1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU:"

Transkript

1 MBFH FİNANSAL e-hizmetler SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU: İşbu sözleşme, Mercedes Benz Finansman Türk A. Ş. (Kısaca MBFT ) tarafından verilen bazı finansal hizmetlerin (Kısaca e-hizmetler ), aşağıda bilgileri bulunan Müşteri ye internet üzerinden (online) kullandırılması şart ve hükümlerini düzenlemek için yapılmıştır. Bu sözleşme MBFT ile halihazırda kredi sözleşmesi imzalamış mevcut müşteri veya kredi sözleşmesi imzalayacak müşteri arasında imzalanmış olup; müşteri ile MBFT arasında imzalanmış olan Otomotiv Ürünleri Kredisi ve Rehin Sözleşmesi nin.(kısaca Kredi Sözleşmesi) ayrılmaz bir parçasıdır 2. TANIMLAR: 2.1. Alternatif Dağıtım Kanalları Aracılığı ile Verilen Hizmetler: e-hizmetler ve/veya MBFT' nin elektronik ortamlar aracılığı ile verdiği veya vereceği hizmetleri ifade eder MB FINANS SMS: e-hizmetlerden yararlanırken Müşteri adına kayıtlı ve Müşteri tarafından MBFT' ye bildirilmiş GSM hattının kullanıldığı cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık, beş alfanümerik karakterden oluşan şifre ile işlemi onaylamasını sağlayan sistemi ve bu sistemin işleyişini temin eden her türlü yazılım ve Müşteri ye sağlanan donanımı ifade eder. Her "MB FINANS SMS" şifresi Müşteri' ye özel olarak üretilmekte ve tek kullanım için beş haneli alfanümerik karakterden oluşmaktadır. Tek kullanım için üretilen şifre ikinci kez Müşteri nin kendisi veya diğer bir Müşteri tarafından kullanılamaz. Bu şifrenin kullanım süresi, Müşteri nin işlem için onay tuşuna bastığı andan itibaren MBFT nin belirlediği süre kadardır MB FİNANS e-hizmetler Formu: Müşterinin işbu sözleşme çerçevesindeki şahsi bilgilerinin bulunduğu ve müşteri tarafından girilen bilgilerin bulunduğu formdur ve bu form sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu formdaki bilgiler, Müşteri tarafından aksi yazılı ve noter marifetiyle olmak üzere MBFT ye bildirilinceye kadar doğru ve geçerli kabul edilir. 3. MB FINANS e-hizmetler KULLANIM ŞARTLARI: 3.1. MB FINANS e-hizmetler' in fikri ve sınaî her türlü mülkiyet hakkı MBFT' ye aittir. Müşteri, MBFT' nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını kabul ettiğini ve MB FINANS e- Hizmetler 'e dair ticari sır, telif, know-how ve mülkiyet haklarını koruyacağını ve yasalar ile özel olarak izin verilmedikçe 3. şahıslara aktarmayacağını, MB FINANS e-hizmetler sisteminin her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi halinde elinde bulundurduğu tüm yazılım ve varsa donanımı MBFT' ye iade edeceğini kabul eder Müşterinin, MB FINANS e-hizmetler ile yapacağı işlemlerde, MB FINANS e- Hizmetler'in kullanım usulleri ile kullanımından doğacak sorumluluk ve yükümlülüklerin belirlenmesinde, Müşterinin imzalamış olduğu Kredi Sözleşmesi nin hükümleri öncelikle uygulanacaktır.

2 3.3. MBFT, MB FINANS e-hizmetler kullanılarak gerçekleştirilecek işlemleri tek taraflı olarak belirlemeye, bu hizmetlerden yararlanma koşullarına genel ya da kişiye özel yeni şartlar ilave etmeye, koşulları tek taraflı olarak değiştirmeye, işbu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirmeye, yeniden başlatmaya veya ertelemeye yetkilidir. MBFT, MB FINANS e-hizmetler ini re'sen belirlediği GSM operatörleri üzerinden yürütmeyi, başka operatör/lerin GSM hatlarını sisteme kabul edip etmeyeceğini re sen kararlaştırır MBFT, MB FINANS e-hizmetler kullanım şartlarını düzenleme ve değiştirmeye, MB FINANS e-hizmetler kullanımını işlem bazında ilave şartlara bağlamaya ve dilediği zaman Müşterinin MB FINANS e-hizmetler kullanımını kısmen veya tamamen durdurmaya, askıya almaya, iptal etmeye münhasıran yetkilidir MB FINANS e-hizmetler sistemi, Müşterinin MBFT' ye bildirmiş olduğu GSM hattının kullanıldığı telefon cihazına şifre gönderilmesi şeklinde çalışmaktadır. Bu nedenle Müşteri, MB FINANS SMS tanımlı cep telefonuna gelen şifreyi gizli ve güvenli tutmayı ve her ne suretle olursa olsun 3. kişilerin öğrenmelerine ve/veya kullanımına izin vermeyeceğini, cep telefonuna gelen şifrenin bizzat kendisi tarafından talep ve tebellüğ edildiğini ve MB FINANS SMS şifresi ile yapılan işlemlerin bizzat kendisi tarafından yapılmış olduğunu, MB FINANS SMS şifresi ile gerçekleştirilen işlemlerin, MBFT ye bildirilen telefon hattı Müşteri adına kayıtlı olsun olmasın, müspet veya menfi her türlü hukuki sonucun bizzat kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, MB FINANS e-hizmetler ile Cep Telefonuna gönderilen şifrenin 3. kişilerce öğrenilmesini engellemek için gerekli azami her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Müşteri şifresinin gönderildiği GSM hattının herhangi bir nedenle rızası dışında elinden çıkması ve/veya herhangi bir nedenle geçici veya kesin olarak kullanıma kapatılması veya 3. Şahıslara devredilmesi, geçici veya kesin olarak 3. şahısların kullanımına tahsis edilmesi veya GSM hat no.sunun değişmesi halinde, durumu derhal noter marifetiyle yazılı olarak ve ayriyeten no.lu telefon aracılığı ile MBFT'ye bildirmeyi ve bildirimden önce meydana gelmiş her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. Müşteri, MBFT' nin kendisine verilecek kullanıcı kodu gibi hesaba ulaşım araçlarını güvenlik nedeniyle tek yanlı olarak her zaman değiştirmeye kısmen veya tamamen kullanıma kapamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder MB FINANS SMS, Müşterinin MBFT sisteminde bulunan Müşteri tarafından bildirilmiş özel ve şahsına mahsus olduğu beyan edilen GSM numarasına gönderilmektedir. Müşterinin vefatı, ve/veya MB FINANS e-hizmetler tanımlı GSM hattının/numarasının her ne sebeple olursa olsun kesin olarak kullanıma kapatılması, hattın iptal edilmesi, hattın 3. şahsa devredilmesi veya hattın Müşteri adına kayıtlı olmaması ve Müşterinin işbu taahhütname ve eki olduğu Kredi Sözleşmesi veya MBFT ile imzalamış olduğu her tür sözleşme ve taahhütname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde MBFT re'sen MB FINANS e-hizmetler 'i iptal etmeye yetkilidir. MBFT'nin yukarıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesinden sonra MB FINANS e-hizmetler kullanılarak 3. şahıslarca gerçekleştirilecek işlemlerden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, MB FINANS e-hizmetler 'ini işbu taahhüt hükümlerine aykırı kullanımı nedeniyle MBFT'nin uğradığı zararlar için MBFT'nin Müşteriye ait hak ve hesaplar üzerinde MBFT'nin rehin takas ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul eder Müşteri, MB FINANS e-hizmetler 'in kullanımı ve tahsisi için MBFT' nin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi vermeyi ve bu bilgi ve belgelerin gerçek ve geçerli olduğunu

3 kabul eder. Müşteri bu bilgilerin değişmesi halinde, derhal ve yazılı olarak MBFT' yi değişiklikten haberdar etmeyi ve bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından ve/veya değiştiği halde MBFT'ye yazılı olarak bildirilmemesinden doğacak her türlü zararın kendisine ait olduğunu kabul eder Müşteri, MB FINANS e-hizmetler ile işlem yaparken MBFT tarafından kendisine bildirilen ilke ve kurallar ile MBFT' nin Güvenlik Kuralları ile işlem adımlarına uyacağını ve bu taahhütnamede düzenlenmiş hükümlere ilave olarak Kredi Sözleşmesi ve/veya e-hizmetler Sözleşmesi nde yer alan şifre hükümlerinin de aynen geçerli olduğunu peşinen kabul eder. MBFT dilediği zaman re'sen Güvenlik Kuralları ve işlem adımlarını değiştirmeye yetkilidir MB FINANS e-hizmetler kullanabilmek için MBFT Müşterisi ve e-hizmetler kullanıcısı olmak ve ilgili sözleşme ve eklerinin imzalanmış olması şarttır. Ancak MBFT, MB FINANS e-hizmetler başvurularını değerlendirme hakkına sahiptir ve bu taahhütname Müşteri tarafından imzalanmış olsa dahi MB FINANS e-hizmetler başvurusunu gerekçe göstermeden reddedebilir Müşteri dilediği zaman, nolu telefonu arayarak MB FINANS e-hizmetler 'in kullanımını sona erdirebilir. Müşteri, MBFT tarafından belirlenmiş usule uygun olarak kullanıma kapattıracağını, MBFT'ye bildirmeden MBFT sisteminde kayıtlı ve MB FINANS e-hizmetler sisteminin tanımlı olduğu GSM hattını iptal ettirmeyeceğini veya 3. Şahıslara devretmeyeceğini veya her ne şekilde olursa olsun 3. şahısların kullanımına terk etmeyeceğini veya numarasının değişmesi halinde MBFT'ye bildireceğini aksi halde sistemde kayıtlı GSM hattı üzerinden MB FINANS e-hizmetler ile gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder MB FINANS e-hizmetler kullanılarak yapılan işlem tamamlanana kadar işlemini takip etme sorumluluğu Müşteriye aittir. MB FINANS e-hizmetler şifresinin, MBFT sistemine hiç ulaşmaması ya da geç ulaşması nedeniyle tamamlanamayan işlemlerden dolayı MBFT' nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, MBFT sisteminden, GSM operatörünün sisteminden ve veya iletişime doğrudan veya dolaylı olarak aracılık eden diğer iletişim sistemlerinde, uydu bağlantılarında ve link hatlarında yaşanacak gecikme ya da arıza nedeniyle, hiç veya gereği gibi gerçekleştiremediği işlemler için veya her ne şekilde olursa olsun GSM Operatörü veya iletişime doğrudan veya dolaylı aracılık eden diğer iletişim sistemlerinden kaynaklanacak güvenlik ihlalleri ve her türlü gecikme ve arıza nedeniyle doğacak zararlar için MBFT'den herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder MB FINANS e-hizmetler'in her türlü fikri ve sınaî mülkiyeti MBFT'ye ait olup Müşteriye MBFT'nin belirleyeceği koşullarla kullanım hakkı verilmiştir. MBFT, MB FINANS e-hizmetler ile Müşteriye gönderilen e-hizmetler 'lerin ücretlerini re'sen belirleme Müşteriden talep etme hakkına sahiptir.

4 4. MUHTELİF HÜKÜMLER: 4.1. Müşteri, MBFT nin tabi olduğu mevzuat ve bu konudaki teamül çerçevesinde MB FINANS e-hizmetler ve sair online hizmetleri nedeniyle, MBFT tarafından saptanan ve ileride ilan edilecek / bildirilecek oran ve tutarda masraf, işletim ücreti, sair ücret, veya komisyonların ve MBFT tarafından saptanacak ücretleri, bunların gider vergileri damga vergisini işlem anında ödeyeceğini, ödemez ise MBFT' nin dilediği hesabına borç yazılmasını ve/veya derhal tediyesinin talep edilmesini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, MBFT' nin bu masraf, ücret ve komisyon tutarlarını her türlü iletişim vasıtaları ile ilan ettiğinden ayrıca bildirimde bulunmaksızın artırıp eksiltebileceğini bu değişikliklere karşı her türlü itiraz ve defi haklarından feragat ettiğini, vergi, fon oranlarının artması veya yeni vergi fon kesintileri getirilmesi halinde bunları tahakkuk tarihlerinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt eder MBFT, belirlenen ücreti Müşterinin MBFT nezdindeki kredi borcu hesabına resen borç yazarak kredi geri ödeme taksitlerinden birine defaten veya bakiye taksitlere dilediği oranlarda yansıtarak bu ücretleri tahsil etme hakkını haizdir MBFT nin, e-hizmetleri aracılığı ile yapılan finansal işlemleri için ileride sunacağı ürünleri de işbu sözleşme hükümlerine tabi olacaktır Müşteri, şifrelerini gizli tutmayı ve her ne suretle olursa olsun 3. kişilerin kullanımına izin vermeyeceğini; MB FINANS e-hizmetler ve sair benzer ürünler kullanılarak yapılan işlemlerin bizzat kendisi tarafından yapılmış olduğunu kabul eder Müşteri kendisine tevdi edilen ya da uygulama sırasında muttali olduğu, MBFT ye ilişkin tüm bilgileri bu sözleşme amaçları için kullanmayı, bunları başkasına ifşa etmemeyi, kendi ya da başkası yararına kullanmamayı, gizliliklerine halel getirmemeyi kabul ve taahhüt eder. MBFT, gizli olarak nitelendirilen müşteri bilgileri de dahil olmak üzere Müşteriden almış olduğu bilgi ve raporları gizli tutmayı ve sadece kendi hizmet alanında kullanmayı taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşmenin tatbikatından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, hesap mutabakatsızlıklarında MBFT ticari defterlerinin, bilgisayar kayıtlarının, mikrofiş, mikrofilm kayıtları ve belgelerinin, ses bandı kayıtlarının, MBFT nezdinde bulunan diğer her türlü kayıt, bilgi ve belgelerin, HUMK un 287 nci maddesi gereğince tek taraflı kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu, başkaca delil ikame edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir MBFT, Müşteri ile aralarında elektronik ortamda yapılacak bilgi aktarımlarından ya da resmi veya özel kuruluşlar vasıtası ile gerçekleştirilecek posta hizmetleri sırasında meydana gelecek kayıp, yırtılma, zedelenme gibi olaylardan, internet veya telefon, faks gibi telekomünikasyon hizmet ve araçlarının kullanımından doğan zararlardan, özellikle bilgi kaybı, gecikme, yanlış anlama, mükerrer ifa gibi durumlardan kaynaklanacak zararlardan mesul değildir Müşterinin işbu sözleşme hükümlerine, MBFT genelgelerine, ilgili yasa hükümlerine aykırı davranması halinde, MBFT nin yasa, sözleşme ve aralarındaki tüm düzenlemelerden doğan hak ve yetkilerini kullanmamış olması, hiçbir şekilde bu hak ve yetkilerini

5 kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmez. Müşterinin sözleşme, genelge ve yasaya aykırı tutumunun tekrarı ve/veya temerrüdünün oluşması halinde, MBFT nin yeni durumdan doğan hak ve yetkileri ile birlikte evvelce kullanmadığı hak ve yetkileri de kullanmak hakkı mahfuzdur Müşteri, işbu sözleşme, yasa, genelge ve/veya talimatlara aykırı eylemleri nedeniyle - herhangi bir zararın doğmuş olup olmamasına bakılmaksızın- MBFT nin yasal yollara müracaat zorunluluğunda kalması halinde, varsa uğranılan zararla birlikte dava, icra takibi ve sair yasal girişimler nedeniyle MBFT nin yapmış olduğu tüm masrafları, yatırdığı harçları, %15 vekalet ücretini ve benzeri tüm giderleri ticari faizi ile birlikte MBFT ye defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, kredi sözleşmesinde yer alan adresinin tebligata esas adresi olduğunu, adres değişikliği halinde değişen adresini derhal ve yazılı olarak ve noter marifetiyle MBFT ye bildireceğini aksi takdirde eski adrese yapılan tebligatın geçerli tebligat hükmünde olduğunu, yapılan tebligatlarda Tebligat Kanunu nun 21.maddesinin uygulanabileceğini kabul eder. Müşteri, ünvan değişikliğine rağmen bu sözleşmede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, eski ünvanı ile yapılan tebligatların geçerli tebligat olacağını şimdiden kabul ve beyan eder Taraflar, sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri nin yetkisini kabul ederler Müşteri, bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez. MBFT, Müşterinin onayını almasına veya bildirimde bulunmasına gerek kalmaksızın, işbu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, ortaklarına, iştirak ettiği veya edeceği şirketlere ve üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir veya işbu sözleşmeye ilişkin operasyonel işlemleri kendi kuracağı ya da ortak olduğu şirketler veya başka kuruluşlar aracılığı ile yaptırabilir İşbu sözleşmenin imza ve tatbikinden doğan bilumum harç ve masraflar Müşteri tarafından ödenecektir MBFT ve temsil ettiği marka ve tanıtım vasıtalarının münhasır mülkiyet ve kullanım hakkı münhasıran MBFT ye aittir. İşbu Sözleşme iki nüsha halinde ve her hükmü taraflarca müzakere edilerek okunarak kabul edilmiş ve / /. tarihinde imzalanmıştır. Müşteri No : e-hizmetler için Müşteri No veya Sözleşme No Sözleşme No : / e-hizmetler için kullanılacak GSM NO : e-hizmetleri Sağlayan Mercedes Benz Finansman Türk A. Ş. Müşteri (Kaşe ve yetkili imzalar)

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR Bu sözleşme, BANKA'dan İnternet Bankacılığı hizmeti alan MÜŞTERİ lerin İnternet Bankacılığı güvenliği için faydalandıkları GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin kullanım

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı:... Müşteri No:... 1)TARAFLAR Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aşağıda adı,

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu: FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.:

Detaylı

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme... adresinde mukim Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile, adresi başvuru formunda yazılı......

Detaylı

Sizi de en kısa sürede SeansOdam ayrıcalığını yaşayan müşterilerimiz arasında görmek dileğiyle

Sizi de en kısa sürede SeansOdam ayrıcalığını yaşayan müşterilerimiz arasında görmek dileğiyle Menkul Değerler A.Ş. Sayın yatırımcımız, Başvurunuzun en kısa süre tamamlanarak erişiminizin aktif hale getirilebilmesi için, sözleşme setinde ilgili yerleri doldurup, her sayfanın imzalandığından emin

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu SÖZLEŞME, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile ABONE arasında (bu SÖZLEŞME de ABONE ifadesi SİZ i/siz in

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi,

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi, 1/6 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Mersis No: 0047000870200019 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr Mersis No: 3714

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı