TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001

2 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun Hükmünde Kararname, İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme amaçlanmaktadõr. 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ dilerim.

3 ÜYELER Görevi Adõ Soyadõ Mensup Olduğu Kuruluş Başkan Tarõk Bozbey Akdeniz İhracatçõlar Birliği Raportör Azmi Özer Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Pamuklu Tekstil Alt Kom.B. Bahadõr Necat DTM Pamuklu Tekstil Alt Kom.R. Dr. Aysun Cireli Dokuz Eylül Üniversitesi Yünlü Tekstil Alt Kom. Bşk. Ali Osman Kilitçioğlu Altõnyõldõz Yünlü Tekstil Alt Kom. Rap. Belgin Özoğul Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Suni, Sentetik ve İpekli Salih A. Ustal DTM Alt Kom. Bşk. Suni, Sentetik ve İpekli Özlem Aydõn DTM Alt Kom. Rap. Tekstil Terbiyesi Alt.Kom.B. Dr.Işõk Tarakçõoğlu Ege Üniversitesi Tekstil Terbiyesi Alt.Kom.R. Taha Ülker Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Halõ ve Yer Döşemeleri Mehmet Yetkin Sümerhalõ A.Ş. Alt Kom. Bşk. Halõ ve Yer Döşemeleri Mehmet Özyavuz Sümerhalõ A.Ş. Alt Kom. Rap. Hazõr Giyim Alt Kom.Bşk. Fikret Mõsõrlõ Ege İhracatçõlar Birliği Hazõr Giyim Alt Kom. Rap. Ali İnceoğlu EGSD Koordinatör Şenay Duman DPT Koordinatör Sezin Menteş DPT Üye Ali Rõza Oktay DTM Üye Atilla Bağçuvan Güney Sanayi Üye Bilal Kaya İstanbul Sanayi Odasõ Üye Dr. Bülent Günay Akdeniz İhracatçõ Birlikleri Üye Ertan Engin Akdeniz İhracatçõ Birlikleri Üye Emel Sevaioğlu Sümerhalõ A.Ş. Üye Dr. Fatma Çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Üye Fethi Kamõşlõ Adana Ticaret Odasõ Üye Fevzi Çakaloğlu Ege Sanayi Odasõ

4 Üye Hamit Hayfavi Mersin Ticaret ve Sanayi Odasõ Üye Kaya Sungur İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçõ Birlikleri Üye Mehmet Balduk Kahramanmaraş San. ve Tic. Odasõ Üye Mehmet Kumbaracõ TÜBİTAK Üye Metin Emiroğlu TİSK Üye Mustafa Metin TOBB Üye Dr.Ozanay Omur Marmara Üniversitesi Üye Remzi Korkut Ege İhracatçõ Birlikleri Üye Sabahnur Erdemli TGSD Üye Selami Gedik Mersin Tic. Ve San. Odasõ Üye Dr.Turan Pekmezci Gaziantep Üniversitesi Üye Ülkem Genç TGSD

5 SUNUŞ VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Tekstil ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu ilk toplantõsõnõ 27 Kasõm 1999 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatõ - Ankara da yaptõktan sonra iki defa İstanbul da bir defa da Ankara da toplanõp çalõşmalarõnõ tamamlamõştõr. Komisyon raporu, çalõşma kapsamõnda oluşturulan 6 tane alt komisyondan elde edilebilen raporlardan ve Tekstil Danõşmanlõk Servisi nden sağlanan veri toplama çalõşmalarõndan faydalanõlarak hazõrlanmõştõr. Rapor kapsamõnda alt komisyon raporlarõ hiç bir değişiklik yapõlmadan aynen verilmiştir. Keten, Kendir Alt Komisyonu ve Suni, Sentetik, İpekli Alt Komisyonu oluşturulamadõğõ için bu konularla ilgili bölümler Tekstil Danõşmanlõk Servisi tarafõndan hazõrlanmõştõr.

6 İÇİNDEKİLER KOMİSYON GENEL RAPORU BÖLÜM 1 GİRİŞ DURUM TESPİTİ SONUÇLAR ÖNERİLER...3 BÖLÜM 2 GLOBAL EĞİLİMLER GENEL GLOBAL İSTATİSTİKLER TÜRKİYE TEŞVİKLER BÖLÜM 3 PAMUKLU SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI İTHALAT İHRACAT MALİYET YAPISI SATIŞ CİRO EĞİTİM DURUMU ARGE YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR iii

7 BÖLÜM 4 YÜNLÜ SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI İTHALAT İHRACAT MALİYET YAPISI SATIŞ CİRO EĞİTİM DURUMU YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR BÖLÜM 5 HALI SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ MAKİNA HALISI EL HALISI BÖLÜM 6 TEKSTİL TERBİYESİ SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER SONUÇLAR iv

8 BÖLÜM 7 KETEN-KENDİR-JÜT SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI CİRO EĞİTİM DURUMU PROBLEMLER SONUÇLAR BÖLÜM 8 SUNI-SENTETİK SEKTÖR RAPORU METODOOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR BÖLÜM 9 KONFEKSİYON SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI REKABET EDEBİLİRLİK KRİTERLERİ YILININ GETİRDİKLERİ YILINDA REKABET KOŞULLARI İHRACAT İTHALAT TEŞVİKLER ANKET ÇALIŞMASI EK 2000 YILI GÜMRÜK VERGİSİ ORTALAMALARI 136 GTİP İTİBARİYLE İTHALAT GTİP İTİBARİYLE İHRACAT TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SEKTÖRÜN PAYI KATEGORİLER İTİBARİYLE İTHALAT KATEGORİLER İTİBARİYLE İHRACAT KATEGORİLER İTİBARİYLE İHRACAT BİRİM FİYATLARI 155 PAMUKLU TEKSTİL ALT KOMİSYON RAPORU PAMUK İPLİĞİ SEKTÖRÜ 162 PAMUKLU DOKUMA SEKTÖRÜ 162 ÜRETİM 163 DIŞ TİCARET DURUMU 168 v

9 YÜNLÜ TEKSTİL ALT KOMİSYON RAPORU ŞİRKET YAPISI YATIRIMLAR İHRACAT. 180 İTHALAT. 181 ÜRETİM 181 ENERJİ FİNANSMAN İNSAN KAYNAKLARI KALİTE. 182 ÇEVRE AR-GE TASARIM. 183 BİLGİ SİSTEMLERİ 183 SON 5 YILIN YATIRIM, İHRACAT VE İTHALATI 183 HALI VE YER KAPLAMALARI ALT KOMİSYON RAPORU EL HALICILIĞI 186 MAKİNA HALICILIĞI 189 TEKSTİL TERBİYESİ ALT KOMİSYON RAPORU GİRİŞ 199 MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 200 ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 215 PLANLANAN YATIRIMLAR 222 GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER. 223 PERFORMANS KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 228 vi

10 HAZIR GİYİM ALT KOMİSYON RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SEKTÖREL SAPTAMALAR. 235 GİYİM TİCARETİNDE REKABET EDEBİLİRLİK KRİTERLERİ YILININ GETİRDİKLERİ. 237 AB PAZARI. 251 AMERİKA HAZIR GİYİM PAZARI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ VE SEKTÖR. 255 VERİMLİLİK VE REKABET GÜCÜ. 256 DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK ÖNCELİKLER ARAŞTIRMASI ISBN (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 1500 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. vii

11 KOMİSYON GENEL RAPORU

12 GİRİŞ 1.1 DURUM TESPİTİ Beslenme ve barõnma ihtiyaçlarõ ile birlikte giyim insan hayatõnõn en önemli temel ihtiyacõ olmakla birlikte, ailelerin harcamalarõ içinde hazõr giyimin payõ düşmektedir. Tüketiciler daha kaliteli ürünü daha ucuza talep etme eğilimindedirler. Dünyada tekstil sanayii, tüketicilerin isteğine kõsa sürede cevap verebilmek için, elyaftan perakendeye kadar uzanan tüm zincirlerde, gelişen teknolojinin de yardõmõ ile, yeniden yapõlanmaktadõr. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler tasarõm, moda yaratma ve pazarlama faaliyetlerini ağõrlõkla kendi bünyesinde toplarken üretim sürecini maliyetin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydõrmaktadõrlar. Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sanayii, esas itibariyle, 1980 li yõllarõn başõndan itibaren ihracata yönelik olarak hõzlõ bir büyüme sürecine girmiştir.! Tekstil (iplik ve kumaş) ihracatõ 1980 li yõllarõn ilk yarõsõnda hõzlõ bir büyüme göstermiştir. AB ülkelerinin birlik dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat içinde Türkiye 1984 yõlõnda 5,9 pay ile dördüncü sõraya yükselmiştir. Sonrasõnda tekstil ihracatõ durağanlaşmõş ve Türkiye sözü edilen pazarda 1993 yõlõnda 6 pay ile altõncõ sõraya düşmüştür.! Türkiye nin konfeksiyon ihracatõ 1980 li yõllarda sürekli hõzla artmõştõr. En büyük pazar olan AB nin birlik dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat içinde Türkiye 1989 yõlõnda 10,5 ile pay ile ikinci sõraya yükselmiştir döneminde TL nin yabancõ paralar karşõsõnda reel olarak değer kazanmasõ (TL nin yabancõ paralar karşõsõndaki değer kaybõnõn enflasyon oranõndan düşük kalmasõ) ve özellikle işçilik giderlerindeki büyük artõşlar sonrasõnda, eski makinelerin özellikle birim fiyatõ düşük ürünlerde rekabet gücünü kaybetmesi, bavul ve sõnõr ticaretinin katkõsõyla iç piyasadaki talebin yükselmesinin de etkisiyle, önceki dönemde önemsiz seviyede olan tekstil ithalatõ büyük boyutlara erişmiş ve Türkiye ilk kez (kõsa elyaf-pamuklu tekstil sektöründe miktar bazõnda) net ithalatçõ konumuna düşmüştür. AB ile gümrük birliği öncesinde, sektörde kârlõlõğõn oldukça yüksek seviyelere çõktõğõ 1995 yõlõnda 1, AB ile gümrük birliği sonrasõnda rekabet gücünün en fazla tekstil ve konfeksiyon sektöründe olacağõ beklentisinin yaratõlmasõ sonucu, çoğunlukla yeni işletmeler tarafõndan kapasite yaratõmõna yönelik çok büyük yatõrõmlar yapõlmõştõr döneminde Türkiye dünyada en fazla tekstil makinelerine yatõrõm yapan ülkeler sõralamasõnda en önlerde yer almõştõr. Türkiye, 1990 lõ yõllarda izlenen ekonomi politikalarõndaki değişikliklere rağmen, AB ülkelerinin birlik-dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat artõş oranõ kadar ihracatõnõ artõrarak, konfeksiyon ihracatõndaki başarõlõ performansõnõ sürdürmüştür yõlõnda ABD ye ihracatta da başarõlõ performans göstermesine rağmen, üçüncü büyük pazar konumundaki Rusya ya ihracatõn 56 düşmesi, konfeksiyon ihracat artõş hõzõnõ önemli ölçüde düşürmüştür döneminde 2,2$/ kg seviyesinde olan dünya pamuk fiyatlarõ (Cotlook A endeksi) Kasõm 1993 de 1,2$/kg a düştükten sonra, Mart 1994 te 1,8$/kg a, Mayõs 1995 de de 2,5 $/ kg a yükselmiştir. 1

13 Yine de son dört yõlda konfeksiyon ihracatõndan kaynaklanan kõsa elyaf (pamuklu) iplik talebini 2 72 ( ton) artõrma başarõsõnõ gösteren Türk konfeksiyon sanayii, tekstil sektöründeki kapasite artõşõnõn emilmesindeki önemli rolünü devam ettirmiştir. Konfeksiyon ihracatõnda sağlanan önemli artõşa rağmen, kapasitedeki çok büyük artõş, Türk tekstil sektörünü doğrudan tekstil ürünleri (iplik ve kumaş) ihracatõnõ artõrmaya zorlamõştõr yõlõnõn Mart ayõnda AB nin Türkiye den yaptõğõ iplik ithalatõnda anti-damping vergisi uygulamasõnõn sona ermesinin de katkõsõyla, doğrudan tekstil ihracatõ büyük ölçüde artmõştõr. Bunun sonucunda Türkiye, AB ye en fazla tekstil ürünleri (konfeksiyon hariç) ihraç eden ülkeler arasõnda 1995 yõlõnda beşinci sõrada iken 1997 yõlõnda konfeksiyonda olduğu gibi ikinci sõraya yükselmiştir. Böylece, Türkiye nin son iki yõlda pamuklu tekstil ihracatõndan kaynaklanan iplik talebi ton artmõştõr yõlõnõn ikinci yarõsõnda başlayan ekonomik krizin olumsuz etkisiyle, gerek yurtiçindeki tüketicilerin gerek başta Rusya olmak üzere bavul ve sõnõr ticaretinden kaynaklanan talebin gerilemesi, krizin etkisini ağõrlaştõrdõğõ 1998 yõlõnda yurtiçi nihai tüketimin (=iç talepdolaylõ ihracat) 18 ( ton) gerilemesine neden olmuştur. Pamuklu Sektöründe İplik Arz ve Talep Artõşõ ('000 Ton) Arz Talep Kapasite Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Toplam Tekstil Konfeksiyon Toplam Nihai Tük. Talep Toplam / Kaynak: TSKB Yukarõdaki tabloda görüldüğü gibi, dört yõlda toplam talep 44 gibi yüksek oranda artarak üretimin 50 ( ton) artmasõnõ sağlamõştõr. Ancak aynõ dönemde ton/yõl kapasiteli yatõrõm yapõlmõş, devreden çõkan makine parkõnõn düşülmesiyle beraber, iplik kapasitesi ton/yõl artmõştõr. Böylece yoğun yatõrõmlarõn başladõğõ 1995 yõlõndan itibaren 1998 yõlõ sonuna kadar ton/yõl fazla kapasite yaratõlmõştõr. Bir diğer ifadeyle, kapasite açõsõndan, kabaca 1997 ve 1998 yõllarõnda yapõlan yatõrõmlarõ sektörün gereksinim duymadõğõ yatõrõmlar olarak ifade etmek mümkündür döneminde yapõlan yoğun yatõrõmlar, sektördeki makine parkõnõn ortalama yaşõnõn önemli ölçüde düşmesini sağlamõştõr. Beş yaşõndan daha eski olmayan makine parkõnõn toplam 2 Aşağõdaki paragraflarda miktarsal büyüklükler, veri temin edilebilmesi nedeniyle, sadece kõsa elyaf (pamuklu tekstil) sektörü için verilmiştir. 2

14 kapasite içindeki payõ pamuklu iplik alt sektöründe 48 e, tekstil terbiyesi alt sektöründe 54 e ulaşmõştõr. Yaratõlan yeni kapasiteler kõsmen eski makinelerin pazar payõnõ kapmõş olmakla beraber, zaman zaman kullanõlamamõş, bu da yeni makinelerin kapasite kullanma oranlarõnõn da düşmesine yol açmõştõr. Kapasite kullanma oranlarõ veri temin edilebilen, pamuklu iplik ve tekstil terbiyesi alt sektörlerinde 1998 yõlõnda 62 ye gerilemiştir yõlõnda kapasite kullanõm oranlarõnõn birkaç puan daha gerilediği tahmin edilmektedir. 1.2 SONUÇLAR 1995 yõlõnda en üst düzeye çõkmõş olan kârlõlõğõn 1996 yõlõndan sonra normal seviyelerine gerilemeye başlamasõ ve sonrasõnda Uzakdoğu Asya ülkelerinde başlayan ve 1998 yõlõnõn ikinci yarõsõnda küresel boyuta ulaşan ekonomik kriz sonrasõnda kârlõlõğõn hõzla gerilemesi (dünya pamuk fiyatlarõ 1999 yõlõ sonunda 1$/kg õn altõna düşmüştür), büyük ölçüde (yaptõklarõ yatõrõmõn ve artan iş hacminin bir sonucu olarak) finansman sorunu yaratmõş, bu da 1999 yõlõnda sektörün performansõnõ olumsuz yönde etkilemiştir. 1.3 ÖNERİLER Sektörde bugün için fazla kapasite vardõr. Kapasite artõrõcõ yeni yatõrõmlar ağõrlõkla yeni firmalar tarafõndan yaratõlmõştõr. Bu firmalarõn ürün geliştirme ve pazarlama açõsõndan yeterli olmadõğõ söylenilebilir. Esasen sektör ciddi ölçüde sõnõrlõ sayõda ürün üretmektedir ve bu açõdan da bakõldõğõnda hâlâ gelişmiş ülkelerdeki alõcõlara ve pazara yakõnlõk avantajõnõ kullanan bir üretici konumundadõr. Sektör, rakip ülkelere oranla daha fazla bilgi birikimine ve alõcõnõn isteğini yerine getirebilme becerisine sahip olmakla beraber, 2005 yõlõnda dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin serbestleşmesi ile daha da artacak rekabet ortamõnda, gelişmiş ülkeler kategorisine yakõn bir yerde yerini almalõdõr. Bu açõdan moda yaratan ve bunlarõ ucuza yurtdõşõnda ürettirerek pazarlayan, dolayõsõyla esas olarak para kazanma faaliyetlerini kendi bünyesinde toplayan gelişmiş ülkelerin basit bir üreticisi değil, onlarla aynõ saflarda yer almaya gayret eden bir sektör yapõsõ geliştirilmelidir. İlk aşamada finansal ve stratejik ortaklõklar kurularak yaklaşmanõn yanõnda, kõsa dönemde marka yaratõlamaz ise de, çok önceleri Tayvan õn made very well in Taiwan uygulamasõnda olduğu gibi, ülke imajõ yaratõlmalõdõr. Daha sonra, önemli miktarda hammadde ve tekstil üreticisi bir ülke olarak, moda, marka ve dağõtõm kanallarõna erişerek pazarlarda etkin bir yer kapmak mümkün olabilecektir. Aşağõda sõralanan önerilerin sektörün bu hedefine ulaşmasõnda katkõlarõ olacaktõr. 1. Tekstil ve konfeksiyon sektörü günümüzde Türkiye nin en büyük ve önemli sektörüdür ve dünyada da önemli bir yere sahiptir. Bu önemli sektörün, geçmişte yönlendirilmesi her zaman için doğru olamamõş, hatalõ yönlendirmeler hem kaynak israfõna yol açmõş, hem de mevcut işletmelere zarar vermiştir. Sektörü yönlendirmenin sağlõklõ olabilmesi için sürekli bir kurum oluşturulmalõdõr. Dokuma ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu nun bu anlamda, devamlõ hale getirilmesi kanuna uygundur. 3

15 2. Tekstil sektörünün gelişmesinde hammaddenin (özellikle pamuk) yurtiçinde üretiminin büyük payõ vardõr. Son yõllarda pamuktan kaynaklanan sorunlar, rekabetin yoğunlaştõğõ günümüzde, sektörün gelişmesine olumsuz yönde etki yapmaktadõr. Kaliteli ve verimli pamuk tohumlarõnõn ekimi mevsiminde açõkça ve kuvvetli olarak tavsiye edilmelidir. Dünyanõn en kirli pamuklarõ arasõnda yer alan Türk pamuklarõnõn, toplama, işleme ve saklama aşamalarõnda kirliliğine fõrsat verilmemelidir. Her pamuk balyasõ numaralarla takip edilebilmelidir. Üretim şehri, işlenen çõrçõr fabrikasõ, balya sõra numarasõ ile etiketlenme mecburiyeti, hem kalite kontrolü ve takibini sağlayacaktõr, hem de vergi kaçakçõlõğõnõ önleyecektir. Dünyada seri numarasõ uygulamasõ vardõr. Yeni üretime açõlacak bölgelerde ekolojik pamuk (suni gübresiz ve ilaçsõz pamuk) üretimi bir süre primle desteklenmeli ve tavsiye edilmelidir. 3. Kõsa dönemde, modernizasyon ve yenileme dõşõnda, mevcut kapasitelerin artõrõlmasõna yönelik yatõrõmlar teşvik edilmemelidir. Sektördeki üretim gamõnõ genişletecek veya daha iyi servis verecek yatõrõmlar ve yapõlanmalar teşvik edilmelidir (Bilgi sağlanmasõ veya danõşmanlõk giderlerinin karşõlanmasõnda destek verilmesi vs.).! Yeni ürünlerin üretimine yönelik (teknik tekstil, tõbbi ve mekanik alanlarda kullanõlan tekstil ürünleri vs.) yatõrõmlar teşvik edilmelidir.! Mevcut durumdaki fazla kapasite, değişik tipte ürünlerde uzmanlaşmaya yönelik desteklenmelidir. Örneğin yüzlerce aynõ cins ipliği üreten pamuk ipliği firmalarõnõn bir kõsmõ, modaya yönelik karõşõmlõ ve ince iplik üretiminde uzmanlaşmaya yönlendirilmelidir.! Boya-baskõ-aprede hõz kazandõran, kaliteyi arttõran, maliyet tasarrufu sağlayan (özellikle kojenerasyon) ve çevreyi korumak için yapõlan yatõrõmlar teşvik edilmelidir. 4. Orta dönemde kapasite artõrõcõ yatõrõmlara teşvikler projenin fizibilite etüdüne dayanõlarak verilmelidir. Fizibilite etüdünde, sadece arz-talep ve kârlõlõk değil, aynõ zamanda üretim sürecinin çevreye, üretene (işçi ve personele) ve kullanana (müşteriye) saygõsõ da incelenmelidir. (Örneğin tekstil terbiye firmalarõnõn 70 i Marmara Bölgesinde yoğunlaşmõştõr ve bu denli büyük kapasiteye ilave yatõrõmlarõn çevre üzerindeki etkisi dikkatlice irdelenmelidir). 5. Sektörün yukarõdaki amaçlarõna ulaşabilmesi, insan kaynağõnõn kalitesine sõkõ sõkõya bağlõ olacaktõr. AB ye girme sürecinde genel eğitim kalitesinin artmasõ bu konuda Türkiye nin avantajõ olacaktõr. Ancak Türkiye için çok büyük olan sektörde, sektörü ilgilendiren kişilerin doğrudan, hõzlõ eğitimi önemlidir. Tekstil ile ilgili tüm konularõ (tekstil işletmeciliği, tasarõm mühendisliği vs.) içeren tekstil üniversitelerinin kurulmasõ, firmalarõn ve/veya ilgili kurumlarõn araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin ve firma içi eğitimin desteklenmesi bu amaca hizmet edecektir.! Üniversitelerdeki 9 u yeni 12 adet Tekstil Mühendislikleri birleştirilerek 5-6 Üniversitede Tekstil Fakülteleri bünyesinde toplanmalõ ve bunlarõn Tekstil (AR-GE) Enstitüsü ile işbirliği içerisinde tekstil ve konfeksiyonun her dalõnda eğitim-öğretim, AR-GE, danõşmanlõk, yayõn, yayõm hizmetleri verecek merkezler haline getirilmesi sağlanmalõdõr. 6. Moda, tasarõm ve pazarlama katma değerin büyük kõsmõnõ oluşturmakta olup gelişmiş ülkelerin vazgeçmediği alanlardõr. Sektörün bu konudaki faaliyetleri desteklenmelidir. İstanbul 4

16 ve İzmir gibi ülkemizin gelişmiş yöreleri moda merkezi haline dönüştürülmeli, üretimin Anadolu da yapõlmasõ teşvik edilmelidir. 7. Türkiye nin mevcut pazarlama olanaklarõ son yõllarda yaratõlan aşõrõ kapasite için yetersiz kalmõştõr. Ürün farklõlaştõrõlmasõnõn yanõnda pazar farklõlaştõrõlmasõna da ihtiyaç vardõr. Pazarlama olanaklarõnõ arttõrõcõ her türlü girişim desteklenmelidir.! Terbiyede kimyasal bilgi ve su avantajõ olan sektörün, Ortadoğu daki transit ticaretin de yardõmõyla, Ortadoğu ve Afrika pazarlarõna yayõlmasõ teşvik edilmelidir.! ABD ile yapõlan İmtiyazlõ Bölge Antlaşmasõ için çalõşmalar başlatõlmalõdõr. Adana - Yumurtalõk Bölgesi bu açõdan uygundur.! Türk el halõlarõ, havlu ve bornozlarõ dõş pazarlarda en kolay kabul edilebilir Türk imajõ olan ürünlerdir. Başta bu ürünler olmak üzere Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin özel bir strateji planõ uygulanarak dünya pazarlarõna yayõlmasõ sağlanmalõdõr.! Antalya- Adana hattõnõn tam ortasõ olan Silifke'nin batõ kõyõsõna kurulacak bir hava alanõnõn, aynõ İzmir-Antalya yöresinde olduğu gibi önce inşaat, sonra turizm sonrada tekstil ve konfeksiyon ile halõcõlõk sektörlerimizi ateşleyebileceği düşünülmektedir. 8. Devletin desteği hayali yatõrõm ve ihracata yol açmayacak sistemle (performans bazõnda) yapõlmalõdõr. Devletin desteği ve teşvikler nakit iadesi ile değil, SSK, KDV, mali hesaplarda veya devletten enerji alõm bedelleri ile mahsup yoluyla yapõlmalõdõr. 9. Serbest ekonominin bir gereği olarak, tekstil ürünleri ithalatõ, uluslararasõ normlara uygun olarak yapõlacaktõr. Haksõz rekabete yol açan ithalat engellenmelidir. Kotalarõn kalkacağõ 2005 yõlõ sonrasõnda Çin H.C. menşeli tekstil ürünlerinin dünyayõ istila etmesinden endişe edilmektedir. Bu çerçevede hammadde fiyatõnõn bile çok altõndaki bir fiyatla veya kaçak olarak gümrüklerden giren mal akõmõ kesilmelidir.! Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, son yõllarda kapasitedeki çok büyük artõşa rağmen, (elyaf hariç) toplam ithalat hafif de olsa artmaya devam ederek 1998 yõlõnda tona ( Amerikan dolarõna) yükselmiştir. Bu ithalatõn önemli bölümü Dahilde İşleme Rejimi ve Geçici Kabul kapsamõnda yapõlmõştõr. DİR kapsamõnda, özellikle Doğu kapõlarõndan, yapõlan ithalatõn bir kõsmõnõn da iç piyasada satõldõğõ izlenimi vardõr. Dahili İşleme Rejimi (DİR) belgesi verilirken AB kriterlerine uyulmalõdõr. DİR belgesi gerçek imalatçõ-ihracatçõ firmalar ve onaylanmõş ihracatçõlar dõşõnda verilmemelidir. DİR belgelerinin Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõndan süresinde kapatõlõp kapatõlmadõğõnõn denetimi yapõlmalõ ve kapatõlmayan belgeler için caydõrõcõ cezai yaptõrõmlar uygulanmalõdõr. 5

17 ! Gerçek olmayan fiyatlar ile yapõlan ithalat önlenmelidir. Belli ülkeler için düşük faturalama nedeniyle haksõz rekabete yol açan belirlenmiş mal gruplarõnõn ithalatõ sõrasõnda (GATT ve DTÖ üyesi olan Meksika nõn uyguladõğõ gibi) ön bildirim yapõlmasõ sağlanmalõdõr. AB nin ülkemize uygulatmakta olduğu Asgari İhraç Fiyatlarõ benzeri bir uygulama ile emsal pazar fiyatlarõnõn altõnda ithalatõn yapõlmasõ engellenmelidir. 10. Haksõz rekabet, sadece yurtdõşõndan kaynaklanmamakta, aynõ zamanda yurtiçindeki uygulamalarõn bir sonucu olarak da karşõmõza çõkabilmektedir. Faturasõz veya eksik fatura ile yapõlan işlemler, bir yandan yasal ortamda çalõşan firmalarõ doğrudan etkilerken (hammadde alõmõnda, işçilik giderinde vergi vermeyerek ucuza mal edilen ürünün yine eksik KDV ile satõlmasõ durumunda vergisini ödeyen firmalarõn karşõlaştõğõ haksõz rekabet durumu), diğer yandan yeterli vergi geliri elde edemeyen devletin enerji gideri, çalõşan üzerinden alõnan vergiler gibi dolaylõ olarak gelir elde etme çabalarõ sektörün sağlõklõ yapõlanmasõnõ engellemekte ve böylece sektördeki firmalar yurtdõşõndaki rakiplerine oranla dezavantajlõ konuma düşmektedirler. Bu faktörler global üretim ve ticaretin önem kazandõğõ günümüzde yabancõ sermeyenin sektöre girişini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle pamuktan başlayarak, tekstil üretim aşamasõnda KDV oranlarõnõn 1-4 gibi düşük bir seviyeye indirilmesi, bu tür haksõz rekabet ortamõnõ ortadan kaldõrabileceği gibi, üretimi kayõt altõna alacağõndan, kalite sorunlarõnõn çözümünden vergi kaçağõnõn azaltõlmasõna kadar çeşitli yönde olumlu faydalar sağlayacaktõr. 11. Orta Asya'daki kardeş ülkelerle pamuk, iplik, ham kumaş ortaklõklarõ ve diğer ilişkilerin genişletilerek geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Buralarda üretilen hammaddelerin boya, terbiye, moda ve pazarlama faaliyetleri ülkemizce yapõlmalõdõr. 6

18 GLOBAL EĞİLİMLER

19 2.1 GENEL Beslenme ve barõnma ihtiyaçlarõ ile birlikte giyim, insan hayatõnõn en önemli temel ihtiyacõdõr. Tekstil sektörü dünyada, turizm ve enformasyon sektörlerinden sonra üçüncü büyük sektör olup toplam satõşlarõn tutarõ yaklaşõk 1,7 trilyon ABD $ dõr. Tekstil sanayiindeki global senaryo 5 önemli faktörün etkisi altõndadõr. Bu faktörler önümüzdeki 10 yõl içinde rekabet ortamõnõn değişmesinde önemli rol oynayacak olup, şu şekilde sõralanabilir:! Sanayi eğilimleri! Dünya ticareti! Tüketici eğilimleri! Perakende eğilimleri! Teknolojideki gelişmeler SANAYİ EĞİLİMLERİ Tekstil Sanayi dünyada üç yönde gelişim göstermektedir. Konsolidasyon: Dünya üzerinde elyaftan perakendeye kadar uzanan tüm zincirlerde önemli bir konsolidasyon çalõşmasõ yaşanmaktadõr. Entegrasyon: Üretim ve pazarlama olarak çok değişik safhalara sahip tekstil sanayiinde entegrasyon pazar taleplerine hõzlõ reaksiyon göstermek açõsõndan son derece önemlidir. Başarõlõ bir entegrasyon stratejisi toplam maliyette 25 e varan avantajlar sağlayabilmektedir. Entegrasyon, üretim zincirinin değişik safhalarõndaki iki şirketin stratejik ortaklõğõ şeklinde olabileceği gibi, şirket birleşmeleri şeklinde de gerçekleştirilebilir. Globalizasyon: Globalizasyonun iki önemli hedefi pazarlarõn globalleştirilmesi ve kaynaklarõn bölgeselleştirilmesidir. Geçtiğimiz 10 yõl içinde globalizasyon neticesinde dünya tekstil sanayii üretim kapasitelerini özellikle Asya ülkelerine doğru kaydõrmõştõr yõllarõ arasõ, iplik, dokuma ve hazõr giyim sektörlerindeki kapasitelerin yer değiştirmeleri bölgesel bazda aşağõdaki tabloda mukayese edilmiştir. 8

20 Bölge Ring İplik Üretimi Rotor İplik Üretimi Dokuma Konfeksiyon Değişim Değişim Değişim Değişim () () () () Asya Batõ Avrupa Doğu Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika Toplam AB nin bazõ önemli ürünlerde, yõllarõ arasõndaki miktar ve fiyat büyümeleri, aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. MİKTAR FİYAT ARTIŞI() ARTIŞI() ÜRÜNLER Pamuklu Gömlek Havlu Örme Giysi T-shirt Pamuklu Pantolon Pamuklu bluz Kaynak : Gherzi Textil Organisation TDS TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ Ailelerin hazõr giyim harcamalarõ 1970 yõlõnda toplam bütçe içinde 9 iken, günümüzde 5-6 oranõna düşmüştür. Bu eğilimin devam edeceği tahmin edilmektedir. Kişisel eşya satõn alõm müddeti gittikçe düşmektedir. ABD deki alõşverişe ayrõlan zamanõ son 15 yõl içinde 12 saatten 4 saate düşmüştür. İçlerinde çok çeşitli dükkanlar olan büyük mağazalar tercih edilmektedir. Ayrõca, bilgisayar teknolojisi ile birlikte evden yapõlan alõşverişler önem kazanmaktadõr. Fiyat tüketiciler için gün geçtikçe önemli bir unsur haline gelmektedir. Tüketiciler kaliteye önem vermekte ve harcadõklarõ paranõn karşõlõğõnõ almak istemektedirler. 9

21 Suni ve sentetik elyaflar teknik performanslarõ, rahatlõklarõ, bakõm kolaylõklarõ gibi özellikleriyle tüketiciler tarafõndan gün geçtikçe tercih edilmektedir PERAKENDE EĞİLİMLERİ Büyük perakendeciler dünyanõn her yerinde pazar paylarõnõ arttõrmaktadõrlar. Bunun yanõ sõra markalar da giyim sanayiindeki paylarõnõ arttõrma eğilimindedirler. Tüketicilerin gücü perakendecilerin performanslarõnõ yükseltmelerine sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak da perakendeciler dükkanlarõnda daha çeşitli ve daha modaya dönük ürünler bulundurmaya zorlanmõşlardõr. Dükkanlara gelen koleksiyon sayõlarõ artõş göstermiştir TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER Son 30 yõl içinde yeni teknolojilerin ortaya çõkmasõyla tekstil ve konfeksiyon sanayiinin verimliliği büyük boyutlarda artõş göstermiştir. Bu gelişmenin bir kõsmõ üretim makinelerindeki yeniliklerden, önemli bir kõsmõ ise bilgi teknolojisinden kaynaklanmaktadõr. Sonuç olarak emek yoğun tekstil sanayii, sermaye yoğun bir sanayii haline gelmiştir. 2.2 GLOBAL İSTATİSTİKLER: Maliyete etki eden önemli girdilerin mukayeseleri, aşağõdaki tablolarda gösterilmiştir: İŞÇİLİK (ABD $/SAAT) Endonezya Hindistan Çin Meksika Türkiye Macaristan Kore ABD İtalya 10

22 ELEKTRİK MALİYETİ (ABD CENT/ Kwh) Amerika Brezilya Türkiye İtalya Almanya Japonya Kaynak : TDS Gherzi Textil Organisation 2.3 GLOBAL EĞİLİMLER/TÜRKİYE Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii, toplam sanayi üretiminin yaklaşõk 12 sine eşittir. Toplam Türkiye ihracatõnõn yaklaşõk 38 ini tek başõna sağlayan tekstil ve konfeksiyon sektörü çalõşanlarõ, toplam imalat sanayi çalõşanlarõnõn 21 ini oluşturmaktadõr. Bunlara ilaveten tekstil ve konfeksiyon sanayi, tüketim mallarõ üretiminden 32 lik pay almaktadõr. Ülke ekonomisi için bu denli önemli olan tekstil sektöründe rekabet edilebilirlik, birçok kurum ve kuruluşun birbiri ile uyumlu ve eşgüdümlü bir şekilde işbirliği yapmasõyla mümkündür. MİLLİ EKONOMİK POLİTİKALAR ENDÜSTRİYEL POLİTİKALAR TEKSTİL POLİTİKALARI Ülke Planlama Mali Politika Finans Politikasõ Yatõrõm Politikasõ İthalat Rejimi İhracat Rejimi İşgücü Planlama AR-GE Altyapõ Sanayi Yapõsõ Kaynak: TDS 11

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Mart 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mayıs Ayı İhracatı Performans Raporu MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MAYIS AYI

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu Temmuz 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği 08/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Şubat döneminde 2009 yılının

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Mart döneminde 2009

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-Hazır Giyim Sektörü Genel Görünüm 1980 ve 1990 lı yıllar boyunca Türkiye de sanayi üretimin ve ihracatın lokomotif

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ekim 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mayıs Beş Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mayıs döneminde geçen

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı