KUMLUCA TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır."

Transkript

1 KUMLUCA TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.)

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO GĠRĠġ 3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 3 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 3 DURUM ANALĠZĠ KUMLUCA ĠLÇESĠNĠN ANALĠZĠ Ġlçemizin Tarihçesi Coğrafi Yapı Kumluca da Ġklim ve Bitki Örtüsü Kumluca da Tarım KUMLUCA TĠCARET BORSASININ ANALĠZĠ Örgütsel Yapı Fiziksel Yapı Ġnsan Kaynakları Mali Yapı Üyelerimiz Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢ Matrisi PaydaĢ etki önem matrisi PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması ÇEVRE ANALĠZĠ DıĢ Çevre Analizi Ġç Çevre Analizi SWOT ANALĠZĠ VE TOWS MATRĠS Swot Analizi Tows Matrisi 27 GELECEĞE BAKIġ MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER Misyon Vizyon Temel Değerler KURUM STRATEJĠLERĠ MALĠYETLER ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 42 2

3 GĠRĠġ BAġARI HAZIRLIKLARA BAĞLIDIR VE HAZIRLIK OLMADAN BAġARISIZLIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI KESĠNDĠR STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Kumluca Ticaret Borsası kuruluģundan günümüze kadar kanunların vermiģ olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak üyelerinin ve bölge çiftçisinin karģılıklı çıkarlarını kollayan ve gözetleyen bir konumda olmuģtur. Borsamız yetkin personeli ile ülkemizin sayılı borsaları arasındadır. Stratejik planlama için Stratejik Planlama Ekibi oluģturulmuģtur. Stratejik Planlama Ekibimiz yasal Ģartlar, süreçlerimiz ve diğer oda ve borsaların da görüģlerini alarak çalıģmalara baģlamıģtır. Stratejik Planlama çalıģmalarımız aģağıda belirtilen ana baģlıklar altında yürütülmüģtür; Durum Analizi Geleceğe BakıĢ Maliyetlendirme Ġzleme ve Değerlendirme Durum analizi kapsamında PEST ve SWOT analizleri, Stratejik Planlama Ekibinin yanı sıra borsamız üyeleri ile yapılan anketler neticesinde yapılmıģtır. Stratejik Planlama Ekibi elde edilen verileri birleģtirerek stratejik amaç ve hedefleri belirleyerek Stratejik Plan Taslağını oluģturmuģ, oluģturulan taslak 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıģtır. STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ Fatih DURDAġ Ġsmail KARAKÖSE Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Üyesi L. Aydan ÖZDEMĠR DanıĢman Firma Yetkilisi EĢref AYDIN Mehmet ÖZÇETĠNKAYA Genel Sekreter Meclis Üyesi Konfüçyüs ĠLETĠġĠM Adres : Yeni Mah. Ahmet Aliağa Bulv. Ertürk Apt. Kat:2 No:2 Tel : Faks :

4 DURUM ANALĠZĠ KUMLUCA ĠLÇESĠNĠN ANALĠZĠ ĠLÇEMĠZĠN TARĠHÇESĠ Türkiye'nin incisi, turizm cenneti güzel Antalya'mızın Ģirin ilçesi Kumluca'nın tarihi pek yenidir. Ama bu münbit topraklarda Türklerden önce, ilkçağlardan beri birçok kavimlerin yaģadığı çeģitli devletler kurdukları, bıraktıkları eserlerden anlaģılmaktadır. Antalya bölgesinin Anadolu Selçukluları tarafından Süleyman ġah zamanında alındığı bilinmektedir. Fakat Kumluca ve çevresinde Selçuklulardan kalma hiçbir esere rastlanmamaktadır. Anadolu'yu iģgal eden Moğolların 1336'da çekilmesiyle Anadolu'da beylikler dönemi baģlayacaktır. Bu dönemde Hamitoğulları Beyliğinin bir kolu olan Tekelioğulları yöreye hâkim olmuģlardır. Yıldırım Bayezit döneminde yöre Osmanlı egemenliğine girmiģtir. Bütün bu devirlerde Kumluca'da yerleģik hayatın olmadığı anlaģılmaktadır. Hayvancılık yapan göçebe Türkler, yazın Elmalı ve Korkuteli yaylalarında, güzü Kuzca ve çevresinde, kıģı da Kumluca ve çevresinde geçirirlerdi. O günlerde bugünkü Kumluca ilçesi sınırları içindeki bölge, Iğdırmağardıç veya kısaca halk dilinde Gardıç adı ile tanınırdı. Bugünkü ilçe merkezinin içinde bulunduğu münbit ova, o günlerde tamamen fundalık ve bataklıklarla dolu olduğundan, ilk yerleģim; ilçe merkezinin 5 km. kadar doğusunda tepelerin eteklerinde Sarıkavak adıyla 1830 yıllarında yapılmıģtır. Daha önce Teke sancağı adıyla Konya Ġline bağlı olan ilimiz Antalya'nın, 1914 yılında bağımsız bir il olması ile Sancağa bağlı idari teģkilatta yeni bir takım düzenlemelere gidilmiģtir. Elmalıdan ayrılan Finike ile Antalya'ya bağlı Iğdırmağardıç Bucağı Kumluca ve Kemer diye ikiye ayrılarak, Kemer Antalya'ya, Kumluca da Finike'ye bağlanmıģtır. Bu sırada Sarıkavak Iğdırmağardıç, Bucağının bir köyüdür. Bugünkü Kuzca köyü ise, o zaman ayrı bir bucak idi.1924 yılında Kuzca Bucağının merkezi Gödene 'ye (Altınyaka) alınmıģ ve zamanla göçebe halkın yerleģerek kalabalık bir merkez haline getirdiği bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde Kumluca Bucağı kurulmuģtur. Kumluca Bucağı sonraki dönemde daha da büyümüģ,7033 sayılı kanunla 'de Finike'den ayrılarak ilçe olmuģtur. Ġlçemiz ilkçağlardan beri birçok devletlerin yerleģim alanı içinde yer almıģtır. Bunlardan Likyalılar, Fenikeliler, Romalılar ve bir kavim olan Selimler sırasıyla ilk yerleģip dağılan topluluklar olarak bilinir. Kumluca adının Ģuradan geldiği rivayet edilir: Henüz bugünkü ilçe merkezinde hiç, yerleģme yokken, Sarıkavak 'tan bir köylü Gavur deresinin batı kıyısında kumluk ve fundalık bir arazi olan Ģimdiki Ģehir merkezinin bulunduğu yere karpuz ekmiģ. Kumsal ve verimli arazide karpuzlar oldukça iri olmuģ. YetiĢen karpuzları yetiģtiricisi köylere götürüp satarken, köylüler bu karpuzları nerede yetiģtirdiğini sormuģlar. O da "derenin kıyısındaki kumluca yerde" diye cevap vermiģ. Bu köylünün meģhur karpuzlarının methi, karpuzların yetiģtiği yerin adının zamanla "Kumluca" olmasına neden olmuģtur. Eskiden karpuzları ile ün kazanmıģ olan Kumluca 'da bugün çağın gereklerine uyularak, cam ve plastik seralarda turfanda sebzecilik yapılmakta ve Türkiye'nin sebze ve narenciye ihtiyacının önemli bir kısmı buradan karģılanmaktadır. Kumluca ilçesi, Akdeniz Bölgesinin Batı Akdeniz Bölümünde, Antalya Körfezi'nin batı kısmındaki Teke Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi hizasında Akdeniz'e doğru uzanan uzantı üzerinde yer almaktadır. Ġlçenin güneyinde Akdeniz, kuzeyinde Korkuteli ilçesi, doğusunda Kemer ilçesi, batısında Finike ilçesi, batı ve kuzeybatı yönünde de Elmalı ilçesi bulunmaktadır. Coğrafi Yapı Ġlçe merkezinin bulunduğu zemin, Alakır çayı ile Gâvur deresinin dağlardan sürükleyip getirdiği alüvyonlu bir ovadır. Yer yer çakıl, kum ve toprak katmanlarından oluģmuģ olan bu ovanın oluģumu yenidir. Dağ köylerinde ise eğimli ve hafif taģlı, fakat genellikle verimli bir toprak yapısı mevcuttur. Ġlçe, üç tarafı dağlarla çevrili, denizden kuzeye doğru uzanarak Tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Bu ovanın doğuya doğru uzantısı üzerinde Mavikent Kasabası bulunmaktadır. Ova üzerinde Mavikent ten baģka altı köy daha vardır. Ġlçenin kuzeyindeki dağlar gittikçe yükselerek Beydağları'na kadar uzanan engebeli bir arazi oluģturmuģtur. En önemli dağları; doğuda Musa Dağları, Çatal tepeler, Baldıranlı ve Eren Dağı, kuzeyde Çömekli Dağı, Daz Dağı ve Teke Dağıdır. Finike ilçesi ile ilçemizin sınırlarını teģkil eden Alakır Çayı Beydağlarının eteğindeki kaynaklardan beslenmektedir. Bu çayın yukarılarında alabalık, denize yakın yerlerinde tatlı su kefali yetiģir. Çayın 20 km. kadar yukarısında bir baraj kurulmuģtur. Bu Barajın Suları ile Kumluca ovası sulanmaktadır. Salur köyündeki Akdağın altından kaynayıp gelen Göksu ise Kumluca'nın ikinci akarsuyudur. 4

5 Kumluca da Ġklim ve Bitki Örtüsü Kumluca'da yazları kurak ve sıcak, kıģları ılık ve yağıģlı geçen tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürer. Ġlçe merkezine hemen hemen hiç, kar yağmaz. Fakat Altınyaka, Gölcük, Kuzca, Büyükalan, Dere ve Karacaören köyünün yüksekte kalan kesimlerine kıģ aylarında kar yağar. Ġlçe merkezi ve ova köylerinde yaģayan halkın büyük bir bölümü deniz kenarında ahģaptan yapılma obalarda yazı geçirir, bir kısmı ise Karagöl, altınyayla, göllü, söğütcuması gibi yaylalara gider. Hayvancılıkla uğraģan (azda olsa) kesim ise Beydağı, Akpınar ve Kırkpınar gibi Beydağlarının üzerinde bulunan yaylalara giderler. Beydağları üzerinde bulunan bu yaylalara araba ulaģımı imkânı olmadığı için diğer halkın gitmesi olanaksızdır. Ġlçemiz bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Doğu, batı ve kuzey kesimlerinde ormanlık alanlar ve yükseklerde yaylalar vardır. Ormanlık sahaların etek kısımlarında yapraklı ve maki türleri, yükseklere doğru yapraklı ve ibreli türler, en yükseklerde ise ibreli ağaçlar hâkimdir. Yüksek dağların zirveleri ise çıplaktır En çok sırası ile çam, sedir, pıynar, mese, ardıç, gök ağaç, yabani zeytin, yabani armut ve çınar gibi ağaçlar yetiģmektedir. Kumluca ovası bağlık bahçeliktir. Bahçelerde en çok portakal, limon, mandalina, greyfurt, zeytin, iğde, nar ve yenidünya gibi meyve ağaçları yetiģtirilmektedir. Ayrıca Salur, Mavikent ve Karaöz'de muz üretimide yapılmaktadır. Altınyaka, Karacaören gibi yüksek kesimlerde ise elma, Ģeftali, kayısı, erik, fındık, incir, üzüm, ceviz, ayva, dut yetiģir, Maki topluluğu olarak mersin, hayıt ve çaltı en çok yetiģen bitkilerdendir. Kumluca da Tarım Ġlçenin kuruluģ tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Antbirlik kuruluģu ile bu alanlara pamuk ekimi yayılmıģtır lı yıllardan sonra narenciye tarımı, plastiğin 1970 li yıllardan itibaren örtü materyali olarak kullanılması ile örtü altı tarımı hızla yayılmıģ olup, seracılık önemli gelir kaynaklarına dönüģmüģtür. Ġlçenin en önemli gelir kaynağı örtü altı tarımı (seracılık) ve narenciye üretimidir. Sahil kesimi örtü altı tarımı ve narenciye tarımı yapılmasına uygundur. Yayla kesiminde ise (Rakımın 800 m üzerinde olan yerler) elma armut gibi muhtelif meyve türleri yetiģir. Kumluca Ġlçemizin toplam yüzölçümü hektardır. Bu alanın %13,6 ile dekarı tarım arazisi % 6.2 ile dekarı çayır - mer a % 48 ile dekarı orman ve fundalıklar, % 0.4 ile 5040 dekarı su yüzeyi % 31.8 ile dekarı tarım dıģı alanlar ve yerleģim alanları oluģturmaktadır. Arazilerinin Dağılımı(Dekar). Tarım Alanı Cayır Mer a Alanı Orman ve Fundalık Su Yüzeyi Tarım DıĢı Alan TOPLAM ĠLÇENĠN ARAZĠ DAĞILIMI a. Tarımsal Potansiyel ve Tarıma Dayalı Sanayi Ġlçede sebze fidesi yetiģtiriciliği yapan 8 adet büyük kapasiteli firma mevcuttur. Bu firmalar otomatik makinelerle sağlıklı, kalite ve kontrollü fide üretimi yapmaktadırlar yılında 57 milyon adet hazır fideyi üreticinin hizmetine sunmuģlardır. Kumluca ilçesinde sebze fidesi üretimi yapan kuruluģlar ve üretim alanları ile üretim miktarları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Firma Adı Üretim Alanı (da) Kapasite Adet GerçekleĢen Adet Agro Fide Bars Fide Maki Fide Sarıkavak Fide Altın Fide Arı Fide Efe Fide Zirve Fide Kapasite Ġlçede 24 köy 4 belde mevcut olup, 11 adet tarımsal amaçlı kooperatif ile 4 adet tarım kredi kooperatifi mevcuttur. 5

6 Ġlçede çiftçilerinin ihtiyaçlarını karģılamak üzere 8 adet ana gübre bayii bulunmaktadır. Bunun yanında 8 adet zirai mücadele alet ve makineleri satıģı yapan bayii bulunmaktadır. 2 adet zirai mücadele ilaçları toptancılığı yapan bayii bulunmakta. Ayrıca 95 adet zirai ilaç bayii, 44 adet tohum bayii, 12 adet de yem bayii bulunmaktadır. b. Kumluca nın Tarım Alanları ve Dağılımı Üretim Alanı Üretim Alanı Miktarı (da) Tarla Bitkileri Narenciye Sebze(Açıkta ) Sebze (Örtü altı) (Ġkinci ekiliģ ;Toplam ) Bağ Örtü altı Bağ 100 Meyvecilik Tarıma ElveriĢli olup Tarım Yapılmayan TOPLAM Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı üzere ilçede polikültür tarım yapılmaktadır. Ġlçeyi tarımsal üretim açısından güneyde Akdeniz kuzeyinde Toros dağlarına doğru gidildikçe rakımın birden bire yükselmesi nedeni ile üç ana bölgeye ayırmamız mümkündür. Buna göre deniz seviyesinden rakımın 300 m yüksekliğe kadar arada kalan ova ki, buraya halk arasında Finike çukuru da denmektedir. Bu alanlarda iklim ve arazi koģulları özellikle seracılık ve narenciye tarımının yapılmasına müsaittir. Toroslara doğru çıktıkça rakımın 300 m ile 600 m arasında kalan geçit bölgesi yani iklim olarak ne tam karasal iklimi nede Akdeniz iklimini yansıtmayan bölge ki buraya da Alakır havzası denmektedir. Bu bölge iklim koģulları nedeni ile hububat, nar, zeytin ve kısım kısım açıkta sebze, sera ve narenciye tarımı yapılmaktadır. Toroslara çıkıldıkça rakımın 700 m üzerine çıkması ile oluģan bölge ve bu bölgede de karasal iklimin hakim olması nedeniyle; hububat, kiraz, elma, ceviz, fasulye (kuru) gibi tarımsal ürünler yetiģtirilmektedir. Tablo üzerinde de görüldüğü gibi ilçede tarıma elveriģli olup ta kullanılmayan dekar arazi mevcuttur. Arazilerin meyilli ve toprak iģlemenin zor olması nedeni ile rakımı yüksek olan köylerde genç nüfusun ova köylere sera ortakçılığı ve kiracılığı için gelmeleri, yine genç nüfusun Kemer ilçesine ve Antalya ya tatil köyleri ve otellere çalıģmak için gitmeleri bu arazilerin iģlenmemesine neden olmaktadır. c. Ġlçenin Toplam Meyve Üretimi Meyve Adı Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Toplam Üretim Kg Fiyatı TL (ton) Değeri TL Armut Dağınık ġekil 37 0, Ayva , Elma , Erik , Kiraz , Ceviz , Nar , Üzüm Dağınık ġekilde 62,5 0, GENEL TOPLAM Bölgemizin meyve ürün deseni, alanları, üretim miktarı ve elde edilen reel gelirleri yukarıdaki tabloda gösterilmiģtir. Nar dıģında kalan ve Ġlçemizde üretilen meyveler ve zeytin bölgesel pazara sunulmakta ve burada tüketilmektedir. d. Kumluca Ġlçesindeki Zeytin Üretimi Zeytin Üretimi Üretim Alanı(da) Üretim Miktarı Ürün Fiyatı Toplam (Ton) (Kg- TL) Değeri TL Yağlık , Sofralık , Genel Toplam , Üretim 6

7 e. Narenciye Üretimi Ġlçede örtü altı yetiģtiricilikten sonra en büyük üretim alanına ve ekonomik değere sahip ürün narenciyedir. YetiĢtirilen ürünler çoğunlukla götürü usulü ile bahçelerde satılmaktadır. Bu üretim sonucunda ilçede 41,4 trilyonluk bir gelir elde edilmektedir. Üretilen ürünler ilçemizde bulunan mumlama ve paketleme tesislerinde iģlenerek iç ve dıģ pazara sunulmaktadır. Meyve Adı Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Ürün Fiyatı Toplam Üretim (Ton) TL Değeri TL Limon , Portakal , Mandalina , Altıntop , Genel Toplam f. Örtü Altı Tarımı Ġlçede örtü altı tarımı önemli bir yer kaplamakta ve bu alanlar her geçen gün artmaktadır. Örtülü alanların % 30 luk bölümünde yılda iki defa ekiliģ yapılmaktadır. Örtü altı alanları aģağıdaki tabloda görülmektedir. Ġlçe merkezi dahil 19 köyde aile örtü altı tarımı ile geçimlerini sağlamaktadır. Tesisler Alan (da) Cam Sera Plastik Sera Toplam Örtü Altı Alanları Ġlçedeki sera alanı da. a ulaģarak ilimizdeki toplam sera alanlarının % 25 ini teģkil etmektedir yılında 54 milyar, 1999 yılında 23 trilyon olan seracılık geliri 2004 yılında 431 trilyona ulaģmıģtır. YaklaĢık olarak tarımsal gelirin %86 sı seracılıktan karģılanmaktadır. Bölgede üretilen örtü altı ürünlerin Ġlçemizde bulunan 4 adet toptancı halinde iģlenerek iç ve dıģ pazara satıģı yapılmaktadır. Türkiye örtü altı üretiminin % 27 si ilçemiz seralarından karģılanmaktadır. Ġlçemiz genelinde gerek kendi ihtiyaçlarını karģılamak amacı ile gerekse ihtiyaç fazlasını halk pazarlarında satmak amacı ile açıkta sebze yetiģtiriciliği yapılmaktadır. KUMLUCA TĠCARET BORSASI NIN ANALĠZĠ Kumluca toprakları oluģumundan itibaren birçok evrelerden geçtikten sonra gerek coğrafi yapısı, gerekse fiziki yapısı itibari ile oldukça geniģ ve verimli ovalara sahip olması ile çok eskiden beri tarım ziraatı ve hayvancılık üretimi açısından ülkenin önemli derecede ihtiyacını karģılayacak olanaklara sahip bir ilçemizdir. Bu avantajla hızlı bir geliģme ve ilerleme göstermekte olan Kumluca da tarım üretimi ve hayvancılık zamanla kendisini aģmıģ, denetimli, daha derli toplu oluģum ve dıģa açılma ihtiyacı hissetmiģtir. Bu ihtiyaçların tespit edilmesi ile konularında oldukça tecrübeli, giriģimci, ileriyi net bir Ģekilde görebilen o dönemin tüccarları bir araya gelerek Kumluca Ticaret Borsası nın kurulmasının ihtiyaç haline geldiğini tespit etmiģler ve alt yapı çalıģmalarına büyük bir hızla ve Ģevkle baģlamıģlardır. Kumluca nın önde gelen kiģilerce oluģturulan müteģebbis heyet TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüģmelerde bulunarak, Borsanın kurulması için TOBB' dan heyetin getirilmesini sağlamıģtır. Heyetin yaptığı incelemeler sonucu 2002 yılında Kumluca ya Ticaret Borsası'nın kuruluģu onaylanmıģtır. Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu oluģturulmuģ ve ilk Genel Sekreter Erol BÜYÜKYILDIZ atanarak, tarih ve 2001/75 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Kumluca Ticaret Borsası'nın kuruluģ aģaması resmen tamamlanmıģtır. Örgütsel Yapımız Kumluca Ticaret Borsası nın yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiģtir. Meclis BaĢkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu BaĢkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiģtir. Kumluca Ticaret Borsasının üst karar organı meclistir; Borsa protokolde Meclis BaĢkanı ile temsil edilmektedir. Meclis, Borsanın denetim ve karar organıdır. Kumluca Ticaret Borsasının yürütme organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak bir genel sekreter bulunmaktadır. Dört yılda bir Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimleri yapılmaktadır. 7

8 Borsamızın Organizasyon ġeması ġekil 1 de verilmiģtir. ġekil - 1 Fiziksel Yapımız Borsamız Yeni Mah. Ahmet Aliağa Bulv. No:2 Kat:2, satıģ salonu, toplantı salonu ve servislerinin bulunduğu 105 M 2 kapalı alanı mevcut olan kendi binasında üyelerine hizmet vermektedir. Ġnsan Kaynakları Borsamız 1 Genel Sekreter, 2 Tescil Memuru olmak üzere toplam 3 kiģi ile hizmet vermektedir. Borsamız personelleri üniversite mezunudur. 8

9 Mali Yapımız Mali kaynaklarımızın büyük bir kısmı tarımsal ürün alım-satımlarının tescili iģlemlerinden oluģmaktadır. Son 5 yılda borsamızda iģlem gören ilk beģ madde ve toplam iģlem hacimlerini gösteren grafikler aģağıdadır. KUMLUCA TİCARET BORSASI 2009 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,17; 10% SALATALIK; ,16; 6% DİĞERLERİ; ,35; 12% PORTAKAL; ,08; 36% BİBER; ,64; 11% DOMATES; ,72; 25% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2010 YILI İŞLEM HACMİ (TL) SALATALIK; ,44; 7% DİĞERLERİ; ,23; 16% PORTAKAL; ,58; 31% BİBER; ,29; 9% NAR; ,91; 13% DOMATES; ,86; 24% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2011 YILI İŞLEM HACMİ (TL) SALATALIK; ,59; 8% DİĞERLERİ; ,61; 18% DOMATES; ,01; 26% NAR; ,45; 11% BİBER; ,01; 12% PORTAKAL; ,41; 25% 9

10 KUMLUCA TİCARET BORSASI 2012 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,07; 6% BİBER; ,04; 8% DİĞERLERİ; ,65; 30% PORTAKAL; ,83; 17% BUĞDAY; ,00; 21% DOMATES; ,86; 18% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2013 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,33; 9% DİĞERLERİ; ,75; 23% DOMATES; ,42; 26% BUĞDAY; ,00; 10% BİBER; ,70; 10% PORTAKAL; ,75; 22% Üyelerimiz Borsamızda 44 Gerçek KiĢi ĠĢletmesi, 58 Limited ġirket, 5 Anonim ġirket ve 2 Kooperatif olmak üzere 109 faal üye kayıtlıdır. KURULUŞ YAPISINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI KOOPERATİF; 2; 2% ANONİM ŞİRKET; 5; 5% LİMİTED ŞİRKET; 58; 53% GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİ; 44; 40% 10

11 DİĞER TAZE MEYVE SEBZE TİCARETİ; 31; 28% FAALİYETLERİNE GÖRE ÜRÜN DAĞILIMI DİĞERLERİ; 7; 6% TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ; 6; 6% YAŞ SEBZE VE MEYVE; 7; CANLI 6% HAYVAN TOPTAN TİCARETİ; 5; 5% NARENCİYE TOPTAN TİCARETİ; 53; 49% ÖĞRENMEK, AKINTIYA KARŞI YÜZMEK GİBİDİR İLERLEYEMEDİĞİNİZ TAKTİRDE GERİLERSİNİZ (Çin atasözü) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Borsanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 12 nci maddesinde açık olarak belirtilmektedir. Bu madde uyarınca Borsanın yapmak zorunda olduğu görevler Ģunlardır; Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Kumluca Ticaret Borsası'nın üyelerine sunduğu hizmetler yasal mevzuattan kaynaklanan hizmetlerdir. 11

12 Bu hizmetler; Alım ve Satım Tescil ĠĢlemleri Günlük fiyatların tespit ve ilanı Diğer borsalarla fiyat haberleģmesi yapmak Üyelerimize yol göstermek Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak, Onaylanacak belgelerle verilecek hizmetler, Diğer Hizmetler(Borsa Bütçesinde tanımlanmıģ diğer hizmetler) Sosyal ve kültürel etkinlikler Üyelere yönelik iģ gezileri Oda borsalar arası iletiģim Kalite Yönetim Hizmeti Borsamızla ilgili yasal mevzuat aģağıda tanımlanmıģtır Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Organ Seçimleri Yönetmeliği Borsa Muamelat Yönetmeliği Ticaret Borsalarında Alım Satımların Tescili Yönetmeliği Kumluca Ticaret Borsası Alım Satım Yönetmeliği Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Yönetmeliği Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Oda ve Borsalarda Hakem, BilirkiĢi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu ĠLĠM ĠLĠM DEMEKTĠR, ĠLĠM KENDĠN BĠLMEKTĠR. SEN KENDĠNĠ BĠLMEZSEN BU NĠCE OKUMAKTIR. Yunus Emre PAYDAġ ANALĠZĠ Stratejik Planı hazırlama aģamasında göz önünde bulundurduğumuz önemli unsurlardan birisi de etkileģim içinde bulunduğumuz paydaģlarımızdır. PaydaĢlarımız Borsamız faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, faaliyetlerimizden etkilenen ve borsamız için tehdit veya fırsat oluģturan kiģi, kurum ve kuruluģlardır. Borsamız paydaģları iç paydaģ ve dıģ paydaģ Ģeklinde tanımlamıģtır. Ġç PaydaĢ: Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, kurum içindeki kiģi, gruptur. Meclis, yönetim kurulu üyeleri, personel iç paydaģlara örnek olarak verilebilir. DıĢ PaydaĢ: Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, kurum dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. Kurumla iliģkisi olan oda / borsalar, kamu ve idari kurumlar, tedarikçiler dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. Borsa personeli ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından paydaģ listesi oluģturulmuģ ve paydaģların önceliklendirilmesi yapılmıģtır. PaydaĢların önceliklendirilmesin de paydaģın borsamızın faaliyetlerini etkileme gücü ile borsamızın faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmıģtır. Tablo 1: Kumluca Ticaret Borsası Ġç ve DıĢ paydaģları ĠÇ PAYDAġLARIMIZ Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri DanıĢmanlar 12

13 DIġ PAYDAġLARIMIZ TOBB TMO Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kumluca Belediyesi Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi Oda / Borsalar Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) Siyasi Partiler Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurumları Ulusal Görsel ve Yazılı Basın TSE Kumluca Banka ġubeleri Tedarikçiler PAYDAġ MATRĠSĠ PAYDAġ ADI ĠÇ PAYDAġLAR Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri DanıĢmanlar Hizmet Alan ÇalıĢanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 13

14 DIġ PAYDAġLAR TOBB Hizmet Alan ÇalıĢanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi TMO Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kumluca Belediyesi Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi Oda / Borsalar Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) Siyasi Partiler Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurumları Ulusal Görsel ve Yazılı Basın TSE Kumluca Banka ġubeleri Tedarikçiler PAYDAġ ETKĠ ÖNEM MATRĠSĠ PaydaĢlarımızın borsamızın faaliyet ve hizmetlerindeki etkisi/önemini ortaya koymak için PaydaĢ Etki/Önem matrisi çalıģması yapılmıģtır. Bu matriste etki, paydaģın borsanın faaliyetlerini yönlendirme, destekleme ve etkileme gücünü, önem ise, borsanın paydaģlarının beklenti ve taleplerinin karģılanması konusunda verdiği önceliği ifade etmektedir. PAYDAġ ADI Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri PAYDAġ TÜRÜ KuruluĢun paydaģın beklentilerine verdiği önem (önemli / önemsiz) PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü (zayıf / güçlü) Önceliği Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Hizmet Alan Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ DanıĢmanlar Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ TOBB DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ 14

15 PAYDAġ ADI PAYDAġ TÜRÜ KuruluĢun paydaģın beklentilerine verdiği önem (önemli / önemsiz) PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü (zayıf / güçlü) Önceliği TMO DıĢ paydaģ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Kumluca Belediyesi DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et Oda / Borsalar DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Siyasi Partiler DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Sağlık Kurumları DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Ulusal Görsel ve Yazılı Basın Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ TSE DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Kumluca Banka ġubeleri DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Tedarikçiler DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Kumluca Ticaret Borsası paydaģların görüģ ve önerilerini almak için aģağıdaki yöntemleri kullanmıģtır; Anket uygulaması (iç /dıģ), Öneri Ġstek Formları, Web sayfamızda bulunan iletiģim bölümü PaydaĢlarımızın görüģ ve önerilerini değerlendirmemiz sonucunda elde ettiklerimiz; Kumluca Ticaret Borsasından beklentiler Hizmet verdiğimiz paydaģlarımızın sosyal güvencelerine esas bilgilerin yazıģmaya ve bürokrasiye gerek kalmadan bilgisayar ortamında veri akıģının sağlanması Sosyal paylaģım (facebook, twitter) etkinliklerin yapılması ayrıca basında eğitimle ilgili bilgilerin verilmesi Mesleki geliģime yönelik eğitimler (ithalat, ihracat, tanıtıma yönelik eğitimler, E Ticaret, kredi kullanımı, kurumsallaģma vb.) Tanıtım faaliyetlerine yönelik etkinlikler Borsaya bağlı gıda iģyerlerinin ve ilgili iģyerlerinin teknik ve hijyenik koģulların oluģturulmasında önderlik etmesi 15

16 Üye ve Kumluca ya faydalı olabilecek eğitim, tanıtım, fuar katılımlarının yapılması DıĢ ülkedeki benzer kuruluģların durumunun incelenmesi Tüm emtia fiyatlarının güncel olarak web sitesinde yayınlanması Kumluca da ilgili kurum ve kuruluģlar arasında iletiģim ve dialoğun geliģtirilmesine yönelik aktiviteler düzenlenmesi Haftalık veya aylık zaman dilimlerinde ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin ekonomik alanda gidiģatı hakkında söyleģiler yapılması beklentilerimiz arasındadır Ticaret Borsasına kayıtlı üyelerin bilgilendirilmesi Borsada en fazla iģlem yapan firmaların kamuoyu ile paylaģımı Ġlçemiz sorunlarına çözüm konusunda Kumluca Ticaret Borsasından beklentileriniz nelerdir? Esnaf ve Ticaret erbabımızın ürünlerinin pazarlanmasında projeler üreterek ufuk ve vizyon yönlendirilmesi yapmak Ticaret Borsası olarak üreticilerin ürettikleri ürünlerin pazar yolunu açmada yardımcı olmak. Üreticilerimizin ürettiği ürünlerin Pazar sorunu konusu çok ciddi ve acil çözüm bulma konusunda giriģimler yapması (ihracat konusu) KUTSO ile birlikte ortak projelere imza atmak Yöresel ürünlerin tanıtımı ve marka tescillerinin alınması Ürün çeģitliliğinin arttırılmasında öncü olmalı Borsaya dahil olan ürünlerin alım ve satımı konusunda düzenli olarak fiyatların kurumlara bildirilmesi Turizm ve ticaretin geliģtirilmesi gerektiğini düģünüyorum Meslek branģlarına göre eğitim semineri verilmeli ve hizmet standartları anlatılmalı YaĢ Sebze Meyve Ticaret Borsasının kurulması Hayvan Ticaret Borsasının oluģturulması Ġlçe ile ilgili sorunların bildirilebileceği bir beyaz masa kurulması vatandaģlar için kolay ve özendirici bir durum olacağından çözüm üretilmesi tek elden takip edilebilecektir. Borsadaki üyelere piyasa ve ekonomi hakkında bilgilendirme broģürleri dağıtılması, fuarlar düzenlenmesi Ekonomik, mali, hukuki vb. sorunlarınız konusunda Kumluca Ticaret Borsasından beklentileriniz nelerdir? Kurumsal hizmetlerin internet ortamında güvenli her yerden ulaģılabilir konuma getirilmesinin sağlanması Staj ve burs imkanlarının geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar yapılması Okul yaptırma gibi hayırseverlik faaliyetlerinin arttırılması için yönlendirilmelerde bulunulması Borsamızın üyelerini ekonomik anlamda kredi gibi imkanlarda düģük faizli veya faizsiz desteklemesi Meslek edindirme kursları düzenlenip iģyeri açacak kiģilere kredi desteği ve tüm konularda yardımcı olunması Borsa faaliyetlerine giren ürünlerin borsada alım satımı borsada oluģtuğu o gün ki fiyatın alıcı ve satıcılara bildirilmesini yurt içi ve yurt dıģı piyasaların takip edilecek kurumlara bildirilmesi Kayıt dıģılığın azaltılması konusunda katkı sağlanması Hukuki ve Ekonomik sorunlar için belirli bir birim oluģturulup üyelerin yönlendirilmesi gerekli Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi Tarımla ilgili fonların araģtırılarak vatandaģlara duyurulması Ekonomik, mali, hukuki alanlarda yaģadığımız sorunların çözümlenmesi veya bilgi edinilmesi için Ticaret Borsası tarafından bir uzman kiģinin bu konular için görevlendirilmesi Ekonomik, mali, hukuki sorunlar konusunda yardımcı olabilecek bir kiģi görevlendirilmesi veya telefon santrali kurulması DIġ ÇEVRE ANALĠZĠ DıĢ çevre analizi, kuruluģun kontrolü dıģındaki koģulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluģ için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen ve kuruluģa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 16

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Aydın hakkında... 6 2.3. Aydın Ticaret

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2013 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı