SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2012

2 SUNUġ Halka hizmet yalnızca görevimiz değil en büyük saadetimizdir yılı faaliyetimiz incelendiğinde mesut olmamızın nedeni daha iyi anlaģılacaktır. Sivas Belediyemizin bütçesindeki rekor artıģ hemģerilerimizi ve biz Sivas Belediyesi mensuplarını mutlu etmiģtir. Sultan ġehrimizin, Ülkemizin ve dünyanın değiģen Ģartlarını dikkate alarak, değerli hemģerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözümler sunmayı temel çıkıģ noktamız kabul etmekteyiz. ĠletiĢim ve biliģim sistemlerinin büyük bir hızla geliģtiği, bilginin çabuk ve kolaylıkla ulaģılabilir hale geldiği dünyamız aslında geliģirken küçülmektedir. Buna rağmen toplumsal ve ferdi ihtiyaçlar yaygınlaģarak geniģlemektedir. Bu da daha çok ve daha isabetli hizmet üretebilme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu itibarla Belediye BaĢkanlığımıza bağlı tüm birimlerimizin, beledi faaliyetlerinin hemģerilerimize daha faydalı hale getirilmesi, vatandaģ memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması ve belediye bütçemizin en verimli biçimde kullanılması hususlarında doğal olarak hayati ve önemli görevler yüklenmesini gerektirmektedir. Çok değerli çalıģma arkadaģlarıma, belediyemizin bütün birimlerinde görev alan kıymetli personelimize, faaliyetlerimizde bize büyük katkı sağlayan sivil toplum örgütlerimize, baģta Merkezi Yönetim olmak üzere Ģehrimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluģlarımıza ve tabi ki siz değerli hemģerilerimize saygı, minnet ve Ģükranlarımı belirtmek isterim. ġehrimize ait bütün değer yargılarının, kıymet hükümlerinin korunup yaģatılmasından baģlayarak bütün Ģehir varlığının, kendi varlığımız olarak bilinmesi usulünce kullanılarak sahip çıkılması baģta olmak üzere, Ģehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır, inanç ve prensibiyle var gücümüzle çalıģmaya devam etmekteyiz. Yukarıda da belirttiğim gibi halka hizmet yalnızca görevimiz değil en büyük saadetimiz olmaya devam edecektir. Doğan ÜRGÜP Sivas Belediye BaĢkanı

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER SİVAS IN TARİHİ SİVAS BELEDİYESİ NİN TARİHİ MEVZUAT ÖRGÜT YAPISI YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI FİZİKİ KAYNAKLAR MAKİNE VE ARAÇ PARKI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR HİZMET ALANI SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ DENETİM SONUÇLARI B. FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 3

4 10. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ BELEDĠYE BAġKANI VE ÖZGEÇMĠġĠ BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCILARI BĠRĠM YÖNETĠCĠLERĠ BELEDĠYE ġġrketlerġ Sayfa 4 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON Sivas Belediyesi Stratejik Plan çalıģmaları çerçevesinde Sivas Belediyesi nin misyonu Ģöyle belirlenmiģtir: Sivas Belediyesi, hemģehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik Ģartları, halkın mahalli ve müģterek ihtiyaç ve taleplerini gözeten, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaģmacı, adil, Ģeffaf yönetiģim ve medeni Ģehircilik anlayıģıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karģılar. Sivas Belediyesi, aģağıdaki hedefleri gerçekleģtirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiģ ve benimsemiģtir: Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmıģ, Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüģtürmüģ, Ġmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karģılayacak ve geliģimi sağlayacak Ģekilde tamamlamıģ, Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamıģ ve nitelikli hale getirmiģ, Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Ģehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karģılamıģ, Çevreyi korumuģ, geliģtirmiģ ve daha yaģanır hale getirmiģ, Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, geliģmiģ ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuģmuģ bir Ģehir oluģturmak. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde, yetki ve imtiyazları ise 15. maddesinde belirlenmiģtir. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 5

6 b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. Sayfa 6 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

7 g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 7

8 Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Sayfa 8 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

9 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. SĠVAS IN TARĠHĠ Sivas a farklı dönemlerde hâkim olan devletler, Ģehre kendilerine özgü değiģik isimler vermiģlerdir. Bunlar; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı ġehri), Talaurs, DaniĢment Ġli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüģler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste Sebasteia eski Yunancada (Augustus ġehri) ismi, Pontus kralı Polemon un hanımı Pitodoris tarafından verilmiģtir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman Ģehrin yönetimini Pont Krallığı nda bırakmıģlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus un sevgisini kazanmak ve ona bir Ģükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca da Ogüst Ģehri anlamına gelen Sebaste adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste nin zamanla Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir. Yine diğer bir görüģ de, bugün Sivas olarak kullanılan ismin Sipas tan geldiğidir. ġehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü Ģehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden bir tanesi Allah a ġükür ü ikincisi ana ve babaya saygı yı, üçüncüsü de küçüklere sevgi yi temsil eder. Bu bölgede yaģayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç göze de kurur. ġehrin isminin de üç göze anlamına gelen Sipas tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir den bu yana süregelen kazı ve araģtırmalarda saptanan bulgular, Sivas ta Neolitik Dönem den baģlayarak yerleģildiği yolundaki savları güçlendirici niteliktedir. Bölgede Kalkolitik Dönem (M.Ö ) ve ilk Tunç Çağ (M.Ö ) yerleģmelerinin varlığı ise, bu dönemlerden kalma çanakçömlek, ev ve kent kalıntılarıyla kesin olarak saptanmıģtır. Maltepe Höyüğü kazıları, yörede ilk yerleģmenin M.Ö lerde baģlayıp M.Ö lere kadar kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Sivas ın eski bir yerleģim yeri olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Bugün Ģehir merkezi ilçe ve köylerinde yapılan çeģitli arkeolojik kazı ve araģtırmalarda edinilen bilgiler, bulunan höyük ve eski Ģehir harabeleri, Sivas taki yerleģimin tarihin ilk dönemlerinden itibaren baģladığını göstermektedir. Bu dönemlere ait, yeterli aydınlatıcı araģtırmalar yapılmamıģ olduğundan Sivas ın tarihini, Anadolu nun büyük bir bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde incelemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Kapadokya tarihine baktığımızda Sivas ın M.Ö yıllarına kadar uzanan bir geçmiģe sahip olduğunu, yerleģim merkezi olarak kullanıldığını ve Eti hakimiyetinin sınırları içerisinde kaldığını görmekteyiz. Etiler döneminde yapılan çeģitli savaģlar, Sivas ve çevresinde meydana gelmiģ, Sivas da bu savaģlardan etkilenerek yakılmıģ ve yıkılmıģtır. Asur hükümdarı Sargon, M.Ö. 710 yılında Anadolu içlerine yaptığı bir akında Sivas içlerine kadar gelmiģtir. Yine M.Ö. 676 yıllarında Kafkasya dan Ġskitler, Ġran dan Medler Anadolu içlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde Asurlar a karģı direnecek güç kalmayınca Medler ve Lidyalılar, M.Ö. 585 tarihinde Kızılırmak sınır olarak kalmak üzere bir anlaģma yaptılar. Böylece Kızılırmak ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi Medler e kaldı. Medler in bölgedeki hakimiyeti fazla sürmedi. Persler M.Ö. 550 yılında Med egemenliğine son vererek Sivas ı SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 9

10 ele geçirdiler. Diğer önemli bir akın da Makedonya Kralı Büyük Ġskender in M.Ö. Anadolu ya yaptığı akınlardır. Büyük Ġskender ilk olarak M.Ö. 334 de ikinci olarak da iki yıl sonra M.Ö. 332 de iki kez Anadolu içlerine akın düzenlemiģ, her ikisinde de Sivas ta hakimiyetini sürdüren Perslerin yönetimine son vermiģtir. Geçtiği yerlerde durmayıp, Makedonya subaylarından komutanlar bıraktığı için, Sivas da bir müddet Makedonyalı subaylardan Sabistes in yönetiminde kalmıģtır. Sabistes kendi zevk ve sefasına daldığından askerlerinin Ģehri yağmalamasına ve yıkmasına aldırıģ etmemiģtir. Bu duruma dayanamayan halk ayaklanmıģ, tekrar Pers Kralı I. Ariaretes in egemenliğine girmeyi kabul etmiģlerdir. Sonunda Roma Kralı Tiperius M.S. 17 de Sivas ve çevresini ele geçirmiģtir. Böylece Sivas, Roma Ġmparatorluğu egemenliğine girmiģ ve Eyalet-i Rum olmuģtur. M.S yıllarında çeģitli istilalarla karģılaģan Sivas, bu dönemde daha çok Roma egemenliğinde kaldıktan sonra, M.S. 395 te Doğu Roma (Bizans) Ġmparatorluğuna ayrılan topraklar içinde yer aldı. Bu dönemde de uzun süre Sasanlı akınlarından etkilenmiģ, X.yy dan sonra da merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Sebasteia (Sivas) Theması na bağlanmıģtır da Anadolu ya giren Türkmen güçleri ve 1064 te Alp Arslan ın önünden kaçan Selçuklu ġehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süreli etkinlik sağladılarsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi ancak 1071 den sonra gerçekleģti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde kalan Sivas ta 1075 te DaniĢmentli Beyliği kuruldu den sonra DaniĢmentliler arasında baģ gösteren taht kavgaları bu beyliğin gücünü kırınca, Anadolu Selçukluları nı yeniden birleģtiren I. Mesud, 1152 de Sivas ı eline geçirdi. Anadolu Selçukluları ile DaniĢmentliler arasında sürekli el değiģtiren Sivas, 1175 te II. Kılıç Arslan ca kesin olarak Selçuklulara bağlandı. II. Kılıç Arslan ın 1186 da ülkeyi 11 oğlu arasında paylaģtırmasıyla baģlayan taht kavgaları, I. Alaeddin Keykubad ın 1220 de baģa geçmesine değin sürdü. Bu dönemde Anadolu yu tehdit etmeye baģlayan Moğollara karģı etkin önlemler alan Keykubad, Sivas ı da surlarla çevirterek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev in kötü yönetimi sırasında büyük sıkıntı çeken Türkmen kökenli halk, 1240 larda ayaklanarak Sivas ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyaseddin Keyhüsrev i 1243 te Kösedağ SavaĢ ında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas ı iģgal ettiler. Selçuklu Sultanlarının yarattığı karıģıklıkların sivil halkı tedirgin etmesini gerekçe gösteren Ġlhanlı yöneticisi Gazan Han o dönemde Selçuklu tahtında bulunan III. Alaeddin Keykubad ı Isfahan a çağırarak, 1318 da Anadolu Selçuklu Devletine son verdi. Ġlhanlılar ın Anadolu Valiliğine atanan TimurtaĢ, 1322 de Sivas ın da içinde bulunduğu topraklar üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Bu durum üzerine Ġlhanlılar ın, üzerine ordu göndereceğini öğrenince de Memlük lere sığındı. Yerine vekil olarak bıraktığı Eretna bey, önce Ġlhanlılar ın egemenliğini kabul ettiyse de Ġlhanlı yönetiminin taht kavgaları ile zayıflamasından yararlanıp, kendi özerk beyliğini kurdu. Eretna Bey in ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin Mehmed in yaģının küçüklüğünden yararlanan vezirleri, ülkeyi aralarında paylaģtılar. Bölünerek iyice zayıflayan Eretna Beyliği, 1378 de Kadı Burhaneddin in vezirliğe getirilmesiyle yeniden güçlendi. Kadı Burhaneddin Eretna Beyliği nde kadılık, vezirlik ve naiplik görevleri yaparak edindiği devlet yönetimi tecrübesini Eretna Beyliğini ele geçirerek uygulamıģtır. Son Eretna Bey i Ali Bey in zevkine düģkün olmasından yararlanarak, kendine muhalif Sayfa 10 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

11 olan kiģileri birer birer ortadan kaldırmıģ, 1388 yılında Ali Bey in ölümü üzerine Sivas ta bağımsızlığını ilan etmiģtir. Kendi adıyla anılan Kadı Burhaneddin Devletini kurmuģtur. Memluk akınlarına baģarıyla karģı koyan Kadı Burhaneddin, Timur tehlikesine karģı Osmanlı ve Memlukler in desteğini sağlamaya çalıģırken, Akkoyunlu Osman Bey e yenilerek, 1398 de öldürüldü. Kadı Burhaneddin in ölümüyle bir iktidar boģluğu oluģan Sivas ta kentin ileri gelenlerinin isteğiyle Osmanlı egemenliği tanındı de Anadolu ya giren Timur, az sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas ı uzun bir kuģatmadan sonra alarak, yakıp yıktı ve geri çekildi. Osmanlılar ın Ankara SavaĢı nda Timur a yenilmesinden sonra (1402), Yıldırım Bayezid in oğulları arasında taht kavgaları baģ gösterdi de Sivas ı ele geçiren Çelebi Mehmed, 1413 te ülkede duruma egemen olunca, Sivas Osmanlı topraklarına katılmıģ oldu de kısa süreli olarak Akkoyunlular ın eline geçmesi dıģında, hep Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas a bağlı birer sancak olmuģtur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. (40 Ġlkokul, 1000 dükkan, 18 Han, 40 kadar çeģmesi olduğundan bahsedilir.) Selçuklu devrindeki ihtiģamlı dönemini Sivas, Osmanlı devrinde ancak XV. Asır'a kadar devam ettirebilmiģtir. Ticaret yollarının okyanusa kayması Anadolu ticaret yollarının önemini kaybetmesi Sivas'ın ticari canlılığını kaybetmesine neden olmuģtur. XVIII. yüzyılda Sivas zaman zaman Çapanoğullarının tesirinde kalmıģ, valiler ve derebeylerin devlete baģ kaldırma hareketinden zarar görmüģtür. XIX yüzyılın ikinci yarısında diğer Osmanlı Ģehirlerinde olduğu gibi Sivas'ta da ani bir iktisadi çöküģ gözlenmektedir. 42 Sivas rahat ve huzuru ancak nisbi olarak Tanzimat'tan sonra görebilmiģtir yılından sonra yapılan teģkilatlandırmalarda Sivas Vilayet yapılarak, 43 kendisine Amasya, Tokat, ġebinkarahisar sancakları bağlanmıģtı. Bu örgütlenmeye göre 3 sancak 22 ilçe ve 65 bucağı kapsayan Sivas, vilayetin merkezi oldu yılları arasında Valilik yapan Muammer Bey, Sivas'ın geliģmesine önem vermiģtir. I. Cihan Harbi müddetince ordunun levazım merkezine yiyecek taģımasında kolaylık sağlamıģtır. Öksüzler yurdunu kurmuģ, öğretmen okulunun temelini atmıģtır. Milli Mücadele'nin baģlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal PaĢa'nın Anadolu'ya geçip mücadeleyi baģlatmasıyla Sivas Vilayeti, bir anda kendini Milli Mücadelenin merkezinde buldu. Sivas, Amasya Genelgesi'nde de belirtildiği gibi "Anadolu 'nun her bakımdan en emniyetli yeri" olmasına rağmen hem çok eģkıya ve silahlı çetenin, hem de Milli Mücadele'ye karģı olan Hürriyet ve Ġtilafçıların hayli etkili olduğu bir vilayetti. Mondros AteĢkes AntlaĢmasıyla kendini Ġtilaf Devletleri'nin eline bırakan Osmanlı Hükümeti de bunları ortadan kaldırmak için çaba göstermek Ģöyle dursun her geçen gün onları daha da körüklüyordu. ĠĢte bu hükümetin temsilcisi olan Sivas Valisi ReĢit PaĢa da önceleri Ġstanbul'un dediğini yapmıģ, sonunda artık dayanamayıp Ġstanbul'a son sözünü söyleyerek Milli Mücadele saflarına geçmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 11

12 Mustafa Kemal PaĢa bir gün Sivas'ta kaldıktan sonra Erzurum Kongresine katılmak üzere, Sivas'tan ayrıldı. Erzurum Kongresi sonrası iki Eylülde Sivas'a gelen Mustafa Kemal PaĢa ile Ģehir tarihi bir öneme kavuģtu. 4 Eylülde toplanan Kongrede, Anadolu ve Rumeli'ndeki cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' olarak birleģtirildi. Ayrıca Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul edilir. "Heyeti Temsiliye" vatanın tamamını temsil eder, hükmü konulmuģtu. Sivas Kongresi, pek çok zorluğa rağmen çalıģmalarını tamamlamıģ, 11 Eylül 1919 tarihinde Ġstanbul Hükümeti ile bağlantısını kesmiģ, Heyet-i Temsiliye'nin tek müracaat edilmesi gereken yetkili organ olduğu, komutan ve valiliklere duyurulmuģtu. Basınıyla (Ġrade-i Milliye) erkeğiyle, kadınıyla, Milli Mücadelenin ilk hareketi Sivas'ta böylece baģlar. Kongre esnasında büyük heyecan ve telaģ içinde olan Sivas, 18 Aralık 1919'da Mustafa Kemal'in Ankara'ya hareketiyle eski sessizliğine bürünmüģtür Ekim 1927'de Büyük Nutkunu Mecliste okuyan Mustafa Kemal PaĢa, Sivas Kongresini Halk Fırkasının l. Kurultayı olarak kabul etmesiyle TBMM'nin nüvesinin Sivas olduğunu belirterek Sivas'ın önemini tekrar vurgulamıģtır. 2. SĠVAS BELEDĠYESĠ NĠN TARĠHĠ ġehirlerimizde belediye teģkilatları kurulmadan önce vakıf, lonca ve ahilik teģkilatları ile güçlü bir belediyecilik uygulandığı bilinmektedir. Sivas ta da bu gönüllü teģkilatlar sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyor, imarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü gibi bayındırlık müesseseleri ve hizmetleri vakıflar tarafından yapılıyordu. Osmanlı döneminde ölçü ve tartı teftiģleri, yapıların denetimi gibi bazı belediye hizmetleri naibler tarafından yürütülürdü. Zabıtanın bir kısım görevleri ise her kaza dairesi için ayrı tayin edilen ihtisap ağalıkları tarafından yerine getirilirdi. 14 Ocak 1804 de Vali Mehmet PaĢa tarafından itfaiye teģkilatı, 1828 yılının Ģubat ayında da Ġstanbul dan gelen padiģah fermanı ile Sivas ta Ġhtisap Ağalığı kuruldu. Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temelleri Fransız Ġhtilalı ile birlikte atılmıģ, bizde ise belediyeler Tanzimat tan sonra teģekkül etmeye baģlamıģtır yılında kurulan Ġstanbul ġehremaneti bugünkü anlamda kurulan ilk belediye teģkilatıdır yılında düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname ile taģrada belediye teģkilatları kurulmaya baģlamıģtır. Sivas Belediyesi bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır. Ġlk belediye teģkilatları, bir baģkan ve dört azadan oluģuyordu. Belediye baģkanları memurlar arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihtiyar heyeti tarafından seçilirdi yılında çıkan Vilayet Belediye Kanunu ile Belediye Meclislerinin halk tarafından atanması hükmü getirilmiģtir. Bu sistem zaman zaman yapılan değiģiklikler ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanununa kadar devam etmiģtir. Sivas Belediyesi nin kuruluģu ile ilgili en sağlıklı bilgiler Vilayet Salnamelerinde yer almaktadır yılında yayınlanmaya baģlayan bu yıllıklar 1907 yılına kadar devam etmiģlerdir. Sayfa 12 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

13 Bugüne kadar Ģehrimize hizmet eden Belediye BaĢkanları ve yaptıkları bazı önemli hizmetler aģağıda verilmiģtir: Hüseyin TÜLEK Hamdi BACANAK Ġrfan ÜNSAL Evliya EFENDĠ Rıza YURDAKUL Abbas TANAYDIN Kazım Hacı ALĠBEY Rahmi TAN Hayri SIĞIRCI ( ) Hikmet IġIK ( ) Hüseyin GÜRLEYÜK ( ) Adil TARKAN ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Memduh PAYZIN ( ) Mehmet VARĠNLĠ ( ) Ahmet DURAKOĞLU ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Orhan EKENEL ( ) Süleyman ÇANKA ( ) Bekir TĠMURBOĞA ( ) Temel KARAMOLLAOĞLU ( ) Osman SEÇĠLMĠġ ( ) Sami AYDIN ( ) Doğan ÜRGÜP (2009- ) 1929 yılında Ģehrimize su getirilmiģ ve ilk imar çalıģmaları bu yılda yapılmıģtır. (Belediye BaĢkanı Mustafa Hayri SIĞIRCI) yıllarında su tesisat ve Ģebekesi ile Ģehre tatlı su getirilmiģ, 11 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 13

14 Mart 1934 yılında ise PaĢabahçe ye (PaĢa Fabrikası) elektrik santrali kurularak Ģehre elektrik verilmiģtir. (Belediye BaĢkanı Osman Hikmet IġIK) En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi GÜNAY Belediye BaĢkanlığı yapmıģtır. Kale'nin park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salonu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması ve mezbahanın kurulması GÜNAY'ın BaĢkanlık döneminde olmuģtur. Vali ve Belediye BaĢkanı olarak görev yapan Vali VARĠNLĠ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlâk çalıģmaları, sanayii çarģısının baģlangıcı, elektrik ve su Ģebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi iģler yapılmıģtır. Ahmet DURAKOĞLU zamanında ise soğuk hava tesisleri, su Ģebekesinin kısmi tevsii, Sanayii ÇarĢısı'nın tamamlanması, Atatürk Anıtı'nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri'nin yapımı ve Belediye Sitesi'nin yapımını sayabiliriz. Belediye BaĢkanlarından Orhan EKENEL zamanında ise DikilitaĢı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel PaĢa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açılmıģtır. Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuģarak asfalt plentinin ilk oluģumu Belediye BaĢkanı Süleyman ÇANKA zamanında gerçekleģirken, bu dönemde ayrıca araç parkı güçlendirilmiģ, yeni yollar açılmıģ ve Kapalı ÇarĢı ve Otogar inģaatına baģlanmıģtır. Kapalı çarģı ve Otogarın tamamlanması ise Bekir TĠMURBOĞA döneminde gerçekleģti. Ayrıca bu dönemde Belediye Nikâh Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasındaki köprünün yapımı gerçekleģtirilmiģ, altyapı hamlesi baģlatılmıģtır. Kunduracılar ÇarĢısı inģaatı tamamlandı ve Bezazlar ÇarĢısı yapıldı Temel KARAMOLLAOĞLU döneminde Ģehir genelinde asfaltlama hamlesi baģlatıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, AĢevi yapıldı. Çocuk kreģi, Dar'ül Aceze inģaatlarının temelleri atıldı. Meydan ĠĢ Merkezi yapılarak hizmete sunuldu. Eski Cezaevi'nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Yine bu dönemde Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan I. (Fatih) ve Kılavuz I. Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Ġmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaģtırıldı Osman SEÇĠLMĠġ döneminde SusamıĢlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu yapıldı. Gökmedrese restütisyon ve restorasyon planları hazırlandı. Fatih II., Kılavuz II. ve Alibaba I. Gecekondu bölgesi kuruldu. Arsa tahsisleri tamamlandı. Mezbahanın Ģehir merkezinden kaldırılarak yerine konut ve iģ merkezi kurulması sağlandı. Gültepe mahallesi köprüsü ve karaağaç köprüsü ilavesi yapıldı. 4.iĢletme kavģağı, Gültepe kavģağı, Mevlana cad. kavģağı geniģletme çalıģmaları tamamlandı. 80. yıl bulvarı geniģletme çalıģması yapıldı. Galericiler sitesi ve köy garajının yapımı tamamlandı. Asfalt plentinin yenilenmesi ve çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı gerçekleģtirildi yıllarında Sami AYDIN döneminde ise, su sorunu çözüldü ve içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi. ġehrimize ilk defa yağmur suyu hattı yapıldı, Mundar Irmak, Çorağan ve Pünzürük dereleri ıslah edildi, Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. PaĢabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Sayfa 14 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

15 Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı. Toplu Konut Projelerine öncülük edildi. Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde önemli hizmetler verildi. Minibüsler kaldırılarak toplu taģımda birliktelik sağlandı. Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavģaklar, Ġstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaģtırılması projeleri gerçekleģtirildi. Belediyenin makine ve araç parkı büyük oranda yenilendi, hizmetlerde bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaya baģlandı ve Kent Bilgi Sistemi kuruldu. 3. MEVZUAT Belediyenin kuruluģuna ve faaliyetlerine iliģkin temel mevzuata ait bilgiler aģağıda verilmiģtir: Mevzuatın Adı Mevzuat Numarası Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Belediye Kanunu /07/2005 tarih ve sayılı İmar Kanunu /05/1985 tarih ve sayılı Kamulaştırma Kanunu /11/1983 tarih ve sayılı Devlet İhale Kanunu /09/1983 tarih ve sayılı Gecekondu Önleme Kanunu /07/1966 tarih ve sayılı Kamu İhale Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu /12/2003 tarih ve sayılı Hal Kanunu 80 16/09/1960 tarih ve sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Sebze Halleri Hakkında KHK /06/1995 tarih ve sayılı Belediye Gelirleri Kanunu /05/1981 tarih ve sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun /07/2005 tarih ve sayılı Kabahatler Kanunu /03/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu /06/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun /01/1984 tarih ve sayılı /06/1989 tarih ve sayılı /07/2008 tarih ve sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun /06/1994 tarih ve sayılı SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 15

16 4. ÖRGÜT YAPISI Sivas Belediyesi örgüt yapısı 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanan Norm Kadro ÇalıĢması ile yeniden düzenlenmiģ, daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23 e indirilmiģtir. 5 BaĢkan Yardımcısı, BaĢkan DanıĢmanları, 3 iç denetçi ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye BaĢkanına, 23 birim müdürlüğü ise ilgili BaĢkan Yardımcılarına bağlı olarak çalıģmalarını yürütmektedirler. Sayfa 16 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

17 BELEDĠYE BAġKANI Ġç Denetçiler Özel Kalem Müdürlüğü BaĢkan DanıĢmanları BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 17

18 5. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Sivas Belediyesi ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir. Belediye BaĢkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıl süre için seçilir. Belediye BaĢkanı görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup, Belediye Meclisine karģı sorumludur. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Her ayın ilk haftası, önceden kararlaģtırdığı günde toplanır. Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanının baģkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Malî Hizmetler birim müdürü ve Belediye BaĢkanının birim müdürleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģur. Yürütme Belediye BaĢkanının yönetiminde BaĢkan Yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, iģçi ve sözleģmeli personel tarafından yerine getirilir sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıģtır. Bu kapsamda, ilk olarak Stratejik Planı, bu plana göre 2007, 2008 ve 2009 Performans Programları hazırlanmıģ, performans programlarının takibi için, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumları ile ilgili periyodik raporlar alınmıģ ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlanmıģtır. Kurumsal mali yönetim ve yeniden yapılanma çerçevesinde, belediye norm kadro ilke ve esaslarıyla ilgili yeni yönetmeliğe göre düzenlemeler yapılarak müdürlük sayısı 39 dan 23 e indirilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi, stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim konusundaki faaliyetleri Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ġç Kontrol Birimi oluģturulmuģ, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalıģmalar yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 18

19 Maliye Bakanlığının hazırladığı rehbere uygun olarak, Sivas Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiģtir sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, 28/8/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivas Belediyesine 3 adet Ġç denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir. Ġç denetçi kadrolarına atanan personeller, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen iç denetçi sertifika eğitimine katılmıģ ve sertifikalarını almıģlardır. Ġç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konusunda harcama yetkilileri, gerçekleģtirme görevlileri ve süreçlerde yer alan tüm personele seminer verildi. Tüm iģ süreçleri ile ilgili olarak bütün birimler ve yetkililerle toplantılar yapılmıģ, iģ süreçleri risk matrisi oluģturulmuģtur yılında 11 adet iç denetim raporu hazırlanarak BaĢkanlığa ve Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiģtir. Ayrıca Belediye personeline iç denetim ve iç kontrol ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 19

20 D. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. ĠNSAN KAYNAKLARI 2012 Ocak ayı itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aģağıdaki tabloda verilmiģtir: İstihdam Durumu Erkek Kadın Toplam Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam Memur ve sözleģmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boģ kadro sayıları aģağıdaki gibidir: Hizmet Sınıfları Memur Dolu Kadro Boş Kadro Sözleşmeli Toplam Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Yıllara göre personel durumunu gösteren tablo ve grafikten de aşağıda verilmiştir (Değerler yılsonu itibari iledir): İstihdam Durumu Memur Kadrolu İşçi Mevsimlik İşçi Sözleşmeli Toplam Yıllara Göre Personel Durumu Sözleşmeli Mevsimlik İşçi Kadrolu İşçi Memur Sayfa 20 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

21 2. FĠZĠKĠ KAYNAKLAR Sivas Belediyesi, Belediye Hizmet Binası ile birlikte toplam 26 hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aģağıda verilmiģtir: Belediye Ana Hizmet Binası Sosyal ĠĢler Müdürlüğü (Gıda Bankası) Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü) UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası Otogar Hizmet Binası Ġtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası Ġtfaiye Müdürlüğü Esentepe ġubesi Hizmet Binası Ġtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi ġubesi Hizmet Binası Strateji Servisi Hizmet Binası Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası Huzur Evi Hizmet Binası (ĠĢletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir.) Özürlüler Kültür Sitesi Hizmet Binası Makina Ġkmal Tesisleri Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Hizmet Binası Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası Hanımlar Kültür Merkezi YeniĢehir ġube Binası Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Hizmet Binası Özbelsan A.ġ Hizmet Binası SidaĢ A.ġ Hizmet Binası Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi Hizmet Binası Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Saha Amirliği Hizmet Binası Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası Sebahattin Öztürk Spor Salonu Hizmet Binası Sivas Belediyesinin mülkiyetinde 447 adet dükkân, iģletmesi çeģitli Ģirketler tarafından yapılan 260 araçlık açık otopark ve 1 adet lojman bulunmaktadır. Halen kirada olan dükkânların mevkileri ve sayıları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 21

22 İŞ MAKİNELERİ ARAÇLAR SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3. MAKĠNE VE ARAÇ PARKI Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2011 yılsonu itibariyle 203 adet araç, 60 adet iģ makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iģ makinelerinin cinslerine göre dağılımı tabloda verilmiģtir: Araç ve İş Makineleri/Yıl 2011(Eylül) 2011 (Yılsonu) Binek oto Minibüs Otobüs Pikap Kamyon Temizlik kamyonu 8 8 Motorsiklet 5 5 Traktör 4 4 Cenaze Yıkama Aracı 2 2 Cenaze Taşıma Aracı 5 5 Tır 3 3 Sal 1 2 Kurtarıcı 1 1 Vidanjör 4 4 Asfalt tankeri 3 3 Yol süpürge kamyonu 3 3 Su Tankeri 5 5 Akaryakıt Tankeri 3 5 İtfaiye Arazöz 9 9 İtfaiye Aracı 2 2 ARAÇ TOPLAM Yükleyici 9 9 Traktör Kepçe Ekskavatör 8 10 Mini Eskavatör 3 3 Dozer 2 2 Greyder 5 6 Silindir Forklift 2 3 Kompresör 1 1 Asfalt Finişeri 1 1 Kar Toplama Aracı 1 1 İŞ MAKİNESİ TOPLAM GENEL TOPLAM Sayfa 22 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

23 4. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Kurumumuzda günümüz teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve takip sistemi bulunmaktadır. Tüm kullanıcılarımız ağa dahildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar da devam etmektedir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüzce Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak amacıyla bir takım projeler gerçekleģtirilmektedir. Özellikle iletiģim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu yatırımların dökümü aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir: ĠletiĢim Altyapısı İletişim Sistemleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri Kent Bilgi Sistemi 1 Belediye Hiz. Tüm Birimler E - Belediye Sistemi 1 Belediye Hiz. Tüm Hizmet Alanl. Çağrı Merkezi 1 Belediye Hiz. Tüm Hizmet Alanl. SCADA SİSTEMİ 1 Su Üretim Tesis. Şebeke Suyu Kont. Kavşak Kontrol Sistemi 1 30 kavşak Kavşak Geçiş Kont. Görüntü Kayıt Sistemi 7 Güvenlik K. Hizmet Binaları Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi 1 Pers.-Güvl. Hizmet Binası İletişim Yöntemleri Adet Hız Kulanım Yeri İnternet Bağlantısı (ADSL) Lan (Yerel alan ağı) Kablosuz İletişim 1 15 Mbps Merkez Hizmet Binaları 1 32 mbps VDSL Merkez Hizmet Binaları KB Merkez Hizmet Binaları 450 Kullanıcı 1000 MB Tüm Birimler Wireless MB Uzak Hizmet Birimleri GPRS Data Hattı 30 - Işıklı Kavşaklar GPRS Telefon Hattı 15 Telsiz Telefon 15 Muhtelif Birimler Kablolu İletişim Santral 16 Telefon Hattı (Harici) 60 Telefon Hattı (Dahili) 512 (Faal 150) Fax 10 Özb. Sidaş dahil SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 23

24 Bilgisayar Donanım Altyapısı Serverler Adet Hız Kapasite Database Server 4 Quad-Core Intel Xeon Processor E GB Database Server Yedek 1 P GB E-belediye Server 1 P GB Web Server 1 P GB (8HAT) Trafik Kontrol Server 1 P GB Doküman Server 1 P GB Domain Server 1 P GB Kartlı Geçiş Sistemi Server 1 P GB Çağrı Merkezi Server 1 P GB Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar 90 Core2 Duo Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 245 P4 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 100 İ5 i7 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 15 Atom İşlemci Mini PC Muhtelif Birimler Yazıcılar Laserjet 160 A4 Muhtelif Birimler Deskjet 10 A4-A3 Muhtelif Birimler Nokta Vuruşlu 12 Muhtelif Birimler Scanner 5 A4-A3 Muhtelif Birimler Fotokopi Makinesi 15 A4-A3 Muhtelif Birimler Plotter 2 A0 Muhtelif Birimler Diğer Teknolojik Donanımlar Özellikleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri El terminalleri 22 Su Tahakkuk Su ve Kanalizasyon Su Kaçak Tespit Cihazı 2 Su Arıza Tespiti Su ve Kanalizasyon Debimetre Cihazı 4 Su Debi Ölçümü Su ve Kanalizasyon Dijital Kamera 3 (Faal 2) * * Fotoğraf Makinesi 4 (Faal 3) * * Projeksiyon 1 Görsel Sunum - Sesli Görüşme Kayıt Cihazı 2 Sesli Görüşme K. İtfaiye-Su-Kan.- BHİM Kartlı Geçiş Sistemi 1 Otopark ve Birimler Hizmet Binası Görüntü Kayıt Sistemi 1 Güvenlik Kontrol Hizmet Binası Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi 1 Pers.Güvenlik Kont. Hizmet Binası Kioks (Görüntülü ekran) 3 Mezar bilgisi-yeri Mezarlık Müdürlüğü Belediyemiz muhatapları iletiģim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir. Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir. Sayfa 24 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

25 5. HĠZMET ALANI Sivas Belediyesi Mücavir Alanı ha, belediye sınırı ha ve imar planı alanı ise ha dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2011 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu dir. Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 63 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam adet bina, adet konut ve adet iģyeri bulunmaktadır. Mahalle listesi ile bina, mesken ve iģyerlerinin mahallelere dağılımını gösteren tablo aģağıda verilmiģtir: Mah Kodu Mahalle Adı Bina Sayısı Mesken Sayısı İşyeri Sayısı Mah. Kodu Mahalle Adı Bina Sayısı Meske n Sayısı İşyeri Sayısı 11 Sularbaşı Orhangazi Çarşıbaşı Abdulvahabigaz Eskikale i Gülyurt Mehmetpaşa Kılavuz Yüceyurt Şeyh Şamil Mevlana Huzur Çayyurt M.Akif Ersoy Akdeğirmen Yeşilyurt Gökçebostan Kardeşler İnönü Yenişehir Mısmılırmakk Gültepe Dedebalı Kadıburhanetti Yiğitler n Dört Eylül Bahtiyarbostan Altuntabak Küçükminare Çiçekli Ferhatbostan Yeni Demircilerardı Yunus Emre Paşabey Fatih Pulur Esentepe Kızılırmak İstiklal Yahyabey Tuzlugöl Üçlerbey Emek Kaleardı Kümbet Gökmedrese Selçuklu Uluanak Mimarsinan Örtülüpınar Diriliş Halilrıfatpaşa Danişmentgazi Ece Karşıyaka Aydoğan Esenyurt Yenidoğan Çayboyu Seyrantepe Uzuntepe Alibaba TOPLAM SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 25

26 6. SUNULAN HĠZMETLER Sivas Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleri çerçevesinde birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetleri aģağıdaki ana baģlıklarda toplamak mümkündür: Ġmar, ġehircilik ve KamulaĢtırma Hizmetleri: ġehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planlarının yapılması, imar uygulama planlarının Ġmar kanununun 18. Maddesi kapsamında araziye uygulanması, serbest harita bürolarınca yine imar kanununun 15,16 ve 17 maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas iģlemlerinin kontrolü, imar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait halihazır haritaların yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi, park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemlerinin yapılması, haciz ve Ģerh iģlemleri, arsa paylarının satıģ ve takas iģlemleri, gecekondu önleme bölgeleri ile ilgili iģlemler, imar durumu belgesinin düzenlenmesi, yapılacak her türlü bina ile ilgili kontrollerin yapılması ve belge, rapor ve ruhsatlarının düzenlenmesi, her türlü yapının denetlenmesi, mevcut yapıların adreslerinin belirlenmesi, kapı numaralarının verilmesi ve adres değiģiklikleri ile ilgili iģlemlerin yapılması. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri: ġehrimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanması, suyun kaynaklardan abonelere ulaģmasını sağlayacak her türlü tesisi kurmak, bunları iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, su kaynaklarının korunmasını sağlamak, gerekli yerlerde yeni su Ģebekeleri yapmak, su Ģebekesinde meydana gelen her türlü arızayı gidermek, kanalizasyon Ģebekesinin onarımını yapmak ve Ģebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak Yol Yapım, UlaĢım ve Trafik: Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun olarak yeni yollar açılması, açılan yolların uygun malzeme ile kaplanması, kaldırımların yapılması ve mevcutların belirli bir standartta tutulması, trafik akıģının düzenli ve güvenli olmasının sağlayacak Ģekilde yol ve kavģak düzenlemeleri yapmak, boya ve çizgi faaliyetleri yapmak, trafik ıģık ve iģaret levhaları koymak, toplu taģım araçlarının güzergâh ve duraklarını tespit etmek, ticari taksi, servis ve halk otobüslerinin çalıģmalarına yönelik hizmetler, Ģehirlerarası terminal ile ilçe köy terminalinden yapılan giriģ çıkıģları düzenlemek ve bunlarla ilgili faaliyetleri yapmak. Park, Bahçe ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları: Ġmar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alan olarak planlanmıģ yerlerin kamulaģtırılarak projelendirilmesi ve yapılması/yaptırılması, ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin sağlanması, ağaçlandırma ve yeģillendirme faaliyetleri, mevcut park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanların bakım onarım çalıģmalarının yapılması, mezarlıkların koruma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, cenazelerin nakil ve defin hizmetlerinin yapılması. Sosyal Hizmet ve Yardım: Bakıma ve korunmaya muhtaç aileler, iģsizler, kimsesizler, yaģlılar ve özürlülerin tespit edilmesi, imkânlar ölçüsünde her türlü yardımın yapılması (gıda, hazır yemek, ekmek, yakacak, eģya vb.), özürlülere beceri ve istihdama yönelik kurslar, gezi ve piknikler, konferanslar, eğitim seminerleri düzenlenmesi, engelli bireylerin envanterinin Sayfa 26 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

27 çıkarılması, bilgilendirme ve yönlendirme çalıģmalarının yürütülmesi, hanımlara yönelik eğitici ve mesleki kurslar, sportif faaliyetler, toplu sünnet ve nikâh organizasyonları düzenlenmesi. Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor: Kültürümüzü ve manevi değerlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, bu yöndeki diğer faaliyetlere destek verilmesi, özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, sergiler açmak, Ģiir geceleri, konferans ve paneller düzenlemek, restore edilen konaklarda çeģitli etkinlikler tertip etmek, gündüz bakımevinde okul öncesi çocuklara bakım ve eğitim vermek, çocuk ve gençlerin spora özendirilmesi için spor salonunun tahsis edilmesi, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vermek. Temizlik, Katı Atık ve Çevre Koruma: ġehir genelindeki tüm cadde ve sokakların temizlenmesi, konut, iģyeri, resmi daire, hastane gibi ter türlü tesisin katı atıklarının toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi, eski katı atık depolama sahalarını ıslah etmek ve çevre düzenlemesini yapmak, kullanımda olan katı atık depolama sahalarını iģletmek ve çevreye etkileri bakımından gerekli tedbirleri almak, çevreyi koruma amacıyla hava, su, toprak ve her türlü kirliliğin kontrol edilmesi, izlenmesi ve gerkli yatrımların yapılması, çevre bilincini geliģtirici eğitim çalıģmalarının yapılması, bu amaçla konferans ve seminerler düzenlenmesi vb. hizmetlerin yapılması. Denetim ve Esenlik Hizmetleri: Zabıta, veteriner, itfaiye, sivil savunma, defin hizmeti veren birimler sayesinde beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli çalıģmaların yapılması ve yaptırımların uygulanması, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi. Ekonominin ve Ticaretin GeliĢtirilmesi: Düzenli alıģ veriģ ortamının sağlanması, mevzuata uygun hareket edilip edilmeğinin denetlenmesi, satın alma, satıģa çıkarma, kiralama, ihaleye esas muhammen bedel ve kamu görevlilerinin yolluklarına esas olan rayiçlerin belirlenmesi, ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yapılması, akaryakıt alım ve satımı, kaplıcaların iģletilmesi. Ayrıca bu hizmetlerin en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için kurum içinde yönetime ve diğer birimlere destek olarak mali hizmetler, yazı iģleri, insan kaynakları, bilgi iģlem, satın alma ve diğer destek hizmetler de mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 27

28 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 2009 yılında Sivas Belediyesi Stratejik Planı hazırlanmıģ, Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aģağıda verilen 7 odak alan çerçevesinde belirlenmiģtir: ODAK ALAN: ĠMAR VE ġehġrleġme STRATEJĠK AMAÇ 1:ihtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleģme altyapısı oluģturmak Hedef 1.1. Ġmar planını revize etmek/yenilemek Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaģtırma iģlemlerini tamamlamak Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluģturmak ve uygulamak STRATEJĠK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek Hedef 2.1. ġehir merkezindeki estetiği düģük binaların oranını düģürmek Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuģ binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal iģlemleri uygulamak Hedef 2.3. ġehir mobilyalarını yaygınlaģtırmak, Ģehir hayatını kolaylaģtırıcı ve güzelleģtirici Ģekilde yeniden düzenlemek Hedef 2.4. YapılaĢmada standartları oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaģatmak Hedef 3.1. Ġmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef 3.3. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaģtırmalarını yapmak Hedef 3.4. Kale Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek STRATEJĠK AMAÇ 4: ġehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleģmeyi önlemek, yeni yerleģim alanları oluģturmak ve kentsel dönüģümü yaygınlaģtırmak Sayfa 28 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

29 Hedef 4.1. Parselasyon çalıģmalarını düzenli bir Ģekilde devam ettirmek Hedef 4.2. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin iģlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek Hedef 4.3. Kaçak yapılaģma ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef 4.4. Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluģturmak Hedef 4.5. Yeni cazibe merkezleri oluģturmak (Kamu Kurum ve kuruluģlarının yer seçimleri) Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini Ģehrin geliģimine uygun olarak yeniden değerlendirmek Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaģtırmak Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluģturmak Hedef Yeni mezarlık alanları kamulaģtırmak Hedef Ġmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeģil alanları kamulaģtırmak Hedef Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taģımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek Hedef Bazı meslek gruplarına ait iģyerlerini Ģehir merkezinin dıģına çıkartmak ODAK ALAN: ALTYAPI STRATEJĠK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak Hedef 5.1. Kanalizasyon Ģebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak Hedef 5.2. ġehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak a deģarjını sağlamak Hedef 5.3. Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun Ģekilde bertaraf etmek Hedef 5.4. Esenyurt, KarĢıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaģmasını sağlamak Hedef 5.5. ġehrin tamamını kapsayacak Ģekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak Hedef 5.6. Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon Ģebekelerini projelendirip imalatını yapmak Hedef 5.7. Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef 5.8. Ġçme suyu Ģebekesinin rehabilitasyonunu yapmak SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 29

30 Hedef 5.9. Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi Hedef Tatlı su Ģebekesini rehabilite etmek Hedef Ġçme Suyu Arıtma Tesisini tüm Ģehre hizmet verir hale getirmek Hedef Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22 ye düģürmek) Hedef Kaçak su kullanımını % 5 e indirmek Hedef Su ve kanalizasyon Ģebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaģtırmak ODAK ALAN: ULAġIM STRATEJĠK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaģım altyapı ve sistemini kurmak Hedef 6.1. UlaĢım Ana Planını yapmak Hedef 6.2. KavĢak düzenlemeleri yapmak Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.5. Köprüler yapmak Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akıģkanlığını sağlayacak Ģekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak Hedef 6.9. Trafik iģaret ve yön levhalarını tamamlamak Hedef Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak Hedef Merkezi yerlerde yayalaģtırma uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef Toplu taģımın sorunlarını gidermek Hedef Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek Hedef ġehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karģılayacak Ģekilde yeni düzenlemeler yapmak Hedef ġehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 7: Yol ve kaldırım çalıģmalarıyla yaya ve taģıt ulaģımını kolaylaģtırmak Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalıģmaları yapmak Sayfa 30 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

31 Hedef 7.2. Kaldırım çalıģmaları yapmak Hedef 7.3. Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef 7.4. ġehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalıģmalarında ilgili kamu ve özel kuruluģlar ile koordinasyonu sağlamak ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL STRATEJĠK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakıģır Ģekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliģtirmek ve güncellemek Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaģmak ve temel ihtiyaçlarını karģılamak STRATEJĠK AMAÇ 9: Engelli vatandaģlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaģam kalitelerini yükseltmek Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak Hedef 9.2. Ġmar yönetmeliğinde engellilerin yaģamını kolaylaģtırmaya yönelik düzenlemeler yapmak Hedef 9.3. Engellilerin yaģamını kolaylaģtırıcı rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalıģmalarını geliģtirmek Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalıģmalarına destek olmak STRATEJĠK AMAÇ 10: ġehrimizde yaģayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak Hedef Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak Hedef Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak Ģehir geneline yaymak Hedef Kültür sanat faaliyetlerini teģvik etmek, desteklemek Hedef Sağlıklı yaģamı teģvik için sportif faaliyetleri desteklemek Hedef Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak STRATEJĠK AMAÇ 11: ġehrimizin zenginliklerini koruyup yaģatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Ģehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 31

32 Hedef Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslar arası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak Hedef Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak Hedef ġehir kültürünün temel unsurlarının yaģatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir Ģehir müzesi kurmak Hedef Ġlimizde yetiģmiģ devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalıģmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs..) Hedef Sivas taki âģıklık geleneğinin yaģatılması, âģıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması Hedef Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaģatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak STRATEJĠK AMAÇ 12: ġehirlilik (HemĢehrilik) bilincini geliģtirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve iģletmek Hedef Kent Konseyi çalıģmalarını kolaylaģtırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak Hedef Sivil toplum kuruluģlarıyla iliģkileri geliģtirerek çalıģmalarına katkılar sağlamak Hedef Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak Hedef Mahalli gelenek ve göreneklerin yaģatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek Hedef Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalıģmalar yapmak Hedef Ġlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletiģim araçları aracılığıyla yapmak Hedef Anket çalıģmaları ile hemģehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek Sayfa 32 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

33 ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLĠK-ÇEVRE STRATEJĠK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karģılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanlar oluģturmak. Hedef KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarını artırmak Hedef Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak Hedef Mesire ve piknik alanlarını artırmak Hedef Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak Hedef Kent Meydanı Projesini geniģletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek, Hedef Hobi bahçeleri oluģturmak Hedef Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek Hedef Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef Eski mezarlıkları rehabilite etmek STRATEJĠK AMAÇ 14: Ġnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak Hedef Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek Hedef ġehir içi temizlik hizmetlerini geliģtirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıģtırılması sistemini kurmak Hedef Eski vahģi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek Hedef Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek Hedef Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak Hedef Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak Hedef ġehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalıģmaların takibini yapmak Hedef Zararlı haģere ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına iģlerlik kazandırmak SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 33

34 STRATEJĠK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara iliģkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliģtirmek Hedef Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak Hedef Ġtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Ġtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak Hedef Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek Hedef Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak Hedef Öğrenciler baģta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalıģmaları yapmak STRATEJĠK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalıģmaları yapmak Hedef Halkın sağlığı ve güvenliğine iliģkin denetimleri sürekli yapmak Hedef Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek Hedef Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taģınması iģlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak ODAK ALAN: EKONOMĠ STRATEJĠK AMAÇ 17: Belediye iģletme ve iģtiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak Hedef Belediye Ģirketlerinde ihtisaslaģmaya yönelik çalıģmalar yapmak Hedef Belediye iģletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak Hedef Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeģitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) iģletmek STRATEJĠK AMAÇ 18:ġehrimizi modern kaplıcalar Ģehri haline getirmek Hedef Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak Hedef Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak Hedef Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak Sayfa 34 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

35 Hedef Kaplıca tesislerinin iģletilmesi için birlik vb. tüzel kiģilikler oluģturmak Hedef Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek Hedef Sıcak Çermiğe ulaģım ve taģıma sorunlarını çözmek Hedef Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak Hedef Soğuk Çermik altyapısını yenilemek Hedef Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuģturmak STRATEJĠK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin geliģimine yönelik kolaylaģtırıcı, yol gösterici çalıģmalar yapmak Hedef Yeni ticaret ve sanayi alanları oluģturmak Hedef Sivas ı tanıtım çalıģmalarıyla yatırımcıları teģvik etmek Hedef Ġlin yatırım potansiyeli araģtırmasını yenilemek Hedef GiriĢimcileri bilgilendirici çalıģmalar yapmak ODAK ALAN: KURUMSALLAġMA STRATEJĠK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak Hedef Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek Hedef Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak Hedef Kurumsal kimliği geliģtirici çalıģmalar yapmak Hedef Sosyal etkinlikleri artırmak Hedef ÇalıĢma Ģartlarını iyileģtirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs) Hedef TeĢkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak Hedef Birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluģturmak Hedef Hedef Hedef Kurum arģivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak Coğrafi bilgi sistemini geliģtirmek Bilgi iģlem altyapısını geliģtirmek SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 35

36 Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mezarlık bilgi sistemini geliģtirmek E-Belediye hizmetlerini geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak TaĢınır malların kayıt ve güncelleme iģlemlerini daha etkin bir Ģekilde yapmak Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazıģma) sistemini geliģtirmek Birimler arasındaki her türlü iletiģim aracını etkin ve verimli kullanmak Ekonomik ömrünü tamamlamıģ olan araç ve gereçleri yenilemek Hedef Belediye hizmet binalarının Ģartlarını iyileģtirmek ve yeni hizmet binaları yapmak Hedef Verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla bazı hizmetlerin özelleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak Yeni gelir kaynakları temin etmek Belediye menkul ve gayrimenkullerini satıģ ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek Giderlerde azami tasarruf sağlamak Bütçeyi etkin Ģekilde yönetmek ve bütçe denkliğini sağlamak Ġhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak Belediye gayrı menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleģmesi için gerekli tedbirleri almak Hedef Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak Sayfa 36 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

37 B. TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Stratejik Planında, stratejik amaç ve hedeflere ulaģmada esas olacak ilkeler aģağıdaki gibi belirlenmiģtir: Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak Ehliyet ve liyakate önem vermek Takım ruhunu canlı tutmak Yönetimde katılımcılık GeliĢimcilik, yenilikçilik ġeffaflık, hesap verebilirlik Kaynakları israf etmemek Önem ve öncelikleri gözetmek Ġnsan merkezlilik Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık ġehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık Kalkınmada öncülük ve önderlik SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 37

38 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2011 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,85 TL önceki yıldan devreden ödenek ve yılı içersinde yapılan ,00 TL Ek bütçe ile toplam ,85 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,17 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 95,24 dir. Belediye birimlerinin 2011 yılı bütçeleri, geçen yıldan devreden ödenekleri, ek ödenekleri, tahakkuk eden gider, gerçekleģme oranları ve toplam bütçe içindeki payları tabloda gösterilerek, birim giderlerinin toplam bütçe içindeki payları da pasta grafikte gösterilmiģtir: Zabıta 2% Yazı İşleri 0% Veteriner 0% Ulaşım Hizmetleri 2% Temizlik Hizmetleri 6% Yapı Kontrol 9% Özel Kalem 1% İnsan Kaynakalrı Ve Bilgi İşlem Eğitim Sağlık İşleri 1% 3% 0% Emlak İstimlak 5% Hukuk İşleri 0% Destek Hizmetleri 4% Basın Yayın Ve Halkla İlşk. 1% Su ve Kanalizasyon 11% Fen İşleri 19% Sosyal Yardım İşleri 2% Park Bahçe Hizmetleri 8% Mali Hizmetler 4% İtfaiye 3% Kültür ve Sosyal İşler 1% İşletme ve İştirakler 16% İmar ve Şehircilik 1% Sayfa 38 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

39 Gerçekleşme Oranı (%) Toplam Bütçe İçindeki Payı (%) SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Giderin Bütçe Kodu Açıklama Geçen Yıldan Devreden Ödenek (TL) Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek (TL) Aktarma Suretiyle Eklenen (TL) Düşülen (TL) Net Ödenek Toplamı (TL) Tahakkuk Eden Gider (TL) Özel Kalem Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,71 90,55 1, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,84 94,54 3, Sağlık İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,91 95,95 0, Bilgi İşlem Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,32 87,52 1, Hukuk İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, ,00 0, , ,35 77,21 0, Bas. Yay.ve Halkla İlşk. Müd. 0, ,00 0, , , , ,46 92,50 0, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,86 95,96 3, Emlak İstimlâk Müdürlüğü 0, , , , , , ,30 93,66 5, Fen İşleri Müdürlüğü 0, , , , , , ,95 98,07 18, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,37 82,91 0, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 0, , , , , , ,12 96,26 16, İtfaiye Müdürlüğü 0, , , , , , ,67 96,83 3, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,21 95,04 1, Mali Hizmetler Müdürlüğü 7.080, ,00 0, , , , ,44 96,09 4, Park Bahçe Hizmetleri 0, ,00 0, , , , ,97 95,94 7, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,66 92,30 1, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0, , , , , , ,36 96,54 11, Temizlik Hizmetleri 0, , , , , , ,61 96,08 5, Ulaşım Hizmetleri 0, ,00 0, , , , ,21 95,63 2, Veteriner Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,61 71,43 0, Yapı Kontrol Müdürlüğü , , , , , , ,58 90,86 8, Yazı İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,32 78,87 0, Zabıta Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,34 95,87 1,87 Genel Toplam , , , , , , ,17 95,24 100,00 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 39

40 2. MALĠ DENETĠM SONUÇLARI 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25 nci maddesine istinaden, Belediye Meclisinin gün ve 1 sayılı kararıyla oluģturulan ve Sivas Valiliği nin tarihli onayıyla resmiyet kazanan denetim komisyonu tarafından, 01/01/ /12/2011 dönemi gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi sonucunda Mali Denetim Raporu düzenlenmiģtir sayılı kanunla 2005 yılında uygulamaya konulan, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine göre Belediye Bütçesini hazırlamak, muhasebe hizmetlerini yürütmek ve yılsonunda Bütçe Kesin Hesabı ile bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin mali tabloları hazırlamak gibi görevleri bulunan Mali Hizmetler Servisinde yapılan denetimde; 2011 yılı gider bütçesinin ,00- TL. olarak hazırlandığı, yıl içerisinde ,00- TL. Ek Bütçe ve TL. önceki yıldan devreden ödenek ile toplam Belediye Bütçesinin ,85.- TL. olduğu, 31/12/2011 tarihi itibariyle TL. Bütçe giderinin tahakkuk ettiği; Gider bütçesinin gerçekleģme oranının % 96 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kodu Ekonomik Sınıflandırma Tutarı (TL) Personel Gideri Sosy. Güv.Dev. Pr Gid , Mal ve Hizm. Alım Gid , Faiz Giderleri Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri 0, Borç verme ,00 TOPLAM , yılı gelir bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, ek bütçe olarak ,00 TL olmak üzere toplam ,00 olduğu 31/12/2011 tarihi itibariyle gelirlerin ,96 TL olarak gerçekleģtiği, bu gelirlerden ,80 TL. nin kiģilere red ve iade olarak ödendiği belirlenmiģtir. Gelir bütçesinin gerçekleģme oranı % 99 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 40

41 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosunun; Kodu Gelir Türü Tutarı (TL) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.009,380, Kurumlar Hasılatı , Kira Gelirleri , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , Kurum. ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , Faiz Gelirleri , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Para Cezaları , Diğer Çeşitli Gelirler , Taşınmaz Satış Gelirleri , Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi ,37 TOPLAM ,96 Faaliyet Sonuçları Tablosunun; Hesap Kodu Hesabın Türü Giderler Toplamı (TL) Gelirler Toplamı (TL) 630 Giderler Hesabı , Gelirler Hesabı ,35 Faaliyet Sonucu ( +/- ) ,75 olduğu görülmüģtür. Nakit Akım Tablosunun; A- Faaliyetlerden Sağlanan Nakit GiriĢleri ,35 TL. B- Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları ,60 TL. C- Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit GiriĢleri (A-B) ,75 TL. olduğu görülmüģtür. Belediyemizin 2011 yılı faaliyetlerinden ,75 TL. net nakit girdisi sağlayarak verimli bir çalıģma performansı sergilendiği gözlenmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 41

42 2011 Yılı Finansal Verilerinin Rasyo Analizleri Tablosu A- LİKİDİTE ORANLARI 1- Cari Oran 2- Asit - Test Oranı 3- Nakit Oranı Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hazır Değerler + Kısa Vd.Alac Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hazır Değerler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar B- MALİ YAPI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR 1- Finansman oranı 2- Öz kaynak oranı 3- Borç oranı Özkaynaklar Toplam Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Aktif Varlıklar Kısa vad.ybn. Kaynak + Uzun vad. yabn. kaynak Aktif Varlıklar C- ÇALIŞMA DURUMUNUN ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR 1-Devamlı Sermaye Özkaynaklar + Uzun Vad. Yabnc. Kaynak Net İşletme Sermayesi Dönen Varlıklar - Kısa Vad. Yabn. Kaynak D- KARLILIK ORANLARI 1-Alacakların Devir Hızı Oranı 2-Mali Rantabilite Oranı 3-Varlıkların Karlılığı Oranı 4-Ekonomik Rantabilite Oranı Ticari Alacaklar Net Satışlar Net Kar Özkaynak Net Kar Toplam Varlıklar Dönem Karı + Faiz Giderleri Özkaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Sayfa 42 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

43 Gelir OluĢturan ĠĢlemler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler Belediyemize ait gayrimenkul satıģları, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi iģlemleri ve bunun gibi diğer gelir getirici iģlemlerin, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Ģartnameler dâhilinde Belediye Encümenince yürütüldüğü görülmüģtür. Bu amaçla hazırlanan ihale dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak bulundurulduğu tespit edilmiģtir. ĠĢletme ve ĠĢtirakler müdürlüğü Gelir Tablosunun incelenmesi neticesinde; A- Brüt SatıĢlar ,28-TL B- SatıĢların Maliyeti ,95-TL C- Faaliyet Giderleri ,82-TL Müdürlüğün 2011 Yılı Faaliyet Karı veya Zararı ,51-TL olduğu görülmektedir. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Terminal hizmetleri ġehirlerarası otogar ve ilçe, belde ve köy garajı faaliyetlerinin yapılan denetiminde; araç çıkıģ fiģlerinin düzenli olarak kesilmekte olduğu ve veznede biriken tutarların günlük düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir birimine yatırıldığı görülmüģtür yılı içerisinde Ģehirlerarası otogardan merkez çıkıģlı araçtan TL, Transit çıkıģ yapan araçtan TL, Ġlçe, belde ve köy garajından çıkıģ yapan araçtan TL, olmak üzere toplam TL tahsilat yapılmıģtır. Zabıta Müdürlüğü Hal Hizmetleri 552 sayılı K.H.K. nin 17. maddesi gereğince Belediyenin alması gereken rüsum ve iģgaliye payları tahakkuk ve tahsilât iģlemlerinin hal birim personeli tarafından düzenli olarak kayıt altına alındığı görülmüģtür yılında hal esnafı tarafından ,50-TL lik satıģ yapıldığı ve buna istinaden ,77- TL rüsum tahakkuku, ,40-TL iģgaliye tahakkuku, olarak toplam ,17-TL tahakkuk yapılmıģtır. Buna karģılık 2011 yılından, geçmiģ yıllardan, gecikme zammından ve 6111 sayılı alacakların yapılandırılması kanunundan olmak üzere toplam ,39-TL tahsilât yapılmıģtır. Borçlanmalar Ġller Bankasından, Kamu Bankalarından veya Özel Bankalardan yapılan borçlanmalarda; 2011 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde belirtilen sınırlamalara uyulduğu görülmüģtür. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 43

44 Gider OluĢturan ĠĢlemler 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler 2011 yılı içerisindeki Belediye satın alma iģlemlerinin, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. ve 22. Maddelerine ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa uygun olarak yapıldığı, Genellikle bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ilan zorunluluğu bulunan temel ihale usullerine uyulduğu, piyasa fiyat araģtırması yapılırken en az üç istekliden teklif mektubu alındığı, Kamu Ġhale Kanunun 28. Maddesi gereğince ihale doküman bedelinin, basım maliyetini aģmayacak ve rekabeti engellemeyecek Ģekilde ilgili birim müdürlüklerince tespit edildiği, Ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya diğer sebeplerden dolayı ilgililerine zamanında yapılamayan ödemelerin, bütçe emaneti hesabına alınarak buradan ödeme yapıldığı, Verilen avansların yasal süreleri içerisinde kapatıldığı, Harcamaların, Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usullere uygun olarak yapıldığı ve ilgili muhasebe evrakının ekinde harcamalarla ilgili belgelerin bulunduğu, Yapılan ödemelere iliģkin olarak mevzuat gereğince yapılması gereken Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi yasal tevkifatların muntazaman yapıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Kültür payı vb. emanetlerin zamanında ilgili yerlere ödendiği, Personel maaģ ve ücretlerinin zamanında banka hesaplarına yatırıldığı, tespit edilmiģtir. Sonuç Olarak; Denetim Komisyonumuz, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarihi itibarıyla düzenlenen bilançosunu ve hesap dönemine ait mizan cetveli ve diğer mali tablolarını incelemiģtir. Ġncelememiz genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartlarına yapılmıģ ve dolayısıyla hesap ve iģlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiģtir. Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolar 2011 yılının doğru biçimde yansıtmaktadır. Ġncelememize göre söz konusu mali tablolar tarihindeki gerçek mali durumu, ödenek üstü harcama olmadığını ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu ortaya koymaktadır. 31 /03/2012 Sayfa 44 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

45 B. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği yapılan çalıģmalarda Evlendirme Memurluğu, Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanmıģtır. Bu çerçevede Özel Kalem Biriminin görevleri; Belediye BaĢkanının programlarını takip etmek ve programla ilgili her türlü konuda gerekli düzen ve iģlerliği sağlayarak programın sağlıklı bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak, Belediye BaĢkanının katılacağı yurt içi ve yurt dıģı gezileri, toplantıları, sempozyumları vb. etkinlikleri önceden planlayarak programa almak ve yapılacak etkinliğe göre gerekli giriģimlerde bulunularak tüm hazırlıkları ve ön görüģmeleri yaparak katılımını sağlamak, BaĢkanlık makamıyla ilgili tüm yazıģmaları takip ederek ilgili birimlere ve kurumlara iletmek ve takibini yapmak, Belediye BaĢkanı ile görüģme taleplerini derleyerek randevu saatlerini düzenlemek ve görüģmelerin gerçekleģmesini sağlamak, Belediye BaĢkanı ile görüģmek isteyen vatandaģların taleplerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirmek, gerekirse Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini sağlamak, Tüm telefon görüģmelerini sağlamak, Belediye BaĢkanına gelen, gerek belediye gerekse belediye dıģındaki talep, öneri ve sorunları irdeleyerek araģtırarak yapıcı çözümler bularak Belediye BaĢkanına sunmaktır. Evlendirme Memurluğu, Medeni Kanun ve Belediye Kanununun Belediye BaĢkanlığına verdiği evlendirme yetki ve görevini yerine getirmektedir. Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir Ģekilde muhafaza etmek ve yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER BaĢkanlık Makamında, 1 müdür, 1 protokol sorumlusu, 2 büro memuru, 2 sekreter, 3 odacı, 3 Ģoför, 1 koruma görevlisi; Evlendirme dairesinde, 1 nikâh memuru, 3 memur, 2 iģçi olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 4 otomobil, 8 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 1 faks makinesi, 5 adet televizyon bulunmaktadır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 45

46 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2011 Yılı içerisinde, Belediye BaĢkanımızı; BaĢbakan, bakanlar, milletvekilleri, parti genel baģkanları, iģ adamları, çeģitli sivil toplum örgütleri, yabancı devletlerden belediye baģkanı düzeyinde, ziyaret etmiģlerdir. Bu ziyaretler, birim olarak titizlikle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan bu ziyaretlerde misafirlere, Ģehrimizin özelliklerini yansıtan Ģehrimizle bütünleģmiģ çeģitli hediyeler verilmiģtir. Belediye BaĢkanımızca yapılan yazıģmalar, telefon görüģmeleri, randevu talepleri, her hafta yapılan halk görüģmeleri aksatılmadan gerçekleģtirilmiģtir. Toplantı, Sempozyum, Fuar Organizasyonlarını takibi yapılmıģtır. Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 2169 adet Türk vatandaģı,21 adet yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2190 adet nikâh yapılmıģ ve nikâhı kıyılan tüm çiftlere uluslar arası aile cüzdanı tanzim edilerek nikâh anında kendilerine verilmiģtir. Evlenme Bildirimi tanzim edilerek Sivas Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiģ ve nikâh akdinin baģka ilde yapılmasını isteyenler için 238 adet evlenme izin belgesi verilmiģtir. Ayrıca kongre, seminer, konferans vb. etkinlikler için salon tahsisi yapılmıģ (60 adet), 08 Mart 2011 Dünya Kadınlar gününde 30 çiftin nikah akitleri yapılmıģtır. Yıllara göre nikâh istatistikleri tablo ve grafikte gösterilmiģtir: Türk Vatandaşı Yabancı Uyruklular Genel Toplam Nikah Sayıları Sayfa 46 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

47 2. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. Ayrıca Ġdari ĠĢler Birimi de Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olup, binaların temizliği, makam araçlarının sevki, idaresi, bakım ve onarımı, tören ve kutlamalarda yerleģim, organizasyon iģlemlerinin yürütülmesi, binaların güvenliği ve korunması iģlemlerini yürütülmektedir. GENEL BĠLGĠLER Kendisine verilen görevleri en hızlı, uygun ve doğru biçimde yapmak üzere 1 müdür, 1 müdür yardımcısı 1 Ģef, 1 uzman, 2 memur, 28 iģçi ve 23 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere 57 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 6 adet bilgisayar bulunmakta olup, maaģ, emekli sandığı, sigorta, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz Universal Kent Bilgi Sistemiyle yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2011 Yılında yapılan çalıģmalar ana baģlıklar halinde aģağıda çıkarılmıģtır; Kadro Hareketi Terfi tarihlerine göre memurların intibakları takip edilerek terfi iģlemleri yıl boyunca yapılmıģtır. Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerden 34 iģçinin yasa, yönetmelik ve Toplu ĠĢ SözleĢmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik iģlemleri tamamlanıp, ,27 TL. tahakkukları yapılmıģtır. Yine 4 memur personelin emeklilik iģlemleri tamamlanmıģtır. Belediyemizce 15/06/2011 tarihinde yapılan Ġtfaiye Eri Alımı Mülakat Sınavını kazanan 22 kiģi 01/07/2011 tarihi itibariyle, yedek olarak kazanan 7 kiģi ise 15/10/2011 tarihi itibariyle göreve baģlatılmıģlardır. Böylece toplam 29 kiģilik istihdam sağlanmıģtır. Kurumlar arası naklen tayin amacıyla müracaat eden 4 memurun nakil iģlemleri yapılarak belediyemizde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. 6 memurumuzun da diğer kurumlara nakil iģlemleri tamamlanarak yeni yerlerinde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 47

48 Belediyemizde çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Ġl Makamına, Türkiye ĠĢ Kurumuna, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin staj iģlemleri tamamlanarak, Belediyemizin çeģitli ünitelerinde çalıģmaları sağlanmıģtır. Okul durumlarına göre 79 kiģi orta öğrenimden, 206 kiģi yüksek öğrenimden olmak üzere toplam 285 öğrencinin staj iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır Performans Programında yer alan faaliyetlerimizden; Hizmet Ġçi Eğitim Programı dâhilinde, Open Office Uygulamaları, Ġnsan ĠliĢkileri ve ĠletiĢim, Trafik Bilgisi, Araç Bakım ve Onarım Bilgisi, 5018 Sayılı Yasa, Kamu Hizmet Standartları, Resmi YazıĢma Kuralları, ArĢivleme, Ġmar Mevzuatı, KamulaĢtırma Mevzuatı, Kamu Ġhale Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Ġlk Yardım ve Acil Durum Bilgisi, Ġç Denetim ve Ġç Kontrol, Ġnsan ĠliĢkileri ve ĠletiĢim, Stres ve BaĢa Çıkma Yöntemleri konularıyla ilgili programlı eğitim verilmiģtir. Ayrıca Ġlimiz dıģında düzenlenen, Yerel Yönetimler ve Kamu Ġdareleri Ġçin Düzenlenen Ek Finansman Olanakları, Kamu Ġhale Mevzuatı, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kapsamında Avrupa Birliği Hibe Projelerini Yürüten Kurumlara Destek Verilmesi Amaçlı Eğitim, Uluslar Arası Sürdürülebilir UlaĢım Sempozyumu, Ġç Denetim Ġyi Uygulama Örnekleri PaylaĢım Toplantısı, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi-Bölgesel Hibe Ġzleme ve Teknik Yardım Ekibi Raporlama Eğitimi, Belediye Hukukçuları Bilgilendirme Eğitimi, Kültürel ve Kentsel Koruma, Tarihi Yapılarda Koruma ve Onarım Esas Uygulamaları, GiriĢimcilik ve Liderlik, Sebze ve Meyve Ticareti ve Hal Kayıt Sistemleri Eğitim Semineri, Sondaj Sektöründe ÇalıĢan Üreticiler, Hizmet Alan-Veren Uygulayıcılar, Kamu ve Özel Kurum ÇalıĢanlarını Bir Araya Getirmek, Yapı Eğitimi konulu seminerlere ilgili personellerin katılımı sağlanmıģtır. Müdürlüğümüz 2011 yılı içerisinde Özbelsan A.ġ. den 155 kiģilik, ,00 TL. bedelli hizmet alımı yapmıģtır. Yine 46 kiģilik ,00 TL. bedelli Bina Güvenlik Ġhalesi ile, ,00 TL. bedelli Memur Yemek Ġhalesinin de sekreterya ve takip iģlemleri yürütülmüģtür. Özlük Hakları 2011 yılı içerisinde 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaģ bordrolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. MaaĢ bordrolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek, yasal süresi içinde aylık dilimler halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazıģmaları gönderilmektedir. Memur ve iģçi personelimizden kesilen, lojman kiraları, yemek ücretleri, huzur hakları, vekâlet ücretleri, iģçilere ait ilave tediye bordroları, mesai bordroları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yılsonu itibariyle tasnif edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir. 26/07/2010 tarihinde yapılan Ġtfaiye Eri mülakat sınavını kazanarak göreve baģlayan 30 memurun, 31/11/2011 tarihi itibariyle asalet onaylarına ait iģlemler tamamlanarak, asil memurluğa devamları sağlanmıģtır. Sayfa 48 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

49 Belediye personellerimizden 363 memur, 344 kadrolu iģçi, 34 sözleģmeli olmak üzere toplam 741 kiģinin yıllık izin iģlemleri 12 ay süreyle aralıksız olarak yapılmıģtır. Yolluk ve harcırah iģlemlerine ait görevlendirmeler aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Toplu ĠĢ SözleĢmesi kapsamında iģçilerimizin yasal haklarının verilmesi hakkında her türlü çalıģmalar yapılmıģtır. Disiplin Kurulu toplantılarının sekretarya iģlemleri aralıksız yürütülerek, alınan kararların uygulanması sağlanmıģtır. Diğer Faaliyetler 2011 yılı baģında 6 yıl sicil ortalaması 90 ve üzerinde olan memurlarımıza 1 kademe verilmesi sağlanarak, 34 memurumuza kademeleri verilerek tebliğ edilmiģtir. Miatlı evraklar süresi içerisinde tanzim edilerek ilgili kurumlara gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzü ilgilendiren yazılara süresi içerisinde cevap verilmiģtir yılı Mayıs ayında, Belediye BaĢkanımız ile Memur ve SözleĢmeli Personeller arasında birebir Sosyal Denge SözleĢmesi imzalanarak, sekretarya ve tahakkuk iģlemleri yürütülmüģtür yılı içerisinde Disiplin Amirleri Yönetmeliği hazırlanarak, Belediye Meclisinin onayı da alındıktan sonra yürürlüğe girmiģtir. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği hazırlanarak, Belediye Meclisinin onayı alındıktan sonra yürürlüğe girmiģtir. Aday Memurları YetiĢtirme Yönetmeliği hazırlanarak, Belediye Meclisinin onayı alındıktan sonra yürürlüğe girmiģtir yılı Birimimiz Performans Programında yer alan performans ödemesi yapılması ile ilgili faaliyet, performans ödemesi ile ilgili değerlendirme yapılmadığından, gerçekleģtirilememiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 49

50 3. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanun unda ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun unda belirtilen, sağlıkla ilgili Belediyelere verilen görevleri yapar veya Belediyemizin, diğer birimleri tarafından yapılan sağlıkla ilgili iģlerde koordinasyonu sağlar. Kamu kurum ve kuruluģlarının sağlıkla ilgili çalıģmalarında Belediyemizi temsil görevini Müdürlüğümüz yerine getirir. 27 Kasım 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereği Belediyemiz ve Özbelsan A.ġ. iģçilerine; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri verilmektedir. Evlerde kullanılmayan ilaçların toplanarak, sınıflandırılması ve isteyen ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza reçetesine göre ilaç yardımında bulunulmaktadır. Kadın DanıĢma Merkezinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereği Belediyelerin görev ve sorumluluğunda bulunan, ülkemizin bazı bölgelerinde ciddi sıkıntıların yaģanmasına ve sosyal problemlere sebep olabilecek potansiyeli bulunan korunmaya muhtaç kadın ve çocukların daha iģin baģında tespit edilerek topluma kazandırılmaları, psikolojik yönden kuvvetlendirilmeleri, yalnızlık ve umutsuzluk duygusundan arındırılabilmeleri için çeģitli danıģmanlık ve eğitim hizmetleri yürütülmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve iģletmesi SHÇEK'e devredilen Ġhramcızade Ġsmail Hakkı Toprak Huzurevinde Hizmetler devam etmektedir. YaĢlıların dengeli ve yeterli beslenmeleri, bakım ve korunmaları, her türlü sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karģılanması Huzurevinin görevidir. GENEL BĠLGĠLER Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü hizmetleri; 1 müdür, 1 iģyeri hekimi (sözleģmeli), 1 iģ güvenlüği uzmanı(sözleģmeli), 1 taģınır kayıt ve kontrol yetkilisi-gerçekleģtirme görevlisi (laborant), 3 hemģire, 1 Kadın DanıĢma Merkezi Sorumlusu (memur), 1 temizlik ve çay ocağı görevlisi olmak üzere toplam 9 personelle yürütülmüģtür. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; Mevlana Mahallesi Yuvam Apartmanı arka giriģte hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz, Belediye Merkez Binaya, Numune Hastanesine, Eczanelere, Ġl Sağlık Müdürlüğüne yakın olması büyük avantaj sağlamaktadır. Binamız fiziksel olarak yeterli büyüklükte ve donanımdadır. 4 adet bilgisayar 2 adet yazıcı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün Belediye merkez bina ile ağ bağlantısı vardır. Gelen-giden yazıģmalar, personel izin takibi, bütçe takibi, performans bilgileri takibi gibi konular ukbs programlarıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Sayfa 50 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

51 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Personelimize 1. Basamak Sağlık Hizmeti sunulmuģtur. Belediye ve Özbelsan A.ġ iģçilerine iģyeri hekimliği hizmeti verilmiģtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği çalıģmaları kapsamında; Müdürlüklere resmi yazı ile görevleri ve sorumlulukları hatırlatılmıģtır. 50 ve daha fazla iģçi çalıģtıran müdürlüklerden ĠĢ sağlığı ve güvenliği komisyonu kurmaları sağlanmıģ, bakanlıktan karar defterleri getirtilmiģ ve dağıtılmıģtır. Komisyon toplantılarına iģyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanının katılımı sağlanmıģtır. Müdürlüklerin faaliyet gösterdiği alanlarda iģyeri sağlığı ve güvenliği açısından denetim ve kontroller yapılarak eksiklikler tespit edildi. Eksikliler birim idarecilerine gereğinin yapılması için bildirildi. Kurulda görev alan idarecilere ve çalıģanlara iģ sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek, her ay düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmaları ve yönetmeliğe uygun çalıģmalar yapmaları istenmiģtir Yılları arası Özbelsan A.ġ.Personeli ĠĢ kazası geçiren iģçi sayısı ve toplam iģ kaybı gün sayısı aģağıdaki tabloya yansıtılmıģtır İş Kazası Geçiren İşçi Sayısı Toplam İş Kaybı (gün) Gelen hastaların tansiyon takipleri, enjeksiyonları ve pansumanları yapılmıģtır. BağıĢ olarak gelen ilaçlar kabul edilmiģ, son kullanma tarihlerine ve içeriklerine göre sınıflandırılmıģ; ihtiyaç sahibi kiģilere ilaç yardımında bulunulmuģtur. ġehir dıģına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenlenmiģtir. Ġtfaiye Müdürlüğüne memur alımı öncesi, baģvuran adayların boy, kilo ölçümleri yapılarak rapor düzenlenmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 51

52 Belediyemizdeki tüm müdürlüklere yazı gönderilmiģ, 385 personelin sigara içtiği, 275 personelin sigarayı bırakmak istediği tespit edilmiģtir. Bu kiģilere davet yapılmıģ 85 kiģi polikliniğe gelerek doktorumuz tarafından görüģülerek tedavi protokolü düzenlenmiģtir. Bunlardan 20 kiģi sigara içmeyi bırakmıģtır. Huzurevinin mülkiyeti ve ismi Belediyemize ait olduğundan, Belediye adına kontrol ve koordinasyon iģleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir yıl sonu itibariyle 53 yaģlıya hizmet verilmiģtir. Kamu kurum ve kuruluģlarının sağlıkla ilgili toplantı, seminer, konferans gibi çalıģmalarına belediyemiz adına müdürlüğümüz katılmıģtır. Bunlardan bazıları: Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Ġl Kurul Toplantıları Kadına Yönelik ġiddet ve Töre Cinayetlerinin Önlenmesi Ġl Kurul Toplantıları Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli YaĢam Ġl Kurul Toplantıları Ambulans Hizmetleri Ücretlendirme Komisyonu Toplantıları Uçucu Maddelerin Zararlarından Ġnsan Sağlığının Korunması Ġl Kurul Toplantıları yılında Müdürlüğümüze 119 resmi evrak gelmiģ,57 resmi evrak gitmiģtir. ġehrimizin büyük bir kesimini oluģturan kadınlarımızın toplumsal hayatta karģılaģtıkları hukuki, sosyal, psikolojik ve sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen Kadın DanıĢma Merkezinde 2011 yılı içerisinde çeģitli seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiģtir. Bunlardan bazıları: 14 Ocak 2011 Cuma günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden, Psikolog Feride Özlem ELAGÖZ Öfke Kontrolü 25 ġubat 2011 Cuma günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden, diyetisyen Esra ÖZPAY Sağlıklı Beslenme ve Obezite 4 Mart 2011 Cuma günü, Sivas Barosundan Av. Zeynep Demir COġMAN ve Av. Nihal ERÜÇ Kadınların Hukuki Hakları 15 Mart 2011 Salı günü, Sınav Dershanesinden Rehberlik Uzmanı Adem YALÇIN Ergenlik ve Sınav Ailesi Olmak 1 Nisan 2011 Cuma günü, Cumhuriyet Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. Meryem YILMAZ Meme Kanseri 20 Nisan 2011 ÇarĢamba günü, Sivas Müftülüğünden Vaize ġule KARAKAYA Kutlu Doğum Haftası 29 Nisan 2011 Cuma günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden Mefaret KARATAġ Organ BağıĢı 6 Mayıs 2011 Cuma günü, Hanımlar Kültür Merkezi kursiyer ve eğitmenleri Anneler Günü 13 Mayıs 2011 Cuma günü, Cumhuriyet Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. Mine BEKAR Rahim Kanseri 26 Ekim 2011 ÇarĢamba günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden Meral YILDIM Hasta Hakları Sayfa 52 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

53 24 Kasım 2011 PerĢembe günü, TEMA Vakfından Emine YÖNÜCÜ Erozyonla Mücadele 2 Aralık 2011 Cuma günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden Nurgül DĠRLĠK AIDS ve Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklar 30 Aralık 2011 Cuma günü, Ġl Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Çağla KILIÇ Aile Ġçi ĠletiĢim Bu programlara yaklaģık 1500 kadın katıldı, 48 kadın psikiyatra,16 kadın avukata yönlendirildi. Performans Bilgileri Performans Göstergeleri Personel ve Ailelerine 1.Basamak Poliklinik Hizmeti Özbelsan A.Ş.İşyeri Hekimliği Hizmeti Cenaze Defin Ruhsatı verilmesi İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtılması Cenaze Yol İzin Belgesi Huzurevi Yaşlı Sayısı SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 53

54 4. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR BiliĢim teknolojilerinin takibini yaparak, yeni teknolojileri kurum yapısına göre uyarlamak, bilgisayar alt yapısını kurmak, kullanılan bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, düzenli ve en verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamak, tüm birimlere yönelik bilgisayar, bilgisayar donanımları, yazılım temini ve teknik destek hizmeti vermekle görevlidir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü aģağıdaki alanlarda faaliyetler yürütmektedir: Belediye birimlerinin yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını sağlamak ve teknik destekte bulunmak, Bilgisayarlar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve dıģ müdürlüklerle ağ bağlantısı kurarak bilgi alıģveriģini sağlamak, Ġnternet ve web sitesi vasıtasıyla çağdaģ haberleģme ve bilgi alıģveriģini sağlamak, Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlamak. Gelecekteki biliģim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, Bilgisayar Sisteminin teknolojik geliģmeler doğrultusunda güncel kalmasını sağlamak, Merkezi bilgisayar sisteminin yönetilmesi, geliģtirilmesi ve bakımı iģlerini yerine getirmek ve veri güvenliğini sağlamak. Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu sağlamak. Ġlimiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonu sağlayarak, taģınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliģkilendirilmesini gerçekleģtirmek. Bilgi iģlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluģlarla iliģkileri düzenlemek, sözleģme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak. Yeni hizmet birimleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek. Sayfa 54 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

55 GENEL BİLGİLER Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, 1 müdür, 1 mühendis ve 1 tekniker (AB bürosu), 1 tekniker (taģınır kayıt kontrol yetkilisi), 1 teknisyen (müdür yardımcısı), 1 teknisyen ve 1 memur (teknik servis), 1 iģçi (kalem/web sitesi veri güncelleme), 18 Özbelsan personeli (teknik servis ve coğrafi bilgi sistemi veri toplama bina tespiti) olmak üzere toplam 26 personel ile görev yapmaktadır. ÇalıĢmalarımızın ana hedefi, Belediyemizin bütün birimlerinin teknolojik entegrasyonunu sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleģtirilmesi için iletiģim altyapısı tamamlanmıģtır. Bütün birimlerimiz merkezi ağ yapısı ile birbirleriyle entegre edilmiģtir. Ayrıca merkez hizmet binasının dıģında faaliyet gösteren 20 hizmet noktası da kablosuz anten vasıtasıyla hizmetlerini devam ettirmektedirler. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2011 Yılı Faaliyetleri Belediyenin değiģik birimlerinde kullanılmak üzere 60 adet bilgisayar, 90 adet LCD monitör, 11 adet laptop, 10 adet değiģik tip ve modelde yazıcı, 11 adet güvenlik kamerası ve muhtelif bilgisayar sarf ve donanım malzemesi alımı gerçekleģtirilmiģtir. Ġlimiz ve belediyemizle ilgili haber, duyuru ve tanıtımların yayınlanması amacıyla 3 x 5 m. ebadında çift yönlü Led ekran alımı gerçekleģtirilerek Cumhuriyet Meydanı Atatürk caddesi giriģine monte edildi. Web Sayfası ( yenilendi; bu yenilemeyle birlikte; o o o o Kullanım kolaylığı sağlandı, içerik karmaģalığı giderildi, Daha önce il dıģında olan web sitemizin sunucuları kendi bünyemize alındı. Eski web sitesine yıllık bakım ücreti ödenirken, Ģimdi hiçbir bakım ücreti ödenmemektedir. e-posta kotalarının sınırlı olmasından dolayı yeni e-posta sunucu kurulumu yapılmıģ olup, eski e-postalar yeni e-posta sunucumuza taģınmıģtır. o Eski e-belediye portalında sadece kullanıcıya ödeme hizmeti sunulurken yeni e- belediye portalı ile dijital ortamda yapılabilecek birçok iģin 7 gün 24 saat e-belediye üzerinde kolayca yapılma imkânı kullanıcıya sunulmuģ oldu. o Tüm bu çalıģmalar müdürlüğümüz personelleri tarafından gerçekleģmiģtir. Daha önce il dıģında bir firma tarafından yürütülen web sitesinin kontrolü ve yönetimi Bilgi ĠĢlem müdürlüğümüz bünyesine alınmıģtır. Yıl içerisinde gerçekleģtirilen faaliyet, etkinlikler, duyurular ve Kent Rehberinin web sitesinde yayınlanması ve güncellemeleri yıl boyunca devam etmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 55

56 Canlı yayın Ģehir kameraları için mevcut fiber optik hat ruter (yönlendirici) ile bölünerek direk çıkıģı sağlanmıģ, bu sayede yıl boyunca kesintisiz yayın yapılmıģtır. e-belediyecilik uygulamasıyla borç sorgulama ve tahsilat iģlemleri yıl boyunca devam etmiģ olup, 2011 yılında e-belediye üzerinden TL tahsilat gerçekleģtirilmiģtir. Çağrı Merkezi Kuruldu: Çağrı Merkezi; sunulan hizmetlerle ilgili talepleri karģılamak veya Ģikâyetleri en hızlı Ģekilde çözümlemek amacıyla kurulmuģ telefonla hizmet veren bir birimimizdir. Merkezimizin öncelikli amacı insanlara günün her saati hizmet vermektir. Çağrı Sayfa 56 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

57 merkezinde her iģlem mutlaka sonuçlandırılmakta, süreçler ve sonuç hakkında vatandaģ geri aranarak bilgilendirilmektedir. 365 gün 7/24 görev yapan Çağrı Merkezimiz, tüm birimlerle bütünleģerek iģ yükünü hafifletme konusunda da önemli yol kat etmektedir. Birimlerimizin ağ bağlantısı altyapısı, ağ kabloları yenilenerek güçlendirilmiģtir. Belediyemiz Ana bina ve ek binada bulunan 100 mb lik swichler 1 gb lik swichlerle değiģtirilerek network hızı 10 katına çıkartılmıģ, ayrıca yönetilebilir 24 port swich ilavesi yapılmıģtır. Kent Bilgi Sistemini güncelleme ve bakım iģleri yıl boyunca devam etmiģtir. o o o o Kanun ve yasadaki değiģikler Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde KBS ne uyarlanmıģtır sayılı Ġhale Kanununun değiģen maddeleri programa uyarlanmıģtır sayılı kanuna istinaden Mali Hizmetlerin kullanmıģ olduğu hesap planına güncelleme ve düzenlemeler eklenmiģtir. Kent Bilgi Sisteminde kullanılan modüllerle ilgili kullanıcılara yönelik eğitimler yıl boyunca devam etmiģtir. Uzak birimlerimizin ağ bağlantı antenlerinin bakımı (ihale yoluyla) yapılmıģ ve güçlendirilmiģtir yılı içerisinde belediye bünyesindeki bilgisayar, plotter (baskı makinesi), yazıcı, fotokopi makinesi ve faks cihazları bakım ve onarımı kendi bünyemizde yapılarak, yaklaģık TL tasarruf sağlanmıģtır. ĠĢ verimliğini artırmak, giriģ çıkıģları güvenli hale getirmek amacıyla GeçiĢ Kontrol Sistemi kurulmuģtur. Bu paralelde Ġdari bina, ek bina ve otoparklara kameralı turnikeler koyulmuģ, giriģ çıkıģlar kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Meclis Üyelerimize, belediye personellerimize ve Ģirket çalıģanlarına kimlik kartı, ziyaretçiler için de ziyaretçi kartı basılmıģtır. plastik ve chipli olan kimlik kartlarının basımı müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleģtirilmiģtir. Mezarlık Bilgi Sisteminin güncellenmesi yıl boyunca devam etmiģtir. Coğrafi Bilgi Sistemi saha çalıģmaları esnasında ziyaret edilen ve belediyemiz kentli servisine gelen vatandaģlarımıza nüfusla ilgili bilgilendirme yapılmıģ, Sivas ta ikamet eden fakat nüfus kaydı Sivas dıģında olan vatandaģlarımız ikaz edilerek nüfus müdürlüğüne yönlendirilmiģtir. Arıza nedeniyle kullanılmaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı tespit edilen 10 adet power Suply, 40 adet Klavye-Maus, 5 adet ups (güç kaynağı), 1 adet crt 19 monitör, 19 adet crt 17 monitör, 2 adet crt 15 monitör, 7 adet CD sürücü, 11 adet Hard Disk, 1 adet tarayıcı, 5 adet switch, 11 adet iģlemci, 17 adet boģ kasa, 17 adet Anakart, 5 adet Ekran Kartı, 4 adet laserjet yazıcı tutanakla birlikte ilgili birime teslim edilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 57

58 Faaliyet Türü Adedi Bilgisayar tamiri 150 Yazıcı tamiri 45 Tamirler Monitör 25 Bilgisayar parçası 85 Network ve birimleri 100 Sistem ve program 150 Bilgisayar 145 Yazıcı 45 Montaj Monitör 200 Bilgisayar parçası 75 Network birimleri 35 İnceleme, tespit, test, bakım ve temizlik 345 Hazır program ile ilgili yapılan düzenlemeler 100 Eğitim çalışması 205 Yedekleme çalışması 300 Web sitesi yenileme ve güncelleme 300 Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Mülkiyet ve Kadastral Verileri SayısallaĢtırma 1977 yılından bugüne kadar Belediye Harita Müdürlüğünde arģivlenmiģ fakat sayısal ortama aktarılmamıģ imar uygulama iģlemleri Cad ortamına aktarıldı. Belediye arģivi, kadastro ve tapu arģivleri esas alınarak toplanılan tüm bu veriler Cad ortamına aktarıldı. Yapılan bu sayısallaģtırma ile belediye birimlerinde (numarataj, emlak, imar v.s) kullanılacak CBS için bir altlık oluģturuldu. Sayfa 58 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

59 Kadastro ve Tapu Sicil Verilerinin EĢleĢtirilmesi Belediye arģivinden faydalanılarak oluģturulan sayısal veri tapu kayıtları ile eģleģtirildi. EĢleĢtirilemeyen veriler Kadastro Müdürlüğü arģivindeki tüm dosya ve paftalar tek tek taranarak tespit edildi. Belediye ve Kadastro arģivi esas alınarak oluģturulan sayısal veri tapu verileri ile tekrar eģleģtirildi. Son olarak eģleģmeyen veriler için Tapu arģivindeki kütüklere baģvuruldu. Böylece tüm parsellerin tespiti yapılmıģ oldu. Belediye, Kadastro ve Tapu arģivindeki bu çalıģmalarımız güçlü bir ekip çalıģması ile 4 buçuk ay gibi bir sürede tamamlandı. Numarataj ÇalıĢmaları Daire kullanım alanlarının gerçeği yansıtmaması, bina tür ve sınıflarının hatalı olması, numarataj hataları, bina içerisindeki daire numaralarının tapu kayıtları ile eģleģmemesi, emlak beyanları ile eģleģme sorunları ve güncelleme problemlerinin çözülmesi amacıyla numarataj çalıģması baģlatılmıģtır. Bu çalıģmalar çerçevesinde; Belediye arģivinde bulunan numarataj kayıtları elden geçirildi. CAD ortamına aktarılan mülkiyet verileri üzerine numarataj verileri ve bina kayıtları da eklenerek CBS altyapısı için gerekli olan akıllı harita haline getirildi. Numarataj verilerinin sağlıklı olmaması nedeni ile yeni ve temiz bir numarataj alt yapısı oluģturmaya (Adres Bilgi Sistemi kurulmasına) karar verildi. Adı olmayan 100 ü aģkın cadde ve sokak tespit edilmiģ ve Belediye Meclisi aracılığı ile isimlendirilmiģtir. Adres ve Numarataj yönetmeliğine uymayan cadde ve sokaklarda (Behram Caddesi, Kanarya sokak, Kanije sokak vb.) yeniden numaralama çalıģmaları yapıldı. ġu ana kadar Sivas ta bulunan binanın güncellemesi yapılmıģ, hane ziyaret edilmiģtir. Bu çalıģmalar sonucunda; Sivas taki toplam bina sayısı bağımsız birim sayısı olarak belirlenmiģtir. EĢleĢtirme: Belediyede mevcut emlak vergileri, ÇTV, ilan reklam vergileri, su abone kayıtları ile saha ekibinin topladığı verilerin eģleģtirilmesi ile kaçakların tespit edilmesi ve belediye gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu çalıģmalar sonucunda, Belediye arģivlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi ve bunun sonucunda da daha adaletli, hızlı ve sağlıklı hizmet sunulması, Belediye gelirlerinin ciddi oranda artırılması hedeflenmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 59

60 Kent Bilgi Sistemi kullanımı ile; Önemli kent bilgilerinin tek bir ekranda görüntülenmesi sağlanır. Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi ve zamanında tahsili sağlanır. Vergi kaçaklarının tespit edilerek belediye gelirlerinin artırılması Tüm belediye taģınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilâtı Su abone gelirlerinin izlenmesi ve tahsilâtı Ġmar ile ilgili verilerin halka açılması Her türlü tahsilâtın olabildiğince kolay biçimde yapılması ġehir geliģimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaģır ve görselleģir. Daha iyi kaynak yönetimi oluģturulur. Birimler arası uyum ve koordinasyon artıģı sağlanır. Ġlan Reklam ve ÇTV ÇalıĢmaları 2011 Haziran ayında Coğrafi ĠĢlemler Servisi bünyesinde kurulan reklam ekipleri ile belirli bir güzergah dahilinde mücavir alan sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren 6000 civarında ticari iģletme taranarak ilan reklam, çevre temizlik vergisine esas bilgileri alınmıģ ve tahakkuk iģlemleri Gelir Servisince yapılmıģtır. Sorunlu iģletmeler hakkında Zabıta Müdürlüğü ne bilgi verilmiģtir. Bu çalıģmanın Haziran 2012 de tamamlanması planlanmaktadır. Bu çalıģmalar sonucunda her iki vergi tahakkuku da iki katına çıkmıģtır. Mebsis (Mezarlık Bilgi Sistemi) Mekânsal Veri Hazırlanması: Mezarlık Bilgi Sisteminin mekânsal verileri harita üzerinde oluģturularak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır. Sayfa 60 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

61 5. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48. maddesine göre kurulan ve Belediye BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıģan bir müdürlüktür. Müdürlük adli ve idari mahkemeler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde, belediyemize iliģkin her türlü uyuģmazlığın çözümlenmesi ve haklarının savunulması amacıyla yapılması gereken bütün iģlemlerin ve davaların takiplerinin yapılması, keģif mahalline Mahkeme heyeti ile gidilmesi, ilgili birimlerden sorulan konulara iliģkin hukuki müteala verilmesi ile yükümlüdür. GENEL BĠLGĠLER Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 2011 yılında görevlerini 1 müdür, 2 avukat ve 1 memur aracılığı ile yerine getirmiģtir. Birimin sahip olduğu fiziki mekânlar yeterli düzeydedir yılında yapılan yeni düzenlemeden dolayı müdür odası ve servis bir bütünlük arz etmiģ olup büro malzemeleri yeterli seviyededir. Bilgisayar ve internet kullanımı sayesinde teknolojiden en üst seviyede yararlanılmaktadır. Ayrıca müdürlüğün abone olduğu ve internet üzerinden güncellenen mevzuat & içtihat programı ile icra takip programının abonelikleri devam ettirilerek teknolojiden daha iyi istifade edinilmesi sağlanmıģtır. Teknolojinin sağladığı büyük bir kolaylık olan ve internet üzerinden mahkemedeki dava dosyaları ile icra takipleri hakkında, yapılan iģlemler ve alınan kararların takibi imkânını sağlayan e-imza, e-ģifre çalıģmalarına baģlanmıģtır. Ayrıca belediye mevzuatı ile ilgili olarak yayınlanan dergiye de abonelik devam ettirilmiģ ve yıl içinde iki adet kitap satın alınmıģtır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yıl içinde toplam 390 adet dava dosyasının takibi yapılmıģ olup, davaların seyri ile ilgili bilgiler aģağıdadır: 1. Ekli tabloda da görüleceği üzere, 2010 ve önceki yıllardan toplam 168 adet dava (karara çıkmıģ fakat temyiz ve itiraz merciinde bulunanlar hariç) 2011 yılına devir olmuģtur yılında ise toplam 222 adet dava açılarak toplam 390 adet dava dosyasının takibi yapılmıģtır. Bu davalardan 231 adet dosya karara bağlanmıģ geriye kalan 159 adet derdest dava dosyası 2012 yılına devir olmuģtur. 2. Ġdare mahkemesinde karara çıkan ve devam eden davalar, 3194 sayılı Ġmar yasasının 18. maddesinin tatbikatından doğan davalar, Belediyemiz Meclisi tarafından kabul edilen Ġmar planı tadilatlarının iptali davaları, Belediyemiz Encümeni nce alınan bazı kararlar ile çeģitli idari iģlemlerin iptal talebi ile tam yargı davalarından oluģmaktadır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 61

62 3. a) Adli yargıda karara çıkan ve devam eden davalar ise çok çeģitli olup bunlardan Belediyemiz aleyhine Ģahıslar tarafından açılan kamulaģtırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları ile yine Ģahıslar tarafından belediyemiz aleyhine, belediyemiz tarafından da ilgili Ģahıslar ve kurumlar aleyhine açılan tazminat-alacak-itirazın iptali davalarının takibi neticesinde müdürlüğümüz olarak Belediyemizin hakları kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde korunmaya çalıģılmıģtır. b) Belediyemiz Encümeni tarafından alınan kamulaģtırma kararı doğrultusunda tespit edilen kamulaģtırma bedelinde maliklerle anlaģma sağlanamaması halinde 2011 yılı içerisinde de kamulaģtırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıģ ve önceki yıllardan devir edilen davalarla birlikte takibi yapılmıģtır. Halen bu tür 15 adet davamız devam etmektedir. c) Belediyemizin hissedar olduğu taģınmazlarla ilgili olarak hissedarlar tarafından açılmıģ olan ortaklığın giderilmesi davalarında da belediyemizin menfaatleri korunmuģtur. d) 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu nun 184. maddesi ile Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapanlar Ġmar Kirliliği suçunu iģlediklerinden dolayı, ilimizde kanunun bu maddesini ihlal eden 39 kiģi hakkında 2010 yılı içerisinde Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmuģ ve 39 kiģi hakkında kamu davası açılmıģtır. Ayrıca ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen inģaatlar mühürlenmesine rağmen mührü bozarak inģaata devam eden 10 kiģi hakkında mühür bozma suçundan dolayı kamu davası açılmıģtır. Bununla birlikte 2011 yılında yürürlüğe giren yapı denetim kanunu ile bu suçlarda azalma meydana gelmiģ olup 2011 yılında 5 kiģi hakkında imar kirliliği ve mühür bozmadan dolayı suç duyurusunda bulunulmuģtur. e) 5393 sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin 5. fıkrası ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümleri Belediye taģınmazları hakkında da uygulanır hükmü getirilmiģ, diğer taraftan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun Ecrimisil ve tahliye baģlıklı 75. maddesinin 3. Fıkrasında ĠĢgal edilen taģınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. hükümleri doğrultusunda Belediyemiz taģınmazlarını iģgal eden Ģahısların tahliyesi sağlanmıģtır. f) 2011 yılı içerisinde basın ve internet yayınları üzerinden Belediyemiz aleyhinde gerçeğe aykırı yayınlarla Belediyemizin kiģilik haklarına saldırıda bulunulan 12 yayınla ilgili olarak kanunlar çerçevesinde gönderilen cevap ve düzeltme metnini yasal süresi içinde yayınlamadıklarından dolayı mahkemeden cevap ve düzeltme hakkı verilmesi istenmiģ ve 10 yayın hakkında cevap ve düzeltme hakkı verilmiģ ayrıca 2 yayın organı hakkında da kamu davası açılmıģtır. g) Bunlarla birlikte değiģik iģ davası türüne giren delil tespitlerine karģı cevaplar verilmek sureti ile belediyemizin hakları korunmuģtur. 4. Belediyemize ait gayrimenkullerin kira alacakları, su bedeli alacağı ve diğer alacakların tahsiline iliģkin 2011 yılının Ekim ayında 22 adet yeni icra takibine geçilmiģtir yılından Sayfa 62 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

63 devir eden dosyalardan 38 adedi infaz edilmiģ, 2011 yılında icra takibine geçilen 22 borçlu ile taksitlendirilmeye gidilerek Belediyemizin alacaklarının tahsiline çalıģılmıģtır. Bunlarla birlikte 2011 yılında kamu borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun çıkmıģ ve aleyhine icra takibine geçtiğimiz 119 adet borçluda borçlarını yapılandırmıģtır. 5. Diğer müdürlüklerce tereddüde düģülen hususlarla ilgili olarak istenen konularda, yıl içinde 11 adet hukuki mütalaa verilerek destek sağlanmıģtır. Yukarıda bahsedilen davaların savunmaları yapılmıģ, keģiflerine katılınmıģ, icra takipleri yürütülmüģ, ilgili birimlerle hızlı ve sağlıklı bir iletiģim kurularak gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ilgili mahkemelere sunularak, Belediyemizin hakları azami derecede savunulmuģtur. Yargıtay ve DanıĢtay kararları ile davalara yön verilmeye özen gösterilmiģtir. DAVANIN ADI TOPLAM KARAR DEVAM Meclis Kararının İptali Encümen Kararının İptali Madde Uygulama İşleminin İptali 3 3 İmar Planının İptali İdari İşlemin İptali Tam Yargı İDARE YARGI TOPLAM Tazminat- Alacak Men-i Müdahale 3 3 Tapu İptali ve Tescil Kadastro Tespitinin İptali ve Tescil Resmi belgede sahtecilik 1 1 Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil Ortaklığın Giderilmesi İtirazın İptali Kamu Malından hırsızlık + Zarar Vermek İmar Kirliliğine Neden Olma Görevli memura mukavemet 1 1 Görevli memura Hakaret 2 2 Veraset ilamı Kayyum tayini Mühür Fekki Tapuda isim tashihi 3 3 Muarazanın giderilmesi 1 1 Takibe şikâyet Tahsis 1 1 Bilişim suçu 1 1 ADLİ YARGI TOPLAM GENEL TOPLAM İCRA DAİRELERİ yılı içerisinde karara bağlanan 231 davadan; 197 adedi Belediyemiz lehine, 34 adedi ise Belediyemiz aleyhine sonuçlanmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 63

64 6. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ile halk arasında haber köprüsü kurularak, halkın belediye çalıģmaları hakkında bilgilenmesi, en güçlü iletiģimin, en teknolojik çalıģmalarla yapılması sağlanmaktadır Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile 2006/3 Sayılı genelge doğrultusunda BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) sistemi ile vatandaģlar tarafından yapılan baģvuruların gereğinin yapılması, süratle ilgili kamu kuruluģu veya belediyemiz ilgili birimine ulaģtırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesini sağlamakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne ait hizmet birimleri ve personel durumu aģağıdaki gibidir: Halkla ĠliĢkiler Birimi: 1 birim sorumlusu, 1 halkla iliģkiler bütçe görevlisi, 1 yayın odası görevlisi, 1 tören, kutlama ve organizasyon görevlisi, 2 Bimer, bilgi edinme, hizmet masası görevlisi, 2 taģınır kayıt kontrol görevlisi Basın MüĢavirliği Birimi:1 birim sorumlusu, 3 kameraman, 2 büro memuru, 1 Web sitesi sorumlusu, 1 montaj memuru, 1 Ģoför Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü; 1 müdür, 1 halkla iliģkiler sorumlusu, 5 memur, 1 basın müģaviri, 1 büro memuru, 8 Özbelsan A.ġ. personeli olmak üzere toplam 18 personel ile hizmet vermiģtir. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Belediyemiz Gelir Servisi üst katında bulunmaktadır. Halkla ĠliĢkiler Personeli; herhangi bir nedenle belediyeye gelen Sivaslıların, iģlerinin kısa sürede yapılabilmesi için yönlendirerek, belediyenin çağdaģ ve güler yüzünü göstermekte ve yardımcı olmaktadırlar. BaĢbakanlık (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) BĠMER aracılığı ile çalıģmalar internet üzerinden yürütülmekte, vatandaģlarımız tarafından belediyemiz resmi web sitesi ile yapılan Bilgi Edinme baģvuruları, e-posta yoluyla kabul edilmekte ve cevaplanmaktadır. Toplu SMS (mesaj) ve ġehir Sesli Yayın Sistemi ile belediye personelimizin ve halkın yapılan faaliyetlerden hızlı biçimde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Sayfa 64 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

65 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Halkla ĠliĢkiler Birimi Faaliyetleri Sivas Kent Planı, Bloknot, Kalem, Çanta, Tshirt, ġapka gibi materyaller hazırlanarak; Ģehrimize gelen misafirlere, resmi tören ve bayramlarda yuva ve yurtlara hediyeler alınarak takdim edilmiģtir. Toplu mesaj sistemi ile adet mesaj gönderilerek Belediyemiz haberleri, açılıģ, tören ve organizasyonlar belediye personeline bildirilmiģtir. Sivas Hepimizin Birlikte YaĢatalım Kampanyası çerçevesinde EMĠTT 2011 Uluslar Arası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı, Feshane Sivas Günleri, Travel Turkey Ġzmir Fuar ve Konferansı vasıtasıyla belediye çalıģmaları tanıtılmıģtır. ÇeĢitli konularda afiģ, billboard, broģür, pankart, kitapçık ve davetiyelerin metinleri hazırlanmıģ yapılan çalıģmalarla gerekli baskılar yaptırılmıģtır. Ocak Aralık 2011 tarihlerinde 50 adet etkinlik düzenlenmiģtir. Hazırlanan davetiyelerin etiketleri hazırlanmıģ ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanmıģtır. Hazırlanan Doküman Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Toplam Basım Adedi Davetiye Pankart Broşür Afiş Billboard Raket El İlanı Tasarım yılında Ģehir merkezindeki tüm ses yayın sisteminin rutin olarak kontrolleri yapılmıģ ve arızalı olan cihazların problemleri giderilmiģtir. Yayın masasında, kan anonsu, cenaze anonsu, kuruluģlardan gelen resmi ihale ilanları, elektrik, su kesintileri, resmi kutlama, anma günleri ile ilgili her türlü duyuru ve Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulu bulunan ses yayın sisteminden anons edilerek halkımıza duyurulmuģtur. VatandaĢlarımız tarafından bulunan kıymetli eģyaların (para, nüfus cüzdanı vs.) sahiplerinin bulunması ve teslim edilmesiyle ilgili iģlemler yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 65

66 Yayın Masası Başvuruları Kayıp Eşya Başvuruları Bulunan Eşya Başvuruları Resmi İlan Başvuruları Kan Anonsu Cenaze Anonsu Çeşitli Etkinliklere Ait Anonslar (Özel Gün Ve Haftalar Dâhil) TOPLAM Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda gelen baģvurular kabul edilmiģ, ilgili birimlerle gerekli yazıģmalar yapılarak kanuni süreleri içerisinde ilgili kiģilere bilgi verilmesi ile ilgili iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır. Bilgi Edinme Başvuruları Olumlu cevaplandırılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular Olumsuz cevaplandırılan başvurular Kısmen olumlu cevaplanarak diğer kurumlara yönlendirilen başvurular Reddedilen başvurular (TC kimlik no, tel. vb. eksikliklerden) Hizmet Masasında, Sivas Belediyesi Web Sitesinden müracaat eden, bizzat gelen, telefonla arayan vatandaģların talep, dilek ve Ģikâyetleri alınarak, ilgili birimlere iletilmiģ ve rutin konularla ilgili yapılan baģvurularda 2 iģ günü içerisinde (burs, iģ talebi, TOKĠ hakkında bilgi vb.) vatandaģa bilgi verilmiģtir. Hizmet Masası Başvuruları Başvuru Sayısı Kutlama ve Teşekkür Başvuru Sayısı Bilgi Amaçlı Başvuru Sayısı Toplam Başvuru Sayısı Olumlu Yanıtlanan Başvuru Sayısı Reddedilen Başvuru Sayısı (TC Kimlik No, Adı Soyadı, Tel. vb. eksikliklerden dolayı) Sayfa 66 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

67 Daire içi ve dıģı yazıģma iģlemleri, bütçe ile ilgili çalıģmalar, halk günü notlarının tanzim edilmesi ve istatistik bilgilerinin çıkartılmasıyla ilgili iģlemler yapılmıģtır. Resmi Yazışmalar, Analitik Bütçe İç-Dış Giden Yazışmalar İç-Dış Gelen Yazışmalar Halk Günü Görüşmeleri Hesap İşleri Md. ne Teslim Edilen Evraklar (Analitik Bütçe) Park Ve Bahçeler Müd. İle Ortaklaşa Çiçek Gönderimi (Çeşitli Etkinlikler) TOPLAM Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO 150 Sistemi üzerinden gelen başvurular alınmış, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılması ve ilgili kişilere bilgi verilmesi sağlanmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Yönlendirilen Dilekçeler Bimer İade Başvuru Sayısı (Elektrik, Doğalgaz Dağıtımı, Telefon Hattı, Sokak Aydınlatması) Bimer Toplam Başvuru Sayısı Başvuruların Dağılımı BİMER Bilgi Edinme Başvuruları Hizmet Masası Başvuruları SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 67

68 Basın MüĢavirliği Faaliyetleri Basın MüĢavirliğimiz, Sivas Belediyesinin her türlü açılıģ, tören, kutlama ve faaliyetlerinin kamuoyuna ve medyaya hızlı bir Ģekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin BaĢkanlık Makamına iletilmesi ve arģivlenmesi iģlemleri aralıksız sürdürülmektedir. Yerel gazeteler ciltlenerek Belediye Kütüphane ArĢivine kazandırılmaktadır. BaĢkanlık Makamından gelen ve Sn. BaĢkanın katılamayacağı davetlere cevap hazırlanarak gönderilmiģtir. Basın yayın organlarının ve basın mensuplarının çalıģmalarını kolaylaģtırıcı tedbirleri alarak, gerekli düzenlemeler yapılmıģ, basın toplantıları organize edilmiģtir. Belediyemizin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arģivlenmesi sağlanmıģ, konu ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak gazete ve televizyonlar aracılığı ile halkın bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Faaliyetler Sivas Belediyesi web sitesine (www.sivas.bel.tr) girilerek, internet üzerinden bilgilendirme iģlemleri yapılmıģtır. AfiĢ, billboard ve broģürlerin metinleri hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiģtir. BaĢkan veya vekilinin resmi gün, kutlama, açılıģ ve sempozyum vs. gibi etkinlikler için konuģma metinleri hazırlanmıģtır. Belediyemize, Ģahsen baģvuruda bulunanlara, Sivas Ġli ve Belediyemizle ilgili fotoğraf ve Sivas Tanıtım Dokümanları verilmiģ, yazılı baģvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiģtir. Belediye faaliyetlerini tanıtan reklam CD leri hazırlanmıģtır. Sn. BaĢkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıģtır. Ġlimizi ziyaret eden Üst Düzey Bürokratlar için bilgi dosyası ve CD si hazırlanarak sunulmuģtur. Ġlimiz ile ilgili tez, araģtırma ve arģiv çalıģması yapan kiģi, ajans ve kuruluģlara lojistik destek sağlanmıģtır. Ġlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri yapılmıģtır. BaĢkanın çeģitli vesilelerle temas ettiği ve ziyarete gelen vatandaģların resimleri çekilip, tab ettirilerek hediye edilmiģtir. Sayfa 68 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

69 Basın Müşavirliği Faaliyetleri Birim Bazında Çekilen ve Arşivlenen Fotoğraf Sayısı Çekilen Fotoğraflardan İhtiyaç Duyulan ve Tab Ettirilen Resimler Hazırlanan Mesajlar (Açılış, Kutlama vb.) Hazırlanan Konuşma Metinleri Hazırlanan Basın Toplantıları Hazırlanan Sunumlar Web Sitesine (www.sivas.bel.tr) Girilen Haber Sayısı Hazırlanan Reklam CD Sayısı Hazırlanan Bülten (Gazete) Sinevizyon Cihazı Kurulumu (Birim İstekleri Dahil) Hazırlanan Çerçeve 150 Yerel TV ve Gazetelere Gönderilen Haber Sayısı Gazetelerde Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Televizyonlarda Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Organizasyon Hizmetleri: 2011 yılı içerisinde gerek belediyemizin, gerekse vilayet nezdinde organize edilen etkinliklerde 76 adet protokol tefriģi, 222 adet Ģehir süslemesi gibi hizmetler müdürlük Tören, Kutlama ve Organizasyon Sorumlusu nezdinde Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yerine getirilmiģtir. Ayrıca belediyemizin çeģitli etkinliklerde misafirlerimize 70 adet yemek ve ikram hizmetleri aksatılmadan yürütülmüģ, Toplu Sünnet, Toplu Düğün gibi büyük programlarda da yemek ve ikram hizmetleri ilgili müdürlüklerle beraber koordine içerisinde aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Kent Konseyi: 2011 yılı içerisinde gerek il içi gerekse il dıģı Kent Konseyi çalıģmalarında, müdürlüğümüz tarafından katkı sağlanmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 69

70 7. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemizde bulunan araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımı, birimlerden gelen demir ve ahģap imalata yönelik iģlerin yapılması, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim müdürlüklerinin Ġhtiyaç duyduğu her türlü mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d bendine göre satın alma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, açık ihale usulüyle yapılan ihalelerin yaklaģık maliyet dosyasının hazırlanması ve ihale komisyonlarında görev alınması, bu alımlara iliģkin ödeme evraklarının tanzim edilmesi, malzemelerin ihtiyaç sahibi birimlere teslim edilmesi, Belediyemiz tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu odun, kömür alımı ve dağıtımı, Kırtasiye ve Temizlik malzemelerinin toplu olarak satın alınması ve birimlere teslim edilmesi iģlerini yerine getirmekle görevlidir. Müdürlüğümüz, satın alma faaliyetlerini yerine getirirken yasal yönden 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ve genel kanunlara, idari yönden Belediye BaĢkanına ve ilgili BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 memur, 21 iģçi ve 42 Özbelsan iģçisi olmak üzere toplam 70 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 2011 yılı içinde Makine Ġkmal Biriminde 2 araç, Satın Alma Hizmetlerinde 2 adet araç olmak üzere toplam 4 adet araç ile hizmet vermiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde tahakkuk hizmetlerinde 10 adet bilgisayar, ambar hizmetlerinde 2 adet bilgisayar, demirbaģ kayıt iģlemlerinde 1 adet bilgisayar olmak üzere toplam 13 adet bilgisayar bulunmaktadır. Belediyemiz Birimlerine Ait Makine Park Durumu: Belediyemiz birimlerine ait 31/12/2011 tarihi itibariyle 203 araç, 60 adet iģ makinesi olmak üzere toplam 263 adet araç bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Müdürlüğümüzce 2011 yılı içinde mal ve hizmet alımı giderleri için toplam 4.179,000,00 TL bütçe konulmuģ olup, yılı itibariyle ,00TL kullanılmıģtır yılı itibariye araç ve ĠĢ makinelerine ait bakım onarım ve yedek parça harcaması ,00 TL, Diğer Makine teçhizat bakım onarımları ve yedek parça harcamaları ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL dir. Sayfa 70 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

71 Satın Alma Birimi 2011 Faaliyetleri Mal Alımı: 2011 yılı içinde Müdürlüğümüzün Satın Alma birimince, Belediyemizin birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, katı yakıt alımları (odun ve kömür) büro mefruģatı ve demirbaģ malzemeleri alımları, toner dolumları ve tüp dolumları müdürlüğümüz bütçesinden satın alınarak birimlerimize teslim edilmiģtir. Hizmet Alımı: 2011 yılı içinde birimlerimizin ihtiyacı olan elektrik, doğalgaz, sabit telefon GSM cep telefonu haberleģme giderlerinin tahakkuk ve takibi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Araç gereç ve el aletleri bakım onarımı, pompa tamirleri, birimlerin kırılan camlarının değiģimi, çatı oluk tamirleri, bariyer tamirleri, kalorifer kazanlarının bakım onarımı iģi, kombi bakım ve tamiri, müdürlüğümüz bütçesinden karģılanmak üzere piyasadan yaptırılmıģtır. Belediyemizde bulunan araç ve iģ makinelerinin trafik sigorta iģleri ve araç muayene ve eksoz giderlerinin takibi müdürlüğümüz tarafından karģılanmıģtır. Bütçesi ilgili birimlerde olan mal ve hizmet alımlarının temini ve evrak tahakkuk iģlemlerinin yapılması malzemelerin ilgili birimlere teslimi gibi faaliyetler Satın Alma birimimiz tarafından yerine getirilmiģtir. Makine Ġkmal Birimi 2011 Faaliyetleri Araç ve ĠĢ Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması: Belediyemiz birimlerinde hizmet vermekte olan 206 araç ve 59 adet iģ makinesinin arıza bakım onarımı ile bunlara ait yedek parçaların satın alma iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Birimlere Ait Ġmalat ĠĢlerinin Yapılması: Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan demir aksamlı mamullerin imalatı (bank, pano, kapı, pencere, masa, sehpa, camekân, dolap, oluk, kapı ve pencere demirleri, damper imalatı, levhalar, durak yapımları, elektrik direği yapımları, korkuluk yapımları, vs.) Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren demirhane, marangozhane atölyelerinde yapılmaktadır. Diğer Makine Ġkmal Birimi Faaliyetleri: Makine Ġkmal birimimiz tarafından tüm birimlerimizde kayıtlı olan araçların trafik, sigorta ve muayene iģlemleri takip edilmiģtir. Kontrolü yapılan araçlara Özel Servis Tespit Belgesi verilmiģtir yılı içinde özel okul servislerinin kontrolü Makine Ġkmal birimimiz tarafından yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 71

72 8. EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüzün çalıģma alanının büyük bir çoğunluğunu imar planlarının fiziki mekâna yansıtılması yani imar uygulaması ve imar planlarının hazırlanmasına ve diğer teknik birimlerin projelerine altlık oluģturacak hâlihazır harita üretimi teģkil etmektedir. Bir Ģehrin sağlıklı geliģip büyüyebilmesi için; yapılaģma talebi evvelinde Ġmar planlarının yapılmasına, Ġmar planları hazırlandıktan sonra da bu planların uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Ġmar planı uygulamaları 3194 sayılı Ġmar kanunu ve Ġlgili yönetmelikleri, 4650 Sayılı KamulaĢtırma kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Önleme kanunları çerçevesinde gerçekleģtirilmektedir. Ġmar Kanununun 8.maddesi kapsamında Belediye Meclisince hazırlanan uygulama imar planlarının araziye uygulanması iģlemi, aynı kanunun 18.maddesi ve bu madde kapsamında hazırlanan Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak re sen belediyeler tarafından yapılmaktadır. Ġmar kanununun 15,16 ve 17. maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz tevhit, yola terk ve yoldan ihdas iģlemleri Belediyelerin uygun görüģü doğrultusunda serbest çalıģan Harita Bürolarınca yapılır, yine belediyeler tarafından kontrol edilir. Ġmar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait hâlihazır haritalar mücavir alan içerisinde Ġmar Kanununun 7. maddesi doğrultusunda belediyeler tarafından yapılır, yaptırılır ve kontrol edilir. Belediyemiz Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda bahsi geçen maddeler doğrultusunda yapılan tüm uygulamaları yapar, Harita Bürolarınca yapılan tüm uygulama ve hâlihazır haritaları kontrol eder ve arģivler. Bunun dıģında Belediyemiz teknik birimlerinin projelerine altlık teģkil edecek hâlihazır harita yapımı ve zemine uygulanması iģlemleri de birimimiz tarafından yapılmaktadır. ÇalıĢmalarımızın diğer bölümünü de 2942 (D.4650 ) sayılı kamulaģtırma kanunu kapsamında park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemleri ile imar kanununun 11. maddesi iģlemleri ve 775 sayılı Gecekondu kanunu kapsamında yapılan iģlemler, 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 266 sayılı genelgesi, Medeni Kanunun 724. maddeleri ve 1164 sayılı A uyarınca yapılan oluģturmaktadır. Belediyemiz gayrimenkulleri ile ilgili kayıt çıkarma, ipotek koyma ve terkin iģlemleri, kamulaģtırma ile ilgili tüm iģlemler, haciz ve Ģerh terkin iģlemleri, arsa paylarının satıģ iģlemleri, takas iģlemleri, G.Ö.Bölgeleri ile ilgili tüm iģlemler, bağıģ, Belediyemiz gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması, takibi, dar gelirli vatandaģlara arsa tahsisi, Belediyemiz tarafından yapılan ve kontrol edilen 3194/18. madde ve ifraz-tevhit iģlemlerinin tapuda takibi, tescil iģlemlerinin yapılması, Hisseli satıģlara izin verilmesi, Hazine parsellerinin Belediyemize devir ve satıģ iģlemleri ayrıca resmi kurumlar ve daire içi müdürlüklerden gelen yazılara cevap verilmesi ve tapu iģlemlerinin takibi iģleri yürütülmektedir. Sayfa 72 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

73 GENEL BĠLGĠLER Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları; Harita Servisi KamulaĢtırma Servisi Kentsel DönüĢüm Servisi Harita Kalemi servisleri ile yerine getirmektedir. Emlak Ġstimlâk Müdürlüğünde 1 müdür, 4 memur, 6 sözleģmeli ve 13 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 24 personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 4 ü harita mühendisi, 1 i çevre mühendisi, 12 si harita teknikeri, 2 si inģaat teknikeri, 1 makine teknikeri. 3 ü büro memuru, 1 i Ģoför olarak çalıģmaktadırlar. Müdürlüğümüz belediyemiz ana binasında yer almakta olup birimimizde bir adet kiralık araç bulunmaktadır. Arazi ölçümleri için 1 adet total station ve buna bağlı sehpa, reflektör ve jalon takımı bulunmaktadır. Ayrıca yol kotu ölçümleri için bir adet mekanik nivo ve buna bağlı mira ve sehpa bulunmaktadır. Birimimizde GPS bulunmaması nedeniyle iģ verimi istenilen düzeyde olmamaktadır. Birimimizde teknik elemanların kullanımında olan 20 adet bilgisayar bulunmakta olup pafta çizimleri için bir adet plotter bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kentsel DönüĢüm Servisi 2011 Faaliyetleri Kentsel DönüĢüm Projesi: Proje kapsamındaki mahalleler : Dedebalı, Ferhatbostan, Kılavuz, Demircilerardı ve Huzur mahalleleri. Proje alanı : m² Kentsel yenileme projesine, Belediyemiz ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı arasında 09/07/2007 tarihinde imzalanan ön protokol ile karar verilmiģtir. Söz konusu projeye, tarihinde imzalanan protokol ile fiilen baģlanmıģtır. Bu bağlamda ilk önce taģınmaz malikleri ile salon toplantısı yapılarak hak sahipleri proje hakkında bilgilendirilmiģtir. YaklaĢık üç aylık bir süre ile hak sahipleri ile muvafakat senedi imzalama görüģmeleri yapılmıģtır. Bu görüģmeler esnasında mülkiyet değerlendirmesine iliģkin daha önce yapılmıģ olan değerlemelerde; projenin uzun soluklu olmasından dolayı güncelleme ihtiyaçları doğmuģ ve tarafımızdan güncelle için çalıģmalar baģlatılmıģ, yaklaģık üç aylık bir süre ile oluģturulan komisyon tarafından yeniden arazi taraması yapılarak yeni bir değerleme hazırlanmıģtır. Ayrıca Demircilerardı Mahallesi için yeniden SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 73

74 değerleme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Kentsel dönüģüme yeni katılan mahallemiz olan Demircilerardı mahallesindeki hak sahipleri ile toplantılar yapılarak projemiz tanıtılmıģ ve vatandaģlarımızın görüģleri alınmıģtır. AnlaĢmaya esas değerlemelerin TOKĠ ce onaylanarak Belediyemize gönderilmesine müteakip yeniden halk görüģmeleri baģlatılmıģ olup, görüģmeler devam etmektedir. Bu bağlamda tarihinde Belediyemiz Selçuklu Sosyal Tesislerinde Dedebalı-Ferhatbostan- Kılavuz-Yiğitler ve Huzur Mahalle Muhtarları, azaları ve bir kısım kanaat önderi hak sahiplerinin katılımıyla projede gelinen son nokta değerlendirilmiģ, mülkiyet sahiplerinin soruları cevaplandırılarak hak sahiplerinin tereddütleri giderilmiģtir. Ayrıca Demircilerardı Mahallesi için Tarihlerinde Belediyemiz Meclis Salonunda hak sahiplerinin katılımıyla projede gelinen son nokta değerlendirilmiģ, mülkiyet sahiplerinin soruları cevaplandırılarak hak sahiplerinin tereddütleri giderilmiģtir. Ġlerleyen aģamalarda anlaģma oranını artırmak için halk toplantılarına devam edilecektir. Dedebalı-Ferhatbostan Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Kılavuz-Huzur Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Demircilerardı Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Sayfa 74 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

75 KamulaĢtırma Servisi 2011 Faaliyetleri BağıĢ ĠĢlemleri: 2011 yılı içerisinde mülk sahiplerinden tüm iģlemleri birimimizce takip edilerek anlaģma yoluyla 2 adet (707,00 m²) Belediyemize bağıģ alınmıģtır. Takas ĠĢlemleri: ġehir imar planında yol, park, yeģil alan vs. alanlarda kalan 2011 yılı içerisinde 25 adet takas müracaatından 5 adet parsel maliklerinin takas müracaatları değerlendirilerek, mülkiyeti Belediyemize ait imara uygun parsellerle takas iģlemleri yapılarak ,62 m 2 lik alanın mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Takas yapılarak verilen toplam alan ise 3120,85 m² dir. KamulaĢtırma ĠĢlemleri: 2011 yılı içerisinde anlaģma yoluyla 225 adet kamulaģtırma dosyasından anlaģma sağlananlardan 199 adet kamulaģtırma iģlemi yapılıp toplam ,54 TL. Bedel ödenerek Belediyemize ,85 m² lik alan geçmiģtir. Mahkeme yoluyla 8 adet dosyamız kamulaģtırılarak toplam ,21 TL. Bedel ödenmiģtir.19 adet kamulaģtırma dosyamızın mahkemesi halen devam etmektedir. Arsa Payı SatıĢı: 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulamalarından dolayı Belediyemiz adına geçen muhtelif mahallelerdeki 255 adet arsa payı satıģ iģlemlerinden 181 adet satıģ yapılarak ,00m² Belediye hissesinin tahsilâtı yapılarak ,45 TL bedel Belediyemize yatırılmıģtır. Ayrıca 2 adet taģınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanunu göre ,00 TL bedelle satıģları yapılmıģtır. Arsa Tahsisleri: Üzerinde hiçbir gayrimenkulü olmayan ve daha önce adına tahsisli bulunan ancak bina yapmadıklarından dolayı iptal edilmiģ olan arsalardan 1 tane vatandaģımıza Kılavuz G.Ö. B. sinden 775 sayılı yasa hükümlerince arsa tahsisi yapılmıģtır. Kılavuz G.Ö.B. sinden 1 adet SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 75

76 arsanında Sivas Ġl Müftüğü ne tahsisi yapılmıģtır; 7 kiģinin ise (ölüm, nakil v.s) dolayısıyla 34. madde uyarınca devir iģlemleri yapılmıģtır. Önceden tahsisi yapılan vatandaģlarımızdan bina yapıp, yapı kullanma izni alan 81 kiģiye tapuları verilmiģtir. Ayrıca tahsis süresi 10 yılı dolan ve 775/27. maddedeki Ģartları yerine getiren vatandaģlarımızın parsellerindeki 775/34. madde Ģerhleri kaldırılarak 50 kiģiye satıģ izni verilmiģtir. SatıĢı yapılan Belediye hisselerinin toplam alanı m 2, Belediyemize ödenen toplam bedel ise ,45 TL.dir. KamulaĢtırma Projeleri ĠĢhan Toplu Konut Bölgesi: Belediyemiz Meclisinin tarih ve 3 nolu karar ile ilan edilen ĠĢhan toplu konut alanı ilimiz merkez ĠĢhan köyü arazisinde kalmaktadır. Tarihi Eğri Köprüden ĠĢhan köyüne giden yolun kuzeyindedir. ġehir merkezi ile Cumhuriyet Üniversitesi arasında kalmaktadır. ġehir merkezine uzaklığı yaklaģık 5 km. Cumhuriyet Üniversitesine uzaklığı 2 km.dir. Toplam alan 63 hektar olup, KamulaĢtırma bedeli çok yüksek olduğundan dolayı ilk etapta 32 hektarlık alan uygulamaya geçirilmiģtir. Belediyemizce KamulaĢtırılan 20 hektarlık alanda imar uygulaması yapılarak tapuda tescili yapılmıģtır.2 hektarlık alanın imar uygulaması devam etmektedir yılı içerisinde 3 ayrı parselden %25 kendilerine imar parseli verilmesi kaydıyla 15421,00 m² bağıģ alınmıģtır.3 adet takas iģlemi yapılarak m² alan belediyemize geçmiģtir.3 adet ,00 m²!lik parselin 2886 sayılı uyarınca toplam ,00 TL. bedelle satıģı yapılmıģtır yılında 1 adet takas yapılarak 873,41 m² alan Belediyemize geçmiģtir. Ayrıca 2 adet kamulaģtırma yapılarak 838,78 m² alan ,65 TL. den KamulaĢtırılarak alınmıģtır yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Ahır ve Mandıra Tesisleri: ġehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Ahırları ġehir dıģına çıkartmak maksadıyla oluģturulmuģ bulunan Çelebiler Köyü Ahır ve Mandıra Tesisleri alanında bulunan Mülkiyeti hazineye ait 32500,00 m² lik parselin toplam 65000,00 T.L. bedelle 2942/30,4650/17. uyarınca Belediyemize satıģı talep edilmiģtir yılı içerisinde 227 adet ahır yeri talebinde bulunulmuģ olup bunlardan Ģartları uygun olan 30 kiģiye toplam TL. bedelle yeni tahsis yapılmıģtır. 11 adet arsanın bedelini ödeyemediği ve zamanında ahır yerini yapmadığı için iptal edilmiģ ve 4 adet Sayfa 76 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

77 yaptığımız tahsisimiz ,00 TL. Bedeli ödeyerek asra tahsis belgesi alıp ahır yeri inģaatına baģlamıģtır. Daha Önceden Çelebiler bölgesi 1.Etap Ahır yerinde tahsis yapılıp bugüne kadar bina yapmayan ve tahsis bedellerini yatırmayan 1 adet parselin iptal iģlemi yapılarak vatandaģlara iptal edildiğine dair tebligat gönderilmiģtir.2011 yılında 1 adet devir,3 adet tahsis ve 6 adet binasını yapıp yapı kullanma izin belgesi alanlara da tapuları verilmiģtir. Milli Emlak Müdürlüğü Ġle Ġlgili ĠĢlemler: Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm Hazineye ait parsellerin tapu kayıtları çıkarılarak Ģehir imar planında park ve yol alanında kalan Hazineye ait 1 adet parselin 2981 sayılı kanunun 10/c maddesi uyarınca Belediyemize devri sağlanarak üzerinde Gecekondusu bulunan mal sahipine tapusu verilecektir. Milli emlak müdürlüğünden gelen 25 adet raiç bedel talebine cevap verilmiģtir. Resmi Kurumlarla Ġlgili YazıĢmalar: Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, Tapu Kadastro, Karayolları, D.S.Ġ., Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü,TedaĢ ve Sivas ilindeki Mahkemelerin, Takas, SatıĢ, Raiç bedel, Kira bedeli v.s. çeģitli 85 adet talepleri birimimizce cevaplanmıģtır.daire içi birimlerden gelen 90 adet çeģitli taleplere cevap verilmiģtir. Hisseli SatıĢ, Ġpotek, Vefa Hakkı, Haciz ĠĢlemleri: VatandaĢlardan gelen toplan 10 adet hisseli satıģ, ipotek ve haciz koyma terkin iģlemi, vefa hakkı, irtifak hakkı koyma taleplerine cevap verilmiģtir. Kılavuz Mahallesi (Yukarı Tekke Mezarlığının Altı) : Mevcut mezarlık alanının ancak altı aylık ihtiyaca cevap verebilecek olması dolayısıyla mezarlık alanının geniģletilmesine karar verilmiģ olup, mevcut alanın kuzey doğu kısmına doğru 50 Hektarlık bir alan Ġmar tadilatı ile mezarlık alanına çevrilerek Belediyemiz Meclisinin 07/09/2006 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıģtır. Belediyemiz Encümeninin 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı kararı ile 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden kamulaģtırılmasına karar verilmiģtir. Mülk sahiplerine tebligatları gönderilmiģ olup; 2007 yılı içerisinde anlaģma yoluyla mülk sahiplerinden toplam m² alan kamulaģtırılarak TL. bedel ödenmiģtir. 2942/30. ve 4650/17. maddeleri uyarınca 2008 yılında içerisinde 8 adet takas iģlemi yapılarak toplam TL. değerinde imar parseli verilerek ,40 m² lik alan Belediyemiz mülkiyetine geçmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 6 adet parselin (97.605,78 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir. Ġlimiz merkez Kılavuz Mahallesi 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4309, 4310, 4312, 4314 nolu imar adalarının park haline dönüģtürülmesinden dolayı yaklaģık 40 adet gecekondunun SidaĢ ile Doğukent arasına taģınması gerekmektedir, 4248 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 77

78 ada,2 nolu;4243 ada,1 nolu;4244 ada,1 2 nolu 2780,00 m² lik parsellere kamulaģtırma davası açılmak üzere 26/11/2008 tarih ve 869 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında 4248 ada, 2 nolu parselin kamulaģtırma davası sonuçlanarak mahkeme kararına göre ,40 TL. olarak belirlenen kamulaģtırma bedelleri mahkeme kararına göre parsel maliklerinin hesaplarına yatırılmıģtır. Tapuda tescil iģlemlerinin tamamlanması üzerine m²'lik alan Belediyemiz adına geçecektir. Kalan parsellerin kamulaģtırma davaları 2012 yılında da devam etmektedir. Yukarı Tekke Mezarlık Alanı: Ġlimiz merkez Kılavuz mahallesi 203 pafta,3823 ada, nolu; 3824 ada, nolu; 3825 ada, nolu ve 182 ada, nolu Ģehir imar planında mezarlık alanında kalan parsellerde, mevcut mezarlık alanının geniģletilmesi amacıyla 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı Encümen kararı ile 2042(D:4650)sayılı kamulaģtırma kararına istinaden kamu yararına kamulaģtırılması için kararı alınmıģtır ,43 m²'lik alanda takas yapılarak mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiģtir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 8 adet parselin ( ,18 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir ,24 m²'lik alanda kamulaģtırma yapılarak mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Kalan 3824 ada,7-8-9 nolu;3825 ada, nolu;3823 ada, nolu ve 182 ada 7 nolu parsellerde kamulaģtırma davası açılmak üzere 02/04/2008 tarih ve 869 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk IĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 1 adet kamulaģtırma yapılarak 539,00 m²'lik alana 48510,00 TL.kamulaĢtırma bedeli ödenerek mülkiyeti Sivas Belediyesi adına geçmiģtir yılında da kamulaģtırma davası halen devam etmektedir. KarĢıyaka Köprüsü: Ġl Özel Ġdaresinin yol ve ulaģım hizmetleri müdürlüğünce yapım ihalesi tamamlanıp inģaata baģlanacak olan KarĢıyaka köprüsü platformu tamamlanmıģ olmasından dolayı, Yapımı düģünülen karģıyakayı Ģehre bağlanacak olan köprünün, Kızılırmak tan KarĢıyaka ve Esenyurt ile Ģehir bağlantı yolunun kamulaģtırılması düģünülmektedir. Bu nedenle Ģehir imar planında bağlantı Sayfa 78 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

79 ve ana anter yollarının denk geldiği esenyurt köyü Ġ37c05c pafta, nolu ve Kadıbıuhanetttin mahallesi,370 ada, ;371 ada, ve 504 ada, nolu parsellere ait m² alanın kamulaģtırma çalıģmaları baģlanmıģ olup 2010 yılında 3700,00 m² alanda kamulaģtırma yapılmıģ ve 2011 yılında Belediyemize geçmiģtir. Bahse konu bölgede toplam ,00m² lik alanda KamulaĢtırma iģlemi yapılacak olup; parsel maliklerinden % 75 i ile uzlaģma sağlanmıģ (Yol açılmasına rıza yazısı alınmıģ) bulunulmaktadır yılında kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Kale Koruma Alanı: 317 ada, ;318 ada, ;322 ada, ;314 ada,2-5;315 ada, ;316 ada,9-10;326 ada, ;488 ada, ; 317ada, ; 284, ; 285 ada, ;286 ada, ; 290 ada, ;291 ada, ; 350 ada,1 ve 483 ada, 2 nolu parsellerin Kale Koruma Sahasında kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında m² alanda 23 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup 2158,81 m² alan ,59 TL. bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir yılında 5502,04 m² alanda 42 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 79

80 ,46 TL. bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Kızılırmak-Üçlerbey Yol KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılızırmak Mahallesi, 221 pafta, 301 ada, nolu; 304 ada, nolu; 302 ada,1 nolu; 303 ada,1 nolu; 307 ada, nolu ,78 m² lik parseller ve Üçlerbey Mahallesi, 934 ada, 9 nolu; 937 ada, nolu 4257,73 m² lik parsellerin Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı, Belediyemiz Encümeninin 27/12/2005 tarih ve 3251 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Kızlıırmak-Üçlerbey yol kamulaģtırmasında toplam ,51 m² lik alandan ,65 m² lik alan ,84TL. bedelle Belediyemiz adına kamulaģtırılması tamamlanmıģtır. Kalan 9523,86 m² lik alanın kamulaģtırılma için 28/08/2007 tarih ve 2606 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında 934 ada, 5 nolu parsel malikleri ile anlaģarak 2657,64 m²'lik alan kamulaģtırılarak toplam ,36 TL.bedel ödenerek Belediyemiz adına geçmiģtir. 301 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin mahkeme kararı ile sonuçlanarak toplam ,20 TL. bedel hesaplarına yatırılarak Belediyemiz adına tescil olmuģtur yılında kamulaģtırma davası halen devam etmektedir. Gurbet Caddesi: Ġlimiz Merkez Altuntabak Mahallesi, pafta, 581 ada, Nolu; 651 ada, nolu ,90 m² lik parsel Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı, Belediyemiz Encümeninin 10/04/2007 tarih ve 1153 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 3960,46 m² lik alan ,44 T.L. bedelle kamulaģtırılmıģ olup, kamulaģtırma evrakları tarih ve 217 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında kamulaģtırma davası mahkeme tarafından reddine karar vermiģtir yılında parsel maliklerine ve varislerine yeniden tebligat gönredilerek gelen malikler ile anlaģma saglanması ve üzerinde evi olanlar içinde takas müracaatlarının alınarak iģlemlerinin yapılması ve eksik olan evrakların yeniden hazırlanarak tekrar kamulaģtırma davası açılması için kamulaģtırma iģlemleri devam etmektedir. Sayfa 80 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

81 Ulu Cami: Ġlimiz Merkez Uluanak Mahallesi,18 pafta,241 ada,3 ve 20 nolu ;240 ada, ve 11 nolu parsellerin Ģehir imar planında Ulu Camii Koruma Planı içerisinde kalmasından dolayı 09/02/2010 tarih ve 730 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 19/04/2010 tarih ve 1033 sayılı yazı ile kamulaģtırma evrakları Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģ olup,17/05/2011 tarih 2010/333 esas nolu karar ile ,00 TL. kamulaģtırma bedeli belirlenmiģ olan mahkeme kararında kamulaģtırma bedelinin fazla olmasından dolayı bedel yatırılmamıģtır. KamulaĢtırma davası devam etmektedir. Esentepe Parkı: Ġlimiz merkez Altuntabak mahallesi,4660 ada,1 olu parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 08/02/2011 tarih ve 268 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 6493,00 m²'lik alandan 5439,00 m² alan Belediyemiz adına kayıtlı olup kalan 1054,00 m² alanın kamulaģtırılması için kamulaģtırma evrakları 22/06/2011 tarih ve 2043 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı: Ġlimiz Merkez Kadıburhanettin Mahallesi 508 ada,1-2-3 nolu ve 373 ada,2-3-4 ve 5 nolu parsellerin Ģehir imar planında bölge parkı,otopark ve yolda kalmasından dolayı 23/11/2001 tarih ve 3755 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Bu parsellerden 508 ada,1 nolu parselde takas yapılarak m² alan,2 nolu parselde kamulaģtırma yapılarak 2651,08 m² alan Belediyemize geçmiģtir. 2 ve 4 nolu ve 373 ada, 2 nolu parsellerin mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlıdır. Kalan 508 ada,3 nolu ve 373 ada,3 nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemleri devam ederek 508 ada,3 nolu 10234,05 m²'lik alandan 6425,40 m² alan kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.373 ada,3 nolu 1511,89 m²'lik alandan 782,20 m²'lik alan kamulaģtırılarak Belediyemize geçmiģtir. Ġki parseldeki kalan toplam 4538,35 m² 'lik alana kamulaģtırma davası açılmak üzere kamulaģtırma evrakları Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediye Hizmet Alanı: Ġlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi, 190 ada, nolu parsellerin Ģehir imar planında Belediye hizmet alanı ve yolda kalmasından dolayı 12/10/2010 tarih ve 3694 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 190 ada, ve 207 nolu parsellerin 3194 sayılı kanunun 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiģtir. 190 ada, ve 206 nolu parsellerde 01/04/2011 tarih ve 722 sayılı Encümen kararı ile ifraz iģlemleri tamamlanarak tapuda tescil edilmiģtir. 29 nolu parselin imar uygulaması iptal edilerek tapuda dosyanın tescili beklenmektedir. Kalan ve 14 nolu parsellerden nolu parsel malikleri ile uzlaģma sağlanarak ,43 m²'lki alan Belediyemiz adına geçmiģtir.190 ada,14-81 ve 85 nolu parsellere dava açılmak üzere kamulaģtırma evrakları 13/05/2011 tarih ve 1461 sayılı yazımız ile Hukuk iģleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. KamulaĢtırma davası devam etmektedir. PaĢa Fabrikası Yolu: Ġlimiz Merkez Akdeğirmen Mahallesi, 755 ada, 2 nolu; 756 ada, nolu; 761 ada,1 nolu; 762 ada, 2 nolu; 763 ada,3-4 nolu; 764 ada, 7 nolu; 789 ada, 1 nolu ve 3202 ada,1-2 nolu parsellerin Ģehir imar planında yol (PaĢa Fabrikası yolu) ve bölge parkında kalmasından dolayı 01/04/2011 tarih ve 714 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 04/07/2011 tarih ve 2195 sayılı yazımız ile dosya Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 81

82 Harita Servisi 2011 Yılı Faaliyetleri Sıçak Çermik Hâlihazır Projesi: 2011 yılı programında olmayan fakat ihtiyaca binaen programa alınan, Sıcak Çermik Mesire alanını geliģtirmek için yapılan projelere altlık teģkil edecek hâlihazır haritanın yapımı tamamlanmıģtır. Projenin toplam alanı ,87 m² dir. Sıcak Çermik Hâlihazır Haritası YazıĢmalar: 2011 yılı içerisinde vatandaģlardan gelen dilekçeler, resmi kurumlardan gelen yazılar ve diğer birimlerden gelen talepler olmak üzere toplam 1579 adet yazıģma yapılmıģtır. Arazi Uygulamaları: Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 2011 yılı içerisinde uygulama dosyaları, diğer birimlerden gelen talepler ve G.Ö. bölgelerinde bulunan tahsisli arsaları aplikasyonları olmak üzere toplam 235 adet arazi ölçümü yapılmıģtır. Röperli Kroki: Bina yerleģimlerinin kontrolünde röperli kroki, bağımsız bölüm krokisi ve vaziyet planı olmak üzere toplam 750 adet talebe cevap verilmiģtir. Yol Kotu: ĠnĢaat yapımı ve parsellerin tevhidi aģamasında müdürlüğümüz bünyesinde yapılmakta olan yol kotu krokisi 2011 yılı içerisinde toplam 400 adet düzenlenmiģtir. Sayfa 82 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

83 Ġmar uygulamaları: 2011 yılı içerisinde 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddeleri gereği yapılan 214 adet ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas uygulaması ile 18. maddesi gereği yapılan 6 adet imar uygulaması bulunmakta olup üretilen parseller aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Son 5 yıllık imar uygulama çalıģmalarına ait bilgiler aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir: 3194/18.Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı /15,16. Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı İmar Uygulama Çalışmaları /18.Madde Çalışmaları (m²) 3194/15,16. Madde Çalışmaları (m²) SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 83

84 9. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun Ģekilde yeni yollar açmak; yolların açılması için gerekli proje, keģif vb. ön hazırlıkları yapmak; kamulaģtırmalar için gereken ön iģlemleri yapmak; önemine göre alt yapısı biten yolların çeģitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak; yol kaplama çalıģmaları için gerekli asfaltı temin ve terkip etmek; Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve kaldırımlarının, sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak Ģekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmakla görevlidir. Bu görevlerin, ilimizdeki diğer altyapı kuruluģları ile koordinasyon halinde ve planlı bir Ģekilde yerine getirilmesinden, müdürlük bünyesindeki atölyelerin çalıģmalarının verimli ve ekonomik olarak düzenlenmesi ve takip edilmesinden, müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare edilmesinden, yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanması ve amacına uygun Ģekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Saha Amirliği Asfalt Üretim Tesisi Stabilize Yol Yapım Kaldırım Yapım Ġhale-Satınalma Yazı ĠĢleri-Muhasebe Servisleri ile çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlük 1 makine mühendisi, 1 yüksek jeofizik mühendisi, 2 inģaat mühendisi, 1 maden mühendisi, 4 tekniker, 2 teknisyen, 2 memur, 67 iģçi ve 127 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 207 personelle görev yapmıģtır. Müdürlüğün çalıģmalarda kullandığı araç ve iģ makinelerinin yıllara göre durumu aģağıda verilmiģtir: Sayfa 84 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

85 Araç/İş Makinesi Kamyon Yükleyici Otobüs Silindir Tanker Greyder Ekskavatör Pikap Kompaktör Beko Loder Asfalt Planti Asfalt Kesme Mak Dozer Forklift Treyler Binek Aracı Finişer Asfalt Yol Bakım Robotu Minibüs Kurtarıcı Traktör Yol Süpürgesi Kızgın Yağ Tesisi Toplam FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2011 Yılı Ġhaleleri İhalenin Adı İhale Tutarı (TL) (KDV Hariç) Temel Malzemesi Alımı ( ton) ,00 Aşınma Asfaltı Agregası Alım ( ton) ,95 Yıkanmış Mıcır Alımı ( ton) ,00 Kilitli Parke, Bordür ve Yağmur Oluğu Alımı ( m² parke, m bordür, m oluk taşı) ,00 Aşınma Asfaltı Yapım İşi ( m²) ,00 Kilitli Parke, Bordür ve Yağmur Oluğu Döşenmesi ( parke m², m, oluk taşı m) ,00 Yol, Kaldırım, Park ve Bahçe Bakım Onarım Hizmet Alım İşi ( 246 Personelli) ,00 Asfalt ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler Asfalt Ģantiyesinde yıllara göre kullanılan malzeme miktarları ile üretilen kaplamaların miktarları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 85

86 Yapılan İşler Kullanılan Bitüm (ton) Kullanılan Fuel oil (ton) Kullanılan Doğal Gaz (m 3 ) Kullanılan Kırmataş (m 3 ) Üretilen Asfalt (ton) Toplam Yapılan Yol Kaplama (m 2 ) Sathi kaplama asfalt (m 2 ) Yıllar itibariyle asfalt Ģantiyesinde üretilen asfalt miktarları da grafikte gösterilmiģtir: Üretilen Asfalt (ton) Ġhale yolu ile m² asfalt yenilenmesi yapılmıģtır. Asfalt yenilemesi yapılan cadde ve sokaklar aģağıda verilmiģtir: Asfalt Yenilemesi Yapılan Cadde ve Sokaklar Çalışma Yapılan Bölge Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı alan içi yollar Kılavuz Mah. Yavuz Sultan Selim Caddesi Aydoğan Mah., Yeidoğan Mah., Fatih Mah. Kültür Sokağı ve bağlantı yolları Halil Rıfat Paşa Mah. Mumbaba Caddesi Örtülüpınar Mah. Hastaneler Caddesi Yüceyurt Mah. Selahattin Erorhan Caddesi Yüceyurt Mah. Şehit İsmail Şirin Caddesi Yüceyurt Mah. Yahya Yerlikaya Caddesi Mevlana Mah. Rasim Başaran Caddesi Şeyh Şamil Mah. Cevher Sokak Ece Mah. Meraküm Caddesi Fatih Mah. Kılıçarslan Sokak Kaleardı Mahallesi Esenyurt Caddesi Karşıyaka Mah. Esenyurt Mah. M.Akif Ersoy Mahallesi- 28. ve 60. Sokak M.Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi M.Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi M.Akif Ersoy Mahallesi Sevgi Evleri çevre yolları A.V.Gazi Mahallesi İl Özel İdare Kavşağı Mevlana Mah. Ziraat Odası Bağlantı Yolları M.Akif Ersoy Mahallesi Zümrüt Sokak, Emniyet Sokak Üçlerbey Mahallesi Halfelik Caddesi Sayfa 86 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

87 Ayrıca, mahallelerin tamamında Belediye ekiplerimizce yama çalıģması yapılmıģtır. Kaldırım ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler 2011 yılında Belediye ekipleri tarafından ve ihale ile yaptırılan kaldırım miktarları tabloda, yıllar itibariyle kaldırım, bordür ve plaka yapımı da tablo ve grafikte gösterilmiģtir: 2011 Yılı Kaldırım Yapımı Plaka (m 2 ) Bordür (m) Yağmur Oluğu (m) Belediye ekipleri tarafından yapılan İhale ile yaptırılan Toplam Kaldırım Yapımı/Yıl Bordür (m) Plaka (m 2 ) Parke Yol Yapım (m 2 ) Kaldırım Bordür, Plaka ve Parke Yol Yapımı Bordür (m) Plaka (m2) Parke Yol Yapım (m2) Mahallelere göre kaldırım çalıģması ve yenilemesi yapılan cadde ve sokaklar aģağıdaki tabloda verilmiģtir: SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 87

88 Mahalle Kaldırım Çalışması Yapılan Cadde ve Sokaklar 4 Eylül Mahallesi Sokaklar Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak- Vali Konağı Sok Bahtiyarbostan Mah. Ece Mahallesi Fatih Mahallesi Kavşak Müze Sokak, K.Kazancılar Cad. 12. Sok Tamamı M. Akif Ersoy Mah. Tamamı Kadı Burhanettin Mah. Mevlana Mah. Mısmılırmak Mah. Pulur Mah. Polis Okulu Gökmedrese Mah. Yüceyurt Mah. Halil Rıfat Paşa Mah. Doğukent Mah. Kaleardı Mah. Üçlerbey Mah. İnönü Mah. Demircilerardı Mah. Ulu Cami Kavşak Özel İdare Kavşak Çayyurt Mah Sevgi Evleri İnşaat Önleri Keresteciler Sitesi Ferhatbostan Mah. Stabilize Yol Yapım ÇalıĢmaları Belediye Evleri Önü-Kavşak Tamamı Sokak Taş Yol Mısmılırmak Cad Öğretmenler Cad. Tarhana Cad. Pulur Cad.5sok. 2 Sok Serçeli Sok Sok Hastane Cad. Rahmi Günay Cad. Y.Yerlikaya Cad.Selehattin Tamamı Erorhan Cad. Rasim Başara Caddesi Tamamı Tamamı Vali Muammerbey Cad. Mor Menekşe Sokak Karanfil Sok. Tamamı 10 Sok 4 Sok Tekmezar Caddesi Sevgi Evleri ve Sağırlar Okulu Çevresi Sabri Hafız Cad. 11 Sok 3 Sok 2011 yılında m 2 stabilize yol yapılmıģ, bu çalıģmalarda m 3 stabilize malzeme kullanılmıģtır. Açılan Yol Stabilize yol yapım alanı (m 2 ) Stabilize Yol Yapımı (m 2 ) Sayfa 88 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

89 Yeni Yol Açma Çalışması Yapılan Yerler Yol Uzunluğu (m) Yol Alanı (m²) Kılavuz Mah. 190 Ada (Toprak Yol) Ceza Evi Karşısı Kılavuz Mah.12.Sokak(Sevgi Evleri) Dört Eylül Mah.10/1.Sokak Kılavuz Mah. Alperen Siteleri Yeni Doğan Mah. 15/1.Sokak Yeni Doğan Mah. 23. Sokak Eylül Sanayii Sitesi 4. Cadde Şeyh Şamil Mah. 97.Sok. Yeni Yol Açımı İşhan Toki Yeni Yol Açımı Karşıyaka Mah. 120/1.Sok. Yeni Yol Açımı Bahtiyarbostan Mah. 14.Sokak Yeni Yol Açımı Alibaba Mah Ve 62.Sokak Alibaba Mah.100.Sokak Yeni Yol Esenyurt Mah.Şehit Mücahit Irmak Sokak Yeni Yol Şeyh Şamil Mah. 5.Ve 2.Sok. Yeni Yol Açımı M.Akif Ersoy Mah. Gökçekler Cad. Oto Park Yeri M.Akif Ersoy Mah. Ustabaşı Sokak Yeni Mah.17.Sokak Sivas Belediyesi Yeni Saha Yolu ( Stabilize ) Yeni Mezarlık İç Yolları Mevlana 30.Sokak Yeni Yol Açımı Karşıyaka Mah. Çanakkale Cad. Toprak Yol Gökçebostan Mah. Ekin Sokak Karşıyaka Mah. Yeni Köprü Yolu (Toprak Yol) Gültepe Mah. Okullar Bölgesi İşhan Toki Turanoğlu İnşaat Kılavuz Mah.119.Sokak Kardeşler Mah.93.Sokak (Toki) TOPLAM Yol Genişletme Çalışması Yapılan Yerler Yol Uzunluğu (m) Yol Alanı (m²) Selçuklu Mah. Mehmetcik Sokak Eylül Sanayii Sitesi Kereteciler Sitesi Şeyh Şamil Mah. Rasim Başaran Cad. (Yol Genişletme ) Esenyurt Mah.Villakent Cad. Yol Genişletme Seyrantepe Mah.16.Sok. Yol Genişletmesi Polis Okulu Ve Teknokent Karşıyaka Mah. Esenyurt Cad. Stabilize Yol Çalışması Özel İdare Kavşağı Mehmet Akif Ersoy Mah. Halfelik Cad. Yol Genişletmesi TOPLAM SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 89

90 Yol İyileştirme Çalışması Yapılan Yerler Yol Uzunluğu (m) Yol Alanı (m²) M.Akif Ersoy Mah. 5.Sokak Huzur Mah. Belediye Tesisleri İçi Fatih Mah. Mereküm Cad. Stabilize Yol Çalışması Fatih Mah. 85.Sokak Organize Sanayii İtfaiye Müdürlüğü 1500 Şeyh Şamil Mah. Halis Gülle Öğrenci Yurdu Stabilize Çalışması TOPLAM Sayfa 90 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

91 10. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48.Maddesi gereği oluģturulmuģ ve aynı kanunun 49.Maddesi gereği ise norm kadro ve personel istihdamı belirlenmiģtir. Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde (ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde) yapılmakta olan her türlü binanın yol kotu belgesinin düzenlenmesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri ve inģaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi, ısı yalıtım vizesi yapılması, yapı kullanma keģifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak, bunlara istinaden binalara yapı kullanma izni, mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen karalarının takibi, iģyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak zabıtanın bilgilendirilmesi, ATM cihazı reklam amaçlı totem vs. konulması iģlemlerinde Gelir Servisi ile koordineli çalıģılması; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde ruhsat almadan inģaatına baģlanılan yerlerin tespiti, inģaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaģlardan gelen Ģikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, TCK nin 184.maddesine göre imar kirliliğine neden olunmasından dolayı açılan davalardaki iģlemlerin takibi, iģ bitirme belgelerinin düzenlenmesi, düzenlenen ruhsat ve yapı kullanma izni belgelerinin bir suretinin her ay Mimar- Mühendis Odalarına, Sigorta Müdürlüğüne ve TUĠK e gönderilmesi; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde, Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları ve imar tadilatları yapılması, Ģahıslar, kurumlar ve mahkemeler için imar durumu evraklarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iģlemlerin yürütülmesinden sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 1 müdür (mimar), 4 mimar, 2 inģaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 2 Ģehir plancısı, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog, 7 inģaat teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 1 elektronik teknikeri, 1 makine teknikeri, 2 inģaat teknisyeni, 3 iģçi ve 10 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 41 personel ile çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz; ġehir Planlama Servisi Ruhsat Servisi (Ruhsat Düzenleme, Temel Vizesi-Yol Kotu, Zemin Etüdü, Proje Kontrol, Yapı Kullanma alt birimlerinden oluģmaktadır.) Yapı Denetim - Kaçak Yapı Yıkım Servisi KUDEB Servisi Ġmar Müdürlüğü Kalemi birimlerinden oluģmaktadır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 91

92 2011 yılı içerisinde müdürlüğümüz bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kuruldu. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde yeni bir servis olarak faaliyete geçen KUDEB biriminde bir Mimar, bir ĠnĢaat Mühendisi, bir ġehir Plancısı, bir Arkeolog ve bir Sanat Tarihçi olmak üzere toplam beģ uzman personel bulunmaktadır. Sivas Belediyesi sınırları içinde yer alan Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili iģlemleri ve uygulamaları yürütmek ve denetlemek, tarihi doku yönünden önem taģıyan binaların bakımının kolaylaģtırılmasını sağlamak amacıyla faaliyete geçirilmiģtir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik gereğince KUDEB lerin çalıģma usul ve görevleri tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu anlamda Müdürlüğümüz KUDEB servisinin görevleri Ģunlardır. a)taģınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek b)taģınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleģtirilmesini denetlemek, c)tadilat ve tamirat kapsamında baģlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, d)taģınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitiģik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taģınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koģulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek, e)koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, f)koruma bölge kurulları tarafından onaylanmıģ Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerine iliģkin uygulamaları denetlemek, g) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inģaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit Ģartlarına aykırı olarak inģa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli iģlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, h) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli iģlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek. Müdürlüğümüz Servislerinde faal olarak kullanılmakta olan toplam 32 adet bilgisayar ve bunlara bağlı olarak 18 adet muhtelif yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Sayfa 92 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

93 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2011 YILI FAALĠYETLERĠ Eski Sanayi Alanı Belediye Meclisinin 06/07/2011 tarih 185 sayılı kararıyla Kentsel DönüĢüm Alanı ilan edilmiģtir. Kılavuz mahallesinde (Cezaevi yukarısı) Belediye Meclisi nin 12/09/2007 tarih 108 sayılı kararına istinaden Hurda Depolama alanı ilan edilmiģtir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Ģehrimizin Trafik ve KavĢak düzenleme çalıģmalarına destek verilmiģ ve trafik kavģak düzenlemesi danıģmanlık hizmet alımı iģi ihalesi gerçekleģtirilmiģtir. ġehir Planlama Faaliyetleri Servisimizde 2 ġehir Plancısı, 2 Tekniker, 1 iģçi ve 3 Özbelsan personeli görev yapmaktadır. Servisimizde ilave ve mevzi imar planlarının hazırlanması, imar planı tadilatları, Meclis evraklarının düzenlenmesi, parsellere imar durumu verilmesi, mahkemeler ile daire içi (müdürlükler) ve kurumlar arası yazıların cevaplandırılması faaliyetleri yapılmaktadır. Faaliyetler iki ana baģlık altında ele alınmıģtır. Planlama ÇalıĢmaları: 2011 yılında Ģehrimizin ihtiyaçları, gelen talepler ve Belediyemizle ilgili hususlar, Ġmar Komisyonunca yapılan toplantılarda görüģülerek gerekli 4 adet mevzi imar planı, Belediye Meclisinde kabul edilen 99 plan çalıģması (tadilat, ilave imar planı) yapılmıģtır. Ġmar Durumu Hazırlanması: Resmi dairelerden ve parsel sahiplerinden gelen talepler üzerine 2690 adet imar durumu hazırlanmıģtır. 18. madde uygulaması bilgisayar ortamında yapılan mahallelerde imar durumları bilgisayar ile çizilmekte, hassas bir Ģekilde ve kısa zamanda hazırlanmaktadır. Ayrıca ilimizde mevcut banka Ģubelerinden gönderilen toplam 1400 civarı ipotek yazıları servisimiz tarafından aynı gün içerisinde düzenlenerek ilgilisine verilmiģtir. Yıllara göre verilen imar durumu sayıları aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. Şehir Planlama Faaliyetleri Planlama çalışmaları (tadilat, ilave plan ve mevzi imar planı) İmar Durumu Hazırlanması Ruhsat Servisi Faaliyetleri 4 Mimar, 1 ĠnĢaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 3 ĠnĢaat Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Elektronik Teknikeri, 1 ĠnĢaat Teknisyeni, 1 Memur ile çalıģmalar yürütülmektedir. Ruhsat Servisin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler aģağıdaki tabloda verilmiģtir: SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 93

94 Ruhsat Servisi Faaliyetleri İnşaat Ruhsatı (adet) İnşaat Ruhsatı (m 2 ) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yol Kotu Belgesi (adet) Zemin Etüt Raporu İncelemesi (adet) Isı Yalıtım Vizesi (adet) İş Bitirme Belgesi (adet) yılında verilen toplam 388 adet inģaat ruhsatı ile 3234 adet bağımsız bölümün yapımına ruhsat verilmiģ olup, bu bağımsız bölümlerin 3067 si meskendir. Ayrıca 762 adet konut ve iģyerine tadilat, yenileme ve isim değiģikliği ruhsatı tanzim edilmiģtir yılında toplam 415 adet yapı kullanma izni belgesi kesilmiģtir. Kesilen bu kullanma izin belgeleri 349 adet mesken, 22 adet iģyeri, 13 adet ahır, 1 adet okul ve 1 adet camii olarak tanzim edilmiģtir. Yapı Denetim - Yıkım Servisi Servisimiz 1 makine teknikeri, 2 inģaat teknikeri, 1 teknisyen, 2 zabıta memuru, 1 iģçi ve 3 Ģoför ile çalıģmalarını yürütmektedir yılı içerisinde Belediyemiz imar planı sınırları ve mücavir alanları içerisinde yapılan inģaatlar, tamiratlar, tadilatlar mahallinde denetlenerek kadastro imar, mülkiyet, plan ve projeye uygunlukları sağlanmıģtır. 29 adet inģaatın inģaat ruhsatlarının alınması, temel vizesi ve su basman vizelerinin yapılması, teras katların mimari projeye uygunluğunun sağlanması yönünde uyarılmıģ; bazı inģaatların statik bakımından kontrolü yapılmıģ ve tamirat, tadilat yapılan yerler ile inģaatlarda ilgili emniyet tedbirlerinin alınması hususu yerinde denetlenerek imar mevzuatına uygun hareket etmeleri sağlanmıģtır. 21 adet inģaat ĠnĢaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenerek durdurulmuģ, inģaat ruhsatlarının alınması ve plana uygunlukları sağlanmıģtır. Ġmara ve mimari projeye aykırı yapılan kaçak ilave katlar mahallinde incelenerek 11 adet mimari projeye aykırı yapılan yerler ile kaçak ilave kat mal sahiplerine yıktırılmıģtır. Resmi daireler ve vatandaģlar tarafından verilen 342 adet dilekçe olay mahallinde incelenerek sonuçlandırılıp, tüm dilekçelere resmi olarak cevap verilmiģtir. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne intikal ettirilen dosyaların yazıģmaları yapılarak, duruģmalarına katılınmıģ tır. Sayfa 94 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

95 Ġmar planlarına aykırı olarak yapılan 54 adet garaj, 21 adet ahır yıkılarak kaldırılmıģtır. 31 adet metruk yapı, düzenlenen mahalli inhidam raporu doğrultusunda yıkılarak kaldırılmıģtır. Yapı Denetim Servisi Faaliyetleri Ruhsatsız inşaat sayısı (adet) Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı Yapı Denetim Servisi Faaliyetleri Ruhsatsız inşaat sayısı (adet) Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Kalemi 3 Özbelsan Personeli ile çalıģmalarımız yürütülmektedir yılında vatandaģ, daire içi ve kurumlardan olmak üzere toplam 1001 adet evrak kaydı yapılmıģ olup; 2706 adet evrak ise gerek elden gerekse evrak kayıt servisi vasıtasıyla ilgilisine ulaģtırılmıģtır. Bunlar haricinde müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemelerin talebi, dağıtımı ve takibi ayrıca müdürlük bütçesinin tutulması ve takibi, ihale evraklarının düzenlenmesi ve takibi gibi iģlemler de müdürlüğümüz kalemince yürütülmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 95

96 11. ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Tanzim SatıĢ Müdürlüğü ve Kaplıcalar Müdürlüğü birleģtirilerek ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürü Harcama Yetkilisi, Sayman Muhasebe Yetkilisi, gerçekleģtirme memuru olarak kaplıca iģletmeciliği, akaryakıt ürünleri alımı ve satımı, halı dokumacılığı yaparak faaliyet göstermektedir. GENEL BĠLGĠLER ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu, Selçuklu Sosyal Tesisi, Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Tesisleri, PaĢa Fabrikası Kütük Ev, 27 Haziran Fast Food Restaurant ve Halı Atölyesinde faaliyet göstermektedir. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünde 1 müdür, 1 sayman, 1 gerçekleģtirme görevlisi, 1 tahsildar, 5 idari bina personeli, 2 akaryakıt satıģ istasyon sorumlusu, 2 akaryakıt tanker Ģoförü, 5 market görevlisi, 17 akaryakıt satıģ elemanı görev yapmaktadır. Müdürlük hizmet binası, Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu hizmet binası, 6 adet 6 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 1 adet 1 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 2 adet 4 tabancalı LPG satıģ pompası, 4 adet toplam litrelik toprak altı akaryakıt tankı, 2 adet Mercedes Axor marka akaryakıt taģıma tankeri, 2 adet pompaların bulunduğu saha üstü kapatma sistemi olan kanupi, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet MAN marka çekici kamyon, BMC marka vinçli kamyon, 1 adet Fatih Tanker, 8 adet bilgisayar, 27 adet halı dokuma tezgâhı bulunmaktadır. Faaliyetlerimizi yaparken kameralar, bilgisayar, internet gibi teknolojiden maximum düzeyde yararlanıyoruz. Petrol Ofisi ile uydu bağlantısı kurularak tank takibi petrol ofisinin yurtiçindeki bütün müģterilerine taģıt tanıma sistemini istasyonlarımıza kurarak ek satıģ imkanı sağlıyoruz. Kamera sistemi kurup güvenlik ve hizmet kalitesini yükselterek müģteri memnuniyetini arttırıyoruz. Bu sistemleri tamamlayan bilgisayarımızın aksaklık vermemesi için zamana uygun olarak kapasite ve güç artımı ile takviye ediyoruz. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 2011 yılı toplam geliri K.D.V. Dahil ,00 TL dir. Gelir türleri ve tutarları tabloda gösterilmiģtir: Sayfa 96 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

97 Gelir Türleri Tutarı (KDV Dahil) (TL) Akaryakıt Geliri 22,207, Sıcak Çermik Geliri 921, Soğuk Çermik Geliri 155, Selçuklu Sosyal Tesisleri Çay Bahçesi Geliri 1,191, Selçuklu Sosyal Tesisleri Lokanta Geliri 543, Selçuklu Sosyal Tesisleri Fastfood Geliri 170, Benzinlik Market Geliri 374, Sıcak Çermik Market Geliri 564, Belediye Çay Ocağı Geliri 5, Halı Atölyesi Geliri 22, Sıcak Çermik Pide Fırını Geliri 61, TOPLAM 26,219, yılı gelir bütçesi, ,00 TL olarak tahmin edilmiģ olup, ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 93,35' tir. 2011yılı gider bütçesi ise ,00 TL olarak tahmin edilmiģ olup ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 98,71'dir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu 2 adet Mercedes 3240 AXOR akaryakıt tankeri alındı. 2 adet 2 tabancalı LPG satıģ pompası 2 adet 4 tabancalı LPG satıģ pompası ile yenilendi. Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu binasının 2. katı ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü idari bina olarak hizmete açıldı. Yeni güvenlik kamera sistemi kuruldu. Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu özel güvenlik ile daha güvenli hale getirildi. Halı Atölyesi Halı atölyemizde 1 halı atölyesi sorumlusu, 1 halı satıģ reyon sorumlusu ve 15 kursiyerle birlikte hem ilimiz el sanatlarını geliģtirme ve yaģatma konusunda öncülük yapıyor hem de kursiyerlerimize meslek edindirerek ekonomiye katkı sağlıyoruz. Halı Atölyesinin dıģ cephe yenilenerek yalıtım iģleri yapıldı. Atölyenin iç kısmı komple yenilenerek yönetici odası, yemek hane, atölye, çocuk odası yapıldı. Ġhtiyaca göre dokumada kullanılmak üzere ip ve kök boya alındı. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 97

98 Selçuklu Sosyal Tesisleri Sivas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Selçuklu Sosyal Tesisleri Ģehrimize iģçi istihdamı, yöresel yemek kültürünün tanıtımı ve yaģatılması, halkımıza kaliteli, hijyen, ekonomik hizmet vermek amacıyla kurulmuģtur. Sosyal Tesisler; Cafe, Restaurant, Fast-food, 27 Haziran Restaurant ve PaĢa Fabrikası Kütük Ev olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hizmette stajyer öğrencilerden de yararlanılmaktadır. 1 Tesis sorumlusu, 1 muhasebeci, 5 salon Ģefi, 5 kasiyer, 25 garson, 7 ocakçı, 1 aģçıbaģı, 1 pastane Ģefi, 16 lokanta yardımcı elemanı görev yapmaktadır. Restaurant otomasyon programı (VEGA), 32 adet kamera ve kayıt sistemi, tesis içi kablosuz internet sistemi, 8 adet bilgisayar kullanımıyla hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanıyor. 2 adet konveksiyonlu fırın, 1 adet kara fırın, 1 adet salamandıra, 1 adet pizza fırını, 1 adet kuzineli ocak, 2 adet tabla ızgara, 1 adet sosiyerlik, 1 adet makarna haģlama, 1 adet fritöz, 1 adet hamur makinesi, 1 adet mikser, 2 adet beinmari, 4 adet soğutucu, 1 adet soğuk oda (-18 derece), 1 adet soğuk oda (+4 derece), 12 adet istif rafı, 1 adet 1000 lik bulaģık makinesi, 2 adet 500 lük bardak makinesi, 5 adet çalıģma tezgahı, 1 adet portakal sıkma makinesi mevcuttur yılında Selçuklu Çay bahçesinde kasa kulübesi ve Aile bölümü ile ön bahçenin çadırla gölgelendirmesi yapıldı. Selçuklu Restauranta çamaģırhane yapıldı ve jeneratör alınarak tesisatı çekildi. 27 Haziran Kafeteryaya soğuk hava deposu, dıģ ve iç mekân aydınlatması, mutfak kısmına fayans yapımı, bina içi tefriģi ve masa sandalye alımı, bahçe çevrimi, bina boya iģleri yapılarak, elektrik ve su tesisatı çekildi. Havalandırma sistemi yapıldı. Sıcak Çermik Kaplıcası Sivas Belediyesi tarafından iģletilmekte olan Kaplıcamızda, halkın sağlık ve dinlenme açısından huzur ve güven içerisinde, her türlü imkânlardan eģit bir biçimde faydalanması, disiplin, temizlik, sağlık koģullarının dinlenme ve tedavi maksatlarına uygun bir biçimde tesis edilmesi, belediyemize ait tesislerin korunması amacıyla birlikte halka en iyi hizmeti sunmaktır. Sivas Ankara karayolu üzerinde, il merkezine 30 km. uzaklıktadır. Ülkemizde yer altı potansiyeli olarak 6. sırada yer almakta ve geliģmeye müsait Ģartlar taģımaktadır. Müdürlüğümüzde yaz sezonu içerisinde 1 Sıcak Çermik sorumlusu 1 Kaplıcalar amiri, 2 çavuģ, 10 Belediye iģçisi ve 32 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere toplam 46 personel ile hizmet vermiģtir. Ġdari binamız (müdüriyet, müdür yardımcısı, telefon santrali ve tahsilât) Sefa Oteli altında bulunmaktadır. Kaplıca Müdürlüğü bünyesinde 4 otel, 10 adet prefabrik ev bulunmaktadır. Bu otel ve evlerin Sayfa 98 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

99 kapasiteleri tabloda verilmiģtir: OTELLER ODA SAYISI YATAK KAPASİTESİ Tekli Yatak Çiftli Yatak Toplam Yatak KİŞİ KAPASİTESİ Sefa Oteli Çamlıca Oteli Şifa Oteli Karlıpınar Oteli Prefabrik Ev TOPLAM Otellerdeki odalarda bulunan oturma grupları yatak Ģekline getirildiğinde yatak ve kiģi sayısı artırılabilir. Kaplıcamızda 2'si kapalı olmak üzere toplam 4 adet havuz, 2 ayrı binada toplam 46 adet banyo, 1 adet de havuzlu banyo bulunmaktadır. Yıldız Su deposu ve pompalarımız Yıldız ırmağı kenarında olup, 2 adet Jeotermal kuyumuz bulunmaktadır. Müdürlüğümüz emrinde 1 adet kiralık iģçi servis otobüsümüz, 1 adet Sulama Tankeri. (1 adet Kiralık Nissan Pikap) bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar, Ġnternet bağlantısı, 2 faks cihazı ve telefonla iletiģim sağlanmaktadır. Termal Suyun Endikasyon (ġifa) Özellikleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 13/04/2005 tarihinde yapılan Tıbbi Değerlendirme Kurulu toplantısında Sıcak Çermik Kaplıca suyunun niteliğe göre Tıbbi Balneolojik değerlendirme sonucunda aģağıdaki hastalıkların iyileģmesi aģamasında desteklediği belirlenmiģtir. Kaplıcamızın kaynak suyu 2862,12 mg/lt. toplam mineralizasyona sahip, florürlü (2,28 mg/lt.), bikarbonatlı, karıģık (mixed) nitelikte termomineralli su özelliğindedir. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları Ģeklinde romatizmal hastalıklarda, kronik bel ağrısı, eklem ve yumuģak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıģmalarında, genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; içme kürleri Ģeklinde florür içermesi nedeni ile osteoporozda(kemik erimesi) yardımcı tedavi unsuru olarak, bikarbonat içerdiğinden ötürü mide barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında ve böbrek rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 99

100 Sıcak Çermik Kaplıcası 2011 Yılı Faaliyetleri Sefa Oteli arkasına 2 adet yarı olimpik bay ve bayanlara ait 2'li termal havuzlar yapıldı. Sefa Oteli ile yeni havuzların bağlantısına sağlamak amaçlı tüp geçit yapıldı. Sıcak Çermik kaplıcasının tamamını kapsayacak Ģekilde yeni bir esenjör dairesi yapıldı. Sıcak Çermik kaplıcasının elektrik kesintisi olduğunda elektrik ihtiyacını karģılaması için yeni 500kw lık jenaratör alındı. Park bahçe aydınlatmaları ÇedaĢ aydınlatmasından ayrılarak mevcut Ģebeke üzerinden Alpek kablo çekildi. Sefa ve Çamlıca oteli parklarındaki ÇedaĢ trafolarına sokak aboneliği yapılarak ayrı pano kondu ve 2500 m. Alpek kablo çekildi. Sıcak Çermikteki trafo ve panolar yenilendi. Park ve bahçelerde aydınlatma faaliyetleri yapıldı. Eski su deposunun yanına 300 tonluk yeni bir içme ve kullanma amaçlı su deposu yapıldı. Sıcak Çermik kaplıcamıza Özel Güvenlik birimi kuruldu. Kaplıca alanında bulunan kamera ağı geniģletilerek mevcut otellerde dahil edilerek tüm kaplıcanın güvenlik kontrolü güçlendirildi. Sıcak Çermik Kaplıcasında bulunan termal su, sıcak su ve içme su hatları komple PE boru ile yenilendi. Sefa Oteline 1.Kat'a 200 kiģilik konferans salonu yapıldı. TV, internet ve telefon bağlantısı yapıldı. Sefa Oteli tamirata alınarak 4 yıldızlı statüsüne ve daha konforlu hale getirildi. Sefa Otelinin odalarının tabanına komple halıfleks döģendi. Sefa Otelinin odalarına LCD ekran TV, telefon ve internet bağlantısı yapıldı. Sefa Otelinin odalarına klima takıldı. Otelin iç güvenliğini sağlamak amacıyla katlara kamera sistemi yapıldı. Eski esenjör dairesinin önünden yeni yapılan havuzların önüde dahil olmak üzere kaldırım ve parke yapıldı. Lokantanın mutfak kısmının tavanları ve ocakların tüp bağlantısı yapıldı. Kuyu baģından toplama merkezine kadar (100metre) 200 lük plastik boru döģendi. Kuyu baģından küçük kapalı havuza kadar (400metre ) 150lik plastik boru döģendi. Sayfa 100 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

101 Esenjör dairesinden K-L banyolarının giriģ kısmına kadar (130 metre) 100 lük plastik boru döģendi. Esenjör dairesinden aile havuzuna ( 150 metre )100lük plastik boru döģendi. Çamlıca Otelinin odalarının zemini duvardan duvara halı ile kaplandı. Çamlıca Otelinin odalarına LCD ekran TV, telefon ve internet bağlantısı yapıldı. Çamlıca Otelinin odalarının malzemeleri yenilendi. Çamlıca Otelinin yanına Türk Hamamı, banyo ve kafeterya inģaatlarına baģlandı. Soğuk Çermik Kaplıcası Sivas Belediyesi tarafından iģletilmekte olan Kaplıcamızda, halkın sağlık ve dinlenme açısından huzur ve güven içerisinde, her türlü imkânlardan eģit bir biçimde faydalanması, disiplin, temizlik, sağlık koģullarının dinlenme ve tedavi maksatlarına uygun bir biçimde tesis edilmesi, belediyemize ait tesislerin korunması amacıyla birlikte halka en iyi hizmeti sunmaktır. Sivas, Erzincan karayolu üzerinde, il merkezine 17 km. uzaklıktadır. Müdürlüğümüzde yaz sezonu içerisinde 1 soğuk çermik sorumlusu 1 ÇavuĢ,1 ġoför 2 belediye iģçisi 10 Özbelsan A.Ģ. iģçisi olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermiģtir. Hizmet Binaları; Ġdari Bina (müdüriyet ve telefon santrali), 40 adet Bungalov ev, 1 adet lojman, Ġġ merkezi, 2 adet havuz, 10 adet sıra banyo, 2 adet su deposu, 1 adet jeneratör binası ve 2 adet sondaj kuyusu. 1 adet traktör, 1 adet kiralık personel servis aracı ile hizmet verilmiģtir. Kaplıcamızda 1 adet interrnet bağlantılı bilgisayar, 3 adet telsiz, telefon santrali ve telefon ile iletiģim sağlanmaktadır. Termal Suyun Faydaları: Soğuk Çermik Kaplıcası 2006 yılında Sağlık Bakanlığından Kaplıca Ruhsatını almıģ ve kısmi felç, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, sinirsel hastalıklar, mide ve barsak safra kesesi hastalıkları, romatizmal hastalıklara iyi geldiği görsel olarak anlaģılmıģtır. Sağlık Bakanlığından gelen rapor doğrultusunda Ġnflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit baģta olmak üzere) kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarında, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuģak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıģmalarında, kronik dönemde seçilmiģ nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında hekim kontrolünde banyo uygulamaları Ģeklinde, ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, florür içermesi nedeni ile içme kürleri Ģeklinde osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak kaplıca suyunun olumlu etkileri görülmektedir SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 101

102 Soğuk Çermik Kaplıcası 2011 Yılı Faaliyetleri 12 Adet Bungalow tipi evlerin çevre düzenlemesi yapıldı 2447 m 3 çim taģı döģendi. 50 m uzunluğunda 1,5 m yüksekliğinde taģ duvar yapıldı. 16 adet kapalı devre kamera ile güvenlik kamerası monte edildi. Ġki adet havuzun tadilatı yapıldı, çatıları değiģti Ġkili havuzun cephe kaplaması ısı yalıtımı yapıldı. Ġkili havuza kalorifer döģendi Ġkili havuzun duģ, tuvalet ve soyunma odaları yenilendi soyunma dolapları yenilendi. Tarihi havuzun çevre düzenlemesi yapıldı. Tarihi havuzun giriģine soyunma odası ve dolapları duģ ve tuvaletler yapıldı. 400 metre tül taģ duvar üzerine apuģka (damlalık)yapıldı. 200 metre taģ duvar üzerine demir korkuluk parmaklık yapıldı Ziyaret yolu üzerine 4 adet ( 2 erkek 2bayan) tuvalet ve abdest almak için lavabolar yapıldı. Piknik alanlarına bakım onarım ve düzenlemeler yapıldı. Soğuk Çermik Kaplıca tesislerinin tamir, bakım, onarım iģleri yapıldı Apart evlere termal su Ģebekesi (200 m) ve 2 adet pwc depo kondu. 1 adet kullanma su pompası binası yapıldı ve pompa kondu Muhtelif yerlere 500 m su Ģebekesi çekildi. Kaplıca Güvenliği, 8 özel güvenlik görevlisi ile sağlanmaktadır. Sayfa 102 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

103 12. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġtfaiye teģkilatının görevleri Ģunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, 19/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yapmak. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 103

104 GENEL BĠLGĠLER Ġtfaiye Müdürlüğü 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 amir, 1 sivil savunma amiri, 2 büro memuru, 1 ruhsat ve kontrol memuru, 1 baca temizleme görevlisi, 12 santral görevlisi,,15 çavuģ,42 Ģoför, 50 er olmak üzere toplam 130 personelle hizmet vermektedir. Norm kadro esasına göre tamamı memur olmak üzere toplam 135 personel olması gerektiği halde 60 memur, 23 iģçi, 47 hizmet alım yolu ile çalıģtırılan personel olmak üzere toplam 130 kiģi ile hizmet verilmiģtir. Müdürlükte mevcut araç gereç ve fiziki kaynaklar: Merkez Ġtfaiye ġubesi, Esentepe ve Organize Sanayi Ģubeleri olmak üzere 3 Ģube ile hizmet verilmektedir. 5 adet merdivenli arazöz 2 adet arazöz (merdivensiz) 1 adet 20 tonluk su takviye arazözü 2 adet Tam donanımlı kurtarma arazözü 1 adet 16 metrelik platform aracı 1 adet 54 metrelik ġnorkel otomatik merdiven aracı 1 adet 34 metrelik merdiven aracı 2 adet kılavuz (öncü) aracı 1 adet Hizmet Aracı 1 adet servis aracı Toplam 18 araçla hizmet verilmektedir. Ġtfaiyede Kullanılan Mevcut Gereç Listesi: 2 adet atlama yastığı 1 adet atlama tüneli 5 adet Lukas(Kesme ayırma aleti) 4 adet benzinle çalıģan seyyar jeneratör 2 adet dizel yakıtla çalıģan 52 kv lik sabit jeneratör. 3 adet hava dolum cihazı 23 adet hava solunum cihazı 5 adet isperel 5 adet benzinli ağaç kesme testeresi Sayfa 104 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

105 15 adet motopomp (Su Çekme) 6 adet 220 voltla çalıģan santrifüj (Su Çekme) 12 adet 220 voltla çalıģan su çekme dalgıç pompa 3 adet yangına dayanıklı elbise(aliminize) 55 adet Momex ısıya dayanıklı elbise FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yangına Müdahale: 1685 adet Ģehir içi 117 adet Ģehir dıģı(köy yangını)olmak üzere toplam 1802 yangına iģtirak etmiģ olup, personelimizin almıģ olduğu eğitim, bilgi, beceri ve gayretle yangınların en kısa süre ve en az zararla söndürülmesi doğrultusunda azami çaba sarf edilmiģtir. Çıkan bu yangınlar sonucunda tanzim edilen yangın raporları yangın mahallinde bulunan karakol, jandarma ve Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmiģtir. Türlerine göre Yangınların Dağılımı Yangına KarĢı Alınan Önlemler: Belediyemiz merkez binası ile bağlı bulunan ek binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ile yangınla ilgili diğer önlemlerin alınması konusunda kontroller yapılmıģ eksikler ilgililere bildirilmiģ ve eksiklikler giderilmiģtir. ġehrimizde bulunan resmi daireler Valilik kanalı ile oluģturulan Sivil Savunma ve Ġtfaiye Personelimizle birlikte bir komisyon tarafından yangın ve sabotajlara karģı alınması gerekli tedbirler yerinde incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. Elemanlarımız tarafından Sivas genelinde faaliyet gösteren ve yangın riski taģıyan benzin istasyonları, tüp gaz bayii, madeni yağ ve lastik satıcıları, organize sanayinde bulunan fabrikalar, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkânlar, tüp gaz dolum tesisleri, av malzemesi satıģ bayileri, dershaneler, SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 105

106 kahvehaneler, otel ve yurtlar devamlı olarak denetlenip yangın söndürme cihazları kontrol edilip yangına karģı gereken tedbirler aldırılmıģtır Çıkış Nedenlerine Göre Yangınların Dağılımı Su Sevkiyatı: Belediyemiz tarafından yol, kanal, içme suyu çalıģmaları ile meydana gelen arızalar nedeni ile suyu kesilen, hastane ve okullara arazözlerle su taģınarak sıkıntılar giderilmiģtir. Su Baskınlarına Müdahale: YağıĢlar ve teknik arızalarla meydana gelen su baskını motopomplarla ücretsiz olarak, Ģahıslara ait sebeplerden kaynaklananlar ise ücret karģılığı su çekimi yapılmıģtır. Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri: Eğitimin küçük yaģlardan baģlayacağından hareketle yangınlar konusunda öğrencileri eğitmek ve yangınların azaltılması konusunda okul müdürleri ve öğretmenleri ile iģbirliği içerisinde bu konuda kurs almıģ ve uzmanlaģmıģ personellerimiz tarafından gerek okullarda gerekse öğrenciler itfaiyeye getirilerek, yangın ve güvenlik konularında bilgi verilmiģ ve tatbiki uygulamalar gösterilmiģtir. Ayrıca yangınla ilgili temel bilgiler ve yangından korunma önlemlerini içeren broģürler bastırılarak, öğrencilere, esnaflara ve halka dağıtılarak insanların yangına karģı bilinçlenmeleri amaçlanmıģtır yılında okul, yurt, iģyeri, fabrikalar, hastaneler ve resmi kurumlar olmak üzere toplam 62 yerde tatbikat yapılarak kiģiye eğitim verilmiģtir. ĠĢyerlerine ve kamu kurum ve kuruluģlarına dağıtılmak üzere Yangın Emniyet Talimatı bastırılarak dağıtımı devam etmekte olup, iģyerlerinin yangına karģı alınması gereken tedbirler kapsamında yangın ekiplerini oluģturmaları ve yangın vukuunda nasıl hareket etmeleri gerektiği gösterilmiģtir. Üniversite, 22. Ġkmal Komutanlığı, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı, TüdemsaĢ ve Demirçelik Fabrikasında bulunan Ġtfaiye personellerinin yetiģtirilmesi, itfaiye temel eğitim kursu konusunda eğitim ve pratik uygulamalar yaptırılarak bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıģtır. Yine yıl içerisinde ilimize bağlı ilçe ve beldelerde bulunan itfaiyecilere temel eğitim kursu verilerek bilinçlenmeleri sağlanmıģtır. Ġlimizdeki çeģitli sanayi kuruluģları, TüdemsaĢ, I.Ġzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, MTA Bölge Müdürlüğü, DSĠ Bölge Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak çalıģanlarını yangın eğitimi konusunda eğitimleri sağlanmıģ ve verilen eğitimle ilgili tatbikatlar yaptırılmıģtır. Sayfa 106 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

107 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında Ġtfaiye Haftası nedeniyle Müdürlüğümüz ile Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü arasında bilgi alıģveriģi ve eğitim çalıģması yapılmıģ olup, bu çalıģmalara bağlı olarak Sivil Savunma Müdürlüğü Personeli ile birlikte koordineli olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 60 okulda yangın ve yangından korunma esasları hakkında bilgi verilmiģ ve bölge olarak seçilen 6 okulda yangın tatbikatı yapılmıģtır. Baca Temizleme Faaliyeti: ġehrimizde bilhassa kıģ aylarında artıģ gösteren baca, çatı yangınlarını önlemek amacıyla baca temizleme elemanımız tarafından resmi daireler ile Ģahıslara ait ev ve iģ yerleri ücret karģılığında temizlenmektedir.(450 konutun bacası temizlenmiģtir.) Arama Kurtarma Faaliyeti: Trafik kazaları, intihar olayları, neticesinde kurtarma arama çalıģmalarına katılarak bu konuda eğitimli personelimiz tarafından çalıģmalar baģarı ile yürütülmüģ olup,66 trafik kazası ile insan kurtarma, hayvan kurtarma, intihar teģebbüsü ve ceset çıkarma olmak üzere toplam 116 kurtarma olayı gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢyeri Kontrol Faaliyeti: Yeni açılan iģyerleri tüp gaz bayii, fırın, kahvehane, internet kafe, özel okul ve yurtlar dershane gibi topluca faydalanılan ve yangın riski taģıyan iģyerlerinin iģletme ruhsatı iģlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen belgeler, yangın yönetmeliği çerçevesinde kontrol edilerek eksiklikleri tamamlatılıp yönetmeliğe uygun hale getirildikten sonra 368 iģyerine belgeleri verilmiģtir. Pankart ve AfiĢ Asma Faaliyeti: Bünyemizde mevcut bulunan 16 metrelik platform ile resmi ve özel Ģahıslara ait 1340 adet pankart ve afiģler belirlenen ücret karģılığında belirlenen yerlere asılmıģtır. Platform Ģahıslar tarafından kiralanmak suretiyle ücret karģılığında talepleri karģılanmıģtır. KıĢ aylarında mevsim Ģartları gereği çatılardan sarkan ve vatandaģlarımız için büyük tehlike arz eden buzlar personelimiz tarafından kırılmak suretiyle tehlike giderilmiģtir. Diğer Faaliyetler: Belediyemiz tarafından yol yapımı ve kanalizasyon çalıģmaları anında kıģın yağıģlı, ilkbaharda ise yolların çamurlu olduğu zamanlarda, yaz aylarında ise ana caddeler ile çarģı içerisindeki yollarda toz kalkmasını önlemek amacıyla 205 adet yıkama ve sulama yapılmıģtır. Ramazan ayı süresince ve resmi bayram, belirli gün, tören ve geçit törenlerinde önceden belirlenmiģ program çerçevesinde top atıģları yapılmıģtır. ġehrimizde mevcut bulunan yer altı su alma vanaları ile yer üstü hidrantlara ilaveten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yapmıģ olduğu Ģebeke yenileme çalıģmaları esnasında önceden temin edilen 100 adet hidranttan 71 adedinin montajı yapılmıģ olup, 2012 yılı içerisinde montaj çalıģmalarına devam edilecektir. Merkezi binamıza ilaveten Esentepe semtinde 14 mahalleye hizmet eden yeni modern ve günün koģullarına göre hizmet verebilecek kalıcı bina yaptırılarak hizmete açılmıģtır. Organize Sanayi Bölge müdürlüğüyle iģbirliği yapılarak organize bölge müdürlüğüne itfaiye binası açılmıģtır. Müdürlüğümüze bağlı Sivil savunma amirliğince Sivil Savunma Planları, SavaĢ Hasar Onarım Planı, Afet Acil Yardım Planı, Kaynak Sayım Cetveli, Yangın Özel talimatı ile ilgili güncelleģtirmeler ve planlamalar yapılmıģ, ayrıca Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalıģmaları sürekli takip edilmiģ ve yıl içerisinde resmi kurumlarla iģbirliği içerisinde ortak tatbikatlar yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 107

108 Yukarıda sunmuģ olduğumuz bu hizmetleri ifa ederken esas amacı can ve mal kaybını önlemek olan itfaiyecilerimiz kendi asıl görevi olan yangın pratiğini kazanmak için mesleki eğitim, spor ve kurs çalıģmalarına devam etmektedir. Performans Bilgileri Yangına Müdahale Su Sevkiyatı (arazöz ile) Ücretsiz ve ücret karşılığı atık su tahliye Eğitim verilen okul sayısı Tatbikat yapılan okul ve işyeri sayısı Arama Kurtarma Faaliyeti İşyeri Kontrol Faaliyeti Pankart ve Afiş Asma Faaliyeti Yıllara Göre Yangına Müdahale ve Arama Kurtarma Faaliyetleri Yangına Müdahale Arama Kurtarma Faaliyeti Sayfa 108 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

109 13. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak, Ģehrimizin kültürel ve sosyal hayatına, milli ve manevi değerlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek vermek, kültür sanat dallarında özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, düģünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek, sergiler açmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 1 müdür, 2 memur, 2 Belediye iģçisi ve 39 Özbelsan A.ġ iģçisi ile hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz hizmet binasında 8 adet bilgisayarlı büro, 6 adet derslik, 1 adet 100 kiģilik toplantı salonu, 1 adet 12 kiģilik toplantı salonu, 1 adet bilgisayar sınıfı, 1 adet halkoyunları çalıģma salonu bulunmaktadır. Bürolarda 7 adet bilgisayar, bilgisayar sınıfında 18 adet bilgisayar, bir adet lazer yazıcı ve internet bulunmaktadır. Müdürlüğümüz faaliyetleri, hizmet binasının yanı sıra, Abdiağa Konağı, SusamıĢlar Konağı, Kolağası Konağı, Hanımlar Kültür Merkezi (YeniĢehir H.K.M.), Hanımeli ÇarĢısı, Halı Atölyesi, Özürlüler Kültür Merkezi, Spor Salonu, Oğuzlar Parkı Semt Evinde yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kurs Faaliyetleri Halk Oyunları Kursu: 2011 yılında kursiyerlerin katıldığı programlar ve aldıkları dereceler aģağıda verilmiģtir: Ġcra kız ekibinin Sabancı Vakfının düzenlemiģ olduğu halk oyunları yarıģmasına 24 kız ile katılması. Kulüpler Arası Halk Oyunları YarıĢması Erkek ekibi il birincisi Kız ekibi stilize dal il birincisi Genç stilize dal kız ekibi il birincisi Ordu Fatsa Kulüpler Arası Grup YarıĢması Erkek ekibi grup birincisi SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 109

110 Genç kız grup ikincisi Büyük genç kız grup dördüncüsü Konya AkĢehir Kulüpler Arası Türkiye Halk Oyunları Finali Erkek ekibimiz 18 ilin yarıģmıģ olduğu Türkiye finalinde Türkiye dördüncüsü olarak ilimizi temsil etmiģtir. Ġstanbul Tanıtım Günlerine katılım 35 kız 20 erkekle hazırlamıģ olduğumuz komposizyon Sultan ġehrin Sultanları 24 yöreden 24 oyun Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı Özel Programı Etkinlikleri Birçok resmi açılıģ törenleri Tiyatro Kursu: 2010 yılının Eylül ayında 80 kursiyerle tiyatro kursu baģladı. 3 Aylık kurs döneminde kursiyerlerden 32 kiģi göstermiģ olduğu baģarıdan dolayı katılım belgesi almaya hak kazandı. BaĢarılı olan kursiyerler ile birlikte 2011 Ocak ayında kurs dönemi bitirilerek Reis Bey adlı tiyatro oyunun çalıģmalarına baģlanıldı. 24 Nisan 2011 de Reis Bey adlı tiyatro oyunu Sivas Atatürk Kültür Merkezi nde sergilendi. 01 Mayıs 2011 tarihinde Reis Bey adlı tiyatro oyunu Sivas Atatürk Kültür Merkezi nde ikinci defa sergilendi. 07 Mayıs 2011 de oyunumuz Erzurum Tiyatro Festivalin katıldı ve Erzurum Valiliği tarafından plaket takdim edildi yılında Ramazan Ayı içerisinde Kavuklunun Düğünü adlı oyunumuzu 4 defa Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı etkinliklerinde sergilendi. Semazen Kursu: yılında 14 kursiyer baģvuruda bulunmuģ olup, eğitimler halen devam etmektedir yılı Ramazan ayı içerisinde 3 defa Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı etkinliklerinde, 2 defa da yerel televizyon kanallarında Sema gösterisi icra edilmiģ olup, bu programlara müdürlüğümüz bünyesinde yetiģtirilen semazen kursu öğrencilerimizde katılmıģlardır. ġuan öğrencilerimiz haftada iki gün çalıģmalarına devam etmektedir. Keman Kursu: 2011 yılı içerisinde 79 öğrenci kayıt yaptırarak bu kayıt olan öğrenciler yaģ kategorilerine göre yaģ grubu olarak dersler ekim ayı içerisinde baģlamıģtır. ÇeĢitli nota, solfej, nazariyat derslerinden sonra keman için gerekli temel eğitimler verilmiģ olup 2011 yılı içinde kursa kayıt taptıran kursiyerlerimizin kursları halen devam etmektedir. Keman kursları hafta da 2 gün olup hafta içi akģam yapılmaktadır. YetiĢmiĢ olan 20 kiģilik kursiyer grubumuz Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı etkinliklerinde Kemaniler Resitali adlı programda sahne almıģlardır. Sayfa 110 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

111 Osmanlıca Kursu: yılları içerisinde Osmanlıca kursuna toplam 234 kiģi kayıt olmuģtur. Bu kurslar Osmanlıca 1. kademe ve Osmanlıca 2. kademe Ģeklindedir. Osmanlıca 1. kademede baģarılı olan öğrenciler, Osmanlıca 2. kademe kursuna girmeye hak kazanarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu kurslar Pazartesi ve PerĢembe günleri olmak üzere hafta iki gün verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi iģbirliği ile düzenlemekte olduğumuz bu kursa katılan kursiyerlere dönem sonunda sınav yapılarak, baģarılı olanlara sertifika ve katılım belgeleri verilmektedir. Hanımlar Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Hanımlar Kültür Merkezinin organizasyonu ile 0-3 yaģ bebeklik dönemi, 3-6 yaģ okul öncesi dönemi, 7-11 yaģ okul dönemi, yaģ ergenlik dönemi olmak üzere 4 ayrı grupta Aile Eğitimi Seminerleri düzenlenmektedir. Aile Eğitimi seminerleri haftada 1 kez olmak üzere 14 hafta boyunca devam etmektedir. Aile Eğitim seminerlerinden toplam 142 bayan faydalanmaktadır. Hanımeli ÇarĢısı Hanımeli ÇarĢısında; Sivas ta ikamet eden ihtiyaç sahibi bayanların, Sivas Belediyesi Hanımlar Kültür Merkezinde ve baģka yerlerde kurs gören bayanların ortaya koydukları el iģi ürünlerini sergilenerek satıģa sunulmaktadır. Ayrıca Sivas a özgü el sanatlarının tanıtımı ve satıģa sunulması da çarģının kuruluģ amaçlarındandır. Satılan ürünlerden elde edilen gelirler ürün sahibine verilmektedir. Özürlüler Kültür Merkezi Özürlüler Kültür merkezinde özürlüler için tahsis edilen servis aracı ile Sivas ta ikamet eden üniversite ve lise öğrencilerine evden okula- okuldan eve servis hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda, engelli dernekleri ile iģbirliği yaparak çeģitli kurslar düzenlemektedir. Yine engelli dernekleri ile birlikte engellilerin psikolojik anlamda rahatlamalarına yönelik zaman zaman eğlence faaliyetleri yapılmaktadır. Halı Atölyesi Halı Atölyesinde; Sivas halısı, Hereke ve Isparta halısı üretilmektedir. SipariĢ verildiği takdirde pano ve tablolar da yapılmaktadır. Mehter Takımının Katıldığı Programlar 4 Eylül Belediye Spor Voleybol takımını karģılama programı Tokat Ġl Müftülüğü Kutlu Doğum Haftasını Kutlama programı Tokat Turhal Marka AVM açılıģ programı Niğde Alperen Ocakları programı Anadolu Gençlik Vakfı Fetih YürüyüĢü programı Sivas Spor Final maçı programı Sivas C.Ü. Yurt-kur düzenlemiģ olduğu program SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 111

112 Yıldızeli Emmoioğlu Mermer A.ġ. tarafından düzenlenen program SuĢehri Belediyesi tarafından düzenlenen program Hafik Belediyesi GüreĢ festivali programı Giresun/Espiye ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen festival programı DoğanĢar Belediyesi Ahmet AYIK güreģ festival programı Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı etkinlikleri programında Akıncılar Belediyesi Kavun festival programı PaĢfabrikası yolu cirıt sahası etkinlikleri programı 4 Eylül Kongresi Kutlama Programı Tokat Niksar Belediyesinin düzenlemiģ olduğu program Ahilik haftası kutlama programı Ġlbeyliler ġenlik programı Sayfa 112 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

113 14. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 ve 56. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9, 41 ve 60. Maddeleri; 60. madde ve 5436 sayılı kanunun 15. Maddelerine istinaden çıkarılan Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluģları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan çalıģmalarla, daha önceden müstakil birim olan AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Hesap ĠĢleri Müdürlüğü ve Gelir Müdürlükleri birleģtirilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı servislerin görevleri aģağıda verilmiģtir: Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; Belediyenin stratejik plan çalıģmalarını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetleri yürütmek, 5 yıl için hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye yönelik olarak, ilgili olduğu yılbaģından önce yıllık performans programının hazırlanması çalıģmalarını koordine etmek ve bütçeye temel teģkil etmek üzere performans programını hazırlamak, Birimlerin performans programlarında yer alan faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleģtirdiğini izlemek amacıyla performans takibi yapmak ve üst yönetime sunmak, Birim harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun süreleri içinde Belediye Meclisine sunulması, kabulünden sonra kamuoyuna duyurulması ve gerekli mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Ġç Kontrol Servisi; Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapmakla görevlidir. Mali Hizmetler Servisi; Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 113

114 Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön mali kontrol iģlemlerini yapmakla görevlidir. Gelir Servisi; Belediyemize ait olan gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre satıģları veya kiraya verilmesi, kiraya verilen gayrimenkullerin takibi, iģgal harçları, ilan-reklâm vergisi, eğlence, elektrik tüketim ve haberleģme, yangın sigorta vergileri, para cezaları, yakıt parası, imar harç ve ücretleri diğer tüm gelirlerin takip ve tahsilâtını düzenli bir Ģekilde yürütülmekle görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; 1 müdür, 3 memur olmak üzere toplam 4 personel, Ġç Kontrol Servisi; 1 müdür, 1 memur olmak üzere 2 personel, Mali Hizmetler Servisi; 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 1 Ģef, 1 uzman, 2 memur, 1 asker maaģ memuru, 1 taģınır kayıt kontrol yetkilisi ve 1 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 9 personel, Gelir Servisi; 1 müdür, 3 Ģef, 8 tahsildar, 4 memur, 9 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 25 personel, Tüm servislerde toplam 40 personel ile hizmet verilmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi Faaliyetleri Stratejik Planlama ÇalıĢmaları: Belediyemizin Stratejik Planı, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre ve katılımcılık anlayıģı içerisinde hazırlanmıģtır. Stratejik Plan hazırlık çalıģmalarının koordinasyon ve raporlama çalıģmaları servisimizce yürütülmüģtür Stratejik Planında, Belediyemizin mevcut durum analizi, paydaģ analizi ve SWOT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi çalıģmaları yapılarak misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri belirlenmiģtir. Daha sonra stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenerek Sivas Belediyesi Stratejik Planı na son Ģekli verilmiģtir Stratejik Planı Belediye Meclisi nin 09/11/2009 tarih ve 160 nolu kararıyla kabul edilerek Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģtır. Sayfa 114 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

115 Performans Programlarının Hazırlanması: Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluģturmaktadır. Stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik olarak yıllık performans hedef ve göstergeleri belirlenmekte ve hedefler bütçeye temel teģkil etmektedir. Kamu Kurumlarınca Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan performans programlarının Kasım ayı Meclis toplantısında bütçeden önce görüģülerek kabul edilmesi gerekmektedir yılı Performans Programı, Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıģ ve Belediye Meclisinin 22/11/2011 tarih ve 285 nolu kararıyla kabul edilmiģtir Yılı Performans Programı Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģ, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatına gönderilmiģtir. Yıllık Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması: Sivas Belediyesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak, Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulmuģtur. Belediye Meclisinin tarihli birleģiminde 87 nolu kararla kabul edilen faaliyet raporu, Nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuģ ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Performans Takibi: 2010 Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumlarını takip edebilmek amacıyla, birimler için Performans Sonuçları Tablosu oluģturulmuģtur. Performans sonuçları tablosunda, birimlerin 2010 Yılı Performans Programına giren faaliyetleri, performans göstergeleri, ilgili göstergeye ait geçmiģ iki yıla ait gerçekleģen değer, 2010 yılı hedef ve gerçekleģen değerler ve sorumlu birimin adı yer almıģtır. Bu tablo sayesinde 2010 yılı faaliyetlerinin hedef ve gerçekleģen değerlerini karģılaģtırma imkânı olmuģtur. Performans Sonuçları Tablosu, 2010 Yılı Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde yer almıģtır. Diğer Faaliyetler: 2010 Yılı Faaliyet Raporu ve 2011 Yılı Performans Programı hazırlık süreçlerinde, birim müdür ve çalıģanları ile üst yöneticileri bilgilendirmek amacıyla koordinasyon toplantıları düzenlenmiģ ve gerektiğinde bire bir yapılan görüģmelerle sistem ve kavramlar hakkında gerekli bilgiler verilmiģtir. Sivas Valiliğinin koordinasyonunda yapılan Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılım için gerekli ön hazırlık ve yazıģmalar yapılmıģ, 6 ayda bir brifing raporları gönderilmiģtir. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik gereği, Belediyemizin bütün birimlerine ait Kamu Hizmet Standartları Tabloları oluģturularak, web sitesinde yayınlanması ve tabloların güncellenmesi ile ilgili çalıģmalar takip edilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 115

116 Ġç Kontrol Faaliyetleri Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol tanımlanmıģ ve 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karģı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiģtir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde, kanunda öngörülen iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla iç kontrolün unsurları, standartları (18) ve bu standartlar için gerekli 79 adet genel Ģartlar belirlenmiģtir. Ġç Kontrol Modelinin Unsurları Kontrol ortamı, Risk değerlendirmesi, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiģim Ġzleme Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur. Ġdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iģ ve iģlemlerinin amaçlara, Sayfa 116 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

117 iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. Belediyemiz Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı nda, iç kontrol sisteminin oluģturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları baz alınarak tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması hedeflenmiģtir. Mali Hizmetler Servisi Faaliyetleri Mali Hizmetler Servisi faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiģ borçları mevzuata uygun Ģekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluģlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir. Personelin maaģ, ücret ve fazla çalıģma karģılıkları hak sahiplerine ödemek, maaģ, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluģlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan iģlerdir. Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte BaĢkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüģülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, Encümen ve Meclis tarafından görüģülmesini sağlamak, kesin hesabı SayıĢtay BaĢkanlığına tevdi etmek, Meclis Denetim Komisyonu, SayıĢtay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan iģlerdir yılı içerisinde günlük iģlemlerin yanı sıra istatistikî bilgilerin de göz önüne alınıp, nakit akıģı içerisinde ödeme planları yapılarak, hizmetin doğru ve süratle yerine getirilmesine çalıģılmıģtır. Yatırım harcamalarına öncelik verilerek ihtiyaç duyulan malzeme ve iģçilik giderlerinin ödemeleri zamanında yapılmıģ, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gayret sarf edilmiģtir yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,85 TL önceki yıldan devreden ödenek ve yılı içersinde yapılan ,00 TL Ek bütçe ile toplam ,85 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,17 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 95,24 dir yılı gelir bütçesi toplam ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle gelirlerimiz ,96 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu gelirlerimizden ,80 TL kiģilere red ve iade olarak ödenmiģtir. Gelir bütçesi gerçekleģme oranı % 98,14 dir. SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 117

118 2011 Yılı Bütçe Gerçekleşme Gelir (TL) Gider (TL) Bütçe , ,85 Gerçekleşen , ,17 Gerçekleşme Oranı (%) 98,14 95, Yılı Bütçe Gerçekleşme Grafiği , , , , , , , , , ,00 0,00 Gelir (TL) Gider (TL) Bütçe Gerçekleşen Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre tutarları ve toplam içindeki oranları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kod 830 u Ekonomik Tutarı (TL) Oranı (%) Tutarı (TL) Oranı Tutarı (TL) Oranı( Sınıflandırma Personel Gideri ,40 19, ,15 16,39 (%) ,06 16,07 %) Sosy. Güv.Dev. Pr Gid ,28 3, ,10 3, ,32 2,83 Mal ve Hizm. Alım Gid ,62 54, ,08 57, ,64 56,68 Faiz Giderleri ,52 0, ,73 1, ,89 1,45 Cari Transferler ,35 7, ,2 6, ,34 2,22 Sermaye Giderleri ,75 12, ,23 14, ,92 20,75 Borç verme ,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM ,92 100, , , , Sayfa 118 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

119 ,00 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Giderleri (TL) , , , , , , ,00 Borç verme Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz Giderleri Mal ve Hizm. Alım Gid. Sosy. Güv.Dev. Pr Gid. Personel Gideri ,00 0, Gelir Servisi Faaliyetleri Gelir Servisi, görev ve sorumluğu çerçevesinde tahakkukları yapılan alacaklarımızın zamanında ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre tahsil edilen alacaklar için sırası ile tebliğat, ödeme emri ve haciz iģlemlerini yerine getirmektedir..ġcra iflas Kanununa tabi olarak takib edilen alacaklarımız için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzle irtibata geçilerek Ġcra Takibi yapılmaktadır yılı ġubat ayı içerisinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırma iģlemleri yapılmıģ ve tahsilâtları takip edilmiģtir. Yerinde hizmet prensibine uygun olarak Tapu ve Kadastro Ġl Müdürlüğü binasında belediyemiz tarafından alım-satıģ iģlemlerinde vatandaģlarımıza kolaylık sağlanması amacı ile beyan değeri vermek üzere personel görevlendirilmesi yapılmıģtır. Servisimiz bünyesindeki Ģefliklerin iģlem ve iģleyiģleri aģağıya çıkarılmıģtır: Emlak Vergi ġefliği: Emlak ġefliğinde, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsiline ĠliĢkin Kanun Esaslarına göre hizmet verilmektedir. Belediyemiz sınırları içinde bulunan binaların arsaların ve arazilerin sahipleri tarafından gerek beyan döneminde, gerekse beyan gerektiren değiģiklik hallerinde verilen beyan bildirimlerinin takibi ve iģlemleri yapılmaktadır. VatandaĢlarımızın alım-satım ve veraset intikal iģlemleri sırasında ilgili gayrimenkulün yılın rayicine SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 119

120 göre belirlenen beyan değeri verilmiģtir. Çevre Temizlik Vergisi tahakkukları yanlızca iģyerleri tahakkuk ettirilerek tahsilâtları takip edilmiģtir. Tahsilât ġefliği: Belediyemiz tarafından yapılan bütün tahsilatların kontrolleri yapılarak icmal raporları ve makbuz suretleri arģivlenmektedir. Gelir ġefliği: Ġlan Reklam vergileri için beyan tespitleri, tahakkukları ve tahsilatları, Ticari araçlardan (T-S-H plakalar) alınan harçların tahakkuk ve takipleri, Belediyemiz gayrimenkullerinden alınan kira bedelleri ve iģgal harçlarının takibi iģlemleri yapılmıģtır. Ġcra Takip ġefliği: Ġcra takip Ģefliğimizce 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takibi yapılan alacaklarımız için gerekli tebligat ve re'sen icra iģlemleri yapılmıģtır. Servisimizce 2011 yılı içerisinde toplam 12 adet 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre Açık ihale yapılarak Belediyemize ait gayrimenkuller değerlendirilmiģtir.(kiralama, SatıĢ, Yap- iģlet Devret- Modelleriyle) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırması tabloda gösterilmiģtir: Kodu Gelir Türü 2010 Yılı Tutarı (TL) 2011 Yılı Tutarı (TL) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Harçlar , , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , Kurumlar Hasılatı , , Kira Gelirleri , , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , , Kurum. ve Kişi. Alınan Yardım ve Bağışlar , , Faiz Gelirleri , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Para Cezaları , , Diğer Çeşitli Gelirler , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , Arazi ve Maddi Olmayan Varlık Satışı ,69 0,00 TOPLAM ,96 Sayfa 120 SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

121 ,00 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Gelirleri (TL) , , , , , , ,00 Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Sermaye Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri ,00 0, SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa 121

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2013 SUNUġ 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2014 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Binlerce yıllık tarihiyle çeģitli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi EKİM 2013 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 3 A. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2010 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Hemşehrilerimizin teveccüh edip bizleri göreve getirmelerinin

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2016 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları BAŞKAN SUNUMU Günümüz kamu yönetimi anlayıģında kamu kurumlarının katılımcı bir Ģekilde yönetimi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve kamu kurumlarının mali saydamlık

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı