Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri"

Transkript

1 Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Neşe Nur USER*, Özgür KARCIOĞLU** * Sakarya Devlet Hastanesi, SAKARYA ** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, İlk ve Acil Yard m Anabilim Dal, İZMİR ÖZET Amaç: Bu kesitsel çalışmada acil servis hastalarında sodyum (Na), potasyum (K), kan üre azotu (BUN), kreatinin ve glikoz anormalliklerini ve tedavi gereksinimlerini belirlemede azalmış oral alım, kusma, kronik hipertansiyon, diüretik kullanımı, kas güçsüzlüğü, etyolojisi bilinmeyen yeni nöbet, elektrolit bozukluğu öyküsü, alkolizm, 65 yaş ve üzerinde olmak ve bozulmuş bilinç düzeyini içeren modifiye Lowe kriterleri (MLK) nin uygunluğunu belirlemek amaçlandı. Yöntem: Çalışma süresince kendilerinden Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinden herhangi biri istenmiş olan toplam 1711 hastanın (771 i erkek, 940 ı kadın; erkek/kadın= 0.82) dosya kayıtları incelenerek demografik özellikleri, istenen tetkik ve sonuçları kaydedildi. MLK nın tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede duyarlılığı, özgüllüğü, prediktif değeri araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 1711 olgudan 916 (%53.5) sında MLK dan bir veya birkaçı vardı. Yediyüzdoksanbeş olguda (%46.5) ise kriterlerin hiçbiri bulunmuyordu. Na istenen 780 (%45.6) hastadan 225 (%28.8) inin sonucu anormaldi ve 22 (%9.8) sine tedavi uygulandı. Tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %81.82 dir. Tedavi gerektiren anormal K sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %93.33 tür. Anormal BUN sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %82.63 tür. Kreatinin tetkiki için anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %66.98 bulundu. Glikoz tetkiki için tedavi gerektiren sonuçları belirlemede duyarlılık %79.59 idi. Yorum: Çalışmamızda, tedavi gerektiren Na, K, BUN ve glikoz anormalliklerini belirlemede MLK nın kullanılabileceği sonucuna ulaştık. Bunun yanında MLK kreatinin anormalliklerini belirlemek için uygun bir ölçüt değildir. Anahtar Kelimeler: Kan biyokimyası, Lowe kriterleri, acil servis SUMMARY Value of Lowe s Clinical Criteria in Rational Ordering of Blood Chemistry Tests in Emergency Department Objective: The purpose of this cross-sectional study was to evaluate the predictive abilities of Lowe s criteria (LC), which included poor oral intake, vomiting, chronic hypertension, diuretic ingestion, recent seizure, musc- 77

2 User NN, Karcıoğlu Ö le weakness, age greater than 65 years, alcoholism, abnormal mental status, and recent history of electrolyte abnormality to detect significant abnormalities of Na, K, BUN, creatinine or glucose in emergency department population. Method: One thousand and seven hundred eleven patients (771 male and 940 female) on whom the emergency physician ordered Na, K, BUN, creatinine or glucose levels were followed by chart review. Results: Na test was ordered in 780 (%45.6) patients (45.5%) and 225 (28.8%) had values beyond laboratory s normal ranges, but only 22 (9.8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 81.82%. K test was ordered in 798 patients (46.6%) and 186 (23.3%) had abnormal levels, but only 15 (8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 93.33%. BUN test was ordered 835 patients (48.8%) and 259 (31%) had abnormal results. The sensitivity of LC was % Creatinine test was ordered 826 (48.2%) patients and 212 (25.6%) displayed abnormal levels. The sensitivity of LC was 66.98%. Glucose test was ordered 1078 (63%) patients and 201 results (18.6%) were out of normal ranges, but only 49 (24.3%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 79.59%. Conclusion: Although no set of clinical criteria can underestimate the need for clinical judgement, use of a set of clinical criteria could substantially decrease Na, K, BUN and glucose ordering without compromising patient care, but LC were not proved useful in decreasing the number of creatinine orders. Key Words: Blood chemistry, Lowe s criteria, emergency department GİRİŞ Klinik problem çözümünde hedef, hastan n sorununun doğru tan nmas ve buna yönelik etkili tedavinin başlanmas d r (1,2). Hastay değerlendirmede en büyük pay klinik deneyimindir. Yard mc testler yaln zca tedaviyi değiştirecekse veya diğer tan lar d şlamak için gerekliyse istenir (2). Laboratuvar testleri ve grafiler acil servise başvuran hastalarda toplam tedavi maliyetinin %10-25 ini oluşturur (3). Sodyum (Na), potasyum (K), kan üre azotu (BUN), kreatinin ve glikoz düzeyi en s k istenen testlerdendir (4-9). Acil servis hastas ndan iyi bir klinik değerlendirme yap lmadan tetkik istenmesi; hastan n acil serviste kal ş süresini uzat r, tan ve tedaviyi aksat r ve maliyeti artt r r (2,10). Hekimlerin eğitimi yoluyla tetkik istemlerinin azalt lmas na yönelik çal şmalar vard r (11-13). Acil servislerde serum elektrolit panelinin seçici istenmesini sağlamaya yönelik çal şmalarda, belli özellikleri taş mayan olgularda klinik olarak anlaml elektrolit bozukluğu gözlenmemiştir (5-7,14). Bu klinik özellikler modifiye Lowe kriterleri (MLK) olarak tan mlanm şt r ve azalm ş oral al m, kusma, kronik hipertansiyon (HT), diüretik kullan m, kas güçsüzlüğü, etyolojisi bilinmeyen yeni nöbet, elektrolit bozukluğu öyküsü, alkolizm, 65 yaş ve üzerinde olmak ve bozulmuş bilinç düzeyini içerir (5). Bu çal şmada test istenmesinde hatalar azaltmak için geliştirilen MLK n n toplumumuza uygunluğunun değerlendirilmesi ve acil servislerde çal şan hekimlerin bilgilendirilmesi hedef al nd. Bunun yan nda, acil servise başvuran hangi hastalardan Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz testlerinin istendiğini; bu testlerin hangi hastalar n tan ve tedavisinde hekime yard mc olacağ n belirlemek amaçland. GEREÇ ve YÖNTEM Bu kesitsel çal şmada, 01 Mart Nisan 1998 tarihleri aras ndaki 2 ayl k dönemde üniversitemiz acil servisine başvurmuş olan, 17 yaş ndan büyük bütün hastalar n dosyalar incelendi. Kendilerinden Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinden herhangi biri istenmiş olan toplam 1711 hastan n dosya kay tlar incelenerek demografik özellikleri kaydedildi. Başvuran hastalarda; Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin istenip istenmediği; tetkik istenenlerde sonucun hastan n tedavisinde değişikliğe yol aç p açmad ğ ; hastalar n MLK ve belli klinik özellikleri taş y p taş mad ğ ve tetkik sonuçlar n n biyokimya laboratuvar n n referans değerlerine göre normal olup olmad ğ bilgisayar ortam na kaydedildi. Veriler SPSS 8.0 program yla χ 2 analizi, Yates düzeltmesi, Fisher s χ 2 ve Student s t-test uygulanarak değerlendirildi. Her bir klinik özelliğin Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin anormal gelmesini belirlemedeki duyarl l k, seçicilik, NPD ve PPD si hesapland. BULGULAR Çal şmaya 771 (%45.1) i erkek ve 940 (%54.9) kad n toplam 1711 hasta al nd. Bu hastalar n yaş ortalamas 51.3 ± 17.7 dir. Kad n ve erkek hastalar n yaş ortalamalar (s ras yla 52.1 ± 17.7 ve 51.0 ± 18.6) aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark saptan- 78

3 mad (p= 0.093). Çal şmaya al nan hastalarda tetkik istenme s kl ğ, gelen normal ve anormal sonuç oranlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Çal şmaya al nan 1711 hastan n 780 (%45.6) inden Na ölçümü istendi. Bu hastalar n 225 (%28.8) inin sonucu anormaldi. Na düzeyi anormal gelen 225 hastan n 22 (%9.8) sine tedavi uyguland. Çal şmaya al nan 1711 hastan n 798 (%46.6) inden K ölçümü istendi. Bu hastalardan 186 (%23.3) s n n sonucu anormaldi. Tetkik sonucu anormal gelen hastalar n 15 (%8.1) ine tedavi uyguland. Olgular n 835 (%48.8) inden BUN ölçümü istendi. Bu hastalardan 259 (%31.0) unun sonucu anormaldi. BUN düzeyi anormal gelen hastalar n yaş ortalamas diğerlerinden daha yüksekti ve aradaki bu fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.000). Çal şmaya al nan 1711 hastan n 826 (%48.3) s ndan kreatinin ölçümü istendi. Bu hastalardan 212 (%25.7) sinin sonucu anormal geldi. Olgular n 1078 (%63.0) inden glikoz ölçümü istendi. Bu hastalardan 201 (%18.6) inin sonucu anormal geldi. Glikoz düzeyi anormal gelen hastalar n yaş ortalamas daha yüksekti ve aradaki bu fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.000). Glikoz düzeyi anormal olan hastalar n 49 (%24.4) una bu anormallikle ilgili tedavi uyguland. Glikozla ilgili tedavi uygulanan hastalar n yaş ortalamas diğerlerinden daha düşüktü ve aradaki fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (p= 0.001). Çal şmaya al nan hastalarda klinik özelliklerin dağ - l m ve klinik özelliklere göre tetkik istenme s kl ğ Tablo 2 de gösterilmiştir. Çal şmaya al nan hastalar n 916 (%53.5) s nda MLK dan bir veya birkaç vard. MLK dan herhangi birini taş yan hastalar n anormal Na düzeyi (p= ) ve Na ile ilgili tedavi yap lmas (p= ) aç s ndan diğer hastalardan istatistiksel olarak fark yoktu. MLK dan herhangi birini taş yan hastalar n anormal K düzeyi (p= ) aç s ndan diğer hastalardan istatistiksel olarak fark yoktu. MLK y taş yan hastalara daha yüksek oranda K ile ilgili tedavi uyguland ve aradaki bu fark istatistiksel olarak anlaml yd (p= ). BUN incelemesi 835 hastadan istendi. Bunlar n 571 i MLK y taş rken, 264 ü taş m yordu. MLK y taş yanlar n %37.5 inin BUN düzeyi anormal bulunurken, taş mayanlar n %17.5 inde anormal sonuç elde edildi. MLK y taş yan ve taş mayan olgular aras nda BUN düzeyi anormalliği aç s ndan bulunan fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (χ 2 Yates = , SD= 1, p= ). MLK dan herhangi birini taş yan hastalar kreatinin düzeyinin anormal gelmesi aç s ndan diğer hastalarla karş laşt r ld ğ nda aralar nda istatistiksel olarak anlaml bir fark saptanmad (p= ). Kan glikoz incelemesi 1078 hastadan istendi. Bunlar n 712 si MLK y taş rken, 366 s taş m yordu. MLK y taş yanlar n %21.6 s n n glikoz düzeyi anormal bulunurken, taş mayanlar n %12.6 s nda anormal sonuç elde edildi. MLK dan hiçbirini taş - mayan 46 hastan n glikoz düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 10 (%21.7) u bu çal şmada değerlendirilen klinik özelliklerin hiçbirini taş m yordu, bunlar n ikisine tedavi uygulanmas gerekti. MLK y taş yan ve taş mayan olgular aras nda glikoz düzeyi anormalliği aç s ndan bulunan fark istatistiksel olarak çok çok anlaml yd (χ 2 Yates = , SD= 1, p= ). Ancak glikozla ilgili tedavi aç s ndan aradaki fark istatistiksel olarak anlaml değildi (p= ). MLK dan hiçbirini taş mayan 2 hastaya hem Na hem K tedavisi gerekmiş ve bir diğerine Na ile ilgili tedavi uygulanm şt r. MLK dan hiçbirini taş mayan 63 hastan n Na düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 48 (%76.1) i bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k Tablo 1. Tetkik istenen hastalar n sonuçlar n n dağ l m. Anormal Normal Toplam Tetkikler Sayı % Sayı % Sayı % Sodyum Potasyum BUN Kreatinin Glikoz

4 User NN, Karcıoğlu Ö Tablo 2. Hastalarda klinik özeliklerin dağ l m ve tetkik istenme s kl ğ. İstenen tetkikler Özellik var Sodyum Potasyum BUN Kreatinin Glikoz Klinik özellikler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Diabetes mellitus Akut nörodefisit Kronik HT Diüretik kullanımı Alkolizm Senkop Konvülziyon İnatçı kusma Oral alım azalması Akut bilinç bozukluğu Kronik böbrek hastalığı yaş üzeri olmak Malignite Kronik karaciğer hastalığı Akut intoksikasyon Crush sendromu Gastrointestinal kanama MLK gözlenen klinik özellik diabetes mellitus (DM) oldu. MLK y taş mayan ve Na ile ilgili tedavi uygulanmas gereken hastalar n 2 si diyabetikti ve 1 i de malignite hastas yd. MLK dan hiçbirini taş mayan 895 olgudan 56 (%6.2) s n n K düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 42 (%75) si bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. MLK dan hiçbirini taş mayan 45 hastan n BUN düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 30 (%66.6) u bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. MLK y taş mayan 70 hastan n kreatinin düzeyi anormaldi. Bu hastalar n 42 (%60) si bu çal şmada değerlendirilen klinik kriterlerin hiçbirini taş m yordu. Diğer hastalarda en s k gözlenen klinik özellik DM oldu. Olgularda saptanan klinik özellikler ve Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz anormalliklerinin bu özelliklere göre bulunma s kl ğ dağ l mlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Bu çal şmada hastalarda Na anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. Na anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. Na tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. Na tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellikler gastrointestinal sistem (GİS) kanamas ve kronik karaciğer hastal ğ d r. K anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK olmuştur. K anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. K tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt MLK d r. K tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellik GİS kanamas d r. BUN anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. BUN anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt oral beslenmenin azalmas ve Crush sendromu, seçiciliği en düşük olan da MLK d r. Kreatinin anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. Ancak kreatinin anormalliği aç s ndan se- 80

5 çiciliği en yüksek olan klinik ölçütler Crush sendromu ve kronik böbrek yetmezliği, en düşük olan da MLK d r. Glikoz anormalliğine en duyarl klinik ölçüt MLK d r. Ancak glikoz anormalliği aç s ndan seçiciliği en yüksek olan klinik ölçüt Crush sendromu ve en düşük olan da MLK d r. Glikoz tedavisine gereksinim duyulmas aç s ndan en duyarl klinik ölçüt DM olmuştur. Glikoz tedavisine gereksinim için en yüksek seçiciliğe sahip olan klinik özellikler Crush sendromu ve akut intoksikasyondur. MLK n n her bir test için duyarl l ğ, seçiciliği, PPD ve NPD si, Tablo 3 te gösterilmiştir. TARTIŞMA Tan sal testlerin klinik kriterlere dayanarak istenmesinin hasta bak m kalitesini artt rd ğ na ilişkin yay nlar bulunmaktad r. van Walraven ve arkadaşlar yapt klar çal şmada, klinik k lavuz ilkeler geliştirilmesi ve panel test isteminden vazgeçilmesi ile tetkik isteklerinde azalma sağlanabileceğini bulmuşlard r (15). Takemura ve arkadaşlar yapt klar çal şmada, hasta bak m maliyetlerini azaltmada test panel istemlerinden vazgeçilmesi ve klinik protokollere uygun tetkik istenmesinin etkili olduğunu savunmaktad rlar (16). Lyon ve arkadaşlar, test panel istenmesinin engellenmesinin tetkik istemlerini %38 azaltt ğ n bulmuşlard r (7). Hindmarsh ve arkadaşlar ile Pritts ve arkadaşlar çal şmalar nda, tan sal testlerin uygun kullan m n n sağlanmas için hekimlerin eğitimi ve hastal klara özel algoritmlerin kullan lmas etkili bulunmuştur (17,18). Hastanemiz acil servisinde serum biyokimya tetkikleri panel olarak değil, tek tek istenmektedir. Bu avantaj kullanarak çal şmam zda biyokimya laboratuvar n n uygun kullan m aç s ndan Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinin her biri için MLK n n kullan lmas n n etkinliğini değerlendirdik. Sandler ve arkadaşlar yapt klar 2 y ll k kombine retrospektif ve prospektif çal şmada, akut olarak başvuran 555 hastadan istenen 2372 acil testin tan ve tedavideki değerlerini araşt rm şlard r (19). Bu testlerin yaln zca 403 (%17) tanesi anormal ve bunlar n yaln zca üçte biri tedavide ve üçte birinden de az teşhiste yard mc d r. En çok istenen BUN ve serum elektrolit konsantrasyonlar yaln zca %7 anormal sonuç vermiştir. Çal şmam zda istenmiş olan tetkiklerin anormal sonuçlanma oranlar şu şekildedir: Na %28.8, K %23.3, BUN %31.0, kreatinin %25.7 ve glikoz %18.6. Sözü geçen çal şmadan daha yüksek oranda anormal sonuç elde etmemiz, tan sal testleri daha seçici istememizle ilişkili olabilir. Lowe ve arkadaşlar, acil servislerde Na, K, Cl ve CO 2 istemleri için seçici kriterler geliştirmeye yönelik 1093 hastada yapt klar çal şmada, MLK y taş - mayan hastalarda klinik olarak anlaml elektrolit bozukluğu gözlenmediğini bulmuşlard r (5). Belirlenen kriterlere ek olarak diyabeti ve böbrek hastal ğ olan kişilerde de serum elektrolit panelinin istenmesinin faydal olacağ öngörülmüştür. Kriter setinin serum elektrolit paneli anormallikleri için duyarl l ğ %98.8 hesaplanm şt r. Biz bu çal şmada, MLK n n duyarl - l ğ n anormal test sonuçlar ve tedavi gereksinimi için daha düşük hesaplad k. Biyokimya testlerinin hastan n tan s na etkisi çal şmam zda dikkate al nmam şt r. Ayr ca, panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lm şt r. Daha düşük sonuçlar elde etmemiz yöntemdeki bu farkl l klardan kaynaklanm ş olabilir. Tablo 3. Lowe kriter setinin her bir test için tan mlay c özellikleri. Duyarlılık Seçicilik PPD NPD Sodyum Sodyum tedavi Potasyum Potasyum tedavi BUN Kreatinin Glikoz Glikoz tedavi

6 User NN, Karcıoğlu Ö Lowe ve arkadaşlar, başka bir hasta popülasyonunda 982 olguda yapt klar prospektif çal şmada Na, K, Cl, CO 2, glikoz, BUN ve kreatinin testlerinden oluşan bir panel için MLK n n kullan l p kullan lamayacağ n araşt rm şlard r (6). MLK n n klinik olarak anlaml panel test anormalliğine duyarl l ğ %94.4, seçiciliği %27.8, PPD si %18.2 ve NPD si %96.7 olarak hesaplanm şt r. MLK y taş mayan hastalarda klinik olarak anlaml panel test sonucu beklenmemesi gerektiği sonucuna ulaşm şlard r. Çal şmam zda MLK n n duyarl l ğ, tedavi gereken K anormallikleri için Lowe ve arkadaşlar n n çal şmas n n sonucuna yak n ve diğer testler için daha düşük hesaplad k. Seçicilik, tedavi gerektiren glikoz anormalliği d ş nda bütün testler için daha yüksek bulundu (6). Diğer testlerde daha farkl sonuçlar elde etmemiz, panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lmas ndan kaynaklanm ş olabilir. NPD tedavi gerektiren K anormallikleri d ş nda Lowe ve arkadaşlar - n n çal şmas ndaki değerden düşüktür (6). Prediktif değerlerdeki farkl l klar panel test yerine her bir test için ayr ayr hesaplama yap lmas ndan kaynaklanm ş olabilir. Ayr ca, NPD nin genel olarak daha düşük hesaplanm ş olmas testlerin daha seçici istenmesiyle ilgili olabilir (2). Çal şmam zda 826 (%48.2) hastadan kreatinin tetkiki istendi. MLK y taş mayan 70 (%8.4) ve toplam 212 (%25.7) olgunun kreatinin düzeyi anormal bulundu. MLK n n kreatinin için duyarl l ğ %66.98, seçiciliği %31.11, PPD %25.13 ve NPD %73.18 olarak hesapland. Olsen ve arkadaşlar kreatinin tetkikine yönelik olarak klinik kriterleri değerlendirdiği çal şmada, IV kontrast madde verilmesi planlanan 640 erişkin hastay incelemişlerdir (20). Hastalarda 60 yaş üzerinde olmak DM, HT, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastal ğ, ağ r karaciğer hastal ğ ve diğer anlaml hastal k öyküsü kaydedilmiştir. Çal şmaya al nan bütün hastalardan kreatinin tetkiki istenmiştir. Otuzbeş hastada kreatinin tetkik sonucu anormaldir. Kriter setinin duyarl l ğ %77, seçiciliği %89, PPD si %30 ve NPD si %99 olarak hesaplanm şt r. Bizim çal şmam zda kreatinin tetkiki için MLK n n duyarl l k ve seçiciliği, Olsen ve arkadaşlar n n kulland ğ kriter setinden daha düşüktür (20). Bu sonuçlara dayanarak kreatinin düzeyi istenmesinde Olsen ve arkadaşlar - n n kriterlerinin kullan lmas n n gereksiz test istemini azaltmada yararl olacağ n düşünüyoruz. Çal şmam zda tedavi gerektiren Na, K ve BUN anormalliklerini belirlemede MLK n n kullan lmas n n uygun olduğunu saptad k (duyarl l k s ras yla %81.82, %93.33 ve %82.63). Ancak kreatinin anormalliğini tahmin etmede MLK n n duyarl l ğ %66.98 olduğundan bu tetkik için Olsen ve arkadaşlar n n önerdiği klinik kriter setinin kullan lmas daha uygun olabilir (20). Tedavi gerektiren glikoz anormalliklerini belirlemede MLK n n duyarl l ğ %79.59 olup bu tetkik için kriter setine hastan n diyabetik olmas n n da eklenmesi daha uygun olabilir. MLK n n test paneli yerine Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz testlerinin her biri için ayr ayr değerlendirileceği ileri araşt rmalar n yap lmas biyokimya laboratuvar n n uygun kullan m na yard mc olacakt r. KAYNAKLAR 1. Checchio LM, Como AJ. Electrolytes, BUN, creatinine: Who s at risk? Ann Emerg Med 1986; 15: Chernow SM. Basic biostatistic in diagnostic testing. In: Cantrill SV, Karas S (eds). Cost-Effective Diagnostic Testing in Emergency Medicine: Guidelines for Appropriate Utilization of Clinical Laboratory and Radiology Studies. Dallas: ACEP, 1994: Angell M. Cost containment and the physician. JAMA 1985; 254: Karas S Jr. Cost containment in emergency medicine. JAMA 1980; 243: Lowe RA, Wood AB, Burney RE, et al. Rational ordering of serum electrolytes: Development of clinical criteria. Ann Emerg Med 1987; 16: Lowe RA, Arst HF, Ellis BK. Rational ordering of electrolytes in the emergency department. Ann Emerg Med 1991; 20: Lyon AW, Greenway DC, Hindmarsh JT. A strategy to promote rational clinical chemistry test utilization. Am J Clin Pathol 1995; 103: Willams RM. Distribution of emergency department costs. Ann Emerg Med 1996; 28: Williams RM. The costs of visits to emergency departments. N Engl J Med 1996; 334: Derman AS. STAT (Acil) Test Analizlerinde Testleme Döngü Süresi ve Analitik Kalite Aç s ndan Plazma Kullan m n n Etkileri. İzmir, DEÜTF Uzmanl k Tezi, 1997: Van Walraven C, Naylor CD. Do we know what inappropriate laboratory utilization is? A systematic review of laboratory clinical audits. JAMA 1998; 280: Davidoff F, Goodspeed R, Clive J. Changing test ordering behavior. A randomized controlled trial comparing probabilistic reasoning with cost-containment education. Med Care 1989; 27: Axt-Adam P, van der Wouden JC, van der Does E. Influencing behavior of physicians ordering laboratory tests: A literature study. Med Care 1993; 31:

7 14. Oda J, Tanaka H, Yoshioka T, et al. Analysis of 372 patients with Crush syndrome caused by the Hanshin-Awaji earthquake. J Trauma 1997; 42: van Walraven C, Goel V, Chan B. Effect of population-based interventions on laboratory utilization a time-series analysis. JAMA 1998; 280: Takemura Y, Ishida H, Inoue Y, Beck JR. Common diagnosic test panels for clinical evaluation of new primary care outpatients in Japan: A cost effectiveness evaluation. Clin Chem 1999; 45: Hindmarsh JT, Lyon AW. Strategies to promote rational clinical chemistry test utilization. Clin Biochem 1996; 29: Pritts EA, Duleba A, Olive DL. Evidence-based medicine: Evaluating diagnostic tests. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6: Sandler G. Do emergency tests help in the management of acute medical admissions? BMJ 1984; 289: Olsen JC, Salomon B. Utility of the creatinine prior to intravenous contrast studies in the emergency department. J Emerg Med 1996; 14: YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. Özgür KARCIOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi İlk ve Acil Yard m Anabilim Dal 35340, İnciralt -İZMİR 83

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):257-263 Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Dr. Iş k KARAKAYA 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 2, Dr.

Detaylı

Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri

Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri doi:10.5222/terh.2015.033 Klinik Araştırma Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri The diagnostic value of ultra-troponin I

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri:

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Antalya linde Meydana Gelen 12185 Trafik Kazas n n Analizi Türkiye Acil T p Dergisi 2005; 5(4): 175-180 Road traffic accidents and risk factors: analysis of 12185

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Orijinal makale Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Songül BAVLİ, Ali Özgür KARAKAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(3): 155-160 İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Uzm. Dr. Şerife Gül ÖZ, Uzm. Dr. Gülay SAİN GÜVEN, Prof. Dr. Tümay SÖZEN, Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:162-166 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Alt ekstremite venöz yetmezli inde Doppler US: Valsalva manevras m, pnömatik kompresyon mu? Gülgün Demirpolat,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi

Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi KISA RAPOR Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi Emergency Severity Index triage system and implementation experience in a university hospital

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Araflt rmalar/researches A. Y ld z, N. Gökmen, K. Turgut, G. Yücel, Z. Tunca Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Ayflegül

Detaylı

HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi

HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi 198 Perinatoloji Dergisi Cilt: 13, Say : 4/Aral k 2005 HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi Mekin Sezik 1, Mehmet Okan Özkaya 1, Hülya Toyran Sezik

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı