SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini"

Transkript

1 Palermo 5 Kullaným Kitabý

2 SEMBOL TALÝMATLARI Baský Ýðnesini Baský Ayaðýný Kaldýrýn Baský Ayaðýný Ýndirin

3 Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ makinesini kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz. TEHLÝKE Elektrik çarpmasý riskini azaltmak için: Bir cihaz prize takýlý iken asla baþýboþ býrakýlmamalýdýr. Kullandýktan hemen sonra ve temizlikten önce cihazýn fiþini daima prizden çekiniz. Lambasýný deðiþtirmeden önce daima fiþini çekiniz. Lambayý ayný tip 5 W lamba ile deðiþtirin. UYARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI - Yanma, yangýn, elektrik çarpmasý yada yaralanma riskini azaltmak için: 1. Cihazýn bir oyuncak gibi kullanýlmasýna izin vermeyiniz. Bu cihaz çocuklar tarafýndan yada çocuklarýnýn yakýnýnda kullanýldýðýnda yakýn dikkat gereklidir. 2. Bu cihazý sadece iþbu kullaným kýlavuzunda tarif edilen kullaným amacý için kullanýnýz. Sadece bu kýlavuzda yer alan ve üretici tarafýndan tavsiye edilen ek parçalarý kullanýn. 3. Kablosu yada fiþi hasar görmüþse, düzgün biçimde iþlemiyorsa, düþürülmüþ yada hasar görmüþse yada suya düþürülmüþse bu cihazý asla çalýþtýrmayýn. Cihazý muayene, tamir, elektrik yada mekanik ayar için, derhal en yakýn yetkili satýcýya yada servis merkezine götürünüz. 4. Herhangi bir deliði týkalý iken cihazý asla çalýþtýrmayýn. Dikiþ makinesinin havalandýrma deliklerini ve ayak kontrolörünü iplik tiftiði, toz ve artýk kumaþ birikiminden uzak tutun. 5. Parmaklarýnýzý hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiþ makinesi iðnesinin çevresinde özel bir dikkat gereklidir. 6. Her zaman için doðru iðne plakasýný kullanýn. Yanlýþ bir iðne iðnenin kýrýlmasýna sebep olabilir. 7. Bükülmüþ iðneler kullanmayýn. 8. Dikiþ esnasýnda kumaþý itmeyin yada çekmeyin. Bu kýrýlmasýna neden olacak biçimde iðneyi saptýrabilir. 9. Ýðne bölgesinde, iðneye iplik geçirme, iðne deðiþtirme, bobine iplik geçirme yada baský ayaðýný deðiþtirme ve benzeri gibi ayarlar yaparken dikiþ makinesinin kapalý ("O") pozisyona getiriniz. 10. Kapaðýný sökerken, yaðlama yaparken yada kullaným kýlavuzunda bahsedilen diðer kullanýcý servis ayarlarýný gerçekleþtirirken, dikiþ makinesini daima elektrik prizinden çekin. 11. Herhangi bir deliðe asla bir obje kaçýrmayýn yada sokmayýn. 12. Asla dýþ mekanlarda kullanmayýn. 13. Püskürtme aeresol ürünlerinin kullanýldýðý yada oksijen verilen yerlerde çalýþtýrmayýn. 14. Baðlantýsýný kesmek için, tüm kontrol birimlerini kapalý ("0") pozisyona getirin ve sonrasýnda fiþini prizden çekin. 15. Kablosundan çekmek suretiyle prizden çekmeyin. Prizden çekmek için kablodan deðil fiþten tutun. 16. Normal çalýþtýrma koþullarýnda ses basýnç düzeyi 75dB(A)'dýr. 17. Makinenin düzgün bir þekilde çalýþmamasý durumunda makineyi kapatýn ve fiþi prizden çekin. 18. Ayak kontrolü üzerine herhangi bir þey yerleþtirmeyin. 19. Eðer ayak kontrolüne sabitlenmiþ besleme kablosu zarar görmüþ ise, herhangi bir tehlikeden kaçýnmak için, imalatçý ya da servis acentesi ya da benzeri bir kalifiye eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir. 20. Bu cihaz, cihazýn güvenliðinden sorumlu bir þahýs tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim ya da talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) düþük seviyede fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip olan ya da herhangi bir bilgisi ya da tecrübesi olmayan þahýslar tarafýndan kullanýlmamalýdýr. 21. Çocuklarýn cihaz ile oynamadýðýndan emin olacak þekilde gözetim altýnda bulundurulmalýdýr. Bu talimatlarý saklayýnýz Bu dikiþ makinesi sadece evde kullanýma yöneliktir.

4 ÝÇÝNDEKÝLER MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI...1 MAKÝNE DÜÐMELERÝ LCD EKRAN...4 DESEN ÇÝZELGESÝ...5 AKSESUARLAR...6 MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA...7 Makinenin baðlanmasý...7 DÝKÝÞE BAÞLAMA...8 Ayak kontrolü...8 BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI...8 ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...9 BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...9 ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ...11 BOBÝNÝN SARILMASI Bobin sarma BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ...14 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN KULLANILMASI...17 ÝPLÝK GERÝLÝMÝ...18 ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ...19 ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ...19 ÝKÝ ADIMLI BASKI AYAÐI KALDIRICI...20 DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VE ÝNDÝRÝLMESÝ...20 ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ters düðme...21 Otomatik kilitleme düðmesi...21 Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi...22 FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi...23 Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi...24 MOD seçim düðmesi...24 Ayna düðmesi...25 HAFIZA DÜÐMELERÝ...26 Hafýza düðmesi...26 Temizleme düðmesi...26 Ok düðmesi...26 SEÇÝM DÜÐMELERÝ...27 Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri...27 KULLANIÞLI YETENEKLER Dikiþ köþeleri...28 Ters...28 Serbest kol...28 Aðýr kumaþ üzerinde dikiþ...29 DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU...30 ZÝGZAG DÝKÝÞLER...30 STREÇ DÝKÝÞ...31

5 ÝÇÝNDEKÝLER KAPALI DÝKÝÞLER...32 Kapatma ayaðýnýn kullanýmý...32 Çok amaçlý ayaðýn kullanýmý...32 KÖR REÇME/ GECELÝK DÝKÝÞÝ DÜÐME DÝKÝÞÝ...34 ÝLÝK DÝKÝÞÝ Streç kumaþlar üzerinde ilik yapýmý...38 KUÞGÖZÜ DÝKÝÞÝ...39 YAMA DÝKÝÞÝ FERMUAR YERLEÞTÝRME Ortalanmýþ fermuarýn yerleþtirilmesi...42 Yan fermuarýn yerleþtirilmesi...43 DAR KIVIRMA...44 FÝTÝLLEME...45 Tek kordonlama...45 Üçlü kordonlama...45 SATEN DÝKÝÞ DÝKME...46 KAPÝTONE...47 FÝSTO DÝKÝÞÝ...47 Fisto kenar düzeltme...47 BÜZGÜ...48 BÜZGÜ DÝKÝÞÝ...49 SERBEST HAREKET YAMALAMA, NAKIÞ VE MONOGRAM YAPIMI Yama...50 Nakýþ...51 Monogramlama...51 DEMET YAPMA...52 YAMA ÝÞÝ DÝKÝÞÝ...52 YANSITMA...53 ÇÝFT ÝÐNE (Opsiyonel) HAREKETLÝ AYAK (Opsiyonel)...55 HAFIZA Desenleri birleþtime Desenleri ekleme...57 Desenleri silme...57 Hafýza desenini geri çaðýrma ve dikme UYARI FONKSÝYONLARI...59 Uyarý animasyon mesaj ekraný...59 Yönerge animasyon mesaj ekraný...59 Uyarý bip sesi...59 LAMBANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ...60 BAKIM Ekranýn temizlenmesi...61 Dikiþ makinesi yüzeyinin temizlenmesi...61 Kancanýn temizlenmesi SORUN GÝDERME KILAVUZU HIZLI AYARLAMA REFERANS ÇÝZELGESÝ

6 MAKÝNENÝN ANA PARÇALARI Gerginlik kadraný Desen plakasý Baský ayaðý basýncý Yüz Plakasý Çalýþtýrma düðmeleri Ýplik kesici Otomatik iðne iplik geçirici Ýlik kolu Bobin sarým iði Hýz sýnrýlama ayar kolu LCD ekran Fonksiyon düðmeleri Hafýza düðmeleri Seçim düðmeleri Fonksiyon düðmeleri Ýðne plaka kapaðý Dikiþ masasý ve askseaur kutusu Bobin durudurucu Yatay Makara pimi Ýkinci makara pimi için delik Tutamak El çarký Ana güç kaynaðý Baský ayaðý kaldýrýcý Güç kablosu Ayak kontrol birimikonektörü Damlatma kolu

7 MAKÝNE DÜÐMELERÝ A. Çalýþtýrma düðmeleri (bkz sayfa 21/22) 1. Ters düðme Bu düðmeyi basýlý tutarak, geriye doðru dikin veya düþük bir hýzda takviye dikiþi yapýn. 2. Otomatik kilitleme düðmesi Kilitleme düðmelerini derhal veya mevcut desenin sonunda dikmek ve hemen durdurmak için bu düðmeyi basýlý tutun. 3. Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi Bu düðmeye basarak iðneyi yukarý veya aþaðý konuma getirin. 4. Hýz sýnýr ayarlama kolu Dikiþ hýzýný deðiþtirmek için bu kolu kaydýrýn. B. Fonksiyon düðmeleri (bkz sayfa 23/24/25) 5. Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Dikiþ uzunluðunu ayarlamak için bu düðmeye basýn. 6. Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Zigzag dikiþ geniþliðini ayarlamak için bu düðmeye basýn.

8 7. Mod seçme düðmesi MAKÝNE DÜÐMELERÝ Bu düðmeye basarak doðrudan modu, Yeni ve dekoratif desen modunu seçin. 8. Ayna düðmesi Bir yansýma deseni dikmek için bu düðmeye basýn. C. Hafýza düðmeleri (bkz sayfa 26) 9. Hafýza düðmesi Hafýzada oluþturulan desen kombinasyonunu girmek veya depolamak için bu düðmeye basýn. 10.Ok düðmesi Mevcut dikiþ numarasý gösterilene kadar " " düðmesine veya " " düðmesine basýn. 11. Temizleme düðmesi Yanlýþ bir desen seçilmiþ veya hafýzaya alýnmýþ ise, bu düðmeye basýlarak temizlenebilir. D. Seçim düðmeleri (bkz sayfa 27) 12.Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Doðrudan desen seçimine hýzlý eriþin veya istenilen deseni seçmek için desen numarasýnýn numara düðmelerine basýn.

9 Doðrudan Desen LCD EKRAN Yansitma Ýðne Yukarý Otomatik kilitleme Ters Desen numarasý Ýlik kolu Bobin sarýmý Ýðne konumu Dikiþ geniþliði Doðrudan mod Desen Ýðne aþaðý Otomatik kilitleme Ters Desen numarasý Normal mod Teklif edilen baský ayaðý Yansitma Dikiþ uzunluðu Dikiþ geniþliði Mevcut cihaz sayýsý Toplam cihaz sayýsý Hafýza

10 DESEN ÇÝZELGESÝ Her desenin birimi grafikte gri olarak iþaretlenmiþtir. A. Yön Desenleri B. Desenler

11 AKSESUARLAR Standart 1. Çok amaçlý ayak (T) 2. Fermuar ayaðý (I) 3. Ýlik açma ayaðý (D) 4. Kapalý dikiþ ayaðý (E) 5. Kör kývrým yeri ayaðý (F) 6. Saten dikiþ ayaðý (A) 7. Düðme dikiþ ayaðý 8. Fýrça/ Dikiþ sökme aleti 9. Makara tutucu (Büyük) 10.Makara tutucu (Küçük) 11. Kenar/ kapitone kýlavuzu 12.Tornavida (L & S) 13.Bobin (3x) 14.Ýðne paketi (5x) 15.Makara pim keçesi 16.Ýkinci makara pimi Standart D3A Opsiyonel 17.Kordon ayaðý (M) 18.Kenar baskýsý ayaðý (K) 19.Kapitone ayaðý (P) 20.Örme / Brode ayaðý 21.Birleþtirme ayaðý 22.Ýkiz ayaðý 23.Yürüme ayaðý R TA Opsiyonel R

12 MAKÝNEYÝ GÜÇ KAYNAÐINA BAÐLAMA Uyarý: Makine kullanýmda deðil iken ve parçalarý yerleþtirip çýkarýrken, makinenin güç kaynaðýna ve ana þebekeye baðlý olmadýðýna emin olun. Makineyi baðlama Güç kaynaðýný baðlamadan önce, makine üzerinde gösterilen voltaj ve frekansýn elektrik gücü ile uyumlu olduðundan emin olun. Makineyi sabit bir yüzey üzerine yerleþtirin. 1. Güç hattý kablosunu makineye 2 delikli prizi baðlantý ucu kutusuna yerleþtirerek baðlayýn. 2. Güç kablosu hattýný duvar fiþine baðlayýn. 3. Güç anahtarýný açýn. 4. Cihaz açýldýðýnda, dikiþ lambasý yanacaktýr. Baðlantýyý kesmek için, güç anahtarýný kapalý konuma getirin, daha sonra fiþi prizden çýkarýn. Kutuplanmýþ fiþ bilgisi Bu cihaz, elektrik þoku riskini azaltmak için kutuplanmýþ fiþe (bir ucu diðer uçtan daha geniþ) sahiptir. Bu priz, kutuplanmýþ bir fiþe, sadece bir yönden girebilir. Eðer fiþ prize tümüyle girmiyor ise, tersini çevirin. Yine de oturmuyorsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Fiþi hiçbir þekilde deðiþtirmeyin.

13 Ayak kontrolü DÝKÝÞE BAÞLAMA Dikiþ makinesi kapalý iken, ayak kontrol fiþini, dikiþ makine üzerindeki konektörüne yerleþtirin. Dikiþ makinesini açýn ve sonrasýnda dikiþe baþlamak için yavaþ bir þekilde sýkýþtýrýn. Dikiþ makinesini durdurmak için ayak kontrolünü serbest býrakýn. Dikkat: Makineyi güç kaynaðýna baðlama ile ilgili herhangi bir tereddüdünüz varsa, yetkili bir elektrik teknisyenine danýþýn. Makine kullanýmda deðil iken, fiþini çekiniz. Bu aygýt CHIEN HUNG TAIWAN., LTD tarafýndan üretilmiþ olan C-9000 ayak kontrol birimi ile birlikte kullanýlmalýdýr. BASKI AYAÐI BASINCININ AYARLANMASI Standart baský ayaðý basýncý "2" olarak ayarlanmýþtýr. Makinenin baský ayaðý basýncý önceden ayarlanmýþ olup, (hafif ya da aðýr) kumaþ tipi olmadýkça herhangi bir yeniden deðiþiklik gerektirmemektedir. Bununla birlikte, eðer baský ayaðý basýncýný ayarlamanýz gerekiyorsa, baský ayarlama vidasýný parmaðýnýzla döndürün. Çok ince kumaþlarý dikmek için, vidayý yukarý doðru hareket ettirmek için vidayý saat yönünün tersine döndürerek basýncý azaltýn ve basýnç azalýr. Eðer vidayý döndürmeye devam ederseniz, dýþarý çýkabilir. Bu durumda, vidayý saat yönüne döndürün, yerine geri oturabilecektir. Basýncý yeniden ayarlayýn. Aðýr kumaþlar için, vidayý aþaðý doðru hareket ettirmek için vidayý saat yönüne döndürerek basýncý sýkýþtýrýn ve böylece basýnç artar. Vida artýk daha fazla ilerlemiyorsa, alt tarafa varmýþ demektir. Bu durumda lütfen daha fazla döndürmeyin.

14 A ÝÐNENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ B Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna getirin! Ýðneyi, özellikle yýpranma iþaretleri gösteriyorsa ve sorunlara neden oluyorsa düzenli olarak deðiþtiriniz. Gösterilen talimatlara bakarak, iðneyi yerleþtirin. A. Ýðne kelepçe vidasýný gevþetiniz ve yeni iðneyi taktýktan sonra tekrar sýkýnýz. Þaftýn düz tarafý arkaya doðru olmalýdýr. B. Ýðneyi gittiði yere kadar itiniz. Ýðneler mükemmel durumda olmalýdýrlar. Þu durumlarda problem meydana gelebilir: - Eðik iðneler - Kör iðneler - Hasarlý iðneler BASKI AYAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ a b b d e a c f Dikkat: Yukarýdaki iþlemleri yaparken güç kaynaðýný kapalý ("0") konumuna getirin! Baský ayaðý tutucusunun baðlanmasý (1) Baský ayaðý çubuðunu (a) kaldýrýn. Gösterildiði gibi baský ayaðý tutucusunu takýn (b). Baský ayaðýný takma (2) Baský ayaðý tutucusunu (b)kesici (c)tam pimin (d) üzerine gelene kadar alçaltýnýz. Kolu (e) kaldýrýn. Baský ayaðý tutucusunu (b) alçaltýnýz ve baský ayaðý (f) otomatikman yerine yerleþecektir. e Baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý (3) Baský ayaðýný kaldýrýn. Kolu (e) kaldýrýn ve ayak serbest kalacaktýr. Kenar/kapitone kýlavuzunun (4) baðlanmasý Gösterildiði gibi kenarlýk/kapiytone kýlavuzunu yuvaya yerleþtirin.kenara ve pliseye göre ayarlama yapýn.

15 ÝÐNE/ KUMAÞ/ ÝPLÝÐÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ Ýðne boyutu Kumaþ Ýplik 9-11/65-75 Düþük aðýrlýklý kumaþlar-ince pamuklular, vual, þayak, ipek, muslin, Oiana,baðlama, pamuklu örme, triko, jarse, krape, dokuma polyester,gömlek ve bluz kumaþlarý. Hafif pamuk, naylon yada polyester iplik. 12/80 Orta aðýrlýklý kumaþlar-pamuklu, saten, kettle kumaþ, yelken bezi, duble örme, düþük aðýrlýklý yünlüler. 14/90 Orta aðýrlýklý kumaþlar- pamuklu duk, yünlü, daha aðýr örmeler, havlu kumaþ, denim. 16/100 Aðýr kumaþlar- kanvas, yünlüler, dýþ mekan çadýr bezi ve kapitone kumaþlar, denim, döþemelik malzeme (hafif ile orta arasý). 18/110 Aðýr yünlüler, paltoluk kumaþlar, döþemelik kumaþlar, bazý deriler ve viniller. Satýlan ipliklerin çoðu orta ölçüdedir ve bu kumaþ ve iðne ebatlarý için uygundur. En iyi sonucu elde etmek amacýyla, sentetik malzemelerde ve pamuklu natürel dokuma kumaþlarda polyester iplik kullanýnýz. Altta ve üstte daima ayný ipliði kullanýnýz. Aðýr iplik, kilim ipliði. (Aðýr ayak basýncý büyük sayýlar kullanýn.) Önemli: Ýðne ölçüsünü iplik ölçüsüne ve kumaþ aðýrlýðýna uydurunuz. ÝÐNE, KUMAÞ SEÇÝMÝ Ýðneler Açýklama Kumaþ tipi HA x 1 15x1 Standart keskin iðneler. Ölçü ince ile geniþ arasýnda. 9 (65) ila 18 (110) Doðal dokuma kumaþ-yün, pamuk, ipek, arasý vb. Qiana. Çift örgüler için tavsiye edilmez. 15x1/ 130/ 705H 15 x 1/ 130/ 705H (SUK) 130PCL/ 705H-LR/LL Yarý yuvarlak iðne, atkýlý. 9 (65) ila 18 (110)arasý Tam yuvarlak iðne. 9 (65) ila 18 (110) arasý Deri iðneleri. 12 (80) ila 18 (110)arasý Natürel ve sentetik dokuma kumaþlar, polyester karýþýmlar. Örme polyesterler, baðlantýlar, triko, tekli ve duble örmeler. Tüm kumaþlarýn dikiþi için 15x1 yerine kullanýlabilir. Örme kazaklar, Likra, mayo kumaþlarý, elastik. Deri, vinil, döþemecilik. (Standart büyük standart büyük iðneden büyük delik) Not: - Ýkili iðneler özel ve dekoratif iþler için satýn alýnabilir. - Avrupa iðneleri 65, 70, 80 vs. ölçülerini, Amerikan ve Japon iðneleri ise 9, 11, 12 vs. ölçülerini gösterir. - Ýðneyi sýkça (hemen, hemen her bir elbisede) ve/veya ilk iplik kopmasýnda yada dikiþ atlamasýnda deðiþtiriniz.

16 BASKI AYAÐI TÜRLERÝ ÇÝZELGESÝ Baský Ayaðý UygulamaÝðne Ýðne Baský Ayaðý UygulamaÝðne Ýðne Çok amaçlý ayak (T) Genel dikiþ, yama dikiþleri, dekoratif dikiþ, büzgü dikiþi, fagot dikiþ, vb. Kordon ayaðý (M) (opsiyonel) Fitilleme Fermuar yerleþtirme Dar reçme Fermuar ayak (I) Kenar baskýsý ayaðý (K) (opsiyonel) Ýlik açma dikiþi Yama Serbest brode Monogramý Ýlik açma ayaðý (D) Nakýþ ayaðý (Opsiyonel) Düðme dikiþi Kapitone Düðme dikiþ ayaðý Kapitone ayaðý (P) (Opsiyonel) Kapalý dikiþ Büzgü Kapalý dikiþ ayaðý (E) Birleþtirme ayaðý (Opsiyonel) Kör kývrým yeri Bu ayak çok zor kumaþlarýn düzensiz beslenmesini önler Kör kývrým yeri yaðý (F) Saten dikiþ dikme Saten dikiþ ayaðý (A) Hareketli ayak (Opsiyonel) Not: Ýkiz iðne isteðe baðlýdýr. Aksesuarlar ile birlikte verilmemektedir. Ýkiz iðne ile deðiþiklik yapýldýðýnda, dikiþ geniþliði "5.0" den az ayarlanmalýdýr.

17 BOBÝNÝN SARILMASI Bobin Sarýmý 1. Ýpliði ve makara tutacaðýný, makara pimi üzerine yerleþtirin. Daha küçük iplik makaralarý için, makara tutacaðýnýn küçük tarafýný makaranýn yanýna yerleþtirin ya da daha küçük makara tutacaðý yerleþtirin. 2. Ýpliði, iplik kýlavuzu içerisinde kopartýn. 3. Bobin sarýcý gerilim diskleri etrafýnda, ipliði saat yönüne doðru dolayýn. 4. Gösterildiði gibi, iplik ucunu, bobin içindeki iç deliklerden birine yerleþtirin ve boþ bobini ið üzerine yerleþtirin. 5. Bobini saða doðru döndürün.

18 BOBÝNÝN SARILMASI 6. Bobin sarým iði saða doðru, bobin sarým konumuna döndüðünde, " " sembolü LCD ekranýnda görünür. Bu sembol, bobin sarým iðinin, dikiþ konumunda sola doðru geri itildiðinde ortadan kaybolur. Patterns 7. Ýplik ucunu, bir el ile sýký bir þekilde tutun. 8. Dikiþ makinesini baþlatmak için ayak kontrolü üzerine basýn. 9. Bobin birkaç kez döndüðünde, makineyi durdurun ve ipliði bobinin deliðine yakýn bir þekilde kesin. Bobini dolana kadar sarýn. Bobin tam olarak dolduðunda motor otomatik olarak durur. Makineyi durdurun. Bobin sarým iðini sola doðru itin. 10.Ýpi kesin ve sonrasýnda bobini çýkarýn. Lütfen Dikkat Ediniz: Bobin sarým anahtarý saða, "bobin sarým konumuna" yerleþtirilmiþ ise, makine dikiþ yapmaz ve el çarký dönmez. Dikiþe baþlamak için, bobin sarýcý anahtarýný sola "dikiþ pozisyonu"na itin.

19 BOBÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ Dikkat: Bobini takmadan yada kapamadan önce güç düðmesini kapalý ("O") pozisyona getiriniz. Bobini takarken yada çýkarýrken, iðne tamamen kaldýrýlmalýdýr. 1. Ýplik saat yönünün tersi yönde (ok) hareket ederken bobin mahfazasýna bobini yerleþtirin. 2. Ýpliði oyuk boyunca (A) çekiniz. 3. Ýpliði, çentik (B) içerisine oturana kadar yay içerisinde sola ve içerisine doðru çekin. Ýpliðin yuvanýn (A) dýþýna doðru çýkmamasýna dikkat edin. B A 4. Ýpliði yaklaþýk 15 cm çekin ve bobin kapak plakasýný ekleyin. (C)

20 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ Lütfen Dikkat Ediniz: Ýplik takma iþlemini doðru bir þekilde yapmak önemlidir, böyle yapýlmadýðý durumlarda, çeþitli dikiþ sorunlarý ortaya çýkabilir. Ýðneyi en üst noktaya getirin ve ayrýca gerilim disklerini serbest býrakmak üzere baský ayaðýný kaldýrýn. 1. Makara pimini yukarý kaldýrýn. Ýplik makarasýný makara pimi üzerine yerleþtirin, böylece iplik makaranýn ön tarafýndan gelecektir, sonrasýnda makara baþlýðýný makara piminin ucuna yerleþtirin. 2. Ýpliði makaradan üst iplik kýlavuzu boyunca çekin. 3. Þekilde gösterildiði gibi, ipliði ön gerilim yayý boyunca çekerek, ipliði iplik kýlavuzu etrafýndan geçirin.

21 ÜST ÝPLÝÐÝN GEÇÝRÝLMESÝ 4. Ýpliði gümüþ diskler arasýndan geçirerek gerilim modülünü geçirin. 5. Daha sonra, kontrol yay tutucu aþaðýya ve etrafýna geçirin. 6. Bu hareketin en üstünde, ipliði saðdan sola, gerdirme kolunun oluklu gözü boyunca ve daha sonra aþaðýya doðru geçirin. 7. Ýpliði düz, yatay iplik kýlavuzu arkasýndan geçirin. Ýpliði kablo baðlantýsý boyunca kýlavuzlayýn. Ýpliðin ucunu, iðne boyunca önden arkaya doðru çekin ve sonrasýnda ipliðin 10 cm'sine kadar çekin. Ýðneyi kýlavuzlamak için iðne iplik geçiriciyi kullanýn. (Sonraki sayfa.)

22 ÝÐNE ÝPLÝK GEÇÝRÝCÝNÝN Dikkat: Güç kaynaðýný kapalý konuma ("O") getirin. Ýðneyi en yüksek pozisyonuna kaldýrýnýz ve baský ayaðý kolunu indirin. 1. Ýplik geçirme aletini yavaþça indirin ve ipliði iplik kýlavuzu boyunca ve daha sonra saða doðru gösterildiði gibi çekin. 2. Ýplik geçirme aleti otomatik olarak iplik geçirme konumuna gelecek ve kanca pimi iðne gözü boyunca geçecektir. 3. Ýpliði iðnenin önüne alýn. 4. Ýpliði gevþek bir þekilde tutun ve kolu yavaþ bir þekilde serbest býrakýn. Kanca, ilmek oluþturan iðne gözü boyunca ipliði döndürecek ve geçirecektir. Ýpliði iðne gözünden çekin.

23 ÝPLÝK GERÝLÝMÝ - Temel iplik gerilim ayarý: "4" - Gerilimi arttýrmak için, kadraný bir sonraki yüksek dereceye çeviriniz. Gerilimi azaltmak için, kadraný bir sonraki düþük dereceye çeviriniz. - Gerilimin düzgün bir þekilde ayarlanmasý, iyi bir dikiþ için önemlidir. - Tüm dikiþ fonksiyonlarý ve kumaþlar için uygun tek bir gerilim ayarý yoktur. - Tüm dikiþlerin %90'ý "3" ve "5" arasýnda olur ("4" temel ayardýr). - Tüm dekoratif dikiþler için, üst iplik kumaþýnýzýn altýnda olduðunda, her zaman için daha güzel bir dikiþ ve daha az kumaþ büzülmesi elde edersiniz. Yüzey 1. Düz dikiþ için normal iplik gerilimi. Ters taraf Üst iplik Bobin ipliði Yüzey 2. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok gevþek. Kadraný daha yüksek dereceye çevirin. Ters taraf Üst iplik Bobin ipliði Yüzey 3. Ýplik gerilimi düz dikiþ için çok sýk. Kadraný daha düþük dereceye çevirin. Ters Üst iplik Bobin ipliði Ters Yüzey 4. Zig zag ve dekoratif dikiþ için normal iplik gerilimi. Üst iplik Bobin ipliði

24 ALT ÝPLÝÐÝN YÜKSELTÝLMESÝ 1. Üst ipliði sol elle tutunuz. El çarkýný kendinize doðru indirerek (saat yönünün tersine doðru) döndürün ve daha sonra iðneyi kaldýrýn. 2. Bobin ipliðini iðne plaka deliði boyunca yukarý doðru getirmek için üst ipliði nazik bir þekilde çekin. Bobin ipliði ilmek içerisinde gelecektir. 3. Her iki ipliði de baský ayaðý altýnda arkaya doðru çekin. ÝPLÝÐÝN KESÝLMESÝ Baský ayaðýný yükseltiniz. Kumaþý kaldýrýn, ön kaplamanýn sol tarafýna doðru iplikleri çekin ve iplik kesiciyi kullanarak kesin. Ýplikler bir sonraki iplik yerine baþlamak üzere uygun uzunluklarda kesilir.

25 ÝKÝ-T BASKI AYAÐI KALDIRICI 1. Baský ayaðý kaldýrýcý, baský ayaðýnýzý kaldýrýr ve indirir. 2. Çok katlý yada kalýn kumaþlarý dikerken, iþin kolayca konumlandýrýlmasý için, baský ayaðý ikinci bir kademeye yükseltilebilir. DÝÞLÝNÝN KALDIRILMASI VEYA ÝNDÝRÝLMESÝ Dikiþ tablasý makinenin dýþýnda iken, diþli ayarlama kolu dikiþ makinesinin arkasýn-da taban üzerinde görünebilir. b a Kolu " " (b)'ye kaydýrarak, düðme dikme durumlarýnda, diþliyi alçaltabilir-siniz. Eðer, dikiþe devam etmek isterseniz, diþliyi kaldýrmak için, kolu " " (a) konumuna kaydýrýn. Diþli yukarý kaldýrmayacaksanýz kol saða doðru kaymýþ olsa bile el çarkýnýn döndürün. Diþlileri kaldýrmak için tam bir dönüþ yapýn.

26 ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi Otomatik kilitleme düðmesi Ters düðmesi Ters düðmesi Direct Patterns 01-16, nolu desenler seçilmiþse, makine ters dikiþ yapacak veya ters düðmeye basýlýrsa, düþük hýzda takviye dikiþi yapýlýr. Düðme salýverildiðinde, makine ileriye doðru dikiþ yapar. LCD gösterge üzerinde " " þeklinde bir ok, ters dikiþe iþaret etmektedir. Otomatik kilitleme düðmesi Patterns Patterns nolu desenler seçildiðinde, makine otomatik kilit düðmesine basýldýðýnda derhal 3 kilitleme dikiþi diker ve sonrasýnda otomatik olarak durur. Gösterge, makine durana kadar " " þeklini gösterir , desenleri seçildiðinde, otomatik kilitleme düðmesine basýn. Mevcut desenin sonunda makine 3 kilitleme dikiþi yapar ve otomatik olarak durur. LCD gösterge, makine durana kadar " " þeklini gösterir. Eðer düðmeye bir kez daha basarsanýz ya da baþka bir desen seçerseniz, fonksiyon iptal edilir.

27 Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ÇALIÞTIRMA DÜÐMELERÝ Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ile, iðnenin yukarý konumda veya dikiþi durduðunuzda duracaðýna karar verebilirsiniz. Patterns Lütfen Dikkat Ediniz: Dikiþ boyunca, düðmeye basýlmasý herhangi bir fonksiyon saðlamaz. Ýðne yukarý/aþaðý konum düðmesi ayarý sadece makinenin durmasýna sebep olur. Direct Patterns Düðmeye basýn, böylece LCD ekran üzerindeki ok yukarý " " doðru gelecek ve iðne en yüksek konumda duracaktýr. Düðmeye bastýðýnýzda ve ok aþaðý " " yönü gösterdiðinizde, makine duracak ve iðne en alt konuma gelecektir.

28 FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Ayna düðmesi Mod seçim düðmesi Dikiþ geniþliði ayarlama düðmesi Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine oto matik olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek tavsiye edilen dikiþ geniþliðini otomatik olarak ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar düðmelerine basýlarak düzenlenebilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði vardýr. Daha dar bir dikiþ için, "-" düðmesine (sol) basýn. Daha geniþ bir dikiþ için, "+" düðmesine (sað) basýn. Dikiþ geniþliði, " " arasýnda ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir geniþliði vardýr nolu desenler seçildiðinde, iðne konumu dikiþ geniþlik ayar düðmeleri ile düzenlenir. "-" düðmesine (sol) basýldýðýnda, iðne sola doðru hareket eder ve "+" düðmesine sað) basýldýðýnda, iðne saða doðru hareket eder. Sayýlar sol konumdan "0.0" uç sað konuma "7.0" kadar deðiþir. Ön ayarlý merkez iðne konumu "3.5" olarak gösterilir.

29 Dikiþ uzunluðu ayarlama düðmesi Patterns FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Herhangi bir dikiþ seçtiðinizde, makine otomatik olarak, LCD ekran üzerinde sayýlarla gösterilecek tavsiye edilen dikiþ uzunluðunu otomatik olarak ayarlar. Dikiþ geniþliði, dikiþ geniþlik ayar düðmelerine basýlarak düzenlenebilir. Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" düðmesine (sol) basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+" düðmesine (sað) basýn. Dikiþ uzunluðu, "0,0-4.5 mm" arasýnda ayarlanabilir. Belli dikiþlerin sýnýrlý bir uzunluðu vardýr. Mod Seçim Düðmesi Makineyi "ON" (açýk) konuma getirirseniz LCD ekran gösterimi doðrudan mod " " olarak ayarlanacaktýr. " " modu için " " düðmesine basýn, fonksiyon düðmesine tekrar basarsanýz. " " gösterilecektir. Doðrudan mod dikiþ seçimi. Özel ve dekoratif desen modu: Sayý düðmeleri kullanarak dikiþ seçimi.

30 Ayna düðmesi FONKSÝYON DÜÐMELERÝ Desenler 01-16, ayna olabilir, " " düðmesine basarak seçili desenlerden bir yansýma deseni dikebilirsiniz. LCD ayna fonksiyonunu gösterecek vemakine ayna fonksiyonunu iptal etmek üzere ayna fonksiyonu basýlana kadar, yansýtýlan deseni dikmek için makine dikiþe devam eder. LCD ekranýndan ayna fonksiyonu kaybolduðunda, makine normal dikiþ yapmaya devam edecektir. Desen ayarýný deðiþtirdiðinizde, ayna fonksiyonu buna göre iptal edilir. Yansýma desenine ihtiyacýnýz varsa, ayna düðmesine tekrar basýn.

31 HAFIZA DÜÐMELERÝ Temizleme düðmesi Ok düðmesi Hafýza düðmesi Hafýza düðmesi Patterns MEM " " düðmesine basarak hafýza moduna girebilir ve karakterlerin yada dekoratif dikiþlerin kombinasyonlarýný yükleyebilirsiniz. " " düðmesine tekrar basarak, hafýza modundan çýkabilir ve Direkt moda dönebilirsiniz. Lütfen Dikkat Ediniz: Direkt mod desenleri ve nolu desenler hafýzaya alýnmaz. Temizleme düðmesi Yanlýþ bir karakter seçildiðinde bu düðmeye basýn. Düðmeye her basýþ bir karakteri siler veya bu düðmeye basarak karakter kombinasyonlarýnda dikiþ yaparken veya dekoratif dikiþ yaparken eklenmiþ deseni çýkarýn. Ok düðmesi Hafýza modunda bu düðmeye basarak, hafýzaya alýnan desenleri doðrulamak için " " veya " " düðmelerine basýn.

32 SEÇÝM DÜÐMELERÝ Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Doðrudan desen seçim ve numara düðmeleri Direct Doðrudan desen seçimi Mod düðmesi Direct modda ayarlandýðýnda, numara düðmesinin yanýnda gösterilen özel desenleri seçmek için düðmelere basýn. Sayý düðmeleri Gerekli olan deseni seçmek için sayý düðmelerine basýn. Direct desen modu hariç, diðer mod istenilen sayýlara basýlarak seçilebilir. Örneðin: desen 32

33 KULLANIÞLI YETENEKLER Dikiþ köþeleri 1. Bir köþeye geldiðinizde dikiþ makinesini durdurun. 2. Manüel olarak ya da iðne yukarý/ aþaðý düðmesine bir kere basarak iðneyi kumaþ içerisine indirin. 3. Baský ayaðýný yükseltiniz. 4. Ýðneyi bir eksen olarak kullanýn ve kumaþý döndürün. 5. Baský ayaðýný alçaltýnýz ve dikiþe yeniden baþlayýn. Ters Ters dikiþ, dikiþ yerinin baþýnda ve sonunda iplikleri baðlamak için kullanýlýr. Ters dikiþ düðmesine basýn ve 4-5 kez dikiþ yapýn. Düðme salýverildiðinde, makine ileriye doðru dikiþ yapar. Serbest Serbest kol dikiþi, pantolon reçmeleri ve manþetleri gibi boru þeklindeki alanlarda dikiþ yapmak için uygundur.

34 KULLANIÞLI YETENEKLER Aðýr kumaþýn dikilmesi Baský ayaðýnýn sað tarafýndaki siyah düðme, eðer baský ayaðýný indirmeden önce iterseniz, baský ayaðýný yatay konumda kilitler. Bu, dikiþ yerinin baþlangýcýnda, düz bir besleme saðlar ve kotlarý reçmelerken dikiþ yerleri üzerinden dikiþ yaparken çok katmanlý kumaþ üzerinde dikiþ yaparken yardýmcý olmaktadýr. Arttýrýlmýþ bir kalýnlýk seviyesine geldiðinizde, iðneyi alçaltýn ve baský ayaðýný kaldýrýn. Ayaðýn ucuna basýn ve siyah düðme içine itin ve sonrasýnda ayaðý indirin ve dikiþe devam edin. Karton veya kalýn kumaþ Birkaç dikiþ sonrasýnda, siyah düðme otomatik olarak salýverir. Dikiþ yerinin arkasýnda, ayný kalýnlýkta baþka bir kumaþ yerleþtirebilirsiniz. Ya da, elle besleyerek ve katlanmýþ kýsma doðru dikiþ yaparak baský ayaðýný destekleyebilirsiniz.

35 DÜZ DÝKÝÞLER VE ÝÐNE KONUMU T Ýðne konumunu deðiþtirme Bu ayarlar sadece nolu desenler için geçerlidir. Önceden ayarlanmýþ konum "3.5" merkez konumudur. "-" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine bastýðýnýzda, iðne konumu sola doðru hareket eder. "+" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine bastýðýnýzda, iðne konumu saða doðru hareket eder. LCD ekran üzerinde, nokta gösterimi ve sayý iðne konumunu gösterir. Dikiþ uzunluðunu deðiþtirme Dikiþ uzunluðunu kýsaltmak için, "-" dikiþ uzunluk ayar düðmesine basýn. Daha uzun bir dikiþ için, "+" dikiþ uzunluk ayar düðmesine basýn. Genel olarak, kumaþ, iplik ve iðne ne kadar kalýnda, dikiþ o kadar uzun olmalýdýr. ZÝGZAG DÝKÝÞ T A Dikiþ geniþliðinin ayarlanmasý Zigzag dikiþ için azami zigzag dikiþ geniþliði "7.0" dir. Bununla birlikte, geniþlik herhangi bir kalýpta azaltýlabilir. "+" dikiþ geniþliði ayarlama düðmesine " " arasýnda basarsanýz, geniþlik artmaktadýr. Dikiþ uzunluðunu ayarlama Zig zag dikiþin yoðunluðu, dikiþ uzunluk kadraný ayarý "0.3" e yaklaþtýkça artar. Net zig zag dikiþ genellikle " " te elde edilir. Birbirine yakýn zig zag dikiþler, saten dikiþ olarak adlandýrýlýr.

36 STREÇ DÝKÝÞ T A Düz streç dikiþ Bu dikiþ þekli, güçlü ve esnek bir dikiþ garanti etmekte ve kumaþta kýrýlma olmamasýný saðlamaktadýr. Kumaþý sökmek ve dikmek için kolaylýk saðlamaktadýr. Kot kumaþý gibi dayanýklý kumaþlarý birleþtirmekte iyidir. Bu dikiþler, ayrýca dekoratif üst dikiþ olarak da kullanýlabilmektedir. Düz dikiþ Düz streç dikiþ, streç ve aðýr giysi dikiþ yerleri için üçlü takviye eklemek üzere kullanýlmaktadýr. Üçlü zig-zag ise kot kumaþý, kadife, v.s. gibi sert kumaþlar için uygundur.

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Kullaným Kitabý ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Emniyet Talimatlarý 1 Bir elektrikli alet kullanýlýrken aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ makinesini

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI TEHLÝKE UYARI K. - Elektrik þokuna karþý korunmak için:

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI TEHLÝKE UYARI K. - Elektrik þokuna karþý korunmak için: Kullanim Kilavuzu ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Bir elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakini de kapsayan güvenlik önlemleri her zaman dikkat edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI!

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI! Güvenlik Talimatý 1 ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI! Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

/ / Kullanma Kýlavuzu

/ / Kullanma Kýlavuzu 9876 9868/9868-1 9860/9860-1 Kullanma Kýlavuzu 9876 9868/9868-1 9860/9860-1 Kullanma Kýlavuzu Singer Limited Þirketi nin tescilli markasýdýr. Telif 2005 Singer Dikiþ Makinesi Ltd. Þti. Tüm haklarý dünyanýn

Detaylı

sunarak sürdürmek benim kiþisel dileðimdir. için size servis vermekten memnuniyet duyacaklardýr.

sunarak sürdürmek benim kiþisel dileðimdir. için size servis vermekten memnuniyet duyacaklardýr. BERNINA yý seçtiðinizde, yýllarca sürecek verimli dikiþ güvencesine sahip olacaksýnýz. Ailem, 100 yýlý aþkýn bir süredir, müþterilerimize tam memnuniyet verilmesi konusuna odaklanmýþtýr. Bu geleneði, yeni

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Business Projesi için Talimatlar

Business Projesi için Talimatlar Business Projesi için Talimatlar www.mybernette.com Business Projesi için Talimatlar Etek İhtiyacınız olanlar 2 adet erkek gömleği 0,7 m gri takım elbise kumaşı (1,4 m genişliğinde) 1 m astar kumaşı 14

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI GÖVDE KAPUT... S-2 KAPUTUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 ÖN ÇAMURLUK PANELÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-4 KAPI... S-5 ÖN KAPININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 ÖN

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BERNINA. ailesine. hoþgeldiniz

BERNINA. ailesine. hoþgeldiniz BERNINA ailesine hoþgeldiniz BERNINA yý seçtiðinizde, yýllarca sürecek verimli dikiþ güvencesine sahip olacaksýnýz. Ailem, 100 yýlý aþkýn bir süredir, müþterilerimize tam memnuniyet verilmesi konusuna

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý `foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk tr Montaj talimatlarý = Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 4 Tekil cihaz... 4 Yan yana kurulum... 4 Ayýrma duvarlý tekil cihazlar...

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

`fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk. Montaj talimatlarý

`fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk. Montaj talimatlarý `fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk tr Montaj talimatlarý Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 3 Tekli cihaz... 3 Yan yana kurulum... 3 Ayýrma duvarlý tekli cihazlar... 4 Ankastre

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31339907 Sürüm 1.2 Parça No. 31339904, 9487267, 31359217 Park yardımı, arka Volvo Car Corporation Park yardımı, arka- 31339907 - V1.2 Sayfa 1 / 26 Donanım

Detaylı

P-1 GENEL PROSEDÜRLER

P-1 GENEL PROSEDÜRLER FREN SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... P-1 GELENEKSEL FREN SÝSTEMÝ... P-2 HAVA ALMA... P-2 VAKUM HATTI KONTROLÜ... P-2 FREN PEDALI KONTROLÜ... P-2 FREN PEDALI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... P-3 FREN SVÝCÝ KONTROLÜ...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı