Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N"

Transkript

1 Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N

2

3 ED TÖR Geçmiflten bir sayfa... Bu y l stanbul'da sektörümüzün seçkin teknisyen,montaj ustalar m zla bilgi paylafl m içeri inde e itim seminerlerine bafllad k. lk seminerde en yo un bilgi paylafl m ; Kaçak ak m Koruma rölesi ve bununla direkt irtibatl topraklama üzerinde oldu. Bu konu; daima ilkleri sunan Merlin Gerin - Schneider Electric ekibi olarak; 90'l y llar n bafllar nda Kaçak Ak m Koruma (KAK) ürününü tan tmak, kulland rmaya özendirmek için yapt m z akl ma getirdi. KAK y tüm yurt sath nda, bayilerimizle beraber, seminerlerde, toplant larda, müflteri ziyaretlerinde, fuarlarda, tan t m minibüsümüzde binlerce kifliye uygulamal olarak anlatt k ve tan tt k. Bu tan t mlarda ak lda kalmas için verdi imiz örneklerden biri; han m n z evde çamafl r y karken elektrik çarpmas n idi.. Bu da yeni bir tan mlamay getirdi piyasam za; ilk defa Urfa'da sonra da Karadeniz'de duydu um; Avrat Koruma Rölesi tan mlamas do ru idi; konutlarda efllerimiz, çocuklar m z n can güvenli i için, iflyerlerimizde de yang na karfl güvencemizdi bu yeni ürün... Yandaki tarihi resimde!! iflte bu y llarda KAK rölesinin projelere, piyasaya girmesinde büyük katk s olan, adeta ilk k v lc m çakanlardan; Gaziantep'li duayenimiz, Geylani Elektrik - Mehmet Geylani'ye teflekkür ödülünü verirken görüyorsunuz. Bunun nedeni; Mehmet Geylani konut projelerinin onaylanmas için KAK nda mecbur olmas n ilk hayata geçirten kiflilerin bafl nda gelmekteydi. Gaziantep te o zaman n idealist TEKekibi ile Ekim 1992 de bir y ll k çal flmadan sonra o zamanki ad ile TEK (flimdi TEDAfi) müesseselerinde KAK n kullan m n proje onaylar nda Türkiye'de bir ilk olarak mecburi hüküm olarak uygulanmas n sa lad lar. Sonra di er TEK müesseseleri için bu karar emsal teflkil etti, Gaziantep'te yuvarlanmaya bafllayan kartopu büyüyerek bir ç haline geldi... Binlerce elektrik kazas oluflmadan önlendi. Bu yaz y yazarken düflünüyorum da; bu resmin çekildi i y llarda; gelece e, önümüze bakan kiflilerdik. Çok y llar art k gerimizde b rakt kça; biriken hat ralar, tecrübeler bizleri s kca geçmiflteki günlere götürmekte... Bu yaz da; teknisyen e itimdeki hala üstünde uzun süre konufltu umuz; nas l sa l kl çal flan bir topraklama yapabiliriz? konusundan hareketle; bu iflin tohumunun nas l at ld n anlatan tarih yaz s na döndü... Sonuçta, 90 l y llar n bafl nda binbir zahmetle at lan tohumlar, büyüdü, kök sald, a ac n n meyvesi kaçak ak m rölesi haline dönüfltü ve herkesin bildi i, evlerde, iflyerlerinde kullan lan bir ürün oldu. Yani han mlar m z ve çocuklar m z art k güvencede... Yeter ki; do ru topraklama yapal m... Sa l cakla Kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask Esen Ofset Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A. fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar No: 103, kitelli / stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Mart-Nisan 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM 10 RÖPORTAJ MUSTAFA ALBAYRAK 12 SCHNEIDER ELECTRIC Showroom 14 SPOR Lejyoner Futbolcular m z 24 EMRAH TEKDEM R-TOLGA ÇORALI PKS Profilüks 30 TOLGA ÇEV K Komedi Dükkan 34 SELDA ALKOR Parmakl klar Ard nda 38 GEZ Zamanda yolculu un büyülü adresi: Mardin 50 SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik teknisyeni e itimi 5

6 EKONOM Konut sektöründe dalgan n etkisi faiz art fl getirdi ABD'den kaynaklanan bir resesyonun tüm dünyay az ya da çok etkisi alt na alaca beklentisi para piyasalar nda etkisini gösterirken, di er sektörlerde bu etki bekleyifl olarak kendisini gösteriyor. Ancak konut sektöründe y l n ilk aylar nda 'mevsimsel durgunluk' yaflan rken, son mart ay bafl ndan itibaren ise artan malmiyetler konut kredi faizlerini yüzde 1.35'e tafl d. ABD ekonomisinde resesyon (durgunluk) ç l klar yükselmeye devam ederken, global piyasalarda 2008'in ilk gününden itibaren finans piyasalar nda dalgalanma yaratt. Olas resesyonun Avrupa y da etkisi alt na olaca endiflesi ise dalgan n boyutunu büyüttü. ABD ve Avrupa'da bankalar n birbirini fonlayamad yönündeki haberler de 'kriz kap da' endiflesini gündeme getirdi. Türkiye de bu dalgadan nasibini ald. Para ve sermaye piyasalar nda tansiyon yükselirken, Türkiye nin lokomotif sektörü olarak gösterilen inflaat sektörü flimdilik bu dalfadan nasibini durgunluk olarak ald. Y l sonu için yüzde 15'in üstünde büyüme öngören sektörde flimdilik bir revizyon yap lmasa da. bankalar konut kredi faizlerinde art fl yoluna gitti. Global dalgan n etkisiyle artan maliyetler konut faizlerini yüzde 1.35 seviyesine tafl d. PS KOLOJ K ETK SÖZKONUSU Gayrimenkul flirketleri ve bankac lar, konut sat fl ve kredi kullan m n n y l n ilk iki ay nda mevsimsel nedenlerden dolay durgunluk içinde oldu u konusunda birleflirken, bu aydan itibaren beklenen canlanma konusunda ise dalgalanma endifle yaratmaya bafllad. Bu dönemde alternatif ve cazip ödeme seçenekleriyle konut almak isteyenler için f rsat yaratabilece i ifade edilirken, d fl piyasalarda yaflanan krizin Türkiye'de etkileri konusunda endifleler tafl yanlar n ise bekleme yerine, al ma geçebilece i kaydediliyor. DARALMA SÖZKONUSU DE L Bankac l k verileri ise konutunu kredi ile sat n alanlar n oran nda bir daralma olmad n gösteriyor. Geçen y l n ocak ay verilerine göre 2008 y l ocak ay nda kredi kullan m n n art fl gösterdi i belirtiliyor. Bankac lar, "Geçen y l ocak ay nda 47 milyon YTL büyüyen konut kredileri bu y l ayn dönemde 81 milyon YTL büyüdü ünü" belirtiyor. Geçen y la göre kullan m n iki kat art fl gösterdi ine de inen bankac lar, "Faiz konusundaki endiflelere" iliflkin olarak flunlar söylüyor: "fiubat ay sonunda bono piyasas nda yüzde 17 seviyesine yükselen faiz nedeniyle maliyetler artt. Bu nedenle faiz art r m gündeme geldi. Ancak konut almak isteyen tüketiciler hala 'faiz düfler mi?' diye bir beklentiye sahip. Birçok tüketici bu anlamda beklentiye girmifl durumda." MART AYINDAN SONRA GÖRÜLÜR 2008'in sektör aç s ndan nas l bir y l olaca n n netleflmesinde mart ay özel bir önem tafl yor. ABD'de

7 EKONOM Gayrimenkul flirketleri ve bankac lar, konut sat fl ve kredi kullan m n n y l n ilk iki ay nda mevsimsel nedenlerden dolay durgunluk içinde oldu u konusunda birleflirken, bu aydan itibaren beklenen canlanma konusunda ise dalgalanma endifle yaratmaya bafllad. finans flirketlerinin mart ay itibariyle, 2007 kâr-zarar rakamlar n aç klanacak olmas, önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Rakamlar n ortaya ç kmas, en az ndan belirsizli in ortadan kalkmas, beklentilerin daha uzun vadeli flekillendirilmesi aç s ndan önemli bulunuyor. Bu aflamadan sonra netleflecek olan tablonun, konut sektöründe de canlanmay tetikleyece i bekleniyor. fiu anda bile tahminler, emlak sektöründe bir canlanma olaca, buna paralel olarak da faizlerde afla yönlü bir seyrin hakim olaca yönünde. BEKLENT LER REV ZE ETMED K Yap Kredi Bankas Konut Finansman Bölüm Baflkan smet Erdem ocak ay nda konut kredilerinin mevsimsel etkiler gösterdi ini belirterek, 2008 y l na iliflkin flu de erlendirmeyi yapt : "Ocak konut kredilerinde parlak bir ay de ildi. Mevsimsel etkiden dolay durgun geçer. Bu nedenle y l n ilk ay nda piyasalarda yaflanan dalgalanman n etkilerini görmedik. Geçen y l n ocak ay na göre bu y l n ocak ay nda, iki kat daha fazla kredi kulland r m görüyoruz. Dalgalanma orta vadede bizim fonlama taraf ndaki maliyetlerimizi etkileyecektir. Tahmin yapam yoruz ama 2008 y l için beklentilerimizi de revize etmedik. Öte yandan Türkiye'de bankalar likit ve kredileri finanse s k nt s yok." 7

8 SCHNEIDER MUSTAFA ALBAYRAK Anahtar sat c l Teknik Elektrikte vazgeçilmezdir Ben kendimi o kadar baflar l bulmuyorum. Bu biraz içten gelen bir fley. Yani profesyonel çal flma yapabilsek daha da baflar l olabiliriz. Ben bu dergiyi 5 y ld r aral ks z hiç durmaks z n her ay ç kar yorum. Bu y l 5. y l m z ama dergi öncesi Bülten aksiyonumuz vard. Bu yaklafl k 3 y l sürdü 4 y l aflk nda dergi devam ediyor. Say n Albayrak okuyucular m za biraz kendinizden bahseder misiniz? 11 Aral k 1967 stanbul Çeliktepe do umluyum. lk ve ortaokulu do up büyüdü üm Çeliktepe de okudum aras idi bu y llar aras Gültepe Endüstri Meslek Lisesi nde Elektrik bölümünü bitirdim. Gerek ilk gerekse orta ve lise ö renimim esnas nda hep varolan Çeliktepe deki Elektrikçi dükkan m z da hem çal flt m hem okudum. Teknik Elektrik de görev al fl m bu y llara dayan r. Zaten 1965 den beri olan Çeliktepe Teknik Elektrik ilk ve tek iflyerim olmufltur. Lise bitince girdi im Üniversite imtihan nda st.ünv.jeofizik Mühendisli i bölümünü kazand m ve 1990 da bitirdim. Polatl Topçu ve Füze Okul Komutanl Yedek Subay Topçu Taburu ve Babaeski Lüleburgaz k fllalar nda Aste men olarak görevimi tamamlad m y l nda askerden gelir gelmez Çeliktepedeki Teknik Elektrik Dükkân m z toptanc ya çevirerek Elektrik malzeme toptanc l hayat m bafllatt m. lk y llar mda V KO ve Legrand bayilikleri yapt m ve 1999 dan itibaren GÜNSAN sat c l m bafllad. Yaklafl k 10 y ld r kesintisiz Günsan sat yoruz y l ndan beri EL-B 2007 den itibaren ise Makel sat fl da yapmaktay z. Görüldü ü üzere piyasada câri olan bütün anahtarlar n sat fl n yapt k veya yapmaktay z. Bu y l bafl ndan itibaren ise Schneider Elektrik in anahtar grubu bayili i yapmaktay z. Bu esnada Kablo, Sayaç ve fialt gibi bayiliklerimizde oldu ama her zaman öncelikli Anahtar bayili im a r bast. Halen de üretim yapmama ra men ki bu Ayd nlatma ve Sayaç olarakt r. Yani Anahtar sat c l Teknik Elektrik te hep vazgeçilmez olmufltur. Y llard r her ay bir dergi ç kard n z biliyoruz. Yaz l bas na bu ilginiz nereden ve sizce bu baflar n n s rr nedir? Öncelikle baflar l bulman za teflekkür ediyorum. Ama ben kendimi o kadar baflar l bulmuyorum. Bu biraz içten gelen bir fley. Yani profesyonel çal flma yapabilsek daha da baflar l olabiliriz. Ben bu dergiyi 5 y ld r aral ks z hiç durmaks z n her ay ç kar yorum. Bu y l 5. y l m z ama dergi öncesi bülten aksiyonumuz vard. Bu yaklafl k 3 y l sürdü 4 y l aflk nda dergi devam ediyor. Yaln z Teknik Elektrik Postas n baflar l bulurken bu dergimizin Nevzuhur (Yeniden 8

9 SCHNEIDER Ekonomik çevreler geçen y l sonlar na do ru 2008 i ülke aç s ndan da, tüm dünya aç s ndan da kötü görüyorlard. Ancak 2007 ve 2006 da kötü görünüyordu. Asl nda bu iyilik ve kötülük kavramlar da izafidir. Do mufl) bir dergi olarak düflünmeyin. Bu derginin piyasa da back-raundu vard r. Özellikle bülten konusunda Tüm-Bülten i burada takdirle an yorum. Profesyonel Pazarlama da oldu u gibi Bülten Aksiyonda da Tüm Grubu örnek al nacak bir baflar göstermifltir. Dergi olarak da Atalar fiirketler Grubunun Elektrik Postas ad nda benzer fakat daha mütevazi bir çal flmas olmufltur. Yani dergi ve bültenlerimde gerek Tüm gerek Atalar fiirketler Grubunun ilham kaynaklar olmam flt r dersem eme e sayg s zl k etmifl olurum. Bu arada Abdullah Atalar ve Hasan Okumufl arkadafllar m da sayg ile an yorum. Benim yaz l bas na merak m da Üniversite y llar na hatta daha öncesine dayan r. Üniversite y llar mda çok faal bir ö rencili imin olmas yazma,okuma ve konuflma f rsatlar ma kavuflmama yol açt. O y llar Üniversite de ç kard m z ö renci bülten ve dergilerine de çeflitli konularda yaz lar yaz yordum. Baflta da söyledi im gibi bu birazda içten gelen bir fley insan n sonradan çal flarak ancak gelifltirebilece i bir konu yazmak veya dergi ç karmak. Bak r fiyatlar n n artmas nedeni ile bayiler art k kablo sto u yapm yor hatta, kablo sat fllar n b rak yor. Size göre bu durum nas l önlenebilir? Yani benim hassas oldu um konularda sorular soruyorsunuz. Asl nda 1 inci sorunuza yan t verirken benim yapm fl oldu um kablo bayiliklerinin ismini geçirmemifltim. Özellikle te et geçti im bir konu idi. Ama madem soruldu cevaplayay m; Benim kablo sat c l m di er elektrik malzemeleri sat c l m gibi çocuklu uma kadar dayan r. Ancak y l aras yaklafl k 100 Milyon YTL ( yani 100 Trilyon ) kablo satm fl bir esnaf olarak ac bir gerçe e temas etmek istiyorum. Kablo sat c lar ndan toptanc ve bayilerinden kablo sat fl ndan bir öcüden çocu un çekindi i gibi çekinmelerini ve kaçmalar n tavsiye ediyorum. Benim haz rlad m 2003 y l nda LMI yani (Londra Metal Borsas n da) Bak r n tonaj 1300 Dolar seviyesinden bu gün 8300 Dolar lara ç km flt r. Do a da de erli bir maden olarak bulunan bak r n fiyat n n yaklafl k 5 misli artmas o cevheri daha da k ymetli hale getirmektedir. Düflünsenize hangi ekonomik parametre 5 misli de er kazansa R SK tafl maz art k. Bak r ve bak ra dayal kabloyu da bu çerçevede düflünmek gerekir. De eri 5 misli artm fl bir ürün al n p sat ld nda art k risk tafl maktad r. Bu ba lamda nakit paraya dönecek kablo yada ödenmeyecek her çek için tercih edilen mâmül piyasay s k nt ya sokacakt r. Bende firmalar m z dolay s ile piyasam z riske sokacak olan bu mamülü satarken dikkat edilmesini savunuyorum aylard r. Bu belki sizinde dikkatinizi çekti ki bu soruyu sordunuz. Piyasada en çok kablo satan firmalar batak vermektedir. Evet herkes dikkâtli olsun ama kablo satanlar daha da dikkâtli olsun i nas l görüyorsunuz? Ekonomik çevreler geçen y l sonlar na do ru 2008 i ülke aç s ndan da, tüm dünya aç s ndan da kötü görüyorlard. Ancak 2007 ve 2006 da kötü görünüyordu. Asl nda bu iyilik ve kötülük kavramlar da izafi ( yani göreceli) dir. Her fleye kapitalizmin gözlükleri ile bakmaya al flt m z için olaylar Borsa, Dolar, Alt n çerçevesinde izliyoruz. Ben bu sorulara felsefi ve mistik cevap vermek isterim ama bu sayfalar n s n r n zorlamak istemem. O zaman ben de kapitalizmin gözlükleri ile bakay m maalesef kötü görünüyor. Amerika ve Uzak Do u daki kriz bize yans maya devam edecek. Allah tan istikrarl bir hükümet var ancak buna ra men bu kriz Türkiye yi 2008 hatta 2009 da da vurmaya devam edecek. Yani sadece bu y l de il önümüzdeki y l da iyi görmüyorum flahsen Eklemek istedikleriniz Benimle bu röportaj yapmak iste iniz için size, Pozitif Elektrik Dergisine ve Sevgili Alper Tuncer e sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 9

10 HABER Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa Sirkeci-Harem hatt için DO taraf ndan sat n al nan arabal vapurlardauyguland.yeni teknoloji ve tasar ma sahip, daha konforlu ve manevra kabiliyeti daha yüksek yeni vapurlarla Sirkeci-Harem aras 8 dakikaya indi. Tasar m tamamen Türk mühendislerince yap lan ve inflas Çeksan Tersanesi'nce gerçeklefltirilen yeni arabal vapurlar, stanbullular'a daha kaliteli ve modern yolculuk imkan sunuyor. Dünyan n en güvenli manevra sistemlerinden birine sahip olan ve ekseninde 360 derece dönebilen tasar ma sahip olan arabal vapurlar, istedi i aç da ve flekilde gidebilme özelli ine sahip. Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa bu arabal vapurlarda uyguland. Sar gazi Meslek Lisesi'ne Schneider Electric'ten ba fl Vekmar Elektrik'ten yap lan kablo ba fl n n yan s ra Schneider Electric Sar gazi Teknik Lisesi'nin ihtiyac olan Alçak Gerilim Da t m ve Ayd nlatma & kompanzasyon panolar n üreterek montaj n gerçeklefltirdi. Ayr ca Schneider bak m ekibinden Say n Ömer Özkan taraf ndan panolar n kullan m ile ilgili olarak Okul Müdürü Aynur Saymaz'a bilgiler verildi. Schneider Electric'e EBSO'dan 3 ödül... Schneider Electric, Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n n gerçeklefltirdi i "2006 EBSO Ödül Töreni"nde birçok dalda ödüle lay k görüldü y l ndan bu yana EBSO'ya üye olan Schneider Electric, 1992 y l ndan bu yana düzenlenen geleneksel EBSO ödül törenlerinden bu y l üç birincilik ödülüyle döndü. Schneider Electric; 2006 y l en yüksek ihracat yapan firmalarda, 2006 y l nda en fazla istihdam gerçeklefltiren firmalarda ve 2006 y l en yüksek yat r m gerçeklefltiren firmalarda olmak üzere 3 dalda birinci oldu. Ayr ca birçok dalda çeflitli dereceler ve baflar belgelerinin de sahibi oldu. Schneider Electric'in Teknik Liselere ba fllar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. 10

11 HABER Schneider Electric 28 fiubat 2 Mart tarihleri aras ndatüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen WIN (World Of Industry) Otomasyon Fuar na kat larak yeni ürünlerini sergiledi. Schneider Electric WIN Fuar na damgas n vurdu Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi taraf ndan gerçeklefltirilen ve Otomasyon endüstrisinin önde gelen uzmanlar, ifl dünyas n n liderleri, akademisyenler ve gazetecilerin ziyaret etti i fuarda düzenlenen konferans ve panellerle bu alandaki son geliflmeler de ziyaretçilerle paylafl ld. Bina, enerji, endüstri ve altyap sektörüne yönelik çözümlerini sergileyen Schneider Electric, endüstriyel otomasyon, alçak gerilim ve orta gerilim elektrik da t m, ak ll yaflam teknolojileri ürünlerinin yan s ra, elektrik tesisat ve kontrol sistemleri ile fuar n ilgi oda oldu. Sergiledi i yenilikçi ürünler ve çözümler aras nda vinç, asansör/yürüyen merdivenler için çözümler, rüzgar santrallar çözümleri, su-at ksu uygulamalar n n yan s ra yeni otomasyon platformu, operatör panelleri, güç kaynaklar, proses izleme ve kontrol, h z kontrol cihazlar ve enerji tasarrufu çözümleri, yeni nesil makinalar için hareket kontrolü, elektromekanik yol verme, alg lama ve makina güvenlik çözümleri, kuru tip güç transformatörleri, hava ve kablo da t m sistemlerinde ar za izleme cihazlar, anahtar priz serileri ve ak ll yaflam teknolojileri ürünleri yer ald. Schneider Electric ayr ca kendi stand nda 4 gün boyunca düzenledi i seminerlerle klima santralleri ve pompa sistemlerinde h z kontrol cihazlar ile enerji verimlili i ve yönetimi, yeni çimento uygulamalar, tünellerde güvenli in artt r lmas ve enerji tasarrufu için otomasyon çözümleri, su ve çevre teknolojilerinde endüstriyel çözümler, vinç sektörü için sal n m önleyici sistemler, h z kontrol cihazlar, kuru tip güç transformatörleri, AG sistemleri, güç kalitesi ve kompanzasyon uygulamalar ile ak ll bina teknolojileri ve entegre sistem çözümlerini de ziyaretçilerle paylaflt. 11

12 SCHNEIDER Schneider Electric Showroom una davetlisiniz Schneider Electric olarak misyonumuz; herkese, heryerde ve her zaman Yeni Elektrik Dünyas 'n n en mükemmel imkanlar n sunmak.. 12 Dünya, hepimiz için her geçen gün daha fazla elektrikle çevreleniyor. Elektrik, otomasyon ve haberleflme teknolojilerinin entegre olaca yeni bir ça bafll yor. Esnek, güvenli ve temiz elektrik, her zamankinden daha fazla, gelece in teknolojisi olma yolunda ilerliyor. Hedefimiz, Elektrik Da t m, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon sektörlerinin öncüsü olmak ve müflterilerimize de er katan çözümler sunmakt r. Bu hedefe ulaflabilmek için 8 temel konuya konsantre oluyoruz; Dünyada , Türkiye'de yaklafl k 1000 çal flan ile her geçen gün müflterilerimize daha da yak nlaflan ekiplerimizin yetenek ve ba l l klar. Kendi alan nda uzmal n kan tlam fl 3'ü Türkiye'de yaklafl k 200 adet fabrikas ve seçilmifl tedarikçileriyle flekillenen ürün ve hizmet sunma stratejisi, Türkiye'de ve dünyada genifl da t m a ile bayileri, panocular, sistem entegratörleri ve müteahhitlerle partnerlik anlay fl üzerine odaklanm fl bir pazarlama stratejisi, Sat fllar n %5'ini oluflturan bir AR&GE yat r m ile desteklenen yenili e adanm fll k. 190 ülkede faaliyet yürüten global bir organizasyon. Genifl marka portföyüyle, en iyi uzmanlar n teknik partnerli iyle ve seçilmifl flirketlerin sat n al mlar yla güçlendirilmifl çoklu uzmanl k yaklafl m. Bilgi ve haberleflme teknolojilerinde üst

13 SCHNEIDER düzey hakimiyet Enerji / Altyap, Endüstri, Bina ve Konut olmak üzere dört ana pazar m za yönelik en yeni ve yüksek kalitede ürünler, çözümler ve hizmetler. Bu sekiz temel konu üzerindeki hassasiyet dünyada ve Türkiye'de Schneider Electric'i bu günkü özel konumununa getirmifltir ve siz de erli müflterilerimize her zaman, her yerde en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Tüm bu esaslar üzerine infla etti imiz ürün ve çözümlerimiz ile Schneider Electric dünyada oldu u gibi Türkiye de de bugünkü özel konumuna yerleflmifltir. Kendimizi en iyi flekilde anlatma arzumuzun bir gere i olarak geçti imiz günlerde aç l fl n yapt m z show_room umuzda siz de erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za Schneider Electric teknolojisi ile üretilen ürün ve çözümlerimizi sunuyoruz. Genel Müdürlük binam zda yer alan showroom umuza yapaca n z bir ziyaret ile hem tasar mlar ile sektörün trendi haline gelen ürünlerimizle tan flacak hem de kendinize küçük bir kahve molas flans tan yacaks n z. Hepinizi keyifli bir keflfe davet ediyoruz. 13

14 SPOR 103 y lda yurt d fl na 72 futbolcu gönderdik 12 futbolcumuzun Avrupa n n çeflitli ülkelerinde forma giydi i bu sezon, 79 çifte pasaportlu Türk de dünyan n dört bir yan ndaki liglerde mücadele ediyor. 14 Y llard r Türkiye Ligi ne dünyan n dört bir yan ndan yabanc futbolcular gelir. Bu sezon da kimisi çifte pasaportlu, yani Türk vatandafll na geçmifl 132 yabanc futbolcu forma giyiyor Süper Lig de. Ülkemiz yüzlerce yabanc futbolcunun ak n na u rarken ne yaz k ki, ayn oranda Türk yetene ini yurt d fl na gönderemedik den bu yana yurt d fl na transfer olan Türk futbolcular n n toplam ne yaz k ki, flu anda ligimizdeki yabanc lar n yar s ndan biraz fazla. Bugüne kadar Türkiye den 72 futbolcumuz yurt d fl na transfer oldu. Talat Erboy un ngiltere ye transferiyle bafllayan yurt d fl na futbolcu ihracat m zda ilk profesyonel transferimizi gerçeklefltiren ise 1932 de Fransa n n Racing Paris tak m na giden Vahap Özaltay. Özaltay n bir özelli i de ilk ve tek siyahi Türk futbolcu olmas. Yurt d fl nda 1950 lerdeki fiükrü Gülesin in talya daki Palermo ve Lazio, Lefter Küçükandonyadis in talya daki Fiorentina ve Fransa daki Nice ç karmalar n, 1960 larda Metin Oktay n talya n n Palermo, Can Bartu nun yine talya daki Fiorentina, Venezia ve Lazio daki sezonlar izledi ve 80 li y llarda Yasin Özdenak n ABD de Cosmos daki, Engin Verel in Almanya da Hertha Berlin, Fransa da Lille, Belçika da Anderlecht y llar vard l y llar, Hakan fiükür ün talya n n

15 SPOR YURT DIfiINDA EN ÇOK ÜLKEDE OYNAYAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU SAYI ÜLKE Alpay Özalan 4 ngiltere (A.Villa), G.Kore (Incheon), Japonya (U.R.Diamonds), Almanya (Köln) Oktay Derelio lu 3 spanya (Las Palmas), Almanya (Nürnberg), Azerbaycan (Lankaran) Fatih Akyel 3 spanya (R.Mallorca), Almanya (Bochum), Yunanistan (PAOK) Engin Verel 3 Almanya (Hertha Berlin), Fransa (Lille), Belçika (Anderlecht) Erol Bulut 3 Almanya (E.Frankfurt, 1860 Münih), Yunanistan (Panionio, Olympiakos) Tugay Kerimo lu 2 skoçya (G.Rangers), ngiltere (Blackburn) Emre Belözo lu 2 talya ( nter), ngiltere (Newcastle) Faruk Atalay 2 Avusturya (Karnten, Pasching), Belçika (Antwerp) Özcan Arkoç 2 Avusturya (A.Wien), Almanya (Hamburg) Fatih Sonkaya 2 Almanya (Porto, Academica), Hollanda (Roda) Serhat Ak n 2 Belçika (Anderlecht), Almanya (Köln) lhan Mans z 2 Japonya (V.Kobe), Almanya (Hertha Berlin) Hakan fiükür 2 talya (Torino, nter, Parma), ngiltere (Blackburn) Ümit Davala 2 talya (Milan), Almanya (W.Bremen) 15

16 SPOR 1999 da skoçya n n Glasgow Rangers tak m na transfer olarak Avrupa serüvenine ç kan halen Blacburn deki Tugay Kerimo lu, 9 y ld r yurt d fl nda baflar yla forma giyerek Türk futbol tarihine geçti. TUGAY KER MLO LU NUN KULÜP KAR YER Torino tak m ndaki k sa süren kariyeri d fl nda Türk futbolunun yurt d fl ndaki lejyonerlerini en k s r dönemiydi. ADA DA TAR HE GEÇT 2000 li y llar Türk futbolunun yine yurt d fl na aç ld dönem oldu. Tugay Kerimo lu ile bafllayan bu dönemde Hakan fiükür ün yeniden Avrupa maceras ndan, Erol Bulut, Oktay Derelio lu, Tayfun Korkut, Arif Erdem, Okan Buruk, Nihat Kahveci, lhan Mans z, Ahmet Dursun, Semavi Uzun, Rüfltü Reçber, Tuncay fianl, Ümit Özat gibi uzay p giden yaklafl k 40 futbolcu Avrupa n n yolunu tuttu. Yani son 10 y l Türk futbolunun Avrupa ya daha do rusu dünyaya aç l m n n patlamas na sahne oldu. ngiltere, spanya, talya baflta, Ukrayna ya, Çin e, Güney Kore hatta Japonya ya bir çok ülkede futbolcular m z boy gösterdi. Halende 13 futbolcumuz yurt d fl nda kariyerlerini sürdürüyor. Bunlar n içinde biri var ki, Tugay Kerimo lu; o rekorlar alt üst ediyor da skoçya n n Glasgow Rangers tak m na transfer olarak yurt d fl na ç kan Tugay, 1 y l sonra ngiltere nin Blackburn Rovers tak m na geçti ve 8 y ld r formas n giydi i tak m n n önemli kozlar ndan biri. Yurt d fl nda en çok forma giyen futbolcu olarak dikkat çeken Tugay, Türk futbolunun önemli isimleri aras nda tarihe geçiyor. Tugay d fl nda bugün ngiltere de Newcastle da Emre Belözo lu, geçen y l Middlesbrough a giden Tuncay fianl, spanya daki Villarreal de Nihat Kahveci, Rusya da Rubin Kazan da Hasan Kabze, Metalurh Donetsk te Erol Bulut, 16 YARIfiMA MAÇ GOL SK KK L G FED.KUPASI L G KUPASI AVRUPA TOPLAM TUGAY KER MO LU'NUN M LL TAKIM KARNES M LL TAKIM MAÇ GOL A Milli 94 2 Ümit Milli Yafl Alt Yafl Alt 13 - Olimpik Milli 15 - TOPLAM 140 5

17 SPOR Tuncay fianl, Fenerbahçe formas alt nda Lig, Avrupa ve Milli maçlarda gösterdi i performansla bir anda ngiliz kulüplerinin ilgisini çekti. Tuncay tercihini Middlesbrough dan yana kulland. Ve ilk dönemlerde kötü bir performans sergilemesine ra men hocas n n verdi i flans çok iyi de erlendirdi. K sa sürede Boro lu taraftarlar n sevgilisi oldu. 17

18 SPOR Hollanda da Roda da Fatih Sonkaya, Azerbaycan Karaba da Hakan Demir, Rusya daki Zenit St Petersburg da Fatih Tekke, CSKA Moskova da Caner Erkin, Almanya da Köln de Ümit Özat, Belçika kadrosundaki Serhat Ak n gibi isimlerle 12 futbolcumuz yurt d fl nda. Ç FTE PASAPORTLU 79 FUTBOLCU Türkiye den yurt d fl na transfer olan futbolcular m z yan nda dünyan n çeflitli ülkelerinde 14 farkl ülkeyle çifte vatandafll k hakk na sahip 79 futbolcumuz da forma giyiyor. Bu futbolcular n 51 i çifte pasaporta sahip olarak yurt d fl nda kariyerlerini sürdürüyorlar. Bu ülkelerin bafl nda 24 futbolcu ile Almanya geliyor. Alman ve Türk vatandafll k hakk na sahip gurbetçi futbolcular m z n 17 si Almanya ve spanya liglerinde görev yap yor. 7 futbolcu ise Türkiye liginde kariyerini sürdürüyor. Almanya n n ard ndan çifte vatandafll k hakk na en çok sahip ülke sviçre. 9 futbolcunun hem sviçre hem de Türkiye vatandafll klar var. Bu futbolcular n 18 8 i sviçre kulüplerinde oynarken, oldukça baflar l bir sezon geçiren Gökhan nler, talya Ligi Serie A da Udinese Calcio için ter döküyor. AVUSTRALYA DAN JAPONYA YA talya da forma giyen bir baflka futbolcumuz ise hem Avusturya hem de Türk vatandafl olan Muhammed Akagündüz. Muhammed talya Ligi Serie B de Hellas Verona formas giyiyor. Türk ve Alman vatandafl olan Ersan Martin de spanya da Recreativo Huelva formas giyerken, Avustralya vatandafl da olan Ufuk Talay, Japonya Ligi nde Avispa Fukuoka da görev yap yor. Babas Türk, annesi ngiliz olan ve rlanda Cumhuriyeti pasaportu da tafl yan Billy Mehmet, skoçya da St Mirren de forma giyiyor. spanyol as ll Yahudilerden Umut Güzelses ise hem srail hem de Türk pasaportu tafl yor. Fenerbahçe de yetiflen ve 2011 y l na kadar sözleflmesi olan Umut, kiral k olarak srail in Hapoel Tel Aviv tak m nda oynuyor.

19 K rm z Ödülleri gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu Bu y l beflincisi düzenlenen K rm z Bas nda En yiler Reklam Ödülleri veya k sa ad yla K rm z Ödülleri 13 fiubat Çarflamba günü, F nd kl Sal pazar nda Denizcilik flletmeleri ne ait r ht mdaki 3 numaral antrepo da gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu. Bas n reklamlar n n, flirketlerin pazarlama iletiflimi faaliyetlerine ve ticari baflar lara katk s n vurgulamak, bas n reklamlar nda yarat c l teflvik etmek, reklam, medya ajanslar ve çal flanlar n n baflar lar n belgeleyerek ödüllendirmek amac yla düzenlenen "K rm z Ödülleri"ne bu y l 110 ajanstan bin 188 baflvuru yap ld. Propaganda stanbul taraf ndan haz rlanan Schneider Electric "Tafl nd k" ilan "Bas nda En yi Profesyonel Ürün/Hizmet Reklam " ödülü ald.

20 SCHNEIDER CÜNEYT ÇABUK Schneider Electric fark n yaflad k Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? Firmam z Öz fl k Ticaret 1973 y l nda Faruk Çabuk taraf ndan kuruldu. O tarihten bu yana 35 y ld r faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.kaliteye önem veren müflteri odakl çal flan ve günün ihtiyaçlar do rultusunda temel ticari prensiblerden taviz vermeden ça n gerektirti i ticaret anlay fl n uygulamaya çal flmaktad r.bende 2001 y l nda 9 eylül üniversitesi buca e itim fakültesi ingiliz dili ve edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra firmada görev yapmaktay m Schneider Electric ile çal flmaya ne zaman bafllad n z? Schneider in ürün çeflitlili i yenilikçi ürünlerdeki öncülü ü ürünlerindeki kalitesi hizmet anlay fl ndaki farkl l klar gibi avantajlar n yaflad k. Bir baflka avantaj da marka ismi ve bilinilirli i oldu bizim aç m zdan. Ayr ca yap lan reklam faaliyetleri va tan t m çal flmalar n nda faydas n yaflad k. Biz Schneider Electric ile 2006 y l nda beri çal flmaktay z. Firma olarak ticari felsefimize uygun bir firma oldu u için ve bir dünya markas oldu u için Schneider Electric le çal flmaktay z. Bizim düflüncemiz globalleflen dünyada ticarette s n rlar n kalkt ortamda Schneider Electric gibi dünyan n 190 a yak n ülkesinde fabrikalar ve organizasyonu olan bir flirketten kendi ticaretimize, sat fl sistemimize,personel verimlili imize yani k saca ça n gerektirti i yeni ticari kavramlar kendi flirketimizde uygulamam za büyük yararlar olaca düflüncesiyle Schneider Electric le çal flmaya bafllad k. Schneider Electric ile çal flman n size getirdi i avantajlar nelerdir? Bizim Schneider'le çal flmaya bafllarken en büyük düflüncemiz kendimizi bu yeni ticaret ortam na haz rlayabilmekti. Tabi çal flmaya bafllad ktan sonra 20

21 SCHNEIDER Ticarette s n rlar n kalkt ortamda Schneider Electric gibi dünyan n 190 a yak n ülkesinde fabrikalar ve organizasyonu olan bir flirketten kendi ticaretimize,sat fl sistemimize yeni ticari kavramlar kendi flirketimizde uygulamam za yararlar olaca düflüncesiyle Schneider Electric le çal flmaya bafllad k. Schneider in ürün çeflitlili i yenilikçi ürünlerdeki öncülü ü ürünlerindeki kalitesi hizmet anlay fl ndaki farkl l klar gibi avantajlar n yaflad k. Bir baflka avantaj da marka ismi ve bilinilirli i oldu bizim aç m zdan.ayr ca yap lan reklam faaliyetleri va tan t m çal flmalar n nda faydas n yaflad k. Ama bizim en önem verdi imiz konu firman n kurumsal yap s ve bizim buradaki gördü ümüz kurumsallaflma ad na çok güzel uygulanan faaliyetleri kendi firmam za piyasan n kosullar çerçevesinde örnek model gibi görerek uygulayabilme flans m zd r y l nda pazarda beklentiler nelerdir? (rekabet, tüketici profili, müteahhitler vb..) Bizim pazarda gördü ümüz 2 foto raf var biri malesef piyasam zda yaflanan arz-talep dengesizli i neticesinde ortaya ç kan sat fl zorlu u ve rekabet bunun sonucu olarakta piyasada açolan vadeler ve tahsilatlardaki geç dönme s k nt ve riskleri. E er bu aç dan bakacak olursak piyasadaki üretici aktörlerin büyük veya küçük her geçen gün ço almas ve yurtd fl ndan türkiyeye mal giriflinin katlanarak büyümesi Hem iç pazardaki rekabeti tetiklemekte hem makro dengelerdeki cari aç büyütmektedir. Ama bide bizi umutland ran di er bir foto raf var. Burada genel ekonomisi büyüyen ve d flardan yat r m bekleyen Türkiye var. zmir aç s ndan düflünürsekde EXPO 2015 gibi çok büyük bir f rsat zmir i beklemekte. Sadece ziyaretçi say s n n n 30 milyon civar insan olarak düflünülen expo 2015 e er izmirde yap l rsa bunun getirilerini düflünmek bizi fazlas yla umutland rmaktad r. Bütün izmir ve interland n n 10 y l n rahatlatacak bu organizasyonun zmir e verilmesi 2008 le ilgili en büyük temennimiz ve beklentimiz. Bizim pazarda gördü ümüz 2 foto raf var biri malesef piyasam zda yaflanan arztalep dengesizli i neticesinde ortaya ç kan sat fl zorlu u ve rekabet bunun sonucu olarakta piyasada açolan vadeler ve tahsilatlardaki geç dönme s k nt ve riskleri. 21

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı