Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler www.boellhoff.com"

Transkript

1 1180/07.37 Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler

2 Ba lant oluflturuyoruz! Joining together Ba lant oluflturmak! Bu sloganla günlük faaliyetlerimizi ifade ediyoruz. Bir taraftan ürün program m z ba lant ve montaj tekni i dünyas. Di er taraftan Joining together! slogan yla özellikle insan odakl çal flmay vurguluyoruz. Kiflisel ba lant lar yla flimdiki ve gelecekteki baflar m z sa layan insanlardan bahsediyoruz. Firmam z n dört nesildir süre gelen köfle tafllar cesaret, adalet ve sadakattir. Bu söylemden müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z faydalan yor. Joining together! Wilhelm A. Böllhoff ve Michael W. Böllhoff Böllhoff Grubu Kendi ürün gelifltirme ve üretimine sahip olan uluslararas firmam z Avrupa n n ve Amerika n n lider ba lant, montaj ve sistem tekni i uzman d r. 4. neslini yaflayan aile flirketimizin ana merkezi Bielefeld de bulunuyor. Ürün çeflidimiz standart c vatadan tam otomatik montaj makinelerine kadar den fazla kalemi içermektedir den fazla çal flan m zla ve y ll k yaklafl k 400 milyon (2006) ciroyla dünya çap nda 19 ülkede 36 flubemizle hizmet veriyoruz. Bu ülkelerin d fl nda ise temsilcilikler ve bayiler yoluyla uluslararas müflteri grubuna hizmet veriyoruz. Ba lant elemanlar ndaki yenilikçi çeflitlerin d fl nda teknoloji ve hizmet alan nda genifl çapl bir birikime sahibiz ve bu alanda teknolojik üstünlü ü elimizde bulunduruyoruz. Günlük hayatta yerinde hizmet sa lamak amac yla kalifiye teknik müflteri dan flmanlar ndan oluflan bir ekibimiz çal fl yor y l nda stanbul da faaliyete geçen Böllhoff Civata Ticaret Ltd.fiti, Böllhoff Prensipleri ve Kalitesi do rultusunda ülkemizin geliflen Endüstri ve Otomotiv Sekterönde Kalite ve Hizmet anlay fl ile yeni bir soluk getirecek, çözüm orta olarak her zaman üreticinin ve son kullan c n n yan da yer alacakt r. 2 3

3 Avrupa daki fiube A m z Yerel müflteri iliflkileri için global faaliyetlerde bulunmak flartt r. 19 ülkede bulunan 36 flubemiz ve befl k tadaki temsilciliklerimizle tüm önemli pazarlara eriflmeye çal fl yoruz. Sahip oldu umuz bilgi ve tecrübeyle yerinde hizmet vererek güvenilir bir ortak oluyoruz. Birmingham daki firma ( ngiltere) Bielefeld de ana merkez; Bielefeld, Braunschweig, Dormagen, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart ta flubelerimiz Krzemienica ve Wroclaw da (Polonya) firmalar Arjantin, Brezilya, Meksika, ABD ve Kanada da kardefl firmalar Avusturya, Macaristan, Romanya,Türkiye ve Çek Cumhuriyetinde kardefl firmalar Çin, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye de kardefl firmalar Fransa, talya ve spanya da kardefl firmalar Üstün ortaklar, Yenilikçi endüstriler Gelifltirme ve çeflitlilik politikam z müflterilerimizle s k bir iflbirli i içerisinde yap yoruz. Karfl l kl bu diyalog ürün kalitemizin ve pazar bilgimizin en büyük deste idir. Bunun d fl nda hedefe odakl, aç k düzenlenmifl hizmet kapsam m z tüm branfllardaki kullan c lar n her zaman yard m alabilmesini garanti eder. 4

4 Ba lant Elemanlar departman n n hizmet spektrumu Biz müflterilerimizin iflini iyi biliyoruz ve de er art r m için bir katk da bulunmak istiyoruz. Bu nedenle sürekli müflteri odakl çal fl yoruz ve sistem içerisinde düflünüyoruz: Proses optimizasyonu, maliyet düflürme, rekabetteki konumu güçlendirme. Bu bizim müflteriye sa lad m z art de erdir ve baflar m z n ölçütüdür. Ürünler A dan Z ye Çeflitlilik bizim program m z. Özellikle hassas ifllerde ister vidalamak, ister birlefltirmek veya perçinlemek olsun en yüksek kalitede birebir çözümler sunuyoruz. Arka planda ise s k bir distribütör a müflterilerimizin dünya çap nda bize ulaflmas n sa lar. Böylece fiyat, stok ve kalite aç s nda çok özel koflullarda size hizmet veriyoruz. ECOTECH Uygulamaya yönelik dan flma Optimum ba lant lar tesadüfen oluflmaz. Bu nedenle müflterilerimizle birlikte toplu çözümler üzerinde çal fl yoruz. Uzmanlar m za ne kadar erken soru sorulursa o kadar iyi. Ürünlerimizin yap m aflamas nda bile üretim ve montaj n önceden görerek optimizasyon yapma ihtimali artar. Mühendislerimiz parça çeflitlili inin nerede azalt labilece ini, montaj n nas l kolaylaflt r labilece ini ve kalitenin neyle iyilefltirilebilece ini sürekli analiz ediyorlar. ECOSIT Lojistik hizmetler Tüm branfl ve büyüklükteki firmalar h zl, esnek ve etkin yöne kay yorlar. Bu da malzeme ak fl nda optimizasyon ve hassas bir lojistik planlamay gerektirir. Müflterilerimizi bu aflamada tüm temin ve de er analizi boyunca maliyetlerin düflürülmesi, proseslerin kolaylaflt r lmas, depo stoklar n n küçültülmesi ve s k fl k teslimatlar n olmas konusunda destekliyoruz. 5

5 Katalogdaki Kalemlerimiz - Mavi Sayfalar DIN-ISO norm parçalar den fazla Standart DIN/ISO ba lant eleman - çelikten, paslanmazdan, pirinçten veya plastikten yap lm fl; hiç fark etmez - 24 saat içinde teslim ediyoruz. Genifl ürün yelpazemizde kendi markam zdan tam otomatik montaj makinelerine kadar ürünler bulunur. Pazardaki lider firmalar n ürünleri ise ürün kalemlerimizi tamaml yor. Tasar m ve kullan m koflullar s n r bölgesinde ise EJOT, NORDLOCK, Fischer/UPAT vs gibi üreticilerin ürünleri gerekli güvenli i sa l yor. Ürünlerimizin dünya çap nda baflar l olmas n n temelinde yüksek kalite standard, en k sa yoldan müflteriye ulaflma ve servisleriyle en uygun hizmeti veren kalifiye çal flanlar m z vard r. ECOLINE Global pazarlar h zl ve seri bilgi ak fl n isterler. ECOLINE ebusiness çözümüyle etkin temin etme yollar için yenilikçi bir Online platform oluflturduk. Elektronik iletiflimin yap tafllar ayr ca müflteriye özgü EDI ba lant lar, elektronik kataloglar ve Online- Shop dur. 6

6 Müflteriye has özel parçalar ve iflaret parçalar Tamam yla müflterinin taleplerine yönelinmifltir. Bu nedenle her zaman do ru ve güvenilir çözümü buluyoruz. Gerekirse müflteriye özel parçalar ve iflaret parçalar n istenilen malzeme ve derinlikte haz r ediyoruz. Otomasyon çelikler, uygulama ve kalite çelikler, paslanmaz ve aside dayan kl çelikler, s ya dayan kl malzemeler, nikel, titanyum, bronz, bak r, pirinç, alüminyum alafl mlar ve plastikler. Çeflitli ifllemler Tafllama, frezeleme, honlama, difl açma, difl kesme, kumlama, sertlefltirme, montaj, presleme vs. Yüzey ifllemleri Galvaniz kaplama, nikel kaplama, krom kaplama, fosfatlama, eloksi geçme, çinko lamel kaplamlar, organik kaplamalar ve toz kaplamalar, katmanl kaplama vs. So uk flekillendirilen parçalar Özel c vatalar, kademeli saplamalar, difl açma parçalar ve çeflitli kovanlar. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. S cak flekillendirilen parçalar Saplamalar, inflaat parçalar, özel c vatalar ve somunlar (yüksek deformasyon derecesine sahip). Malzeme: Çelik, has çelik, özel malzemeler. Hassas döner parçalar Gergin halde üretilen parçalar, yüksek veya düflük say da, vida difli var ya da yok. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. Z mbalama ve bükme parçalar Sacdan veya bant malzemesinden yap lm fl parçalar. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. 7

7 Gelifltirdi imiz ve üretti imiz Böllhof ürünleri Metaller için HELICOIL plus difl çekme tekni i HELICOIL plus ve HELICOIL Tangless difl çekme tak mlar yla dar ve k r lgan özelli e sahip metallerde son derece dayan kl vida difli olmas n sa l yoruz. HELICOIL difl çekme tak mlar yüksek mukavemete, düflük difl sürtünmesine, yüksek yüzey kalitesine, s cakl a ve korozyona karfl dayan kl l a sahiptir. HELICOIL SCREWLOCK tak mlar yla difl güçlendirmenin yan s ra entegre kilitli c vata ba lant lar da yapabilirsiniz. Plastikler için AMTEC difl çekme tekni i AMTEC difl çekme tak mlar plastiklere flekil verildikten sonra kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Bu da plastik parçalar n üretiminde giderleri azaltma konusunda avantaj sa lar, çünkü difl açma parçalar n n yerlefltirilmesine ve de ifltirilmesine gerek yoktur. Difl açma tak mlar n mevcut tüm yataklama yöntemleri için sunuyoruz. RIVKLE sac ve profiller için ba lant elemanlar Malzeme kal nl n n düflük olmas ndan dolay difl kesme iflleminin mümkün olmad iç ve d fl difllerde RIVKLE kör perçin somunlar n ve c vatalar n sunuyoruz. Kör montaj sayesinde oyuk profillerin kullan lmas da mümkündür. Somun diflli ba lant elemanlar na göre sa lad avantaj ise h zl yerlefltirme ifllemi ve düflük iflleme giderleridir. Genifl bir standart program ve müflteriye özgü say s z özel ürünler sunuyoruz. 8

8 Gelifltirdi imiz ve üretti imiz Böllhof ürünleri SEAL LOCK s zd rmaz somunlar ve c vatalar Vida difllerinde ve somun gözlerinde saplama-somun ba lant s n n s zd rmazl normal durumunda çok fazla efor gerektirir (yüzeyde mekanik ifllem, yap flkan madde uygulamas veya ek s v contalar). SEAL LOCK s zd rmaz somun ve c vatalarla iflinin ehli tasar mc lar için inflaat malzemelerini birlefltirmek imkans z de ildir; elde edilen ba lant lar gerek bafl k sm nda ve gerekse difl k sm nda s v ve gazlara geçit vermez. Say s z defa gevfletildikten ve tekrar s k ld ktan sonra bile özelli inde en ufak bir kay p yoktur. SEAL LOCK s zd rmaz somunla SEAL LOCK s zd rmaz somun olmadan RIVQUICK kör perçin nce kenarl parçalar n birlefltirilmesi için ekonomik çözüm olarak RIVQUICK kör perçinleri sunuyoruz. Standart kör perçinlerin yan nda, daha büyük bir s kma bölgesine sahip Varigrip çok amaçl kör perçinler de mevcuttur. Böylece büyük delme toleranslar nda sabit, titreflimsiz bir oturma sa lar. Bunun d fl nda çok amaçl, kendi gelifltirdi imiz özel tipler mevcuttur. Tabi ki uygun manuel ve makineli set tak mlar da siparifl ediyoruz. Plastikten, metalden veya plastik/metal kombinasyonundan yap lm fl QUICKLOC h zl kilit sistemleri QUICKLOC h zl kilit sistemleriyle çeflitli uygulama bölgeleri ve talepler için optimum sabitleme sunuyoruz. Sistem özellikle bak m kapakç klar, kaplamalar ve döflemeler gibi h zl ve s k açma-kapama ifllemlerinin gerekli oldu u yerlerde kullan l r. S kmal, çevirmeli ve basmal kilitlerden karmafl k kilitleme sistemlerine kadar çeflitleri vard r. Bak m ve kullan m konforu aç s ndan ideal olan QUICKLOC düflük onar m ve montaj giderleri sa lar. 9

9 ECOSIT hizmeti ECOnomic Supply In Time etkin Tasarruf Potansiyelleri Sat n alma hacimleri A/B parçalar 80% Ba lant elemanlar nda (C parçalar ) parça fiyat yla proses giderleri birbirine z tt r: Toplam sat n alma hacminin yaln zca %20 sini kullan rken temin giderlerinin %80 inine ulafl rs n z. Di er bir ifadeyle: Adet fiyat düflük ancak temini pahal d r. Temin giderleri 20% C parçalar 20% 80% Temin giderleri Yüksek temin giderleri say s z dahili prosesten oluflur; bunlar sürekli kendini tekrarlar. Operasyonel ifllemlerde oldukça tasarruf potansiyeli vard r: Tanzim nce planlama Siparifl Ürün al fl Ürün girifli kontrolü Dahili da t m Stok tutma Banda da l m Pratik hayat bize flunu göstermifltir; ekonomik teslimat sistemleriyle yüksek maliyet tasarrufunda bulunulabilir. Müflteriye özgü ECOSIT sistemler ECOSIT, lojistik ifllemlerin çeflitli flekilleri için esnek flekilde tasarlanm flt r. Müflterideki kalemlere ve taleplere uygun olarak her zaman en optimum çözüm gerçeklefltirilebilir. Burada sürekli ihtiyaca odakl ve zaman nda teslimat yap lmas %100 lük bir öneme sahiptir. SingleBin ve MultiBin: Her kalem için opsiyonel olarak bir (SingleBin) veya birden fazla (MultiBin) stok haznesi müflteride mevcuttur. SingleBin seçene inde mutab k kal nan aral klarla yerinde dolum yap l r, MultiBin seçene inde ise bofl hazne dolusuyla de ifltirilir. SmartBin: Stok haznesi bir teraziye konur ve stok durumu online olarak bize aktar l r. Belirli bir stokun alt na inilir inilmez, ihtiyaç kadar teslimat yap l r. SensorBin: Bu yöntem bir ultrasonik sensör üzerinden çal fl r. Müflterinin raf nda kalem bafl na en az iki hazne vard r. Ultrasonik sensör yard m yla bofl haznelerin al nmas otomatik olarak bize iletilir. Bu sistemler haznelerin s k de ifltirilmesine son derece dayan kl d r. 10

10 ScanCard: Teslimat bir Kanban kart yla kontrol edilir ve haznesi yap l r. Ürünü orijinal ambalaj nda belirlenmifl bir indirme yerine b rak yoruz. ShelfScan: Bu yöntemde ayn flekilde stok haznesi olmadan çal fl l r. Müflteri raflar n n dolumunu kendi belirliyor. Bir taray c yard m yla gerekli kalemin barkodunu okur ve verileri bize aktar r. Hizmetleri toplama ve gider tasarrufu yapma Prosesleri kolaylaflt rma, potansiyeli de erlendirme ve %100 lük proses güvenli i hedefi ile ECOSIT tüm operasyonel prosesleri içine al r. Her ECOSIT sistem kendine has bir çözümdür ve müflteriyle s k bir iflbirli ine dayan r. Etkinlik art rma ve maliyet düflürme gibi konular n yan nda yüksek kalite ve fleffafl k hizmetlerimizin oda ndad r. 11

11 Hizmet ECOTECH ECOnomic TECHnical Engineering Tasarruf potansiyelleri Ba lant lar n ne kadar ekonomik oldu u ba lant eleman n n fiyat na pek ba l de ildir. Burada daha önemli olan birlefltirilecek parçalar n haz rl k ve montaj giderleridir. Prosesteki ana gider kalemleri: Tasar m, temin, kalite kontrolü, lojistik, stok tutma, montaj, sermaye ba lama. %20 Parça fiyat Buna karfl n ba lant eleman n n parça fiyat %20 ile oldukça düflüktür. %80 Sistem maliyeti Bir ürünün gelecekteki üretim giderleri yeni gelifltirme aflamas nda büyük oranda belirlenir. Bu geçerlidir: Uzmanlar m za birlefltirme tekni i konusunda ne kadar erken dan fl lsa o kadar iyi. De er analizi ve mühendislik Ürünlerdeki veya üretici proseslerindeki optimizasyon sayesinde giderler düflürülebilir. AR-GE prosesinde buna ne kadar erken bafllan rsa potansiyel o kadar büyüktür. Kendi ürünleri ve gelifltirmesi olan hizmet kuruluflu olarak uygulama ve üretim alan nda yeterli tecrübeye sahibiz ve ekonomik olarak hangi birlefltirme tekni inde kullan laca n biliyoruz. Üretim makineleri ve/veya ham maddede de ifliklik yap lmas durumunda maliyeti veya ürün kalitesi iyileflir. 12

12 Uygulamaya yönelik analizler Bünyemizde olan akreditasyonlu laboratuar m zla müflterideki tasar m departmanlar n destekleyecek bir servis sunuyoruz: Gerilimi kuvveti ölçümleri Direnç de eri araflt rmalar Malzeme araflt rmalar Presleme durumu Montaj denemeleri Korozyon koruma testleri Çekme testleri Müflteriye özgü ba lant elemanlar n oluflturacak kendi örnek yap m z ECOTECH alan ndaki hizmetimizi tamaml yor. Bilgi ve dan flma Ürünler ve pazarlar çok h zl gelifliyor. Rekabetin gitgide artmas ve yeni ç kan yasalar üreticilere ve hizmet sa lay c lar na alternatif çözümler gelifltirmeyi öngörüyor. Kendimizi yeni branfllar n uzman olarak görüyoruz ve müflterilerimize sürekli olarak güncel teknik trendler hakk nda bilgi veriyoruz - birlefltirme tekni i alan nda, korozyon korumas alan nda veya c vata emniyeti alan nda Ayr ca, müflterilerle iletiflim Böllhoff Güncel, C vata Tekni i ve Mavi Sayfalar teknik bilgiler gibi teknik seminerleri de içeriyor. 13

13 Çekirdek bileflenler 2-B-global Almanya ve Avusturya da alt lojistik merkezimiz mevcuttur; bunun d fl nda Avrupa ve tüm dünyada lojistik merkezlerimiz bulunmaktad r. Müflterilerimiz yak n olmam z yol ve zaman tasarrufu yapmam z sa l yor. Kendi firmam zla faaliyet göstermedi imiz pazarlara güvence orta m z Bossard ile ulafl yoruz. Bu da bize çok uluslu müflterilerimize hizmetlerimizi istedi i yerlere götürme flans veriyor. Akredite Laboratuar Akredite laboratuar m z 1999 dan beri DIN EN ISO EIC 17025:2000 normuna sahiptir. Kalite yönetiminin merkezi olarak kurulmufl olmas mekanik, fiziksel kontroller ve kimyasal malzeme analizi yap lmak içindir. Seçici müflterilerimize özgü gelifltirmeler için laboratuar m z bu alanda bir numarad r. Kalite yönetimi Ba lant elemanlar m z hem otomobillerde, hem de uçaklarda kullan l yor. Yüksek ürün kalitesi bu nedenle bizim için merkezi bir görevdir. Ürünün %100 kontrolü için modern kamera tekni i kullan lmaktad r. Sertifikalar Ba lant elemanlar n n tedarikçisi olarak dahili prosesleri müflterilere göre ayarlad k. Kalite yönetimimiz say s z defa ödül alm flt r. Örne in otomobil endüstrisinde dünya çap nda en büyük standart olan ISO/TS 16949:2002, çevre normu standard DIN EN ISO ve uluslararas Railway Industry standard IRIS. 14

14 Di er Böllhoff Firma Departmanlar Ba lant ve montaj tekni i Uzun y llara dayanan tecrübemiz sayesinde elde etti imiz bilgileri ba lant ve montaj tekni inin çeflitli alanlar nda kullan yoruz. Metal ve plastik malzemelerin birlefltirilmesinde teknik çözümler sunuyoruz; örne in kör perçin tekni i, vida difli tekni i ve h zl kilit tekni i. fiayet genifl ürün spektrumumuz bir uygulamaya cevap veremezse, müflterilerimizle birlikte yeni bir çözüm üzerinde çal fl yoruz. Bunu yaparken de gelifltirme departman m zdan ve çeflitli ürün teknolojilerinden faydalan r z. Ba lant eleman n n kendisinin d fl nda buna ait iflleme makineleri ve tesisleri sunuyoruz. Ürünlerimiz el cihazlar ndan proses denetimli, robot kontrollü iflleme sistemlerine kadar uzar. Birbiriyle uyumlu ba lant elemanlar ve iflleme cihazlar yla müflterilerimizde optimum bir üretim prosesi sa l yoruz. Sistem tekni i Sistem tekni i çat s alt nda c vata, perçin ve klinçleme noktas hakk nda montaj tecrübesi toplad k. Mekanik birlefltirme tekni i Mekanik birlefltirme tekni i RIVSET perçinleme tekni i ve RIVCLINCH birlefltirme tekni i ile saclar n ve profillerin birlefltirilmesi hususunda çözümler sunuyor: Elle kumandal cihazlardan robot ba lant l sistemlere kadar müflteriye özgü planlama yap yoruz. C vata tekni i C vata tekni i alan farkl uygulamalar için otomatik c vata beslemeli vidalama cihazlar ve sistemleri sunar; bunlar UNIQUICK marka ismiyle yüksek kalitede üretilirler. Ürünlerimiz elle yönetilen besleme vidalay c s ndan modüler yap l vidalama sistemlerine kadar uzar. Önemli ortak nokta: C vata ve ba lant elemanlar n n besleme sistemleri yüksek uygulama esnekli i ve genifl bir program. 15

15 Genel görünüm DIN / ISO / B / TIP 1 den e Koordinasyona göre çizimler, bak n z sayfa 18 / 19 (örn. konik pimler = E 11) Tip 0417 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / G 14 DIN 1 Konik pimler / E 11 DIN 7 Silindirik pimler / F 11 DIN 84 Çentikli silindir c vatalar / A 1 DIN 85 Çentikli yass kafal c vatalar / B 1 DIN 93 Lapl c vatalar / A 9 DIN 94 Kopilyalar / G 11 DIN 95 Çentikli mercekli ahflap c vatalar / Y 4 DIN 96 Çentikli yar yuvarlak ahflap c vatalar / Z 4 DIN 97 Çentikli derin ahflap c vatalar / A 5 DIN 124 Çelik yap için yar yuvarlak perçin / F 10 DIN 125 Pullar, yuvarlak B 9 / E 9 DIN 126 Pullar, yuvarlak / B 9 DIN 127 Yayl segmanlar, bükülmüfl veya düz / F 9 DIN 128 Yayl segmanlar, e imli veya milli / G 9 B 151 Emniyet c vatalar Verbus Tensilock / P 2 B 158 Emniyet c vatalar Verbus Ripp / P 2 Tip 163 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / H 14 Tip 173 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / G 14 DIN 186 Dört kenarl çekiç c vatalar / C 3 DIN 188 Burunlu çekiç c vatalar / D 3 B 193 Emniyet somunlar Verbus Ripp / E 8 B 196 Emniyet somunlar Verbus Tensilok / E 8 Tip 230 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Standart / B 14 Tip 231 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Flanfl / B 14 Tip 232 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Klinç / B 14 Tip 235 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 2, / C 14 B 251 Emniyet c vatalar Inbus Ripp / R 2 DIN 258 Difl muylu konik pimler / I 11 DIN 261 Çekiç c vatalar / C 3 DIN 302 ndirme perçini / G 10 DIN 315 Kanatl somunlar / F 6 B 315 Kanatl somunlar, Amerikan tip / E 6 DIN 316 Kanatl c vatalar / E 3 B 316 Kanatl c vatalar, Amerikan tip / E 3 B 317 Kanatl somunlar UNITEC / F 8 B 318 Kanatl somunlar UNITEC / F 8 DIN 404 Y ld z c vatalar / C 1 DIN 417 Çentikli ve muylu difl pimleri / L 5 DIN 427 Çentikli ve konik ara c vatalar / M 5 DIN 431 Boru somunlar / G 6 DIN 432 D fl burunlu c vatalar / I 9 DIN 433 Silindir c vatalar pullar / B 9 DIN 434 Pullar, dört kenarl, U tafl y c için / K 9 DIN 435 Pullar, dört kenarl, I tafl y c için / K 9 DIN 436 Pullar, dört kenarl, ahflap için / L 9 DIN 438 Çentikli ve keskili difl pimleri / N 5 DIN 439 Alt kenarl somunlar, alçak / H 6 DIN 440 Yuvarl k delikli pullar, tip R / B 9 DIN 440 Dört kenar delikli pullar, tip V / M 9 DIN 442 Silindir yerlefltirme kapa / B 13 DIN 443 Bast rma kapa / B 13 DIN 444 Göz c vatalar / G 3 DIN 462 ç burunlu c vatalar / N 9 DIN lapl c vatalar / O 9 DIN 464 T rt ll c vatalar, yüksek tip / H 3 DIN 466 T rt ll somunlar, yüksek tip / I 6 B 466 T rt ll somunlar, yüksek tip, F tipi, UNITEC / G 8 B 466 T rt ll somunlar, yüksek tip, G tipi, UNITEC / G 8 DIN 467 T rt ll somunlar, yass tip / I 6 B 467 T rt ll somunlar, alçak tip, F tipi, UNITEC / H 8 B 467 T rt ll somunlar, alçak tip, G tipi, UNITEC / H 8 DIN 470 Kapatma pullar / D 13 DIN 471 Miller için emniyet segmanlar / O 12 DIN 472 Delikler için emniyet segmanlar / O 12 DIN 478 Halkal dört kenarl c vatalar / I 3 DIN 479 Çekirdekli dört kenarl c vatalar / K 3 DIN 480 Halkal ve bafll kl dört kenarl c vatalar / L DIN 525 Kaynak uçlar / M 3 DIN 526 Emniyet taslar / P 9 DIN 529 Tafl c vatalar / N 3 DIN 546 Çentikli somunlar / L 6 DIN 547 ki delikli somunlar / M 6 DIN 548 Y ld z delikli somunlar / N 6 DIN 551 Çentikli ve konik bafll kl difl pimleri / O 5 DIN 553 Çentikli ve uçlu difl pimleri / P 5 DIN 557 Dört kenarl somunlar / P 6 DIN 558 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 DIN 561 Muylu alt kenarl c vatalar, küçük bafl / D 2 DIN 562 Dört kenarl somunlar, alçak tip / R 6 DIN 564 Uçlu alt kenarl c vatalar, küçük bafl / E 2 DIN 571 Alt kenarl ahflap c vatalar / B 5 B 571 DIN 571 için bafll klar / B 5 DIN 580 Segman c vatalar / O 3 B 581 Segman c vatalar, sekiz köfle / P 3 DIN 582 Segman somunlar / S 6 DIN 601 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 DIN 603 Dört kenarl yass yuvarlak c vatalar / R 3 DIN 604 Burunlu indirme c vatalar / S 3 DIN 605 Dört kenarl indirme c vatalar / T 3 DIN 607 Burunlu yar yuvarlak c vatalar / U 3 DIN 608 Dört kenarl indirme c vatalar / T 3 DIN 609 Alt kenarl geçme c vatalar, uzun muylu / F 2 DIN 610 Alt kenarl geçme c vatalar, k sa muylu / F 2 DIN 653 T rt ll c vatalar, yass tip / H 3 DIN 660 Yar yuvarlak perçin / F 10 DIN 661 ndirme perçini / G 10 DIN 662 Mercekli perçin / H 10 DIN 674 Yass yuvarlak perçin / I 10 DIN 675 Yass indirme perçini / K 10 DIN 705 Ayarl segmanlar / N 12 Tip 730 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, geçifl deli i, çift tarafl kullan labilir / Z 13 Tip 733 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, geçifl deli i, tek tarafl kullan labilir / Z 13 Tip 734 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, flanfll, geçifl deli i / Z 13 Tip 743 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, saplamal / A 14 Tip 744 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, saplamal ve flanfll / A DIN 787 T yivli c vatalar / W 3 DIN 797 Ankraj c vatalar / R 5 DIN 798 Ankraj somunlar / T 6 Tip 831 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 832 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 833 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 835 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT sabitleme halkal / E 14 Tip 837 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 2 / E 14 DIN 906 Alyenli kapak c vatalar / V 12 DIN 907 Çekirdek tapalar / W 12 DIN 908 Halkal ve alyenli kapak c vatalar / X 12 DIN 910 Halkal ve normal kapak c vatalar / Y 12 DIN 911 Alt kenarl pim anahtar / Z 10 DIN 912 Alyenli silindir c vatalar / U 2 DIN 913 Alyenli ve konik bafll kl difl pimleri / T 5 DIN 914 Alyenli ve uçlu difl pimleri / U 5 DIN 915 Alyenli ve muylu difl pimleri / V 5 DIN 916 Alyenli ve keskili difl pimleri / W 5 DIN 917 Alt kenarl flapkal somunlar, alçak tip / U 6 DIN 920 Çentikli yass bafll c vatalar, küçük bafl / D 1 DIN 921 Çentikli yass bafll c vatalar, büyük bafl / E 1 DIN 922 Çentikli ve muylu yass bafll c vatalar, küçük bafl / F 1 DIN 923 Çentikli ve dayanakl yass bafll c vatalar / G 1 DIN 924 Çentikli ve dayanakl mercekli c vatalar / H 1 DIN 925 Çentikli ve muylu indirme c vatalar / H 1 DIN 926 Çentikli ve muylu difl pimleri / X 5 DIN 927 Çentikli muy c vatalar / Y 5 DIN 928 Dört kenarl kaynak somunlar / V 6 DIN 929 Alt kenarl kaynak somunlar / W 6 Tip 931 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, flanfll, geçifl deli i / X 13 DIN 931 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 Tip 932 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, geçifl deli i / X 13 DIN 933 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 DIN 934 Alt kenarl somunlar / O 6 DIN 935 Taçl somunlar / X 6 DIN 936 Alt kenarl somunlar, alçak tip / H 6 Tip 937 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT SCREWLOCK / W 13 DIN 938 Pimli c vatalar, vida ucu, 1 d uzun / S 5 DIN 939 Pimli c vatalar, vida ucu, 1,25 d uzun / S 5 DIN 940 Pimli c vatalar, vida ucu, 2,5 d uzun / S 5 Tip 940 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, saplamal / Y 13 Tip 941 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, saplamal ve flanfll / Y 13 DIN 960 Bo azl alt kenarl c vatalar, ince difl / G 2 DIN 961 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar, ince difl / C 2 DIN 963 Çentikli indirme c vatalar / I 1 DIN 964 Çentikli mercekli c vatalar / K 1 DIN 965 Y ld z indirme c vatalar / L 1 DIN 966 Y ld z mercekli c vatalar / M 1 DIN 976 Vida difli saplamas / Z 5 DIN 979 Taçl somunlar, alçak tip / Y 6 DIN 980 Somunlar, kendinden emniyetli, s kan / Z 6 DIN 981 Silindir rulman için yivli somun / A 7 DIN 982 Alt kenarl somunlar, kendinden emniyetli, yüksek tip / Z 6 DIN 983 Miller için lapl emniyet segmanlar / R 12 DIN 984 Delikler için lapl emniyet segmanlar / S 12 DIN 985 Alt kenarl somunlar, kendinden emniyetli, alçak tip / Z 6 DIN 986 Alt kenarl flapkal somunlar, kendinden emniyetli / B 7 DIN 987 Perçinleme somunlar, kendinden emniyetli / C 7 DIN 988 Geçme pullar ve destek pullar / B Tip 1030 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll, geçifl deli i / G 13 Tip 1031 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll ve keçeli, geçifl deli i / G 13 Tip 1032 KOBSERT, difl burçlar, keçeli, emniyet flanfll be pullu, geçifl deli i / G 13 Tip 1033 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll ve keçeli, temel çap / G 13 Tip 1040 KOBSERT, difl burçlar, HP a r tip, emniyet flanfll, geçifl deli i / H 13 Tip 1041 KOBSERT, difl burçlar, HP a r tip, keçeli ve emniyet flanfll, geçifl deli i / H 13 B 1052 Ahflap ba lant lar için pullar / D 9 ISO 1207 Çentikli silindir c vatalar / A 1 Tip 1230 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Expansion / V 13 ISO 1234 Kopilyalar / G 11 Tip 1240 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT, saplamal / V 13 DIN 1433 Bafls z saplama / K 11 Tip 1433 Difl açma tak mlar, kendinden keskili, flanfll, QUICKSERT / F 14 Tip 1434 Difl açma tak mlar, kendinden keskili, QUICKSERT / F 14 DIN 1434 Küçük bafll saplamalar, tip M / L 11 DIN 1435 Küçük bafll saplamalar, tip MG / L 11 DIN 1436 Büyük bafll saplama / M 11 Tip 1437 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Hex, alyenli, kendinden keskili / F 14 Tip 1438 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Hex, flanfll ve alyenli, kendinden keskili / F 14 DIN 1440 Saplama pullar, tip M / B 9 DIN 1441 Saplama pullar / B 9 DIN 1443 Bafls z saplama / K 11 DIN 1444 Bafll saplama / M 11 DIN 1445 Bafll ve difl muylu saplama / N 11 DIN 1469 Boyunlu çentikleme pimleri / O 11 DIN 1470 Uçlu silindir çentikleme pimleri / P 11 DIN 1471 Konik çentikleme pimleri / R 11 DIN 1472 Geçmeli çentik pimleri / S 11 DIN 1473 Silindir çentikleme pimleri / T 11 DIN 1474 Çentikleme pimleri / U 11 DIN 1475 Kollu çentikleme pimleri / V 11 DIN 1476 Yar yuvarlak çentikleme çivileri / W 11 DIN 1477 Çentikleme çivileri / X 11 DIN 1478 Borudan yap lm fl gergi kilidi / D 7 DIN 1479 Alt kenarl çelikten yap lm fl gergi kilidi / E 7 ISO 1479 Alt kenarl sac c vatalar / M 4 DIN 1480 Gergi kilidi, dövülmüfl / F 7 DIN 1481 Gergi pimleri (gergi kovan ), a r tip / Y 11 ISO 1580 Çentikli yass kafal c vatalar / B 1 DIN 1587 Alt kenarl flapkal somunlar, yüksek tip / G 7 EN 1665 Alt kenarl c vatalar / M 2 DIN 1804 Makineler yivli somunlar / A 7 DIN 1816 Y ld z somunlar / H 7 Tip 1932 RIVSET perçin / I 14 / K 14 Tip 1942 RIVSET perçin / I 14 / K 14 ISO 2009 Çentikli indirme c vatalar / I 1 ISO 2010 Çentikli mercekli c vatalar / K 1 DIN 2082 Freze malafas somunlar / I 7 DIN 2093 Çanak yaylar / R 9 ISO 2338 Silindirik pimler / F 11 ISO 2339 Konik pimler / E 11 ISO 2340 Bafls z saplama / K 11 ISO 2341 Bafll saplama / l 11 / M 11 ISO 2342 Çentikli ve konik ara c vatalar / M 5 DIN 2509 C vata saplamas / A 6 DIN 2510 Genleflmeli c vata ba lant lar, L, K ve Z tipi / B 6 DIN 2510 Genleflmeli c vata ba lant lar, KU ve ZU tipi / C 6 DIN 2510 Kapsüllü somunlar / K 7 ISO 4014 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 ISO 4016 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 ISO 4017 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 ISO 4018 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 ISO 4026 Alyenli ve konik bafll kl difl pimleri / T 5 ISO 4027 Alyenli ve uçlu difl pimleri / U 5 ISO 4028 Alyenli ve muylu difl pimleri / V 5 ISO 4029 Alyenli ve keskili difl pimleri / W 5 ISO 4032 Alt kenarl somunlar / O 6 ISO 4035 Alt kenarl somunlar, alçak tip / H 6 DIN 4626 Yayl c vatalar / V 2 ISO 4762 Alyenli silindir c vatalar / U 2 ISO 4766 Çentikli ve konik bafll kl difl pimleri / O DIN 5406 Silindir rulman için emniyet saclar / T 9 DIN 5586 Halkal ve havaland rmal kapak c vatalar / Z 12 DIN 5903 Kulakl c vatalar / X 3 / Y 3 DIN 5914 Eflik c vatalar / I 4 DIN 6303 T rt ll somunlar / K 6 DIN 6304 Sabit kollu c vatalar / Z 3 DIN 6305 Sabit kollu somunlar / M 7 DIN 6306 Gevflek kollu c vatalar / Z 3 DIN 6307 Gevflek kollu somunlar / M 7 DIN 6319 Bilyal pullar, C tipi / S 9 DIN 6325 Silindir pimleri, sertlefltirilmifl / Z 11 DIN 6330 Alt kenarl somunlar, 1,5 d yüksek / P 7 DIN 6331 Alt kenarl somunlar, 1,5 d halkal / N 7 DIN 6332 Bask l difl açma pimleri / D 6 DIN 6334 Alt kenarl uzun somunlar / R 7 DIN 6340 Gergi aleti pullar / C 9 DIN 6367 Freze çekme c vatalar / A 4 DIN 6378 Ask l c vatalar / B 4 Tip 6683 RIVKLE kör perçin somunlar, çentikli gövdeli, aç k, çelik / P 13 DIN 6791 Yuvarlak bafll yar oyuk perçin / L 10 DIN 6792 ndirme bafll yar oyuk perçin / M 10 DIN 6796 Gergi pullar / R 9 DIN 6797 Diflli pullar, J tipi / V 9 DIN 6797 Diflli pullar, A tipi / U 9 DIN 6797 Diflli pullar, V tipi / W 9 DIN 6798 Gözlü pullar, J tipi / X 9 DIN 6798 Gözlü pullar, A tipi / Y 9 DIN 6798 Gözlü pullar, V tipi / Z 9 DIN 6799 Miller için emniyet pullar / T 12 DIN 6881 Oyuk kamalar / F 12 DIN 6883 Yass kamalar / G 12 DIN 6884 Burunlu yass kamalar / H 12 DIN 6885 Geçmeli yaylar / I 12 DIN 6886 Kamalar, yuvarlak yüzlü, tip A / G 12 DIN 6886 Kamalar, düz yüzlü, tip B / K 12 DIN 6887 Burunlu kamalar / H 12 DIN 6888 Pullu yaylar / L 12 DIN 6889 Burunlu oyuk kamalar / M 12 DIN 6900 Kombine c vatalar / N 1 DIN 6901 Kombine sac c vatalar, C tipi / K 4 DIN 6901 Kombine sac c vatalar, F tipi / L 4 DIN 6902 Kombine c vata pullar / B 9 DIN 6903 Kombine sac c vata pullar / B 9 DIN 6904 Kombine c vata yayl pullar / H 9 DIN 6905 Kombine c vata yayl segmanlar / G 9 DIN 6906 Kombine c vata diflli pullar, A tipi / V 9 DIN 6906 Kombine c vata diflli pullar, V tipi / W 9 DIN 6907 Kombine c vata gözlü pullar / Y 9 DIN 6908 Komine c vatalar için gergi pullar / R 9 DIN 6911 Alt kenarl pim anahtar / A 11 DIN 6912 Alyenli silindir c vatalar, alçak bafl ve anahtar k lavuzu / W 2 DIN 6913 Koruyuculu yayl segmanlar / A 10 DIN 6914 Büyük anahtarl alt kenarl c vatalar / G 2 DIN 6915 Büyük anahtarl alt kenarl somunlar / O 6 DIN 6916 Pullar, yuvarlak / E 9 DIN 6917 Pullar, dört kenarl, T profil için / K 9 DIN 6918 Pullar, dört kenarl, U profil için / K 9 DIN 6921 Flanfll alt kenarl somunlar / M 2 DIN 6923 Flanfll alt kenarl somunlar / N 7 DIN 6924 Alt kenarl somunlar / Z 6 DIN 6925 Alt kenarl somunlar / Z 6 DIN 6926 Flanfll ve plastik segmanl alt kenarl somunlar / O 7 DIN 6927 Flanfll ve s kma parçal alt kenarl somunlar, tam metal tipi / O 7 ISO 7045 Y ld z çentikli mercekli c vatalar / A 2 ISO 7046 Y ld z indirme c vatalar / L 1 ISO 7047 Y ld z mercekli c vatalar / M 1 ISO 7049 Y ld z çentikli mercek sacl c vatalar / N 4 ISO 7050 Y ld z çentikli indirme sacl c vatalar / O 4 ISO 7051 Y ld z çentikli mercekli sacl c vatalar / P 4 ISO 7089 Pullar, 200 HV ve 300 HV / C 9 ISO 7090 Pullar, yuvarlak / E 9 ISO 7091 Gergi aleti pullar / C 9 ISO 7092 Gergi aleti pullar / C 9 ISO 7093 Pullar, 200 HV / D 9 ISO 7094 Dört kenar delikli pullar, tip V / C 9 / M 9 DIN 7331 Oyuk perçin, iki parçal, tip A / N 10 DIN 7331 Oyuk perçin, iki parçal, tip B / O 10 DIN 7337 RIVQUICK kör perçin, flekil A ve B / P 10 DIN 7338 Fren ve debriyaj balatalar için perçinler / R 10 / S 10 / T 10 DIN 7339 Oyuk perçin, tek parçal / U 10 DIN 7340 Makaral yuvarlak bafll oyuk perçinler, tip B / W 10 DIN 7340 Yass bafll boru perçini, A tipi / V 10 DIN 7341 Perçin pimleri, A tipi / X 10 DIN 7341 Perçin pimleri, B tipi / Y 10 DIN 7343 Spiral gergi pimleri, standart tip / A 12 DIN 7344 Spiral gergi pimleri, a r tip / B 12 DIN 7346 Gergi pimleri (gergi kovanlar ), hafif tip / C 12 DIN 7349 Gergi pimli c vata pullar, / B 9

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u www.festo.com.tr/didaktik Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel

Detaylı