4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;"

Transkript

1 İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma ) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınması üzerine Evrensel bir Uzlaşma için Yasal Bağlayıcılığı olmayan belgenin ilkelerini ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisini (Johannesburg) hatırlayarak; 2) Birleşmiş Milletler sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca; kendi çevre ve kalkınma politikaları çerçevesinde devletlerin kendi kaynaklarını kullanma haklarını, yetki ve kontrolleri dahilinde yürüttükleri faaliyetlerin kendi ulusal yetki sınırı dışında kalan diğer devlet ve bölgelerin çevrelerine zarar vermeyeceklerine dair yükümlülüklerini ve son olarak Çevre ve Kalkınma Rio Sözleşmesinin 7. maddesi gereğince ülkelerin ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklarının belirtildiği Çevre ve Kalkınma Rio Sözleşmesine olan taahhütlerini kabul ederek; 3) Genel Kurulun tüm orman türleri üzerine 1 Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşmayı kabul ettiği 17 Aralık 2007 tarihli ve 62/98 sayılı Kararını hatırlayarak; 4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; 5) Dokuzuncu oturumun olağanüstü toplantısında, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunun, sürdürülebilir orman yönetimi uygulama araçları konusunda aldığı kararı hatırlayarak; 6) Forumun 9. Oturum olağanüstü toplantısında yer alan: sürdürülebilir orman yönetimi uygulamasını, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasını ve küresel hedeflerin başarılmasını ve ayrıca fonlara erişimin geliştirilmesini, 1 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ndan (UNCED[1]) sonraki süreçte yasal bağlayıcılı olan küresel bir ormancılık anlaşmasının benimsenmesi adına önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bu süreç zarfında, ormancılıkla ilgili eylem önerileri geliştirilmiş ve Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF[2]) ile eylem önerilerine politik destek sağlanmaya çalışılmıştır yılında düzenlenen UNFF in Yedinci Oturumuna katılan tüm ülke temsilcileri Yasal Bağlayıcı Olmayan bir Anlaşma yı (NLBI[3]) benimsemişlerdir. UNFF, 2015 yılında sözkonusu anlaşmanın yasal bağlayıcılığı olan anlaşma haline getirmeyi amaçlamaktadır.

2 güçlendirilmesini ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulmasını desteklemek için tüm kaynakları seferber etme stratejileri üzerine teklif sunma amacıyla açık uçlu hükümetlerarası geçici süreli uzman grup oluşturma kararlarını hatırlayarak; 7) Cancun, Meksika da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı ve Japonya da gerçekleşen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 10. Taraflar Konferansı sonuçlarını hatırlayarak; 8) Tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin değerlendirme koşullarını, Çok Yıllık Çalışma Programını ( ) ve 9. Oturumun İnsanlar için Ormanlar, geçim kaynakları ve yoksulluğun yok edilmesi kapsamlı temasını hatırlayarak; 9) Forumun 8. Oturumunda Değişen Çevrede Ormanlar üzerine alınan kararda; tüm orman türleri ve orman dışı alanlardaki ağaçlardan sağlanan geniş çaplı mal ve hizmetlerin önemi konusunda farkındalık sağlayacak çalışmaları ve uygulama faaliyetlerini içeren mevcut bilginin ve ormanın sağladığı bu tür değerleri pazara yansıtma yollarının 2 Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleriyle işbirliği içerisinde Sekreterya tarafından sentezlenmesi ve son olarak Ormancılık ve Ekonomik Kalkınma teması kapsamında elde edilen sonucun Forumun 10. Oturumunda sunma teklifini hatırlayarak; 10) Yoksulluğun ortadan kaldırılması, ormansızlaşmanın azaltılması, orman biyolojik çeşitliliğinin korunması, arazi ve kaynak bozulmasının önüne geçilmesi, gıda güvenliğinin geliştirilmesi, temiz içme suyu tedarik edilmesi, verimli tarım arazileri ve alternatif sürdürülebilir enerji kaynakları ve artırılmış enerji verimliliği gibi düşük maliyetli enerji elde edilmesi gibi birçok konuda önemli bir araç olan ormanların sürdürülebilir yönetiminin; sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak; 11) Ormandan elde edilen mal ve hizmetlerin sürdürülebilir üretiminde, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında, sürdürülebilir geçim kaynakları ve Milenyum Kalkınma Hedefleri dahil uluslararası kalkınma hedeflerinin başarılmasında ormanların ve sürdürülebilir orman yönetiminin sağladığı ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar hakkında kamuda farkındalığın 2 (Collaborative Partnership on Forests): uluslararası 14 kuruluş ve sekreterya arasında oluşturulmuş gönüllü bir düzenlemedir. Misyonu; tüm orman türlerinin yönetimi, korunması ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek ve bu amaçla uzun vadeli siyasi taahhüttü güçlendirmektir.

3 artırılması gerektiğini belirterek ve sürdürülebilir orman yönetimi çalışmalarında, geçimini ormandan sağlayan insanların ve yerli halkın menfaatinin farkına vararak; 12) Afrika nın, az gelişmiş ülkelerin, orman varlığı az olan ülkelerin, orman bakımından zengin olan ülkelerin, orman varlığı yüksek ormansızlaşma oranı düşük olan ülkelerin, ortalama orman varlığına sahip ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin ve hassas orman ekosistemlerine sahip ülkelerin özel durumlarını ve ihtiyaçlarını hesaba katarak; 13) Özellikle kurak alanlardaki ormanlarda ve kurak ve yarı- kurak alanlardaki çölleşme ve arazi bozulmasının, ormansızlaşmaya yol açan en önemli faktörlerden biri olduğunun ve sürdürülebilir orman yönetimi ve küresel kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi için bu sorunların ele alınmasının zaruri olduğunun farkında olarak; 14) Programlarında ve faaliyetlerinde bütün orman türlerinin ihtiyaçlarını ele almak için yeni ve ortaya çıkmakta olan finansal mekanizmalara ve girişimlere duyulan ihtiyacın farkına vararak; 15) Tüm orman türleri üzerinde yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın ve çok yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak için üyeleri arasında işbirliğinin artırılmasında Ormancılık İşbirliği Ortaklığının sergilediği önemli rolün farkında olarak; 16) Ülkelerin, bölgelerin ve kuruluşların öncülüğünde başlatılan bölgesel ve alt- bölgesel ormancılık diyaloğunun ve orman işbirliğinin öneminin farkında olarak; Madde 5: İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Forum; üye devletlerden, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden ve diğer ilgili paydaşlardan aşağıdaki hususların yerine getirmelerini istemektedir: 1) Ekonomik kalkınması sürdürülebilir orman yönetimine bağlı gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun ortadan kaldırılmasında ormanların rolünü artırmak amacıyla gerekli tedbirleri almak; 2) Orman kanununu güçlendirmek için gerekli politik ortamı araştırmak, oluşturmak ve geliştirmek; sürdürülebilir orman yönetimine uzun vadeli yatırım ve finansman bulmak; arazi kullanım hakkı güvenliğine açıklık getirmek ve bu hakları

4 güçlendirmek; geçimini doğrudan ormanlardan sağlayan yerel halk ve yerel toplumların eşit ve adil bir şekilde faydalanmalarını sağlamak; 3) Gerektiğinde, yerli halkın, yerel toplumların, geçimi ormana bağlı insanların ve özellikle kadın ve gençlerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili ormanları sürdürülebilir yönetmelerine ve ormandan faydalanmalarına olanak sağlayacak birtakım tedbirler alarak orman kullanımına izin vermek; 4) Eğitim, farklı eğitim ağları ve dernekleri aracılığıyla, ormanların sağladığı çeşitli değerleri devam ettirmek ve bunlardan faydalanmak için sürdürülebilir orman yönetimini uygulamak adına gelişmekte olan ülkelerdeki yerli halk ve yerel toplumlar içerisinde kapasite gelişimini kolaylaştırmak; 5) Ormana dayalı toplumların tam katılımlarıyla orman peyzaj restorasyonu ve sürdürülebilir orman yönetimini destekleyen diğer yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak için Küresel Orman Peyzajı Restorasyon Ortaklığının çalışmalarına katkıda bulunmak; 6) Özellikle kadın ve gençlerin katılımına özel bir vurgu yapılarak yerli halkın, yerel toplumların ve insanların deneyimlerinin karar verme süreçlerine dahil edilmesini sağlayarak, orman dışı alanlardaki ağaçlar da dahil ormanlarla ilgili karar-verme süreçlerinde katılımcı mekanizmaların gelişimini artırmak; 7) Kırsal nüfus, kent nüfusu ve tarımsal üretim için ormanlardan su tedariki ve kaliteli su sağlama çabalarını artırmak; 8) Medyadan faydalanarak ve 2011 Uluslararası Orman Yılını fırsat bilerek, orman eğitimini ilköğretim müfredatına dahil etmek; 9) Sürdürülebilir orman yönetiminde yerel girişimcileri, küçük ve orta ölçekli ormana dayalı girişimleri ve benzer kuruluşların sayısını artırmak, ayrıca orman işçisinin sağlık ve güvenliğini ele almak için etkin ortamları güçlendirmek; 10) Veri toplama kapasitesini güçlendirmek ve kullanıcının hızlı erişimi ve kolay kullanabilmesi için veri tabanını sürekli güncellemek; 11) Yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunu ele almak için, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmayı, ulusal orman programlarını ve orman finansman stratejilerini, ulusal kalkınma stratejilerine ve diğer sektörler arası koordinasyon mekanizmalarına entegre etmek;

5 12) İnsan odaklı bir yaklaşım için, özellikle entegre edilmiş kırsal kalkınma programlarına ve toplum eğilimli sürdürülebilir orman yönetimi faaliyetlerine tüm kaynaklardan finansman seferber etmek; 13) 2013 yılında gerçekleşecek Forumun 10. Oturumda yapılacak tema tartışmasını zenginleştirmek adına; orman ekosistemlerinin ve orman dışındaki ağaçların değerini tam olarak yansıtabilmek için orman değerlendirme metodolojileriyle ilgili bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlayacak faaliyet ve mekanizmalar üzerinde düşünmek; 14) Forum: a) Talepleri doğrultusunda ve gerektiğinde Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini, farklı sektörlerle işbirliğini güçlendirmek amacıyla iletişim ve yönetim becerilerini geliştirmeleri konusunda ulusal hükümetlere, yerel hükümetlere ve toplum kuruluşlarına yardımcı olmaya davet eder; b) Orman değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesinin kolaylaştırılması, ormanların ve orman dışındaki ağaçların ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları ve kırılgan ekosistemlerin korunmasına olan katkıları ve üye devletler tarafından kolayca kullanılabilecek raporlama biçiminin uyumlu hale getirilmesi ile ilgili bilgilerin Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleri tarafından analiz edilmesini ister. Ayrıca Forumun 10. Oturumunda Ormanlar ve Kalkınma teması kapsamında yukarıda bahsi geçen bilginin sentezlenmesi amacıyla analiz edilmesini istemektedir. Madde 3: Tüm orman türleri ve ormancılık üzerine dört küresel hedefin başarılmasına yönelik yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi 1) 10. oturum için Forum; tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması ve ormancılıkta dört küresel hedefin doğru bir şekilde raporlanmasının gönüllü ulusal bir raporlama tarafından yapılmasına karar verir. Bu bağlamda, Sekretaryadan Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin danışmanlığında daha uygun bir raporlama geliştirmesini ister; 2) Üye Devletleri ve Ormancılık İşbirliği Üyelerini; tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasında ek pilot projelere başlatmaları ve bu tür projeleri desteklemeleri çağrısında bulunur. Ayrıca, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve üye devletleri; Gana, Nikaragua, Liberya ve Filipinler deki mevcut pilot projelere desteklerini sürdürmeye davet eder;

6 3) Bağış yapan ülkeleri destekler ve diğer ülkeleri de bağış yapmaları konusunda teşvik eder. Ulusal Orman Programı sayesinde, Forum Sekretaryasının istenildiğinde gönüllü ulusal raporlar hazırlanmasına etkili biçimde yardımcı olmasını sağlamak için, Forum Vakıf Fonuna gönüllü finansal destek sağlaması konusunda Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini destekler; 4) Küresel orman kaynakları değerlendirme programı ile, hazırlamış olduğu dünya ormanlarının durum raporuna, tüm orman türleri ve dört küresel hedef üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın unsurlarını nasıl daha fazla dahil edebileceği hususunda FAO yu düşünmeye davet eder; Madde 4: Bölgesel İşbirliği Forum: 1. Bölgesel ve alt bölgesel kurumları; tüm orman türleri ve ormancılıktaki dört küresel hedef üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulamasına sağladıkları katkılarını artırmaya davet eder; 2. Ayrıca büyük gruplar ve diğer orman paydaşları ile bölgesel ve alt bölgesel kurumların; geniş teması kapsamında tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulaması ve ormancılıkta dört küresel hedefin başarılması için gösterdikleri çabaları bölgesel bakış açılarını, yaklaşımları ve deneyimleri paylaşarak, 10. oturumunda Foruma sunmalarını ister; 3. Orman varlığı bakımından fakir ülkelerde NEPAD (Afrika nın Kalkınması için Yeni Ortaklık) Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Tahran Süreci Girişimleri gibi bölgesel ve alt bölgesel gelişmelerle bağlantılı olarak sürdürülebilir orman yönetiminde üçlü işbirliği dahil Güney-Güney işbirliği kadar Kuzey-Güney işbirliğini teşvik etmede sekretaryayı ve diğer Ormancılık İşbirliği üyelerini daha fazla strateji geliştirmeye davet eder. Madde 6: Uluslararası Ormancılık Yılı Forum: 1. Ormanların çok yönlü faydalarının, dünyadaki ormanların çoğunun maruz kaldığı tehlikelerin ve ormanlara bağlı yaşayan insanların farkındalığını artırmada ve finansman ve kaynak seferberliği stratejilerinin yanı sıra uygulama yollarındaki ve

7 gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferinde uluslararası işbirliğini teşvik yolu dahil, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasındaki eksikliği ve bunun dört küresel hedefin başarısını yönlendirmek için politik isteği güçlendirmede 2011 Uluslararası Ormancılık Yılı ndan faydalanmaları konusunda üye devletleri, bölgesel ve uluslararası kurumları teşvik eder; 2. Yerel ve ulusal düzeylerde Uluslararası Orman Yılı (2011) ile ilgili etkinlik ve girişimleri koordine ve teşvikte ulusal koordine komitelerini kurmak ya da odak noktaları belirlemek için üye devletlere çağrısını yeniler ve uygun etkinliklerini bu yılla ilişkilendirmeleri için üye devletler, uluslararası kurumlar ve büyük gruplar arasında gönüllü ortaklığı destekler; 3. Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliğinin artırılması ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarıyla ilgili başarı ve mücadele hikâyelerini kitlelere yaymaları için üye devletleri destekler; 4. Birleşmiş Milletler sistem kuruluşları, fonları ve programları, fonksiyonel komisyonlar ve bölge komisyonları da dahil Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm birimlerini Uluslararası Ormancılık Yılı 2011 kutlamaları için tasarlanmış etkinliklere katılmak, katkıda bulunmak ve tam destek vermeleri konusunda cesaretlendirir; 5. Ormanların sürdürülebilir kalkınmaya olan önemli katkılarını, uluslararası düzeyde kararlaştırılmış kalkınma hedeflerinin başarılmasında ormanların rolününü ve bu bağlamda şimdiki ve gelecek nesillerin yararı için tüm orman türlerinin sürdürülebilir yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini kamuya duyurmak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konseye (ECOSOC) ve bu konsey aracılığıyla da Genel Kurula Uluslararası Orman Günü belirlemeleri önerisinde bulunur; 6. Ormancılık İşbirliği Ortaklığının; bireylere, toplumlara, üye devletlere ve uluslararası kurumlara; ormanların sağladığı çok yönlü faydaların ve orman ekosistem işlevlerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu bağlamda ormanların sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini tam olarak kavramaları hususunda yardımcı olmasını ister.

8 Madde 10: Artan işbirliği Forum: 1. Forumdaki yükümlülüklerini ve tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması konusundaki sorumluluklarını sürdürmelerini sağlamak adına üye devletleri, büyük grup girişimlerine destek vermeye davet eder; 2. Sürdürülebilir kalkınmanın konuşulduğu ilgili uluslararası ve bölgesel toplantılarda, Genel Sekretaryadan; ormanlar ve orman dışı alanlardaki ağaç ilişkisini ve Milenyum Kalkınma Hedefleri de dahil uluslararası düzeyde uzlaşılmış kalkınma hedeflerini ele almasını ister. 3. Gelişmekte olan ülkelerden uzmanların katılımını sağlayan küresel orman uzmanları panelleri gibi uygun yöntemler aracılığıyla, Ormancılık İşbirliği Ortaklığını, forumun gelecek oturum temalarına uygun bilimsel veri sağlamaya davet eder (CPF); 4. Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların çok yönlü değerleri üzerine kapsamlı bir yaklaşım adına işbirliğini artırmak için BM Ormancılık Forumu (UNFF) sekretaryasından, olmasını ister; Rio Sözleşmeleri sekretaryasıyla daha fazla işbirliği içinde 5. Ormanlar konusundaki bütünlüğü ve birlikteliği temin etmek adına BM Ormancılık Forumunun çalışmalarına yapılan desteği devam ettirmek için üye devletleri; Ormancılık İşbirliği Ortaklığını oluşturan yönetici birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya teşvik eder. Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi(CBD), BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi(UNCCD),Küresel Çevre Fonu(GEF) ve Uluslararası Tropik Kereste Örgütü( ITTO) ile BM Ormancılık Forumu sekretaryasınca sonuçlandırılan mutabakat anlaşmalarını (MOUs) beğeniyle karşılar. 6. Diğer Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleriyle işbirliği içerisinde Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezinden(ICRAF); orman topluluklarının ekonomik kalkınmaları için tarımsal ormancılık fırsatlarının analizini geliştirmesini ve bu çalışmayı BM Ormancılık Forumunun 10. oturumuna (UNFF10) raporlamasını ister. Madde 11: Uygulama Araçları Forum: 1. Ekim 2009 özel oturumda kabul edilen uygulama araçları kararının tüm gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunur ve bu açıdan orman finansmanı üzerine açık

9 uçlu hükümetlerarası ve geçici süreli uzman grup ilk toplantısının çalışmasını beğeniyle karşılar; 2. İkinci Geçici Süreli Uzman Gurubu (AHEG2) hazırlıkları için yapılan oturumlar arası faaliyetlerin önemini, bu faaliyetlerin başarılı çıktılarını (sonuçlarını) ve gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin bu faaliyetlere tam katılımına olanak sağlayacak yeterli finansal desteğe duyulan ihtiyacın altını çizer; 3. Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamasını, ormancılıkta 4 küresel hedefin başarılmasını, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan belgenin uygulanmasını, fonlara erişimin geliştirilmesini ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulmasını desteklemek için tüm kaynakların seferber edilme stratejisi konusundaki görüşlerini 1 Mart 2012 tarihinde sunmak üzere hükümetleri, ilgili bölgesel kuruluş ve süreçleri davet eder; 4. Ormancılık İşbirliği Ortaklığının çalışmalarını gönüllü yürüttüğünün, ayrıca forumun çalışmalarına destek olarak Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin üstlendiği tüm faaliyetlerin ilgili yönetim kurulların ön inceleme ve onaylarına ve bütçe dışı fon kaynaklarına tabi olduğunun farkındadır; 5. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini; devam etmekte olan ve gelecekte tasarlanan orman finansmanı konusunda BM Ormancılık Forumu 10. oturumuna rapor vermeye davet eder ve üyelerden, finansman sağlama çalışmalarını daha çok genişleterek sürdürülebilir orman yönetimi finansmanı üzerine yoğunlaşmalarını ister; 6. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini; BM ormancılık Forumu 9 özel oturumunda alınan karara da yansıtıldığı üzere, 1 Haziran 2012 tarihine kadar orman finansmanı konusunda forumun çalışmalarına destek verecek bir Kurum Öncülüğünde Girişim başlatma konusunu tekrar düşünmeye davet eder; 7. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi, arazi bozulması ve çölleşme ve orman kanunu ve yönetim süreçleriyle ilgili finansal kaynaklara da değinerek; Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden yukarıda bahsedilen Kurum Öncülüğünde Girişime ormanla ilgili finansman eksikleri ve finansal fırsatlarla ilgili elindeki mevcut analizi sağlamasını, bunun yanısıra çevreye duyarlı teknoloji ve kapasite geliştirme bilgisini paylaşımının ister;

10 8. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden, orman finansmanı geçici süreli uzman grubu ikinci toplantısı için 2008 de oluşturulan 3 Finans Raporunu geliştirmelerini ve güncellemelerini ayrıca fonlara erişimi geliştirmek ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulması konusunda yukarıda bahsi geçen Kurum Öncülüğünde Girişime öneriler sunmasını ister; 9. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumundan, orman finansmanı geçici uzman grubunun ikinci değerlendirme toplantısı için daha önce bahsi geçen bütün görüşleri, önerileri, girdi ve çıktıları derlemesini ister; 10. Üye devletlerini, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve diğer ilgili paydaşları, 4 Kolaylaştırıcı Sürecin tüm işlevlerinin uygulanmasına destek vermeye ve bu bağlamda, bu sürecin tüm işlevlerinin yerine getirildiğini temin etmek adına donör ülkeleri gönüllü katkılarda bulunmaya davet eder; 11. Forum, Kolaylaştırıcı Sürecin işlevleri arasında acilen aşağıdaki iki hususun yerine getirilmesi konusunda hemfikirdir: a) Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin finans kaynaklarına erişimlerini zorlaştıran engelleri belirlemek, bununla ilgili işlemleri kolaylaştırıcı çözüm önerileri sunmak ve engellerin kaldırılması adına ülkelerin kapasitelerini geliştirmek için çalışmak. Ayrıca orman finansmanı sağlanmasında sektörler arası ve kurumlar arası faaliyetlerin gücünü ve etkisini incelemek ve bu süreçte alınan dersleri Geçici Süreli Uzman Gurubu ikinci toplantısında sunacakları görüşlerine entegre etmek; b) Gerektiğinde bölgesel orman süreçleriyle yakın uyum içerisinde çalışan ilgili uluslararası finansal kuruluşları; bütün kaynaklarını seferber etme ve programlarındaki küreselsel hedeflerini başarma yollarını geliştirmeleri konusunda desteklemek; 12. Birleşmiş Milletler 9. Ormancılık Forumu özel oturumu kararı gereğince, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryasından, Kolaylaştırıcı Süreçte kaydedilen ilerlemeyi Foruma raporlamasını ister; 3 (Finance Paper) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Geçici Süreli Uzman Grubu tarafından tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması için gerekli finansal akış ve ihtiyaçların belirtildiği rapor. 4 (Facilitative Process): BM Ormancılık Forumu Finansman stratejilerinin önemli bir bileşenidir. Orman finansmanı sağlamada karşılaşılan engelleri, eksiklikleri ve ya ortaya çıkan fırsatları belirlemek, bütün kaynaklardan yeni ve ekstra finansal olanakların seferber edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak gibi birçok işlevi vardır.

11 13. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumundan ricada bulunur ve diğer Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve bu süreçte rol alan diğer aktörleri sürdürülebilir orman yönetiminde daha kapsamlı ve bütünleyici bir yaklaşım geliştirmek amacıyla 5 3 Rio Sözleşmesiyle ilgili yeni ve ortaya çıkmakta olan orman finansal girişimlerini incelemeye davet eder. Bu bağlamda, yapılacak gönüllü katkılarla da bu çalışmanın desteklenmesi ister; 14. Orman finansmanı geçici süreli uzman grubunun ikinci değerlendirme toplantısı hazırlığı kapsamında, sürdürülebilir orman yönetimi için sürdürülebilir finansman sağlamada özel sektörün önemi ve kendi yatırımları için istikrarlı ve öngörülebilen elverişli koşullar oluşturmadaki başarısı dikkate alındığında, üye devletlerinin özel sektörle daha fazla işbirliği yapmalarını ve deneyimlerini onlarla paylaşmalarını ister. Ayrıca Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerine bu alandaki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunur; 15. Aynı zamanda, yenilikçi finansal girişimleri geliştirmek için hükümetler arası daha çok işbirliği yapılması ve bilgi ve deneyim paylaşımı çağrısında bulunur; 16. Gerektiğinde, tüm orman ve orman dışı alanlardaki ağaçların türleri ve işlevleri üzerine ulusal orman politikası ve politika uygulama araçları geliştirmeleri ve bunları uygulamaları konusunda Üye Devletleri teşvik eder. Bunu yaparak orman finansı konusuna sektörler arası bir yaklaşım getirmelerini ister. Ayrıca orman ve ormanla ilgili meseleleri, yoksulluğun ortadan kaldırılması stratejilerine ya da benzer ortak ilgi mekanizmalarına entegre etmenin önemini hatırlayarak, bu süreçteki ilerlemeyi, tecrübe ve edinilen dersleri İkinci Geçici Süreli Uzman Gurubuna ve BM ormancılık Forumuna raporlamalarını ister; 17. Birinci Geçici Süreli Uzman Grubu (AHEG1) Eş Başkanlarından; 9. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu ve İkinci Geçici Süreli Uzman Grubu (AHEG2) arasında resmi olmayan açık uçlu bir brifing düzenlemesini rica eder; 18. BM Ormancılık Forumu Sekretaryası tarafından kabul edilen iki yıllık çalışma programının parçası olan faaliyetlerin olağan bütçe ile karşılandığını belirterek, 5 (3 Rio Conventions): 1992 Dünya Zirvesi sonucunda oluşan Biyolojik çeşitlilik, iklim Değişikliği Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmelerini kapsamaktadır. Her bir sözleşme sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

12 Ormancılık İşbirliği Ortaklığı ile Üye Devletlerin üstlendiği faaliyetlerin yine onlar tarafından finanse edileceğinin altını çizer. Bunun dışında önerilen oturumlar arası faaliyetlerin ise BM Vakıf Fonuna yapılan gönüllü katkılar ile karşılandığını vurgular; Madde 12: Forum Vakıf Fonu: 1. Uluslararası ve ikili donörleri ve bağış yapabilecek durumda olan diğer ülkeleri 6 Genel Kurulun 58/554 sayılı kararını uygulamaya davet eder. Bu bağlamda, önceliği az gelişmiş ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelere vermek koşuluyla, gelişmekte olan ülke temsilcilerinin uçak bileti, günlük harcırah ve ulaşım giderlerini sağlamak için BM Ormancılık Vakıf Fonuna yapılan belirlenmiş seyahat desteği katkı miktarının artırılması talep eder. Ayrıca gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin ikinci Geçici Süreli Uzman Gurubu ve BM Ormancılık Forumuna etkili bir şekilde katılımını sağlamak için gönüllü katkılarda bulunma çağrısı yapar ve gerektiğinde ekonomi sınıfı uçak bileti, günlük harcırah ve ulaşım giderini karşılamaya öncelik verilmesini ister. EKLER Forum; Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunu desteklemek için aşağıdaki ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve büyük guruplar öncülüğünde girişimler kılavuzunu dikkate alır: Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunu Desteklemek için Ülke, Kurum, Bölge ve Büyük Guruplar Öncülüğünde Girişimler Kılavuzu I. Genel Bilgi Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu çalışmaları yararına yapılan, ülkelerin ve organizasyonların ev sahipliği yaptığı uluslararası uzmanlar toplantısının süreç üzerinde oldukça büyük ve önemli katkıları olmuştur. Bu girişimler, sürdürülebilir orman yönetimini ve bu açıdan uluslararası işbirliğini ilgilendiren önemli konularda bilgileri derinleştiren Hükümetlerarası Ormancılık Paneli, Hükümetlerarası Ormancılık Forumu ve Birleşmiş 6 23 Aralık 2003 tarihli 58/554 sayılı Genel Kurul kararına göre; Forum ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu üyeleri olan ülke delegelerinin ulaşım masrafları karşılanır. Bu karara göre, önceliği az gelişmiş ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelere ( her ülkeden maksimum 1 kişi) vererek, ulaşım giderleri ve günlük harcırah BM tarafından belirlenen sınırlı fonlar ile karşılanır.

13 Milletler Ormancılık Forumunu kapsayan hükümetlerarası ormancılık politika sürecinin benzersiz, yenilikçi bir mekanizmasıdır. Mutabakata varma başarılarındaki katkılarıyla kazandıkları tanınırlık ve son yıllarda bu girişimleri ağırlayan ülke, kurum ve büyük gruplardaki sayıca artış bu tür girişimlerin kullanışlılığına kanıt teşkil etmektedir. Deneyimler ve ülkeler, kurumlar, bölgeler ve büyük gruplar öncülüğündeki girişimlerden öğrenilenler ışığında, bu kılavuz Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu ve Hükümetlerarası Ormancılık Forumu çözüm ve kararları kapsamına giren bir önceki kılavuzdan yararlanmışlardır. II. Ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve çoğunluk gruplar öncülüğünde girişimler kılavuzu Ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve çoğunluk gruplar öncülüğündeki herhangi bir girişimin genel amacı Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu çalışmalarını desteklemektir. Bu nedenle ülkeler bu tür girişimleri planlarken, aşağıdaki rehberi uygulamayı isteyebilirler: (a) Bu girişimler, yakın zamanda ortaya çıkmış konularla olduğu kadar Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu nun ortak ilgi alanına giren konuları ve çok yıllık çalışma programlarıyla da ilişkili olmalıdır. Ayrıca Forumun daha önceki sonuçlarının uygulamalarının geliştirilmesi de konu edilmelidir; (b) Bu girişimler saydam, katılımcı olmalı ve ilgili diğer paydaşlar kadar Forumun tüm üye devletlerinin, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin ve büyük grup temsilcilerinin katılımına açık olmalıdır; (c) Girişime taraf olan kişiler yapılan toplantılarda, Forum Büro ve Sekretaryanın tahmini katılımı kadar, girişimin hedefleri, Forum çalışmalarıyla uygunluğu ve önerilen mekan ve zaman konusunda bilgilendirerek fikirlerini mümkün olduğunca kısa sürede yazılı olarak iletmelidirler; (d) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryası girişimlere yol göstermek için oluşturulan Komiteye katılacaktır; (e) Bu tür girişimlerin maliyeti ev sahipliği yapan ya da bağışta bulunan kişiler/kurumlarca karşılanacak veya diğer kaynaklardan sağlanacaktır. Birleşmiş Milletler bütçesi ve ya Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Vakıf Fonu bu girişimlerin ödemelerini karşılamayacaktır; (f) Girişimin yapılacağın bölgenin büro üyesine katılım için davet gönderilmelidir;

14 (g) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryası üyelerinin ulaşımı ve harcamaları girişim tarafından karşılanır; (h) Girişimi izleyerek, organizatörler Genel Sekretaryaya sunmak üzere Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu internet sitesinde yer alacak olan raporu göndermelidirler; (i) Finansal destek yönü de göz önünde bulundurularak, girişime katılanların katkılarını kayıt altına almak ve onaylamak adına, girişime taraf olan kişiler Genel Sekretaryaya sunulacak raporlarına bu bilgiyi de eklemeyi isteyebilirler; (j) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 9.oturumu sonrasında duyurulan girişimlere uygulanacak bu kılavuzların ülkeler, kurumlar, bölgeler ve büyük gruplar tarafından değerlendirilmesi istenmiştir.

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu sözleşmenin tarafları, Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri 6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri I. Giriş Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en çok sayıda devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşmasıdır. Sözleşme,

Detaylı

KÜLTÜREL ĠFADELERĠN ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠ SÖZLEġMESĠ. Paris, 20 Ekim 2005

KÜLTÜREL ĠFADELERĠN ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠ SÖZLEġMESĠ. Paris, 20 Ekim 2005 KÜLTÜREL ĠFADELERĠN ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠ SÖZLEġMESĠ Paris, 20 Ekim 2005 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü nün (UNESCO) 3-21 Ekim 2005 tarihlerinde Paris te toplanan

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı