II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı"

Transkript

1 II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA

2 COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011

3 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri 2. COSO YaklaĢımı 3. Ġç Kontrol ile Ġlgili Yanılgılar ve Gerçekler 4. KPMG Metodolojisi ve COSO ĠliĢkisi 5. Genel Değerlendirme ve Sonuç

4 BTYD Ġç Kontrol Modelleri

5 Ġç Kontrol Nedir? Ġç kontrol Tanımı: Bir kurumun yönetim kurulu, üst düzey yönetimi ve tüm çalıģanları tarafından yönlendirilen ve gerçekleģtirilen, aģağıdaki temel konularda hedeflerin baģarılması açısından makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıģ bir süreçtir. 1. ĠĢlemlerin etkinliği ve verimliliği 2. Mali raporlama sisteminin güvenilirliği 3. Mevzuata uyum

6 Ġç kontroller farklı kurum iģ süreç seviyelerine uygulanabilirler.detayların derecesi asıl olarak kontrol edilecek süreçlerin güvenilirliğine bağlıdır. Kurum organizasyonunun farklı seviyeleri üzerinde üç farklı iç kontrol seviyesi tanımlanabilir Ġç kontroller kurumsal süreçlerin gerekli elemanları olup günü gününe iģlere uygulanmaları gerekir. Farklı kontrol hedefleri iç kontroller tarafından belirlenebilir mesela bilgilerin doğruluğu, bireysel iģlemlerin varlığı, iģlemlerin değerlemesi ve tamamlanması vs. Ġç kontrollerin bütünleģtirici bağlantısının risk yönetimi sisteminin azaltma stratejisinin içine uygulanması Kurumsal Seviyedeki Kontroller Kontrollerin Görüntülenmesi Kurumun tamamının monitör ve kontrol edilebilmesi için kurumsal seviyedeki kontroller standartları oluģtururlar. ĠĢ süreçlerini bir bütün olarak uygunluğunun sağlayan kontrollerin görüntülenmesi Süreç Seviyesindeki Kontroller KiĢisel iģ operasyonlarını/iģlemlerini monitör edecek süreç seviyesi kontrolleri

7 Ġç Kontrol Nedir? Ġç Kontrol bir süreçtir Süreç Ġç Kontrol kiģilere bağımlıdır Ġç Kontrol makul güvence sağlar Hedefler Ġç Kontrol Makul Güvence Ġç Kontrol hedeflere ulaģmaya yöneliktir KiĢiler

8 Ġç Kontrolün Faydaları Nelerdir? 1. ĠĢlemlerin etkinliği ve verimliliği StandartlaĢmıĢ süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar. Kurumun rekabet gücünü artırır.

9 Ġç Kontrolün Faydaları Nelerdir? 2. Mali raporlama sisteminin güvenilirliği Yönetimin karar alma sürecinde kullandığı verilerin doğruluğunu artırır. Yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur. Kurumun denetiminde denetçilere kanıt, yönetim kuruluna güvence sağlar.

10 DEPARTMAN 1 DEPARTMAN 2 SÜREÇ 2 SÜREÇ 1 Ġç Kontrol Modelleri Nelerdir? Kavramsal çerçeve konusunda dünyada farklı yaklaģımlar bulunmaktadır: Committee of Sponsoring ĠZLEME BĠLGĠ & ĠLETĠġĠM Organizations KONTROL FAALĠYETLERĠ RISK ANALĠZĠ ( COSO )ERM Her Majesty s ( HM ) Ġngiltere-Hazine KONTROL ORTAMI Turnbull/ Flint Ġngiltere Avustralya/ Yeni Zelanda ( AS/ NZ ) Risk Yönetimi Standardı 4360 ISO Standartları COBiT

11 2. COSO YaklaĢımı 2. COSO YaklaĢımı

12 COSO Nedir? COSO-Committee of Sponsoring Organisations (Destekleyici Kurumlar Komitesi) ĠĢ etiği, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla mali raporlamaların kalitesini artırmaya yönelik çalıģmalar yapan gönüllü bir organizasyondur.

13 COSO - Temsil Edilen Kurumlar Committee of Sponsoring Organisations (COSO) 1. Ġç Denetim Enstitüsü (IIA) 2. Amerika Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) 3. Amerika Muhasebe Kurumu (AAA) 4. Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA) 5. Finans Yöneticileri Enstitüsü (FEI)

14 DEPARTMAN 1 DEPARTMAN 2 SÜREÇ 2 SÜREÇ 1 COSO BileĢenleri COSO nun 5 alt bileģeni vardır. 1. Kontrol Ortamı 2. Risk Analizi 3. Kontrol Faaliyetleri ĠZLEME BĠLGĠ & ĠLETĠġĠM KONTROL FAALĠYETLERĠ 4. Bilgi ve ĠletiĢim 5. Ġzleme RISK ANALĠZĠ KONTROL ORTAMI

15 DEPARTMAN 1 DEPARTMAN 2 SÜREÇ 1 SÜREÇ 2 COSO BileĢenleri Kontrol Faaliyetleri Yönetimin çalıģmalarının politika ve prosedürlere göre yürütüldüğünün analizi Onaylama, yetki ve sorumluluk dağılımı, performans yönetimi, görevler ayrılığı vb konularda inceleme Ġzleme Ġç kontrol sistemlerinin zaman içindeki performansını izlemek Birlikte ve ayrı ayrı değerlemeler yapmak Yönetim ve gözetim faaliyetlerini değerlendirmek Ġç denetim faaliyetleri Bilgi ve ĠletiĢim Bilginin tam eksiksiz ve zamanında doğru kiģilerle paylaģılması Ġçerden ve dıģarıdan gelen bilgilere uygun ortamda doğru kiģilerin eriģimi Bilgi akıģının yönetim ihtiyaçlarına uygun olması ve hızlı iletiģim sağlaması ĠZLEME Kontrol Ortamı Ġç kontrol faaliyetlerinde çalıģanların farkındalığı Ġç kontrol ortamında yetki sorumluluklar, etik değerler Ġç kontrol ile iliģkili tüm unsurların konsolide olarak değerlendirilmesi BĠLGĠ & ĠLETĠġĠM KONTROL FAALĠYETLERĠ RĠSK ANALĠZĠ KONTROL ORTAMI Risk Analizi Risk analizi ile iģletmenin faaliyetleriyle iliģkili risklerinin değerlendirmesi yapılarak hedeflere ulaģmaya engel bir durum olup olmadığı incelenir

16 3. Ġç Kontrol ile Ġlgili Yanılgılar ve Gerçekler

17 Ġç Kontrol - Ne Yapmaz? Yönetime, hedeflerin baģarılacağına dair güvence vermez. Sadece ne ölçüde baģarılabileceği konusunda makul derecede güvence sağlar. Mali raporlama ve uygunluk hedefleriyle ilgili olarak tam değil, makul düzeyde güvence sağlar.

18 Ġç Kontrol- Neden Tam Güvence Değildir? 1. Önyargılar 2. Kopukluklar 3. Yönetimin aģırı talepleri 4. ĠĢbirlikleri 5. Fayda-Maliyet karģılaģtırması

19 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 1: Ġç Kontrol, yazılı prosedürlerle baģlar. Gerçek 1: Ġç kontrol, güçlü bir iç kontrol ortamıyla baģlar.

20 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 2: Yönetim iç kontrolü iç denetçiler tarafından yapılması gereken bir iģ olarak kabul eder. Gerçek 2: Yönetim iç kontrol sisteminin sahibidir.

21 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 3: Ġç kontrol sadece mali bir konudur. Gerçek 3: Ġç kontrol kurumun tüm fonksiyonlarını kapsamakta ve her alanını ilgilendirmektedir.

22 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 4: Ġç kontrol bürokrasi yaratır ve çalıģanları oyalar. Gerçek 4: Ġç kontrol, süreçlere ilave yapılan iģler olarak düģünülmemeli, süreçlerin bir parçası olarak tasarlanmalıdır.

23 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 5: Küçülme ve yetkilendirme nedeniyle kontrollerin bir kısmından vazgeçmeliyiz. Gerçek 5: Küçülme ve yetkilendirme nedeniyle farklı kontrollere ihtiyaç duymalıyız.

24 Ġç Kontrol - Yanılgılar ve Gerçekler Yanılgı 6: Ġç kontrol yeterince kuvvetli ise yolsuzluk olmayacağından ve mali tablolar doğru olduğundan emin olabiliriz. Gerçek 6: Ġç kontrol makul ancak kesin olmayan güvence verir.

25 4. KPMG Metodolojisi ve COSO ĠliĢkisi

26 DEPARTMAN 1 DEPARTMAN 2 SÜREÇ 2 SÜREÇ 1 Ġç Kontrol Kavramsal Çerçeve Seçenekleri Kavramsal çerçeve konusunda dünyada farklı yaklaģımlar bulunmaktadır: Committee of Sponsoring Organizations ( COSO )ERM Her Majesty s ( HM ) Ġngiltere-Hazine ĠZLEME BĠLGĠ & ĠLETĠġĠM KONTROL FAALĠYETLERĠ RISK ANALĠZĠ KONTROL ORTAMI Turnbull/ Flint Ġngiltere Avustralya/ Yeni Zelanda ( AS/ NZ ) Risk Yönetimi Standardı 4360 ISO Standartları COBiT

27 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Risk kategorilerinin Kurum un stratejik baģarı faktörleri ile geliģtirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi Risk kategorilerinin öncelikli hale getirilmesi Grup boyunca ortak bir dil ve tanımlar oluģturulması Risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması Meydana gelme olasılığı ve muhtemel etkisini belirleme Risk modelleme, senaryo ve hassasiyet analizleri Anahtar risk göstergelerini kullanarak risklerin izlenmesine devam edilmesi KPMG Risk ve İç Kontrol Çerçevesi DEĞERLENDĠRME& ÖLÇME STRATEJĠ RĠSK TANIMLAMA & SĠSTEMATĠK HALE GETĠRME RAPORLAMA AZALTMA Yöntem ve yapıları raporlama Ġçerik, biçim raporlama Planlama ve Kontrolde bütünlük sağlama Münferit azaltma ölçümleri Risklerin kabulünün/kapsamının küçültülmesi Risk/geri dönüģ oranlarının stratejik kararları desteklemesi Görevlerin, yeterliliklerin ve sorumlulukların belirlenmesi Yapısal kavram belirlemek Savunmanın Üç Hattı Risk-Üstlenici/Azaltma- Üstlenici ERM süreci ve çerçevesinde iç denetim oluģturma ORGANĠZASYON ĠÇ KONTROLLER Ġç yönergeleri ve kontrolleri belirleme Ġç süreç kontrollerini azaltma stratejisi ile birleģtirmek BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEMĠ ERM Bilgi Teknolojileri sisteminin gereksinimlerini belirleme ERM Bilgi Teknolojileri Sistemi seçimi ve yürütülmesi

28 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol KPMG nin risk yönetimi alanında uyguladığı kavramsal çerçeve; üç aģamalı olgunluk modeline dayalı olan bir yaklaģım içermektedir.

29 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Kurumunuza uygun olan risk olgunluk düzeyinin belirlenmesi gereklidir

30 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Catastrophic Major Moderate Minor Insignificant Önemli Riskler 4 1. Stratejik öncelikler 2. ĠĢ Modeli 3. Kurumsal Yapı Faktörler Risk YönetiĢim Risk Analizi KPMG ERM Kavramsal Çerçevesi Tanımlar Risk konusunda strateji geliģtirmek ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla iyileģtirme, destekleme ve entegrasyonu sağlamaya yönelik yaklaģım oluģturmak Kurum genelinde tüm risklerin tanımlanması, analizi ve gruplandırmasını yapmak Remote Unlikely Possible Likely Almost certain Olasılık Risk Ölçümü ve Gruplandırması Ölçüm kriterleri ve buna iliģkin süreçleri oluģturmak, sürekliliği sağlamak için analiz yapmak ve KPI belirlemek Kapsam OluĢturma Kapsam OluĢturma Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklerin Risk Ġzleme ve Raporlama Risk & Kontrol Optimizasyonu Risk yönetimi alanındaki güçlü ve zayıf noktaları belirleyerek raporlamak ve güvence hizmeti sunmak amacıyla sürekli izleme yapmak Risk ve kontrollerle ilgili bilgilere dayanarak performansı geliģtirmek belirlenmesi Süreç OluĢturma Kurumsal hedeflere ulaģmada sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla dinamik risk yönetimi kavramsal çerçevesinin ve süreçlerinin oluģturulması Süreç OluĢturma Örnek

31 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol rophic Major derate Minor nificant Önemli Riskler 4 1. Stratejik öncelikler 2. ĠĢ Modeli 3. Kurumsal Yapı Faktörler Risk YönetiĢim Risk Analizi KPMG ERM Kavramsal Tanımlar Çerçevesi Risk konusunda strateji geliģtirmek ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla iyileģtirme, destekleme ve entegrasyonu sağlamaya yönelik yaklaģım oluģturmak Kurum genelinde tüm risklerin tanımlanması, analizi ve gruplandırmasını yapmak Remote Unlikely Possible Likely Almost certain Olasılık Risk Ölçümü ve Gruplandırması Ölçüm kriterleri ve buna iliģkin süreçleri oluģturmak, sürekliliği sağlamak için analiz yapmak ve KPI belirlemek Kapsam OluĢturma Kapsam OluĢturma Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklerin Risk Ġzleme ve Raporlama Risk & Kontrol Optimizasyonu Risk yönetimi alanındaki güçlü ve zayıf noktaları belirleyerek raporlamak ve güvence hizmeti sunmak amacıyla sürekli izleme yapmak Risk ve kontrollerle ilgili bilgilere dayanarak performansı geliģtirmek belirlenmesi Süreç OluĢturma Kurumsal hedeflere ulaģmada sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla dinamik risk yönetimi kavramsal çerçevesinin ve süreçlerinin oluģturulması Süreç OluĢturma Örnek

32 KPMG Metodolojisi-Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Risk bilgisini sunma, izleme ve kontrol etme konusunda geliģtirilen çok çeģitli araçlar geliģtirilmiģtir.

33 5. Genel Değerlendirme ve Sonuç

34 Genel Değerlendirme ve Sonuç COSO YaklaĢımı Çerçevesinde Ġç Kontrol Faaliyetleri 1 ĠĢlemlerin etkinliği ve verimliliği En iyi uygulamaları ve sektörel gereklilikleri dikkate alarak iģlemlerin operasyonel verimliliğini sağlamak RĠSK 2 3 Finansal Raporlama sisteminin güvenilirliği Mali açıdan kurumun verilerinin güvenilirliğini sağlamak ve kamuoyu nezdinde hesap verebilir olmak Mevzuat uyum Yasal düzenlemelere ve ilgili politika prosedürlere uygun faaliyetlerin yürütülmesine makul güvence sağlamak

35 TeĢekkür ederiz... Sezer BozkuĢ KAHYAOĞLU CIA, CFE, CFSA, SMMM Kıdemli Müdür 1456 sokak Punta ĠĢ Merkezi No:10/1 Alsancak ĠZMĠR Tel: (90) Fax: (90) Web site:

36 2011 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk Ģirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıģtır. Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kiģinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karģın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüģü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir Ġsviçre kuruluģudur. KPMG bağımsız Ģirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müģterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir baģka üye firmayı üçüncü Ģahıslar ile karģı karģıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

37 BTYD 2011

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi Sinem Cantürk Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı KPMG 6 Haziran 2012 İçerik 1. İç Kontrol Ortamı 1.1 Genel Bakış 1.2 COSO İç Kontrol Modeli 1.3 Kurumsal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir ETİK ġebnem ERGÜL Etik Değerler Kurumsal perspektiften bakıldığında, temel değerlerlerden yola çıkarak oluģturulan görev ve prensipler uyarınca ne Ģekilde davranmamız ya da karar almamız gerektiğini belirten

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı