İNGİLTERE DE ŞİRKET ELE GEÇİRMELERİ VE BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLTERE DE ŞİRKET ELE GEÇİRMELERİ VE BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI *"

Transkript

1 İNGİLTERE DE ŞİRKET ELE GEÇİRMELERİ VE BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI * 1. Tanım ** Türkçede kullanılan birleşme ve devralma kavramları, İngilizce terimler olan merger, acquisition, consolidation ve takeover kavramlarının içeriklerini kapsamaktadır. Uluslararası finans literatüründe de söz konusu kavramların sınırları çok net olmayıp, sıklıkla birbirleri yerine kullanılabilmektedirler. Genel olarak merger kavramıyla anlatılmak istenen, iki ya da daha fazla sayıda şirketin, yasal varlıklarını yitirerek, tek bir şirket çatısı altında bir araya gelmeleridir. Eğer çatısı altında toplanılan şirket daha önceden mevcut olmayan, birleşme sonucu kurulan yeni bir şirket ise consolidation (bütünleşme) kavramından, eğer bir araya gelen şirketlerden bir tanesi varlığını sürdürür, diğer şirketler yasal varlıklarını yitirerek bu şirket çatısı altına girerlerse acquisition kavramından bahsedilir. Ancak finans literatüründe merger terimine daha sık rastlanmakta ve bu terim çoğu zaman her iki durumu da içermektedir. Bu alanda sıklıkla kullanılan bir başka kavram ise takeover dır. Bir şirketin diğer bir şirketi ele geçirmesi olarak tanımlanabilecek bu terim kimi zaman olumsuz anlamda kullanılmaktayken (ele geçirilen şirketin rızası olmadan şirketin el değiştirmesi), kimi zaman da acquisition kavramıyla bire bir örtüşecek anlamda kullanılmaktadır. * BUTTON, Maurice; BOLTON, Sarah; A Practitioner s Guide To Takeovers And Mergers In The European Union page: , City & Financial Publishing, İngiltere, 2000, kitabından ilgili bölümlerin çevirisi yapılmıştır. ** ERDEM, Asım Erdener; Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar (İMKB Yeterlilik Etüdü). 1

2 Türk hukukunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde birleşme; bir veya birden çok ticari ortaklığın malvarlığının, tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile geçmesi, bu suretle malvarlıklarının birleşmesi ve intikal eden malvarlığının karşılığı olarak, infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir değiş tokuş ölçüsüne (birleşme oranına) göre, bünyesinde birleşilen ortaklıkta, kendiliğinden ortaklık payı kazanması şeklinde tanımlanabilir. 2. Giriş U.K. deki halka açık şirketlerde gerçekleşen devralma (acquisition) seviyesi, hem işlem sayısına hem de değerine göre Avrupa daki diğer bazı ülkelerden daha yüksektir. Bu farklılığın nedeni, kısmen Kıta Avrupası ndaki şirketlerin yatırım politikalarında farklılıktan kaynaklanmaktadır, kısmen de U.K. de özellikle borsada gerçekleştirilen şirket ele geçirme (takeover) tekliflerini yöneten yasal ve düzenleyici sistemden de kaynaklanmaktadır. Yasal hükümler ve genel hukuk hükümleri ile yasal olmayan kuralların birleştirilmiş etkileri Ele Geçirmeler ve Birleşmelerdeki İlke Kararları (City Code on Takeovers and Mergers) nda (İlke Kararları) ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Ele Geçirmeler ve Birleşmelerde Panel (Panel on Takeovers and Mergers) (Panel) tarafından uygulanan İlke Kararları nda diğer taraf, satın alma teklifi getirilen hedef şirketin (target company) kaderine karar veren pay sahipleridir. İyi niyetli satın alma tekliflerinin (offers) engellenmemesi ve hisse senetlerinin gerçek değerinde yapılan bir satın alma teklifinin paysahipleri tarafından reddedilememesi açısından İlke Kararları büyük bir öneme sahiptir. 2

3 3. Devralmanın Amaçları 3.1. Halka Açık Şirketler ve Özel Şirketler U.K. da satın alma tekliflerine konu olan şirketler genellikle halka açık şirketlerdir. Bununla birlikte, devralınan şirketin geniş bir pay sahibi grubuna sahip özel anonim şirket olması durumunda, tüm pay sahiplerinin hisse senedi satım sözleşmesini imzalamalarındaki pratik güçlük genellikle satın alma teklifi yoluyla gerçekleştirilen devralmalar ile giderilmektedir. Ayrıca, şirket sermayesinin %100 ünün elde edilmesinin istenmesi durumunda, 12. Bölümde bahsedilen zorunlu devralma prosedürü kapsamında satın alma teklifleri gerçekleştirilebilir. Belirli koşullarda, özel şirketler için yapılan satın alma tekliflerinde, İlke Kararları nın hükümleri uygulanmaktadır Limited Şirketlerin Yapısı U.K. şirketleri, üyeleri, şirket pay sahipleri tarafından genel kurulda seçilen ve azledilen bir yönetim kurulu tarafından yönetilirler. Halka açık olsun veya özel şirket olsun U.K. şirketleri ikili bir yönetim kurulu yapısına sahip değildir. Bir şirketin sermayesinde imtiyazlı hisse senetlerinin olmadığı varsayıldığında, belirli konularda (olağan çözümlerde) katılan pay sahiplerinin basit çoğunluk oyları ve diğer konularda (özel çözümlerde veya olağanüstü çözümlerde) %75 oranında çoğunluk oyları gereklidir. Oylama ilk başta normal olarak el kaldırma suretiyle yapılır ve her bir pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan çözümleri gerektiren konular; yöneticilerin atanmalarını ve azledilmelerini, hisse senetlerinin nominal değerinde ve miktarındaki artışı ve hisse senedi tahsisi konusunda yöneticilere yetki vermeyi kapsamaktadır. Özel çözümleri gerektiren durumlar; şirket esas sözleşmesini veya şirket kurucu senetlerini değiştirmeyi ve mevcut pay sahiplerinden nakit kaynak sağlamak amacıyla iştirak taahhütnamesi karşılığında hisse senedi ihraç edilmesi konusunda yöneticilere yetki vermeyi kapsamaktadır. Londra 3

4 Menkul Kıymetler Borsası nda kote olmayan şirketlerin esas sözleşmelerinde hisse senetlerinin serbest bir şekilde devredilmeleri konusunda sınırlayıcı hükümlere yer verilirken, Londra Menkul Kıymetler Borsası na ilk kotasyon yolu ile kote olan şirketlerin esas sözleşmelerinde genel kural olarak bu türden sınırlamalara izin verilmez. Bununla birlikte, bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Herhangi bir kişinin veya kişiler grubunun önceden belirlenmiş bir süre için, örneğin 5 yıllık bir periyot için, yeni özelleştirilen bir şirkette menfaat sağlamalarında bazı sınırlamaların konulması bir istisna oluşturmaktadır. 4. Döviz ve Yatırım Kontrolü U.K. da şu anda yürürlükte döviz kontrolleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, belirli iş türlerinin üstlenildiği şirketlerde çıkarların devralınmasını düzenleyen birçok yasal hükümler bulunmaktadır. Örneğin, işleri bankacılık (1987 Bankacılık Kanunu gereğince), yayıncılık (1990 Yayıncılık Kanunu gereğince), sigortacılık (1982 Sigorta Kanunu gereğince) gazetecilik (1973 Adil Ticaret Kanunu FTA gereğince) veya sulama yatırımı (1991 Su Endüstrisi Kanunu gereğince) ile ilgili olan şirketler bakımından elde edilmesi gerekli olan belirli yasal izinler vardır. Hedef şirketin aktiflere veya deniz aşırı ikincil aktiflere sahip olması durumunda, konu ile ilgili denizaşırı ülke yetkililerinden alınacak hükümet izinlerinin araştırılması gerekli olabilir. Ayrıca, U.K. hükümeti, U.K. vatandaşı olmayan kişilerin önemli üretim teşebbüslerinin kontrolünü elde etmelerini yasaklayan 1975 Sanayi Kanunu nda verilen kullanılmamış bir güce sahiptir. 4

5 5. Birleşme Yönetimi 5.1. Adil Ticaret Kanunu Adil Ticaret Kanunu (Fair Trading Act) (FTA), birleşmelerin rekabetçi hukuk yönleri ile ilgili U.K. mevzuatının en önemli parçasıdır. FTA, üç ayrı kurumun çalıştığı bir yapı kurmuştur: Adil Ticaret Genel Müdürü (Genel Müdür), Ticaret ve Sanayi Bakanı (Bakan) ve Monopoller ve Birleşmeler Komisyonu (MMC). FTA çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, birleşme durumlarını oluşturulabilecek yeterlilikte olduğu kabul edilen işlemler hakkında, Adil Ticaret Ofisi nde (Office of Fair Trading) (OFT) fiilen görev yapan Genel Müdürün bilgi verme görevi bulunmaktadır. Bakan, Genel Müdür tarafından verilen tavsiyeleri dikkate almalıdır. a) Birleşme, herhangi bir kişinin (aynı gruptaki şirketler bir tek kişi gibi düşünülür) U.K. da veya U.K. in büyük bölümünde, özel olarak tanımlanan tüm mal ve hizmetlerin en az dörtte birini alması veya tedarik etmesi durumunu ortaya çıkarırsa, b) Dünya çapında yönetim altında tutulan aktiflerin gayrisafi değeri 70 milyon Sterlin i geçerse Bakan, FTA gereğince MMC ye birleşmeyi havale edebilir. Bir şirket tarafından, diğer bir şirketin işlerinin yönetimini esaslı olarak etkileyebilecek yeterlilikte hisse senetlerinin elde edilmesi durumunda, FTA çerçevesinde bir birleşme durumu ortaya çıkabilir. Koşullara bağlı olarak, %20 veya daha fazla bir sermaye payına sahip olunması gerekli etki seviyesini verebilir. Bazı istisnai durumlarda, daha az bir pay sahipliğinin esaslı bir etki verdiğini veya oy verme hakkının olmadığı bir pay sahipliğinin de esaslı bir etki verdiğini OFT dikkate alabilir. 5

6 5.2. Prosedür Bir birleşmenin referans olarak kullanılmak üzere uygun otoritelere bildirilme zorunluluğu bulunmaz iken, pratikte, birleşmeyi gerçekleştiren taraflar işlemleri tamamlamadan önce genellikle bir izin almaya çalışırlar. Hem 35 işgününe kadar bir zaman çizelgesinin işlediği resmi olarak hazırlanmış kesin duyuru formunun olması durumunda hem de resmi olmayan zaman çizelgesi ile ilgili teklifin yapılması durumunda izin alınmaya çalışılabilir. Prosedürün ne kadar zaman alacağı konusunda pratikte küçük bir farklılık vardır. Her iki prosedür; tarafların işletme faaliyetleri, faaliyette bulundukları piyasalar ve birleşmenin yararları veya dezavantajları hakkındaki görüşleri hakkında OFT ye sunuşta bulunmayı kapsamaktadır. Birleşme teklifinin kamuya açıklanmamış olduğu durumlarda, 25 işgünü içerisinde gizli rehberlik (confidential guidance) konusunda ilk tavsiyeleri elde etmek mümkündür Hükümet Politikası Birleşme başvuruları, hem birleşme beklentisinin olması durumunda hem de birleşmeden sonra yapılabilir. Bir birleşme ile ilgili olarak MMC ye başvuruda bulunulursa, MMC birleşmenin kamu yararına olup olmadığını gözönünde bulundurmalıdır. MMC tarafından birleşmenin kamu yararının olmadığı sonucuna varılırsa, bakan birleşmeyi yalnızca yasaklayabilir. Bununla birlikte, MMC tarafından birleşmenin kamu yararına olmadığı sonucuna varılmış olsa bile, Bakan ın birleşmeye izin verme yetkisi bulunmaktadır. Pratikte, birleşmenin gerçek rekabeti arttırdığı konusunda yayınların olması durumunda, MMC ye yalnızca başvuruda bulunulacaktır. 6

7 5.4. İlke Kararları MMC ye başvuru yapılırsa, İlke Kararları na konu olan ve ele geçirme amacıyla yapılan satın alma tekliflerinin sona ermesi gerektiği İlke Kararları nda (Kural 12(a)) ifade edilmektedir. Satın alma teklifi ile ilgili olarak MMC ye başvurulup başvurulmadığı hakkındaki kararda önemli bir gecikme sözkonusu ise, Panel, İlke Kararları çerçevesinde kendisine verilen hak ve yetkileri kullanmak suretiyle belli bir süre için zaman çizelgesinin akışını durdurmak için genellikle gerekli hazırlıkları yapmaktadır Bakan ın Yaptırımları Bakan, araştırma yaptırabilir ve MMC ye başvuru yapılmasının yerine birleşmeye taraf olanların garanti vermesini zorla kabul ettirebilir. Örneğin; Bakan, hisse senedi satışı, işletme faaliyetlerinin devredilmesi veya aktiflerin elden çıkarılması ile ilgili belgelerin alınabilecek olduğu durumlarda, sözkonusu belgeler alınmadan istenen garantileri gözönünde bulundurabilir. Sözkonusu verilen garantiler kabul edildiği zaman, kamuoyuna duyurulmamış olan ve birleşme için önemli olabilecek bazı gerçekler sonradan ortaya çıkmadıkça başvuru yapılmayabilir. Bir birleşme ile ilgili olarak MMC ye başvuru yapılırsa, kamu yararına aykırı durumların olduğunun ortaya çıkması durumunda, Bakan, birleşmenin yasaklanması konusunda karar alabilir. Bununla birlikte, bunu yapması konusunda Bakan zorlanamaz. Hatta, bu aşamada, taraflardan başvurunun geri alınmasını talep etme konusunda Bakan ın geniş bir yaptırım gücü bulunmaktadır. 7

8 5.6. AB nin Birleşme Yönetimi Birleşmenin, birleşme yönetimi konusundaki (EC Merger Regulation) (AB Birleşme Düzenlemesi) 4064/89 No lu Komisyon Düzenlemesi nin (Council Regulation) (EEC) kriterlerini karşılaması durumunda, İngiliz örf ve adet hukuku dışında bulunan davalarda charcery mahkemesinin haiz olduğu bu birleşme ile ilgili yargılama yetkisi, AB Komisyonu nun olacak ve birleşme konusundaki U.K. nın iç hukuku uygulanmayacaktır. 6. Birleşmelerin ve Devralmaların Yönetimi Konusundaki Düzenlemeler 6.1. İlke Kararları U.K. de ele geçirme işlemleri ile ilgili düzenlemelerin esas kaynağı İlke Kararları dır. Kote olsun veya olmasın hedef şirketin halka açık bir şirket olması durumunda, İlke Kararları uygulanır. Ancak, devamlı olarak kendi hisse senetlerini satıp sermayesini sağlayan ve tekrar bu hisse senetlerini satın alarak aradaki farktan kar sağlayan yatırım şirketi (open ended investment company) olması durumunda İlke Kararları uygulanmaz. İlke Kararları, özel şirketlerin belirli türlerine de, özellikle satın alma teklifinden önceki 10 yıl boyunca herhangi bir zamanda, sermayesinin belli ölçülerde halkın elinde tutulmuş olan hedef şirketlere uygulanır. İlke Kararları, Panel tarafından hedef şirketin U.K. de, Kanal Adaları nda veya İrlanda Denizi ndeki U.K. Adaları nda (ancak, İrlanda Cumhuriyeti değil) yerleşik olduğu kabul edilirse uygulanır. Hedef şirketin yerleşik bir şirket olarak kabul edilebilmesi için; U.K. de, Kanal Adaları nda veya İrlanda Denizi ndeki U.K. Adaları nda kurulmuş olmaları gerekmektedir ve bu bölgelerden birinde genel merkeze ve genel yönetim yerine sahip olmaları gerekmektedir. Satın almayı teklif edenin yasal durumu veya ikametgahı önemli değildir. Şirket varlığı içinde bulunan konvertible menkul kıymetler ile ilgili İlke Kararları nın 15. Kuralı çerçevesinde gerekli olmadığı sürece, oy hakkı olmayan ve şirket sermayesini temsil etmeyen menkul kıymetler ile ilgili olarak yapılan satın alma tekliflerine İlke Kararları uygulanmaz. 8

9 İlke Kararları 10 genel prensipten ve 38 kuraldan oluşmaktadır. Sözkonusu kuralların yorumlanmasına yardım eden çok sayıda not da bulunmaktadır. Genel prensiplerin ve kuralların oluşturulmasının altında yatan amaç üç prensipte özetlenebilir. Birincisi ve en önemlisi; hedef şirkette bulunan aynı hisse senedi grubundaki tüm pay sahiplerine eşit olarak davranılması gerektiğidir ve uygun şekilde duyurulan bir bilgiye hisse senedi grubundaki tüm paysahiplerinin ulaşabilmeleri için eşit ve yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. İkincisi; satın almayı teklif eden veya hedef şirketin menkul kıymetlerinde yapay bir piyasa oluşturulmamasını sağlamaktır. Üçüncüsü; hedef şirketin yönetiminin, pay sahiplerinin izni olmaksızın bir satın alma teklifinin yapılmasını engelleyen herhangi bir harekette bulunmamasını sağlamaktır. İlke Kararları nın en önemli bölümünü oluşturan 38. Kural, genel prensip uygulamalarının etkili bir şekilde genişlemesini sağlamaktadır ve uygulamadaki genel prensiplerin örneklerinde olduğu gibi, ele geçirmenin belirli yönlerini düzenleyen hükümleri içermektedir. İlke Kararları yasal değildir ve kanuni bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. İlke Kararları nın hem gerçek anlamı ve hem de doğru anlatım biçimi incelenmelidir. Esneklik; İlke Kararlarının, açık ve net bir şekilde kurallarla düzenlenmemiş bazı alanlarda veya koşullarda da uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda adaletin sağlanmasının gerçekten istenildiği yerlerde kuralların hafifletilebileceği anlamındadır. İlke Kararları, yasal bir yapısı olmayan ve başkan ve başkan yardımcısı İngiltere Merkez Bankası yönetimi tarafından atanan Panel tarafından yönetilir ve yayınlanır. Panel in üyeleri, büyük finansal ve ticari kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır. Panel, genellikle yasanın yürütülmesinden daha çok, ticari davranışların uygun standartlarının yerine getirilmesi ile ilgilenmektedir. Şirket ve şirketin pay sahipleri açısından, Panel in ele aldığı konu olarak kabul edilen ele geçirmenin finansal veya ticari avantajları veya dezavantajları ile ilgilenilmemektedir. 9

10 Genel müdür yönetimindeki Panel in yönetim kadrosu, İlke Kararları nın günlük yönetiminden sorumludur ve bir ele geçirmenin gidişatı süresince veya ele geçirmeden önceki yorumlar hususunda hem kurallar belirlemesi hem de bu konularda kendisine başvurulması mümkündür. Panel, küçük bir duyuru ile kendi yönetiminin aldığı kararı yeniden gözden geçirmek için toplanabilir. Açıkça belirtilmiş belirli koşullarda, Panel in temyiz için Temyiz Komisyonu na başvurma hakkı bulunmaktadır. Örneğin, Panel tarafından İlke Kararları nın uyulmadığının tespit edilmesi durumunda Panel in temyiz için başvurma hakkı vardır. Diğer durumlarda, temyiz başvurusu Panel in izni ile Temyiz Komisyonu na yapılabilir. İlke Kararları nın yerine getirilmemesi, cezayı gerektiren kabahat veya suç olmamasına veya hukuki bir uygunsuzluk olmamasına rağmen; Konu, Panel tarafından verilecek resmi bir kınamaya, İlke Kararları nın yerine getirilmemesini önlemek için Panel tarafından bir talimat verilmesine veya en sonunda, U.K. de ele geçirme alanında işlem gerçekleştirmeleri men edilen suç işleme grupları veya suç işleme gruplarının danışmanlarına, U.K. de menkul kıymet piyasasının olanaklarından yararlanma fırsatının da verilmemesine kadar götürülebilir. Mahkeme tarafından şirketlerin veya yöneticilerinin dikkat ve iyi niyet eksiklikleri nedeniyle yasal bir sorumluluklarının olup olmadığının kararının verilmesinde, İlke Kararları nda ana hatları çıkarılan standartlar da dikkate alınabilir Önemli Tutardaki Devralmalar İle İlgili Kurallar Önemli Tutardaki Devralmalar İle İlgili Kurallar (The Substantial Acquisition Rules) (SARs), Panel tarafından yayınlanır ve yönetilir. Hisse senetleri Londra Menkul Kıymetler Borsasına kota edilmiş olan hedef şirketin, U.K. de, Kanal Adaları nda veya İrlanda Denizi ndeki U.K. Adaları nda kurulmuş olduğu Panel tarafından kabul edilmesi durumunda SARs uygulanır. Panel, İlke Kararları ile ilgili 5.1. bölümünde bahsedilen yerleşik olma ile ilgili aynı ölçüyü uygulayacaktır. Bir şirketin sermayesinin ve oy verme haklarının %15 ve %30 oranları arasındaki hisse senetlerine sahip olan herhangi bir kişinin, sözkonusu hisse 10

11 senetleri üzerinde sahip olduğu hakları arttırabilmesi hızını SARs sınırlandırır. İlke Kararları gibi SARs da doğal olarak yasalarla saptanmış değildir. Satın almayı teklif edenin, hedef şirket için bir satın alma teklifi yapma konusundaki kesin niyetini bildirdiği veya bir kişinin hedef şirketin oy haklarının %30 unu veya daha fazlasını temsil eden hisse senetlerine sahip olması ile sonuçlanan hisse senetleri veya hisse senetlerinin üzerindeki hakları elde ettiği zaman, SARs başvuruyu durduracaktır. Bu noktadan sonra, bunun yerine İlke Kararları hükümleri uygulanacaktır. SARs ın hükümleri bölüm 8.7. de ayrıntılı olarak incelenecektir İlke Kararları nda ve SARs da Belirli Genel Kavramların Açıklaması Birlikte Hareket Eden Kişiler İlke Kararları nın amaçları çerçevesinde, satın almayı teklif edenin devraldığı veya sahip olduğu hisse senetlerinin toplamı alınırken, birlikte hareket eden kişiler (persons acting in concert) tarafından devralınan veya sahip olunan hedef şirketin hisse senetleri toplanır. İlke Kararları nın amaçları çerçevesinde, birlikte hareket eden kişiler ; resmi veya gayri resmi bir anlaşmaya uygun olarak, şirketteki payların bir kısmının devralınması suretiyle şirkette kontrol ünü güçlendirmek veya şirketi ele geçirmek için aktif bir şekilde işbirliği yapan kişilerden oluşmaktadır. Kontrol ; hisse senetlerine sahip olmanın fiili bir kontrol gücü verip vermediğine bakılmaksızın, bir şirketin oy haklarının %30 unu veya daha fazlasını temsil eden hisse senetlerinin tek sahipliği veya toplu şekilde sahipliği olarak İlke Kararları nda tanımlanmıştır İlke Kararları; aile şirketlerini (parent companies), iştirak edilen şirketleri (subsidiaries), grup şirketlerinin iştiraklerini (fellow subsidiaries), sermayesinde %20 oranında paya sahip olunan (sermayesinin yarısının başka şirkete ait olan) şirketi (associated companies), yöneticileri ve emeklilik fonlarını (pension funds) içeren belirli kişi ve kuruluşların, aksi kanıtlanmadığı sürece, birlikte hareket etmekte olan kişiler olarak sayılacağını kabul etmiştir. 11

12 Hisse Senetleri Üzerindeki Haklar Bazı durumlarda, İlke Kararları ve SARs, hisse senetleri üzerindeki haklar (rights over shares) ile ilgilenmektedir. Hisse senetleri üzerindeki haklar hisse senetleri satın alma sözleşmesinden dolayı bir kişi tarafından devralınan bazı hakları, hisse senetleri satın alma opsiyonunu, yapılan hisse senedi satın alma teklifini kabul etmek için geri alınamaz taahhüdü, oy verme haklarını veya hisse senetleri üzerinde genel bir kontrolü elde etme amacıyla yapılan anlaşmayı kapsamaktadır Hisse Senedi Satın Alma Teklifinin Süresi İlke Kararları nın amaçları çerçevesinde, hisse senedi satın alma teklifinin süresi (offer period) ; önerilen veya muhtemel satın alma teklifinin duyurulmasından, ilk kapanış tarihine veya ilk kapanış tarihi daha sonra ise satın alma teklifinin yapıldığı veya kabul edilmeler (bkz. Bölüm: 9.3.) veya zamanaşımı hakkında herhangi bir şarta bağlı olmaksızın beyanın yapıldığı tarihe kadar olan süredir Kotasyon Şartları Menkul kıymetlerin kotasyonu için U.K. nin yetkili otoritesi, daha önce Londra Menkul Kıymetler Borsası idi (London Stock Exchange (LSE)). LSE ye bu yetki, (1986 tarihinde değiştirilmiş) Finansal Hizmetler Kanunu (Financial Services Act) (FSA) tarafından verilmişti ve LSE, bu kanunun yürütülmesini sağlamaktaydı. Daha sonra yapılan kanuni bir değişiklik ile U.K. de menkul kıymetlerin kotasyonunda tek yetkili kurum, Finansal Hizmetler Otoritesi nin (Financial Services Authority, FSA) bir kolu olan U.K. Kotasyon Otoritesi (United Kingdom Listing Authority) (UKLA) olmuştur. Diğer bir ifade ile, 12

13 kotasyona girişin kabul edilmesi ve menkul kıymet ihraççıları tarafından kotasyon şartlarında yazılan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak konusunda UKLA ya görev verilmiştir. Kotasyon şartlarına uyulmaması durumunda, UKLA tarafından şirketin özel olarak cezalandırılmasına veya cezalandırmanın kamuoyuna duyurulmasına veya şirketin kottan sürekli çıkarılmasına veya kotasyon karşısında durumunun askıya alınmasına karar verilebilir. Satın almayı teklif edenin, karşılık olarak kendi sahip olduğu menkul kıymetleri önermesi durumunda, 1995 tarihli Menkul Kıymetlerin Halka Arz Edilmesi Yönetmeliği nin (Public Offers of Securities Regulations) (POS Yönetmeliği) ele geçirme tekliflerinde karşılık olarak verilen menkul kıymetler için muafiyet sağlamasından dolayı (1985 tarihli Ticaret Kanunu nun (CA) bölümlerinde tanımlanmıştır. bkz. Bölüm 12); bu gibi hisse senetleri ile ilgili olarak hazırlanan prospektüs (prospectus) normal olarak istenmeyecektir. Bununla birlikte, karşılık olarak verilmesi sözkonusu olan menkul kıymetlerin kote edilmesinin gerekli olması durumunda, ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan kotasyon şartları normal olarak istenecektir. FSA ve POS Yönetmeliği, ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan kotasyon şartlarının veya prospektüslerin yanlış veya yanıltıcı olması durumunda, yatırımcılara tazminat talep etme yetkisini sağlamaktadır Satın almayı teklif eden şirketin kote olmuş bir şirket olması durumunda; kotasyon şartları gereğince işlemden kaldırılan satın alma işleminin türüne bağlı olarak, sözkonusu şirket, bir duyuruda bulunmak veya pay sahipleri için uygun bir sirküler yayınlamak veya pay sahiplerinin ön onayını elde etmek zorunda kalabilir. Kotasyon şartları, hedef şirketin büyüklüğünü tespit ederek işlemleri sınıflandırır ve işlemin büyüklüğü ne kadar fazla ise o kadar ağır yükümlülükler getirir. Örneğin, hedef şirketin büyüklüğü, satın almayı teklif eden şirketin %25 veya daha fazlası olması durumunda, satın almayı teklif eden şirketin pay sahiplerinin ön izinleri talep edilecektir. Maliyetler, harcamalar, komisyonlar ve diğer taraf tarafından üstlenilen kayıplar ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda anlaşmaya varılan hususlar çerçevesinde yapılan bazı olağanüstü anlaşma veya uzlaşmalar konusunda, bu gibi anlaşma veya 13

14 uzlaşmalar çerçevesinde belirlenen maksimum sorumluluk açıkça belirtilmiş limitler içinde olmadıkça; Kotasyon şartları, satın almayı teklif eden kote olmuş şirketten şirket pay sahiplerinin ön izinlerini elde etmelerini de talep etmektedir. Bu anlaşmalar, satın almayı teklif eden şirketin finansal danışmanları tarafından hedef şirkette gerçekleştirilen hisse senedi satın alımları ve finansal danışmanların hedef şirketin hisse senetlerinin satın alınmasında karşı karşıya kalabilecekleri bazı kayıplara karşı zararlarını satın almayı teklif eden şirketin tazmin etmesi şeklinde yapılan anlaşmaları kapsayabilir. 7. Devralma Yöntemleri 7.1. Satın Alma Teklifi Uygulamada, satın almayı teklif eden bir şirketin, hisse senetleri birçok kişi tarafından sahip olunan kamuya açık bir şirketin ihraç edilmiş hisse senetlerinin tamamını elde edebileceği iki yöntem vardır; özellikle borsada gerçekleştirilen şirketin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan satın alma teklifi (takeover offer) ve hisse senetlerinin trampası anlaşması. Ancak, bir satın alma teklifinin yapılması geleneksel bir yöntemdir. Satın alma talebinin, düşmanca (hostile offer) veya tavsiye edilmiş satın alma talebi olup olmadığının anlaşılması konusunda kullanılabilen esnek bir prosedürdür. İlke Kararları nın kurallarına konu olan satın alma teklifinin dönemleri değiştirilebilir. Dört ay içerisinde, satın alma teklifini kabul edenlerin seviyesi şirket sermayesinin %90 oranına ulaşırsa; satın almayı teklif eden şirket, azınlık pay sahiplerinin sahip oldukları hisse senetlerinin zorunlu ele geçirilmesi için yasal prosedüre güvenebilir (bkz. Bölüm:12). Bu prosedüre güvenebilse de, ulaşılamayan pay sahiplerinin varlığından dolayı bu seviye sağlanamıyorsa, satın almayı teklif eden şirket yetki için mahkemeye de başvurabilir. 14

15 7.2. Hisse Senetlerinin Trampası Hisse senetlerinin trampası (Schemes), hedef şirketin kontrolünün elde edilebilmesi için alternatif bir mekanizmadır. Ticaret Kanunu nun 425. ve 426. maddelerinde yeralan hükümlere göre hedef şirket ile bu şirketin pay sahipleri arasında hazırlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan resmi bir sözleşme formu istenecektir. Satın alma tekliflerinde olduğu gibi, hisse senetleri satın alınmak istenen hedef şirketin paysahiplerine de hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında ödeme yapılacaktır. İlke Kararları nın amaçları çerçevesinde, satın alma teklifi gibi aynı kapsamda uygulanmamasına rağmen, hisse senetleri trampası da uyulması gereken belirli şartların konulduğu hisse senetlerini satın alma teklifidir. Örneğin, paysahiplerine açıklanması gereken bilgiler hakkında bazı şartlar konulmuştur. Bu bağlamda, iki tür hisse senetleri trampası bulunmaktadır. Birincisi, hedef şirketteki hisse senetlerinin transfer edildiği hisse senetleri trampası ve ikincisi, hedef şirketin sermayesinin azaltılması, hisse senetlerinin iptal edilmesi ve satın almayı teklif edenler için yeni hisse senetlerinin ihraç edildiği hisse senetleri trampasıdır. Hisse senetleri trampasının iki temel özelliği, hem paysahipleri (veya hisse senetleri trampaya konu olan paysahipleri grubu) hem de mahkeme tarafından onaylanmasının gerekli olmasıdır. Hisse senetleri trampasının, payları hisse senetleri trampasına konu olan paysahiplerinin her bir grubunun ve toplantıda oy verenlerin çoğunluğunu oluşturacak sayıdaki üyeler tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu çoğunluğun, sözkonusu hisse senetlerinin %75 ini temsil etmesi gerekmektedir. Hisse senetleri trampası anlaşması, şirketi ve ilgili tüm paysahiplerini bağlamaktadır Mahkeme tarafından paysahipleri genel kurulu toplantıya çağrılır ve pay sahiplerine gönderilen belgelerin mahkeme görevlileri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu belgeler, resmi hisse senetlerinin trampası anlaşmasını, hedef şirketin yönetim kurulu 15

16 başkanından alınan devralmanın süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği bir yazıyı ve paysahiplerinin gerekli bilgileri alarak karar alabilmelerini olanaklı kılmak için gereksinim duyulan tüm maddi bilgilerin kendilerine verildiğini gösteren açıklayıcı raporu kapsamaktadır. Bir hisse senetleri trampasının kendisinin şarta bağlı olmamasına rağmen, satın almayı teklif eden, belirli şartların gerçekleşmesini, örneğin kendi paysahiplerinin onayı gibi şartın yerine getirilmesi konusunda, karar aldırmak için mahkemeye başvurulmamasını talep edebilir Hisse Senetleri Trampası Anlaşmasının Avantajları ve Dezavantajları Hisse senetleri trampası anlaşmasının konu ile ilgili tüm paysahiplerini yasal olarak bağlamakta olması gerçeği kesinlik kazanmaktadır ve satın almayı teklif edenin, hedef şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %75 ine sahip olan paysahiplerinin desteğini elde etme konusunda kendinden emin olması durumunda, hisse senetleri trampası anlaşmasında özel olarak cazip satın alma tekliflerinde bulunulabilir. Ancak, Ticaret Kanunu nun bölümlerinde düzenlenen hükümlerinin uygulayabileceği zorunlu devralma prosedürü için ihtiyaç olan %90 lık seviyeye ulaşmanın zor olabileceği gerçeğini, hisse senetleri trampası anlaşması varsaymaktadır. Hisse senetleri trampası anlaşması, satın almayı teklif edenin devralmanın finansmanını sağlama gücü hususunda avantaj da sağlamaktadır, çünkü hedef şirketin kontrolünün elde edileceği konusundaki bilginin güvenilirliği olmaksızın, bankalar finansman sağlama konusunda riske girmemektedirler. Daha önemli bir potansiyel avantaj ise, belirli durumlarda, finansal yardım kuralları çerçevesinde başka sebeplerden dolayı yasaklanabilecek olan koşulların anlaşmaya dahil edilmesinde, hisse senetleri trampası anlaşması bütün olarak düşünülür. Bunun sebebi, Ticaret Kanunu nun 425. bölümü çerçevesindeki mahkeme kararına uygun olarak yapılan herhangi bir şeyin, Ticaret Kanunu nun 151. bölümüne göre izin verilen bir istisna olmasıdır. Aynı zamanda, hisse senetleri trampası anlaşmasının, hisse senedi transferine karşılık olarak hisse senetlerinin iptali vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olması durumunda, herhangi bir damga resminin (halihazırda % 0,5 oranında ödenmektedir) ödenmemesi gerçeği son bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır (hisse senetlerinin transferi bulunmamaktadır). 16

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ Kasım 2004 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 7.4. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI 7.4.1. GENEL DÜZENLEMELER 7.4.1.1. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER

KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER TADİL TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların uyacakları kurumsal yönetim

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı