Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri"

Transkript

1 Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Neşe Nur USER*, Özgür KARCIOĞLU** * Sakarya Devlet Hastanesi, SAKARYA ** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, İlk ve Acil Yard m Anabilim Dal, İZMİR ÖZET Amaç: Bu kesitsel çalışmada acil servis hastalarında sodyum (Na), potasyum (K), kan üre azotu (BUN), kreatinin ve glikoz anormalliklerini ve tedavi gereksinimlerini belirlemede azalmış oral alım, kusma, kronik hipertansiyon, diüretik kullanımı, kas güçsüzlüğü, etyolojisi bilinmeyen yeni nöbet, elektrolit bozukluğu öyküsü, alkolizm, 65 yaş ve üzerinde olmak ve bozulmuş bilinç düzeyini içeren modifiye Lowe kriterleri (MLK) nin uygunluğunu belirlemek amaçlandı. Yöntem: Çalışma süresince kendilerinden Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinden herhangi biri istenmiş olan toplam 1711 hastanın (771 i erkek, 940 ı kadın; erkek/kadın= 0.82) dosya kayıtları incelenerek demografik özellikleri, istenen tetkik ve sonuçları kaydedildi. MLK nın tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede duyarlılığı, özgüllüğü, prediktif değeri araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 1711 olgudan 916 (%53.5) sında MLK dan bir veya birkaçı vardı. Yediyüzdoksanbeş olguda (%46.5) ise kriterlerin hiçbiri bulunmuyordu. Na istenen 780 (%45.6) hastadan 225 (%28.8) inin sonucu anormaldi ve 22 (%9.8) sine tedavi uygulandı. Tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %81.82 dir. Tedavi gerektiren anormal K sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %93.33 tür. Anormal BUN sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %82.63 tür. Kreatinin tetkiki için anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %66.98 bulundu. Glikoz tetkiki için tedavi gerektiren sonuçları belirlemede duyarlılık %79.59 idi. Yorum: Çalışmamızda, tedavi gerektiren Na, K, BUN ve glikoz anormalliklerini belirlemede MLK nın kullanılabileceği sonucuna ulaştık. Bunun yanında MLK kreatinin anormalliklerini belirlemek için uygun bir ölçüt değildir. Anahtar Kelimeler: Kan biyokimyası, Lowe kriterleri, acil servis SUMMARY Value of Lowe s Clinical Criteria in Rational Ordering of Blood Chemistry Tests in Emergency Department Objective: The purpose of this cross-sectional study was to evaluate the predictive abilities of Lowe s criteria (LC), which included poor oral intake, vomiting, chronic hypertension, diuretic ingestion, recent seizure, musc- 77

2 User NN, Karcıoğlu Ö le weakness, age greater than 65 years, alcoholism, abnormal mental status, and recent history of electrolyte abnormality to detect significant abnormalities of Na, K, BUN, creatinine or glucose in emergency department population. Method: One thousand and seven hundred eleven patients (771 male and 940 female) on whom the emergency physician ordered Na, K, BUN, creatinine or glucose levels were followed by chart review. Results: Na test was ordered in 780 (%45.6) patients (45.5%) and 225 (28.8%) had values beyond laboratory s normal ranges, but only 22 (9.8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 81.82%. K test was ordered in 798 patients (46.6%) and 186 (23.3%) had abnormal levels, but only 15 (8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 93.33%. BUN test was ordered 835 patients (48.8%) and 259 (31%) had abnormal results. The sensitivity of LC was % Creatinine test was ordered 826 (48.2%) patients and 212 (25.6%) displayed abnormal levels. The sensitivity of LC was 66.98%. Glucose test was ordered 1078 (63%) patients and 201 results (18.6%) were out of normal ranges, but only 49 (24.3%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 79.59%. Conclusion: Although no set of clinical criteria can underestimate the need for clinical judgement, use of a set of clinical criteria could substantially decrease Na, K, BUN and glucose ordering without compromising patient care, but LC were not proved useful in decreasing the number of creatinine orders. Key Words: Blood chemistry, Lowe s criteria, emergency department GİRİŞ Klinik problem çözümünde hedef, hastan n sorununun doğru tan nmas ve buna yönelik etkili tedavinin başlanmas d r (1,2). Hastay değerlendirmede en büyük pay klinik deneyimindir. Yard mc testler yaln zca tedaviyi değiştirecekse veya diğer tan lar d şlamak için gerekliyse istenir (2). Laboratuvar testleri ve grafiler acil servise başvuran hastalarda toplam tedavi maliyetinin %10-25 ini oluşturur (3). Sodyum (Na), potasyum (K), kan üre azotu (BUN), kreatinin ve glikoz düzeyi en s k istenen testlerdendir (4-9). Acil servis hastas ndan iyi bir klinik değerlendirme yap lmadan tetkik istenmesi; hastan n acil serviste kal ş süresini uzat r, tan ve tedaviyi aksat r ve maliyeti artt r r (2,10). Hekimlerin eğitimi yoluyla tetkik istemlerinin azalt lmas na yönelik çal şmalar vard r (11-13). Acil servislerde serum elektrolit panelinin seçici istenmesini sağlamaya yönelik çal şmalarda, belli özellikleri taş mayan olgularda klinik olarak anlaml elektrolit bozukluğu gözlenmemiştir (5-7,14). Bu klinik özellikler modifiye Lowe kriterleri (MLK) olarak tan mlanm şt r ve azalm ş oral al m, kusma, kronik hipertansiyon (HT), diüretik kullan m, kas güçsüzlüğü, etyolojisi bilinmeyen yeni nöbet, elektrolit bozukluğu öyküsü, alkolizm, 65 yaş ve üzerinde olmak ve bozulmuş bilinç düzeyini içerir (5). Bu çal şmada test istenmesinde hatalar azaltmak için geliştirilen MLK n n toplumumuza uygunluğunun değerlendirilmesi ve acil servislerde çal şan hekimlerin bilgilendirilmesi hedef al nd. Bunun yan nda, acil servise başvuran hangi hastalardan Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz testlerinin istendiğini; bu testlerin hangi hastalar n tan ve tedavisinde hekime yard mc olacağ n belirlemek amaçland. GEREÇ ve YÖNTEM Bu kesitsel çal şmada, 01 Mart Nisan 1998 tarihleri aras ndaki 2 ayl k dönemde üniversitemiz acil servisine başvurmuş olan, 17 yaş ndan büyük bütün hastalar n dosyalar incelendi. Kendilerinden Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinden herhangi biri istenmiş olan toplam 1711 hastan n dosya kay tlar incelenerek demografik özellikleri kaydedildi. Başvuran hastalarda; Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin istenip istenmediği; tetkik istenenlerde sonucun hastan n tedavisinde değişikliğe yol aç p açmad ğ ; hastalar n MLK ve belli klinik özellikleri taş y p taş mad ğ ve tetkik sonuçlar n n biyokimya laboratuvar n n referans değerlerine göre normal olup olmad ğ bilgisayar ortam na kaydedildi. Veriler SPSS 8.0 program yla χ 2 analizi, Yates düzeltmesi, Fisher s χ 2 ve Student s t-test uygulanarak değerlendirildi. Her bir klinik özelliğin Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin anormal gelmesini belirlemedeki duyarl l k, seçicilik, NPD ve PPD si hesapland. BULGULAR Çal şmaya 771 (%45.1) i erkek ve 940 (%54.9) kad n toplam 1711 hasta al nd. Bu hastalar n yaş ortalamas 51.3 ± 17.7 dir. Kad n ve erkek hastalar n yaş ortalamalar (s ras yla 52.1 ± 17.7 ve 51.0 ± 18.6) aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark saptan- 78

3 mad (p= 0.093). Çal şmaya al nan hastalarda tetkik istenme s kl ğ, gelen normal ve anormal sonuç oranlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Çal şmaya al nan 1711 hastan n 780 (%45.6) inden Na ölçümü istendi. Bu hastalar n 225 (%28.8) inin sonucu anormaldi. Na düzeyi anormal gelen 225 hastan n 22 (%9.8) sine tedavi uyguland. Çal şmaya al nan 1711 hastan n 798 (%46.6) inden K ölçümü istendi. Bu hastalardan 186 (%23.3) s n n sonucu anormaldi. Tetkik sonucu anormal gelen hastalar n 15 (%8.1) ine tedavi uyguland. Olgular n 835 (%48.8) inden BUN ölçümü istendi. Bu hastalardan 259 (%31.0) unun sonucu anormaldi. BUN düzeyi anormal gelen hastalar n yaş ortalamas diğerlerinden daha yüksekti ve aradaki bu fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.000). Çal şmaya al nan 1711 hastan n 826 (%48.3) s ndan kreatinin ölçümü istendi. Bu hastalardan 212 (%25.7) sinin sonucu anormal geldi. Olgular n 1078 (%63.0) inden glikoz ölçümü istendi. Bu hastalardan 201 (%18.6) inin sonucu anormal geldi. Glikoz düzeyi anormal gelen hastalar n yaş ortalamas daha yüksekti ve aradaki bu fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.000). Glikoz düzeyi anormal olan hastalar n 49 (%24.4) una bu anormallikle ilgili tedavi uyguland. Glikozla ilgili tedavi uygulanan hastalar n yaş ortalamas diğerlerinden daha düşüktü ve aradaki fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.001). Çal şmaya al nan hastalarda klinik özelliklerin dağ - l m ve klinik özelliklere göre tetkik istenme s kl ğ Tablo 2 de gösterilmiştir. Çal şmaya al nan hastalar n 916 (%53.5) s nda MLK dan bir veya birkaç vard. MLK dan herhangi birini taş yan hastalar n anormal Na düzeyi (p= ) ve Na ile ilgili tedavi yap lmas (p= ) aç s ndan diğer hastalardan istatistiksel olarak fark yoktu. MLK dan herhangi birini taş yan hastalar n anormal K düzeyi (p= ) aç s ndan diğer hastalardan istatistiksel olarak fark yoktu. MLK y taş yan hastalara daha yüksek oranda K ile ilgili tedavi uyguland ve aradaki bu fark istatistiksel olarak anlaml yd (p= ). BUN incelemesi 835 hastadan istendi. Bunlar n 571 i MLK y taş rken, 264 ü taş m yordu. MLK y taş yanlar n %37.5 inin BUN düzeyi anormal bulunurken, taş mayanlar n %17.5 inde anormal sonuç elde edildi. MLK y taş yan ve taş mayan olgular aras nda BUN düzeyi anormalliği aç s ndan bulunan fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (χ 2 Yates = , SD= 1, p= ). MLK dan herhangi birini taş yan hastalar kreatinin düzeyinin anormal gelmesi aç s ndan diğer hastalarla karş laşt r ld ğ nda aralar nda istatistiksel olarak anlaml bir fark saptanmad (p= ). Kan glikoz incelemesi 1078 hastadan istendi. Bunlar n 712 si MLK y taş rken, 366 s taş m yordu. MLK y taş yanlar n %21.6 s n n glikoz düzeyi anormal bulunurken, taş mayanlar n %12.6 s nda anormal sonuç elde edildi. MLK dan hiçbirini taş - mayan 46 hastan n glikoz düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 10 (%21.7) u bu çal şmada değerlendirilen klinik özelliklerin hiçbirini taş m yordu, bunlar n ikisine tedavi uygulanmas gerekti. MLK y taş yan ve taş mayan olgular aras nda glikoz düzeyi anormalliği aç s ndan bulunan fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (χ 2 Yates = , SD= 1, p= ). Ancak glikozla ilgili tedavi aç s ndan aradaki fark istatistiksel olarak anlaml değildi (p= ). MLK dan hiçbirini taş mayan 2 hastaya hem Na hem K tedavisi gerekmiş ve bir diğerine Na ile ilgili tedavi uygulanm şt r. MLK dan hiçbirini taş mayan 63 hastan n Na düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 48 (%76.1) i bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k Tablo 1. Tetkik istenen hastalar n sonuçlar n n dağ l m. Anormal Normal Toplam Tetkikler Sayı % Sayı % Sayı % Sodyum Potasyum BUN Kreatinin Glikoz

4 User NN, Karcıoğlu Ö Tablo 2. Hastalarda klinik özeliklerin dağ l m ve tetkik istenme s kl ğ. İstenen tetkikler Özellik var Sodyum Potasyum BUN Kreatinin Glikoz Klinik özellikler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Diabetes mellitus Akut nörodefisit Kronik HT Diüretik kullanımı Alkolizm Senkop Konvülziyon İnatçı kusma Oral alım azalması Akut bilinç bozukluğu Kronik böbrek hastalığı yaş üzeri olmak Malignite Kronik karaciğer hastalığı Akut intoksikasyon Crush sendromu Gastrointestinal kanama MLK gözlenen klinik özellik diabetes mellitus (DM) oldu. MLK y taş mayan ve Na ile ilgili tedavi uygulanmas gereken hastalar n 2 si diyabetikti ve 1 i de malignite hastas yd. MLK dan hiçbirini taş mayan 895 olgudan 56 (%6.2) s n n K düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 42 (%75) si bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. MLK dan hiçbirini taş mayan 45 hastan n BUN düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 30 (%66.6) u bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. MLK y taş mayan 70 hastan n kreatinin düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 42 (%60) si bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. Olgularda saptanan klinik özellikler ve Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz anormalliklerinin bu özelliklere göre bulunma s kl ğ dağ l mlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Bu çal şmada hastalarda Na anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. Na anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. Na tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. Na tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellikler gastrointestinal sistem (GİS) kanamas ve kronik karaciğer hastal ğ d r. K anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. K anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. K tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt MLK d r. K tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellik GİS kanamas d r. BUN anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. BUN anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt oral beslenmenin azalmas ve Crush sendromu, seçiciliği en düşük olan da MLK d r. Kreatinin anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. Ancak kreatinin anormalliği aç s ndan se- 80

5 çiciliği en yüksek olan klinik ölçütler Crush sendromu ve kronik böbrek yetmezliği, en düşük olan da MLK d r. Glikoz anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. Ancak glikoz anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. Glikoz tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt DM olmuştur. Glikoz tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellikler Crush sendromu ve akut intoksikasyondur. MLK n n her bir test için duyarl l ğ, seçiciliği, PPD ve NPD si, Tablo 3 te gösterilmiştir. TARTIŞMA Tan sal testlerin klinik kriterlere dayanarak istenmesinin hasta bak m kalitesini artt rd ğ na ilişkin yay nlar bulunmaktad r. van Walraven ve arkadaşlar yapt klar çal şmada, klinik k lavuz ilkeler geliştirilmesi ve panel test isteminden vazgeçilmesi ile tetkik isteklerinde azalma sağlanabileceğini bulmuşlard r (15). Takemura ve arkadaşlar yapt klar çal şmada, hasta bak m maliyetlerini azaltmada test panel istemlerinden vazgeçilmesi ve klinik protokollere uygun tetkik istenmesinin etkili olduğunu savunmaktad rlar (16). Lyon ve arkadaşlar, test panel istenmesinin engellenmesinin tetkik istemlerini %38 azaltt ğ n bulmuşlard r (7). Hindmarsh ve arkadaşlar ile Pritts ve arkadaşlar çal şmalar nda, tan sal testlerin uygun kullan m n n sağlanmas için hekimlerin eğitimi ve hastal klara özel algoritmlerin kullan lmas etkili bulunmuştur (17,18). Hastanemiz acil servisinde serum biyokimya tetkikleri panel olarak değil, tek tek istenmektedir. Bu avantaj kullanarak çal şmam zda biyokimya laboratuvar n n uygun kullan m aç s ndan Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin her biri için MLK n n kullan lmas n n etkinliğini değerlendirdik. Sandler ve arkadaşlar yapt klar 2 y ll k kombine retrospektif ve prospektif çal şmada, akut olarak başvuran 555 hastadan istenen 2372 acil testin tan ve tedavideki değerlerini araşt rm şlard r (19). Bu testlerin yaln zca 403 (%17) tanesi anormal ve bunlar n yaln zca üçte biri tedavide ve üçte birinden de az teşhiste yard mc d r. En çok istenen BUN ve serum elektrolit konsantrasyonlar yaln zca %7 anormal sonuç vermiştir. Çal şmam zda istenmiş olan tetkiklerin anormal sonuçlanma oranlar şu şekildedir: Na %28.8, K %23.3, BUN %31.0, kreatinin %25.7 ve glikoz %18.6. Sözü geçen çal şmadan daha yüksek oranda anormal sonuç elde etmemiz, tan sal testleri daha seçici istememizle ilişkili olabilir. Lowe ve arkadaşlar, acil servislerde Na, K, Cl ve CO 2 istemleri için seçici kriterler geliştirmeye yönelik 1093 hastada yapt klar çal şmada, MLK y taş - mayan hastalarda klinik olarak anlaml elektrolit bozukluğu gözlenmediğini bulmuşlard r (5). Belirlenen kriterlere ek olarak diyabeti ve böbrek hastal ğ olan kişilerde de serum elektrolit panelinin istenmesinin faydal olacağ öngörülmüştür. Kriter setinin serum elektrolit paneli anormallikleri için duyarl l ğ %98.8 hesaplanm şt r. Biz bu çal şmada, MLK n n duyarl - l ğ n anormal test sonuçlar ve tedavi gereksinimi için daha düşük hesaplad k. Biyokimya testlerinin hastan n tan s na etkisi çal şmam zda dikkate al nmam şt r. Ayr ca, panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lm şt r. Daha düşük sonuçlar elde etmemiz yöntemdeki bu farkl l klardan kaynaklanm ş olabilir. Tablo 3. Lowe kriter setinin her bir test için tan mlay c özellikleri. Duyarlılık Seçicilik PPD NPD Sodyum Sodyum tedavi Potasyum Potasyum tedavi BUN Kreatinin Glikoz Glikoz tedavi

6 User NN, Karcıoğlu Ö Lowe ve arkadaşlar, başka bir hasta popülasyonunda 982 olguda yapt klar prospektif çal şmada Na, K, Cl, CO 2, glikoz, BUN ve kreatinin testlerinden oluşan bir panel için MLK n n kullan l p kullan lamayacağ n araşt rm şlard r (6). MLK n n klinik olarak anlaml panel test anormalliğine duyarl l ğ %94.4, seçiciliği %27.8, PPD si %18.2 ve NPD si %96.7 olarak hesaplanm şt r. MLK y taş mayan hastalarda klinik olarak anlaml panel test sonucu beklenmemesi gerektiği sonucuna ulaşm şlard r. Çal şmam zda MLK n n duyarl l ğ, tedavi gereken K anormallikleri için Lowe ve arkadaşlar n n çal şmas n n sonucuna yak n ve diğer testler için daha düşük hesaplad k. Seçicilik, tedavi gerektiren glikoz anormalliği d ş nda bütün testler için daha yüksek bulundu (6). Diğer testlerde daha farkl sonuçlar elde etmemiz, panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lmas ndan kaynaklanm ş olabilir. NPD tedavi gerektiren K anormallikleri d ş nda Lowe ve arkadaşlar - n n çal şmas ndaki değerden düşüktür (6). Prediktif değerlerdeki farkl l klar panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lmas ndan kaynaklanm ş olabilir. Ayr ca, NPD nin genel olarak daha düşük hesaplanm ş olmas testlerin daha seçici istenmesiyle ilgili olabilir (2). Çal şmam zda 826 (%48.2) hastadan kreatinin tetkiki istendi. MLK y taş mayan 70 (%8.4) ve toplam 212 (%25.7) olgunun kreatinin düzeyi anormal bulundu. MLK n n kreatinin için duyarl l ğ %66.98, seçiciliği %31.11, PPD %25.13 ve NPD %73.18 olarak hesapland. Olsen ve arkadaşlar kreatinin tetkikine yönelik olarak klinik kriterleri değerlendirdiği çal şmada, IV kontrast madde verilmesi planlanan 640 erişkin hastay incelemişlerdir (20). Hastalarda 60 yaş üzerinde olmak DM, HT, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastal ğ, ağ r karaciğer hastal ğ ve diğer anlaml hastal k öyküsü kaydedilmiştir. Çal şmaya al nan bütün hastalardan kreatinin tetkiki istenmiştir. Otuzbeş hastada kreatinin tetkik sonucu anormaldir. Kriter setinin duyarl l ğ %77, seçiciliği %89, PPD si %30 ve NPD si %99 olarak hesaplanm şt r. Bizim çal şmam zda kreatinin tetkiki için MLK n n duyarl l k ve seçiciliği, Olsen ve arkadaşlar n n kulland ğ kriter setinden daha düşüktür (20). Bu sonuçlara dayanarak kreatinin düzeyi istenmesinde Olsen ve arkadaşlar - n n kriterlerinin kullan lmas n n gereksiz test istemini azaltmada yararl olacağ n düşünüyoruz. Çal şmam zda tedavi gerektiren Na, K ve BUN anormalliklerini belirlemede MLK n n kullan lmas n n uygun olduğunu saptad k (duyarl l k s ras yla %81.82, %93.33 ve %82.63). Ancak kreatinin anormalliğini tahmin etmede MLK n n duyarl l ğ %66.98 olduğundan bu tetkik için Olsen ve arkadaşlar n n önerdiği klinik kriter setinin kullan lmas daha uygun olabilir (20). Tedavi gerektiren glikoz anormalliklerini belirlemede MLK n n duyarl l ğ %79.59 olup bu tetkik için kriter setine hastan n diyabetik olmas n n da eklenmesi daha uygun olabilir. MLK n n test paneli yerine Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz testlerinin her biri için ayr ayr değerlendirileceği ileri araşt rmalar n yap lmas biyokimya laboratuvar n n uygun kullan m na yard mc olacakt r. KAYNAKLAR 1. Checchio LM, Como AJ. Electrolytes, BUN, creatinine: Who s at risk? Ann Emerg Med 1986; 15: Chernow SM. Basic biostatistic in diagnostic testing. In: Cantrill SV, Karas S (eds). Cost-Effective Diagnostic Testing in Emergency Medicine: Guidelines for Appropriate Utilization of Clinical Laboratory and Radiology Studies. Dallas: ACEP, 1994: Angell M. Cost containment and the physician. JAMA 1985; 254: Karas S Jr. Cost containment in emergency medicine. JAMA 1980; 243: Lowe RA, Wood AB, Burney RE, et al. Rational ordering of serum electrolytes: Development of clinical criteria. Ann Emerg Med 1987; 16: Lowe RA, Arst HF, Ellis BK. Rational ordering of electrolytes in the emergency department. Ann Emerg Med 1991; 20: Lyon AW, Greenway DC, Hindmarsh JT. A strategy to promote rational clinical chemistry test utilization. Am J Clin Pathol 1995; 103: Willams RM. Distribution of emergency department costs. Ann Emerg Med 1996; 28: Williams RM. The costs of visits to emergency departments. N Engl J Med 1996; 334: Derman AS. STAT (Acil) Test Analizlerinde Testleme Döngü Süresi ve Analitik Kalite Aç s ndan Plazma Kullan m n n Etkileri. İzmir, DEÜTF Uzmanl k Tezi, 1997: Van Walraven C, Naylor CD. Do we know what inappropriate laboratory utilization is? A systematic review of laboratory clinical audits. JAMA 1998; 280: Davidoff F, Goodspeed R, Clive J. Changing test ordering behavior. A randomized controlled trial comparing probabilistic reasoning with cost-containment education. Med Care 1989; 27: Axt-Adam P, van der Wouden JC, van der Does E. Influencing behavior of physicians ordering laboratory tests: A literature study. Med Care 1993; 31:

7 14. Oda J, Tanaka H, Yoshioka T, et al. Analysis of 372 patients with Crush syndrome caused by the Hanshin-Awaji earthquake. J Trauma 1997; 42: van Walraven C, Goel V, Chan B. Effect of population-based interventions on laboratory utilization a time-series analysis. JAMA 1998; 280: Takemura Y, Ishida H, Inoue Y, Beck JR. Common diagnosic test panels for clinical evaluation of new primary care outpatients in Japan: A cost effectiveness evaluation. Clin Chem 1999; 45: Hindmarsh JT, Lyon AW. Strategies to promote rational clinical chemistry test utilization. Clin Biochem 1996; 29: Pritts EA, Duleba A, Olive DL. Evidence-based medicine: Evaluating diagnostic tests. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6: Sandler G. Do emergency tests help in the management of acute medical admissions? BMJ 1984; 289: Olsen JC, Salomon B. Utility of the creatinine prior to intravenous contrast studies in the emergency department. J Emerg Med 1996; 14: YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. Özgür KARCIOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi İlk ve Acil Yard m Anabilim Dal 35340, İnciralt -İZMİR 83

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

Acil serviste kan gazı değerlerinin biyokimyasal değerler yerine kullanılabilirliği

Acil serviste kan gazı değerlerinin biyokimyasal değerler yerine kullanılabilirliği Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Acil serviste kan gazı değerlerinin biyokimyasal değerler yerine kullanılabilirliği Utility of blood gas values in place

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Başlang çtan itibaren yan n zday z AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KVH VE SİGARA BIRAKMA. Mini Ders 3 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

KVH VE SİGARA BIRAKMA. Mini Ders 3 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi KVH VE SİGARA BIRAKMA Mini Ders 3 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi TEMEL SLAYTLAR KVH ve Sigara Bırakma Mini Ders 3 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! 2 AOK-Curaplan Diyabet Tip 2 AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal ğ olan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Orijinal makale Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Oğuz TEKİN 1, Elife ERARSLAN 2, Bünyamin IŞIK 1, Adem

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Biyoteknoloji Yükselen Sektör Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları Kimdir? Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları 1949 yılında Kadın ve Çocuk Hastanesi

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Fikirden Faturaya.. Ürün inovasyonu: pazarda bulunanlardan farklı mamul maddeler Servis inovasyonu: Farklı hizmetlerin yaratılması veya varolan servislerin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı