SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU"

Transkript

1 SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (II. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 103 Genel Klimatoloji I Z COĞ 104 Genel Klimatoloji II Z COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I Z COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II Z COĞ 107 Genel Kartografya Z COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası Z COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya Z COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler Z COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I Z COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II Z COĞ 113 Nüfus Coğrafyası Z COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası Z TÜR 101 Türk Dili I Z TÜR 102 Türk Dili II Z TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I Z TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II Z YAD 101 Yabancı Dil I (Alm. Ġng. Fr.) Z YAD 102 Yabancı Dil II (Alm. Ġng. Fr.) Z ENF103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I Z ENF104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI ĠKĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (III. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (IV. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji Z COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi Z COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası Z COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi Z COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji Z COĞ 206 ġehir Coğrafyası Z COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ Z COĞ 208 Toprak Coğrafyası Z COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi Z COĞ 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası Z COĞ 211 Ziraat Coğrafyası Z COĞ 212 Turizm Coğrafyası Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 213 Kültürel Coğrafya S COĞ 214 Kıyı Jeomorfolojisi S COĞ 215 Yeraltı Suları ve Kaynaklar S COĞ 216 Suç Coğrafyası S COĞ 217 Genel Ekoloji S COĞ 218 Çevre Sorunları S COĞ 219 Alternatif Enerji Kaynakları Coğrafyası S COĞ 220 KüreselleĢme ve Kalkınma S COĞ 221 Mesleki Ġngilizce I S COĞ 222 Mesleki Ġngilizce II S COĞ 223 TaĢları Tanıma Bilgisi S COĞ 224 CBS ile Mekânsal Analiz S ÜÇÜNCÜ YIL Kod Dönem (V. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VI. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I Z COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II Z COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi Z COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II Z COĞ 305 Asya Coğrafyası Z COĞ 306 Afrika Coğrafyası Z COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I Z COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölg. Coğrafyası Z COĞ 310 Siyasi Coğrafya Z COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I Z COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 313 Genel Atmosfer DolaĢımı S COĞ 314 Ticaret Coğrafyası S COĞ 315 Ekolojik Turizm S COĞ 316 Turizm Jeomorfolojisi S COĞ 317 ĠĢaret Dili S COĞ 318 Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri S COĞ 319 Kültürel Turizm S COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları S COĞ 321 Coğrafya ve Mekânsal Planlama S COĞ 322 Dinler Coğrafyası S COĞ 323 Hava Kütleleri ve Cepheler S COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi S DÖRDÜNCÜ YIL Kod l. Dönem (VII. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VIII. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I Z COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II Z COĞ 403 Amerika Coğrafyası Z COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası Z COĞ 405 Avrupa Coğrafyası Z COĞ 406 Ege ve Marmara Bölg. Coğrafyası Z COĞ 407 Ġç Anadolu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV Z COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III Z COĞ 410 Bitime Tezi II Z COĞ 411 Bitime Tezi I Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 413 Türkiye nin Jeopolitiği S COĞ 412 Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası S COĞ 415 Ġklim DeğiĢiklikleri ve Küresel Isınma S COĞ 414 Türkiye ve Dünyada Coğrafya Eğitimi S COĞ 417 Doğal Afetler Coğrafyası S COĞ 416 Tarihi Coğrafya S COĞ 419 Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri S COĞ 418 Anadolunun Tarihi Coğrafyası S COĞ 421 Günümüz Dünya Sorunları S COĞ 420 Siirt Ġlinin Çevre Sorunları S COĞ 423 Kuaterner Jeomorfolojisi S COĞ 422 Harita Analizleri S ZORUNLU DERSLER: 180 AKTS (% 75) : 60 AKTS (% 25) TOPLAM: 240 AKTS (%100)

2 COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıģ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iģgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teģkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ġstiklal Savası nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II (2 0 2) KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TÜR 101 Türk Dili I (2 0 2) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda baģarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliģtirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: EskiĢehir, TÜR 102 Türk Dili II (2 0 2) Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kiģisel ve toplumsal iletiģimdeki önemini kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, YAD 101 Yabancı Dil I ( ) Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniģ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiģ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaģtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat. Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, YAD 102 Yabancı Dil II ( ) Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniģ zaman, geçmiģ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karģılaģtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniģ, geçmiģ, gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karģılaģtırmalı yapılar. Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university Thomson A.J., A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları. ENF 103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I ( ) Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim Sistemi; Dos komutları);

3 Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, ENF 104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II ( ) Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Powerpoint tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet e GiriĢ. Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006 COĞ 103 Genel Klimatoloji I (3 0 3) Doğal çevrenin Ģekillenmesi yönünde atmosfer olaylarının özellikleri, coğrafi dağılıģı ve bu olayların yer ve zaman içindeki değiģken etkilerinin incelenmesi. Atmosfer, hava ve iklime giriģ, Atmosferin yüksekliği ve yapısı, güneģ-yer radyasyonu ve yerküre nin enerji bütçesi, doğal ve kuvvetlenmiģ sera etkisi, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümleri ve sıcaklık denetçileri, yerküre nin yüzey sıcaklıklarının alansal dağılıģı, sıcaklık döngüleri ve klimatolojik-meteorolojik önemi, temel gaz yasaları ve hava basıncı, basınç sistemlerinin çeģitleri, yüzey ve yüksek hava haritaları, rüzgarları oluģturan ve etkileyen etmenler ve kuvvetler, dikey hava hareketlerinin oluģumu ve özellikleri, Küresel atmosfer dolaģımı, Batı Rüzgarları ve Jet Akımları,Muson DolaĢımı ve Yerel Rüzgarlar Umumi Klimatoloji ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1973 Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Ege Ovalarının Ġklimi, Asaf Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I (3 0 3) Yer Ģekillerinin araģtırılması Ģeklinde tanımlanan jeomorfolojinin bu bölümünde yer Ģekillerinin oluģumu ve evriminde rol oynayan tüm iç etken ve süreçler, yeryuvarının yapıģı, yaģı, geçirdiği evreler incelenmektedir. Jeomorfoloji ye giriģ: temel bilgiler, prensipler ve tarihçe, yerin iç yapısı, yerkabuğu hareketleri: levha hareketleri, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler, yer in jeolojik evrimi ve yaģı: genel bilgiler ve yaģ verileri, çözülme, toprak oluģumu ve kütle hareketleri, Morfojenetik bölgelere giriģ, Jeomorfolojik evrimde zamanın önemi: zaman içinde tektonik, östatik ve iklim kaynaklı değiģimler. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 107 Genel Kartografya (3 0 3) BaĢta topografya haritaları olmak üzere çeģitli genel ve özel haritaların tanıtımı. Kartografya nın tanımı ve coğrafya içindeki yeri ve önemi, Kartografya da çizim unsurları, harita ve harita çeģitleri, ölçek ve ölçek çeģitleri, Harita üzerinde uzunluk, alan, eğim hesaplan ve örnek çalıģmalar. Harita projeksiyonları ve tanımlar,azimutal (Düzlemsel) Silindirik Projeksiyonları, Konik Projeksiyonları, Özel Projeksiyonlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerbilimleri Kartografyası, S. Mersinoğlu, Ankara Genel Kartografya II, T. Bilgin. BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984 Kartografya, E. Koçak, Trabzon, Matematik Coğrafya, M. Elibüyük, Ekol Yayınevi, Ankara, COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya (2 0 2) Ġnsanın yaģama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile iliģkileri ve birbirlerine karģılıklı tesirlerini araģtırıp inceleyen bu bilim dalı, hayat tarzlarını etkileyen kültürel davranıģları incelenmektedir.kısaca bu bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir. BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekân) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul, Genel BeĢeri ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, N. Özgüç, Ġstanbul, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, H. Doğanay, Aktif Yayınevi, Ġstanbul, COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca

4 sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 113 Nüfus Coğrafyası (2 0 2) Nüfus Coğrafyası ve Demografi bilimi ile ilgili genel kavramlar, kaynaklar ve kuruluģlar, Nüfus sayımları, Dünya Nüfus artıģı, Nüfus artıģı ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasal ve demografik teoriler, Demografik evrim teorisi, Nüfus Politikaları. Nüfusun dağılıģını ve yoğunluğunu etkileyen faktörler, Günümüzde nüfusun kıtalara ve ülkelere göre dağılımı, Demografik yapılar (Doğum, ölüm ve nüfus artıģı), Demografik yapılar (Hastalıklar, bebek ve çocuk ölümleri ), Demografik yapılar (YaĢ, cinsiyet, ömür süresi). Nüfus hareketleri sebepleri, kıtalararası göçler, Gelecek Projeksiyonları Nüfus Ve YerleĢme, A Tanoğlu, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No:45, Ġstanbul, Dünya Nüfus Dinamiği, N. Tunçdilek, Ġst. Ünv. Yayınlan, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya: GiriĢ, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Edebiyat Fakültesi Yay, Ġstanbul, 1994 Türkiye Nüfus Coğrafyası, E. M. Özgür, GMC Basın-yayın, Ankara, Nüfus Gerçeği, S. ġahin, Ankara, COĞ 104 Genel Klimatoloji II (3 0 3) Atmosferik nemlilik (su buharı içeriği), hidrolojik döngü ve suyun evre (faz) değiģiklikleri, Doyma ve nem, nispi nem değiģiklikleri ve nem ölçümleri, Atmosferdeki adyabatik sıcaklık değiģiklikleri, atmosferde kararlılık, günlük hava koģulları ve hava kirliliği, yükselme süreçleri, yoğunlaģma, bulut oluģum süreçleri ve bulut sınıflandırmaları, sisin oluģumu ve sınıflandırılması, YağıĢ oluģma süreçleri ve yağıģ çeģitleri, yağıģın coğrafi dağılıģı ve yağıģ rejimleri hava kütleleri, doğuģ (kaynak) bölgeleri ve sınıflandırmaları, hava sistemleri ve desenleri (Polar Cephe Kuramı, Cepheler, Orta Enlem Siklonları ve Antisiklonları), Orajlar (kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı gökgürültülü-ģimģekli fırtınalar) ve Hortumlar, Tropikal Siklonlar, Hava Analizi ve Tahmininin Ġlkeleri Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II (3 0 3) Flüvyal topografyaya giriģ: genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması: akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi, peneplen kavramı: delilleri, yaģ tanımlamaları ve gerçek peneplenlerin olabilirliği üzerine tartıģmalar, gençleģme kavramı, sebepleri ve gençleģme ile oluģan yer Ģekilleri geliģimi. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzünde yerleģme sahasının sınırları, Kırsal yerleģmelerin ortaya çıkıģı, YerleĢmeye etki yapan fiziki ve beģeri coğrafya faktörleri, Kırsal mesken ve yerleģmelerin coğrafi çevre ile iliģkileri, Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleģme. Kırsal yerleģmelerde mesken yapıları ve özellikleri, Dünyada ve Türkiye de belli baģlı kırsal yerleģme Ģekilleri, Türkiye de köylerin ve diğer kırsal yerleģmelerin Ģekil ve fonksiyonel özellikleri Nüfus Ve YerleĢme, A.Tanoğlu, Ġst. Ünv. Yayını No: 1183, Ġstanbul, 1966 Türkiye Ġskan Coğrafyası, N. Tunçdilek. Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul,1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler (2 0 2) Tarihçe ve Tanımlar, Fiziksel Temeller, Atmosferik Etkiler, Okyanusların Isı Bütçesi, Sıcaklık, Tuzluluk veözkütle (density), Hareket Denklemleri, Vizkoz Ortamda Hareket Denklemleri, Okyanus Yüzeylerinin Rüzgarlara Yanıtları, Jeostrofik Akıntılar, Okyanuslardaki Çevrintiler (Vorticity), Okyanus Dalgaları ve Sayısal Okyanus Modelleri, Kıyı Süreçleri ve Gel-Git (tides). Deniz Ve Kıyı Coğrafyası, H. Ġnandık, Ġst. Ünv. Yayını No: 1219, Ġstanbul, 1971

5 Oseanoloji, A. KocataĢ, Ege Ünv, Fen Fak Yayını, Ġzmir, 1986 Denizaltı Jeolojisi Ve Jeomorfolojisi, Ġ. Atalay, Dokuz Eylül Ünv. Yayım, Ġzmir, 1993 COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası (2 0 2) UlaĢım Coğrafyasına giriģ, ulaģımın tarihsel geliģimi ve ulaģım ağları, ulaģım faaliyetinin ölçülmesi ve haritalanması, UlaĢımın doğal çevre koģulları ve beģeri faaliyetlerle iliģkileri, ulaģım yollarında yer seçimi, Denizyolu ulaģımının genel özellikleri, BaĢlıca Deniz yolları, dünya deniz ticaret filosundaki değiģim. Türkiye de denizyolu taģımacılığı, Demiryolu taģımacılığının genel özellikleri, demiryollarının tarihi geliģimi Demiryolu hatları, Türkiye de demiryollarının geliģimi ve baģlıca demiryolu güzergahları, Karayollarının genel özellikleri, geliģimi ve dağılıģı, Türkiye de karayolu taģımacılığının tarihsel geliģimi ve günümüzdeki durumu, Havayolu taģımacılığının genel özellikleri, Türkiye de hava yolu taģımacılığı ve havalimanları Boru hatları, Petrol ve Doğalgaz boru hatlarının dağılıģı, Türkiye nin boru hatları açısından önemi UlaĢım sistemlerinin karģılaģtırılması; ulaģım sistemlerinde yaģanan rekabet. UlaĢım Coğrafyası, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul Demiryolundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji (2 0 2) Meteorolojik verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek analizlerin yapılması planlanmıģ ve bu analizler sonucunda iklim tasnifleri ve sınıflandırmaları yapılacaktır. Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1990 Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzündeki vejetasyon formasyonlarının dağılıģı ve özellikleri. Bitki formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji iliģkisi, Bitki örtüsü ile iklim, yüzey Ģekilleri, toprak ve anakaya faktörleri arasındaki iliģki, Bitki örtüsü ile biyotik faktörler arasındaki iliģki Türkiye vejetasyonunun genel görünümü, Türkiye de bitki örtüsünün ekolojik Ģartları, Türkiye de bitki örtüsünün evrimi, Türkiye nin flora ve fitocoğrafya bölgeleri Türkiye nin vejetasyon formasyonları. Türkiye de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve tarım arasındaki iliģkiler. Bitki Coğrafyası, Y. Dönmez, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1985 Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınları Mühendislik SeriĢi, Ankara, 1993 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Basımevi, Ġzmir, Türkiye de BaĢlıca Ağaç türleri, N. Günal. Ġstanbul1997. Bitki Coğrafyası, E. Güney ve Ö. Saya, Dicle Üniv. Yay., Diyarbakır, COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji (2 0 2) Yerkabuğunda iç etken ve süreçlerle oluģmuģ yapılarla relief Ģekilleri arasındaki iliģkiler incelenir. Arazi araģtırma ve gözlemleri yolu ile relief Ģekillerinin oluģumu ve geliģimi üzerinde tektonizmanın yaptığı etkilerin kanıtlarım saptama yöntemleri. Levha Tektoniği ve Orojenez, Litolojik Özelliklerin Morfolojiye Etkisi, Yatay Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Monoklinal yapı üzerinde yer Ģekillerinin geliģimi, Kıvrımlı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Dom Yapısı Üzerinde yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Faylı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Fay Dikliklerinin GeliĢimi ve Fay GençleĢmesi, Fayların ve Faylarla Ġlgili Yer Ģekillerinin Saptanması, Volkanik Yapı Üzerinde Fluviyal YerĢekillerinin GeliĢimi, Peri Bacaları, Strüktüral Morfoloji, Ġ. Yalçınlar, Ġst. Ünv. Coğ. Ens. Yay. No:24, Ġstanbul, 1969 Jeomorfoloji I, S. Erinç, Ġst Ünv, Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġbrahim Atalay, Ege Üniv. Yay., Ġzmir, Strüktüral Jeomorfoloji, Ö. Sür, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara, 1994.

6 COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ ( 1 2 2) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavram ve yazılımların tanıtımı (Netcat, mapinfo vb), Nitelikleri ve özellikleri (raster, vektör vb ), Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları, kullanıldığı alanlar, CBS nin fiziki ve beģeri coğrafya çalıģmalarında kullanımı. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, H. Turoğlu, Çantay Kitabevi, 2000 Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, T. Yomralıoğlu, Ġstanbul, Öğretmenler için CBS, A. Demirci, Fatih Üniversitesi Yay., Ġstanbul, COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi (2 0 2) Bu derste çeģitli volkanik Ģekiller ve onların aģınmaları sonucunda ortaya çıkan volkan topografyası ele alınır. Volkan topografyası, volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen Ģekiller ve bunların aģınması ile oluģan tahrip Ģekilleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Volkanizma Nedir?, Derinlik Volkanizmasıyla OluĢan Ġntrüsif Kütleler, Volkanik Püskürme ġekilleri, Volkanizma Ġle Yeryüzüne Çıkan Maddeler, Volkan Konileri, Volkanik Faaliyet Tipleri, Volkanik Patlama ġekilleri, Volkanik Alanlarda AĢınma Ġle OluĢan ġekiller,türkiye de Volkanizma. Jeomorfoloji II, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Volkan Coğrafyası, M. Ardos, Ġst. Ünv. Yayını No: 3478, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, D, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, Erciyes Dağı nın Fiziki Coğrafyası, Ü. E. Günaldı, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Yerbilim Terimleri Sözlüğü, E. Güney, Nobel Kitabevi, Ankara, COĞ 211 Ziraat Coğrafyası (2 0 2) Tarım faaliyetlerinin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, Tarımı etkileyen fiziki faktörler: Ġklim, Yüzey Ģekilleri, toprak: bakımı, iģlenmesi ve korunması, drenaj-akaçlama, Bitki Örtüsü ve Korunması, Sulama Olanakları,Tarımı Etkileyen BeĢeri ve Ekonomik Faktörler: Arazi Kullanım Özellikleri ve Yasal Düzenlemeler, Bitki Seleksiyonu ve Cinsi, Ġlaçlama ve Gübreleme, MakineleĢme, ĠĢgücü ve Sermaye, UlaĢım ve Pazarlama, Tarımsal Etkinliklerin GeçmiĢi, Tarım Öncesi YaĢam, -Tarıma GeçiĢ Dönemi, Tarihi Çağlarda Önemli Tarım Bölgeleri, Günümüzde Tarımsal Etkinlikler ve Tarımın Giderek Artan Önemi, Tarım Tipleri: Geçimlik Tarım, Ticari Tarım. Açlık Tehlikesinin Stratejik Kıldığı Bir Sektör Olarak Tarım, Günümüzde BaĢlıca Tarım Bölgeleri, Dünya Tarımının BaĢlıca Sorunları, Tarımı Destekleyen KuruluĢlar, DTÖ ve AB nin Dünya Tarımına Etkileri, BaĢlıca Tarım Ürünleri / Tarla ve Bahçe Kültürleri, Hayvancılık: Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Hayvancılık Etkinliklerinin Coğrafi DağılıĢı, Arıcılık- ĠpekBöcekçiliği, Su Ürünleri (Deniz, Tatlı Su, Kültür Balıkçılığı ve Diğer Su Ürünleri), Balıkçılık Faaliyetlerinin Önemive Özellikleri, Yeryüzünde Balık Avcılığı Faaliyetlerinin DağılıĢı, Balık Avcılığının BeĢeri-Ekonomik-Ekolojik Etkileri ve BaĢlıca Sorunlar,Ormancılık, Doğal KoĢullar ve Ormanların DağılıĢı, Ormanlardan Yararlanma, Ormanlardan Yararlanma Sorunları/Orman Tahribatının Giderek artması, Ormanların Korunması ve Önemi. Genel BeĢeri ve iktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin-N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, Ziraat Coğrafyası, H. Doğanay, Erzurum, COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi (2 0 2) Akarsuların yerkabuğunu Ģekillendirmek hususundaki iģleyiģi ve etkileri, flüvyal topografyaya giriģ, genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması, akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi Jeomorfoloji II, S Erinç,, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Cog Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982 Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi (2 0 2) Karst Jeomorfolojisi yağmur sularıyla eriyerek Ģekillenen kireçtaģı gibi özel kayalar (karbonatlı kayaçlar) üzerinde meydana gelen yer Ģekilleri. Karstik yerģekilleri: Lapya lar, Obruk lar, Düden ler, Dolin ler, Uvala lar, Polye ler, Mağaralar, Kuru Vadiler, Doğal Tüneller ve Köprüler, Travertenler, Traverten Setleri ve Traverten Seti Gölleri. KarstlaĢma ve karstik yer Ģekillerinin oluģumu, dünyada karstik yeryüzü Ģekillerinin dağılıģı, Türkiye de Karst OluĢumu ve Karstık Yer Ģekillerinin Coğrafi DağılıĢı. Kıyı Jeomorfolojisi: Kıyı Topografyasının OluĢum ve GeliĢiminde Etkili Olan Etmenler, Kıyı jeomorfolojisine giriģ: tanımlar, yerģekilleri ve jeomorfolojik geliģim Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.

7 COĞ 206 ġehir Coğrafyası (3 0 3) Yeryüzünde ve Türkiye de ilk Ģehirlerin nerelerde ve hangi Ģartlar altında ortaya çıktıkları, tarihsel geliģimleri ve dağılıģları, Ģehirlerin fonksiyonları, etki alanları ve sınıflandırılmaları, ĢehirleĢme ve bununla ilgili problemler. ġehirciliğin Kuramsal Temelleri, R. KeleĢ, Ankara, 1972 Türkiye de ġehirleģme ve ġehirsel fonksiyonlar, E. Tümertekin, Ġstanbul, ġehir içi Arazi KullanılıĢı, B. Denker, Ġstanbul, ġehir Coğrafyası I, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını No: 3908, Ġstanbul, 1995 Osmanlı Kenti, M. Cerasi, Ġstanbul, Sosyal Adalet ve ġehir, D. Harvey, Ġstanbul, COĞ 208 Toprak Coğrafyası (3 0 3) Toprak biliminin tarihçesi ve kapsamı, Toprağın ana materyali, ayrıģma ve toprak oluģumu: Toprak bünyesi, strüktürü. Toprakta organik maddeler ve biyolojik yasam. Toprakta hava, su ve sıcaklık, Toprağın besin maddeleri, Toprak sistematiği ve baģlıca toprak grupları, Toprakların sorunları: kirlilik, erozyon, Türkiye Topraklarının BaĢlıca Özellikleri ve DağılıĢları. Toprak Biliminin Esasları, A. Ergene, Erzurum, Toprak Bilgisi, Ġ. Akalan, Ankara Topraklarımız, M. Y. Dizdar, Ankara, Türkiye Toprakları, U. Dinç ve Diğ. Adana, Toprak Coğrafyası, B. Mater, Ġstanbul, Toprak OluĢumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġstanbul, COG 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası (2 0 2) Maden ve enerjinin önemi, madenler, maden çıkarımında uygulanan baģlıca yöntemler, jeolojik iliģkiler, beģeri iliģkiler, madencilik faaliyetlerinin dağılıģı, metaller, baģlıca metaller, demir cevheri, demir çelik sanayisi, Bakır, Kalay, Çinko, KurĢun, Boksit Alüminyum, Manganez, Nikel, Krom, Tungsten, Antimon, Molibden, Altın, GümüĢ, Platin, Elmas, Toryum, Kobalt, Bor, Magnezyum, Tuz, vb Madencilik faaliyetleri ve çevre sorunları, Enerji ile ilgili bazı temel kavramlar, Enerji kaynaklarının geçmiģi, Arz ve talep kaynakları, Enerjinin taģınması, Kullanılacak enerjinin seçimi, Enerji üretimi ve tüketiminde yeni eğilimler, BaĢlıca enerji kaynakları, Maden kömürü, Petrol, Doğal gaz, Elektrik enerjisi, Hidroelektrik, Termoelektrik, Nükleer, Alternatif eneri kaynakları: Biyomas, Jeotermal, Okyanus, Gelgit, GüneĢ enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabeyi, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Türkiye Ekonomik Coğrafyası. H. Doğanay, Konya, 1996 Enerji Kaynakları, H. Doğanay, Erzurum1998, Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003 Türkiye Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, COĞ 212 Turizm Coğrafyası (2 0 2) Turizm ve Rekreasyon Kavramları, Turizm Faaliyetlerinin GeçmiĢi, Turizm Tipleri, BaĢlıca Turizm Bölgeleri, Turizmin Mekansal Etkileri, Südürülebilir Turizm, Türkiye Turizm Coğrafyası Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, COĞ 213 Seçmeli Kültürel Coğrafya (3 0 3) Uygarlık Tanımları, Kültür ve Uygarlık Kavramları Arasındaki Farklılıklar, Paleolitik Dönem, Neolitik Dönem, Paleolitik ve Neolitik Dönemler Sonrası Uygarlık Tarihi, Uygarlık Tarihindeki Önemli AĢamalar, Günümüz Kültür Bölgeleri. ġenel, A., Ġlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Tanilli, S., Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları, Ankara Childe, G., Toplumsal Evrim, Belge Yayınları, Ġstanbul Klein, R., G Uygarlığın DoğuĢu, COĞ 215 Seçmeli Yeraltı Suları ve Kaynaklar (3 0 3) Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağıģ, buharlaģmasızma yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, Yüzeysel akıģ, hidrograflar, birim hidrograf teorisi. Su bilançosulantik biyotoplarının incelenmesi, Kaynak tipleri (sıcak su kaynakları, soğuk su kaynakları) HoĢgören M Y (2001) Hidrografya nın ana Çizgileri I. Yer altı Suları, Kaynaklar, Akarsular (4. Baskı). Çantay Kitabevi, Ġstanbul. Ġzbırak R (1989) Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi:159 Ġstanbul. Leet L D and Judson S (1965) Physical Geology (Third edition). Prentice-Hall Inc. London.

8 COĞ 217 Seçmeli Genel Ekoloji (3 0 3) Ekolojinin tanımı ve tarihsel geliģimi Ekolojinin temel ilkeleri ve kavramları, Ekosistemlerin sınıflandırılması ve dünyanın büyük ekosistemleri, (Karasal ve tatlı su ekosistemleri, deniz ekosistemleri ) Özel Ekosistemler Birey ekolojisi Populasyon ekolojisi Odum E., P., Barrett G., W. Ekolojinin Temel Ġlkeleri, Palme Yayıncılık. KocataĢ, A., Ekoloji, Dora Yayıncılık. KıĢlalıoğlu, M., Berkes F., Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi. COĞ 223 Seçmeli - TaĢları Tanıma Bilgisi (3 0 3) Kayaçların genel sınıflamaları ve özellikleri, -magmatik kayalar, tortul kayalar, metamorfik kayalar, magma, plütonizma ve volkanizma, tortul kayalar özelliği, yaģı ve yapısı, yerkürenin yaģı, jeolojide yaģ kavramı, metamorfik kayalar ve metamorfizma, tabakalı (tortul) kayaların tektonik deformasyonları Genel Jeoloji, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Maden Fak. Yayını No: 1096, Ġstanbul, 1982 Türkiye Jeolojisine Genel Bir BakıĢ, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Vakfi yayınları. Ġstanbul, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 214 Seçmeli Kıyı Jeomorfolojisi (3 0 3) Kıyı ile ilgili terimler, Kıyıların Ģekillenmesinde etkili olan faktörler, Kıyı AĢınım ġekilleri, Kıyı Birikim ġekilleri ve Kıyı tipleri. Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara COĞ 218 Seçmeli Çevre Sorunları (3 0 3) Temel çevre bilimi konularının kavranması, coğrafi yaklaģımın özgün yaklaģımının ortaya konulması, Çevresorunlarıyla ilgili altyapı bilgilerinin oluģturulması, Çevre sorunlarının dünya ve özellikle Türkiye den örneklerle incelenmesi, çevre sorunlarının öneminin açıklanması. Havaküre (Atmosfer), Suküre (Hidrosfer), TaĢküre (Litosfer), Canlılar küresi (Biyosfer), Hava sorunları, Su sorunları, Toprak sorunları, Flora ve fauna sorunları, Sosyal çevre, Hammadde ve enerji üretimi, Gürültü, yoksulluk, nüfus ve göçler, YerleĢme ve sosyal katılım Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınlan Mühendislik Serisi, Ankara, 1993 Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem DeğiĢiklikleri, S. Erinç, Ġstanbul, 1994 BeĢeri Coğrafya (Ġnsan -Kültür -Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç,, Ġstanbul,1997. Türkiye de Çevre Sorunları, E. Güney, Öz Eğitim Yayınları, Konya Çevre ve Ġnsan, E. Güney, Dicle Üniversitesi Basımevi, Diyarbakır, 2002 Genel Ortam Kirlenmesi, E. Güney, Palme Yayıncılık, Ankara, COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren etmenler, Türkiye nin jeomorfolojisi, Türkiye nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987 Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara, Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara, COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi (2 0 2) Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi: Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyası, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin Genel Özellikleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin OluĢum Nedenleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde ġekillendirici Etmen ve Süreçler: Fiziksel Parçalanma ve Kimyasal AyrıĢma, Rüzgar, Akarsular ve Seller, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Yeryüzü ġekilleri: Deflasyon Çukurları, Yardanglar, Tanık Tepeler, Hamada ve Reg ler, Bolson lar, Palaya lar, Pediment ler, Bahada lar, Ġnselberg ler, Kanyonlar, Kumullar, Ripplemark lar, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Jeomorfolojik GeliĢim. Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, COĞ 305 Asya Coğrafyası (2 0 2) Asya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri, Yer Ģekilleri, Ġklim özellikleri, bitki örtüsü BeĢeri ve Ekonomik Yapısı, -Yerliler ve nüfuslanma Süreci, ġehirsel Alanlar, Sanayi yapısı Bölgesel çeģitlilikler

9 Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları. N. Özgüç, Ġstanbul Güneydoğu Asya, Özellikler ve Ülkeler. A. N. Timor. Ġstanbul 2002 COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye de nüfusun dağılıģını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaģ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri, Türkiye de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye de dıģ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye de yerleģmelerin tarihsel kökenleri ve dağılıģı, Türkiye de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye de kentlerin sorunları, Türkiye de kırsal yerleģmelerin dağılıģ ve fonksiyonları, Kırsal yerleģmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleģmeler, Kırsal alanların kalkınma sorunları Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986 Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995 Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Güney Anadolu Bölgesi ile Kıbrıs ın Turizm Coğrafyası, A. Köksal, Ankara Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Akdeniz Bölgesi, H. Saraçoğlu, Ankara, 1989 Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılap Kitabeyi, Ġstanbul, Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren etmenler, Türkiye nin jeomorfolojisi, Türkiye nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987 Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara 1987 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye de nüfusun dağılıģını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaģ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri, Türkiye de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye de dıģ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye de yerleģmelerin tarihsel kökenleri ve dağılıģı, Türkiye de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye de kentlerin sorunları, Türkiye de kırsal yerleģmelerin dağılıģ ve fonksiyonları, Kırsal yerleģmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleģmeler, Kırsal alanların kalkınma sorunları Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986 Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995 Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.

10 COG 306 Afrika Coğrafyası (2 0 2) Afrika nın Esas Özellikleri, Afrika nın Siyasi Haritasının OluĢumu, Afrika Ülkelerinin GeliĢiminde Coğrafi Faktörlerin Etkisi, Afrika Ülkelerinin Mekansal Yapısının Esas Özellikleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, Merkezi AfrikaÜlkeleri, Batı Afrika Ülkeleri, Güney Afrika Ülkeleri, Afrika nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Sorunları, Global Sorunların Afrika Kıtasına Yansıması, Afrika Coğrafyası, A. Köksal, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara Afrika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Doğu Anadolu Coğrafyası, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yayını, Ġstanbul, Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Doğu Anadolu, H. Saraçoğlu, Ankara Türkiye Bölgesel Coğrafyası, L. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, COĞ 310 Siyasi Coğrafya (2 0 2) Siyasi Coğrafya ya tarihsel BakıĢ, Jeopolitik kavramı ve içeriği, Dünyada coğrafya ve siyasi olaylar arasındaki iliģkiler, Siyasi ve kültürel bloklar KüreselleĢme ve siyasi sistemlerle iliģkisi, Siyasetle ilgili coğrafi avantaj ve dezavantajların jeopolitik ve jeostratejik açıdan değerlendirilmesi, Küresel, Bölgesel ve Türkiye ölçeğinde siyasi coğrafya Short, J.R., An Introduction to Political Geography. Routledge, Kinci Baskı, 178 sayfa. Özey, R., Siyasi Coğrafya. COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 313 Seçmeli - Genel Atmosfer DolaĢımı (2 0 2) Atmosferin Genel Hava DolaĢımı, Küresel Rüzgâr Sistemleri, OluĢumları ve Etkili oldukları Sahalar, Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, COĞ 315 Seçmeli - Ekolojik Turizm (2 0 2) Ekolojik Turizm Tanımı, genel dağılıģ kalıpları, ülke ekonomilerine olan katkıları, sorunları ve günümüzde algılanma Ģekli ile ekonomik değeri. Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, COĞ 317 Seçmeli - ĠĢaret Dili (2 0 2) Coğrafya konularının iģaret dili ile nasıl öğretilmesi gerektiği, harita, tablo ve grafiklerin iģaret dili ile Öğretilmesi. Dikyuva, Hasan - Zeshan, Ulrike (2008). Türk ĠĢaret Dili, Birinci Seviye. Ishara Press. COĞ 321 Seçmeli - Coğrafya ve Mekânsal Planlama (2 0 2) Mekân planlamasına genel bir giriģ, Mekân planlaması Mekanın tanımı, Mekan planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu. Mekân sınırını tayin eden faktörler. Bölgesel arazi kullanılıģı ve Bölge planlama metotları üzerinde durulacaktır. Don Martindale&Gertrud Neuwrith, ġehir-modern Kentin OluĢumu-Weber, 2000.

11 Tekeli, I., Türkiye Cumhuriyet döneminde kentsel geliģme ve kent planlaması, 75 Yılda DeğiĢen Kent ve Mimarlık, Türkiye ĠĢ Bankası, Ġstanbul, 1-24 (1998). COĞ 323 Seçmeli Hava Kütleleri ve Cepheler (2 0 2) Hava kütleleri nedir, oluģtukları ve geçtikleri yerler, cepheler, cephe oluģumları, cephesel yağıģlar. Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul COĞ 314 Seçmeli Ticaret Coğrafyası (2 0 2) Bu ders çerçevesinde ekonomik coğrafyanın temel konularından birini oluģturan ekonomik aktiviteyi sağlayan pazarlama ve ticaret konuları iģlenecektir. Ticaret yapıları, ticaret çeģitleri, ticarete etki eden faktörler, dünya ticaret sistemleri ve teorileri, Ģehirsel dokuda ticaret alanları ve yerleģme seçimi, Ģehirsel konum ve dokunun ticarete olan etkisi. Ekonomi ve Ticaret Tarihi, S. Trak, Ġzmir, 1947 Ticaret Tarihi, H. S. Selen, Ankara Pazarlama Coğrafyası, Çev. E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Ġktisat Fak. Yayını, Ġstanbul, 1994 DeğiĢ TokuĢtan Süpermarkete, R. Sedillot. Ankara COĞ 318 Seçmeli Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri (2 0 2) Temel kavram, ilke ve yaklaģımlar (bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem, araģtırma, araģtırma yöntemi), Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, Bilimsel yazımda uyulması gereken kurallar, teknikler, dipnot, alıntı biçimleri ve referansların verilme teknikleri, APA ve diğer uluslar arası teknikler. Coğrafi ġekil ve tabloların hazırlanması, sunulması. Bilimde etik dıģı davranıģlar. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, R. Day, TÜBĠTAK, 1996 Bilimsel AraĢtırma Yöntemi, N. Karasar, Ankara, 2000 AraĢtırmalarda Rapor Hazırlama, N. Karasar, Ankara, 2000 Bilimsel AraĢtırmada Etik ve Sorunları, TÜBA Yayını, 2002 Modern AraĢtırmacı, M. Barzun, H. F. Graff, Ankara Bilimsel ÇalıĢma ve BaĢarı Teknikleri, A. Özergin, Hayat Yayınları, Ġstanbul, COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları (2 0 2) Ġklim kavramının açıklanması ve ortalamalar yönteminin sorgulanması, ilklim sınıflandırmasının temelleri, iklimleri sınıflandırırken baģ vurulacak ölçütler, yalnızca bir iklim elamanına dayanılarak yapılan iklim sınıflandırmaları, iklim elamanlarının bir arada ele alınmalarıyla yapılan sentetik iklim sınıflandırmaları :Köppen sınıflandırma sistemi, De Martonne sınıflandırma sistemi, Thornthwaite sınıflandırma sistemi, Strahler in hava kütleleri ve cephelere dayanan sınıflandırma sistemi. Sırrı Erinç, Klimatoloji ve Metodları, Alfa Basım-Yayım, Oğuz Erol, Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi (2 0 2) Buzul ve Buzul Çevresi Jeomorfolojisi, Buzullar ve BuzullaĢma Tipleri(Buzul ve Buzul Buzu), -Buzul Hareketleri, BuzullaĢma ve Buzul Tipleri(Vadi Buzulları, Örtü Buzulları, KarıĢık Tip), -Daimi Kar Sınırı ve Tespit Modelleri, -Bugünkü Buzulların Coğrafi DağılıĢı: Glasiyal Topoğrafya ġekilleri: AĢınım ġekilleri: Glasyal Çizikler, Cilalar ve Oluklar, Çentikler, Hörgüç Kayalar, Sürgüler, Glasiyal Vadiler.Birikim ġekilleri: Glasiyal Depolar (Taban-Cepheyan-Ablasyon-Orta Morenleri), Periglasyal Depolar (Sandur,Delta ve Varvlı Göl Depoları, Glasyal MenĢeli Denizel Depolar), Periglasiyal ġekiller: Periglasyal Topoğrafya ġekilleri:termokarst,alla, Tarın, Naled, Pingo, Tufur, Girland, Palsa. ı Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye de Hayvancılık Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği Türkiye de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıģ özellikleri, sanayileģmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı, Türkiye sanayinde iģ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileģme süreci ve kentleģme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve GeliĢimi.

12 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992 Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992 Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995 Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 403 Amerika Coğrafyası (2 0 2) Amerika nın fiziki coğrafya özellikleri, beģeri coğrafya özellikleri. Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975, Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġstanbul Orta Ve Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, COĞ 405 Avrupa Coğrafyası (2 0 2) Avrupa Birliği nin kısa tarihçesi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak doğal coğrafya özellileri, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak beģeri coğrafya özellileri, Avrupa da kentleģme süreci, Avrupa Birliğinin anahtar ülkeleri: Almanya -Büyük Britanya -Fransa -Ġtalya - Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri. Avrupa Coğrafyası, B.Darkot, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, Avrupa Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayınlan No: 3131, Ġstanbul, 1983 Dünya ve Ülkeler Coğrafyası, R. Özey, Aktif Yay., Ġstanbul, Türkiye nin KomĢuları, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul Geography Realms, Regions and Concepts. H. D. Blij, P. O. Muller, New York 2004 Concept and Regions in Geography, H. D. Blij, P. O. Muller, New York COĞ 407 Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası (2 0 2) Bölgenin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgenin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgenin bölümleri ve yöreleri Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Türkiye Bölgesel Coğrafyası, l. Atalay -K. Mortan, Ġstanbul, 1997 Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası, H. Yazıcı, Ankara, COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 411 Bitirme Tezi I (2 0 2) Coğrafya Bölümü öğrencileri, ilgi alanlarına göre 3. Sınıfın sonundan itibaren, bir coğrafya bölüm üyesinin denetimi altında lisans bitirme araģtırması yapabilirler. COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye de Hayvancılık Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği Türkiye de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıģ özellikleri, sanayileģmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı, Türkiye sanayinde iģ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileģme süreci ve kentleģme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve GeliĢimi Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992 Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992 Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995

13 Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası (2 0 2) Okyanusya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri ve beģeri coğrafya özellikleri. Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, N. Özgüç, Ġstanbul COĞ 406 Ege ve Marmara Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Ege Denizi, Türkiye Ġle KomĢu Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Ege Bölgesi Coğrafyası, B. Darkot, M. Tuncel, Ġstanbul, 1988 Türkiye nin Coğrafyası, E. Güngördü, Ankara, 2003 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, 2004 Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin yakında uzağa prensibinden hareketle arazide pekiģtirilmesidir. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 410 Bitirme Tezi II (2 0 2) Metot/Analiz/Sentez, Kurum/arazi çalıģmaları, Bulguların değerlendirilmesi, Proje yazım ilkelerinin tanıtılması, Rapor yazımı, Raporun sonuçlandırılması, Raporun değerlendirilmesi. COĞ 413 Seçmeli Türkiye nin Jeopolitiği (2 0 2) GiriĢ (dersin amacı, içeriği, gerekliliği, kaynaklar, Türkiye nin Coğrafi Konumu ve sınırları, Türkiye nin KomĢuları, Türkiye nin Jeopolitiği, Türkiye Jeopolitiğinde etkili olan unsurlar (Nüfus, Ekonomik kaynaklar, Sosyo-Kültürel Yapı), Türkiye Jeopolitiğinde etkili olan diğer unsurlar (Askeri, Politik, Bilim-Teknoloji), Ülke Sınıflamalarında Türkiye nin Yeri, Dünya Jeopolitiğinde Türkiye yi Ġlgilendiren GeliĢmeler (Ortadoğu, Avrupa, ABD ve Türkiye), Cumhuriyetten Günümüze Türkiye nin Siyasal Sistemi, Türkiye de Siyasal Kültür ve Demokrasi, Türkiye de Seçimler ve Seçim Sistemleri, Türkiye nin Seçim Coğrafyası, Seçmen Nitelikleri ve DavranıĢ Kalıpları, Siyasi BölgeleĢme ve Siyasal Manzaranın DeğiĢimi Ege Denizi, Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara Jeopolitik Duyarlılık, S. Ġlhan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Siyasi Coğrafya, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1993 Türkiye nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, S. Ġlhan, Ankara, Coğrafyanın Siyasal Gücü, K. Gunel, Ġst. Ünv. Basımevi, Ġstanbul, 1994 Türkiye nin KomĢuları ve Jeopolitik. E. Güney, Ġstanbul, COĞ 417 Seçmeli Doğal Afetler Coğrafyası (2 0 2) Afet Tanımı, Doğal Afetlerin Sınıflandırılması, Doğal Afet ÇeĢitleri, Afet Yönetimi, Yer Kaynaklı Doğal Afetler: Deprem, Volkanik Püskürme, Sismik Deniz Dalgaları (Tsunami ler), Kütle Hareketleri, Atmosfer Kaynaklı Doğal Afetler: Tropikal Fırtınalar, TropiklerdıĢı (Orta Enlem KıĢ) Fırtınaları, Fırtına Kabarması, Bölgesel Fırtınalar, Oraj (Gök Gürültülü Fırtına), ġimģek ve Yıldırım, Hortum (Tornado), Dolu Fırtınası, Don Olayı, Deniz Sisi, Deniz Buzu ve Aysberg, Sel ve TaĢkın, Kurak Bölgeler ve Kuraklık, diğer doğal afetler. Doğal ve Ġnsan Kaynaklı Afetler: OrmansızlaĢma ve Toprak Erozyonu, Küresel Ġklim DeğiĢikliği ve ÇölleĢme, Ozon Tabakasının Ġncelmesi, Hava Kirliliği ve Asit YağıĢları. Türkiye Afetler Coğrafyası, C. ġahin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1991 Doğal Afetler ve Türkiye, C. ġahin, ġ. Sipahioğlu. Ankara, 2002.

14 Afetler Coğrafyası, R. Özey, Ġstanbul, COĞ 423 Seçmeli Kuaterner Jeomorfolojisi (2 0 2) Kuaternerin coğrafya çalıģmaları içindeki yeri ve önemi, jeomorfoloji çalıģmaları için kuaternerin önemi, paleocoğrafya açısından kuaterner, iklim ve iklim salınımları, buzullaģma, bitki ve hayvan varlığı, Türkiye nin kuaterner paleocoğrafyası. Erol, O., Dördüncü Çağ(Kuvaterner)Jeoloji ve Jeomorfolojisinin Ana Çizgileri,A.Ü.D.T.C.Fak.Yay.No:289,Ankara Ardos, M., 1992,Türkiyede Kuaterner Jeomorfolojisi,Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 3737, Ġstanbul. COĞ 412 Seçmeli Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası (2 0 2) Ortadoğu nun Yeri ve Sınırları, Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ġartları, Belli BaĢlı Ortadoğu Ülkeleri. Güneybatı Asya, N. Tunçdilek, Ġstanbul, Orta Doğu: Siyasi ve Ġktisadi Coğrafya. S. Öngör. Ankara, Ġslam Dünyası, R. Özey, Ġstanbul, Güneybatı Asya (Ortadoğu) Ülkeler Coğrafyası, S.Gözenç, Ġstanbul, Ortadoğu, R. Özey, Ġstanbul, COĞ 422 Seçmeli Harita Analizleri (2 0 2) Haritaların genel özellikleri, Haritalarda ölçek ve ölçek çeģitleri, harita üzerinde uzunluk ve alan ölçülmesi, haritaların çeģitleri; ölçeklerine göre haritalar, fonksiyonlarına göre haritalar, dağılıģ haritalarının çizimi: korokromatik haritalar, koroplet haritalar, Ġzoplet haritalar, noktalama haritaları, kualitatif haritalar, dinamik haritalar, patern haritaları, topoğrafya haritaları Haritalarda yer Ģekillerinin gösteriliģ Ģekilleri, topoğrafya haritalarının analizi, topoğrafya haritalarından relief analizleri, yükselti analizleri profil analizleri: eğim ve yamaç analizleri. Genel Kartografya II, T. Bilgin, BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984 Kartografya, E. Koçak, Trabzon, 1985.

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 15:00-16:50 : KLİMATOLOJİ I ANS Eğitim 2 Blok - 207 Coğrafya ve Klimatoloji 17:00-18:50 : VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI ANS Eğitim

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-10:20 : ZOO COĞRAFYA ANS Eğitim 2 Blok - 208 Yrd.Doç.Dr. FATMA KAFALI YILMAZ Zoocoğrafyanın tanımı ve konusu 10:30-12:20

Detaylı

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap II YGS COĞRAFYA Soru - Cevap EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar İnan AYDIN Adem GÜNEŞ Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ COG101 KLİMATOLOJİ- I Klimatolojinin konusu ve amacı, Klimatoloji ve Meteoroloji, hava durumu ve İklim, Hava küre, Hava

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

2010-2011. I. Yarıyıl

2010-2011. I. Yarıyıl 2010-2011 I. Yarıyıl COG5101 TEMATİK KÜLTÜREL COĞRAFYA İnsanın evi olarak Yeryüzündeki kültürel olayları bütüncül bakış açıyla araştırmak. Tematik kültürel coğrafya dersi beş tema üzerine kurulmuştur:

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Dersin Kodu COG1001 Coğrafya'ya Giriş Coğrafya Nedir, Nerededir, Niçin Coğrafya: Coğrafyanın tanımı, konuları, bölümleri

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (KIŞ) COĞ 101 Coğrafyaya Giriş 202-3 Coğrafyanın tanımı, konusu, bilimler arasındaki yeri, tarihsel gelişimi, coğrafyanın

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur.

GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur. GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur. FİZİKİ COĞRAFYA Jeomorfoloji Klimatoloji Hidroğrafya Biyocoğrafya (Yerşekilleri Bilimi) (İklim Bilimi) (Sular Bilimi) (Bitki Coğrafyası)

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı S.No FAKÜLTE/ ENS. /Yük. BÖLÜM Yarıyıl KOD DERS ADI TARĠH DERSHANE ÖĞRETĠM ÜYESĠ Ok. ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 104 GiriĢimcilik PerĢembe 09:00-1:00 Mavi amfi Doç. Dr. Asıf YoldaĢ 3 ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 11 ĠĢletme

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. COG 101 Temel Bilimler-I 2 0 2

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. COG 101 Temel Bilimler-I 2 0 2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL COG 101 Temel Bilimler-I 2 0 2 Ders kapsamında; Yer in içyapısı ile ilgili temel fizik yasaları, Yerçekimi ve özellikleri,

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ COĞRAFYA TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJĠK DEVĠRLER I. Jeolojik Zaman (Paleozoik) Masif (sert) kütleler oluģmuģtur (Bitlis, Yıldız Dağları, Saruhan-MenteĢe, KırĢehir, Mardin ve Kastamonu-Daday) TaĢkömürü

Detaylı

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk Bir CBS Akademisyeni Gözüyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı nın Projeleri ve Ülkemiz Geleceği Açısından Önemi Sunan: Prof.Dr.Alper

Detaylı

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4 (2010) Biyocoğrafya (2.Basım). MKM Yayıncılık, ISBN 978-605 5911-21-8 Bitki ve Hayvanların yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörlerle birlikte alan bir çalışmadır. Canlıların ekosistem

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

12.07.2015 tarihli KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) COĞRAFYA Sınavında;

12.07.2015 tarihli KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) COĞRAFYA Sınavında; 12.07.2015 tarihli KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) COĞRAFYA Sınavında; 1-2. sorudaki şekilde izohips Aralıkları 50 şer metrede bir verilmiştir. Dolayısıyla K noktası 950 metre değil, 900 m olmalıdır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Sena ALANDAĞ YAZICI (2003): Bursa Ġli Orhangazi Ġlçesi Sölöz Köyü ' nün Coğrafi Etüdü. Niğde

ÖZGEÇMĠġ. Sena ALANDAĞ YAZICI (2003): Bursa Ġli Orhangazi Ġlçesi Sölöz Köyü ' nün Coğrafi Etüdü. Niğde 1. Adı Soyadı: Cengiz KAYACILAR 2. Doğum Tarihi: 11.07.1966 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMĠġ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Ġstanbul Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

The Relationship Between Geography & GIS

The Relationship Between Geography & GIS Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Geography & GIS Mehmet KARAKUYU,, Aysel ACAR Fatih Fatih Üniversitesi G EO GR A PHY 1 9 9 6 e y Coğrafya BölümüB F a t i

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08.

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fransız Dili ve Edebiyatı 13:00 Coğrafya Bölgesel Coğrafya Coğrafya Türkiye Coğrafyası DTCF Ek Bina 314 No'lu Oda DTCF 404 No'lu Oda DTCF 411 No'lu Oda Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ YALÇIN ÜN Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdür V. Nisan 2013 - İstanbul SUNUM

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri

LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri sürmüģtür. KITALARIN KAYMASI TEORĠSĠ olarak anılan bu teoriye

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPC 101 Mesleki Matematik 2 1 3 4 Oran Orantı,

Detaylı

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI 5.1 YERKABUĞU ÜZERİNDEKİ LEVHA SINIRLARI Levha tektoniğine göre dünyayı saran yerkabuğu üzerinde 8 büyük (Avrasya, Afrika, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika, Avustralya)

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı