkını/soyunu sürdürmesi için gereken miktardan daha fazlasını bırakmaz. Netice itibariyle, modern işçi, sanayinin gelişmesiyle birlikte hayat standardının yükselmesi yerine, sürekli daha derine doğru batar... O, yoksullaşır; ve yoksulluk, nüfus ve zenginlikten daha hızlı bir şekilde gelişir. Kapitalist sanayi sistemine ilişkin bu türden betimlemelerin yazarları, insanlığın en büyük filozofları ve yardımseverleri olarak övülürler; ve onların öğretileri, evleri, başka âletlerin yanısıra, radyo ve televizyon setleriyle dolu milyonlarca insan tarafından hürmet ile karışık bir huşu ile kâbul edilmektedir. 49

11 Ludwig von Mises En kötü sömürücüler, der profesörler, işçi liderleridirler ve siyasetçiler büyük işletmelerden etkilenirler. Onlar, büyük işletmelerin ayırt edici işaretinin kitlelerin ihtiyaçlarının tatmini için kitle üretimi olduğunu anlamakta zorlanırlar. Kapitalist sistemde bizzat işçiler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, fabrikaların ürettikleri bütün bu şeylerin esas tüketicileridirler. Kapitalizmin ilk günlerinde daima bir yeniliğin ortaya çıkışı ile onun kitleler için elde edilebilir hâle gelmesi arasında hatırı sayılır ölçüde bir zaman aralığı vardı. Yaklaşık altmış yıl önce 8 Gabriel Tarde, herkesin ihtiyacı hâline gelmeden önce bir sınaî yeniliğin bir azınlığın fantezisi olduğuna işaret ederken haklıydı; ilkönce tutumsuzluk olarak telâkki edilen şey, daha sonra, herkesin alışılmış ihtiyacına ve ıvır zıvıra dönüşmektedir. Bu ifade, otomobilin popüler hâle gelmesi yönünden de doğruydu. Ama büyük işletmelerin büyük ölçekli üretimi bu zaman aralığını kısalttı ve neredeyse ortadan kaldırdı. Modern yenilikler kârlı bir şekilde sadece, kitle üretiminin yöntemlerine göre üretilebilir ve bu suretle, pratik olarak hayata geçirildiği ânın hemen başında, pek çok insan için ulaşılabilir hâle gelir. Örneğin, ABD de, çok zengin bir azınlığa ayrılmış olan televizyon, naylon çorap veya konserve kutusuna konulmuş çocuk gıdaları gibi yeniliklerin kitleler tarafından keyfinin çıkarılması için çok fazla zaman geçmedi. Hatta büyük işletmeler, insanların tüketim ve eğlence şekillerinin standartlaştırılmasına doğru meyletmektedir. Piyasa ekonomisinde hiç kimse, bazı insanlar zengin olduğu için ihtiyaç içinde değildir. Zenginlerin servetleri, herhangi bir kimsenin yoksulluğunun sebebi değildir. Bazı insanları zengin yapan süreç, sanılanın aksine, pek çok insanın ihtiyacının tatminini geliştiren sürecin ta kendisidir. Müteşebbisler, kapita- 8 Bu kitabın 1950 li yıllarda yazıldığı dikkate alınmalıdır, ç.n. 50

12 Anti-kapitalist Zihniyet listler ve teknoloji uzmanları, tüketicilere en iyi şekilde mal ve hizmet sunmada başarılı oldukları sürece zenginleşirler. 2. Kapitalizm Karşıtı Cephe Sosyalist hareketin ve kapitalizm öncesi çağların müdahaleci politikalarının yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların başlangıcından bu yana, hem sosyalizm hem de müdahalecilik, iktisadî teoriden haberdar olanların gözünde hiç başarılı sayılmadı/kâle alınmadı. Ama câhil insanların kahir ekseriyetinin (büyük çoğunluğunun) fikirleri, sırf kin ve nefretten müteşekkil en güçlü beşerî tutkular tarafından tahrik edildi. Liberal programın yani, piyasa ekonomisinde (kapitalizmde) kemale ermiş iktisadî hürriyetin ve onun anayasal dengi temsilî hükümetin gerçekleşmesine giden yolları açan Aydınlanma nın sosyal felsefesi, üç eski gücün/iktidarın, yani monarşinin, aristokrasinin ve kiliselerin, yok edilmesini önermedi. Avrupalı liberaller, cumhuriyetçi hükümetin tesisini değil, parlâmenter monarşiyi kralın mutlakıyetçiliğinin yerine ikâme etmeyi amaçladılar. Onlar, aristokratları unvanlarından, kamalı kalkanlarından ve mal ve mülklerinden mahrûm etmeyi değil, onların ayrıcalıklarını ortadan kaldırmak istediler. Onlar, herkese vicdan hürriyeti bahşetmek ve muhaliflerin ve yerleşik inançlara aykırı düşünenlerin tutuklanmasına bir son vermek için can atıyorlardı; ama kendi manevî hedeflerini takip etme konusunda bütün kiliselere ve mezheplere de mutlak hürriyet verme konusunda istekliydiler. Bunun içindir ki, Eski Rejimin (Ancien Régime) üç büyük gücü muhafaza edildi. Prenslerin, aristokratların ve muhafazakârlıklarını bıkmadan usanmadan itiraf eden rahiplerin Batılı medeniyetin esaslarına yönelik sosyalist saldırıya karşı çıkmak için hazırlanacağı/hazır hâle getirileceği ümit edilmiş olabilir. Her şeyden önce, sosyalizmin müjdecileri, sosyalist totaliterlik 51

13 Ludwig von Mises altında tiranlığın, ayrıcalığın ve hurafenin kalıntıları olarak adlandırdıkları şeyler için hiçbir alan bırakılmayacağını ifşa etmekten çekinmediler. Mamafih, bu ayrıcalıklı gruplarda bile gücenme ve nefret, sakin akıl yürütmeye göre daha yoğundu. Onlar, fiilen, sosyalizmin onların sahip olduğu malvarlıklarının müsaderesini de amaçlayan ve totaliter bir sistem altında dinî herhangi bir hürriyetin varolamayacağı gerçeğini gözardı ederek sosyalistlerle birlikte el ele verdiler. Almanya da Hohenzollern, bir Amerikalı gözlemcinin monarşik sosyalizm 9 olarak adlandırdığı bir politikayı uygulamaya koydu. Rusya nın diktatör Romanovları, temsilî hükümeti tesis etmeye yönelik burjuva çabalarıyla savaşmak için işçi sendikalarıyla bir silâh gibi oynadı. 10 Her Avrupalı ülkede aristokratlar, genellikle, kapitalizmin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlardı. Her yerde hâkim teologlar, hür teşebbüs sistemine itibar etmemeye ve bu suretle, zımnen, ya sosyalizmi ya da radikal müdahaleciliği desteklemeye gayret gösterdiler. Bugünün Protestanlığının önde gelen liderlerinin bazıları İsviçre de Barth ve Brunner, ABD nde Niebuhr ve Tillich ve Canterbury nin son Başpiskoposu William Temple, kapitalizmi açık bir şekilde mahkûm etmekte ve hatta kapitalizmin sözde başarısızlıklarını Rusya Bolşevikliğinin bütün aşırılıklarının sorumlusu olarak görmektedir. Bir kimse, Sir William Harcourt un, altmış yıl önce 11 Biz, hepimiz, bugün sosyalistleriz iddiasında bulunduğu zaman haklı olup olmadığı konusunda tereddüt edebilir. Ama bugün hükümetler, siyasî partiler, öğretmenler ile yazarlar, Hıristiyan teologların yanısıra münakaşacı dinsizler, piyasa ekonomisini hevesli bir şekilde reddetme ve her şeye gücü 9 Cf., Elmer Roberts, Monarchial Socialism in Germany, New York, Cf., Mania Gordon, Workers Before and After Lenin, New York, 1941, s. 30 vd. 11 Kitabın yayım tarihi dikkate alınmalıdır, ç.n. 52

14 Anti-kapitalist Zihniyet yeten devletin sözde faydalarına övgü düzme konusunda neredeyse hemfikirdirler. Yeni yetişen nesil, sosyalist fikirlerin tamamen işgâl ettiği bir çevrede yetiştirilmektedir. Sosyalizm ya da yanlısı ideolojinin tesiri, neredeyse istisnasız, insanları sosyalist ya da komünist partilere katılmaya zorlayan sebepleri izah eden kamuoyu şeklinde meydana çıkar. İç politikayla ilgilenen bir kimse, sadece zenginlerin piyasa ekonomisinin muhafaza edilmesi için anlaşılabilir gerekçeleri olduğunu; radikal müdahalecilik tabiî olarak ve mecburiyetten dolayı, zengin olmayanların ise radikal programları plânlamayı, sosyalizmi ve komünizmi kayırdıklarını varsayar. Bu varsayım, kitlelerin iktisadî faydalarının sırf sömürücüler in menfaatleri için kapitalizmin işleyiş biçimi nedeniyle zarar gördüğü ve sosyalizmin sıradan insanın hayat standardını iyileştireceği şeklindeki temel sosyalist fikirleri, bir veri olarak kabûl eder. Mamafih, insanlar sosyalizmi istemezler, zira sosyalizmin sahip oldukları şartları iyileştireceğini bilirler ve kapitalizmi reddetmezler zira o, sahip oldukları menfaatlere zararlı bir sistemdir. Onlar sosyalisttirler, zira sosyalizmin içinde bulundukları şartları iyileştireceğine inanırlar ve kapitalizme kızarlar, zira kapitalizmin onlara zarar vereceğine inanırlar. Onlar sosyalistlerdir, zira onların gözleri kıskançlık ve cehaletle körelmiştir. Onlar, iktisat okumayı/çalışmayı inatla reddederler ve iktisatçıların sosyalist plânlara karşı eleştirilerini hararetle reddederler; zira, onların gözünde iktisat, soyut bir teori olarak, sadece anlamsızdır. Onlar, sadece deney(im)e/tecrübeye güvenir gibi görünürler; ama, deneyimin inkâr edilemez gerçeklerinin bilgisini, yani sıradan insanın hayat standardının kapitalist Amerika da Sovyetler Birliği nin sosyalist cennetiyle karşılaştırılamayacak kadar daha yüksek olmasını, inatla reddetmekten başka bir şey yapmazlar. 53

15 Ludwig von Mises İnsanlar, iktisadî olarak geri kalmış ülkelerin şartlarıyla ilgilenirken aynı hatalı akıl yürütmeye başvururlar; az gelişmiş ülkelerdeki insanların, yoksulluk içinde olduklarından dolayı, tabiî olarak komünizme sempatiyle bakmak zorunda olduklarını düşünürler. Şimdi, açık olan şu ki, yoksul ülkeler, aşırı yoksulluklarından kurtulmak istemektedirler. Bu ülkelerin tatmin edici olmayan şartlarıyla ilgili bir iyileşmeyi amaçlarken, onlar, netice itibariyle, toplumun iktisadî teşkilâtlanmasına ilişkin sistemlerden bu amacın elde edilmesini en iyi şekilde sağlayanını kabûl etmeli, kapitalizm lehinde karar vermelidirler. Ama, kapitalizm karşıtı sahte fikirler tarafından aldatılmış bu insanlar, komünizme yatkın durumdadırlar. Gerçekten paradoksal olan şu ki, bu Doğulu insanların liderleri, Batılı ülkelerin zenginliğine özlemle bakıp dururlarken, Batıyı zengin yapan yöntemleri reddetmekte ve Rusları ve Rusya nın uydusu olan ülkelerin yoksullarını bir arada tutmada araç vazifesi gören Rusya komünizmi tarafından kendinden geçirilmektedirler. Bundan daha paradoksal olanı da şu ki, büyük kapitalist işletmelerin ürünlerinin keyfini çıkaran Amerikalılar, Sovyet sistemini yüceltmekte ve Asya ile Afrika nın yoksul ülkelerinin, komünizmi kapitalizme tercih etmelerinin zorunlu olduğunu oldukça tabiî olarak telâkki etmektedirler. İnsanlar, herkesin ciddî bir şekilde iktisat çalışmak zorunda olup olmadığı sorusu/sorunu üzerinde hemfikir olmayabilir. Ama bir şey açıktır. İktisadın bu meseleler hakkında söylemek zorunda olduklarına tamamıyla âşina olmaksızın kapitalizm ve sosyalizm arasındaki zıtlık hakkında alenî bir şekilde konuşan veya yazan bir kimse, sorumsuz bir gevezedir. 54

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü SOSYOLOJİ 9. HAFTA TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 10 Nisan 1912.. Titanic Faciası na sosyal bakış.. Dönemin cinsiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42 İÇİNDEKİLER 15 Ekonomi Politiğin Konusu 16 Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi 17 Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 23 Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları 26 Ekonomi Politiğin Tanımı

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla?

SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla? Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SAHİPLİK-VEKİLLİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KAMUSAL VE ÖZEL ALANININ ANALİZİ * (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Genel Ekonomi Dersi. Dr. Osman Orkan Özer

Genel Ekonomi Dersi. Dr. Osman Orkan Özer Genel Ekonomi Dersi Dr. Osman Orkan Özer 1. Ekonomi nin Konusu ve Ekonomik Düşüncenin Gelişimi 1.1. Ekonominin Tanımı 1.2. Pozitif Ekonomi-Normatif Ekonomi 1.3.Mikro Ekonomi-Makro Ekonomi 1.5. Ekonomik

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 3. Hafta Ders Notları - 02/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

4)Yukarıdaki 3 temel varsayım altında ekonomi daima tam istihdamdadır ve fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır.

4)Yukarıdaki 3 temel varsayım altında ekonomi daima tam istihdamdadır ve fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır. KLASİK İKTİSAT OKULU Klasik iktisadın felsefi temelini «doğal düzen» ve «faydacı felsefe» oluşturur. Klasik iktisadın temel ilkeleri şu şekilde özetlenebilir: 1) Piyasada tam rekabet koşulları geçerlidir

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

ŞİRKETLER İÇİN MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI ANLAMANIN ÖNEMİ

ŞİRKETLER İÇİN MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI ANLAMANIN ÖNEMİ ŞİRKETLER İÇİN MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI ANLAMANIN ÖNEMİ Peter Drucker, başarılı bir çok yöneticinin yılların birikimi sonucu söylediği şeyi yazıya ilk geçiren kişidir. Ticarette bir tek geçerli amaç vardır,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 1. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ İktisadın cevap bulmaya çalıştığı temel amaçlarını aşağıdaki sorular ile özetleyebiliriz; Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

Rusya daki süreklilik ve kesintiler

Rusya daki süreklilik ve kesintiler Rusya daki süreklilik ve kesintiler DR. HÜLYA DEMIRDIREK TEPAV RUSYA MERKEZI/YÖNETIŞIM RUSYA FEDERASYONU NUN DTÖ ÜYELIĞI:TÜRKIYE-RUSYA TICARI VE EKONOMIK İLIŞKILERINE ETKILERI ULUSLARARASı KONFERANS 1

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI. 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu

CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI. 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL KURTULUÞ EFSANESÝ VE KOMÜNÝZM geocities.com/icgcikg/turkish ÖNSÖZ YERÝNE Ýlkin 1981 yýlýnda ispanyolca yazýlmýþ ve yayýmlanmýþ bu makale, daha sonra fransýzca

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları (SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak

Detaylı

1. Giriş Giriş...19

1. Giriş Giriş...19 İÇİNDEKİLER ikinci baskıya önsöz...v birinci baskıya önsöz...vıı İÇİNDEKİLER... Xı BİRİNCİ KİTAP ANALİZİN ÇERÇEVESİ I. YÖNTEM SORUNLARI...3 1. Giriş...3 2. Neden yöntem tartışıyoruz?...4 3. Mantıki Bilimler

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 7 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

Ders İçeriği (2. Hafta)

Ders İçeriği (2. Hafta) 2. Ekonominin Temel Kavramları 2.1. İhtiyaç 2.2. Mal. 2.3. Hizmet 2.5. Fayda ve Değer 2.5. Servet 2.6. Gelir 2.7.Tüketim ve Tüketim Harcamaları 2.8. İşletme 2.9. Üretim 2.10. Üretim Faktörleri 2.10.1.

Detaylı

TARIM VE KALKINMA. Doç.Dr.Tufan BAL. Not: Bu sununun hazırlanmasında, Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU nun ders notlarından faydalanılmıştır.

TARIM VE KALKINMA. Doç.Dr.Tufan BAL. Not: Bu sununun hazırlanmasında, Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU nun ders notlarından faydalanılmıştır. TARIM VE KALKINMA Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sununun hazırlanmasında, Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU nun ders notlarından faydalanılmıştır. Tarım neden kritik bir sektördür? Nüfusu beslemesi (beşeri sermaye

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

İNSANIN DOĞASI, MÜLKİYET VE İSRAF ÜZERİNE BAZI GERÇEKLER

İNSANIN DOĞASI, MÜLKİYET VE İSRAF ÜZERİNE BAZI GERÇEKLER İNSANIN DOĞASI, MÜLKİYET VE İSRAF ÜZERİNE BAZI GERÇEKLER Prof.Dr.Coşkun Can Aktan I....Yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ

HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ XIX. yüzyıldan bu yana tekrarlanan çok sayıda deneyde sayısız hayvanın ısıya tabi tutulduğunu ve bu deneyler sonucunda hayvanların sıcaktan fenalaşıp öldüğü dışında bir

Detaylı

ÜNİTE:1. İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2. Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3. Klasik Okul ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2. Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3. Klasik Okul ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2 Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3 Klasik Okul ÜNİTE:4 Sosyalist Düşüncenin Doğuşu ve Marksizm ÜNİTE:5 Marjinalizm

Detaylı

Geschrieben von: Erkiner Sonntag, den 12. Juli 2009 um 22:57 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Juli 2009 um 06:46 Uhr

Geschrieben von: Erkiner Sonntag, den 12. Juli 2009 um 22:57 Uhr - Aktualisiert Montag, den 13. Juli 2009 um 06:46 Uhr Engin Erkiner: Kapitalizm 1929 yılından beri karşılaştığı en derin krizi yaşıyor. Kriz artan oranda küresel boyuta ulaştı, etkilemediği ülke neredeyse bulunmuyor. Finans sektöründe başlayan kriz kısa sürede

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

(CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARIHI) 2. Hafta: Aydınlanma Felsefesi ve Farklı Aydınlanma Perspektifleri

(CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARIHI) 2. Hafta: Aydınlanma Felsefesi ve Farklı Aydınlanma Perspektifleri (CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARIHI) 2. Hafta: Aydınlanma Felsefesi ve Farklı Aydınlanma Perspektifleri Aydınlanma Nedir? Kant ünlü yazısı Was ist Aufklaerung? a şöyle başlar: SAPERE AUDE! (Bilme Cesareti

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli

Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli İlhami Öztürk Coats Türkiye İplik Sanayii A.Ş. 7.11.2014 SPAC Danışmanlık 7-8 Kasım 2014 5. Yalın Altı Sigma Konferansı WOW Topkapı Palace Lara-Antalya

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

ÜNİTE:1. İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3. Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3. Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2 Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3 Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4 Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri ÜNİTE:5 Üretim ve Maliyet

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ Yazan: Alfred Müller Armack Çeviren: Prof. Dr. Kamil TÜĞEN 1948 de gerçekleşen mali reformdan bu yana, Federal Hükümet, ekonomi politikalarını sosyal piyasa adı altında yürütmektedir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kapitalizm. Norman Barry

Kapitalizm. Norman Barry Kapitalizm Norman Barry Kapitalizm, üretim araçlarına bireylerin sahip olduğu ve şahısların işgüçlerini gayri şahsi piyasa tarafından belirlenen bir fiyattan satmakta serbest olduğu ekonomik organizasyon

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 3.İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri 4.Girişimcilikte Tasarım 5.Girişimcilik

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı