TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001

2 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun Hükmünde Kararname, İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme amaçlanmaktadõr. 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ dilerim.

3 ÜYELER Görevi Adõ Soyadõ Mensup Olduğu Kuruluş Başkan Tarõk Bozbey Akdeniz İhracatçõlar Birliği Raportör Azmi Özer Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Pamuklu Tekstil Alt Kom.B. Bahadõr Necat DTM Pamuklu Tekstil Alt Kom.R. Dr. Aysun Cireli Dokuz Eylül Üniversitesi Yünlü Tekstil Alt Kom. Bşk. Ali Osman Kilitçioğlu Altõnyõldõz Yünlü Tekstil Alt Kom. Rap. Belgin Özoğul Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Suni, Sentetik ve İpekli Salih A. Ustal DTM Alt Kom. Bşk. Suni, Sentetik ve İpekli Özlem Aydõn DTM Alt Kom. Rap. Tekstil Terbiyesi Alt.Kom.B. Dr.Işõk Tarakçõoğlu Ege Üniversitesi Tekstil Terbiyesi Alt.Kom.R. Taha Ülker Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Halõ ve Yer Döşemeleri Mehmet Yetkin Sümerhalõ A.Ş. Alt Kom. Bşk. Halõ ve Yer Döşemeleri Mehmet Özyavuz Sümerhalõ A.Ş. Alt Kom. Rap. Hazõr Giyim Alt Kom.Bşk. Fikret Mõsõrlõ Ege İhracatçõlar Birliği Hazõr Giyim Alt Kom. Rap. Ali İnceoğlu EGSD Koordinatör Şenay Duman DPT Koordinatör Sezin Menteş DPT Üye Ali Rõza Oktay DTM Üye Atilla Bağçuvan Güney Sanayi Üye Bilal Kaya İstanbul Sanayi Odasõ Üye Dr. Bülent Günay Akdeniz İhracatçõ Birlikleri Üye Ertan Engin Akdeniz İhracatçõ Birlikleri Üye Emel Sevaioğlu Sümerhalõ A.Ş. Üye Dr. Fatma Çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Üye Fethi Kamõşlõ Adana Ticaret Odasõ Üye Fevzi Çakaloğlu Ege Sanayi Odasõ

4 Üye Hamit Hayfavi Mersin Ticaret ve Sanayi Odasõ Üye Kaya Sungur İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçõ Birlikleri Üye Mehmet Balduk Kahramanmaraş San. ve Tic. Odasõ Üye Mehmet Kumbaracõ TÜBİTAK Üye Metin Emiroğlu TİSK Üye Mustafa Metin TOBB Üye Dr.Ozanay Omur Marmara Üniversitesi Üye Remzi Korkut Ege İhracatçõ Birlikleri Üye Sabahnur Erdemli TGSD Üye Selami Gedik Mersin Tic. Ve San. Odasõ Üye Dr.Turan Pekmezci Gaziantep Üniversitesi Üye Ülkem Genç TGSD

5 SUNUŞ VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Tekstil ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu ilk toplantõsõnõ 27 Kasõm 1999 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatõ - Ankara da yaptõktan sonra iki defa İstanbul da bir defa da Ankara da toplanõp çalõşmalarõnõ tamamlamõştõr. Komisyon raporu, çalõşma kapsamõnda oluşturulan 6 tane alt komisyondan elde edilebilen raporlardan ve Tekstil Danõşmanlõk Servisi nden sağlanan veri toplama çalõşmalarõndan faydalanõlarak hazõrlanmõştõr. Rapor kapsamõnda alt komisyon raporlarõ hiç bir değişiklik yapõlmadan aynen verilmiştir. Keten, Kendir Alt Komisyonu ve Suni, Sentetik, İpekli Alt Komisyonu oluşturulamadõğõ için bu konularla ilgili bölümler Tekstil Danõşmanlõk Servisi tarafõndan hazõrlanmõştõr.

6 İÇİNDEKİLER KOMİSYON GENEL RAPORU BÖLÜM 1 GİRİŞ DURUM TESPİTİ SONUÇLAR ÖNERİLER...3 BÖLÜM 2 GLOBAL EĞİLİMLER GENEL GLOBAL İSTATİSTİKLER TÜRKİYE TEŞVİKLER BÖLÜM 3 PAMUKLU SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI İTHALAT İHRACAT MALİYET YAPISI SATIŞ CİRO EĞİTİM DURUMU ARGE YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR iii

7 BÖLÜM 4 YÜNLÜ SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI İTHALAT İHRACAT MALİYET YAPISI SATIŞ CİRO EĞİTİM DURUMU YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR BÖLÜM 5 HALI SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ MAKİNA HALISI EL HALISI BÖLÜM 6 TEKSTİL TERBİYESİ SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER SONUÇLAR iv

8 BÖLÜM 7 KETEN-KENDİR-JÜT SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI CİRO EĞİTİM DURUMU PROBLEMLER SONUÇLAR BÖLÜM 8 SUNI-SENTETİK SEKTÖR RAPORU METODOOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI MALİYET YAPISI YATIRIM EĞİLİMLERİ RAKİPLER PROBLEMLER PROJEKSİYONLAR SONUÇLAR BÖLÜM 9 KONFEKSİYON SEKTÖR RAPORU METODOLOJİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI REKABET EDEBİLİRLİK KRİTERLERİ YILININ GETİRDİKLERİ YILINDA REKABET KOŞULLARI İHRACAT İTHALAT TEŞVİKLER ANKET ÇALIŞMASI EK 2000 YILI GÜMRÜK VERGİSİ ORTALAMALARI 136 GTİP İTİBARİYLE İTHALAT GTİP İTİBARİYLE İHRACAT TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SEKTÖRÜN PAYI KATEGORİLER İTİBARİYLE İTHALAT KATEGORİLER İTİBARİYLE İHRACAT KATEGORİLER İTİBARİYLE İHRACAT BİRİM FİYATLARI 155 PAMUKLU TEKSTİL ALT KOMİSYON RAPORU PAMUK İPLİĞİ SEKTÖRÜ 162 PAMUKLU DOKUMA SEKTÖRÜ 162 ÜRETİM 163 DIŞ TİCARET DURUMU 168 v

9 YÜNLÜ TEKSTİL ALT KOMİSYON RAPORU ŞİRKET YAPISI YATIRIMLAR İHRACAT. 180 İTHALAT. 181 ÜRETİM 181 ENERJİ FİNANSMAN İNSAN KAYNAKLARI KALİTE. 182 ÇEVRE AR-GE TASARIM. 183 BİLGİ SİSTEMLERİ 183 SON 5 YILIN YATIRIM, İHRACAT VE İTHALATI 183 HALI VE YER KAPLAMALARI ALT KOMİSYON RAPORU EL HALICILIĞI 186 MAKİNA HALICILIĞI 189 TEKSTİL TERBİYESİ ALT KOMİSYON RAPORU GİRİŞ 199 MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 200 ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 215 PLANLANAN YATIRIMLAR 222 GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER. 223 PERFORMANS KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 228 vi

10 HAZIR GİYİM ALT KOMİSYON RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SEKTÖREL SAPTAMALAR. 235 GİYİM TİCARETİNDE REKABET EDEBİLİRLİK KRİTERLERİ YILININ GETİRDİKLERİ. 237 AB PAZARI. 251 AMERİKA HAZIR GİYİM PAZARI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ VE SEKTÖR. 255 VERİMLİLİK VE REKABET GÜCÜ. 256 DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK ÖNCELİKLER ARAŞTIRMASI ISBN (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 1500 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. vii

11 KOMİSYON GENEL RAPORU

12 GİRİŞ 1.1 DURUM TESPİTİ Beslenme ve barõnma ihtiyaçlarõ ile birlikte giyim insan hayatõnõn en önemli temel ihtiyacõ olmakla birlikte, ailelerin harcamalarõ içinde hazõr giyimin payõ düşmektedir. Tüketiciler daha kaliteli ürünü daha ucuza talep etme eğilimindedirler. Dünyada tekstil sanayii, tüketicilerin isteğine kõsa sürede cevap verebilmek için, elyaftan perakendeye kadar uzanan tüm zincirlerde, gelişen teknolojinin de yardõmõ ile, yeniden yapõlanmaktadõr. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler tasarõm, moda yaratma ve pazarlama faaliyetlerini ağõrlõkla kendi bünyesinde toplarken üretim sürecini maliyetin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydõrmaktadõrlar. Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sanayii, esas itibariyle, 1980 li yõllarõn başõndan itibaren ihracata yönelik olarak hõzlõ bir büyüme sürecine girmiştir.! Tekstil (iplik ve kumaş) ihracatõ 1980 li yõllarõn ilk yarõsõnda hõzlõ bir büyüme göstermiştir. AB ülkelerinin birlik dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat içinde Türkiye 1984 yõlõnda 5,9 pay ile dördüncü sõraya yükselmiştir. Sonrasõnda tekstil ihracatõ durağanlaşmõş ve Türkiye sözü edilen pazarda 1993 yõlõnda 6 pay ile altõncõ sõraya düşmüştür.! Türkiye nin konfeksiyon ihracatõ 1980 li yõllarda sürekli hõzla artmõştõr. En büyük pazar olan AB nin birlik dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat içinde Türkiye 1989 yõlõnda 10,5 ile pay ile ikinci sõraya yükselmiştir döneminde TL nin yabancõ paralar karşõsõnda reel olarak değer kazanmasõ (TL nin yabancõ paralar karşõsõndaki değer kaybõnõn enflasyon oranõndan düşük kalmasõ) ve özellikle işçilik giderlerindeki büyük artõşlar sonrasõnda, eski makinelerin özellikle birim fiyatõ düşük ürünlerde rekabet gücünü kaybetmesi, bavul ve sõnõr ticaretinin katkõsõyla iç piyasadaki talebin yükselmesinin de etkisiyle, önceki dönemde önemsiz seviyede olan tekstil ithalatõ büyük boyutlara erişmiş ve Türkiye ilk kez (kõsa elyaf-pamuklu tekstil sektöründe miktar bazõnda) net ithalatçõ konumuna düşmüştür. AB ile gümrük birliği öncesinde, sektörde kârlõlõğõn oldukça yüksek seviyelere çõktõğõ 1995 yõlõnda 1, AB ile gümrük birliği sonrasõnda rekabet gücünün en fazla tekstil ve konfeksiyon sektöründe olacağõ beklentisinin yaratõlmasõ sonucu, çoğunlukla yeni işletmeler tarafõndan kapasite yaratõmõna yönelik çok büyük yatõrõmlar yapõlmõştõr döneminde Türkiye dünyada en fazla tekstil makinelerine yatõrõm yapan ülkeler sõralamasõnda en önlerde yer almõştõr. Türkiye, 1990 lõ yõllarda izlenen ekonomi politikalarõndaki değişikliklere rağmen, AB ülkelerinin birlik-dõşõ ülkelerden yaptõğõ ithalat artõş oranõ kadar ihracatõnõ artõrarak, konfeksiyon ihracatõndaki başarõlõ performansõnõ sürdürmüştür yõlõnda ABD ye ihracatta da başarõlõ performans göstermesine rağmen, üçüncü büyük pazar konumundaki Rusya ya ihracatõn 56 düşmesi, konfeksiyon ihracat artõş hõzõnõ önemli ölçüde düşürmüştür döneminde 2,2$/ kg seviyesinde olan dünya pamuk fiyatlarõ (Cotlook A endeksi) Kasõm 1993 de 1,2$/kg a düştükten sonra, Mart 1994 te 1,8$/kg a, Mayõs 1995 de de 2,5 $/ kg a yükselmiştir. 1

13 Yine de son dört yõlda konfeksiyon ihracatõndan kaynaklanan kõsa elyaf (pamuklu) iplik talebini 2 72 ( ton) artõrma başarõsõnõ gösteren Türk konfeksiyon sanayii, tekstil sektöründeki kapasite artõşõnõn emilmesindeki önemli rolünü devam ettirmiştir. Konfeksiyon ihracatõnda sağlanan önemli artõşa rağmen, kapasitedeki çok büyük artõş, Türk tekstil sektörünü doğrudan tekstil ürünleri (iplik ve kumaş) ihracatõnõ artõrmaya zorlamõştõr yõlõnõn Mart ayõnda AB nin Türkiye den yaptõğõ iplik ithalatõnda anti-damping vergisi uygulamasõnõn sona ermesinin de katkõsõyla, doğrudan tekstil ihracatõ büyük ölçüde artmõştõr. Bunun sonucunda Türkiye, AB ye en fazla tekstil ürünleri (konfeksiyon hariç) ihraç eden ülkeler arasõnda 1995 yõlõnda beşinci sõrada iken 1997 yõlõnda konfeksiyonda olduğu gibi ikinci sõraya yükselmiştir. Böylece, Türkiye nin son iki yõlda pamuklu tekstil ihracatõndan kaynaklanan iplik talebi ton artmõştõr yõlõnõn ikinci yarõsõnda başlayan ekonomik krizin olumsuz etkisiyle, gerek yurtiçindeki tüketicilerin gerek başta Rusya olmak üzere bavul ve sõnõr ticaretinden kaynaklanan talebin gerilemesi, krizin etkisini ağõrlaştõrdõğõ 1998 yõlõnda yurtiçi nihai tüketimin (=iç talepdolaylõ ihracat) 18 ( ton) gerilemesine neden olmuştur. Pamuklu Sektöründe İplik Arz ve Talep Artõşõ ('000 Ton) Arz Talep Kapasite Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Toplam Tekstil Konfeksiyon Toplam Nihai Tük. Talep Toplam / Kaynak: TSKB Yukarõdaki tabloda görüldüğü gibi, dört yõlda toplam talep 44 gibi yüksek oranda artarak üretimin 50 ( ton) artmasõnõ sağlamõştõr. Ancak aynõ dönemde ton/yõl kapasiteli yatõrõm yapõlmõş, devreden çõkan makine parkõnõn düşülmesiyle beraber, iplik kapasitesi ton/yõl artmõştõr. Böylece yoğun yatõrõmlarõn başladõğõ 1995 yõlõndan itibaren 1998 yõlõ sonuna kadar ton/yõl fazla kapasite yaratõlmõştõr. Bir diğer ifadeyle, kapasite açõsõndan, kabaca 1997 ve 1998 yõllarõnda yapõlan yatõrõmlarõ sektörün gereksinim duymadõğõ yatõrõmlar olarak ifade etmek mümkündür döneminde yapõlan yoğun yatõrõmlar, sektördeki makine parkõnõn ortalama yaşõnõn önemli ölçüde düşmesini sağlamõştõr. Beş yaşõndan daha eski olmayan makine parkõnõn toplam 2 Aşağõdaki paragraflarda miktarsal büyüklükler, veri temin edilebilmesi nedeniyle, sadece kõsa elyaf (pamuklu tekstil) sektörü için verilmiştir. 2

14 kapasite içindeki payõ pamuklu iplik alt sektöründe 48 e, tekstil terbiyesi alt sektöründe 54 e ulaşmõştõr. Yaratõlan yeni kapasiteler kõsmen eski makinelerin pazar payõnõ kapmõş olmakla beraber, zaman zaman kullanõlamamõş, bu da yeni makinelerin kapasite kullanma oranlarõnõn da düşmesine yol açmõştõr. Kapasite kullanma oranlarõ veri temin edilebilen, pamuklu iplik ve tekstil terbiyesi alt sektörlerinde 1998 yõlõnda 62 ye gerilemiştir yõlõnda kapasite kullanõm oranlarõnõn birkaç puan daha gerilediği tahmin edilmektedir. 1.2 SONUÇLAR 1995 yõlõnda en üst düzeye çõkmõş olan kârlõlõğõn 1996 yõlõndan sonra normal seviyelerine gerilemeye başlamasõ ve sonrasõnda Uzakdoğu Asya ülkelerinde başlayan ve 1998 yõlõnõn ikinci yarõsõnda küresel boyuta ulaşan ekonomik kriz sonrasõnda kârlõlõğõn hõzla gerilemesi (dünya pamuk fiyatlarõ 1999 yõlõ sonunda 1$/kg õn altõna düşmüştür), büyük ölçüde (yaptõklarõ yatõrõmõn ve artan iş hacminin bir sonucu olarak) finansman sorunu yaratmõş, bu da 1999 yõlõnda sektörün performansõnõ olumsuz yönde etkilemiştir. 1.3 ÖNERİLER Sektörde bugün için fazla kapasite vardõr. Kapasite artõrõcõ yeni yatõrõmlar ağõrlõkla yeni firmalar tarafõndan yaratõlmõştõr. Bu firmalarõn ürün geliştirme ve pazarlama açõsõndan yeterli olmadõğõ söylenilebilir. Esasen sektör ciddi ölçüde sõnõrlõ sayõda ürün üretmektedir ve bu açõdan da bakõldõğõnda hâlâ gelişmiş ülkelerdeki alõcõlara ve pazara yakõnlõk avantajõnõ kullanan bir üretici konumundadõr. Sektör, rakip ülkelere oranla daha fazla bilgi birikimine ve alõcõnõn isteğini yerine getirebilme becerisine sahip olmakla beraber, 2005 yõlõnda dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin serbestleşmesi ile daha da artacak rekabet ortamõnda, gelişmiş ülkeler kategorisine yakõn bir yerde yerini almalõdõr. Bu açõdan moda yaratan ve bunlarõ ucuza yurtdõşõnda ürettirerek pazarlayan, dolayõsõyla esas olarak para kazanma faaliyetlerini kendi bünyesinde toplayan gelişmiş ülkelerin basit bir üreticisi değil, onlarla aynõ saflarda yer almaya gayret eden bir sektör yapõsõ geliştirilmelidir. İlk aşamada finansal ve stratejik ortaklõklar kurularak yaklaşmanõn yanõnda, kõsa dönemde marka yaratõlamaz ise de, çok önceleri Tayvan õn made very well in Taiwan uygulamasõnda olduğu gibi, ülke imajõ yaratõlmalõdõr. Daha sonra, önemli miktarda hammadde ve tekstil üreticisi bir ülke olarak, moda, marka ve dağõtõm kanallarõna erişerek pazarlarda etkin bir yer kapmak mümkün olabilecektir. Aşağõda sõralanan önerilerin sektörün bu hedefine ulaşmasõnda katkõlarõ olacaktõr. 1. Tekstil ve konfeksiyon sektörü günümüzde Türkiye nin en büyük ve önemli sektörüdür ve dünyada da önemli bir yere sahiptir. Bu önemli sektörün, geçmişte yönlendirilmesi her zaman için doğru olamamõş, hatalõ yönlendirmeler hem kaynak israfõna yol açmõş, hem de mevcut işletmelere zarar vermiştir. Sektörü yönlendirmenin sağlõklõ olabilmesi için sürekli bir kurum oluşturulmalõdõr. Dokuma ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu nun bu anlamda, devamlõ hale getirilmesi kanuna uygundur. 3

15 2. Tekstil sektörünün gelişmesinde hammaddenin (özellikle pamuk) yurtiçinde üretiminin büyük payõ vardõr. Son yõllarda pamuktan kaynaklanan sorunlar, rekabetin yoğunlaştõğõ günümüzde, sektörün gelişmesine olumsuz yönde etki yapmaktadõr. Kaliteli ve verimli pamuk tohumlarõnõn ekimi mevsiminde açõkça ve kuvvetli olarak tavsiye edilmelidir. Dünyanõn en kirli pamuklarõ arasõnda yer alan Türk pamuklarõnõn, toplama, işleme ve saklama aşamalarõnda kirliliğine fõrsat verilmemelidir. Her pamuk balyasõ numaralarla takip edilebilmelidir. Üretim şehri, işlenen çõrçõr fabrikasõ, balya sõra numarasõ ile etiketlenme mecburiyeti, hem kalite kontrolü ve takibini sağlayacaktõr, hem de vergi kaçakçõlõğõnõ önleyecektir. Dünyada seri numarasõ uygulamasõ vardõr. Yeni üretime açõlacak bölgelerde ekolojik pamuk (suni gübresiz ve ilaçsõz pamuk) üretimi bir süre primle desteklenmeli ve tavsiye edilmelidir. 3. Kõsa dönemde, modernizasyon ve yenileme dõşõnda, mevcut kapasitelerin artõrõlmasõna yönelik yatõrõmlar teşvik edilmemelidir. Sektördeki üretim gamõnõ genişletecek veya daha iyi servis verecek yatõrõmlar ve yapõlanmalar teşvik edilmelidir (Bilgi sağlanmasõ veya danõşmanlõk giderlerinin karşõlanmasõnda destek verilmesi vs.).! Yeni ürünlerin üretimine yönelik (teknik tekstil, tõbbi ve mekanik alanlarda kullanõlan tekstil ürünleri vs.) yatõrõmlar teşvik edilmelidir.! Mevcut durumdaki fazla kapasite, değişik tipte ürünlerde uzmanlaşmaya yönelik desteklenmelidir. Örneğin yüzlerce aynõ cins ipliği üreten pamuk ipliği firmalarõnõn bir kõsmõ, modaya yönelik karõşõmlõ ve ince iplik üretiminde uzmanlaşmaya yönlendirilmelidir.! Boya-baskõ-aprede hõz kazandõran, kaliteyi arttõran, maliyet tasarrufu sağlayan (özellikle kojenerasyon) ve çevreyi korumak için yapõlan yatõrõmlar teşvik edilmelidir. 4. Orta dönemde kapasite artõrõcõ yatõrõmlara teşvikler projenin fizibilite etüdüne dayanõlarak verilmelidir. Fizibilite etüdünde, sadece arz-talep ve kârlõlõk değil, aynõ zamanda üretim sürecinin çevreye, üretene (işçi ve personele) ve kullanana (müşteriye) saygõsõ da incelenmelidir. (Örneğin tekstil terbiye firmalarõnõn 70 i Marmara Bölgesinde yoğunlaşmõştõr ve bu denli büyük kapasiteye ilave yatõrõmlarõn çevre üzerindeki etkisi dikkatlice irdelenmelidir). 5. Sektörün yukarõdaki amaçlarõna ulaşabilmesi, insan kaynağõnõn kalitesine sõkõ sõkõya bağlõ olacaktõr. AB ye girme sürecinde genel eğitim kalitesinin artmasõ bu konuda Türkiye nin avantajõ olacaktõr. Ancak Türkiye için çok büyük olan sektörde, sektörü ilgilendiren kişilerin doğrudan, hõzlõ eğitimi önemlidir. Tekstil ile ilgili tüm konularõ (tekstil işletmeciliği, tasarõm mühendisliği vs.) içeren tekstil üniversitelerinin kurulmasõ, firmalarõn ve/veya ilgili kurumlarõn araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin ve firma içi eğitimin desteklenmesi bu amaca hizmet edecektir.! Üniversitelerdeki 9 u yeni 12 adet Tekstil Mühendislikleri birleştirilerek 5-6 Üniversitede Tekstil Fakülteleri bünyesinde toplanmalõ ve bunlarõn Tekstil (AR-GE) Enstitüsü ile işbirliği içerisinde tekstil ve konfeksiyonun her dalõnda eğitim-öğretim, AR-GE, danõşmanlõk, yayõn, yayõm hizmetleri verecek merkezler haline getirilmesi sağlanmalõdõr. 6. Moda, tasarõm ve pazarlama katma değerin büyük kõsmõnõ oluşturmakta olup gelişmiş ülkelerin vazgeçmediği alanlardõr. Sektörün bu konudaki faaliyetleri desteklenmelidir. İstanbul 4

16 ve İzmir gibi ülkemizin gelişmiş yöreleri moda merkezi haline dönüştürülmeli, üretimin Anadolu da yapõlmasõ teşvik edilmelidir. 7. Türkiye nin mevcut pazarlama olanaklarõ son yõllarda yaratõlan aşõrõ kapasite için yetersiz kalmõştõr. Ürün farklõlaştõrõlmasõnõn yanõnda pazar farklõlaştõrõlmasõna da ihtiyaç vardõr. Pazarlama olanaklarõnõ arttõrõcõ her türlü girişim desteklenmelidir.! Terbiyede kimyasal bilgi ve su avantajõ olan sektörün, Ortadoğu daki transit ticaretin de yardõmõyla, Ortadoğu ve Afrika pazarlarõna yayõlmasõ teşvik edilmelidir.! ABD ile yapõlan İmtiyazlõ Bölge Antlaşmasõ için çalõşmalar başlatõlmalõdõr. Adana - Yumurtalõk Bölgesi bu açõdan uygundur.! Türk el halõlarõ, havlu ve bornozlarõ dõş pazarlarda en kolay kabul edilebilir Türk imajõ olan ürünlerdir. Başta bu ürünler olmak üzere Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin özel bir strateji planõ uygulanarak dünya pazarlarõna yayõlmasõ sağlanmalõdõr.! Antalya- Adana hattõnõn tam ortasõ olan Silifke'nin batõ kõyõsõna kurulacak bir hava alanõnõn, aynõ İzmir-Antalya yöresinde olduğu gibi önce inşaat, sonra turizm sonrada tekstil ve konfeksiyon ile halõcõlõk sektörlerimizi ateşleyebileceği düşünülmektedir. 8. Devletin desteği hayali yatõrõm ve ihracata yol açmayacak sistemle (performans bazõnda) yapõlmalõdõr. Devletin desteği ve teşvikler nakit iadesi ile değil, SSK, KDV, mali hesaplarda veya devletten enerji alõm bedelleri ile mahsup yoluyla yapõlmalõdõr. 9. Serbest ekonominin bir gereği olarak, tekstil ürünleri ithalatõ, uluslararasõ normlara uygun olarak yapõlacaktõr. Haksõz rekabete yol açan ithalat engellenmelidir. Kotalarõn kalkacağõ 2005 yõlõ sonrasõnda Çin H.C. menşeli tekstil ürünlerinin dünyayõ istila etmesinden endişe edilmektedir. Bu çerçevede hammadde fiyatõnõn bile çok altõndaki bir fiyatla veya kaçak olarak gümrüklerden giren mal akõmõ kesilmelidir.! Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, son yõllarda kapasitedeki çok büyük artõşa rağmen, (elyaf hariç) toplam ithalat hafif de olsa artmaya devam ederek 1998 yõlõnda tona ( Amerikan dolarõna) yükselmiştir. Bu ithalatõn önemli bölümü Dahilde İşleme Rejimi ve Geçici Kabul kapsamõnda yapõlmõştõr. DİR kapsamõnda, özellikle Doğu kapõlarõndan, yapõlan ithalatõn bir kõsmõnõn da iç piyasada satõldõğõ izlenimi vardõr. Dahili İşleme Rejimi (DİR) belgesi verilirken AB kriterlerine uyulmalõdõr. DİR belgesi gerçek imalatçõ-ihracatçõ firmalar ve onaylanmõş ihracatçõlar dõşõnda verilmemelidir. DİR belgelerinin Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõndan süresinde kapatõlõp kapatõlmadõğõnõn denetimi yapõlmalõ ve kapatõlmayan belgeler için caydõrõcõ cezai yaptõrõmlar uygulanmalõdõr. 5

17 ! Gerçek olmayan fiyatlar ile yapõlan ithalat önlenmelidir. Belli ülkeler için düşük faturalama nedeniyle haksõz rekabete yol açan belirlenmiş mal gruplarõnõn ithalatõ sõrasõnda (GATT ve DTÖ üyesi olan Meksika nõn uyguladõğõ gibi) ön bildirim yapõlmasõ sağlanmalõdõr. AB nin ülkemize uygulatmakta olduğu Asgari İhraç Fiyatlarõ benzeri bir uygulama ile emsal pazar fiyatlarõnõn altõnda ithalatõn yapõlmasõ engellenmelidir. 10. Haksõz rekabet, sadece yurtdõşõndan kaynaklanmamakta, aynõ zamanda yurtiçindeki uygulamalarõn bir sonucu olarak da karşõmõza çõkabilmektedir. Faturasõz veya eksik fatura ile yapõlan işlemler, bir yandan yasal ortamda çalõşan firmalarõ doğrudan etkilerken (hammadde alõmõnda, işçilik giderinde vergi vermeyerek ucuza mal edilen ürünün yine eksik KDV ile satõlmasõ durumunda vergisini ödeyen firmalarõn karşõlaştõğõ haksõz rekabet durumu), diğer yandan yeterli vergi geliri elde edemeyen devletin enerji gideri, çalõşan üzerinden alõnan vergiler gibi dolaylõ olarak gelir elde etme çabalarõ sektörün sağlõklõ yapõlanmasõnõ engellemekte ve böylece sektördeki firmalar yurtdõşõndaki rakiplerine oranla dezavantajlõ konuma düşmektedirler. Bu faktörler global üretim ve ticaretin önem kazandõğõ günümüzde yabancõ sermeyenin sektöre girişini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle pamuktan başlayarak, tekstil üretim aşamasõnda KDV oranlarõnõn 1-4 gibi düşük bir seviyeye indirilmesi, bu tür haksõz rekabet ortamõnõ ortadan kaldõrabileceği gibi, üretimi kayõt altõna alacağõndan, kalite sorunlarõnõn çözümünden vergi kaçağõnõn azaltõlmasõna kadar çeşitli yönde olumlu faydalar sağlayacaktõr. 11. Orta Asya'daki kardeş ülkelerle pamuk, iplik, ham kumaş ortaklõklarõ ve diğer ilişkilerin genişletilerek geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Buralarda üretilen hammaddelerin boya, terbiye, moda ve pazarlama faaliyetleri ülkemizce yapõlmalõdõr. 6

18 GLOBAL EĞİLİMLER

19 2.1 GENEL Beslenme ve barõnma ihtiyaçlarõ ile birlikte giyim, insan hayatõnõn en önemli temel ihtiyacõdõr. Tekstil sektörü dünyada, turizm ve enformasyon sektörlerinden sonra üçüncü büyük sektör olup toplam satõşlarõn tutarõ yaklaşõk 1,7 trilyon ABD $ dõr. Tekstil sanayiindeki global senaryo 5 önemli faktörün etkisi altõndadõr. Bu faktörler önümüzdeki 10 yõl içinde rekabet ortamõnõn değişmesinde önemli rol oynayacak olup, şu şekilde sõralanabilir:! Sanayi eğilimleri! Dünya ticareti! Tüketici eğilimleri! Perakende eğilimleri! Teknolojideki gelişmeler SANAYİ EĞİLİMLERİ Tekstil Sanayi dünyada üç yönde gelişim göstermektedir. Konsolidasyon: Dünya üzerinde elyaftan perakendeye kadar uzanan tüm zincirlerde önemli bir konsolidasyon çalõşmasõ yaşanmaktadõr. Entegrasyon: Üretim ve pazarlama olarak çok değişik safhalara sahip tekstil sanayiinde entegrasyon pazar taleplerine hõzlõ reaksiyon göstermek açõsõndan son derece önemlidir. Başarõlõ bir entegrasyon stratejisi toplam maliyette 25 e varan avantajlar sağlayabilmektedir. Entegrasyon, üretim zincirinin değişik safhalarõndaki iki şirketin stratejik ortaklõğõ şeklinde olabileceği gibi, şirket birleşmeleri şeklinde de gerçekleştirilebilir. Globalizasyon: Globalizasyonun iki önemli hedefi pazarlarõn globalleştirilmesi ve kaynaklarõn bölgeselleştirilmesidir. Geçtiğimiz 10 yõl içinde globalizasyon neticesinde dünya tekstil sanayii üretim kapasitelerini özellikle Asya ülkelerine doğru kaydõrmõştõr yõllarõ arasõ, iplik, dokuma ve hazõr giyim sektörlerindeki kapasitelerin yer değiştirmeleri bölgesel bazda aşağõdaki tabloda mukayese edilmiştir. 8

20 Bölge Ring İplik Üretimi Rotor İplik Üretimi Dokuma Konfeksiyon Değişim Değişim Değişim Değişim () () () () Asya Batõ Avrupa Doğu Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika Toplam AB nin bazõ önemli ürünlerde, yõllarõ arasõndaki miktar ve fiyat büyümeleri, aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. MİKTAR FİYAT ARTIŞI() ARTIŞI() ÜRÜNLER Pamuklu Gömlek Havlu Örme Giysi T-shirt Pamuklu Pantolon Pamuklu bluz Kaynak : Gherzi Textil Organisation TDS TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ Ailelerin hazõr giyim harcamalarõ 1970 yõlõnda toplam bütçe içinde 9 iken, günümüzde 5-6 oranõna düşmüştür. Bu eğilimin devam edeceği tahmin edilmektedir. Kişisel eşya satõn alõm müddeti gittikçe düşmektedir. ABD deki alõşverişe ayrõlan zamanõ son 15 yõl içinde 12 saatten 4 saate düşmüştür. İçlerinde çok çeşitli dükkanlar olan büyük mağazalar tercih edilmektedir. Ayrõca, bilgisayar teknolojisi ile birlikte evden yapõlan alõşverişler önem kazanmaktadõr. Fiyat tüketiciler için gün geçtikçe önemli bir unsur haline gelmektedir. Tüketiciler kaliteye önem vermekte ve harcadõklarõ paranõn karşõlõğõnõ almak istemektedirler. 9

21 Suni ve sentetik elyaflar teknik performanslarõ, rahatlõklarõ, bakõm kolaylõklarõ gibi özellikleriyle tüketiciler tarafõndan gün geçtikçe tercih edilmektedir PERAKENDE EĞİLİMLERİ Büyük perakendeciler dünyanõn her yerinde pazar paylarõnõ arttõrmaktadõrlar. Bunun yanõ sõra markalar da giyim sanayiindeki paylarõnõ arttõrma eğilimindedirler. Tüketicilerin gücü perakendecilerin performanslarõnõ yükseltmelerine sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak da perakendeciler dükkanlarõnda daha çeşitli ve daha modaya dönük ürünler bulundurmaya zorlanmõşlardõr. Dükkanlara gelen koleksiyon sayõlarõ artõş göstermiştir TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER Son 30 yõl içinde yeni teknolojilerin ortaya çõkmasõyla tekstil ve konfeksiyon sanayiinin verimliliği büyük boyutlarda artõş göstermiştir. Bu gelişmenin bir kõsmõ üretim makinelerindeki yeniliklerden, önemli bir kõsmõ ise bilgi teknolojisinden kaynaklanmaktadõr. Sonuç olarak emek yoğun tekstil sanayii, sermaye yoğun bir sanayii haline gelmiştir. 2.2 GLOBAL İSTATİSTİKLER: Maliyete etki eden önemli girdilerin mukayeseleri, aşağõdaki tablolarda gösterilmiştir: İŞÇİLİK (ABD $/SAAT) Endonezya Hindistan Çin Meksika Türkiye Macaristan Kore ABD İtalya 10

22 ELEKTRİK MALİYETİ (ABD CENT/ Kwh) Amerika Brezilya Türkiye İtalya Almanya Japonya Kaynak : TDS Gherzi Textil Organisation 2.3 GLOBAL EĞİLİMLER/TÜRKİYE Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii, toplam sanayi üretiminin yaklaşõk 12 sine eşittir. Toplam Türkiye ihracatõnõn yaklaşõk 38 ini tek başõna sağlayan tekstil ve konfeksiyon sektörü çalõşanlarõ, toplam imalat sanayi çalõşanlarõnõn 21 ini oluşturmaktadõr. Bunlara ilaveten tekstil ve konfeksiyon sanayi, tüketim mallarõ üretiminden 32 lik pay almaktadõr. Ülke ekonomisi için bu denli önemli olan tekstil sektöründe rekabet edilebilirlik, birçok kurum ve kuruluşun birbiri ile uyumlu ve eşgüdümlü bir şekilde işbirliği yapmasõyla mümkündür. MİLLİ EKONOMİK POLİTİKALAR ENDÜSTRİYEL POLİTİKALAR TEKSTİL POLİTİKALARI Ülke Planlama Mali Politika Finans Politikasõ Yatõrõm Politikasõ İthalat Rejimi İhracat Rejimi İşgücü Planlama AR-GE Altyapõ Sanayi Yapõsõ Kaynak: TDS 11

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu ISBN 978-975 19 4111-4 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU ARALIK 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Tekstil ve Hazır

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

SINIRLARI YIKMAK. çabalarõnõ sürdürmeselerdi, minibilgisayar hala bilim kurgu romanlarõnda kalacaktõ.

SINIRLARI YIKMAK. çabalarõnõ sürdürmeselerdi, minibilgisayar hala bilim kurgu romanlarõnda kalacaktõ. SINIRLARI YIKMAK SINIRLARI YIKMAK 20. yy õn en büyük buluşlarõndan biri, belki de en büyüğü quantum teorisidir. Quantum teorisinden doğan yarõ iletken ve mikroçip sayesinde dünya bugünkü durumuna kavuşmuştur.

Detaylı

Düşen Faizler ve İnşaat..

Düşen Faizler ve İnşaat.. 30 Ekim 2007 Düşen Faizler ve İnşaat.. Sektörel Bakõş * 2007 yõlõnõn son çeyreği itibariyle ekonominin temel dinamiği faiz indirim döngüsü olarak görünmekte. Daha düşük faizlerden faydalanacak ilk grup

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V Uzm. Ercan EKTİ Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri İmalatı Sektör Raporu, ilgili sektörlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı