Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması"

Transkript

1 Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması I. GİRİŞ Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda VEDOP un bir alt bileşeni olarak e-fatura Sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış ve teknolojik altyapı yatırımlarına hız vermiştir. Bunun sonucunda bazı mükellefler için e-fatura uygulamasına geçilmiştir. Vergi Usul Kanunu nun 397 Sıra No lu Tebliğ ile ilk aşamada söz konusu uygulama sadece belirli mükelleflerin istemesi halinde kullanılmıştır. Daha sonra yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. İlerleyen süreçte tüm mükelleflerin bu uygulamaya geçeceği aşikardır. Bu yazıda e-fatura uygulamasının ayrıntıları ele alınacaktır. II. E-FATURA UYGULAMASI KAVRAMI E-fatura uygulaması kağıt ve kalemle düzenlenen faturaların bilgisayarda düzenlenip printerdan kağıda basılması işlemi değildir. Bu şekilde düzenlenen faturalara bilgisayar destekli fatura düzenlemesi diyebiliriz. E-fatura; faturanın düzenlenmesi, düzenleyenin kimliğinin elektronik sertifikalarla doğrulanması, faturanın elektronik olarak zarflanması, zarfın ve faturanın içeriğinin değişmezliği ile gizliliğinin sağlanması, zarfın alıcıya iletilmesi, iletilme esnasında yolda kaybolmazlığının izlenmesi, ulaştı ve açıldı bilgisinin alınması ve teyidinin yapılması, red işlemleri, iadesi gibi tüm faturalaşma süreçlerinin elektronik ortamda elektronik sertifikalar ile kimlik doğrulanması, veri bütünlüğü, inkar edilemezlik, güvenlik ve gizlilik altyapısı ile yapılmasıdır. E-Fatura uygulaması öncelikle faturanın düzenlenmesi ve iletilmesi sürecini kısaltmaktadır. Buna bağlı olarak teyit, düzeltme, iade, red, takip, kontrol ve muhasebeleştirilme buna müteakip de ödeme süreçlerini kısaltan, uyuşmazlıkları azaltan, stok kontrolünü ve imalat süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran, raporlama imkanı sunan bir uygulamadır. Tüm bu avantajlarının yanında zaman, kağıt, toner, posta, personel, arşivleme ve depolama giderlerinde önemli tasarruflar sağlamaktadır. Fatura sayısı ve faturalama maliyetleri ile klasik fatura süreçlerinin oluşturduğu zorluklar, e-fatura çözümlerini zorunlu kılmıştır (Özdemirci, 2011: 26-27). III. E-FATURA UYGULMASININ DAYANAĞI Vergi Usul Kanunu nun 5766 sayılı Kanun un 17. maddesi ile değişen mükerrer 242. maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.

2 Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığı nın, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. A. 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Düzenlemeleri 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği nde faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklamıştır. Söz konusu Tebliğ de e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı ve Vergi Usul Kanunu nun 230. ve 232. maddeleri uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu Tebliğ e göre; mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğ de yer alan şartlar çerçevesinde e-fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-fatura gönderme ve/veya almasına izin vermiştir. Yani e-fatura uygulamasından anonim şirket ve limited şirketler yararlanabilirler. Yine söz konusu Tebliğ e göre, gerçek kişi olmayanlar ile anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayanlardan e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Söz konusu Genel Tebliği de, faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartların, internet adresinde duyurulduğu belirtilmiştir. Bu Tebliğ de belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belgenin, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde yer almayacağı vurgulanmıştır (Gündüz, 2010: 597). B. 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Düzenlemeleri 14 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Konu hakkında daha sonra yayımlanan tarihli ve 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri nde de ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. IV. E-FATURA UYGULAMASI A. E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Kapsamına Giren Mükellefler 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına e- defter tutma ve e-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

3 1) tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 2) tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Bu çerçevede, sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerin, sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların e-fatura uygulamasına dahil olmaları zorunlu bulunmaktadır sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listeleri ve internet adreslerinde yayımlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu listeler 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri ekinde de yer almaktadır. Öte yandan, anılan Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır (Güven, 2013: 110). 2. E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler İçin Geçiş Süresi Tebliğ kapsamında bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasına (düzenleme ve kabul etme yetkisine sahip olması için) geçebilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı nın başvuru, test ve protokol aşamalarını tamamlaması gerekiyor. Bu tebliğ ile e-fatura uygulaması zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin; Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur. E-fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafazası ve ibrazı esas olup e-faturanın muhatabına iletimi de elektronik ortamda yapılacaktır. e-faturaların kâğıt çıktılarının alınmasına artık gerek kalmayacağı gibi yine bu uygulama kapsamında Türkiye de düzenlenen bir elektronik faturanın (e-fatura) bütün ülkelerde geçerli olacağı ifade edilmektedir. Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda olan firmaların birbirlerine yapmış oldukları mal veya hizmet teslimleri/ifası için elektronik fatura

4 düzenlemeleri zorunlu olup bu firmalar arasında kâğıt fatura düzenlenmeyeceği belirtilerek elektronik ortamda düzenlenmeyen faturalara hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmektedir (Altaş, 2013: 1). 3. E-Fatura Kullanma İle İlgili Firmaların Yapmaları Gerekenler Firmalar öncelikle elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına girip girmediklerini belirlemeleri gerekir. Bunun için firmalar 2011 yılı kayıtlarını inceleyerek, sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alışı yapıp yapmadıklarını (Bu firmalara ilişkin listeler internet adreslerinde ve 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri ekinde yer almaktadır.), - Bu mükelleflerden mal alımı yapmış iseler, 2011 yılında Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olup olmadıklarını, tespit etmeleri gerekmektedir. Yapılan araştırma ve tespitler sonucunda, firmalar e-fatura kullanma zorunluluğuna girdiklerini tespit ettikleri takdirde, e-fatura kullanımı için 1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı na başvuracaklardır. * 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır. Alınan malın madeni yağ olması şart değildir. Bu mükelleflerden alınan malın türüne, fiyatına, miktarına ve özelliğine bakılmayacaktır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi, malları satmak veya tüketmek üzere satın almaları zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. Yani, madeni yağ lisansı sahibi firmadan sadece madeni yağ değil, herhangi bir mal alınsa dahi, zorunluluk kapsamına girilmektedir. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir. 25 milyon TL lik brüt satış hasılatının hesaplanmasında, sadece madeni yağ satışlarının değil, gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatının dikkate alınması gerekmektedir. Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplarken, 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır. Örneğin, 2011 yılında brüt 30 milyon TL satış hasılatı olan firma, madeni yağ lisansına sahip bir akaryakıt firmasından bir depo benzin/motorin almışsa, artık e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. * 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır. Alınan malın tütün, alkol, kolalı gazoz olması şart değildir, herhangi bir mal alımında bulunanlar dahi zorunluluk kapsamına girmiş olmaktadır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. Hizmet alımları

5 kapsam dahilinde değildir. Yani, bu mükelleflerden 2011 yılında sadece hizmet alanlar zorunluluk kapsamına girmemektedir. 10 milyon TL lik brüt satış hasılatının hesaplanmasında; sadece tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil, gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır. Örneğin; (A) Otelcilik A.Ş yılında ithalatçı (K) A.Ş. den TL tutarında alkollü içki satın almıştır. (A) Otelcilik A.Ş nin 2011 yılı brüt satış hasılatı TL dir. Buna göre, (A) Otelcilik A.Ş., e-fatura kullanma zorunluluğu kapsamına girecektir (Güven, 2013: ). 4. E-Fatura Kullanma Zorunluluğunun Firmalara Yansıması 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; e-fatura kullanma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin diğer bir ifadeyle, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve birbirlerine ifa ettikleri hizmetler için tarihinden itibaren sadece e-fatura göndermeleri ve almaları gerekmektedir. Yani, kendi aralarındaki işlemlerde kağıt fatura düzenleyemeyeceklerdir. E-fatura olarak düzenlenmesi gerektiği halde kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen ve e-fatura almayan mükellefler için, 2013 yılı için yıllık TL yi geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Öte yandan, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Diğer taraftan, 424 Sıra No.lu Tebliğ ile değişik 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere e-fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüştür. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilecektir. V. SONUÇ E-Fatura uygulaması, geleneksel faturalama süreçlerinin barındırdığı zorlukları ortadan kaldıran teknolojik bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Yeni sistem ile faturalama süreçlerinin tümünün elektronik yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla elektronik fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istenildiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanılmadan yapılacaktır. E-Fatura uygulaması ile maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu uygulama ile zaman kayıplarının ortadan kalkacağı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımının sağlanacağı ve kâğıt kullanımının azalacağı aşikârdır. Yüzbinlerce hatta milyonlarca kaydın elektronik ortamda tutulması, saklanması ve ibrazının maliyeti; klasik yöntemle tutulacak defter ve belgelere göre kıyaslanamayacak derecede düşük olacaktır.

6 E-faturaların vergi idaresi tarafından denetimi ve bu kayıtların ilgili olduğu hesapların incelenmesi klasik ortamdaki kayıtlara göre çok daha hızlı, kolay ve kesin olacaktır. Bu durum, ulaşım, yevmiye gibi kalemlerde tasarruf sağlayacağı gibi yolda geçecek zamanın incelemede kullanılmasına da imkan tanıyacaktır. Aynı şekilde incelemenin amacına uygun olarak, verilerin istenilen formatta alınması incelemenin hızını artıracaktır. Gelecekte e-fatura kullanımı aşama aşama diğer mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi beklenmektedir. Avrupa Birliği elektronik faturalandırma ile birlikte bankalarında bu sisteme dahil olduğu bir entegrasyon sistemi önermekte, böylece faturalandırmanın ve ödemenin kontrolünü bir arada sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde de aynı yönde gelişmelerin olması beklenmektedir. YARARLANILAN KAYNAKLAR Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Elektronik Fatura (E-Fatura) Uygulaması, Vergi Dünyası, Sayı 353, Ocak Mustafa Ali GÜVEN, e-fatura ve e-defter Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu, Yaklaşım, Sayı 247, Temmuz Fatih GÜNDÜZ, Maliyede Yeni Dönem; e-fatura, Yaklaşım, Sayı 209, Mayıs Mehmet Fahrettin ÖNDER, e-faturanın Hukuki Açısından Bir Değerlendirmesi, E- Yaklaşım, Sayı 34, Mayıs Mustafa Bahadır ALTAŞ, e-fatura (Elektronik Fatura) Uygulaması, 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, tarih ve 28497sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır tarih ve 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri.

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/10 6/Ocak/2015 İçindekiler: * Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin VUK Genel Tebliği (Sıra No:431) hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Sirküleri/70) KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği 1 YAKLAŞIM, SAYI : 248 Eeee FATURA! Zihni KARTAL 1 GİRİŞ Bir mağazadan alış-veriş yaptığımız zaman, satıcı bedelini aldığı halde fatura düzenlemez ise neden fatura düzenlemediniz? anlamında kısaca Eeeeee

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-FATURA (ITL560 E-Devlet Dersi Ödevi) Yiğit Turak Numara: 112692046 Öğretim

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR E- FATURA VE E- DEFTER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR Giriş 1- E-Fatura 2- E- Defter 3- E-Post ve ÖKC 4- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, 5-Bağımsız Denetim 6- Elektronik Tebligat TANIMLAR

Detaylı

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon Bilişim E-Fatura Özel Entegrasyon E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik

Detaylı

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-fatura,

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/4 27 Şubat 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/4 27 ŞUBAT 2013 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/4 27 Şubat 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/4 27 ŞUBAT 2013 SÜRYAY A.Ş. I- SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/4 27 ŞUBAT 2013 SÜRYAY A.Ş. KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA VE BU UYGULAMADAN DOĞAN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN 117

Detaylı

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor İİş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-fatura ya ve e-defter e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam

Detaylı