GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA"

Transkript

1 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Aydın ² Yrd. Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın ³Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ġzmir 4 Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda ve Yem ġube Müdürlüğü, Aydın

2 Türkiye de Zeytincilik Aydın

3 AYDIN

4 AYDIN

5 oġspanya oitalya oyunanistan oturkiye otunus osuriye ofas omısır ocezayir oportekiz

6 Amca, 80 civarı---ağaç, yaklaģık 300 yaģında. Yer: Çakmar-Aydın-Türkiye Fotoğraf: Doç.Dr. Mücahit Taha OZKAYA

7

8 ve Gıda Güvenliği Tarıma dayalı gıda iģletmelerinde üretim yöntemlerini iyileģtirici ve gıda güvenliği odaklı sistemlerin kullanılması ve yaygınlaģtırılması, kaliteli ve sürekli gıda üretiminin sağlanması açısından önemlidir.

9 Ayvalık çeģidi Bu araģtırmada tarıma dayalı sanayinin önemli faaliyet kollarından biri olan sofralık zeytin iģletmelerinde temeli HACCP e dayalı, BRC, IFS, ISO gibi iģletme içi oto kontrolü sağlayan sistemlerin uygulanma durumları ve uygulamada yaģanan zorluklar Aydın ili pilot bölge seçilerek tespit edilmesi amaçlanmıģtır.

10 Materyal ve Metot Aydın merkez ve ilçelerdeki Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan üretim izinleri olan sofralık zeytin iģleyen iģletmelerde (n=59) Anket ile veri toplama, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile ortaklaģa iģletmelere yapılan ziyaretler ile gerçekleģtirilmiģtir (Nisan- Haziran 2010).

11 ĠĢletme dağılımı ĠLÇE ADI ĠġLETME SAYISI MERKEZ 4 UMURLU 11 KÖġK 9 GERMENCĠK 8 BUHARKENT 2 SÖKE 2 KUġADASI 2 ÇĠNE 2 NAZĠLLĠ 4 YENĠPAZAR - KUYUCAK 2 KAPUZLU - ĠNCĠRLĠOVA 2 DĠDĠM 1 BOZDOĞAN 4 KARACASU 4 SULTANHĠSAR 1 TOPLAM 59 Zeytin güzeli, sofralık zeytin hasat ederken

12 Bulgular

13 ĠĢletmelerin GGYS uygulamaları Sofralık zeytin iģletmelerinin büyük bir oranının iģledikleri sofralık zeytinde herhangi bir gıda güvenliği yönetim sistem belgesine (GGYS) hiç sahip olmadıkları, sahip olanların ise sadece bir değil, birden fazla belgeye sahip oldukları belirlenmiģtir.

14 Sistem belgelendirme çeģitliliği Sayı (n) Oran (%) Yok TSE ISO ISO IFC BRC Kosher Helal Gıda Organik Toplam sistem belgesi sayısı

15 Bunlar arasında, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS vb yönetim sistem belgelerinin yer aldığı ve en çok tercih edilenlerin sırasıyla ISO 22000, IFS, BRC yönetim sistemleri olduğu anlaģılmaktadır.

16 Gıda güvenliği sisteminizi ne kadar sıklıkla güncelliyorsunuz? Sistem güncellenme durumu Sayı (n) Oran (%) Ayda bir Üç ayda bir Altı ayda bir Yılda bir Daha seyrek Güncellenmez Herhangi bir sisteme sahip olmayan Toplam

17 Gıda güvenliği ile ilgili kayıt tutuyor musunuz? Gıda güvenliği ile ilgili kayıt tutma durumu Sayı (n) Oran (%) Hayır Evet Toplam

18 Gıda güvenliği kayıtlarından kim sorumlu? Gıda güvenliği kayıt sorumlusu Sayı (n) Oran (%) Sorumlu yönetici Tekniker Sorumlu yönetici + tekniker Sorumlu yönetici + usta Toplam

19 Sistem belgelendirmesi aģamasında karģılaģtığınız güçlükler nelerdir? Ġfadeler Cevaplar, n (%) Asla katılmıyorum Nadiren katılıyorum Bazen katılıyorum Çoğu kez katılıyorum Daima katılıyorum Belgelendirme iģleminin uzunluğu 6 (26.1) 2 (8.7) 4 (17.4) 3 (13.0) 8 (34.8) Sertifikasyon maliyetinin yüksekliği 7 (30.5) 5 (21.7) 2 (8.7) 4 (17.4) 5 (21.7) Yönetimin değiģim ve araģtırmalara 17 (74.0) 2 (8.7) 1 (4.3) 2 (8.7) 1 (4.3) açık olmaması Gıda güvenliği standartları hakkında 11 (47.9) 4 (17.4) 4 (17.4) 1 (4.3) 3 (13.0) bilgi yetersizliği Gıda güvenliği standartlarının sektörel 4 (17.4) 3 (13.0) 5 (21.7) 2 (8.7) 9 (39.2) olmaması Dokümantasyon hacminin ve yazım 4 (17.4) 1 (4.3) 4 (17.4) 4 (17.4) 10 (43.5) iģinin çok olması ÇalıĢanlarının gıda güvenliği sisteminin 4 (17.4) 1 (4.3) 7 (30.4) 3 (13.0) 8 (34.9) değerini bilmemesi Sertifikasyon sürecinde nitelikli 4 (17.4) 3 (13.0) 2 (8.7) 5 (21.7) 9 (39.2) personele ihtiyaç duyulması Gıda güvenirliği standartlarının 6 (26.1) 1 (4.3) 7 (30.5) 6 (26.1) 3 (13.0) terminolojisini anlamanın güçlüğü ġirket çalıģma prosedürlerinin değiģmesi 6 (26.1) 2 (8.7) 4 (17.4) 7 (30.4) 4 (17.4)

20 Gıda güvenliği sistemini kurduktan sonra ürün satıģınızda dikkate değer bir artıģ oldu mu? Diğer yandan belge alan iģletmeler, GGYS belgelerini kendi isteklerinden ziyade, yurt dıģı müģteri talepleri ve uluslararası pazarda rekabet edilebilirlikleri için aldıklarını, iç pazarda ise bu belgelerin ürün satıģlarını etkilemediğini belirtmiģlerdir. Ürün satıģında artıģ durumu Sayı (n) Oran (%) Hayır Evet Toplam

21 Gıda güvenliği sisteminin kurulumunda danıģmanlık hizmetinden yararlanma durumu Bu sistemlerin kurulma aģamalarında danıģmanlık maliyetlerinin yüksek olması, iģletmelerin GGYS sertifikasyonu hakkında yeterince bilgiye sahip olmaları ya da bu konuda eğitimli personele sahip olmaları nedeniyle danıģmanlık hizmetinden yararlanmadıkları saptanmıģtır. DanıĢmanlık hizmetinden yararlanma Sayı (n) Oran (%) durumu Hayır Evet Toplam

22 Gıda güvenlik sistemini belgelendirmeme sebepleri nelerdir? (n=36) Ġfadeler Kesinlikle katılmıyo rum Az bir olasılıkla katılıyoru m Cevaplar, n (%) Orta derecede katılıyoru m Katılıyor um Kesinlikle katılıyorum Kalibrasyon maliyeti 34 (94.4) 0 (0) 1 (2.8) 0 (0) 1 (2.8) DanıĢmanlık maliyeti 32 (88.8) 2 (5.6) 1 (2.8) 0 (0) 1 (2.8) Belge çeģitliliği 32 (88.8) 3 (8.4) 0 (0) 0 (0) 1 (2.8) Belgelendirme kuruluģu 27 (74.9) 3 (8.4) 1 (2.8) 0 (0) 5 (13.9) maliyeti Tecrübeli personel eksikliği 31 (86.0) 2 (5.6) 2 (5.6) 0 (0) 1 (2.8) MüĢteri talebinin olmaması 2 (5.6) 1 (2.8) 4 (11.1) 8 (22.2) 21 (58.3)

23 Gıda güvenlik sistemini belgelendirme nedenleriniz nelerdir? (n=23) Ġfadeler Uluslararası pazarda bu belgelerin aranması ve rekabet edilebilirliği sağlar Ġhale vb. süreçlerinde satın alma Ģartı olarak aranması ġirketin geliģmesi pozitif bir geliģme ve iyileģme sağlar Ġç pazarda rekabet edilebilirliği sağlar Cevaplar, n (%) Kesinlikle katılmıyorum Az bir olasılıkla katılıyorum Orta derecede katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 3 (13.0) 0 (0) 2 (8.7) 2 (8.7) 16 (69.6) 4 (17.4) 2 (8.7) 3 (13.0) 0 (0) 14 (60.9) 2 (8.7) 1 (4.3) 3 (13.0) 2 (8.7) 15 (65.3) 4 (17.4) 1 (4.3) 1 (4.3) 1 (4.3) 16 (69.7)

24 Poster no:. Söz konusu iģletmelerin çoğunluğunun, personellerini gıda güvenliği yönetim sistemi ve uygulamaları konusunda maliyet, zaman, iģletmedeki personel sayısı yetersizliği gibi gerekçelerle bilgilendirmedikleri,

25 Poster no:. ĠĢletmelerde en az ihtiyaç duyulan eğitimlerin beslenme ve iģletme adaptasyonu eğitimlerinin olduğu, HACCP ve genel hijyen eğitimlerinin ise en çok ihtiyaç duyulan ve önemsenen eğitimler olduğu belirlenmiģtir.

26 Poster no:. Diğer yandan iģletmeler, yetkililer tarafından yapılan denetimlerin yeterli olduğunu ve denetim sıklığının gıda güvenliği uygulamaları için çok faydalı olduğu belirlenmiģtir.

27 Sonuç Bu araģtırma sonucunda sofralık zeytin iģletmelerinde; GGYS uygulamaları ile ilgili bilgilendirme, uygulama ve destek programlarının, periyodik ve sistematik olarak düzenlenmesi, yasal otoritenin personel ve teknik alt yapısının güçlendirilerek denetlemelerin daha sık yapılması,

28 Sonuç Bu iģletmelerin, güvenli ve kaliteli üretimde ilgili sistemleri uygulamalarının sadece dıģ pazara yönelik olmayıp, iç pazarda da rekabeti artıracak nitelikteki yaptırımlarla desteklenmesini önermektedir.

29 Sonuç AraĢtırmanın, söz konusu iģletmelerde GGYS uygulamalarında eğitim ihtiyaçlarını tespit eden referans bir çalıģma niteliği taģıması nedeniyle ülke genelinde yaygınlaģtırılması önerilmektedir.

30 TEġEKKÜRLER Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Destekleme BaĢkanlığı na, Aydın Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne ve Aydın Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem ġube Müdürlüğü personeline, Aydın ilindeki Sofralık zeytin iģletmeleri çalıģanları ve yöneticilerine, AraĢtırmanın basılı hale getirilerek daha geniģ kitlelere ulaģtırılması ve kamuoyu yararına sunulmasındaki desteklerinden dolayı Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kuruluna teģekkürü borç biliriz.

31 TEġEKKÜRLER Her zaman kuvvetle hatırlayınız!!! Zeytin ağacı kendisini sevenlere hep vefalıdır!!!!!! ĠletiĢim: Dr. Renan TUNALIOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, AYDIN

32 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Aydın ² Yrd. Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın ³Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ġzmir 4 Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda ve Yem ġube Müdürlüğü, Aydın

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır. KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.) ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO GĠRĠġ 3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 3

Detaylı

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2010 PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDĠRNE ĠLĠ ĠÇĠN BĠR ÖNERĠ: VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON BORSASI (VOB) KURULMASI Hazırlayan IĢık OCAKLI

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU T.C. ĠZMĠR KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ĠZMĠR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU (07 ġubat 2013) (ġubat 2013, ĠZMĠR) i

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU

PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU 5 6 Ocak 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi ve ĠKMĠB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiģ

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı