Banu Atabay ýn. Mütevazý Lezzetler. çorbalar PARK FOTO. Kültür Yayýnlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banu Atabay ýn. Mütevazý Lezzetler. çorbalar PARK FOTO. Kültür Yayýnlarý"

Transkript

1 Banu Atabay ýn Mütevazý Lezzetler PARK FOTO Kültür Yayýnlarý

2 Bismillahirrahmanirrahim Cesur olunuz ve ticaret yapýnýz, çünkü rýzkýn onda dokuzu cesarette ve ticarettedir, Hz. Muhammed (SAS) Eser: Yazar: Editör: Mütevazý Lezzetler Ver: Rev:2 -Vol:#4 2. Baský Banu Atabay MMV Bütün Haklarý Saklýdýr Kopyalanamaz Murat Atabay Fotoðraflar: Özgün Sayfa ve Kapak Tasarýmý: PARK FOTO MMV Bütün Haklarý Saklýdýr Kopyalanamaz Çetin Atabay MMV Bütün Haklarý Saklýdýr Kopyalanamaz ISBN: * * Basým Yeri Yýlý: Ýsmat Mart 2005 Genel Daðýtým: Karlar Daðýtým Tel: Faks: Yayýnlayan: PARK FOTO Kültür Yayýnlarý Mart 2005 parkfoto.8m.com De Gaulle Cad. 67/C TR Beþevler ANKARA Tel: Faks:

3 Banu Atabay 12.Ekim.1969 yýlýnda Ankara'da doðdu, ilk, orta ve kýz sanat lisesi eðitimini Ankara'da tamamladý. Önce Anadolu Üniversitesi Ýktisat Fakültesinde sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya fakültesinde öðrenim gördü. Varþova Üniversitesi'nde Leh dili ile ilgili çalýþmalarda bulundu, birçok kýsa Lehçe hikayeyi Türkçe'ye çevirdi. Daha sonra, Gazi Üniversitesi Gazi Eðitim Fakültesinde pedagojik formasyon eðitimi aldý. Giyim tasarýmý, modelistlik ve öðretmenlik yaptý, deðiþik sosyal kuruluþlarda gönüllü çalýþmalarda bulundu, portre fotoðrafçýlýðý yaptý. Çocukluðundan beri mutfak iþleri en sevdiði uðraþýsý oldu, 1995 yýlýndan bu yana Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde yemek ve yemek kültürü üzerine araþtýrmalar yapmaktadýr. Kültür Bakanlýðý onaylý, Mütevazý Lezzetler serisi yemek kitaplarý, internet aracýlýðýyla satýlarak, Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanýn pek çok ülkesindeki Türkler tarafýndan en çok tercih edilen yemek kitaplarý oldu. 3

4 Pek az tarifi bana ulaþabildi. Çevresi O'na ehli tabiat çorbacýsý dermiþ. Ömür boyu çorba tariflerini toplamýþ. Her hastalýðýn çorbasýný bilir, otlardan saplardan þifalý hazýrlarmýþ. Tariflerini hiç bir zaman yazmamýþ. Ne yazýk ki O'nu çok az tanýyabildim Rahmetli Anneannem Meryem Sevim'in Anýsýna 4

5 Önsöz...8 Çorbalar Hakkýnda...10 Geleneksel Çorbalar...13 Kebapçý Usulü Mercimek Çorbasý..15 Terbiyeli Mercimek Çorbasý...17 Süzme Mercimek Çorbasý...19 Tarhana Çorbasý...21 Domates Çorbasý...23 Eriþteli Mercimek Çorbasý...25 Yayla Çorbasý...27 Ezogelin Çorbasý...29 Ýþkembe Çorbasý...31 Terbiyeli Ýþkembe Çorbasý...33 Un Çorbasý...35 Düðün Çorbasý...37 Keþkek Çorbasý...39 Yoðurt Çorbasý...41 Balýk Çorbasý...43 Tavuk Çorbasý...45 Tandýr Çorbasý...47 Þikemperver Çorbasý...49 Ýrmik Çorbasý...51 Kafkas Çorbasý...53 Tatar Çorbasý...55 Çerkez Çorbasý...57 Þehzade Çorbasý...59 Paça Çorbasý...61 Yavan Çorba...63 Taneli Çorbalar...65 Misket Çorbasý...67 Þah Çorbasý...69 Kendim Çorbasý...71 Pastörel Çorba...73 Nazýr Çorbasý...75 Ocak Çorbasý...77 Güz Çorbasý...79 Ýçindekiler 5

6 Süt Çorbasý...81 Kavurma Mercimek Çorbasý...83 Erciyes Çorbasý...85 Mýsýr Çorbasý...87 Köfteli Köy Çorbasý...89 Ciðer Çorbasý...91 Arafat Çorbasý...93 Aþure Çorbasý...95 Sultan Çorbasý...97 Sebzeli Çorbalar...99 Mantar Çorbasý Sebze Çorbasý Havuç Çorbasý Lahana Çorbasý Taze Bakla Çorbasý Biber Çorbasý Kýþ Çorbasý Ayþe Kadýn Çorbasý Patates Çorbasý Ispanak Çorbasý Bamya Çorbasý Say Çorbasý Aristokrat Çorbasý Karnabahar Çorbasý Kereviz Çorbasý Yoðurtlu Balkabaðý Çorbasý Bezelye Çorbasý Sütlü Kabak Çorbasý Pýrasa Çorbasý Yöresel Çorbalar Yarma Çorbasý Yoðurtlu Lebeniye Göce Aþý Kölük Aþý Þýveydiz Býtbýtý Ýçindekiler 6

7 Üzüm Dede Yoðurtlu Patates Çorbasý Yuvalama Ovmaç Çorbasý Tutmaç Çorbasý Mantý Çorbasý Patates Paçasý Arabaþý Ýhbeyþi Dünya Mutfaklarýndan Çorbalar 171 Borç Çorbasý Acýlý Soðuk Çorba (Gaspaçya) 175 Soðan Çorbasý Sarýmsak Çorbasý Panço Çorbasý Gulaþ Çorbasý Bademli Pirinç Çorbasý Minestrone Terbiyeli Kahire Çorbasý Ýtalyan Usulü Domates Çorbasý 191 Ekþili Çin Çorbasý Berlin Usulü Tavuk Çorbasý Kuru Çorbasý Yeni Yorumlar Taze Tarhana Çorbasý Patatesli Tavuk Çorbasý Kerevizli Tarhana Çorbasý Yalancý Ýþkembe Çorbasý Yoðurtlu Ýrmik Çorbasý Bahar Tarhanasý Fesleðenli Soðan Çorbasý Terviye Çorbasý Yüksük Makarnasý Çorbasý Hanedan Çorbasý Havuçlu Mantar Çorbasý Alfabetik Dizin Ýçindekiler 7

8 ÖNSÖZ Mütevazý Lezzetler serisinin dördüncü kitabý Çorbalar ile sizlerle tekrar birlikte olmanýn heyecanlý gururunu yaþýyorum. Bu kitabýn benim için ayrý bir önemi daha var. Mütevazý Lezzetler çalýþmalarým onuncu yýlýný bu sene doldurdu ve onuncu yýla "Çorbalar" denk düþtü. Ne mutlu ki geçen bu uzun sürede yaptýðým çalýþmalar sonucunda siz deðerli okurlarýmdan hiçbir olumsuz tepki almadým. Geçenlerde liseden bu yana görmediðim bir arkadaþým beni aradý. "Seni kitaplarýndan takip ediyorum, yemek kitabý, ikramlar, kurabiyeler çýktýðýna göre þimdi kitap çalýþmalarýn sona ermiþtir herhalde" dedi. Ben de ýn çýkacaðýný söyledim, bunun dýþýnda hazýrlýklarý süren iki kitap daha var dedim. "Bu kadar birikim ve enerjiyi nasýl buluyorsun" dedi. Aslýnda en çok birikimim çorba tariflerinde, belki bir asýr öncesinin reçetelerini saklýyorum ama ne yazýk ki aile bireyleri çorba sevmiyor. Ne kadar çok tarife sahip olsam da denemem gerektiði için bu kitabýn meydana gelmesi bir hayli zaman aldý. Denemeden kitaba almam asla mümkün deðil. Ýslam'da bir prensip vardýr; 'kendiniz bir þeyi tecrübe etmediyseniz, baþkalarýna tavsiye etmeyiniz.' Zaten bu kural da Mütevazý Lezzetleri diðerlerinden ayýrýyor. Allah'ýma þükür ki bu güne kadar hiç kimse tarifinizi uyguladýk, netice alamadýk demedi. Diðer kitaplarýmýzda olduðu gibi bu kitapta da malzemeler çok kolay bulunabilir nitelikte, hatta çoðu evde her zaman olan ana malzemeler. Hiçbir yabancý malzeme, özellikle Türk, Ýslam kültürünün yasakladýðý ürünler yok. Ne yalan söyleyeyim bazen içerisinde krema ya da avakado bulunan bir tarifi uygulamak istiyorum, hemen kendimi frenliyorum. Belki ben þu an bu malzemeyi bulabilirim ama bunun bulunamayacaðý nice diyarlar var, çünkü çok iyi biliyorum, kitaplarýmýz Türkiye'nin en ücra köþelerine ulaþmakla kalmadý, internet aracýlýðýyla beþ kýtayla tanýþtý. 8

9 Çorbanýn Türk kültüründe apayrý yeri vardýr, belki de günlük konuþmalarýmýzda ekmekten sonra en çok yer verdiðimiz nimettir. Bunu atasözleri ve deyimler ne güzel açýklýyor. 'Çorbayý kapmak', 'taþ çorbasý kaynatmak', 'çorba parasý çýkarmak', 'çorbayý hak etmek', 'çorbada tuzu bulunmak', 'tekkeyi bekleyen çorbayý içer' ve buna benzer bir çok ifade var Türkçe'de. Hatta Anadolu'da bazý bölgelerde iþverene 'çorbacýbaþý' denir. Eski tarihlerde gayrimüslimlerin ileri gelenlerine, tayfalar tarafýndan gemi sahiplerine, Osmanlý'lar döneminde yeniçeri ocaðýnda küçük rütbeli subaylara, 18. yüzyýl sonlarýnda ortaya çýkan tacir ve tefecilere 'çorbacý' adý verilirdi. Çorba yapýmýnýn bazý incelikler gerektirdiðini ' hakkýnda' bölümünde ayrýntýlarýyla anlatmaya çalýþtým. Kitap için seçilen tarifler, tek tek belirtilmese de bazý hariç genelde 8-10 kiþilik olarak hazýrlandý. Her çorbanýn fotoðrafý olmasý, ýn hepsinin piþirildiðinin belgesidir. Bu kitaba baþlarken fotoðraf konusunda biraz endiþem vardý, çünkü çorba sývý aðýrlýklý bir yemek ve mutlaka bir kabýn içinde fotoðraflanmasý gerekir. Bu þekilde olunca bütün fotoðraflar birbirine benzeyecek korkusunu taþýdým, ama sonucu görünce kaygýmýn ne kadar yersiz olduðunu anladým. Park Foto gene ustalýðýný gösterdi ve iþtah açýcý birbirinden farklý ý görüntüledi. Mütevazý Lezzetler 'Çorbalar' hazýrlýk aþamasýnda bir hayli zaman aldý ve maddi manevi bakýmdan bazý sýkýntýlara neden oldu. Bu süreçte bana destek olan annem, Yurdanur Sevim Atabay'a, güzel fotoðraflarýyla kitabýmýzý tamamlayan Park Foto personeline çok teþekkür ederim. Bu arada Mütevazý Lezzetler serisinin siz deðerli okuyucularýna da gösterdiðiniz ilgi nedeniyle teþekkür ederim. Mütevazý Lezzetler 'Pilavlar' da görüþmek üzere sizleri Cenab-ý Hakk'a emanet ediyorum. Banu Atabay Beþevler 9

10 Çorbalar Hakkýnda Çorbalar sofralarda ilk sýrada yer alan, içindeki malzemeye göre besin deðeri deðiþen sývý aðýrlýklý yemeklerdir. Daha çok kýþ aylarýnda vazgeçilmez bir yiyecek olan, mide özsularýný harekete geçirdiði için sindirimi kolaylaþtýrýr; bu nedenle çorba hastalar ve bebekler için ideal bir gýdadýr. Çorba ilk bakýþta yapýmý kolay bir yemek gibi görünebilir. Lezzetini ve besin deðerini arttýrmak için ince noktalarý bilmekte yarar vardýr. Çorbanýn sývý aðýrlýklý bir yiyecek olmasýný saðlayan unsur tavuk, sýðýr, balýk, kemik ve sebze suyudur. Günümüzde geliþen teknolojiye paralel olarak hazýr et, tavuk, sebze tabletleri kullanýlmaktadýr. Zamaný kýsýtlý olanlar için oldukça pratik olmasýna raðmen hazýr tablet kullanmak yerine doðal yollarla çorba sularý hazýrlamak tavsiye edilir. (Kitapta yer alan tariflerde kolaylýk olmasý açýsýndan hazýr tablet kullanýlmýþtýr.) Türk mutfaðýnda yaygýn olarak et ve tavuk suyu a eklenir. Bunun dýþýnda nadir olarak balýk suyu kullanýlabilir. Balýk suyu, beyaz etli balýklarýn baþ, kýlçýk ve kuyruklarýnýn haþlanmasý ile elde edilir. Daha çok levrek, kýrlangýç, iskorpit, kefal gibi beyaz etli balýklarýn suyu çýkarýlýr. Siyah etli balýklarýn suyu pek makbul deðildir. Sebze suyu da yaygýn olmasa da çorba yapýmýnda kullanýlýr. Soyulan sebze kabuklarýnýn bol suda haþlanmasýyla sebze suyu çýkarýlýr. Çorbalarda daha çok tavuk suyundan faydalanýlýr. Bununla birlikte kaz, hindi, ördek ya da farklý kümes hayvanlarýnýn etlerinden çorba için su elde edilir, ancak kaz ve ördek etinin kendine özgü kokusu nedeniyle sularý tercih edilmez. Kümes hayvanlarýnýn et suyunun lezzetli olmasý için mümkün olduðunca taze etten hazýrlanmasý gerekir. En lezzetli et suyu sýðýr etinin döþ, bacak tarafý ve pançeta kýsmýndan çýkarýlandýr. Koyunun gerdan, kol kýsmýndan elde edilen et sularý da lezzetlidir. Et sularý açýk ve koyu renk olmak üzere iki guruptur, bunun nedeni et suyunun haþlama süresinin uzun ya da kýsa olmasýndandýr. 10

11 Konsome sýðýr, av etlerinin 9-10 su bardaðý su eklenerek hafif ateþte uzun süre piþmesine verilen isimdir. Konsomelere tuz katarak ve limon sýkarak servis yapýlýr, çorba olarak tüketilir. Konsome yapýmýnda kullanýlan etin mümkün olduðunca yaðsýz olmasý gerekir, eðer yaðlý etten yapýlmýþsa et suyu soðutulur, üzerine çýkan yaðlar temizlenir, sonra kullanýlýr. Çorbanýn cinsine göre ve besin deðerini arttýrmak için çeþitli terbiyeler hazýrlanýr. Genelde terbiyenin temelini süt, yumurta, limon suyu, yoðurt, un, sirke gibi malzemeler oluþturur. Belli ölçülerde hazýrlanan terbiye iyice çýrpýlýr, önce çorba suyuyla karýþtýrýlýr sonra çorbaya eklenir. Sulu kývamlý, et suyuna doðrudan doðruya pirinç, sebze, makarna gibi malzemeler eklemekle, koyu kývamlý ise herhangi bir sebze püresi ya da un, niþasta gibi tahýl ürünlerinin katýlmasý sonucu hazýrlanýr. Bazý da un ve yað kavrularak kullanýlýr. Bu iþlemin adý meyanedir. Meyaneden iyi sonuç almak için unun renginin pembeye dönmesi ve çið kokusunun olmamasý gerekir. Taneli çorba hazýrlarken, tane ve sývý miktarý orantýlý olmalýdýr. Çok taneli olursa çorbadan çok sulu yemek gibi olur, az taneli olursa yeme zevkini olumsuz yönde etkiler. Sebzeli hazýrlarken, sebzenin mevsiminde ve doðal yollarla yetiþmiþ olmasý tercih edilmelidir. Ayrýca sebzelerden oluþan bir çorba hazýrlanacaksa hepsinin ayný büyüklükte doðranmasý yerinde olur. Çorbanýn ana maddesi ile sonrasýndaki yemeðin ana maddesi ayný olmamalýdýr. Örneðin tahýl aðýrlýklý bir çorbanýn ardýndan tahýl ürünü içeren bir yemek sunulmasý tavsiye edilmez. Türkiye'de geleneksel olarak bilinen ýn hemen hemen tamamý sýcak sunulur. Soðumaya baþlamýþ ya da ýlýk çorba sofraya getirilmez. Çorbalar iþtah açýcý nitelikte olan ilk yemekler olduðu için servis tabaklarýna fazla doldurulmaz. 11

12 Geleneksel Çorbalar 12

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri

Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AÐUSTOS 2010 Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR Acýkmadan nasýl oruç tutabilirim?...4

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

paylaþým FENER KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur Sanatçýsý Sabahattin Ali

paylaþým FENER KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur Sanatçýsý Sabahattin Ali 2007 paylaþým 1 KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Sanatçýsý Sabahattin Ali Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur 1500 Yýllýk Tarihin Sýkýþtýðý Bir Dünya Tiyatrosudur FENER 1500

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı