SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU"

Transkript

1 SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (II. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 103 Genel Klimatoloji I Z COĞ 104 Genel Klimatoloji II Z COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I Z COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II Z COĞ 107 Genel Kartografya Z COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası Z COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya Z COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler Z COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I Z COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II Z COĞ 113 Nüfus Coğrafyası Z COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası Z TÜR 101 Türk Dili I Z TÜR 102 Türk Dili II Z TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I Z TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II Z YAD 101 Yabancı Dil I (Alm. Ġng. Fr.) Z YAD 102 Yabancı Dil II (Alm. Ġng. Fr.) Z ENF103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I Z ENF104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI ĠKĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (III. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (IV. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji Z COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi Z COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası Z COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi Z COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji Z COĞ 206 ġehir Coğrafyası Z COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ Z COĞ 208 Toprak Coğrafyası Z COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi Z COĞ 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası Z COĞ 211 Ziraat Coğrafyası Z COĞ 212 Turizm Coğrafyası Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 213 Kültürel Coğrafya S COĞ 214 Kıyı Jeomorfolojisi S COĞ 215 Yeraltı Suları ve Kaynaklar S COĞ 216 Suç Coğrafyası S COĞ 217 Genel Ekoloji S COĞ 218 Çevre Sorunları S COĞ 219 Alternatif Enerji Kaynakları Coğrafyası S COĞ 220 KüreselleĢme ve Kalkınma S COĞ 221 Mesleki Ġngilizce I S COĞ 222 Mesleki Ġngilizce II S COĞ 223 TaĢları Tanıma Bilgisi S COĞ 224 CBS ile Mekânsal Analiz S ÜÇÜNCÜ YIL Kod Dönem (V. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VI. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I Z COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II Z COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi Z COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II Z COĞ 305 Asya Coğrafyası Z COĞ 306 Afrika Coğrafyası Z COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I Z COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölg. Coğrafyası Z COĞ 310 Siyasi Coğrafya Z COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I Z COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 313 Genel Atmosfer DolaĢımı S COĞ 314 Ticaret Coğrafyası S COĞ 315 Ekolojik Turizm S COĞ 316 Turizm Jeomorfolojisi S COĞ 317 ĠĢaret Dili S COĞ 318 Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri S COĞ 319 Kültürel Turizm S COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları S COĞ 321 Coğrafya ve Mekânsal Planlama S COĞ 322 Dinler Coğrafyası S COĞ 323 Hava Kütleleri ve Cepheler S COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi S DÖRDÜNCÜ YIL Kod l. Dönem (VII. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VIII. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I Z COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II Z COĞ 403 Amerika Coğrafyası Z COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası Z COĞ 405 Avrupa Coğrafyası Z COĞ 406 Ege ve Marmara Bölg. Coğrafyası Z COĞ 407 Ġç Anadolu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV Z COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III Z COĞ 410 Bitime Tezi II Z COĞ 411 Bitime Tezi I Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 413 Türkiye nin Jeopolitiği S COĞ 412 Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası S COĞ 415 Ġklim DeğiĢiklikleri ve Küresel Isınma S COĞ 414 Türkiye ve Dünyada Coğrafya Eğitimi S COĞ 417 Doğal Afetler Coğrafyası S COĞ 416 Tarihi Coğrafya S COĞ 419 Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri S COĞ 418 Anadolunun Tarihi Coğrafyası S COĞ 421 Günümüz Dünya Sorunları S COĞ 420 Siirt Ġlinin Çevre Sorunları S COĞ 423 Kuaterner Jeomorfolojisi S COĞ 422 Harita Analizleri S ZORUNLU DERSLER: 180 AKTS (% 75) : 60 AKTS (% 25) TOPLAM: 240 AKTS (%100)

2 COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıģ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iģgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teģkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ġstiklal Savası nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II (2 0 2) KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TÜR 101 Türk Dili I (2 0 2) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda baģarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliģtirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: EskiĢehir, TÜR 102 Türk Dili II (2 0 2) Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kiģisel ve toplumsal iletiģimdeki önemini kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, YAD 101 Yabancı Dil I ( ) Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniģ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiģ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaģtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat. Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, YAD 102 Yabancı Dil II ( ) Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniģ zaman, geçmiģ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karģılaģtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniģ, geçmiģ, gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karģılaģtırmalı yapılar. Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university Thomson A.J., A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları. ENF 103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I ( ) Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim Sistemi; Dos komutları);

3 Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, ENF 104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II ( ) Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Powerpoint tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet e GiriĢ. Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006 COĞ 103 Genel Klimatoloji I (3 0 3) Doğal çevrenin Ģekillenmesi yönünde atmosfer olaylarının özellikleri, coğrafi dağılıģı ve bu olayların yer ve zaman içindeki değiģken etkilerinin incelenmesi. Atmosfer, hava ve iklime giriģ, Atmosferin yüksekliği ve yapısı, güneģ-yer radyasyonu ve yerküre nin enerji bütçesi, doğal ve kuvvetlenmiģ sera etkisi, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümleri ve sıcaklık denetçileri, yerküre nin yüzey sıcaklıklarının alansal dağılıģı, sıcaklık döngüleri ve klimatolojik-meteorolojik önemi, temel gaz yasaları ve hava basıncı, basınç sistemlerinin çeģitleri, yüzey ve yüksek hava haritaları, rüzgarları oluģturan ve etkileyen etmenler ve kuvvetler, dikey hava hareketlerinin oluģumu ve özellikleri, Küresel atmosfer dolaģımı, Batı Rüzgarları ve Jet Akımları,Muson DolaĢımı ve Yerel Rüzgarlar Umumi Klimatoloji ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1973 Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Ege Ovalarının Ġklimi, Asaf Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I (3 0 3) Yer Ģekillerinin araģtırılması Ģeklinde tanımlanan jeomorfolojinin bu bölümünde yer Ģekillerinin oluģumu ve evriminde rol oynayan tüm iç etken ve süreçler, yeryuvarının yapıģı, yaģı, geçirdiği evreler incelenmektedir. Jeomorfoloji ye giriģ: temel bilgiler, prensipler ve tarihçe, yerin iç yapısı, yerkabuğu hareketleri: levha hareketleri, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler, yer in jeolojik evrimi ve yaģı: genel bilgiler ve yaģ verileri, çözülme, toprak oluģumu ve kütle hareketleri, Morfojenetik bölgelere giriģ, Jeomorfolojik evrimde zamanın önemi: zaman içinde tektonik, östatik ve iklim kaynaklı değiģimler. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 107 Genel Kartografya (3 0 3) BaĢta topografya haritaları olmak üzere çeģitli genel ve özel haritaların tanıtımı. Kartografya nın tanımı ve coğrafya içindeki yeri ve önemi, Kartografya da çizim unsurları, harita ve harita çeģitleri, ölçek ve ölçek çeģitleri, Harita üzerinde uzunluk, alan, eğim hesaplan ve örnek çalıģmalar. Harita projeksiyonları ve tanımlar,azimutal (Düzlemsel) Silindirik Projeksiyonları, Konik Projeksiyonları, Özel Projeksiyonlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerbilimleri Kartografyası, S. Mersinoğlu, Ankara Genel Kartografya II, T. Bilgin. BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984 Kartografya, E. Koçak, Trabzon, Matematik Coğrafya, M. Elibüyük, Ekol Yayınevi, Ankara, COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya (2 0 2) Ġnsanın yaģama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile iliģkileri ve birbirlerine karģılıklı tesirlerini araģtırıp inceleyen bu bilim dalı, hayat tarzlarını etkileyen kültürel davranıģları incelenmektedir.kısaca bu bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir. BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekân) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul, Genel BeĢeri ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, N. Özgüç, Ġstanbul, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, H. Doğanay, Aktif Yayınevi, Ġstanbul, COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca

4 sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 113 Nüfus Coğrafyası (2 0 2) Nüfus Coğrafyası ve Demografi bilimi ile ilgili genel kavramlar, kaynaklar ve kuruluģlar, Nüfus sayımları, Dünya Nüfus artıģı, Nüfus artıģı ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasal ve demografik teoriler, Demografik evrim teorisi, Nüfus Politikaları. Nüfusun dağılıģını ve yoğunluğunu etkileyen faktörler, Günümüzde nüfusun kıtalara ve ülkelere göre dağılımı, Demografik yapılar (Doğum, ölüm ve nüfus artıģı), Demografik yapılar (Hastalıklar, bebek ve çocuk ölümleri ), Demografik yapılar (YaĢ, cinsiyet, ömür süresi). Nüfus hareketleri sebepleri, kıtalararası göçler, Gelecek Projeksiyonları Nüfus Ve YerleĢme, A Tanoğlu, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No:45, Ġstanbul, Dünya Nüfus Dinamiği, N. Tunçdilek, Ġst. Ünv. Yayınlan, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya: GiriĢ, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Edebiyat Fakültesi Yay, Ġstanbul, 1994 Türkiye Nüfus Coğrafyası, E. M. Özgür, GMC Basın-yayın, Ankara, Nüfus Gerçeği, S. ġahin, Ankara, COĞ 104 Genel Klimatoloji II (3 0 3) Atmosferik nemlilik (su buharı içeriği), hidrolojik döngü ve suyun evre (faz) değiģiklikleri, Doyma ve nem, nispi nem değiģiklikleri ve nem ölçümleri, Atmosferdeki adyabatik sıcaklık değiģiklikleri, atmosferde kararlılık, günlük hava koģulları ve hava kirliliği, yükselme süreçleri, yoğunlaģma, bulut oluģum süreçleri ve bulut sınıflandırmaları, sisin oluģumu ve sınıflandırılması, YağıĢ oluģma süreçleri ve yağıģ çeģitleri, yağıģın coğrafi dağılıģı ve yağıģ rejimleri hava kütleleri, doğuģ (kaynak) bölgeleri ve sınıflandırmaları, hava sistemleri ve desenleri (Polar Cephe Kuramı, Cepheler, Orta Enlem Siklonları ve Antisiklonları), Orajlar (kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı gökgürültülü-ģimģekli fırtınalar) ve Hortumlar, Tropikal Siklonlar, Hava Analizi ve Tahmininin Ġlkeleri Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II (3 0 3) Flüvyal topografyaya giriģ: genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması: akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi, peneplen kavramı: delilleri, yaģ tanımlamaları ve gerçek peneplenlerin olabilirliği üzerine tartıģmalar, gençleģme kavramı, sebepleri ve gençleģme ile oluģan yer Ģekilleri geliģimi. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzünde yerleģme sahasının sınırları, Kırsal yerleģmelerin ortaya çıkıģı, YerleĢmeye etki yapan fiziki ve beģeri coğrafya faktörleri, Kırsal mesken ve yerleģmelerin coğrafi çevre ile iliģkileri, Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleģme. Kırsal yerleģmelerde mesken yapıları ve özellikleri, Dünyada ve Türkiye de belli baģlı kırsal yerleģme Ģekilleri, Türkiye de köylerin ve diğer kırsal yerleģmelerin Ģekil ve fonksiyonel özellikleri Nüfus Ve YerleĢme, A.Tanoğlu, Ġst. Ünv. Yayını No: 1183, Ġstanbul, 1966 Türkiye Ġskan Coğrafyası, N. Tunçdilek. Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul,1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler (2 0 2) Tarihçe ve Tanımlar, Fiziksel Temeller, Atmosferik Etkiler, Okyanusların Isı Bütçesi, Sıcaklık, Tuzluluk veözkütle (density), Hareket Denklemleri, Vizkoz Ortamda Hareket Denklemleri, Okyanus Yüzeylerinin Rüzgarlara Yanıtları, Jeostrofik Akıntılar, Okyanuslardaki Çevrintiler (Vorticity), Okyanus Dalgaları ve Sayısal Okyanus Modelleri, Kıyı Süreçleri ve Gel-Git (tides). Deniz Ve Kıyı Coğrafyası, H. Ġnandık, Ġst. Ünv. Yayını No: 1219, Ġstanbul, 1971

5 Oseanoloji, A. KocataĢ, Ege Ünv, Fen Fak Yayını, Ġzmir, 1986 Denizaltı Jeolojisi Ve Jeomorfolojisi, Ġ. Atalay, Dokuz Eylül Ünv. Yayım, Ġzmir, 1993 COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası (2 0 2) UlaĢım Coğrafyasına giriģ, ulaģımın tarihsel geliģimi ve ulaģım ağları, ulaģım faaliyetinin ölçülmesi ve haritalanması, UlaĢımın doğal çevre koģulları ve beģeri faaliyetlerle iliģkileri, ulaģım yollarında yer seçimi, Denizyolu ulaģımının genel özellikleri, BaĢlıca Deniz yolları, dünya deniz ticaret filosundaki değiģim. Türkiye de denizyolu taģımacılığı, Demiryolu taģımacılığının genel özellikleri, demiryollarının tarihi geliģimi Demiryolu hatları, Türkiye de demiryollarının geliģimi ve baģlıca demiryolu güzergahları, Karayollarının genel özellikleri, geliģimi ve dağılıģı, Türkiye de karayolu taģımacılığının tarihsel geliģimi ve günümüzdeki durumu, Havayolu taģımacılığının genel özellikleri, Türkiye de hava yolu taģımacılığı ve havalimanları Boru hatları, Petrol ve Doğalgaz boru hatlarının dağılıģı, Türkiye nin boru hatları açısından önemi UlaĢım sistemlerinin karģılaģtırılması; ulaģım sistemlerinde yaģanan rekabet. UlaĢım Coğrafyası, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul Demiryolundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji (2 0 2) Meteorolojik verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek analizlerin yapılması planlanmıģ ve bu analizler sonucunda iklim tasnifleri ve sınıflandırmaları yapılacaktır. Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1990 Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzündeki vejetasyon formasyonlarının dağılıģı ve özellikleri. Bitki formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji iliģkisi, Bitki örtüsü ile iklim, yüzey Ģekilleri, toprak ve anakaya faktörleri arasındaki iliģki, Bitki örtüsü ile biyotik faktörler arasındaki iliģki Türkiye vejetasyonunun genel görünümü, Türkiye de bitki örtüsünün ekolojik Ģartları, Türkiye de bitki örtüsünün evrimi, Türkiye nin flora ve fitocoğrafya bölgeleri Türkiye nin vejetasyon formasyonları. Türkiye de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve tarım arasındaki iliģkiler. Bitki Coğrafyası, Y. Dönmez, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1985 Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınları Mühendislik SeriĢi, Ankara, 1993 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Basımevi, Ġzmir, Türkiye de BaĢlıca Ağaç türleri, N. Günal. Ġstanbul1997. Bitki Coğrafyası, E. Güney ve Ö. Saya, Dicle Üniv. Yay., Diyarbakır, COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji (2 0 2) Yerkabuğunda iç etken ve süreçlerle oluģmuģ yapılarla relief Ģekilleri arasındaki iliģkiler incelenir. Arazi araģtırma ve gözlemleri yolu ile relief Ģekillerinin oluģumu ve geliģimi üzerinde tektonizmanın yaptığı etkilerin kanıtlarım saptama yöntemleri. Levha Tektoniği ve Orojenez, Litolojik Özelliklerin Morfolojiye Etkisi, Yatay Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Monoklinal yapı üzerinde yer Ģekillerinin geliģimi, Kıvrımlı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Dom Yapısı Üzerinde yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Faylı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Fay Dikliklerinin GeliĢimi ve Fay GençleĢmesi, Fayların ve Faylarla Ġlgili Yer Ģekillerinin Saptanması, Volkanik Yapı Üzerinde Fluviyal YerĢekillerinin GeliĢimi, Peri Bacaları, Strüktüral Morfoloji, Ġ. Yalçınlar, Ġst. Ünv. Coğ. Ens. Yay. No:24, Ġstanbul, 1969 Jeomorfoloji I, S. Erinç, Ġst Ünv, Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġbrahim Atalay, Ege Üniv. Yay., Ġzmir, Strüktüral Jeomorfoloji, Ö. Sür, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara, 1994.

6 COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ ( 1 2 2) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavram ve yazılımların tanıtımı (Netcat, mapinfo vb), Nitelikleri ve özellikleri (raster, vektör vb ), Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları, kullanıldığı alanlar, CBS nin fiziki ve beģeri coğrafya çalıģmalarında kullanımı. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, H. Turoğlu, Çantay Kitabevi, 2000 Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, T. Yomralıoğlu, Ġstanbul, Öğretmenler için CBS, A. Demirci, Fatih Üniversitesi Yay., Ġstanbul, COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi (2 0 2) Bu derste çeģitli volkanik Ģekiller ve onların aģınmaları sonucunda ortaya çıkan volkan topografyası ele alınır. Volkan topografyası, volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen Ģekiller ve bunların aģınması ile oluģan tahrip Ģekilleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Volkanizma Nedir?, Derinlik Volkanizmasıyla OluĢan Ġntrüsif Kütleler, Volkanik Püskürme ġekilleri, Volkanizma Ġle Yeryüzüne Çıkan Maddeler, Volkan Konileri, Volkanik Faaliyet Tipleri, Volkanik Patlama ġekilleri, Volkanik Alanlarda AĢınma Ġle OluĢan ġekiller,türkiye de Volkanizma. Jeomorfoloji II, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Volkan Coğrafyası, M. Ardos, Ġst. Ünv. Yayını No: 3478, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, D, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, Erciyes Dağı nın Fiziki Coğrafyası, Ü. E. Günaldı, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Yerbilim Terimleri Sözlüğü, E. Güney, Nobel Kitabevi, Ankara, COĞ 211 Ziraat Coğrafyası (2 0 2) Tarım faaliyetlerinin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, Tarımı etkileyen fiziki faktörler: Ġklim, Yüzey Ģekilleri, toprak: bakımı, iģlenmesi ve korunması, drenaj-akaçlama, Bitki Örtüsü ve Korunması, Sulama Olanakları,Tarımı Etkileyen BeĢeri ve Ekonomik Faktörler: Arazi Kullanım Özellikleri ve Yasal Düzenlemeler, Bitki Seleksiyonu ve Cinsi, Ġlaçlama ve Gübreleme, MakineleĢme, ĠĢgücü ve Sermaye, UlaĢım ve Pazarlama, Tarımsal Etkinliklerin GeçmiĢi, Tarım Öncesi YaĢam, -Tarıma GeçiĢ Dönemi, Tarihi Çağlarda Önemli Tarım Bölgeleri, Günümüzde Tarımsal Etkinlikler ve Tarımın Giderek Artan Önemi, Tarım Tipleri: Geçimlik Tarım, Ticari Tarım. Açlık Tehlikesinin Stratejik Kıldığı Bir Sektör Olarak Tarım, Günümüzde BaĢlıca Tarım Bölgeleri, Dünya Tarımının BaĢlıca Sorunları, Tarımı Destekleyen KuruluĢlar, DTÖ ve AB nin Dünya Tarımına Etkileri, BaĢlıca Tarım Ürünleri / Tarla ve Bahçe Kültürleri, Hayvancılık: Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Hayvancılık Etkinliklerinin Coğrafi DağılıĢı, Arıcılık- ĠpekBöcekçiliği, Su Ürünleri (Deniz, Tatlı Su, Kültür Balıkçılığı ve Diğer Su Ürünleri), Balıkçılık Faaliyetlerinin Önemive Özellikleri, Yeryüzünde Balık Avcılığı Faaliyetlerinin DağılıĢı, Balık Avcılığının BeĢeri-Ekonomik-Ekolojik Etkileri ve BaĢlıca Sorunlar,Ormancılık, Doğal KoĢullar ve Ormanların DağılıĢı, Ormanlardan Yararlanma, Ormanlardan Yararlanma Sorunları/Orman Tahribatının Giderek artması, Ormanların Korunması ve Önemi. Genel BeĢeri ve iktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin-N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, Ziraat Coğrafyası, H. Doğanay, Erzurum, COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi (2 0 2) Akarsuların yerkabuğunu Ģekillendirmek hususundaki iģleyiģi ve etkileri, flüvyal topografyaya giriģ, genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması, akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi Jeomorfoloji II, S Erinç,, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Cog Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982 Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi (2 0 2) Karst Jeomorfolojisi yağmur sularıyla eriyerek Ģekillenen kireçtaģı gibi özel kayalar (karbonatlı kayaçlar) üzerinde meydana gelen yer Ģekilleri. Karstik yerģekilleri: Lapya lar, Obruk lar, Düden ler, Dolin ler, Uvala lar, Polye ler, Mağaralar, Kuru Vadiler, Doğal Tüneller ve Köprüler, Travertenler, Traverten Setleri ve Traverten Seti Gölleri. KarstlaĢma ve karstik yer Ģekillerinin oluģumu, dünyada karstik yeryüzü Ģekillerinin dağılıģı, Türkiye de Karst OluĢumu ve Karstık Yer Ģekillerinin Coğrafi DağılıĢı. Kıyı Jeomorfolojisi: Kıyı Topografyasının OluĢum ve GeliĢiminde Etkili Olan Etmenler, Kıyı jeomorfolojisine giriģ: tanımlar, yerģekilleri ve jeomorfolojik geliģim Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.

7 COĞ 206 ġehir Coğrafyası (3 0 3) Yeryüzünde ve Türkiye de ilk Ģehirlerin nerelerde ve hangi Ģartlar altında ortaya çıktıkları, tarihsel geliģimleri ve dağılıģları, Ģehirlerin fonksiyonları, etki alanları ve sınıflandırılmaları, ĢehirleĢme ve bununla ilgili problemler. ġehirciliğin Kuramsal Temelleri, R. KeleĢ, Ankara, 1972 Türkiye de ġehirleģme ve ġehirsel fonksiyonlar, E. Tümertekin, Ġstanbul, ġehir içi Arazi KullanılıĢı, B. Denker, Ġstanbul, ġehir Coğrafyası I, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını No: 3908, Ġstanbul, 1995 Osmanlı Kenti, M. Cerasi, Ġstanbul, Sosyal Adalet ve ġehir, D. Harvey, Ġstanbul, COĞ 208 Toprak Coğrafyası (3 0 3) Toprak biliminin tarihçesi ve kapsamı, Toprağın ana materyali, ayrıģma ve toprak oluģumu: Toprak bünyesi, strüktürü. Toprakta organik maddeler ve biyolojik yasam. Toprakta hava, su ve sıcaklık, Toprağın besin maddeleri, Toprak sistematiği ve baģlıca toprak grupları, Toprakların sorunları: kirlilik, erozyon, Türkiye Topraklarının BaĢlıca Özellikleri ve DağılıĢları. Toprak Biliminin Esasları, A. Ergene, Erzurum, Toprak Bilgisi, Ġ. Akalan, Ankara Topraklarımız, M. Y. Dizdar, Ankara, Türkiye Toprakları, U. Dinç ve Diğ. Adana, Toprak Coğrafyası, B. Mater, Ġstanbul, Toprak OluĢumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġstanbul, COG 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası (2 0 2) Maden ve enerjinin önemi, madenler, maden çıkarımında uygulanan baģlıca yöntemler, jeolojik iliģkiler, beģeri iliģkiler, madencilik faaliyetlerinin dağılıģı, metaller, baģlıca metaller, demir cevheri, demir çelik sanayisi, Bakır, Kalay, Çinko, KurĢun, Boksit Alüminyum, Manganez, Nikel, Krom, Tungsten, Antimon, Molibden, Altın, GümüĢ, Platin, Elmas, Toryum, Kobalt, Bor, Magnezyum, Tuz, vb Madencilik faaliyetleri ve çevre sorunları, Enerji ile ilgili bazı temel kavramlar, Enerji kaynaklarının geçmiģi, Arz ve talep kaynakları, Enerjinin taģınması, Kullanılacak enerjinin seçimi, Enerji üretimi ve tüketiminde yeni eğilimler, BaĢlıca enerji kaynakları, Maden kömürü, Petrol, Doğal gaz, Elektrik enerjisi, Hidroelektrik, Termoelektrik, Nükleer, Alternatif eneri kaynakları: Biyomas, Jeotermal, Okyanus, Gelgit, GüneĢ enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabeyi, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Türkiye Ekonomik Coğrafyası. H. Doğanay, Konya, 1996 Enerji Kaynakları, H. Doğanay, Erzurum1998, Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003 Türkiye Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, COĞ 212 Turizm Coğrafyası (2 0 2) Turizm ve Rekreasyon Kavramları, Turizm Faaliyetlerinin GeçmiĢi, Turizm Tipleri, BaĢlıca Turizm Bölgeleri, Turizmin Mekansal Etkileri, Südürülebilir Turizm, Türkiye Turizm Coğrafyası Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, COĞ 213 Seçmeli Kültürel Coğrafya (3 0 3) Uygarlık Tanımları, Kültür ve Uygarlık Kavramları Arasındaki Farklılıklar, Paleolitik Dönem, Neolitik Dönem, Paleolitik ve Neolitik Dönemler Sonrası Uygarlık Tarihi, Uygarlık Tarihindeki Önemli AĢamalar, Günümüz Kültür Bölgeleri. ġenel, A., Ġlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Tanilli, S., Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları, Ankara Childe, G., Toplumsal Evrim, Belge Yayınları, Ġstanbul Klein, R., G Uygarlığın DoğuĢu, COĞ 215 Seçmeli Yeraltı Suları ve Kaynaklar (3 0 3) Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağıģ, buharlaģmasızma yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, Yüzeysel akıģ, hidrograflar, birim hidrograf teorisi. Su bilançosulantik biyotoplarının incelenmesi, Kaynak tipleri (sıcak su kaynakları, soğuk su kaynakları) HoĢgören M Y (2001) Hidrografya nın ana Çizgileri I. Yer altı Suları, Kaynaklar, Akarsular (4. Baskı). Çantay Kitabevi, Ġstanbul. Ġzbırak R (1989) Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi:159 Ġstanbul. Leet L D and Judson S (1965) Physical Geology (Third edition). Prentice-Hall Inc. London.

ZORUNLU DERSLER DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. YARIYIL Dersin Adı: COĞRAFYAYA GİRİŞ (COG 101) 1. Giriş 2. Coğrafya ve Doğa Bilimleri İçindeki Yeri ve Önemi 3. Bilim Tarihi ve Coğrafya

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 FİZ 101 Fizik 2 0 2 TGT104 Radyolojik Anatomi 2 0 2

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR FĠZ1101 FĠZĠK1 3 2 4 Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik. [1] Y.Güney, İ.Okur, Fizik-I (Mekanik), Değişim Yayınları, 2009, Sakarya. 2] Keller,

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi DANIŞMAN: Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Afyonkarahisar 2008 SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi Coğrafya Anabilim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2627-2642, ANKARA-TURKEY CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE Onur GÜLBAHAR * Özet Küresel ısınma, son yıllarda dünya gündemini en fazla iģgal eden konulardan biri haline

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

ÇEVRENİN HUKUKSAL YÖNDEN KORUNMASI Ahmet TAġKIN* 1

ÇEVRENİN HUKUKSAL YÖNDEN KORUNMASI Ahmet TAġKIN* 1 ÇEVRENİN HUKUKSAL YÖNDEN KORUNMASI Ahmet TAġKIN* 1 ÖZET Ġnsanoğlunun doğal bir çevre dıģında yaģaması düģünülemez. Çevre insansız yaģar ama insan çevresiz yaģayamaz. Ġnsanoğlu, biyolojik, fiziksel, zihinsel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı