İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ"

Transkript

1 İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

2 BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 1. Giriş 1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu kapsamda sağlanacak mali destekler, İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İşbirliği ile 27/12/2013 tarihinde imzalanmış olan İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir Program, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinin b) bendi ile İzmir Bölge Planı nın, İzmir in Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi İzmir vizyonu ve üç temel ilkesinden biri olan Sürdürülebilir Kalkınma ilkesi ve İşletmelerde Rekabet Edebilirlik gelişme ekseni altında yer alan KOBİ Temiz Üretim Uygulamalarının Artırılması Bölgesel Ar- Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Enerji Verimliliğinin Sağlanması stratejik öncelikleri ve İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması kapsamındaki hedeflere dayanarak hazırlanmıştır. 2

3 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 2. Programın Amaç ve Öncelikleri 2.1. Programın amacı; İzmir de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının eko-verimlilik (temiz üretim) alanında teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot uygulamaların gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı nın kapsamı aşağıdaki gibidir: İşletmelerde kapasite artırma ve eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik pilot proje geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projelerinin gerçekleştirilmesi ve projelere mali destek sağlanması Pilot proje uygulama sonrası izleme, yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğe yönelik önlemlerin alınması 2.2. Programa İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması 1 kapsamında hazırlanmış olan Durum Değerlendirme Raporu nda belirlenen aşağıdaki öncelikli sektörler başvuru yapabilecektir. Bu sektörler aşağıdaki gibidir: Ana Metal Sanayi Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1 İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması na adresinden erişim sağlanabilir. 3

4 BAŞVURU REHBERİ 3. Program İçin Önemli Tanımlar Eko-verimlilik Programı: İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim): Hammadde ve kaynak tüketiminin azaltılması; atık, atıksu ve hava emisyonlarının kaynakta azaltılması; enerji verimliliğinin artırılması; tehlikeli ve toksik kimyasallar öncelikli olmak üzere kimyasal tüketiminin azaltılması ve çevreye duyarlı eşdeğerleri ile değiştirilmesi; çevreye duyarlı tasarım; ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması; geri dönüşüm ve geri kazanım, vb. çalışmaları içeren bir stratejinin ürünlere, üretim süreçlerine ve hizmetlere uygulanarak çevresel performansın geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, ekonomik ve ekolojik verimliliğin artırılmasıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdü: İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik olarak kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen ve çıktısı Etüt Raporu olan değerlendirme (denetleme) çalışmasıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projesi: Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve özendirilmesi amacıyla, sanayiye örnek teşkil etmek üzere gerçekleştirilecek ve işletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü sonucunda ortaya çıkan eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarından hayata geçirilmesine karar verilmiş olan uygulamalar bütünüdür. Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi: Etüt Raporu ve Finansman Planı nın İZKA tarafından onaylanmasından sonra, TTGV ve işletme arasında imzalanan ve işletmelerin İZKA tarafından verilen hibe desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir. Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi: İZKA tarafından sağlanan hibe desteğin onaylanmasından sonra, TTGV Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, TTGV ve işletme arasında imzalanan ve işletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir. Etüt Raporu: Bir işletmede gerçekleştirilen eko-verimlilik (temiz üretim) etüdünün çıktısı olarak hazırlanan, işletmeye ilişkin genel bilgiler, ürün, hammadde ve kaynak tüketimi, üretim prosesleri ve ilgili çevresel etkileri ve çevresel performans değerlendirmesini takiben eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarını, öncelikli olarak hayata geçirilecek uygulamaları, fizibilite, proje ve finansman planının yanı sıra genel değerlendirme ve diğer önerileri içeren, Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin ayrılmaz parçası olan rapordur. Finansman Planı: Etüt raporunda yer alan, eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesine ait bütçe ve zaman planı ile gerekli finansman kaynağının İZKA hibe desteği, TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı kullanılarak ne şekilde sağlanacağını gösteren işletme ve TTGV tarafından üzerinde mutabık kalınmış plandır. Gelişme/Sonuç Raporu: Pilot projenin uygulanması sırasında Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi nde ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nde belirtilen tarihte/ tarihlerde işletmenin TTGV tarafından belirlenen formata göre projenin çevresel, teknik ve mali açıdan ilerlemesini açıklamaya yönelik hazırlayarak TTGV ye ilettiği,ttgv onayı sonrası da İZKA ya sunulan rapordur. 4

5 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Geri Ödeme Sözleşmesi: İşletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanması halinde, pilot projenin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen toplam harcama tutarının TTGV ye geri ödenmesine ilişkin esasları belirleyen, TTGV ile işletme arasında imzalanan sözleşmedir. Harcama Dosyası: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra işletme tarafından yapılan harcamaların bildirildiği dosyalardır. İzleme Ekibi: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra, her bir projeyi izlemek ve süreci yönetmek üzere, TTGV himayesinde bir TTGV personeli ve TTGV tarafından belirlenen bir bağımsız izleyiciden oluşan ekiptir. İzleyici Raporu: Her pilot proje için İzleme Ekibi nde yer alan bağımsız izleyicinin işletmeyi yerinde ziyaret ederek, projenin teknik, çevresel ve mali gelişimi ile ilgili durumu ve kendi izlenimlerini yansıttığı ve TTGV ye sunduğu rapordur. Pilot Proje Yürütücüsü: Projenin yürütülmesinden ve Proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve İşletme nin bünyesinde çalışan kişidir. İZKA: İzmir Kalkınma Ajansıdır. Taahhütname: Eko-verimlilik Programı için belirlenen beş işletme ile eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü öncesinde imzalanacak ve işletmelerin Eko-verimlilik Programı na katılım şartlarını yerine getirmeyi taahhüt ettikleri belgedir. Program Uygulama Ekibi: TTGV ve İZKA nın Eko-verimlilik Programı nın uygulanması için kendi bünyesinden belirlediği koordinatörler ve diğer personelin yanı sıra hizmet alımı yoluyla çalışmalara katılan uzman ve danışmanlardan oluşan ekiptir. Program Değerlendirme Komisyonu: TTGV koordinasyonunda, İZKA ve TTGV den en az ikişer kişi olmak koşuluyla program uygulama ekibinden belirlenecek toplam beş kişiden oluşan, Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin seçimini gerçekleştirecek komisyondur. TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı dır. TTGV Alan Komitesi Üyesi: Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerine ilişkin etüt raporunun ve finansman planının TTGV geri ödemeli desteğine esas olan bölümlerini ilgili işletmeyi ziyaret ederek, TTGV destek kriterleri çerçevesinde değerlendirmek üzere TTGV tarafından kamu/ üniversite/ özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve ilgili pilot proje konularında uzman kişidir. 5

6 BAŞVURU REHBERİ 4. Kimler Başvurabilir? Program kapsamında işletme büyüklüğüne bakılmaksızın aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlayan işletmeler Ek A daki İşletme Başvuru Formu ile başvuruda bulunacaklardır: İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak. Sanayi sicil belgesine sahip olmak. İzmir için öncelikli olduğu belirlenmiş olan Ana Metal Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı, Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı sektörlerinden birinde faaliyet göstermek. Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcu olmamak. 5. Pilot Projeler İçin Sağlanacak Mali Kaynak ve Teknik Destek 5.1. Program kapsamında gerçekleştirilecek pilot projeler için İZKA tarafından hibe desteği olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir Program a TTGV tarafından TTGV nin halen yürütmekte olduğu Çevre Destekleri Programı kapsamında faizsiz geri ödemeli destek olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir Ayrıca eko-verimlilik pilot projesinin geliştirilmesi, TTGV teknik desteği ile gerçekleştirilecek, teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek etüd raporunun hazırlanması için ihtiyaç duyulan mali kaynak İZKA tarafından karşılanacaktır Program çerçevesinde her bir pilot proje için verilecek İZKA hibe desteği için belirlenen azami tutar TL olacaktır. İZKA hibe desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) ve gümrük vergisi tutarları uygun maliyet kabul edilmeyecektir. İZKA tarafından sağlanacak hibe desteği, İZKA desteğine esas olan toplam uygun maliyetin % 90 ından fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman (İZKA desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10 u) olarak karşılanmalıdır. Proje başvuru aşamasında bununla ilgili taahhüdün verilmediği durumda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez Her bir işletmeye sağlanabilecek azami TTGV geri ödemeli destek tutarı söz konusu destekten yararlanmak isteyen işletme sayısına göre belirlenecektir. TTGV faizsiz geri ödemeli desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyettir İZKA ve TTGV bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 6

7 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 6. Programa İlişkin Kurallar Program çerçevesinde finanse edilen pilot projeler için işletmelerin başvurması, seçilmesi ve uygulamalar ile ilgili kurallar 09/12/2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenmektedir. Bu Başvuru Rehberi söz konusu protokole uygun olarak hazırlanmış olup, başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu rehber ve eklerinde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. 7. Destekleyici Belgeler İşletmelerden Başvuru Formu ile birlikte istenecek destekleyici belgeler aşağıdaki gibidir. Resmi kayıt belgesi (Oda faaliyet belgesi ve/veya sanayi sicil belgesi) Kuruluş sözleşmesi veya sözleşmenin yer aldığı Sicil Gazetesi Mevcut sermaye yapısını gösteren Sicil Gazetesi Önceki üç mali yıla ait vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu ve bilânçosu/ işletme hesap özeti Vergi numarasını ve Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde internet vergi dairesinden alınmış internet çıktısı Sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine, borcu bulunmadığına ya da borçlarının yapılandırıldığına dair başvuru tarihinin bulunduğu takvim ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını tasdik eden belge İşyeri açma ve çalışma ruhsatının örneği Başvuru esnasında belirtilen evrakların eksiksiz sunulması beklenmektedir. 7

8 BAŞVURU REHBERİ 8. Başvuru 8.1. Başvuru formu işletmenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmalı ve bir asıl iki suret olarak sunulmalıdır Başvurular başvuru zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır. İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük İZMİR 8.3. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru zarfının üstüne İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ifadesi açık bir şekilde yazılmalıdır Başvurular 4 Şubat 2014 tarihinden itibaren Ajansa sunulabilir. Başvuruların alınması için son tarih 7 Mart 2014 saat:17:00 dir. Son başvuru zamanından sonra sunulan başvurular, değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. Posta ya da kargoda ortaya çıkabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9. Başvuruların Değerlendirilmesi ve İşletmelerin Seçilmesi 9.1. Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin seçimi Program Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır Gelen başvurular öncelikle Program Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede işletmelerin başvuru formlarında verdikleri bilgiler ve destekleyici belgeler doğrultusunda aşağıdaki genel kriterler esas alınarak Ek B de yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi esasında incelendikten sonra, Ek C de yer alan Ön Değerlendirme Tablosu ndaki puanlandırma sistemine göre yapılacaktır: Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması için başvuru formunda doldurulması beklenen gerekli verilere sahip olmak ve eksik olan verilerin etüt çalışması kapsamında temini konusunda işbirliğine açık olmak (Başvuru Formu Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5.4) Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması 8

9 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve gerçekleştirilecek pilot uygulamalar için İZKA hibe desteğine ilişkin proje bütçesinin en az % 10 u oranında eş finansman sağlayabilecek olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.1) Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması ve pilot uygulamalar sürecinde gerekli işgücünü sağlayabilecek olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.2) Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik ön çalışmaları olmak, hali hazırda uygulanabilecek eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları için önerileri olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.3) Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik altyapıya ve yeterli teknik kapasiteye (personel, deneyim, sertifikalar, eğitim, organizasyon yapısı, daha önce desteklenmiş projeleri, vb.) sahip olmak (Başvuru Formu Bölüm 2) 9.3. Ön değerlendirme sonuçlarına göre programın " iyi uygulama örneği olarak İzmir de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi " amacına en uygun olduğu sonucuna varılan örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara yönelik potansiyel taşıyan aday işletmeler belirlenecektir. Belirlenen aday işletmelerden 10 aday işletme ziyaret edilecektir. Ziyaretler işletmelerin başvuru formlarında verdikleri bilgilerin teyit edilmesi, üretim süreçlerinin daha ayrıntılı incelenmesi, kurumsal yapı, üst yönetim ve çalışanlar hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca program ve gerçekleştirilecek çalışmalar ve olası beklentiler hakkında işletme temsilcilerine bilgi verilecektir Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında işletmeler 9.2. Madde de yer alan kriterler doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek pilot uygulama yapılacak beş işletmenin nihai seçimi Ek D de yer alan Değerlendirme Tablosu na göre Program Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır Bölgede temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla pilot uygulama gerçekleştirilecek beş işletmenin belirlenmesi sürecinde Program Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterler de dikkate alınacaktır: Sektörel çeşitliliğin sağlanması Bölgesel çeşitliliğin sağlanması Farklı ölçeklerde işletmelerin dahil edilmesi Örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara yönelik potansiyelin olması Beş işletmenin nihai seçimine yönelik değerlendirme aşaması en fazla 75 gün sürecek- 9

10 BAŞVURU REHBERİ tir. Nihai değerlendirme sonucu, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi açısından uygunluğuna karar verilen işletmelere ilişkin bilgi İZKA ve TTGV internet sitelerinden ilan edilir Başvuru ve değerlendirme sürecinde işletmeler, çalışma kapsamında değerlendirilmek üzere İZKA veya TTGV tarafından veri ve bilgi gibi talep edilen hususları, kendilerine verilen süre içinde yerine getirir. 10. İşletmelerin Seçiminden Sonra Gerçekleştirilecek Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdüne Yönelik Faaliyetler Seçilen beş işletme eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü ve pilot projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel başlıkları Ek E de yer alan Taahhütnameyi imzalayacaktır. Taahhütname kapsamında işletme yapılacak etüt çalışması için gerekli verileri, işgücünü ve zamanı sağlayacağını; etüt çalışması sonucunda belirlenecek pilot projeyi uygulayacağını, söz konusu pilot proje için eş-finansman sağlayacağını ve tüm çalışmaların kesintisiz olarak yürütüleceğini, çalışmalar sırasında TTGV koordinasyonunda verilecek eğitime ilgili personelini yönlendireceğini, vb. taahhüt edecektir Taahhütnameyi imzalayan beş işletmede eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik eko-verimlilik (temiz üretim) etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir İşletmelerde gerçekleştirilecek etüt çalışmalarına entegre olarak işletme temsilcilerine TTGV koordinasyonunda eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına ilişkin eğitimler verilecektir Etüt çalışmalarının çıktısı olarak her işletme için TTGV tarafından etüt raporu hazırlanacaktır. Etüt raporları TTGV temsilcisi ve işletme yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Raporda tespit edilen tüm eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları yer alacak, işletme yetkilileri ile birlikte öncelikli olarak hayata geçirilmesine karar verilen olanaklar belirtilecek ve bunlara ilişkin fizibilite çalışmaları dahil edilecektir. Fizibilite çalışmaları teknik, çevresel ve ekonomik değerlendirmeleri içerecektir. Etüt raporu kapsamında, işletmelerin hayata geçirilecek olan eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesi belirlenerek ilgili finansman planının oluşturulması da sağlanacaktır. Bu kapsamda İZKA hibe desteği, TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı ile gerçekleştirilecek uygulama ve maliyet kalemleri belirlenecektir. 10

11 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Finansman planı aşağıdaki esaslar doğrultusunda hazırlanacaktır. İşletmelerin en fazla TL lik limit dahilinde olan uygulamaları ve maliyet kalemleri İZKA desteği kapsamındadır. İşletme TL limiti üzerinde kalan uygulama ve maliyet kalemleri için TTGV geri ödemeli finansman desteğinden yararlanabilecektir. TTGV geri ödemeli desteğinin her bir işletme için üst limiti söz konusu destekten yararlanmak isteyen işletme sayısına göre belirlenecektir. İşletmelerin İZKA hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10 u kadar eş-finansman sağlaması gerekmektedir İşletmeler İZKA ve TTGV desteğinden aşağıdaki kalemler için yararlanabilecek olup finansman planı buna göre oluşturulacaktır. Makine ve teçhizat Mühendislik, tasarım ve danışmanlık Deneme ve optimizasyon amaçlı sarf malzemesi Tesis kurulumu, nakliye, montaj, devreye alma İnşaat ve tadilat Laboratuar ve ölçüm hizmetleri Personel (sadece TTGV geri ödemeli desteği kapsamında bu kalem yer alabilecek olup toplam TTGV destek tutarının en fazla %10 u olabilecektir.) Teknoloji seçiminde ve her tür ürün (makine, teçhizat, malzeme) ve hizmet alımında mümkün olabildiğince yerli olanakların tercih edilmesi esas alınacaktır. 11. Etüt Raporu ve Finansman Planının Kabulü Etüt raporunda (Ek F) yer alan uygulama ve maliyet kalemlerine yönelik finansman planı, İZKA ve TTGV tarafından değerlendirilerek gerekiyorsa revizyonlar sonrasında onaylanacaktır. Bu süreçte ihtiyaç halinde işletmelerden sair bilgi ve belgeler talep edilebilir Finansman planı için bütçelendirme yapılırken TL yi geçen bütçe kalemleri için 3 adet proformanın da etüt raporu içinde yer alması sağlanacaktır. 3 adet proformanın sunulamayacağı istisnai durumlarda maliyetlendirme ile ilgili gerekçelendirme yapıla- 11

12 BAŞVURU REHBERİ caktır. İşletmeler, yapacağı teçhizat, malzeme ve hizmet satın alımlarını Finansman Planında yer alan proformalara göre serbestçe gerçekleştirecektir İşletmenin TTGV desteği talep etmesi halinde TTGV tarafından ayrı bir mali değerlendirme gerçekleştirilecektir. Bunun için aşağıdaki belgeler ayrıca talep edilebilecektir: İçinde bulunulan yıla ait (3 ay, 6 ay veya 9 aylık) onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları Banka Referans Mektupları Gerçek kişi ortakların ve varsa kefillerin kimlik fotokopileri Büyük ortakların özgeçmişleri Kuruluş ile ilgili tüm değişiklikleri gösteren ticari sicil gazeteleri Kabul edilen proje sahibi işletmelerden sözleşme öncesi mali güvence sunulması istenecektir. İZKA ya verilecek mali güvence (banka teminat mektubu) İZKA nın vereceği destek tutarının % 10 u oranında olacaktır. TTGV ise yaptığı mali değerlendirme sonucu işletmeden almayı uygun bulduğu mali güvenceyi (banka teminat mektubu, kefalet, vb.) belirleyerek işletmeye bilgisini verecektir. 12. İşletmelerde Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Projelere Mali Destek Sağlanması Etüt Raporu ve Finansman Planı İZKA ve TTGV (TTGV desteği talep edenler için) onayını takiben, verilecek destek ve uygulamalara ilişkin ilke ve kurallar, işletme ve TTGV arasında imzalanacak sözleşme(ler) ile düzenlenecektir. Sadece İZKA hibe desteğinden yararlanılması durumunda Ek G de yer alan Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Ayrıca TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanılması durumunda ise buna ilaveten Ek H de yer alan Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi de imzalanacaktır İşletme, pilot projenin yürütülmesinden ve proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak, İşletme bün- 12

13 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI yesinde çalışan bir kişiyi pilot proje yürütücüsü olarak belirleyecek ve sözleşmeyi birlikte imzalayacaktır Pilot projenin İZKA ve TTGV tarafından onaylandığı şekliyle yürütülmesinden, proje ile ilgili olarak yapılacak her türlü harcama ve satın alma işlemlerinden; proje ile ilgili raporların zamanında verilmesinden ve projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından, TTGV ye karşı proje yürütücüsü ile işletme müteselsilen sorumludur Pilot proje uygulamalarının Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi nin (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin) imzalanmasını müteakip en fazla 6 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Proje uygulama süresinin uzatılması, yeterli gerekçenin olması ve Eko-verimlilik Programının genel takvimini aksatmaması şartıyla, TTGV nin uygun bulması ve İZKA nın onayı üzerine gerçekleşebilir İşletme gerçekleştirdikleri uygulamalar ile ilgili olarak Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi nde (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nde) belirtilen zamanlarda gelişme ve sonuç raporlarını TTGV ye iletecektir. Harcama dosyaları sonuç raporları ile birlikte sunulacaktır İZKA ve TTGV desteğinden yararlanan işletmeler için ödemeler, izleyici raporları (Ek I), işletmeden gelen sonuç raporları (Ek K) ve harcama dosyaları doğrultusunda yapılacaktır. Ödemeler hak ediş esasına göre yapılacak olup destekleme sözleşmelerinde belirtilen, proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki harcamalar dikkate alınacaktır. Harcamaların karşılığı, proje bütçesi kapsamında olmak koşuluyla ödenebilecektir Pilot projenin destekleme sözleşmesi hükümlerine ve ekindeki etüt raporu ve finansman planına uygun olarak yürütüldüğü ve gerek görüldüğü takdirde ibraz edilen belgelerin doğruluğunun tespiti TTGV koordinasyonunda Proje İzleme Ekibi aracılığıyla yerinde incelemelerde bulunmak suretiyle gerçekleştirilir. İşletme pilot projeye ilişkin olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi İzleme Ekibi ne vermekle yükümlüdür İşletmelerin harcamalar ve harcama dosyalarının hazırlığında dikkate alacağı mali usul ve esaslar sözleşme aşamasında işletmelere aktarılacaktır. 13. İşletmelerde Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Projelere TTGV Mali Desteğinin Sağlanması İşletmenin TTGV desteğinden yararlanması söz konusu ise diğer maddelerde belirtilen genel esaslara ek olarak TTGV desteğine ilişkin aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır: 13

14 BAŞVURU REHBERİ Sözleşmenin TTGV desteği ile ilgili bölümü TTGV destek tutarının ABD Doları karşılığı üzerinden yapılacaktır. Sözleşmenin yapılabilmesi için Maddede belirtilen mali güvenceye ilişkin mutabakat yazısının işletme tarafından TTGV ye iletilmiş olması gerekmektedir TTGV desteğinden yararlanan işletmeler TL lik tutarı, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV ye ödeyecektir. TTGV ayrıca, proje harcamalarına ilişkin yapacağı ödemeden de %2 kesinti yapacaktır. Bu tutarlar hiçbir şekilde işletmeye geri ödenmeyecektir İşletmelere ayrıca toplam TTGV destek tutarının en fazla %25 i oranında ön ödeme yapılabilecektir. Ön ödeme gerçekleştirilmiş ise, söz konusu ön ödemeye ilişkin harcamalar tamamlanıp, İşletme nin katkıları gerçekleştirilene ve bu harcamalar TTGV tarafından onaylanana kadar TTGV desteği çerçevesinde yeni ödeme yapılmaz TTGV onaylanmış finansman planı kabul edilen uygulama bütçesi fasılları arasında aktarma yapmaya yetkili olacaktır TTGV desteği ile ilgili olarak onaylanmış finansman planı çerçevesinde TTGV Yönetim Kurulu nun destekleme kararı tarihinden itibaren en çok 4 (dört) ay öncesine ait harcamalar kabul edilebilir TTGV ödemelerinin tamamlanmasının ardından ilgili geri ödeme planları TTGV tarafından hazırlanarak işletmelere iletilecektir. Pilot projenin bitiminde, projeye sağlanan TTGV destek tutarı, işletme tarafından, pilot proje destek sözleşmesinde belirtilen şartlar ve proje sonuçlandıktan sonra imzalanan geri ödeme planındaki vadeler ve taksit tutarları esas alınarak TTGV ye geri ödenir. Sağlanan destek pilot proje tamamlandıktan sonraki ilk bir yılı ödemesiz olmak üzere, ABD Doları üzerinden, toplam dört yıl içerisinde, altı ayda bir yedi eşit taksit halinde TTGV ye geri ödenir Gerekli görmesi durumunda, TTGV İşletme nin mali durumu hakkında bilgi almak üzere yerinde inceleme yapabilir. 14. Diğer Hususlar Programın uygulanmasına yönelik bu rehber ve protokolde yer almayan hususlarda İZKA ve TTGV tarafından alınacak ilke kararları derhal yürürlüğe girecek ve işletmeye bildirilecektir. 14

15 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKLER: Ek A: İşletme Başvuru Formu Ek B: Ön İnceleme Kontrol Listesi Ek C: Ön Değerlendirme Tablosu Ek D: Değerlendirme Tablosu Ek E: Taahhütname Metni Ek F: Etüt Raporu Formatı Ek G: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi Örneği Ek H: Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi Örneği Ek I: İzleyici Raporu Formatı Ek K: Gelişme/Sonuç Raporu Formatı 15

16 BAŞVURU REHBERİ BR- EK A İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İŞLETME BAŞVURU FORMU 1. İşletmenizin başvuru kriterlerini sağladığını teyit ediniz: Başvuru Kriteri Evet Hayır 1.1. İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyoruz Sanayi sicil belgesine sahibiz Ana Metal Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı, Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyoruz Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcumuz yok. 2. İşletmeniz ile ilgili genel bilgileri veriniz: İşletme Adı İşletme Yetkilisi ve Görevi Adres E-posta Web Adresi Telefon Faks Uygulamanın Yapılacağı İşletme Adresi 16

17 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İşletme özel yatırım bölgesi'nde ise bölgenin adı (Özel Yatırım Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Organize Sanayi Bölgesi-Serbest Bölgeleri kapsamaktadır) Faaliyet Konusu ve 4 haneli NACE Kodu Kuruluş Yılı Toplam Personel Sayısı Mühendis Çeşit ve Sayısı Yıllık Ciro Sertifika ve Belgeler (Var ise her bir belgenin birer kopyasını başvuru esnasında sunmanız gerekmektedir) İşletmenin Kısa Tarihçesi İşletmenin Organizasyon Yapısı (Varsa Çevre Mühendisi ya da ilgili personel hakkında bilgi) 17

18 BAŞVURU REHBERİ İşletmenin Çevre Yönetimi ile İlgili Çalışmaları İşletmenin Ar-Ge Birimi ve/ veya Ar-Ge Projeleri ile İlgili Bilgiler İşletmenin Daha Önce İZKA tarafından ya da Ulusal ve Uluslararası Kaynaklardan Desteklenmiş Projeleri Hakkında Bilgiler (Proje ismi-proje Kodu-Başvuru Yapılan Program-Proje tarihi-proje Bütçesi) 18

19 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 3. İşletmenizin ürün ve hammadde/kaynak tüketimi ile ilgili verileri veriniz Ürün Çeşitleri ve Üretim Miktarları Ürünler Üretim Miktarı Oran (%) Toplam 3.2. Kullanılan Hammadde Çeşit, Miktar ve Maliyetleri Hammaddeler Çeşit Tüketim/Kullanım Miktarı (ton/ay) Oran (%) Maliyeti Toplam 3.3. Tüketilen Toplam Kaynak (Enerji, Su, Boya, Yardımcı Kimyasal vb.) Miktarı ve Maliyetleri İşletmenin Toplam Üretim Maliyeti (Giderleri ): 19

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/KOBİ Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı