KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I Dersin İçeriği: Ġnkılâp ve Ġnkılâpla Ġlgili temel Kavramlar, Cumhuriyet, MeĢrutiyet, Islahat, Reform vb.. Türk Ġnkılâbını hazırlayan geliģmeler. Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabaları, Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri. Osmanlı Devleti'nde fikir akımları, (Osmanlıcılık, Ġslâmcılık, Türkçülük, Batıcılık), XX. Yüzyıl baģlarında Osmanlı Devleti (Trablusgarp SavaĢı ve Balkan SavaĢları) 1. Dünya SavaĢı (Osmanlı Devleti'nin SavaĢa GiriĢi ve SavaĢtığı Cepheler, Ermeni Tehciri, Gizli AntlaĢmalar, Wilson Ġlkeleri) 1. Dünya SavaĢı (SavaĢın Sona Ermesi ve BarıĢ AntlaĢmaları, SavaĢın Sonuçları, Mondros AteĢkes AntlaĢması ve Ġlk ĠĢgaller). Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Mondros ateģkes AntlaĢması Sonrasında Ülkenin Durumu ve Azınlıkların Faaliyetleri, Mondros AteĢkes AntlaĢması'ndan Sonra Kurulan Cemiyetler (Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler, Milli Cemiyetler), Ġzmir'in ĠĢgali ve ĠĢgale KarĢı Tepkiler. Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi'nin açılması (Mustafa Kemal PaĢa'nın Ġstanbul'a GeliĢi ve Ġstanbul'daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal PaĢa'nın Samsun'a ÇıkıĢı ve Samsun'daki ÇalıĢmaları, Havza'daki ÇalıĢmaları, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Yurt Genelinde Yapılan Diğer Kongreler. Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, (Amasya GörüĢmeleri ve Protokolü, Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya Gelmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanması ve Misâk-ı Milli Kararlarının Alınması ve Faaliyetleri, Ġstanbul'un ĠĢgali, Meclis-i Mebusan'ın Dağıtılması ve Bu duruma Mustafa Kemal'in Tutumu, büyük Millet Meclisi'nin AçılıĢı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ġlk ÇalıĢmaları ve Özellikleri, Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar, Ġtilaf Devletleri'nin Türkiye'yi PaylaĢma Tasarıları. KurtuluĢ SavaĢı'nda Cepheler (Güney Cephesi, Doğu Cephesi) KurtuluĢ SavaĢı'nda Cepheler (Batı Cephesi) Mudanya AteĢkes AntlaĢması. Lozan Konferansı ve Lozan BarıĢ AntlaĢması. UNV TÜRK DILI I Dersin İçeriği: Dilin niteliği ve özellikleri. Dil-düĢünce, dil toplum ve dil-edebiyat iliģkisi. Dil ve kültür arasındaki iliģki. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri (dillerin doğuģu ve sınıflandırılması). Dilin türlerinin incelenmesi: ana dili, standart dil, lehçe, Ģive, ağız, argo vs. Türk yazı dilinin geliģmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Atatürk ün dil politikası ve GüneĢ Dil Teorisi Türkçenin ses (fonetik) bilgisi özellikleri. Türkçenin Ģekil (morfoloji) bilgisi özellikleri. Türkçenin Ģekil (morfoloji) bilgisi özellikleri. Türkçenin cümle (sentaks)ve anlam (semantik) bilgisi özellikleri. Türkçenin güncel sorunları üzerine tartıģmalar (Türkçedeki yabancı kelimeler, dil kullanımındaki yanlıģlar vs.). Türkçenin güncel sorunları üzerine tartıģmalar (Türkçedeki yabancı kelimeler, dil kullanımındaki yanlıģlar vs.)

2 UNV ĠNGĠLĠZCE I Dersin İçeriği: Am-is-are, sorular ve olumsuz cümleler. Sahiplik ifade eden s, aile terimleri, zıt anlamlılar. GeniĢ zaman- olumsuz cümleler ve sorular. Meslekler ve saat sorma ve söyleme. GeniĢ Zaman, BoĢ zaman aktiviteleri. There is-are, prepositions, some-any, this-that-these-those. Can-can t-could-couldn t. was-were. GeçmiĢ Zamandüzenli- düzensiz fiiller. UNV TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI ,5 Dersin İçeriği: Genel bilgiler, bilgisayarda temel kavramlar. Donanım yapısı-i. Bölüm. Donanım yapısı-ii.bölüm. Microsoft Windows a giriģ. Genel Windows iģlemleri. Verilerin güvenliği ve virüsler. Microsoft Word e giriģ, Word ekranını kullanmak, dosya iģlemleri, uygulamalar. Metin iģlemleri, uygulamalar. Sayfa görünümü ile ilgili uygulamalar. Word de tablolarla çalıģmak. Word de çizimlerle çalıģmak. Uygulamalar GRF DESEN Dersin İçeriği: Çizgi AlıĢtırmaları. KöĢeli Formların Çizimi. Yuvarlak Formların Çizimi. Kompozisyon Hazırlama. Kompozisyonun geometrik formlarla eskizini çizme. Kompozisyonu karakalem ile hacimlendirme. Tors çizme. Karakalem tekniği ile el -kol etüdü yapma. Karakalem tekniği ile ayak- bacak etüdü yapmak. Ġnsan figürünü kısa süreli duruģlar halinde çizme. Burun dudak etüdü yapma. Göz - kulak etüdü yapma. Ġnsan baģını ölçü-oran kurallarına göre füzen ile etüt etme. GRF BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GRAFĠK TASARIMI-I Dersin İçeriği: Bilgisayarda resim iģleme programının tanıtılması. Bilgisayarda Resim iģleme programının çalıģma prensip ve sisteminin öğretilmesi. Bilgisayarda resim iģleme programının öğrenimine yönelik basit uygulamaların yapılması. Vektörel programlarla resim iģleme programlarının koordineli çalıģmasına yönelik uygulamalar yapılması. AfiĢ yapımına yönelik konu anlatımı ve yapılacak afiģin hazırlık çalıģmalarının yapılması. AfiĢ yapımına yönelik içerik konusunun belirlenmesi ve ilgili görsellerin bir araya getirerek afiģin oluģturulması. Takvim yapımına yönelik konu anlatımı ve yapılacak takvimin hazırlık çalıģmalarının yapılması. Takvim yapımında kullanılacak görsellerin bir araya getirilip takvim tasarımının yapılması. Etiket yapımına yönelik konu anlatımı ve yapılacak etiketin hazırlık aģamalarının yapılması. Etiket yapımında kullanılacak görsellerin bir araya getirilerek uygun Ģekil ve görüntüde etiket tasarımının yapılması. Kitap kapağı yapımına yönelik konu anlatımı ve yapılacak kitap kapağının hazırlık çalıģmalarının yapılması. Kitap kapağı yapımında kullanılacak görsellerin bir araya getirilip kitap kapağı tasarımının yapılması. Yapılan görsel çalıģmaların baskıya ve sunuma hazır hale getirilmesi. Yapılan görsel çalıģmaların sınıf içi sunumlarını, analiz ve değerlendirilmesi.

3 GRF TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ Dersin İçeriği: Nokta-Çizgi. Açık-koyu, IĢık-gölge. Tasarı Ġlkeleri (Form ÇağrıĢımları ve Kompozisyon). Renk. Renklendirme. Doku. Strüktür. UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -II Dersin İçeriği: Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin Ġlanı Halifeliğin Kaldırılması. Kıyafet Düzenlenmesi ġapka Ġnkılabı Harf Dil Tarih Ġnkılabı ve Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması Tekke Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması. Takvim Saat Ölçü Sistemindeki DeğiĢiklikler ve 1924 Anayasaları ve Hukuk Ġnkılabı Kadın Hakları ve Ġnsan Hakları Kavramları. Eğitim Ġnkılabı Önemi. ġeyh Sait Menemen ve Suikast GiriĢimi. Çok Partili Dönem Terakkiperver ve Serbest Fırka. Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik Ġnkılapçılık. Devletçilik Halkçılık Ġlkeleri. Atatürkçü DüĢünce Sistemi. Atatürk Devri DıĢ Politikası. Montrö Boğazlar SözleĢmesi Hatay Sorunu. II.Dünya SavaĢı UNV TÜRK DILI II Dersin İçeriği: Doğru Anlatımın KiĢisel ve Toplumsal ĠletiĢimdeki Önemi. Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri. Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri. Yazım kuralları. Noktalama ĠĢaretleri. Anlatım bozuklukları. UNV ĠNGĠLĠZCE II Dersin İçeriği: Past Simple, Questions, Negatives, Time Expressions. Count and uncount nouns, I like and I d like. Some/any/how much/how many. Comparative adjectives, have got, superlative adjectives. In/at/on for places, Present Continuous. Present simple or continuous, something/nothing. Going to future, Infinitive of purpose. Present perfect, ever and never, yet and just. Tense revision. UNV TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ,5 Dersin İçeriği: Ġnternetle ilgili genel bilgiler. Ġnternet tarayıcıları kullanım. Mail hesabı açmak, kullanmak, Messenger kullanımı. Blog hesabı açmak ve kullanmak. Powerpoint ile sunum hazırlama. Slayt tasarımı ve slayt düzeni kullanmak. Sunuların biçimlendirilmesi. Sunulara efektler eklemek. Çizim çubuğunu kullanmak. Excel de tablo tasarımı. Veri giriģi. Rapor oluģturma ve düzenleme. Formüller ve Grafikler.

4 GRF BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GRAFĠK TASARIMI-II Dersin İçeriği: Bilgisayarda Temel Düzenlemeler, Harf/Rakam/Yazı Düzenlemeleri, Tipografik Düzenlemeler. Tasarım öncesi hazırlık. Kurumsal kimlik. Kartvizit/BaĢlıklı kağıt (Antetli Grubu). Amblem/Logo. Davetiyeler / Takdir-TeĢekkür belgesi. BroĢür GRF SANAT TARĠHĠ Dersin İçeriği: Sanat ve Sanat tarihi ile ilgili kavram ve terim tanımlamaları. Tarih Ģeridi üzerinde, sanatın kronolojik geliģimi. Sanatın doğuģu, tarih öncesi ilk primitif sanat eserleri. Arkaik Sanat özellikleri. Mısır Sanatı. Mezopotamya Sanatı, Anadolu Uygarlıkları. Çin ve Hint Sanatı. Klasik Sanat Özellikleri, Yunan ve Roma Sanatı. Erken Ortaçağ, Ortaçağ Avrupa, Rönesans. Neoklasizm, Romantizm, Realizm. Empresyonizm, Ekspresyonizm, Fovizm. Kübizm, Fütürizm. Dadaizm, Sürrealizm. Soyut sanat akımları ve sonrası sonrası kavramsal sanat. GRF TEMEL FOTOĞRAF Dersin İçeriği: Fotoğraf kavramı ve önemi. Fotoğrafın tarihçesi. Türlerine göre fotoğraf makineleri. Film, algılayıcılar. Objektifler, enstantane/diyafram iliģkisi.. IĢık kaynakları ve türlerinin fotoğrafa etkileri. Fotoğraf çekimi ve değerlendirme. Fotoğrafta kompozisyon. Portre çekim uygulama. ISO/ASA değerlerinin fotoğrafa etkileri ve uygulama. Diyafram/Enstantane değerlerinin fotoğrafa etkileri ve uygulama. Farklı yaklaģımlar; sanatsal, endüstriyel, ticari vb fotoğraf etkinlikleri. Sunum hazırlama (Fotoğraf sergisi, fotoğraf proje, slayt gösterisi vb) GRF GRAFĠK ÜRETĠM TEKNĠKLERĠ Dersin İçeriği: Baskı ve renk ayrımı: Renk, ıģık, ıģık ile renk, pigmentler ile renk, duyusal algı olarak renk. Baskı öncesi hazırlık, Renk Ayrımı, renk ayrımı terimleri. Film çıkıģ, montaj ve kalıp. Kağıt: Temel özellikleri, su yönü. Kağıt türleri, marj ayarları. Kağıt seçimi, kağıt üzerine özel uygulamalar. Kağıt formalama ve katlama. Baskı teknikleri: Tipo baskı, serigrafi baskı. Ofset baskı, flekso baskı.. Tifdruk baskı ve dijital baskı. Baskı sonrası iģlemler.

5 GRF GÖRSEL ĠLETĠġĠM VE GRAFĠK TASARIM Dersin İçeriği: Görsel ĠletiĢimin tarihçesi. Semboller ve Görsel ĠletiĢim. Görsel ĠletiĢimde Anlama ve Anlamlandırma. Görsel Algı ve Algılama Ġlkeleri. Ġsotype. Grafik Tasarım ve Tasarım Süreci. Grafik Simgeler. Piktogramlar. GRF YAZI-TĠPOGRAFĠ Dersin İçeriği: Yazının tarihsel süreci. Yazı karakterlerinin anatomik özellikleri. Harflerin yanyana kullanılabilme özellikleri. Majiskül harfler. Miniskül harfler. Harf kesitleri ile uygulama. Harfin yanyana kullanılabilme özellikleri (Espas). Kelime ve satır arası boģluk düzenlemeleri. Farklı yazı karakterleri. Soyut ve somut kavramlarda kullanılacak karakterleri seçerek uygulama. Karakterin özelliklerini bozmadan, yeni karakterlerin araģtırmasını yapma. Karakter araģtırmaları ile öğrendiği bilgileri kelimelere uygulama. GRF ÖZGÜN BASKI Dersin İçeriği: Özgün baskı tekniği. ġablon baskı tekniğini hazırlama. Yüksek baskı tekniği. Linol baskı tekniğini hazırlama. Linol baskı tekniğini uygulama. Ağaç baskı tekniğini hazırlama. Ağaç baskı tekniğini uygulama GRF ĠLLÜSTRASYON Dersin İçeriği: Hayvan Figür Çizimi Ve Hacimlendirme: 1. Hayvan figürü çizimi. Kitap Kapağı Resimleme: 1. Kitap türlerine göre kapak resimleme. 2. Sulu boya tekniği ile illüstrasyon çalıģmaları. 3. Çocuk kitapları (masal, hikaye) resimleme. AfiĢ Ġllüstrasyonu.1. AfiĢ türleri. 2. AfiĢ teknikleri. Storyboard: 1. Storyboard tanımı. 2. Kullanım alanları. 3. Reklam sektöründe storyboard. 4. Teknikler 5. Storyboard Örnekleri. 6- Storyboard (uygulama çalıģması). Tamamlanan storyboard çalıģmalarının değerlendirilmesi ve sunuma hazır duruma getirilmesi.

6 GRF KALĠGRAFĠ-I Dersin İçeriği: Yazının tarihsel geliģimine giriģ, Roma alfabesinde form, oran ve denge. Roma yazı biçemlerinin geometrik yapısı, Kaligrafi tekniğinin temel özellikleri. Kaligrafi tekniğinin temel özellikleri. Kesik uçlarla temel dik harf uygulamaları: Alfabe; majiskül harfler. Kesik uçlarla temel dik harf uygulamaları: Alfabe; miniskül harfler. Kesik uçlarla eğik harf uygulamaları. Alfabe; majiskül harfler. Kesik uçlarla eğik harf uygulamaları. Alfabe; miniskül harfler Kesik uçla kaligrafik karakterleri uygulama. Kesik uçla kaligrafik karakterleri uygulama. Kaligrafi tekniği ile metin oluģturma. Kaligrafi tekniği ile insiyal oluģturma Kaligrafi tekniği ile metin kompozisyonları oluģturma. GRF GRAFĠK ANĠMASYON Dersin İçeriği: Konuya Uygun Animasyon. Araç paneli. Vektör araçları Vektör araçları, metin düzenleme iģlemleri. Renk, kontur ve dolgu uygulamaları, canlı filtreler. Canlı filtreler. Katman iģlemleri. Sayfalar. Hareketli Resimler. Slayt gösterisi. Optimizasyon ve dıģa aktarma. Web tasarım editörü ile çalıģma GRF KURUM KĠMLĠĞĠ TASARIMI Dersin İçeriği: Kurumsal Kimlik Nedir? Kurumsal Kimlik Dizaynının Süreçleri. Yaratıcı Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları. Kurumsal Kimlik Dizaynının Süreçleri. Adobe uygulamaları - Logo tasarımı. Adobe uygulamaları - kurumsal renk analizi ve renk spektrumu. Adobe uygulamaları - kurumsal tipografi. Adobe uygulamaları - kartvizitantetli kağıt-zarf tasarımı. Adobe uygulamaları - kurumsal unsurların tasarımı. Kurumsal Kimlik Tasarımı Sunumları. Sunum değerlendirmeleri. UNV YAYIN GRAFĠĞĠ Dersin İçeriği: Dergi tasarımı ve özellikleri. Sayfa mizanpaj programı. Gazete sayfası tasarımı. Ġlan-reklâm sayfaları. Verilen ölçülere göre baģlık çıkarma ve haberi düzenleme. Kültür sanat sayfası tasarlama. Ekonomi ve arka sayfa hazırlama. Kapak ve arka kapak sayfası hazırlama. Dergiye Ġlan sayfaları Hazırlama. Spor/magazin sayfası tasarlama. Birinci sayfa ve master sayfa tasarlama,

7 MYO PERSPEKTĠF Dersin İçeriği: Doğru çizimleri yapmak Temel geometrik formların çizimini yapmak. Temel geometrik formların çizimini yapmak. Geometrik formların tek kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. Ġç mekan kompozisyonları tek kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. DıĢ mekan kompozisyonları tek kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. Geometrik formların iki kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. Fotoğraf üzerinde nesnelerin iki kaçıģ noktalı analizini yapmak. Ġç mekan kompozisyonları iki kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. DıĢ mekan kompozisyonları iki kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak. Fotoğraf üzerinde nesnelerin üç kaçıģ noktalı analizini yapmak. Geometrik formların üç kaçıģ noktalı perspektif çizimini yapmak GRF BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TĠPOGRAFĠ Dersin İçeriği: Vektörel ve dijital programlarda tipografi olanakları, tipografinin imaj ya da imajlarla kullanımı. Grafik tasarımda tipografinin önemi ve grafik ürünlere yansımaları. Kompozisyon ilkeleri ve tipografik tasarımlara uyarlanıģı. Tipografik tasarımda iģlevsellik, estetik, özgünlük ve dikkat çekicilik. Tipografide renk kullanımı. Tipografik tasarımlarda görsel hiyerarģi. Proje uygulama çalıģmaları. GRF GRAFĠK SANATI TARĠHĠ Dersin İçeriği: Doğu yazıları. Batı yazıları. Kağıdın BulunuĢu. Rönesans Döneminde Grafik Tasarım. Endüstri dönemi ve sonrası dönemlerde grafik sanatı. Fotoğrafın bulunuģu. Litografinin bulunuģu. Tipografinin bulunuģu. Art ve Crafts akımı. Art Noveau akımı. Yirminci yüzyıl ve sonrası dönemlerde grafik sanatı. Cumhuriyet sonrası grafik sanatı geliģimi

8 GRF ĠLETĠġĠM VE REKLAMCILIK BĠLGĠLERĠ Dersin İçeriği: ĠletiĢim kavramı ve tanımı. ĠletiĢimin önemi ve gerekliliği. ĠletiĢim süreci ve öğeleri I: Kaynak, ileti, kanal, alıcı ĠletiĢim süreci ve öğeleri-ii: Kodlama, kodaçma, geri bildirim ĠletiĢim süreci ve öğeleri-iii: Toplayıcı Yankı, gürültü, seçici algı Etkili iletiģim kurma becerisi ĠletiĢim türleri: KiĢinin kendisiyle iletiģimi ve kiģilerarası iletiģim Sözlü ve sözsüz iletiģim Grup iletiģimi ve örgütsel iletiģim Kitle iletiģimi Kitle iletiģiminin toplumsal ve kültürel iģlevleri ĠletiĢim türlerinin karģılaģtırılması ĠletiĢim ve reklam bağlantısı Reklamın tarihçesi. Reklamın diğer bilim ve sanatlarla iliģkisi Toplumsal, ekonomik, kültürel ve yasal açıdan reklam. Reklam Süreci. Reklamcılıkta ölçme ve sınama yöntemleri. Reklam ajansı türleri ve reklam ajanslarında genel örgütlenme Ģekilleri. Reklam Araçları: Basılı Reklam Ortamları Reklam Araçları:Yayın Yapan Reklam Ortamları Reklam Araçları: Diğer reklam Ortamları. Reklam ve Yaratıcılık GRF WEB GRAFĠĞĠ TASARIMI Dersin İçeriği: Dijital ortamlardan biri olan webin olanak ve faydalarının irdelenmesi ve dijital ortamda hazırlanan arayüzlerin kritiği, örneklerin incelenmesi. Projenin ilgili programlar ile html hale getirilmesi. Projenin ilgili programlar ile interaktif hale getirilmesi. Onaylanan projelerin gerekli programlar yardımı ile dijital ortamda uygulanması ve değerlendirmesi GRF KALĠGRAFĠ-II Dersin İçeriği: Kaligrafi grafik tasarım iliģkisi. Kaligrafinin grafik tasarımda kullanım alanları, Kaligrafik Logotype. 1. Uygulama: Kaligrafik Logotype. ÇeĢitli malzemelerle deneysel kaligrafi uygulamaları. Kaligrafinin görsellerle birlikte kullanılması 2. Uygulama: - Kitap kapağında kaligrafi. 2. Uygulama: - Kitap kapağında kaligrafi. 3. Uygulama: Kartpostalda kaligrafi kullanımı. 4.Uygulama: Etiket ve ambalajlarda kaligrafi. 4.Uygulama: Etiket ve ambalajlarda kaligrafi. 5. Uygulama: AfiĢte kaligrafi.

9 GRF BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ĠLLÜSTRASYON Dersin İçeriği: Birinci proje: VĠNYET ÇĠZĠMĠ 1. Vinyet nedir 2. Vinyetin kullanım alanları 3. Vinyet çizim örnekleri. Vinyet tasarımında konunun belirlenip eskiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. Vinyet tasarımında taslakların üzerinde çalıģılması. Vinyet tasarımında taslakların son Ģekline alması dijital tekniklerle uygulanmsı. Ġkinci proje: ÇOCUK HĠKÂYELERĠ RESĠMLEME 1. Klasik çocuk hikâyeler 2. Tipleme (karakter) 3. Örnek çalıģmalar. ÇOCUK HĠKÂYELERĠ resimlemede eskiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. ÇOCUK HĠKÂYELERĠ resimlemede taslakların üzerinde çalıģılması, dijital tekniklerle uygulanması. Üçüncü proje: REKLAM STORYBOARDU 1.Storyboard tanımı 2. Kullanım alanları 3. Reklam sektöründeki storyboard hazırlama. ÇeĢitli tekniklerle hazırlanmıģ örnek çalıģmalar. Storyboard hazırlamada eskiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. Storyboard hazırlamada taslakların üzerinde çalıģılması. Storyboard hazırlamada taslakların üzerinde çalıģılması, dijital tekniklerle uygulanması. Storyboard çalıģmasının yazılı metaryallerle birlikte son Ģeklinin verilmesi çalıģmanın amacına uygun olarak sunulması. GRF PORTFOLYO TASARIMI Dersin İçeriği: AraĢtırma Konularını Seçme. Kaynak AraĢtırması Yapma. AraĢtırma Sonuçlarını Değerlendirme. AraĢtırma Sonuçlarını Rapor Hâline DönüĢtürme. Portfolyo düzenleme. Sunuma Hazırlık Yapma. Sunumu Yapma GRF AMBALAJ TASARIMI Dersin İçeriği: Ambalaj Maketi Tasarımı ve Özellikleri. Ambalaj Eskizi ve Ön ÇalıĢmaları. Ambalajın Yapısal Tasarımı. Ambalaj Üzeri Tasarımı ve Özellikleri. Ambalaj Eskizi ve Ön ÇalıĢmaları. Resim ĠĢleme Programıyla Ambalaj Tasarımı. Ambalaj ÇalıĢmasını Baskıya Hazırlama. Deseni düz (tam ) raport sistemine göre çizme. Deseni yarım ( soter ) raport sistemine göre çizme GRF REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Dersin İçeriği: Markalar ve reklam fotoğrafı. Stüdyonun, makine ve ekipmanları tanıtımı. Makine ve manuel hakimiyet. IĢık ve kompozisyon. Statik ve hareketli çekim. Still life ve modelli çekim. Dijital görüntü iģleme. Still life ürün. 1. Proje tasarım, çekim ve değerlendirme. 2. Proje tasarım, çekim ve değerlendirme. 3. Proje tasarım, çekim ve değerlendirme. Projelerin baskıları, sunum ve değerlendirme.

10 GRF REKLAM GRAFĠĞĠ Dersin Ġçeriği: Dönem boyunca yapılacak projelerin belirlenmesi ve ilk proje konusuna baģlangıç. 1. proje ile ilgili örneklerin incelenmesi, ilk araģtırmalar üzerine sınıfta tartıģma.. Proje ile ilgili ilk eksiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. Onaylanan eksizlerin sayısal ortama aktarılarak uygulanması. Tasarımların bilgisayar ortamında sonuçlandırılması ve teslim. 2. proje konusuna baģlangıç. Proje ile ilgili örneklerin incelenmesi, ilk araģtırmalar üzerine sınıfta tartıģma. Proje ile ilgili ilk eksiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. Onaylanan eksizlerin sayısal ortama aktarılarak uygulanması. 3. proje konusuna baģlangıç. Proje ile ilgili örneklerin incelenmesi, ilk araģtırmalar üzerine sınıfta tartıģma. Proje ile ilgili ilk eksiz ve fikirlerin tartıģılması ve geliģtirilmesi. Onaylanan eksizlerin sayısal ortama aktarılarak uygulanması. Tasarımların bilgisayar ortamında sonuçlandırılması ve teslim.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL LERİ ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS AIT181 Atatürk

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı,

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi)

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği A- BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BPR-101 Programlama Temelleri 3 1

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GRT 111 TEMEL GRAFİK TASARIM (0+0+6) 3 AKTS 8 (Basic Graphic Design) Grafik tasarım öğelerini kullanarak kavrama yönelik kompozisyon denemeleri. Çizgi, leke,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ UNV 130103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin Ġçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi

Detaylı

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği A- BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BGT-101 Sosyal Sorumluluk ve Etik

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı