3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)"

Transkript

1 Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: ) 2. Cumhurba kanl: Senfoni Orkestras Yönetmeli:i (Alnan Makam Onay ile tüm Devlet Orkestralarna ayn yönetmelik uygulanmaktadr) (RG Tarih: 28/01/1970 Say: ) 3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) 4. Güzel Sanatlarda Fevkalade stidat Gösteren Çocuklarn Devlet Tarafndan Yeti tirilmesi Hakkndaki Yönetmelik (RG Tarih: 05/08/1963 Say: 11472) 5. Kültür ve Turizm Bakanl: Devlet Korolar ve Topluluklar Yönetmeli:i (RG Tarih: 06/07/2006 Say: 26220) 6. Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeli:i (RG Tarih: 07/11/1984 Say: 18568) 7. Kültür ve Turizm Bakanl:nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakflarn ve Özel Tiyatrolarn Projelerine Yaplacak Yardmlara li kin Yönetmelik (RG Tarih: 15/03/2007 Say: ) 8. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl: Evrak ve Dosya Yönetmeli:i (Bakanlk Makamnn 10/02/2004 tarih ve 87 sayl Onay ile yürürlü:e girmi tir) 9. Alan Yönetimi ile Ant Eser Kurulunun Kurulu ve Görevleri ile Yönetim Alanlarnn Belirlenmesine li kin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 27/11/2005 Say: 26006) 10. Etnografik Nitelikli Ta nr Kültür Varlklar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 03/05/1988 Say: 19803) 11. Kesin n aat Yasa: Getirilen Korunmas Gerekli Ta nmaz Kültür ve Tabiat Varlklarnn Bulundu:u Sit Aklanlarndaki Ta nmaz Mallarn Hazineye Ait Ta nmaz Mallarla De:i tirilmesi Yönetmeli:i (RG Tarih: 08/02/1990 Say: 20427) 12. Koruma Amaçl mar Planlar ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazrlanmas, Gösterimi, Uygulamas, Denetimi ve Müelliflerine li kin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (RG Tarih : 26/07/2005 Say: 25887) 13. Koruma Uygulama ve Denetim Bürolar, Proje Bürolar ile E:itim Birimlerinin Kurulu, zin, Çal ma, Usul ve Esaslarna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 11/06/2005 Say: 25842) 1 / 9

2 14. Korunmas Gerekli Ta nr Kültür ve Tabiat Varlklar Koleksiyonculu:u ve Denetimi Hakknda Yönetmelik ( RG Tarih: 15/03/1984 Say: 18342) 15. Korunmas Gerekli Ta nr Kültür ve Tabiat Varlklarnn Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alnmalar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 13/08/1984 Say: 18488) 16. Korunmas Gerekli Ta nr Kültür ve Tabiat Varlklarnn Yurt D na Çkarlmas ve Yurda Sokulmas Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 16/02/1984 Say: 18314) 17. Korunmas Gerekli Ta nmaz Kültür Varlklarnn Tespit ve Tescili Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 10/12/1987 Say: 19660) 18. Korunmas Gerekli Ta nmaz Kültür Varlklarnn Yap Esaslar ve Denetimine Dair Yönetmelik (RG Tarih: 11/06/2005 Say: 25842) 19. Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu Kapsamndaki Kültür Varlklarnn Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sa:lkla trma Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlarn Uygulanmas le De:erlendirme, Muhafaza, Nakil leri ve Kaz Çal malarna li kin Mal ve Hizmet Almlarna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 18/06/2005 Say: 25849) 20. Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Bölge Kurullarnn Çal malar ile Koruma Yüksek Kuruluna Yaplacak tirazlara Dair Yönetmelik (RG Tarih: 12/01/2005 Say: 25698) 21. Kültür ve Tabiat Varlklaryla lgili Olarak Yaplacak Ara trma, Sondaj ve Kazlar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 10/08/1984 Say: 18485) 22. Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde mar Planlarnn Hazrlanmas ve Onaylanmasna li kin Yönetmelik (RG Tarih: 03/11/2003 Say: 25278) 23. Kültür Yatrm ve Giri imlerine Gelir Vergisi Stopaj, Sigorta Primi veren Pay ve Su Bedeli ndirimi ile Enerji Deste:i Uygulamasna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 14/07/2006 Say: 26228) 24. Kültür Yatrm ve Giri imlerine Ta nmaz Kullandrlmas Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 20/10/2005 Say: 25972) 25. Kültür Yatrm ve Giri imlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeli:i (RG Tarih: 16/08/2005 Say: 25908) 26. Müzeler ç Hizmetler Yönetmeli:i (Bakanlk Makamnn 30/04/1990 tarih ve 1578 sayl onayyla yürürlü:e girmi tir.) 27. Müzelerle Müzelere Ba:l Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlklarnn Film ve Foto:raflarnn Çekilmesi Mulaj ve Kopyalarnn Çkarlmas Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 26/01/1984 Say: 18293) 2 / 9

3 28. Özel Müzeler Ve Denetimleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 22/01/1984 Say: 18289) 29. Tarihî ve Bedii De:eri Olan Ta nmaz Mallarn Kiraya Verilmesi Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 16/12/1984 Say: 18607) (Bu Yönetmelik Maliye Bakanl:nca yürütülmektedir.) 30. Tasarrufu Kstlanan Bina Arsa ve Arazi Yönetmeli:i (RG Tarih:17/11/1986 Say: 19284) (Bu Yönetmelik Maliye Bakanl:nca yürütülmektedir.) 31. Ta nr Kültür Varl: Ticareti ve Bu Ticarete Ait yerleri le Depolarn Denetimi Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 11/01/1984 Say: 18278) 32. Ta nr Kültür ve Tabiat Varlklarn Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek kramiye lgili Yönetmelik (RG Tarih: 11/08/1984 Say: 18486) 33. Ta nmaz Kültür Varlklarnn Korunmasna Ait Katk Payna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 13/04/2005 Say: 25785) 34. Ta nmaz Kültür Varlklarnn Onarmna Yardm Sa:lanmasna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 15/07/2005 Say: 25876) 35. Ulusal Müze Ba kanlklarnn Kurulu ve Görevleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 11/11/2005 Say: 25990) 36. Ypranan Tarih ve Kültürel Ta nmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Ya atlarak Kullanlmas Hakknda Kanunun Uygulama Yönetmeli:i (RG Tarih: 14/12/2005 Say: 26023) 37. Basma Yaz ve Resimleri Derleme Yönetmeli:i (RG Tarih: 21/09/1981 Say: 17465) 38. Halk Kütüphaneleri Görev ve Çal ma Yönetmeli:i ( RG Tarih: 21/09/1981 Say: ) 39. Kültür ve Turizm Bakanl: Yayn Seçme Yönetmeli:i (RG Tarih: 18/06/2005 Say: ) 40. Kültür ve Turizm Bakanl: Yayn Yönetmeli:i (R.G.Tarih:11/12/2007 Say Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeli:i ( RG Tarih: 19/08/1982 Say: ) 42. Kütüphanelerde E:itici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeli:i ( RG Tarih: 21/09/1981 Say: ) 43. Kütüphane Haftasn Kutlama Yönetmeli:i ( RG Tarih: 06/03/1982 Say: ) 44. Kütüphaneleraras Basma Kitaplar Ödünç Verme Yönetmeli:i (RG Tarih: 21/09/1981 Say: 17465) 3 / 9

4 45. Yazma Ve Arap Harfli Basma Eserler le eri Künyelerinin Tespiti, Yabanc Dil Ve Türkçe Eserlerin Katalog Fi lerinin Çkartlmas Ve eri Sicilleri Türkçele tirme Ücret Yönetmeli:i (RG Tarih: 15/09/1990 Say: ) 46. Kültür Bakanl: ve Turizm Bakanl: Sicil Amirleri Yönetmeli:i (RG Tarih: 19/09/1993 Say: 23703) 47. (Kültür ve Turizm Bakanl: Kültür ve Turizm Uzman Yardmcl: ve Uzmanl: Snav, Görev, Yetki ve Çal ma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik eklinde olacak) (RG Tarih: 08/05/2004 Say: 25456) 48. Kültür ve Turizm Bakanl: Stajyer Kontrolörlük Giri ve Kontrolör Yeterlik Snavlar ile Atama, Yeti tirilme ve Çal ma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 20/10/2006 Say: 26325) 49. Kültür ve Turizm Bakanl: Hizmet çi E:itim Yönetmeli:i (Makam Oluru Tarih: 01/06/2006 Say: 87061) 50. Turizm ve Tantma Bakanl: Mihmandarlk Görevi Hakkndak Yönetmelik (RG Tarih: 04/02/1972 Say:14089) 51. Sinematografik Ortak Yapmlar ve Türkiye'de Ticari Amaçl Film Çekmek steyen Yerli ve Yabanc Yapmclar Hakkndaki Yönetmelik(RG Tarih: 12/08/2005 Say:25904) 52. Kültür ve Turizm Bakanl: Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De:i ikli:i Yönetmeli:i (RG Tarih : 22/08/2005 Say: 25914) 53. Kültür ve Turizm Bakanl: Tefti Kurulu Yönetmeli:i (RG Tarih: 01/03/2007 Say:26449) 54. Bandrol Uygulamasna li kin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/11/2001 Say: 24577) 55. Eser Sahibinin Haklarna Kom u Haklar Yönetmeli:i (RG Tarih: 16/11/1997 Say: 23172) 56. Eser, cra, Yapm ve Yaynlarn Kullanlmas ve/veya letilmesine li kin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/06/2004 Say: 25486) 57. Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakknda Yönetmelik RG Tarih : RG Say: Fikir ve Sanat Eserlerinin aretlenmesine li kin Yönetmelik (RG Tarih: 16/11/1997 Say: 23172) 59. Sinema Filmlerinin De:erlendirilmesi ve Snflandrlmasna li kin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 18/02/2005 Say: 25731) 4 / 9

5 60. Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 13/11/2004 Say: 25642) 61. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildi:i Materyallerin Dolum, Ço:altm ve Sat n Yapan veya Yayan letmelerin Sertifikalandrlmasna li kin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 18/04/2005 Say: 25790) 62. Fikir Ve Sanat Eserlerini çeren Ta yc Materyaller le Bu Eserlerin Ço:altmna Yarayan Teknik Cihazlardan Yaplan Kesintilerin Kullanmna li kin Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 13/04/2006 Say: 26138) 63. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayt ve Tescili Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 17/05/2006 Say: 26171) 64. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine li kin Yönetmelik (RG Tarih : 21/06/2005 Say: 25852) 65. Turizm Yatrm, letme Ve Kurulu larnn Denetimi Hakknda Yönetmelik (RG Tarih : 19/04/1983 Say: 18023) 66. Turizmi Te vik Kanunu nun Cezai Hükümlerinin Uygulanmas Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 15/10/2008 Say: ) 67. Seyahat Acentalar Yönetmeli:i (RG Tarih: Say: ) 68. Seyahat Acentalarnn Hac Ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esaslar Belirleyen Yönetmelik (RG Tarih: 01/05/2001 Say: 24389) (Diyanet leri Ba kanl: tarafndan yürütülmektedir.) 69. Belgeli Turizm letmelerinde Yabanc Personel Ve Sanatkarlarn Çal trlmas Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 01/03/1983 Say: 17974). 70. Yat Turizmi Yönetmeli:i (RG Tarih: 04/08/1983 Say: 18125) 71. Kültür Ve Turizm Koruma Ve Geli im Bölgeleri le Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine Ve lanna li kin Yönetmelik (RG Tarih: 15/05/2004 Say: 25463) 72. Kamu Ta nmazlarnn Turizm Yatrmlarna Tahsisi Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 21/07/2006 Say: 26235) 73. Kültür Merkezi Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Çal ma Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 15/02/1994 Say: 21850) 74. Milli Kütüphane Kullanc Hizmetleri Yönetmeli:i (RG Tarih: 09/11/2002 Say: 24931) 75. Kültür Bakanl: Yazma Eser Kütüphaneleri Çal ma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeli:i (RG Tarih: 09/04/2003 Say: 25074) 5 / 9

6 76. Kültür Bakanl: Folklor Ürünlerini Derleme De:erlendirme Yönetmeli:i (RG Tarih: 12/04/1982 Say: 17662) 77. Kültür ve Turizm Bakanl: Türk Halk Müzi:i Repertuar nceleme ve Dan ma Kurulu Yönetmeli:i (RG Tarih: 10/10/1988 Say: 19955) 78. Kültür Bakanl: Halk Kültürlerini Ara trma ve Geli tirme Genel Müdürlü:ü Folklor Ara trmacs ve Uzmanlk Yönetmeli:i (RG Tarih: 17/03/1993 Say: 21527) 79. Kültür Bakanl: Halk Kültürlerini Ara trma ve Geli tirme Genel Müdürlü:ü Halk Kültürü Ar iv Yönetmeli:i (RG Tarih: 22/04/2000 Say: 24028) 80. Profesyonel Turist Rehberli:i Yönetmeli:i (RG Tarih: 25/11/2005 Say: 26004) 81. stanbul Atatürk Kültür Merkezi letme Ve Kullanma Yönetmeli:i (RG Tarih: 26/11/1976 Say: 15575) 82. Turizm Amaçl Sportif Faaliyet Yönetmeli:i (RG Tarih: 15/06/1997 Say: 23020) 83. Sivil Savunma daresi Ta ra Te kilat ile Daire, Müessese ve Te ekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve bölümü Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 7 Mays 196 Say 11100) 84. Afetlere li kin Acil Yardm Te kilat ve Planlama Esaslarna Dair Yönetmelik (RG Tarih: 8/5/1988 Say: 19808) 85. Bakanlklararas Ortak Kültür Komisyonunun Çal ma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafndan Yurtd nda Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine li kin Bakanlar Kurulu karar ile yürürlü:e giren Kararlar 86. Halk Kültürlerini Ara trma ve Geli tirme Genel Müdürlü:ü Folklor Ara trmacs ve Uzmanlk Yönetmeli:i 87. Kültür ve Turizm Bakanl: Türk Halk Müzi:i Repertuar nceleme ve Dan ma Kurulu Yönetmeli:i 88. stiklal Mar nn Kabul Edildi:i Günü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü Hakknda Yönetmelik 89. Kültür ve Turizm Bakanl:nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakflarn, Tiyatrolarn Projelerine Yaplacak Yardmlara li kin Yönetmelik 90. Profesyonel Turist Rehberli:i Yönetmeli:i 91. Hizmet çi E:itim Yönetmeli:i 92. Kültür ve Turizm Bakanl: Ara trma ve E:itim Genel Müdürlü:ü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeli:i 6 / 9

7 93. Türk Süsleme Sanatlar ve Geleneksel El Sanatlar Kurslar Yönetmeli:i 94. Kültür ve Turizm Uzman Yardmclarnn Uzmanlk Tezlerini Hazrlarken Uyacaklar Yazm Kurallar Yönergesi 95. Somut Olmayan Kültürel Miras Ta yclarnn Tespit ve Kayt lemleri Hakknda Yönerge 96. Yaygn Mesleki Turizm E:itimi Yönergesi ULUSLARARASI ANLAMALAR 1. UNESCO, Kültür Varlklarnn Kanunsuz thal, hraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanmas çin Alnacak Tedbirlerle lgili Sözle me (RG Tarih:26/01/1981 Say:17232) 2. Silahl Bir Çat ma Halinde Kültürel Mallarn Korunmasna li kin Sözle me (RG Tarih:10/04/1965 Say: ) 3. ICOMOS (Uluslararas Antlar ve Sitler Konseyi) Sözle mesi (1974) 4. UNESCO (Birle mi Milletler E:itim Bilim ve Kültür Kurumu) Antla mas (1965) 5. Amsterdam Deklarasyonu (1975) 6. Dünya Kültürel ve Do:al Mirasnn Korunmas Sözle mesi(1982) 7. Somut Olmayan Kültürel Mirasn Korunmas Sözle mesi (RG Tarih:21/01/2006 Say:26056) 8. Avrupa Mimari Mirasnn Korunmas Sözle mesi(rg Tarih :22\07\2006 Say:20229) 9. Avrupa Arkeolojik Mirasnn Korunmasna Dair Sözle me (RG Tarih: 13/10/1999 Say:23845) 10. Dünya Turizm Örgütü (WTO) ne Türkiye nin üyeli:ine ili kin tarih ve 7/7108 sayl Bakanlar Kurulu Karar 11. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasna li kin Bern Sözle mesi (RG Tarih: 12/07/1995 Say: 22341) 12. crac Sanatçlar, Fonogram Yapmclar ve Yayn Kurulu larnn Korunmasna Dair Roma Sözle mesi (RG Tarih: 12/07/1995 Say: 22341) 13. WIPO Telif Haklar Anla mas (RG Tarih: 08/05/2007 Say: 26516) 14. WIPO cralar ve Fonogramlar Anla mas (RG Tarih: 08/05/2007 Say: 26516) 15. Sinematografik Ortak Yapm Avrupa Sözle mesi (RG Tarih: 14/04/2004 Say: 25433) 7 / 9

8 16. EURIMAGES (Avrupa Destek Fonu) (RG Tarih: 29/08/1990 Say: 20620) BAKANLAR KURULU KARARLARI, TÜZÜKLER ve DER DÜZENLEMELER 1. malat veya thalat Bedeli Üzerinden Yaplacak Kesintinin Belirlenmesine li kin Bakanlar Kurulu Karar (RG Tarih: 24/05/2002 Say: 24764) 2. Devlet Türk Müzi:i Ara trma ve Uygulama Toplulu:u Müdürlü:ü nün Kurulmasna li kin Karar (RG Tarih: 10/05/2008 Say: 26872) 3. Bakanlklar aras Ortak Kültür Komisyonunun Çal ma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafndan Yurtd nda Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine li kin Karar (RG Tarih: 03/07/2003 Say: 25157) 4. Güzel Sanat Eserleri ile lim ve Edebiyat Eserleri ve Musiki Eserlerin El Yazs ile Yazlm Asllarnn Sat Bedellerinden Pay Verilmesine li kin Karar (RG Tarih: 27/09/2006 Say: 26302) 5. Kültür ve Turizm Bakanl:nca Düzenlenen Hizmet çi E:itim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Says, Ders Görevi Alacaklarn Nitelikleri ve Di:er Hususlarn Tespitine li kin Esaslar (RG Tarih: 03/01/2005 Say: 25689) 6. Türkiye de lmi Ara trma, nceleme Yapmak ve Film Çekmek steyen Yabanclar veya Yabanclar Adna Müracaat Edenler ile Yabanc Basn-Yayn Mensuplarnn Tabi Olduklar Esaslarda De:i iklik Yaplmasna Dair Esaslar (RG Tarih: 06/10/2003 Say: 2003/6270) 7. Devlet Sanatçlar ve Sanatçlarn Sözle meli Olarak Çal trlmalarna Dair Esaslar (RG Tarih: 07/06/1987 Say: 19480) 8. Kültür ve Turizm Bakanl: Tefti Kurulu Ba kanl: Tüzü:ü (RG Tarih: 28/09/2006 Say: 26303) 9. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Ba:lantl Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakknda Tüzük (RG Tarih: 01/04/1999 Say: 23653) 10. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Ba:lantl Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü (RG Tarih: 30/01/2003 Say: 25009) 11. Sivil Savunma le lgili ahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekle tirme Planlama ve Di:er Hizmetler Tüzü:ü (RG Tarih: 18/07/1964 Say: 11757) 12. Sivil Savunma ile lgili Te kil ve Tedbirler Tüzü:ü (RG Tarih: 18 Temmuz 1964 Say: 11757) 8 / 9

9 13. Sivil Müdafaa Bakmndan ehir ve Kasaba Planlaryla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakknda Nizamname (RG Tarih: 6 Temmuz 1959 Say: 10245) 14. Sivil Müdafaada Vekaletleraras birli:i ve Kar lkl Yardm Nizamnamesi (RG Tarih: 26 Haziran 1959 Say: 10237) Sayl Kanuna Göre hdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarna Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandrma ve Denetlemeleri Hakknda Tüzük (RG Tarih: 5 Temmuz 1962 Say: 11146) 16. Radyasyon Güvenli:i Tüzü:ü (RG Tarih: 7/9/1985 Say: 18861) 17. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzü:ü (RG Tarih: 27/6/1940 Say: 4546) 18. Türkiye Kzlay Derne:i Tüzü:ü (RG Tarih: 2/9/1965 Say: 12090) 19. Kültür ve Turizm Bakanl: Hizmetiçi E:itim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Says, Ders Görevi Alacaklarn Nitelikleri ve Di:er Hususlarn Tespitine li kin Bakanlar Kurulu karar ile yürürlü:e giren Esaslar 9 / 9

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı