Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE"

Transkript

1 tan 17 Aral k a Katlederek, kaybederek, infazlarla, iflkencelerle, F tipleriyle, kan tlad lar kendilerini emperyalistlere... Kan dökerek kredi pazarl klar yapt lar. Zulmederek müzakere tarihi al yorlar... Adalet Haftal k Dergi / Say : 137 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Aral k; Sat lan bizim ÜLKEM Z Pazarlanan bizim EME M Z Diri Diri Emekçiler, Vatanseverler; Sömürge bir ülkenin kurtuldu u, sömürge bir halk n refaha, özgürlü e kavufltu u görülmemifltir! Yapaca m z tek fley ba ms zl k bayra n yükseltmektir NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE Ekmek ve Adalet ISSN: X 132 Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek

2 Ceza nfaz Kanunu Tasar s, iktidar n Nazi zihniyetini aç a ç karan tart flmalar n ard ndan TBMM de kabul edilerek yasalaflt. Önceki say - m zda Hücreleri Y kaca- z sayfam zda bu tart flmalara ayr nt lar yla de inilmiflti. Ama AKP liler sanki srarla ne demokrat, ne islamc s, biz buyuz demek istercesine faflist yüzlerini sergilemeye devam ettiler. Bu tart flmalardan daha ilginç olan ise, Adalet Bakan Cemil Çiçek in, AKP nin Nazi kafas n ortaya ç karan her tart flman n ard ndan, tart flmalar AB ye uygun diyerek kapatmaya çal flmas yd. Çiçek, karfl s ndaki CHP muhalefetinin zay f noktas n biliyordu. Bu ülkede AB ye uygun denilince akan sular duruyordu. Bir fley AB ye uygunsa, art k o elefltirilemez, yanl fl oldu u iddia edilemezdi! Yeflil Kuflak islamc s Haluk pek! Burjuva bas na Mecliste F Tipi Tart flmas diye yans yan görüflmelerde AKP`li Haluk pek, F tiplerine ve tecriti elefltiren CHP lileri Konuflan arkadafllar tan yorum, belli yerlere mesaj vermek için yap ld n düflünüyorum diyerek sindirmek istedi. CHP`lilerin kime mesaj veriyormufluz? sorusuna pek in verdi i cevap komünizme karfl cihad ideolojisiyle flekillenmifl yeflil kuflak kafas n n ürünüydü. pek, F tipine kim karfl ç k yorsa oraya mesaj veriyorsunuz. Eskiflehir Özel Tip Cezaevi zaman nda kapat ld için Türkiye çok a r bedeller ödedi, cezaevleri örgütlerin eline geçti diye konufltu. Sindirmenin, susturman n kolay yolu; muhalif her düflünce, terör örgütleriyle iliflkili! Muhalif herkes DUYUR ÇA I U ANMA Aral k fiehitleri Anmas Yer: Anadolu Kültür Merkezi - Rotterdam Tarih: Pazar Saat: 14:00 TAYAD Komite -Hollanda Düzenlemeler AB tavsiyelerine uygun! Uygulama da Nazi zihniyetine... komünist! AKP liler, ABD nin yeflil kuflak politikas n sürdürüyorlar. Il ml islam diye pazarlad klar n n kökeni de ABD emperyalizminin her türlü muhalefeti terör diyerek sindirme politikas n n hizmetinde olmak de il mi zaten! AKP li islamc l n lerdeki rolleriyle, bugünkü rolleri aras nda bir fark yok. Tart flma, muhtemelen fazla teflhir olduklar n farkeden Cemil Çiçek`in yan nda oturan pek`e, Bu kadar yeter art k, kes bu tart flmay diye f s ldamas yla sona erdi. Çürüterek öldürme politikas n n kan t : Ölüm döfle inde tahliye! Kanunun sa l k nedenleriyle tahliye yi düzenleyen maddesinin görüflülmesi s ras nda, iflkencecileri korumakla ünlü Adli T p Kurumu stanbul 3`üncü htisas Kurulu Baflkan Doktor Nur Birgen, düzenlemeyi ölüm döfle indeki hükümlü olarak anlad klar n belirtti. CHP`li Yüksel Çorbac o lu, Adli T p` n, tedavisi imkans z Korsakofflular aleyhine bile rapor düzenleyerek onlar n hapishaneye konulmas na yol açt klar n hat rlatarak bu yoruma karfl ç kt. Cemil Çiçek ise çerideyken hasta d flar ç k nca eylem koyuyor. Tabiat yla devletimiz de bunlar takip ediyor sözleriyle Nur Birgen e destek verdi. Zindanc kafa iflte böyle düflünüyor. Bu kafan n elinde bugün bir de tecrit silah var. Bu kafaya göre, mesela kendi bafl na yaflam n sürdüremez duruma gelmifl, hapishanede tedavisi imkans z bir hastal a yakalanm fl olanlar, flayet henüz ayakta durabiliyorlarsa, ölüm döfle inde say lmayacaklar için tahliye edilemezler... Sonra ne olur ne olmaz, gidip d flar da bir eyleme kat l rlar... Apaç k faflist zihniyetin ürünü olan tüm bu yasal düzenlemeler, AB ye uyum ad na yap l yor. AB de bütün bunlara onay veriyor. Tart flmalar gözler önünde cereyan ediyor; insanlar en uygun biçimde katletmenin yasalar yap l yor... Ama iflte öyle de olsa herfley AB ye uygun! BAYRAMPAfiA HAP SHANES ÖNÜNE ÇA RI Kad nlar m z n diri diri yak ld, evlatlar m z n kurflunlarla bombalarla katledildi i Bayrampafla Hapishanesi önünde katledilen evlatlar m z anmak, katilleri lanetlemek için toplanaca z Aral k Katliam n Yaflayanlar Anlat yor... Gerçe in Tan Olmaya Ça r yoruz! Gerçe e sayg s, zulme öfkesi olanlarla Bayrampafla Hapishanesi önünde birlikte olal m. Tarih:, Saat :12.00 TAYAD'LI A LELER 24 Aral k 1978; Kahramanmarafl Katliam Yukar daki foto raf, 26 y l öncesinin bir gazetesine ait. Kahramanmarafl n içler ac s hali diye özetlemifl durumu. Marafl yak l p y k lm fl. Yak l p y k lmas n seyreden de yine enkaz n bafl na asker diken ordudan ve polisten baflkas de ildi. Bu ülkede akan her damla halk n kan ndan oligarflinin devleti sorumludur. Ya kendileri katlettiler, ya da faflistlere, islamc lara katlettirdiler. Marafl ta MHP li faflistleri sald lar halk n üzerine, Sivas ta islamc lar... Gazi de, ta ise do rudan devletin ölüm mangalar n kulland lar. Marafl ta oligarflinin mafla lar iflbafl ndayd. Faflistler ve gericiler, dört gün boyunca yak p y kt lar Marafl. Yüzlercesini yaralay p, iflkenceden geçirip yüzün üzerinde insan öldürdüler. Dört gün boyunca polis katliamc lar n yard mc s yd Adalet Ekmek ve Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro zaten, ordu ise, katliam n tamamlanmas n bekledi. Baflbakanl k koltu unda Ecevit vard. Sivas ta oldu u gibi, CHP nin bu sald r y durduraca - n beklemiflti Alevi halk. Oysa, Marafl ta yak l p y k lan yerler içinde CHP binas ve CHP lilere ait evler ve iflyerleri de vard ve iktidardaki CHP, katliam durdurmak için k l n k p rdatmad. Katliam n hemen öncesindeki Marafl Valisi, bugünkü AKP hükümetinin çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu ydu. Bugünkü AKP kadrolar n n bir ço u, o gün ABD nin politikalar do rultusunda sürdürdükleri komünizme karfl cihad n bafl ndayd lar. Cihad ad na halk katlediyorlard. AB ye girmeyi savunan oligarflinin kadrolar iflte böyle bir politikan n sahipleridir. Ama daha ilginç olan oligarflinin AB ye karfl olan kesimleri de bu Bürolar m z Yap verlag Florastr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: katiller hala kan m z dökmeye devam ediyor katliam n failleri içindedir. AB yi savunurken de, AB ye karfl ç - karken de halk katletmek ve sindirmek, susturmak konusunda hemfikirdirler. Marafl katliam nda 210 ev, 70 iflyeri tamamen yak l p y k ld, sol partiler, kitle örgütleri tahrip edildi, resmi ölü say s 111 olarak aç kland. Ancak resmi aç klamadan sonraki günlerde bile tarlalarda, yol kenarlar nda onlarca ceset bulunmaya devam ediyordu. Katiller yarg lanmad ; onun yerine halka ve devrimcilere karfl s k yönetim ilan edildi. Bunlar unutal m istiyorlar; Halk bunlar unutsun ki, bu ülkeyi kimin nas l yönetti inin fark nda olmas n, düzen politikac lar - n n günü birlik demagojileriyle aldat labilsin. Aldanmamak için Marafl unutma! Düzenin gerçek yüzünü halka anlatmak için Marafl unutturma! Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... tan Aral k a Aral k bayram de il 8... KATL AM Ç N GELD LER Arül k flehitlerinin aileleri konufluyor Direnifl Park n n ziyaretçileri Uluslararas Tecritle Mücadele Sempozyumu bafllad E itim-sen davas da AB ye endeksli Faflizmin, suçunu gizleme oyunu Dava dosyas Suç Delili oldu Açl k grevindeyiz TAYAD Hapishaneler Raporu De il ömür boyu, assan z inanc m z yitirmeyiz! CEVABIMIZ VAR Herfley generallerin bilgisi dahilinde stanbul Üniversitesi nde faflistler bar namayacak! Topraklar m z Amerikan üssü Küreselleflmenin ve küre selleflme savunucular n n iflas Filistin halk teslimiyete izin vermez flbirlikçi fiii ittifak seçim oyununda Felluce halkt r halk yenilmez Bir ilan n verdi i siyaset dersi At l m n hayaller dünyas ve öncülük krizi J TEM de fikence Polis devleti manzaralar Aral k flehitlerimiz Kahramanlar ölmez ade politikas faflizmle iflbirli idir tan Aral k a katliamlar yla gelindi 17 Aral k ta müzakere tarihi almaya. Oligarflinin iktidar, katliamlarla, IMF programlar n uygulamak, ülkemizi emperyalist talana açmak ve halk muhalefetini ezmek konusundaki kararl l n gösterdi. Emperyalist efendilerine katlederek güven verdi. E er bugün emperyalistler Türkiye yi AB içine alma plan - n uyguluyorlarsa, bu ülkemizdeki iflbirlikçi iktidarlar n emperyalizme sadakatine ve halk düflmanl na güven duymalar n n sonucudur. AKP iktidar, esas olarak iki noktadaki politikalar yla emperyalizme bu güveni vermifltir. Birincisi, emperyalistlerin her istedi ini ikiletmeden yapaca, ikincisi, devrimcileri yok etmek, halk n muhalefetini bast rmak için tüm bask terör yöntemlerini kullanaca güvencesidir bu. 19 Aral k olmasayd, 17 Aral k da olmazd. Bu iliflki, sadece ve 17 Aral k a özgü de de ildir. Emperyalizme ba ml l k sürecinin tümüne bu mant k hakimdir. Emperyalistlerle yap lan tüm kapsaml ekonomik-siyasi anlaflmalar, devrimcilere karfl sald r dalgas izlemifltir. 24 Ocak kararlar n 12 Eylül cuntas n n takip etmesi bunun en karakteristik örneklerinden biridir. Daha gerilere de gidebiliriz; 1950 li y llar n bafl nda Truman Doktrini nin, Marshall Plan n n ülkemizde uygulanmaya bafllanmas n, emperyalizm iflbirlikçisi Ba dat Pakt n n kurulmas n büyük komünist tevkifatlar izlemifltir... Yak n tarihimize gelelim; 1994 te IMF nin iste iyle al nan 5 Nisan Ekonomik Kararlar n n ilan edilmesiyle, devrimci örgütlenmelere yönelik sald r lar da yo unlaflm flt r. Çünkü oligarflinin yoksullaflt rma politikalar na karfl Açl a ve zulme karfl aya a kalk! ça r s - n yapan, emperyalizme karfl ba ms zl k bayra n dalgaland ran devrimcilerdir. Binlerce insan m z infaz ettiler; AB üyeli i süreci iflliyordu. Onbinlerce insan faili meçhullerle, kay plarla yok edildi; AB süreci yine iflliyordu. flkencehaneler har l har l çal fl rken, AB süreci yine iflliyordu. Meydanlarda coplar inip kalkarken, sendikal iflçiler iflten at l rken, gençli- in, gecekondulular n dernekleri kapat l rken, AB süreci hep iflliyordu. AB nin Türkiye yi tam üye olarak içine ne zaman al p almayaca sürekli bir tart flma konusudur. Ama bu tart flma, hep eksik olgularla yap lan bir tart flmad r. Ülkemizin nüfusunun fazlal, iflsizlik oran n n fazlal, oligarflik yap n n istikrars zl, bütün bunlar AB nin Türkiye yi ne zaman tam üye yap p yapmayaca nda etkilidirler. Ancak en az bunlar kadar önemli, hatta belirleyici bir di er faktör, Türkiye nin devrime gebe bir ülke olmaktan ç kar lmas d r. AB, devrime gebe bir Türkiye yi hiçbir zaman içine almayacakt r. Bir ülkeyi devrime gebe olmaktan ç karmak ise, emperyalist tekeller aç - s ndan ekonomik, siyasi istikrar sa lamak, bunun için de muhalefeti ezmek, düzen içine çekmek, düzen içine çekilmeyi reddedenleri de yok etmekten geçer. la, F tipleriyle, hayat n her alan n kuflatan tecrit politikas yla, sendikalar fiilen tasfiye eden kölelik yasalar yla yap lmaya çal fl lan iflte budur. Emperyalizmin dikte etti i politikalar, hiçbir yerde halk n direnifli k r lmadan, halk n örgütlülükleri yok edilmeden tam manas yla uygulanamaz. Bu nedenle biz y llard r AB ye uyum süreci nin ayn zamanda devrimci örgütlenmelerin yok edilmesi, halk örgütlülüklerinin tasfiyesi süreci oldu unu söyledik. AB yi düflünce ve örgütlenme özgürlü- ü olarak görenler, büyük bir yan lg içindeydiler. Avrupa emperyalist ülkelerinde, düzene karfl alternatif olma iddias n tafl yan, emper-

4 yalist politikalara karfl direnen düflünce ve örgütlenmelere özgürlük yoktur. AB nin düflünce ve örgütlenme özgürlü ü nün s n r, düzen içi düflünce ve örgütlenmeleri kapsar. Düzen d fl düflünce ve örgütlenmelere gelindi inde o genifl demokrasi nin s n rlar bitiverir. Kendi burjuva demokrasileri içinde bile düzene alternatif düflünce ve örgütlülükler karfl s nda bask, yasak politikas izleyen emperyalistlerin, devrim tehlikesinin her zaman daha fazla gündemde oldu u yeni-sömürgelerinde burjuva demokrasisini uygulayaca- n beklemek hayalciliktir. Emperyalizmle oligarfli aras ndaki iliflkinin temelinde, oligarflik iktidar n emperyalizme, devrimi engelleme güvencesi vermesi vard r. Emperyalistler bu güveni duymad klar hiçbir iktidar desteklemezler. Veya bir baflka aç dan ifade edersek, emperyalistlerin iflbirlikçi iktidarlara verdikleri ekonomik, siyasi, askeri deste in as l amac, devrimi engellemektir. Devrimciler olmayacak! Sosyalizm diye bir alternatif olmayacak! ABD, AB ve oligarfli aras nda bu konuda hiçbir ayr m, çeliflki yoktur. AB bayra alt nda sosyalistli ini özgürce savunabilece ini, özgürce devrimi örgütleyebilece ini umanlar, sananlar, ancak AB sosyalisti olabilirler. AB sosyalisti, lafta sosyalisttir; özünde kapitalizmi savunur. Kapitalizmin biraz sosyallefltirilmesi nden yanad r, muhalifli i de bununla s n rl d r. Biz böyle bir sosyalistli i kabul etmedi imiz için katlediliyoruz. Dünya halklar, bu adaletsizli- e, bu yoksullu a, bu zorbal a mahkum de- ildir dedi imiz ve tüm bunlar n alternatifi olarak ba ms zl k, sosyalizm kavgas n sürdürdü ümüz için katlediliyoruz. 17 Aral k ta imzalanan belgelerin alt nda bizim kan m z var. 17 Aral k a uzanan süreç, onbinlerce devrimcinin, 17 Aral k ta imzalanan belgelerin alt nda bizim kan m z var. 17 Aral k a uzanan süreç, onbinlerce devrimcinin, yurtseverin, demokrat n ve nihayetinde F tiplerinden ç kan 117 tabutun üzerinde yükselmifltir. Türkiye ye müzakere tarihi verilmesini, Türkiye nin tam üyeli ini alk fllamak iflte bu anlamda,, lar alk fllamak gibidir. Herkes durdu u yeri gözden geçirmelidir. yurtseverin, demokrat n ve nihayetinde F tiplerinden ç kan 117 tabutun üzerinde yükselmifltir. Avrupa emperyalizminin liderleriyle Tayyip Erdo- an n birlikte verdikleri samimi pozlar, Avrupa emperyalizminin Aral k katliam karfl s ndaki sessizli ini de, F tiplerindeki tecrite onay n da aç klamaktad r. S - n flar gerçe i son derece aç kt r bu foto raflarda. Bu gerçe e gözlerini kapay p hala o samimi pozlarda Türkiye nin demokratikleflmesini görmekte srar etmek, siyasi körleflmedir. 17 Aral k metinlerini imzalayanlar aras nda halklar n ittifak yapabilece i güçler yoktur; tam tersine, o metinleri imzalayarak Türkiye nin emperyalizme ba ml l n pekifltirenler, köleli imizi yeni halkalarla sa lamlaflt ranlar, halklar n kendi iktidar için savaflmas gereken güçlerdir. 17 Aral k la birlikte Türkiye devriminin antiemperyalist niteli i daha da pekiflmifltir. Bu ülkede sürdürülecek bir devrim mücadelesi, Amerikan emperyalizmi, Avrupa emperyalizmi ve iflbirlikçi oligarflik iktidar blokuna karfl sürdürülmek zorundad r. Emperyalistler aras ndaki, emperyalistlerle oligarfli aras ndaki çeliflkilerden yararlan labilir, buna dönük politika ve taktikler gelifltirilebilir, fakat bütün bunlar, belirtti imiz karfl -devrimci bloka karfl savafl gerçe ini de ifltirmez. Sömürü ve zulüm bu blok taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ülkemizdeki ulusal, s n fsal tüm bask lar n, gelir adaletsizli inin, insan haklar ihlallerinin sosyal temeli, emperyalizm-oligarfli blo udur. Sömürüye ve zulme karfl olanlar, halktan yana olanlar, mücadelelerinin hedefine bu bloku koymak zorundad rlar. Mücadele iflte bu nedenle anti-emperyalist, anti-oligarflik nitelikte olmak zorundad r. Mücadelenin anti-emperyalist niteli ini sadece anti-abd olarak kavramak, art k daha vahim bir yan lg olacakt r. Halen ülkemizde belirleyici olan Amerikan emperyalizmi olsa da, mücadelenin Avrupa emperyalizmine karfl olan boyutu, ihmal edilemez. Bu boyutu ihmal edenler, hatta yok sayanlar, reformizm cephesindedir. Bu yok say fl, hayat n her alan nda kendini gösterecektir. F tiplerine Avrupa emperyalizminin deste inin netleflmesiyle beraber F tiplerine karfl mücadeleden vazgeçmek, bunun kendini gösterdi- i alanlardan sadece birisidir. Anti-emperyalizmi do ru kavramayanlar, giderek emperyalizmin terör demagojisinin etkisi alt nda halklar n hakl ve meflru mücadelesine karfl ç kar noktaya gelirler. flgalleri, katliamlar, infazlar meflru görme anlay fl geliflir. Bu noktaya gelifl ise sol olmaktan, halklar n cephesinde olmaktan ç k flt r. Türkiye ye müzakere tarihi verilmesini, Türkiye nin tam üyeli ini alk fllamak iflte bu anlamda,, lar alk fllamak gibidir. Herkes durdu u yeri gözden geçirmelidir.

5 Devrimcilerin 30 y l önce söyledikleri tekrar tekrar kan tlan yor: Avrupa Birli i ORTAK, biz PAZAR! 17 Aral k Bayram De il, Türkiye ye Vurulmufl Zincire Eklenen Yeni Bir Halkad r Siz bu sat rlar okudu unuzda 17 Aral k ta AB Zirvesi nden ç kacak karar netleflmifl, aç klanm fl olacak. Dergimiz yay na haz rlan rken, görüflmelerin son etaplar yap l yordu. Ancak birkaç nokta d fl nda, Avrupa emperyalizmi ve iflbirlikçi oligarfli aç s ndan 17 Aral k n ne anlama geldi i, sürecin nas l geliflece i bellidir. Ülkemiz emperyalizm taraf ndan kuflat lm flt r. Tank yla topuyla de il ama iflbirlikçileri arac l yla iflgal edilmifltir. Emperyalistlerle her yeni anlaflma, bu iflgali derinlefltiriyor. 17 Aral k la bafllayacak süreç, ülkemize zincir üstüne zincir vurulacak bir süreçtir. Devrimciler, daha 1980 öncesinde o zaman ad AET (Avrupa Ekonomik Toplulu u) olan emperyalist birli e girme görüflmeleri yap l rken AET Ortak, Biz Pazar slogan yla gerçe i ortaya koymufllard r. Süreç, bu gerçekten bir milim sapma olmadan sürmektedir. 17 Aral k öncesinin tart flma konular n tek tek aktard m zda bu daha da somut görülecektir. Tersini iddia edenler, bunu ülkemiz ve halk m z için bir geliflme gibi sunanlar, gelecekte yaln zca mandac lar, vatan hainleri olarak an lacaklard r. Bunlar n bafl nda da AKP geliyor. AKP riyakarl : AB ye baflka, halka baflka AB ye: Ordumuzla, ucuz iflgücümüzle hizmetinizdeyiz Halka: Gerekirse ipleri kopar r z AKP, 17 Aral k ta emperyalist liderlerin aç klayaca metin ne olursa olsun, bunu kendisinin bir zaferiymifl gibi sunmaya haz rlan yor. AKP nin 17 Aral k öncesi tüm senaryosu buna göre flekillendi. 17 Aral k ta aç klanacak metinde olmayaca belli olan konular flu olursa kabul etmeyiz denilerek ucuz efelik taslam fllar, Anlaflma yok, eflit güçlerin görüflmesi yok... teslimiyet var! k rm z çizgiler ilan etmifllerdir. Senaryonun bu bölümü, Türkiye halk n aldatmak, emperyalistlere teslimiyeti perdelemek içindi. Senaryonun Avrupa k sm nda ise, Tayyip Erdo an tam tersi fleyler söylüyordu. Avrupa gazetelerine Avrupal dostlar ma bafll yla verdi i ilanda söyledikleri flunlard : Dün NATO içinde, özgürlük ve demokrasi ilkeleri için evlatlar m z, Avrupa n n evlatlar ile omuz omuza ölümü göze alarak savafllara gönderdik... Türkiye nin genç nüfusunun, ekonomik dinamizminin, AB ekonomileri için bir avantaj haline gelece inden flüphe duymuyorum. Bu ilan n tercümeye ihtiyac yok. Alenen askeri ve ucuz iflgücünü pazarl yor Tayyip. Askerlerimizi sizin ç karlar n z için savaflt r r z, genç nüfusumuzu da istedi iniz gibi çal flt r p sömürün... Bir hükümet için, bir ülke ve halk için bundan daha büyük bir afla lanma düflünülemez. Gerekti inde ipleri kopar r z diyen biri, böyle mi ilan verir, böyle mi yalvar p AB emperyalistlerine kendini kabul ettirmeye çal fl r? Ya halka, ya AB ye yalan söyledikleri kesindir. flbirlikçilerin k rm z çizgisi olmaz! AKP MYK toplant s nda flu karar al nm fl: Olmazsa olmazlar m z var. K rm z çizgilerimizi ihlal eden bir karar ç kmas halinde gerekirse ipleri kopar r atar z. Peki nedir AKP nin k rm z çizgileri? Asl nda onlar da belli de ildir. K rm z çizgilerimiz flunlard r diye aç klayabildikleri bir fley yoktur. En kesin (!) konufltuklar K br s Rum Kesimi nin tan nmas konusudur. O konuda da emperyalistlere flu cevab veriyor Tayyip Erdo an: fiu aflamada tan yamay z... Bunun anlam aç kt r, bize biraz zaman verin, tan r z... fiuras kesindir; flbirlikçilerin k rm z çizgisi olamaz; AKP nin gerekirse ipleri kopar r z diye esip gürleyifli fostur. AKP nin Kuzey Irak taki k rm z çizgilerinin nas l pas pas yap ld n tüm dünya gördü. En az 10 y l, 15 y l sürece i belirtilen müza- 5

6 6 kereler boyunca da benzer çok sahneye tan k olaca z; karfl l kl pazarl klar ve manevralar yap lacak. Ama iflbirlikçi oligarflinin temsilcileri, bir anl na bile masadan kalkma cüreti gösterseler de, üç gün sonra emperyalizmin onlar süklüm püklüm masaya oturtaca bellidir. Herfleyiyle bu kadar emperyalizme muhtaç hale gelmifl bir düzenin emperyalizmle ipleri koparma s ihtimaller aras nda bile de ildir. AB li masallar bafllamadan bitiyor! 17 Aral k karar n n en tart flmal üç maddesi flunlard : 1) Müzakere sürecinin ucunun aç k olup olmamas. 2) Serbest dolafl m, yap sal politikalar ve tar m alan nda Türkiye ye kal c k s tlamalar getirilmesi. 3) K br s n tan nmas. AB ye üyelik sürecine paralel olarak ülkemize akacak Eurolar n hayalini kuruyordu iflbirlikçiler. Genifl kitleler de, kendilerine bir kurufl bile düflmeyecek bu büyük Euro ak fl n n beklentisine sokularak AB taraftar yap lm fllard. fiu cümle, gazetelerde, televizyonlarda belki binlerce kez yaz l p söylendi; Yunanistan AB ye üye olmufl, AB den Yunanistan a milyarlarca Euro ak t lm flt ve flimdi Yunanistan n milli geliri, Türkiye nin milli gelirinin kaç kat olmufltu... Masal buydu. fl prati e gelince, masal n o kadar da pembe olmad görüldü. AB bütçesinin yar s daimi olarak tar ma ayr lm flt r; ve Yunanistan a akt söylenen Eurolar n büyük bölümü de bu bütçedendir. Oysa AB nin, serbest dolafl m, yap sal politikalar ve tar m alan nda Türkiye ye kal c k s tlamalar getirmesi demek, Eurolar a bo ulaca z masal n n da sonudur. Daha önceki AB üyelerine belli ölçülerde verilen tar m kredileri, Türkiye ye verilmeyecektir. Emperyalistler bu oyunu iyi bilirler. Oyalar, oyalar ve sonunda sadece al r, bir fley vermezler. Al p bafl n istedi in Avrupa ülkesine gitme masal da kötü son la bitiyor! Türkiye ye konulan k s tlamalar n en önemli bafll klar ndan biri de serbest dolafl m a getirilen k s tlama. 10 milyona yak n iflsizi olan bir ülkeye serbest dolafl m hakk n kim sa lar? Bunun sa - IMF yle Yeni Stand-by Anlaflmas Haz r Abdullah Gül: Türkiye nin AB de elini güçlendirmek için IMF yle anlaflmay 17 Aral k tan önce aç klad k. IMF, Amerikan ve Avrupa Emperyalizmidir Devlet Bakanı Ali Babacan ve IMF Türkiye Masası fiefi Rıza Moghadam, IMF ile 3 yıllık yeni Stand-by için yapılan görüflmelerin mutabakatla tamamlandı ını açıkladılar. Bu mutabakata göre, üç y l için Türkiye IMF den 10 milyar dolar borç verilecek. Ama bu borcun flart ise, IMF nin verece i paran n sadece d fl borç ödemelerinde kullan lmas y l nda 17.5 milyar dolar, 2006 y l nda ise 11 milyar dolar d fl borç ödemesi yap lacak. Yani IMF den al nacak para, hiçbir biçimde kullan lamadan tekrar IMF ye verilecek. K skaç, iflte böyle bir k skaç. IMF nin flartlar, sadece paran n borç ödeme için kullan lmas da de il; ayr ca Sosyal Güvenlik ve Bankac l k Kanunlar n n da istedikleri gibi ç kmas n istiyorlar. IMF yönetimi yeni anlaflmaya, ancak o takdirde onay verecek. IMF, belirleyici olarak ABD dir; ama ayn zamanda Avrupa emperyalizmidir. AKP tükürdüklerini yalamaya devam ediyor. Seçimler boyunca IMF yle pazarl k yapaca z, mevcut anlaflma bitince yenisini yapmayaca z diyen AKP, üç y l daha ipotek etti. Anlaflmay haz rlayan Babacan, "AAmac m z, 3 y l n sonunda yeniden IMF kaynaklar na baflvurma ihtiyac olmamas d r diyordu. Bu sözü Türkiye halk, her IMF anlaflmas ndan sonra duymufltur. Daha da çok duyacakt r. Soyguncunun bir aya Avrupa. Abdullah Gül ün hemen Stand-by Anlaflmas n n 17 Aral k öncesine yetifltirilmesi konusundaki demeci, IMF arac l yla uygulanan soygun politikas nda AB emperyalistlerinin rolünü de gösteriyor. IMFnin halk m zdan çald klar n n bir k sm Amerikan emperyalizmine, öteki k sm da Avrupa emperyalizmine gidiyor. AB liderleri, 17 Aral k ta iflkencelerin, infazlar n durup durmad na bakm yor, ama Stand-by n haz r olup olmad na bak yor. Asl nda sadece bu gerçek bile, AB üyeli iyle refah, ifl bekleyenlerin ne büyük bir yan lg içinde oldu unu da gösteriyor. Özellefltirmeyi isteyen, kölelik yasalar n ç kartt ran, ülkemizi talan eden, bizi soyan, yoksullaflt ran AB den baflkas de il ki!

7 lanmayaca bafltan beri belliydi. On y l önce Gümrük Birli i Anlaflmas na imza konuldu unda k sa sürede serbest dolafl m n sa lanaca propagandas yap l yordu... ktidarlar ve burjuva medya, bu konuda da bile bile aldatm fllard r halk. Türkiye halk içinde AB ye girmekten yana olanlar n oran iflte bu yalanlarla art r lm flt r. Tezgah n n bafl ndaki seyyar sat c n n, AB yi istiyor musunuz? sorusuyla uzat lan mikrofona tabii girelim, bizim de bir iflimiz olur hiç de ilse demesini sa layan büyük bir yalan propaganda dönemi yaflad k. Bu propaganda halen de sürüyor. Fakat masal n da sonu geliyor. AB ye üyelik süreci, demokratikleflme de il, ba ml laflma sürecidir Emperyalistlerle yap lan tüm anlaflmalarda oldu u gibi, 17 Aral k n sonucu da bir tiyatro yla sunulacakt r halka. stedi imizi ald k denilecektir. Üç ay önce aç klanan rapor karfl - s nda Türkiye de hükümetin ve medyan n pompalad sevinç havas, AB de bile flaflk nl kla karfl lanm flt. Mesele emperyalizme teslimiyeti ve iflbirlikçiliklerini gizlemektir. 17 Aral k sonras oynanacak tiyatroyu M. Ali Birand oldukça aç k tasvir etmifltir: Karar kesinlefltikten sonra, iflin en önemli yan (bunu ben aktörlü e de benzetirim), yani sonucu kamu oyuna satma süreci bafllayacak. Baflbakan n bas n merkezindeki aç klamas, hayati derecede önemli olacak. Umar m, iflin içeri- i kadar tiyatro yönüne de gereken ihtimam gösterilir. Zira unutmayal m ki, Uluslararas iliflkilerde tiyatronun yeri, bazen içerikten dahi önemlidir. (Posta, 16 Aral k ) Gümrük Birli i Anlaflmas imzaland nda da Çiller hükümeti, neredeyse o günü bayram ilan ettirecekti. fiimdi tekelci burjuvazi bile, Gümrük Birli i Anlaflmas n n tek yanl imzalanmas n n Türkiye nin aleyhine oldu unu söylüyor. Ama tiyatro bitmiyor. 17 Aral k la demokratikleflme efli ini aflt k, cumhuriyetin demokratikleflmesi süreci bafllam flt r diye düflünenler, yan ld klar n halk n akan kan yla, büyüyecek sefaletle göreceklerdir. AB yi ABD ye karfl daha demokratik bir güç olarak gördü ü için AB yi destekleyenler, emperyalizmi tan m yorlar. ABD nin kendi aleyhine olacak bir geliflmeyi desteklemesi düflünülebilir mi? Oysa bilindi i gibi ABD, Türkiye nin AB ye üyeli ini hep desteklemifltir. ABD nin gerekçesi bellidir. Atlantik Konseyi ad na, Morton Abramowitz taraf ndan haz rlanan Gençlik uyar yor: bofl hayaller peflinde sürüklenmeyin! Onlar 1968 de Yaflas n Tam Ba ms z Demokratik Türkiye slogan yla yürüyen, 1970 li y llar boyunca anti-emperyalizm bayra n dalgaland ran devrimci gençli in mirasç s yd lar. Ankara Gençlik Derne i, 15 Aral k ta Kahrolsun Avrupa Emperyalizmi, Ba ms z Türkiye slogan yla AB Türkiye Temsilcili i önündeydiler. Dernek üyeleri ad na konuflan Didem Akman y llard r burjuva ideologlar n n, iflbirlikçi tekellerin demokratiklefliyoruz yaygaralar yla bir AB hayali yarat ld n, halk n o hayalin peflinden sürüklendi ini belirterek, çözümün AB de de- il, ba ms zl kta, halklar m z n birli inde ve örgütlü mücadelesinde oldu unu vurgulad. bir raporda AB üyeli inin alternatifinin, Türkiye'nin Bat 'dan uzaklaflmas, iç ve bölgesel nedenlerle istikrars zl a sürüklenmesi oldu u, bunun da ne AB nin, ne ABD nin yarar na olmad belirtiliyor ve sonuç olarak flöyle deniyordu: AB ve ABD'nin Büyük Ortado u Projesi kapsam nda Türkiye arac l yla ortak çal flmas gereklidir... Yani ABD, AB ye diyor ki, sen kendine iyice ba la, birlikte kullan r z. yi kötü bir demokratikleflme oldu, olacak diyerek bu süreci meflrulaflt ranlar, en az AKP kadar emperyalizme ba ml laflman n gizlenmesinden, bunun olumlu bir fley gibi sunulmas aldatmacas ndan sorumludurlar. O, iyi kötü demokratikleflme dedikleri yasalar da, faflizmin hizmetinde olacakt r, kimse bunu unutmas n. Demokrasiyi, halk n ç karlar n düflünenlerin yapaca tek ça r, ba ms zl a ça r d r. 7

8 Katliamc lar yarg lans n Tecrite son katliam sald r s na iliflkin belgeler, anlat mlar, operasyonun yap l fl biçimi ve daha birçok geliflme, bu operasyonlar n F tiplerine sevk amac ndan önce, katliam amac tafl d n ortaya koymaktad r. Elbette bununla, sevk bahaneydi demiyoruz. Ancak aslolan katliamla yap lacak bir sevkti. Buna göre haz rland lar ve operasyonu da buna uygun yapt lar. Çünkü tek bafl na F tiplerine sevk, oligarflinin o günkü koflullarda vermek istedi i mesaj do rudan vermiyordu. Böyle büyük bir katliamla hem halka hem de devrimcilere gözda verilmek istendi., hukukla de il, kan dökerek yöneten bir devletin operasyonudur. Burada k saca hat rlataca m z belgeler bu gerçe i kan tlamaktad r. Ve bugünkü iktidar tüm demokrasi, hukuk söylemlerine karfl n iflte bu katliam sahiplenmekte ve sürdürmektedir. Planl katliam n üzerini örtmek için söyledikleri yalanlar n, terör demagojilerinin üzerine büyük bir gürültüyle çöken gerçekleri yeniden hat rlayal m Aral k 2000 KATL AM Ç N GELD LER 8 katliam n n hemen ard ndan ambulanstan indirilen Birsen Kars, dökülen etleri, yanm fl yüzüyle hayk rm flt : B Z, ALTI KADINI D R D R YAKTILAR Burjuva bas n olay çarp t p kendi arkadafllar n kast ediyor diye yazd. nanmak istemedi kimse, o kadar olamaz diyenler oldu, devletin her söyledi ine inanmay tercih edenler kuflkuyla bakt lar. Devlet ise bu hayk r fl n yalanlar n üzerine çökece ini biliyordu, bir yandan duymazdan gelirken, öte yandan yay nlatt haberler ve görüntülerle gerçe i sapt rmaya çal flt. Ve tam da bugünlerde, dava dosyas nda yer alan bir belge, -Adli T p Bilirkifli Heyeti Raporu- 2 Temmuz 2001 tarihli Radikal Gazetesi nde Gerçe e Dönüflü manfleti ile yay nland. Birsen in hayk - r fl belgeliydi art k. Daha önce yaral kurtulan bir çok tutsa n anlatt klar resmen do rulanm flt. 1 nsan Olan Sahaya At lmamas Gereken 20 Bini Aflk n Bomba Tutsaklar n Üzerine At ld C-1 ko uflunda öldürücü dozun çok üzerinde göz yaflart c gaz etkisi aç a ç km fl oldu u a)... Gaz bombalar n n patlamayla yay ld... üzerinde kapal yerde kullanmay n, yeterli hava ak m olmas gereklidir... Bombay insan veya yanabilecek malzeme olmayan sahaya f rlat yaz s... bilindi ine... Bayrampafla Hapishanesi bayanlar ko uflunda 6 kad n n nas l diri diri yak ld Bilirkifli Raporu ndaki bu ifadelerde resmiyet kazand. Üzerinde insan olmayan sahaya f rlat yaz l bir bomba neden tam 37 bayan tutsa n oldu u ve üstelik kullan lmamas gereken kapal alana at l r? Tek cevab vard r bu sorunun: KATL AM YAPMA N YET YLE HAREKET ETMEK. Bu bombalar sadece Bayrampafla da kullan lmad. 20 binden fazla bomba tüm hapishaneleri gaza bo du. Hatta ölüm mangalar n n depolar nda bitince Ümraniye için polisten ek bomba al nd. Ümraniye de yüzlerce tutsak dar bir alana s - nmak zorunda kalm flken içeriye yo un gaz s - k ld ve bombalar at ld. Tutsaklar ayakta omuz omuza ancak durabiliyorken, jandarma tutana- nda gaz yo un olarak s kt k deniliyor ve bunu da, tutuklular n kendine zarar vermesini engellemek için yapt k diye halkla alay edercesine gerekçelendiriyorlard. Umut Gedik bu gaz odas nda gaz zehirlenmesi sonucu öldü. Ve o hala d flar ç karmak için yapt k diyordu. D flar ç kan ise kurflunluyorlard. Alp Ata Akçayöz keskin niflanc lar taraf ndan böyle katledildi. Tam 8 bin 48 adet kullan lan Çanakkale de de ayn fleyler yafland. Jandarma, utan p s k lmadan, önce kullan p sonra da gazdan bo ulmalar n önlemek için duvarlar y kt klar n söyledi. Yani att klar bombalar n bo arak öldürece ini biliyor. Bilerek, isteyerek katliam tertibi budur. Ve yine ayn flekilde, d flar ç kan katlettiler. Operasyonun sonu gelmifl, tutsaklar d flar ç - k yorlard, o esnada lker Babacan n kafas na tavandaki delikten bomba at p katlettiler. Katletme kast, Adli T p Raporu yla da belgelendi. Sultan Sar n n gö sü de bu bombalarla parçaland. Düflünün, d flar ç kan tutsa n kafas bombalarla parçalan yor. Madem senin derdin, ölüm orucunu bitirmekti, diyelim ki F tiplerini açmakt... O zaman d flar ç kan birinin tepesine bomba

9 ya d rman n, niflan al p katletmenin anlam ne? Anlam ; direndiler, zulme boyun e mediler. Bu nedenle katliamla tüm halka gözda verilmek istendi. 2 Çat flma Diye Yalan Söylediler Kurflun Ya muruna Tuttular Bayrampafla Adli T p Bilirkifli Raporu katletmek için yap lan haz rl ve operasyonun yürütülüfl biçimini net olarak ortaya koyuyordu: 3- a) C-Blok maltas boyunca tespit edilen tüm mermi çekirde i deliklerini oluflturan at fllar n, tarihli keflif tutana nda da belirtildi i üzere, idari k s m taraf ndan maltan n sonu olan 19. Ko ufl yönüne do ru yap lm fl oldu u, ters yöne do ru yap lm fl at fl veya at fllara ait herhangi bir bulgu saptanmad, b) Ko ufllar aras ndaki avlularda yap lan incelemelerde duvarlar ile pencerelerde ve ko ufl içlerinde tespit edilen mermi çekirde i deliklerini oluflturan at fllar n, karfl ko ufl çat lar ve/veya avlu iç cephe duvarlar ndaki mazgal deliklerinden yap lm fl oldu unu bildirir rapordur. Bayrampafla erkekler ve bayanlar ko ufllar nda hem Bilirkifli Raporu hem de Eyüp Savc l - n n raporu TÜM KURfiUNLARIN TUTSAKLARA DO RU ATILDI INI söylerken, Jandarma havaya atefl açt k diye tüm katliamc lar gibi en kaba flekilde yalan söylediler. Onlar birbirine atefl ettikleri duyuldu diye tutanak tutarken, 5 tutsa- n jandarma kurflunuyla katledildi i belgelendi. Ayn flekilde Ümraniye Bilirkifli Raporu nda da bütün silah at fllar n n tutsaklar n bulundu u yöne do ru oldu u tespit edildi. Tüm hapishanelerde hiçbir uyar yapmadan aniden maltalara dalarak atefl açmaya bafllad klar birçok tutsa n anlat mlar ile sabittir. Bayrampafla da katliam n ilerleyen saatlerinde, art k her yer yanm fl y k lm fl durumdayken tutsaklar yaral lar n da alarak havaland rmaya ç kt lar ve üzerlerine do rultulmufl namlular n alt nda halaya durdular. Ama katliam talimat öyle netti ki, böyle bir anda bile kurflun ya muruna tutmay ihmal etmediler. Murat Ördekçi birçok insan n yaraland bu kurflunlamalar s ras nda katledildi. Halaya kurflunla cevap!!! 3 Her fiey Diri Diri Yakmak çin Kimyasal Gaz Kullan ld Ve Nefes Almalar na Dahi zin Verilmedi Belirtti imiz gibi, Bayrampafla da katliam n hemen ard ndan sa kurtulan tutsaklar, 6 kad - n diri diri yakt lar sözlerinin yank s dinmeden, gerçekleri aç klam fllard : KATL AMIN TANI I Ümraniye deki katliam n tan klar ndan o s rada gardiyan olan Y ld z Ercan anlat yor:... Askerler, herhangi bir uyar ya da teslim ol ça r s yapmadan ko ufllara do ru atefl ederek içeri girdiler... Tan k oldu um, ismini dahi bilmedi im a r silahlar, içeriye girifl yapt. Bunlar n tarifini yapmak istiyorum: Uzun bir askeri arac n üzerine yerlefltirilmifl 2 ayr silah. Bunlar tek kiflinin kullanamayaca a r silah olarak tabir edilen silahlard.... Bir vincin ucunda as l olarak gördü üm bir silah daha vard. D fl yüzü cam ya da mika gibi saydamd. çinde mutfak tüplerine benzeyen ama tam mutfak tüpü de de il, bir tüp vard. Sa l k muayenelerinde bizzat bulundum. Gördü üm manzara ürkütücü ve korkunçtu: Yanm fllard ama bu yanan yerlere denk gelen elbiseleri yanmam flt. Deldikleri yerden üst üste bombalar at ld. Yatak, yast k, her fleyi slat p kullanarak bombalar etkisizlefltirmeye çal flt k. Deliklerden demir kafesler sark t p bombay bunun içinde yakmaya bafllad lar. Böylece bizim d flar atmam z engellemeyi planlam fl olmal lar. Camlara yaklafl p nefes almam z engellemek için ko uflu tar yorlard. Ellerinde itfaiye hortumlar vard isteseler yang n söndürebilirlerdi, seyrettiler. Biz içeride yaral lar m z tedavi etmeye çal - fl rken bu kez de bulundu umuz yere gaz bombalar att lar. Katletmeye gelmifllerdi. Nefes ald rmak istemiyor, kap dan ç kmak istiyorlar oray yak yor, gaz bombalar n n etkisini azaltmas nlar diye kafes içine koyup at yor... Üstelik, Bilirkifli Raporu nda belirtildi i gibi, bu bombalar n ortamdaki kifliler taraf ndan geriye at lma olas l n n yok denecek kadar az oldu unu da çok iyi biliyorlar. Bilirkifli Raporu, tutsaklar n etkisiz hale getirebilmek, yani diri diri yanmamak için nas l ç rp nd klar n da zaten belgelemifl durumda. Katliamc lar bu yüzden düzenledikleri raporda kendilerini yakt lar dediler. Ama kimseyi inand ramad lar. Hatta Baflsavc Ferzan Çitici dahi, kendi jandarmalar n n tutana na imza atmad. Ayn flekilde Ümraniye savc s da jandarma tutana n imzalamad. Çünkü biliyorlard ki; üzerini örtemeyecekleri bir katliam yaflanm flt. Çat flma ç kt, kaleflnikoflar vard gibi yalanlar da bunun içindi. Ve Bilirkifli Raporu, tutsaklar n silahlar n n,... el yap m, 2 adet m zrak ile pet fli- 9

10 10 Eyüp Savc l Tutana Hukuk dedi, sürgün edildi Bayrampafla operasyonunu soruflturan Eyüp Savc s Cafer Koman n önünde, operasyona iliflkin iki belge vard. Biri, katliam belgeleyen Adli T p Bilirkifli Raporu, di eri ise jandarman n yalanlarla döfleli tutana. Bizzat kendisi de gidip olay yerinde inceleme yapma gere i duydu. Jandarma olay yeri tutana ile tüm gerçekleri çarp tm fl, resmen ve alenen yalan belge düzenlemiflti. F rat Tavuk un yanan bedenini hem kurfluna tutmufl, hem de kendini yakt ktan sonra kendi arkadafllar taraf ndan vuruldu unu söylemiflti. flte savc Koman bu iddiay da araflt rmak için ikinci kez 19 Ocak 2001 de yeniden Bayrampafla ya, yan na bilirkifli heyetini de alarak gitti, inceleme yapt ve 2000/21034 haz rl k nolu Keflif Tutana na flunlar yazd :...Jandarma taraf ndan düzenlenen operasyon tutana ndaki iddialar n gerçeklik derecesi araflt r lmas bak m ndan C Blokun ilk flebekesinden içeriye girildi... Duvarlardaki baz mermi deliklerinin daha önceden müdahaleye u ray p duvar ve s va içindeki mermi çekirdeklerinin al nm fl izlenimine var ld, yap lan mermi çekirde i aramas nda orada olmas gerekirken, orada bulunmamas anlafl ld... Yukar da ad geçen adli t p uzmanlar ile koridor boyunca görülen tüm mermi çekirde i izlerinin idari k s m taraf ndan koridorun sonu olan 19. ko ufl yönüne do ru oldu u, hiçbir mermi çekirde i at fl izninin idari bölüme do ru olmad dolay s yla koridorda kendini yakarak operasyon yapan jandarmalara do ru gitti i ve kendi arkadafllar taraf ndan atefl edilmek sonucu vuruldu u jandarma operasyon tutana nda belirtilen bu durumun GERÇEK OLAMA- YACA I, çünkü, tutuklular n oldu u yerden jandarmalar n bulundu u yöne at fl yap ld na iliflkin hiçbir belirti, iz bulunmamas ndan anlafl lm flt r. Bomba kutusu üstünde, bombay insan veya yanabilecek malzeme olmayan sahaya f rlat, kapal yerde kullanmay n, yeterli hava ak m olmas gerekir gibi uyar yaz lar oldu u görüldü. Resmen jandarmaya yalan söylüyorsun diyordu tutanak. Peki Savc Cafer Koman ne oldu? Sakarya ya sürgün edildi. Ard ndan, Bayrampafla n n katliam n gerçekleflti i ko ufllar Adalet Bakan Sami Türk ün karar yla incelemelere kapat ld. fle, naylon torba, bez parçalar ve benzeri materyalden üretilmifl iptidai 1 adet gaz maskesi olarak tarif ediyordu. lkel bir m zrak, bir gaz maskesiydi günlerce medyan n cephanelik diye pazarlad.... Ne oldu u tespit edilemeyen kimyasal madde (Bilirkifli raporundan) de kullanm fllard katliamda. Tutsaklar flöyle anlat yorlard bu gazlar :...Normal bir yang nda... bir yer önce tutuflur, tutufla tutufla alev olur. flte öyle de ildi. Bir anda oldu alev. Ben yand mda elbiselerim sa lamd. Benim s rt m, ellerim yüzüm yand ama giyindi im fleyler yanmad. Kaza m yanmam flt. Ama vücudum yanm flt. Çok ilginç bir fley. Yani ben tutuflmad m, alev almad m ama yand m.... Mazgal pencerelerinden ve çat dan aç lan deliklerden ne oldu unu anlayamad m z yan c s v hortumlarla üzerimize, ko uflun içine s k l yordu... 4 Ölüm Mangalar Suçlar n n Fark ndayd ; Delilleri Yok Etmek stediler Katliamc lar, gerçekleri uzun süre gizleyemeyeceklerini biliyorlard, bu yüzden delilleri karartmaya çal flt lar. Bayrampafla Hapishanesi ne iliflkin Bilirkifli Raporu nda bu gerçek flu ifadelerle belgelendi:... Olay yerinin orjinalitesinin bozulmufl oldu u taraf - m zca tespit edilmifltir... C-14 giriflinde çok büyük bir gazete, dergi, kitap y n görüldü. Görevliler bu y n n yeni oluflturuldu unu ve alt nda kalan yerde bol miktarda kan lekesi bulundu unu bildirdi... C-15: Merdiven giriflinde üzeri daha sonra çimento ile k smen kapanm fl, yo- un kan lekesi bulundu u görüldü. Ümraniye Bilirkifli Raporu nda da ayn suçun ifllendi i Olay yerinin orjinalitesinin bozulmufl oldu u... ifadeleriyle sabit hale gelirken, (C-9) Ko uflunda yo un gaz kokusu al nd, ancak göz yaflart c gaz bombas veya kal nt s na rastlanmad... C-8 ve C-9 ko ufllar aras ndaki tavanda aç lm fl çok say da delik, göz yaflart c gaz bombas na ait olmas muhtemel koku tespitine ra men göz yaflart c gaz bombas veya kal nt s na rastlanmad... söyleniyordu. Çünkü, Cezaevi görevlileri, operasyonu yapan ekibin çok say da kullan lm fl gaz bombas n toplay p götürdü ünü ifade emiflti Yine Üsküdar Savc s n n 2000/35073 haz rl k nolu belgesi de buna dikkat çekti. Her fley ortada. Delil b rakm yor. Profesyonel katil, bunun e itimini ald lar. Tam bir y l haz rl yap lm flt operasyonun. Bu haz rl k içinde katletmek kadar, katliam n delillerini mümkün oldu unca karartmakta vard elbette. Sadece olay yerinde de il, katlettikleri insanlar n üzerinde de ayn fleyi yapt lar. Bayrampafla da katlettikleri Murat Ördekçi nin otopsisinde, ölüme neden olan merminin bulunamad ve mermi yaras n n çevresinin kesilerek geniflletildi i kaydedildi. Mustafa Y lmaz n cesedine otopsi öncesi müdahale edilerek yaran n etraf nda kesikler oluflturuldu u ve mermilerden birinin ç kar l p al nd kaydedildi. Cengiz Çal koparan n ise vücuduna isa-

11 bet eden üç mermiden birinin ortada olmad tespit edildi. Üçünün cesedine de Adli T p a götürülmeden önce, 20 Aral k ta müdahale edilmifl ve bu belgelere geçirilmemiflti. Bir baflka karart lmak istenen gerçek ise, Mustafa Y lmaz n vücuda girdikten sonra parçalanan özel bir mermi türüyle katledildi iydi. Adli T p Raporu nun bu tespiti uzmanlar taraf ndan, bu tür mermilerin hedefe isabet ettikten sonra fifleklerin parçalan p böylece kesin sonuç al nd -, yani öldürdü ü fleklinde de erlendirildi. Bu tür mermilerin, daha çok srail, Amerika gibi terörist devletler taraf ndan imal edilip kullan lan silahlara ait oldu u da verilen bilgiler aras ndayd. Katliamc lar n baflka dostlar m vard zaten? Aral k Davalar Katliam politikas, olay yerinde bitmez. Mahkemeler de bir aflamas d r. En fazla tutsa n katledildi i Bayrampafla, Ümraniye ve Çanakkale ile ilgili dava açmaktan kaç namad lar. Bu davalar halen sürüyor. Tüm bu geliflmeler, Anadolu Yay nc l k taraf ndan yay nlanan ve katliam n n tüm hapishanelerde nas l yafland n n ayr nt lar yla anlat ld Hapishanelerde Katliam adl kitab n giriflindeki flu sözleri do ruluyor: Aral k sald r s yla ilgili aç lm fl ve aç lacak davalar izleyin. Göreceksiniz ki, bu düzen katilleri cezaland rmaz. zleyin, bu düzende adalet olmad na bir kez daha tan k olacaks n z. Bugüne kadar ki tüm iflkence, infaz, katliam davalar nda tan k olduk... zleyin, adalet için direnmekten ve zulmün saltanat n y kmaktan baflka yol olmad n göreceksiniz. Diri diri yakt klar, kurflunlad klar art k birçok belgeyle ortaya ç km flken tek bir ölüm mangas eleman tutuklanmad. B rak n tutuklamay, Bayrampafla katliam için vali önce soruflturma izni vermedi. Bir savc n n u rafllar ile aç lan davada senelerce operasyon ekibinin isimleri Jandarma Genel Komutanl nca bildirilmedi. Her fley, katilleri aklamak için. Oyalama ve zaman afl m da bunun bir yolu. Nitekim bugünlerde, 1996 y l nda gerçeklefltirilen ve 10 tutsa- n katledildi i katliam davas n n zaman afl m yla düflmesi savc l k taraf ndan resmen istendi. Katliam devlet politikas oldu u içindir ki, bu düzen katilleri cezaland rmayacakt r. Ama baflta flehitlerinin aileleri ve yoldafllar olmak üzere, insan m diyen herkes katliamc lar yarg lans n, tecrite son demeye devam edecekler. Çünkü; tarih göstermifltir ki, hiçbir halk adaletsiz kalamaz, adaletsiz yaflayamaz! Belgeli Katliamc l k: GERÇEK: Devlet 28 insan katletti i operasyonlarda, Bayrampafla da 6 kad n D R D R YAKTI GERÇEK: Jandarma katliam durdurmak için kendini tutuflturan direniflçileri kurflunlayarak katletti. GERÇEK: Jandarma, üzerinde insan bulunan yere atmay n yazan bombalar insanlar n bulundu u yere bilerek, katletme amac yla att, katletti... GERÇEK: Çat flma yaland ; Tüm silah at fllar jandarma taraf ndan yap ld. Bu gerçekler, AKP iktidar n n önceki hükümetin en iyi ifli dedi i katliam n gerçekleridir. Bu gerçekler Türkiye de devlet ve ordu gerçe inin resmidir. Ve Katliam n Sorumlular SUÇLUSUNUZ: Operasyon karar n alan MGK üyeleri, dönemin baflbakan Bülent Ecevit ve koalisyon ortaklar Devlet Bahçeli ve Mesut Y lmaz, Genelkurmay Baflkan smail Hakk Karaday ve baflta Jandarma olmak üzere kuvvet komutanlar. SUÇLUSUNUZ: Adalet Bakan Sami Türk, çiflleri Bakan Saadettin Tantan, Sa l k Bakan Osman Durmufl... SUÇLUSUNUZ: Operasyon emir belgelerini imzalayan; Adalet Bakanl Müsteflar hsan Erbafl, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Ali Suat Ertosun ve Hrk.Bflk Tümgeneral Osman Özbek. Tüm hapishanelerde operasyona kat lan ölüm mangalar ve komutanlar... SUÇLUSUNUZ: Katliama zemin haz layan, katliam sonras nda aklama görevini üstlenen medya... SUÇLUSUNUZ: Katliama onay veren ve sonras nda anlay flla karfl layan Avrupa Birli i ve beyinlerini onlara satm fl olan Avrupa Birlikçileri... Suçlusunuz; susanlar, izleyenler... 11

12 12 flehitlerinin aileleri konufluyor katliam n n y ldönümünde; katliamda flehit düflen devrimcilerin aileleri ile görüfltük. Ac lar, onurla, öfkeleri ile adalet isteklerini hayk rd lar. Katiller cezaland r lmad kça bu hayk r fllar hiç dinmeyecek... Sorular m z aradan ç kararak, evlatlar, kardeflleri yak lan, kurflunlanan kahramanlar m z n ailelerinin sesini ulaflt r yoruz okurlar m za... F rat Tavuk un Annesi: ÖFKEM H Ç B TMEYECEK KAT LLER N BULUNMASI Ç N CANIMI FEDA EDER M Huriye Tavuk: Katliam s ras nda o lum Bayrampafla Cezaevi ndeydi. Bir gün cezaevine gittim. Dedi ki, "anne biz ölüm orucuna yataca z, kendi iste imle yat yorum. Bu devlete teslim olmamak için ölece iz. Ben ölürsem cesedimi devletin askerlerine, polisine kaç rtt rmay n, yoksa gözüm arkada gider" dedi. Ve de "benim mücadelemi gözün yumulana kadar b rakma" dedi. Böyle konufltuk en son. Eve geldim. O an sald rm fllard. Cezaevinin morgunun önüne gittik. 4 gün arad m yavrumun cesedini, bulamad m. 4 gün sonra girdi imde yanm fl, kül olmufl bir ceset vard. Hiç benzemiyordu F rat'a. Seyhan Do an, Nilüfer Alcan, fiefinur Tezgel hep yanm fl, kül olmufl çene diflleri vard. Öyle bir cesetle karfl laflt m. Ben böyle bir yi it var m sizde deyince polisin birisi bana orada çirkin hakaretler yapt. F rat kendi iste iyle yat yordu ölüm orucunda. Devletin askerlerinin kurflunlar ndan gitti çocu um. Devlet sald r nca F rat ça r yap yor; "ben 1. Ölüm Orucu Ekibi'nin Direniflçisi F rat Tavuk. Yakar m kendimi, gelmeyin üzerimize" diye ba r yor. O ara F rat' biraz dinleyip sald - r y kesiyorlar. Sonra geri bafll yorlar operasyona, kurflunlar ya d rmaya. Orada Güldede diye bir gencimiz nöbetçiymifl. Onun kafas na bir kurflun geliyor. Bay l p kalm fl orada. Benim o lum onu öldü san yor. E iliyor, yüzünü öpüyor. Sonra kendini yakarak onlar n üzerine do ru yürüyor. Oraya "hayat kurtar yorum" diye gittiler. Helikopterlerle, bombalarla, dozerlerle. Sadece k zlar n ko ufluna 600 gaz bombas at yorlar. Hayat kurtar yorsa yanan insana bir su tutsayd. Hayat kurtarma bombalarla, kurflunlarla m oluyor ki be evlad m. Oraya öldürmeye geldiler ve öldürdüler zaten. Yatak Odalar Kan Dolu Benim çocu umun katili bulunsun istiyorum. Ben bir anneyim. Benim ci erim yan yor. Benim çocu um bir simidini bin kifliyle yerdi. Arkadafllar na düflkün, seven, yani yaflam seven bir kifliydi. Öldürmek için gittiler. çiflleri Bakan dedi ki "biz bunu bir senedir haz rl yorduk. Adalet Bakan bilmem kaç tane ölüyü göze ald k dedi. fiimdi onun yatak odas kan gölü, nas l yat yor? Kan içiyor flimdi evinde, kan içiyor. Evlad yok zürriyetsizin, evlad yok. Evlad olsa ac s n bilir. Evlad yok. Benim çocu uma öldü mü diyecektim ben. Çocu um tek kiflilik hücreye girmeyece im, devletin, askerin, gardiyanlar n tecavüzlerine Halil Önder in Kardefli KAT LLER YARGILANSIN fierife Önder: Ceyhan Cezaevi ndeydi abim. Ölüm orucu ekibinde ve ta öldürüldü. Süreç içerisinde toplumsal eylemlere kat ld m, kiflisel olarak dava açmak istedik ama avukatlar toplu dava aç laca n söylediler. Katillerin bulunmas n, yarg lanmas n istiyorum. Gerçi katilin kim oldu u belli, göstermelik de olsa birileri cezaland r lmad. Aradan 4 y l geçmesine ra men olay s cakl n koruyor. Elleri kollar ba l insanlar öldürüyorlar

13 maruz kalmayaca m diye yatt ölüme. Benim çocu umun bir görüflü var, düflünce suçlusu. Sol görüfllü diye öldürdüler. Katillerin bulunmas için ben can m feda ederim. Elimden geleni yap yorum. Çocuklar m z n kanlar yerde kalmayacak. Ben her yerde bunu konufluyorum. Çünkü diyemem ki benim çocu umu devlet öldürmedi. Çocu umun ac s yla nas l yaflad m gel de bana sor. Bunlara öfkem hiç bitmeyecek. Bunlara içim nefret dolu. Biz bu katillerin bulunmas n istiyoruz. Bunlar n yerini adalet bakan, devlet biliyor. simlerini biliyor. Zaten kendileri katletti, devlet öldürttü. O isimleri istiyoruz biz. Ümidimi kesmedim. Bitti diye bir fley yok. Bugün çocuklar m z biliyor bu katliamlar, bu dergiler okunuyor. Bugüne kadar TAYAD'l Aileler'le birlikte mücadele vermeye çal flt m. Sa l k sorunlar m nedeniyle pek bir yere gidip gelemiyorum. Ama umutluyum. Bir gün katiller bulunacak. Ben ümidimi kaybetmedim hala. rfan Ortakç n n A abeyi-yengesi: KAT LLER CEZALANDIRILIRSA RFAN I YEN DEN KAZANMIfi G B OLACA IZ ondan sonra ç k p yok silahlar vard, yok direniyorlar diye söylüyorlar. Kaç kifliyi öldürdüler söylesinler. Biz adalet istiyoruz, herkesin eflit flekilde yararlanaca ve herkese ayn haklar n verilece i adalet. Baflka bir fley istemiyoruz. Abim Halil halk için, özgürlük için, adalet için mücadele etti ve bu u urda flehit oldu. Ölümünün y ldönümünde sevgiyle kucakl yor ve ba r ma bas yorum. Mustafa Y lmaz n Babas : SOLU UMUZ KES LENE KADAR PEfiLER NDEY Z Mehmet Y lmaz: O lum ve bizim çocuklar m z kasten öldürüldüler. Yüzleri maskeli silahl askerler girmifl içeri. Ateflli silahla öldürdüler o lumu. Hem kurflun ya d rm fllar hem de yakm fllar. Ne suçu vard evlatlar m z n? Hani hapishaneye alm fllard ne diye öldürdüler? Katliamdan sonra avukatlar geldi. Biz hepimiz çoluk çocuk onlara vekalet verdik. Dava aç ld - zaman mahkemeye gittik hiç kimseyi içeri almad lar. Mahkeme hala sonuçlanmad. Avrupa'dan heyet geldi bizimle görüflmeye. Onlara da aynen böyle anlatt k. Çocuklar m z nas l katledildi, hepsi raporlarda vard. Biz solu umuz kesilene kadar bu davan n peflini b rakmayaca z. Sonuna kadar. Yavrumuzun katileri gizli sakl de il. Ellerini kollar n sallaya sallaya geziyorlar. Hala görevleri bafl ndalar, katilliklerine devam ediyorlar. Evlat ac s hiçbir fleye benzemez. Hala ci erimiz yan yor. Menderes-Nurcihan Ortakç : rfan Çank r da ölüm orucundayd. Sald r olunca arkadafllar na zarar gelmemesi için kendini yakm fl ve sald r - n n durdurulmas n istemifl. Buna ra men atefl etmeye devam etmifller. Biz katliam n oldu u günden bu yana kat ld - m z her bas n aç klamas nda, yürüyüflte katillerin cezaland r lmas n istedik. Katliamdan hemen sonra özellikle annem ve babam n içinde oldu u bir heyetle ve TAYAD'l arkadafllar n da yard m yla dava açt k. Ama dava bunca y l geçti i halde hala bitmedi. Elbette ki katillerin cezaland r lmas n istiyoruz, ama flimdiye kadar kendi adamlar n hiç cezaland rmad lar. Bu yüzden davalara da güvenmiyorum. Sivas, Gazi davalar nda da ayn s yafland. Ülkenin gündemi sürekli de ifliyor, yasalar de ifliyor, onlar korumak için her fley yap l yor. E er katiller hak ettikleri gibi cezaland - r l rsa rfan' yeniden kazanm fl gibi olaca z. Sadece rfan için de il, hepsinin katilleri ortal kta geziyor. Katiller belli. Bir an önce ceza- land r lmalar - n istiyoruz. Bu biz ailelerin en çok istedi i fleydir. 13

14 Direnifl Park n n Ziyaretçileri TAYAD l lar direnmeden hiçbir hakk n al namayaca n ö retiyor 14 TAYAD l Aileler in Abdi pekçi direnifli sürüyor. Türban yasa- n protesto etmek için parka gelen Türbana özgürlük yürüyüflçüleri de, AKP iktidar n n çad rlar n sökmesinin ard ndan, parkta kalmaya devam ediyorlar. Polisin keyfi bask lar na, so u- a karfl n direnenlere destek ziyaretleri de eksik olmuyor. TA- YAD l lar 12 Aral k günü Ceza nfaz Yasas na Karfl Ankara Platformu bileflenleri ziyaret ettiler. Yaklafl k 50 kiflilik bir grubun gerçeklefltirdi i ziyarette, platform çal flmalar ndan bahsedildi ve tecrit karfl t bir mücadelede ilk ziyaret edilmesi gereken mevzinin Abdi pekçi direnifli oldu u vurguland. TAYAD l lar da bir kez daha direniflin desteklenmesi ve ça r s yapt lar. Eski Milletvekili Mehmet Bekaro lu hem etkinliklerine kat ld - TAYAD'l lar, hem de türban ma durlar n ziyaret etti. Ayn parkta Felluce katliam n lanetleyen slamc kesimin mitingi de 117 ölümün baflsorumlular ndan olan eski Adalet Bakan H. Sami Türk, huzur bulam yor. Kan üstünde oturmak, 117 insan n cesedi s rt ndayken insan içinde dolaflmak kolay de il. 8 Aral k ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne gelen Sami Türk, bu gerçe e bir kez daha tan k oldu. Ekonomi Kulübü taraf ndan AB konulu panelde konuflmac olarak Göbels Sami nin geldi i- Türkiye de Kaçacak Yer Yok Sami Türk! ni ö renen devrimci-demokrat ö renciler, salona girmek istedi. Demokratl klar kendinden menkul AB ci Ekonomi Kulübü üyeleri çeflitli bahanelerle ö rencileri engellemek istedi. Bunun üzerine, aralar nda Gençlik Dernekliler in de bulundu u 50 kifli, 'Buras bizim üniversitemiz, girece iz' diyerek srar ettiler. Ö rencilerin bu meflru tavr na jandarma sald r ile karfl l k verdi. Ne de olsa 19 Aral k tan suç orta yd lar. Sald r s ras nda bir bayan ö rencinin kolunun elektronik kap ya s k flmas üzerine ö renciler kap y k rd lar. Jandarma vard. Mitinge gelen bir grup Mazlum-Der'li TAYAD l lar ziyaret ederek destek verdi ve gelemedikleri için özür dilediler. Parkta iki ayr demokratik talep için eylem yap lmas bas n n da ilgisini çekiyor. TAYAD'l lar, türban ma durlar na iliflkin haber amac yla gelen Yeni fiafak Gazetesi ve El Cezire TV muhabiri ile görüflerek tecriti ve gerçeklerin dile getirilmemesi için uygulanan sansürü anlatt lar. Yine de iflik kesimlerden ziyaretçiler de TAYAD l lar n yüzlerce gündür neden orada olduklar n ö rendiler. Örne in; Yeni fiafak'tan R fat Yörük, Antalya dan bir çiçekçi, Ankara Dikmen Ülkü Oca eski baflkan, Dersimli yerel sanatç Gülseren K l ç ve Tunceliler Derne i Baflkan, Af Örgütü Türkiye Temsilcili i'nden bir grup bunlar aras ndayd. Bu arada ekme ini kazanmak için sat - c l k yapan esnaf da, özellikle direniflin ilk günlerinden beri ziyaretini ve sohbetini hiç eksik etmeyen pideci Tekmile Han m, direnifl park n n konuklar aras ndayd. Ve elbette tutsak yak nlar ve yeni tahliye olan tutsaklar. 9 Aral k günü ise milletvekili parktayd. Türban ma durlar n ve TAYAD'l lar ziyaret eden AKP Milletvekili Faruk Ünsal ve hsan Aslan ile tecrit üzerine bir saat görüflen TAYAD'l lar, tecritin bir an önce kald r lmas n istediler. Milletvekillerinin 'neden gelip mecliste anlatmad n z?' cevab ise, acaba hangi milletin vekili bunlar? diye düflündürdü. TAYAD'l lar da defalarca geldiklerini, tecriti duymayan bilmeyen kalmad n belirttiler. Milletvekilleri bir heyetle geldiklerinde ilgilenecekleri sözü vererek oradan ayr ld lar. Park, hak ve özgürlük mücadelesinin bir mevzisine dönüflürken, polisin haz ms zl ve tacizleri de yo unlaflt. Buna ra men türban ma durlar ile TAYAD'l lar aras ndaki do al dayan flma ve türban ma durlar n n çad rlar n n sökülmesine karfl n TAYAD'l lar gibi direneceklerini söylemeleri parkta yarat lan gelene in bir yans mas oldu. daha da sald rganlaflt. Ö renciler de Sami Türk'ü okullar nda konuflturmamakta kararl olduklar n aç klayarak 'Bedel Ödedik Bedel Ödetece iz' sloganlar n att lar. Sami Türk d flar ya ancak jandarma korumas nda ç kt ve bütün kontrac lar n bu tür durumlarda yapt gibi piflkince s r tmaya çal flt. Bunun üzerine bir ö renci elinde kan simgeleyen flifleyi Türk e do ru f rlatt. Jandarma tekrar sald rd. Sald - r ya ra men devrimci-demokrat ö renciler katliamc ya, bu ülkede kaçabilece i hiçbir yerin olmad n hat rlatt lar. Eylemin ertesi günü okulda bildiri da tan ö renciler Sami Türk ü ve sald r y teflhir ettiler.

15 3. Uluslararas Tecritle Mücadele Sempozyumu bafllad Ac lar m z ortak, direniflimiz de ortak olacak 3. Uluslararas Tecritle Mücadele Sempozyumu bugün 17 Aral k günü büyük bir çoflkuyla bafllad. Her y l Uluslararas Tecritle Mücadele Platformu nun ça r s yla toplanan uluslararas sempozyum bu sene Berlin'de yap l yor. TAYAD Komite temsilcisinin sempozyumun amac, geçmifl sempozyumlar n sonuçlar ile tecritin etkileri üzerine yapt k sa konuflmadan sonra bütün devrim savaflç lar an s na sayg duruflunda bulunuldu. Türkiyeli Devrimciler Güç Veriyor 20 Aral k ta bir konserle sona erecek olan sempozyumun ilk oturumu, rlandal devrimcilerin konuflmalar yla bafllad. rlandal devrimci tutsak aileleri, yoldafllar ve eski tutsaklar; tecritin insan yaflam üzerindeki etkilerini, buna karfl direnifl ve ngiltere devletinin uygulad zorla müdahale sonucu insanlar n sakat b rak lmas - n anlatt lar. Tutsak aileleri sözcüsü bugüne kadar Baby Sandsler bize güç veriyordu. Ancak bugün Türkiyeli devrimci tutsaklar n direnifli, yarat lan geleneklere bir kahramanl k halkas ekleyerek bize nas l direnilmesi gerekti ini göstermektedirler" diyerek sözlerini noktalad. Güvenlik Duvar Hücreye At lm fl Bir Filistin dir rlandal devrimcilerin ard ndan, y llard r ölen, öldüren ama yenilmeyen bir direniflin yafland - Filistinden bir konuflmac kürsüye ça r ld. Konuflmas n Filistin den görüntülerin yans t ld dia gösterisiyle sunan Filistinli devrimci; özellikle srail'in Filistin i tecrit etmek gayesiyle yapt "güvenlik duvar "na vurgu yapt. Amerikan emperyalizminin bütün dünyay hakimiyeti alt na alma sald r s nda, boyun e diremedi i ülke ve kiflileri dünyadan tecrit ederek teslim almaya çal flt n belirten Filistinli devrimci, duvar örnek olarak verdi. Tecrit politikas n n herkesi ilgilendirdi ini belirten konuflmac, ancak gerek intifada, gerekse Türkiye hapishanelerinde 5. y l na giren ölüm orucu, Irak'ta ve dünyan n baflka yerlerinde direnen halklar, emperyalizmin bütün planlar n bozmaktad r. Bizler Filistinliler olarak bütün dünyan n direnen halklar n selaml yoruz. sözleriyle konuflmas n bitirdi. Daha sonra söz alan Filistinli eski bir tutsak ise, srail hapishanlerindeki Filistinli tutsaklar n durumunu anlatt ve bütün dünyadaki devrimci tutsaklara destek olmaya ça rd. Ö leden sonra yap lan oturum Irak direnifliydi. Canl kalkan olarak giden Cihan Keflkek, Filistin ve Irakl direniflçiler ve Irak'ta uzun süre kalan Alman bir gazetecinin konuflmac oldu u panelde, konuflmac lar n ortak düflüncesi olan " flgale karfl her türden yöntemle direnmek meflrudur" sözleri alk fllarla karfl land. Üçüncü oturumun konuflmac lar n n ço u ise Türkiye dendi. Panele; TAYAD Baflkan Niyazi A rman, Temel Haklar Baflkan Nazmiye Kaya, fiehit Ailesi Ahmet Kulaks z, TAYAD üyesi Naime Kara ve Almanya PDS Milletvekili, talya'dan Kad nlar n Özgürlü ü için Mücadele grubundan bir temsilci kat ld. Nazmiye Kaya Türkiye deki genel durum ve sendikal mücadele hakk nda konuflurken, Ahmet Kulaks z ölüm orucunun gereklili i ve kararl l üzerine konufltu. Naime Kara, tutsak ailelerinin yaflad ac lar n ortak oldu unu dile getirirken, PDS milletvekili, F tiplerinin anavatan n n Avrupa ve Amerika oldu unu ve tecritin insan insanl ktan ç kard n, herkesin tecrite karfl ç kmas gerekti ini söyledi. talya dan temsilci ise, izolasyona karfl mücadelenin sadece bir grubun veya birilerinin ifli de il hepimizin görevi oldu una vurgu yapt. Niyazi A rman n konuflmas nda ise, TAYAD' n tecrite karfl direnen tutsaklara destek olmak amac yla yapt mücadele vard. Dört dilde an nda çeviri yap - lan sempozyumun ilk günü sorucevap k sm n n ard ndan sona erdi. Kocaeli de Panel: Katliam n n Sorumlular Yarg lans n! Kocaeli HÖC ve Gençlik Derne i, Hapishaneler ve konulu bir panel düzenledi. 15 Aral k günü E itim - Sen'de yap lan panele; Petrol fl Kocaeli fiubesi Eski Baflkan Ali Bu dac ve TAYAD l Gamze Ünal panelist olarak kat ld lar. Gençlik Derne i ad na yap lan aç l fl konuflmas n n ard ndan söz alan Ali Bu dac, geçmiflten bugüne hapishane direnifllerinden örnekler verdi ve tecritle halk ve beyinlerimiz teslim al nmak isteniyor dedi. Kendisi eski tutsak olan Gamze Ünal ise, günü yaflananlara de inerek n sorumlular n n yagr lanmas n istedi. Sald r n n ABD ve AB destekli oldu unu belirten Ünal, yarat lan kahramanl n alt n çizerek, bu direnifl bugüne kadar yap lm fl en güçlü direnifltir ve direnifl kazanacak dedi. Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi. 15

16 Emekçiler den E itim-sen Davas Da AB ye Endeksli Emekçiler Kapatt rmamakta Kararl 16 E itim-sen hakk nda "Anadilde e itim hakk n savundu u" gerekçesiyle aç lan kapatma davas 10 Aral k günü Ankara 2. fl Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, davay, AB den tarih al nmas hesab yap lan 17 Aral k sonras na, 21 fiubat 2005 tarihine erteledi. Kapatma davas na karfl kampanya yürüten e itim emekçileri dava günü de mahkeme önündeydiler. Polisin gaz bombalar na, engellemelerine karfl n E itim-sen Kapat lamaz fliar n günlerdir hayk ran emekçiler, sabah saatlerinde Gençlik Park önünde topland lar. E itim-sen lilere destek verenler aras nda, KESK Ankara fiubeler Platformu, HÖC, TMMOB ve çeflitli demokratik kitle örgütleri pankart ve dövizleri ile yerlerini ald lar. Adliye ye gitmeye haz rlanan kitlenin önü yüzlerce çevik kuvvet polisi ve panzerlerle kesildi. Kitle barikata karfl, E itim-sen Kapat lamaz, Emekçiye De il IMF ye Barikat! sloganlar atarken, polis, E itim-sen e destek veren ö renci gençlik gruplar n n kat lmamas n dayatt. Demokratikleflme bu; hangi eyleme kimler kat labilir, polis belirliyor! Sendikac lar taraf ndan bunun reddedilmesinin ard ndan, polis kortejin arkas nda yer alan BDSP lilere sald rd. Buna karfl n kararl sloganlar at lmaya devam etti ve polisin sürekli tacizleri alt nda S hh ye ye yüründü. Mahkeme boyunca Adliye önünde sloganlarla bekleyen kitle, halaylar çekti, türküler ve marfllar söyledi. Dava sonunda bir aç klama yapan E itim-sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer, davan n takipçisi olacaklar n ve sendikalar na yönelen antidemokratik sald r y bofla ç - karacaklar n dile getirdi. Bu arada E itim-sen, kapatma davas na karfl mücadele ederken, zinsiz toplant düzenledikleri gerekçesiyle, Alaaddin Dinçer'in de aralar nda bulundu u 7 kifli hakk nda 3'er y la kadar hapis istemiyle dava aç ld. HÖC E itim-sen in yan nda Ankara HÖC lüler Yoksullu a, bask lara ve zulme karfl örgütlenelim pankart, E itim-sen i de il F Tiplerini kapat n dövizleri ile emekçilerle birlikteydi. HÖC lüler yürüyüfl s ras nda s k s k Faflizme Karfl Genel Grev Genel Direnifl, Bask lar Bizi Y ld ramaz, E itim-sen i De il F Tiplerini Kapat n, E itim-sen Kapat lamaz, Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz, Emekçiyiz Hakl y z kazanaca z sloganlar att lar ve Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Y l nda Hücreleri Y kal m yaz l binlerce kufllama yapt lar. HÖC lüler bundan önce de; Antalya, Elaz, zmir, Samsun gibi birçok kentte düzenlenen E itim-sen Kapat lamaz eylemlerinde yerlerini ald lar. Tekstilde Grev Karar TEKS F ile Tekstil Sanayi flverenleri Sendikas aras ndaki T S görüflmelerinin anlaflmazl kla sonuçlanmas n n ard ndan 11 Aral k günü grev karar al nd. 56 iflletmede 20 binden fazla iflçi için al - nan grev karar yla ilgili bir aç klama yapan TEK- S F Genel Baflkan Zeki Polat, patronlar n, rekabet koflullar ndan dert yand n n alt n çizerek, ancak kazan lm fl haklardan vazgeçmemiz söz konusu olamaz dedi. Eski çal flanlar n n ifllerini kaybetmesine neden olacak bir anlaflmaya evet demeyeceklerini belirten Polat, halen ücret konusunda hiçbir görüflmenin yap lmad n söyledi. Ad yaman SES Kongresi Yap ld SES Ad yaman flubesi, 11 Aral k günü 7. Ola- an Kongresi ni Ticaret ve Sanayi Odas toplant salonunda gerçeklefltirdi. Ad yaman Temel Haklar, BES, E itim-sen, HD, DEHAP ve Genel- fl in davetli olarak kat ld kongrede, Eski Baflkan Ali hsan Gündo du nun konuflmas n n ard ndan seçimler yap ld. Yeni yönetim; Ali Asiltürk, Altan Nacar, Aziz Y lmaz, R za Gürbüz ve Zeynep Alagöz'den olufltu.

17 YARGITAY Armutlu davas nda örgüt üyeli i cezas n bozarak yard m yatakl a düflürdü! Ya 4 insan katledenler??? Faflizmin, Suçunu Gizleme Oyunu! Orta yerde duran 4 ölü böyle unutturulamaz! 5 ve 13 Kas m 2001 de Armutlu da gerçeklefltirilen katliam sald r lar n n ard ndan tutuklanarak, örgüt üyeli i cezalar verilenlerin karar n Yarg - tay bozdu! Burjuva bas na, san klar lehine diye yans yan karar 15 Aral k ta aç kland. Yarg tay 9. Ceza Dairesi karar nda; 16 kifli hakk nda TCY'nin örgüt üyeli ini düzenleyen 168/2. maddesi yerine, örgüte yard m yatakl düzenleyen 169. maddesinden hüküm kurulmas istendi. Yatt klar süre gözönüne al narak, Zeki Do an, Sinan Tökü, Güzin Tolga, Eylem Göktafl, Ahmet Güzel, Gamze Ünal ve Vedat Çelik tahliye edildiler. Ne olmufltu Armutlu da? TAYAD l lar ve tahliye edilen bir k s m eski tutsa n bedenlerini ölüme yat rd klar evlere 5 ve 13 Kas m günlerinde sald - r lm fl, Sultan Y ld z, Bar fl Kafl, Arzu Güler, Bülent Durgaç ölüm mangalar taraf ndan katledilmifl, direnifl evi yak lm fl, gaz bombalar ile görünmez hale getirilen mahallede saatlerce terör estirilmifl ve onlarca insan gözalt na al narak tutuklanm flt. Tutuklananlar, ÖLÜM- DEN KURTULANLARDI. Katledilmekten kurtulmalar n n karfl l nda 22,5 y la varan cezalar verildi. fiimdi YARGITAY diyor ki; fazla verdiniz, düflürüyoruz! Lütuf mu? Hay r! Faflizmin çok bildik bir oyunu. Bu oyunun senaryosu her yerde, birçok biçimde karfl m za ç km flt r. Önce katleder! Sonra katliamdan kurtulanlar hakk nda dava açar, yarg - lar ve ceza verir. Amaç, katliam aklamakt r. Yani SUÇLU olan katledilenlerdir. Öldürüyor, yetmiyor bir de ceza veriyor. T pk, kitle gösterilerinde, ya da bir hapishaneye yönelik sald r da, geride onlarca yaral b r k n jandarma ve polisin, el çabuklu u ile bize sald rd lar diye suç duyurusunda bulunmas nda oldu u gibi... Faflizmin hukuku halkla alay ediyor; katledilmifl olman, katledilmekten kurtulman da yetmez, cezaland raca m diyor. Sonra cezay düflürerek yaratt havayla as l katliam unutturaca n hesapl yor. 4 ÖLÜ VAR ORTADA! Hangi alçakça oyun bu gerçe i de ifltirebilir? Katledenler bellidir. Operasyon emri dönemin hükümeti ve çiflleri Bakan Rüfltü Kaz m Yücelen taraf ndan verildi. Operasyon bizzat stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve yard mc s, onlarca infaz davas san fiefik Kul taraf ndan yönetildi. Operasyona kat lan ölüm mangalar n n kay tlar Emniyettedir. Peki bu katiller ne olacak? Katlettikleriyle mi kalacak? Faflizmin hukuku böyle söylüyor. Haklar nda hiçbir dava aç lmad. Yarg tay karar bu suçu gizlemenin oyunudur. Yard m yatakl k dedi iniz nedir ki zaten? Var m d r tek bir delili? Hay r! En ucuz cezad r, bilinir ki, polis fezlekesiyle cezalar ya d ran DGM ler her önüne gelene verir bu cezay. Katledilen 4 insan için adalet istiyoruz. Cezaland r lmas gerekenler, ölümden dönenler de il, öldürenlerdir. Diskette Ad n Var Hukuksuzlu una Son! 2 Aral k günü yaflanan Mersin Temel Haklar bask n ve ard ndan evinden, iflyerinden gözalt na al n p, önce serbest b rak l p ard ndan tutuklama karar ç kar lan 8 kifliden Akil Nergüz, Hüseyin Do an, brahim Sayg l ve fiükran Söyleme 8 Aral k günü tutukland lar. Bu duruma tepki gösteren Temel Haklar üyeleri, 14 Aral k günü Tafl Bina önünde eylem yapt. Eylemde konuflan Cihan Güler, sahte belgelerin, disketlerin delil olmad n n bilimsel kurumlar ve mahkemelerce ispatland n hat rlatt. Birçok yerde diskette ad n var diye tutuklananlar n serbest b rak ld n, Mersin de ise tutuklamalar n sürdü ünü dile getiren Güler, soruyoruz; hukuk her ilde ayr m uygulan - yor?" dedi. "Komplolar Bofla Ç karaca z" sloganlar n n at ld eylemde; "Türkiye'de Hukuk Yok mu? Polis Sahte Belgelerle Tutuklamaya Devam Ediyor" yaz l pankart aç ld. Bu arada Temel Haklar üyeleri polisin yasad fl kamera çekimine tepki gösterdiler. 17

18 18 Dava Dosyas Suç Delili Oldu 1 Nisan komplosunun aç a ç kar lmas nda, F tiplerindeki bask lar n gündeme getirilmesinde rol oynayan Halk n Hukuk Bürosu avukatlar n susturmak için bugüne kadar say s z komplo, gözalt, tutuklama gündeme geldi. Bunlardan sonuncusu ise tam anlam yla trajikomik bir olay. 15 Kas m tarihinde, 1 Nisan davas nda yarg lanan müvekkillerine verilmek üzere hapishane idaresine dava dosyas n teslim eden Av. Taylan Tanay a yasad fl örgüte yard m ve yatakl k yapt ndan bahisle C. Savc l nca soruflturma aç ld. Bir aç klama yapan Halk n Hukuk Bürosu, yapt aç klamada, 1 Nisan operasyonuna at f yaparak, bu seferki hedef savunmay üstlenen avukatlar. dedi. Mahkeme delil diyerek dosyaya çeflitli belgeler koyuyor. Bu belgelerin avukatlar ve yarg lanan insanlar taraf ndan görülmesi, okunmas ve buna göre savunma haz rlamas kadar do al birfley olabilir mi? Ama buras Türkiye; bu ülkede Susurluk hukuku var. Kendilerinin haz rlad, her sayfas n n alt nda mühürlerinin bulundu u dosyan n hapishane idaresince zararl (!) ve tehlikeli (!) olan bölümlerine e itim çal flmas yap labilece i gerekçesiyle el konuluyor. darenin faflist zihniyetine, cehaletine yorumlanamayaca n, yarg, bu ifllerin, hukuksuzlu un yukar dan afla ya oldu unu hat rlat yor. Hapishane idaresi taraf ndan el konulan belgeler, bu kez de dosyay müvekkillerine teslim etmek isteyen avukat hakk nda aç lan davan n kan tlar oluyor. HHB aç klamas nda, as l amac n savunma hakk n n gasbedilmesi oldu unu belirterek, mütalaa edilecek bir durumda yavuz-h rs z misali avukata soruflturma açmak, avukat ve onun temsil etti i ba- ms z savunmay hiçe saymak de il de nedir? diye sordu. Bu sald r n n, avukat katledilmifl, avukatlar iflkenceye u ram fl, haklar nda onlarca dava aç lm fl HHB aç s ndan flafl rt c olmad belirtilen aç klamada, 15 y ld r tüm bu sald r lara ra men halk n hukukunu savunduk, savunmaya devam edece iz denildi. Cemevleri çin 600 Bin mza Alevi Bektafli Birlikleri Federasyonu (ABF), cemevlerinin cami, mescit, kilise, havra ve sinagog gibi yasal statüye sahip ibadet merkezleri haline getirilmesi talebiyle düzenlenen kampanyada toplanan, 105 bini yurtd fl nda olmak üzere, 600 bin imzay 15 Aral k günü Cumhurbaflkanl ve Baflbakanl a ulaflt rd. ABF Genel Sekreteri Atilla Erden, gazetecilere yapt aç klamada, Türkiye de ç kar peflinde olan Cem Vakf, Dünya Ehlibeyt Vakf gibi kurulufllar n gündemde tutulmak istendi ini belirterek medyada kendilerine sansür uyguland n dile getirdi. Kampanya hakk nda bilgi veren Kamil Ateflo ullar da, yap lan yasal düzenlemelerde cemevlerine yer verilmemesinin 900 y ll k inkar n devam oldu unun alt n çizerek, Sorunlar - m z Türkiye deki muhataplar m zla çözmek istiyoruz. Bu olmazsa demokratik tepkimizi ortaya koyaca z dedi. Temel Haklar Üyesine Gözalt Temel Haklar Yönetim kurulu üyesi Mehmet Göçebe, 14 Aral k sabah stanbul Havaalan ndan gözalt na al nd. 1 Nisan komplosu çerçevesinde "diskette ad n ç kt " gerekçesiyle gözalt na al nan Göçebe konuflmac olarak, Almanya'da yap lacak olan Uluslararas Tecritle Mücadele Sempozyumuna davetliydi. Konuya iliflkin aç klama yapan stanbul Temel Haklar, y llarca TMMOB da yöneticilik yapan Göçebe nin muhalif kimli inden dolay susturulmak istendi i ve stanbul polisinin 1 Nisan hukuksuzlu unu tüm pervas zl ile sürdürdü ü vurguland. Göçebe 15 Aral k günü serbest b rak ld. MKP Gerillalar Topra a Verildi Dersim in Mazgirt ilçesinde, 9 Aral k günü ordu güçleriyle Maoist Komünist Partisi (MKP) gerillalar aras nda ç kan çat flmada 2 gerilla flehit düfltü. fiehit düflen gerillalar n, naafl Elaz Devlet Hastanesi'nden ailelerine teslim edildi. fiehit düflen gerillalardan Ebru Arslan (Delal), Pülümür cemevinde yap lan törenin ard ndan, ailesi,yoldafllar ve Dersim Temel Haklar n da yer ald 350 kifli taraf ndan Pülümür Merkez Mezarl nda sloganlarla topra a verildi. Ecevit Bulut (Alifler) ise Dersim e ba l Çemiflgezek in Do anl Köyü nde topra a verildi. Ebru Arslan n cenazesinden dönülürken, Dersim giriflinde, özel tim ve siyasi polis kitleye kimlik aramas dayatt. Temel Haklar Baflkan n n arama izni sormas na ise, bir ay öncesine ait bir arama izni gösterildi. Hiçbir fley, özgür bir vatan için vuruflanlara sahiplenilmesine engel olamaz. fiehit MKP gerillalar ba- ms zl k, demokrasi ve sosyalizm kavgam zda yaflayacaklar.

19 direniflimizin 5. y l nday z HÜCRELER YIKACA IZ! 117 flehit, 600 sakat verdik; YILMADIK TESL M OLMADIK! Direniflin bayra DHKP/C Davas Tutsaklar Sevgi ERDO AN Ölüm Orucu Ekibi nde Bu bayrak elden ele neferden nefere zafere kadar tafl nacak! Açl k Grevindeyiz Çeflitli siyasi hareketlerden devrimci tutsaklar, Aral k katliam n, Yeni Ceza nfaz Yasas 'n, F tiplerinin ve tecritin bafl destekçisi Avrupa Birli- i'ni protesto etmek için Aral k aras ndaki günlerde açl k grevinde olacaklar n aç klad lar. Afla da bu aç klaman n özetini sunuyoruz: *** 20 hapishanede yaflad m z 2000 katliam n n dördüncü y ldönümündeyiz. 28 yoldafl m z kaybettik bu sald r da. Yüzlercemiz yaraland k ve istisnas z hepimiz iflkenceden geçirilerek F tiplerine at ld k. O günden bu yana da dört y ld r a r tecrit koflullar nda yafl yoruz Aral k Katliam n Unutmayal m! Aral k katliam, biz devrimci tutsaklar teslim almak ve bizi teslim alarak halk m za gözda vermek amaçl yd. Bunun için ölçüsüz bir fliddet uygulad lar. Halk m - za, mücadele ederseniz, örgütlenirseniz sonunuz böyle olur mesaj vermek istediler. O gün, kurflun, bomba ya muru alt nda zulüm nice vahfli olursa olsun, direnilebilece ini gösterdik. Direnmeliyiz. Binlercemizi katlettiler, yüzbinlercemizi iflkencelerden geçirdiler, 70 milyonu yoksul b rakt lar. Zulme ve yoksullu a karfl mücadele etmeliyiz. Baflka yolumuz yoktur. Katliamla, tecritle teslim alamad lar; yeni bask yasalar ç kar yorlar! Demokratikleflme aldatmacas na kanmayal m! Katlettiler, teslim alamad lar. Dört y ld r F tiplerinde tecrit uygulad lar, düflüncelerimizden vazgeçiremediler. TBMM'de har l har l yeni yasalar ç kar yorlar. Bu yasalar AB'ye uyum, demokratikleflme olarak sunuyorlar. Yeni Ceza nfaz Yasas 'n n tafl d hükümleri inceleyen herkes, bu yasada demokratikleflmeyi de il, faflizmin politikalar n n pekifltirilmesini görecektir. Bu yasa, direnme hakk n yoketmeyi, düzene muhalif olmay cezaland ran faflist mant - n eseridir... Yaflad m z yoksullukta ve zulümde Avrupa Birli i'nin rolünü görelim! Meydanlarda hak ve özgürlük isteyen halk n her kesimine karfl terör uygulan rken, hapishanelerden tabutlar ç karken, iflkence sürerken, Avrupa Birli i demokratikleflme yolunda olumlu ad mlar var söylemiyle zulme perde olmufltur. F tiplerini isteyen, finanse eden de Avrupa Birli i'ydi Aral k katliam n onaylayan da Avrupa Birli i'ydi. Güya demokratikleflmeyi zorlayan Avrupa Birli- i; faflizmin pekifltirilerek sürmesini destekleyendir. 17 Aral k'ta müzakere tarihi yle bu oyun sürdürülecektir. flte bu nedenlerle, Aral k katliam n unutmad m - z ve unutmayaca m z göstermek, AKP hükümetinin demokratikleflme masal yla ç - kard faflist Ceza nfaz Yasas 'n protesto etmek, yaflad - m z tüm bu katliam ve bask larda birinci dereceden sorumlulu- u olan Avrupa Birli i'nin demokrasi riyakarl n protesto etmek için; bulundu umuz tüm hapishanelerde 13 Aral k'tan itibaren 20 Aral k'a kadar açl k grevindeyiz. 12 Aral k DHKP-C, TKP-ML T KKO, TDP, HDÖ, T KB Davalar ndan tutsaklar ad na: Ercan Kartal, Bayram Kama, M. Aytunç Altay, Tuncay Kurtbafl, Aysel Güldo an

20 20 TAYAD Hapishaneler Raporu: Tecrit 5. Y l nda Artarak Devam Ediyor Geçen say m zda TAYAD l Ailelerin, Ekim-Kas m aylar raporunu aç klad n duyurmufl ve raporun içeri ine iliflkin k saca bilgi vermifltik. Rapordan tecrit uygulamalar, hak ihlalleri örneklerinden bir bölümü yay nl yoruz. Tecrit içinde tecrit: tek kiflilik hücreler F tipi hapishaneler aç lmadan önce; nsan yaln zca mezarda yaln z kalabilir, Tecrit iflkenceli ölümdür! diyerek, yaflanacaklar anlatm flt k. Daha birkaç hafta önce tecritin yaratt psikolojik sorunlar bir insan n daha ölümüne neden oldu. Tekirda 2 No lu F Tipi Hapishanesi nde Sezai Karakufl intihar etti. Sezai Karakufl ne ilkti ne de tecrit sürdükçe son olacak. Bundan önceki intiharlarda oldu u gibi tek kiflilik hücreye konulan Sezai Karakufl un yaflam na son veren de devletin uygulad tecrit politikas d r. Y llarca iki-üç kiflilik hücrelerde tutulanlar n fiziki, ruhsal sa l ciddi tehdit alt ndad r. Tek kiflilik hücrelerde ise bu tehdit katmerlidir. Tek kiflilik hücre tecrit içinde tecrittir. Kand ra F Tipi Hapishanesi nde 51 kifli tek kiflilik hücrelerde tutulmaktad r. Edirne de Ali Osman Köse, Ercan Kartal ve Hac Demir, Kand ra da Ümit lter, Tekirda da Nurettin Erenler ve Sincan da Hüseyin Özarslan y llard r tek kiflilik hücrelerde tutulmaktad r. Bakanl n özel talimat yla denilerek, y llard r tek tutulan; dahas baflka hücrelerdeki arkadafllar yla iletiflimlerini engellemek amac yla etraflar ndaki hücreler dahi boflalt lan bu insanlar tecrit koflullar nda ikinci bir tecrite tabii tutulmaktad r. Devlet bilinçli olarak bu konuda bir statü yaratma çabas ndad r. Kald ki, Ali Osman Köse ve Hac Demir in ciddi sa l k sorunlar bilinmektedir. Bilerek ölüme terkedilmektedirler. flkence, dayak, sald r ve ihlaller Kand ra 1 No lu F Tipi: 24 Eylül akflam tekli hücrede kalan Özcan KEKEÇ in hücresine kar maskeli, silahl askerler arama bahanesiyle girmifltir. Daha çok tekli hücrelerde eroin ar yoruz bahanesiyle bask n yap lm flt r. Tüm tutuklular bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmufltur. Ekim ay içerisinde ise biri adli, biri slamc iki tutuklu idari personelce dövülmüfltür. Merdiven alt diye tabir edilen, Baflgardiyanl k Odas nda yaflanan bu iki sald r da da tutuklular; Burada her fley bizden sorulur denilerek, küfür ve hakaretler eflli inde tartaklan p, dövülmüfltür. Tekirda 1 No lu F Tipi; Eylül ay sonunda hastaneye götürülürken askerin sald r s na u ray p, dövülen Serdar KARAÇE- LIK in suç duyurusuna bir ay sonra cevap verildi. Savc l n bir ay sonra rapor istemesi, ildeki doktorlar n stanbul a sevki ve halen bu sevkin yap lmamas ; aç kça olay n kapat lmaya çal fl ld n göstermektedir. Savunma hakk na yönelik sald r lar Tekirda 1 No lu F Tipi Hapishanesi; Do an ÇELIK, 19 Kas m da Istanbul ACM deki duruflmas na, Celp gelmedi denilerek götürülmemifltir. Gebze Hapishanesi; 1 Nisan davas ndan tutuklu olanlara mahkemece aç lan dosyay tutsaklara verilmek üzere idareye b rakan Av. Taylan Tanay bir hafta sonra gitti inde hala tutuklulara verilmedi ini ö rendi. Patlay c yap m na iliflkin belgeler getiriyorsun, yasal ifllem yapt raca z denilerek tehdit edildi. tirazlar n ard ndan, dosyadaki tüm evraklar n alt nda, mahkemeye ait evrak oldu unu belgeleyen mühür ve numaralar bulunmas na karfl n dosyadan bir bölüm ç kar larak tutuklulara verildi. Ayr ca avukat Tanay a da yard m yatakl k davas aç ld. Ulucanlar Hapishanesi: Tutuklular n avukatlar na göndermek istedi i mektuplar okunarak, savunma hakk ihlal ediliyor ve bu mektup avukata gönderilemez denilerek iade ediliyor. Avukat yla müvekkil aras ndaki yaz flmalar n yasalarla dahi dokunulmazl burada geçersiz. Haberleflme ve mektup yasa Ulucanlar Hapishanesi: Tutuklular n yazm fl oldu u, 10 mektuba imha karar verilmiflti. Tutsaklar n nfaz Hakimli i ne yapt itiraz reddedildi. Edirne F Tipi: K r klar F Tipi nde Ölüm Orucunda olan M. nan Ifl k n Veysel fiahin e gönderdi i mektup, idare taraf ndan Açl k grevini övücü sözler bulundu u gerekçesiyle sak ncal diye verilmemifltir. Tekirda 1 No lu F Tipi: Ekmek ve Adalet Dergisi nin 128. ve 129. say lar toplat ld denilerek verilmedi. Toplatma karar - n n gösterilmesi talebine ise cevap verilmedi. Cumhuriyet, Birgün, Evrensel Gazetelerinin ekleri, kitap statüsünde say larak verilmemektedir. Sabah verilmesi gereken gazeteler ço u zaman koridorlarda bekletilerek ö leden sonra veriliyor. Mektuplar ise günlerce idarede bekletildikleri için oldukça geç veriliyor. Benzeri uygu-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı