SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini"

Transkript

1 Palermo 5 Kullaným Kitabý

2 SEMBOL TALÝMATLARI Baský Ýðnesini Baský Ayaðýný Kaldýrýn Baský Ayaðýný Ýndirin

3 Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ makinesini kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz. TEHLÝKE Elektrik çarpmasý riskini azaltmak için: Bir cihaz prize takýlý iken asla baþýboþ býrakýlmamalýdýr. Kullandýktan hemen sonra ve temizlikten önce cihazýn fiþini daima prizden çekiniz. Lambasýný deðiþtirmeden önce daima fiþini çekiniz. Lambayý ayný tip 5 W lamba ile deðiþtirin. UYARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI - Yanma, yangýn, elektrik çarpmasý yada yaralanma riskini azaltmak için: 1. Cihazýn bir oyuncak gibi kullanýlmasýna izin vermeyiniz. Bu cihaz çocuklar tarafýndan yada çocuklarýnýn yakýnýnda kullanýldýðýnda yakýn dikkat gereklidir. 2. Bu cihazý sadece iþbu kullaným kýlavuzunda tarif edilen kullaným amacý için kullanýnýz. Sadece bu kýlavuzda yer alan ve üretici tarafýndan tavsiye edilen ek parçalarý kullanýn. 3. Kablosu yada fiþi hasar görmüþse, düzgün biçimde iþlemiyorsa, düþürülmüþ yada hasar görmüþse yada suya düþürülmüþse bu cihazý asla çalýþtýrmayýn. Cihazý muayene, tamir, elektrik yada mekanik ayar için, derhal en yakýn yetkili satýcýya yada servis merkezine götürünüz. 4. Herhangi bir deliði týkalý iken cihazý asla çalýþtýrmayýn. Dikiþ makinesinin havalandýrma deliklerini ve ayak kontrolörünü iplik tiftiði, toz ve artýk kumaþ birikiminden uzak tutun. 5. Parmaklarýnýzý hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiþ makinesi iðnesinin çevresinde özel bir dikkat gereklidir. 6. Her zaman için doðru iðne plakasýný kullanýn. Yanlýþ bir iðne iðnenin kýrýlmasýna sebep olabilir. 7. Bükülmüþ iðneler kullanmayýn. 8. Dikiþ esnasýnda kumaþý itmeyin yada çekmeyin. Bu kýrýlmasýna neden olacak biçimde iðneyi saptýrabilir. 9. Ýðne bölgesinde, iðneye iplik geçirme, iðne deðiþtirme, bobine iplik geçirme yada baský ayaðýný deðiþtirme ve benzeri gibi ayarlar yaparken dikiþ makinesinin kapalý ("O") pozisyona getiriniz. 10. Kapaðýný sökerken, yaðlama yaparken yada kullaným kýlavuzunda bahsedilen diðer kullanýcý servis ayarlarýný gerçekleþtirirken, dikiþ makinesini daima elektrik prizinden çekin. 11. Herhangi bir deliðe asla bir obje kaçýrmayýn yada sokmayýn. 12. Asla dýþ mekanlarda kullanmayýn. 13. Püskürtme aeresol ürünlerinin kullanýldýðý yada oksijen verilen yerlerde çalýþtýrmayýn. 14. Baðlantýsýný kesmek için, tüm kontrol birimlerini kapalý ("0") pozisyona getirin ve sonrasýnda fiþini prizden çekin. 15. Kablosundan çekmek suretiyle prizden çekmeyin. Prizden çekmek için kablodan deðil fiþten tutun. 16. Normal çalýþtýrma koþullarýnda ses basýnç düzeyi 75dB(A)'dýr. 17. Makinenin düzgün bir þekilde çalýþmamasý durumunda makineyi kapatýn ve fiþi prizden çekin. 18. Ayak kontrolü üzerine herhangi bir þey yerleþtirmeyin. 19. Eðer ayak kontrolüne sabitlenmiþ besleme kablosu zarar görmüþ ise, herhangi bir tehlikeden kaçýnmak için, imalatçý ya da servis acentesi ya da benzeri bir kalifiye eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir. 20. Bu cihaz, cihazýn güvenliðinden sorumlu bir þahýs tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim ya da talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) düþük seviyede fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip olan ya da herhangi bir bilgisi ya da tecrübesi olmayan þahýslar tarafýndan kullanýlmamalýdýr. 21. Çocuklarýn cihaz ile oynamadýðýndan emin olacak þekilde gözetim altýnda bulundurulmalýdýr. Bu talimatlarý saklayýnýz Bu dikiþ makinesi sadece evde kullanýma yöneliktir.

4 ÝÇÝNDEKÝLER MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI...1 MAKÝNE DÜÐMELERÝ LCD EKRAN...4 DESEN ÇÝZELGESÝ...5 AKSESUARLAR...6 MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA...7 Makinenin baðlanmasý...7 DÝKÝÞE BAÞLAMA...8 Ayak kontrolü...8 BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI...8 ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...9 BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...9 ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ...11 BOBÝNÝN SARILMASI Bobin sarma BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ...14 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN KULLANILMASI...17 ÝPLÝK GERÝLÝMÝ...18 ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ...19 ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ...19 ÝKÝ ADIMLI BASKI AYAÐI KALDIRICI...20 DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VE ÝNDÝRÝLMESÝ...20 ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ters düðme...21 Otomatik kilitleme düðmesi...21 Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi...22 FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi...23 Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi...24 MOD seçim düðmesi...24 Ayna düðmesi...25 HAFIZA DÜÐMELERÝ...26 Hafýza düðmesi...26 Temizleme düðmesi...26 Ok düðmesi...26 SEÇÝM DÜÐMELERÝ...27 Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri...27 KULLANIÞLI YETENEKLER Dikiþ köþeleri...28 Ters...28 Serbest kol...28 Aðýr kumaþ üzerinde dikiþ...29 DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU...30 ZÝGZAG DÝKÝÞLER...30 STREÇ DÝKÝÞ...31

5 ÝÇÝNDEKÝLER KAPALI DÝKÝÞLER...32 Kapatma ayaðýnýn kullanýmý...32 Çok amaçlý ayaðýn kullanýmý...32 KÖR REÇME/ GECELÝK DÝKÝÞÝ DÜÐME DÝKÝÞÝ...34 ÝLÝK DÝKÝÞÝ Streç kumaþlar üzerinde ilik yapýmý...38 KUÞGÖZÜ DÝKÝÞÝ...39 YAMA DÝKÝÞÝ FERMUAR YERLEÞTÝRME Ortalanmýþ fermuarýn yerleþtirilmesi...42 Yan fermuarýn yerleþtirilmesi...43 DAR KIVIRMA...44 FÝTÝLLEME...45 Tek kordonlama...45 Üçlü kordonlama...45 SATEN DÝKÝÞ DÝKME...46 KAPÝTONE...47 FÝSTO DÝKÝÞÝ...47 Fisto kenar düzeltme...47 BÜZGÜ...48 BÜZGÜ DÝKÝÞÝ...49 SERBEST HAREKET YAMALAMA, NAKIÞ VE MONOGRAM YAPIMI Yama...50 Nakýþ...51 Monogramlama...51 DEMET YAPMA...52 YAMA ÝÞÝ DÝKÝÞÝ...52 YANSITMA...53 ÇÝFT ÝÐNE (Opsiyonel) HAREKETLÝ AYAK (Opsiyonel)...55 HAFIZA Desenleri birleþtime Desenleri ekleme...57 Desenleri silme...57 Hafýza desenini geri çaðýrma ve dikme UYARI FONKSÝYONLARI...59 Uyarý animasyon mesaj ekraný...59 Yönerge animasyon mesaj ekraný...59 Uyarý bip sesi...59 LAMBANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...60 BAKIM Ekranýn temizlenmesi...61 Dikiþ makinesi yüzeyinin temizlenmesi...61 Kancanýn temizlenmesi SORUN GÝDERME KILAVUZU HIZLI AYARLAMA REFERANS ÇÝZELGESÝ

6 MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI Gerginlik kadraný Desen plakasý Baský ayaðý basýncý Yüz Plakasý Çalýþtýrma düðmeleri Ýplik kesici Otomatik iðne iplik geçirici Ýlik kolu Bobin sarým iði Hýz sýnrýlama ayar kolu LCD ekran Fonksiyon düðmeleri Hafýza düðmeleri Seçim düðmeleri Fonksiyon düðmeleri Ýðne plaka kapaðý Dikiþ masasý ve askseaur kutusu Bobin durudurucu Yatay Makara pimi Ýkinci makara pimi için delik Tutamak El çarký Ana güç kaynaðý Baský ayaðý kaldýrýcý Güç kablosu Ayak kontrol birimikonektörü Damlatma kolu

7 MAKÝNE DÜÐMELERÝ A. Çalýþtýrma düðmeleri (bkz sayfa 21/22) 1. Ters düðme Bu düðmeyi basýlý tutarak, geriye doðru dikin veya düþük bir hýzda takviye dikiþi yapýn. 2. Otomatik kilitleme düðmesi Kilitleme düðmelerini derhal veya mevcut desenin sonunda dikmek ve hemen durdurmak için bu düðmeyi basýlý tutun. 3. Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi Bu düðmeye basarak iðneyi yukarý veya aþaðý konuma getirin. 4. Hýz sýnýr ayarlama kolu Dikiþ hýzýný deðiþtirmek için bu kolu kaydýrýn. B. Fonksiyon düðmeleri (bkz sayfa 23/24/25) 5. Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Dikiþ uzunluðunu ayarlamak için bu düðmeye basýn. 6. Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Zigzag dikiþ geniþliðini ayarlamak için bu düðmeye basýn.

8 7. Mod seçme düðmesi MAKÝNE DÜÐMELERÝ Bu düðmeye basarak doðrudan modu, Yeni ve dekoratif desen modunu seçin. 8. Ayna düðmesi Bir yansýma deseni dikmek için bu düðmeye basýn. C. Hafýza düðmeleri (bkz sayfa 26) 9. Hafýza düðmesi Hafýzada oluþturulan desen kombinasyonunu girmek veya depolamak için bu düðmeye basýn. 10.Ok düðmesi Mevcut dikiþ numarasý gösterilene kadar " " düðmesine veya " " düðmesine basýn. 11. Temizleme düðmesi Yanlýþ bir desen seçilmiþ veya hafýzaya alýnmýþ ise, bu düðmeye basýlarak temizlenebilir. D. Seçim düðmeleri (bkz sayfa 27) 12.Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Doðrudan desen seçimine hýzlý eriþin veya istenilen deseni seçmek için desen numarasýnýn numara düðmelerine basýn.

9 Doðrudan Desen LCD EKRAN Yansitma Ýðne Yukarý Otomatik kilitleme Ters Desen numarasý Ýlik kolu Bobin sarýmý Ýðne konumu Dikiþ geniþliði Doðrudan mod Desen Ýðne aþaðý Otomatik kilitleme Ters Desen numarasý Normal mod Teklif edilen baský ayaðý Yansitma Dikiþ uzunluðu Dikiþ geniþliði Mevcut cihaz sayýsý Toplam cihaz sayýsý Hafýza

10 DESEN ÇÝZELGESÝ Her desenin birimi grafikte gri olarak iþaretlenmiþtir. A. Yön Desenleri B. Desenler

11 AKSESUARLAR Standart 1. Çok amaçlý ayak (T) 2. Fermuar ayaðý (I) 3. Ýlik açma ayaðý (D) 4. Kapalý dikiþ ayaðý (E) 5. Kör kývrým yeri ayaðý (F) 6. Saten dikiþ ayaðý (A) 7. Düðme dikiþ ayaðý 8. Fýrça/ Dikiþ sökme aleti 9. Makara tutucu (Büyük) 10.Makara tutucu (Küçük) 11. Kenar/ kapitone kýlavuzu 12.Tornavida (L & S) 13.Bobin (3x) 14.Ýðne paketi (5x) 15.Makara pim keçesi 16.Ýkinci makara pimi Standart D3A Opsiyonel 17.Kordon ayaðý (M) 18.Kenar baskýsý ayaðý (K) 19.Kapitone ayaðý (P) 20.Örme / Brode ayaðý 21.Birleþtirme ayaðý 22.Ýkiz ayaðý 23.Yürüme ayaðý R TA Opsiyonel R

12 MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA Uyarý: Makine kullanýmda deðil iken ve parçalarý yerleþtirip çýkarýrken, makinenin güç kaynaðýna ve ana þebekeye baðlý olmadýðýna emin olun. Makineyi baðlama Güç kaynaðýný baðlamadan önce, makine üzerinde gösterilen voltaj ve frekansýn elektrik gücü ile uyumlu olduðundan emin olun. Makineyi sabit bir yüzey üzerine yerleþtirin. 1. Güç hattý kablosunu makineye 2 delikli prizi baðlantý ucu kutusuna yerleþtirerek baðlayýn. 2. Güç kablosu hattýný duvar fiþine baðlayýn. 3. Güç anahtarýný açýn. 4. Cihaz açýldýðýnda, dikiþ lambasý yanacaktýr. Baðlantýyý kesmek için, güç anahtarýný kapalý konuma getirin, daha sonra fiþi prizden çýkarýn. Kutuplanmýþ fiþ bilgisi Bu cihaz, elektrik þoku riskini azaltmak için kutuplanmýþ fiþe (bir ucu diðer uçtan daha geniþ) sahiptir. Bu priz, kutuplanmýþ bir fiþe, sadece bir yönden girebilir. Eðer fiþ prize tümüyle girmiyor ise, tersini çevirin. Yine de oturmuyorsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Fiþi hiçbir þekilde deðiþtirmeyin.

13 Ayak kontrolü DÝKÝÞE BAÞLAMA Dikiþ makinesi kapalý iken, ayak kontrol fiþini, dikiþ makine üzerindeki konektörüne yerleþtirin. Dikiþ makinesini açýn ve sonrasýnda dikiþe baþlamak için yavaþ bir þekilde sýkýþtýrýn. Dikiþ makinesini durdurmak için ayak kontrolünü serbest býrakýn. Dikkat: Makineyi güç kaynaðýna baðlama ile ilgili herhangi bir tereddüdünüz varsa, yetkili bir elektrik teknisyenine danýþýn. Makine kullanýmda deðil iken, fiþini çekiniz. Bu aygýt CHIEN HUNG TAIWAN., LTD tarafýndan üretilmiþ olan C-9000 ayak kontrol birimi ile birlikte kullanýlmalýdýr. BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI Standart baský ayaðý basýncý "2" olarak ayarlanmýþtýr. Makinenin baský ayaðý basýncý önceden ayarlanmýþ olup, (hafif ya da aðýr) kumaþ tipi olmadýkça herhangi bir yeniden deðiþiklik gerektirmemektedir. Bununla birlikte, eðer baský ayaðý basýncýný ayarlamanýz gerekiyorsa, baský ayarlama vidasýný parmaðýnýzla döndürün. Çok ince kumaþlarý dikmek için, vidayý yukarý doðru hareket ettirmek için vidayý saat yönünün tersine döndürerek basýncý azaltýn ve basýnç azalýr. Eðer vidayý döndürmeye devam ederseniz, dýþarý çýkabilir. Bu durumda, vidayý saat yönüne döndürün, yerine geri oturabilecektir. Basýncý yeniden ayarlayýn. Aðýr kumaþlar için, vidayý aþaðý doðru hareket ettirmek için vidayý saat yönüne döndürerek basýncý sýkýþtýrýn ve böylece basýnç artar. Vida artýk daha fazla ilerlemiyorsa, alt tarafa varmýþ demektir. Bu durumda lütfen daha fazla döndürmeyin.

14 A ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ B Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna getirin! Ýðneyi, özellikle yýpranma iþaretleri gösteriyorsa ve sorunlara neden oluyorsa düzenli olarak deðiþtiriniz. Gösterilen talimatlara bakarak, iðneyi yerleþtirin. A. Ýðne kelepçe vidasýný gevþetiniz ve yeni iðneyi taktýktan sonra tekrar sýkýnýz. Þaftýn düz tarafý arkaya doðru olmalýdýr. B. Ýðneyi gittiði yere kadar itiniz. Ýðneler mükemmel durumda olmalýdýrlar. Þu durumlarda problem meydana gelebilir: - Eðik iðneler - Kör iðneler - Hasarlý iðneler BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ a b b d e a c f Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna getirin! Baský ayaðý tutucusunun baðlanmasý (1) Baský ayaðý çubuðunu (a) kaldýrýn. Gösterildiði gibi baský ayaðý tutucusunu takýn (b). Baský ayaðýný takma (2) Baský ayaðý tutucusunu (b)kesici (c)tam pimin (d) üzerine gelene kadar alçaltýnýz. Kolu (e) kaldýrýn. Baský ayaðý tutucusunu (b) alçaltýnýz ve baský ayaðý (f) otomatikman yerine yerleþecektir. e Baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý (3) Baský ayaðýný kaldýrýn. Kolu (e) kaldýrýn ve ayak serbest kalacaktýr. Kenar/kapitone kýlavuzunun (4) baðlanmasý Gösterildiði gibi kenarlýk/kapiytone kýlavuzunu yuvaya yerleþtirin.kenara ve pliseye göre ayarlama yapýn.

15 ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ Ýðne boyutu Kumaþ Ýplik 9-11/65-75 Düþük aðýrlýklý kumaþlar-ince pamuklular, vual, þayak, ipek, muslin, Oiana,baðlama, pamuklu örme, triko, jarse, krape, dokuma polyester,gömlek ve bluz kumaþlarý. Hafif pamuk, naylon yada polyester iplik. 12/80 Orta aðýrlýklý kumaþlar-pamuklu, saten, kettle kumaþ, yelken bezi, duble örme, düþük aðýrlýklý yünlüler. 14/90 Orta aðýrlýklý kumaþlar- pamuklu duk, yünlü, daha aðýr örmeler, havlu kumaþ, denim. 16/100 Aðýr kumaþlar- kanvas, yünlüler, dýþ mekan çadýr bezi ve kapitone kumaþlar, denim, döþemelik malzeme (hafif ile orta arasý). 18/110 Aðýr yünlüler, paltoluk kumaþlar, döþemelik kumaþlar, bazý deriler ve viniller. Satýlan ipliklerin çoðu orta ölçüdedir ve bu kumaþ ve iðne ebatlarý için uygundur. En iyi sonucu elde etmek amacýyla, sentetik malzemelerde ve pamuklu natürel dokuma kumaþlarda polyester iplik kullanýnýz. Altta ve üstte daima ayný ipliði kullanýnýz. Aðýr iplik, kilim ipliði. (Aðýr ayak basýncý büyük sayýlar kullanýn.) Önemli: Ýðne ölçüsünü iplik ölçüsüne ve kumaþ aðýrlýðýna uydurunuz. ÝÐNE, KUMAÞ SEÇÝMÝ Ýðneler Açýklama Kumaþ tipi HA x 1 15x1 Standart keskin iðneler. Ölçü ince ile geniþ arasýnda. 9 (65) ila 18 (110) Doðal dokuma kumaþ-yün, pamuk, ipek, arasý vb. Qiana. Çift örgüler için tavsiye edilmez. 15x1/ 130/ 705H 15 x 1/ 130/ 705H (SUK) 130PCL/ 705H-LR/LL Yarý yuvarlak iðne, atkýlý. 9 (65) ila 18 (110)arasý Tam yuvarlak iðne. 9 (65) ila 18 (110) arasý Deri iðneleri. 12 (80) ila 18 (110)arasý Natürel ve sentetik dokuma kumaþlar, polyester karýþýmlar. Örme polyesterler, baðlantýlar, triko, tekli ve duble örmeler. Tüm kumaþlarýn dikiþi için 15x1 yerine kullanýlabilir. Örme kazaklar, Likra, mayo kumaþlarý, elastik. Deri, vinil, döþemecilik. (Standart büyük standart büyük iðneden büyük delik) Not: - Ýkili iðneler özel ve dekoratif iþler için satýn alýnabilir. - Avrupa iðneleri 65, 70, 80 vs. ölçülerini, Amerikan ve Japon iðneleri ise 9, 11, 12 vs. ölçülerini gösterir. - Ýðneyi sýkça (hemen, hemen her bir elbisede) ve/veya ilk iplik kopmasýnda yada dikiþ atlamasýnda deðiþtiriniz.

16 BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ Baský Ayaðý UygulamaÝðne Ýðne Baský Ayaðý UygulamaÝðne Ýðne Çok amaçlý ayak (T) Genel dikiþ, yama dikiþleri, dekoratif dikiþ, büzgü dikiþi, fagot dikiþ, vb. Kordon ayaðý (M) (opsiyonel) Fitilleme Fermuar yerleþtirme Dar reçme Fermuar ayak (I) Kenar baskýsý ayaðý (K) (opsiyonel) Ýlik açma dikiþi Yama Serbest brode Monogramý Ýlik açma ayaðý (D) Nakýþ ayaðý (Opsiyonel) Düðme dikiþi Kapitone Düðme dikiþ ayaðý Kapitone ayaðý (P) (Opsiyonel) Kapalý dikiþ Büzgü Kapalý dikiþ ayaðý (E) Birleþtirme ayaðý (Opsiyonel) Kör kývrým yeri Bu ayak çok zor kumaþlarýn düzensiz beslenmesini önler Kör kývrým yeri yaðý (F) Saten dikiþ dikme Saten dikiþ ayaðý (A) Hareketli ayak (Opsiyonel) Not: Ýkiz iðne isteðe baðlýdýr. Aksesuarlar ile birlikte verilmemektedir. Ýkiz iðne ile deðiþiklik yapýldýðýnda, dikiþ geniþliði "5.0" den az ayarlanmalýdýr.

17 BOBÝNÝN SARILMASI Bobin Sarýmý 1. Ýpliði ve makara tutacaðýný, makara pimi üzerine yerleþtirin. Daha küçük iplik makaralarý için, makara tutacaðýnýn küçük tarafýný makaranýn yanýna yerleþtirin ya da daha küçük makara tutacaðý yerleþtirin. 2. Ýpliði, iplik kýlavuzu içerisinde kopartýn. 3. Bobin sarýcý gerilim diskleri etrafýnda, ipliði saat yönüne doðru dolayýn. 4. Gösterildiði gibi, iplik ucunu, bobin içindeki iç deliklerden birine yerleþtirin ve boþ bobini ið üzerine yerleþtirin. 5. Bobini saða doðru döndürün.

18 BOBÝNÝN SARILMASI 6. Bobin sarým iði saða doðru, bobin sarým konumuna döndüðünde, " " sembolü LCD ekranýnda görünür. Bu sembol, bobin sarým iðinin, dikiþ konumunda sola doðru geri itildiðinde ortadan kaybolur. Patterns 7. Ýplik ucunu, bir el ile sýký bir þekilde tutun. 8. Dikiþ makinesini baþlatmak için ayak kontrolü üzerine basýn. 9. Bobin birkaç kez döndüðünde, makineyi durdurun ve ipliði bobinin deliðine yakýn bir þekilde kesin. Bobini dolana kadar sarýn. Bobin tam olarak dolduðunda motor otomatik olarak durur. Makineyi durdurun. Bobin sarým iðini sola doðru itin. 10.Ýpi kesin ve sonrasýnda bobini çýkarýn. Lütfen Dikkat Ediniz: Bobin sarým anahtarý saða, "bobin sarým konumuna" yerleþtirilmiþ ise, makine dikiþ yapmaz ve el çarký dönmez. Dikiþe baþlamak için, bobin sarýcý anahtarýný sola "dikiþ pozisyonu"na itin.

19 BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ Dikkat: Bobini takmadan yada kapamadan önce güç düðmesini kapalý ("O") pozisyona getiriniz. Bobini takarken yada çýkarýrken, iðne tamamen kaldýrýlmalýdýr. 1. Ýplik saat yönünün tersi yönde (ok) hareket ederken bobin mahfazasýna bobini yerleþtirin. 2. Ýpliði oyuk boyunca (A) çekiniz. 3. Ýpliði, çentik (B) içerisine oturana kadar yay içerisinde sola ve içerisine doðru çekin. Ýpliðin yuvanýn (A) dýþýna doðru çýkmamasýna dikkat edin. B A 4. Ýpliði yaklaþýk 15 cm çekin ve bobin kapak plakasýný ekleyin. (C)

20 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ Lütfen Dikkat Ediniz: Ýplik takma iþlemini doðru bir þekilde yapmak önemlidir, böyle yapýlmadýðý durumlarda, çeþitli dikiþ sorunlarý ortaya çýkabilir. Ýðneyi en üst noktaya getirin ve ayrýca gerilim disklerini serbest býrakmak üzere baský ayaðýný kaldýrýn. 1. Makara pimini yukarý kaldýrýn. Ýplik makarasýný makara pimi üzerine yerleþtirin, böylece iplik makaranýn ön tarafýndan gelecektir, sonrasýnda makara baþlýðýný makara piminin ucuna yerleþtirin. 2. Ýpliði makaradan üst iplik kýlavuzu boyunca çekin. 3. Þekilde gösterildiði gibi, ipliði ön gerilim yayý boyunca çekerek, ipliði iplik kýlavuzu etrafýndan geçirin.

21 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ 4. Ýpliði gümüþ diskler arasýndan geçirerek gerilim modülünü geçirin. 5. Daha sonra, kontrol yay tutucu aþaðýya ve etrafýna geçirin. 6. Bu hareketin en üstünde, ipliði saðdan sola, gerdirme kolunun oluklu gözü boyunca ve daha sonra aþaðýya doðru geçirin. 7. Ýpliði düz, yatay iplik kýlavuzu arkasýndan geçirin. Ýpliði kablo baðlantýsý boyunca kýlavuzlayýn. Ýpliðin ucunu, iðne boyunca önden arkaya doðru çekin ve sonrasýnda ipliðin 10 cm'sine kadar çekin. Ýðneyi kýlavuzlamak için iðne iplik geçiriciyi kullanýn. (Sonraki sayfa.)

22 ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN Dikkat: Güç kaynaðýný kapalý konuma ("O") getirin. Ýðneyi en yüksek pozisyonuna kaldýrýnýz ve baský ayaðý kolunu indirin. 1. Ýplik geçirme aletini yavaþça indirin ve ipliði iplik kýlavuzu boyunca ve daha sonra saða doðru gösterildiði gibi çekin. 2. Ýplik geçirme aleti otomatik olarak iplik geçirme konumuna gelecek ve kanca pimi iðne gözü boyunca geçecektir. 3. Ýpliði iðnenin önüne alýn. 4. Ýpliði gevþek bir þekilde tutun ve kolu yavaþ bir þekilde serbest býrakýn. Kanca, ilmek oluþturan iðne gözü boyunca ipliði döndürecek ve geçirecektir. Ýpliði iðne gözünden çekin.

23 ÝPLÝK GERÝLÝMÝ - Temel iplik gerilim ayarý: "4" - Gerilimi arttýrmak için, kadraný bir sonraki yüksek dereceye çeviriniz. Gerilimi azaltmak için, kadraný bir sonraki düþük dereceye çeviriniz. - Gerilimin düzgün bir þekilde ayarlanmasý, iyi bir dikiþ için önemlidir. - Tüm dikiþ fonksiyonlarý ve kumaþlar için uygun tek bir gerilim ayarý yoktur. - Tüm dikiþlerin %90'ý "3" ve "5" arasýnda olur ("4" temel ayardýr). - Tüm dekoratif dikiþler için, üst iplik kumaþýnýzýn altýnda olduðunda, her zaman için daha güzel bir dikiþ ve daha az kumaþ büzülmesi elde edersiniz. Yüzey 1. Düz dikiþ için normal iplik gerilimi. Ters taraf Üst iplik Bobin ipliði Yüzey 2. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok gevþek. Kadraný daha yüksek dereceye çevirin. Ters taraf Üst iplik Bobin ipliði Yüzey 3. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok sýk. Kadraný daha düþük dereceye çevirin. Ters Üst iplik Bobin ipliði Ters Yüzey 4. Zig zag ve dekoratif dikiþ için normal iplik gerilimi. Üst iplik Bobin ipliði

24 ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ 1. Üst ipliði sol elle tutunuz. El çarkýný kendinize doðru indirerek (saat yönünün tersine doðru) döndürün ve daha sonra iðneyi kaldýrýn. 2. Bobin ipliðini iðne plaka deliði boyunca yukarý doðru getirmek için üst ipliði nazik bir þekilde çekin. Bobin ipliði ilmek içerisinde gelecektir. 3. Her iki ipliði de baský ayaðý altýnda arkaya doðru çekin. ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ Baský ayaðýný yükseltiniz. Kumaþý kaldýrýn, ön kaplamanýn sol tarafýna doðru iplikleri çekin ve iplik kesiciyi kullanarak kesin. Ýplikler bir sonraki iplik yerine baþlamak üzere uygun uzunluklarda kesilir.

25 ÝKÝ-T BASKI AYAÐI KALDIRICI 1. Baský ayaðý kaldýrýcý, baský ayaðýnýzý kaldýrýr ve indirir. 2. Çok katlý yada kalýn kumaþlarý dikerken, iþin kolayca konumlandýrýlmasý için, baský ayaðý ikinci bir kademeye yükseltilebilir. DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VEYA ÝNDÝRÝLMESÝ Dikiþ tablasý makinenin dýþýnda iken, diþli ayarlama kolu dikiþ makinesinin arkasýn-da taban üzerinde görünebilir. b a Kolu " " (b)'ye kaydýrarak, düðme dikme durumlarýnda, diþliyi alçaltabilir-siniz. Eðer, dikiþe devam etmek isterseniz, diþliyi kaldýrmak için, kolu " " (a) konumuna kaydýrýn. Diþli yukarý kaldýrmayacaksanýz kol saða doðru kaymýþ olsa bile el çarkýnýn döndürün. Diþlileri kaldýrmak için tam bir dönüþ yapýn.

26 ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi Otomatik kilitleme düðmesi Ters düðmesi Ters düðmesi Direct Patterns 01-16, nolu desenler seçilmiþse, makine ters dikiþ yapacak veya ters düðmeye basýlýrsa, düþük hýzda takviye dikiþi yapýlýr. Düðme salýverildiðinde, makine ileriye doðru dikiþ yapar. LCD gösterge üzerinde " " þeklinde bir ok, ters dikiþe iþaret etmektedir. Otomatik kilitleme düðmesi Patterns Patterns nolu desenler seçildiðinde, makine otomatik kilit düðmesine basýldýðýnda derhal 3 kilitleme dikiþi diker ve sonrasýnda otomatik olarak durur. Gösterge, makine durana kadar " " þeklini gösterir , desenleri seçildiðinde, otomatik kilitleme düðmesine basýn. Mevcut desenin sonunda makine 3 kilitleme dikiþi yapar ve otomatik olarak durur. LCD gösterge, makine durana kadar " " þeklini gösterir. Eðer düðmeye bir kez daha basarsanýz ya da baþka bir desen seçerseniz, fonksiyon iptal edilir.

27 Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ile, iðnenin yukarý konumda veya dikiþi durduðunuzda duracaðýna karar verebilirsiniz. Patterns Lütfen Dikkat Ediniz: Dikiþ boyunca, düðmeye basýlmasý herhangi bir fonksiyon saðlamaz. Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ayarý sadece makinenin durmasýna sebep olur. Direct Patterns Düðmeye basýn, böylece LCD ekran üzerindeki ok yukarý " " doðru gelecek ve iðne en yüksek konumda duracaktýr. Düðmeye bastýðýnýzda ve ok aþaðý " " yönü gösterdiðinizde, makine duracak ve iðne en alt konuma gelecektir.

28 FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Ayna düðmesi Mod seçim düðmesi Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine oto matik olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek tavsiye edilen dikiþ geniþliðini otomatik olarak ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar düðmelerine basýlarak düzenlenebilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði vardýr. Daha dar bir dikiþ için, "-" düðmesine (sol) basýn. Daha geniþ bir dikiþ için, "+" düðmesine (sað) basýn. Dikiþ geniþliði, " " arasýnda ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði vardýr nolu desenler seçildiðinde, iðne konumu dikiþ geniþlik ayar düðmeleri ile düzenlenir. "-" düðmesine (sol) basýldýðýnda, iðne sola doðru hareket eder ve "+" düðmesine sað) basýldýðýnda, iðne saða doðru hareket eder. Sayýlar sol konumdan "0.0" uç sað konuma "7.0" kadar deðiþir. Ön ayarlý merkez iðne konumu "3.5" olarak gösterilir.

29 Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Patterns FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine otomatik olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek tavsiye edilen dikiþ uzunluðunu otomatik olarak ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar düðmelerine basýlarak düzenlenebilir. Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" düðmesine (sol) basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+" düðmesine (sað) basýn. Dikiþ uzunluðu, "0,0-4.5 mm" arasýnda ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir uzunluðu vardýr. Mod Seçim Düðmesi Makineyi "ON" (açýk) konuma getirirseniz LCD ekran gösterimi doðrudan mod " " olarak ayarlanacaktýr. " " modu için " " düðmesine basýn, fonksiyon düðmesine tekrar basarsanýz. " " gösterilecektir. Doðrudan mod dikiþ seçimi. Özel ve dekoratif desen modu: Sayý düðmeleri kullanarak dikiþ seçimi.

30 Ayna düðmesi FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Desenler 01-16, ayna olabilir, " " düðmesine basarak seçili desenlerden bir yansýma deseni dikebilirsiniz. LCD ayna fonksiyonunu gösterecek vemakine ayna fonksiyonunu iptal etmek üzere ayna fonksiyonu basýlana kadar, yansýtýlan deseni dikmek için makine dikiþe devam eder. LCD ekranýndan ayna fonksiyonu kaybolduðunda, makine normal dikiþ yapmaya devam edecektir. Desen ayarýný deðiþtirdiðinizde, ayna fonksiyonu buna göre iptal edilir. Yansýma desenine ihtiyacýnýz varsa, ayna düðmesine tekrar basýn.

31 HAFIZA DÜÐMELERÝ Temizleme düðmesi Ok düðmesi Hafýza düðmesi Hafýza düðmesi Patterns MEM " " düðmesine basarak hafýza moduna girebilir ve karakterlerin yada dekoratif dikiþlerin kombinasyonlarýný yükleyebilirsiniz. " " düðmesine tekrar basarak, hafýza modundan çýkabilir ve Direkt moda dönebilirsiniz. Lütfen Dikkat Ediniz: Direkt mod desenleri ve nolu desenler hafýzaya alýnmaz. Temizleme düðmesi Yanlýþ bir karakter seçildiðinde bu düðmeye basýn. Düðmeye her basýþ bir karakteri siler veya bu düðmeye basarak karakter kombinasyonlarýnda dikiþ yaparken veya dekoratif dikiþ yaparken eklenmiþ deseni çýkarýn. Ok düðmesi Hafýza modunda bu düðmeye basarak, hafýzaya alýnan desenleri doðrulamak için " " veya " " düðmelerine basýn.

32 SEÇÝM DÜÐMELERÝ Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Direct Doðrudan desen seçimi Mod düðmesi Direct modda ayarlandýðýnda, numara düðmesinin yanýnda gösterilen özel desenleri seçmek için düðmelere basýn. Sayý düðmeleri Gerekli olan deseni seçmek için sayý düðmelerine basýn. Direct desen modu hariç, diðer mod istenilen sayýlara basýlarak seçilebilir. Örneðin: desen 32

33 KULLANIÞLI YETENEKLER Dikiþ köþeleri 1. Bir köþeye geldiðinizde dikiþ makinesini durdurun. 2. Manüel olarak ya da iðne yukarý/ aþaðý düðmesine bir kere basarak iðneyi kumaþ içerisine indirin. 3. Baský ayaðýný yükseltiniz. 4. Ýðneyi bir eksen olarak kullanýn ve kumaþý döndürün. 5. Baský ayaðýný alçaltýnýz ve dikiþe yeniden baþlayýn. Ters Ters dikiþ, dikiþ yerinin baþýnda ve sonunda iplikleri baðlamak için kullanýlýr. Ters dikiþ düðmesine basýn ve 4-5 kez dikiþ yapýn. Düðme salýverildiðinde, makine ileriye doðru dikiþ yapar. Serbest Serbest kol dikiþi, pantolon reçmeleri ve manþetleri gibi boru þeklindeki alanlarda dikiþ yapmak için uygundur.

34 KULLANIÞLI YETENEKLER Aðýr kumaþýn dikilmesi Baský ayaðýnýn sað tarafýndaki siyah düðme, eðer baský ayaðýný indirmeden önce iterseniz, baský ayaðýný yatay konumda kilitler. Bu, dikiþ yerinin baþlangýcýnda, düz bir besleme saðlar ve kotlarý reçmelerken dikiþ yerleri üzerinden dikiþ yaparken çok katmanlý kumaþ üzerinde dikiþ yaparken yardýmcý olmaktadýr. Arttýrýlmýþ bir kalýnlýk seviyesine geldiðinizde, iðneyi alçaltýn ve baský ayaðýný kaldýrýn. Ayaðýn ucuna basýn ve siyah düðme içine itin ve sonrasýnda ayaðý indirin ve dikiþe devam edin. Karton veya kalýn kumaþ Birkaç dikiþ sonrasýnda, siyah düðme otomatik olarak salýverir. Dikiþ yerinin arkasýnda, ayný kalýnlýkta baþka bir kumaþ yerleþtirebilirsiniz. Ya da, elle besleyerek ve katlanmýþ kýsma doðru dikiþ yaparak baský ayaðýný destekleyebilirsiniz.

35 DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU T Ýðne konumunu deðiþtirme Bu ayarlar sadece nolu desenler için geçerlidir. Önceden ayarlanmýþ konum "3.5" merkez konumudur. "-" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine bastýðýnýzda, iðne konumu sola doðru hareket eder. "+" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine bastýðýnýzda, iðne konumu saða doðru hareket eder. LCD ekran üzerinde, nokta gösterimi ve sayý iðne konumunu gösterir. Dikiþ uzunluðunu deðiþtirme Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" dikiþ uzunluk ayar düðmesine basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+" dikiþ uzunluk ayar düðmesine basýn. Genel olarak, kumaþ, iplik ve iðne ne kadar kalýnda, dikiþ o kadar uzun olmalýdýr. ZÝGZAG DÝKÝÞ T A Dikiþ geniþliðinin ayarlanmasý Zigzag dikiþ için azami zigzag dikiþ geniþliði "7.0" dir. Bununla birlikte, geniþlik herhangi bir kalýpta azaltýlabilir. "+" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine " " arasýnda basarsanýz, geniþlik artmaktadýr. Dikiþ uzunluðunu ayarlama Zig zag dikiþin yoðunluðu, dikiþ uzunluk kadraný ayarý "0.3" e yaklaþtýkça artar. Net zig zag dikiþ genellikle " " te elde edilir. Birbirine yakýn zig zag dikiþler, saten dikiþ olarak adlandýrýlýr.

36 STREÇ DÝKÝÞ T A Düz streç dikiþ Bu dikiþ þekli, güçlü ve esnek bir dikiþ garanti etmekte ve kumaþta kýrýlma olmamasýný saðlamaktadýr. Kumaþý sökmek ve dikmek için kolaylýk saðlamaktadýr. Kot kumaþý gibi dayanýklý kumaþlarý birleþtirmekte iyidir. Bu dikiþler, ayrýca dekoratif üst dikiþ olarak da kullanýlabilmektedir. Düz dikiþ Düz streç dikiþ, streç ve aðýr giysi dikiþ yerleri için üçlü takviye eklemek üzere kullanýlmaktadýr. Üçlü zig-zag ise kot kumaþý, kadife, v.s. gibi sert kumaþlar için uygundur.

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı