Cari Hesap Sözleşmesi ve Muhasebe Uygulaması. 1)Cari Hesabın Tanımı ve Niteliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cari Hesap Sözleşmesi ve Muhasebe Uygulaması. 1)Cari Hesabın Tanımı ve Niteliği"

Transkript

1 SİRKÜLER 2013/01 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 02/01/2013 KONU: TTK Da Cari Hesaplara Faiz Yürütülmesi Cari Hesap Sözleşmesi ve Muhasebe Uygulaması 1)Cari Hesabın Tanımı ve Niteliği Birbirleriyle devamlı iş ilişkileri veya ticari bağlantısı olan kişiler arasında meydana gelen akitlerde alıcı ve satıcı sıfatları her akitte yer değiştirebilir. Birinci işlemde A alıcı iken diğerinde B alıcı durumuna geçebilir. Bu gibi durumlarda tarafların karşılıklı alacaklarını takas etmeleri gereksiz ödemelerin önüne geçecektir. Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmiş bulunan cari hesap özel bir takas müessesidir. Cari hesabın tanımı TTK md. 87 de yapılmıştır. Bu tanıma göre: İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir (TTK md. 87/1). Görüldüğü gibi cari hesabın iktisadi işlevi tarafların karşılıklı borçlarının ifasını özel bir takas rejimine tabi kılmaktır. Böylece cari hesap sözleşmesi borçların ifasını geçici bir zaman için erteler. Cari hesap kavramından muhasebede birbirleriyle ilişkide bulunan iki kişinin aralarındaki borç ve alacak doğuran işlemlerini kay dettikleri hesap veya hesaplar anlaşılmaktadır. Yani bu tanıma göre muhasebedeki cari hesaptan, tarafların bazen alıcı, bazen satıcı olmaları durumunda bütün borç ve alacak ilişkilerinin bir arada izlendiği hesap anlaşılacağı gibi, tek taraflı olarak; alacak ve tahsilatların (Alıcı Hesapları) veya borç ve ödemelerin (Satıcı Hesaplan) veya sadece ödeme ve tahsilat nedeniyle oluşan borç ve alacakların ayrı ayrı izlendiği şahıs hesapları da (Ortaklar Hesabı) anlaşılmaktadır. Cari hesap müessesi sözleşme ile kurulur. TTK, cari hesap sözleşmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmasına rağmen yasalarda cari hesaptaki kayıt düzeni ile ilgili bir düzenleme yoktur. Cari hesabın muhasebe tekniğini ve düzenini: -İç muhasebe, -Dış muhasebe bölümlerine ayırarak inceleyebiliriz. Cari hesap sözleşmesine göre yapılacak kayıtların taraflar arasında hüküm ifade etmesi iç muhasebe kayıt ve düzeni ile ilgilidir. İç muhasebedeki kayıtlar ve belgeler tarafların tercihlerine göre şekillenir ve tarafları bağlar. Cari hesabın dış muhasebe düzeni ise sözleşmenin üçüncü şahıslar bakımından da sonuç doğurmasıyla ilgilidir. Cari hesapla ilgili verilerin üçüncü şahıslar açısından etkili olması bunların muhasebe temel ilke ve kurallarına uygun olarak, yasa gereği tutulması zorunlu defterlere aktarılmasına bağlıdır. 2. CARİ HESAPTA ŞEKİL Şekil, bir sözleşmenin geçerli olması veya ispatı için iradenin açıklanmasında belirli kalıplara uyulması gerekliliğidir.bazen bir sözleşmenin oluşması belirli bir şekle uyulmasına bağlıdır. Bu şekle uyulmadıkça sözleşme geçerli olmaz. Bu halde şekil geçerlilik şartıdır. Sözleşmenin meydana gelmesi için bir şekil

2 gerekli değilse fakat uyuşmazlık halinde ispat için şekil şartı aranıyorsa burada şekil ispat şartıdır. Cari hesap sözleşmesi yazılı yapılmadıkça muteber değildir (TTK md. 87/2). Buna göre cari hesap sözleşmesinin yazılı yapılması lazımdır. Yazılı yapılmayan sözleşme geçerli olmaz ve taraflar açısından sonuç doğurmaz. 3.CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1.Cari Hesap Sözleşmesinin Unsurları Cari hesap sözleşmesinin unsurları zorunlu ve tamamlayıcı unsurlar olarak ikiye ayrılabilir.cari hesap sözleşmesinin zorunlu unsurları şunlardır. a.yazılı olma: TTK 87/2 ye göre cari hesap sözleşmesinin geçerli olması için yazılı yapılması şarttır. Yazılı olma temel unsurdur. Yazılı olmayan cari hesapta bakiye tesbiti ve bağlayıcılık kazanması mümkün değildir. b.taraflarla ilgili yeterli bilgi: Sözleşmenin taraflara ait olduğunun anlaşılabilmesi bakımından ad, soyad, ticaret unvanı gibi bilgiler sözleşmede yer almalıdır. c.imza, gerekiyorsa kaşe: Sözleşmenin geçerli ve bağlayıcı olması için ilgilisi tarafından imzalanması gerekir. d.içerik unsuru: Cari hesap sözleşmesinde içerik açıkça belirtilmelidir. Cari hesap sözleşmesinin tamamlayıcı unsurları şöyle sıralanabilir. a.hesap dönemi: Cari hesapta hesap dönemleri sözleşme ile belirlenebilir. Sözleşmede belirtilmemişse teamül ile saptanır. Bu ikisi de yoksa her takvim yılı sonu hesap döneminin kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır(ttk md. 92). b.faiz türü ve miktarı:taraflar faiz ve komisyon miktarını sözleşme ile tesbit edebilir(ttk md. 94). c.tarafların adresleri: Adreslerin sözleşmede yer alması tebligatlarda kolaylık sağlar. d. Diğer unsurlar: Tarih vb. 2. Cari Hesap Sözleşmesinde Taraflar Cari hesap sözleşmesi en az iki kişi arasında olur. Bu şahıslar gerçek veya tüzel kişi olabilir.cari hesaba taraf olabilmek için hukuki ehliyete haiz olmak gerekli ve yeterlidir. 4. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 1. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar Cari hesap özel bir takas rejimidir. Kural olarak ancak taraflar arasındaki muaccel alacaklar cari hesaba geçirilir. Muaccel olmayan alacaklar cari hesaba geçmez. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir. Ticari senetlerden doğan borç ve alacağın geçerliliği ancak tahsili halinde mümkündür. Ticari senedin cari hesaba geçirilmesi tahsil şartıyla olur (TTK md. 88). Cari hesaba kaydedilip sonradan tahsil edilemeyen ticari senetler sahibine iade edilir ve kaydı silinir (TTK md. 89). Bazı alacaklar nitelikleri gereği cari hesaba geçemezler. TTK md. 91 e göre; Takası mümkün olmayan alacaklar, belirli bir yönde sarf edilmek üzere veya ayrıca emre amade teslim alınan para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba geçirilemez. Tacirler arasındaki cari hesap sözleşmesinden önce doğmuş alacaklar da cari hesaba kaydedilemez. Bu hüküm mutlak değildir. Sözleşmeyle aksi kararlaştırılabilir. 2. Alacağın Cari Hesaba Geçirilmesinin Sonuçları a. Alacağın Yenilenmesi Yenileme (tecdid) mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirmek suretiyle sona erdirilmesidir. Yenileme halinde, borçlu, yeni bir borç meydana getirmek suretiyle (edimini yerine getirmeksizin) mevcut borcundan kurtulur.bunun sonucunda yeni bir borç meydana gelir. Cari hesaba geçirilen bir alacak sadece geçirilme ile yenilenmiş olmaz(bk md 15/1). Hatta TTK md 88/2 ye göre bu geçirilme tarafların rızası ile dahi olsa yenileme olmaz. Ancak taraflar anlaşarak aksini kararlaştırabilir. Bununla beraber hesap devresi sonunda hesap kesilir ve saptanan bakiye taraflarca kabul edilmiş olursa bu kalem yeni devre için yenilenmiş sayılır(bk md. 15/2). Cari hesaba borç yada alacak kaydı borç yada alacağı doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin tarafların haiz oldukları dava ve savunma haklarını düşürmez(ttk md. 88/1). Kanunda yenilemeden söz edilmekle beraber, burada yenilemenin en önemli hükmü uygulanmaz. Yenileme borcu sona erdiren bir sebeptir. Bu nedenle yenileme olursa borcu güvence altına alan teminatlar da sona ererler ve yeniden verilmedikçe yeni borcu temin etmezler. Oysa cari hesapta bakiyenin kabulü yenileme sayıldığı halde önceki devredeki kalemlerden birisi için teminat verilmişse, aksi kararlaştırılmadıkça, bu teminat yeni bakiyeye de teminat oluşturur. b. Cari Hesabın Bütünlüğü

3 Cari hesap alacak ve borç kalemleriyle bir bütündür. Cari hesabın devamı süresince taraflardan hiçbiri borçlu yada alacaklı değildir. Cari hesabın alacak veya borç kalemlerinde taraflardan biri lehine fazlalık çıkabilir. Ancak bu fazlalığın cari hesap fesih yada tasfiye edilmeden parçalanmasına, parça parça talep, tediye, dava ve takip edilmesine imkan yoktur. Tarafların hukuki durumları yani borçlu yada alacaklı olmaları ancak hesabın kesilmesiyle belli olur(ttk md. 95). c. Cari Hesapta Takas Cari hesap özel bir takas rejimidir. Bu sebeple kalem kalem cari hesaba yazılan alacak ve borçlar takas oluncaya kadar varlıklarını muhafaza ederler. Takas hesap döneminin sonunda yapılır. 5.CARİ HESAPTA FAİZ Cari hesabın alacak kısmına kaydolunan tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince alındıkları günden itibaren faiz işler(ttk md. 85/5). Alacağın niteliğine, borcun faize tabi olup olmamasına bakılmaksızın cari hesap kapsamındaki tüm alacak kalemlerine faiz uygulanır. Ancak alacak kalemlerinin cari hesaba kaydedilebilir nitelikte olması gerekir. TTK md. 93 e göre de Borç ve alacak kalemlerinin birbirinden çıkarılması neticesinde hasıl olan bakiye için de tesbit edildiği günden itibaren faiz işler. Buna göre faizin uygulanacağı kalem ya cari hesabın alacak kısmına kaydedilen tutardır veya borç ve alacağın birbirinden mahsubundan elde edilen bakiyedir. 1. Cari Hesapta Faizin İşlemeye Başlaması Alacak kalemlerinde TTK md. 85 e göre alındıkları günden itibaren faiz işler. Alacak kalemlerinin cari hesaba kaydedilmemiş olması ona faiz uygulanmasına engel değildir. Hükümde geçen alındığı gün den amaç cari hesap ilişkisi içinde alacağın istenebilir nitelikte ortaya çıktığı tarihtir. O halde cari hesap kapsamındaki bir alacağın doğmasıyla faiz işlemeye başlar. Tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde itiraz edilmeyen cari hesap bakiyesi ağlayıcılık kazanır(ttk md. 92/2). Borç ve alacak kalemlerinin birbirinden çıkarılması neticesinde hasıl olan bakiye için tesbit edildiği günden itibaren faiz işler(ttk md. 93). Bakiyeye itiraz edilmiş veya gerçek bakiyenin tesbiti ile ilgili dava açılmış olması bu hükmü etkilemez. TTK nun 94. maddesi bileşik faiz ve diğer hükümleri düzenlemiştir. Bu madde hükmüne göre taraflar üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin anaparaya eklenmesini kararlaştırabilirler.buna göre bileşik faiz uygulanabilmesi için hesap dönemleri en az üç ay olmalıdır. Taraflar ayrıca hesap devrelerini, faiz ve komisyon miktarlarını sözleşme ile kararlaştırabilirler. Aralarındaki anlaşmanın hükümlerine göre komisyon ve başkaca giderlerin ödenmesini isteyebilirler(ttk md. 90). 2. Faizin Hesaplanması a.normal Faiz Metodu Faizin ve faiz işlemlerinde yer alan diğer unsurların saf bir rakam olan başlangıç sermayesine dayanılarak hesaplanması halinde normal faiz metodu kullanılır. c = anapara P= Aksi belirtilmedikçe yıllık faiz oranıdır. t = süre ( gün ay, yıl) z = faiz tutarı olmak üzere; z = c.p.t (100) (360)* b. Bileşik Faiz Metodu Bileşik faiz hesabında faiz tutarı daima değişen bir sermaye üzerinden hesaplanır. Yani her hesap devresi sonunda hesaplanan faiz tutarı sermayeye ilave edilir.izleyen hesap devresinin faiz tutarı bir önceki devrenin faiz tutarını da kapsayan sermaye üzerinden hesaplanır. c = anapara i = devre faiz haddi n = devre sayısı(yatırım süresi zarfında faiz tutarının sermayeye ilave edilme sayısı)

4 kn = n. Devre sonundaki sermaye tutarı olmak üzere; kn = c( 1+i )n şeklinde hesaplanır.* 6.CARİ HESAPTA HESAP DEVRESİ VE ANLAŞMA SÜRESİ Cari hesapta hesap devresi ve anlaşma süresini birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir cari hesap anlaşması içinde bir çok hesap devresi bulunabilir. Hesap devresi ile bakiyenin tesbiti, bu bakiyenin muaccel olması sonucunu doğurmaz. Bakiye yeni hesap dönemine devredilir. 1.Anlaşma Süresi Cari hesap sözleşmesinde taraflar arasındaki hukuki durum, alacaklılık veya borçluk sıfatları, ancak sözleşmenin sona ermesi ve hesabın kesilmesi ile olur ve bakiye ancak o anda muaccel hale gelir(ttk md. 95). Sözleşmede süre belirtilmiş olup olmamasına göre cari, hesap sözleşmesi süreli ve süresiz olarak ikiye ayrılır. Sözleşmede bir süre belirtilmemişse sözleşme süresiz kabul edilir. 2.Hesap Devresi Hesap devresi cari hesap sözleşmesinden doğan alacak ve borç durumlarının zaman zaman kontrol edilmesi amacıyla kabul edilen bir süredir. Süreli veya süresiz olabilen cari hesap anlaşmasının içinde bir çok hesap devresi olabilir.sözleşme ile veya ticari teamül ile belirlenen hesap devreleri sonunda cari hesabın kapatılması ve borç ve alacak kelemler arasındaki farkın tesbit edilmesi lazımdır(ttk md. 92/1). Hesap devresi hakkında sözleşmede bir hüküm veya ticari teamül olmaması durumunda hesap devresinin sonu kanunda takvim yılının son günü kabul edilir. Hesap devresi sonunda tesbit edilen bakiyenin hüküm ifade etmesi bunun diğer tarafça kabul edilmesine bağlıdır. Buna bakiyenin tanınması denir. Tesbit edilen bakiyeyi gösteren cetvel alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde noter marifetiyle veya taahhütlü bir mektupla veya telgrafla itiraz etmezse bakiyeyi kabul etmiş sayılır(ttk md. 92/2). İtirazın geçerli olması için mutlaka yukarıda belirtilen şekilde yapılması gerekir. 7.CARİ HESAP İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Tek Düzen Hesap Planında cari hesap adı altında bir hesap yoktur. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde cari hesap kavramından, üçüncü kişiler (Alıcılar, Satıcılar, Ortaklar Hesapları gibi) ile olan ilişkilere ait hesaplar (Şahıs He sapları) anlaşılacaktır. Bir kişi veya kurumun hem alıcı, hem de satıcı olması durumunda, her ne kadar satışlardan doğan alacaklar ile, alış lardan doğan borçlar ayrı hesaplarda izlense bile genellikle bu hesaplar ödeme veya tahsilat ile kapanmayacaktır. Çünkü pratikte böyle bir durumda ta rafların tahsilat ve ödeme yapmaları söz konusu olmayacak, taraflar aralarında mutabakat sağladıktan sonra hesap kalanları aynı ise birbirleriyle karşı laştırılarak kapatılacak veya bakiye varsa borçlu tarafından ödenecek veya bakiye tek bir hesaba aktarılacak ve bilançoya yansıtılacaktır. Bu anlamı ile, iki kişi arasındaki bütün işlemler ayrı hesaba kaydedilse bile, sonunda yine bir hesapta toplanacak ve taraflar bakiye üzerinden hesaplaşa caklardır. Dolayısıyla muhasebede cari hesap bir kişiye olan borç ile o kişiden olan alacağın ister aynı hesapta, ister ayrı hesapta izlensin matematiksel olarak belirlendiği bir çizelgedir. Cari hesap işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde cari hesap için hesaplanan dönem bakiyeleri ve bunlara uygulanan faizin muhasebe kayıtları esastır. Örnek: X ve Y firmaları bir cari hesap sözleşmesi yapmışlardır. Sözleşmeye göre hesap mutabakatı üçer aylık dönemler halinde yapılacak ve alacağın kesinleştiği tarihten itibaren aylık %2 oranında faiz uygulanacaktır. Hesap mutabakatı yapıldıktan sonra fark tesbit edilerek cari hesap döneminin kesildiği tarihe kadar faiz hesaplanacaktır. Yapılan hesap kesiminde X firması lehine TL bakiye çıkmış ve bu bakiyenin kaynaklandığı işlemin gerçekleşme tarihinden itibaren TL faiz hesaplanmıştır.buna göre; X Firmasının Kaydı Y Firması Diğer Gelirler Y Firmasının Kaydı 780 FİNANSMAN GİD X Firması /

5 8.CARİ HESABIN SONA ERMESİ Cari hesabın sona erme nedenleri şöyle sıralanabilir: 1. Süresi belirli bir sözleşmede sürenin sona ermesi(ttk 96/1). Ancak taraflar cari hesabı aralarında sürdürürlerse cari hesap süresiz hale dönüşmüş olur. 2. Bir müddet kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin feshi ihbar etmesi(ttk 96/2). Yasada herhangi bir süre öngörülmemiş olduğundan sözleşmenin feshi ihbarı diğer tarafa vasıl olduğu anda hüküm ifade eder ve sözleşme sona erer. Ancak fesih hakkı iyiniyet kurallarına aykırı kullanılmamalıdır. 3. Taraflardan birinin iflas etmesi cari hesabı sona erdiren bir sebeptir(ttk 96/3). Anacak hesabın tasfiyesi ilk hesap devresi sonunda başlayabilir. 4. Belirli süreli cari hesaplarda taraflardan biri ölür veya hacir altına alınırsa her iki taraf veya halefleri on gün önceden haber vermek koşuluyla cari hesap mukavelesini feshedebilir. Ancak bakiyenin ödenmesi ancak ilk hesap devresi sonunda mümkün olabilir(ttk md 97). 5. Taraflardan birinin alacaklısı onun hesap bakiyesini haciz ettirdiği gün hesap kapatılarak bakiye tesbit edilir.(ttk 98/1). Cari hesap sözleşmesinde tarafların hukuki durumu hesap devresinin sonunda bakiyenin tesbiti ile ortaya çıkar. Alacaklının bu bakiyeyi haczettirmesi mümkündür.ancak bakiyeyi haciz ettiren alacaklı bakiyenin alacağına tekabül eden kısmın derhal icra dairesince ödenmesini isteyemez. Bunun için hesap devresinin sona ermesi gerekir. Borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf on beş gün içinde haczi kaldırmazsa diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir, etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalemler eklenmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Yalnız haciz anından önce meydana gelmiş hukuki münasebetlerden doğan kalemler istisnadır(ttk md.98). 9. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI Cari hesabın tasfiyesine, hükmen tayin olunan bakiyeye veya faiz bakiyelerine, hesap hata ve zuhullerine, cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya mükerrer kayıtlara ilişkin davalar, beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrarlar(ttk md. 99). Zamanaşımı süresinin başlangıcı ise davaya konu olan işlemin yapıldığı hesap devresine ait bakiyesinin kabul edildiği veya kabul kabulü için gerekli sürenin itirazsız geçtiği andır. SONUÇ Muhasebe açısından cari hesap borçlu veya alacaklı olan kişilerin izlendiği şahıs hesaplarıdır. Bu hesaplarda bakiyeler birlikte veya ayrı ayrı izlenerek sonuçta bakiye tesbit edilir. Ticaret hukukundaki cari hesap ise sözleşmeyle oluşturulmuş bir kurumdur. Bu cari hesapta taraflar hem alacaklı hem de borçlu durumundadırlar. Alacaklarını karşılıklı olarak istemekten vazgeçip sonuçta çıkan bakiyeyi isteyebilirler. Ticaret Kanunu nda düzenlenen bu anlamdaki cari hesap için yazılı bir sözleşmenin varlığı şarttır.

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLAR ALIM-SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : /.. / SÖZLEŞME SERİ NO : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde 1. İş bu sözleşme tarafları; a) İstanbul, Esentepe,

Detaylı

KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME MEVZUATI

KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME MEVZUATI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME MEVZUATI NİSAN 2008 1) TİCARET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI... 6 1 1.1) Haksız Rekabet... 7 1.1.1) Haksız Rekabet Davaları... 7 1.2) Ticaret Sicili... 8 1.3) Ticari

Detaylı

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI SUNUŞ Kooperatifler, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesi için kurulan ortaklıklardır.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV Mart 2013 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com 1 VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- ASLİ (BAĞLAYICI) KAYNAKLAR ( 2010/3) a. Anayasa b. Kanun c. Uluslararası

Detaylı

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ GĠRĠġ İpotek, kişisel bir alacağı teminat altına almak amacı ile düzenlenen bir taşınmaz rehin şeklidir. MK.m.881'e göre Halen mevcut veya henüz doğmamış

Detaylı

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN İstanbul, 4 M ay 2012 SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ (AIDA TURKEY) Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim Ünan Şubat

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam a) Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri ve Kefiller (birlikte Taraflar olarak

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 2 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL www.teb.com.tr BİREYSEL

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı