SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU"

Transkript

1 SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (II. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 103 Genel Klimatoloji I Z COĞ 104 Genel Klimatoloji II Z COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I Z COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II Z COĞ 107 Genel Kartografya Z COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası Z COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya Z COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler Z COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I Z COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II Z COĞ 113 Nüfus Coğrafyası Z COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası Z TÜR 101 Türk Dili I Z TÜR 102 Türk Dili II Z TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I Z TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II Z YAD 101 Yabancı Dil I (Alm. Ġng. Fr.) Z YAD 102 Yabancı Dil II (Alm. Ġng. Fr.) Z ENF103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I Z ENF104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI ĠKĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (III. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (IV. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji Z COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi Z COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası Z COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi Z COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji Z COĞ 206 ġehir Coğrafyası Z COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ Z COĞ 208 Toprak Coğrafyası Z COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi Z COĞ 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası Z COĞ 211 Ziraat Coğrafyası Z COĞ 212 Turizm Coğrafyası Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 213 Kültürel Coğrafya S COĞ 214 Kıyı Jeomorfolojisi S COĞ 215 Yeraltı Suları ve Kaynaklar S COĞ 216 Suç Coğrafyası S COĞ 217 Genel Ekoloji S COĞ 218 Çevre Sorunları S COĞ 219 Alternatif Enerji Kaynakları Coğrafyası S COĞ 220 KüreselleĢme ve Kalkınma S COĞ 221 Mesleki Ġngilizce I S COĞ 222 Mesleki Ġngilizce II S COĞ 223 TaĢları Tanıma Bilgisi S COĞ 224 CBS ile Mekânsal Analiz S ÜÇÜNCÜ YIL Kod Dönem (V. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VI. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I Z COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II Z COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi Z COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II Z COĞ 305 Asya Coğrafyası Z COĞ 306 Afrika Coğrafyası Z COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I Z COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölg. Coğrafyası Z COĞ 310 Siyasi Coğrafya Z COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I Z COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 313 Genel Atmosfer DolaĢımı S COĞ 314 Ticaret Coğrafyası S COĞ 315 Ekolojik Turizm S COĞ 316 Turizm Jeomorfolojisi S COĞ 317 ĠĢaret Dili S COĞ 318 Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri S COĞ 319 Kültürel Turizm S COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları S COĞ 321 Coğrafya ve Mekânsal Planlama S COĞ 322 Dinler Coğrafyası S COĞ 323 Hava Kütleleri ve Cepheler S COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi S DÖRDÜNCÜ YIL Kod l. Dönem (VII. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (VIII. YARIYIL) Statü T U K AKTS COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I Z COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II Z COĞ 403 Amerika Coğrafyası Z COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası Z COĞ 405 Avrupa Coğrafyası Z COĞ 406 Ege ve Marmara Bölg. Coğrafyası Z COĞ 407 Ġç Anadolu Bölg. Coğrafyası Z COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV Z COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III Z COĞ 410 Bitime Tezi II Z COĞ 411 Bitime Tezi I Z TOPLAM TOPLAM Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI COĞ 413 Türkiye nin Jeopolitiği S COĞ 412 Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası S COĞ 415 Ġklim DeğiĢiklikleri ve Küresel Isınma S COĞ 414 Türkiye ve Dünyada Coğrafya Eğitimi S COĞ 417 Doğal Afetler Coğrafyası S COĞ 416 Tarihi Coğrafya S COĞ 419 Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri S COĞ 418 Anadolunun Tarihi Coğrafyası S COĞ 421 Günümüz Dünya Sorunları S COĞ 420 Siirt Ġlinin Çevre Sorunları S COĞ 423 Kuaterner Jeomorfolojisi S COĞ 422 Harita Analizleri S ZORUNLU DERSLER: 180 AKTS (% 75) : 60 AKTS (% 25) TOPLAM: 240 AKTS (%100)

2 COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıģ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iģgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teģkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ġstiklal Savası nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II (2 0 2) KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. TÜR 101 Türk Dili I (2 0 2) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda baģarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliģtirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: EskiĢehir, TÜR 102 Türk Dili II (2 0 2) Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kiģisel ve toplumsal iletiģimdeki önemini kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, YAD 101 Yabancı Dil I ( ) Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniģ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiģ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaģtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat. Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, YAD 102 Yabancı Dil II ( ) Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniģ zaman, geçmiģ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karģılaģtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniģ, geçmiģ, gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karģılaģtırmalı yapılar. Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university Thomson A.J., A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları. ENF 103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I ( ) Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim Sistemi; Dos komutları);

3 Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, ENF 104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II ( ) Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Powerpoint tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet e GiriĢ. Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006 COĞ 103 Genel Klimatoloji I (3 0 3) Doğal çevrenin Ģekillenmesi yönünde atmosfer olaylarının özellikleri, coğrafi dağılıģı ve bu olayların yer ve zaman içindeki değiģken etkilerinin incelenmesi. Atmosfer, hava ve iklime giriģ, Atmosferin yüksekliği ve yapısı, güneģ-yer radyasyonu ve yerküre nin enerji bütçesi, doğal ve kuvvetlenmiģ sera etkisi, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümleri ve sıcaklık denetçileri, yerküre nin yüzey sıcaklıklarının alansal dağılıģı, sıcaklık döngüleri ve klimatolojik-meteorolojik önemi, temel gaz yasaları ve hava basıncı, basınç sistemlerinin çeģitleri, yüzey ve yüksek hava haritaları, rüzgarları oluģturan ve etkileyen etmenler ve kuvvetler, dikey hava hareketlerinin oluģumu ve özellikleri, Küresel atmosfer dolaģımı, Batı Rüzgarları ve Jet Akımları,Muson DolaĢımı ve Yerel Rüzgarlar Umumi Klimatoloji ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1973 Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Ege Ovalarının Ġklimi, Asaf Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I (3 0 3) Yer Ģekillerinin araģtırılması Ģeklinde tanımlanan jeomorfolojinin bu bölümünde yer Ģekillerinin oluģumu ve evriminde rol oynayan tüm iç etken ve süreçler, yeryuvarının yapıģı, yaģı, geçirdiği evreler incelenmektedir. Jeomorfoloji ye giriģ: temel bilgiler, prensipler ve tarihçe, yerin iç yapısı, yerkabuğu hareketleri: levha hareketleri, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler, yer in jeolojik evrimi ve yaģı: genel bilgiler ve yaģ verileri, çözülme, toprak oluģumu ve kütle hareketleri, Morfojenetik bölgelere giriģ, Jeomorfolojik evrimde zamanın önemi: zaman içinde tektonik, östatik ve iklim kaynaklı değiģimler. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 107 Genel Kartografya (3 0 3) BaĢta topografya haritaları olmak üzere çeģitli genel ve özel haritaların tanıtımı. Kartografya nın tanımı ve coğrafya içindeki yeri ve önemi, Kartografya da çizim unsurları, harita ve harita çeģitleri, ölçek ve ölçek çeģitleri, Harita üzerinde uzunluk, alan, eğim hesaplan ve örnek çalıģmalar. Harita projeksiyonları ve tanımlar,azimutal (Düzlemsel) Silindirik Projeksiyonları, Konik Projeksiyonları, Özel Projeksiyonlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerbilimleri Kartografyası, S. Mersinoğlu, Ankara Genel Kartografya II, T. Bilgin. BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984 Kartografya, E. Koçak, Trabzon, Matematik Coğrafya, M. Elibüyük, Ekol Yayınevi, Ankara, COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya (2 0 2) Ġnsanın yaģama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile iliģkileri ve birbirlerine karģılıklı tesirlerini araģtırıp inceleyen bu bilim dalı, hayat tarzlarını etkileyen kültürel davranıģları incelenmektedir.kısaca bu bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir. BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekân) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul, Genel BeĢeri ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, N. Özgüç, Ġstanbul, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, H. Doğanay, Aktif Yayınevi, Ġstanbul, COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca

4 sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 113 Nüfus Coğrafyası (2 0 2) Nüfus Coğrafyası ve Demografi bilimi ile ilgili genel kavramlar, kaynaklar ve kuruluģlar, Nüfus sayımları, Dünya Nüfus artıģı, Nüfus artıģı ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasal ve demografik teoriler, Demografik evrim teorisi, Nüfus Politikaları. Nüfusun dağılıģını ve yoğunluğunu etkileyen faktörler, Günümüzde nüfusun kıtalara ve ülkelere göre dağılımı, Demografik yapılar (Doğum, ölüm ve nüfus artıģı), Demografik yapılar (Hastalıklar, bebek ve çocuk ölümleri ), Demografik yapılar (YaĢ, cinsiyet, ömür süresi). Nüfus hareketleri sebepleri, kıtalararası göçler, Gelecek Projeksiyonları Nüfus Ve YerleĢme, A Tanoğlu, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No:45, Ġstanbul, Dünya Nüfus Dinamiği, N. Tunçdilek, Ġst. Ünv. Yayınlan, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya: GiriĢ, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Edebiyat Fakültesi Yay, Ġstanbul, 1994 Türkiye Nüfus Coğrafyası, E. M. Özgür, GMC Basın-yayın, Ankara, Nüfus Gerçeği, S. ġahin, Ankara, COĞ 104 Genel Klimatoloji II (3 0 3) Atmosferik nemlilik (su buharı içeriği), hidrolojik döngü ve suyun evre (faz) değiģiklikleri, Doyma ve nem, nispi nem değiģiklikleri ve nem ölçümleri, Atmosferdeki adyabatik sıcaklık değiģiklikleri, atmosferde kararlılık, günlük hava koģulları ve hava kirliliği, yükselme süreçleri, yoğunlaģma, bulut oluģum süreçleri ve bulut sınıflandırmaları, sisin oluģumu ve sınıflandırılması, YağıĢ oluģma süreçleri ve yağıģ çeģitleri, yağıģın coğrafi dağılıģı ve yağıģ rejimleri hava kütleleri, doğuģ (kaynak) bölgeleri ve sınıflandırmaları, hava sistemleri ve desenleri (Polar Cephe Kuramı, Cepheler, Orta Enlem Siklonları ve Antisiklonları), Orajlar (kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı gökgürültülü-ģimģekli fırtınalar) ve Hortumlar, Tropikal Siklonlar, Hava Analizi ve Tahmininin Ġlkeleri Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II (3 0 3) Flüvyal topografyaya giriģ: genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması: akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi, peneplen kavramı: delilleri, yaģ tanımlamaları ve gerçek peneplenlerin olabilirliği üzerine tartıģmalar, gençleģme kavramı, sebepleri ve gençleģme ile oluģan yer Ģekilleri geliģimi. Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzünde yerleģme sahasının sınırları, Kırsal yerleģmelerin ortaya çıkıģı, YerleĢmeye etki yapan fiziki ve beģeri coğrafya faktörleri, Kırsal mesken ve yerleģmelerin coğrafi çevre ile iliģkileri, Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleģme. Kırsal yerleģmelerde mesken yapıları ve özellikleri, Dünyada ve Türkiye de belli baģlı kırsal yerleģme Ģekilleri, Türkiye de köylerin ve diğer kırsal yerleģmelerin Ģekil ve fonksiyonel özellikleri Nüfus Ve YerleĢme, A.Tanoğlu, Ġst. Ünv. Yayını No: 1183, Ġstanbul, 1966 Türkiye Ġskan Coğrafyası, N. Tunçdilek. Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul,1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler (2 0 2) Tarihçe ve Tanımlar, Fiziksel Temeller, Atmosferik Etkiler, Okyanusların Isı Bütçesi, Sıcaklık, Tuzluluk veözkütle (density), Hareket Denklemleri, Vizkoz Ortamda Hareket Denklemleri, Okyanus Yüzeylerinin Rüzgarlara Yanıtları, Jeostrofik Akıntılar, Okyanuslardaki Çevrintiler (Vorticity), Okyanus Dalgaları ve Sayısal Okyanus Modelleri, Kıyı Süreçleri ve Gel-Git (tides). Deniz Ve Kıyı Coğrafyası, H. Ġnandık, Ġst. Ünv. Yayını No: 1219, Ġstanbul, 1971

5 Oseanoloji, A. KocataĢ, Ege Ünv, Fen Fak Yayını, Ġzmir, 1986 Denizaltı Jeolojisi Ve Jeomorfolojisi, Ġ. Atalay, Dokuz Eylül Ünv. Yayım, Ġzmir, 1993 COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II (2 0 2) Ekonomik Coğrafya nın geçmiģi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karģılıklı etkileģim, mekansal dağılım, Bölge kavramı, Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiģi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliģkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiģi, tarımsal etkinliklerin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, baģlıca dünya tarım bölgeleri, dünya tarımının baģlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıģı, balık avcılığının beģeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baģlıca sorunlar, Ormancılık: doğal koģullar ve ormanların dağılıģı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının önemi. Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul. COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası (2 0 2) UlaĢım Coğrafyasına giriģ, ulaģımın tarihsel geliģimi ve ulaģım ağları, ulaģım faaliyetinin ölçülmesi ve haritalanması, UlaĢımın doğal çevre koģulları ve beģeri faaliyetlerle iliģkileri, ulaģım yollarında yer seçimi, Denizyolu ulaģımının genel özellikleri, BaĢlıca Deniz yolları, dünya deniz ticaret filosundaki değiģim. Türkiye de denizyolu taģımacılığı, Demiryolu taģımacılığının genel özellikleri, demiryollarının tarihi geliģimi Demiryolu hatları, Türkiye de demiryollarının geliģimi ve baģlıca demiryolu güzergahları, Karayollarının genel özellikleri, geliģimi ve dağılıģı, Türkiye de karayolu taģımacılığının tarihsel geliģimi ve günümüzdeki durumu, Havayolu taģımacılığının genel özellikleri, Türkiye de hava yolu taģımacılığı ve havalimanları Boru hatları, Petrol ve Doğalgaz boru hatlarının dağılıģı, Türkiye nin boru hatları açısından önemi UlaĢım sistemlerinin karģılaģtırılması; ulaģım sistemlerinde yaģanan rekabet. UlaĢım Coğrafyası, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul Demiryolundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji (2 0 2) Meteorolojik verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek analizlerin yapılması planlanmıģ ve bu analizler sonucunda iklim tasnifleri ve sınıflandırmaları yapılacaktır. Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1990 Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası (2 0 2) Yeryüzündeki vejetasyon formasyonlarının dağılıģı ve özellikleri. Bitki formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji iliģkisi, Bitki örtüsü ile iklim, yüzey Ģekilleri, toprak ve anakaya faktörleri arasındaki iliģki, Bitki örtüsü ile biyotik faktörler arasındaki iliģki Türkiye vejetasyonunun genel görünümü, Türkiye de bitki örtüsünün ekolojik Ģartları, Türkiye de bitki örtüsünün evrimi, Türkiye nin flora ve fitocoğrafya bölgeleri Türkiye nin vejetasyon formasyonları. Türkiye de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve tarım arasındaki iliģkiler. Bitki Coğrafyası, Y. Dönmez, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1985 Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınları Mühendislik SeriĢi, Ankara, 1993 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Basımevi, Ġzmir, Türkiye de BaĢlıca Ağaç türleri, N. Günal. Ġstanbul1997. Bitki Coğrafyası, E. Güney ve Ö. Saya, Dicle Üniv. Yay., Diyarbakır, COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji (2 0 2) Yerkabuğunda iç etken ve süreçlerle oluģmuģ yapılarla relief Ģekilleri arasındaki iliģkiler incelenir. Arazi araģtırma ve gözlemleri yolu ile relief Ģekillerinin oluģumu ve geliģimi üzerinde tektonizmanın yaptığı etkilerin kanıtlarım saptama yöntemleri. Levha Tektoniği ve Orojenez, Litolojik Özelliklerin Morfolojiye Etkisi, Yatay Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Monoklinal yapı üzerinde yer Ģekillerinin geliģimi, Kıvrımlı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Dom Yapısı Üzerinde yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Faylı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Fay Dikliklerinin GeliĢimi ve Fay GençleĢmesi, Fayların ve Faylarla Ġlgili Yer Ģekillerinin Saptanması, Volkanik Yapı Üzerinde Fluviyal YerĢekillerinin GeliĢimi, Peri Bacaları, Strüktüral Morfoloji, Ġ. Yalçınlar, Ġst. Ünv. Coğ. Ens. Yay. No:24, Ġstanbul, 1969 Jeomorfoloji I, S. Erinç, Ġst Ünv, Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġbrahim Atalay, Ege Üniv. Yay., Ġzmir, Strüktüral Jeomorfoloji, Ö. Sür, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara, 1994.

6 COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ ( 1 2 2) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavram ve yazılımların tanıtımı (Netcat, mapinfo vb), Nitelikleri ve özellikleri (raster, vektör vb ), Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları, kullanıldığı alanlar, CBS nin fiziki ve beģeri coğrafya çalıģmalarında kullanımı. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, H. Turoğlu, Çantay Kitabevi, 2000 Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, T. Yomralıoğlu, Ġstanbul, Öğretmenler için CBS, A. Demirci, Fatih Üniversitesi Yay., Ġstanbul, COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi (2 0 2) Bu derste çeģitli volkanik Ģekiller ve onların aģınmaları sonucunda ortaya çıkan volkan topografyası ele alınır. Volkan topografyası, volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen Ģekiller ve bunların aģınması ile oluģan tahrip Ģekilleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Volkanizma Nedir?, Derinlik Volkanizmasıyla OluĢan Ġntrüsif Kütleler, Volkanik Püskürme ġekilleri, Volkanizma Ġle Yeryüzüne Çıkan Maddeler, Volkan Konileri, Volkanik Faaliyet Tipleri, Volkanik Patlama ġekilleri, Volkanik Alanlarda AĢınma Ġle OluĢan ġekiller,türkiye de Volkanizma. Jeomorfoloji II, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Volkan Coğrafyası, M. Ardos, Ġst. Ünv. Yayını No: 3478, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, D, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, Erciyes Dağı nın Fiziki Coğrafyası, Ü. E. Günaldı, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Yerbilim Terimleri Sözlüğü, E. Güney, Nobel Kitabevi, Ankara, COĞ 211 Ziraat Coğrafyası (2 0 2) Tarım faaliyetlerinin beģeri ve fiziki olaylarla iliģkisi, Tarımı etkileyen fiziki faktörler: Ġklim, Yüzey Ģekilleri, toprak: bakımı, iģlenmesi ve korunması, drenaj-akaçlama, Bitki Örtüsü ve Korunması, Sulama Olanakları,Tarımı Etkileyen BeĢeri ve Ekonomik Faktörler: Arazi Kullanım Özellikleri ve Yasal Düzenlemeler, Bitki Seleksiyonu ve Cinsi, Ġlaçlama ve Gübreleme, MakineleĢme, ĠĢgücü ve Sermaye, UlaĢım ve Pazarlama, Tarımsal Etkinliklerin GeçmiĢi, Tarım Öncesi YaĢam, -Tarıma GeçiĢ Dönemi, Tarihi Çağlarda Önemli Tarım Bölgeleri, Günümüzde Tarımsal Etkinlikler ve Tarımın Giderek Artan Önemi, Tarım Tipleri: Geçimlik Tarım, Ticari Tarım. Açlık Tehlikesinin Stratejik Kıldığı Bir Sektör Olarak Tarım, Günümüzde BaĢlıca Tarım Bölgeleri, Dünya Tarımının BaĢlıca Sorunları, Tarımı Destekleyen KuruluĢlar, DTÖ ve AB nin Dünya Tarımına Etkileri, BaĢlıca Tarım Ürünleri / Tarla ve Bahçe Kültürleri, Hayvancılık: Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Hayvancılık Etkinliklerinin Coğrafi DağılıĢı, Arıcılık- ĠpekBöcekçiliği, Su Ürünleri (Deniz, Tatlı Su, Kültür Balıkçılığı ve Diğer Su Ürünleri), Balıkçılık Faaliyetlerinin Önemive Özellikleri, Yeryüzünde Balık Avcılığı Faaliyetlerinin DağılıĢı, Balık Avcılığının BeĢeri-Ekonomik-Ekolojik Etkileri ve BaĢlıca Sorunlar,Ormancılık, Doğal KoĢullar ve Ormanların DağılıĢı, Ormanlardan Yararlanma, Ormanlardan Yararlanma Sorunları/Orman Tahribatının Giderek artması, Ormanların Korunması ve Önemi. Genel BeĢeri ve iktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin-N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, Ziraat Coğrafyası, H. Doğanay, Erzurum, COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi (2 0 2) Akarsuların yerkabuğunu Ģekillendirmek hususundaki iģleyiģi ve etkileri, flüvyal topografyaya giriģ, genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliģim mekanizması, akarsuların aģınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliģimi Jeomorfoloji II, S Erinç,, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Cog Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982 Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi (2 0 2) Karst Jeomorfolojisi yağmur sularıyla eriyerek Ģekillenen kireçtaģı gibi özel kayalar (karbonatlı kayaçlar) üzerinde meydana gelen yer Ģekilleri. Karstik yerģekilleri: Lapya lar, Obruk lar, Düden ler, Dolin ler, Uvala lar, Polye ler, Mağaralar, Kuru Vadiler, Doğal Tüneller ve Köprüler, Travertenler, Traverten Setleri ve Traverten Seti Gölleri. KarstlaĢma ve karstik yer Ģekillerinin oluģumu, dünyada karstik yeryüzü Ģekillerinin dağılıģı, Türkiye de Karst OluĢumu ve Karstık Yer Ģekillerinin Coğrafi DağılıĢı. Kıyı Jeomorfolojisi: Kıyı Topografyasının OluĢum ve GeliĢiminde Etkili Olan Etmenler, Kıyı jeomorfolojisine giriģ: tanımlar, yerģekilleri ve jeomorfolojik geliģim Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.

7 COĞ 206 ġehir Coğrafyası (3 0 3) Yeryüzünde ve Türkiye de ilk Ģehirlerin nerelerde ve hangi Ģartlar altında ortaya çıktıkları, tarihsel geliģimleri ve dağılıģları, Ģehirlerin fonksiyonları, etki alanları ve sınıflandırılmaları, ĢehirleĢme ve bununla ilgili problemler. ġehirciliğin Kuramsal Temelleri, R. KeleĢ, Ankara, 1972 Türkiye de ġehirleģme ve ġehirsel fonksiyonlar, E. Tümertekin, Ġstanbul, ġehir içi Arazi KullanılıĢı, B. Denker, Ġstanbul, ġehir Coğrafyası I, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını No: 3908, Ġstanbul, 1995 Osmanlı Kenti, M. Cerasi, Ġstanbul, Sosyal Adalet ve ġehir, D. Harvey, Ġstanbul, COĞ 208 Toprak Coğrafyası (3 0 3) Toprak biliminin tarihçesi ve kapsamı, Toprağın ana materyali, ayrıģma ve toprak oluģumu: Toprak bünyesi, strüktürü. Toprakta organik maddeler ve biyolojik yasam. Toprakta hava, su ve sıcaklık, Toprağın besin maddeleri, Toprak sistematiği ve baģlıca toprak grupları, Toprakların sorunları: kirlilik, erozyon, Türkiye Topraklarının BaĢlıca Özellikleri ve DağılıĢları. Toprak Biliminin Esasları, A. Ergene, Erzurum, Toprak Bilgisi, Ġ. Akalan, Ankara Topraklarımız, M. Y. Dizdar, Ankara, Türkiye Toprakları, U. Dinç ve Diğ. Adana, Toprak Coğrafyası, B. Mater, Ġstanbul, Toprak OluĢumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġstanbul, COG 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası (2 0 2) Maden ve enerjinin önemi, madenler, maden çıkarımında uygulanan baģlıca yöntemler, jeolojik iliģkiler, beģeri iliģkiler, madencilik faaliyetlerinin dağılıģı, metaller, baģlıca metaller, demir cevheri, demir çelik sanayisi, Bakır, Kalay, Çinko, KurĢun, Boksit Alüminyum, Manganez, Nikel, Krom, Tungsten, Antimon, Molibden, Altın, GümüĢ, Platin, Elmas, Toryum, Kobalt, Bor, Magnezyum, Tuz, vb Madencilik faaliyetleri ve çevre sorunları, Enerji ile ilgili bazı temel kavramlar, Enerji kaynaklarının geçmiģi, Arz ve talep kaynakları, Enerjinin taģınması, Kullanılacak enerjinin seçimi, Enerji üretimi ve tüketiminde yeni eğilimler, BaĢlıca enerji kaynakları, Maden kömürü, Petrol, Doğal gaz, Elektrik enerjisi, Hidroelektrik, Termoelektrik, Nükleer, Alternatif eneri kaynakları: Biyomas, Jeotermal, Okyanus, Gelgit, GüneĢ enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabeyi, Ġstanbul, Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, Türkiye Ekonomik Coğrafyası. H. Doğanay, Konya, 1996 Enerji Kaynakları, H. Doğanay, Erzurum1998, Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003 Türkiye Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, COĞ 212 Turizm Coğrafyası (2 0 2) Turizm ve Rekreasyon Kavramları, Turizm Faaliyetlerinin GeçmiĢi, Turizm Tipleri, BaĢlıca Turizm Bölgeleri, Turizmin Mekansal Etkileri, Südürülebilir Turizm, Türkiye Turizm Coğrafyası Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, COĞ 213 Seçmeli Kültürel Coğrafya (3 0 3) Uygarlık Tanımları, Kültür ve Uygarlık Kavramları Arasındaki Farklılıklar, Paleolitik Dönem, Neolitik Dönem, Paleolitik ve Neolitik Dönemler Sonrası Uygarlık Tarihi, Uygarlık Tarihindeki Önemli AĢamalar, Günümüz Kültür Bölgeleri. ġenel, A., Ġlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Tanilli, S., Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları, Ankara Childe, G., Toplumsal Evrim, Belge Yayınları, Ġstanbul Klein, R., G Uygarlığın DoğuĢu, COĞ 215 Seçmeli Yeraltı Suları ve Kaynaklar (3 0 3) Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağıģ, buharlaģmasızma yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, Yüzeysel akıģ, hidrograflar, birim hidrograf teorisi. Su bilançosulantik biyotoplarının incelenmesi, Kaynak tipleri (sıcak su kaynakları, soğuk su kaynakları) HoĢgören M Y (2001) Hidrografya nın ana Çizgileri I. Yer altı Suları, Kaynaklar, Akarsular (4. Baskı). Çantay Kitabevi, Ġstanbul. Ġzbırak R (1989) Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi:159 Ġstanbul. Leet L D and Judson S (1965) Physical Geology (Third edition). Prentice-Hall Inc. London.

8 COĞ 217 Seçmeli Genel Ekoloji (3 0 3) Ekolojinin tanımı ve tarihsel geliģimi Ekolojinin temel ilkeleri ve kavramları, Ekosistemlerin sınıflandırılması ve dünyanın büyük ekosistemleri, (Karasal ve tatlı su ekosistemleri, deniz ekosistemleri ) Özel Ekosistemler Birey ekolojisi Populasyon ekolojisi Odum E., P., Barrett G., W. Ekolojinin Temel Ġlkeleri, Palme Yayıncılık. KocataĢ, A., Ekoloji, Dora Yayıncılık. KıĢlalıoğlu, M., Berkes F., Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi. COĞ 223 Seçmeli - TaĢları Tanıma Bilgisi (3 0 3) Kayaçların genel sınıflamaları ve özellikleri, -magmatik kayalar, tortul kayalar, metamorfik kayalar, magma, plütonizma ve volkanizma, tortul kayalar özelliği, yaģı ve yapısı, yerkürenin yaģı, jeolojide yaģ kavramı, metamorfik kayalar ve metamorfizma, tabakalı (tortul) kayaların tektonik deformasyonları Genel Jeoloji, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Maden Fak. Yayını No: 1096, Ġstanbul, 1982 Türkiye Jeolojisine Genel Bir BakıĢ, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Vakfi yayınları. Ġstanbul, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 214 Seçmeli Kıyı Jeomorfolojisi (3 0 3) Kıyı ile ilgili terimler, Kıyıların Ģekillenmesinde etkili olan faktörler, Kıyı AĢınım ġekilleri, Kıyı Birikim ġekilleri ve Kıyı tipleri. Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara COĞ 218 Seçmeli Çevre Sorunları (3 0 3) Temel çevre bilimi konularının kavranması, coğrafi yaklaģımın özgün yaklaģımının ortaya konulması, Çevresorunlarıyla ilgili altyapı bilgilerinin oluģturulması, Çevre sorunlarının dünya ve özellikle Türkiye den örneklerle incelenmesi, çevre sorunlarının öneminin açıklanması. Havaküre (Atmosfer), Suküre (Hidrosfer), TaĢküre (Litosfer), Canlılar küresi (Biyosfer), Hava sorunları, Su sorunları, Toprak sorunları, Flora ve fauna sorunları, Sosyal çevre, Hammadde ve enerji üretimi, Gürültü, yoksulluk, nüfus ve göçler, YerleĢme ve sosyal katılım Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınlan Mühendislik Serisi, Ankara, 1993 Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem DeğiĢiklikleri, S. Erinç, Ġstanbul, 1994 BeĢeri Coğrafya (Ġnsan -Kültür -Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç,, Ġstanbul,1997. Türkiye de Çevre Sorunları, E. Güney, Öz Eğitim Yayınları, Konya Çevre ve Ġnsan, E. Güney, Dicle Üniversitesi Basımevi, Diyarbakır, 2002 Genel Ortam Kirlenmesi, E. Güney, Palme Yayıncılık, Ankara, COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren etmenler, Türkiye nin jeomorfolojisi, Türkiye nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987 Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara, Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara, COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi (2 0 2) Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi: Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyası, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin Genel Özellikleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin OluĢum Nedenleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde ġekillendirici Etmen ve Süreçler: Fiziksel Parçalanma ve Kimyasal AyrıĢma, Rüzgar, Akarsular ve Seller, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Yeryüzü ġekilleri: Deflasyon Çukurları, Yardanglar, Tanık Tepeler, Hamada ve Reg ler, Bolson lar, Palaya lar, Pediment ler, Bahada lar, Ġnselberg ler, Kanyonlar, Kumullar, Ripplemark lar, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Jeomorfolojik GeliĢim. Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, COĞ 305 Asya Coğrafyası (2 0 2) Asya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri, Yer Ģekilleri, Ġklim özellikleri, bitki örtüsü BeĢeri ve Ekonomik Yapısı, -Yerliler ve nüfuslanma Süreci, ġehirsel Alanlar, Sanayi yapısı Bölgesel çeģitlilikler

9 Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları. N. Özgüç, Ġstanbul Güneydoğu Asya, Özellikler ve Ülkeler. A. N. Timor. Ġstanbul 2002 COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye de nüfusun dağılıģını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaģ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri, Türkiye de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye de dıģ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye de yerleģmelerin tarihsel kökenleri ve dağılıģı, Türkiye de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye de kentlerin sorunları, Türkiye de kırsal yerleģmelerin dağılıģ ve fonksiyonları, Kırsal yerleģmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleģmeler, Kırsal alanların kalkınma sorunları Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986 Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995 Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Güney Anadolu Bölgesi ile Kıbrıs ın Turizm Coğrafyası, A. Köksal, Ankara Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Akdeniz Bölgesi, H. Saraçoğlu, Ankara, 1989 Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılap Kitabeyi, Ġstanbul, Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren etmenler, Türkiye nin jeomorfolojisi, Türkiye nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987 Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara 1987 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye de nüfusun dağılıģını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaģ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri, Türkiye de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye de dıģ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye de yerleģmelerin tarihsel kökenleri ve dağılıģı, Türkiye de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye de kentlerin sorunları, Türkiye de kırsal yerleģmelerin dağılıģ ve fonksiyonları, Kırsal yerleģmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleģmeler, Kırsal alanların kalkınma sorunları Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986 Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995 Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997 Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.

10 COG 306 Afrika Coğrafyası (2 0 2) Afrika nın Esas Özellikleri, Afrika nın Siyasi Haritasının OluĢumu, Afrika Ülkelerinin GeliĢiminde Coğrafi Faktörlerin Etkisi, Afrika Ülkelerinin Mekansal Yapısının Esas Özellikleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, Merkezi AfrikaÜlkeleri, Batı Afrika Ülkeleri, Güney Afrika Ülkeleri, Afrika nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Sorunları, Global Sorunların Afrika Kıtasına Yansıması, Afrika Coğrafyası, A. Köksal, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara Afrika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Doğu Anadolu Coğrafyası, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yayını, Ġstanbul, Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Doğu Anadolu, H. Saraçoğlu, Ankara Türkiye Bölgesel Coğrafyası, L. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, COĞ 310 Siyasi Coğrafya (2 0 2) Siyasi Coğrafya ya tarihsel BakıĢ, Jeopolitik kavramı ve içeriği, Dünyada coğrafya ve siyasi olaylar arasındaki iliģkiler, Siyasi ve kültürel bloklar KüreselleĢme ve siyasi sistemlerle iliģkisi, Siyasetle ilgili coğrafi avantaj ve dezavantajların jeopolitik ve jeostratejik açıdan değerlendirilmesi, Küresel, Bölgesel ve Türkiye ölçeğinde siyasi coğrafya Short, J.R., An Introduction to Political Geography. Routledge, Kinci Baskı, 178 sayfa. Özey, R., Siyasi Coğrafya. COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 313 Seçmeli - Genel Atmosfer DolaĢımı (2 0 2) Atmosferin Genel Hava DolaĢımı, Küresel Rüzgâr Sistemleri, OluĢumları ve Etkili oldukları Sahalar, Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, COĞ 315 Seçmeli - Ekolojik Turizm (2 0 2) Ekolojik Turizm Tanımı, genel dağılıģ kalıpları, ülke ekonomilerine olan katkıları, sorunları ve günümüzde algılanma Ģekli ile ekonomik değeri. Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, COĞ 317 Seçmeli - ĠĢaret Dili (2 0 2) Coğrafya konularının iģaret dili ile nasıl öğretilmesi gerektiği, harita, tablo ve grafiklerin iģaret dili ile Öğretilmesi. Dikyuva, Hasan - Zeshan, Ulrike (2008). Türk ĠĢaret Dili, Birinci Seviye. Ishara Press. COĞ 321 Seçmeli - Coğrafya ve Mekânsal Planlama (2 0 2) Mekân planlamasına genel bir giriģ, Mekân planlaması Mekanın tanımı, Mekan planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu. Mekân sınırını tayin eden faktörler. Bölgesel arazi kullanılıģı ve Bölge planlama metotları üzerinde durulacaktır. Don Martindale&Gertrud Neuwrith, ġehir-modern Kentin OluĢumu-Weber, 2000.

11 Tekeli, I., Türkiye Cumhuriyet döneminde kentsel geliģme ve kent planlaması, 75 Yılda DeğiĢen Kent ve Mimarlık, Türkiye ĠĢ Bankası, Ġstanbul, 1-24 (1998). COĞ 323 Seçmeli Hava Kütleleri ve Cepheler (2 0 2) Hava kütleleri nedir, oluģtukları ve geçtikleri yerler, cepheler, cephe oluģumları, cephesel yağıģlar. Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul COĞ 314 Seçmeli Ticaret Coğrafyası (2 0 2) Bu ders çerçevesinde ekonomik coğrafyanın temel konularından birini oluģturan ekonomik aktiviteyi sağlayan pazarlama ve ticaret konuları iģlenecektir. Ticaret yapıları, ticaret çeģitleri, ticarete etki eden faktörler, dünya ticaret sistemleri ve teorileri, Ģehirsel dokuda ticaret alanları ve yerleģme seçimi, Ģehirsel konum ve dokunun ticarete olan etkisi. Ekonomi ve Ticaret Tarihi, S. Trak, Ġzmir, 1947 Ticaret Tarihi, H. S. Selen, Ankara Pazarlama Coğrafyası, Çev. E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Ġktisat Fak. Yayını, Ġstanbul, 1994 DeğiĢ TokuĢtan Süpermarkete, R. Sedillot. Ankara COĞ 318 Seçmeli Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri (2 0 2) Temel kavram, ilke ve yaklaģımlar (bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem, araģtırma, araģtırma yöntemi), Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, Bilimsel yazımda uyulması gereken kurallar, teknikler, dipnot, alıntı biçimleri ve referansların verilme teknikleri, APA ve diğer uluslar arası teknikler. Coğrafi ġekil ve tabloların hazırlanması, sunulması. Bilimde etik dıģı davranıģlar. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, R. Day, TÜBĠTAK, 1996 Bilimsel AraĢtırma Yöntemi, N. Karasar, Ankara, 2000 AraĢtırmalarda Rapor Hazırlama, N. Karasar, Ankara, 2000 Bilimsel AraĢtırmada Etik ve Sorunları, TÜBA Yayını, 2002 Modern AraĢtırmacı, M. Barzun, H. F. Graff, Ankara Bilimsel ÇalıĢma ve BaĢarı Teknikleri, A. Özergin, Hayat Yayınları, Ġstanbul, COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları (2 0 2) Ġklim kavramının açıklanması ve ortalamalar yönteminin sorgulanması, ilklim sınıflandırmasının temelleri, iklimleri sınıflandırırken baģ vurulacak ölçütler, yalnızca bir iklim elamanına dayanılarak yapılan iklim sınıflandırmaları, iklim elamanlarının bir arada ele alınmalarıyla yapılan sentetik iklim sınıflandırmaları :Köppen sınıflandırma sistemi, De Martonne sınıflandırma sistemi, Thornthwaite sınıflandırma sistemi, Strahler in hava kütleleri ve cephelere dayanan sınıflandırma sistemi. Sırrı Erinç, Klimatoloji ve Metodları, Alfa Basım-Yayım, Oğuz Erol, Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi (2 0 2) Buzul ve Buzul Çevresi Jeomorfolojisi, Buzullar ve BuzullaĢma Tipleri(Buzul ve Buzul Buzu), -Buzul Hareketleri, BuzullaĢma ve Buzul Tipleri(Vadi Buzulları, Örtü Buzulları, KarıĢık Tip), -Daimi Kar Sınırı ve Tespit Modelleri, -Bugünkü Buzulların Coğrafi DağılıĢı: Glasiyal Topoğrafya ġekilleri: AĢınım ġekilleri: Glasyal Çizikler, Cilalar ve Oluklar, Çentikler, Hörgüç Kayalar, Sürgüler, Glasiyal Vadiler.Birikim ġekilleri: Glasiyal Depolar (Taban-Cepheyan-Ablasyon-Orta Morenleri), Periglasyal Depolar (Sandur,Delta ve Varvlı Göl Depoları, Glasyal MenĢeli Denizel Depolar), Periglasiyal ġekiller: Periglasyal Topoğrafya ġekilleri:termokarst,alla, Tarın, Naled, Pingo, Tufur, Girland, Palsa. ı Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, 1971 Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I (2 0 2) Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye de Hayvancılık Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği Türkiye de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıģ özellikleri, sanayileģmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı, Türkiye sanayinde iģ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileģme süreci ve kentleģme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve GeliĢimi.

12 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992 Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992 Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995 Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 403 Amerika Coğrafyası (2 0 2) Amerika nın fiziki coğrafya özellikleri, beģeri coğrafya özellikleri. Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975, Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġstanbul Orta Ve Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, COĞ 405 Avrupa Coğrafyası (2 0 2) Avrupa Birliği nin kısa tarihçesi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak doğal coğrafya özellileri, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak beģeri coğrafya özellileri, Avrupa da kentleģme süreci, Avrupa Birliğinin anahtar ülkeleri: Almanya -Büyük Britanya -Fransa -Ġtalya - Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri. Avrupa Coğrafyası, B.Darkot, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, Avrupa Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayınlan No: 3131, Ġstanbul, 1983 Dünya ve Ülkeler Coğrafyası, R. Özey, Aktif Yay., Ġstanbul, Türkiye nin KomĢuları, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul Geography Realms, Regions and Concepts. H. D. Blij, P. O. Muller, New York 2004 Concept and Regions in Geography, H. D. Blij, P. O. Muller, New York COĞ 407 Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası (2 0 2) Bölgenin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgenin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgenin bölümleri ve yöreleri Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Türkiye Bölgesel Coğrafyası, l. Atalay -K. Mortan, Ġstanbul, 1997 Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası, H. Yazıcı, Ankara, COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 411 Bitirme Tezi I (2 0 2) Coğrafya Bölümü öğrencileri, ilgi alanlarına göre 3. Sınıfın sonundan itibaren, bir coğrafya bölüm üyesinin denetimi altında lisans bitirme araģtırması yapabilirler. COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II (2 0 2) Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye de Hayvancılık Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği Türkiye de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıģ özellikleri, sanayileģmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı, Türkiye sanayinde iģ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileģme süreci ve kentleģme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve GeliĢimi Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992 Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992 Türkiye nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995

13 Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası (2 0 2) Okyanusya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri ve beģeri coğrafya özellikleri. Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, N. Özgüç, Ġstanbul COĞ 406 Ege ve Marmara Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2) Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin beģeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleģme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaģım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin bölümleri ve yöreleri Ege Denizi, Türkiye Ġle KomĢu Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, Ege Bölgesi Coğrafyası, B. Darkot, M. Tuncel, Ġstanbul, 1988 Türkiye nin Coğrafyası, E. Güngördü, Ankara, 2003 Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, 2004 Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV (1 2 2) Bu aģamaya kadar oluģturulan teorik coğrafya bilgilerinin yakında uzağa prensibinden hareketle arazide pekiģtirilmesidir. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araģtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi. Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004 Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, COĞ 410 Bitirme Tezi II (2 0 2) Metot/Analiz/Sentez, Kurum/arazi çalıģmaları, Bulguların değerlendirilmesi, Proje yazım ilkelerinin tanıtılması, Rapor yazımı, Raporun sonuçlandırılması, Raporun değerlendirilmesi. COĞ 413 Seçmeli Türkiye nin Jeopolitiği (2 0 2) GiriĢ (dersin amacı, içeriği, gerekliliği, kaynaklar, Türkiye nin Coğrafi Konumu ve sınırları, Türkiye nin KomĢuları, Türkiye nin Jeopolitiği, Türkiye Jeopolitiğinde etkili olan unsurlar (Nüfus, Ekonomik kaynaklar, Sosyo-Kültürel Yapı), Türkiye Jeopolitiğinde etkili olan diğer unsurlar (Askeri, Politik, Bilim-Teknoloji), Ülke Sınıflamalarında Türkiye nin Yeri, Dünya Jeopolitiğinde Türkiye yi Ġlgilendiren GeliĢmeler (Ortadoğu, Avrupa, ABD ve Türkiye), Cumhuriyetten Günümüze Türkiye nin Siyasal Sistemi, Türkiye de Siyasal Kültür ve Demokrasi, Türkiye de Seçimler ve Seçim Sistemleri, Türkiye nin Seçim Coğrafyası, Seçmen Nitelikleri ve DavranıĢ Kalıpları, Siyasi BölgeleĢme ve Siyasal Manzaranın DeğiĢimi Ege Denizi, Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara Jeopolitik Duyarlılık, S. Ġlhan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Siyasi Coğrafya, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1993 Türkiye nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, S. Ġlhan, Ankara, Coğrafyanın Siyasal Gücü, K. Gunel, Ġst. Ünv. Basımevi, Ġstanbul, 1994 Türkiye nin KomĢuları ve Jeopolitik. E. Güney, Ġstanbul, COĞ 417 Seçmeli Doğal Afetler Coğrafyası (2 0 2) Afet Tanımı, Doğal Afetlerin Sınıflandırılması, Doğal Afet ÇeĢitleri, Afet Yönetimi, Yer Kaynaklı Doğal Afetler: Deprem, Volkanik Püskürme, Sismik Deniz Dalgaları (Tsunami ler), Kütle Hareketleri, Atmosfer Kaynaklı Doğal Afetler: Tropikal Fırtınalar, TropiklerdıĢı (Orta Enlem KıĢ) Fırtınaları, Fırtına Kabarması, Bölgesel Fırtınalar, Oraj (Gök Gürültülü Fırtına), ġimģek ve Yıldırım, Hortum (Tornado), Dolu Fırtınası, Don Olayı, Deniz Sisi, Deniz Buzu ve Aysberg, Sel ve TaĢkın, Kurak Bölgeler ve Kuraklık, diğer doğal afetler. Doğal ve Ġnsan Kaynaklı Afetler: OrmansızlaĢma ve Toprak Erozyonu, Küresel Ġklim DeğiĢikliği ve ÇölleĢme, Ozon Tabakasının Ġncelmesi, Hava Kirliliği ve Asit YağıĢları. Türkiye Afetler Coğrafyası, C. ġahin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1991 Doğal Afetler ve Türkiye, C. ġahin, ġ. Sipahioğlu. Ankara, 2002.

14 Afetler Coğrafyası, R. Özey, Ġstanbul, COĞ 423 Seçmeli Kuaterner Jeomorfolojisi (2 0 2) Kuaternerin coğrafya çalıģmaları içindeki yeri ve önemi, jeomorfoloji çalıģmaları için kuaternerin önemi, paleocoğrafya açısından kuaterner, iklim ve iklim salınımları, buzullaģma, bitki ve hayvan varlığı, Türkiye nin kuaterner paleocoğrafyası. Erol, O., Dördüncü Çağ(Kuvaterner)Jeoloji ve Jeomorfolojisinin Ana Çizgileri,A.Ü.D.T.C.Fak.Yay.No:289,Ankara Ardos, M., 1992,Türkiyede Kuaterner Jeomorfolojisi,Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 3737, Ġstanbul. COĞ 412 Seçmeli Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası (2 0 2) Ortadoğu nun Yeri ve Sınırları, Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ġartları, Belli BaĢlı Ortadoğu Ülkeleri. Güneybatı Asya, N. Tunçdilek, Ġstanbul, Orta Doğu: Siyasi ve Ġktisadi Coğrafya. S. Öngör. Ankara, Ġslam Dünyası, R. Özey, Ġstanbul, Güneybatı Asya (Ortadoğu) Ülkeler Coğrafyası, S.Gözenç, Ġstanbul, Ortadoğu, R. Özey, Ġstanbul, COĞ 422 Seçmeli Harita Analizleri (2 0 2) Haritaların genel özellikleri, Haritalarda ölçek ve ölçek çeģitleri, harita üzerinde uzunluk ve alan ölçülmesi, haritaların çeģitleri; ölçeklerine göre haritalar, fonksiyonlarına göre haritalar, dağılıģ haritalarının çizimi: korokromatik haritalar, koroplet haritalar, Ġzoplet haritalar, noktalama haritaları, kualitatif haritalar, dinamik haritalar, patern haritaları, topoğrafya haritaları Haritalarda yer Ģekillerinin gösteriliģ Ģekilleri, topoğrafya haritalarının analizi, topoğrafya haritalarından relief analizleri, yükselti analizleri profil analizleri: eğim ve yamaç analizleri. Genel Kartografya II, T. Bilgin, BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984 Kartografya, E. Koçak, Trabzon, 1985.

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 15:00-16:50 : KLİMATOLOJİ I ANS Eğitim 2 Blok - 207 Coğrafya ve Klimatoloji 17:00-18:50 : VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI ANS Eğitim

Detaylı

DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI

DÖNEM TOPLAMI DÖNEM TOPLAMI T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM DERS YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod 1. Sınıf

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-10:20 : ZOO COĞRAFYA ANS Eğitim 2 Blok - 208 Yrd.Doç.Dr. FATMA KAFALI YILMAZ Zoocoğrafyanın tanımı ve konusu 10:30-12:20

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-687-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap II YGS COĞRAFYA Soru - Cevap EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar İnan AYDIN Adem GÜNEŞ Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI I.YARIYIL DERSİN SAAT/HAFTA DERSİN ADI KODU TEO. UYG. 0813101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 0813102 Türk Dili I 2 0 2 2 0813103 Yabancı Dil

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ COG101 KLİMATOLOJİ- I

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ COG101 KLİMATOLOJİ- I KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ COG101 KLİMATOLOJİ- I Klimatolojinin konusu ve amacı, Klimatoloji ve Meteoroloji, hava durumu ve İklim, Hava küre, Hava

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ COG101 KLİMATOLOJİ- I Klimatolojinin konusu ve amacı, Klimatoloji ve Meteoroloji, hava durumu ve İklim, Hava küre, Hava

Detaylı

COĞRAFYA PROGRAMI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN DERS LİSTESİ

COĞRAFYA PROGRAMI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN DERS LİSTESİ COĞRAFYA PROGRAMI 2011-2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN DERS LİSTESİ Diploma Programı Adı : COĞRAFYA Dönemi : 1 COG103 Z EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ COG102 Z BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ COG104 Z COĞRAFYA: GEÇMİŞ-KAVRAMLAR-COĞRAFYACILAR

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

2010-2011. I. Yarıyıl

2010-2011. I. Yarıyıl 2010-2011 I. Yarıyıl COG5101 TEMATİK KÜLTÜREL COĞRAFYA İnsanın evi olarak Yeryüzündeki kültürel olayları bütüncül bakış açıyla araştırmak. Tematik kültürel coğrafya dersi beş tema üzerine kurulmuştur:

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (KIŞ) COĞ 101 Coğrafyaya Giriş 202-3 Coğrafyanın tanımı, konusu, bilimler arasındaki yeri, tarihsel gelişimi, coğrafyanın

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ cografya cepte DOĞA ve İNSAN Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer DOĞA VE İNSAN almaktadır. İnsanların doğada

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Dersin Kodu COG1001 Coğrafya'ya Giriş Coğrafya Nedir, Nerededir, Niçin Coğrafya: Coğrafyanın tanımı, konuları, bölümleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. I.SINIF I. YARIYIL (Güz Dönemi)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. I.SINIF I. YARIYIL (Güz Dönemi) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL (Güz Dönemi) Jeomorfoloji I CG 101 1. 3-0 3 3 Ders İçeriği: Jeomorfolojinin tanımı, konusu,

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

2.SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects. 3.SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

2.SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects. 3.SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM SOSYAL ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1.SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL Kredi

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR Sayfa:1/9 GÜN 22.05.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 2172 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Okutman ABDÜLKADİR DEVECİOĞLU 2173 ATA-260-A-Atatürk

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 12 KARAR TARİHİ:

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 12 KARAR TARİHİ: T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 12 KARAR TARİHİ: 06.09.2012 KARAR NO 2012/132 Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın teklifi doğrultusunda 2012-2013 Eğitim-Öğretim

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Yer şekilleri Ve Kayaçlar Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

DOĞA VE İNSAN DOĞA VE İNSAN

DOĞA VE İNSAN DOĞA VE İNSAN Bütün bilimler, çalışmalarında insanların mutluluğunu amaç edinmiştir. Ancak bilimler, bu amaçla farklı konularda ve farklı yöntemlerle ulaşmaya çalışır. Coğrafya bilimi, Dünya yı tanıyarak amacına ulaşmayı

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Kavramı Çağatay Tavşanoğlu Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı 2017-2018 Güz Sistem kavramı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 2 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1

4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1 4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1 COĞRAFYA Programın Amacı: Programda, doğal çevrenin özellikleri ile çevre ve insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim vermek ve araştırma

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

T.C. Tarih: :06:23 Sayfa:1/7 GÜN. 09:00-10: Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ KERVANKIRAN GÖK

T.C. Tarih: :06:23 Sayfa:1/7 GÜN. 09:00-10: Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ KERVANKIRAN GÖK Sayfa:1/7 GÜN SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:00 1871 Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ 11:00-12:00 1871 Coğrafi Bilgi Sistemleri II Doç. Dr. GÜLCAN

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AKTS T+U+L= Kredi Kredisi =1 3. Teknik Seçmeli. Proje Dersi ve Bitirme ÇalıĢması Varsa (X) olarak iģaretleyiniz.

AKTS T+U+L= Kredi Kredisi =1 3. Teknik Seçmeli. Proje Dersi ve Bitirme ÇalıĢması Varsa (X) olarak iģaretleyiniz. LĠSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı: Arazi I Kodu: COG Fakülte/Y.O: FEF Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam 0 0 0++0= Yarıyılı Dili Türkçe/Ġngilizce n Türü n Amacı Arazi çalıģmaları ile ilgili temel

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur.

GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur. GİRİŞ Jeomorfoloji Fiziki Coğrafyanın alt dallarından birini oluşturur. FİZİKİ COĞRAFYA Jeomorfoloji Klimatoloji Hidroğrafya Biyocoğrafya (Yerşekilleri Bilimi) (İklim Bilimi) (Sular Bilimi) (Bitki Coğrafyası)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı. Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı. Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi Program Dersin Adı Ders Kodu Dersin Seviyesi Yarıyıl HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı Nüfus ve çevre sorunları BİS103 Ön lisans Güz 2 0 Ders Koordinatörü Dersin Yardımcıları

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR

RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR Doç. Dr. Turan Yüksek Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu 53300-Pazar/Rize GiriĢ Doğu Karadeniz Bölgesindeki en önemli doğal

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

COĞRAFYA BÖLÜMÜ PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) COĞRAFYA BÖLÜMÜ PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) COG151 COG153 COG155 COG157 COG159 COG161 COG163 COG165 COG167 COG152 COG154 COG156 COG 158 COG160 COG162 COG164 COG166 COG168

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN)

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) YER KABUĞUNUN TARĠHĠ DÖRDÜNCÜ ZAMAN KUATERNER ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) SÜRE- YIL 2,5 Milyon BAŞLICA OLAYLAR İklimin giderek ısınarak bugünkü şartlara geçişi.

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN JEOLOJİNİN TANIMI, KONUSU, GELİŞİMİ ÖNEMİ Jeoloji, geniş anlamı ile 1. yerküresinin güneş sistemi içindeki konumundan, 2. fiziksel özelliğinden ve

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı