Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Ömer Faruk AYDIN*, Necdet KUYUCU**, Cengiz KARA*, Mutlu YÜKSEK*, Avni SARAÇ*, Tahsin TEZİÇ*** * Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Kliniği, ** Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Pediatrik İnfeksiyon Hastal klar Kliniği, *** Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Pediatri Hastal klar Kliniği, ANKARA ÖZET Amaç: Bruselloz, birçok hastalığı taklit edebilen birden fazla sistemi tutabilen ve çocuklarda insidansı düşük olan bir infeksiyon hastalığıdır. İnfeksiyon sıklıkla infekte ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile kazanılır. Yöntem: Bu çalışmada tarihleri arasında hastanemizde bruselloz tanısı alan 27 olgu (20 erkek, 7 kız) retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 9.3 ± 3.1 (2-14 yaş) olup artralji (%81.5) ve ateş (%55) en sık karşılaşılan yakınma olarak saptanmıştır. Diğer sık karşılaşılan yakınmalar halsizlik (%45), baş ağrısı (%18.5), kas ağrısı (%18.5), iştahsızlık (%18.5), kusma (%4) ve kilo kaybıdır (%4). Fizik muayenede; hepatomegali (%33), splenomegali (%26), artrit (%22) ve lenfadenopati (%4) sıklıkla saptanan bulgulardır. Hastaların tümünde tanı standart tüp aglütinasyon testinde 1/160 ın üstünde antikor saptanması ile konmuştur. Hastaların hiçbirinde kan kültüründe organizma üretilememiştir. Yedi (%26) hastada 2-Merkapto etanol testinde, başvuruda IgM yanıtı gözlenmedi. Sekiz yaşın altındaki hastalara ko-trimazol (10 mg/kg/gün trimetoprim, 2 dozda) ve gentamisin (5 mg/kg/gün, 2 dozda), 8 yaşın üstündekilere doksisiklin (4 mg/kg/gün, 2 dozda) ve rifampisin (20 mg/kg/gün, 2 dozda) 6 hafta süre ile verildi. Tedaviye karşı uyum iyi idi, hastaların tümünde semptomlar 4 hafta içinde kayboldu. İki hastada relaps görüldü. Yorum: Endemik bölgeden gelen, hayvanlarla temas öyküsü olan, febril hastalığı olan ve multisistem tutulumu gösteren hastalarda bruselloz düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler: Bruselloz, tedavi, serolojik tanı SUMMARY Retrospective Evaluation of 27 Children with Brucellosis Objective: Human brucellosis, a multisystem disease which may mimic other conditions, has a low incidence in childhood and may easily be misdiagnosed. In children the most common route of infection is unpasteuri- 64

2 zed milk or milk products. Method: In the present study 27 children (20 boys and 7 girls) diagnosed as brucellosis were evaluated retrospectively between 1997 and 1999 in Dr. Sami Ulus Children s Hospital. Results: The mean age was 9.3 years (range: 2 to 14 years). The most common manifestations were arthralgia (81.5%) and fever (55%) followed by malaise (45%), headache (18.5%), myalgia (18.5%), anorexia (18.5%), vomiting (4%) and weight loss. (4%) hepatomegaly (33%) was found more often than splenomegaly (26%), arthritis (22%) and lymphadenopathy (4%). All patients had positive Rose Bengal slide agglutination tests and standard tube agglutination titres of 1/160 or more. All patients had negative blood cultures. Seven patients (26%) had no IgM response in 2-mercaptho ethanol test on initial evaluation. Children under 8 years were treated with co-trimoxazole (10 mg/kg/day trimethoprim, 2 doses) and gentamicin (5 mg/kg/day, 2 doses) and those over 8 years with doxycycline (4 mg/kg/day, 2 doses) and rifampicin (20 mg/kg/day, 2 doses), for at least 6 weeks. The treatment was well-tolerated and all patients responded by resolution of all symptoms within 4 weeks. Relapse occurred in two children all of whom responded to repeat therapy. Conclusion: Brucellosis should be considered in every child from an endemic area with a history of animal contact and presenting with a febrile illness. Key Words: Brucellosis, treatment, serology, diagnosis GİRİŞ Bruselloz, Brucella grubu bakterilerle oluşan bir zoonozdur. Bilinen 6 türü aras nda, insanda klinik öneme sahip 4 türü vard r: B. melitensis, B. abortus, B. suis ve B. canis (1). Endemik bölgelerde insidans < 0.01 ile > 200/ aras nda bildirilmektedir (2,3). Türkiye de çoğunlukla sporadik olgular şeklinde görülmektedir (4). Hastal k, kontamine etlerin yenmesi ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi (sindirim sistemi yolu ile); infekte dokulara konjunktiva veya cilt s yr klar ile direkt temas (lenfoid sistem); canl aş veya klinik izolatlar n inhalasyonu ile (solunum sistemi) insanlara bulaş r (1). Akut, subakut ve kronik seyir gösterebilen bruselloz, multisistem tutulumu gösterir (1). Hastal ğ n inkübasyon süresi 5-60 gün aras nda değişir ve genellikle başlang ç sinsidir. Ateş, titreme, halsizlik, k rg nl k, bitkinlik, ekstremite ağr lar, terleme s k görülen yak nmalard r. Ateş, devaml yüksek septik bir ateş olabileceği gibi düşük derecede de olabilir. Febril epizodlarla normal periodlar n değişimleriyle giden ondülan ateş daha çok hastal ğ n kronik formunda görülür ve y llarca devam edebilir. Fizik muayenede lenfadenopati, bazen splenomegali veya hepatomegali bulunabilir. En s k görülen komplikasyonlar spondilitis ve süpüratif artritis gibi kemik ve eklemle ilgili olanlard r. Subakut endokardit, menenjit ve ensefalit de bildirilmiştir. İnfeksiyona özgü semptom ve bulgular n olmamas sebebiyle, hastal - ğ n tan s gecikebilir (5). Hastal k erişkinlerde s k görülmesine rağmen, çocuklarda nadirdir (6). Bu çal şmada, tarihleri aras nda Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi nde bruselloz tan s alan 27 çocuk hasta retrospektif olarak klinik ve laboratuvar bulgular aç s ndan değerlendirildi. GEREÇ ve YÖNTEM Bruselloz tan s ; standart tüp aglütinasyonu (STA veya Wright) titrelerinin 1/160 n üstünde olmas ve klinik bulgularla kondu. STA ile birlikte IgG ve IgM titrelerini de değerlendirmek için 2-Merkapto etanol testi (2-ME) de çal ş ld. Brusellozun tedavisi için tercih edilen antibiyotik tedavileri; 8 yaş n alt ndaki hastalarda trimetoprimsulfametoksazol (10 mg/kg/gün trimetoprim, 2 dozda, oral, 6 hafta) + gentamisin (5 mg/kg/gün, 2 dozda, İM, 5 gün), 8 yaş ndan büyük hastalara doksisiklin (4 mg/kg/gün, 2 dozda, oral, 6 hafta) + rifampisin (20 mg/kg/gün, tek dozda, oral, 6 hafta) kombinasyonlar oldu. Hastalar 4 er hafta aralarla kontrollere çağ r ld ve yak nmalar, fizik muayene bulgular, STA ve 2-ME titreleri, sedimentasyon ve CRP ile değerlendirildi. Hastalar n parametreleri için tan mlay c istatistikler yap ld. BULGULAR Hastalar n yaşlar 2-14 aras nda, yaş ortalamas ve standart sapma değeri 9.3 ± 3.1 dir. Hastalar n 20 si erkek, 7 si k zd r. Hastalardaki semptomlar n s kl ğ Tablo 1 de, klinik bulgular ise Tablo 2 de gösterilmiştir. Artritli 6 hastan n 5 i monoartrit şeklinde idi, 4 ünde diz ve 1 inde kalça tutulumu vard. Bir hastada da oligoartiküler tutulumda, diz ve kalça tutulan eklemlerdi. Hasta grubumuzda santral sinir sistemi tutulumu olan hasta yoktu. 65

3 Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T Tablo 1. Semptomlar n s kl ğ. Hasta (n=27) Semptom Sayı % Artralji Ateş Halsizlik Baş ağrısı Kas ağrısı İştahsızlık Kusma Kilo kaybı Tablo 2. Klinik bulgular. Klinik bulgu Hasta sayısı % Hepatomegali Splenomegali Artrit Lenfadenopati Yok Toplam Hastalar n %85.1 (23/27 hasta) inde sedimentasyon, %88.8 (24/27 hasta) inde de CRP yüksek bulundu. En düşük hemoglobin (Hb) değeri 8.3 g/dl olan hasta grubumuzda 9 (%33) hastada anemi vard. Bir hastan n lökosit say s 3000/mm 3 iken; lökositoz, trombositoz veya trombositopenisi olan hasta yoktu. Hastalar n başlang ç laboratuvar bulgular Tablo 3 te gösterilmiştir. Hastalardan 16 (%59) s klinik izlemde kald. Bunlardan 2 (%12) sinde relaps görüldü. Yedi (%26) hastada 2-ME testinde, başvuruda IgM yan t gözlenmedi. TARTIŞMA Türkiye de bruselloz B. melitensis ve B. abortus un değişik biotipleri ile oluşmakta ve çoğunlukla sporadik olgular şeklinde görülmektedir (4). Hastalar m - z n yaş ortalamas 9.3 tür. En küçük hasta 2 en büyük ise 14 yaş ndad r. Hastalar m z n tümünde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketimi öyküsü vard. Alt hastan n ailesinde bruselloz öyküsü vard. Üç indeks olgunun aileleri taranarak yap lan bir çal şmada, 86 kişinin 15 (%13) inde bruselloz saptanm şt r (7). Bu nedenle Tablo 3. Hastalar n başlang ç laboratuvar bulgular. Hasta (n=27) Sayı % Hemoglobin (g/dl) < Lökosit sayısı (mm 3 ) < Trombosit sayısı (mm 3 ) < Sedimentasyon (mm/saat) < C-reaktif protein (mg/dl) < STA 1/ Rose bengal negatif pozitif bruselloz aç s ndan aile öyküsünün sorgulanmas n n önemli olduğu kan s nday z. Ateş (%85-91), artralji (%62-83), halsizlik (%29), baş ağr s (%21), kas ağr s (%21), iştahs zl k (%30) s k rastlan lan semptomlard r (5,8-10). Bu çal şmalarla uyumlu olarak, biz de hastalar m zda %81.5 inde artralji, %55 inde ateş, %45 inde halsizlik bulduk. Artrit (%65-83), hepatomegali (%33-63), splenomegali (%33-63) ve lenfadenopati (%23) en s k rastlan - lan klinik bulgulard r (5,8,10). Fizik muayene bulgusu olarak hepatosplenomegali dikkat çekmektedir. Hastalar m z n %33 (9 hasta) ünde hepatomegali, %26 (7 hasta) s nda splenomegali saptanm şt r. Bir hastada (%4) servikal lenfadenopati bulundu. En s k rastlan lan semptom artralji olan serimizde, artrit s kl ğ %22 (6 hasta) dir. Brusellozda artrit infeksiyöz ve reaktif artrit şeklinde olabilir. En s k kalça, ikinci s kl kta diz tutulur. Bunun d ş nda spondilit, sakroiliit olarak da görülür (1,11). Artrit, hastalar n çoğunda spontan olarak iyileşmekle birlikte destrüktif komp- 66

4 likasyonlar da bildirilmiştir (11). Oniki yaş ndaki bir k z hastam zda kalça tutulumu sonras femur baş nda avasküler nekroz ve eklem kontraktürü gelişmişti. Brusellozda monoartiküler tutulumun kural olduğu bidirilmekle birlikte (1,12), Galanakis ve arkadaşlar n n çal şmalar nda multiartiküler tutulumun da, monoartiküler tutuluma yak n s kl kta görüldüğü saptanm şt r (5). Bizim hasta grubumuzda 5 monoartritli ve 1 de iki eklem tutulumlu (diz + kalça) hasta vard. Bu durum ay r c tan da güçlüklere neden olmaktad r. Papulonoduler veya maküler döküntü görülebilmesine karş n, hastalar m zda döküntüye rastlanmam şt r. Çocukluk çağ brusellozunda anemi, lökopeni, nötropeni, lenfopeni, lenfositoz, lökomoid reaksiyon, trombositopeni gibi hematolojik bulgular bildirilmiştir (13,14). Bunlar hastal ğa özel değişiklikler değildir. Çal şmalar n çoğunda bulunmas na rağmen, aneminin sebebi hala belli değildir (13). Ancak hastal - ğ n süresi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (5,12). Hastalar m zdan sadece 1 inde lökopeni (3000/mm 3 ) vard. Ancak klinik durumun ağ rl ğ ile ilişkili değildi. Sedimentasyon yüksekliği, brusellozda s k rastlan lan bir bulgudur (13). Fakat ne sedimentasyon ne de CRP yüksekliğinin prognostik değeri yoktur. CRP yüksekliğinin, eklem tutulumu ile spesifik bir ilişkisi olduğu söylense de biz çal şmam zda böyle bir ilişki saptamad k (15). Artritli 6 hastan n tümünde sedimentasyon 20 mm/saatin üstünde iken 4 ünde CRP 5 mg/dl nin üstünde idi. Tan da esas olan kültür olmakla birlikte, pratikte en s k kullan lan aglütinasyon testleridir ve en s k kullan lan serolojik test STA d r (1,5). Antijen olarak B. abortus lipopolisakkariti kullan l r. IgG, M ve A s - n f aglütinan antikorlar B. abortus, B. melitensis ve B. suis ile reaksiyon verirler. 2-merkapto etanol gibi sülfidril indirgeyici ajanlar eklenerek test modifiye edildiğinde, IgM aktivitesi inhibe edilerek sadece IgG antikor titresi saptanabilir (2-ME testi). STA 1/160 olmas infeksiyonun varl ğ n gösterir ve total antikor titresini verir. Yeterli tedaviye rağmen aylarca, hatta y llarca antikor pozitif bulunabilir. 2-ME testi ile IgG s n f antikorlar n saptanmas tan ve izlemde çok önemlidir. Çünkü, uygun tedavi verilen hastalarda IgG aglütinan antikorlar azal r veya kaybolurken, IgM ye bağl pozitiflik kal r. Yetersiz tedavi veya relaps durumlar nda da IgG aglütinan antikor titreleri yüksek kal r (1). İlk başvuru esnas nda, klinik bulgular olup da 2-ME testinde IgM yan t gözlenmeyen 7 (%26) hastan n kronik seyirli bruselloz olup relaps olarak bize başvurduğunu düşündük. Klinik ve laboratuvar bulgular bruselloz ile uyumlu iken STA negatif bulunduğunda, testi inhibe eden faktörler düşünülmelidir. Serumda yüksek titrede antikorlar n varl ğ nda, test düşük dilüsyonlarda yap ld ğ nda aglütinasyon antikorlar taraf ndan bloke edilir (prozone fenomeni). Bu durum, 1/20 dilüsyonlarda s k iken 1/80 in üstündeki dilüsyonlarda oldukça nadirdir, 1/320 dilüsyonlarda prozone fenomeni gözlenmez (1,5,16). Düşük dilüsyonlarda test negatifliklerinde blokan antikorlar düşünülmelidir (1). Hasta grubumuzda, 1/320 nin üzerindeki dilüsyonlar kullan ld ğ için prozone fenomenine rastlamad k. Rose bengal testi (Rb), tamponlanm ş reagenlerle düşük ph ta yap lan bir slide aglütinasyon testidir. STA ile kuvvetli korelasyon gösterir (15). Rb testi kalitatif tarama testi olarak kullan lmaktad r (5,7,12,14). Hasta grubumuzun tümünde Rb pozitif bulundu. Yap labilirse kemik iliği ve diğer s v veya doku kültürlerinin majör diagnostik önemi olduğu bildirilmiştir (12,14). Kan kültürlerinin duyarl l ğ % tir (12). Aglütinasyon reaksiyonlar d ş nda duyarl çok say da serolojik testler geliştirilmiştir; Radioimmunuassay (RIA), indirekt fluoresan antikor tekniği (IFA), enzim immunassay (ELISA), PCR ve immün-pcr gibi PCR nin değişik kombinasyonlar bunlardand r (16-18). Baz stoplazmik proteinlere karş yap lan Western Blotting, aktif infeksiyonu, geçirilmiş veya subklinik infeksiyondan ay rt etmede yararl bir test olduğu bildirilmiştir (19). Ancak, bu testler henüz tam standardize edilemediğinden yayg n olarak kullan lmamaktad r. Brusellalar primer olarak intraselüler organizmalard r. Bundan dolay relapslar s k görülür. Tedavide brusellalara karş in vitro aktivitesi yüksek olan ve hücrelere penetre olabilen, orada bakteriostatik veya bakterisidal konsantrasyonlara ulaşabilen antibiyotik optimal sürede kombine olarak kullan lmal, empirik yaklaş mlardan kaç n lmal d r. Gentamisinin kotrimazol, rifampin, doksisiklin, oksitetrasiklin ile kombinasyonlar ; rifampin + kotrimazol, rifampin + streptomisin, rifampin + doksisiklin kombinasyonlar ; oksitetrasiklinin rifampin veya kotrimazolle kombinasyonlar önerilen tedavi şekilleridir (1) da Bruselloz Uzman Komitesi (WHO/FAO), yetişkinlere tedavi rejimi olarak 6 hafta süre ile rifampin ( mg/gün, oral) + doksisiklin (200 mg/gün, oral) kombinasyonunu önermiştir (20). Meningoensefalit, endokardit gibi komplikasyonlarla seyreden infeksiyonlarda rifampin + tetrasiklinin bir aminoglikozid ile kombinasyonu önerilir (21). Kotrimazol + rifampin kombinasyonunun 8 yaş ndan küçük çocuklarda en başar l tedavi kombinasyonu olduğu bildirilmiştir (1). Sekiz yaş n 67

5 Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T alt ndaki hastalara ko-trimazol + gentamisin (12 hasta), 8 yaş n üstündeki hastalara (9 hasta) doksisiklin + rifampisin tedavisi verildi. Tedavi alan hastalar n 4 hafta sonraki kontrollerinde; hepatomegalisi olan 1 hastan n karaciğer boyutlar nda küçülme saptan rken, diğerlerinde (%96) fizik muayene bulgular normal idi; 2 hastan n eklem şikayetleri devam etmekle birlikte artrit bulgusu yoktu, hastalar n %92.5 inde yak nmalar kaybolmuştu. Her iki durumda da aglütinasyon titrasyonlar nda art ş görülmemiştir. İlk kontrollerde aglütinasyon titrelerinde belirgin düşüşler görülmüş, ancak izlem süresince uzun süre hastal k tan s - n koyduracak derecede yüksek titreler devam etmiştir. Çocukluk çağ brusellozunda %30 a varan relaps oranlar bildirilmiştir (2,8,12). Bu çal şmada relaps oran %12 bulunmuştur (2 hasta). Bunlardan birinde, başvurudan 5 diğerinde 3 ay sonra görülmüştür. Her 2 hasta da doksisiklin + rifampisin al yordu. Literatürde bu ikili kombinasyon ile relaps oranlar % aras nda bildirilmektedir (1,22,23). Kotrimazol + gentamisin tedavisi alan 12 hastam zda relaps görülmedi. Bu kombinasyonla yap lan 77 olguluk bir diğer çal şmada da relaps görülmemiştir (1). Gottesman ve arkadaşlar, doksisiklin + rifampin, doksisiklin + streptomisin ve doksisiklin + kotrimazol kombinasyonlar n kullanarak yapt klar bir çal şmada, 3 hafta süre ile tedavi alanlarda relaps oran n %33 bulurken 4 haftay geçen kullan mlarda bu oran %3.5 bulmuştur (8). Khuri-Bulos ve arkadaşlar 6 hafta süre ile rifampin + kotrimazol alanlarda relaps oran n %3.44 bulmuştur (24). Tedavi süresinin en az 6 hafta olmas gerektiği bildirilmektedir (12). Bu çal şmada da hastalara verilen kombinasyon tedavilerine 6 hafta süre ile devam edilmiştir. Brusellozun süpüratif komplikasyonlar na ve nadir olarak gelişebilen sinir sistemi, kalp, böbrek komplikasyonlar na (2,5,25) hastalar m zda rastlanmam şt r. Sonuç olarak, endemik bölgeden gelen, hayvanlarla temas öyküsü olan, febril hastal ğ olan ve multisistem tutulumu gösteren hastalarda bruselloz düşünülmelidir KAYNAKLAR 1. Trujillo IZ, Zavala AN, Caceres JG, Miranda CQ. Brucellosis. Infectious Disease Clinics of North America 1994; 8: Lubani MM, Dudin KI, Araj GF, et al. Neurobrucellosis in children. Pediatr Infect Dis J 1989; 8: Lopez MA. Brucellosis in Latin America. In: Young EJ, Corbel MH (eds). Brucellosis; Clinical and Laboratory Aspects. Boca Raton: CRC Press Inc 1989: Altay G, Ata H, Gemici M. Ankara n n Oltan köyündeki bruselloz salg n. Mikrobiyoloji Bülteni 1980; 14: Galanakis E, Bourantas KL, Leveidiotou S, Lapatsanis PD. Childhood brucellosis in north-western Greece: A retrospective analysis. Eur J Pediatr 1996; 155: Bocanegra TS. Rheumatic manifestations of brucellosis. Ann Rheum Dis 1986; 45: Abramson O, Rosenvasser ZVI, Blok C, Dagon R. Detection and treatment of brucellosis by screening a population at risk. Pediatr Infect Dis J 1991; 10: Gottesman G, Vanunu D, Maayan MC, et al. Childhood brucellosis in Israel. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: Hendricks MK, Perez EM, Burger PJ, Mouton PA. Brucellosis in childhood in the Western Cape. S Afr Med J 1995; 85: Gedalia A, Watemberg N, Rothschild M. Childhood brucellosis in the Negev. Harefuah 1990; 119: Benjamin B, Khan MR. Hip involvement in childhood brucellosis. J Bone Joint Surg Br 1994; 76: Al-Eisa YA, Kambal AM, Al-Nasser MN, et al. Childhood brucellosis; a study of 102 cases. Pediatr Infect Dis J 1990; 9: Al-Eissa Y, Al-Nasser M. Haematological manifestations of childhood brucellosis. Infection 1993; 21: Street L, Grant WW, Alva JD. Brucellosis in childhood. Pediatr 1975; 55: Kassab AS, Nur MA, Malik JM. Evaluation of serum C-reactive protein in the diagnosis of arthritic and nonarthritic brucellosis. J Trop Med Hyg 1991; 94: Young EJ. Serologic diagnosis of human brucellosis: Analysis of 214 cases by agglutination tests and review of the literature. Rev Infect Dis 1991; 13: Araj GF, Lulu AR, Mustafa MY, Khateeb MI. Evaluation of ELISA in the diagnosis of acute and chronic brucellosis in human beings. Journal of Hygiene, Cambridge 1986; 97: Ariza J, Pellicer T, Pallares R, et al. Spesific antibody profile in human brucellosis. Clin Infect Dis 1992; 14: Goldbaum FA, Leoni J, Walach JC, Fossati CA. Characterisation of an 18-kilodalton Brucella cytoplasmic protein which appears to be a serological marker of active infection of both human and bovine brucellosis. J Clin Microbiol 1993; 31: Joint FAO/WHO Expert Committee on Brucellosis. Sixth report, technical report series No Geneva, World Health Organization,

6 21. Shakir RA. Neurobrucellosis. Postgrad Med J 1986; 62: Bertrand GA, Beytout JB. Comparison of three different regimen in the treatment of acute brucellosis. A multicenter multinational study. J Antimicrob Chemother 1989; 23: Hall WH. Modern chemotheraphy for brucellosis in humans. Rev Infect Dis 1990; 12: Khuri-Bulos NA, Daoud AH, Azab SM. Treatment of childhood brucellosis: Results of a prospective trial on 113 children. Pediatr Infect Dis J 1993; 12: Lubani M, Sharda D, Helin I. Cardiac manifestations in brucellosis. Arch Dis Child 1986; 61: YAZIŞMA ADRESİ: Dr. Ömer Faruk AYDIN Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi 06080, Telsizler-ANKARA 69

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi

Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 211; 54: 135-141 Orijinal Makale Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi Eda Karadağ-Öncel 1, Yasemin Özsürekci 1, Ali Bülent Cengiz 2, Ateş Kara

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi #

Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi # Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi # Kutbettin DEMİRDAĞ*, Mehmet ÖZDEN*, Ahmet KALKAN*, İlhami ÇELİK*, S. Sırrı KILIÇ* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Ayşe ERBAY*, Sebahat T. MEMİŞ*, Nurcan BAYKAM*, Başak DOKUZOĞUZ*

Ayşe ERBAY*, Sebahat T. MEMİŞ*, Nurcan BAYKAM*, Başak DOKUZOĞUZ* Bruselloz Tedavisinde Rifampisin + Doksisiklin Kombinasyonunun Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Rifampisin + Trimetoprim- Sülfametoksazol Kombinasyonu ile Karşılaştırılması Ayşe ERBAY*, Sebahat T. MEMİŞ*,

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KISA BİLDİRİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE İZLENEN BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KISA BİLDİRİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE İZLENEN BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 257-263 257 KISA BİLDİRİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE İZLENEN BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SHORT COMMUNICATION: EVALUATION OF BRUCELLOSIS

Detaylı

BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Brucellosis Cases Münire IŞLAK DEMİR, Çiğdem KADER, Nuriye YALÇIN ÇOLAK, Osman KOCABIYIK, Ayşe ERBAY, Şebnem EREN GÖK Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Detaylı

Nazlım AKTUĞ DEMİR 1, Onur URAL 2 ÖZET

Nazlım AKTUĞ DEMİR 1, Onur URAL 2 ÖZET flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Komplike Olmayan Akut Brusellozlu 83 Olgunun İrdelenmesi Nazlım AKTUĞ DEMİR 1, Onur URAL 2 1 SB Adıyaman Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi

Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 89 Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi Evaluation of 78 Cases with Brucellosis Mehmet Uluğ 1, Nuray Can-Uluğ 2 1 Özel Ümit Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (4):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (4): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (4):225-231 Orijinal Makale Çoşkun USŞ. Bir Hizmet Hastanesinde Bruselloz Seroprevalansı ve Brusellozda Serolojik, Biyokimyasal Testlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tokat 2 Tokat Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Tokat. Yazışma Adresi: Dr.

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tokat 2 Tokat Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Tokat. Yazışma Adresi: Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (1):22-27 Orijinal Makale Eryıldız C. Brusellozda Spesifik Olmayan Hematolojik ve Biyokimyasal Laboratuvar Testlerinin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:60-65/Nisan/2016 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF

Detaylı

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Mehmet Özdemir, Metin Doğan, Bülent Baysal Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 201-206 201 BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE DIAGNOSTIC VALUE OF BLOOD AND BONE MARROW CULTURES

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bruselloz: Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Bruselloz: Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): 111-115 http://www.fusabil.org Ayşe SAĞMAK TARTAR Cizre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Şırnak, TÜRKİYE Geliş Tarihi

Detaylı

Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yrd Doç Dr Gülşah AŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bruselloz DSÖ verilerine göre bruselloz dünyada en sık rastlanan bakteriyel zoonozdur Tüm olgularda doğrudan

Detaylı

Brusella tanı ve tedavi. Dr. Erdal İnce AÜTF Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Brusella tanı ve tedavi. Dr. Erdal İnce AÜTF Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Brusella tanı ve tedavi Dr. Erdal İnce AÜTF Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı En sık hastalık yapan tipler B. melitensis (koyun, keçi, deve) B. abortus (sığır) B. suis (domuz) B. canis (köpek) En sık görülen

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Brusellozun Serolojik Tanısında Yeni ve Hızlı Bir Yöntem Olan Brucella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması

Brusellozun Serolojik Tanısında Yeni ve Hızlı Bir Yöntem Olan Brucella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(2): 181-187 Brusellozun Serolojik Tanısında Yeni ve Hızlı Bir Yöntem Olan Brucella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Bruselloz: 382 olgunun geriye dönük irdelenmesi

Bruselloz: 382 olgunun geriye dönük irdelenmesi S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 3 / Sayı 3 / 2012 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Bruselloz: 382 olgunun geriye dönük irdelenmesi Brucellosis: retrorospectiveevaluation of 382 patients

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Bruselloz: 72 Olgunun İncelenmesi

Bruselloz: 72 Olgunun İncelenmesi Bruselloz: 72 Olgunun İncelenmesi Hande AYDEMİR*, Aysun YALÇI*, Nihal PİŞKİN*, Yunus GÜRBÜZ*, Rüçhan TÜRKYILMAZ* * S.B. Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Brusellozlu 102 Olguda Hepatosplenomegali ve Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Brusellozlu 102 Olguda Hepatosplenomegali ve Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.9034 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Brusellozlu 102 Olguda Hepatosplenomegali ve Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

OLGU SUNUMU. Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

OLGU SUNUMU. Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji OLGU SUNUMU Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 33 yaşında erkek 2 haftadır Ateş Bel ve her iki bacağa yayılan ağrı Halsizlik

Detaylı

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Muhammet TEKİN Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Esas olarak hayvanların hastalığı olan bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı Hayvanlardan insanlara mikroplu

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Bruselloz Tanı Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması

Bruselloz Tanı Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (2) 87-93, 2005 ORİJİNAL YAZI Bruselloz Tanı Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması Ufuk DİZER, Can Murat BEKER, Hüseyin ÇİÇEK, Özgür R. GÜNER, İsmet ZEREN,

Detaylı

Kırşehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı ve Tanıda Serolojik ve Biyokimyasal Testlerin Yeri

Kırşehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı ve Tanıda Serolojik ve Biyokimyasal Testlerin Yeri Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 212;28(3):173-177 SELÇUK TIP DERGİSİ Kırşehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı ve Tanıda Serolojik ve Biyokimyasal Testlerin Yeri Seroprevalence of Brusellosis in Kirsehir

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ile Karışan Bir Bruselloz Olgusu

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ile Karışan Bir Bruselloz Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 475-479 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ile Karışan Bir Bruselloz Olgusu A Case of Brucellosis Misdiagnosed as Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Habip ALMİŞ,

Detaylı

Bölgemizden İzole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Bölgemizden İzole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibilities of Brucella Genus Bacteria Isolated From Region M.Zahir BAKICI *, Özlem KIVANÇ **, Mızrap IŞIK *** ÖZET Çalışmamızda Ocak 1998 - Şubat 2001 tarihleri arasında Bactec Hemokültür

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Türkiye nin Güneydoğusunda çocukluk çağı Brusellozu: Retrospektif analiz

Türkiye nin Güneydoğusunda çocukluk çağı Brusellozu: Retrospektif analiz İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 01; (1):54-59 doi:10.5/buchd.01.054 Klinik Araştırma Türkiye nin Güneydoğusunda çocukluk çağı Brusellozu: Retrospektif analiz Childhood Brucellosis in Southeastern

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS (Dünyadaki ve Ülkemizdeki durum; Yapılan Çalışmalar) Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN Vet. Hekim İbrahim KÖŞKER Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Tropik ve subtropik iklimlerde, Akdeniz bölgesi ülkelerde (88 ülke) görülür Her yıl 1,5 milyon yeni olgu eklenmektedir 350 milyon insan risk altında 23 farklı

Detaylı

(2015) 2: 100-104 (2015) 2: 100-104

(2015) 2: 100-104 (2015) 2: 100-104 ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2015):e100-e104 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma Yazısı Research Article Odu Tıp Derg Odu J Med (2015) 2: 100-104 (2015)

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

On Beş Nörobruselloz Olgusunun İrdelenmesi. Şirvan ELMAS DAL 4 ÖZET

On Beş Nörobruselloz Olgusunun İrdelenmesi. Şirvan ELMAS DAL 4 ÖZET flora K Lİ NİK Ç A L IŞ M A / R E S E A R C H A R T I C L E On Beş Nörobruselloz Olgusunun İrdelenmesi Review of 15 Cases of Neurobrucellosis Özlem AKDOĞAN 1, Yasemin ERSOY 2, Funda YETKİN 2, Üner KAYABAŞ

Detaylı

BRUCELLA NFEKS YONLARINDA TANI

BRUCELLA NFEKS YONLARINDA TANI T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A BRUCELLA NFEKS YONLARINDA TANI Brusella cinsi bakteriler koyun, keçi, s r, manda ve domuz gibi hayvanlar n etleri; süt, idrar

Detaylı

Bir ailede gelişen bruselloz olgularının değerlendirilmesi

Bir ailede gelişen bruselloz olgularının değerlendirilmesi Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.16441 Bir ailede gelişen bruselloz olgularının değerlendirilmesi Evaluation of brucellosis cases within the same Family Çiğdem Kader*, Ayşe Erbay

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu:KJS Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 Olgu 35 yaş, bayan İngilizce öğretmeni Dokuz ay önce KKTC ye gelmiş Eşi Futbol

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

BRUSELLOZİS İN TANISINDA BRUCELLACAPT İN DİĞER SEROLOJİK TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI.

BRUSELLOZİS İN TANISINDA BRUCELLACAPT İN DİĞER SEROLOJİK TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Araştırma Yazısı BRUSELLOZİS İN TANISINDA BRUCELLACAPT İN DİĞER SEROLOJİK TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Asuman GÜZELANT 1, Muhammet Güzel KURTOĞLU 1, Meral KAYA 1, Recep KEŞLİ 1, Yüksel TERZİ 2, Bülent

Detaylı

ENDOKARDİT, PİYELONEFRİT, SAKROİLEİT VE TİROİDİT KOMPLİKASYONLARI GELİŞEN BİR BRUSELLOZ OLGUSU

ENDOKARDİT, PİYELONEFRİT, SAKROİLEİT VE TİROİDİT KOMPLİKASYONLARI GELİŞEN BİR BRUSELLOZ OLGUSU Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2009; 43: 141-145 ENDOKARDİT, PİYELONEFRİT, SAKROİLEİT VE TİROİDİT KOMPLİKASYONLARI GELİŞEN BİR BRUSELLOZ OLGUSU A CASE OF BRUCELLOSIS COMPLICATED WITH ENDOCARDITIS,

Detaylı

Bruselloz şüpheli olgularda Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt sonuçlarının değerlendirilmesi

Bruselloz şüpheli olgularda Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt sonuçlarının değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Bruselloz şüpheli olgularda Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt sonuçlarının değerlendirilmesi Nadire Seval Gündem 1, Fatma Kalem 2 1 Ereğli Devlet Hastanesi

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 15 Temmuz 2017 Salı Uzman Dr. Ayşe Tekin Yılmaz Olgu yaşı da erkek hasta Yakı

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS

OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS OLGU SUNUMU MEDIKAL ONKOLOJI DR İBRAHİM MAKAS hy 46 YAŞINDA BAYAN HASTA AĞRIDAN BAŞVURUYOR ŞİKAYETLERİ Mide ağrısı Şişkinlik İştahsızlık Halsizlik Kilo kaybı Bel ağrısı Ateş yüksekliği ANAMNEZ Bilinen

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

El bileğinin brusella septik artriti Brucella septic arthritis of the wrist

El bileğinin brusella septik artriti Brucella septic arthritis of the wrist Olgu Sunumu /Case Report El bileğinin brusella septik artriti Brucella septic arthritis of the wrist Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):61-65 Ozan F 1 Eryuva V 2 Koyuncu Ş 2 Bora O A

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya uner.kayabas@inonu.edu.tr Tatarcık-Yakarca (Filebotom) Takım:

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı