YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa , 2010 YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ Rezzan Gündoğdu 1 Hüseyin Izgar 2 1 Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD, AKSARAY, 2 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD, KONYA, ÖZET Bu yarı deneysel araştırmanın amacı, yaratıcı drama temelli çatışma çözme programının (YDTÇÇP) ergenlerin çatışma çözme becerisine etkilerini incelemektir. Bu araştırmanın örneklemi eğitim-öğretim yılında Ankara ili, Mamak ilçesinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyde bir okul olan Abidinpaşa Lisesi ne devam eden 9. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın bağımlı değişkenlerini ölçmek için Koruklu (1998) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) kullanılmıştır. Deney grubu 13, plasebo grubu 14 ve kontrol grubu 16 olmak üzere toplam 43 öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Deney grubunun ÇÇDBÖ problem çözme alt ölçek puanları açısından gruplarla arasında anlamlı bir fark bulunmazken; son test-izleme testleri puanlarında anlamlı düzeyde bir artışın olduğu bulunmuştur. Deney grubunun ÇÇDBÖ saldırganlık alt ölçek puanlarının kontrol ve plasebo gruplarına göre anlamlı düzeyde azaldığı bulunmuştur. Deney grubunun son test ve izleme testleri puanlarında anlamlı düzeyde bir azalmanın olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Çatışma Çözme, Saldırganlık, Yaratıcı Drama

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa , 2010 FFECT OF CREATIVE DRAMA BASED CONFLICT RESOLUTION PROGRAMME ON THE CONFLICT RESOLUTION SKILLS IN ADOLESCENTS Rezzan Gündoğdu 1, Hüseyin Izgar 2 1 Aksaray University, Education Faculty, Guidance and Psychological Counseling, AKSARAY, 2 Selçuk University, Education Faculty, Guidance and Psychological Counseling, KONYA, SUMMARY The aim of this semi experimental study was to investigate the effects of The Creative Drama Based Conflict Resolution Programme (CDBCRP) on the conflict resolution skills in adolescents. The data for this research were collected from the 9th grade students in Abidinpaşa Lisesi, representing a middle socioeconomic level secondary school, in Mamak, Ankara in the academic year. To measure the dependent variables of the study, A Scale for Identification of Conflict Resolution Behaviour (SICRB) developed by Koruklu (1998) was used. The study was carried out with 43 students; 13 students in experiment group, 14 students in placebo group and 16 students in control group. Although no meaningful difference was found in the scores from SICRB problem solving sub-scale between the experiment group and the other two groups, it was determined that there was a meaningful increase in the scores from the post test quizzes. It was found out that SICRB aggression sub-scale scores of the experiment group were decreased at a meaningful level, in comparison with the control and placebo groups. Experiment group s scores from the post test and the quizzes went down at a meaningful level. Key Words: Conflict Resolution, Aggression, Creative Drama

3 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 83 GİRİŞ İnsanoğlu sosyal bir varlık olarak tanımlanır. Diğer insanlarla iletişim kurma, başkaları ile birlikte olma isteği içerisindedir. İnsanoğlu, diğer insanlarla iletişimde zaman zaman birtakım sorunlar, güçlükler, çatışmalar yaşayabilir. Her insan fiziksel, bilişsel, psiko-motor, sosyal ve duygusal gelişim alanları açısından bir bütündür. Ergenlik ise, fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyal ve duygusal alanlarda hızlı bir değişim ve gelişimin görüldüğü bir dönemi anlatır ve başarılması gereken bazı gelişim görevleri vardır. Bireylerin ergenlik döneminde karşılaşacağı güçlükler ile daha kolay bir şekilde baş edebilmesi açısından kimi zaman desteğe ihtiyaçları olabilmektedir. Bu destek ergenin ailesinden, yaşadığı sosyal çevreden gelebilirken; bazen de çeşitli rehberlik faaliyetlerinden gelebilmektedir. Okul ortamı çocuklara ve gençlere bu desteğin verilebildiği yerlerdir. Bu bağlamda okul ortamının, birtakım becerilerin kazandırılmasında yürütülecek olan önleme çalışmaları için uygun bir yer olduğu söylenebilir (Korkut, 2004). Okullarda gerçekleştirilen önleme çalışmaları gençlerin daha etkili davranan yetişkinler haline gelmelerini sağlamayı da içerdiğinden; bu önleme çalışmaları yoluyla onlara problem çözme becerileri, sosyal becerileri ve iletişim becerileri gibi bazı becerilerin öğretilmesi de söz konusudur (Frey, Hirschstein ve Guzzo, 2000). Okullarda ergenlerin saldırganca davranması çatışma çözme konusunda iyi olmadıklarının göstergesidir. Çatışmayla yapıcı yollarla başaçıkabilme saldırganca davranışları önleyebilir (Benson ve Benson, 1993: Aktaran: Korkut, 2004). Dodge ile Frame (1982) ve Farrington (1991) saldırganlık ve şiddet gibi olumsuz davranışlar göstermenin önündeki engel olarak öğrencilerin çatışma çözme, problem çözme ve iletişim gibi yaşam becerilerindeki yetersizlikleri işaret ettikleri görülmektedir. Bu görüşü destekleyen araştırmalarda; saldırganlık düzeyi yüksek gençlerin sıklıkla sosyal problem çözme becerilerinde yetersizlikleri olduğu (Aktaran: Vera, Shin, Montgomery, Mildner ve Speight, 2004), çatışma çözme becerilerinden yoksun oldukları ve şiddeti destekleyici inanç ve davranışlarda bulundukları saptanmıştır (Weir, 2005). Johnson ve Johnson (1992, 1996), okullarda yaşanan öğrenci çatışmalarının yönetiminde ve çözümünde iki yaklaşım olduğundan söz ederler. İlki, öğrencilerin davranışları ve çatışmaları üzerindeki dış denetim ve müdahaledir (öğretmen, müdür, veli gibi). İkincisi ise, öğrencilerin kendi davranışları ve çatışmaları üzerinde iç (öğrencinin kendinin) denetimi ve müdahalesidir. Öğrencinin kendi davranışları üzerindeki denetim duygusunu geliştirebilmek için, öğrenciye kendi davranışını yapılandırma, sorunlu olan davranışını değiştirme ve yönetebilme, kendi aralarındaki çatışmaları yapıcı ve bütünleştirici olarak çözme ve yönetme becerisi kazandırmak önemlidir (Aktaran: Türnüklü, 2003).

4 84 R. Gündoğdu, H. Izgar Okullarda yaşanan çatışmaların nedenlerinden biri de; öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemlerine özgü yaşadıkları değişimlerdir. Dusek (1987), ergenlik döneminde kişinin hem kendi içinde hem de çevresiyle çatışmalarının arttığını belirtmiştir (Aktaran: Taştan, 2006). Benmerkezci düşünce içerisinde olan ergen için, sadece kendi düşünceleri ve bakış açısı doğrudur; bu nedenle gerek akranlarıyla gerekse yetişkinlerle sıklıkla çatışma yaşayabilmektedir (White, 1989: Aktaran: Taştan, 2006). Ergenlerin, çatışma çözme becerilerine sahip olmaları, bu dönemde yaşayacakları çatışmaları yapıcı bir şekilde çözebilmelerine yardımcı olacaktır (Taştan, 2006). Bu araştırma ergen öğrencilerin kendi davranışları ve çatışmaları üzerinde denetim duygusunu geliştirebilmelerini sağlaması açısından önemli ve değerli olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra okulların öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek becerilerin kazandırıldığı yerler olduğu düşünüldüğünde, bu araştırmanın okul temelli bir önleme çalışması olması açısından önemli ve değerli olduğu söylenebilir. Türkiye de genel olarak çatışma çözme becerisini geliştirme, çatışma çözmenin iletişim becerileri ile ilişkisi, çatışma çözme ve arabuluculuk üzerine araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar genel olarak değerlendirildiğinde, çatışma çözme becerilerini arttırmaya yönelik olarak hazırlanan programların; ergenlerin çatışma çözme becerilerinin ve iletişim becerilerinin artmasına, bunun yanında saldırgan davranışlarının azalmasında etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Yılmaz, 2002; Uysal, 2003; Taştan, 2004; Sertel ve Kurt, 2004; Tapan, 2006; Uysal, 2006; Güner, 2007; Kuş, 2007). Yurt dışında çatışma ve çatışma çözme hakkında yapılan araştırmalarda genellikle ergenlerin akranları ve aileleri ile yaşadıkları çatışma, kullandıkları çatışma çözme stratejileri, çatışma çözme becerisi eğitimi gibi konular üzerinde durulmuştur. Araştırmalar genel olarak değerlendirildiğinde, yapıcı çatışma çözme becerisi kazandırmaya yönelik hazırlanan programlar, ergenlerin çatışmaya gösterdikleri tepkilerde olumlu bir sonuca yol açarak onların yapıcı çatışma çözme becerisini kazanmalarını sağlamıştır. Bunun yanında ergenlerin saldırgan davranışlarını azalttığı, fiziksel şiddeti azalttığı, okuldan uzaklaştırma almalarını azalttığı ayrıca akademik başarıyı arttırdığı ve okulda genel olarak olumlu bir atmosferin sağlandığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Daunic, Smith, Robinson, Miller ve Landry, 2000; Breunlin, Cimmarusti, Bryant-Edwards, Hetherington, 2002; Stevahn, Johnson, Johnson, Schultz, 2002; Cottrell, 2002; Lane-Garon ve Richardson, 2003; Scott, 2003; Aktaran; Güner, 2007; Johnson ve Johnson, 2004; Stevahn, 2004; Sukhodolsky, Kassinove, Gorman, 2004; Stevahn, Munger, Kealey, 2005). Dramanın oyunsu özelliği, yaratıcı edimlere ve yaratıcılık süreçlerine uygunluğu dikkati çekmektedir. Bu özelliklerinden dolayı da dramanın eğitimde kullanılması söz konusudur (San, 1995). Drama önemli bir öğrenme yoludur. Bireysel ve toplumsal sorunların üzerinde düşünülmesine yardım eder. Olaylar ve durumlar arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Dramada insanlar, bilgi ve yaşantılarından hareketle, hayal ettikleri bir dünyayı yaratırlar (O Neill ve Lambert, 1989: Aktaran: Üstündağ, 1994). Öğrenme ve sosyalleşme sürecine

5 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 85 etkisi dışında, drama kimine göre benlik saygısını geliştirir, kimine göre grup üyesi olmanın getirdiği gizil gücü vurgular, kimilerine göre de iletişim ve problem çözme yetilerini geliştirir (San, 2002). Yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde yaratıcı dramanın atılganlık düzeyine, yaratıcılığa, sosyal beceriye, problem çözme becerilerine, kendini ve diğerlerini tanımaya, empatiye, sosyal-duygusal gelişime olumlu yönde etkisi olduğu bunun yanında saldırganlık ve şiddet düzeylerinin azaltılmasında da etkisi olduğu görülmektedir (Bailey, 1997; Jackson ve Bynum, 1997; Emunah, 1997; Walsh-Bowers ve Basso, 1999; Yassa, 1999; Taylor, 2000; Pomerantz, 2003; Danner, 2003; Aktaran; Çalışkan-Çoban, 2007; Smeijsters ve Cleven, 2006; Fong, 2006). Bu çalışmanın amacı ergenlik dönemi içinde olan ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama temelli olarak hazırlanıp uygulanan çatışma çözme programının, ergenlerin çatışma çözme ve saldırganlık düzeylerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada aşağıdaki denenceler test edilmiştir Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin, plasebo ve kontrol grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği alt ölçeklerinden Saldırganlık puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir azalma olacaktır. Bu azalma uygulamanın tamamlanmasından 2 ay sonra yapılacak izleme ölçümlerinde de kendini gösterecektir Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin, plasebo ve kontrol grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği alt ölçeklerinden Problem Çözme puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir artma olacaktır. Bu artış uygulamanın tamamlanmasından 2 ay sonra yapılacak izleme ölçümlerinde de kendini gösterecektir. 1.3 Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin kontrol ve plasebo grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği-Problem Çözme alt ölçeği öntest-sontest puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark vardır Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin kontrol ve plasebo grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği-Problem Çözme alt ölçeği sontest-izleme testi puanları arasında anlamlı bir fark yoktur Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin kontrol ve plasebo grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği-Saldırganlık alt ölçeği öntest-sontest puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark vardır.

6 86 R. Gündoğdu, H. Izgar 1.6. Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubundaki ergenlerin kontrol ve plasebo grubundaki ergenlere göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği-Saldırganlık alt ölçeği sontest-izleme testi puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. YÖNTEM Araştırmanın Deseni Bu araştırma, yaratıcı drama yöntemi ile hazırlanan çatışma çözme programının ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin saldırganlık ve çatışma çözme becerileri üzerindeki etkisini test etmek amacına yönelik öntest-son test ile deney-kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu (ÖSKD) model kullanılmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu desen yaygın kullanılan karışık bir desendir. Katılımcılar deneysel işlemden önce ve sonra bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçülürler (Büyüköztürk, 2007, s. 19). Deneysel uygulama sonucunda, yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan grupta ortaya çıkabilecek değişmenin uygulanmış olan programdan kaynaklandığını ortaya koymak amacıyla, bu çalışmada plasebo ve kontrol grubu kullanılmıştır. Denekler Araştırmanın deney-kontrol-plasebo gruplarını oluşturmak amacıyla eğitim-öğretim yılı Ankara ili Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Lisesi nde 9. sınıfta okuyan 266 (156 kız/110 erkek) öğrenciye Kişisel Bilgi Formu ve Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulanan ölçeğin alt ölçeklerinden problem çözme ölçeğinden düşük puan ve saldırganlık ölçeğinden yüksek puan alan, 21 erkek, 22 kız toplam 43 öğrencinin durumu araştırma için uygun bulunmuştur. Bunun yanında katılım istek formalarının da değerlendirmeye alınması ile toplam 23 sayıda öğrencinin katılmaya istekli olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü ve zaman açısından uygun olan 23 öğrenciden velisi izin veren öğrenci sayısı 13 olarak bulunmuştur. Ayrıca, çatışma çözme becerisi düşük ve saldırgan düzeyleri yüksek öğrencilere olumlu davranış modeli olmak üzere çatışma çözme becerisi yüksek ve saldırganlık puanı düşük olan ve öğretmenlerine göre uyumlu davranış sergilediği belirtilen bir öğrenci de deney grubuna atanmıştır. Bu öğrencinin puanları değerlendirmeye alınmamıştır. Deney grubuna (8 kız, 5 erkek) seçilen öğrencilerin hangi grupta olacakları kendilerine, velilerine ve öğretmenlerine belirtilmiştir. Plasebo grubuna (7 kız, 7 erkek) öğrenciler alınırken bir kısmı deney grubuna katılamayan öğrencilerden oluşmuş diğer kısmı da gönüllülük ilkesinden hareketle seçilmiştir. Hangi grupta oldukları kendilerine, velilerine ve öğretmenlerine belirtilmiştir. Kontrol grubunda (7 kız, 9 erkek) olan öğrencilere ise hiçbir bilgi verilmemiş sadece rehber öğretmenlere bilgi verilmiştir. Çalışma günü öğrencilerle birlikte belirlenmiş, deney grubundaki öğrencilerle, haftada bir

7 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 87 gün bir buçuk saat süreyle toplanmış ve çalışma 14 hafta sürmüştür. Bu süre esnasında plasebo grubuyla haftada bir gün birleştirilmiş şekilde yapılan derslerde 10 hafta boyunca toplanılmış, genel konular ve sorunlar üzerinde konuşulmuştur. Bu sorunlar grup rehberliği kapsamındaki konulardan oluşmuş olup temel bilgilendirme şeklinde yapılandırılmıştır. Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programı bitiminde deney, kontrol ve plasebo gruplarının her üçüne de son test olarak Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği verilmiştir. Çalışmanın bitiminden 8 hafta sonra programın etkisinin sürdüğünü test etmek amacıyla deney, plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilere başlangıçta verilen ölçek uygulanarak izleme ölçümleri alınmıştır. Veri Toplama Araçları Kişisel Bilgi Formu Kişisel bilgi formu ile öğrenciler hakkında araştırma kapsamında bilgi sahibi olmak için yaş, cinsiyet gibi özellikleri içeren bir anket formu kullanılmıştır. Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) Bu araştırmada öğrencilerin çatışmalara verdikleri tepkileri ölçmek amacıyla Öner-Koruklu (1998) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek bireysel ve grup halinde uygulanabilir. Uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır. ÇÇDBÖ, 24 maddeden oluşan ve beşli likert tipi değerlendirme seçenekleri olan bir ölçektir. Çatışma çözme davranışı açısından (1) hiçbir zaman uygun değil, (2) biraz uygun, (3) uygun, (4) çoğunlukla uygun ve (5) çok uygun biçimindedir. Ölçekte yer alan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ve 23. maddeler, ölçeğin saldırganlık boyutuyla; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ve 24. maddeleri ise ölçeğin problem çözme boyutuyla ilgilidir. Her bir alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 60, en düşük puan ise 12 dir. Alt ölçeklerden alınan puanın yüksek oluşu, o alt ölçeğin ölçtüğü davranışın sık görüldüğü anlamına gelmektedir (Koruklu, 1998). ÇÇDBÖ nün geçerlik çalışması için Koruklu (1998) tarafından kapsam geçerliğine ve yapı geçerliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliği için, Ankara Üniversitesi, EPH Bölümünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında çalışan uzmanların görüşleri alınmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ise, faktör analiziyle bakılmıştır. Yapılan işlemler sonucunda ÇÇDBÖ maddelerine Temel Bileşenler Analizi (Principal Compenent Analysis), Varimax rotasyonuyla birlikte uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin iki faktörü (saldırganlık, problem çözme) belirlediği görülmüştür. ÇÇDBÖ nün güvenirliği, test tekrar test güvenirlik analizi ile incelenmiş, saldırganlık boyutu için r=.64 ve problem çözme boyutu için r=.66 değerleri bulunmuştur. ÇÇDBÖ nün iç tutarlığına ise Cronbach-Alpha ile bakılmış, ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının, saldırganlık

8 88 R. Gündoğdu, H. Izgar boyutu için r=.85, problem çözme boyutu içinse r=.83 olarak belirlenmiştir. Bu değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Deneysel Uygulamalar a. Deney Grubuna Uygulanan Program Program Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programı dır. Bireyin yaşadığı çatışmaları fark etmeye, çatışmaları uygun bir şekilde çözmeye bunun yanında saldırganca davranışlarını fark etmeye yaşadığı bütün bu duygu ve davranışlarını kabul edilebilir biçimde ifade etmeye yönelik olarak hazırlanmış olan bu program, programa katılan kişilerin çatışma çözme düzeylerini ve saldırganlık içeren davranışlardan kaçınmayı böylece iletişimlerinde ya da kişilerarası ilişkilerinde uygun davranmayı arttırmayı amaçlamaktadır. Programın içeriğinde bu amaca uygun yöntem olarak yaratıcı dramanın teknikleri kullanılmaktadır. b. Plasebo Grubuna Uygulanan Program Plasebo grubuna uygulanan program temel bilgilendirme şeklinde yapılandırılmıştır. Programdaki konuların bazıları grup rehberliği kapsamındaki konulardan seçilmiş olup, gerçekleştirilen oturumlardan bazıları aşağıda verilmiştir: 1. Hafta: Bu oturumda öğrencilerle kısa bir tanışmadan sonra yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili konuşulmuştur 2. Hafta: Bu oturumda öğrencilerle seçmek istedikleri alanlarla ilgili konuşulmuştur 3. Hafta: Bu oturumda öğrencilerle seçmek istedikleri mesleklerle ilgili konuşulmuştur Verilerin Analizi Araştırma gruplarından elde edilen verilerin analizinde parametrik olmayan istatistikler içinden, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek için Kruskal Wallis H-testi kullanılarak deney, kontrol ve plasebo grupları birbirleri ile öntestsontest ve son test-izleme testi fark puanları açısından karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında farkın bulunduğu ölçümlerde bağımsız örneklem grupları için kullanılan İlişkisiz İki Örneklem İçin Mann Whitney U-Testi ile farkın hangi gruptan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programına katılan deney grubunun, çatışma çözmeyle ilişkisiz etkinliklerin yapıldığı plasebo grubunun ve kontrol grubunun kendi içlerinde ön-son-izleme testleri açısından karşılaştırılmasında ise bağımlı örneklem durumunda kullanılan ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2006).

9 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 89 BULGULAR VE YORUMLAR A. Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programına Katılan Deney Grubundaki Ergenlerin Plasebo ve Kontrol Grubundaki Ergenlere Göre, Çatışma Çözme Puanları Bakımından Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulgular Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının (YDTÇÇP) uygulandığı deney grubu, ilişkisiz etkinliklerin yapıldığı plasebo grubu ve hiçbir işlem yapılmayan kontrol grubundaki öğrencilerin ön, son ve izleme ölçümlerinde Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) alt ölçekleri olan saldırganlık ve problem çözmeden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Araştırma Gruplarının Ön, Son ve İzleme Ölçümlerine Göre Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeğinin Alt Ölçekleri Olan Saldırganlık ve Problem Çözme Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Gruplar Ön Ölçüm Son Ölçüm İzleme Ölçümü n X Ss n X Ss n X Ss Saldırg. Deney Plasebo Kontrol Prob.Çöz Deney Plasebo Kontrol Tablo 1 incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin ÇÇDBÖ alt ölçeği saldırganlık ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer deney sonrasında 25.92, izleme ölçümünde ise olduğu görülmektedir. Plasebo grubundaki öğrencilerin ÇÇDBÖ alt ölçeği saldırganlık ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer yapılan ilişkisiz etkinlikler sonrasında izleme ölçümünde ise olmuştur. Kontrol grubu ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer son ölçümde 34.12, izleme ölçümünde olarak bulunmuştur. Deney, plasebo ve kontrol grubuna katılan grupların saldırganlık düzeylerinin deney öncesinde benzerlik gösterdikleri, bunun yanında YDTÇÇP na katılan deney grubundaki öğrencilerin son ve izleme testi ölçüm puan ortalamalarının plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilerin son ve izleme testi ölçüm puan ortalamalarına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Deney grubunun saldırganlık düzeylerinin izleme testi ölçümlerinde de düşmeye devam ettiği görülmektedir. Deney grubundaki öğrencilerin ÇÇDBÖ alt ölçeği problem çözme ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer deney sonrasında 49.84, izleme ölçümünde ise olduğu görülmektedir. Plasebo grubundaki öğrencilerin ÇÇDBÖ alt ölçeği problem çözme ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer yapılan ilişkisiz etkinlikler sonrasında izleme ölçümünde ise olmuştur.

10 90 R. Gündoğdu, H. Izgar Kontrol grubu ön ölçüm puan ortalaması iken, bu değer son ölçümde 45.50, izleme ölçümünde olarak bulunmuştur. Deney, plasebo ve kontrol grubuna katılan grupların problem çözme düzeylerinin deney öncesinde benzerlik gösterdikleri, bunun yanında YDTÇÇP na katılan deney grubundaki öğrencilerin son ve izleme testi ölçüm puan ortalamalarının plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilerin son ve izleme testi ölçüm puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Deney grubunun problem çözme düzeylerini izleme testi ölçümlerinde de koruduğu söylenebilir. Araştırmanın 1.1. denencesi için elde edilen bulgular; deney grubundaki öğrencilerin son ölçüm ve izleme ölçümü puan ortalamalarının plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilerin son ölçüm ve izleme ölçüm puan ortalamalarına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Deney grubu ile plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilerin saldırganlık alt ölçeğinden aldıkları son ve izleme ölçüm puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Kruskal-Wallis H testi incelenmiş elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Deney, Kontrol Ve Plasebo Gruplarındaki Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Saldırganlık Alt Ölçeği Sontest ve İzleme Testi Puanlarına Uygulanan Kruskal- Wallis H Testi Sonuçları Ölçümler Grupar N Sıra ortalaması Sd X 2 p Deney Son Test Kontrol Plasebo Deney İzleme Testi Kontrol Plasebo Tablo 2 de görüldüğü gibi, Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre; deney, kontrol ve plasebo grupları çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği Saldırganlık alt ölçeği izleme testi puanları arasında (X 2 = 2.554, p> 0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Son test puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (X 2 = 6.234, p< 0.05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, yaratıcı drama temelli çatışma çözme programına katılan deney grubunun en düşük saldırganlık düzeyine sahip olduğu, bunu plasebo ve kontrol gruplarının izlediği görülmektedir. Grupların çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği saldırganlık alt ölçeği puanları arasında gözlenen bu farkın hangi gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla ikili gruplar arasındaki farklar Mann- Whitney U testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları deney grubu ile kontrol grubu ve deney grubu ile plasebo grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Araştırmanın 1.2. denencesi için elde edilen bulgular; deney grubundaki öğrencilerin son ölçüm ve izleme ölçümü puan ortalamalarının plasebo ve

11 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 91 kontrol grubundaki öğrencilerin son ölçüm ve izleme ölçüm puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Deney grubu ile plasebo ve kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözme alt ölçeğinden aldıkları son ve izleme ölçüm puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Kruskal-Wallis H testi incelenmiş elde edilen bulgular Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Deney, Kontrol Ve Plasebo Gruplarındaki Öğrencilerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Problem Çözme Alt Ölçeği Son Test ve İzleme Testi Puanlarına Uygulanan Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları Ölçümler Grupar N Sıra ortalaması Sd X 2 p Deney Son Test Kontrol Plasebo Deney İzleme Testi Kontrol Plasebo Tablo 3 de görüldüğü gibi, Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre; deney, kontrol ve plasebo grupları çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği problem çözme alt ölçeği sontest (X 2 =.092, p> 0.05) ve izleme testi (X 2 =.678, p> 0.05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. B. Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programına Katılan Deney Grubundaki Ergenlerin Kontrol ve Plasebo Grubundaki Ergenlere Göre, Çatışma Çözme Düzeylerinin Ön-Son-İzleme Testlerine İlişkin Bulgular Araştırmanın 1.3. denencesi için elde edilen bulgular; deney, kontrol ve plasebo grubu ergenlerinin problem çözme alt ölçeği öntest-sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı ilişkili iki ölçüm setine uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile araştırılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4. Deney, Kontrol ve Plasebo Grubundaki Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Problem Çözme Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Gruplar Sıra İşareti N Sıra ortalaması Sıra toplamı z P Deney Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 2 Kontrol Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 3 Plasebo Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 0 * Negatif sıralar temeline dayalı Tablo 4 de verilen Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre deney grubu ergenlerin problem çözme düzeylerinin, YDTÇÇP na katılmadan önceki ve

12 92 R. Gündoğdu, H. Izgar programa katıldıktan sonraki puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (z= , p< 0.05). Fark puanlarının sıra toplamı dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar denenceyi desteklemekte ve YDTÇÇP, ergenlerin çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği problem çözme alt ölçeği düzeylerinin artmasında etkili olduğunu göstermektedir denilebilir. Kontrol (z= , p> 0.05) ve plasebo (z= -.157, p> 0.05) grubunda problem çözme düzeylerinin artmasında bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Araştırmanın 1.4. denencesi için elde edilen bulgular; deney, kontrol ve plasebo grubu öğrencilerinin problem çözme alt ölçeği sontest-izleme testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı ilişkili iki ölçüm setine uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlara ilişkin bulgular Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5. Deney, Kontrol ve Plasebo Grubundaki Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Problem Çözme Alt Ölçeği Sontest-İzleme Testi Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Gruplar Sıra İşareti N Sıra Sıra z p ortalaması toplamı Deney Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 0 Kontrol Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 1 Plasebo Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 2 * Negatif sıralar temeline dayalı Tablo 5 de verilen Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre deney grubu ergenlerin problem çözme düzeylerinin, YDTÇÇP na programa katıldıktan hemen sonra ve program bittikten 2 ay sonraki puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z= -.070, p> 0.05). Bu sonuçlar denenceyi desteklemekte ve ergenlerin problem çözme düzeylerinin artmasında YDTÇÇP nın etkisinin 2 ay sonraki ölçümlerde de devam ettiğini göstermektedir denilebilir. Kontrol (z= -.853, p> 0.05) ve plasebo (z= -.353, p> 0.05) grubunda problem çözme düzeylerinin artmasında bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Araştırmanın 1.5. denencesi için elde edilen bulgular; deney, kontrol ve plasebo grubu ergenlerinin saldırganlık alt ölçeği öntest-sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı ilişkili iki ölçüm setine uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile araştırılmış ve elde edilen bulgular Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6. Deney, Kontrol ve Plasebo Grubundaki Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Saldırganlık Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Gruplar Sıra İşareti N Sıra Sıra z p

13 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 93 ortalaması toplamı Deney Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 0 Kontrol Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 2 Plasebo Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 1 * Negatif sıralar temeline dayalı Tablo 6 da verilen Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre deney grubu ergenlerin saldırganlık düzeylerinin, YDTÇÇP na katılmadan önceki ve programa katıldıktan sonraki puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (z= , p< 0.05). Fark puanlarının sıra toplamı dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar denenceyi desteklemekte ve YDTÇÇP, ergenlerin çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği saldırganlık alt ölçeği düzeylerinin düşmesinde etkili olmuştur denilebilir. Kontrol (z= -.126, p> 0.05) ve plasebo (z= , p> 0.05) grubunda çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği saldırganlık alt ölçeği düzeylerinin düşmesinde bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Araştırmanın 1.6. denencesi için elde edilen bulgular; deney, kontrol ve plasebo grubu öğrencilerinin saldırganlık alt ölçeği sontest-izleme testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı ilişkili iki ölçüm setine uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7. Deney, Kontrol ve Plasebo Grubundaki Ergenlerin Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Saldırganlık Alt Ölçeği Sontest-İzleme Testi Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Gruplar Sıra İşareti N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p Deney Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 0 Kontrol Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 2 Plasebo Negatif Sıra (-) Pozitif Sıra (+) Nötr (=) 2 * Negatif sıralar temeline dayalı Tablo 7 de verilen Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre deney grubu ergenlerin saldırganlık düzeylerinin, YDTÇÇP na programa katıldıktan hemen sonra ve program bittikten 2 ay sonraki puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=.000, p> 0.05). Bu sonuçlar denenceyi desteklemekte ve ergenlerin saldırganlık düzeylerinin düşmesinde YDTÇÇP nın etkisinin 2 ay sonraki ölçümlerde de devam ettiğini göstermektedir denilebilir. Kontrol (z= -

14 94 R. Gündoğdu, H. Izgar.691, p> 0.05) ve plasebo (z= -.748, p> 0.05) grubunda çatışma çözme davranışını belirleme ölçeği saldırganlık alt ölçeği düzeylerinin düşmesinde bir farklılığın olmadığı söylenebilir. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırma bulguları incelendiğinde, Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının (YDTÇÇP) uygulandığı deney grubu ergenlerin, plasebo ve kontrol grubunda yer alan ergenlerle karşılaştırıldığında Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) alt ölçeği problem çözme ön test-son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmaz iken; YDTÇÇP nın uygulandığı deney grubu ergenler, plasebo ve kontrol grubunda yer alan ergenlerle karşılaştırıldığında ÇÇDBÖ alt ölçeği saldırganlık ön test-son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulgu YDTÇÇP nın deney grubundaki ergenlerin saldırganlık puanlarını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu etkinin son ölçümden 2 ay sonra yapılan izleme testi ölçümünde de devam ettiği görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygulanan olumlu çatışma çözme becerileri kazandırma programlarının etkili olduğu görülmektedir (Rant; R. H. ve diğ., 1996; Aktaran; Efilti, 2006; Koruklu, 1998; Daunic, Smith, Robinson, Miller ve Landry, 2000; Henkin ve diğerleri 2000: Aktaran: Güner, 2007; Kavalcı, 2001; Stevahn, Johnson, Johnson, Shultz, 2002; Breunlin, Cimmarusti, Brynt-Edwards, Hetheringrton, 2002; Uysal, 2003; Scott, 2003: Aktaran: Sarı, 2005; Stevahn, 2004; Sertel ve Kurt, 2004; Koruklu ve Aysan, 2004; Taştan, 2004; Çoban, 2005; Uysal, 2006; Güner, 2007; Kuş, 2007; Çalışkan-Çoban, 2007). Ergül (2008), 9. sınıflarla gerçekleştirdiği müzakere ve arabuluculuk eğitiminin, çatışma çözme becerisi üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasında; deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerle öntest-sontest kazanç puanlarını karşılaştırmış; dinleme becerileri ve gereksinimlere odaklaşma alt ölçeklerinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Bu bulgular araştırmanın problem çözme alt boyutuyla ilgili bulgularla benzerlik göstermektedir. Araştırma bulguları incelendiğinde YDTÇÇP nın uygulandığı deney grubu ergenler, plasebo ve kontrol grubunda yer alan ergenlerle karşılaştırıldığında ÇÇDBÖ alt ölçeği problem çözme ön test-son test puan ortalamalarının kontrol ve plasebo grubundaki ergenlere göre daha fazla arttığı görülmektedir. Ancak gruplararası istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde bunun nedeni olarak; araştırmada uygulanan YDTÇÇP çatışma çözme becerilerinin bir çok boyutunu (çatışmayı tanıma, çatışmanın nedenlerini anlama, çatışmaya karşı gösterilen tepkileri tanıma, yapıcı çatışma çözme becerilerinin neler olduğunu tanıma, aktif dinleme, empati, sen dili-ben dili, problem çözme basamakları gibi) ele almıştır. Ancak uygulamaların

15 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 95 on dört haftadan daha fazla sürdürülmesinin gerekli olduğu gözlenmiştir. Bu durum çeşitli araştırmalarla da desteklenmiştir; Lyon (1991: Aktaran: Kavalcı, 2001) tarafından yapılan araştırmadaki eğitici programın başarılı olması için grupların altı haftadan uzun olması hatta bir dönemin tümünü kapsaması gerektiğini belirtmektedir. Çatışmaların yapıcı bir şekilde en iyi biçimde çözümlenebilmesi için tüm yıla dağıtılmış eğitim seanslarının yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı ifade edilmiştir (Johnson ve Johnson, 2004; Woody, 2001; Scott, 2003: Aktaran: Güner, 2007). Etkili çatışma çözme becerileri eğitimi uygulamaları; problem çözme sürecini daha detaylı öğrenmeyi gerektirmektedir. Öğrencilerin otomatik alışkanlık modelleri haline gelene kadar süreci üst üste tekrar etmeye ihtiyaçları vardır (Johnson ve Johnson, 2004). Bundan dolayıdır ki sadece bir dönemlik bir çalışma yapıcı çatışma çözme becerilerinin yerleşmesi için yeterli olamayabilir. Çatışma çözme becerileri programlarının akademik ünitelerle bütünleştirilmesi süreçlerin daha sık ve çeşitli konularda tatbik edilmesini sağlayabilir. Ayrıca böyle yapmak akademik başarıda da artışa sebep olabilir (Johnson ve Johnson, 2004). Çocuklar, ergenler ve yetişkinler çatışmaları yapıcı yolla çözümlemeyi öğrenmelidirler çünkü eğitim almadan çoğu öğrenci bunu öğrenemeyecektir. Yani, araştırmalarının sonucunda müfredata dahil edilen çatışma çözme becerileri kazandırma programlarının öğrencilerin çatışma çözme becerileri ile ilgili daha çok ve yoğun eğitim almalarını sağlaması ile çatışmaya gösterilen tutum ve yaklaşımlardaki gelişmelerin daha fazla olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Stevahn, Munger, Kealey, 2005). Terhune (1970: Aktaran: Sarı, 2005), kişilik ve çatışma arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapmış olduğu araştırmasında kişiliğin çatışma davranışında etkili ve oldukça önemli olduğunu bulmuştur. Elde edilen bulgular bu bilgilerle ilişkilendirilerek değerlendirildiğinde ergenin içinde bulunduğu dönemin özelliği olarak bir kimlik bunalımından söz etmek mümkün olabilir. Olgunlaşmamış bir kimliğe sahip olan ergenin (Yörükoğlu, 1989), kişiliği henüz tam gelişmemiş ve yerleşmemiş olabileceğinden bu yaş grubu bireylerin yaşadıkları çatışmalarla baş etmede sınırlılıklarının olması bu nedenle mümkün olabilir. ÇÇDBÖ alt ölçeklerinin ön-son-izleme testlerine ilişkin bulgular incelendiğinde; YDTÇÇP nın uygulandığı deney grubunda yer alan ÇÇDBÖ alt ölçekleri problem çözme ve saldırganlık öntest-sontest puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Bu sonuç öntestten sonteste YDTÇÇP nın uygulandığı deney grubunda yer alan ergenlerin problem çözme puanlarında anlamlı bir artmanın ve saldırganlık puanlarında anlamlı bir azalmanın olduğunu göstermektedir. Son testten iki ay sonra yapılan izleme ölçümlerinde de problem çözme alt ölçeğinde artmanın ve saldırganlık alt ölçeğinde azalmanın uzun süreli etkisinin devam ettiği görülmektedir. Bu araştırma kapsamında da ergenlerin katıldığı YDTÇÇP nın grup yaşantısına olanak vermesi, bireylerin günlük yaşamda daha olumlu ilişkiler içine girmelerine yol açması ve bununda ergenlerde problem çözme becerilerinin artmasına ve saldırganlık düzeyinin azalmasına neden olduğu söylenebilir.

16 96 R. Gündoğdu, H. Izgar Alan yazındaki araştırmalar incelendiğinde araştırmanın bulgularıyla paralel olacak sonuçlara rastlanmıştır (Jackson ve Bynum, 1997; Koruklu, 1998; Kavalcı, 2001; Danner, 2003: Aktaran: Çalışkan-Çoban, 2007; Uysal, 2003; Taştan, 2004; Sarı, 2005; Tapan, 2006; Uysal, 2006; Çalışkan-Çoban, 2007; Güner, 2007; Şevkin, 2008). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yeni yapılacak çalışmalarda, farklı yaş gruplarında çatışma çözme becerisi programlarının etkisinin incelenmesi önerilebilir. Uzun dönemli programların kısa dönemli program uygulamalarından çok daha etkili olduğu alan yazında belirtilmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda pekiştirici nitelikte ek oturumlar periyodik olarak uygulanabilir ve uzun dönemdeki etkisi araştırılabilir. Okul psikolojik danışmanlarına grup çalışmalarında kullanabilmeleri için yaratıcı drama öğretilmelidir. YAZAR NOTU Bu çalışma 2009 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerde Öfke, Saldırganlık ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi adlı doktora tezinin bir kısmından yararlanılarak oluşturulmuştur. KAYNAKLAR Bailey, S. (1997). Drama: A powerful tool for social skill development. Disability Solutions, 2(1), Breunlin, D. C., Cimmarusti, R. A., Bryant-Edwards, T. L.Ve Hetherington, J. S. (2002). Conflict resolution training as an alternative to suspension for violent behavior. Journal Of Educational Research, 95(6), Büyüköztürk, Şener (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik,araştırma deseni ve spss uygulamaları ve yorumu. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen v veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Cotttrell, C. A. (2002). A case study of disputant and mediator perceptions of a high school peer mediation program. DAI-A, 63(5),1777. Çalışkan-Çoban, E. (2007). Sosyal beceri sorunu olan öğrenciler ve annelerine uygulanan yaratıcı drama etkinlikleri programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

17 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 97 Çoban, R. (2005). Çatışma çözme eğitiminin ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin çatışma çözümleme stratejileri üzerine etkisi, Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I. Erkan, S., Kaya, A. (Ed). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Daunic, A. P., Smith, K. E., Robinson, T. R., Miller, M. D., Ve Landry, S. H., (2000). School-wide conflict resolution and peer mediation programs: experiences in three middle schools. Intervention In School And Clinic 36(2), Efilti, E. (2006). Orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık, denetim odağı ve kişilik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Emunah, R. (1997). Drama therapy and psychodrama: an integrated model. International Journal Of Action Methods, 50(3), Ergül, H. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm becerileri, atılganlık becerileri ile saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Fong, J. (2006). Psychodrama as a preventive measure: teenage girls confronting violence. Journal Of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry, 59(3), Frey, K. S., Hirschstein, M. K., Guzzo, B. A., (2000). Second step: preventing aggression by promoting social competence. Journal Of Emotional And Behavioral Disorders. 8(2), Gümüş, A. E., (2002). Sosyal kaygıyla başaçıkma grup programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güner, İ. (2007). Çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliğinin lise öğrencilerinin saldırganlık ve problem çözme becerileri üzerine etkisi. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Jackson, J. T., Bynum, N., (1997). Drama: a teaching tool for culturally diverse children. Journal Of Instructional Psychology, 24(3), Johnson, D. W., Johnson, R. T., (2004). Implementing the teaching students to be peacemakers program. Theory Into Practice, 43(1),

18 98 R. Gündoğdu, H. Izgar Kavalcı, Z. (2001). Çatışma çözme becerileri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin çatışma çözme biçimleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık. Koruklu, N. (1998). Arabuluculuk eğitiminin ilköğretim düzeyindeki bir grup öğrencinin çatışma çözme davranışlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koruklu-Öner, N., Aysan, F. (2004). Arabuluculuk eğitiminin empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme becerisine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, Kuş, M. (2007). Çatışma çözümü eğitim programının anadolu lisesi düzeyindeki bir grup öğrencinin çatışma çözme davranışlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öner-Koruklu, N. (1998). Arabuluculuk eğitiminin ilköğretim düzeyindeki bir grup öğrencinin çatışma çözme davranışlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pomerantz, A. M. (2003). Who plays client? Collaborating with theatre departments to enhance cinical psychology role-play training exercises. Journal of Clinical Psychology, 59, San, İ. (1995). Sanatta yaratıcılık, oyun, drama. Yaratıcılık ve Eğitim. Ankara: TED Yayınları Eğitim Dizisi, 17, San, İ. (2002). Yaratıcı dramanın eğitsel boyutları, yaratıcı drama yazılar. Adıgüzel H. Ö.(Ed). Ankara: Naturel Yayınevi. Sarı, S. (2005). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine çatışma çözümü becerilerinin kazandırılmasında akademik çelişki, değer çizgisi ve güdümlü tartışma yöntemlerinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sertel, J. M., Kurt G. (2004). Winpeace barış eğitimi barış bireyde başlar. İstanbul: Ekspres Basım. Smeijsters, H., Cleven, G. (2006). The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: results of a qualitative inqury. The Arts In Psychotherapy, 33(1),

19 Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenleri 99 Stevahn, L. (2004). Integrating conflict resolution training into the curriculum. Theory Into Practice, 43 (1), Stevahn, L., Johnson, D. W., Johnson, R. T., Schultz, R. (2002). Effects of conflict resolution training integrated into a high school social studies curriculum. Journal Of Social Psychology. 142 (3), Stevahn, L., Munger, L., Kealey, K. (2005). Conflict resolution in a french immersion elementary school. Journal of Educational Research. 99 (1), Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., Gorman, B. S. (2004). Cognitivebehavioural terapy for anger in children and adolescencents: a meta analysis. Aggression And Violent Behaviour, 9(3), Şevkin, B. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ilköğretim sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm stilleri ve saldırganlık eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tapan, Ç. (2006). Barış eğitim programının öğrencilerin çatışma becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Taştan, N. (2004). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerine uygulanan çatışma çözme eğitim programı ve akran arabuluculuğu eğitimi programının olumlu çatışma çözme becerilerine ve akran çatışmalarını çözmeye etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Taştan, N. (2006). Çatışma çözme eğitimi ve akran arabuluculuğu. Uygulamalı Grup Rehberliği Programları Dizisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Taylor, K. (2000). Using drama as a tool for education young people about accessing health services- a comparison of two approaches. Health Education, 100(4), Türnüklü, A. (2003). Öğrenciler arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk. Sınıf yönetimi, Karip, E. (Ed). (3. Baskı: ). Ankara: PegemA Yayıncılık. Uysal, Z. (2006). Çatışma çözme eğitimi programının ortaöğretim dokuzuncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin çatışma çözme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uysal, A. (2003). Şiddet karşıtı programlı eğitimin öğrencilerin çatışma çözümleri, şiddet eğilimleri ve davranışlarına yansıması. Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

20 100 R. Gündoğdu, H. Izgar Üstündag, T. (1994). Günümüz eğitimde dramanın yeri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 9(37). Vera, E. M., Shin, R. Q., Montgomery, G. P., Mildner, C., Speight, S. L. (2004). Conflict resolution styles, self-efficacy, self-control, and future orientation ofurban adolescents. Professional School Counseling, 8(1), Walsh-Bower, R., Basso, R. (1999). Improving early adolescents peer relations through classroom creative drama: an integrated approach. Social Work In Education, 21(1), Weir, E. (2005). Preventing violence in youth. Canadian Medical Association Journal, 172(10), Yassa, N. A. (1999). High school ınvolvement ın creative drama. Research In Drama Education, 4(1), Yılmaz, E. B. (2002). Bibliyoterapinin aileleriyle çatışma içinde olan gençlerin çatışma düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yörükoğlu, A. (1989). Gençlik çağı. (6. Baskı). İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat 1992 Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

TIJSEG Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 2012, volume 1, issue 1

TIJSEG Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 2012, volume 1, issue 1 ÇATIŞMA ÇÖZME EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ A PROGRAMME OF SOLVING CONFLICT WITHIN EDUCATION IN 5 TH YEAR PRİMARY SCHOOL CHILDREN THE SKILLS OF THE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Y. Lisans Psikometri

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Y. Lisans Psikometri

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1545 Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül OĞUZ, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T H E EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS O N ITN T ENNIS SKILLS T E STS G A Z A N F

Detaylı

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma.

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma. T.C. İBRADI KAYMAKAMLIĞI BAŞLAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 20140-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

Özgür GÜL 1, Hakan Salim ÇAĞLAYAN 2, Mehibe AKANDERE 3, Hasan ŞAHİN 4 SPORUN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 5

Özgür GÜL 1, Hakan Salim ÇAĞLAYAN 2, Mehibe AKANDERE 3, Hasan ŞAHİN 4 SPORUN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 5 Özet Özgür GÜL 1, Hakan Salim ÇAĞLAYAN 2, Mehibe AKANDERE 3, Hasan ŞAHİN 4 SPORUN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 5 Bu çalışmada, sporun ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Türk 54 Psikolojik... Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011, 4 (35), 54-65 Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

Detaylı

2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*

2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* 2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* Murat Yalçın, Sevda Aslan, Ertuğrul Usta *Mevlana Üniversitesi nin Mevlana International Journal of Education (MIJE) de yayımlanan makalenin özetidir.

Detaylı

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Yrd. Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL** Gelişim bir bütündür. Fiziksel,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ M.Engin DENİZ * THE SEARCH OF UNIVERSITY STUDENTS SOCIAL SKILL LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES ABSTRACT In

Detaylı

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(3): 254-264 ISSN: 1304-9496 ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

İLKOKUL 4. SINIFTA UYGULANAN YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

İLKOKUL 4. SINIFTA UYGULANAN YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 331-350 İLKOKUL 4. SINIFTA UYGULANAN YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Özet Bu araştırmanın

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARININ HAREKET EĞİTİMİYLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARININ HAREKET EĞİTİMİYLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARININ HAREKET EĞİTİMİYLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Elif ÜNAL, Cüneyt İNCE, Yeşim BULCA Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. DEFNE YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. DEFNE YILMAZ Yrd.Doç.Dr. DEFNE YILMAZ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1972 BALIKESİR T: 24231021342134 F: 2422261953 defney@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ

AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ AKRAN BASKISI Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, ergenlik döneminde gençler akranlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlar ve akranlarının kendilerini

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı