Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler www.boellhoff.com"

Transkript

1 1180/07.37 Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler

2 Ba lant oluflturuyoruz! Joining together Ba lant oluflturmak! Bu sloganla günlük faaliyetlerimizi ifade ediyoruz. Bir taraftan ürün program m z ba lant ve montaj tekni i dünyas. Di er taraftan Joining together! slogan yla özellikle insan odakl çal flmay vurguluyoruz. Kiflisel ba lant lar yla flimdiki ve gelecekteki baflar m z sa layan insanlardan bahsediyoruz. Firmam z n dört nesildir süre gelen köfle tafllar cesaret, adalet ve sadakattir. Bu söylemden müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z faydalan yor. Joining together! Wilhelm A. Böllhoff ve Michael W. Böllhoff Böllhoff Grubu Kendi ürün gelifltirme ve üretimine sahip olan uluslararas firmam z Avrupa n n ve Amerika n n lider ba lant, montaj ve sistem tekni i uzman d r. 4. neslini yaflayan aile flirketimizin ana merkezi Bielefeld de bulunuyor. Ürün çeflidimiz standart c vatadan tam otomatik montaj makinelerine kadar den fazla kalemi içermektedir den fazla çal flan m zla ve y ll k yaklafl k 400 milyon (2006) ciroyla dünya çap nda 19 ülkede 36 flubemizle hizmet veriyoruz. Bu ülkelerin d fl nda ise temsilcilikler ve bayiler yoluyla uluslararas müflteri grubuna hizmet veriyoruz. Ba lant elemanlar ndaki yenilikçi çeflitlerin d fl nda teknoloji ve hizmet alan nda genifl çapl bir birikime sahibiz ve bu alanda teknolojik üstünlü ü elimizde bulunduruyoruz. Günlük hayatta yerinde hizmet sa lamak amac yla kalifiye teknik müflteri dan flmanlar ndan oluflan bir ekibimiz çal fl yor y l nda stanbul da faaliyete geçen Böllhoff Civata Ticaret Ltd.fiti, Böllhoff Prensipleri ve Kalitesi do rultusunda ülkemizin geliflen Endüstri ve Otomotiv Sekterönde Kalite ve Hizmet anlay fl ile yeni bir soluk getirecek, çözüm orta olarak her zaman üreticinin ve son kullan c n n yan da yer alacakt r. 2 3

3 Avrupa daki fiube A m z Yerel müflteri iliflkileri için global faaliyetlerde bulunmak flartt r. 19 ülkede bulunan 36 flubemiz ve befl k tadaki temsilciliklerimizle tüm önemli pazarlara eriflmeye çal fl yoruz. Sahip oldu umuz bilgi ve tecrübeyle yerinde hizmet vererek güvenilir bir ortak oluyoruz. Birmingham daki firma ( ngiltere) Bielefeld de ana merkez; Bielefeld, Braunschweig, Dormagen, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart ta flubelerimiz Krzemienica ve Wroclaw da (Polonya) firmalar Arjantin, Brezilya, Meksika, ABD ve Kanada da kardefl firmalar Avusturya, Macaristan, Romanya,Türkiye ve Çek Cumhuriyetinde kardefl firmalar Çin, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye de kardefl firmalar Fransa, talya ve spanya da kardefl firmalar Üstün ortaklar, Yenilikçi endüstriler Gelifltirme ve çeflitlilik politikam z müflterilerimizle s k bir iflbirli i içerisinde yap yoruz. Karfl l kl bu diyalog ürün kalitemizin ve pazar bilgimizin en büyük deste idir. Bunun d fl nda hedefe odakl, aç k düzenlenmifl hizmet kapsam m z tüm branfllardaki kullan c lar n her zaman yard m alabilmesini garanti eder. 4

4 Ba lant Elemanlar departman n n hizmet spektrumu Biz müflterilerimizin iflini iyi biliyoruz ve de er art r m için bir katk da bulunmak istiyoruz. Bu nedenle sürekli müflteri odakl çal fl yoruz ve sistem içerisinde düflünüyoruz: Proses optimizasyonu, maliyet düflürme, rekabetteki konumu güçlendirme. Bu bizim müflteriye sa lad m z art de erdir ve baflar m z n ölçütüdür. Ürünler A dan Z ye Çeflitlilik bizim program m z. Özellikle hassas ifllerde ister vidalamak, ister birlefltirmek veya perçinlemek olsun en yüksek kalitede birebir çözümler sunuyoruz. Arka planda ise s k bir distribütör a müflterilerimizin dünya çap nda bize ulaflmas n sa lar. Böylece fiyat, stok ve kalite aç s nda çok özel koflullarda size hizmet veriyoruz. ECOTECH Uygulamaya yönelik dan flma Optimum ba lant lar tesadüfen oluflmaz. Bu nedenle müflterilerimizle birlikte toplu çözümler üzerinde çal fl yoruz. Uzmanlar m za ne kadar erken soru sorulursa o kadar iyi. Ürünlerimizin yap m aflamas nda bile üretim ve montaj n önceden görerek optimizasyon yapma ihtimali artar. Mühendislerimiz parça çeflitlili inin nerede azalt labilece ini, montaj n nas l kolaylaflt r labilece ini ve kalitenin neyle iyilefltirilebilece ini sürekli analiz ediyorlar. ECOSIT Lojistik hizmetler Tüm branfl ve büyüklükteki firmalar h zl, esnek ve etkin yöne kay yorlar. Bu da malzeme ak fl nda optimizasyon ve hassas bir lojistik planlamay gerektirir. Müflterilerimizi bu aflamada tüm temin ve de er analizi boyunca maliyetlerin düflürülmesi, proseslerin kolaylaflt r lmas, depo stoklar n n küçültülmesi ve s k fl k teslimatlar n olmas konusunda destekliyoruz. 5

5 Katalogdaki Kalemlerimiz - Mavi Sayfalar DIN-ISO norm parçalar den fazla Standart DIN/ISO ba lant eleman - çelikten, paslanmazdan, pirinçten veya plastikten yap lm fl; hiç fark etmez - 24 saat içinde teslim ediyoruz. Genifl ürün yelpazemizde kendi markam zdan tam otomatik montaj makinelerine kadar ürünler bulunur. Pazardaki lider firmalar n ürünleri ise ürün kalemlerimizi tamaml yor. Tasar m ve kullan m koflullar s n r bölgesinde ise EJOT, NORDLOCK, Fischer/UPAT vs gibi üreticilerin ürünleri gerekli güvenli i sa l yor. Ürünlerimizin dünya çap nda baflar l olmas n n temelinde yüksek kalite standard, en k sa yoldan müflteriye ulaflma ve servisleriyle en uygun hizmeti veren kalifiye çal flanlar m z vard r. ECOLINE Global pazarlar h zl ve seri bilgi ak fl n isterler. ECOLINE ebusiness çözümüyle etkin temin etme yollar için yenilikçi bir Online platform oluflturduk. Elektronik iletiflimin yap tafllar ayr ca müflteriye özgü EDI ba lant lar, elektronik kataloglar ve Online- Shop dur. 6

6 Müflteriye has özel parçalar ve iflaret parçalar Tamam yla müflterinin taleplerine yönelinmifltir. Bu nedenle her zaman do ru ve güvenilir çözümü buluyoruz. Gerekirse müflteriye özel parçalar ve iflaret parçalar n istenilen malzeme ve derinlikte haz r ediyoruz. Otomasyon çelikler, uygulama ve kalite çelikler, paslanmaz ve aside dayan kl çelikler, s ya dayan kl malzemeler, nikel, titanyum, bronz, bak r, pirinç, alüminyum alafl mlar ve plastikler. Çeflitli ifllemler Tafllama, frezeleme, honlama, difl açma, difl kesme, kumlama, sertlefltirme, montaj, presleme vs. Yüzey ifllemleri Galvaniz kaplama, nikel kaplama, krom kaplama, fosfatlama, eloksi geçme, çinko lamel kaplamlar, organik kaplamalar ve toz kaplamalar, katmanl kaplama vs. So uk flekillendirilen parçalar Özel c vatalar, kademeli saplamalar, difl açma parçalar ve çeflitli kovanlar. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. S cak flekillendirilen parçalar Saplamalar, inflaat parçalar, özel c vatalar ve somunlar (yüksek deformasyon derecesine sahip). Malzeme: Çelik, has çelik, özel malzemeler. Hassas döner parçalar Gergin halde üretilen parçalar, yüksek veya düflük say da, vida difli var ya da yok. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. Z mbalama ve bükme parçalar Sacdan veya bant malzemesinden yap lm fl parçalar. Malzeme: Çelik, has çelik, alüminyum, NE metaller, özel malzemeler. 7

7 Gelifltirdi imiz ve üretti imiz Böllhof ürünleri Metaller için HELICOIL plus difl çekme tekni i HELICOIL plus ve HELICOIL Tangless difl çekme tak mlar yla dar ve k r lgan özelli e sahip metallerde son derece dayan kl vida difli olmas n sa l yoruz. HELICOIL difl çekme tak mlar yüksek mukavemete, düflük difl sürtünmesine, yüksek yüzey kalitesine, s cakl a ve korozyona karfl dayan kl l a sahiptir. HELICOIL SCREWLOCK tak mlar yla difl güçlendirmenin yan s ra entegre kilitli c vata ba lant lar da yapabilirsiniz. Plastikler için AMTEC difl çekme tekni i AMTEC difl çekme tak mlar plastiklere flekil verildikten sonra kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Bu da plastik parçalar n üretiminde giderleri azaltma konusunda avantaj sa lar, çünkü difl açma parçalar n n yerlefltirilmesine ve de ifltirilmesine gerek yoktur. Difl açma tak mlar n mevcut tüm yataklama yöntemleri için sunuyoruz. RIVKLE sac ve profiller için ba lant elemanlar Malzeme kal nl n n düflük olmas ndan dolay difl kesme iflleminin mümkün olmad iç ve d fl difllerde RIVKLE kör perçin somunlar n ve c vatalar n sunuyoruz. Kör montaj sayesinde oyuk profillerin kullan lmas da mümkündür. Somun diflli ba lant elemanlar na göre sa lad avantaj ise h zl yerlefltirme ifllemi ve düflük iflleme giderleridir. Genifl bir standart program ve müflteriye özgü say s z özel ürünler sunuyoruz. 8

8 Gelifltirdi imiz ve üretti imiz Böllhof ürünleri SEAL LOCK s zd rmaz somunlar ve c vatalar Vida difllerinde ve somun gözlerinde saplama-somun ba lant s n n s zd rmazl normal durumunda çok fazla efor gerektirir (yüzeyde mekanik ifllem, yap flkan madde uygulamas veya ek s v contalar). SEAL LOCK s zd rmaz somun ve c vatalarla iflinin ehli tasar mc lar için inflaat malzemelerini birlefltirmek imkans z de ildir; elde edilen ba lant lar gerek bafl k sm nda ve gerekse difl k sm nda s v ve gazlara geçit vermez. Say s z defa gevfletildikten ve tekrar s k ld ktan sonra bile özelli inde en ufak bir kay p yoktur. SEAL LOCK s zd rmaz somunla SEAL LOCK s zd rmaz somun olmadan RIVQUICK kör perçin nce kenarl parçalar n birlefltirilmesi için ekonomik çözüm olarak RIVQUICK kör perçinleri sunuyoruz. Standart kör perçinlerin yan nda, daha büyük bir s kma bölgesine sahip Varigrip çok amaçl kör perçinler de mevcuttur. Böylece büyük delme toleranslar nda sabit, titreflimsiz bir oturma sa lar. Bunun d fl nda çok amaçl, kendi gelifltirdi imiz özel tipler mevcuttur. Tabi ki uygun manuel ve makineli set tak mlar da siparifl ediyoruz. Plastikten, metalden veya plastik/metal kombinasyonundan yap lm fl QUICKLOC h zl kilit sistemleri QUICKLOC h zl kilit sistemleriyle çeflitli uygulama bölgeleri ve talepler için optimum sabitleme sunuyoruz. Sistem özellikle bak m kapakç klar, kaplamalar ve döflemeler gibi h zl ve s k açma-kapama ifllemlerinin gerekli oldu u yerlerde kullan l r. S kmal, çevirmeli ve basmal kilitlerden karmafl k kilitleme sistemlerine kadar çeflitleri vard r. Bak m ve kullan m konforu aç s ndan ideal olan QUICKLOC düflük onar m ve montaj giderleri sa lar. 9

9 ECOSIT hizmeti ECOnomic Supply In Time etkin Tasarruf Potansiyelleri Sat n alma hacimleri A/B parçalar 80% Ba lant elemanlar nda (C parçalar ) parça fiyat yla proses giderleri birbirine z tt r: Toplam sat n alma hacminin yaln zca %20 sini kullan rken temin giderlerinin %80 inine ulafl rs n z. Di er bir ifadeyle: Adet fiyat düflük ancak temini pahal d r. Temin giderleri 20% C parçalar 20% 80% Temin giderleri Yüksek temin giderleri say s z dahili prosesten oluflur; bunlar sürekli kendini tekrarlar. Operasyonel ifllemlerde oldukça tasarruf potansiyeli vard r: Tanzim nce planlama Siparifl Ürün al fl Ürün girifli kontrolü Dahili da t m Stok tutma Banda da l m Pratik hayat bize flunu göstermifltir; ekonomik teslimat sistemleriyle yüksek maliyet tasarrufunda bulunulabilir. Müflteriye özgü ECOSIT sistemler ECOSIT, lojistik ifllemlerin çeflitli flekilleri için esnek flekilde tasarlanm flt r. Müflterideki kalemlere ve taleplere uygun olarak her zaman en optimum çözüm gerçeklefltirilebilir. Burada sürekli ihtiyaca odakl ve zaman nda teslimat yap lmas %100 lük bir öneme sahiptir. SingleBin ve MultiBin: Her kalem için opsiyonel olarak bir (SingleBin) veya birden fazla (MultiBin) stok haznesi müflteride mevcuttur. SingleBin seçene inde mutab k kal nan aral klarla yerinde dolum yap l r, MultiBin seçene inde ise bofl hazne dolusuyla de ifltirilir. SmartBin: Stok haznesi bir teraziye konur ve stok durumu online olarak bize aktar l r. Belirli bir stokun alt na inilir inilmez, ihtiyaç kadar teslimat yap l r. SensorBin: Bu yöntem bir ultrasonik sensör üzerinden çal fl r. Müflterinin raf nda kalem bafl na en az iki hazne vard r. Ultrasonik sensör yard m yla bofl haznelerin al nmas otomatik olarak bize iletilir. Bu sistemler haznelerin s k de ifltirilmesine son derece dayan kl d r. 10

10 ScanCard: Teslimat bir Kanban kart yla kontrol edilir ve haznesi yap l r. Ürünü orijinal ambalaj nda belirlenmifl bir indirme yerine b rak yoruz. ShelfScan: Bu yöntemde ayn flekilde stok haznesi olmadan çal fl l r. Müflteri raflar n n dolumunu kendi belirliyor. Bir taray c yard m yla gerekli kalemin barkodunu okur ve verileri bize aktar r. Hizmetleri toplama ve gider tasarrufu yapma Prosesleri kolaylaflt rma, potansiyeli de erlendirme ve %100 lük proses güvenli i hedefi ile ECOSIT tüm operasyonel prosesleri içine al r. Her ECOSIT sistem kendine has bir çözümdür ve müflteriyle s k bir iflbirli ine dayan r. Etkinlik art rma ve maliyet düflürme gibi konular n yan nda yüksek kalite ve fleffafl k hizmetlerimizin oda ndad r. 11

11 Hizmet ECOTECH ECOnomic TECHnical Engineering Tasarruf potansiyelleri Ba lant lar n ne kadar ekonomik oldu u ba lant eleman n n fiyat na pek ba l de ildir. Burada daha önemli olan birlefltirilecek parçalar n haz rl k ve montaj giderleridir. Prosesteki ana gider kalemleri: Tasar m, temin, kalite kontrolü, lojistik, stok tutma, montaj, sermaye ba lama. %20 Parça fiyat Buna karfl n ba lant eleman n n parça fiyat %20 ile oldukça düflüktür. %80 Sistem maliyeti Bir ürünün gelecekteki üretim giderleri yeni gelifltirme aflamas nda büyük oranda belirlenir. Bu geçerlidir: Uzmanlar m za birlefltirme tekni i konusunda ne kadar erken dan fl lsa o kadar iyi. De er analizi ve mühendislik Ürünlerdeki veya üretici proseslerindeki optimizasyon sayesinde giderler düflürülebilir. AR-GE prosesinde buna ne kadar erken bafllan rsa potansiyel o kadar büyüktür. Kendi ürünleri ve gelifltirmesi olan hizmet kuruluflu olarak uygulama ve üretim alan nda yeterli tecrübeye sahibiz ve ekonomik olarak hangi birlefltirme tekni inde kullan laca n biliyoruz. Üretim makineleri ve/veya ham maddede de ifliklik yap lmas durumunda maliyeti veya ürün kalitesi iyileflir. 12

12 Uygulamaya yönelik analizler Bünyemizde olan akreditasyonlu laboratuar m zla müflterideki tasar m departmanlar n destekleyecek bir servis sunuyoruz: Gerilimi kuvveti ölçümleri Direnç de eri araflt rmalar Malzeme araflt rmalar Presleme durumu Montaj denemeleri Korozyon koruma testleri Çekme testleri Müflteriye özgü ba lant elemanlar n oluflturacak kendi örnek yap m z ECOTECH alan ndaki hizmetimizi tamaml yor. Bilgi ve dan flma Ürünler ve pazarlar çok h zl gelifliyor. Rekabetin gitgide artmas ve yeni ç kan yasalar üreticilere ve hizmet sa lay c lar na alternatif çözümler gelifltirmeyi öngörüyor. Kendimizi yeni branfllar n uzman olarak görüyoruz ve müflterilerimize sürekli olarak güncel teknik trendler hakk nda bilgi veriyoruz - birlefltirme tekni i alan nda, korozyon korumas alan nda veya c vata emniyeti alan nda Ayr ca, müflterilerle iletiflim Böllhoff Güncel, C vata Tekni i ve Mavi Sayfalar teknik bilgiler gibi teknik seminerleri de içeriyor. 13

13 Çekirdek bileflenler 2-B-global Almanya ve Avusturya da alt lojistik merkezimiz mevcuttur; bunun d fl nda Avrupa ve tüm dünyada lojistik merkezlerimiz bulunmaktad r. Müflterilerimiz yak n olmam z yol ve zaman tasarrufu yapmam z sa l yor. Kendi firmam zla faaliyet göstermedi imiz pazarlara güvence orta m z Bossard ile ulafl yoruz. Bu da bize çok uluslu müflterilerimize hizmetlerimizi istedi i yerlere götürme flans veriyor. Akredite Laboratuar Akredite laboratuar m z 1999 dan beri DIN EN ISO EIC 17025:2000 normuna sahiptir. Kalite yönetiminin merkezi olarak kurulmufl olmas mekanik, fiziksel kontroller ve kimyasal malzeme analizi yap lmak içindir. Seçici müflterilerimize özgü gelifltirmeler için laboratuar m z bu alanda bir numarad r. Kalite yönetimi Ba lant elemanlar m z hem otomobillerde, hem de uçaklarda kullan l yor. Yüksek ürün kalitesi bu nedenle bizim için merkezi bir görevdir. Ürünün %100 kontrolü için modern kamera tekni i kullan lmaktad r. Sertifikalar Ba lant elemanlar n n tedarikçisi olarak dahili prosesleri müflterilere göre ayarlad k. Kalite yönetimimiz say s z defa ödül alm flt r. Örne in otomobil endüstrisinde dünya çap nda en büyük standart olan ISO/TS 16949:2002, çevre normu standard DIN EN ISO ve uluslararas Railway Industry standard IRIS. 14

14 Di er Böllhoff Firma Departmanlar Ba lant ve montaj tekni i Uzun y llara dayanan tecrübemiz sayesinde elde etti imiz bilgileri ba lant ve montaj tekni inin çeflitli alanlar nda kullan yoruz. Metal ve plastik malzemelerin birlefltirilmesinde teknik çözümler sunuyoruz; örne in kör perçin tekni i, vida difli tekni i ve h zl kilit tekni i. fiayet genifl ürün spektrumumuz bir uygulamaya cevap veremezse, müflterilerimizle birlikte yeni bir çözüm üzerinde çal fl yoruz. Bunu yaparken de gelifltirme departman m zdan ve çeflitli ürün teknolojilerinden faydalan r z. Ba lant eleman n n kendisinin d fl nda buna ait iflleme makineleri ve tesisleri sunuyoruz. Ürünlerimiz el cihazlar ndan proses denetimli, robot kontrollü iflleme sistemlerine kadar uzar. Birbiriyle uyumlu ba lant elemanlar ve iflleme cihazlar yla müflterilerimizde optimum bir üretim prosesi sa l yoruz. Sistem tekni i Sistem tekni i çat s alt nda c vata, perçin ve klinçleme noktas hakk nda montaj tecrübesi toplad k. Mekanik birlefltirme tekni i Mekanik birlefltirme tekni i RIVSET perçinleme tekni i ve RIVCLINCH birlefltirme tekni i ile saclar n ve profillerin birlefltirilmesi hususunda çözümler sunuyor: Elle kumandal cihazlardan robot ba lant l sistemlere kadar müflteriye özgü planlama yap yoruz. C vata tekni i C vata tekni i alan farkl uygulamalar için otomatik c vata beslemeli vidalama cihazlar ve sistemleri sunar; bunlar UNIQUICK marka ismiyle yüksek kalitede üretilirler. Ürünlerimiz elle yönetilen besleme vidalay c s ndan modüler yap l vidalama sistemlerine kadar uzar. Önemli ortak nokta: C vata ve ba lant elemanlar n n besleme sistemleri yüksek uygulama esnekli i ve genifl bir program. 15

15 Genel görünüm DIN / ISO / B / TIP 1 den e Koordinasyona göre çizimler, bak n z sayfa 18 / 19 (örn. konik pimler = E 11) Tip 0417 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / G 14 DIN 1 Konik pimler / E 11 DIN 7 Silindirik pimler / F 11 DIN 84 Çentikli silindir c vatalar / A 1 DIN 85 Çentikli yass kafal c vatalar / B 1 DIN 93 Lapl c vatalar / A 9 DIN 94 Kopilyalar / G 11 DIN 95 Çentikli mercekli ahflap c vatalar / Y 4 DIN 96 Çentikli yar yuvarlak ahflap c vatalar / Z 4 DIN 97 Çentikli derin ahflap c vatalar / A 5 DIN 124 Çelik yap için yar yuvarlak perçin / F 10 DIN 125 Pullar, yuvarlak B 9 / E 9 DIN 126 Pullar, yuvarlak / B 9 DIN 127 Yayl segmanlar, bükülmüfl veya düz / F 9 DIN 128 Yayl segmanlar, e imli veya milli / G 9 B 151 Emniyet c vatalar Verbus Tensilock / P 2 B 158 Emniyet c vatalar Verbus Ripp / P 2 Tip 163 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / H 14 Tip 173 UNITEC K in K, Plastik difl çekme tak mlar / G 14 DIN 186 Dört kenarl çekiç c vatalar / C 3 DIN 188 Burunlu çekiç c vatalar / D 3 B 193 Emniyet somunlar Verbus Ripp / E 8 B 196 Emniyet somunlar Verbus Tensilok / E 8 Tip 230 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Standart / B 14 Tip 231 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Flanfl / B 14 Tip 232 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 1, Klinç / B 14 Tip 235 AMTEC difl açma tak mlar, EXPANSIONSERT 2, / C 14 B 251 Emniyet c vatalar Inbus Ripp / R 2 DIN 258 Difl muylu konik pimler / I 11 DIN 261 Çekiç c vatalar / C 3 DIN 302 ndirme perçini / G 10 DIN 315 Kanatl somunlar / F 6 B 315 Kanatl somunlar, Amerikan tip / E 6 DIN 316 Kanatl c vatalar / E 3 B 316 Kanatl c vatalar, Amerikan tip / E 3 B 317 Kanatl somunlar UNITEC / F 8 B 318 Kanatl somunlar UNITEC / F 8 DIN 404 Y ld z c vatalar / C 1 DIN 417 Çentikli ve muylu difl pimleri / L 5 DIN 427 Çentikli ve konik ara c vatalar / M 5 DIN 431 Boru somunlar / G 6 DIN 432 D fl burunlu c vatalar / I 9 DIN 433 Silindir c vatalar pullar / B 9 DIN 434 Pullar, dört kenarl, U tafl y c için / K 9 DIN 435 Pullar, dört kenarl, I tafl y c için / K 9 DIN 436 Pullar, dört kenarl, ahflap için / L 9 DIN 438 Çentikli ve keskili difl pimleri / N 5 DIN 439 Alt kenarl somunlar, alçak / H 6 DIN 440 Yuvarl k delikli pullar, tip R / B 9 DIN 440 Dört kenar delikli pullar, tip V / M 9 DIN 442 Silindir yerlefltirme kapa / B 13 DIN 443 Bast rma kapa / B 13 DIN 444 Göz c vatalar / G 3 DIN 462 ç burunlu c vatalar / N 9 DIN lapl c vatalar / O 9 DIN 464 T rt ll c vatalar, yüksek tip / H 3 DIN 466 T rt ll somunlar, yüksek tip / I 6 B 466 T rt ll somunlar, yüksek tip, F tipi, UNITEC / G 8 B 466 T rt ll somunlar, yüksek tip, G tipi, UNITEC / G 8 DIN 467 T rt ll somunlar, yass tip / I 6 B 467 T rt ll somunlar, alçak tip, F tipi, UNITEC / H 8 B 467 T rt ll somunlar, alçak tip, G tipi, UNITEC / H 8 DIN 470 Kapatma pullar / D 13 DIN 471 Miller için emniyet segmanlar / O 12 DIN 472 Delikler için emniyet segmanlar / O 12 DIN 478 Halkal dört kenarl c vatalar / I 3 DIN 479 Çekirdekli dört kenarl c vatalar / K 3 DIN 480 Halkal ve bafll kl dört kenarl c vatalar / L DIN 525 Kaynak uçlar / M 3 DIN 526 Emniyet taslar / P 9 DIN 529 Tafl c vatalar / N 3 DIN 546 Çentikli somunlar / L 6 DIN 547 ki delikli somunlar / M 6 DIN 548 Y ld z delikli somunlar / N 6 DIN 551 Çentikli ve konik bafll kl difl pimleri / O 5 DIN 553 Çentikli ve uçlu difl pimleri / P 5 DIN 557 Dört kenarl somunlar / P 6 DIN 558 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 DIN 561 Muylu alt kenarl c vatalar, küçük bafl / D 2 DIN 562 Dört kenarl somunlar, alçak tip / R 6 DIN 564 Uçlu alt kenarl c vatalar, küçük bafl / E 2 DIN 571 Alt kenarl ahflap c vatalar / B 5 B 571 DIN 571 için bafll klar / B 5 DIN 580 Segman c vatalar / O 3 B 581 Segman c vatalar, sekiz köfle / P 3 DIN 582 Segman somunlar / S 6 DIN 601 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 DIN 603 Dört kenarl yass yuvarlak c vatalar / R 3 DIN 604 Burunlu indirme c vatalar / S 3 DIN 605 Dört kenarl indirme c vatalar / T 3 DIN 607 Burunlu yar yuvarlak c vatalar / U 3 DIN 608 Dört kenarl indirme c vatalar / T 3 DIN 609 Alt kenarl geçme c vatalar, uzun muylu / F 2 DIN 610 Alt kenarl geçme c vatalar, k sa muylu / F 2 DIN 653 T rt ll c vatalar, yass tip / H 3 DIN 660 Yar yuvarlak perçin / F 10 DIN 661 ndirme perçini / G 10 DIN 662 Mercekli perçin / H 10 DIN 674 Yass yuvarlak perçin / I 10 DIN 675 Yass indirme perçini / K 10 DIN 705 Ayarl segmanlar / N 12 Tip 730 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, geçifl deli i, çift tarafl kullan labilir / Z 13 Tip 733 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, geçifl deli i, tek tarafl kullan labilir / Z 13 Tip 734 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, flanfll, geçifl deli i / Z 13 Tip 743 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, saplamal / A 14 Tip 744 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT, saplamal ve flanfll / A DIN 787 T yivli c vatalar / W 3 DIN 797 Ankraj c vatalar / R 5 DIN 798 Ankraj somunlar / T 6 Tip 831 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 832 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 833 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 1 / D 14 Tip 835 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT sabitleme halkal / E 14 Tip 837 AMTEC difl açma tak mlar, SPREDSERT 2 / E 14 DIN 906 Alyenli kapak c vatalar / V 12 DIN 907 Çekirdek tapalar / W 12 DIN 908 Halkal ve alyenli kapak c vatalar / X 12 DIN 910 Halkal ve normal kapak c vatalar / Y 12 DIN 911 Alt kenarl pim anahtar / Z 10 DIN 912 Alyenli silindir c vatalar / U 2 DIN 913 Alyenli ve konik bafll kl difl pimleri / T 5 DIN 914 Alyenli ve uçlu difl pimleri / U 5 DIN 915 Alyenli ve muylu difl pimleri / V 5 DIN 916 Alyenli ve keskili difl pimleri / W 5 DIN 917 Alt kenarl flapkal somunlar, alçak tip / U 6 DIN 920 Çentikli yass bafll c vatalar, küçük bafl / D 1 DIN 921 Çentikli yass bafll c vatalar, büyük bafl / E 1 DIN 922 Çentikli ve muylu yass bafll c vatalar, küçük bafl / F 1 DIN 923 Çentikli ve dayanakl yass bafll c vatalar / G 1 DIN 924 Çentikli ve dayanakl mercekli c vatalar / H 1 DIN 925 Çentikli ve muylu indirme c vatalar / H 1 DIN 926 Çentikli ve muylu difl pimleri / X 5 DIN 927 Çentikli muy c vatalar / Y 5 DIN 928 Dört kenarl kaynak somunlar / V 6 DIN 929 Alt kenarl kaynak somunlar / W 6 Tip 931 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, flanfll, geçifl deli i / X 13 DIN 931 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 Tip 932 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, geçifl deli i / X 13 DIN 933 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 DIN 934 Alt kenarl somunlar / O 6 DIN 935 Taçl somunlar / X 6 DIN 936 Alt kenarl somunlar, alçak tip / H 6 Tip 937 AMTEC difl açma tak mlar, SONICSERT SCREWLOCK / W 13 DIN 938 Pimli c vatalar, vida ucu, 1 d uzun / S 5 DIN 939 Pimli c vatalar, vida ucu, 1,25 d uzun / S 5 DIN 940 Pimli c vatalar, vida ucu, 2,5 d uzun / S 5 Tip 940 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, saplamal / Y 13 Tip 941 AMTEC difl açma tak mlar, HITSERT, saplamal ve flanfll / Y 13 DIN 960 Bo azl alt kenarl c vatalar, ince difl / G 2 DIN 961 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar, ince difl / C 2 DIN 963 Çentikli indirme c vatalar / I 1 DIN 964 Çentikli mercekli c vatalar / K 1 DIN 965 Y ld z indirme c vatalar / L 1 DIN 966 Y ld z mercekli c vatalar / M 1 DIN 976 Vida difli saplamas / Z 5 DIN 979 Taçl somunlar, alçak tip / Y 6 DIN 980 Somunlar, kendinden emniyetli, s kan / Z 6 DIN 981 Silindir rulman için yivli somun / A 7 DIN 982 Alt kenarl somunlar, kendinden emniyetli, yüksek tip / Z 6 DIN 983 Miller için lapl emniyet segmanlar / R 12 DIN 984 Delikler için lapl emniyet segmanlar / S 12 DIN 985 Alt kenarl somunlar, kendinden emniyetli, alçak tip / Z 6 DIN 986 Alt kenarl flapkal somunlar, kendinden emniyetli / B 7 DIN 987 Perçinleme somunlar, kendinden emniyetli / C 7 DIN 988 Geçme pullar ve destek pullar / B Tip 1030 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll, geçifl deli i / G 13 Tip 1031 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll ve keçeli, geçifl deli i / G 13 Tip 1032 KOBSERT, difl burçlar, keçeli, emniyet flanfll be pullu, geçifl deli i / G 13 Tip 1033 KOBSERT, difl burçlar, emniyet flanfll ve keçeli, temel çap / G 13 Tip 1040 KOBSERT, difl burçlar, HP a r tip, emniyet flanfll, geçifl deli i / H 13 Tip 1041 KOBSERT, difl burçlar, HP a r tip, keçeli ve emniyet flanfll, geçifl deli i / H 13 B 1052 Ahflap ba lant lar için pullar / D 9 ISO 1207 Çentikli silindir c vatalar / A 1 Tip 1230 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Expansion / V 13 ISO 1234 Kopilyalar / G 11 Tip 1240 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT, saplamal / V 13 DIN 1433 Bafls z saplama / K 11 Tip 1433 Difl açma tak mlar, kendinden keskili, flanfll, QUICKSERT / F 14 Tip 1434 Difl açma tak mlar, kendinden keskili, QUICKSERT / F 14 DIN 1434 Küçük bafll saplamalar, tip M / L 11 DIN 1435 Küçük bafll saplamalar, tip MG / L 11 DIN 1436 Büyük bafll saplama / M 11 Tip 1437 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Hex, alyenli, kendinden keskili / F 14 Tip 1438 AMTEC difl açma tak mlar, QUICKSERT Hex, flanfll ve alyenli, kendinden keskili / F 14 DIN 1440 Saplama pullar, tip M / B 9 DIN 1441 Saplama pullar / B 9 DIN 1443 Bafls z saplama / K 11 DIN 1444 Bafll saplama / M 11 DIN 1445 Bafll ve difl muylu saplama / N 11 DIN 1469 Boyunlu çentikleme pimleri / O 11 DIN 1470 Uçlu silindir çentikleme pimleri / P 11 DIN 1471 Konik çentikleme pimleri / R 11 DIN 1472 Geçmeli çentik pimleri / S 11 DIN 1473 Silindir çentikleme pimleri / T 11 DIN 1474 Çentikleme pimleri / U 11 DIN 1475 Kollu çentikleme pimleri / V 11 DIN 1476 Yar yuvarlak çentikleme çivileri / W 11 DIN 1477 Çentikleme çivileri / X 11 DIN 1478 Borudan yap lm fl gergi kilidi / D 7 DIN 1479 Alt kenarl çelikten yap lm fl gergi kilidi / E 7 ISO 1479 Alt kenarl sac c vatalar / M 4 DIN 1480 Gergi kilidi, dövülmüfl / F 7 DIN 1481 Gergi pimleri (gergi kovan ), a r tip / Y 11 ISO 1580 Çentikli yass kafal c vatalar / B 1 DIN 1587 Alt kenarl flapkal somunlar, yüksek tip / G 7 EN 1665 Alt kenarl c vatalar / M 2 DIN 1804 Makineler yivli somunlar / A 7 DIN 1816 Y ld z somunlar / H 7 Tip 1932 RIVSET perçin / I 14 / K 14 Tip 1942 RIVSET perçin / I 14 / K 14 ISO 2009 Çentikli indirme c vatalar / I 1 ISO 2010 Çentikli mercekli c vatalar / K 1 DIN 2082 Freze malafas somunlar / I 7 DIN 2093 Çanak yaylar / R 9 ISO 2338 Silindirik pimler / F 11 ISO 2339 Konik pimler / E 11 ISO 2340 Bafls z saplama / K 11 ISO 2341 Bafll saplama / l 11 / M 11 ISO 2342 Çentikli ve konik ara c vatalar / M 5 DIN 2509 C vata saplamas / A 6 DIN 2510 Genleflmeli c vata ba lant lar, L, K ve Z tipi / B 6 DIN 2510 Genleflmeli c vata ba lant lar, KU ve ZU tipi / C 6 DIN 2510 Kapsüllü somunlar / K 7 ISO 4014 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 ISO 4016 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 ISO 4017 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 ISO 4018 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar / C 2 ISO 4026 Alyenli ve konik bafll kl difl pimleri / T 5 ISO 4027 Alyenli ve uçlu difl pimleri / U 5 ISO 4028 Alyenli ve muylu difl pimleri / V 5 ISO 4029 Alyenli ve keskili difl pimleri / W 5 ISO 4032 Alt kenarl somunlar / O 6 ISO 4035 Alt kenarl somunlar, alçak tip / H 6 DIN 4626 Yayl c vatalar / V 2 ISO 4762 Alyenli silindir c vatalar / U 2 ISO 4766 Çentikli ve konik bafll kl difl pimleri / O DIN 5406 Silindir rulman için emniyet saclar / T 9 DIN 5586 Halkal ve havaland rmal kapak c vatalar / Z 12 DIN 5903 Kulakl c vatalar / X 3 / Y 3 DIN 5914 Eflik c vatalar / I 4 DIN 6303 T rt ll somunlar / K 6 DIN 6304 Sabit kollu c vatalar / Z 3 DIN 6305 Sabit kollu somunlar / M 7 DIN 6306 Gevflek kollu c vatalar / Z 3 DIN 6307 Gevflek kollu somunlar / M 7 DIN 6319 Bilyal pullar, C tipi / S 9 DIN 6325 Silindir pimleri, sertlefltirilmifl / Z 11 DIN 6330 Alt kenarl somunlar, 1,5 d yüksek / P 7 DIN 6331 Alt kenarl somunlar, 1,5 d halkal / N 7 DIN 6332 Bask l difl açma pimleri / D 6 DIN 6334 Alt kenarl uzun somunlar / R 7 DIN 6340 Gergi aleti pullar / C 9 DIN 6367 Freze çekme c vatalar / A 4 DIN 6378 Ask l c vatalar / B 4 Tip 6683 RIVKLE kör perçin somunlar, çentikli gövdeli, aç k, çelik / P 13 DIN 6791 Yuvarlak bafll yar oyuk perçin / L 10 DIN 6792 ndirme bafll yar oyuk perçin / M 10 DIN 6796 Gergi pullar / R 9 DIN 6797 Diflli pullar, J tipi / V 9 DIN 6797 Diflli pullar, A tipi / U 9 DIN 6797 Diflli pullar, V tipi / W 9 DIN 6798 Gözlü pullar, J tipi / X 9 DIN 6798 Gözlü pullar, A tipi / Y 9 DIN 6798 Gözlü pullar, V tipi / Z 9 DIN 6799 Miller için emniyet pullar / T 12 DIN 6881 Oyuk kamalar / F 12 DIN 6883 Yass kamalar / G 12 DIN 6884 Burunlu yass kamalar / H 12 DIN 6885 Geçmeli yaylar / I 12 DIN 6886 Kamalar, yuvarlak yüzlü, tip A / G 12 DIN 6886 Kamalar, düz yüzlü, tip B / K 12 DIN 6887 Burunlu kamalar / H 12 DIN 6888 Pullu yaylar / L 12 DIN 6889 Burunlu oyuk kamalar / M 12 DIN 6900 Kombine c vatalar / N 1 DIN 6901 Kombine sac c vatalar, C tipi / K 4 DIN 6901 Kombine sac c vatalar, F tipi / L 4 DIN 6902 Kombine c vata pullar / B 9 DIN 6903 Kombine sac c vata pullar / B 9 DIN 6904 Kombine c vata yayl pullar / H 9 DIN 6905 Kombine c vata yayl segmanlar / G 9 DIN 6906 Kombine c vata diflli pullar, A tipi / V 9 DIN 6906 Kombine c vata diflli pullar, V tipi / W 9 DIN 6907 Kombine c vata gözlü pullar / Y 9 DIN 6908 Komine c vatalar için gergi pullar / R 9 DIN 6911 Alt kenarl pim anahtar / A 11 DIN 6912 Alyenli silindir c vatalar, alçak bafl ve anahtar k lavuzu / W 2 DIN 6913 Koruyuculu yayl segmanlar / A 10 DIN 6914 Büyük anahtarl alt kenarl c vatalar / G 2 DIN 6915 Büyük anahtarl alt kenarl somunlar / O 6 DIN 6916 Pullar, yuvarlak / E 9 DIN 6917 Pullar, dört kenarl, T profil için / K 9 DIN 6918 Pullar, dört kenarl, U profil için / K 9 DIN 6921 Flanfll alt kenarl somunlar / M 2 DIN 6923 Flanfll alt kenarl somunlar / N 7 DIN 6924 Alt kenarl somunlar / Z 6 DIN 6925 Alt kenarl somunlar / Z 6 DIN 6926 Flanfll ve plastik segmanl alt kenarl somunlar / O 7 DIN 6927 Flanfll ve s kma parçal alt kenarl somunlar, tam metal tipi / O 7 ISO 7045 Y ld z çentikli mercekli c vatalar / A 2 ISO 7046 Y ld z indirme c vatalar / L 1 ISO 7047 Y ld z mercekli c vatalar / M 1 ISO 7049 Y ld z çentikli mercek sacl c vatalar / N 4 ISO 7050 Y ld z çentikli indirme sacl c vatalar / O 4 ISO 7051 Y ld z çentikli mercekli sacl c vatalar / P 4 ISO 7089 Pullar, 200 HV ve 300 HV / C 9 ISO 7090 Pullar, yuvarlak / E 9 ISO 7091 Gergi aleti pullar / C 9 ISO 7092 Gergi aleti pullar / C 9 ISO 7093 Pullar, 200 HV / D 9 ISO 7094 Dört kenar delikli pullar, tip V / C 9 / M 9 DIN 7331 Oyuk perçin, iki parçal, tip A / N 10 DIN 7331 Oyuk perçin, iki parçal, tip B / O 10 DIN 7337 RIVQUICK kör perçin, flekil A ve B / P 10 DIN 7338 Fren ve debriyaj balatalar için perçinler / R 10 / S 10 / T 10 DIN 7339 Oyuk perçin, tek parçal / U 10 DIN 7340 Makaral yuvarlak bafll oyuk perçinler, tip B / W 10 DIN 7340 Yass bafll boru perçini, A tipi / V 10 DIN 7341 Perçin pimleri, A tipi / X 10 DIN 7341 Perçin pimleri, B tipi / Y 10 DIN 7343 Spiral gergi pimleri, standart tip / A 12 DIN 7344 Spiral gergi pimleri, a r tip / B 12 DIN 7346 Gergi pimleri (gergi kovanlar ), hafif tip / C 12 DIN 7349 Gergi pimli c vata pullar, / B 9

16 Genel görünüm DIN / ISO / B / TIP 1 den e Koordinasyona göre çizimler, bak n z sayfa 18 / 19 (örn. konik pimler = E 11) ISO 7380 Alyenli mercekli c vatalar / Z 2 LFS Mercekli yass bafll c vatalar / A3 ISO 7412 Bo azl alt kenarl c vatalar / G 2 ISO 7434 Çentikli ve uçlu difl pimleri / P 5 ISO 7435 Çentikli ve muylu difl pimleri / L 5 ISO 7436 Çentikli ve keskili difl pimleri / N 5 DIN 7500 C vatalar, kaç k diflli / O 1 / P 1 / R 1 DIN 7504 Boru c vatalar / S 1 / T 1 B 7505 Y ld zl gergi plakal c vatalar, indirme bafl / F 5 B 7505 Y ld zl gergi plakal c vatalar, yar yuvarlak bafl / G 5 B 7505 Y ld zl gergi plakal c vatalar, mercek yass bafl / G 5 B 7510 Y ld zl gergi plakal c vatalar, indirme bafl / F 5 B 7510 Y ld zl gergi plakal c vatalar, yar yuvarlak bafl / G 5 B 7510 Y ld zl gergi plakal c vatalar, mercek yass bafl / G 5 DIN 7513 Vida difli keski c vatalar, A tipi / U 1 DIN 7513 Vida difli keski c vatalar, B tipi / V 1 DIN 7513 Vida difli keski c vatalar, F ve G tipi / W 1 DIN 7516 Y ld zl vida difli keski c vatalar, A tipi / X 1 DIN 7516 Y ld zl vida difli keski c vatalar, D tipi / Y 1 DIN 7516 Y ld zl vida difli keski c vatalar, E tipi / Z 1 DIN 7604 Kapak c vatalar / A 13 DIN 7964 nce bo azl alt kenarl c vatalar / I 2 DIN 7965 C vata somunlar (c vata dübeli) / S 7 DIN 7967 Emniyet somunlar / T 7 DIN 7968 Çelik yap için alt kenarl geçme c vatalar / F 2 DIN 7969 Çentikli indirme c vatalar / C 4 ISO 7976 Alt kenarl sac c vatalar / M 4 DIN 7977 Difl muylu konik pimler ve sabit muylu uzunlu u / I 11 DIN 7978 Alyen diflli konik pimler / D 12 DIN 7979 Alyen diflli silindirik pimler / E 12 DIN 7980 Silindirli c vatalar için yayl segmanlar / F 9 DIN 7981 Y ld z çentikli mercek sacl c vatalar / N 4 DIN 7982 Y ld z çentikli indirme sacl c vatalar / O 4 DIN 7983 Y ld z çentikli mercekli sacl c vatalar / P 4 DIN 7984 Alyenli ve yass bafll silindir c vatalar / X 2 DIN 7985 Y ld z mercekli c vatalar / A 2 DIN 7989 Çelik yap pullar / D 9 DIN 7990 Çelik yap için alt kenarl c vatalar / H 2 DIN 7991 Alyenli indirme c vatalar / Y 2 DIN 7992 Büyük bafll çekiç c vatalar / C 3 DIN 7993 Yuvarlak telli segmanlar / U 12 DIN 7995 Y ld zl mercekli ahflap c vatalar / C 5 DIN 7996 Y ld zl yar yuvarlak ahflap c vatalar / D 5 DIN 7997 Y ld z indirme ahflap c vatalar / E 5 DIN 8140 HELICOIL plus, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 ISO 8673 Alt kenarl somunlar / O 6 ISO 8675 Alt kenarl somunlar, alçak tip / H 6 ISO 8676 Bafla kadar diflli alt kenarl c vatalar, ince difl / C 2 ISO 8677 Dört kenarl yass yuvarlak c vatalar / R 3 ISO 8733 Alyen diflli silindirik pimler / E 12 ISO 8734 Silindir pimleri, sertlefltirilmifl / Z 11 ISO 8735 Alyen diflli silindirik pimler / E 12 ISO 8736 Alyen diflli konik pimler / D 12 ISO 8737 Difl muylu konik pimler / I 11 ISO 8738 Gergi aleti pullar / C 9 ISO 8739 Uçlu silindir çentikleme pimleri / P 11 DIN 8740 Silindir çentikleme pimleri / T 11 ISO 8741 Çentikleme pimleri / U 11 ISO 8742 Kollu çentikleme pimleri / V 11 ISO 8744 Konik çentikleme pimleri / R 11 ISO 8745 Geçmeli çentik pimleri / S 11 ISO 8746 Yar yuvarlak çentikleme çivileri / W 11 ISO 8748 Spiral gergi pimleri, a r tip / B 12 ISO 8750 Spiral gergi pimleri, normal tip / A 12 ISO 8751 Spiral gergi pimleri, hafif tip / A 12 ISO 8752 Gergi pimleri, çentikli / Y 11 ISO 8765 Bo azl alt kenarl c vatalar, ince difl / G 2 DIN 8838 Freze malafa somunlar / U 7 DIN 8839 Diferansiyel somunlar / V 7 DIN 9021 Büyük d fl çapl pullar / D 9 B 9022 Çamurluk pullar / D 9 DIN 9045 Geçmeli segmanlar / U ISO Kombine sac c vatalar, F tipi / L 4 ISO Alyenli indirme c vatalar / Y 2 ISO Gergi aleti pullar / C 9 ISO Gergi aleti pullar / C 9 DIN burunlu indirme c vatalar / D 4 DIN Yayl geçme / H 11 ISO Gergi pimleri (gergi kovanlar ), hafif tip / C 12 ISO Alyen çemberli yass bafll c vatalar / O 2 DIN Çanak c vatalar / E 4 ISO C vatalar, kaç k diflli / R 1 ISO C vatalar, kaç k diflli / P 1 ISO C vatalar, kaç k diflli / O 1 DIN Plastik difl burcu / W 7 DIN zli ç talar n dört kenarl c vatalar / K 3 DIN Ovalan tak ml yar yuvarlak c vatalar / Y 3 DIN Üç kenarl c vatalar / F 4 DIN Üç kenarl somunlar / X 7 DIN K zakl araçlar için çekiç c vatalar / C 3 DIN K zakl araçlar için s k flt rma c vatalar / G 4 DIN K zakl araçlar için bölmeli c vatalar / D 4 DIN Mandall somunlar / Y 7 DIN Dayanma somunlar, metrik ince ve trapezoik difl / K 7 DIN Yuvarlak diflli alt kenarl ve taçl somunlar / Z 7 DIN D fl alt kenarl flanfll c vatalar / N 2 Tip MEPLAG, halkal alt kenarl c vatalar / S 14 Tip MEPLAG, halkal ve çentikli alt kenarl c vatalar / T 14 Tip MEPLAG, Kanatl c vatalar / L 14 Tip MEPLAG, Kanatl c vatalar / L 14 Tip MEPLAG, Kanatl c vatalar / L 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl c vatalar / U 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl c vatalar / V 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll c vatalar / N 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll c vatalar / N 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll c vatalar / N 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll c vatalar / P 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll c vatalar / P 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll c vatalar / P 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl c vatalar / W 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl c vatalar / X 14 Tip MEPLAG, Kanatl somunlar / M 14 Tip MEPLAG, Kanatl somunlar / M 14 Tip MEPLAG, Kanatl somunlar / M 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl somunlar / Y 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll somunlar / O 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll somunlar / O 14 Tip MEPLAG, Kaba kenarl t rt ll somunlar / O 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll somunlar / R 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll somunlar / R 14 Tip MEPLAG, nce kenarl t rt ll somunlar / R 14 Tip MEPLAG, Y ld z sapl somunlar / Z 14 B Aral k manflonlar, yuvarlak / I 8 B Mercek bafll emniyet c vatalar, muylu alyen / B 3 B Pim anahtar B / B 11 B Cephe inflaat c vatalar, C tipi, kaybolmayan Neopren pullu / R 4 B Cephe inflaat c vatalar, F tipi, kaybolmayan Neopren pullu / S 4 B Cephe inflaat c vatalar, C tipi, kaybolmayan Neopren pullu / R 4 B Cephe inflaat c vatalar, F tipi, kaybolmayan Neopren pullu / S 4 B Geçmeli somunlar, çok amaçl / K 8 B Kilitli somunlar (sac somunlar ) / L 8 B Kafes somunlar / M 8 B Tornavida ucu / Bits / C 11 B Tornavida ucu / Bits / C 11 B Tornavida ucu / Bits / D 11 B Plastik için c vatalar, mercek bafll, y ld z Z, AMTEC / H 5 B Plastik için c vatalar, indirme bafll, y ld z Z, AMTEC / I 5 B Mercek bafll c vatalar, presli pullu, AMTEC / K 5 B Cam delme c vatalar, indirme bafl, çift kesme kenar, çift gidiflli diflli, y ld z H / T 4 B Cam delme c vatalar, indirme bafl, dönüfl ucu, çift gidiflli diflli, y ld z H / T 4 B Cam delme c vatalar, indirme bafl, Hi-lo vida difli, çift gidiflli diflli, y ld z H / T 4 B Cam delme c vatalar, indirme bafl, delme ucu, sac c vata difli, y ld z H / U 4 B Cam delme c vatalar, indirme bafl, delme ucu, metrik diflli, y ld z H / V 4 B Kaba vida diflli h zl montaj c vatalar, trompet bafl, y ld z H / W 4 B Sac vida diflli h zl montaj c vatalar, trompet bafl, delme ucu, y ld z H / X 4 B Alt kenarl somunlar, DIN 934 tabanl, kendinden emniyetli, tam metal, deforme olmufl / N 8 B Alt kenarl somunlar, DIN 934 tabanl, kendinden emniyetli, tam metal, deforma, iki taraf vidalanabilir / O 8 B Kaybolmayan, dönebilir pullu pul somunlar, kendinden emniyetli, deforme / P 8 B Kaybolmayan, dönebilir pullu pul somunlar, kendinden emniyetli, deforme / R 8 B Flanfll ve diflli emniyet somunlar / E 8 B Alt kenarl somunlar, kendinden emniyetli, tam metal / S 8 B Flanfl somunlar, kendinden emniyetli, tam metal / T 8 B Emniyet somunlar Fujilok / U 8 B Vargal emniyet somunlar, fosfatlanm fl yay çeli inden yay / V 8 B Emniyet somunlar, Fine U yiv-nut, emniyet sistemi, paslanmaz çelik (1.0503) / W 8 B Emniyet somunlar, Fine U yiv-nut, emniyet sistemi, paslanmaz çelik (1,7220) / W 8 B Mil emniyetleri / B 10 B Emniyet pullar S / C 10 B Gergi emniyet pullar (kontak pullar) / D 10 B NORD-LOCK -emniyet pullar / E 10 B Emniyet c vatalar Verbus - Plus / T 2 B Plas-Bolt kaplama / S 2 B Kaplamalar Precote 30 / T 2 B Kaplamalar Precote 80 / T 2 B Kaplamalar 3M, Scotch Grip 2353 / T 2 B Flanfll ve diflli alt kenarl emniyet c vatalar / P 2 B Precote 85 kaplamalar / T 2 DIN Çekme aletleri c vatalar / H 4 DIN Çekme aletleri t rt ll somunlar / I 6 DIN Çekme aletleri ayar c vatalar / V 3 DIN Çekme aletleri s kma c vatalar / H 3 B Kombine y ld z c vata (mobilya tutamak c vatas ) büyük presli pullu / B 2 B Çakma somunlar / X 8 B SEAL LOCK, s zd rmaz somunlar / Y 8 B HELICOIL, emniyet somunlar / Z 8 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, çelik / I 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, A2 / I 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, alüminyum alafl m / I 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, indirme bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, çelik / K 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, indirme bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, A2 / K 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, indirme bafll, yuvarlak gövdeli, aç k ve kapal, alüminyum alafl m / K 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, yuvarlak gövdeli, s kma bölgesinde t rt ll, aç k ve kapal, çelik / I 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, indirme bafll, yuvarlak gövdeli, s kma bölgesinde t rt ll, aç k ve kapal, çelik / K 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, alt kenarl gövdeli, aç k ve kapal, çelik / L 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, yass bafll, alt kenarl gövdeli, aç k ve kapal, A2 / L 13 DIN Otomobil üretimi için perçinli somunlar / A 8 DIN Otomobil üretimi için yivli somun / A 7 DIN Otomobil üretimi için yivli somun / A 7 DIN Otomobil üretimi için emniyet saclar / T 9 B RIVKLE kör perçin somunlar, ekstra küçük indirme bafll, yuvarlak gövdeli, aç k, çelik / M 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, ekstra küçük indirme bafll, yuvarlak gövdeli, aç k, A2 / M 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, ekstra küçük indirme bafll, alt kenar gövdeli, aç k, çelik / N 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, ekstra küçük indirme bafll, k sm alt kenar gövdeli, aç k, çelik / N 13 B RIVKLE kör perçin somunlar, ekstra küçük indirme bafll, k sm alt kenar gövdeli, aç k, A2 / N 13 B RIVKLE kör perçin c vatalar, yass bafll, yuvarlak gövdeli, s kma bölgesi t rt ll, çelik / O 13 DIN Otomobil üretimi için bijon somunlar / B 8 DIN Gemi üretimi için kollu somunlar / C 8 DIN Gemi üretimi için petekli somunlar / D 8 DIN Gemi üretimi için yass somunlar / G 6 B QUICKLOC, Seri 140, bask l kapaklar / R 13 B QUICKLOC, Seri 200, çeyrek tur dönüfllü kapaklar / S 13 B QUICKLOC, Seri 1000, çeyrek tur dönüfllü kapaklar / T 13 B H zl kilitli özel tipler / U 13 B HELICOIL plus free running, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 B HELICOIL Tangless free running, metaller için difl çekme tak mlar / F 13 B HELICOIL plus SCREWLOCK, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 B HELICOIL Tangless SCREWLOCK, metaller için difl çekme tak mlar / F 13 B HELICOIL plus free running, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 B HELICOIL Tangless free running, metaller için difl çekme tak mlar / F 13 B HELICOIL plus free running, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 B HELICOIL Tangless free running, metaller için difl çekme tak mlar / F 13 B HELICOIL plus free running, metaller için difl çekme tak mlar / E 13 B HELICOIL Tangless free running, metaller için difl çekme tak mlar / F 13 (Teknik de ifliklik hakk sakl d r) DIN - ISO karfl laflt rmas

17 Çizimlere genel bak fl A B C D E F G DIN 84 ISO 1207 DIN 85 ISO 1580 DIN 404 DIN 920 DIN 921 DIN 922 DIN 923 DIN 7985 ISO 7045 B DIN 558, 933, 961 ISO 4017, 4018, 8676 DIN 561 DIN 564 DIN 609, 610*, 7968 LFS B DIN 186, 7992, 261, DIN 188 DIN 316 DIN 6367 DIN 6378 DIN 7969 DIN 11014, H I K L M DIN 925 DIN 963 ISO 2009 DIN 964 ISO 2010 DIN 965 ISO 7046 DIN 966 ISO 7047 DIN 601, 931, 960, 6914, ISO 4014, 4016, 7412, 8765 DIN 7990, DIN 7964 DIN 6900 DIN 6900 DIN 6921 EN 1665 B 316 DIN 444 DIN 464, DIN 478 DIN 479, DIN 480 DIN 525 DIN DIN DIN DIN DIN 5914 DIN 6901 DIN 6901 ISO DIN 7976 ISO 1479 DIN DIN DIN 97 B 571 DIN 7995 DIN 7996 DIN 7997 B 7505, 7510 B 7505, 7510 B B B DIN 417 ISO 7435 DIN 427 ISO 2342 DIN 2509 DIN 2510 DIN 2510 DIN 6332 DIN 315 B 315 DIN 431, DIN 439, 936*, ISO 4035, 8675 DIN 466, DIN 467, 6303 DIN 546 DIN 547 DIN 981, 1804, 70851, DIN 986 DIN 987 DIN 1478 DIN 1479 DIN 1480 DIN 1587 DIN 1816 DIN 2082 DIN 2510, DIN 2510 DIN 6305, 6307 DIN DIN DIN DIN B 193 B196 B B 466 B 467 B B B B DIN 93* DIN 125, 126, 433, 440, 988, 1440, 1441, 6902, 6903, 7349 DIN 6340 ISO 7089, 7091, 7092, 7094, 8738, 10669, DIN 7989, 9021, ISO 7093 B 1052, 9022 DIN 125, 6916 ISO 7090 DIN 432 DIN 434, 435, 6917, 6918 DIN 436 DIN 440 ISO 7094 DIN 6913* B B B B DIN 124, 660 DIN 302, 661 DIN 662 DIN 674 DIN 675 DIN 6791 DIN 6792 DIN 6911 B B 51020, B DIN 1, ISO 2339 DIN 7, ISO 2338 DIN 94 ISO 1234 DIN DIN 258, 7977, ISO 8737 DIN 1433, 1443 ISO 2340 DIN 1434, 1435 ISO 2341 DIN 1436, 1444, ISO 2341 DIN 7343 ISO 8750, 8751 DIN 7344 ISO 8748 DIN 7346 ISO DIN 7978 ISO 8736 DIN 7979 ISO 8733, 8735 DIN 6881 DIN 6883, 6886 DIN 6884, 6887 DIN 6885 DIN 6886 DIN 6888 DIN 6889 DIN 7604 DIN 442 DIN 443 DIN 470 Tip 1030, 1031, 1032, 1033 Tip 1040, 1041 B 70100, 70101, 70102, B 70200, 70201, 70202, B 70500, B 71100, Tip 743, 744 Tip 230, 231, 232 Tip 235 Tip 831, 832, 833 Tip 173 Tip 0417 Tip 163 Tip 1932, 1942 Tip 1932, 1942 L L B 317 B 318 DIN 127*, 7980* DIN 128*, 6905* DIN 137*, 6904* DIN 8140, B , B , , , , , / / B *Uyar : Norm geri al nm flt r 18 Tip 835, 837 Tip 1433, , 1438 Tip 47621, 47622, Tip 48621, 48622,

18 N O P R S T U V W X Y Z DIN 6900 DIN 7500 ISO DIN 7500 ISO DIN 7500 ISO DIN 7504 DIN 7504 DIN 7513 DIN 7513 DIN 7513 DIN 7516 DIN 7516 DIN B 151, DIN ISO B 158 B 251 B B 53080, 53082, 53083, 53084, DIN 912 ISO 4762 DIN 4626 DIN 6912 DIN 7984 DIN 7991 ISO ISO 7380 DIN 529 DIN 580 B 581 DIN 603 ISO 8677 DIN 604 DIN 605, 608 DIN 607 DIN 653, DIN 787 DIN 5903 DIN 5903, DIN 6304, 6306 DIN 7981 ISO 7049 DIN 7982 ISO 7050 DIN 7983 ISO 7051 B 51001, B 51002, B 52010, 52011, B B B B DIN 95 DIN 96 DIN 438 ISO 7436 DIN 551 ISO 4766 DIN 553 ISO 7434 DIN 797 DIN 835, 938, 939, 940 DIN 913 ISO 4026 DIN 914 ISO 4027 DIN 915 ISO 4028 DIN 916 ISO 4029 DIN 926 DIN 927 DIN 976 DIN 548 DIN 934, 6915, ISO 4032, 8673 DIN 557 DIN 562 DIN 582 DIN 798 DIN 917 DIN 928 DIN 929 DIN 935 DIN 979 DIN 980, 982, 985, 6924, DIN 6923, 6331 DIN 6926, 6927 DIN 6330 DIN 6334 DIN 7965 DIN 7967* DIN 8838 DIN 8839 DIN DIN DIN DIN B B B B B B B B B 53050, B B B DIN 462 DIN 463* DIN 526* DIN 2093, 6796, 6908 DIN 6319 DIN 5406, DIN 6797* DIN 6797*, 6906 DIN 6797*, 6906 DIN 6798* DIN 6798*, 6907* DIN 6798* DIN 7331 DIN 7331 DIN 7337 DIN 7338 DIN 7338 DIN 7338 DIN 7339 DIN 7340 DIN 7340 DIN 7341 DIN 7341 DIN 911* DIN 1445 DIN 1469 DIN 1470 ISO 8739 DIN 1471 ISO 8744 DIN 1472 ISO 8745 DIN 1473 ISO 8740 DIN 1474 ISO 8741 DIN 1475 ISO 8742 DIN 1476 ISO 8746 DIN 1477 ISO 8747 DIN 1481 ISO 8752 DIN 6325 ISO 8734 DIN 705* DIN 471 DIN 472 DIN 983 DIN 984 DIN 6799 DIN 7993, 9045* DIN 906 DIN 907 DIN 908 DIN 910 DIN 5586 B 71200, 71300, B Tip 6683 B B B B farkl türler Tip 1230, 1240 Tip 937 Tip 931, 932 Tip 940, 941 Tip 730, 733, 734 Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip 47741, 47742, Tip 48741, 48742, Tip 47751, 48752, Tip 48751, 48752,

19 Böllhoff international Kuzey Avrupa Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG, Bielefeld Böllhoff GmbH, Bielefeld de ana merkez; Bielefeld, Braunschweig, Dormagen, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart ta flubelerimiz, Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld Böllhoff Systemtechnik GmbH & Co. KG, Bielefeld, Böllhoff Schraubtechnik GmbH, Bielefeld Böllhoff Produktion GmbH & Co. KG, Bielefeld ve Sonnewalde, Almanya Bollhoff Fastenings Ltd., Birmingham, ngiltere Kuzey Bat Avrupa Bollhoff Otalu s. a., La Ravoire, Fransa Bollhoff s.r.l., Milano, talya Bollhoff s.a., Madrid, spanya Kuzey Do u Avrupa Böllhoff GmbH, Linz, Avusturya Böllhoff Kft, Székesfehérvár, Macaristan Böllhoff s. r. o., Prag, Çek Cumhuriyeti Böllhoff s.r.l., Bors, Romanya Bimex-Böllhoff, Krzemienica, Bollhoff Technika àczenia Sp. z o.o., Wroc aw, Polonya Böllhoff OOO, Velikij Novgorod, Rusya Böllhoff Civata Ticaret Limited fiirketi, stanbul, Türkiye Kuzey Amerika Bollhoff RIVNUT Inc., Kendallville, Indiana, ABD Bollhoff Inc., Ontario, Kanada Bollhoff S.A. de C.V., Mexico City, Meksika Güney Amerika Bollhoff Adm. e Part. Ltda., Jundiaí, Bollhoff Service Center Ltda., Jundiaí, Porto Allegre ve Curitiba, Brezilya Bollhoff S.A., Buenos Aires, Arjantin Afrika Bollhoff (Pty) Ltd., Centurion, Kuzey Afrika Asya Bollhoff Fastening Ltd., Wuxi, Çin Teknik de ifliklik hakk sakl d r Ço alt lmas, k smen de olsa, yaz l izne tabidir DIN 34 normuna göre korunmaktad r. Böllhof, bu 19 ülkenin d fl nda ise temsilcilikler ve bayiler yoluyla uluslararas müflteri grubuna hizmet vermektedir. Böllhoff Civata Ticaret Ltd.fiti Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No Tuzla ISTANBUL Tel Faks

inox ege www.inoxege.com.tr 1

inox ege www.inoxege.com.tr 1 İNOX EGE 1999 yılında İzmir de kuruldu. Yüzde yüz yabancı sermayeli bir firma olup başlangıçta ağırlıklı olarak paslanmaz boru ithalatı ve pazarlaması üzerine çalışmış, daha sonra paslanmaz bağlantı elemanları

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi:

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi: Teknik bilgi 4/2000 Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Termostatik radyatör vanalar Çal flma prensibi:, yard mc enerjiye ihtiyaç duymaks z n, oransal çal flan,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ROTODOCK MONTAJ KİTAPÇIĞI ve KULLANIM KILAVUZU PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ R O T O D O C K Y Ü Z E R P L A T F O R M L A R ROTODOCK KULLANIM KILAVUZU SİSTEM MONTAJ VE DEMONTAJ

Detaylı

Karbür Matkaplar. Delme. WTX- UNI / VA Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış. Diş

Karbür Matkaplar. Delme. WTX- UNI / VA Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış. Diş Delme Karbür Matkaplar Sayfa WTX- / Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış Paslanmaz çelik 7-14 + 18-25 7-14 + 18-25 Diş Ovalama kılavuzları için optimum delik çapları. 3xD ve 5xD boylarda,

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden ve ihtiyaca

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 10 & 10) ÖZELL KLER Flanfllar ve gövde GG pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre s zd rmazl k ringi, d fl s zd rmazl k ringi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar Kurflunsuz JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9.

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9. İndeks İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0102054 Somun kelebek M6 2 2 0103060 Pul ¼ 2 3 3606028 Kaput

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401

.eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401 .eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401 H-Profil MIN 30 x.50 x 1.000 mm MAKS 400 x 1.000 x 15.000 mm Malzeme kalınlıkları Platform 3 30 mm Kemerler 3 60 mm 3D işleme Yapı çeliği Kumlanmış Paslanmaz

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. MONTAJ TAİMATARI 1. Transport ve depolama Sağlanan parçalarının depolanması ve transportu bu parçaların hasarlanmasını, etiketlerinin zararlanmasını engelleyecek şekilde ve bu parçalar toz ve korozyondan

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı