Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE"

Transkript

1 tan 17 Aral k a Katlederek, kaybederek, infazlarla, iflkencelerle, F tipleriyle, kan tlad lar kendilerini emperyalistlere... Kan dökerek kredi pazarl klar yapt lar. Zulmederek müzakere tarihi al yorlar... Adalet Haftal k Dergi / Say : 137 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Aral k; Sat lan bizim ÜLKEM Z Pazarlanan bizim EME M Z Diri Diri Emekçiler, Vatanseverler; Sömürge bir ülkenin kurtuldu u, sömürge bir halk n refaha, özgürlü e kavufltu u görülmemifltir! Yapaca m z tek fley ba ms zl k bayra n yükseltmektir NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE Ekmek ve Adalet ISSN: X 132 Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek

2 Ceza nfaz Kanunu Tasar s, iktidar n Nazi zihniyetini aç a ç karan tart flmalar n ard ndan TBMM de kabul edilerek yasalaflt. Önceki say - m zda Hücreleri Y kaca- z sayfam zda bu tart flmalara ayr nt lar yla de inilmiflti. Ama AKP liler sanki srarla ne demokrat, ne islamc s, biz buyuz demek istercesine faflist yüzlerini sergilemeye devam ettiler. Bu tart flmalardan daha ilginç olan ise, Adalet Bakan Cemil Çiçek in, AKP nin Nazi kafas n ortaya ç karan her tart flman n ard ndan, tart flmalar AB ye uygun diyerek kapatmaya çal flmas yd. Çiçek, karfl s ndaki CHP muhalefetinin zay f noktas n biliyordu. Bu ülkede AB ye uygun denilince akan sular duruyordu. Bir fley AB ye uygunsa, art k o elefltirilemez, yanl fl oldu u iddia edilemezdi! Yeflil Kuflak islamc s Haluk pek! Burjuva bas na Mecliste F Tipi Tart flmas diye yans yan görüflmelerde AKP`li Haluk pek, F tiplerine ve tecriti elefltiren CHP lileri Konuflan arkadafllar tan yorum, belli yerlere mesaj vermek için yap ld n düflünüyorum diyerek sindirmek istedi. CHP`lilerin kime mesaj veriyormufluz? sorusuna pek in verdi i cevap komünizme karfl cihad ideolojisiyle flekillenmifl yeflil kuflak kafas n n ürünüydü. pek, F tipine kim karfl ç k yorsa oraya mesaj veriyorsunuz. Eskiflehir Özel Tip Cezaevi zaman nda kapat ld için Türkiye çok a r bedeller ödedi, cezaevleri örgütlerin eline geçti diye konufltu. Sindirmenin, susturman n kolay yolu; muhalif her düflünce, terör örgütleriyle iliflkili! Muhalif herkes DUYUR ÇA I U ANMA Aral k fiehitleri Anmas Yer: Anadolu Kültür Merkezi - Rotterdam Tarih: Pazar Saat: 14:00 TAYAD Komite -Hollanda Düzenlemeler AB tavsiyelerine uygun! Uygulama da Nazi zihniyetine... komünist! AKP liler, ABD nin yeflil kuflak politikas n sürdürüyorlar. Il ml islam diye pazarlad klar n n kökeni de ABD emperyalizminin her türlü muhalefeti terör diyerek sindirme politikas n n hizmetinde olmak de il mi zaten! AKP li islamc l n lerdeki rolleriyle, bugünkü rolleri aras nda bir fark yok. Tart flma, muhtemelen fazla teflhir olduklar n farkeden Cemil Çiçek`in yan nda oturan pek`e, Bu kadar yeter art k, kes bu tart flmay diye f s ldamas yla sona erdi. Çürüterek öldürme politikas n n kan t : Ölüm döfle inde tahliye! Kanunun sa l k nedenleriyle tahliye yi düzenleyen maddesinin görüflülmesi s ras nda, iflkencecileri korumakla ünlü Adli T p Kurumu stanbul 3`üncü htisas Kurulu Baflkan Doktor Nur Birgen, düzenlemeyi ölüm döfle indeki hükümlü olarak anlad klar n belirtti. CHP`li Yüksel Çorbac o lu, Adli T p` n, tedavisi imkans z Korsakofflular aleyhine bile rapor düzenleyerek onlar n hapishaneye konulmas na yol açt klar n hat rlatarak bu yoruma karfl ç kt. Cemil Çiçek ise çerideyken hasta d flar ç k nca eylem koyuyor. Tabiat yla devletimiz de bunlar takip ediyor sözleriyle Nur Birgen e destek verdi. Zindanc kafa iflte böyle düflünüyor. Bu kafan n elinde bugün bir de tecrit silah var. Bu kafaya göre, mesela kendi bafl na yaflam n sürdüremez duruma gelmifl, hapishanede tedavisi imkans z bir hastal a yakalanm fl olanlar, flayet henüz ayakta durabiliyorlarsa, ölüm döfle inde say lmayacaklar için tahliye edilemezler... Sonra ne olur ne olmaz, gidip d flar da bir eyleme kat l rlar... Apaç k faflist zihniyetin ürünü olan tüm bu yasal düzenlemeler, AB ye uyum ad na yap l yor. AB de bütün bunlara onay veriyor. Tart flmalar gözler önünde cereyan ediyor; insanlar en uygun biçimde katletmenin yasalar yap l yor... Ama iflte öyle de olsa herfley AB ye uygun! BAYRAMPAfiA HAP SHANES ÖNÜNE ÇA RI Kad nlar m z n diri diri yak ld, evlatlar m z n kurflunlarla bombalarla katledildi i Bayrampafla Hapishanesi önünde katledilen evlatlar m z anmak, katilleri lanetlemek için toplanaca z Aral k Katliam n Yaflayanlar Anlat yor... Gerçe in Tan Olmaya Ça r yoruz! Gerçe e sayg s, zulme öfkesi olanlarla Bayrampafla Hapishanesi önünde birlikte olal m. Tarih:, Saat :12.00 TAYAD'LI A LELER 24 Aral k 1978; Kahramanmarafl Katliam Yukar daki foto raf, 26 y l öncesinin bir gazetesine ait. Kahramanmarafl n içler ac s hali diye özetlemifl durumu. Marafl yak l p y k lm fl. Yak l p y k lmas n seyreden de yine enkaz n bafl na asker diken ordudan ve polisten baflkas de ildi. Bu ülkede akan her damla halk n kan ndan oligarflinin devleti sorumludur. Ya kendileri katlettiler, ya da faflistlere, islamc lara katlettirdiler. Marafl ta MHP li faflistleri sald lar halk n üzerine, Sivas ta islamc lar... Gazi de, ta ise do rudan devletin ölüm mangalar n kulland lar. Marafl ta oligarflinin mafla lar iflbafl ndayd. Faflistler ve gericiler, dört gün boyunca yak p y kt lar Marafl. Yüzlercesini yaralay p, iflkenceden geçirip yüzün üzerinde insan öldürdüler. Dört gün boyunca polis katliamc lar n yard mc s yd Adalet Ekmek ve Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro zaten, ordu ise, katliam n tamamlanmas n bekledi. Baflbakanl k koltu unda Ecevit vard. Sivas ta oldu u gibi, CHP nin bu sald r y durduraca - n beklemiflti Alevi halk. Oysa, Marafl ta yak l p y k lan yerler içinde CHP binas ve CHP lilere ait evler ve iflyerleri de vard ve iktidardaki CHP, katliam durdurmak için k l n k p rdatmad. Katliam n hemen öncesindeki Marafl Valisi, bugünkü AKP hükümetinin çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu ydu. Bugünkü AKP kadrolar n n bir ço u, o gün ABD nin politikalar do rultusunda sürdürdükleri komünizme karfl cihad n bafl ndayd lar. Cihad ad na halk katlediyorlard. AB ye girmeyi savunan oligarflinin kadrolar iflte böyle bir politikan n sahipleridir. Ama daha ilginç olan oligarflinin AB ye karfl olan kesimleri de bu Bürolar m z Yap verlag Florastr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: katiller hala kan m z dökmeye devam ediyor katliam n failleri içindedir. AB yi savunurken de, AB ye karfl ç - karken de halk katletmek ve sindirmek, susturmak konusunda hemfikirdirler. Marafl katliam nda 210 ev, 70 iflyeri tamamen yak l p y k ld, sol partiler, kitle örgütleri tahrip edildi, resmi ölü say s 111 olarak aç kland. Ancak resmi aç klamadan sonraki günlerde bile tarlalarda, yol kenarlar nda onlarca ceset bulunmaya devam ediyordu. Katiller yarg lanmad ; onun yerine halka ve devrimcilere karfl s k yönetim ilan edildi. Bunlar unutal m istiyorlar; Halk bunlar unutsun ki, bu ülkeyi kimin nas l yönetti inin fark nda olmas n, düzen politikac lar - n n günü birlik demagojileriyle aldat labilsin. Aldanmamak için Marafl unutma! Düzenin gerçek yüzünü halka anlatmak için Marafl unutturma! Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... tan Aral k a Aral k bayram de il 8... KATL AM Ç N GELD LER Arül k flehitlerinin aileleri konufluyor Direnifl Park n n ziyaretçileri Uluslararas Tecritle Mücadele Sempozyumu bafllad E itim-sen davas da AB ye endeksli Faflizmin, suçunu gizleme oyunu Dava dosyas Suç Delili oldu Açl k grevindeyiz TAYAD Hapishaneler Raporu De il ömür boyu, assan z inanc m z yitirmeyiz! CEVABIMIZ VAR Herfley generallerin bilgisi dahilinde stanbul Üniversitesi nde faflistler bar namayacak! Topraklar m z Amerikan üssü Küreselleflmenin ve küre selleflme savunucular n n iflas Filistin halk teslimiyete izin vermez flbirlikçi fiii ittifak seçim oyununda Felluce halkt r halk yenilmez Bir ilan n verdi i siyaset dersi At l m n hayaller dünyas ve öncülük krizi J TEM de fikence Polis devleti manzaralar Aral k flehitlerimiz Kahramanlar ölmez ade politikas faflizmle iflbirli idir tan Aral k a katliamlar yla gelindi 17 Aral k ta müzakere tarihi almaya. Oligarflinin iktidar, katliamlarla, IMF programlar n uygulamak, ülkemizi emperyalist talana açmak ve halk muhalefetini ezmek konusundaki kararl l n gösterdi. Emperyalist efendilerine katlederek güven verdi. E er bugün emperyalistler Türkiye yi AB içine alma plan - n uyguluyorlarsa, bu ülkemizdeki iflbirlikçi iktidarlar n emperyalizme sadakatine ve halk düflmanl na güven duymalar n n sonucudur. AKP iktidar, esas olarak iki noktadaki politikalar yla emperyalizme bu güveni vermifltir. Birincisi, emperyalistlerin her istedi ini ikiletmeden yapaca, ikincisi, devrimcileri yok etmek, halk n muhalefetini bast rmak için tüm bask terör yöntemlerini kullanaca güvencesidir bu. 19 Aral k olmasayd, 17 Aral k da olmazd. Bu iliflki, sadece ve 17 Aral k a özgü de de ildir. Emperyalizme ba ml l k sürecinin tümüne bu mant k hakimdir. Emperyalistlerle yap lan tüm kapsaml ekonomik-siyasi anlaflmalar, devrimcilere karfl sald r dalgas izlemifltir. 24 Ocak kararlar n 12 Eylül cuntas n n takip etmesi bunun en karakteristik örneklerinden biridir. Daha gerilere de gidebiliriz; 1950 li y llar n bafl nda Truman Doktrini nin, Marshall Plan n n ülkemizde uygulanmaya bafllanmas n, emperyalizm iflbirlikçisi Ba dat Pakt n n kurulmas n büyük komünist tevkifatlar izlemifltir... Yak n tarihimize gelelim; 1994 te IMF nin iste iyle al nan 5 Nisan Ekonomik Kararlar n n ilan edilmesiyle, devrimci örgütlenmelere yönelik sald r lar da yo unlaflm flt r. Çünkü oligarflinin yoksullaflt rma politikalar na karfl Açl a ve zulme karfl aya a kalk! ça r s - n yapan, emperyalizme karfl ba ms zl k bayra n dalgaland ran devrimcilerdir. Binlerce insan m z infaz ettiler; AB üyeli i süreci iflliyordu. Onbinlerce insan faili meçhullerle, kay plarla yok edildi; AB süreci yine iflliyordu. flkencehaneler har l har l çal fl rken, AB süreci yine iflliyordu. Meydanlarda coplar inip kalkarken, sendikal iflçiler iflten at l rken, gençli- in, gecekondulular n dernekleri kapat l rken, AB süreci hep iflliyordu. AB nin Türkiye yi tam üye olarak içine ne zaman al p almayaca sürekli bir tart flma konusudur. Ama bu tart flma, hep eksik olgularla yap lan bir tart flmad r. Ülkemizin nüfusunun fazlal, iflsizlik oran n n fazlal, oligarflik yap n n istikrars zl, bütün bunlar AB nin Türkiye yi ne zaman tam üye yap p yapmayaca nda etkilidirler. Ancak en az bunlar kadar önemli, hatta belirleyici bir di er faktör, Türkiye nin devrime gebe bir ülke olmaktan ç kar lmas d r. AB, devrime gebe bir Türkiye yi hiçbir zaman içine almayacakt r. Bir ülkeyi devrime gebe olmaktan ç karmak ise, emperyalist tekeller aç - s ndan ekonomik, siyasi istikrar sa lamak, bunun için de muhalefeti ezmek, düzen içine çekmek, düzen içine çekilmeyi reddedenleri de yok etmekten geçer. la, F tipleriyle, hayat n her alan n kuflatan tecrit politikas yla, sendikalar fiilen tasfiye eden kölelik yasalar yla yap lmaya çal fl lan iflte budur. Emperyalizmin dikte etti i politikalar, hiçbir yerde halk n direnifli k r lmadan, halk n örgütlülükleri yok edilmeden tam manas yla uygulanamaz. Bu nedenle biz y llard r AB ye uyum süreci nin ayn zamanda devrimci örgütlenmelerin yok edilmesi, halk örgütlülüklerinin tasfiyesi süreci oldu unu söyledik. AB yi düflünce ve örgütlenme özgürlü- ü olarak görenler, büyük bir yan lg içindeydiler. Avrupa emperyalist ülkelerinde, düzene karfl alternatif olma iddias n tafl yan, emper-

4 yalist politikalara karfl direnen düflünce ve örgütlenmelere özgürlük yoktur. AB nin düflünce ve örgütlenme özgürlü ü nün s n r, düzen içi düflünce ve örgütlenmeleri kapsar. Düzen d fl düflünce ve örgütlenmelere gelindi inde o genifl demokrasi nin s n rlar bitiverir. Kendi burjuva demokrasileri içinde bile düzene alternatif düflünce ve örgütlülükler karfl s nda bask, yasak politikas izleyen emperyalistlerin, devrim tehlikesinin her zaman daha fazla gündemde oldu u yeni-sömürgelerinde burjuva demokrasisini uygulayaca- n beklemek hayalciliktir. Emperyalizmle oligarfli aras ndaki iliflkinin temelinde, oligarflik iktidar n emperyalizme, devrimi engelleme güvencesi vermesi vard r. Emperyalistler bu güveni duymad klar hiçbir iktidar desteklemezler. Veya bir baflka aç dan ifade edersek, emperyalistlerin iflbirlikçi iktidarlara verdikleri ekonomik, siyasi, askeri deste in as l amac, devrimi engellemektir. Devrimciler olmayacak! Sosyalizm diye bir alternatif olmayacak! ABD, AB ve oligarfli aras nda bu konuda hiçbir ayr m, çeliflki yoktur. AB bayra alt nda sosyalistli ini özgürce savunabilece ini, özgürce devrimi örgütleyebilece ini umanlar, sananlar, ancak AB sosyalisti olabilirler. AB sosyalisti, lafta sosyalisttir; özünde kapitalizmi savunur. Kapitalizmin biraz sosyallefltirilmesi nden yanad r, muhalifli i de bununla s n rl d r. Biz böyle bir sosyalistli i kabul etmedi imiz için katlediliyoruz. Dünya halklar, bu adaletsizli- e, bu yoksullu a, bu zorbal a mahkum de- ildir dedi imiz ve tüm bunlar n alternatifi olarak ba ms zl k, sosyalizm kavgas n sürdürdü ümüz için katlediliyoruz. 17 Aral k ta imzalanan belgelerin alt nda bizim kan m z var. 17 Aral k a uzanan süreç, onbinlerce devrimcinin, 17 Aral k ta imzalanan belgelerin alt nda bizim kan m z var. 17 Aral k a uzanan süreç, onbinlerce devrimcinin, yurtseverin, demokrat n ve nihayetinde F tiplerinden ç kan 117 tabutun üzerinde yükselmifltir. Türkiye ye müzakere tarihi verilmesini, Türkiye nin tam üyeli ini alk fllamak iflte bu anlamda,, lar alk fllamak gibidir. Herkes durdu u yeri gözden geçirmelidir. yurtseverin, demokrat n ve nihayetinde F tiplerinden ç kan 117 tabutun üzerinde yükselmifltir. Avrupa emperyalizminin liderleriyle Tayyip Erdo- an n birlikte verdikleri samimi pozlar, Avrupa emperyalizminin Aral k katliam karfl s ndaki sessizli ini de, F tiplerindeki tecrite onay n da aç klamaktad r. S - n flar gerçe i son derece aç kt r bu foto raflarda. Bu gerçe e gözlerini kapay p hala o samimi pozlarda Türkiye nin demokratikleflmesini görmekte srar etmek, siyasi körleflmedir. 17 Aral k metinlerini imzalayanlar aras nda halklar n ittifak yapabilece i güçler yoktur; tam tersine, o metinleri imzalayarak Türkiye nin emperyalizme ba ml l n pekifltirenler, köleli imizi yeni halkalarla sa lamlaflt ranlar, halklar n kendi iktidar için savaflmas gereken güçlerdir. 17 Aral k la birlikte Türkiye devriminin antiemperyalist niteli i daha da pekiflmifltir. Bu ülkede sürdürülecek bir devrim mücadelesi, Amerikan emperyalizmi, Avrupa emperyalizmi ve iflbirlikçi oligarflik iktidar blokuna karfl sürdürülmek zorundad r. Emperyalistler aras ndaki, emperyalistlerle oligarfli aras ndaki çeliflkilerden yararlan labilir, buna dönük politika ve taktikler gelifltirilebilir, fakat bütün bunlar, belirtti imiz karfl -devrimci bloka karfl savafl gerçe ini de ifltirmez. Sömürü ve zulüm bu blok taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ülkemizdeki ulusal, s n fsal tüm bask lar n, gelir adaletsizli inin, insan haklar ihlallerinin sosyal temeli, emperyalizm-oligarfli blo udur. Sömürüye ve zulme karfl olanlar, halktan yana olanlar, mücadelelerinin hedefine bu bloku koymak zorundad rlar. Mücadele iflte bu nedenle anti-emperyalist, anti-oligarflik nitelikte olmak zorundad r. Mücadelenin anti-emperyalist niteli ini sadece anti-abd olarak kavramak, art k daha vahim bir yan lg olacakt r. Halen ülkemizde belirleyici olan Amerikan emperyalizmi olsa da, mücadelenin Avrupa emperyalizmine karfl olan boyutu, ihmal edilemez. Bu boyutu ihmal edenler, hatta yok sayanlar, reformizm cephesindedir. Bu yok say fl, hayat n her alan nda kendini gösterecektir. F tiplerine Avrupa emperyalizminin deste inin netleflmesiyle beraber F tiplerine karfl mücadeleden vazgeçmek, bunun kendini gösterdi- i alanlardan sadece birisidir. Anti-emperyalizmi do ru kavramayanlar, giderek emperyalizmin terör demagojisinin etkisi alt nda halklar n hakl ve meflru mücadelesine karfl ç kar noktaya gelirler. flgalleri, katliamlar, infazlar meflru görme anlay fl geliflir. Bu noktaya gelifl ise sol olmaktan, halklar n cephesinde olmaktan ç k flt r. Türkiye ye müzakere tarihi verilmesini, Türkiye nin tam üyeli ini alk fllamak iflte bu anlamda,, lar alk fllamak gibidir. Herkes durdu u yeri gözden geçirmelidir.

5 Devrimcilerin 30 y l önce söyledikleri tekrar tekrar kan tlan yor: Avrupa Birli i ORTAK, biz PAZAR! 17 Aral k Bayram De il, Türkiye ye Vurulmufl Zincire Eklenen Yeni Bir Halkad r Siz bu sat rlar okudu unuzda 17 Aral k ta AB Zirvesi nden ç kacak karar netleflmifl, aç klanm fl olacak. Dergimiz yay na haz rlan rken, görüflmelerin son etaplar yap l yordu. Ancak birkaç nokta d fl nda, Avrupa emperyalizmi ve iflbirlikçi oligarfli aç s ndan 17 Aral k n ne anlama geldi i, sürecin nas l geliflece i bellidir. Ülkemiz emperyalizm taraf ndan kuflat lm flt r. Tank yla topuyla de il ama iflbirlikçileri arac l yla iflgal edilmifltir. Emperyalistlerle her yeni anlaflma, bu iflgali derinlefltiriyor. 17 Aral k la bafllayacak süreç, ülkemize zincir üstüne zincir vurulacak bir süreçtir. Devrimciler, daha 1980 öncesinde o zaman ad AET (Avrupa Ekonomik Toplulu u) olan emperyalist birli e girme görüflmeleri yap l rken AET Ortak, Biz Pazar slogan yla gerçe i ortaya koymufllard r. Süreç, bu gerçekten bir milim sapma olmadan sürmektedir. 17 Aral k öncesinin tart flma konular n tek tek aktard m zda bu daha da somut görülecektir. Tersini iddia edenler, bunu ülkemiz ve halk m z için bir geliflme gibi sunanlar, gelecekte yaln zca mandac lar, vatan hainleri olarak an lacaklard r. Bunlar n bafl nda da AKP geliyor. AKP riyakarl : AB ye baflka, halka baflka AB ye: Ordumuzla, ucuz iflgücümüzle hizmetinizdeyiz Halka: Gerekirse ipleri kopar r z AKP, 17 Aral k ta emperyalist liderlerin aç klayaca metin ne olursa olsun, bunu kendisinin bir zaferiymifl gibi sunmaya haz rlan yor. AKP nin 17 Aral k öncesi tüm senaryosu buna göre flekillendi. 17 Aral k ta aç klanacak metinde olmayaca belli olan konular flu olursa kabul etmeyiz denilerek ucuz efelik taslam fllar, Anlaflma yok, eflit güçlerin görüflmesi yok... teslimiyet var! k rm z çizgiler ilan etmifllerdir. Senaryonun bu bölümü, Türkiye halk n aldatmak, emperyalistlere teslimiyeti perdelemek içindi. Senaryonun Avrupa k sm nda ise, Tayyip Erdo an tam tersi fleyler söylüyordu. Avrupa gazetelerine Avrupal dostlar ma bafll yla verdi i ilanda söyledikleri flunlard : Dün NATO içinde, özgürlük ve demokrasi ilkeleri için evlatlar m z, Avrupa n n evlatlar ile omuz omuza ölümü göze alarak savafllara gönderdik... Türkiye nin genç nüfusunun, ekonomik dinamizminin, AB ekonomileri için bir avantaj haline gelece inden flüphe duymuyorum. Bu ilan n tercümeye ihtiyac yok. Alenen askeri ve ucuz iflgücünü pazarl yor Tayyip. Askerlerimizi sizin ç karlar n z için savaflt r r z, genç nüfusumuzu da istedi iniz gibi çal flt r p sömürün... Bir hükümet için, bir ülke ve halk için bundan daha büyük bir afla lanma düflünülemez. Gerekti inde ipleri kopar r z diyen biri, böyle mi ilan verir, böyle mi yalvar p AB emperyalistlerine kendini kabul ettirmeye çal fl r? Ya halka, ya AB ye yalan söyledikleri kesindir. flbirlikçilerin k rm z çizgisi olmaz! AKP MYK toplant s nda flu karar al nm fl: Olmazsa olmazlar m z var. K rm z çizgilerimizi ihlal eden bir karar ç kmas halinde gerekirse ipleri kopar r atar z. Peki nedir AKP nin k rm z çizgileri? Asl nda onlar da belli de ildir. K rm z çizgilerimiz flunlard r diye aç klayabildikleri bir fley yoktur. En kesin (!) konufltuklar K br s Rum Kesimi nin tan nmas konusudur. O konuda da emperyalistlere flu cevab veriyor Tayyip Erdo an: fiu aflamada tan yamay z... Bunun anlam aç kt r, bize biraz zaman verin, tan r z... fiuras kesindir; flbirlikçilerin k rm z çizgisi olamaz; AKP nin gerekirse ipleri kopar r z diye esip gürleyifli fostur. AKP nin Kuzey Irak taki k rm z çizgilerinin nas l pas pas yap ld n tüm dünya gördü. En az 10 y l, 15 y l sürece i belirtilen müza- 5

6 6 kereler boyunca da benzer çok sahneye tan k olaca z; karfl l kl pazarl klar ve manevralar yap lacak. Ama iflbirlikçi oligarflinin temsilcileri, bir anl na bile masadan kalkma cüreti gösterseler de, üç gün sonra emperyalizmin onlar süklüm püklüm masaya oturtaca bellidir. Herfleyiyle bu kadar emperyalizme muhtaç hale gelmifl bir düzenin emperyalizmle ipleri koparma s ihtimaller aras nda bile de ildir. AB li masallar bafllamadan bitiyor! 17 Aral k karar n n en tart flmal üç maddesi flunlard : 1) Müzakere sürecinin ucunun aç k olup olmamas. 2) Serbest dolafl m, yap sal politikalar ve tar m alan nda Türkiye ye kal c k s tlamalar getirilmesi. 3) K br s n tan nmas. AB ye üyelik sürecine paralel olarak ülkemize akacak Eurolar n hayalini kuruyordu iflbirlikçiler. Genifl kitleler de, kendilerine bir kurufl bile düflmeyecek bu büyük Euro ak fl n n beklentisine sokularak AB taraftar yap lm fllard. fiu cümle, gazetelerde, televizyonlarda belki binlerce kez yaz l p söylendi; Yunanistan AB ye üye olmufl, AB den Yunanistan a milyarlarca Euro ak t lm flt ve flimdi Yunanistan n milli geliri, Türkiye nin milli gelirinin kaç kat olmufltu... Masal buydu. fl prati e gelince, masal n o kadar da pembe olmad görüldü. AB bütçesinin yar s daimi olarak tar ma ayr lm flt r; ve Yunanistan a akt söylenen Eurolar n büyük bölümü de bu bütçedendir. Oysa AB nin, serbest dolafl m, yap sal politikalar ve tar m alan nda Türkiye ye kal c k s tlamalar getirmesi demek, Eurolar a bo ulaca z masal n n da sonudur. Daha önceki AB üyelerine belli ölçülerde verilen tar m kredileri, Türkiye ye verilmeyecektir. Emperyalistler bu oyunu iyi bilirler. Oyalar, oyalar ve sonunda sadece al r, bir fley vermezler. Al p bafl n istedi in Avrupa ülkesine gitme masal da kötü son la bitiyor! Türkiye ye konulan k s tlamalar n en önemli bafll klar ndan biri de serbest dolafl m a getirilen k s tlama. 10 milyona yak n iflsizi olan bir ülkeye serbest dolafl m hakk n kim sa lar? Bunun sa - IMF yle Yeni Stand-by Anlaflmas Haz r Abdullah Gül: Türkiye nin AB de elini güçlendirmek için IMF yle anlaflmay 17 Aral k tan önce aç klad k. IMF, Amerikan ve Avrupa Emperyalizmidir Devlet Bakanı Ali Babacan ve IMF Türkiye Masası fiefi Rıza Moghadam, IMF ile 3 yıllık yeni Stand-by için yapılan görüflmelerin mutabakatla tamamlandı ını açıkladılar. Bu mutabakata göre, üç y l için Türkiye IMF den 10 milyar dolar borç verilecek. Ama bu borcun flart ise, IMF nin verece i paran n sadece d fl borç ödemelerinde kullan lmas y l nda 17.5 milyar dolar, 2006 y l nda ise 11 milyar dolar d fl borç ödemesi yap lacak. Yani IMF den al nacak para, hiçbir biçimde kullan lamadan tekrar IMF ye verilecek. K skaç, iflte böyle bir k skaç. IMF nin flartlar, sadece paran n borç ödeme için kullan lmas da de il; ayr ca Sosyal Güvenlik ve Bankac l k Kanunlar n n da istedikleri gibi ç kmas n istiyorlar. IMF yönetimi yeni anlaflmaya, ancak o takdirde onay verecek. IMF, belirleyici olarak ABD dir; ama ayn zamanda Avrupa emperyalizmidir. AKP tükürdüklerini yalamaya devam ediyor. Seçimler boyunca IMF yle pazarl k yapaca z, mevcut anlaflma bitince yenisini yapmayaca z diyen AKP, üç y l daha ipotek etti. Anlaflmay haz rlayan Babacan, "AAmac m z, 3 y l n sonunda yeniden IMF kaynaklar na baflvurma ihtiyac olmamas d r diyordu. Bu sözü Türkiye halk, her IMF anlaflmas ndan sonra duymufltur. Daha da çok duyacakt r. Soyguncunun bir aya Avrupa. Abdullah Gül ün hemen Stand-by Anlaflmas n n 17 Aral k öncesine yetifltirilmesi konusundaki demeci, IMF arac l yla uygulanan soygun politikas nda AB emperyalistlerinin rolünü de gösteriyor. IMFnin halk m zdan çald klar n n bir k sm Amerikan emperyalizmine, öteki k sm da Avrupa emperyalizmine gidiyor. AB liderleri, 17 Aral k ta iflkencelerin, infazlar n durup durmad na bakm yor, ama Stand-by n haz r olup olmad na bak yor. Asl nda sadece bu gerçek bile, AB üyeli iyle refah, ifl bekleyenlerin ne büyük bir yan lg içinde oldu unu da gösteriyor. Özellefltirmeyi isteyen, kölelik yasalar n ç kartt ran, ülkemizi talan eden, bizi soyan, yoksullaflt ran AB den baflkas de il ki!

7 lanmayaca bafltan beri belliydi. On y l önce Gümrük Birli i Anlaflmas na imza konuldu unda k sa sürede serbest dolafl m n sa lanaca propagandas yap l yordu... ktidarlar ve burjuva medya, bu konuda da bile bile aldatm fllard r halk. Türkiye halk içinde AB ye girmekten yana olanlar n oran iflte bu yalanlarla art r lm flt r. Tezgah n n bafl ndaki seyyar sat c n n, AB yi istiyor musunuz? sorusuyla uzat lan mikrofona tabii girelim, bizim de bir iflimiz olur hiç de ilse demesini sa layan büyük bir yalan propaganda dönemi yaflad k. Bu propaganda halen de sürüyor. Fakat masal n da sonu geliyor. AB ye üyelik süreci, demokratikleflme de il, ba ml laflma sürecidir Emperyalistlerle yap lan tüm anlaflmalarda oldu u gibi, 17 Aral k n sonucu da bir tiyatro yla sunulacakt r halka. stedi imizi ald k denilecektir. Üç ay önce aç klanan rapor karfl - s nda Türkiye de hükümetin ve medyan n pompalad sevinç havas, AB de bile flaflk nl kla karfl lanm flt. Mesele emperyalizme teslimiyeti ve iflbirlikçiliklerini gizlemektir. 17 Aral k sonras oynanacak tiyatroyu M. Ali Birand oldukça aç k tasvir etmifltir: Karar kesinlefltikten sonra, iflin en önemli yan (bunu ben aktörlü e de benzetirim), yani sonucu kamu oyuna satma süreci bafllayacak. Baflbakan n bas n merkezindeki aç klamas, hayati derecede önemli olacak. Umar m, iflin içeri- i kadar tiyatro yönüne de gereken ihtimam gösterilir. Zira unutmayal m ki, Uluslararas iliflkilerde tiyatronun yeri, bazen içerikten dahi önemlidir. (Posta, 16 Aral k ) Gümrük Birli i Anlaflmas imzaland nda da Çiller hükümeti, neredeyse o günü bayram ilan ettirecekti. fiimdi tekelci burjuvazi bile, Gümrük Birli i Anlaflmas n n tek yanl imzalanmas n n Türkiye nin aleyhine oldu unu söylüyor. Ama tiyatro bitmiyor. 17 Aral k la demokratikleflme efli ini aflt k, cumhuriyetin demokratikleflmesi süreci bafllam flt r diye düflünenler, yan ld klar n halk n akan kan yla, büyüyecek sefaletle göreceklerdir. AB yi ABD ye karfl daha demokratik bir güç olarak gördü ü için AB yi destekleyenler, emperyalizmi tan m yorlar. ABD nin kendi aleyhine olacak bir geliflmeyi desteklemesi düflünülebilir mi? Oysa bilindi i gibi ABD, Türkiye nin AB ye üyeli ini hep desteklemifltir. ABD nin gerekçesi bellidir. Atlantik Konseyi ad na, Morton Abramowitz taraf ndan haz rlanan Gençlik uyar yor: bofl hayaller peflinde sürüklenmeyin! Onlar 1968 de Yaflas n Tam Ba ms z Demokratik Türkiye slogan yla yürüyen, 1970 li y llar boyunca anti-emperyalizm bayra n dalgaland ran devrimci gençli in mirasç s yd lar. Ankara Gençlik Derne i, 15 Aral k ta Kahrolsun Avrupa Emperyalizmi, Ba ms z Türkiye slogan yla AB Türkiye Temsilcili i önündeydiler. Dernek üyeleri ad na konuflan Didem Akman y llard r burjuva ideologlar n n, iflbirlikçi tekellerin demokratiklefliyoruz yaygaralar yla bir AB hayali yarat ld n, halk n o hayalin peflinden sürüklendi ini belirterek, çözümün AB de de- il, ba ms zl kta, halklar m z n birli inde ve örgütlü mücadelesinde oldu unu vurgulad. bir raporda AB üyeli inin alternatifinin, Türkiye'nin Bat 'dan uzaklaflmas, iç ve bölgesel nedenlerle istikrars zl a sürüklenmesi oldu u, bunun da ne AB nin, ne ABD nin yarar na olmad belirtiliyor ve sonuç olarak flöyle deniyordu: AB ve ABD'nin Büyük Ortado u Projesi kapsam nda Türkiye arac l yla ortak çal flmas gereklidir... Yani ABD, AB ye diyor ki, sen kendine iyice ba la, birlikte kullan r z. yi kötü bir demokratikleflme oldu, olacak diyerek bu süreci meflrulaflt ranlar, en az AKP kadar emperyalizme ba ml laflman n gizlenmesinden, bunun olumlu bir fley gibi sunulmas aldatmacas ndan sorumludurlar. O, iyi kötü demokratikleflme dedikleri yasalar da, faflizmin hizmetinde olacakt r, kimse bunu unutmas n. Demokrasiyi, halk n ç karlar n düflünenlerin yapaca tek ça r, ba ms zl a ça r d r. 7

8 Katliamc lar yarg lans n Tecrite son katliam sald r s na iliflkin belgeler, anlat mlar, operasyonun yap l fl biçimi ve daha birçok geliflme, bu operasyonlar n F tiplerine sevk amac ndan önce, katliam amac tafl d n ortaya koymaktad r. Elbette bununla, sevk bahaneydi demiyoruz. Ancak aslolan katliamla yap lacak bir sevkti. Buna göre haz rland lar ve operasyonu da buna uygun yapt lar. Çünkü tek bafl na F tiplerine sevk, oligarflinin o günkü koflullarda vermek istedi i mesaj do rudan vermiyordu. Böyle büyük bir katliamla hem halka hem de devrimcilere gözda verilmek istendi., hukukla de il, kan dökerek yöneten bir devletin operasyonudur. Burada k saca hat rlataca m z belgeler bu gerçe i kan tlamaktad r. Ve bugünkü iktidar tüm demokrasi, hukuk söylemlerine karfl n iflte bu katliam sahiplenmekte ve sürdürmektedir. Planl katliam n üzerini örtmek için söyledikleri yalanlar n, terör demagojilerinin üzerine büyük bir gürültüyle çöken gerçekleri yeniden hat rlayal m Aral k 2000 KATL AM Ç N GELD LER 8 katliam n n hemen ard ndan ambulanstan indirilen Birsen Kars, dökülen etleri, yanm fl yüzüyle hayk rm flt : B Z, ALTI KADINI D R D R YAKTILAR Burjuva bas n olay çarp t p kendi arkadafllar n kast ediyor diye yazd. nanmak istemedi kimse, o kadar olamaz diyenler oldu, devletin her söyledi ine inanmay tercih edenler kuflkuyla bakt lar. Devlet ise bu hayk r fl n yalanlar n üzerine çökece ini biliyordu, bir yandan duymazdan gelirken, öte yandan yay nlatt haberler ve görüntülerle gerçe i sapt rmaya çal flt. Ve tam da bugünlerde, dava dosyas nda yer alan bir belge, -Adli T p Bilirkifli Heyeti Raporu- 2 Temmuz 2001 tarihli Radikal Gazetesi nde Gerçe e Dönüflü manfleti ile yay nland. Birsen in hayk - r fl belgeliydi art k. Daha önce yaral kurtulan bir çok tutsa n anlatt klar resmen do rulanm flt. 1 nsan Olan Sahaya At lmamas Gereken 20 Bini Aflk n Bomba Tutsaklar n Üzerine At ld C-1 ko uflunda öldürücü dozun çok üzerinde göz yaflart c gaz etkisi aç a ç km fl oldu u a)... Gaz bombalar n n patlamayla yay ld... üzerinde kapal yerde kullanmay n, yeterli hava ak m olmas gereklidir... Bombay insan veya yanabilecek malzeme olmayan sahaya f rlat yaz s... bilindi ine... Bayrampafla Hapishanesi bayanlar ko uflunda 6 kad n n nas l diri diri yak ld Bilirkifli Raporu ndaki bu ifadelerde resmiyet kazand. Üzerinde insan olmayan sahaya f rlat yaz l bir bomba neden tam 37 bayan tutsa n oldu u ve üstelik kullan lmamas gereken kapal alana at l r? Tek cevab vard r bu sorunun: KATL AM YAPMA N YET YLE HAREKET ETMEK. Bu bombalar sadece Bayrampafla da kullan lmad. 20 binden fazla bomba tüm hapishaneleri gaza bo du. Hatta ölüm mangalar n n depolar nda bitince Ümraniye için polisten ek bomba al nd. Ümraniye de yüzlerce tutsak dar bir alana s - nmak zorunda kalm flken içeriye yo un gaz s - k ld ve bombalar at ld. Tutsaklar ayakta omuz omuza ancak durabiliyorken, jandarma tutana- nda gaz yo un olarak s kt k deniliyor ve bunu da, tutuklular n kendine zarar vermesini engellemek için yapt k diye halkla alay edercesine gerekçelendiriyorlard. Umut Gedik bu gaz odas nda gaz zehirlenmesi sonucu öldü. Ve o hala d flar ç karmak için yapt k diyordu. D flar ç kan ise kurflunluyorlard. Alp Ata Akçayöz keskin niflanc lar taraf ndan böyle katledildi. Tam 8 bin 48 adet kullan lan Çanakkale de de ayn fleyler yafland. Jandarma, utan p s k lmadan, önce kullan p sonra da gazdan bo ulmalar n önlemek için duvarlar y kt klar n söyledi. Yani att klar bombalar n bo arak öldürece ini biliyor. Bilerek, isteyerek katliam tertibi budur. Ve yine ayn flekilde, d flar ç kan katlettiler. Operasyonun sonu gelmifl, tutsaklar d flar ç - k yorlard, o esnada lker Babacan n kafas na tavandaki delikten bomba at p katlettiler. Katletme kast, Adli T p Raporu yla da belgelendi. Sultan Sar n n gö sü de bu bombalarla parçaland. Düflünün, d flar ç kan tutsa n kafas bombalarla parçalan yor. Madem senin derdin, ölüm orucunu bitirmekti, diyelim ki F tiplerini açmakt... O zaman d flar ç kan birinin tepesine bomba

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor!

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor! ÜNİVERSİTELERDEKİ TECRİT: F tipi üniversite dayatması ve soruşturma terörü; Adalet Haftal k Dergi / Say : 94 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: Hukukçular cevap ar yor: Ve 1 Nisan daki soru hala gündemde: stem: 64 san n yüzlerce y l F tiplerinde yat r lmas! Ekmek ve Adalet Adalet Polis fezlekesi nas l iddianame

Detaylı

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet.

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet. Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Ekmek ve Adalet Adalet ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! www.ekmekveadalet.com info@ekmekveadalet.com Adalet Haftal k Dergi / Say : 70 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ!

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 116 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Tecrite Karfl Direniflte 4 Y l ve bir Ölüm orucu ekibi daha k z l bantlar

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE!

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE! Ba ms z Demokratik Türkiye çin Birleflip Mücadele Etmezsek... www.ekmekveadalet.com Tütün, çay, fındık, pancar, madenler, ormanlarımız... işimiz, aşımız, bir bir alınıyor elimizden! AÇLI IMIZDAN BAfiKA

Detaylı

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet.

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet. Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 85 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

6 KADINI D R D R YAKTILAR

6 KADINI D R D R YAKTILAR 6 KADINI D R D R YAKTILAR Birsen Kars isimli tutsak, 19 Aral k 2000 Hapishaneler Katliam nda Bayrampafla daki vahfleti tüm dünyaya böyle hayk rd Halk için Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 4 / Tarih:

Detaylı

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : 14 24 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT

Detaylı

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü

Detaylı

Teslim Olmak Yaflamamakt r!

Teslim Olmak Yaflamamakt r! Eskiflehir Y lmak yok durmak yok susmak yok ONLAR VAR! zmit Bursa Haftal k Dergi Say : 45 26 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com Halklar Amerikan saldırganlığına karşı

Detaylı

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE?

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? Haftal k Dergi Say : 11 03 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Em. General VEL KÜÇÜK, Mafyac SEDAT PEKER in gecesinde Turanc l k Nutku

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet.

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet. ISSN: 1304687X 132 Gazi Katliam 10. Y l nda ktidar Katilleri Koruyor! Adalet Haftal k Dergi / Say : 148 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet Haftal k Dergi / Say : 68 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Ekmek ve ONURUMUZSUNUZ! Emperyalizme ve iflbirlikçilerine

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.com

Detaylı