HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR"

Transkript

1 ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde genel kurullar n tamamlad. Ankara genelinde 250 bin esnaf ve sanatkar n ba l oldu u zirve kuruluflu Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s 2014 Pazar günü ola an genel kurul toplant s n yapacak. 2 dönemdir Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkanl n yürüten Yi iner, Toplumsal bar fl m z n teminat, ekonomimizin can damar esnaf teflkilat m z yar n baflkan n ve yöneticilerini seçecek. 114 meslek odam zla tam kat l ml bir genel kurul ve seçim olsun istiyoruz. dedi. HABER 13. SAYFADA ANKESOB Baflkan Mehmet Yi iner GÜNCEL 3 MAYIS 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Hudut birlikleri Suriye s n r ndan yasa d fl geçmeye çal flan 966 flahs yakalad GÜNCEL HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gazeteciler Cemiyeti yönetimini makam nda kabul etti. Gazeteciler Cemiyet i Baflkanvekili Savafl K ratl yönetiminde Çankaya Belediyesi ne gelen Ertürk Yöndem, Mustafa Yoldafl Soysal, Ercan San ve Osman Üntürk'ten oluflan heyet Alper Tafldelen i kutlad. HABER 2. SAYFADA ALTINDA Hamamönü nde H d rellez buluflmas H d rellez, her y l oldu u gibi bu y l da binlerce Ankaral y Hamamönü nde buluflturacak. H d rellez atefli bu y l da Hamamönü nde yanacak, bahar n gelifli Hamamönü nde coflkuyla kutlanacak. HABER 2. SAYFADA Han mlara ba rsak kanseri anlat ld 16 DA CHP li baflkan adaylar Fethi Yaflar tebrik etti 16 DA Amatör Spor Kulübü Derne i nden Akgül e ziyaret 13 TE Minikler sordu Duruay cevaplad GÖLBAfiI HABER 2. SAYFADA GOZ ACTIRMIYOR 25 Nisan - 1 May s tarihleri aras nda Kara Kuvvetleri Komutanl - (KKK), hudut birlikleri hudutlardan yasa d fl geçmeye çal fl rken yakalanan flah slar ve ele geçirilen malzemeleri yay mlad. Belediye çal flanlar P KN KTE BULUfiTU Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, 1 May s Personel fienli i nde çal flanlarla bir araya geldi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa, 1 May s ta Belediye çal - flanlar yla bulufltu. Kartaltepe Kent Orman nda düzenlenen 1 May s Geleneksel Personel fienli i ne ilgi yo undu. Sanatç Erhan Durak n sahne ald - flenlikte, Personele kavurma, pilav ve ayran n ikram edildi i piknikte ayr ca, düzenlenen çekilifl ile çok say da bisiklet de hediye edildi. Keçiören Belediyesi, çocuklara top da tt. Belediyenin bütün personelinin aileleri ile birlikte kat ld flenlikte Baflkan Ak, çal flanlar ile tek tek ilgilenerek sohbet eden. Baflkan Ak, yapt konuflmada piknik yapt klar Kent Orman hakk nda bilgi verdi. Daha sonra 120 b ld rc n ve 15 kekli i KENAN ERGEN özgürlüklerine kavuflturarak do aya b rakt. KEÇ ÖREN GÜNCEL Kara Kuvvetleri Komutanl (KKK), belirtilen dönem içerisinde Suriye s n r nda 966 flah s ile iki adet tabanca, iki adet av tüfe i, 75 adet av tüfe i fifle i, iki adet dürbün, 11 bin 112 karton sigara, 138,30 kilo uyuflturucu, 5 bin 43 adet muhtelif hap, 45 bin 950 litre akaryak t, 17 adet cep telefonu, 144 adet küçükbafl -büyükbafl hayvan, 23 adet muhtelif motorlu araç, 13 adet muhtelif elektronik eflya, 14 bin 865 kilo muhtelif g da maddesi, 1400 metre boru, 530 adet muhtelif giyim eflyas malzeme ele geçirildi. GIDA VE AKARYAKIT ran s n r nda ise 185 flah s ile 75,96 kilo uyuflturucu, 518 karton sigara, 1710 litre akaryak t, 200 kilo muhtelif g da maddesi, bir adet yük hayvan ; Irak s n r nda da 64 flah s ile 1860 litre akaryak t ele geçirildi. Ayr ca Yunanistan s n r nda 284 flah s, Bulgaristan s n r nda 104 flah s yakaland. (CHA) ÇANKAYA Çankaya da yol açma çal flmalar sürüyor Çankaya Belediyesi, birçok mahalle ve ilçeye ba l köy yollar nda da bak m ve onar m çal flmalar na devam ediyor. Belediyeye ba l ekipler, yo un bir tempoyla bafllad klar 2014 y l n n ilk dört ay nda 4 bin 500 metre yeni yol açt lar. 16 DA Yalç n çyer Tamer Karahan Abdullah Cengiz Bugün 13 te Bugün 4 te Bugün 3 te

2 ANKARA BUGÜN /2 Hamamönü nde H d rellez buluflmas H d rellez, her y l oldu u gibi bu y l da binlerce Ankaral y Hamamönü nde buluflturacak. H d rellez atefli bu y l da Hamamönü nde yanacak, bahar n gelifli Hamamönü nde coflkuyla kutlanacak. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 4 Recep Ahir 1435 RUM 20 Nisan 1430 msak :04 20 Günefl :05 54 Ö le :12 54 YARIN A nkara daki pek çok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapan Alt nda Belediyesi, Hamamönü nde gerçeklefltirilen organizasyonla, tüm Ankaral lara H d rellez coflkusunu yaflatacak, bahar sevinci Alt nda dan tüm Ankara ya yay lacak. Alt nda Belediyesi nin Hamamönü nde düzenleyece i H d rellez fienli i yine birbirinden e lenceli etkinlikleri bir araya getiriyor. Geleneksel kutlama etkinliklerinin tümünü Hamamönü H d rellez fienlikleri nde bulmak mümkün 2 gün sürecek olan flenlik, 5 May s günü saat 14:00 de bafllayacak. Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri nin davul gösterisi ve gitar dinletisinin ard ndan, flenlik etkinlikleri bafllayacak. Geleneksel H d rellez etkinlikleri herkesi flenlik alan na çekerken, saat 19:00 da gerçekleflecek resmi aç l fl n ard ndan H d rellez kap s ndan girilecek. fienlik meydan na yak lacak olan geleneksel H d rellez atefli ise cesareti olanlar meydana çekecek. Üzerinden atlan nca o y l yaflanan tüm kederleri ve s k nt lar uzaklaflt raca na, hastal klara son verece ine inan lan H d rellez atefli meydandaki coflkuyu doru a ç karacak. Geleneksel H d rellez etkinliklerinin tümü, ziyaretçilere keyif dolu dakikalar yaflatacak. Dilek kuyusuna tafl atma, gül a ac na dilek ba lama, yumurta boyama, çember çevirme, sal ncakta sallanma, yumurta tokuflturma gibi etkinlikler H d rellez coflkusunu yaflatacak. fiiir ve müzik dinletileri, afl klar at flmas, masal ve hikaye çad rlar ve bahar ezgileri konseri ise flenlik alan na ayr bir renk katacak. Hamamönü H d rellez fienlikleri program bu kadarla da bitmiyor. Etkinlik, 6 May s Sal günü ö lene kadar devam edecek. 2 gün boyunca tüm Alt nda ve Ankara bahar n geliflini kutlayacak, Ankaral lar bahar Alt nda da karfl layacak. Tüm Ankaral lar bahar Alt nda da karfl lamaya davet eden Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 2 gün boyunca Ankaral lara H d rellez in tüm gelenek ve göreneklerini yaflatmay amaçl yoruz. Herkesi bu özel günde bahar coflkuyla karfl lamak için Hamamönü ne bekliyorum. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :16 38 Akflam :19 42 Yats :21 08 Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti Ç ankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gazeteciler Cemiyeti yönetimini makam nda kabul etti.gazeteciler Cemiyet i Baflkanvekili Savafl K ratl yönetiminde Çankaya Belediyesi ne gelen Ertürk Yöndem, Mustafa Yoldafl Güray Soysal, Ercan San ve Osman Üntürk'ten oluflan Gazeteciler Cemiyet i heyeti Alper Tafldelen i kutlad lar.heyet, ziyaretten dolay duydu u memnuniyeti ifade eden Tafldelen e gazetecilik günlerindeki gibi belediye baflkanl nda da güzel ifllere imza ataca na inand klar n belirterek, baflar lar diledi. K rflehirlilerden Duruay a ziyaret G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl K rflehirliler Derne i yönetimi ve üyelerini a rlad. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl K rflehirliler Derne i Baflkan Necmettin Duran ve beraberindeki dernek üyeleri taraf ndan ziyaret edildi. K rflehirliler Derne i nin ziyaretleri s ras nda Belediye Meclis Üyesi Nevzat Dulkadir de bulundu. Baflkanl k görevi için Baflkan Fatih Duruay tebrik eden dernek üyeleri, çal flmalar için de baflar lar diledi. Dernek Baflkan Duran, yapt konuflmada dernek olarak Gölbafl nda yap lacak her iflte Baflkan Fatih Duruay a destek olacaklar söyledi. Ziyaretleri ve destekleri için K rflehirliler Derne i ne teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, Ziyaretiniz ve deste iniz için çok teflekkür ederim. Gölbafl m z inflallah hep birlikte kalk nd raca z. Hemflehri derneklerimizle birlikte çal flarak, Gölbafl m z n sahip oldu u kültür zenginli ini koruyaca z. fienliklerde, organizasyonlarda hemflehri derneklerimizin kendi kültürlerini tan tmas n sa layaca z. Gölbafl m z hak etti i yere getirirken bizimle birlikte olan derneklerimizi, biz de elimizden geldi i kadar destekleyece iz fleklinde konufltu. Minikler sordu Duruay cevaplad Y erel yönetimler ile ilgili bilgi almak için Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay I ziyaret eden, minik ö rencileri Duruay a sorular sordu. Okulda yerel yönetimler ünitesini iflleyen Özel Sevgi Koleji ö rencileri, ö retmenleriyle birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay ziyaret ederek, yerel yönetimler ile ilgili bilgi ald lar. Ö rencileri belediye meclis salonunda a rlayan Baflkan Fatih Duruay, miniklerin yerel yönetimler ile ilgili kendisine yöneltti i sorular cevaplad. Mecliste yap lan toplant n n ard ndan miniklere ve ö retmenlerine hediye veren Baflkan Duruay, ö rencilere bir de tekne ile gezi sürprizi yapt. Yerel yönetimler ile ilgili Baflkan Fatih Duruay dan bilgi almak isteyen ö renciler, belediye meclisinin koltuklar n doldurdu. Mecliste yap lan toplant da minikler, Baflkan Duruay a yerel yönetimler, belediye baflkanl ve belediyenin görevleriyle ilgili sorular sordu. Miniklerin sorular n tek tek cevaplayan Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, il meclis yap s ndan belediye meclis yap s na, belediye baflkanl ndan meclis üyeli ine kadar her konuda minikleri bilgilendirdi.

3 Papuç un Günlü ü oyunu sahnelendi Papuç un Günlü ü adl çocuk oyunu Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda minik izleyicileriyle bulufltu. E lendirirken düflündüren oyunda oyuncular, miniklere hayal kurman n baflarman n yar s oldu unun mesaj n verdi. Sarayda babas yla birlikte aflç l k yaparak geçimini sürdüren Papuç un hayat n ve Baflkan Ak fled kufland A yd nl kevler Ticaret Meslek Lisesi nde Esnaf ve Sanatkarlar Derne i ile lise ö rencilerinin birlikte gerçeklefltirdi i Ahilik Kültürü Festivali büyük ilgi gördü. Ahili in temel ilkelerinin anlat lmas ile bafllayan program Ahilik fliirinin okunmas ve ö rencilerin lokanta, marangoz, bal kç, berber gibi esnaf dükkanlar ndan maniler sunmas ile devam etti. Atalar m z n ve kültürümüzün bize emanet b rakt Ahilik ile ilgili güzel bir gösteri izlemekten duydu u memnuniyeti ifade eden Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ahili in içerisinde ahlak ile, hak ile, hukuk ile ilgili bugün de çok ihtiyac m z olan birçok dersler var. Bugünkü gösteriden de bu dersleri ç karabiliriz. Eme i geçenlere teflekkür ediyorum dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Baflkan Mahmut Çelikus ise, bu etkinli i yedi y ld r düzenlediklerini, Ahilik kutlamalar n Balkanlar ve Kafkaslar dahil birçok farkl yerde gerçeklefltirdiklerini dile getirerek Burada izledi im program çok güzel olmufl, beni çok duyguland rd. Ahilik dünyan n en içten, en candan ifadesiyle kardefllik demektir. Bac lar m z, erkeklerimiz, gönül erlerimiz ve askerlerimiz, bu de erlerimize sahip ç kmal y z ki, çok daha iyi yerlere gelelim diye konufltu. Baflkan Ak n Keçiören Belediye Baflkanl na tekrar seçilerek ikinci dönemine bafllad n hat rlatan Çelikus, Yani kalfal ktan ustal a geçti. O yüzden kendisine Seyyid Abdülhakim Arvasi KEÇ ÖREN DE ANILDI A bdülhakim Arvasi, Keçiören de kendi ad n tafl yan ortaokulunun ö rencileri taraf ndan haz rlanan bir programla an ld. hayallerini konu alan oyun, miniklere keyifli bir gün yaflatt. Papuç un kaptan olma hayallerini ve bu hayale ulafl rken bafl ndan geçen komik olaylar anlatan oyun, minik tiyatro severleri güldürürken ayn zamanda da düflündürdü. 3 Haziran a kadar Yenimahalle Belediyesi salonlar nda sahnelenecek olan oyun, hafta içi okullara, hafta sonu da ebeveynleriyle gelen miniklere ücretsiz olarak gösterilecek. fled kuflataca z dedi. Daha sonra kalfal ktan ustal a geçifli simgeleyen fled kuflatma töreni ile Baflkan Ak a fled kufla tak ld. fied, Ahilik kültüründe e itilip yetifltirilen kalfalar n ustal k icazetini ald klar törende bellerine ba lanan pamuktan veya yünden yap lm fl kufla a deniliyor. Öte yandan festivali izleyen ö rencilerin törene kat lan Ahilerin sakal n n gerçek olup olmad n merak etmesi üzerine yap lan sakal Keçiören lçe Milli E itim Müdürlü ü nün, okullara ismini veren büyük de erlerin ö renciler taraf ndan tan t lmas projesi kapsam nda düzenlenen program Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlendi. Programa Keçiören Belediye Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a, Ahilik Kültürü Festivali nde düzenlenen fled kuflatma töreninde alfal ktan ustal a geçiflin simgesi olan fled kufla tak ld. kontrolü ilginç görüntüler ortaya ç kard. Baflkan Ak Ö renciler sakal n gerçek olup olmad n soruyor deyince Dernek Baflkan Çelikus, esnaflardan birinin sakal n kontrol ederek Gerçekmifl, takma de il dedi. Program daha sonra Anadolu Rock müzi inin efsane ismi merhum Cem Karaca n n sesine benzeyen sesiyle dikkat çeken bir esnaf taraf ndan verilen mini konser ile sürdü. Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve çok say da vatandafl kat ld. Abdülhakim Arvasi Hz.( ) anma program, büyük velinin hayat n n anlat ld sinevizyon gösterisi ile bafllad. Ö rencilerin Büyük Üstat Necip Faz l K sakürek ten okudu u birbirinden güzel fliirler izleyenlere duygu dolu anlar yaflatt. Okullara isimlerini veren büyük de erleri anman n ve o isimlerin kimler oldu unu ö rencilere tan tman n çok önemli oldu unu hat rlatarak sözlerine bafllayan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Abdülhakim Arvasi Hazretleri hayat m zda bizlere rehber oldu ve ilmiyle, tasavvufuyla gönüllere taht kurdu. Bizler de her f rsatta ondan yararlanmaya çal fl yoruz. Çocuklar m z n bu tür de erli flahsiyetleri tan mas çok önemlidir. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kabri Keçiören Ba lum da bulunuyor dedi. Önemli de erlerimizi tan tmak amac yla haz rlanan program n kendisini çok mutlu etti ini belirten Kaymakam Nusret Dirim ise, De er bilen toplumlar de erli insanlar yetifltirir. Bizlere de er veren flahsiyetleri çocuklar m za anlatmal y z diye konufltu. Programda Abdülhakim Arvasi Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmeni Faruk Ya an n seslendirdi i birbirinden güzel ilahiler ise izleyenlerin büyük be enisini toplad ANKARA E itimci /Yazar Abdullah CENG Z /3 ADALETS ZL N BAfiINA B R KILIÇ cengizicyer.com.tr Bugün Anaysa Mahkemesinin kuruluflunun 52. y l dolays yla baflkan Haflim K l ç, hukuk adam ndan beklenen mükemmel bir konuflma yapt. Kendisini tebrik ediyorum. Konuflmas n bafltan sona sab rla dinledim. Onu sükûnetle dinleyen siyasiler ve ülke yöneticilerini de tebrik etmek gerekir. Çünkü hemen hemen her cümlesinde, sonradan verilen beyanatlarda oldu u gibi tokat üstüne tokat oldu. Bundan dolay henüz dinlerken bile konuflman n sonunda siyasilerden ciddi tepkilerin gelece ini tahmin ediyordum. Tahmin etti im gibi de oldu. Yaz m yazarken televizyonlar n alt yaz lar nda Say n Cumhurbaflkan n n, farkl üslubun mesajlar n al nmas n kolaylaflt raca n, karfl l kl meseleleri konufltukça çözüm bulunaca - n, s k nt lar n çözümü için anayasada her fleyin belli oldu unu, ancak kurumlar n karfl karfl ya gelmesinin üzücü oldu unu beyan eden aç klamalarda bulundu u geçiyordu. Cumhurbaflkan n n tersine baflta meclis baflkan, adaletten birinci derecede sorumlu olan Adalet Bakan, Baflbakan yard mc lar vb. hükümet yetkilileri bu a r ve hakl elefltirileri ayn sertlikle cevaplad lar. Hatta bir k sm dövülme, hakarete u rama, hafllanma, terbiye edilme vb. olarak de erlendirdiler. Hatta Adalet Bakan yap lan elefltiriyi millete yap lm fl gibi, cevab mecliste vererek, soranlara da, söylenenleri Anayasa Mahkemesi Baflkan n n konuflmalar n milli iradeye hakaret ve haks zl k olarak gördü ünü, bunun için bas n toplant s n burada yapt n söylemekten geri durmad. Sanki milli irade adaletsizli e, haks zl a, hukuksuzlu a, taraf tutmaya, ifllemeyen adalete onay veriyormuflças na bir bak fl aç s sergilemifl oldu. Oysa çok eski de il, daha yak n zamanda bir Adalet Bakan, parti taraftarlar n bakanl na ald n beyan edince, flimdiki hükümet yetkilileri olanlar ve söylenenleri partizanl k, tarafgirlik, haks zl k ve bir hukuk adam na yak flmayan icraat olarak de erlendirdiler. Hararetle Birilerinin bakanl, adaleti, hukuku kendi hesaplar na uygun dizayn etti ini, bu icraat ile bakanl a yandafl doldurmakla suçluyorlard. Bunlar söylemekle hakl yd lar. Çünkü söylenenleri bakan bizzat a z yla, parti kongresinde itiraf etmiflti. Öyle ki yapt haks zl ve hukuksuzlu u gizleme gere i de duymuyordu. Hukukun ifllemedi i bir ülkede hayat n güzelli inden, sa l kl yaflam n sürdürüle birlili inden söz etmek mümkün de- ildir. Siyasiler yanl fl yapar. Yöneticiler kanunsuzlu a yönelebilir. Devletin iflleyifline köstek olanlar ç kabilir. Ülkedeki yaflama haks z müdahalelerde yeltenenler ç kabilir. Hak etmedi i halde zulme ve haks zl a u rayan insanlar olabilir. Bütün bu yanl fllar n ve kanunsuz iflleyifllerin temize ç kaca yer adalettir; hukuktur. Peki, hukukun darbe yedi i, adaletin ifllemedi i, hakkaniyetin altüst oldu u yerde ne olacak bu durumlar? Vatandafl kime güvenip hakk n arayacak? Galiba bu yüzden olacak ki, yer yer adliye binalar n n önünde insanlar, -hakk yla ifllemeyen adalet mekanizmas na olan nefretinin sonuncu- kendi usulünce, bildi i yolla, sertlikle, silahla, zorbal kla çözmeye çal fl yorlar Ne ac d r bugün icran n en bafl ndakiler de ellerinde ciddi bir delil, sonuçlanmam fl bir mahkeme karar olmad halde masum ve günahs z insanlar tan etmekte, a za al nmaz sözlerle hakaret ve suçlamalarda bulunmakta, yer yer de milyonlar n önünde bunlar dillendirmekten ve beyandan geri durmamaktad r. O zaman zavall vatandafl ne yaps n? Bal k bafltan kokuyor Say n K l ç çileden ç karan ve o sözleri korkusuzca söyleten bu sonuçlar olsa gerek. Çünkü Anayasa Mahkemesi baflkan y llard r o kurumda çal flmaktad r. Hem askeri cuntan n bask ve zorbal klar n yaflad hem de siyasi bask ve zorbal klar yaflamaktad r. Dolays yla dayanamay p içini döktü. Hem de tüm kamuoyu karfl s nda. O sadece aylard r haklar nda ciddi bir belge olmayan, sonuçlanm fl mahkeme bulunmayan insanlara at lan iftiralara, karalamalara, hakaret ve insafs zl klara isyan etti. Belki elefltirilecek bir yön varsa o da evine gelen misafirlerine daha de iflik bir üslupla hitap edebilirdi. Bu yönüyle elefltirilebilir. Çünkü Anadolu insan misafirperverdir. Misafirine can n verecek kadar candan davran r. Niyeti neydi bilemem Allah bilir Ben zahire göre hareket ediyorum. Ancak flu bir gerçek ki Say n K l ç n sözleri ciddi yank uyand rd. Son olaylara fanatikçe, partizanca ve taassupla bakmayanlar ona hak verdiler. Çünkü üç ay aflk nd r, haklar nda hiçbir hukuki kovuflturma yap lmayan milyonlarca masum ve günahs z insanlar hedefe oturtulmufl, a za ne geliyorsa söylenmekte, hakaret ve suçlamalar n bini bin para Suçlananlar gereke adalet gerekse tekzip yollar yla haklar n savunuyorsalar da inand ram yorlar. Say n K l ç bu sözleriyle hem bu haks zl klar fafl etti hem mahkeme edilmeden suçlamalara maruz kalanlar n derdine ortak oldu hem de adaletsizlikle, milli olmamakla, siyasi davranmakla suçlanan kurumuna sahip ç km fl oldu. Evet, birkaç aydan beri özellikle emniyet teflkilat nda sonra yarg da sonra da daha baflka devlet kurumlar nda, haklar nda ciddi hiçbir delil olmad halde oradan oraya sürülen, özlük haklar ve insanl k onuru ayaklar alt na al nan mazlumlar n feryad oldu. Bu haliyle icra edilen adaletsizli e adeta bir k l ç gibi indi. Adil ve tarafs z davranaca na ant içen bir hukuk adam ndan da ancak bunlar beklenirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Gönüllerimize su serpti Allah(celle celaluhu) -kim olursa olsun- adaleti, hukuku flahsi ç karlar na alet etmeye kalk yorsa ona f rsat vermesin. Emellerini kursa nda b raks n. Mazlumlar n u rad haks zl yanlar na kar b rakmas n.

4 Gümrük memurlar n evlerine SUR YEL LER BIRAKIYOR K ilis Öncüp nar Gümrük Kap s, iç savafltan kaçan Suriyelilerin Türkiye ye en fazla girifl yapt gümrük kap lar ndan birisi. Öncüp nar Gümrük Kap s ndan Türkiye ye günde ortalama 2 bin Suriyeli ve 350 araç girifl yap yor. Gümrük kap s nda yaflanan yo unluk nedeniyle gümrük muhafaza ve muayene memurlar da haftada 40 saat çal flmas gerekirken 96 saat çal fl yor. 24 saat boyunca kesintisiz bir flekilde çal flan muhafaza ve muayene memurlar, ifl ç k fl nda ise servis hizmetinden yararlanamad klar için evlerine Türkiye ye girifl yapan Suriyelilerin araçlar yla dönüfl yap yor. Gümrük kap s nda incelemelerde bulunan Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, gümrük kap s nda görev yapan memurlar n sorunlar n dinledi. Gümrük kap s ndaki personel say s n n yo unluk karfl s nda yetersiz kald na dikkat çeken Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bu nedenle memurlar n çal flma flartlar n n çok a r oldu unu söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanl na ça r da bulanan Yusuf Yazgan, Suriye de yaflanan iç savafl nedeniyle s n rda bulunan tüm gümrük kap lar m zda yo unluk ANKARA 4 misliyle artm fl durumda. En fazla yo unlu un yafland gümrük kap lar ndan birisi Öncüp nar Gümrük Kap s. Bu gümrük kap s ndan günde binlerce Suriyeli ve yüzlerce araç girifl yap yor. Silah seslerinin yank land gümrük kap s ndaki yo unluk nedeniyle de gümrükteki memurlar m z 24 saat çal fl yor, 24 saat dinleniyor. Kanuna göre haftal k çal flma saati 40 iken buradaki memurlar m z tam 96 saat çal fl yor. Bu da A lt nda Belediyesi nin kentsel dönüflüm uygulayaca bölgeler aras nda yer alan Beflikkaya Mahallesi Cinderesi bölgesinde, vatandafllar n tüm sorular na cevap verebilecek Dan flma Bürosu aç ld. Mahalle sakinleri, merak ettikleri sorulara art k dan flma bürosunda cevap buluyor. Bölgede evi bulunan ve y k lmas n talep eden vatandafllar, dilekçelerini dan flma bürosuna teslim ediyor, personeller ise dönüflüm hakk nda mahalle sakinlerine bilgi veriyor. Dan flma Bürosu 1652 nci Cadde de, Peyami Tepe Camii si alt nda vatandafllar n hizmetinde Cinderesi Bölgesi nde evi olan ve y k lmas n talep eden vatandafllar, nüfus cüzdan ve varsa tapular yla birlikte dan flma bürosundan kay t yapt rabiliyor. Henüz 2 gün önce aç lmas na ra men dan flma bürosunda kentsel dönüflüm Mamak n parklar na bahar geldi M amak Belediyesi yeniledi i ve hizmete yeni açt parklarla bu y l yeflil alan miktar n daha da art rd. Toplam 302 adet park n bulundu u ilçede, park bahçeler müdürlü ü temizlik, bak m, tamir onar m, kent mobilyalar n n yenilenmesi, mevsimlik çiçek dikimleri, koflu yollar n n elden geçirilmesi gibi çal flmalar da tamamlad y l içerisinde 39 yeni park hizmete açan Mamak Belediyesi, 2014 y l nda da binlerce metre kare alan kaplayan 14 yeni park yap m n hedefliyor. Mamak ta kentsel dönüflümün bir yönüyle de yeflile dönüflüm oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Haz rlad m z kentsel dönüflüm projelerinin büyük bölümü yeflil alandan olufluyor. Yeflil alanlar ve parklar bir flehrin can simididir. Bu nedenle her y l mevcut park say m z art r yor, yeflil alanlar m z ço alt yoruz. Mamak a nefes ald r yoruz dedi. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, Kilis deki Öncüp nar Gümrük Kap s nda görevli memurlar, servis hizmeti olmad için ifl ç k fl nda evlerine s n rdan girifl yapan Suriyelilerin araçlar yla dönüfl yapt n aç klad. yetmezmifl gibi iflten ç kan memurlar m z, servis hizmeti olmad için evlerine ülkemize girifl yapan Suriyelilerin araçlar yla dönüfl yap yor. Gümrük çal flanlar m z Suriyelilere emanet edilmemeli. Gümrük ve Ticaret Bakanl bu konuya biran önce önlem almal. Gümrük kap s ndaki memur say s biran önce artt r lmal ve memurlar m z bakanl n ayarlayaca servislerle evlerine dönmeli dedi. Cinderesi nde dan flma bürosu aç ld için yaklafl k 200 kay t yap ld. Bölgede dönüflümün uygulanmas için mahalle sakinlerinin yüzde 90 oran nda mutabakata varmas gerekli bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu Cinderesi Mevkii nde vatandafllar söz hakk n n kendilerinde olmas ndan hayli memnun Merak edilen tüm sorulara yan t verilebilen Dan flma Bürosu bölge halk taraf ndan büyük bir memnuniyetle karfl land. Mahalle sakinlerinin, Beflikkaya Mahallesi Cinderesi Bölgesi nde daha önce 230 kifliye tapu veren Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye olan güveni tam... Mahalle sakinlerinden Yaflar Bektafl, Cinderesi Bölgesi nde kentsel dönüflümün çok gerekli oldu unu söyledi. Alt nda n her taraf nda oldu u gibi bu bölgede de yap lacak olan dönüflümün vatandafllar için hay rl olaca n belirten Bektafl, Bir an önce mahallemizin y k lmas n istiyoruz. Y llarca gecekondularda çok zor flartlarda yaflad k. Art k bizim de evlerimiz y k ls n, rahata kavuflal m. Baflkan m za çok güveniyoruz. dedi. 30 y ld r Cinderesi Bölgesi nde oturdu unu dile getiren Zeynep Ayd n ise dan flma bürosunun bölgede büyük bir eksikli i ortadan kald rd n ifade etti. Ayd n, dan flma bürosu sayesinde kentsel dönüflüm hakk nda bilgi sahibi olduklar n n alt n çizerek, Soraca m z sorular için Belediye ye gitmek zorunda kal yorduk. mkan olup da gidemeyenler hep sa dan soldan duyduklar m zla bilgi sahibi oluyorduk. Dedikodu çok, herkes baflka bir fley söylüyordu. Dan flma Bürosu çok iyi oldu. Sokak dedikodular yla kaybedecek zaman yok. Evlerimiz y k ls n art k dedi. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Herkese göre "en güzel fley nedir?" sorusu de ifliklik gösterir. Ama genel olarak en güzel fley, bir fley yapmakt r. fle yarad n hissetmek, paslanmamak - parlamak demektir. Yani sen yokken bu dünya da bir fleyler eksik olacak... O yüzden insan listesinin en yukar s na yazmal : bir fley yap. Ve öyle bir yap ki, bir tek senin yapabilece- in bir fley haline gelsin... Kolay gelsin... En güzel fleylerden biri, birini sevmektir. Zaten en güzel ibadetlerin bafl nda da sevmek gelir... Öyle kuru kuru de il ama, öyle seveceksin ki, yan nda de ilken bile mutlu olsun isteyeceksin. Kolay ulafl l r bir sevgi de il bu. Birine sar lmak de il, içine kadar sokulup k vr lmaktan bahsediyorum. Gözünü kapat nca "iyiki var' n" l k banyosuna girecek kadar olan ndan... Art k hesab yok bunun. Sorgusuda yok. Sevmiflsin. Soru iflaretinin çengeli gitmifl, sadece noktas kalm fl. En en güzel fleylerden biri ki, en baflta gelir. Her fleyi sevmek. Kötüyü de, iyiyi de, karanl - da... O öyle bir güç ki, her türlü tersli i koca bir düzlü e ç karabiliyor. Karanl a bak - yorsun ama ayd nl k beliriyor. Her fley de ayd nl k ve dönüfltürebiliyorsun bak fl aç nla, sevginle... Ve ben çok s k unutuyorum her fleyle bafledilebilece ini... Ama deniyorum... yi yolday m :) En güzel fleylerden biri, do ayla iç içe olmak bir olmak. Mesela derine dalmak, a aç koklamak, kayalara basmak, içine kokusunu çekmek Ohhh demek. Al flverifl merkezlerinden uzak, gürültüden kalabal ktan uzak... çinde kayboldu un kocaman bir do aaa... Çevrende koklamaktan b kmad n binbir çeflit bitki kokusu... Bafl n kald rsan y ld zlar elinle tutacak kadar yak n nda. Da lardan afla- atlayan sular, hep beraber bir anda yön de- ifltiren bal k sürüleri... Hemen yak nda tahta ba evinden gelen taze tereya kokusu... Yapay olan hiç bir fley yok. Sadece o an' a kadar yaflad n yaflam d fl nda... En güzel fleylerden biri ö renmek. Merak çok güzel. Okumak harika bir fley. stedi im fleye kolayca ulaflabilmeyi seviyorum. Bilgi ne kadar yak n. Ne kadar çok. Bazen fliir yazmak, bazen de burada yazmak... Sürekli flükretmeyi seviyorum. fiükrettikçe de Rabbimin verdiklerinin de erini anl yorum. Bu duygu da paha biçilmez. Fosforlu kalemlerle baz fleyleri çok önemsemeyi biliyorum. En güzel fleylerden biri unutmak. "Unuttum gitti" laf. Ne güzel laft r. Unutulan fley hakikaten gider. Solar. Unutulan her fley, solar... Ve sen çocuk gibi kal rs n. Çünkü unutmuflsun. Bu gününü bilirsin. Temize çekersin defterleri. Temizim... Herkes unutsa, hep yeniden bafllansa. Çünkü her fley zaten de ifliyor. Unutmamak demode oluyor. EN EN EN güzeli de yaflamak. Kendine dokun. Bak s caks n. S cak oldu un sürece de, yukar daki yazd klar m n hepsini yapabilirsin. nsan s cak olman n de erini, gücünü ço u zaman bilmiyor. Halbuki içinde telafl olan, elektrik olan sevgi ve inanç olan bir beden neleri yerinden oynat r... nsan bir bilse, flu hayat n en güzel fleylerini... akl n oynat r. fiükür ki, çok küçü üm. fiükür ki, her fley benim etraf mda olan bitenden çok daha büyük. SEVG LER... EN GÜZEL fiey NED R?-- (B R fiey YAP)

5 ABD ekonomisi son 5 y l n en düflük büyümesini gerçeklefltirdi NEW YORK (CHA) A BD ekonomisi y l n ilk çeyre- inde yüzde 0,1 oran nda büyüyerek beklentilerin alt nda kald. Beklentiler ise yüzde 1,1 civar ndayd. Bu oran 2012 den sonra en düflük büyüme oran olarak kay tlara geçti. ABD ekonomisi son çeyrekte yüzde 2,6 oran nda büyüme göstermiflti. Yavafl Rize Ziraat Odas Baflkan Nevzat Paliç, artan yafl çay üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak yafl çay için hükümetten 1 lira 60 kurufl talep edeceklerini duyurdu. ZM R (CHA) Y eni atanan Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Sanchez ile Filipinler Türk Ticaret Odas Baflkan rfan Karabulut, Filipinler zmir Konsoloslu- u görevini de yürüten Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu (EBSO) Baflkan Ender Yorganc lar makam nda ziyaret etti. Ziyarette dünyan n en kalabal k beflinci ülkesi olan Filipinler ile zmir aras ndaki ekonomik iliflkilerin güçlendirilmesi ele al nd. Yorganc lar, yapt konuflmada iki ülke aras ndaki ticaretin artmas n istediklerini belirterek, Türkiye den Filipinler e 3 bin, Filipinler den Türkiye ye 60 bin ziyaretçi geliyor. Bu rakamlar çok düflük. Türk halk - n n Uzakdo u seyahatlerinde Filipinler destinasyonu, henüz daha tam olarak bilinebilir bir noktada de il. THY, yak nda Manila ya direkt uçufllara bafllayacak. Bundan sonra iliflkiler daha da artacak. dedi. Filipinler'de daha çok bal kç l k ve mobilya sektörlerinin ön plana ç kt n aktaran Yorganc lar, g da, tekstil ve haz r giyimin de önemli bir potansiyel oluflturdu unu kaydetti. Özellikle turizm, mobilya ve g da alan nda ciddi ifl potansiyeli oldu unu vurgulayarak, Mesela Türk turistler, Uzakdo u seyahatlerinde direkt sefer oldu u için Tayland, Singapur, Vietnam, Malezya gibi ülkelere gidiyor. Türkiye den Filipinler e, Dubai veya Katar aktarmal gitmek zorunda kal - yoruz. Filipinler de gezilecek çok önemli destinasyonlar var. Di er ülkelere nazaran da daha ucuz. Ayr ca mobilya sektörü çok geliflmifl. Filipinler de kaliteli mobilya üretme imkan var. G da sektörü de de erlendirilebilir. diye konufltu. Büyükelçi Sanchez de Yorganc lar zmir konsolosu olduktan sonra iki ülke aras ndaki iliflkilerin daha da geliflece ini umut etti- ini söyledi. Bu sene iki ülke aras ndaki dostlu un 65. y l n kutlad klar n hat rlatan Sanchez, zmir ile Cebu aras nda kardefl flehir anlaflmas yapmak için en ideal zaman oldu unu düflünüyoruz. THY nin de direkt seferlere bafllamas, iliflkilere ivme kazand - racak. R ZE (CHA) R ize Ziraat Odas Baflkan Nevzat Paliç yapt bas n aç klamas nda, 2013 y - l nda yapt m z araflt rmalarda çay üreticisinin ma dur edilmemesi için 1 kilo yafl çay yapra na 1 lira 50 kurufl verilmesini talep etmifltik. Bu talebimize ra men geçti imiz y l Çaykur taraf ndan al - nacak yafl çay n kilogram için 12 kuruflluk destekleme ödemesi ile birlikte 1 lira 35 kurufl verilmiflti. Bu y l talep edece imiz rakam belirlemek için odalar m z ve di- er sivil toplum kurulufllar ile ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, g da ve tar mda Mart ay nda yüzde 10 art flla 1,52 milyar dolar ihracat, yüzde 11 düflüflle 970 milyon dolar ithalat yap ld n söyledi. Ocak- Mart döneminde g da ve tar mda ihracat n, y llar nda 4,11 milyar dolardan 4,56 milyar dolara ç karken, ithalat n 2,93 milyar dolardan 2,75 milyar dolara indi ini belirten Bayraktar, Tar mda ihracat sürdürmek istiyorsak, bu sene do al afetlerden zarar gören çiftçi yap lacak desteklerle aya a kald r lmal. dedi. fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, tar m ve g - dada Mart ay nda ihracat n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10 artarak 1 milyar 384 milyon 971 bin dolardan 1 milyar 523 milyon 969 bin dolara yükseldi ini, ithalat n ise yüzde 11 azalarak 1 milyar 89 milyon 978 bin dolardan 970 milyon 96 bin dolara geriledi ini vurgulad. Mart ay nda genel ihracat n yüzde 12,4 artarak 13 büyümenin en önemli sebebi ise k fl mevsimin sert geçmesinden dolay baz fabrikalar n kapanmas ve yeni inflaatlar n yap lmamas olarak gösterildi. Tüketici harcamalar olumsuz hava flartlar na ra men yüzde 3 art fl gösterdi. Son çeyrekte yüzde 3,3 oran ndayd. fl yat r mlar yüzde 2,1, ekipman harcamalar ise yüzde 5,5 oran nda düflüfl gösterdi. Konut harcamalar yüzde 5,7 oran nda azald dan sonra ilk defa inflaat harcamalar düflüfl gösterdi. hracat yüzde 7,6 oran nda geriledi. Federal hükümet harcamalar 2012 nin 3. çeyre- inden sonra ilk defa yüzde 0,7 oran nda art fl gösterdi. Yerel ve eyalet harcamalar ise yüzde 1,3 oran nda düfltü. yapt m z istiflareler neticesinde, artan üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak 1 lira 60 kurufl talep etmeye karar verdik. lgili bakanl m zdan üreticilerimizin ma dur edilmemesi için 1 kilo yafl çay yapra na bu bedeli vermelerini talep edece iz. dedi. Paliç ayr ca bu y l Mart ay nda ya an kardan dolay yaklafl k yüzde 15 lik bir ürün kayb beklediklerini sözlerine ekledi. Çaykur un beyaz çay üretimine geçmesinin kendileri aç s ndan sevindirici bir geliflme oldu unu belirten Paliç, Bunlar güzel ve desteklenmesi gereken çal flmalard r. Kilo gram yafl çaya k yasla çok çok fazla olsa da bu üreticilerimizin beyaz çaydan büyük paralar kazanaca anlam na gelmiyor. Bilindi i gibi beyaz çay, çay filizinin en ucundaki tomurcuktan üretiliyor. Üreticilerimizin toplayaca tomurcuk miktar s n rl d r. Bir insan n bir günde toplayabilece i tomurcuk miktar yar m kilo kadard r. Bir dönüm çaydan elde edilecek tomurcuk miktar da yaklafl k o miktarda olur. Yaln z tomurcu u al nan çay bitkisinin di- er k sm yine çay olarak toplan p sat labilece i için bu uygulama üreticilerimize azda olsa ek bir gelir sa layacakt r. Yetiflkinler çay toplarken çocuklar tomurcuklar toplayabilir. diye konufltu. milyar 122 milyon dolardan 14 milyar 748 milyon dolara ç kt - n, genel ithalat n ise yüzde 3 gerilemeyle 20 milyar 559 milyon dolardan 19 milyar 943 milyon dolara indi ini bildirdi y l n n Ocak-Mart döneminde, 4 milyar 109 milyon 127 bin dolar olan g da ve tar mda ihracat n n yüzde 11 art flla 4 milyar 561 milyon 138 bin dolara, 2 milyar 926 milyon 916 bin dolar olan yüzde 6 düflüflle 2 milyar 751 milyon 375 bin dolara geriledi ini bildiren Bayraktar, 2013 y l n n ilk çeyre inde 1 milyar 182 milyon 211 bin dolar olan d fl ticaret fazlas, 2014 y l nda yüzde 53,1 art flla 1 milyar 809 milyon 763 bin dolara ç kt. dedi. Bayraktar, kurakl k, don, f rt na, dolu gibi bütün olumsuz iklim koflullar ve tabii afetlere ra men, g da ve tar m ihracat n art rd n, kronik bir flekilde d fl ticaret aç veren Türkiye ye 2014 y l n n ilk üç ay nda 1,81 milyar dolarl k bir d fl ticaret fazlas yla katk da bulundu unu bildirdi. Üretimin ve ihracat n sonraki y llarda sürdürülebilirli inin sa lanmas aç s ndan, üreticilerin Ziraat Bankas, özel bankalar, Tar m Kredi Kooperatifleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlar ile elektrik borçlar n n faizsiz olarak ertelenmesi gerekti ini belirten Bayraktar, Yeni kredi kullan - m nda kolayl k sa lanmal d r. Kurakl k riski Tar m Sigortalar kapsam na al nmal d r. Kurakl k riskinin Tar m Sigortalar kapsam na al nmamas durumunda 2090 Say l afetlerden zarar gören çiftçilere yard m içeren Kanun, ifller hale getirilmelidir. Bu y l, bafl bir türlü dertten kurtulmayan çiftçimizin, zarar karfl lanmal, borçlar ertelenmelidir. ifadelerini kulland. Bayraktar, Türk çiftçisinin, sorunlar çözüldü ü takdirde, ülkenin ola anüstü boyutlardaki tar m potansiyelini h zla harekete geçirebilece ini, rahatl kla 150 milyar dolarl k tar msal has laya, 40 milyar dolarl k g da ve tar m ihracat na ulafl lmas n sa layaca n vurgulad. EKONOM /5 Rize Ziraat Odas yafl çay için 1 lira 60 kurufl talep etti zmir ile Filipinler aras nda ticaret gelifliyor TZOB: Tar mda ihracat sürdürmek istiyorsak çiftçi aya a kald r lmal Samsunlu medikalciler Cezayir'de fuar n onur konu u oldu SAMSUN (CHA) da kat l m sa lad. Samsun un S amsunlu medikalciler, sekiz firmayla yer ald fuarda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas n n (TSO) orgamesi Stand büyük ilgi gördü. Samsun Sa l k Ekipmanlar Künizasyonunda Cezayir in Oran Samsun TSO, Ekonomi Bakanl Uluslararas Rekabetçili- kentinde düzenlenen SIMEN Uluslararas Medikal Fuar na in Gelifltirilmesi Program kapsam nda, Türkiye de onur konu u olarak, stant baz n- onaylanan medikal sektörüne yönelik ilk proje olan 'Samsun Sa l k Ekipmanlar Sektörü hracat Kapasitesinin Art r lmas ' projesi kapsam nda, Cezayir in Oran kentinde düzenlenen SIMEN Uluslararas Medikal Fuar na bir gezi organizasyonu düzenledi. Bakanl ktan Bursal tar msal yat r mlara 5,3 milyon TL lik hibe deste i BURSA (CHA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan 2014 y l nda finanse desteklenecek Tar ma Dayal Yat r m projeleri belirlendi. Bakanl k kaynaklar ndan finanse edilen ve 2006 y l ndan bu yana uygulanan K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program -Tar ma Dayal Yat r mlar (Ekonomik Yat r mlar) kapsam nda 2014 y l nda programa al - nan projeler merkezi de erlendirme sonucunda belirlenerek il müdürlüklerine bildirildi. Program n 8. etap baflvurular na iliflkin Bursa dan 22 adet baflvurmufl, l Proje De erlendirme Komisyonu taraf ndan belirlenen projeler merkezi de- erlendirmeye sunulmufltu. Komisyonca programa al nmas önerilen 18 projenin tamam merkezi de erlendirmede uygun bulunarak sonuçlar G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü üne bildirildi. Yat r mc lara sonuçlar n tebli i ve projelerin sözleflme yükümlülüklerine uygun gerçeklefltirilmesi için proje sahiplerine yönelik bilgilendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya l Müdürü Ömer Çelik in yan s ra, yat r mc lar ve dan flmanl k kurulufllar temsilcileri de kat ld. l Müdürü Ömer Çelik, program n kente katk s ve AB projelerine alt yap oluflturmas na dikkat çekerek, Program kapsam nda bugüne kadar ilimizde tamamlanm fl olan 90 proje ile sektöre 18 Milyon TL hibe sa land. dedi. Ömer Çelik, bu etapta uygun bulunan 18 projenin 4 ünün yeni yat r m, 1 tanesinin tamamlama ve 13 ünün ise modernizasyon ve kapasite art r m amaçl makine ekipman al m na yönelik tevsi yat r m oldu unu kaydetti. Projelerin 01 Aral k 2014 tarihine kadar tamamlanmas gerekti i uyar - s nda bulunan G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ömer Çelik, yat r mlar n hay rl olmas temennisinde bulundu. Toplant da ayr ca l Müdürlü ü K rsal Kalk nma ve Örgütlenme fiube Müdürlü ü ekipleri taraf ndan K rsal Kalk nma Birimi taraf ndan yat r mc - lara program n süreci ve detaylar hakk nda bilgi verildi.

6 /6 DIfi HABERLER FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA)- F ransa'da yaflayan M s rl lar, darbe yönetiminin Müslüman Kardefller ( hvan) mensubu 37 kiflinin idam karar n protesto etti. Baflkent Paris'in Saint Michel Meydan 'nda düzenlenen eylemde temsili olarak idam sehpas kurulurken, baz göstericiler de kefen giydi. Yaklafl k 200 kiflinin kat ld eylemde göstericiler 'adalet ve Moskova da 1 May s yürüyüflünde ABD ve NATO protesto edildi LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Yanukoviç Rusya ya 32 milyar dolar götürdü FARUK AKKAN MOSKOVA(CHA) - U krayna Baflsavc l devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in Rusya ya giderken yan nda 32 milyar dolar para götürdü ünü ileri sürdü. Financial Times a konuflan Baflsavc Oleh Mahnitski, Rusya d fl nda tüm ülkeler Ukrayna ile iflbirli i içinde. Son araflt rma bilgilerine göre, Rusya ya Ukrayna dan kamyonla 32 milyar dolar gitti. iddias nda bulundu. Ukrayna Baflsavc s, mafyavari bir yönetimle suçlad Yanukoviç in ülkeye toplam maliyetinin 100 milyar dolar buldu unu söyledi. Do u ve güney bölgelerindeki ayaklanmalar n da bu para ile finanse edildi ini iddia edildi. Rusya Baflsavc s Yuri Çayka, Yanukoviç i hala Ukrayna n n Cumhurbaflkan olarak gördüklerini, Moskova n n Yanukoviç i s n r d fl etmek gibi bir plan olmad n söyledi. Ukrayna Baflsavc s, Yanukoviç aleyhine bir Baflkent Paris'in Saint Michel Meydan 'nda düzenlenen eylemde temsili olarak idam sehpas kurulurken, baz göstericiler de kefen giydi. Fransa'daki M s rl lardan idam karar na tepki demokrasi istiyoruz' sloganlar att. Göstericiler, Fransa'y idam kararlar na tepki göstermeye ça rd. Gösteriyi kat lan Salih Hasan isimli M s rl, Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) yapt aç klamada, baflta Fransa olmak üzere birçok Bat ülkesinin M - s r'daki idam kararlar na göstermelik tepki verdi ini iddia etti. Fransa'y samimiyetsizlikle suçlayan Hasan, ''Fransa sadece kibarca hükümeti uyarmakla yetindi. M s r Büyükelçisi'ni bakanl a ça rarak tepkisini gösteren Almanya kadar olamad.'' ifadelerini kulland. M s r'da, aralar nda Müslüman Kardefller Teflkilat Rehberlik Konseyi Baflkan Muhammed Bedii'nin de bulundu u darbe karfl t 683 kifli ise idamla yarg lanmak üzere mahkemeye sevk edilmiflti. M s r'da, 528 san n idam cezas yla yarg land - ilk davada mahkeme 37 kifli hakk nda verilen idam onaylad, 491 kiflinin cezas n ise müebbet hapse çevirdi. dizi dava aç ld n, sviçre, Avusturya ve di- er AB ülkelerinden de yard m beklediklerini ifade etti. Nisan ortas nda ABD, FBI ajanlar n Kiev e göndererek, Ukrayna n n yurt d fl nda bulunan mal varl n ülkeye getirmek için çal flma bafllatm flt. Ukrayna da 25 fiubat ta rejim de iflikli i olmufl, Yanukoviç önce do u Ukrayna ya, sonra da Rusya n n Rostov kentine geçmiflti. Ç lg n Macar pilot, köprü üzerinden havaland CELAL TÜDÜN BUDAPEfiTE (CHA) - lg n pilot lakab na sahip Macar Peter Besenyei, bir ilki daha gerçeklefltirdi. Ç Besenyei,Tuna Nehri üzerinde bulunan Erzsebet Köprüsü'nden havaland. Besenyei, dünyada ilk defa k sa mesafede bir köprü üzerinde kalkmay baflaran pilot oldu. Daha önce dar caddelerden, köprü altlar ndan, tünellerden baflar l kalk fllar yapan akrobasi pilotunun son denemesi büyük ilgi çekti. Besenyei,15 yafl nda iken glider ile ilk uçuflunu gerçeklefltirdi. Besenyei, 1976 y l nda glider ile kat ld ilk yar flmada ikinci oldu. Daha sonra akrobasi pilotu olan Besenyei, ilk alt n madalyas n 1982 y l nda Avusturya fiampiyonas 'nda kazand. Peter Besenyei Macaristan Sivil Havac l k Müdürlü ü'nün test pilotu ve akrobasi pilotlar yetifltiren uçufl merkezinde hocal k yap yor. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- R usya n n baflkenti Moskova da 1 May s flçi Bayram vesilesiyle düzenlenen yürüyüflte ABD ve NATO protesto edildi. Yürüyüfle 5 binden fazla Komünist partisi üyesi kat ld. K z l Meydan da iflçi organizasyonlar 10 binlerce kiflinin kat l m ile etkinlik düzenlerken, di er muhalefet partileri de farkl meydanlarda 1 May s kutlad. Rusya Komünist Partisi taraf ndan Moskova n n merkezinde düzenlenen yürüyüfle baz Afrika, Güney Amerika ve Ortado u ülkelerinden gelen sol örgüt temsilcileri de kat ld. Ukrayna dan tek tarafl olarak ba ms zl n ilan eden Donetsk Cumhuriyeti bayraklar n n da yer ald yürüyüflte Ukrayna liderleri sert bir flekilde elefltirildi. Gösteride konuflma yapan Rusya Komünist Partisi Baflkan Gennadi Zyuganov, Moskova her zaman 1 May s'a öncülük yapt. Moskova kültür, bilim kenti. dedi. Gösteride ABD Baflkan Barack Obama maskesini takan ve elinde NATO yaz l füze bulunan eylemcinin, iflçi k yafetindeki göstericiler taraf ndan zincirle tafl nmas dikkat çekti. Gösteride Amerika saçmalama!, Obama utanacak yüz yok sende!, Turçinov faflist!, NATO haddini bil! gibi ABD, NATO ve Ukrayna karfl t pankartlar tafl nd. Yürüyüflte Rus halk gösterileri de yap ld. Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan Rusya Komünist partisi üyesi Oleg Sergeyev, 76 yafl nday m. Her zaman 1 May s flçi Bayram yürüyüflüne kat ld m. Bugün partimiz dünya iflçilerinin dayan flmas ad na yürüyüfl düzenledi. Ben y llar n Komünistim. Yakamdaki Lenin ve Stalin madalyalar parti çal flmalar m n mükafat. Komünist Partisi, dünya halklar n n dostlu u ve dayan flmas için mücadele ediyor. Bu ba lamda Türk Komünist ve iflçilerinin bayram n kutlar ve s cak dolu dostluk mesajlar m iletiyorum! diye bayram sevincini paylaflt. Zoya Borisova adl bir genç kad n, 1 May s yürüyüflü güzel bir gelenek. Herkes yürüyüfle kat larak omuz omuza sloganlar at yor. Her y l kat l yorum. Moskova n n Lyublino bölge Komünist teflkilat n temsil ediyorum. Böylece kendi siyasi görüflümü de burada sergiliyorum. dedi. Raisa Konstantinova, 1917 Bolflevik Devrimi öncesinde örgüt bayraklar m zda, 'Tüm dünya iflçileri birleflin' slogan yaz yordu. Çünkü sömürücülere karfl birliktelik laz m. Bugün de hep beraber sömürücülere karfl birlikte mücadele edelim. Buradan Türk iflçilere sesleniyorum. Türk yoldafllar, mücadeleye devam! Tüm sömürücülere yönelik direnifle devam! Petrol, do algaz ve g da ürünleri fiyatlar giderek art yor. Hepsi sömürücülerin cebine gidiyor. diyerek duygular n paylaflt. Moskova genelinde 1 May s vesilesi ile düzenlenen 13 ayr etkinli e 100 binden fazla kifli kat ld. Gösteriler olays z bir flekilde sona erdi. Rusya da 1 May s kutlamalar için gün resmi tatil ilan edildi.

7 Ülkenin gelece i Baflbakan' n iki duda aras na s k flt r lmak isteniyor MESUT MERCAN AFYONKARAH - SAR (CHA)- 1 May s Emek ve Dayan flma Günü Afyonkarahisar da coflkuyla kutland. Çeflitli sendikalar ve siyasi partilerin kat l m yla Cumhuriyet Meydan 'nda yap lan kutlamalarda hükümetin seçimlerden sonra daha da sald rgan bir tav rla temel hak ve özgürlükleri daralt c uygulamalara imza att na dikkat çekildi.olays z geçen kutlamalarda konuflma yapan KESK Afyonkarahisar l Temsilcisi Hüdaverdi K l nç, ülke insanlar n n gelece inin Baflbakan' n iki duda n n aras na s - k flt r lmak istendi ini söyledi. Kimseye dini, mezhebi, dili, kültürü ve cinsiyeti yüzünden ikinci s n f insan muamelesi yap lamayaca n, yok say lamayaca n belirten K l nç, en insani ve en temek haklar n savunduklar nda terörist damgas yemek, tutuklanmak istemediklerini anlatt. K - l nç, kamu kurumlar n n flirket gibi yöneltildi ini ifade ederek, kamu hizmetlerinin piyasaya kar hesab n üzerinde peflkefl çekildi ini ifade etti. Okullar n yanl fl idarecilerle doldurulurken e itim müfredat n n gerilefltirildi ine dikkat çeken K - l nç, Pefl pefle ç kar lan torba yasalarla kazan lm fl haklar m z birer birer al nd. Madenler ve elektrik santralleri baflta olmak üzere geriye kalan birkaç kurum bile özellefltirilerek sermayeye peflkefl çekilmekte. Gelir da l m ve vergi adaletsizli indeki uçurum her gün biraz daha büyüyor. 1 May s 124 ncü kez kutlan yor. Yoksullarla, iflsizlerle, d fllananlarla, kamu emekçileriyle, ayd nlarla, mühendislerle el eleyiz. nsanca yaflamak onurluca yaflamak istiyoruz. Bu yüzden tafleron çal flt rmakla, özel istihdam bürolar yla, esnek çal flt rmayla, sözleflmeli iflçi uygulamalar yla köle olmamaya direniyoruz. dedi. Ankara da 1 May s olaylar n n en yo un yafland yerlerden biri Ziya Gökalp Caddesi oldu. Caddede toplanan grup, polise havai fiflek ve tafllarla sald rd. Korsan göstericiler ortal savafl alan na çevirdi KOÇ 21 Mart 20 Nisan Bugün sizi özgür k lan yeni koflullar ortaya ç k yor. Kendinizi her aç dan ortaya koyabilir, hayat n za keyif katan konulara yönelebilirsiniz. Stres yaratan konulardan uzaklaflt n z bu günlerde coflkulu aflk iliflkileri de yaflan yor. Kendinizi ifade edece iniz yarat c konularda ise son derece ak c f rsatlar var. Afl r para tüketimi karfl s nda dikkatli olmal s n z. Kendinizi hareketli ve canl koflullara haz rlad n z. fiimdi K ZLER düflüncelerinizle dikkat çekmek, 21 Mayıs baflkalar n ikna etmek ad na yeni 21 Haziran giriflimler yap yorsunuz. Bu dönem anlaflmalar ve önemli konuflmalar olanca zaman n z alacakt r. E itim çal flmalar na yöneldi iniz son günlerde oldukça baflar l giriflimler yapt n z. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Ay burcunuzda sizi pek çok konuda dikkat çekici flartlara sürüklüyor. Kendinize güveninizin artt bu günlerde çok fley baflaracaks n z. Bir dönemin kapanmas ile ortaya ç kan koflullar size yeni sorumluluklar yükleyebilir. Ancak bir yandan da önemli bafllang çlar içine gireceksiniz. Sizin için önemli bir süreç. Bugün oldukça hareketli ve canl arkadafll klar yaflamaktas n z. Ancak birden fazla konu üzerinden ilerlemek gerekecek. fl odakl grup çal flmalar aç s ndan biraz k s tlay c flartlar olabilir. Ayn zamanda bekledi iniz parasal destekler pek iç aç c olmayacak. fl hayat nda yeni bir at l m yapmak ve sonuç almak için sab rl olmal s n z. Kendinize yeni hedefler belirlemektesiniz. Yabanc larla ilgili konular n h zland bu dönem çok ifl ç karabilirsiniz. De iflik konular üzerinden kendinizi gelifltirmek, hayat deneyimci gözlerle incelemek çok fley kazand racak. Farkl kiflilerle bir araya geldi iniz bu dönem yenilikler sizi heyecanland rabilir. Ortaklafla ifllerde ak c geliflmeler var. Yeni öneriler üzerinden hayata geçecek anlaflmalar öne ç k yor. Kendinizi keyifli hissedece iniz yak n arkadafll klar ise de iflik paylafl mlar getirmekte. Sosyal iliflkilerde ortak hareket edilmesi gereken çal flmalar n içinde olacaks n z. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Ev hayat n za iliflkin konularla ilgilenmektesiniz. H zl ilerleyece iniz bu günlerde pek çok fleyin üstesinden gelebilirsiniz. Belki de özel hayat n za daha fazla yer vermeniz gerekecek. Eldeki kaynaklar n daha uzun vadeli kullan m konusunda size flans getiren etkiler var. Babadan gelecek destekler planlar n z yeniden ele alaca n z gösteriyor. Maddi durumunuz elverdi inizce yeni yat r m planlar içinde görünüyorsunuz. Ancak flans n z fazla zorlamadan ak ll ca kazanç YENGEÇ yollar arama zaman. fl 22 Haziran hayat nda yaflanan yeni süreç size 22 Temmuz birtak m kazançlar getirebilir. Bütçenizi aflabilecek kontrol d fl harcamalar n z dikkat çekecek. Bu günlerde yine çocuklarla ilgili konulara gidebilecek masraflar öne ç kabilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Biraz dikkatli olmal ve geri planda kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinizi y pratabilece iniz konular kritik ederken hatalar yapmaya aç ks n z. fiimdilik eldeki ifllere öncelik vererek zaman daha sakin kullanmaya bak n. Bu sayede b rakmakta zorland n z konular üzerinde durabilirsiniz. Kariyerde önemli beklentiler içindesiniz. Uzun süredir harekete geçemedi iniz bu alanda sizi bekleyen yeni bir dönem bafll yor. Kendinizi yeni sorumluluklar almaya haz rlarken, üstlerle olan iliflkiler bir süre mesafeli olabilir. Ancak baflar ve güç arad n z bu alanda kiflisel çabalar n z önemli olacak. flle ilgili yolculuklar pek çok aç dan destek görece iniz imkanlar getirecek. Maddi aç dan baz riskli geliflmeler olabilir. Baflkalar n n deste ine daha fazla ihtiyaç duyaca n z bu günlerde daha çok borçlanmak zorunda kalabilirsiniz. Ödemeler dengenizi bozacak geliflmeler, baflkalar n n parasal sorumlulu u kriz yaratacakt r. Bir yandan da duygusal paylafl mlarda sorunlar söz konusu. Sizi huzursuz eden yak n ba lar sorgulan yor. Sizin için tempolu ve yeni sorumluluklar n öne ç kt bir gün. Eldeki ifllerin tamamlanmas ad na daha s k çal flman z gerekecek. Kendinizi daha iyi planlamal önemli organizasyonlara odaklanmal s n z. Duygusal olarak hassasiyet gösterece iniz ifl iliflkiler size engel olmamal. Becerilerinizi gelifltirebilece iniz f rsatlar yaratabilirsiniz. HÜSEY N AYDIN ANKARA - (CHA) P olisler ise korsan göstericilere gaz bombas ve TOMA larla s k s k müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup tekrar toplanarak caddeyi savafl alan na çevirdi. Ankara Valili i nin K z lay da kutlamalara izin vermemesi sebebiyle polis, meydana yürümek isteyen eylemcilere müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi nde saat s ralar nda bafllayan olaylar, ya kadar devam etti. Pankart açan ve slogan atan grup yüzlerini kapatarak polise tafl atmaya bafllad. Sapanlarla bilye de atan korsan göstericiler, havai fifleklerle de sald rd. Baz eylemcilerin de kald r m tafl n k rarak caddeye att klar gözlendi. Tahtalarla caddede barikat kuran eylemciler de kameralar n objektiflerine tak ld. VATANDAfiLAR DA GAZDAN ETK LEND Sald r lar n artmas üzerine polis, TOMA eflli inde grubu kovalamaya bafllad. TOMA dan s k lan suyla birlikte göstericiler ara sokaklara kaç flt. Çevik kuvvet polisleri tekrar toplanan gruba bu sefer gaz bombas atarak müdahale etti. Eylemcilerin yan s ra vatandafllar da at lan gazdan olumsuz etkilendi. Kore gazisi son yolculu una u urland KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale'de önceki gün hayat n kaybeden Kore gazisi Duran Tuncel (84), düzenlenen askeri törenle topra a verildi. Sanayi Mahallesi Bilal-i Habefli Camii nde yap lan cenaze törenine kat lan K r kkale Valisi Ali Kolat, cami bahçesinde Kore gazisi Duran Tuncel in ailesi ve yak nlar na baflsa l dileyerek vatandafllarla bir süre sohbet etti. Ö le namaz na müteakip k l nan cenaze namaz ndan sonra Tuncel in naafl düzenlenen askeri törenle Yenimahalle Mezarl nda topra a verildi. Vali Kolat, Tuncel in ailesini evinde ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Törene Garnizon Komutan Vekili Albay Zait Kaplan, Belediye Baflkan Mehmet Sayg l, Vali /7 GÜNCEL YAfiAM Reklam filminde y ld z oldu, köyüne içme suyu istiyor ZÜBEYR TÜRKO LU ANTALYA (CHA)- A ntalya'n n Korkuteli ilçesinde hava yolu flirketi için çekilen reklam filmi köyde su sorunu ortaya ç kard. Reklamda oynayan çocuklardan Kerim Ard ç, köyü mecik'te su sorunu oldu unu dile getirerek, yetkililerin ve Baflbakan' n bu konuda yard mc olmas n istiyor. Korkuteli'ne ba l mecik köyünde çekilen reklam filmi köyün y llard r problemi olan su s k nt s n da gündeme getirdi. mecik köyünde içme suyunun 18 km mesafeden geldi i ve su konusunda köylülerin zaman zaman s k nt lar yaflad ö renildi. mecik köyünden Ali Küçüksolak, "Köyümüzde su problemleri var. çme suyumuz 18 kilometre ileriden geliyor. 110 mt derinlikten çekiliyor ve köye depolara bas l yor. Suyumuz yeterli de il. Bu köyün yüzde 80 geçim kayna hayvanc l k. Hayvanc l k olmay nca buralardan gitmek gerekir. Köyümüz kuru tar m yap yor. Arpa, bu day, nohut üretiyor. Köyün gelir kayna, su oldu unda de iflir. Hayvanc l k de iflime girer ve meyvecilik bafllar. Bu da köyümüze maddi imkanlar sa lar. Devlet büyüklerimden gereken deste i vermelerini istiyoruz." dedi. Ayn köyden Alim Ard ç da köyde su s k nt s oldu unu belirterek, "Köyümüz tafl mal su ile içme suyu sa lan yor. Köyümüzün içme su ihtiyac var. Devlet büyüklerinden bu konuda yard m bekliyoruz. Reklam filmi köyümüz için iyi oldu, köyümüzün tan t m oldu, benim torunum da oynad. Bizler televizyonlarda torunumuzu gördü ümüzde duygulan yoruz." ifadelerini kulland. M N K YILDIZLAR LG DEN MEMNUN Hava yolu flirketi için çekilen reklam filminin köy sahneleri da l k bir köy olan, yaflayanlar n n da hayvanc l kla u raflt Antalya'n n Korkuteli ilçesine ba l mecik köyünde, reklam n di er sahneleri ise Antalya Havaliman 'nda çekildi. Çekimler 20 günde yap ld. Reklam filmindeki minik oyuncular da mecik köyünden seçildi. Birkaç deneme çekiminin ard ndan reklamda oynamas na karar verilen ilkokul ö rencileri Elvan Büyükkursak, O uzhan Yavuz, Nihat Küçükkursak ve Kerim Ard ç Çekimlerde çok e lendiklerini belirtti. Minik y ld zlar ilgiden memnun olduklar n söyledi. Reklamda oynayan Kerim Ard ç, reklam filminin yay nlanmas n n ard ndan okuldaki arkadafllar n n ve köylülerin kendilerine yo un ilgi gösterdi ini belirtti. Ard ç, "Reklam filmi çekimleri sonras köylüler ve okuldaki arkadafllar m n yo un ilgisiyle karfl laflt m. Oyunculuk yapmak çok güzel, hayalim pilot olmak." ifadelerini kulland. Ard ç, mecik köyünde su sorunu oldu unu ve Baflbakan'dan bu konuda yard mc olmas n istediklerini söyledi. Yard mc s Abdullah Aslaner, l Jandarma Komutan Harun Karabulut, l Emniyet Müdürü Hasan Onar, l Genel Meclis Baflkan fierafettin Atalay, il müdürleri, gazinin ailesi ve yak nlar kat ld.

8 SA LIK /8 Acil nöbeti uygulamas yarg ya tafl nd KAHRAMANMARAfi (CHA) K ahramanmarafl Aile Hekimleri Derne i (KAHED), aile hekimlerinin acil nöbeti uygulamas n yarg ya tafl d. Dernek yönetimi, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Kahramanmarafl dare Mahkemesi'ne dava açt. KAHED Yönetim Kurulu Baflkan ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, Kahramanmarafl Valili i'nin aile hekimlerine yönelik hastane acillerinde nöbet görevlendirmesi iflleminin durdurulmas ve iptali için mahkemeye baflvurduklar n söyledi. AHED olarak acil nöbetiyle ilgili ç - kan kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini belirten Tiyekli, Bunla ilgili ç - kan bir genelge vard, onunla ilgili de Dan fltay a davam z açt k. Yerelde de Kahramanmarafl Valili i'nin yapt ifllem için idare mahkemesine baflvurduk. Adalete güveniyoruz, aile hekimlerine acilde yaz lan nöbetlerin iptali için dava dilekçesi verdik. dedi. Sosyal yönü kuvvetli çocuklar kaç r lmada daha çok risk alt nda Uzman psikolog Ahmet Kurt, son günlerde çocuk kaç rma olaylar nda art fl yafland n belirterek, ailelerin, çocuklar na; kaç r lmaya karfl net, k sa ve emir kipi cümlelerle sürekli telkinde bulunmas gerekti ini söyledi. SAKARYA (CHA) S on y llarda çocuk kaç rman n endifle verici boyutlara ulaflt n vurgulayan Kurt, ailelerin çok dikkatli olmas gerekti ini belirtti. Anne baban n okulda, sokakta, her zaman ve her yerde çocu un yan nda bulunmas - n n mümkün olmad n dile getiren Kurt, s k yap lan telkinlerin bu sebeple önemli oldu unun alt n çizdi. Kurt, çocuklara evden ç karken, okula giderken s k s k Yabanc larla konuflma, tan mad n biri sana yaklaflmaya çal fl yorsa oradan hemen uzaklafl', 'Tan mad - n hiç kimsenin bir yere gitme teklifini kabul etme', 'Biri sana srarla yaklaflmaya, konuflmaya, dokunmaya çal fl yorsa 'imdat' diye ba r', 'Kimseden bir fley al p yeme', 'Kimsenin olmad yerlerde dolaflma', Seni annene babana götürece iz, flurada bekliyorlar sözünde kesinlikle inanma gibi telkinlerde bulunmakta büyük fayda oldu unu vurgulad. Sosyal yönü güçlü, çok rahat iletiflim kurabilen, insanlarla k sa sürede arkadafl olmay beceren çocuklar n daha kolay kaç r ld n dile getiren Kurt, bunun nedenini ise flöyle aç klad : "Sosyal yönü güçlü çocuk çok rahat bir flekilde tan d ya da tan mad kiflilerle sokak, okul, park gibi yerlerde çekinmeden iletiflim kurabiliyor. D - flar dan gören insanlar çocu u bir yak n yla konufluyor gibi alg l yor, flüphelenmiyor. Çocuk istismarc - lar gözüne kestirdikleri çocuklar belli bir süre izliyor, sonra yan na gidip laf atarak yaklafl yor. Rahat bir flekilde, çekinmeden karfl l k veren çocuklar daha kolay kaç r l - yor. Bu sebeple sürekli yap lan telkin önemli. Yabanc yla konuflurken tedirgin olan, a layan, ba- ran, m zm zlanan çocuk tipi ise genelde tercih edilmiyor. Psikolog Kurt, çocuklara bazen akrabalardan da kötülük gelebildi- ini, bu sebeple sorunlu, suça bulaflm fl, genel ahlak kurallar na uymayan, örf ve adetleri hiçe sayan, psikolojisi bozuk akrabalarla mesafeli durulmas nda fayda oldu unu vurgulad. Anne-baba ve çocuk aras nda sevgi ve güven ba n n çok önemli oldu unu anlatan Kurt, ailenin çocu a bu sevgi ve güveni vermesi, onun her zaman arkas nda oldu unu hissettirmesi gerekti ini söyledi. Kurt, Çocuk fiunu söylersem annem babam bana k zar, ceza verir diye korkmamas gerekiyor. Çocuk her türlü sorununu ailesiyle çekinmeden paylaflabilmeli. Bu sebeple çocuklara sevgiyle yaklaflmal. Sevgiyle yaklafl lan çocuklarda çekinmeden gelip anne ve babas na her fleyi anlatabilir. Bu durum belki çocuk için birçok tehlikenin erken fark edilmesini sa layacakt r. diye konufltu. Alerjik nezle, her 100 kifliden 25 ini etkiliyor ANKARA (CHA) G ö üs Hastal klar ve Allerji Uzman Prof. Dr. Gül Karakaya, alerjik nezlenin (AN), burundaki solunum yollar - n n alerjik iltihaplanmas sonucu ortaya ç kan ve en s k görülen alerjik hastal k oldu unu belirterek, "Toplumun yaklafl k yüzde 25 ini etkileyen hastal k, önlemlerle kontrol alt na al nabilir." dedi. Griple kar flt r lan alerjik nezleyle ilgili çarp c bilgiler veren Prof. Dr. Gül Karakaya, burundaki bu iltihaplanman n hapfl - r k, burun kafl nt s, burun t kan kl, burun ak nt s ve geniz ak nt s gibi yak nmalara neden oldu unu an msatt. Prof. Dr. Karakaya hastal k hakk nda, "AN birçok insanda zaman içinde artan ya da azalan flikayetlerle ömür boyu devam edebilmekle birlikte tamamen flikayetsiz dönemler de olabilir. AN toplumun yaklafl k yüzde ini etkiler ve alerjen ad verilen, havada bulunan, küçük partiküllere karfl burunun verdi i anormal yan t sonucu geliflir. Baz insanlarda bu partiküller akci erlerde (alerjik ast m) ve gözlerde de (alerjik konjonktivit) reaksiyona neden olabilir. Ast m ya da ekzemas olanlarda ya da ailesinde ast m ya da AN olanlarda AN geliflme riski daha yüksek olup herhangi bir yaflta bafllayabilece i gibi genellikle çocukluk ya da genç eriflkin dönemde ortaya ç kar. Bahar veya saman nezlesi de denilen mevsimsel alerjik nezleye en s k neden olan alerjenler baflta çimen polenleri olmak üzere a aç ve ot polenleri, mantar ve küf sporlar d r." aç klamas n yapt. Mevsimsel alerjik nezlenin genellikle ilkbaharda 2-3 ay boyunca görüldü ünü ifade eden Prof. Dr. Gül Karakaya, "Yak nmalar kifliden kifliye farkl l klar gösterebilir. Birçok hastada gözlerde kafl nma, k zarma, batma, göz altlar nda torbalanma ve morarma; bo azda a r, kafl nt ve ses k s kl, kulaklarda doluluk ve kafl nt olabilir. Geniz ak nt s nedeniyle tekrarlayan s k bo az temizlenmesi balgams z, kesik kesik bir öksürü e yol açabilir. Burun t kal oldu u için uykuda sürekli a z solunumu yapmak, bo azda kuruma ve s k uyanmaya neden olur. Sonuçta uyku kalitesi bozulaca için gün içinde yorgunluk, halsizlik de olabilir ve sonuçta kiflinin okul/ifl baflar s etkilenir." dedi. Alerji Uzman Prof. Dr. Gül Karakaya, bu hastal n tan s n n hastan n öyküsü, muayenesi ve deriden yap lan alerji testleri veya kan testi ile koyuldu unu da söyledi. Prof. Karakaya, flöyle devam etti: "Bu testlerle bireyin hangi alerjene duyarl oldu u belirlenebilir. AN li hastalar uzun süre grip san l p yanl fl tedaviler uygulanabilir. Bir alerjene karfl alerji deri testi ile duyarl l k saptanm flsa bu alerjenden korunmak tedavinin temelini oluflturur." Prof. Dr. Gül Karakaya; polenlerden korunmak için al nmas gereken önlemler hakk nda da flu önemli bilgileri verdi: "Aç k havada ve ilkbaharda yak nmalar art yorsa, polen allerjisinden flüphe edilir. Bu aylarda arabada camlar n kapal tutulmas çok önemlidir. Çünkü yüze h zla esen rüzgarla birlikte polenler alerjik kiflinin a z, burun ve gözlerine dolmaktad r. Çimlerin biçildi i ortamlarda bulunmamalar, polen mevsiminde piknik ve benzeri k r gezilerinden kaç nmalar gerekmektedir. Tedavide ço u zaman korunma önlemlerinin yan nda ilaç tedavileri de önerilir. Burun yoluyla uygulanan kortizonlu spreyler yak nmalar kontrol alt na almada kullan lacak ilk seçenek ilaçlard r. Bunlarla kontrol alt na al namayan baz hastalarda immünoterapi denilen afl tedavisi gündeme gelebilir. dedi. Bahar yorgunlu u için yaflam tarz n z de ifltirin! STANBUL (CHA) B eslenme ve Diyet Uzman Sanem Apa, bahar aylar do a ve metabolizman n uyan fl kimileri için enerji kayna olurken kimileri için ciddi bir yorgunluk sebebi olabilece ini söyledi. Apa, "Son günlerde sürekli uykulu, yorgun ve halsizseniz beslenme ve yaflam tarz n zda yapaca n z de iflikliklerle enerjinizi geri kazanabilirsiniz." dedi. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzman Sanem Apa, bahar yorgunlu una karfl yap labilecekler hakk nd bilgiler verdi. Bahar yorgunlu una karfl beslenmenin önemine de inen Apa, "Bahar yorgunlu u ile bafla ç kman n en önemli yolu iyi ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bol bol su içmek, sebze ve meyve tüketimini art rmak, akflam ö ünlerinde az ya l, hafif beslenmek, kahve, çay, kola, kakao gibi kafeinli içeceklerden uzak durmak enerjinizi yerine getirecek." diye konufltu. Az ama s k yiyin diyen Beslenme ve Diyet Uzman Sanem Apa flunlar s ralad : "Beyin performans için en önemli ö ün olan kahvalt y kesinlikle atlamay n. Az az, s k s k yemek yeme i tercih edin. Sigara tüketiyorsan z C vitamini al - m n z içmeyen birine göre 2 kat daha fazla olacak flekilde ayarlay n. Beyaz rafine edilmifl besinler yerine tam bu day, çavdar, kepek gibi rafine edilmemifl tah llar tercih edebilirsiniz. Ö ünlerinizin protein, karbonhidrat ve sebze aç s ndan dengeli olmas na özen gösterin." Yorgunlu a karfl hayat tarz n zda de- ifliklik yap n diyen Sanem Apa, "Akflam yatmadan önce ve sabah kalk nca odan z mutlaka havaland r n. Oksijen sizi daha enerjik k labilir. Günde 7-8 saat uyuman n önemini unutmay n. Haftada 3 gün aç k havada yapaca n z tempolu yürüyüfl hem kilo kontrolünü sa lar hem de yorgunlu a karfl korur. Ailenizle zaman geçirmek ve dostlarla sohbet rahatlat c etki gösterecektir. Sabahlar l k bir dufl almak dinçlefltirici bir etki yapar." dedi. Beslenmenin önemli oldu unu söyleyen Apa, "Günde litre su tüketmelisiniz. Bahar yorgunlu undan korunmak için ba fl kl k sisteminizi güçlendirecek besinlere beslenmenizde özellikle yer verin. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Do umevi Talatpafla Bulvar No:115/C Hamamönü Alt nda S rma Siteler Mah. S rma Sok. No:34/A Siteler Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Tu ba fieker Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:2/B Beypazar Beypazar Daldal 100 Y l Mah. 100 Y l flçi Bloklar 31. Cad. ODC Al flverifl Merkezi No:9/24 Çankaya Özlemin Birlik Mah. 4. Cad. fiehit Kurbani Akbo a Sok. No: 35/8 Çankaya Çankaya ERDEM EMEK MAH.16. SOK. (ES- K :73.SOK) NO:5/A EMEK Çankaya Köy Çayyolu Mah Cad. No:160/C Çankaya Ana Deva Hofldere Cad. No:173/B Çankaya Çankaya Reyhan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:2/D Çubuk Çubuk Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Melike Elvan Mah Sok. No:25/18 Etimesgut Etimesgut U urlu O uzlar Mah Sok. Eray fl Merkezi No:9/17-18 Elvankent Etimesgut Etimesgut Optimum Ayafl Yolu Optimum Al flverifl Merkezi Zemin Kat No:9 Eryaman/Etimesgut Etimesgut Yeni Karahan Bahçelievler Mah Sok. No:6/A-B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Ahi Sanatoryum Cad. No:228/B Keçiören Keçiören Çeflme Ba larbafl Mah. Bursa Cad. Çeflme Dura No:53/B Keçiören Keçiören Genç Küçükbahçe Sok. No:2/C Etlik Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Bar fl fiahin Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:49/B Demirlibahçe Mamak Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Çi dem fieh TL K MAH. fieh TL K- KAfiI CAD. NO:37/C PO- LATLI Polatl Esin Fatih Mah. Gülyaz Cad. Pay Sok. No:1/A Pursaklar Pursaklar Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Aykutun Tando an Mah. Recep Tayyip Erdo an Bulv. Yeliz Sok. No:8/A Sincan Sincan Çinpolat Plevne Mah. Pazar Sok. No:30/10-A Sincan Sincan OSB Ayafl Yolu 25. Km. ASO Ticaret Merkezi No:Z-30 Sincan Sincan Yeni Bayramo lu M. Fevzi Çakmak Mah. Ceylan Sok. No:2/14 Sincan Sincan Melek Yeflilova Mah. Aziz Mahmut Hüdai Bulvar No:2/B fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Dizdar

9 Görülmeden görmeyi "okulda" ö reniyorlar Türk Silahl Kuvvetleri, "en çekinilen savaflç lar" ANKARA olarak nitelendirilen keskin niflanc - lar n, özel kurulan birlikte yetifltiriyor. "Keskin niflanc okulu" olarak da an lan birlikte, kursiyerlere gizlenme ve sab r e itimi veriliyor, "tek at fl tek ölüm" parolas yla hedefi vurmalar sa lan yor. E itimlerin herhangi bölümünde baflar s z olanlar ise kursun bitimi beklenmeden birliklerine gönderiliyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) A A ekibi, Türk Silahl Kuvvetlerine keskin niflanc yetifltiren At - c l k ve Uzman Niflanc E itim Birlik Komutanl ndaki (ATUNEB) e itimleri görüntüledi. Birlik komutanlar nca seçilen fiziki kondisyonu yüksek, refleksleri sa lam uzman çavufllar, ATUNEB'de 5 haftal k e itimden geçiyor. Teorik ve pratik olarak verilen e itimin sonunda baflar l olanlar keskin niflanc brövesini takmaya hak kazan yor. Birlikteki e itim sürecinde defalarca at fl yap l - yor. E itimin herhangi bir bölümünde baflar s z olanlar ise kursun tamamlanmas beklenmeden birliklerine gönderiliyor. Keskin niflanc adaylar e itimlerinin ilk bölümüne kullanacaklar silahlar tan makla bafll yor. E itmenler taraf ndan keskin niflanc tüfe i accuracy'nin özellikleri kursiyerlere detayl ca anlat l yor. E itmenler ilk yerli üretim keskin niflanc tüfe i olan Bora-12 hakk nda da kursiyerleri bilgilendiriyor. Kursiyerler en az tüfek kadar önemli olan mesafe ölçüm cihaz lazermetre, havadaki nemi, bas nc, s cakl ölçen hava ölçüm cihaz, dürbün ve balistik bilgisayar da kullanmay ö reniyor. Ard ndan keskin niflanc adaylar na hava flartlar n n at fla etkileri konusunda dershanede e itim veriliyor. Kursiyerlere uzun mesafeli at flta rak mdan, hava s cakl na, bas nçtan, neme kadar birçok unsurun etkili oldu u anlat l yor. Baz görevler kapsam nda keskin niflanc lar n mevzilerinde 5 saate kadar kalmalar gerekiyor. Bu kapsamda birli e gelen kursiyerlere sab r e itimi de veriliyor. E itimdeki birinci haftan n sonunda kursiyerler hem yaz l hem uygulamal s nava al n yor. Dikkat testine de giren kursiyerlerden baflar s z olanlar daha ilk haftadan birliklerine dönmek BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA zorunda kal yor. E itimlerin a rl kl bölümünü ise at fl oluflturuyor. Kursiyerler haval at fl poligonunda niflanc l k yeteneklerini gelifltirirken simülasyon dershanesinde do ru at fl n nas l olmas gerekti ini bilgisayar destekli ö reniyor. Birlikteki son teknolojiyle donat lm fl olimpik at fl polifonu ise dikkat çekiyor. Keskin niflanc adaylar na en az niflanc l k kadar önemli olan hedefin tespiti ve teflhisi konular nda da e itim veriliyor. Gizlenme ise birlikteki bir di er önemli e itim konusu olarak kursiyerlerin karfl s na ç k yor. Keskin niflanc adaylar bu e itimde arazi flartlar na uygun bir flekilde gizlenmeyi ve mevzilenmeyi ö reniyor. Keskin niflanc l - n parolas olan "görülmeden görmek" kursiyerlere uygulamal olarak gösteriliyor. Ald klar e itimin ard ndan kayal k alana gizlenen bir keskin niflanc aday n görmek ise adeta imkans zlafl yor. Spora da önem verilen kursun sonunda keskin niflanc adaylar gece ve gündüz, farkl mesafe ve büyüklükteki hedeflere k sa zamanda "tek at fl tek ölüm" parolas yla görevi s ras nda karfl laflabilece i tüm at fllar gerçeklefltiriyor. At fllarda baflar l olanlar keskin niflanc brövesi takmaya hak kazan yor. At c l k ve Uzman Niflanc E itim Birlik Komutan Piyade Albay Ça layan Polat, birliklerinin taktik görevlerde duyulan ihtiyaç nedeniyle dünya ordular ndaki geliflmelere paralel olarak ve uluslararas platformlarda Türkiye'yi temsil edecek at c lar n yetifltirilmesi amac yla kuruldu unu belirtti. Albay Polat, "Hedefimiz, gelece in muharebe sahas nda her türlü ortamda görev yapacak Kara Kuvvetleri birliklerine asimetrik etki sa layacak flekilde, keskin ve uzman niflanc silah ve donan m na sahip, tek at mda hedefini etkisiz hale getirebilecek keskin ve uzman niflanc lar yetifltirebilmektir" diye konufltu. TEKNOLOJ /9 Vestel'den müflteri hizmetlerine 20 milyon lira yat r m ZM R (AA) V estel Müflteri Hizmetleri Genel Müdürü Tarkan Tekcan, 2012 y l sonunda kurulan müflteri hizmetlerine flimdiye kadar 20 milyon lira yat r m yap ld n söyledi. Vestel ve Yaflar Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi (YÜ- SEM) iflbirli iyle hayata geçirilen "Yetkili Servis flletme Yönetimi Sertifika Program "n n ilk dönemini bitiren 96 Vestel yetkili servis yöneticisi sertifikalar n ald. Düzenlenen törende konuflan Tekcan "Mükemmel servis, mükemmel hizmet" anlay fl do rultusunda yap land r lan Müflteri Hizmetleri Genel Müdürlü ü çat s alt nda yetkili servisleri için e itim seferberli i bafllat ld n belirterek, "2012 y l sonunda kurdu umuz müflteri hizmetlerine flimdiye kadar 20 milyon lira yat r m yapt k. Bu yat r mda en önemli önceliklerimizden biri de yetkili servis yöneticileri ve çal flanlar - n n e itimi oldu" dedi. Müflteri memnuniyetinin öncelikleri aras nda bulundu unu anlatan Tarkan Tekcan, "Bu yat r m kapsam nda yetkili servislerin iyilefltirilmesinden merkez servis sisteminin hayata geçirilmesine, ça r merkezinin Vestel bünyesine al nmas ndan bilgi teknolojileri altyap s n n yenilenmesine, yedek parça deposunun geniflletilmesinden yetkili servis e itimlerine çok genifl bir alanda iyilefltirmeye pek çok projeyi hayata geçirdik" diye konufltu. zmir'in en prestijli yüksek e itim kurumlar ndan Yaflar Üniversitesi'yle e itim iflbirli- ine gitmekten memun olduklar n ifade eden Tekcan, flöyle devam etti: "Sertifika program m z n ilk döneminde yakalad m z baflar ne kadar do ru bir yolda oldu umuzu gösteriyor. Bundan sonra bu program Vestel'in tüm yetkili servislerine ulaflacak flekilde sürdürmeye devam edece iz. Vestel, yetkili servis örgütlenmesinde yapt at l m sayesinde müflterilerin, memnuniyet düzeylerinin ölçümlendi i flikayetende 2013 y l de erlendirmelerinde bulafl k makinesi, buzdolab, çamafl r makinesi, televizyon ve beyaz eflya genel kategorilerinin tamam nda 1'nci oldu." Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan ise Vestel gibi Avrupa devi bir elektronik ve beyaz eflya üreticisiyle Yetkili Servis flletme Yönetimi Sertifika Program 'na imza atmaktan gurur duyduklar n söyledi. Konuflmalar n ard ndan 5 ayl k Yetkili Servis flletme Yönetimi Sertifika Program ilk dönem mezunu olan 96 kifliye sertifikalar verildi. Soldan sa a 1. Bir fleyin do ru oldu unu belirtmek için yap lan iflaret (eski)... Sürekli olmayan, k sa süreli Cans z kalma durumu, cans zl k... Partici m uzunlu undaki bir ölçü birimi... Vurgun hastal - na karfl uygulanan emniyet duraklar.. 4. Rütbesiz asker, nefer... Günülemek ifli... Günefl do madan önceki alaca karanl k, fecir Ayl k... Havada çark gibi dönerek at lan takla ki direkli, seren yelkenli, birkaç top tafl yan gemi (eski)... Bafl, kumandan, amir (eski)... Kal t m (eski) Azotlu besinlerin vücutta yanmas yla oluflan, erimifl bir durumda idrarla d flar at lan azotlu madde... Giysinin belden afla da kalan bölümü... S v maddeler veya çok ince taneli kat maddeler bir yerden baflka bir yere do ru gitmek Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu... Üzerine yap yap lmak için ayr lm fl yer... Kilim, yünden dokunmufl yayg... Baryum elementinin simgesi Mutfakta musluk alt nda bulafl k y kamaya yarayan tekne... Engel, uymazl k (eski)... Lanetlenmifl, melun (eski) Düfl... Ruh... Bir iflte emir verme yetkisi bulunan kimse Çal flma saati... çine kapan k, psikolojik sorunlar olan kimse Genellikle tek tanr l dinlerde kutsal olarak tan nan yerlerin, o dinden olanlarca y l n belli aylar nda ziyaret edilmesi... Filistin halk n n baflkald r s... Alt n elementinin simgesi Sirkeyle ilgili, sirkeyle ayn özellikleri tafl yan... En yüksek askerî rütbe Hangi yerde?... ridyum elementinin simgesi... Kelimenin sonuna geldi inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz çinde manyetik ak y toplay p artt r c bir yumuflak demir bulunan, bobin veya bobinlere do ru ak m geçirilerek elde edilen m knat s... Yukar dan afla ya 1. Ayd n iline ba l ilçelerden biri... Güderinin yap ld yer (eski) Bir uyar y, bir tehlikeyi bildirmek için verilen iflaret... Çeflitli dans ve oyunlardan oluflmufl, zengin görünümlü sahne gösterisi... skambil kâ tlar nda birli Özgür... Özellikle Rumeli de seslenmek ve dikkati çekmek için kullan lan bir söz (halk a z )... Tam olarak, adamak ll (halk a z ) Zay f, çelimsiz (eski)... Ankara iline ba l ilçelerden biri... Efli olmayan, biricik, yegâne Gümüfl rengi... Renyum elementinin simgesi... Türkiye nin Güneydo u Anadolu Bölgesi nde yer alan illerinden biri Tah l n tarlaya at ld andan harman oluncaya kadar ald durum... Genellikle yakmak için kullan lan iri saman (halk a z )... Petrol, benzin gibi akaryak t ürünleriyle, sanayi ile ilgili ya, flarap vb. s v maddeleri tafl yan gemi veya kamyon Emek vermeden ele geçirilen fley (argo)... Do a... Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses pilemek ifli... Bir veya birden çok öncülü, önceden bilindi i varsay larak kald r lm fl olan tas msal ç kar m Protaktinyum elementinin simgesi... Eri i and ran, eri e benzeyen, erik gibi... Bir ifli yapma, yerine getirme (eski) Dil bilgisi... yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer... Ark (halk a z ) Etki eden fley, faktör... Alüminyum elementinin simgesi... Ça dafl Baz bitkilerden s zan ve kat laflarak sar mt rak bir cisim durumuna gelen bir çeflit flekerli öz su, kudret helvas... Önemli bir olay n durumu veya bir zaferin an s için dikilmifl tek parça yüksek tafl, obelisk Efl s cak... ran dan geçerek Kuzey Hindistan a yerleflen halk veya bu halktan olan kimse... lgilendiren, iliflkin, iliflik, ilgili "Ey sevgili" anlam nda kullan lan bir seslenme sözü.(eski).. Küçük çocuk... Büyük ve genifl, sal gibi yayvan Bir düflünceye gönülden ba l bulunma... Gelincikgiller familyas ndan kan k rm z renkte çok y ll k zehirli bir bitki... Notada duraklama zaman ve bunu gösteren iflaretin ad

10 YAfiAM BRAH M TOK HATAY (CHA)- H atay'da faaliyet gösteren Denge Hukuk ve Düflünce Derne i Baflkan Av. Muhammet Çak r, bask ve ötekilefltirmenin yap ld bir günde Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç' n, toplumsal do rular cesaretle dillendirme erdemi gösterdi ini belirterek tebrik etti. Denge Hukuk ve Düflünce Derne i Baflkan Av. Muhammet Çak r, Anayasa Mahkemesi'nin 52 kurulufl y ldönümünde Mahkeme Baflkan Haflim K l ç' n aç klamalar üzerine bir aç klama yapt. Baflkan Çak r, Türkiye'nin tüm kurumlar yla demokratik bir iflleyifle sahip olmas için hukuk devleti olmas gerekti i belirtilen aç klamada, son dönemde mesnetsiz iddialarla hukuk sisteminin y prat ld n belirtti. Av. Çak r yapt aç klamada flu görüfllere yer verdi: Hukukun üstünlü ü ilkesinin yara /10 almas n n ifl dünyas nda da ciddi tedirginli e sebep oldu u bu dönemde, Anayasa Mahkemesi Baflkan Say n Haflim K l ç' n Anayasa Mahkemesi'nin kuruluflunun 52. y l sebebiyle yapt konuflmada; hukuk karfl s nda her bir bireyin eflit olmas, hukukun üstünlü ü, demokratik sistemlerde güçler ayr l ilkesinin hayati rolü ve yarg n n bu güç dengesindeki yeri, baflta insan onuru olmak üzere bireysel hak ve özgürlüklerin garanti alt na al nmas gibi evrensel de erlere vurgu yaparak ilgili herkese ça r da bulunmas n takdir etti imizi ifade etmek isterim. Ayr ca, bask ve ötekilefltirmenin zirve yapt günümüzde, toplumsal do rular cesaretle dillendirme erdemini gösteren Sn. Haflim K l ç' candan tebrik ediyorum. Bu cesur, onurlu, kararl ve tarafs z duruflun tüm yarg mensuplar na, karar verirken her flart ve zamanda sadece ve sadece hukuku temel almalar için ilham verece ini ümit ediyorum." Çantal kad n elinde kimli i ile TOMA ya karfl durdu Palandöken: Ne kadar önemli insanlar kaybetti imizi anl yoruz AL CAN YILMAZ ANKARA (CHA)- T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, trafik kazalar nda hayat n kaybeden de erlerin foto raflar n n sergilendi i toplant da, ''Ülkemizin ne kadar önemli insanlar n kaybetti ini bir daha anl - yoruz.'' dedi.tesk ve TfiOF Trafik Haftas dolay s yla trafik kazalar nda kaybedilen de- Denge Hukuk ve Düflünce Derne i Baflkan Av. Muhammet Çak r, Anayasa Mahkemesi'nin 52 kurulufl y ldönümünde Mahkeme Baflkan Haflim K l ç' n aç klamalar üzerine bir aç klama yapt. Denge Hukuk ve Düflünce Derne i Baflkan Çak r: Haflim K l ç do ru konufluyor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ "ELEfiT R LER D KKATE ALINMALI" erlere ait resim sergisi, TESK'in merkez binas ndaki 'Sanat Galerisi'nde sergilendi. Sergide trafik kazalar yla ilgili konuflan Palandöken ''Her y l farkl flartlar alt nda seyreden trafik araçlar n n bak ml olmas, yol kofluluna göre lastik kullanmas, k fl aylar ndaki buzlanma, yol flartlar n n uygun olmamas na dikkat etmeli. Maddi zararlar karfl lanabilir. Ama ülkenin de erlerinin yitirlmesi de önümüzdeki insanlara bakt m z zaman ülkemizin ne kadar önemli insanlar n kaybetti- Anayasal düzenimizin garantisi olan Anayasa Mahkemesi'nin Baflkan 'n n mahkemenin bütün üyelerinin onay n alarak, adaletin tesisine dair hem hukuk sistemine hem de siyaset alan na yönelik elefltirileri dikkatle ele al nmal ve de erlendirilmelidir." diyen Av. Muhammet Çak r aç klamas nda, Yak n tarih bize toplumlar n s k nt l dönemleri ancak hukuku iflleterek ve ortak toplumsal de erleri yücelterek aflabileceklerini göstermifltir. 'Adalet Mülkün Temelidir' ifadesinde tam manas n bulan hukukun üstünlü ü ve adalet anlay fl n n devletin ve toplumsal refah n merkezi oldu u gerçe ini asla akl m zdan ç karmamal y z. Bir toplumun vicdan olan hukuk sistemi, karfl s ndaki güçlü de olsa, hakl olan n hakk n alabilece inin teminat olmal d r. ifadelerini kulland. imizi bir daha anl yoruz.'' ifadesinde bulundu.her y l yüzlerce kiflinin hayat n kaybetti- ini söyleyen TESK Genel Baflkan ''1 y l içinde yaklafl k 375 bin kaza gerçeklefliyor. Bunlardan yaklafl k 3500 yurttafl m z hayat - n kazada hayat n kaybetti. Son 10 y l içerisinde neredeyse 20 milyar lira gibi bir zarar geliyor. Maddi kay p yerine getirebilecek mesele ama can kayb - n n yerine getirebilmesi mümkün de il.'' fleklinde konufltu. Oyuncu Erdo Vatan ebediyete u urland AYHAN AVCI BALIKES R (CHA)- S inema oyuncusu Erdo an Vatansever (Erdo Vatan), Bal kesir in Burhaniye ilçesinde topra a verildi. Ünlü oyuncu, bir süredir tedavi gördü ü pankreas kanseri sebebiyle skele Mahallesi'ndeki evinde befl gün önce hayat n kaybetmiflti. ABD ve Türkiye'de çok say da filmde rol alan, 79 yafl ndaki stanbul do umlu Vatansever'in vefat sanat camias n üzdü. Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde iki ayd r tedavi gördü ü belirtilen Erdo Vatan' n ölüm haberini alan yak nlar evine ak n etti. Sanatç, Koca Cami'de ö le namaz n müteakip k l nan cenaze namaz n n ard ndan Gerifl Mezarl 'nda topra a verildi. Damad Cemal Algan, ''Türkiye, büyük bir de erini kaybetti. Amerika'da sanatç olarak bilinmesine ra men Türkiye'de pek k ymeti bilinmedi. Gerçi sanatç lar n k ymeti öldükten sonra anlafl l yor ama inflallah bu, di er sanatç lar n bafl na gelmez. Allah rahmet eylesin." dedi. Erdo Vatan'la beraber sinema dersleri veren kültür tarihi uzman Erdo an Gazio lu ise, "Erdo an a abeyle beraber sinema dersleri verdik. O bizim için çok büyük bir de erdi. Yurtiçi ve yurtd fl tecrübelerinden sinemaseverler çok yararland. Çocuklara, gençlere sinemay sevdirmeye çal flt. flini severek yapard, çok titizdi. Yeri doldurulamaz birisiydi. Mekan cennet olsun.'' fleklinde konufltu. zmir'in Karfl yaka ilçesinden hayran Osman Alt nörs de, "Türk sinemas n n büyük bir ç nar daha devrildi. Mübarek kandil günü ve 1 May s flçi Bayram 'nda de erli bir sanatç m z kaybettik. Erdo an Bey'in cenazesine kat lmak için gelik. Türk sinemas n n sendikas n n ve sanatç lar n n vefas zl n burada k n yorum. Çok üzülüyoruz. Biz sade vatandafl olarak geliyoruz, sinema sanatç lar nerede hani? Bu avlu dolu olmal yd.'' dedi. BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- 1 May s Emek ve Dayan flma Günü nü K z lay da kutlamak isteyen eylemcilere polis K z lay giriflinde müdahale etti. Elinde çantas ve kimli i ile polise karfl tepkisini gösteren bir kad n, oturma eylemi yapt. Polisin uyar lar na ra men eylemini devam ettiren kad na TOMA tazikli su ile müdahalede bulundu. 1 May s kutlamak isteyen göstericiler, K z lay a ç kan yollar kapatt. Ziya Gökalp Caddesi nde kald r m tafllar n sökerek polise sald ran eylemcilere güvenlik güçleri biber gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Da lan eylemcilerle polis aras ndaki mücadele ara sokaklarda devam etti. Bu s rada elinde siyah çanta bulunan Yasegül Y ld r m isimli vatandafl, Çevik Kuvvet ekiplerinin önünde durma eylemi yapt. Daha sonra ara sokak giriflinde polisin uyar lar na ra men oturma eylemi bafllatt. Genç kad na baz eylemciler destek verdi. Polis, uyar lar n yapt ktan sonra Y ld r m ve di er eylemcilere tazyikli su ile müdahale etti. Bu s rada Y ld r m, çantas ndan ç kard kimli i polise gösterdi. Y ld r m, eylemine daha sonra da devam etti. flçilerin çocuklar, babalar yla alanlara ç kt EMRULLAH BAYRAK ANKARA(CHA) - 1 May s Emek ve Dayan flma Günü Türkiye'nin dört bir yan nda kutlan yor. flçi bayram nda babalar n n bayram n kutlamak için çocuklar da alanlara kofltu. Baflkent Ankara'da yap lan 1 May s kutlamalar n n adreslerinden biri Tando an meydan yd. 1 May s' kutlamak için yüzlerce iflçi alan doldurdu. Bu günde çocuklar da babalar n yaln z b rakmad. Tando an meydan nda aile boyu kutlama yap ld. 1 May s' çocukça kutlayan çocuklar, meydandaki s cak tav rlar yla herkesin ilgi oda oldu. Baz aileler ise çocuklar n ikna etmek için epeyce u raflt. Tando an meydan na gelen bir ailenin çocu u, uzun süre gözyafl döktü. Aile ikna etmek için büyük çaba gösterdi. Çocuklar n kimi eline bayrak ald, kimi balon. Büyüklerle birlikte 1 May s' n coflkusunu çocuklar doya doya kendilerince yaflad. Kutlamadan geriye de foto raf karelerine yans yan ve tebessüm ettiren çocuk kareleri kald.

11 Arap turistlerden Bolu ya yo un ilgi BOLU (AA) - B olu l Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, kentteki turizm belgeli 21 tesiste geçen y l 25 bin 100 Arap turistin konaklad n söyledi. Kaplan, AA muhabirine yapt aç klamada, kentin turizm aç s ndan önemli potansiyele sahip oldu unu belirterek, Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya gibi dünyaca tan nm fl turizm merkezlerinin ilgi gördü ünü anlatt. Bolu, do a turizminin yan s ra tarihi yönden de çok zengin bir il diyen Kaplan, Özellikle Mudurnu ve Göynük te bulunan tarihi mekanlar tatilcilerin yo un ilgi gösterdi i yerler. Özellikle Sudi Arabistan, Suriye ve Kuveyt ten Arap turistler geliyor. Bolu da bulunan turizm belgeli 21 tesiste bir y lda 25 bin 100 arap turist konaklad fleklinde konufltu. Kaplan, bu y l daha fazla Arap turistin kenti ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi. Abant Palace Otel Genel Müdürü Erol O uz da Arap turistlerin Abant n havas n do al klima gördü üne dikkati çekti. TUR ZM /11 EFLATUNPINAR KAYA ANITI, UNESCO Kal c Listesi peflinde Ünlü foto rafç lar, Türkiye yi tan tacak STANBUL (AA) - C umhurbaflkanl n n öncülü ünde gerçeklefltirilen ve Türkiye nin tarihini, kültürünü, do as n, insanlar n ve turistik yerlerini anlatmay hedefleyen sosyal medya projesi #ComeSeeTurkey bafllad. Projenin tan t m, CVK Park Bosphorus Otel deki bas n toplant s yla yap ld. Ana sponsorlu unu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin (TOBB) yapt, Kültür ve Turizm Bakanl ile Türkiye Foto Muhabirleri Derne i nce (TFMD) desteklenen projeyle, Türkiye nin sosyal medyada tan t m hedefleniyor. Projede, klasik reklam mecralar n n d fl nda, baflta sosyal paylafl m sitesi Instagram olmak üzere Facebook, Twitter, Youtube gibi di er sosyal mecralar kullan lacak. ki aflamal projenin ilk aflamas için dünyan n farkl ülkelerinden en çok takipçileri olan, en çok tan nan ve popülerli e sahip 10 Instagram foto rafç s Türkiye ye davet edildi. Instagram da ünlenen Nicolee Drake ve Morgan Stone Grethet gibi foto rafç lar n iki grup halinde farkl tarihlerde 24 flehri gezece i ve çektikleri foto raflar Instagram hesaplar ndan paylaflaca projede, foto rafç lar Türkiye nin dokusunu kendi yorumlar yla tüm dünyaya duyurmaya çal flacak. Türkiye nin tan t m yla ilgili Instagram odak noktas na koyarak di er sosyal medyan n da kullan m yla gerçeklefltirilecek proje için dünyan n farkl noktalar ndan davet edilen 10 Instagram foto rafç s, bugün Dolmabahçe Saray ndan bafllayarak stanbul dan yola ç kacak. KONYA - (AA) - MÜM N ALTAfi - l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan, AA muhabirine yapt aç klamada, Dünya Miras Merkezince gerçeklefltirilen de erlendirme toplant s sonucunda Türkiye'den 13 alan n geçici listeye al nd n an msatt. Müstakil olarak Konya'dan Eflatunp nar Kaya An t 'n n, genel olarak ise Konya'da bulunan Anadolu Selçuklu Medreseleri'nin listeye girdi ini ifade eden Ç pan, bu durumun memnuniyet verici oldu unu dile getirdi. Eflatunp nar Kaya An t gibi müstesna bir eserin listeye al nmas n n çok önemli oldu unu vurgulayan Ç pan, an t n bulundu u alandaki çal flmalara devam edeceklerini anlatt. Ç pan, bölgede geçen y l çevre düzenleme çal flmas yapt klar n belirterek, flöyle konufltu: "An t n çevresindeki alanla ilgili kamulaflt rma çal flmas devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde çal flma sonuçlanacak. lgili komisyonlar kuruldu, görüflmeler sa land. Kamulaflt rma çal flmas tamamland ktan sonra daha genifl ölçekte bir projeyi haz rlay p hayata geçirece iz." An t ve çevresinin tarihi aç dan çok önemli oldu una dikkati çeken Ç pan, bugüne kadar hem p nar n kendisi hem de havuzun iyi say labilecek derecede korundu unu kaydetti. 30 y l öncesine kadar bir tak m kaz çal flmalar gerçeklefltirildi ini bildiren Ç pan, flöyle devam etti: "Geçen y l nitelikli bir proje uyguland. Uygulaman n üzerinden 1 y l geçince mevsim flartlar nedeniyle etrafta ç kan otlar, ziyaretçilerin b rakt at klar ve havuzun yosun tutmas yla çal flmalar geriye gidiyor. Kamulaflt rma çal flmas n n ard ndan bölgeye kal c güvenlik eleman konulacak. Ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlere rehberlik edilecek. Ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlar n karfl layacaklar alanlar oluflturulacak." Bu alanlar n aday listede yer almas yla farkl bir sürecin bafllad na Ihlara Vadisi UNESCO ile ziyaretçi say s n artt racak AKSARAY - ÖZKAN BEYER - A ksaray Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Kapadokya n n dünyaca ünlü vadisi Ihlara n n UNESCO Dünya Miras Listesi ne al nmas için baflvuruda bulundu. Ihlara n n listeye al nmas yla ziyaretçi say s n n artmas bekleniyor. l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Aksaray s n rlar içerisinde yer alan Ihlara Vadisi nin bir do a harikas oldu unu söyledi. Ihlara n n y lda 400 bin turist taraf ndan ziyaret edildi ini belirten Do an, vadinin adeta Kapadokya n n incisi oldu unu dile getirdi. Do an, Hristiyanl n ilk dönemlerinde insanlar n Ihlara Vadisi nde ibadetlerini gizli gizli yapt klar n ifade ederek, Dolay s yla turistler do al güzellikleri görmenin yan s ra inanç turizmi aç s ndan da buray ziyaret etmektedir dedi. Ihlara n n UNESCO Dünya Miras Listesi ne girmeyi hak eden çok özel bir mekan oldu unu vurgulayan Do an, flunlar kaydetti: Ihlara Vadisi nin Dünya Miras Listesi ne kal c olarak girmesi gerekti ine inan yoruz. Bunun için teklifimizi yapt k. Ihlara Vadisi kapsam nda Afl kl Höyük, Güzelyurt ve Selime bölgesini içerisine alan bir talebimiz var. Kapadokya bölgesinde yer alan Ihlara n n listeye al nmas n istiyoruz. Bu talebimizin takipçisi olaca z. UNESCO de erlendirme kurulundan istedi imiz flekilde bir karar ç kmas n bekliyoruz. Kapadokya bölgesine y lda 1 milyon ziyaretçinin geldi ine dikkati çeken Do an, Ihlara Vadisi nin aday listesine al nmas yla hem ilimize hem de Kapadokya bölgesine ziyaretlerde ciddi art fl olacakt r. Turistler gezi programlar n yaparken UNESCO listesinde yer al p almad na dikkat ediyorlar. Bu aç dan bak ld nda, vadi UNESCO listesine al n rsa ilimize ve Ihlara ya gelen turist say s n olumlu yönde etkileyecektir diye konufltu. (AA) iflaret eden Ç pan, "Bu eserler flüphesiz zaman gelince kal c listede yerini alacakt r. Önemli olan süreci iyi takip etmek ve alanlardaki çal flmalar n takipçisi olmak" dedi. EFLATUN KAYA ANITI Sad khac beldesine 4 kilometre BARTIN - (AA) - SEL M BOSTANCI - C enevizliler dönemine ait tarihi kalenin UNESCO nun Dünya Miras Geçici Listesi ne eklendi i Amasra da, kal c listeye girebilmek için oluflturulan komisyon, halk bilinçlendirme ve tan t m faaliyetleri yap yor. Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanl dönemlerine ait çok say da eserin bulundu u Amasra, günefl, kum ve deniz üçlüsüne ekledi i kültüre de erleriyle de ad ndan söz ettiriyor. Ceneviz Ticaret Yolu nda Akdeniz den Karadeniz e Kadar Kale ve Surlu Yerleflimleri bafll kl adayl k dosyas yla geçen y l Amasra Kalesi nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne eklenmesi üzerine ilçede bafllat lan çal flmalar sürüyor. Oluflturulan komisyon, UNESCO Dünya Miras Komitesi taraf ndan belirlenen kriterlerden bir veya birkaç n karfl lama-s n n UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren son 13 alandan biri olan, Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan Beyflehir ilçesinde yapt r lan Eflatunp nar Kaya An t 'nda hedef, dünya miraslar kal c listesine girmek. mesafedeki Eflatunp nar Hitit An t, MÖ 1200 y llar nda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan yapt r ld y l ndan bu yana 3,5 metre yüksekli inde bilinen yap n n, Konya Müze Müdürlü ü taraf ndan ve y llar nda yap lan kaz lar sonucu 7 metre yüksekli inde oldu u belirlenmiflti. An ta ba lant l olarak yap lan 30 metreye 34 metre boyutlar nda kutsal havuzun da bulundu u ortaya ç kar lm flt. An t n cephesinde ise 19 tafl blok üzerinde çeflitli figürler yer al yor. Amasra da UNESCO seferberli i yan nda otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuflluk gibi di er koflullar n da sa lanmas na yönelik çal flmalar yap yor. Amasra Kaymakam Mehmet Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, Cenevizliler döneminden kalan kalenin geçen y l nisanda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne eklendi ini söyledi. Kendisinin baflkanl nda yürütme komisyonu oluflturuldu unu anlatan Y ld z, Amasra Belediyesi, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Bart n Üniversitesi ve çeflitli sivil toplum kuruluflu temsilcilerinden oluflan kurul olarak her ay düzenli toplant lar yap yoruz. Kal c listeye girebilmemiz için neler yapt k, neler yapmal y z veya neleri yapmamal y z gibi konular de erlendiriyoruz diye konufltu.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 ANKARA (AA) Kürtçe yay n say s 4 kat artt T ürkiye'de, Kürtçe yay n say s 2008'de 101 iken, 4 kat art flla geçen y l 413'e ç kt. Geçen y l 196 Kürtçe eserin verildi i "yetiflkin kurgu edebiyat", bu dilde art fl oran en yüksek konu bafll oldu. TÜ K istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de yay n say s 2008'de 32 bin 339 iken, bu rakam geçen y l yüzde 46 art flla 47 bin 352'ye yükseldi. 2013'te yay nlar n, 43 bin 86's n Türkçe, 2 bin 615'ini ngilizce, 473'ünü Arapça dilindekiler oluflturdu. Di er yay n dilleri Kürtçe, Frans zca, Almanca, Rusça, spanyolca ve talyanca olarak s raland. Türkiye'de son 6 y lda yay n say s en çok artan diller Frans zca ve Kürtçe oldu y l nda 48 olan Frans zca eser say s 5,7 kat art flla geçen y l 274'e yükseldi. Ayn dönemde Kürtçe yay n say s da rekor düzeyde artt. 6 y l önce 101 olan Kürtçe yay n say s 4 kat - na ç karak 2013 y l nda 413 olarak gerçekleflti. Kürtçe eserlerin konular na göre da l m na bak ld nda ilk s ray "yetiflkin kurgu edebiyat" ald. Kürtçe edebi eser say s 2008 y l nda 58 iken geçen y l sonu itibar yla 196'ya yükseldi. Kürtçe yay nlarda 2013'te ikinci s ray 105 eserle "yetiflkin kültür" kategorisi al rken, bunu, 44 yay nla "çocuk ve ilk gençlik", 26 yay nla "e itim", 23 yay nla "akademik" ve 19 yay nla "inanç" kategorileri izledi. Çeviri çocuk kitaplar na ''isyan etti" yeniden yaz yor ZM R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Romanlar ve öykülerinin yan s - ra Türk dili üzerine yazd kitaplarla tan nan yazar Feyza Hepçilingirler, çocuk kitab say - l p da edebi de er tafl mayan çeviri kitaplar n istilas karfl s nda uzun bir aradan sonra yeniden çocuk kitaplar yazmaya bafllad. 19. zmir Kitap Fuar 'n n onur konu u olarak geldi i zmir'de AA muhabirinin sorular n yan tlayan Hepçilingirler, deneme türündeki son kitab "Bu Da lar n Kar Erimez" dahil 32 yay mlanm fl kitab n n bulundu unu söyledi. 15 y ll k denemelerini "Bu Da lar n Kar Erimez" adl son kitab nda toplad na iflaret eden Hepçilingirler, "Bu da lar n kar da bizim efkar m zd r asl nda. O erimeyen kar bizi hep bir ümitsizli e sevk eden, 'Böyle mi olacak? Biz hiç gün yüzü görmeyecek miyiz?' diye tasaland ran o kar. Orada siyasi yaz lara yer verdim" dedi. Yay mlanmak için bekleyen 3 kitab n çocuklar için yazd n belirten Hepçilingirler, son dönemde bu kategoride çeviri kitaplar n raflar doldurdu unu ifade ederek flöyle konufltu: "Benim y llar sonra yeniden çocuk kitaplar yazmam n nedeni budur. Yazmaya çocuk kitaplar yla bafllam flt m. Daha sonra epey uzun bir ara verdim çocuk kitaplar na çünkü Türkçe'nin acil müdahaleye ihtiyac duydu unu hissettim. Türkçe kitaplar çok fazla zaman m ve eme imi ald. fiu anda çocuk kitaplar na yeniden yönelmemin nedeni, çeviri kitaplar n ya da çocuk kitab say l p da edebiyat de eri tafl mayan kitaplar n yerine çocuklara hem Türkçe bilincini, dil bilincini afl layan hem de bir fley ö retmeyi kafas na vurmadan yapan, sinem Cennetten Kovulmak 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "En yi Film", "En yi Yard mc Kad n Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan "Cennetten Kovulmak" filminin yönetmen koltu unda Ferit Karahan oturuyor. Ezgi Asaro lu, Rojin Tekin, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Jülide Kural' n rol ald film, dram severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Filmde, Emine'nin görevli oldu- u inflaatta, kendisine karfl l ks z bir aflk besleyen Kürflat adl iflçinin hayat n kaybetmesi üzerine yaflananlar anlat l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sensiz Olmaz Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, yeni bir k z arkadafl edinmifltir. Ama bir sorun vard r. Hache hala eski aflk n hala unutamam flt r. Hache, 2 senenin ard ndan ngiltere'den spanya'ya geri döner. Fakat Babi'nin hat ras hala akl ndad r ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktad r. Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, bunun için giriflimlerde bulunur ve Giz ad nda bir k zla tan fl r. Fakat Babi'yi görünce onu unutamad n anlar ve bütün düflünceleri de iflmeye bafllar.art k Hache bir seçim yapmak zorundad r. hissettirerek ö retmeye çal flan kitaplar yazmak istiyorum. Çocuklar için yazmay çok önemsiyorum. Ayr ca da çok zevkli buluyorum, kendimi e lendirmek için de yaz yorum çocuklar için asl nda. Ama çeviri kitaplar n ortal bir iflgal gibi kaplamas - n do ru bulmuyorum." Hepçilingirler, "100 Temel Eser" gibi seçkilerden de endifle duydu unu ifade ederek, seçilen kitaplarda durmaks z n birtak m de ifliklikler yap ld n savundu. Dünyaca meflhur çocuk kitaplar n lamilefltirmek gibi bir çaban n içine girildi ini iddia eden Hepçilingirler, sözlerini flöyle sürdürdü: "Dünya klasiklerine dokunma, onlar de ifltirme flans m z, hakk m z, böyle bir yetkimiz asla olamaz. Kald ki kendi klasiklerimizi kendimiz yaratmak durumunday z. Tabii ki dünya edebiyat yla da ilgili olsun çocuklar m z ama as l bizim co rafyam z anlatan bize özgü kitaplarla tan fls nlar. Elimden geldi i kadar bu konuda katk sunmaya çal flaca m." 1948 y l nda Ayval k'ta do- an Hepçilingirler, stanbul Yüksek Ö retmen Okulunu ve stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. zmir Kemalpafla ve zmir Karatafl liselerinde edebiyat ö retmeni ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesinde ö retim görevlisi olarak çal flt. Yazmaya, okul y llar nda (1963) Feyza Baran ad yla ve zmir'de kimi dergilerde yay mlanan fliirlerle bafllad y l nda Kültür Bakanl n n açt Çocuk Yap tlar Yar flmas nda "Yanl fll klar" adl oyunuyla Baflar Ödülü, 1981'de Akademi Kitabevi Yar flmas nda "Sabah Yolcular " adl dosyas yla Öykü Birincilik Ödülü kazand. "Eski Bir Balerin" adl kitab yla Sait Faik Hikaye Arma an n (1985), "Potlu u Gidermek" adl öyküsüyle Yunus Nadi Arma an Öykü kincilik Ödülünü (1989), "Ne Güzel Ölmüfltüm" adl öyküsüyle Borski Grümen (Balkan Yazarlar Karfl laflmas ) Ödülünü (1991), "Savrulmalar" adl öykü kitab yla da Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü (1997) ald. nkara The Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol ald " nan lmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltu unda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmin konusu özetle flöyle: "Hayat oldukça yo un geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamlar yakalay p, di er yandan aflk Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen' n babas na k z ndan uzak durarak onu koruyaca na dair verdi i sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktad r. Lal Y l 1974, ufak bir Antakya köyünün s k nt l s ca nda henüz on dört yafllar nda iki çocu un zorlu ve macera dolu yolculuklar n n bafllang c na tekabül etmektedir. Di er çocuklar n aksine oyun oynay p vakit geçirmek yerine farkl heyecanlar arayan iki s - k dosttan Cemal, büyüdü ünü kan tlayarak Safiye ile birlikte olmak, Süleyman ise onunla dalga geçen mahalle çocuklar na hepsinden daha cesur oldu unu göstermek için Adana?da Endifle isimli filmini çekmekte olan Y lmaz Güney in foto raf n çekmeye karar verirler.

13 ANKESOB da seçim heyecan ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP nin stanbul Fatih Belediye Baflkan Aday Sabri Erbakan ve Ba c lar Belediye Baflkan Aday Prof. Dr. Muhammed Çakmak makam nda a rlad. Tebrikleri kabul eden Yaflar, NECAT PARMAK A nkara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde genel kurullar n tamamlad. Ankara genelinde 250 bin esnaf ve sanatkar m z n ba l oldu u zirve kuruluflumuz Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s 2014 Pazar günü ola an genel kurul toplant s - n yapacak. 2 dönemdir baflar l bir flekilde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkanl n yürüten Mehmet Yi iner, Birlik seçimlerinde sona do ru yaklafl ld n belirterek, Toplumsal bar fl m - z n teminat, ekonomimizin can damar esnaf teflkilat m z NESR N ERENER K eçiören Gençlik Derne i taraf ndan Kutlu Do um Haftas etkinli i gerçeklefltirildi. Keçiören Güçsüzler Yurdu Necip Faz l Sahnesi nde, sunumunu Yavuz Özer in yapt programa ilçe kaymakam, belediye baflkan Mustafa Ak, ilçe müftüsü, HH Ankara yönetim kurulu üyesi Hanefi Sinan, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Müftüsü Dr. hsan lhan, Alt nda müftüsü fiükrü Kabukçu, Ak Parti belediye meclis üyeleri ve Keçiören Gençlik Derne i Baflkan Recep Araç n yan s ra çok say da misafir kat ld. HH Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Hanefi Sinan: Bu günlerde de il her gün pazar günü baflkan n ve yöneticilerini seçecek. 114 meslek odam zla tam kat l ml bir genel kurul ve seçim olsun istiyoruz. Esnaf ve sanatkar - m z n geliflmesine, büyümesine ve kalk nmas na büyük katk sa lad m z Ankara da esnaf m za hizmet etmek, onlar n yan nda yer almak bizim için en büyük onurdur. Her zaman, Ankara ve ortak sorunlar m zdan dolay Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar m z n beklentileriyle yak ndan ilgilendik. Görev süremiz içerisinde yapt m z çal flmalardan ve hizmetlerden dolay çok flükür bafl m z her zaman dik, aln m z aç k oldu. Esnaf m z n ç karlar için elimizden geleni bundan sonra da yapmaya devam edecek, sorunlar m z yine birlik ve beraberlik içerisinde çözece iz. Odalar m zla ve esnaf m zla hep dayan flma içerisinde, bize inananlar n güvenine ve deste ine lay k olmaya devam edece iz. dedi. Baflkan Yi iner, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Toplant Salonu nda Saat: 13:30 da gerçeklefltirilecek olan Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli i (ANKESOB) seçimli Ola an Genel Kurul Toplant s n n Ankara esnaf camiam za yak flan olgunlukta geçece ine olan inanc mla, Türk esnaf ve sanatkar m za ve Ankara m - za hay rl olmas n diliyorum. ifadeleriyle sözlerini tamamlad. CHP li baflkan adaylar Fethi Yaflar tebrik etti Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz CHP nin stanbul Fatih Belediye Baflkan Aday Sabri Erbakan ve Ba c lar Belediye Baflkan Aday Prof. Dr. Muhammed Çakmak makam nda a rlad. 30 Mart Yerel Seçimleri nin konufluldu u ziyaret, sohbet havas nda geçti. Ziyarette Erbakan ve Çakmak, Cumhuriyet Halk Partisi nin Yenimahalle de Fethi Yaflar la büyük bir zafer kazand n söyledi. Yaflar n baflar s ndan büyük mutluluk duyduklar n belirten baflkan adaylar, Baflar - n z bizi oldukça memnun etti. Yeni dönemde de Yenimahalle halk n güzel hizmetler bekliyor diye konufltu. Birçok il ve ilçede laik ve demokratik ülkeye yak flmayan bir seçim sürecinin yaflad n söyleyen Yaflar, halk n Yenimahalle de kirli siyasete prim vermedi ini ifade etti. Yaflar, Yenimahalle de iftiralarla seçim kazanmak isteyenlere en güzel cevab halk m z sand kta verdi. Ancak gönül isterdi ki her bölgede Yenimahalle deki gibi adil bir seçim sonucu yaflansayd ve hak eden kazansayd dedi. Peygamber Sevgisi salona s mad onun yolundan gitmeliyiz diyerek Peygamber Efendimizin (SAV) hayat n ve bizim yaflad m z flu an ki hayattan örnekler verdi. Tasavvuf Sanatç s Mesut fiimflek ve Grup Ensar Kardefllerin ilahileri ve semazen gösterisiyle gönüllere su serpti. Gözyafllar n n sel oldu u programda, Keçiören Gençlik Derne i Baflkan Recep Araç, programa kat - lan herkese teflekkür etti. lahiyatç /E itimci/yazar ALLAH B R AYET KATINA ALDI, YEN AYET YET fit RECEK ANNE VE BABALAR VAR MI? Muhammed Kutub un hapsi: Muhammed Kutub un 7 y la yak n hapiste kald - ve abisinin mücadelesine ortak oldu u biliniyor. M s r Cumhurbaflkan Cemal Abdünnâs r yönetimine karfl verdi i mücadeleden dolay 1954 y l nda hapse giren Muhammed Kutub, 1955 y l nda serbest b rak lm fl. Ancak 1965 y l n n A ustos ay nda tekrar tutuklanm flt r. Kutub un tutuklanmas n Zeynep Gazali flöyle anlat r: 5 A ustos günü Seyyid Kutub un tutukland n ö rendim. Muhammed Kutub da zaten birkaç gün evvel tutuklanm flt. Zeynep Gazali zindanlardayken ona soruyorlar: Muhammed Kutub un teflkilat nedir? Diye. Cevap veriyor : Daha önce bunun cevab n verdim. Muhammed Kutub un teflkilat olmad n, sadece slam konusunda yazan bir araflt rmac oldu unu söyledim. Bütün ifl insanlara do ru yolu göstermektir. Müslümanlara slam düflüncesini aç klamak ve anlatmakt r. nsanlar bunu ö rendikten sonra inand klar ve tercih ettikleri flekilde davran rlar. dedim, Seyyid Kutub kardefli Muhammed in hapse at lmas n flöyle anlat r: 29 Temmuz da kardeflim Muhammed tutukland. Ben de 2 veya 3 A ustos ta Kahire ye geldim. Muhammed i arayan polisler 2 gün önce evin her taraf n didik didik etmifllerdi. Kahire'ye gelir gelmez ye enlerimden Azmi Bekr veya R fat Bekr den biri ile Yüzbafl Ahmed Rasih e bir yaz göndererek Muhammed in durumunu karakoldan sordum. Yaz da kanunsuzca tutuklanan ve nerede oldu unu bilmedi imiz Muhammed in tutuklanmas n ve hastal ma karfl n evde bana yap lan muameleyi flikâyet ettim. Çünkü iki gün önce gece yar s emniyet görevlileri pencereden girerek evimizi zorla aram fl ve bana insanl k d fl hakaretler yapm flt Gönderdi im flikâyet dilekçesinde, Bertrand Russell in (ünlü ngiliz filozofu) hükümeti elefltirdi i için tutuklan rken gördü ü muamele ile Muhammed in tutuklanmas s ras nda gördü ü muamele aras nda karfl laflt rma yaparak da lar kadar fark bulundu unu, oysa Muhammedin de onun gibi bir düflünür ve yazar oldu unu belirttim. Hiç olmazsa Muhammed in nerede tutuklu bulundu unu ö renmek istedi imizi de ekledim. Bu dilekçeden 5 gün sonra 9 A ustos günü ben de tutukland m. Hayat n ilim ve irflada adam fl bir mütefekkir olarak tarif edilen ve uzunca bir süredir Medine'de sürgün yaflayan Muhammed Kutub yak n zamanda Mekke'de kald r ld hastanede hayat n kaybetti. (incanews) III-MUHAMMED KUTUB UN ESERLER VE BEN lk okudu um eseri 20. Asr n Cahiliyesi olmufltu Malatya da lise y llar nda idim. kinci okudu um eseri Tekamül mü Soysuzlaflma m? daha sonra Biz Müslüman m y z? Bu eserler bende büyük devrimler oluflturdu. Ö retmen iken uzun süre bir hastanede yatmam oldu o zaman da Kur an Araflt rmalar kitab n okumufltum. Onun gibi büyük bir âlimle ayn görüflleri paylaflmam z beni çok etkilemiflti. Anlad m ki kaynak tek olursa fikir de amel de bir olur. Onun Kur an nas l okumal y z eserini okudu umda ayn etkiyi yaflad m. Hatta bu etki ile ayn bafll kl bir makale yazd m. Ercüment Özkan a abeyin de hofluna gitmiflti ki ktibas Dergisinde yay nlad. Bir de kendisinin de içinde bulundu u bir heyetin gizlice imza att EL-Vera ve Bera adl eseri okumufltum. Arapça el yaz l. Suud da yasak oldu u için bir gece gizli tetkik edilip okey verilen ciddi bir eser. Tevhidle ilgili kitab n n da Arapças n okumufltum. lahiyat y llar nda Kemal Kelleci a abeyimiz onun Peygamber den ktibaslar adl eserini da t yordu. Heyecanla bize bu güzel eseri okuyun demiflti. Biz de hararetle okuduk. Her okudu um eserden ayr bir duygu yaflad m. lk eserini okudu umda lise günlerinde idim. Çok büyütülen bu ça n bir cahiliye ça oldu unu anlam fl ve sevinmifltim.

14 E T M MEZAR- fier F (AA) Afganistan genelinde birçok projeyi hayata geçiren Türkiye flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA), ülkenin kuzeyindeki Mezar-i fierif kentinde 60 ö retmene formasyon e itimi verdi. Türkiye'den davet edilen uzman e itimcilerin de kat l m yla 20 Nisan'da bafllayan e itim pro ram n n kapan fl konuflmas n yapan Belh l Milli E itim Müdürü Kays Mehir Ayin, Afganistan'da e itim alan nda da çok eksikliklerin bulundu unu, bu alanda yap lan çal flmalar n çok önemli oldu unu belirtti. Türkiye'nin Mezar-i fierif Baflkonsolosu Günefl Yeflilda da böyle projelerin baflar yla sonuçlanmas ndan duydu u memnuniyeti bildirerek, söz konusu projelerin Afganistan ö retmenleri için verimli olaca n söyledi. Afgan ö retmenlerinin sorumluluklar n n büyük oldu unu ifade eden Yeflilda, Afganistan gelece inin ö retmenlere emanet edildi ini vurgulad. T KA Mezar-i fierif Program Koordinatörü Kemal Kadir Karado an ise Türkiye'nin, T KA arac l ile Pasifik'ten Orta Asya'ya, Ortado u ve Afrika'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülke ile bilgi ve tecrübesini paylaflt n, ayr ca flbirli inde bulunulan ülkelerin iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve e itim alanlar ndaki kalk nmalar na katk da bulunacak program, proje ve faaliyetler uygulad n aktard. Karado an, ''Belh Milli E itim Müdürlü ü ile ortaklafla düzenledi imiz Toplumun e itim aç n kapatmak için merkez kurdular ESK fieh R - Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli E itim Merkezi (ESOGÜSEM), toplumun e itim ihtiyac n karfl lamak için seminerler veriyor, çeflitli sertifika programlar düzenliyor. ESOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. fienol Erdo mufl, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle özel sektörün karfl layamad e itim ihtiyaçlar n karfl lamak için merkezi kurduklar n söyledi. ilçelerde görev yapan 60 ö retmene yönelik formasyon e itimi projesini baflar yla tamamlad k. Bu projenin ö retmenlere yararl oldu unu düflünüyorum'' dedi. Karado an, e itim müdürlü ünün talepleri do rultusunda Türkiye'den getirtilecek uzmanlarla ve akademisyenlerle benzer projelerin devem edece ini de duyurdu. Formasyon e itimi için Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesinden gelen ö retim elemanlar Yrd. Doç Dr. Bayram Özer ve Arfl.Gör. Esat fianl da proje boyunca çok verimli paylafl mlar n gerçekleflti ini, Afgan ö retmenlerinin böyle projelere istekli olduklar ndan etkilendiklerin dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan e itimi baflar yla tamamlayan ö retmenlere sertifikalar verildi. Merkezin üniversitenin toplumla buluflmas n n bir araya yüzü oldu unu belirten Prof. Dr. Erdo mufl, ESOGÜSEM'in bir e itim kurumu oldu unu kaydetti. "Toplumu e itmemiz ve onlar n e itim ihtiyaçlar n karfl lamam z gerekiyor" diyen Erdo mufl, flöyle konufltu: "Merkezimizle, marka oluflturmaya çal fl yoruz. Bir bilgisayar laboratuvar, bir konferans salonu, iki orta büyüklükte s n f m z, üç küçük s n f m z var. Her türlü e itim ihtiyac n karfl lamay amaçl yoruz. Özel sektör, ifl dünyas, toplum e itim ihtiyaçlar için çal fltaylar, kongre ve seminerler yapmak için merkezimize gelsin. Burada tüm ihtiyaçlar n karfl lanabilece i dinamik bir yap var. Kurumlar personelini e itmek istiyorsa, onlar n hizmetindeyiz. Manisa'da, Kütahya'da e itimler açt k. Afyonkarahisar'da önümüzdeki ay e itim verece iz. /14 T KA, Afgan ö retmenleri e itti BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Süper Lig'in en istikrarl s da ayr lma karar ald ZM R (AA) - Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar aras nda en uzun süre tak m n n bafl nda olan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzao lu, A Milli Tak m'da Fatih Terim'in yard mc l - n yapt için sezon sonunda görevinden ayr lacak. Sezon bafl ndan bu yana Bursaspor, Çaykur Rizespor, Elaz spor, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirli i, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Medical Park Antalyaspor, Torku Konyaspor ve Trabzonspor'un teknik direktör de iflikli ine gitti i ligde toplam 11 ekip, sezon bafl ndaki çal flt - r c lar yla yollar n ay rd. Ligde halen Akhisar Belediyespor, Befliktafl, Eskiflehirspor, Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor, Kas mpafla ve Sivasspor sezona bafllad klar teknik adamlarla mücadelelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayr lmas n n ard ndan Süper Lig'deki teknik direktörler içinde en uzun süreli görev yapan isim konumuna gelen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzao lu, sezon sonunda görevinden ayr lma karar n aç klad. Hamzao lu, bu sezon görev ald A Milli Futbol Tak - m 'nda gelecek y l da Fatih Terim'in yard mc l n yapacak. Türkiye'yi geleneksel okçulu un merkezi yapacaklar ESK fieh R (AA) Geleneksel okçulu u sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak amac yla yaklafl k 8 y l önce kurulan stanbul Talimhane Grubu, bu süre zarf nda yetifltirdi i binlerce okçularla Türkiye'yi geleneksel okçulu un merkezi haline getirmeyi amaçl yor. stanbul Talimhane Grubu'nun kurucusu ve ayn zamanda baflkanl n yapan Mustafa Adnan Mehel, bir etkinli e kat lmak üzere geldi i Eskiflehir'de, AA muhabirine yapt aç klamada, geleneksel okçuluk sporunun dünyada unutuldu unu ancak son 10 y lda yeniden popüler oldu unu söyledi. Yaklafl k 8 y l önce bu konuda ad m atarak stanbul Talimhane Grubu'nu kurduklar n an msatan Mehel, "Önümüzde engeller vard. Ustas kalmad için bu iflin nas l yap laca n bilmiyorduk. Uzun süreli bir araflt rman n ard ndan bunlar ö rendik ve uygulamas n yapt k. Yaklafl k 7 y ld r binlerce okçu yetifltirdik" dedi. Mehel, okçuluk alan nda bilimsel çal flmalar da yapt klar n ifade ederek, "fiu ana kadar 30 dan fazla üniversitede konferans verdik. Haziran ay nda da Varflova'da konferans verece iz. Bu sadece bir spor de il, bir kültür, bir tarih yok olmufl ve kaybetti imiz bir miras, biz bunu yeniden kazanmaya ve insanlar m za ö retmeye u rafl yoruz" diye konufltu. Türkiye'de birçok yerde Uzak Do u sporlar na ait merkezlerin oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Çocuklar m z para ödeyerek bu sporlar ö reniyor ama biz, bizi var eden bizi tarih sahnesine ç kartan ve silinmez bir flekilde kaydeden bu spora sahip ç kmam z gerekti ine inan yoruz. Biz bugün 100'den fazla devlet kurmuflsak bu okçuluk sayesinde oldu. Türkler tarih sahnesinde okçuluklar yla beraber var oldular. Biz çocuklar m za bu sporu yaymak, 'bu sporu yaps nlar' diye u rafl yoruz. Amac m z bu. Yetkililer de bize bu konuda destek verirlerse eskiden oldu u gibi dünya geleneksel okçulu unun merkezi olan Türkiye'yi yeniden eski günlerine kavuflturma imkan m z olacakt r." Mehel, okçuluk sporunun insanlar rehabilite etti ini dile getirerek, "Gençli imiz bilgisayar bafl nda, ayn flekilde yetiflkinlerde hareketsiz bir yaflam benimsiyorlar. Biz herkesi okçuluk sporuna davet ediyoruz" ifadelerini kulland. Liglerin en genç teknik direktörü tak m n uçurumdan ald GAZ ANTEP (AA) Liglerin en genç teknik direktörü unvan n elinde bulunduran Mehmet Polat, 9 hafta önce göreve geldi i Gaziantep Büyükflehirspor'un ligde kalmas n sa lad. Futbola, futbol sezonunda Sankospor'da bafllayan 35 yafl ndaki Polat, spor yaflant s n n büyük bölümünü Gaziantepspor'da geçirdi. Bir sezon Galatasaray'da top koflturan Polat, jübileyi 2011'de Mersin dmanyurdu'nda yapt. Aktif spor hayat n n sona ermesinin ard ndan teknik direktörlük kurslar na kat lan Polat, bu sezon Gaziantep Büyükflehir Belediyespor'da Hasan Özer'in yard mc l na getirildi. Özer'le yollar n ayr lmas n n ard ndan 9 hafta önce teknik direktör olarak görev alan Polat, ç kt 9 maçta 3 galibiyet, 3 ma lubiyet ve 3 beraberlik alarak ligin bitimine bir hafta kala tak m n ligde tutmay baflard. Polat, AA muhabirine yapt aç klamada, çal flt teknik direktörlerden ö rendiklerini tak m na yans tmaya çal flt n söyledi. K sa sürede yaflad klar n n kendisi için büyük tecrübe oldu unu belirten Polat, tak m uçurumdan al p düzlü e ç kard için mutlu oldu unu ifade etti. yi bir ekibin teknik direktörü olmak için çal flt n anlatan Polat, flöyle konufltu: "Bu baflar y hem flahs m hem de benden sonraki genç teknik direktörler için önemli görüyorum. Önce Gaziantep Büyükflehir Belediyespor'u iyi yerlere tafl may sonra da büyük tak mlar çal flt rmay hedefliyorum. PTT 1. Lig, alt ligler ve Spor Toto Süper Lig'in en genç teknik direktörüyüm. Elde etti im baflar benden sonrakilerin de yolunu açt n düflünüyorum." Polat, genç kuflak teknik direktörlere flans verilmesini istedi. Yaklafl k 18 y ld r futbol camias n n içinde oldu unu an msatan Polat, gitti i bütün tak mlarda kaptanl k yapt n dile getirdi. Futbolculuk yaflam boyunca çok say da teknik direktörle çal flma f rsat buldu unu anlatan Polat, "Hepsinden önemli fleyler ö rendim ve flimdi ald m bilgilerin toplam n tak m ma yans tmaya çal fl yorum. dolüm Fatih Terim ve onunla gurur duyuyorum. Fatih hocam n izinden gitmek istiyorum" fleklinde konufltu. SPOR /15 Yi idolar' n kalecilerinden taraftara güvence S VAS (AA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Korcan Çelikay' n Befliktafl maç nda sakatlanmas n n ard ndan kaleyi devralan Nihat fiahin ile A2 tak m ndan kadroya dahil edilen file bekçileri Muhammed Burak Y ld z ve Evren Çokgez, taraftara güvence verdi. Sezona Kanadal milli kaleci Milan Borjan, Korcan Çelikay ve Nihat fiahin ile bafllayan, devre aras nda Mersin dmanyurdu'dan Mahmut Bezgin'i kadrosuna dahil eden Sivasspor'da, Borjan ve Bezgin'in tak mdan ayr lmas, Çelikay' n ise sakatlanmas kalede s k nt ya neden oldu. Çelikay' n Befliktafl maç n n 18. dakikas nda sakatlanmas n n ard ndan formay devralan Nihat flahin, son 3 sezonda 6 maça ç kt. fiahin, bu maçlardan ikisini Fenerbahçe, ikisini ise Befliktafl'a karfl oynad. Sakatl klar ve ayr l klar n ard ndan Sivasspor'da kale, sezon bafl nda 3'üncü kaleci konumunda olan Nihat fiahin ile A2 tak mdan kadroya dahil edilen 18 yafl ndaki kaleciler Muhammed Burak Y ld z ve Evren Çokgez'e emanet edildi. Kaleci Nihat fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, son 3 sezonda 6 maçta görev ald n bu maçlardan ikisinde Fenerbahçe, ikisinde de Befliktafl'a karfl forma giydi ini söyledi. Son olarak ligin 31. haftas ndaki Befliktafl maç nda kaleci Korcan Çelikay' n sakatlanmas n n ard ndan forma flans buldu unu dile getiren fiahin, kendisine hep önemli maçlar n nasip oldu unu, verilen görevi hakk yla yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çal flt n belirtti. Korcan' n Çelikay' n sakatlanmas na üzüldü ünü dile getiren fiahin, forma giydi i maçlarda tak m arkadafllar n, kulübü mahcup etmemeye çal flt n aktard. fiahin, tak m arkadafl n n sakatlanmas n n herkesi çok üzdü ünü ifade ederek, Çelikay' n en k sa zamanda sa l na kavuflup tekrar formas n giymesini beklediklerini söyledi. Sivasspor'un ligde son 3 haftaya girilirken Avrupa kupalar na kat lmak için var n yo unu ortaya koyaca n ifade eden fiahin, "Yat yoruz, kalk yoruz Avrupa kupalar n düflünüyoruz. Gelecek sene Avrupa kupalar na kal p gruplarda mücadele etmek istiyoruz. Taraftarlar m z n içi rahat olsun. Kalede s k nt yok. Ben ve di er arkadafllar elimizden gelenin en fazlas n yapmaya çal flaca z. nflallah, hiçbir problem olmayacak" diye konufltu. Sivasspor'da A2 tak m ndan A tak ma dahil edilen kaleci Muhammed Burak Y ld z da "Kaleci s k nt s nedeniyle bizi kadroya dahil ettiler. Çok mutluyum. fians verilmesi durumunda elimden gelenin en iyisini yapaca m" dedi. Çok heyecanl oldu unu belirten Y ld z, A tak mla idmana ç kt için kendini flansl hissetti ini söyledi. A2 tak m ndan gelen ve antrenmanlara kat lan di er kaleci Evren Çokgez ise amatör ligde mücadele eden stanbul Ba larbafl spor'- dan 3 ay önce Sivasspor'a geldi ini aktard.

16 3 MAYIS 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Amatör Spor Kulübü Derne i AKGÜL Ü Z YARET ETT Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan Murat Kandazo lu, federasyon yetkilileri ve Mamak ta bulunan spor kulüplerinin baflkanlar Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ü ziyaret etti. P ursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi, Ba rsak Kanseri konulu seminerle Pursaklarl han mlar bilgilendirdi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde düzenlenen ba rsak kanseriyle ilgili seminerde konuflan Pursaklar Sa l k Grup Baflkanl Hemflirelerinden Münevver Y lmaz önemli bilgiler verdi. Çok say da han m n kat ld seminerde ba rsak kanserinin riskleri, oluflumu ve Ç ankaya Belediyesi, ilçede asfalt çal flmalar n aral ks z sürdürerek vatandafllar n daha iyi ve güvenli yollara kavuflmas n sa l - yor.belediyeye ba l ekipler, yo un bir tempoyla bafllad klar 2014 y l n n ilk dört ay nda 4 bin 500 metre yeni yol açt lar. 75 bin 200 metrekare makinal, 7 bin 360 metrekare de malzemeli bak m çal flmas gerçeklefltiren ekipler, M amak halk n n teveccühüyle göreve yeniden seçilen Akgül ü tebrik eden Kandazo lu, Mamak Belediyesi nin spora verdi i destekten övgüyle bahsetti. Ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Akgül, 5 y l önce bir hedef seçmifltik, Mamak sporun baflkenti olacak diye. Bugün bakt m zda Mamak a yapt m z havuz, flehir stad, spor salonlar ile hedefe emin ad mlarla ilerliyoruz dedi. Tesisler konusunda Mamak Belediyesi nin yapt - baflar l çal flmalar her ortamda dile getirdiklerini belirten Kandazo lu, Mamak ta yap lan sportif yat r mlar n ve icraatlar n di er ilçe belediyelerce de rol model olarak al nmas gerekiyor dedi. Amatör spora verilen deste in bu dönemde de artarak devam etmesi temennisinde bulunan Kandazo lu, Akgül e teflekkür plaketi verdi. Gençleri kötü al flkanl klardan kurtarman n en iyi yolunun sporla mümkün oldu unu vurgulayan Akgül, Sporun birçok branfl n önemsiyoruz ve gençlerimize bu f rsat veriyoruz. Kulüpler olarak sizler insana yat r m yapmaktas n z. Bizler de projelerimizle sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdürece iz. Mamak ta bu dönemde spor yat r mlar m z artarak devam edecek dedi. Han mlara ba rsak kanseri anlat ld Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay belirtileri hakk nda bilgi veren Y lmaz, Erken yaflta tahlil yapt rmak gerekiyor. Çünkü erken teflhis hayat kurtar r dedi. Sa l k Bakanl n n bafllatm fl oldu u bu kampanya hakk nda han mlara bilgi veren Y lmaz, özellikle yafl aras kad n erkek herkesin bu konuda tahlil yapt rmak için sa l k merkezlerine baflvurabilece ini belirtti. Genetik olarak risk faktöründe olan kiflilerin ise bu yafl aral - n beklememesi gerekti ini kaydetti. Yol açma çal flmalar sürüyor ayr ca Mühye Köyü nde bulunan mezarl k alan - n n yetersiz kalmas nedeniyle 6 bin metrekare ek mezar alan oluflturdular.asfalt çal flmalar - n n yan s ra ilçe dahilindeki muhtelif bofl alanlardaki temizlik çal flmalar n da yürüten belediye ekipleri, Zafertepe Mahallesi nde kentsel dönüflüm projesi kapsam nda yasal ifllemleri tamamlanan gecekondular n y k m ve temizlik çal flmalar n da gerçeklefltirdi. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Çankaya Belediyesi, birçok mahalle ve ilçeye ba l köy yollar nda da bak m ve onar m çal flmalar na devam ediyor. Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı