CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar Kontrol Paneli Çalýþtýrma Kontrol Paneli Pillerin Yerleþtirilmesi Uzaktan Kumandanýn Kullanýmý Bakým Arýza/ Kontrol/ Giderilmesi Notlar

3 5 GÝRÝÞ Bu kýlavuzda CARRIER- 53QD6C modeli salon tipi split klimalarýna ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin yaný sýra cihaza iliþkin tanýtýcý ve teknik verilerede yer verilmiþtir. Cihazýnýza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. CARRIER- 53QD6C modeli salon tipi split klimalarýný çalýþtýrmak için bu kýlavuzu incelemek yeterlidir. Ancak anlaþýlmayan her hangi bir konu olduðunda Alarko Carrier Yetkili Servislerine baþ vurabilirsiniz.

4 6 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz CARRIER- 53 QD 6C modelinin bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla CARRIER- 53 QD 6C modeli salon tipi split klimalarý malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (üç) yýl ALARKO CARRIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, cihazý satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Cihazýn bakýmý son derece basittir. Ancak arýza durumunda onarým için yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. CARRIER- 53 QD 6C klimalarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeler inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

5 7 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Hava koþullandýrma cihazlarýnýn yerleþtirme ve bakýmý, sistem basýncý ve elektrikli parçalar nedeniyle tehlikeli olabilir. Cihazýn yerleþtirme, onarým ya da bakým hizmetlerinin yalnýzca eðitilmiþ, kalifiye servis elemanlarý tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kiþiler ancak batarya ve filtre temizleme, filtreyi yerine takma gibi temel bakým iþlemlerini yerine getirebilir. Bunlar dýþýndaki tüm iþlemlerin yetkili servis elemaný tarafýndan gerçekleþtirilmesi gerekir. Cihazý çalýþtýrýrken bakým kýlavuzunda ve cihaz etiketinde belirtilen uyarýlara ve geçerli tüm güvenlik önlemlerine uyunuz. UYARI! Bakým iþlemlerinden önce cihaza giden ana elektrik beslemesini kesiniz. Elektrik çarpmasý yaralanmalara neden olabilir. Uygun enerji beslemesi - Belirtilen voltajýn dýþýna çýkýlmasý cihaza zarar verebilir. - Elektrik baðlantýsýný kontrol ediniz. - Elektrik baðlantýsý doðru yapýlmamasý ya da elektrik kablosunun zarar görmesi elektrik kaçaðýna ve elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yanýcý maddelere dikkat - Cihaz yakýnlarýnda yanýcý spreyler kullanmayýnýz. - Gazolin, benzin, tiner, böcek ilaçlarý ve benzeri kimyasal maddeler cihaza zarar verebilir.

6 8 Uygun temizlik - Ýç ve dýþ üniteye su sýçratmayýn ya da püskürtmeyiniz. Bu uygulama elektrik çarpmasýna neden olabilir. Uygun sigorta - Uygun deðerde otomatik sigorta kullanýnýz. Sigortayý bakýr tel sararak kullanmayýnýz. - Böyle bir uygulama cihaza zarar verebileceði gibi yangýna da yol açabilir. - Elektrikli ýsýtýcý sistemin sigorta baðlantýsý attýðýnda, cihazý onarmaya çalýþmayýnýz. - Elektrik çarpmasý ve yaralanmalara neden olmamak için yetkili Alarko Carrier servisini arayýp yardým isteyiniz. - Sigorta ya da devre kesici ikinci kez atar ya da bozulursa, cihazý yeniden çalýþtýrmayýn ve Alarko Carrier servisini arayýp yardým isteyiniz. Ýç oda sýcaklýðý uygun bir dereceye ayarlayýnýz - Sýcaklýk ayarýný düþük tutmak elektrik tüketimini artýrýr ve saðlýða zarar verir. Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþ ve çýkýþ ýzgaralarýnýn önünü kapatmayýnýz - Cihaza hava giriþ ve çýkýþýný engelleyecek uygulamalar soðutma ve ýsýtma kapasitesini düþürür ve cihazýn bozulmasýna neden olabilir.

7 9 Gerektiðinde iç ortamý havalandýrýnýz - Ýç ortamda istenmeyen kokular hissedildiðinde iç ortamý havalandýrýnýz. Kullaným Kýlavuzunu inceleyiniz - Cihazý çalýþtýrmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. - Kýlavuzda cihazýn doðru çalýþtýrýlmasý için gereken bilgiler yer almaktadýr. Ekonomik Çalýþtýrma Ýçin Öneriler Güneþten sakýnýnýz - Soðutma sýrasýnda cihazýn doðrudan güneþ ýþýðý almasý, odaya çok fazla güneþ ýþýðýnýn girmesi soðutma yükünü artýracaðýndan bu durumdan kaçýnmak gerekir. - Soðutma yükünü azaltmak için perde ya da panjurlarý kapatýnýz. Pencereleri, yalnýzca odayý havalandýrmak gerektiðinde açýnýz. Klima soðuturken ortamý ýsýtmaktan kaçýnýnýz - Klima soðutma modunda çalýþýrken ortamda ýsý üreten baþka bir cihazýn bulunmasý veya böyle bir iþlemin yapýlmasý cihazýn soðutma verimini düþürür.

8 10 Hava filtresini belirli aralýklarla temizleyiniz Haftada bir - iltrede birikecek toz cihazýn verimini düþürür. Gecikmeli çalýþma - Cihazý kapattýktan ya da bir elektrik kesintisinden sonra yeniden çalýþtýrdýðýnýzda, cihazý korumak amacýyla ýsýtma ve soðutma iþlemleri üç dakikalýk bir gecikmeden sonra baþlayacaktýr. Klimanýz TV'ye yakýn olmamalý - Klima ile TV arasýndaki uzaklýðýn, cihazlarýn birbirini etkilemesine engel olmak amacýyla bir metreden daha fazla olmasý gerekir.

9 11 Sistem Þemasý/ Ana Parçalar Hava üfleme panjurlarý Ýç ünite hava çýkýþý Kontrol paneli Uzaktan kumanda Ýç ünite hava giriþi Hava filtresi Ýç ve dýþ ünite baðlantýsý Dýþ ünite hava giriþi Dýþ ünite hava çýkýþý Drenaj borusu

10 12 Kontrol Paneli Açma/Kapama Tuþu 1 Cihazý çalýþtýrmak ve durdurmak için bu düðmeye basýnýz. Sýcaklýk ve Zaman Ayarý Tuþu 2 Sýcaklýðý, saati ve çalýþma saat ayarýný bu tuþa basarak yapabilirsiniz. an Hýzý Seçim Tuþu 3 Ýstenilen fan hýzýný seçmek için bu tuþa basýnýz. Gösterge Deðiþtirme Tuþu 4 Göstergede görmek istediðiniz verilere göre sýrayla bu tuþa basýnýz. Soðutma Tuþu 5 Cihazý soðutma modunda çalýþtýrmak için bu tuþa basýnýz. an Tuþu 6 Cihazý fan modunda çalýþtýrmak için bu tuþa basýnýz. Isýtma Tuþu 7 Cihazý ýsýtma modunda çalýþtýrmak için bu tuþa basýnýz. Otomatik Panjur Tuþu 8 Bu tuþa basarak cihazý otomatik panjur moduna getirebilirsiniz. Böylece hava üfleme akýmýnýn yönü otomatik olarak saða ve sola doðru deðiþir. Timer Tuþu 9 Çalýþmaya baþlama saatini ayarlamak veya ayarlý çalýþmaya baþlama saatini iptal etmek için bu tuþa basýnýz. iltre Temizleme Tuþu iltre lambasý yandýðýnda filtreyi temizleyin ve bu tuþa basýnýz. an Hýzý Gösterge Lambasý Ayarlanan fan hýzýný göstergede görebilirsiniz. Dijital Iþýklý Gösterge Cihaz ON konumundayken oda sýcaklýðýný, ayar sýcaklýðýný, saati ya da ayar saatini gösterir. Gösterge deðiþtirme tuþuna bastýðýnýzda veriler aþaðýdaki sýraya göre þöyle deðiþir: (Sýcaklýk => Saat => Ayar Saati => Sýcaklýk =>...) Cihazda bir arýza olduðunda arýza kodu görünür

11 13 Saat ve Çalýþtýrma Saatinin Ayarlanmasý Saat ayarý ya da çalýþtýrma saati ayarý için Gösterge deðiþtirme tuþuna basýnýz (no. 4) Saati ya da çalýþtýrma saatini saat/dakika tuþuna basarak ayarlayýnýz (no.2) Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Parçalarý ve Ýþlevleri Açma/Kapama Tuþu: Cihazý çalýþtýrmak ya da durdurmak için bu tuþa basýnýz. Sýcaklýk Ayar Tuþlarý: Sýcaklýk ayarý için bu tuþa basýnýz an Tuþu: anlý çalýþma modu-nu seçmek için bu tuþa basýnýz. Isýtma Tuþu: Isýtma modunu seç-mek için bu tuþa basýnýz. Soðutma Tuþu: Soðutma modun-da çalýþtýrma için bu tuþa basýnýz an Hýzý Tuþu: Ýstenilen fan hýzýný seçmek için bu tuþa basýnýz. Otomatik Panjur Tuþu: Otomatik panjuru baþlatmak için bu tuþa basýnýz. Bu modda üfleme havasý yönü otomatik olarak saða ve sola doðru deðiþir.

12 14 Pillerin Deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýn arkasýndaki pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde iterek çýkartýnýz. Eski pilleri çýkarýp yerine yeni pilleri, kutuplarýna dikkat ederek yerleþtiriniz. Kumanda cihazýnda 2 adet, 1,5 V'luk LR03 alkaline pil kullanýlýr. Uzaktan Kumandanýn Kullanýmý Uzaktan kumanda, sinyallerin cihaz üzerindeki alýcýya ulaþabileceði yerlerde ve 7 metreye kadar uzaklýkta kullanýlabilir. Çalýþtýrma aralýðý yandaki þekilde gösterilmiþtir. iç ünite Herhangi bir tuþa basýldýðýnda cihazdan bip sesi gelebilir. Bu durum, sinyalin cihaz tarafýndan alýndýðýný gösterir.

13 15 UYARI! Uzaktan kumandadan cihaza gelecek sinyallerin önünde perde, kapý ya da baþka bir cisim olduðunda klima çalýþmaz. Cihaz üzerindeki kýzýlötesi sinyal alýcý doðrudan güneþ ýþýðý aldýðýnda cihaz iyi çalýþmayabilir. Cihaza doðrudan güneþ ýþýðý gelmesine engel olmak için panjurlarý indiriniz veya perdeleri çekiniz. Uzaktan kumandanýn üzerine sývý maddeler dökülmesine ya da yere düþmesine engel olun. Bu tür olaylar kumandanýn deforme olmasýna, renk deðiþtirmesine ve bozulmasýna neden olabilir. Uzaktan kumandayla birlikte kumandanýn üzerine yerleþtirileceði bir kýzak verilir. Kumanda kýzaðýný klima alýcýsýnýn altýndaki yan panelin üzerine yerleþtiriniz.

14 16 Cihazýn Bakýmý Hava iltresinin Temizlemesi 1. Hava giriþ ýzgarasýný kendinize doðru çekiniz. iltreyi tutacaðýndan çekerek çýkarýnýz. 2. iltreyi su ya da elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Çok kirliyse nötr bir deterjan ya da sabunlu suyla temizleyiniz. 3. iltreyi akar su altýnda durulayýnýz ve cihaza takmadan önce kurumaya býrakýnýz. Daha sonra doðru bir biçimde yerine takýn. UYARI! iltreyi 40 C ýn üzerinde suyla temizlemeyiniz. iltre zarar görebilir. iltreyi ovalamayýnýz. iltreleme gücü düþebilir. iltreyi temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz.

15 17 Ýç Ünitenin Temizlenmesi 1. Ilýk su ya da nötr bir deterjana batýrýlmýþ bir bezle siliniz ve kuru bir bezle kurulayýnýz C'ýn üzerinde sýcak su kullanmayýnýz. Aþýrý sýcak su ünitenin bozulmasýna ya da renk deðiþtirmesine neden olabilir. 3. Böcek ilacý ya da benzeri kimyasal maddeler kullanmayýn.

16 18 Mevsim Sonu Bakýmý 1. Cihaz uzun bir süre kapalý kalacaksa, cihazýn içini kurutmak için yarým gün yalnýzca fanda çalýþtýrýnýz. 2. Cihazý kapatýnýz. Hava filtresini ve iç üniteyi temizleyiniz.

17 19 Arýza/ Kontrol/ Giderilmesi Klimanýzý çalýþtýrýrken bir arýza olduðunda aþaðýdaki noktalarý kontrol ediniz: Arýza Cihaz çalýþmýyor Isýtma çalýþmýyor Kontrol Elektrik baðlantýsýnýn yerinde olup olmadýðýný kontrol ediniz. Devre kesici ya da sigortayý kontrol ediniz. Elektrik kesintisi olup olmadýðýný kontrol ediniz. ON lambasý ýþýðýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. Cihaz soðutma ya da fan moduna ayarlanmýþ olabilir, kontrol ediniz. Yapýlacak iþlem Elektrik baðlantýsý kesilmiþse yeniden baðlayýnýz. Devre kesici ya da sigortayý deðiþtiriniz. Elektrik gelmesini bekleyiniz. ON ýþýðýnýn yanmasý için AÇMA/KAPAMA düðmesine basýnýz. Isýtma modunu seçiniz. Soðutma çalýþmýyor Cihaz ýsýtma ya da fan moduna ayarlanmýþ olabilir, kontrol ediniz. Soðutma modunu seçiniz Soðutma ve ýsýtma yetersiz iltrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz Cihazýn doðrudan güneþ ýþýðý alýp almadýðýný kontrol ediniz Kapý ve pencereler açýk mý? Odada bir ýsýtma cihazý var mý? Dýþ ünitenin önünde bir engel var mý? iltreyi temizleyiniz Cihazýn doðrudan güneþ almasýný engelleyiniz (soðutmada) Pencere ve kapýlarý kapatýnýz. Isýtma cihazýný kaldýrýnýz. Engeli kaldýrýnýz Bütün bu iþlemler cihazýn çalýþmasýna yetmiyorsa, Alarko Carrier servisine baþvurunuz. Cihaz zarar gördüðünde onarým için özel araçlar kullanmak gerektiðinden bu iþlemin yalnýzca yetkili Alarko Carrier servis elemaný tarafýndan yapýlmasý gerekir.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı