f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar"

Transkript

1 CUMHURBAKANLII ARV Çankaya Kö kü Ar ivi olarak da bilinen Cumhurba kanl Ar ivi, Cumhurba kanl nn Çankaya daki yerle kesi içinde hizmet vermektedir. Cumhurba kanlnn görev ve fonksiyonlar neticesinde te ekkül eden ar iv belgeleri mevcuttur. TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLS (TBMM) ARV Açl ndan günümüze, TBMM nin gerçekle tirdii yasama, yönetim ve yarg etkinliklerinin ortaya çkard ar iv malzemesi, son derece zengindir. Genel Evrak ve Ar iv Müdürlüü nce, TBMM Ar iv Hizmetleri Hakknda Yönetmelik hükümleri ve Ar iv Kurulu kararlarna göre yönetilen TBMM Ar ivi nde, tasnif i lemi ara verilmeden sürdürülmektedir. -çerdii malzemeye ili kin saysal veriler elde edemediimiz TBMM Ar ivi, ara trmaclara açktr. Ariv Malzemesi 1-) Yasama Ariv Malzemesi a) Kanun dosyalar b) Karar dosyalar c) Genel Kurul Tutanaklarnn asllar d) Denetimle ilgili dosyalar e) Dier Önergeler f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar g) Geri alnan i lere ait dosyalar h) Hükümsüz kalan i lere ait dosyalar i) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüü kayt defteri j) Komisyonlar evrak (-çtüzük Md. 49) k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar l) Meclis-i Mebusan, Meclis-i Ayan Zabt Cerideleri, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Kurucu Meclis, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Birle ik toplant), Milli Güvenlik Konseyi, Dan ma Meclisi m) Kapal Oturum Tutanaklar n) -stiklal Madalyas defterleri o) Ar iv Kurulunca, ar iv malzemesi olarak deerlendirilen evrak

2 2-Yönetim Ariv Malzemesi a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl Özel Kalem Müdürlüünün dosya ve evrak b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanlk Divan Kararlar ile Genel Sekreterliin dosya ve evrak c) Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Üyeleri ile Yasama Meclisleri Üyelerine ait özlük dosyalar d) Çe itli nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarndan ayrlm olan memurlara ait özlük dosyalar e) Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen ve giden evraka ait kayt ve zimmet defteri f) -lgili kanunlarla belirli süre bekletilmesi öngörülen evrak g) Ar iv Kurulunca, ar iv malzemesi olarak deerlendirilen evrak MLL SAVUNMA BAKANLII ARV MÜDÜRLÜÜ Ar ivin ilk ne zaman kurulduuna dair her hangi bir belgeye rastlanmamakla birlikte, -stanbul Sultanahmet te bulunan Askerî Evrak Mahzen Müdürlüü ve Kayseri -ncesu da bulunan Evrak Mahzen Memurluu nun, -kinci Dünya Sava srasnda kurulduu bilinmektedir. Kayseri -ncesu da kurulan Evrak Mahzen Memurluu, -stanbul-sultanahmet Evrak Mahzen Müdürlüü nün bir ksm olarak te kil edilmi tir. Samsun -skenderun hattnn batsnda kalan bölgedeki birlik ve kurumlarn ar iv malzemesi -stanbul-sultanahmet Evrak Mahzen Müdürlüü ne, bu hattn dousunda kalan bölgedeki birlik ve kurumlarn ar iv malzemesi de Kayseri -ncesu Evrak Mahzen Memurluu na teslim edilmi tir ylnda iki Evrak Mahzen Memurluu nun ad, Evrak Mahzen ve Tasnif Komisyonu Müdürlüü olarak dei tirilerek Genelkurmay Merkez Dairesi ne balanm tr 1959 ylnda Genelkurmay Ba kanl nca -stanbul Sultanahmet Evrak Mahzeni nin, Eski ehir deki Tefti Dairesi Ar ivi ne ve Kayseri -ncesu Evrak Mahzeni nin de Kayseri Zincidere de toplanmasna karar verilmi tir ylnda ar ivlerin Zincidere de toplanmasndan vazgeçilerek; -stanbul Sultanahmet Evrak Mahzeni Eski ehir e intikal etmi tir. Genelkurmay Ba kanl nn 15 Eylül 1962 tarihli emriyle Eski ehir deki ar iv 01 Ekim 1962 tarihinde, Zincidere deki ar iv de 20 Kasm 1962 tarihinde Tire ye intikal ederek Tire Askerî Ar iv Müdürlüü olarak hizmet görmeye ba lam tr. Genelkurmay Ba kanl nn 5 Nisan 1963 tarihli emriyle Askerî Ar iv Müdürlüü, MSB. Müste arl na balanm tr ylnda Askerî Ar iv Müdürlüü tekrar Eski ehir e intikal ederek, Eski ehir deki Hesap Tefti Ar ivi ile Tire Ar ivi birle tirilerek Eski ehir MSB.Müste arl Ar iv Müdürlüü ad altnda faaliyetlerine devam etmi tir.

3 MSB.Müste arl nn 1981 tarihli emriyle, Ar iv Müdürlüü 06 Nisan 1982 tarihinde Ankara, Lodumlu ya intikal etmi tir. Bu tarihten itibaren MSB. Ar iv Müdürlüü nün içerisinde görev yapt Beytepe K las, MSB.lnn 08 Hubat 1999 tarihli emri ile General Hefik ERENSÜ K las olarak isimlendirilmi tir. GENELKURMAY ASKER TARH VE STRATEJK ETÜT (ATASE) BAKANLII ARV 11 Nisan 1916 da -stanbul da, Erkan- Harbiye-i Umumiye Riyaseti çats altnda Tarih-i Harp Hubesi ad altnda kurulan ATASE Ar ivi nde, Krm Sava ndan ( ) ba layan bir seride ar iv belgeleri bulunmaktadr. TÜRK TARH KURUMU (TTK) ARV Atatürk ün direktifleriyle, 15 Nisan 1931 de, Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti ismiyle kurulup, 3 Ekim 1935 te Türk Tarih Kurumu ismini alan dernek, 11 Austos 1983 gün ve 2876 sayl yasa ile, Ba bakanla bal Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu na bal bir kurulu haline getirilmi tir. Tarih, arkeoloji ve antropoloji alannda, Türkiye nin en büyük ihtisas kütüphanesine sahip olan TTK nn ayn zamanda, Osmanl Devleti nin son zamanlar, Türk Devrimi ve sonrasna ili kin belgeler ve anlarla, toplam adet fotorafn da içinde bulunduu küçük ancak zengin bir ar ivi de vardr. Ba, satn alma ya da mahkeme yoluyla toplanm bu malzeme, kurum binasnn üst katndaki büyücek bir odada, birkaç çelik dolap içinde korunmaktadr ve ara trmaclara açktr. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÜ, VAKIF KAYITLAR ARV Günümüze kadar vücut bulmu olan vakflarn (Selçuklu, Beylikler, Osmanl ve Cumhuriyet dönemine ait) hukuki dayanan te kil eden belgelerin topland en büyük ar iv Vakflar Genel Müdürlüü Vakf Kaytlar Ar ivi dir. Vakflarla ilgili belgelerin çou bugün Vakf Kaytlar Ar ivi nde bulunmakla beraber, baz vakfiye ve benzeri belgeler, tarihi seyir içerisinde çe itli sebeplerle ya ba ka kurulu lara intikal etmi (Ba bakanlk Osmanl Ar ivi Dairesi Ba kanl, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüü, Topkap Saray Müzesi ve Süleymaniye Kütüphanesi v.b.) ya da çe itli ahslarn elinde kalm ve hatta bazlar çe itli ülkelerdeki ahsi koleksiyonlara veya müzelere ta nm tr. Vakf Kaytlar Ar ivi; vakf gayri menkullerin tapusu, yaplacak hizmetlerin nicelik ve niteliklerini içeren vakfiye, ferman, hüccet, berat gibi vakfla ilgili belgelerin bulunduu ar ivdir. Bu ar ivdeki defter ve belgelerde kayd bulunmayan bir vakf, hukuki dayanaktan mahrumdur. Vakf Kaytlar Ar ivi nde halen 2370 adet vakfiye ve kütük defteri bulunmakta olup, bu defterlerde adet vakfiye ve benzeri belgenin yannda, çe itli i lemlere ait belgeler bulunmaktadr.

4 htiva Ettikleri Belge ve Bilgilerin Mahiyetlerine Göre Defter Türleri Vakfiye defterleri: En ksasndan en uzununa kadar muhtelif vakfiyelerin kaytl olduu defterlerdir Esas defterleri:(1300/1882 M.) tarihinden sonra tutulmaa ba lanm ve vakflarn ahsiyet kaytlar ile hizmetlilerinin tayin ve tedavül kaytlar gibi i lemleri ihtiva ederler. Hazine defterleri:bu defterler de H den evvelki tarihlerden itibaren tutulmu kaytlarn ahsiyet kaytlar mevcuttur. H den sonra esas defterlerine nakledilmemi olan kaytlar bunlarda bulunmaktadr. Fihrist defterleri:yukarda zikredilen defterlerin fihristleridir. Tafsil defterleri:h tarihinden sonra vakflarn zabt i lemlerinin, tevliyetle ilgili kaytlarn ve hayr hizmetlerini yapan görevlilerin tayin, azil ve buna benzer muamelelerinin tafsilâtl olarak kaydedildii defterlerdir. Ferman tafsilleri defterleri:bunlarda padi ah fermanlar yazldr. Ahkâm defterleri:vakflarla ilgili, Padi ahlar tarafndan verilmi olan hüküm ve emirlerin yazl bulunduu defterlerdir. Bu defterlerde atama, bakm-onarm, müdahalelerin men i, gelirgider, ke if, tahsis ve benzeri konular içeren, bir üst makam bilgilendirme ve saltanat makamndan ferman çkarlmas için yazlan karar ve tezkire gibi belgeler bulunmaktadr. eder. lmühaber defterleri:vakf yetkilileri ile vekillerinin verdii vesikalara dair kaytlar ihtiva Hurufat defterleri:bu defterlere, alfabetik esasa göre sralanm vakf te kilâtlarnn her ne konuda olursa olsun her günkü muameleleri yazlm tr. Ferman Fihristleri defterleri:fermanlardan aramay kolayla trmak için düzenlenmi rehberlerdir. Nizâmât defterleri:bunlar yalnz -stanbul Vakf Te kilâtna ait i lemleri tafsilâtl ekilde ihtiva eder. Maa defterleri:2762 sayl Vakflar Kanununun ne rinden evvel vakftan intifa hakk alanlarla muhtaç ayl alanlar gösterirler. Mühür tatbik defterleri:vakflar Te kilât idarî yetkililerinin ahsî ve resmî mühürlerinin bulunduu defterlerdir. Hüccet defterleri:vakf alâkallar ve hizmetlileri arasndaki ihtilâflarla vakf olan köylerin snr ihtilâflar mevzuunda vakf mahkemeleri veya dier mahkemelerce verilmi yazl hükümleri ihtiva ederler. urut defterleri:baz tevcih muamelelerinin kaytl olduu defterlerdir.

5 Di9er Defterler :-ntifa hakk defterleri, Köye devir defterleri, Hart tebdili defteri, Tevzin defterleri, Tercüme defterleri, Tesis defterleri... TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÜ, TAPU ARV DARES BAKANLII Tapu Ar iv Dairesi Ba kanl; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü Kurulu ve Görevleri Hakkndaki tarih ve 3045 sayl Kanunu'nun 7 nci maddesine göre Genel Müdürlük Merkez Te kilat ana hizmet birimleri arasnda yer almaktadr. Tapu Ar iv Dairesi Ba kanl, mülga tarih ve 2997 sayl Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüü Te kilat ve Vazifeleri Hakkndaki Kanun'da Tapu Sicilleri Müdürlüü; iken tarih 6206 Sayl Kanunla Tapu Ar iv Müdürlüü, tarih ve 7/3434 sayl kararname ile Tapu Ar iv Dairesi Ba kanl adn alm ve 3045 sayl Kanunla da Tapu Ar iv Dairesi Ba kanl ad altnda görevini sürdürmektedir. Yurt içi ve yurt d nda tesis edilmi tapu kayt ve belgeleri ile ilgili Merkezi ve ta ra ar ivleme hizmetlerini düzenlemek, kayt ve belgeleri deerlendirmek, Tarihi deeri olan eski yazl tapu kayt ve belgelerini yurt içi ve yurt d ndan gelen uzmanlarn çal malarna hazrlamak ve yardmc olmak, sonuçlarn deerlendirmek, Modern ar ivleme usül ve metodlar hakknda ara trmalar yaparak sonuçlarna göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarn salamak, Tapu ve Kadastro birimlerinin mahkemelerin, dier kamu kurum ve kurulu larnn ve ilgililerin istei üzerine tapu kaytlarnn kopyalarn çkarmak ve vermek, Eski yazl tapu kaytlar gerektiinde yeni yazya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamay salamak vb. gibi görevler Tapu Kadastro Genel Müdürlüü, Tapu Ar ivi Daire Ba kanl'nn ba lca görevleri arasndadr. Tapu Arivi Daire Bakanl=9='ndaki Mevcut Belgeler Tapu Tahrir (Kuyud-= Kadime) Defterleri Zab=t Kay=t Defterleri (Milli S=n=rlar=m=z Dahili) Zab=t Kay=t Defterleri (Milli S=n=rlar=m=z Harici) 2.nüsha Tapu Senetleri, potek Belgeleri ve potek Terkin Cetvelleri 2.nüsha Tapu Kütükleri Has=lat Kay=tlar= Tablo-Mahzen Defterleri Köy s=n=r kay=tlar= ve mer'a tahsis kararlar= TÜRK NKILAP TARH ENSTTÜSÜ (TTE) ARV 16 Nisan 1942 tarih ve 4202 sayl kanunla, Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi ne (DTCF) bal olarak kurulan Türk -nklap Tarihi Enstitüsü, 4 Kasm 1981 tarih ve 2547 sayl: Yüksek

6 Örenim Kanunu ile, Ankara Üniversitesi Rektörlüü ne balanarak, yüksek lisans ve doktora yaptran bir akademik birime dönü türülmü tür. Kurulu undan hemen sonra, Türk Devrimi ile ilgili her tür belge, kitap ve objeyi gazetelere ilan vermek; ilgili ki iler ve resmi kurum ve kurulu larla yaz arak, ba ya da satn almak yoluyla toplamaya ba layan T-TE Ar ivi (Müze ve Kütüphanesi), DTCF nin ana giri kapsnn sa tarafna dü en, büyük sahanlk içindeki kapal bir mekânda bulunmaktadr. DTCF nin konferans salonuna açlan ve yakla k 100 metrekare büyüklüünde olan bu mekân aslnda, Atatürk ün fakültede verilen konferanslar izlemek istediinde kullanmas için yaplm bir eref locasyd. Bugün itibariyle belge, civarnda fotoraf, kadar kitap, zengin gazete koleksiyonlar, baz film eritleri ve tamam sergide hatr saylr miktarda objeye sahip bulunan T-TE Ar ivi nin, 1980 li yllarn ortalarnda arz ettii manzarann, pek iç açc olmad anla lmaktadr ylnda, saym amacyla kapatlan T-TE Ar ivi, 1995 ylndan beri ara trmaclara açktr. Ar ivin, i tasnif edilmi durumda olan belgelerine ait sekiz adet katalogu yaymlanm olup, dokuzuncusu baskda, onuncusu ise hazrlanmaktadr. KIZILAY ARV Kzlay Ar ivi, Türkiye Kzlay Dernei nin, cumhuriyetin ilanndan sonraki yllarda Merkez Ambar Müdürlüü, bugün adres kutusunda yazld ekilde, ya da kamuoyunda (ve galiba kurumda da daha yaygn olarak) kullanldn sandmz Kzlay Etimesgut Merkez Deposu ismiyle anlan biriminin yerle tii, Eski ehir yolu üzerindeki arazisi içindedir.

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER!

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: ER!YE MAHKEMELER! VE ER!YE S!C!LLER! İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.14, 2009, s. 13-48.!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER! Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ* The Application of Islamic Law in

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED AKBANK TÜRK ANON M RKET MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED F H R S T NC BÖLÜM UMUM HÜKÜMLER Madde No. Sayfa No. Kurulu 1 1 Sand n Gayesi 2 2 Sand k Üyeleri 3 2 Sand ktan Faydalanamayacak Olanlar

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı