Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N"

Transkript

1 Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N

2

3 ED TÖR Geçmiflten bir sayfa... Bu y l stanbul'da sektörümüzün seçkin teknisyen,montaj ustalar m zla bilgi paylafl m içeri inde e itim seminerlerine bafllad k. lk seminerde en yo un bilgi paylafl m ; Kaçak ak m Koruma rölesi ve bununla direkt irtibatl topraklama üzerinde oldu. Bu konu; daima ilkleri sunan Merlin Gerin - Schneider Electric ekibi olarak; 90'l y llar n bafllar nda Kaçak Ak m Koruma (KAK) ürününü tan tmak, kulland rmaya özendirmek için yapt m z akl ma getirdi. KAK y tüm yurt sath nda, bayilerimizle beraber, seminerlerde, toplant larda, müflteri ziyaretlerinde, fuarlarda, tan t m minibüsümüzde binlerce kifliye uygulamal olarak anlatt k ve tan tt k. Bu tan t mlarda ak lda kalmas için verdi imiz örneklerden biri; han m n z evde çamafl r y karken elektrik çarpmas n idi.. Bu da yeni bir tan mlamay getirdi piyasam za; ilk defa Urfa'da sonra da Karadeniz'de duydu um; Avrat Koruma Rölesi tan mlamas do ru idi; konutlarda efllerimiz, çocuklar m z n can güvenli i için, iflyerlerimizde de yang na karfl güvencemizdi bu yeni ürün... Yandaki tarihi resimde!! iflte bu y llarda KAK rölesinin projelere, piyasaya girmesinde büyük katk s olan, adeta ilk k v lc m çakanlardan; Gaziantep'li duayenimiz, Geylani Elektrik - Mehmet Geylani'ye teflekkür ödülünü verirken görüyorsunuz. Bunun nedeni; Mehmet Geylani konut projelerinin onaylanmas için KAK nda mecbur olmas n ilk hayata geçirten kiflilerin bafl nda gelmekteydi. Gaziantep te o zaman n idealist TEKekibi ile Ekim 1992 de bir y ll k çal flmadan sonra o zamanki ad ile TEK (flimdi TEDAfi) müesseselerinde KAK n kullan m n proje onaylar nda Türkiye'de bir ilk olarak mecburi hüküm olarak uygulanmas n sa lad lar. Sonra di er TEK müesseseleri için bu karar emsal teflkil etti, Gaziantep'te yuvarlanmaya bafllayan kartopu büyüyerek bir ç haline geldi... Binlerce elektrik kazas oluflmadan önlendi. Bu yaz y yazarken düflünüyorum da; bu resmin çekildi i y llarda; gelece e, önümüze bakan kiflilerdik. Çok y llar art k gerimizde b rakt kça; biriken hat ralar, tecrübeler bizleri s kca geçmiflteki günlere götürmekte... Bu yaz da; teknisyen e itimdeki hala üstünde uzun süre konufltu umuz; nas l sa l kl çal flan bir topraklama yapabiliriz? konusundan hareketle; bu iflin tohumunun nas l at ld n anlatan tarih yaz s na döndü... Sonuçta, 90 l y llar n bafl nda binbir zahmetle at lan tohumlar, büyüdü, kök sald, a ac n n meyvesi kaçak ak m rölesi haline dönüfltü ve herkesin bildi i, evlerde, iflyerlerinde kullan lan bir ürün oldu. Yani han mlar m z ve çocuklar m z art k güvencede... Yeter ki; do ru topraklama yapal m... Sa l cakla Kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask Esen Ofset Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A. fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar No: 103, kitelli / stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Mart-Nisan 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM 10 RÖPORTAJ MUSTAFA ALBAYRAK 12 SCHNEIDER ELECTRIC Showroom 14 SPOR Lejyoner Futbolcular m z 24 EMRAH TEKDEM R-TOLGA ÇORALI PKS Profilüks 30 TOLGA ÇEV K Komedi Dükkan 34 SELDA ALKOR Parmakl klar Ard nda 38 GEZ Zamanda yolculu un büyülü adresi: Mardin 50 SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik teknisyeni e itimi 5

6 EKONOM Konut sektöründe dalgan n etkisi faiz art fl getirdi ABD'den kaynaklanan bir resesyonun tüm dünyay az ya da çok etkisi alt na alaca beklentisi para piyasalar nda etkisini gösterirken, di er sektörlerde bu etki bekleyifl olarak kendisini gösteriyor. Ancak konut sektöründe y l n ilk aylar nda 'mevsimsel durgunluk' yaflan rken, son mart ay bafl ndan itibaren ise artan malmiyetler konut kredi faizlerini yüzde 1.35'e tafl d. ABD ekonomisinde resesyon (durgunluk) ç l klar yükselmeye devam ederken, global piyasalarda 2008'in ilk gününden itibaren finans piyasalar nda dalgalanma yaratt. Olas resesyonun Avrupa y da etkisi alt na olaca endiflesi ise dalgan n boyutunu büyüttü. ABD ve Avrupa'da bankalar n birbirini fonlayamad yönündeki haberler de 'kriz kap da' endiflesini gündeme getirdi. Türkiye de bu dalgadan nasibini ald. Para ve sermaye piyasalar nda tansiyon yükselirken, Türkiye nin lokomotif sektörü olarak gösterilen inflaat sektörü flimdilik bu dalfadan nasibini durgunluk olarak ald. Y l sonu için yüzde 15'in üstünde büyüme öngören sektörde flimdilik bir revizyon yap lmasa da. bankalar konut kredi faizlerinde art fl yoluna gitti. Global dalgan n etkisiyle artan maliyetler konut faizlerini yüzde 1.35 seviyesine tafl d. PS KOLOJ K ETK SÖZKONUSU Gayrimenkul flirketleri ve bankac lar, konut sat fl ve kredi kullan m n n y l n ilk iki ay nda mevsimsel nedenlerden dolay durgunluk içinde oldu u konusunda birleflirken, bu aydan itibaren beklenen canlanma konusunda ise dalgalanma endifle yaratmaya bafllad. Bu dönemde alternatif ve cazip ödeme seçenekleriyle konut almak isteyenler için f rsat yaratabilece i ifade edilirken, d fl piyasalarda yaflanan krizin Türkiye'de etkileri konusunda endifleler tafl yanlar n ise bekleme yerine, al ma geçebilece i kaydediliyor. DARALMA SÖZKONUSU DE L Bankac l k verileri ise konutunu kredi ile sat n alanlar n oran nda bir daralma olmad n gösteriyor. Geçen y l n ocak ay verilerine göre 2008 y l ocak ay nda kredi kullan m n n art fl gösterdi i belirtiliyor. Bankac lar, "Geçen y l ocak ay nda 47 milyon YTL büyüyen konut kredileri bu y l ayn dönemde 81 milyon YTL büyüdü ünü" belirtiyor. Geçen y la göre kullan m n iki kat art fl gösterdi ine de inen bankac lar, "Faiz konusundaki endiflelere" iliflkin olarak flunlar söylüyor: "fiubat ay sonunda bono piyasas nda yüzde 17 seviyesine yükselen faiz nedeniyle maliyetler artt. Bu nedenle faiz art r m gündeme geldi. Ancak konut almak isteyen tüketiciler hala 'faiz düfler mi?' diye bir beklentiye sahip. Birçok tüketici bu anlamda beklentiye girmifl durumda." MART AYINDAN SONRA GÖRÜLÜR 2008'in sektör aç s ndan nas l bir y l olaca n n netleflmesinde mart ay özel bir önem tafl yor. ABD'de

7 EKONOM Gayrimenkul flirketleri ve bankac lar, konut sat fl ve kredi kullan m n n y l n ilk iki ay nda mevsimsel nedenlerden dolay durgunluk içinde oldu u konusunda birleflirken, bu aydan itibaren beklenen canlanma konusunda ise dalgalanma endifle yaratmaya bafllad. finans flirketlerinin mart ay itibariyle, 2007 kâr-zarar rakamlar n aç klanacak olmas, önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Rakamlar n ortaya ç kmas, en az ndan belirsizli in ortadan kalkmas, beklentilerin daha uzun vadeli flekillendirilmesi aç s ndan önemli bulunuyor. Bu aflamadan sonra netleflecek olan tablonun, konut sektöründe de canlanmay tetikleyece i bekleniyor. fiu anda bile tahminler, emlak sektöründe bir canlanma olaca, buna paralel olarak da faizlerde afla yönlü bir seyrin hakim olaca yönünde. BEKLENT LER REV ZE ETMED K Yap Kredi Bankas Konut Finansman Bölüm Baflkan smet Erdem ocak ay nda konut kredilerinin mevsimsel etkiler gösterdi ini belirterek, 2008 y l na iliflkin flu de erlendirmeyi yapt : "Ocak konut kredilerinde parlak bir ay de ildi. Mevsimsel etkiden dolay durgun geçer. Bu nedenle y l n ilk ay nda piyasalarda yaflanan dalgalanman n etkilerini görmedik. Geçen y l n ocak ay na göre bu y l n ocak ay nda, iki kat daha fazla kredi kulland r m görüyoruz. Dalgalanma orta vadede bizim fonlama taraf ndaki maliyetlerimizi etkileyecektir. Tahmin yapam yoruz ama 2008 y l için beklentilerimizi de revize etmedik. Öte yandan Türkiye'de bankalar likit ve kredileri finanse s k nt s yok." 7

8 SCHNEIDER MUSTAFA ALBAYRAK Anahtar sat c l Teknik Elektrikte vazgeçilmezdir Ben kendimi o kadar baflar l bulmuyorum. Bu biraz içten gelen bir fley. Yani profesyonel çal flma yapabilsek daha da baflar l olabiliriz. Ben bu dergiyi 5 y ld r aral ks z hiç durmaks z n her ay ç kar yorum. Bu y l 5. y l m z ama dergi öncesi Bülten aksiyonumuz vard. Bu yaklafl k 3 y l sürdü 4 y l aflk nda dergi devam ediyor. Say n Albayrak okuyucular m za biraz kendinizden bahseder misiniz? 11 Aral k 1967 stanbul Çeliktepe do umluyum. lk ve ortaokulu do up büyüdü üm Çeliktepe de okudum aras idi bu y llar aras Gültepe Endüstri Meslek Lisesi nde Elektrik bölümünü bitirdim. Gerek ilk gerekse orta ve lise ö renimim esnas nda hep varolan Çeliktepe deki Elektrikçi dükkan m z da hem çal flt m hem okudum. Teknik Elektrik de görev al fl m bu y llara dayan r. Zaten 1965 den beri olan Çeliktepe Teknik Elektrik ilk ve tek iflyerim olmufltur. Lise bitince girdi im Üniversite imtihan nda st.ünv.jeofizik Mühendisli i bölümünü kazand m ve 1990 da bitirdim. Polatl Topçu ve Füze Okul Komutanl Yedek Subay Topçu Taburu ve Babaeski Lüleburgaz k fllalar nda Aste men olarak görevimi tamamlad m y l nda askerden gelir gelmez Çeliktepedeki Teknik Elektrik Dükkân m z toptanc ya çevirerek Elektrik malzeme toptanc l hayat m bafllatt m. lk y llar mda V KO ve Legrand bayilikleri yapt m ve 1999 dan itibaren GÜNSAN sat c l m bafllad. Yaklafl k 10 y ld r kesintisiz Günsan sat yoruz y l ndan beri EL-B 2007 den itibaren ise Makel sat fl da yapmaktay z. Görüldü ü üzere piyasada câri olan bütün anahtarlar n sat fl n yapt k veya yapmaktay z. Bu y l bafl ndan itibaren ise Schneider Elektrik in anahtar grubu bayili i yapmaktay z. Bu esnada Kablo, Sayaç ve fialt gibi bayiliklerimizde oldu ama her zaman öncelikli Anahtar bayili im a r bast. Halen de üretim yapmama ra men ki bu Ayd nlatma ve Sayaç olarakt r. Yani Anahtar sat c l Teknik Elektrik te hep vazgeçilmez olmufltur. Y llard r her ay bir dergi ç kard n z biliyoruz. Yaz l bas na bu ilginiz nereden ve sizce bu baflar n n s rr nedir? Öncelikle baflar l bulman za teflekkür ediyorum. Ama ben kendimi o kadar baflar l bulmuyorum. Bu biraz içten gelen bir fley. Yani profesyonel çal flma yapabilsek daha da baflar l olabiliriz. Ben bu dergiyi 5 y ld r aral ks z hiç durmaks z n her ay ç kar yorum. Bu y l 5. y l m z ama dergi öncesi bülten aksiyonumuz vard. Bu yaklafl k 3 y l sürdü 4 y l aflk nda dergi devam ediyor. Yaln z Teknik Elektrik Postas n baflar l bulurken bu dergimizin Nevzuhur (Yeniden 8

9 SCHNEIDER Ekonomik çevreler geçen y l sonlar na do ru 2008 i ülke aç s ndan da, tüm dünya aç s ndan da kötü görüyorlard. Ancak 2007 ve 2006 da kötü görünüyordu. Asl nda bu iyilik ve kötülük kavramlar da izafidir. Do mufl) bir dergi olarak düflünmeyin. Bu derginin piyasa da back-raundu vard r. Özellikle bülten konusunda Tüm-Bülten i burada takdirle an yorum. Profesyonel Pazarlama da oldu u gibi Bülten Aksiyonda da Tüm Grubu örnek al nacak bir baflar göstermifltir. Dergi olarak da Atalar fiirketler Grubunun Elektrik Postas ad nda benzer fakat daha mütevazi bir çal flmas olmufltur. Yani dergi ve bültenlerimde gerek Tüm gerek Atalar fiirketler Grubunun ilham kaynaklar olmam flt r dersem eme e sayg s zl k etmifl olurum. Bu arada Abdullah Atalar ve Hasan Okumufl arkadafllar m da sayg ile an yorum. Benim yaz l bas na merak m da Üniversite y llar na hatta daha öncesine dayan r. Üniversite y llar mda çok faal bir ö rencili imin olmas yazma,okuma ve konuflma f rsatlar ma kavuflmama yol açt. O y llar Üniversite de ç kard m z ö renci bülten ve dergilerine de çeflitli konularda yaz lar yaz yordum. Baflta da söyledi im gibi bu birazda içten gelen bir fley insan n sonradan çal flarak ancak gelifltirebilece i bir konu yazmak veya dergi ç karmak. Bak r fiyatlar n n artmas nedeni ile bayiler art k kablo sto u yapm yor hatta, kablo sat fllar n b rak yor. Size göre bu durum nas l önlenebilir? Yani benim hassas oldu um konularda sorular soruyorsunuz. Asl nda 1 inci sorunuza yan t verirken benim yapm fl oldu um kablo bayiliklerinin ismini geçirmemifltim. Özellikle te et geçti im bir konu idi. Ama madem soruldu cevaplayay m; Benim kablo sat c l m di er elektrik malzemeleri sat c l m gibi çocuklu uma kadar dayan r. Ancak y l aras yaklafl k 100 Milyon YTL ( yani 100 Trilyon ) kablo satm fl bir esnaf olarak ac bir gerçe e temas etmek istiyorum. Kablo sat c lar ndan toptanc ve bayilerinden kablo sat fl ndan bir öcüden çocu un çekindi i gibi çekinmelerini ve kaçmalar n tavsiye ediyorum. Benim haz rlad m 2003 y l nda LMI yani (Londra Metal Borsas n da) Bak r n tonaj 1300 Dolar seviyesinden bu gün 8300 Dolar lara ç km flt r. Do a da de erli bir maden olarak bulunan bak r n fiyat n n yaklafl k 5 misli artmas o cevheri daha da k ymetli hale getirmektedir. Düflünsenize hangi ekonomik parametre 5 misli de er kazansa R SK tafl maz art k. Bak r ve bak ra dayal kabloyu da bu çerçevede düflünmek gerekir. De eri 5 misli artm fl bir ürün al n p sat ld nda art k risk tafl maktad r. Bu ba lamda nakit paraya dönecek kablo yada ödenmeyecek her çek için tercih edilen mâmül piyasay s k nt ya sokacakt r. Bende firmalar m z dolay s ile piyasam z riske sokacak olan bu mamülü satarken dikkat edilmesini savunuyorum aylard r. Bu belki sizinde dikkatinizi çekti ki bu soruyu sordunuz. Piyasada en çok kablo satan firmalar batak vermektedir. Evet herkes dikkâtli olsun ama kablo satanlar daha da dikkâtli olsun i nas l görüyorsunuz? Ekonomik çevreler geçen y l sonlar na do ru 2008 i ülke aç s ndan da, tüm dünya aç s ndan da kötü görüyorlard. Ancak 2007 ve 2006 da kötü görünüyordu. Asl nda bu iyilik ve kötülük kavramlar da izafi ( yani göreceli) dir. Her fleye kapitalizmin gözlükleri ile bakmaya al flt m z için olaylar Borsa, Dolar, Alt n çerçevesinde izliyoruz. Ben bu sorulara felsefi ve mistik cevap vermek isterim ama bu sayfalar n s n r n zorlamak istemem. O zaman ben de kapitalizmin gözlükleri ile bakay m maalesef kötü görünüyor. Amerika ve Uzak Do u daki kriz bize yans maya devam edecek. Allah tan istikrarl bir hükümet var ancak buna ra men bu kriz Türkiye yi 2008 hatta 2009 da da vurmaya devam edecek. Yani sadece bu y l de il önümüzdeki y l da iyi görmüyorum flahsen Eklemek istedikleriniz Benimle bu röportaj yapmak iste iniz için size, Pozitif Elektrik Dergisine ve Sevgili Alper Tuncer e sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 9

10 HABER Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa Sirkeci-Harem hatt için DO taraf ndan sat n al nan arabal vapurlardauyguland.yeni teknoloji ve tasar ma sahip, daha konforlu ve manevra kabiliyeti daha yüksek yeni vapurlarla Sirkeci-Harem aras 8 dakikaya indi. Tasar m tamamen Türk mühendislerince yap lan ve inflas Çeksan Tersanesi'nce gerçeklefltirilen yeni arabal vapurlar, stanbullular'a daha kaliteli ve modern yolculuk imkan sunuyor. Dünyan n en güvenli manevra sistemlerinden birine sahip olan ve ekseninde 360 derece dönebilen tasar ma sahip olan arabal vapurlar, istedi i aç da ve flekilde gidebilme özelli ine sahip. Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa bu arabal vapurlarda uyguland. Sar gazi Meslek Lisesi'ne Schneider Electric'ten ba fl Vekmar Elektrik'ten yap lan kablo ba fl n n yan s ra Schneider Electric Sar gazi Teknik Lisesi'nin ihtiyac olan Alçak Gerilim Da t m ve Ayd nlatma & kompanzasyon panolar n üreterek montaj n gerçeklefltirdi. Ayr ca Schneider bak m ekibinden Say n Ömer Özkan taraf ndan panolar n kullan m ile ilgili olarak Okul Müdürü Aynur Saymaz'a bilgiler verildi. Schneider Electric'e EBSO'dan 3 ödül... Schneider Electric, Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n n gerçeklefltirdi i "2006 EBSO Ödül Töreni"nde birçok dalda ödüle lay k görüldü y l ndan bu yana EBSO'ya üye olan Schneider Electric, 1992 y l ndan bu yana düzenlenen geleneksel EBSO ödül törenlerinden bu y l üç birincilik ödülüyle döndü. Schneider Electric; 2006 y l en yüksek ihracat yapan firmalarda, 2006 y l nda en fazla istihdam gerçeklefltiren firmalarda ve 2006 y l en yüksek yat r m gerçeklefltiren firmalarda olmak üzere 3 dalda birinci oldu. Ayr ca birçok dalda çeflitli dereceler ve baflar belgelerinin de sahibi oldu. Schneider Electric'in Teknik Liselere ba fllar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. 10

11 HABER Schneider Electric 28 fiubat 2 Mart tarihleri aras ndatüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen WIN (World Of Industry) Otomasyon Fuar na kat larak yeni ürünlerini sergiledi. Schneider Electric WIN Fuar na damgas n vurdu Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi taraf ndan gerçeklefltirilen ve Otomasyon endüstrisinin önde gelen uzmanlar, ifl dünyas n n liderleri, akademisyenler ve gazetecilerin ziyaret etti i fuarda düzenlenen konferans ve panellerle bu alandaki son geliflmeler de ziyaretçilerle paylafl ld. Bina, enerji, endüstri ve altyap sektörüne yönelik çözümlerini sergileyen Schneider Electric, endüstriyel otomasyon, alçak gerilim ve orta gerilim elektrik da t m, ak ll yaflam teknolojileri ürünlerinin yan s ra, elektrik tesisat ve kontrol sistemleri ile fuar n ilgi oda oldu. Sergiledi i yenilikçi ürünler ve çözümler aras nda vinç, asansör/yürüyen merdivenler için çözümler, rüzgar santrallar çözümleri, su-at ksu uygulamalar n n yan s ra yeni otomasyon platformu, operatör panelleri, güç kaynaklar, proses izleme ve kontrol, h z kontrol cihazlar ve enerji tasarrufu çözümleri, yeni nesil makinalar için hareket kontrolü, elektromekanik yol verme, alg lama ve makina güvenlik çözümleri, kuru tip güç transformatörleri, hava ve kablo da t m sistemlerinde ar za izleme cihazlar, anahtar priz serileri ve ak ll yaflam teknolojileri ürünleri yer ald. Schneider Electric ayr ca kendi stand nda 4 gün boyunca düzenledi i seminerlerle klima santralleri ve pompa sistemlerinde h z kontrol cihazlar ile enerji verimlili i ve yönetimi, yeni çimento uygulamalar, tünellerde güvenli in artt r lmas ve enerji tasarrufu için otomasyon çözümleri, su ve çevre teknolojilerinde endüstriyel çözümler, vinç sektörü için sal n m önleyici sistemler, h z kontrol cihazlar, kuru tip güç transformatörleri, AG sistemleri, güç kalitesi ve kompanzasyon uygulamalar ile ak ll bina teknolojileri ve entegre sistem çözümlerini de ziyaretçilerle paylaflt. 11

12 SCHNEIDER Schneider Electric Showroom una davetlisiniz Schneider Electric olarak misyonumuz; herkese, heryerde ve her zaman Yeni Elektrik Dünyas 'n n en mükemmel imkanlar n sunmak.. 12 Dünya, hepimiz için her geçen gün daha fazla elektrikle çevreleniyor. Elektrik, otomasyon ve haberleflme teknolojilerinin entegre olaca yeni bir ça bafll yor. Esnek, güvenli ve temiz elektrik, her zamankinden daha fazla, gelece in teknolojisi olma yolunda ilerliyor. Hedefimiz, Elektrik Da t m, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon sektörlerinin öncüsü olmak ve müflterilerimize de er katan çözümler sunmakt r. Bu hedefe ulaflabilmek için 8 temel konuya konsantre oluyoruz; Dünyada , Türkiye'de yaklafl k 1000 çal flan ile her geçen gün müflterilerimize daha da yak nlaflan ekiplerimizin yetenek ve ba l l klar. Kendi alan nda uzmal n kan tlam fl 3'ü Türkiye'de yaklafl k 200 adet fabrikas ve seçilmifl tedarikçileriyle flekillenen ürün ve hizmet sunma stratejisi, Türkiye'de ve dünyada genifl da t m a ile bayileri, panocular, sistem entegratörleri ve müteahhitlerle partnerlik anlay fl üzerine odaklanm fl bir pazarlama stratejisi, Sat fllar n %5'ini oluflturan bir AR&GE yat r m ile desteklenen yenili e adanm fll k. 190 ülkede faaliyet yürüten global bir organizasyon. Genifl marka portföyüyle, en iyi uzmanlar n teknik partnerli iyle ve seçilmifl flirketlerin sat n al mlar yla güçlendirilmifl çoklu uzmanl k yaklafl m. Bilgi ve haberleflme teknolojilerinde üst

13 SCHNEIDER düzey hakimiyet Enerji / Altyap, Endüstri, Bina ve Konut olmak üzere dört ana pazar m za yönelik en yeni ve yüksek kalitede ürünler, çözümler ve hizmetler. Bu sekiz temel konu üzerindeki hassasiyet dünyada ve Türkiye'de Schneider Electric'i bu günkü özel konumununa getirmifltir ve siz de erli müflterilerimize her zaman, her yerde en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Tüm bu esaslar üzerine infla etti imiz ürün ve çözümlerimiz ile Schneider Electric dünyada oldu u gibi Türkiye de de bugünkü özel konumuna yerleflmifltir. Kendimizi en iyi flekilde anlatma arzumuzun bir gere i olarak geçti imiz günlerde aç l fl n yapt m z show_room umuzda siz de erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za Schneider Electric teknolojisi ile üretilen ürün ve çözümlerimizi sunuyoruz. Genel Müdürlük binam zda yer alan showroom umuza yapaca n z bir ziyaret ile hem tasar mlar ile sektörün trendi haline gelen ürünlerimizle tan flacak hem de kendinize küçük bir kahve molas flans tan yacaks n z. Hepinizi keyifli bir keflfe davet ediyoruz. 13

14 SPOR 103 y lda yurt d fl na 72 futbolcu gönderdik 12 futbolcumuzun Avrupa n n çeflitli ülkelerinde forma giydi i bu sezon, 79 çifte pasaportlu Türk de dünyan n dört bir yan ndaki liglerde mücadele ediyor. 14 Y llard r Türkiye Ligi ne dünyan n dört bir yan ndan yabanc futbolcular gelir. Bu sezon da kimisi çifte pasaportlu, yani Türk vatandafll na geçmifl 132 yabanc futbolcu forma giyiyor Süper Lig de. Ülkemiz yüzlerce yabanc futbolcunun ak n na u rarken ne yaz k ki, ayn oranda Türk yetene ini yurt d fl na gönderemedik den bu yana yurt d fl na transfer olan Türk futbolcular n n toplam ne yaz k ki, flu anda ligimizdeki yabanc lar n yar s ndan biraz fazla. Bugüne kadar Türkiye den 72 futbolcumuz yurt d fl na transfer oldu. Talat Erboy un ngiltere ye transferiyle bafllayan yurt d fl na futbolcu ihracat m zda ilk profesyonel transferimizi gerçeklefltiren ise 1932 de Fransa n n Racing Paris tak m na giden Vahap Özaltay. Özaltay n bir özelli i de ilk ve tek siyahi Türk futbolcu olmas. Yurt d fl nda 1950 lerdeki fiükrü Gülesin in talya daki Palermo ve Lazio, Lefter Küçükandonyadis in talya daki Fiorentina ve Fransa daki Nice ç karmalar n, 1960 larda Metin Oktay n talya n n Palermo, Can Bartu nun yine talya daki Fiorentina, Venezia ve Lazio daki sezonlar izledi ve 80 li y llarda Yasin Özdenak n ABD de Cosmos daki, Engin Verel in Almanya da Hertha Berlin, Fransa da Lille, Belçika da Anderlecht y llar vard l y llar, Hakan fiükür ün talya n n

15 SPOR YURT DIfiINDA EN ÇOK ÜLKEDE OYNAYAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU SAYI ÜLKE Alpay Özalan 4 ngiltere (A.Villa), G.Kore (Incheon), Japonya (U.R.Diamonds), Almanya (Köln) Oktay Derelio lu 3 spanya (Las Palmas), Almanya (Nürnberg), Azerbaycan (Lankaran) Fatih Akyel 3 spanya (R.Mallorca), Almanya (Bochum), Yunanistan (PAOK) Engin Verel 3 Almanya (Hertha Berlin), Fransa (Lille), Belçika (Anderlecht) Erol Bulut 3 Almanya (E.Frankfurt, 1860 Münih), Yunanistan (Panionio, Olympiakos) Tugay Kerimo lu 2 skoçya (G.Rangers), ngiltere (Blackburn) Emre Belözo lu 2 talya ( nter), ngiltere (Newcastle) Faruk Atalay 2 Avusturya (Karnten, Pasching), Belçika (Antwerp) Özcan Arkoç 2 Avusturya (A.Wien), Almanya (Hamburg) Fatih Sonkaya 2 Almanya (Porto, Academica), Hollanda (Roda) Serhat Ak n 2 Belçika (Anderlecht), Almanya (Köln) lhan Mans z 2 Japonya (V.Kobe), Almanya (Hertha Berlin) Hakan fiükür 2 talya (Torino, nter, Parma), ngiltere (Blackburn) Ümit Davala 2 talya (Milan), Almanya (W.Bremen) 15

16 SPOR 1999 da skoçya n n Glasgow Rangers tak m na transfer olarak Avrupa serüvenine ç kan halen Blacburn deki Tugay Kerimo lu, 9 y ld r yurt d fl nda baflar yla forma giyerek Türk futbol tarihine geçti. TUGAY KER MLO LU NUN KULÜP KAR YER Torino tak m ndaki k sa süren kariyeri d fl nda Türk futbolunun yurt d fl ndaki lejyonerlerini en k s r dönemiydi. ADA DA TAR HE GEÇT 2000 li y llar Türk futbolunun yine yurt d fl na aç ld dönem oldu. Tugay Kerimo lu ile bafllayan bu dönemde Hakan fiükür ün yeniden Avrupa maceras ndan, Erol Bulut, Oktay Derelio lu, Tayfun Korkut, Arif Erdem, Okan Buruk, Nihat Kahveci, lhan Mans z, Ahmet Dursun, Semavi Uzun, Rüfltü Reçber, Tuncay fianl, Ümit Özat gibi uzay p giden yaklafl k 40 futbolcu Avrupa n n yolunu tuttu. Yani son 10 y l Türk futbolunun Avrupa ya daha do rusu dünyaya aç l m n n patlamas na sahne oldu. ngiltere, spanya, talya baflta, Ukrayna ya, Çin e, Güney Kore hatta Japonya ya bir çok ülkede futbolcular m z boy gösterdi. Halende 13 futbolcumuz yurt d fl nda kariyerlerini sürdürüyor. Bunlar n içinde biri var ki, Tugay Kerimo lu; o rekorlar alt üst ediyor da skoçya n n Glasgow Rangers tak m na transfer olarak yurt d fl na ç kan Tugay, 1 y l sonra ngiltere nin Blackburn Rovers tak m na geçti ve 8 y ld r formas n giydi i tak m n n önemli kozlar ndan biri. Yurt d fl nda en çok forma giyen futbolcu olarak dikkat çeken Tugay, Türk futbolunun önemli isimleri aras nda tarihe geçiyor. Tugay d fl nda bugün ngiltere de Newcastle da Emre Belözo lu, geçen y l Middlesbrough a giden Tuncay fianl, spanya daki Villarreal de Nihat Kahveci, Rusya da Rubin Kazan da Hasan Kabze, Metalurh Donetsk te Erol Bulut, 16 YARIfiMA MAÇ GOL SK KK L G FED.KUPASI L G KUPASI AVRUPA TOPLAM TUGAY KER MO LU'NUN M LL TAKIM KARNES M LL TAKIM MAÇ GOL A Milli 94 2 Ümit Milli Yafl Alt Yafl Alt 13 - Olimpik Milli 15 - TOPLAM 140 5

17 SPOR Tuncay fianl, Fenerbahçe formas alt nda Lig, Avrupa ve Milli maçlarda gösterdi i performansla bir anda ngiliz kulüplerinin ilgisini çekti. Tuncay tercihini Middlesbrough dan yana kulland. Ve ilk dönemlerde kötü bir performans sergilemesine ra men hocas n n verdi i flans çok iyi de erlendirdi. K sa sürede Boro lu taraftarlar n sevgilisi oldu. 17

18 SPOR Hollanda da Roda da Fatih Sonkaya, Azerbaycan Karaba da Hakan Demir, Rusya daki Zenit St Petersburg da Fatih Tekke, CSKA Moskova da Caner Erkin, Almanya da Köln de Ümit Özat, Belçika kadrosundaki Serhat Ak n gibi isimlerle 12 futbolcumuz yurt d fl nda. Ç FTE PASAPORTLU 79 FUTBOLCU Türkiye den yurt d fl na transfer olan futbolcular m z yan nda dünyan n çeflitli ülkelerinde 14 farkl ülkeyle çifte vatandafll k hakk na sahip 79 futbolcumuz da forma giyiyor. Bu futbolcular n 51 i çifte pasaporta sahip olarak yurt d fl nda kariyerlerini sürdürüyorlar. Bu ülkelerin bafl nda 24 futbolcu ile Almanya geliyor. Alman ve Türk vatandafll k hakk na sahip gurbetçi futbolcular m z n 17 si Almanya ve spanya liglerinde görev yap yor. 7 futbolcu ise Türkiye liginde kariyerini sürdürüyor. Almanya n n ard ndan çifte vatandafll k hakk na en çok sahip ülke sviçre. 9 futbolcunun hem sviçre hem de Türkiye vatandafll klar var. Bu futbolcular n 18 8 i sviçre kulüplerinde oynarken, oldukça baflar l bir sezon geçiren Gökhan nler, talya Ligi Serie A da Udinese Calcio için ter döküyor. AVUSTRALYA DAN JAPONYA YA talya da forma giyen bir baflka futbolcumuz ise hem Avusturya hem de Türk vatandafl olan Muhammed Akagündüz. Muhammed talya Ligi Serie B de Hellas Verona formas giyiyor. Türk ve Alman vatandafl olan Ersan Martin de spanya da Recreativo Huelva formas giyerken, Avustralya vatandafl da olan Ufuk Talay, Japonya Ligi nde Avispa Fukuoka da görev yap yor. Babas Türk, annesi ngiliz olan ve rlanda Cumhuriyeti pasaportu da tafl yan Billy Mehmet, skoçya da St Mirren de forma giyiyor. spanyol as ll Yahudilerden Umut Güzelses ise hem srail hem de Türk pasaportu tafl yor. Fenerbahçe de yetiflen ve 2011 y l na kadar sözleflmesi olan Umut, kiral k olarak srail in Hapoel Tel Aviv tak m nda oynuyor.

19 K rm z Ödülleri gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu Bu y l beflincisi düzenlenen K rm z Bas nda En yiler Reklam Ödülleri veya k sa ad yla K rm z Ödülleri 13 fiubat Çarflamba günü, F nd kl Sal pazar nda Denizcilik flletmeleri ne ait r ht mdaki 3 numaral antrepo da gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu. Bas n reklamlar n n, flirketlerin pazarlama iletiflimi faaliyetlerine ve ticari baflar lara katk s n vurgulamak, bas n reklamlar nda yarat c l teflvik etmek, reklam, medya ajanslar ve çal flanlar n n baflar lar n belgeleyerek ödüllendirmek amac yla düzenlenen "K rm z Ödülleri"ne bu y l 110 ajanstan bin 188 baflvuru yap ld. Propaganda stanbul taraf ndan haz rlanan Schneider Electric "Tafl nd k" ilan "Bas nda En yi Profesyonel Ürün/Hizmet Reklam " ödülü ald.

20 SCHNEIDER CÜNEYT ÇABUK Schneider Electric fark n yaflad k Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? Firmam z Öz fl k Ticaret 1973 y l nda Faruk Çabuk taraf ndan kuruldu. O tarihten bu yana 35 y ld r faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.kaliteye önem veren müflteri odakl çal flan ve günün ihtiyaçlar do rultusunda temel ticari prensiblerden taviz vermeden ça n gerektirti i ticaret anlay fl n uygulamaya çal flmaktad r.bende 2001 y l nda 9 eylül üniversitesi buca e itim fakültesi ingiliz dili ve edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra firmada görev yapmaktay m Schneider Electric ile çal flmaya ne zaman bafllad n z? Schneider in ürün çeflitlili i yenilikçi ürünlerdeki öncülü ü ürünlerindeki kalitesi hizmet anlay fl ndaki farkl l klar gibi avantajlar n yaflad k. Bir baflka avantaj da marka ismi ve bilinilirli i oldu bizim aç m zdan. Ayr ca yap lan reklam faaliyetleri va tan t m çal flmalar n nda faydas n yaflad k. Biz Schneider Electric ile 2006 y l nda beri çal flmaktay z. Firma olarak ticari felsefimize uygun bir firma oldu u için ve bir dünya markas oldu u için Schneider Electric le çal flmaktay z. Bizim düflüncemiz globalleflen dünyada ticarette s n rlar n kalkt ortamda Schneider Electric gibi dünyan n 190 a yak n ülkesinde fabrikalar ve organizasyonu olan bir flirketten kendi ticaretimize, sat fl sistemimize,personel verimlili imize yani k saca ça n gerektirti i yeni ticari kavramlar kendi flirketimizde uygulamam za büyük yararlar olaca düflüncesiyle Schneider Electric le çal flmaya bafllad k. Schneider Electric ile çal flman n size getirdi i avantajlar nelerdir? Bizim Schneider'le çal flmaya bafllarken en büyük düflüncemiz kendimizi bu yeni ticaret ortam na haz rlayabilmekti. Tabi çal flmaya bafllad ktan sonra 20

21 SCHNEIDER Ticarette s n rlar n kalkt ortamda Schneider Electric gibi dünyan n 190 a yak n ülkesinde fabrikalar ve organizasyonu olan bir flirketten kendi ticaretimize,sat fl sistemimize yeni ticari kavramlar kendi flirketimizde uygulamam za yararlar olaca düflüncesiyle Schneider Electric le çal flmaya bafllad k. Schneider in ürün çeflitlili i yenilikçi ürünlerdeki öncülü ü ürünlerindeki kalitesi hizmet anlay fl ndaki farkl l klar gibi avantajlar n yaflad k. Bir baflka avantaj da marka ismi ve bilinilirli i oldu bizim aç m zdan.ayr ca yap lan reklam faaliyetleri va tan t m çal flmalar n nda faydas n yaflad k. Ama bizim en önem verdi imiz konu firman n kurumsal yap s ve bizim buradaki gördü ümüz kurumsallaflma ad na çok güzel uygulanan faaliyetleri kendi firmam za piyasan n kosullar çerçevesinde örnek model gibi görerek uygulayabilme flans m zd r y l nda pazarda beklentiler nelerdir? (rekabet, tüketici profili, müteahhitler vb..) Bizim pazarda gördü ümüz 2 foto raf var biri malesef piyasam zda yaflanan arz-talep dengesizli i neticesinde ortaya ç kan sat fl zorlu u ve rekabet bunun sonucu olarakta piyasada açolan vadeler ve tahsilatlardaki geç dönme s k nt ve riskleri. E er bu aç dan bakacak olursak piyasadaki üretici aktörlerin büyük veya küçük her geçen gün ço almas ve yurtd fl ndan türkiyeye mal giriflinin katlanarak büyümesi Hem iç pazardaki rekabeti tetiklemekte hem makro dengelerdeki cari aç büyütmektedir. Ama bide bizi umutland ran di er bir foto raf var. Burada genel ekonomisi büyüyen ve d flardan yat r m bekleyen Türkiye var. zmir aç s ndan düflünürsekde EXPO 2015 gibi çok büyük bir f rsat zmir i beklemekte. Sadece ziyaretçi say s n n n 30 milyon civar insan olarak düflünülen expo 2015 e er izmirde yap l rsa bunun getirilerini düflünmek bizi fazlas yla umutland rmaktad r. Bütün izmir ve interland n n 10 y l n rahatlatacak bu organizasyonun zmir e verilmesi 2008 le ilgili en büyük temennimiz ve beklentimiz. Bizim pazarda gördü ümüz 2 foto raf var biri malesef piyasam zda yaflanan arztalep dengesizli i neticesinde ortaya ç kan sat fl zorlu u ve rekabet bunun sonucu olarakta piyasada açolan vadeler ve tahsilatlardaki geç dönme s k nt ve riskleri. 21

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı