HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008"

Transkript

1 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008

2 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir.

3 HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren bir kalp-damar hastalığıdır. Kardiyovasküler riske diastolik ve sistolik basınçtaki yükselmenin katkısı genelde yaşa göre değişir. Yaşlı grupta sistolik kan basıncında yükselme, Gençlerde de diastolik kan basıncındaki yükselmenin katkısı vardır.

4 Sınıflama (JNC VII) Kategori Sistolik Diastolik Normal <120 ve <80 Pre- hipertansiyon veya Evre 1 hipertansiyon Evre 2 hipertansiyon veya >160 veya >100

5 Etiyoloji %90-95 primer (esansiyel, idiyopatik) %5-10 sekonder Renal / renovasküler hastalıklar Endokrin hastalıklar feokromasitoma Cushing sendromu Conn s sendromu Akromegali ve hipotiroidizm Aort koarktasyonu İyatrojenik Hormonal / oral kontraseptif NSAİİ

6 Hipertansiyon Hipertansiyon yaygın, Toplumdaki gerçek sıklığını bilmiyoruz Hipertansiyon tanısı koyamıyoruz, Tanı koyduğumuz hastaları tedavi edemiyoruz Farkında(%) Tedavide(%) Kontrol altında(%)

7 Türk Toplumunda HT Prevelansı Toplumda her 5 kişiden biri Erişkin nüfusta her 3 kişiden biri 50 yaş üstünde her iki kişiden biri Ülkemizde 11.8 milyon HT hastası mevcut (E:5.2, K:6.6) *TEKHARF

8 ABD de HT hasta sayısı 50 milyon 55 yaşında normotansif bir kişide yaşam boyu HT gelişme riski: %90 Sadece %70 farkında Sadece %50 tedavi altında Sadece %25 hastanın kan basıcı kontrol altında

9 Risk Grupları DM, Sigara, Kötü Beslenme, Obezite, Dislipidemi Stres, NSAİİ kullanımı, Genetik, Fiziksel inaktivite

10

11 Doğru kan basıcı ölçümü için Zamanında ve doğru kalibre edilmiş bir cihaz ile!!!

12 Doğru kan basıcı ölçümü için Ölçümden önceki 30 dakika içinde sigara, kahve içilmemesi En az 5 dakika dinlenme Oturur durumda, kolu kalp seviyesinde ve alttan desteklenmiş İki dakika ara ile iki kez ölçüm (İki ölçüm arasında 5 mmhg dan daha fazla fark varsa ölçüm tekrarlanmalı) İlk değerlendirme sırasında her iki koldan da ölçüm (kan basıncı hangi tarafta daha yüksekse daha sonraki ölçümler o koldan yapılmalı)

13 Hatalı kan basıncı ölçümü-sebepler o Ölçüm yapan birey o Hasta o Ortam o Alet o Teknik o Kan basıncının değişkenliği

14 Klinik (ofis) hipertansiyonu Klinikte rastgele ölçümlerle dirençli hipertansiyon tanısı alan bireylerin %20-50 sinde, 24-saatlik AKBÖ ile kan basıncı normal bulunur. Beyaz önlük hipertansiyonu/etkisi?

15 Ambulatuvar kan basıncı ölçümü (AKBÖ) Hedef organ hasarı ile korelasyon standart kan basıncı ölçümlerine göre daha iyi Endikasyonları Beyaz önlük hipertansiyonu ayrımı İlaç direnci Antihipertansif tedavi sırasında hipotansif ataklar Epizodik HT Otonomik disfonksiyon

16 Psödohipertansiyon Damarlarda ateromatöz değişiklikler sebebi ile oskültatuvar KB ölçümlerinin yüksek bulunmasıdır. Osler manevrası (kafın sistolik basınçtan yüksek düzeylere kadar şişirilmesine karşın radyal ya da brakiyal nabzın alınması-prediktif değeri düşük). Osilometrik yöntemle ölçümle de saptanabilir. Kesin tanı ancak intra-arteriyel ölçümle mümkündür.

17 HASTA DEĞERLENDİRME 1. Yaşam tarzı, kardiyovasküler risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar 2. Tanımlanabilir HT nedenleri 3. Hedef organ hasarı 4. Laboratuar açısından değerlendirme

18 1.Kardiyoovasküler risk faktörleri Majör Risk Faktörleri Hipertansiyon Yaş (erkeklerde >55, kadınlarda >65 ) Diabetes mellitus Artmış LDL (veya total) kolesterol, veya düşük HDL düzeyi GFR da azalma (<60 ml/dk) Ailede erken yaşta kardiyovasküler hastalık öyküsü (erkek <55, kadın<65 yaş) Mikroalbüminüri Obesite (BMI >30 kg/m2) Sedanter yaşam Sigara ve diğer tütün mamülleri

19 2.Tanımlanabilir HT nedenleri Renovasküler HT Kronik böbrek hastalığı Aort koarktasyonu Cushing s sendromu ve diğer glukokortikoid fazlalığı durumları (kronik steroid tedavisi dahil) İlaç ilişkili Obstrüktif üropati Feokromasitoma Primer aldosteronizm ve diğer mineralokortikoid fazlalığı durumları Uyku apne sendromu Tiroid veya paratiroid bezi hastalıkları

20 Ne zaman renovasküler HT? 30 yaş öncesi veya 55 yaş sonrası HT Abdominal üfürüm Akselere HT Dirençli HT Tekrarlayan pulmoner ödem atakları Böbrek yetmezliği (özellikle proteinüri yoksa) ACEI veya ARB sonrası gelişen ABY USG de böbrek boyutları arasında farklılık

21 3.Hedef organ hasarı 1.Kalp sol ventrikül hipertrofisi Koroner arter hastalığı (Angina/MI ) Kalp yetmezliği 2.Beyin İnme TİA Demans 3.Kronik böbrek hastalığı 4.Periferik arter hastalığı 5.Retinopati

22

23 Laboratuvar incelemeleri Temel laboratuvar incelemeleri 1.Rutin idrar analizi 2.Basit kan sayımı 3.Kan şekeri 4.Elektrokardiyografi 5.Göğüs röntgenografisi

24 İkinci basamak labaratuvar istekleri Tam kan sayımı BUN Kreatinin Sodyum Potasyum Total kolesterol HDL LDL Trigliserit Ürik asit

25 Gereğinde yapılacak laboratuvar incelemeleri Kreatinin klirensi Mikroalbuminüri 24 saatlik idrarda protein Kan kalsiyumu apolipoproteinler Lipoprotein elektroforezi ve diğer lipid analizleri Hemoglobin A1C ve/veya fruktozamin TSH Aldosteron Katekolaminler Ekokardiyografi Kraniyal, renal ve periferik arterlerin ultrasonografi/ Doppler incelenmesi Batın ultrasonografisi

26 Tedavi

27 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hastalıkların ortaya çıkmasını önleme Hastalığın erken tanı ve tedavisi Komplikasyonların önlenmesi

28 KAN BASINCINI ETKİLEYEN MEKANİZMALAR 1.Hemen Etkinlik Gösteren Kısa Süreli Mekanizmalar a) Baroreseptör Sistemi ve Santral Sinirsel Mekanizmalar b) Kemoreseptör Basınç Kontrol Sistemleri 2. Orta Süreli Kontrol Yapan Sistemler (Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi) 3. Uzun Süreli Sistemler (Böbrek Sıvı Hacmi Sistemi)

29 Tedavi Temel amaç: Kardiovasküler ve renal morbidite ve mortaliteyi azaltmak Diğer Korunma Hasta eğitimi Yaşam tarzı değişiklikleri Medikasyon

30 TEDAVİ HT tedavisi ile, İnme de %35-40 MI da %20-25 Kalp yetmezliğinde %50 den fazla azalma

31 HT tanısı almış her hastaya yapılması gereken 10 şey 1. Hastaya değer verme ve güven kazanma 2. İyi anamnez, sorgulama 3. Tansiyon ölçümü 4. İyi bir fizik muayene 5. Gerekli laboratuvar testleri 6. Kullandığı ilaçlar, zamanları ve tarifleri 7. İlaç etkileşimleri ve sayısını azaltma 8. İlaçların yan etkileri konusunda bilgilendirme 9. Hayat tarzı değişiklikleri 10. Hasta eğitimi ve ev ödevi (hedef) verme

32 Hayat Tarzı Değişiklikleri Sigara Kilo Verilmesi Yemek Alışkanlıkları Tuz Kısıtlaması Fiziksel Aktivite Alkol Tüketimi

33 Sigara Türk Toraks Derneği Ülkemizde her yıl 10,000-15,000 insanın ortamdaki tütün dumanı nedeniyle hayatını kaybettiğini hesaplamaktadır.

34

35 Yaşam stili değişikliklerinin kan basıncına etkisi Değişiklik Öneriler Yaklaşık SKB Azalması Kilo vermek Normal vücut kütle indeksinin sağlanması 5-20 mmhg / 10 kilo kaybı Diyette sodyum kısıtlaması Tuz tüketiminin 6 gr ın (NaCl) altında olması 2-8 mmhg Fiziksel aktivite Alkol tüketiminin kısıtlanması Yemek alışkanlıkları Gün aşırı en az 30 dk hızlı tempoda yürüyüş Erkeklerde 2 bardak Kadınlarda ve zayıf erkeklerde 1 bardak alkollü içecek Sebze ve meyveden zengin, yağ içeriği zayıf bir diet 4-9 mmhg 2-4 mmhg 8-14 mmhg JNC 7

36 TEDAVİDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( I ) 1.Gebelik Eğer hamilelikten önce alınmışsa, ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin II Reseptör Blokörleri hariç antihipertansif ajanların çoğu devam edilebilir. Hipertansiyon hamilelik sırasında belirlenmişse en sık olarak Metildopa kullanılır. Hamileliğin erken safhalarında -Blokör kullanılması tavsiye edilmez.

37 TEDAVİDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( II ) 2.Yaşlılar Küçük dozlar, yavaş küçük miktarlarda artışlar ve basit ilaç rejimleri uygulanmalıdır. Yan etkiler (Ör: Metildopa dan sonra meydana gelen anlama bozukluğu, Prazosin den sonra meydana gelen postural hipotansiyon) iyi izlenmelidir. 3.Diyabet: ACE İnhibitörleri, Anjiyotensin II Reseptör Blokörleri

38 Hipertansiyon ve diyabet Tip II DM ye 45 yaşında %40, 75 yaşında %60 HT eşlik eder. Tip II DM hastalaının %70 i kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölürler. Sıkı kan basıncı kontrolü için tip II DM lerin %60 ı en az 2-3 ilaca ihtiyaç duyarlar.

39 TEDAVİDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( III ) 4.Hiperlipidemikler: Düşük dozda diüretiklerin kolesterol ve trigliseritler üzerine çok az etkileri vardır. - Blokörler, LDL/ HDL oranını azaltırlar. Kalsiyum Kanal Blokörleri, ACE İnhibitörleri, Anjiyotensin II Reseptör Blokörleri lipid profili üzerine çok az etkilidirler. 5.Obstrüktif Solunum Yolu Hastalıkları: - Blokörlerden kaçınılmalıdır.

40 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANA İLAÇ GRUPLARI 1. Diüretikler Tiyazidler ve ilgili ajanlar (hidroklorotiyazid, klortalidon, indapamid) Loop ajanları (furosemid) Potasyum tutucu ajanlar (spironolakton, triamteren) 2. Kalsiyum Kanal Blokörleri (nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin, felodipin, lasidipin) 3. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörleri (kaptopril, enalapril, perindopril, ramipril, fosinopril,lisinopril...)

41 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANA İLAÇ GRUPLARI 4.Anjiyotensin II Antagonsitleri (losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan, kandesartan, irbesartan...) 5.Sempatolitikler Santral etkili ajanlar (klonidin, metildopa) Adrenerjik Blokörler (rezerpin, guanetedin) 1 -Adrenerjik Antagonistler (prazosin) - Adrenerjik Antagonistler (propranolol, nadolol, pindolol, metoprolol, karvedilol,labetolol) 6.Vazodilatörler (hidralazin, minoksidil, nitroprussid, diazoksit)

42 Sol ventrikül hipertrofisi

43 ACE inhibitörlerinin etki mekanizması Renin Angiotensinojen + Kininojen + Kallikrein Angiotensin I + ACE + Bradykinin Angiotensin II inaktivasyon B 2 reseptör AT reseptörleri vazokonstrüksiyon Hücre çoğalması Endotel hücresi vazodilatasyon Büyüme inhibisyonu Vasküler Düz Kas hücresi CMF Learning Systems in 2000, Courtesy CM Ferrario, MD

44 Koroner arter hastalıklarının sekonder korunmasında ACEI Gerekçe Anti-aterosklerotik etki plak rüptüründe azalma Vasküler endotelyal fonsiyonlarda düzelme Fibrinolizisde artış Nörohormonal aracılı damar vazokonstrüksiyonunda düzenleme Kan basıncında düşüş Sol ventrikül hipertrofisinde azalma Angiotensin II azalması / bradykinin artışı

45 Anti-aterosklerotik etki (A) Kontrol (B) Diabetik fare (C) 4 mg perindopril verilen Diabetik fare Kontrol Patolojik durum 5 aylık perindopril tedavisi Candido R et al. Circulation. 2002;106:

46 ACE-İ kardiyovasküler olaylara etkisi ÇALIŞMA POPULASYON İLAÇ İZLEM SÜRESİ (YIL) PRİMER SONLANIM NOKTASI (RRA) NONFATAL MI (RRA) HOPE Yüksek Riskli, 9297 Hasta RAMİPRİL 10 MG VS PLASEBO EUROPA Düşük Riskli, Hasta PERİNDOPRİL 8 MG VS 4, PLASEBO PEACE Düşük Riskli, 8290 Hasta TRANDALOPRİL 4 MG VS 4,8 4 0 PLASEBO

47 % kardiyovasküler ölüm, MI veya kardiyak arrest Placebo Perindopril RRR: 20% p = Yıllar

48 Uygun kombinasyonlar Diüretik -bloker KKB ACE-İ/ARB -bloker Diüretik - - -bloker - * - KKB - * - ACE-İ/ARB - - -bloker - * Verapamil + beta-bloker = kesin kontraendikasyon

49 Dirençli hipertansiyon-tanım Üç ya da daha fazla ilacın farmakolojik olarak etkin dozlarda kullanılmasına karşın, kan basıncının 140/90 mmhg nin altına düşürülememesidir. İlaçlardan biri diüretik olmalı, Her ilaç maksimal ya da maksimale yakın dozlarda kullanılmalı.

50 Dirençli hipertansiyon Tanı ve tedavi için ne yapılırsa yapılsın, kan basıncının hedeflenen düzeylere düşürülememesi DEĞİLDİR! Aksine, tedavisi güç hipertansif hastaların hemen hepsinde bu duruma yol açan bir sebep bulunup, hedef kan basıncı düzeyleri sağlanarak, morbidite ve mortalite riski azaltılabilir.

51 Direnç-sebepler Psödorezistans Tedaviye uyumsuzluk Volüm yüklenmesi İlaçlarla ilişkili Eşlik eden durumlar Sekonder hipertansiyon

52 İlaçlar Dirençli HT olgularının %43 ünde sebep Uygun olmayan kombinasyon Uygun olmayan diüretik kullanımı Yeterli dozda kullanmama

53 İlaç etkileşimleri NSAID (MAP 4-5 mmhg artar) Oral kontraseptifler (Obez, daha yaşlı, sigara içen kadınlarda 2-3 kat sık hipertansiyon) Nazal dekonjestanlar (Sempatomimetik) Kokain-amfetamin Kortikosteroidler Siklosporin (%50-70) Eritropoetin (%30) Trisiklik antidepresanlar

54 Takip Kan basıncı kontrol altına alınıncaya kadar sık takip önemlidir...

55 Hospitalizasyon Çok yüksek kan basıncı Ciddi baş ağrısı Göğüs ağrısı Nörolojik bulgular Mental durumda değişiklik Akut olarak bozulan böbrek fonksiyonları Hipertansif acil belirti ve bulguları Varsa hasta yatırılarak tedavi edilmelidir...

56 Doktor Beyni... Teşekkürler...

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HİPERTANSİYON Dr İpek Özunan Akil Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HT gittikçe artan ve tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunu 2000 de gelişmiş ülkelerde 333 milyon gelişmekte

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Doç. Dr. Güzin FİDAN YAYLALI Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları DM VE HT Hipertansiyon Albuminuri

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR Hipertansiyon Prevalansı 50 Yüzde % 40 30 20 31.8 27.5 36.1 10 0 Tüm grup Erkek Kadın Hypertension in Turkey Altun et

Detaylı

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ KONUŞMA METİNLERİ HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ Dr. Ali Eraslan Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Hipertansiyon (HT), arteriyel kan basıncı yüksekliği ile karakterize önemli bir

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı