Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet"

Transkript

1 Mükremin DURMUŞ 1 Hasan AYDEMİR 2 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet Yalçın KARALI 3 Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma eğitim öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören 323 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan "sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları" ile araştırmanın bağımsız değişkeni olan cinsiyet arasındaki ilişkinin belirlenmesi için T Testi (One-Sample T Test), öğrenim görülen sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için de F Testi (One Way Anova) kullanılmıştır. Verilerin incelenmesi sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları yüksek düzeyde olumlu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının mesleki tutum puanları cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşırken, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre herhangi bir farklılaşma göstermemektedir. Cinsiyet değişkeninde, kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu tutuma sahiptirler. Sınıf düzeyi 1 Arş. Gör,. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği A.B.D. 2 Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği A.B.D. 3 Malatya Hasan Varol İlkokulu Sınıf Öğretmeni

2 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı değişkenine göre 3. Sınıf öğrencileri öğretmenlik mesleğine karşı 4. Sınıf öğrencilerinden daha olumlu tutuma sahiptirler. Anahtar Kelimeler: Mesleki tutum, öğretmen adayı, sınıf öğretmeni A STUDY ON ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSİON Abstract Purpose of this research is to examine the relationship between candidate teacher's attitude against profession and gender, grade level, paternal education level, maternal education level and family income level. Research is conducted on 323 primary school teacher college student of Kafkas University in academic year. Attitude scale of profession of teaching developed by Çetin (2006) is used in data collection. Conducted research is in relational screening model. SPPS 15.0 software is used in analyzing the collected data. One-Sample T Test is used to identify relation between bound variable of research, teaching profession attitude scores of classroom teaching program students" and independent variable of research gender. One Way Anova is used to identify the relation between grade level of student, paternal education level, maternal education level and income level of family. As a result of data analysis, it is concluded that candidate teachers' attitude are found positive against teaching profession. Candidate teachers' professional attitude scores differed according to gender and class-level variable, there is no difference found on paternal education level, maternal education level and income level variables. Regarding to gender parameter, female candidates show more positive attitude than male candidates. Regarding to grade level, 3. year students possess more positive attitude than 4. year students. 366 Key Words: Professional attitude, teacher candidates, elementary school teacher 1. GİRİŞ Günümüzde büyük önem taşıyan iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağını sağlamak ülkelerin eğitim sistemlerinin öncelikli görevidir. Bundan dolayı eğitim sistemlerinin temel amacı nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimi vermektir(temizkan, 2008). Bu görevin başrolünde olan öğretmenler açık bir sistem olan eğitimin en önemli girdilerinden biridir. Bununla birlikte öğretmenlerin, öğrenci ve eğitim programlarını etkileme gücünün diğer öğelere oranla daha yüksek olduğu da bilinmektedir (Çetin, 2006).Öğretmenlerin mesleklerine karşı geliştirdikleri tutum, mesleklerini icra ederken elde edecekleri başarıyı doğrudan etkiler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleklerine karşı olumlu tutum geliştirmesi eğitim sürecinin kalitesini yükseltecek ve verimliliği artıracaktır. Tutum, bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimidir (TDK, 2013; İnceoğlu, 2011).Demirel (2005) tutumu bireylerin belli insanlar, nesneler ve durumlar karşısında belli davranışlar göstermeye iten öğrenilmiş eğilim olarak tanımlar. Yine Ülgen (1994) benzer şekilde tutumu, öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranışlarına yön veren, karar verme sürecinde yanlılığa neden olan bir olgu olarak tanımlar. Robbins ise (1994) tutumların bireyin bir şey hakkında ne hissettiğini ifade ettiğini söylemiştir. Tanımlara

3 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi bakıldığında tutumun sonradan öğrenilen ve bir olaya, kişiye veya duruma karşı gösterilecek olan tepkiyi belirleyen psikolojik bir kavram olduğu sonucuna varılabilir. Kavcar'a göre eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletip uygulayacak olan öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez (Çetin, 2006). Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere eğitim sisteminin kalitesi öğretmen nitelikleri ile doğru orantılıdır. Öğretmen nitelikleri ne kadar üst düzey olursa eğitim sisteminin ulaşacağı başarıda o kadar yüksek olur. Öğretmenlik mesleğini icra ederken sadece öğretmenlik alan bilgileri yeterli değildir. Bunun yanında tutum ve davranışlar bakımından da kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel yeterliklerin yanı sıra tutum ve davranış gibi duyuşsal yeterlikleri de gerektiren bir meslektir (Çetin, 2006). Öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin bu mesleğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri gerekmektedir. Mesleğine karşı olumlu tutum geliştiremeyen öğretmenler bu meslekte istenen başarıya ulaşmakta sıkıntı yaşayacak ve dolayısı ile eğitim sisteminin başarısı da buna bağlı olarak düşecektir. Mesleğine karşı olumlu bir tutum geliştiremeyen öğretmenin mesleğini sevmesi gibi bir durum söz konusu olamayacağı gibi, büyük bir özveri ve çalışma gerektiren mesleğini tam anlamıyla icra edemeyecektir. Mesleki tutum öğretmen adaylarının yükseköğrenim süresince aldıkları eğitimi iş yaşamına başarıyla ne derece aktarabileceklerinin önemli belirleyicilerindendir. Öğretmenlerin mesleğine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesi öğretmenin iş yaşamında istenilen düzeye ulaşılmasını sağlayacaktır. Gelecekte eğitim örgütlerinde çalışacak olan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının derecesinin bilinmesi meslek öncesi eğitimde onlara ne tür bir eğitim verilmesi gerektiği konusunda yol gösterecektir (Üstüner, 2006). Öğretmenin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu onun mesleğindeki davranışlarının en güçlü belirleyicilerinden birisi olan öğretmenlik meslek anlayışını yansıtacaktır (Çetin, 2006). Mesleki tutumun mesleği icra ederken ulaşılacak olan başarıyı bu denli etkilemesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1- Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki tutum puanları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 2- Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki tutum puanları sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 3- Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki tutum puanları baba eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 4- Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki tutum puanları anne eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 5- Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki tutum puanları aile gelir düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?

4 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı 2. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, kullanılan veri toplama aracı ve verilerin analizine yer verilmiştir Araştırmanın Modeli Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır(karasar, 2012). Bunun yanında ilişkilerin belirlenmesi, araştırmacının tahminde bulunmasını sağlar. Araştırmacılar bu tür olası ilişkileri araştırarak olguyu daha iyi anlayabilmektedir. İlişkileri ve bağlantıları inceleyen araştırma, çoğunlukla ilişkisel araştırma olarak adlandırılır.(büyüköztürk, KılıçÇakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010).Bu araştırmanın yapılmasında kullanılan yöntem ilişkisel tarama modelidir Evren-Örneklem Bu çalışmanın evrenini eğitim- öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. Evreni tamamına ulaşılması amaçlandığından örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışmada 323 öğrenciye ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve aile gelir düzeylerine dağılımlarına ilişkin bulgular Tablo 1 de verilmiştir. 368

5 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Tablo 1.Öğretmen Adaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Baba - Anne Eğitim Durumu Ve Gelir Düzeyi Dağılımı Cinsiyet Sınıf Düzeyi Baba Eğitim Durumu Anne Eğitim Durumu Aylık Gelir N (%) Erkek ,9 Kadın ,1 Toplam , ,8 2, ,8 3, ,1 4, ,3 Toplam Okumaz Yazmaz 28 8,7 İlkokul ,5 Ortaokul 63 19,5 Lise 63 19,5 Yüksekokul 14 4,3 Üniversite 34 10,5 Toplam Okumaz Yazmaz ,7 İlkokul ,8 Ortaokul 24 7,4 Lise 18 5,6 Yüksekokul 2,6 Üniversite 6 1,9 Toplam TL 69 21, TL , TL 57 17, TL 43 13, TL Üstü 27 8,4 Toplam

6 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı 2.3.Veri Toplama Aracı Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin (2006) tarafından geliştirilen likert tipi Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çetin tarafından yapılan çalışmada ölçeğin güvenirliği α=0.95 olarak bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen verilerin güvenirlik analizi sonucu da α=0.936 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ışığında ölçeğin güvenirliği yüksek olarak nitelendirilebilir(büyüköztürk ve diğerleri, 2010). Veri toplama aracından elde edilen puanlar 3 düzeyde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede kullanılacak olan ölçütlere ilişkin puan aralıkları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum Puanlarının Derecelendirilmesinde Kullanılan Puan Aralıkları Mesleki Tutum En Düşük Puan Uç Değerler Düzey En Yüksek Puan Düşük Orta Yüksek 35-81,66 81,67-128,33 128, Tablo 2 incelendiğinde bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 35 iken alınabilecek en yüksek puan ise 175 tir. Alınabilecek en yüksek puanla en düşük puan arasındaki sayısal değerler hesaplanmış ve 3 eşit aralığa bölünmüştür. Belirlenen aralıklara göre puan arası alt düzey, puan arası orta düzey ve puan arası ise yüksek düzey tutum olarak değerlendirilmiştir Verilerin Analizi Araştırma sonucu elde verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan "sınıf öğretmenliği programıöğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları" ile araştırmanın bağımsız değişkeni olan cinsiyet arasındaki ilişkinin belirlenmesi için T Testi (One-Sample T Test), öğrenim görülen sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için de F Testi (OneWayAnova) kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi.05 olarak ölçüt alınmıştır. 3. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara ve bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir Öğretmenlerin Mesleki Tutum Puanlarına İlişkin Bulgular Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarına ilişkin puan ortalamalarıtablo 3 te yer almaktadır.

7 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Puanı Ortalaması Mesleki Tutum N En Düşük Puan En Yüksek Puan X Ss Düzey ,19 22,1 Yüksek Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları 133,19 ile yüksek düzeydedir. Bu bağlamda öğrencilerin gelecekteki mesleklerine karşı tutumlarının olumlu yönde olduğu söylenebilir. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin genel olarak öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir(pehlivan, 2008; Çiğdem ve Memiş, 2010; İlter ve Köksalan, 2011; Uğurlu ve Polat, 2011). Bunun yanında eğitim fakültesindeki diğer programlardaki öğrencileri de kapsayan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Semerci ve Semerci, 2004; Bulut, 2009; Doğan ve Çoban, 2009; Tekerek ve Polat, 2011).Gelecek nesillerin eğitiminden sorumlu olacak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı olumlu bir tutum içerisinde olması gelecek adına olumlu bir durum olarak ele alınabilir. Bu bulgular, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtiğive bu durumun mesleki yaşantılılarını olumlu yönde etkileyeceği, dolayısıyla eğitim sisteminin de bu durumdan olumlu etkileneceği şeklinde yorumlanabilir Cinsiyet Değişkenine Göre Mesleki Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının cinsiyetlerine göre yapılan T testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4 te sunulmuştur. 371 Tablo 4.Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları Cinsiyet N X Ss sd t p Kadın ,23 21, ,422,001 Erkek ,95 21,70 p<,05 Tablo 4 te yer alan verilere göre sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t (321) =3.422, p<.05). Kız öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (X=137,23), erkek öğrencilere (X=128,95) göre daha olumludur. Bu bulgu, mesleğe yönelik tutumlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Bu konuda yapılan diğer araştırmalar incelendiğince benzer bulgulara rastlanılmıştır(pehlivan, 2008; Çiğdem ve Memiş, 2010; Uğurlu ve Polat, 2011; İlter ve Köksalan, 2011). Bu çalışmalara ek olarak eğitim fakültelerinde yapılan mesleki tutum çalışmalarında kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı erkeklere göre daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir (Bozdoğan, Aydın, ve Yıldırım, 2007; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Terzi ve Tezci, 2007; Camadan ve Duysak, 2010; Tekerek ve Polat, 2011). Bu bulgular kadınların öğretmenlik mesleğine erkeklere göre daha

8 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı yatkın olduğunu göstermektedir. Kadınların sınıf öğretmenliğine yönelik olarak erkeklere göre daha olumlu tutuma sahip olması; -İlkokul öğretmenliğinin toplumda kadına özgü bir meslek olarak algılanması -Çocukların yetiştirilmesinde kadınların başrolde olması -Gelişim çağının en önemli dönemlerinin anneyle geçirilmesi gibi güçlü gerekçelere dayandırılabilir. Bunun yanında sınıf öğretmenliği bölümünün kadınlar tarafından daha fazla tercih edilmesi de bu gerekçeleri desteklemektedir. Bu durumun mesleğe yönelik tutum düzeyini kadınlar lehine etkileyebileceği düşünülebilir Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Mesleki Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının sınıf düzeyine göre karşılaştırılması için yapılan F testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5 te sunulmuştur. Tablo 5.Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre F Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark Gruplar Arası 5200, ,449 3,638, Gruplar İçi , ,503 Toplam , p<, Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında sınıf düzeyi bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F (3-319)=3,638, p<.05]. Öğrencilerin mesleki tutum puanları sınıf düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Sınıf düzeyleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile yapılana Scheffe testinin sonuçlarına göre, 3. Sınıf (X=139,83) öğrencilerinin mesleki tutumlarının 4. Sınıf (X=127,12) öğrencilerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Diğer sınıf düzeyleri arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Bu konu ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda gerek sınıf öğretmenliği gerekse diğer bölümlerle ilgili yapılan araştırmalarda sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine karşı tutum arasında istatistiksel bir ilişki olmadığı görülmektedir(aslan ve Akyol, 2006; Terzi ve Tezci, 2007; Çiğdem ve Memiş, 2010; Özder, Konedralıve Zeki, 2010; Açışlıve Kolomuç, 2012). Yapılan çalışmada 3. ve 4.sınıf düzeyinde ortaya çıkan farkın kaynağı 4. sınıfta daha çok hissedilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kaygısı durumundan kaynaklanabilir. Kaygı düzeyi ile mesleki tutum arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu bilinmektedir (Doğan ve Çoban, 2009). Sınıf öğretmenliği bölümü mezun sayısının artması, 2012 yılında yeni eğitim kanunu ile beraber ilkokul süresinin 4 yıla indirilmesiyle sınıf öğretmeni kadrolarındaki yığılmaya bağlı olarak atama kontenjanlarının azalması 4. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısının artmasına neden

9 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi olabilir. Sınav kaygısının artması mesleki tutumlarını olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Yine bu durum son sınıfta yapılan staj uygulamalarında öğretmen adaylarının bu mesleğin kendilerine uygun olmadığı gerçeğini fark etmelerinden kaynaklanmış olabilir Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Mesleki Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının baba eğitim durumuna göre karşılaştırılması amacıyla yapılan F testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 6 dayer almaktadır. Tablo 6. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre F Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Gruplar Arası 4360, ,094 1,809,111 Gruplar İçi , ,159 Toplam , p<,05 Tablo 6 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında baba eğitim durumu bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir[f (5-317)=1,809, p>.05].yapılan benzer bir çalışmada baba eğitim durumunun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu etkilemediği bulunmuştur(ilter ve Köksalan, 2011).Yine bu alanda yapılan diğer bir çalışmada ise baba eğitim durumunun öğretmenlik mesleğine karşın tutumu etkilediği görülmüştür (Pehlivan, 2008) Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Mesleki Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının anne eğitim durumuna göre karşılaştırılması amacıyla yapılan F testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 7 de sunulmuştur. Tablo 7.Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Puanlarının Anne Eğitim Durumuna Göre F Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Gruplar Arası 4524, ,865 1,897,111 Gruplar İçi , ,642 Toplam , p<,05 Tablo 7 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında anne eğitim durumu bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir[f (5-317)=1,897, p>.05].

10 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı 3.6. Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Mesleki Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının aile gelir düzeyine göre karşılaştırılması amacıyla yapılan F testi sonucu elde edilen bulgular tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 7.Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Puanlarının Aile Gelir Düzeyine Göre F Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Gruplar Arası 1193, ,407,608,657 Gruplar İçi , ,601 Toplam , p<,05 Tablo 8 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında aile gelir düzeyi bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir[f (4-318)=0,608, p>,05]. Yapılan benzer çalışmalarda ailenin gelir düzeyinin öğretmenlik mesleğine karşın tutum puanlarını etkilemediği görülmüştür (Pehlivan, 2008; Uğurlu ve Polat, 2011). Yine yapılan benzer bir çalışmada aile gelir düzeyinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarını etkilediği görülmüştür (İlter ve Köksalan, 2011) SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlara bağlı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir Sonuç Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelendiği bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yüksektir. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları erkek öğretmen adaylarına göre daha olumludur. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. 3. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları4. sınıf öğrencilerine göre daha olumludur. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları anne-baba eğitim düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları aile gelir düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.

11 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi 4.2. Öneriler Yapılan araştırmaların çoğunda kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Buna dayanarak eğitim fakülteleri kontenjanlarının belirlenmesinde kadınlar lehine pozitif ayrımcılığa gidilebilir. Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarından sınıf düzeylerinde ölçümler alınarak bölümde gördükleri öğrenimin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını nasıl etkilediği zamana bağlı olarak belirlenebilir. Elde edilecek sonuçlara göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. Öğretmenlik mesleğinin icra edilmesinde olumlu mesleki tutum önem arz etmektedir. Dolayısıyla gerek eğitim fakültelerine girişte gerekse öğretmen seçiminde mesleki tutum faktörü bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir. KAYNAKLAR Açışlı, S., ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Aslan, D., ve Akyol, A. K. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, Bozdoğan, A. E., Aydın, D., ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(14), Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA. Büyüköztürk, Ş., KılıçÇakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5 b.). Ankara: Pegem Akademi. Camadan, F., ve Duysak, A. (2010). Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Örneği. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (s ). Antalya. Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Çiğdem, G., ve Memiş, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelemesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültes Dergisi, 3(40),

12 Mükremin Durmuş-Hasan Aydemir-Yalçın Karalı Demirel, Ö. (2005). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegema Yayıncılık. Doğan, T., ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), Gürbüz, H., ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Erzincan Eğitim Fakültesi, İlter, İ., ve Köksalan, B. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), İnceoğlu, M. (2011). Tutum Algıİletişim. Ankara: Sİyasal Kitabevi. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24 b.). Ankara: Nobel Yayıncılık. Özder, H., Konedralı, G., ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik TutumlarıÜzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), Robbins, S. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri. (S. A. Öztürk, Çev.) Eskişehir: Etam Basım Yayın. 376 Semerci, N., ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), TDK. (2013). Terimler Sözlüğü. 9 6, 2013 tarihinde K.GTS.52775c79b4ac adresinden alındı Tekerek, M., ve Polat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. International Computer ve Instructional Symposium. Elazığ: Fırat Üniversitesi. Temizkan, M. (2008). An Evaluation on the Attitudes of Turkish Teacher Candidates Their Professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), Terzi, A. R., ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Uğurlu, C. T., ve Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1),

13 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset Matbaa. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(45),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik. Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler. Açısından Yordanması

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik. Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler. Açısından Yordanması Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Y. 2015, C. 2, S. 1, s.1-15. Ahi Evran UniversityJournal Of Institute Of SocialSciences Y.2015, Vol. 2, No.1, pp.1-15. Sınıf Öğretmeni Adaylarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016, Ek Sayı Additional Number 1, 143-152 DOI:10.9775/kausbed.2016.037

Detaylı

Hilal İlknur TUNÇELİ ** Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya/Türkiye

Hilal İlknur TUNÇELİ ** Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 51-58 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 51-58 www.pegegog.net ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel Açışlı Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi sacisli26@hotmail.com Ali Kolomuç Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mehmet TEKEREK KSU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE tekerek@ksu.edu.tr Sedat POLAT KSU, KAHRAMANMARAŞ,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Adıyaman İli Örneği) Celal

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0444 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011 Fevzi Dursun

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği) Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2012, 10(2), 257-294 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği) Rafet AYDIN * Gülseren SAĞLAM

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Akif ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 151-161 151 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Attitude of Music Teachers towards Profession of Music

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences Year: 2016, Volume: 2, Number: 2 Submitted: November 2016 Revised: December 2016 Accepted: December 2016 Özet FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI *

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1565 Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013 TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Resim-İş Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Resim-İş Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Resim-İş Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Pesent DOĞAN Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Göztepe Kampüsü, Kadıköy

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 43-69 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI PROFİL ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertuğrul ÇAM 1 Ahmet ÜSTÜN 2 Atı/ : Çam, Ertuğrul; Üstün, Ahmet (2016).Öğretmenlerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Gizem ENGİN 13 Göksu Çiçekli KOÇ 14

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER Özet Bu çalışmanın amacı Osgood Semantik Farklılık Ölçeği ndeki duygusal

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s. 528-542 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 23.06.2017 30.07.2017 Gözde İYİSON Uludağ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ **

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ ** 281 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ANALYZING PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS READING HABIT ACCORDING

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 o:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-486 SIIF ÖĞRETMEİ ADAYLARII ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARII ÇEŞİTLİ DEĞİŞKELER AÇISIDA İCELEMESİ M. Hanifi ERCOŞKU, Ahmet ALÇACI Atatürk Üniversitesi

Detaylı

PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Araş. Gör. Rasim Önder Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi rasimonder32@gmail.com Prof.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Educational Administration: Theory and Practice 2010, Vol. 16, Issue 2, pp: 253-275 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 2, ss:253-275 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 395-404 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016; Ek Sayı Additional Number 1; 107-115 DOI:10.9775/kausbed.2016.035

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,154-168 154

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,154-168 154 Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,154-168 154 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ocak 2015 Cilt:23 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 141-160 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Salih USLU Niğde Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 113-128, ELAZIĞ-2011 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI Attitudes

Detaylı

Route Educational and Social Science Journal Volume 2(3), July 2015

Route Educational and Social Science Journal Volume 2(3), July 2015 ANALYSIS OF ATTITUDE TOWARD TEACHING PROFESSION AND STATE- TRAIT ANXIETY LEVEL OF STUDENTS IN TEACHING DEPARTMENTS ACCEPTING STUDENTS THROUGH SPECIAL APTITUDE TESTS ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Araş. Gör. Rasim Önder Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi rasimonder32@gmail.com Öğr.Gör.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE KARŞI TUTUM VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ A STUDY OF MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS ATTITUDE AND HOPELESSNESS LEVELS TOWARDS THEIR PROFESSIONS

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2013, 11(1), 42-63 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Cengiz DÖNMEZ * Salih USLU ** Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen

Detaylı