EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ"

Transkript

1 EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ

2

3 YASAL DAYANAKLAR Yasal Mevzuat 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 416 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 58 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı

4

5 Kaynak: Billentis Norveç İsveç Finlandiy a İsviçr e Meksika Brezilya Şili

6 Amerikan Örneği Fortune 500 indeksine giren şirketlerin Amerika sınırları içindeki diğer şirketlerle yaptıkları alıþverişlerde kağıt fatura kullanımı giderek azalmaktadır. Yapılan araştırma, 2012 yılı sonlarında toplam faturalaşma hacminin %60 oranında elektronik taşınacağı göstermektedir. Kaynak: Paystream s Financial Automation Survey, 2010.

7 E-Fatura Nedir? Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, VUK gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri ihtiva eden, satıcı ve alıcı arasındaki belge akışının merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

8 ELEKTRONIK FATURA AKıŞı

9 ELEKTRONİK E-Faturanın FATURANIN Faydaları FAYDALARI - Teknik Faydalar: Kağıt Faturaya Gerek Kalmaz, Arşiv Odasına Gerek Kalmaz, Dış Sistemlerle Veri Entegrasyonu Sağlanır, Faturayı İşleme Sırasındaki Hatalar Ortadan Kalkar. - Mali Faydalar: Kağıt Fatura Maliyeti Ortadan Kalkar, Sarf Malzeme Tüketimi Azalır, Postalama Maliyeti Sıfıra İner, Personele İhtiyacı Ortadan Kalkar. - İdari Faydalar: Faturanın Postada Kaybolması veya Gecikmesi İhtimali Olmaz, Karşılıklı Fatura Mutabakatında Uyuşmazlıklar Önlenir, Prestij Kazandırır.

10 Maliyet Kıyaslaması MALIYET AVANTAJı 1 Adet Kağıt Faturanın Maliyeti : 1,13-1,65 1 Adet Elektronik Faturanın Maliyeti: 0,28-0,47 Maliyet % 70 - % 75 Oranında Düşüş Var. Kaynak: Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin E-Fatura Rehberi

11 E-FATURA KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER Madeni yağ lisansı olan firmalar adresinde yayımlanmaktadır.

12 E-FATURA UYGULAMASINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI? 1.Gelir İdaresi Başkanlığı na E-Fatura Uygulaması Başvurusu 2. Mali Mühür Başvurusu 3. Gelir İdaresi Başkanlığı na E-Fatura Entegrasyon Başvurusu 12

13 E-FATURA KAÇ FARKLı YÖNTEMLE KULLANıLABILIR? E-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: - ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Mükellefler kendi bilişim sistemlerini web servisler aracılığıyla E-Fatura Uygulamasına entegre etmektedirler. - ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Faturaların GİB tarafından belirlenen aracı firmalar vasıtasıyla gönderilip alınmasını sağlayan yöntemdir. Bu firmalar adresinde yayımlanmıştır. - PORTAL YÖNTEMİ:E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir.

14 E-FATURANıN MUHAFAZASı VE IBRAZı E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Bununla birlikte veri bütünlüğünün sağlanması ile konunun teknik birikim gerektirmesi nedeniyle e-faturaların GİB tarafından belirlenmiş saklamacı kuruluşlar tarafından saklanması imkanı getirilmiştir. Bu kuruluşlar adresinde ilan edilmektedir.

15

16 E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. e-defter, GİB tarafından açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur. Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

17 E-DEFTER KULLANMASI GEREKEN MÜKELLEFLER Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri

18 E-DEFTER TUTMA KOŞULLARI

19 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK? Yevmiye Defteri Defter-i Kebir

20 E-DEFTER TUTMAK ZORUNLU MU? 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile elektronik fatura düzenleme zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

21 ELEKTRONIK FATURAYA ILIŞKIN CEZAİ MÜEYYİDELER E-Fatura zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Aynı zamanda karşı taraftan gönderilen e-faturaları almak zorunludur. - Belge başına 190 TL. den az olmamak üzere e-faturada olması gereken tutarın %10 u. Yıl içinde en fazla TL ceza kesilebilir. - Ayrıca ilgili e-faturada yer alan KDV indirimlerinin reddedilmesi. Ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt fatura kesilmesine devam edilecektir. 21

22 ELEKTRONIK DEFTERE ILIŞKIN CEZAİ MÜEYYİDELER E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Aksi halde aşağıdaki cezalar ortaya çıkabilecektir: Vergi Kanunları uyarınca; - 1.Derece Usulsüzlük Cezası, - Re sen Takdir sebebi, - KDV indirimlerinin reddedilmesi ihtimali. Bunların haricinde TTK uyarınca; TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) - Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6)

23

24 SORULAR&CEVAPLAR E-fatura uygulamasına geçen mükellefler, her türlü alım-satımlarında sadece e- fatura mı kullanacaklardır? Hayır. Sadece e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Hangi mükelleflerin e-fatura kullanmak zorunda olduğu nereden öğrenilebilir? Söz konusu güncel liste, internet adresinde yayımlanacaktır. E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

25 SORULAR&CEVAPLAR Alıcıların söz konusu satıcılarla aynı sektörde faaliyette bulunmaları gerekir mi? Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde veya tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluğu hiçbir surette etkilememektedir. Diğer şartların mevcut olması durumunda çok farklı sektörde faaliyette bulunulsa bile zorunluluk kapsamına girilmektedir. Söz konusu alımların ticari ya da tüketim amaçlı olması zorunluluğu etkiler mi? Hayır, etkilemez. Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin yapmış oldukları alımların tüketim amaçlı olmasına ya da ticari amaçla satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır.

26 SORULAR&CEVAPLAR Söz konusu alımların sadece 2011 yılında olması 2012 veya daha sonraki yıllarda olmaması halinde zorunluluk var mıdır? Söz konusu mükelleflerden mal alımlarının 2011 takvim yılında olması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle ilgili tebliğde belirtilen asgari brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda zorunluluk bulunmakta olup sonraki yıllarda mal alımında bulunulmaması zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. Elektronik defter tutma başvurusunda bulunan mükellefin elektronik fatura uygulamasına dahil olma mecburiyeti var mıdır? Mükelleflerin elektronik defter kullanıcısı olabilmeleri için elektronik fatura kullanım zorunlulukları bulunmaktadır.

27 SORULAR&CEVAPLAR Brüt satış hasılatı nasıl hesaplanır? Brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınacaktır. Mesela 2011 yılında gayrimenkul satışı ile 10 milyonluk brüt satış hasılatını geçen bir mükellef 2012 ve 2013 te TL lik brüt satış hasılatları olsa da e-fatura kullanma kapsamına girmektedir. Madeni Yağ Lisansına sahip olan veya ÖTV III Sayılı Listesini üreten, ithal eden firmalardan 2011 yılında hizmet alımı varsa veya kurumca yapılan satışların iadesine fatura düzenlenmişse e-fatura zorunluluğu söz konusu mudur? Hayır. Zorunluluk yalnızca mal alımlarına ilişkindir. Hizmet alımı olmuşsa o takdirde elektronik fatura zorunluluğu yoktur. Yapılan satışın iadesine yönelik olarak fatura düzenlenmişse zorunluluk yoktur.

28 TEŞEKKÜRLER

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ Antalya 23. Ağustos 2013 YMM. Mevlüt GÜVEN E-FATURA VE E-DEFTER KAĞITSIZ İŞLEMLERE DOĞRU BİR ADIM SUNUM AKIŞI 1- YASAL DAYANAK 2- YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3- YENİ TTK

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter ve e-fatura İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha SUNUM PLANI 1) YASAL DAYANAK 2) YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3) YENİ TTK VE

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon Bilişim E-Fatura Özel Entegrasyon E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik

Detaylı

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-fatura,

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru...

LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru... LOGO e-fatura ile Kağıtsız Şirketlere Doğru... 2013 İÇERİK e-fatura nedir? 3 e-fatura Uygulaması 4 Vergi Kanunu Genel Tebliği 5 Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 8 Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı?

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA NET * LUCA KOZA * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER GÜNCEL İSTATİSTİKLER

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı