Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu"

Transkript

1 Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu 1 Mart 2007 Hayati ahin, CPA, MBA Yeminli Mali Müavir Birleik Uzmanlar Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. 1.Vakıf ve Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi Raporun çerii: 1.1 Vakıf ve Derneklerin Kurumlar Vergisi Karısındaki Durumu 1.2 Vakıf ve Derneklerin Gelir Vergisi Karısındaki Durumu Tablo: Vakıf (Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Vakıfları Hariç) ve Dernek Kazançlarının Vergilendirilmesi 1.3 Vakıf ve Derneklerin yaptıı ilemlerin ve malvarlıklarının tabi olduu dier vergiler Tablo: lem ve mal varlıı üzerinden tabi olunan vergiler 1.4 Vakıf ve Derneklerin yararlanabildii vergi istisnaları ve bu istisnalardan yararlanma artları 2. Vakıf ve Derneklere yapılan baı ve yardımlar 2.1 Gerçek kiilerin baı ve yardımları Tablo: Gelir Vergisi Kanunu 89 no.lu Maddesine göre gerçek kiilerin baı ve yardımları ile ilgili düzenlemeler 2.2 Gerçek kiilerin baı ve yardımlarının Gelir Vergisi Beyannamesi verilmemesi nedeniyle indirilememesi hususu 2.3 Tüzel kiilerin baı ve yardımları Tablo: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 14/6 no.lu Maddesine göre tüzel kiilerin baı ve yardımları ile ilgili düzenlemeler 2.4 Gelir ve Kurumlar Vergisi dıındaki Kanunlarda Baı ve yardımlarla ilgili düzenlemeler Tablo: ahısların ve irketlerin Vergi Kanunları ( Gelir ve Kurumlar Vergisi) dıındaki kanunlarla belirlenen baı ve yardım yapabilecei kurulular ve bu baı ve yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisinden ndirebilecek oran ve tutarları

2 Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu 1.Vakıf ve Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi Vergi Kanunlarımızda Vergiden Muaf Vakıf ve Kamu Yararına Çalıan Dernek statüleri bulunmasına ramen Vergi Kanunlarında geçmi yıllarda yapılan deiikliklerle vakıfların ve derneklerin vergiden muaf olmalarının bir anlamı kalmamıtır. Vakıf ve dernek gelirlerine uygulanan mevcut vergileme sistemi vergi muafiyeti olan ve olmayan vakıf ve dernekler için aynı olmakla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar ile Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulan dernekler dıında özel bir kanunla kurulmu vakıf veya dernekler için farklılık arz etmektedir.bu dernek ve vakıflar çeitli kanunlarla farklı tarihlerde kurulmulardır. Bunlar: - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı - Türkiye Kızılay Dernei - Türk Hava Kurumu - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu - Türkiye Yardım Sevenleri Dernei - Resmi Darülaceze Kurumları - Darüafaka Cemiyeti - Yeilay Dernei - Türkiye Emekli Subaylar Dernei - Türkiye Emekli Astsubaylar Dernei - Türkiye Harp Malulü Gazileri ehit ve Yetimleri Dernei - Türkiye Muharip Gaziler Dernei 1.1 Vakıf ve Derneklerin Kurumlar Vergisi Karısındaki Durumu Vakıf ve dernekler Kurumlar Vergisi Mükellefi deildir, ancak ktisadi letmeleri olan vakıf ve derneklerin bu iletmelerinin faaliyetleri Kurumlar Vergisine tabidir. Bir vakfın veya dernein faaliyetlerinin iktisadi iletme oluturmasının bazı ölçüleri vardır. Kendileri Kurumlar Vergisine tabi olmayan vakıf ve dernekler malvarlıklarının iletilmesinden örnein nakit varlıklarının menkul kıymetlere yatırılmasından ve gayrimenkullerinin kiraya verilmesinden dolayı bu faaliyetleri iktisadi iletme oluturmuyorsa- elde ettikleri gelirleri nedeniyle Kurumlar Vergisi ödemezler. Ancak bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergi kesintisi yapılmasını gerektiren türden gelirlerse Gelir Vergisi Kanunu nun 96 ıncı ve geçici 67 inci maddeleri uyarınca bu gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarını ödeyenler Gelir Vergisi Stopajı yaparlar. Vakıf ve dernekler Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermediklerinden stopaja tabi tutulan gelirleri için ilave Kurumlar Vergisi ödemez, stopaj oranı sıfır olarak tesbit edilen gelirleri için de vergi ödemezler. Vakıf ve derneklerin vergilendirilmesi büyük ölçüde gerçek kiilerin vergilendirilmesi ile aynıdır. 1.2 Vakıf ve Derneklerin Gelir Vergisi Karısındaki Durumu Vakıf ve dernekler gayrimenkullerinden kira, itirak hisselerinden ve hisse senetlerinden temettü, tahvil, YTL ve döviz yatırımları üzerinden de faiz geliri elde edebilirler. Gelir Vergisi Kanunu na göre bu gelirlerin hepsi üzerinden bu gelirleri ödeyenler tarafından stopaj yoluyla vergi kesintisi yapılması gerekir. Vakıf ve dernekler iktisadi iletmelerinden elde ettikleri kar payı için gelir vergisi stopajını kendileri yaparlar. Vakıf ve derneklere kuruluları sırasında tahsis edilen sermaye ile yapılan baı ve yardımlar gelir vergisine tabi deildir. TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

3 Aaıdaki tabloda vakıf (Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Vakıfları Hariç) ve derneklerin kazançlarının vergilendirilmesi gösterilmektedir: Elde edilen menkul sermaye iradı türündeki (faiz, temettü, repo geliri vb.) kazançların vergilendirilmesinde bu kazançların tarihinden sonra iktisap edilen menkul kıymetlerden sonrasında elde edilen kazançlar olduu varsayılmıtır tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden sonra elde edilen kazançlara bu tarihten önceki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. VAKIF VE DERNEK KAZANÇLARI VAKIF VE DERNEKLERN KTSAD LETMELERNN ELDE ETT KAZANÇLAR KTSAD LETMEDEN ELDE EDLEN VE VAKFA VEYA DERNEE AKTARILAN KAZANÇLAR KURULUTA SALANAN SERMAYE, BAI VE YARDIMLAR MENKUL VE GAYRMENKUL MALVARLIININ LETLMESNDEN ELDE EDLEN KAZANCIN TÜRÜ Kamu yararına çalıan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar stisna yok, iktisadi iletme verem, cüzzam ve trahom tedavisi yapılan bir hastane ise Kurumlar Vergisinden muaf Aktarılacak kazançtan % 15 Gelir Vergisi kesintisi yapılır Gelir Vergisinden muaf, vergi kesintisine tabi deil Ödeyenler tarafından yapılan Gelir Vergisi Kesintisi oranı Dier Dernek ve Vakıflar stisna yok, iktisadi iletme verem, cüzzam ve trahom tedavisi yapılan bir hastane ise Kurumlar Vergisinden muaf Aktarılacak kazançtan % 15 Gelir Vergisi kesintisi yapılır Özel Kanunla Kurulan Dernek ve Vakıflar stisna yok, iktisadi iletme verem, cüzzam ve trahom tedavisi yapılan bir hastane ise Kurumlar Vergisinden muaf Aktarılacak kazançtan % 15 Gelir Vergisi kesintisi yapılır Gelir Vergisinden muaf, Gelir Vnergisinden vergi kesintisine tabi deil muaf, vergi kesintisine tabi deil Ödeyenler tarafından Ödeyenler tarafından yapılan Gelir Vergisi yapılan Gelir Vergisi Kesintisi oranı Kesintisi oranı Hisse senedi kar payları % 15 % 15 % 15 tirak hisselerinden doan kar payları % 15 % 15 % 15 A Tipi Yatırım Fonu kazancı % 10 % 10 % 10 B Tipi Yatırım Fonu kazancı % 10 % 10 % 10 Devlet Tahvili faizi % 10 % 10 % 10 Hazine Bonosu faizi % 10 % 10 % 10 Risk Ser.Y. Fon ve Ort.,Gay.YF ve GYO % 10 % 10 % 10 Kazançları Toplu Konut, Kamu Ortaklıı ve % 10 % 10 % 10 Özelletirme darelerince çıkarılan menkul kıymet gelirleri Özel Sektör Tahvili faizleri % 10 % 10 % 10 Alacak faizleri % 0 % 0 % 0 Mevduat faizleri % 15 % 15 % 15 Döviz tevdiat hesapları (Banka, Özel Finans % 15 % 15 % 15 Kuruluu) Özel finans kurumlarının ödedikleri kar % 15 % 15 % 15 payları Repo gelirleri % 15 % 15 % 15 Gayrimenkul sermaye iradı- kira gelirleri oran % 20 oran % 20 oran % 20 Gayrimenkul alım satım kazancı Devlet Tahvili, Hazine Bonosu alım satım kazançları Hisse senedi, itirak hissesi, tahvil alım satım kazançları istisna var istisna var istisna var %15 %15 %15 itirakin halka açık olup olmamasına ve elde tutulan süreye balı olarak istisna var itirakin halka açık olup olmamasına ve elde tutulan süreye balı olarak istisna var itirakin halka açık olup olmamasına ve elde tutulan süreye balı olarak istisna var TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

4 1.3 Vakıf ve derneklerin ilem ve malvarlıklarının tabi olduu dier vergiler Aaıdaki tablo ilem ve mal varlıı üzerinden tabi olunan vergileri özetlemektedir: DER VERGLER (Sosyal Yardımlama ve Kamu yararına çalıan Dier dernek ve vakıflar Dayanıma Vakıfları ile Özel Kanunla Kurulan Vakıf ve Dernekler Hariç) dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Katma Deer Vergisi (mal ve hizmet alımlarında) istisna yok istisna yok Özel Tüketim Vergisi (bazı malların alımında) istisna yok istisna yok Özel letiim Vergisi istisna yok istisna yok Damga Vergisi vakıflar için istisna yok- istisna yok kuruluta vergi muafiyeti olmadıı için- genel menfaatlere yararlı derneklerin düzenlediklerinde var Harçlar ( yargı, noter ve vergi harçları) istisna yok, vergiden muaf istisna yok olanlara kurulutaki noter harcı istisna, ancak vergi muafiyeti kuruluta verilmiyor Tapu ve kadastro harçları istisna var istisna yok Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisna yok istisna yok Belediye Vergi ve Harçları istisna yok istisna yok Motorlu Taıtlar Vergisi istisna yok istisna yok Emlak Vergisi Veraset ve ntikal Vergisi- vakıflara yapılan baılar için Kiraya verilmemeleri artıyla istisna var muafiyet elde edildikten sonra var, kurulu sırasında ve muafiyet statüsünün elde edilmesinden önce verilen mallar için istisna yok stisna yok, ancak bazı faaliyetlerde bulunanların bu faaliyetlerine tahsis edilen binaları istisna kapsamında faaliyetlere balı istisna var-bazı vakıflar TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

5 1.4 Vakıf ve derneklerin yararlanabildii vergi istisnaları ve bu istisnalardan yararlanma artları : Vakıf ve derneklerin vergi muafiyeti statülerinin olması halinde, Tapu ve Kadastro Harçları, Emlak Vergisi ve Veraset ve ntikal Vergisi muafiyetleri vardır. Bunlar dıında fiilen bir muafiyet yoktur. Yabancı Vakıflar vergi muafiyeti olmayan vakıflarla aynı statüdedirler. 2. Baı ve yardımlar 2.1 Gerçek kiilerin baı ve yardımları ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri Gerçek kiilerin Vergi muafiyeti olan Dernek ve Vakıflara yaptıkları baılara istisna vardır. Vergi Muafiyeti olmayan Dernek ve Vakıflara yapılan baılara istisna yoktur. Ancak bazı gelir sahipleri için aaıda 2.2 de bahsedilen, baılarını indirememe durumu söz konusudur. Gelir Vergisi Kanunu na göre gerçek kiilerin aaıdaki dört grupta yer alan kurululara yaptıkları baı ve yardımlar gider olarak indirilebilir: Genel ve Özel Bütçeli Kamu dareleri, l Özel dareleri, Belediyeler ve Köyler Kamu yararına çalıan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel aratırma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulular Fakirlere yardım amacıyla Gıda Bankacılıı yapan dernek ve vakıflar Baıların gider olarak indirilebilecek tutarı, bu baı ve yardımların amaçlarına ve baı yapılan kurulua balı olarak o yıl gelirinin % 5 ile (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10 u) sınırlı olabilir veya tamamı gider olarak indirilebilir. Bu durumda üst sınır beyan edilen gelirle sınırlıdır. Zarar beyan edilmesi halinde indirim söz konusu deildir. Baı ve yardımlar nakdi veya ayni olabilir. olmaları halinde baı ve yardımın konusunu oluturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı deeri, bu deer mevcut deilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek deeri esas alınır. TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

6 Gelir Vergisi Kanunu 89 no.lu Maddesine göre gerçek kiilerin baıları ile ilgili düzenlemeler ( Kalkınmada Öncelikli Yörelerde istisna oranı % 10 dur.) aaıdaki tabloda özetlenmitir: Baıın Yapılabilecei Kurulu Kanun Baı Baıın No- Yapılanın Türü Madde No Statüsü Genel ve Özel Bütçeli kamu darelerine, l Özel /4 Kamu ve darelerine, Belediyelere ve Köylere- Makbuz karılıı yapılan genel baılar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmı vakıflar, Kamu yararına çalıan derneklere yapılan genel baılar Genel ve Özel Bütçeli kamu darelerine, l Özel darelerine, Belediyelere ve Köylere Okul, salık tesisi, örenci yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ina edip, baılanması veya bu kurululara bunların inası için veya mevcut olan bu türde tesislerin faaliyetlerinin idamesi için yapılan baılar /4 Özel ve /5 Kamu ve Baıın Matraha oranı ( = Matrahın tamamına kadar baılanabilir ) Üst sınır ( = Baı tutarı matrah tutarı kadar olabilir) % 5 Gelirin % 5ine eit tutar % 5 Gelirin % 5ine eit tutar Fakirlere yardım amacıyla Gıda Bankacılıı yapan dernek ve vakıflara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri verilmesi suretiyle yapılan baılar Genel ve Özel Bütçeli kamu dareleri, l Özel dareleri, Belediyeler ve Köyler ile kamu yararına çalıan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel aratırma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulular tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlıınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür, sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, kültür varlıklarını koruma, gibi belirli alanlarda yapılan harcamalar ve bu amaçlar için yapılan baı ve yardımlar (* Bakınız 2.3) /6 Özel /7 (a-j) Kamu, Özel ve TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

7 2.2 Gerçek kiilerin bazı hallerde Gelir Vergisi Beyannamesi verememesi nedeniyle baılarını indirememesi hususu Türkiye de Gelir Vergi esas itibariyle beyanname üzerinden alınır. Ancak son yıllarda vergi kesintisi sisteminin ön plana çıkarılması ile bazı gelir unsurları için yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verildii durumlar oldukça sınırlı bir hale gelmitir. Özellikle bir kısım menkul sermaye iradı eklindeki gelirler stopaj suretiyle daha düük oranda vergilenmekte, bu gelirler için beyan zorunluluunun kaldırılması neticesinde de bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmemekte ve stopaj suretiyle vergileme nihai vergileme halini almaktadır. Bazı menkul sermaye iratlarında da beyan sınırlarının yüksek olması nedeniyle sınır altında kalan bu gelirler için ya yıllık beyanname verilmemekte ya da bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmemektedir. Bu sistemin sonucu beyanname verilmemesi ve baıların da indirilememesidir. Örnein geliri sadece stopaj suretiyle vergilenen menkul sermaye iratlarından oluan gerçek kiiler, gelirlerinin tamamını bazı kurululara baılamaları mümkün olmasına ramen stopaj suretiyle, asgari oranda bir vergiyi ödemek durumundadırlar. Kanunda bazı menkul sermaye iratlarından kesilen vergiler dier gelirler nedeniyle ödenecek vergi olmaması ve iade durumu ortaya çıkması halinde örnein beyan edilmesi gereken dier faaliyetlerden zarar edilmi olması halinde- kesinlikle iade edilmemektedir. Öte yandan gelirleri sadece ücretten ya da stopaj yoluyla vergilenen menkul sermaye iratlarından ibaret olan kiiler beyanname verememekte ve baılarını indirememektedirler. 2.3 Tüzel kiilerin baı ve yardımları ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri Tüzel kiilerin Vergi muafiyeti olan Dernek ve Vakıflara yaptıı baı ve yardımlara istisna vardır. Vergi Muafiyeti olmayan Dernek ve Vakıflara yapılan baı ve yardımlara istisna yoktur. Kurumlar Vergisi Kanununda baılar ve yardımlar 10 uncu Maddede düzenlenmitir. Bu konuda Gelir Vergisine paralel bir düzenleme vardır. Baı ve yardım yapılabilecek kurulular olarak; Genel ve Özel Bütçeli Kamu dareleri, l Özel dareleri, Belediyeler ve Köyler Kamu yararına çalıan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel aratırma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulular Gıda Bankacılıı yapan dernek ve vakıflar (bunlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri verilmesi suretiyle yapılan baı ve yardımlar ticari kazancın tespitinde indirilebilecek gider olarak Gelir Vergisi Kanunu 40/10 Maddesinde yer aldıı için) sayılmıtır. Baı ve yardımların gider olarak indirilebilecek tutarı, bu baı ve yardımların amaçlarına ve baı ve yardım yapılan kurulua balı olarak o yıl gelirinin % 5 ile (kalkınmada öncelikli yöreler için de % 5 tir.) sınırlı olabilir veya tamamı gider olarak indirilebilir. Bu durumda üst sınır beyan edilen gelir kadardır. Zarar beyan edilmesi halinde indirim söz konusu deildir. Baı ve yardımlar nakdi veya ayni olabilir. olmaları halinde baı ve yardımın konusunu oluturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı deeri, bu deer mevcut deilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek deeri esas alınır. TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

8 Kurumlar Vergisi Kanunu na göre tüzel kiilerin baıları ile ilgili düzenlemeler aaıdaki tabloda özetlenmitir: Baıın Yapılabilecei Kurulu Genel ve Özel Bütçeli kamu darelerine, l Özel darelerine, Belediyelere ve Köylere- Makbuz karılıı yapılan genel baılar Kanun No- Madde No Baı Baıın yapılanın Türü Statüsü /1-c Kamu ve Baıın Matraha oranı ( = Matrahın tamamına kadar baılanabilir ) Üst sınır ( = Baı tutarı matrah tutarı kadar olabilir) % 5 Gelirin % 5ine eit tutar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmı vakıflara ve Kamu yararına çalıan derneklere yapılan genel baılar /1-c Özel ve % 5 Gelirin % 5ine eit tutar Bilimsel aratırma ve gelitirme faaliyetinde bulunan kurululara yapılan genel baılar /1-c Kamu, Özel ve % 5 Gelirin % 5ine eit tutar Genel ve Özel Bütçeli kamu darelerine, l Özel darelerine, Belediyelere ve Köylere Okul, salık tesisi, örenci yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ina edip, baılanması veya bu kurululara bunların inası için, veya mevcut olan bu türde tesislerin faaliyetlerinin idamesi için yapılan baılar /1-c Kamu ve Fakirlere yardım amacıyla Gıda Bankacılıı yapan dernek ve vakıflara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri verilmesi suretiyle yapılan baılar Genel ve Özel Bütçeli kamu dareleri, l Özel dareleri, Belediyeler ve Köyler ile kamu yararına çalıan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel aratırma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulular tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlıınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür, sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, kültür varlıklarını koruma, gibi belirli alanlarda yapılan harcamalar ve bu amaçlar için yapılan baı ve yardımlar (*) 193/40-10 Özel /1-d/1-10 Kamu, Özel ve (*) Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin baı ve yardımlarının, vergiye tabi kazançlarının yeterli olması halinde, tamamını gider yazabilecekleri, Genel ve Özel Bütçeli kamu dareleri, l Özel dareleri, Belediyeler ve Köyler ile kamu yararına çalıan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel aratırma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulular tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlıınca Kültür ve Turizm Bakanlıınca TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

9 desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür, sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, kültür varlıklarını koruma gibi alanlarındaki faaliyetler öyledir: a)kültür ve sanat faaliyetlerine ilikin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekletirilmesine, b)ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve aratırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dıında daıtımı ve tanıtımının salanmasına, c)yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlıı koleksiyonuna kazandırılmasına, d)2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil ilerine, e)kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalımaları ve yüzey aratırmalarına, f)yurt dıındaki taınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye ye getirtilmesi çalımalarına, g)kültür envanterinin oluturulması çalımalarına, h)2863 sayılı Kanun kapsamındaki taınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çada ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlıı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin salanmasına, i)somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çada ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda aratırma, eitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, j)kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendii tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalımalarına, harcanmak üzere yapılan her türlü baı ve yardımların % 100 ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

10 2.4 Gelir ve Kurumlar Vergisi dıındaki Kanunlarda Baılarla ilgili düzenlemeler: Gerçek ve tüzel kiilerin baılarının Gelir ve Kurumlar Vergisinden indirimi bu iki kanun dıındaki kanunlarda da düzenlenmitir. Belli bir süre ile sınırlanmayan bu düzenlemeler, deiiklik olmadıı sürece baılara ilikin kalıcı düzenlemelerdir. ahısların ve irketlerin Vergi Kanunları ( Gelir ve Kurumlar Vergisi) dıındaki kanunlarla belirlenen baı yapabilecei kurulular ve bu baıların Gelir ve Kurumlar Vergisinden ndirebilecek oran ve tutarları aaıdaki tabloda özetlenmitir Baıın Yapılabilecei Kurulu Umumi Hayata Müessir Afet Felaketzedeleri için Hayır Kurumları, Mal Sandıkları ve Dier Kurulular, Milli ve Mahalli Yardım Komiteleri Kanun No- Madde No Baı Baıın yapılanın Türü Statüsü 7269/44, 45 Kamu Sadece Baıın Matraha oranı ( = Matrahın tamamına kadar baılanabilir ) Üst sınır ( = Baı tutarı matrah tutarı kadar olabilir) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Kuruluları 2828/20/b Kamu Sadece Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 2547/56 Özel, Kamu Sadece lköretim Kurumları 222/76 Özel, Kamu Sadece Türkiye Bilimsel ve Teknik 278/13 Kamu Sadece Aratırma Kurumu (TÜBTAK) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Sosyal Yardımlama ve Dayanımayı Tevik Fonu veya Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Vakıfları 2876/101 Kamu ve 3294/9 Kamu ve Milli Aaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Çerçevesinde Yapılan Harcamalar 4122/12 Kamu ve Sekiz Yıllık Kesintisiz Eitim için yapılan baılar 4306 Tebli97/1 Kamu Sadece Emekli Sandıı Kanunu 5434/ Ek 44 Kamu ve Nakdî Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2955/46-b Kamu Sadece Kanunu Nakdî Kaynak: Mehmet Maç- Tarık Jamali, Veraset, Hibe ve Ölüm sf Güncelletirilmitir, H ahin. TÜSEV, tüm hakları saklıdır,

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Hayati Şahin, CPA, MBA TÜSEV Mali Danışmanı Şubat

Detaylı

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 Konu : Kira Geliri Beyan Rehberi 2009 Özü : Gelir vergisi mükelleflerinin 2009 yılındaki mesken ve işyeri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve kira gelirlerinin

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0 189 Bu rehber,

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail : info@yukseldenetim.com.tr

Detaylı

TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI Abbas Yüksel /YMM Nurettin Çakan /YMM Konu: Tam Mükellefiyette 2012 Yılı Şahsi Gelirlerin (GV) Beyanı. TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006

Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2009 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 2 Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam MADDE 4-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkrasından

Detaylı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER www.istanbulsmmmodasi.org.tr 2015 MALİ REHBER 2 2015 MALİ REHBER q SUNUŞ Değerli Üyemiz, Meslek

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi. Engin ÖZDEN* Vergi Muhasebe

Kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi. Engin ÖZDEN* Vergi Muhasebe Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi Engin ÖZDEN* ÖZET S ivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER II. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı