Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM"

Transkript

1 170 Sağlık Sektörü

2 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe; çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri alanlar büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık personelinin yeterli sayıda ve çağdaş kıstaslara göre yetiştirilmesi ve iyi bir planlama ile ülke çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan rapor, sağlık istihdamı ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde bulunan kurumlarla yapılan yazışmalar ve görüşmeler neticesinde, 2014 yılı itibariyle ülkemizdeki sağlık işgücünün mevcut durumunu, bu alanda kapasite geliştirme amaçlı yapılan çalışmaları, sağlıkta istihdam artırıcı alanların durumu ile sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevcut durumlarını ortaya koymaktadır Sağlık İşgücü 2014 yılı Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre sağlık sektöründe istihdam edilen kişi sayısı dur. Bu sayı, kişi başına düşen sağlık çalışanları açısından değerlendirildiğinde, sektörde çalışanların sayısının AB ve OECD ülkelerine kıyasla oldukça geriler olduğunu göstermektedir yılı verilerine göre, ülkemizde bin kişiye düşen hekim sayısı 1,7 iken, OECD ülkelerinde bu sayı ortalama 3,2 dir. Bu oran, hemşire yoğunluğu açısından daha da düşüktür yılında ülkemizde bin kişiye düşen hemşire/ebe sayısı 2,4 düzeyinde iken olan OECD ortalamas 8,8 dir. TÜİK in 2023 yılı nüfus projeksiyonuna göre ülkemizin nüfusu 84 milyon 247 bin olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla, nüfustaki artış ve yaşlanma eğilimi göz önüne alındığında, sağlık kuruluşlarının sayısını artırma ve bu kurumları personel açısından güçlendirme sağlık sektöründe önemli düzeyde yeni istihdam potansiyeli yaratacaktır. Sağlık Bakanlığı nüfustaki söz konusu değişklikleri göz önünde bulundurarak hazırladığı 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi çalışmasında sağlık iş gücü ihtiyacı belirleme çalışmaları ile eğitim verilerinden yola çıkarak arz ve ihtiyaç projeksiyonlarını on yedi sağlık mesleği için tamamlanmış, daha sonra ise arz ve ihtiyaç projeksiyonunu otuz altı sağlık mesleğini içerecek şekilde genişletmiştir. 171 Sağlık personelinin nitel ve nicel açıdan kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle bazı sağlık meslek alanlarında teknisyenlikler tekniker olarak değiştirilmiş, meslek yüksekokullarinin ilgili teknikerlik mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen bölümlere Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmamıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1219 sayılı Kanunda tanımlanmış olan hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni adı altında üç yeni meslek 6514 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Sağlık Meslek Liselerine hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyenliği eğitim programları hazırlanmış ve söz konusu dallara öğrenci alınmış; ayrıca ön lisans seviyesindeki 61 yaşlı bakım teknikerliği okuluna yeni öğrenci alınmıştır. Bu kapsamda YÖK tarafından sağlık meslek alanlarında nihai kontenjanlarla ilgili, önümüzdeki günlerde ilgili paydaş kurumların da görüşleri dikkate alınarak kalite, yönetim ve akreditasyon süreçleriyle ilgili kontenjanlar yeniden değerlendirilecektir.

3 İKİNCİ BÖLÜM Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımının daha dengeli bir hale getirilmesi ve objektif kriterlerin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında illerle iş birliği içinde illerde insan gücü planlamasına genel yaklaşım adıyla bir kılavuz hazırlanarak il yöneticilerine gönderilmiştir Sağlık Turizmi Dünyada ve Türkiye de özellikle son yıllarda pek çok hasta tedavi, tatil ve ulaşım hizmetini bir arada sunan sağlık paketlerini tercih etmektedirler. Özellikle bazı yabancı ülkelerde tedavi masraflarının yüksek olması ve bekleme zamanlarının uzunluğu, kişileri hem kaliteli tedavi alabilecekleri hem de turistik ziyarette bulunabilecekleri ülkeler aramaya yöneltmektedir. Bu bağlamda, tüp bebek tedavisi, göz sağlığı, diş sağlığı, estetik cerrahi ve termal spa gibi alanlarda hizmet almak için Türkiye yi tercih eden yabancı hastaların sayısında son yıllarda artış yaşanmış, bu artış sağlık turizmi konusunu gündeme getirmiş, 2013 yılında Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Ülkemizde sağlık turizminin istenilen seviyelere gelmesi durumunda önemli istihdam alanı oluşacağı düşüncesiyle Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Sağlık Turizmi Stratejik Planı hazırlanmış, Ekonomi Koordiasyon Kurulu ile paylaşılmıştır. Sağlık turizmi ayrıca, 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenmekte, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında ise özel hastane, yaşlı bakım merkezi, fiziksel ve zihinsel engelli bakım merkezi yatırımları bölgesel destek kapsamında, diğer sağlık kuruluşu yatırımları ise genel teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. 2014/6058 sayılı Karar ile termal konaklama tesisi yatırımları Öncelikli Yatırım (beşinci bölge destekleri) kapsamına alınmıştır İlaç ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Teşvikler Sağlık istihdamının geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan ilaç ve tibbi cihaz sektörlerinde, yatırımların teşviki amacıyla, BSTB tarafından 2014 yılı içerisinde; 1- San-Tez programı kapsamında ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe 57 proje desteklenmiştir. 2- İlaç sektöründe 10 firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. 3- Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında ilaç sektöründe 193 adet, tıbbi cihaz sektöründe ise 130 adet şirket desteklenmiştir. 4- Teknolojik Ürün Tanıtım Pazarlama Desteği Programı kapsamında 2 firmaya toplam ,-TL ödeme yapılmıştır tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile düzenlenen esaslar çerçevesinde, İlaç Üretimi Yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar desteklenmektedir Aktif İşgücü Programları 172 Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif işgücü programları kapsamında, İŞKUR tarafından 2013 yılından 2014 yılı Temmuz ayı sonunda kadar 69 kurs düzenlenmiş ve bu kurslara toplamda 216 kişi katılmıştır.

4 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlı bakımı alanında ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılması için Kamu Hastaneleri Kurumu ile çalışma başlatılmıştır yılının ilk altı ayında Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan doktor, ebe, hemşire, sağlik memuru, tibbi teknolog olmak üzere toplam 100 kişiye Kanser Kayıtçılığı, Can-Reg Bilgisayar Programı Kullanımı Eğitimi verilmiştir İş Sağlığı ve Güvenliği 89/391/EEC sayılı AB Çerçeve Direktifi ve ILO 155 ve 161 sayılı Sözleşmelerine uyumlu olarak ve tüm çalışanları kapsayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşçi memur ayrımı yapmaksızın bütün sağlık çalışanlarını da kapsayan, önleyici yaklaşımı ve risk değerlendirmesini temel alan söz konusu kanunun yasallaşmasını takiben 36 yönetmelik ve 6 tebliğ Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ise tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikler kapsamında ÇSGB tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini sunmak üzere işyeri hekimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve 80 toplum sağlığı merkezi belgelendirilerek yetkilendirilmiştir sayılı Kanunu müteakip Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere birim oluşturulması ile ilgili 2013/11 sayılı Genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve TSM lerde yetkilendirilmiş birimler hizmet vermeye başlamıştır tarihinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge revize edilmiş; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6514 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye parallel olarak ÇSGB tarafından çıkarılan 2014/1 sayılı Genelge kapsamında 30 saat işyeri hekimliği yapılabilmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir yılı verilerine göre 60 ilde 80 Toplum Sağlığı Merkezlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri yürütülmektedir. 173

5 İKİNCİ BÖLÜM 2. EYLEM PLANLARI GÜNCEL DURUMLARI Politika No ve Adı: 1. Sektörde mevcut istihdam imkânları geliştirilecektir. 1.1 İşgücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları ve eğitim kalitesi artırılacaktır. 1. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Kurum: MEB İlgili Birim: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 3. Kurum: YÖK b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi çalışmasında sağlık iş gücü ihtiyacı belirleme çalışmaları ile eğitim verilerinden yola çıkarak arz ve ihtiyaç projeksiyonlarını önce on yedi sağlık mesleği için tamamlanmış, çalışmalarını MEB ve YÖK ile paylaşmış, daha sonra ise arz ve ihtiyaç projeksiyonunu otuz altı sağlık mesleğini içerecek şekilde genişletmiştir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle acil tıp teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, çevre sağlığı teknisyenliği, diş protez teknisyenliği, ortopedik protez ve ortez teknisyenliği, radyoloji dalı, sağlık hizmetleri sekreterliği, tıbbi laboratuvar teknisyenliği, teknikerlik olarak değiştirilmiş olup meslek yüksekokullarının ilgili teknikerlik mezunu olma şartı getirilmiştir. Hemşirelik ise Lisans seviyesinde bir mezuniyet gerektirdiği için Hemşirelik Kanunun da geçici madde kaldırılmıştır. Böylece Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalı, anestezi ve reanimasyon alanı anestezi teknisyenliği dalı, çevre sağlığı çevre sağlığı teknisyenliği dalı, diş protez alanı diş protez teknisyenliği dalı, ortopedik protez ve ortez alanı ortopedik protez ve ortez teknisyenliği dalı, radyoloji alanı radyoloji dalı, sağlık hizmetleri sekreterliği sağlık hizmetleri sekreterliği dalı, tıbbi laboratuvar alanı tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalına ve hemşirelik dalına eğitim öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır. 174

6 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1219 sayılı Kanunda tanımlanmış olan hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni adı altında üç yeni meslek tanımlanmış olup söz konusu tanım 6514 sayılı Kanunun 24 maddesinde yapılmıştır. Buna göre Eğitim- Öğretim yılında Anadolu Sağlık Meslek Liseleri için hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyenliği eğitim programları hazırlanmış ve söz konusu dallara öğrenci alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp MEB e sunulan Sağlık Meslek Liseleri Hakkında Raporda söz konusu mesleklerde arz/ihtiyaç dengesinin sağlanabilmesi, iş gücü fazlalığı ya da yetersizliği oluşmaması için MEB tarafından belirlenen öğrenci kontenjanlarında ilgili rapor esas alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirin; İş gücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları arz ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden düzenlenecek ve eğitim kalitesi artırılacaktır. şeklinde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. YÖK ise kontenjanların belirlenmesinde üniversite senatoları tarafından gönderilen bildirimlerin esas alındığını, YÖK ün ilgili üniversitenin alt yapısı, imkânları, akademik kadro vb. kriterlere göre üniversitelerden gelen istekleri değerlendirerek nihai kontenjanları belirlediğini belirtmektedir. YÖK ayrıca, paydaş kurumların da görüşleri dikkate alınarak, üniversitelerdeki kontenjanların gözden geçirilerek yeniden değerlendirileceğini belirtmiştir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi İş gücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları arz ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden düzenlenecek ve eğitim kalitesi artırılacaktır. şeklinde yeniden düzenlenmiş; sorumlu kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara ise MEB ve YÖK aktarılmıştır. 1.2 Sağlık turizminin gelişmesi yönünde önlemler alınacaktır. 1. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 2. Kurum: Ekonomi Bakanlığı İlgili Birim: Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 175

7 İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında sağlık turizmi desteklenmektedir. Ayrıca, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde özel hastane, yaşlı bakım merkezi, fiziksel ve zihinsel engelli bakım merkezi yatırımları bölgesel destek kapsamında, diğer sağlık kuruluşu yatırımları ise genel teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. 2014/6058 sayılı Kararla termal konaklama tesisi yatırımları öncelikli yatırım (beşinci bölge destekleri) kapsamına alınmıştır ve böylece sağlık turizmine verilmiş bir destek olarak değerlendirilmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ve sosyal hizmet sektörlerine verilen destekler yeterli ve uygundur, şu an için herhangi bir mevzuat değişkliği ihtiyacı bulunmamaktadır. Ekonomi Bakanlığının çalışmaları dışında, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Sağlık Turizmi Stratejik Planı hazırlanmıştır. İŞKUR ile özellikli hasta ve yaşlı bakımı ile sağlık turizmine yönelik işlerde çalışacak personel ile ilgili kurs programları yapılmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; Ekonomi Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmış; tedbir maddesinin açıklaması ise Sağlık turizmi ile bağlantılı olarak seçilen bölgelerde, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik teşvikler bütçe kısıtları olmadan verilecektir. Coğrafi bakımdan yakın olduğumuz Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine sağlık hizmeti sunumu olanakları geliştirilecektir. şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 1.3 İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde yapılan yatırımların teşvikine devam edilecek, Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir. 1. Kurum: BSTB İlgili Birim: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 2.Kurum: Ekonomi Bakanlığı İlgili Birim: Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3.Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, TÜBİTAK 176

8 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: BSTB bünyesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde yapılan yatırımlar teşvik edilmiştir. Ekonomi Bakanlığı nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında İlaç Üretimi Yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar desteklenmektedir. İlaç yatırımları kriterleri sağlaması koşuluyla, stratejik yatırımlar kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir, bu kapsamda bir yatırım belgesi almaya hak kazanmıştır. Öncelikli Yatırımlar kapsamında ise üç, büyük ölçekli yatırımlar kapsamında beş, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yirmi sekiz, genel teşvik uygulamaları kapsamında ise 9 teşvik belgesi verilmiştir. İlaç sektöründe 2014 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle toplamda 46 teşvik belgesi verilmiştir. Bu belgeler kapsamında 2.2 milyar TL yatırım yapılması ve 1845 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Tıbbi cihaz üretimine yönelik yapılacak yatırımlar mevzuatta belirtilen şartları sağlaması durumunda, genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Sektörde yer alan firmaların yatırım büyüklükleri dikkate alınarak yürürlükteki teşvik sistemi kapsamında firmaların bölgesel desteklere erişimi kolaylaştırılmıştır. Bu kapsamda daha önceki Karar döneminde 5 milyon TL ile başlayan ve 2 milyon TL ye kadar inen asgari sabit yatırım tutarı düşürülerek, 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise asgari 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca tıbbi cihaz yatırımlarının bölgesel olarak desteklendiği illerin sayısı da arttırılmış olup, daha önceki mevzuatta toplamda 31 ilde bölgesel olarak desteklenen sektörün, yürürlükteki mevzuat kapsamında 81 ilin tümünde bölgesel olarak desteklenmesi mümkün hale gelmiştir. Yürüklükteki teşvik sistemi kapsamında tıbbi cihaz üretimine yönelik düzenlenen 40 teşvik belgesinin üçü genel nitelikli, 37 adedi ise bölgesel nitelikli olup, bu belgeler kapsamında toplamda 200 milyon TL sabit yatırım tutarı öngörülmüş ve yatırımlar kapsamında planlanan ilave istihdam ise 803 kişi olmuştur. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2012/3305 Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar) kapsamındaki Biyoteknolojik İlaç, Onkoloji İlaçları Ve Kan Ürünleri Üretimi Proje Onayları Hakkında Yönerge kapsamında teşvik başvurusuna Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı verilmektedir. Teşvik başvurusu onaylanan üç firma bulunmakta olup söz konusu firmaların yapacağı yatırımlar sonrasında ilave istihdamın ise 1190 kişi olacağı planlarda belirtilmektedir. Nanocerrahi İçin Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanılması ve Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi başlıklı TÜBİTAK 1007 projeleri Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmekte, Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğü nün teşvik sistemine dair mevzuat çalışmalarının başlayabilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın kamu alımları ile ilgili yönetmelik çalışmalarına bağlıdır. Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ikincil mevzuatın hazırlanması ve teşvik sisteminin kurulması planlanmaktadır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak BSTB belirlenmiş; Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmıştır. 177

9 İKİNCİ BÖLÜM 1.4 Sektörde çalışan destek personeli sayısı, arz ve ihtiyaç dengesi sağlanacak şekilde planlanarak artırılacaktır. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İŞKUR tarafından sağlık sektöründe mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ayrıca, sektörden talep gelmesi halinde eğitimlerin sayısı artırılabilecektir. Sağlık Bakanlığı nın uygulamakla yükümlü olduğu 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un Ek 13 üncü Maddesinde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımı yapılmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik te hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği meslekleinin görev tanımları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımları da ayrıca belirlenmiştir. Dolayısıyla mevzuat değişikliği sonucunda İŞKUR tarafından hasta ve yaşlı bakım alanında kurs düzenlenmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu işbirliği ile yaşlı bakım teknikeri ve hasta yönlendirme personeli ihtiyaç belirleme çalışmaları yürütülmektedir öğretim yılında ön lisans seviyesindeki 61 yaşlı bakım teknikerliği okuluna yeni öğrenci alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ayrıca, hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni ihtiyaç belirleme çalışmalarını tamamlamış, arz - ihtiyaç projeksiyonları yapılarak okulların kontenjanlarına ilişkin öneriler geliştirmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından sektörde çalışan/çalışacak destek personeli sayısıyla ilgili çalışmalarını, arz ve ihtiyaç dengesini gözeterek sürdürdüğünden, tedbir maddesinde sorumlu kurumun Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmesi önerilmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; İŞKUR işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılmıştır. 178

10 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1.5 Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımı daha dengeli hale getirilecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SGK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımının daha dengeli hale getirilmesi için nesnel kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma illerle iş birliği içinde ve illerin de katılımıyla yapılmış, illerde insan gücü planlamasına genel yaklaşım adıyla bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuz ile il yöneticilerine insan gücü planlaması hakkında ışık tutulurken, dağılım kriterlerinin geliştirilmesi adına ilk adım atılmıştır. Coğrafi dağılımdaki mevcut dengenin bozulmaması ve daha iyi duruma getirilmesi için ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ve özel hastanelerde uzman hekim istihdamı, tamamen Sağlık Bakanlığı nın kontrolünde ve Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. Zorunlu hizmet uygulamasının sürdürülebilirliği için motivasyonu güçlendirecek ilave uygulamaların geliştirilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda gerekli mevzuat çalışmaları yapılmış, sağlık işgücünün ülke ve bölge düzeyinde dengeli dağılımı için personel planlamasında çeşitli kriterler ve formüller belirlenmiş, adaletli ve dengeli bir dağılım sağlanmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Politika No ve Adı: 2. Sektördeki nitelikli işgücü talebi karşılanacaktır. 2.1 Meslek tanımları yapılacak, standartları yayınlanacak ve standartların gerektirdiği hususlar eğitim müfredatına yansıtılarak mesleki uzmanlaşma sağlanacaktır. 1. Kurum: MEB 2. Kurum: MYK 179

11 İKİNCİ BÖLÜM b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, YÖK c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık sektörüne yönelik mesleki düzenlemelerde MYK ve Sağlık Bakanlığı nın görev ve yetkileri bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı nın görev ve yetkileri tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmiş, 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde ise 33 sağlık mesleğinin meslek tanımları yapılmıştır. Söz konusu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik te sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsayan 36 sağlık mesleğinin görev tanımları düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı nın mevcut mevzuatı ve diğer düzenlemeleri, MYK tarafından ulusal yeterlilik sistemine uygun mesleki tanımlamaları içeren ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını ve eğitim programlarının bu standartlara uygun olarak güncellenmesini engellemektedir. MYK tarafından sağlık sektörüne yönelik 2011 yılından önce çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başvuruları (Sağlıklı Nesiller Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği) ile başlatılan çalışmalar sonucunda hazırlanan taslak standartlarının MYK Sağlık Sektör Komitelesinde görüşülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı nın yazılı talepleri doğrultusunda askıya alınmış, yukarıda belirtilan kanun ve yönetmelik gereği MYK nın bu alanda çalışma imkanı kalmamıştır. MYK tarafından ilgili tedbirde Sağlık Bakanlığı ve YÖK ün sorumlu kuruluş yapılması, MEB ve MYK nın işbirliği yapılan kuruluş yapılması ve sağlık sektörü meslek standartlarının Sağlık Bakanlığı ve YÖK ün sorumluluğunda MYK ve MEB ile işbirliği yapılarak hazırlanması teklif edilmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; MEB ve MYK ise işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılmıştır. 2.2 Sağlık çalışanlarının mesleki nitelikleri sürekli iyileştirilecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Tıbbi Cihaz Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, YÖK 180

12 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde 33 sağlık mesleğinin meslek tanımları yapılmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.3 İşgücünün niteliğinin sağlık sigortacılığı ve ekonomisi alanında geliştirilmesi desteklenecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, İŞKUR, SGK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 227 kişiye Sağlık yönetimi ve işletmeciliği Hastane İşletmeciliği Bölümü, 190 kişiye ise Sağlık yönetimi ve işletmeciliği Sağlık Yönetimi Bölümü eğitimi verilmiş, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ise 80 kişiye 2013 yılı ilk çeyrek bütçe gerçekleşmeleri, genel bütçe ödeneklerinin kullanımı ve İl Özel İdarelerinde bekleyen ödenekler, 5 kişiye Karşılaştırmalı Risk Analizi, 100 kişiye Kamu Hastane Birliklerinde Maliyet Analiz Birimlerinin Kurulması ve Maliyet Muhasebesi eğitimleri verilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık yönetimi, sigortacılık ve finans alanında 2013 yılında 502, 2014 yılında 100 kişi olmak üzere toplamda 602 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç olduğu takdirde merkez ve taşra teşkilatıda sağlık yönetimi ve finans eğitimleri verilmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde nitelikli işgücü talebini karşılamaya yönelik olarak eğitimler verilmeye devam edilecektir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 181

13 İKİNCİ BÖLÜM 2.4 Formel eğitim sürecinde ve sonrasında dil becerileri geliştirilecek ve bu yöndeki çalışmalar teşviklerle desteklenecektir Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, İŞKUR, YÖK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir maddesi kapsamında bir çalışma yapılmamıştır. Sektör temsilcilerinden talep gelmesi halinde hem çalışanlara hem de işsizlere yönelik olarak İŞKUR tarafından mesleki yabancı dil kapasitelerini artırıcı kurs düzenlenmesi mümkündür. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.5 Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif işgücü programları uygulanacaktır. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İşgücü piyasası araştırma sonuçları, işverenler ve işgücü piyasasından alınan taleplere göre, İŞKUR tarafından kurslar düzenlenmektedir. Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik olarak 2013 yılından 2014 yılı Temmuz ayı sonunda kadar 69 kurs düzenlenmiş ve bu kurslara toplam 216 kişi katılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ise sağlık bakım teknisyeni ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılmış, okullara alınması gereken öğrenci sayıları hakkında öneriler geliştirilmiştir. Yaşlı bakımı alanında da benzer bir çalışmanın yapılması için Kamu Hastaneleri Kurumu ile birlikte çalışma başlatılmıştır. 182 Ayrıca, 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımı yapılmış; Sağlık Meslek Mensupları

14 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında ise bu üç mesleğin görev tanımları netleştirilmiştir. Aynı yönetmelikte üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımları da belirlenmiş, dolayısıyla İŞKUR tarafından bu mesleklere yönelik kurs düzenlenmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Evde sağlık hizmetleri hemşireliği sertifikaları için eğitim programı standartları belirleme çalışmaları ise devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı mevzuatta hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımlarının yapılmış olması nedeniyle tedbirin kaldırılmasını önermektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.6 Sektör çalışanlarının bilgisayar becerileri geliştirilecektir. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sektör temsilcilerinden talep gelmesi halinde İŞKUR tarafından hem çalışanlara hem de işsizlere yönelik olarak bilişim kapasitelerini artırıcı kurs düzenlenmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2013 yılının ilk altı ayında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 personele Bilgisayarın Çalışma Mantığı (Yazılım Donanımı) eğitimi; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2013 yılında öncelikle doktor, ebe, hemşire, tıbbi teknolog olmak üzere toplam 30 personele, 2014 yılında ise 100 personele Kanser Kayıtçılığı Can-Reg Bilgisayar Programı Kullanımı eğitimi verilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, nitelikli sağlık işgücü yetiştirilmesi için mesleki bilgisayar kursları Office programları ve web uygulamaları ile ilgili kurs veya eğitim yapılmamıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; İŞKUR ise işbirliği yapılacak kuruluşlara aktarılmıştır. 183

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak, 2015 3 4 5 6 BAKAN SUNUŞU Kamu idareleri, mali yönetimin ilke ve kurallarını egemen kılarak daha

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı