9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km..."

Transkript

1 TEMMUZ: JohnsonDiversey'in En Yenilikçi Hijyen Ekibi Özel T r ile Türkiye'yi Dolaflt 9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km... TEM ZL K GÜVENL K CATERING H ZMET YÖNET M Endüstriyel Temizlik Üretim band nda temizli i kim yapmal? E lenirken güvende miyiz? Organizasyon güvenli i Yaz aylar nda toplu yemek sektöründe g da güvenli ine dikkat! Hizmet sektöründe Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme

2 Sizleri de kalite ortakl na davet ediyoruz... Facility Services fiirketidir. Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluünlübey Sok. No: Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212)

3

4

5

6

7

8 fiimdi okullu olduk Kocaeli nden Derbent istikametine do ru dakikal k bir yolculuktan sonra tabelas zor görülen bir yerel otelin bahçesindeyiz. fi k giyinmifl bayanlar taraf ndan karfl lan yoruz. Hizmet Dergisi nden geldi imizi söyleyince yüzlerde bir gülümseme beliriyor. Ortal kta tatl bir telafl seziliyor. Sa a sola koflturan genç k zlar ve delikanl lar görüyoruz. Gençlerdeki heyecan, nerdeyse bahçedeki tüm a açlara, çiçeklere sinmifl durumda. Biraz daha ilerleyince bahçenin öbür köflesindeki haz rl klar görüyoruz; 8-10 adet kokteyl masas, üzerlerinde kanepeler, kuruyemifller. Dev bir ç nar a ac n n alt na kurulmufl bir kürsü ve biraz daha ilerde sar ve viflne renginde içeceklerle doldurulmufl ve bir hizaya sokulmufl bardaklar n konuldu u bir masa. Giderek kalabal k art yor, gençler, Teshiad temsilcileri, bürokratlar, ö retmenler bahçede yerlerini al - yorlar. Biraz sonra tand k birisi, ilk konuflmay yapmak üzere kürsüye yöneliyor. Evet, san r m bu mütevaz töreni görmeyi en çok arzulayan ve hak eden kifli diyebilece imiz, Hereke Ömer smet Uzunyol MYO Müdürü H d r Akp nar aç l fl konuflmas n yapmak üzere kürsüye geliyor. 10 Haziran 2009 Çarflamba günü, Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli nde yap lan, sektörün ilk okullu çal flan adaylar n n mezuniyet balosunday z. Her fley sade, her fley mütevaz, her fley olmas gerekti i gibi Biz, gençlerin kendi bafllar na kal p daha rahat mezuniyetin tad n ç karmalar n sa lamak için usulca oradan ayr l yoruz. Yolda gelirken, sektörün ilk okullu çal flan adaylar - n n, giderek sektörde bir nitelik dönüflümüne katk sa layabilece ini, bunun için baflta hizmet al c lar n bunu talep etmesi gerekti ini, hizmet veren firmalar n da bunlar n istihdam na öncelik vermesi gere ini düflünüyoruz. Sonuç olarak da, eme i geçen tüm kifli ve kurumlara teflekkür ederek hay rl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuflmalar birbirini izliyor, diplomalar veriliyor, biz ilk mezunlar n aras na kar fl yoruz. Hepsinin gözleri p r l p r l ve bir an önce bir ifl bulup okulda ö rendikleri teorik bilgileri hayata geçirmek arzular n yans t yorlar. Sayg lar m zla, Güneflin biraz daha inmesiyle birlikte sahneyi yan k sesli bir bayan sanatç al yor. Gençler mezuniyetlerinin tad n ç karmak için çimenler üzerinde sa a sola sallanarak dans ediyorlar. Tuna Atalay

9 06 Editör 07 çindekiler 08 Dernekten Haberler / Yeni Üyeler 10 Sektörden / K sa K sa 24 Haber / JohnsonDiversey in Hijyen Ekibi Özel T r ile yollarda 28 Sektörden / Hizmet sektöründe diplomal dönem 32 Söylefli / DGR Group Genel Müdürü Caner Geban: Sektörün en yenisi ama tecrübelisiyiz 34 Endüstriyel Temizlik / Fabrika Temizli i; Üretim band nda temizi i kim yapmal? 38 Kimyasal / Eczac bafl Giriflim Pazarlama, Pevasan 42 Makine / Hayat Makine, Clean-vac, Karcher ARaflt rma / Ömer Y lmaz: Tarihi eser temizli i 48 Catering / Yaz aylar nda toplu yemek sektöründe g da Reklam ndeksi Ön Kapak: JOHNSONDIVERSEY Ön Kapak çi: ISS 01: SARUHAN 02 DGR 03 ECZACIBAfiI 04 EKOL TEM ZL K 05 JOHNSONDIVERSEY 09 DO Ufi TEM ZL K 11 ECOLAB 23 STAR MAK NE 47 KLÜH DEN Z Arka kapak içi: SCHMIDBAUER Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY Künye Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri 19 May s Mah. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. N.2/13 Kozyata, stanbul Tel: Faks: Yay n Koordinatörü Recep Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen Yaz flleri Esra Ateflci güvenli i - Catering firmalar ve tedarikçi iliflkisi 52 Güvenlik / Organizasyon güvenli i 56 ilaçlama / Keneler, KKKA ve al nacak önlemler 60 Peyzaj / Bahçelerde yaz bak m 65 Havuz / Havuz bak m nda püf noktalar 68 Makale / Recep Ali Aksoylu: fl ve flletme 70 Makale / Dr. Hale Erel: Medeniyet hastal alerji ve iflyeri temizli inin önemi 72 fl Yönetimi / Hizmet sektöründe ISO 9000: 2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001, 2004 ve ISO Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme Hizmet kalitesine geliflimci bir bak fl ve Kurumsal Akademi 78 Teshiad Üye Listesi 79 Fiyat Listesi 80 Anket Yay n Kurulu Recep Ali Aksoylu Bülent Do ru Haydar Gürkan Gürkan Do anay Tuna Atalay Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Golden Medya Matbaac l k ve Tic. A.fi. 100 Y l Mah. MAS-S T 1. Cad. No: Ba c lar, stanbul Tel: (0212) T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

10 Teshiad dan önemli ad mlar Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu. Üyelik aidat beflte bir e düfltü Teshiad Yönetim Kurulu son Yönetim Kurulu toplant s nda Teshiad üyeli ini özendirici çok önemli bir karar ald. Baflkan Selim Canbazo lu, al nan kararla ilgili olarak Hizmet Dergisi ne flu aç klamada bulundu: Sektörümüzün temsilcisi konumunda olan derne imiz Teshiad in ayl k aidat bedelinin yüksek olmas nedeniyle y llard r elefltiri al yorduk. Bu yüzden aidat n aksatan üyelerimizde mevcuttu. Üye say m z az oldu undan, sabit giderleri karfl layabilmek için mecburen aidatlar yüksek tutulmufltu. Ancak, içinde bulundu umuz finansal kriz döneminde aidat miktar ve ödemeleri önem kazand. Derne e üye olmak için çok say da baflvuru olmas na ra men, ödeme konusuna s ra geldi inde üyeliklerin gerçekleflememesi, mevcut üyelerimizin bu konudaki taleplerini dikkate alarak 1 Ocak 2010 dan geçerli olmak üzere temizlik ve hizmet firmalar için ayl k aidat miktar n 150 TL den 30 TL ye indirmifl bulunuyoruz. Aidatlarla y llard r sabit giderlerimizi karfl layamazken flimdi aidatlar m z beflte bir oran nda düflürdük ama al nan kararla üye say m zda ciddi bir art fl olaca n düflünüyoruz. En önemli gider kalemlerimizden olan Mecidiyeköy deki dernek ofisimizi 2009 y l bafl nda Kozyata na tafl yarak kira maliyetimizi yar yar ya indirmifl bulunuyoruz. Üye say m z n artmas ile sektörümüze tedarikçi sayg n firmalar n da derne imize bir çok konuda sponsor olaca n düflünüyoruz. AB konusunda protokol imzaland Ayr ca AB sürecinde bir süre sonra mesleki aç dan zorunluluk olacak baz konularda birkaç ayd r süren giriflimlerimiz muhtemelen temmuz ay nda sonuçlanacak ve bu durumda Teshiad cazibe merkezi haline getirebilecektir. Bu nedenle aidatlar düflürmüfl olsak da, kazanaca m z ivme ile daha etkin bir meslek örgütü olaca m za inan yoruz. Ali Akkoyunlu Teshiad Yönetim Kurulu nda Teshiad Yönetim Kurulu yeni üyelerinden Ali Akkoyunlu y llar aras nda yine Compass Grup bünyesinde olan Eurest teki görevinin ard ndan 2007 y l ndan beri Euroserve Temizlik Direktörü olarak çal fl yor. stanbul Üniversitesi, Tarih bölümünden mezun olduktan sonra 1989 y l nda Ramada Hotel de ifl hayat na bafllayan Akkoyunlu, daha sonra Mövenpick, Eresin gibi befl y ld zl birçok otelde görev ald. fiu an göreve devam etti i Sofra Grubu nun multi-hizmetler flirketi Eureserve de organizasyonlar n planlanmas ve görev da l m, temizlik departman n n organizasyonu, bütçe ç karma ve takibi, maliyetlendirme ifllemleri, hizmet kalitesini koruma ve gelifltirme toplant lar gerçeklefltirme gibi tüm operasyon süreçlerinden sorumlu olarak çal fl yor. Sofra Grubu nun multi-hizmetler flirketi Euroserve Tesis Yönetim ve flletimi, Endüstriyel Temizlik, Koruma ve Güvenlik, Teknik flletim ve Bak m Onar m, Depo Yönetimi, Haflere Mücadele, Bahçe Bak m hizmetlerini içeren genifl hizmet yelpazesi ile bugün 300 den fazla farkl noktada, 29 flehirde personeli ile hizmet veriyor. Euroserve Multi Services kaliteli hizmet ç tas n devaml yükseltiyor. Yüksek katl binalar, ifl ve al flverifl merkezleri, endüstriyel tesisler, finansal kurumlar, bankalar, hastaneler, havaalanlar, toplu yerleflim alanlar, spor tesisleri, ticari ofis binalar, üretim tesisleri, üniversiteler, yüksek teknolojiye sahip tesislere kadar birçok iflletme için, Euroserve Multi Services olarak müflterilerinin ihtiyaçlar na uygun hizmet paketleri düzenliyor. Mis-pak Temizlik ten Musa Bulut Teshiad n yeni üyesi oldu Mis-pak Temizlik i temsilen Musa Bulut Teshiad n yeni üyelerinden biri oldu y l nda Tunceli Malazgirt te do an Musa Bulut, ortaö renimini Tunceli ve stanbul da tamamlad. Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun olduktan sonra stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nde Yönetim ve Organizasyon dal nda mastar yapt. Yaklafl k 20 y ld r ticaret hayat n n içinde olan Bulut, ayn zamanda stanbul l Genel Meclis üyesi y l nda Mis-pak Grup bir hizmet toplulu u olarak kuruldu. Temizlik, güvenlik (koruma, denetim, gözetim) teknik-peyzaj, ilaçlama, yerinde yemek üretimi ve organizasyon alanlar nda faaliyet gösteren Mis-pat Grup, Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti ni esas alarak hizmetlerini sürdürüyor.

11

12 Saruhan, Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü ald stanbul Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen 2. Kobi Çevre ve Çevre Teflvik Ödülleri çerçevesinde yap lan yar flmada Saruhan Kimya San. Tic. A.fi., Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü nü kazand. Saruhan Kimya San. Tic. A.fi., do al kaynaklar n enerji ve hammaddelerin kullan lmas nda çevrenin korunmas na ve sürdürülebilir kalk nma ilkelerine yönelik çal flmalar ile at klar kayna nda azaltan, de erlendiren, geri kazanan, yeniden kullan m n sa layan ve bertaraf eden sistemleri kullanma kriterlerinin de erlendirilmesi neticesinde bu ödüle lay k görüldü. Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü nü Saruhan Kimya San. Tic. A.fi ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ali Zeki Saruhan ald. Plastik ve çevrede söz gençlerde PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf ), 9 Avrupa ülkesinden 1500 ö rencinin kat ld Enerji, klim De ifliklikleri, Do- ay Koruma ve Plastikler konulu münazaran n Türkiye aya n, 30 May s 2009 tarihinde stanbul l Genel Meclis Salonu nda gerçeklefltirdi. Avrupal gençleri buluflturan organizasyon, PAGEV in Avrupa Birli i meslek örgütleri ile kurdu u s k iflbirli inin bir sonucu olarak ülkemizde de hayata geçirildi. Plastics Europe (Avrupa Plastik Üreticileri Birli i) taraf ndan iki y ld r gerçeklefltirilen ve bu y l Türkiye de ilk kez düzenlenen PAGEV Türkiye Gençlik Münazara Yar flmas nda, çevresine duyarl gençler, plastik ve çevre konusunda düflündüklerini özgürce savundu. Yar flmada, plastik çözümün bir parças d r tezine karfl l k plastik sorunun bir parças d r tezi savunuldu. Yar flmay kazanan ö ren cileri Kas m ay nda Roma da yap lacak Avrupa finalinde Türkiye yi temsil edecek. Unilever Türkiye den Bir lk: Dünya Çevre Günü ne Özel Yeflil Logo Unilever Türkiye, att her ad mda ticari faaliyetleri için ihtiyaç duydu u kaynaklar n gelecek nesillere azalmadan, tam tersine gelifltirilerek aktar lmas na özen gösteriyor. Bilinçli üretim-bilinçli tüketim döngüsü ile daha yaflan r bir gelecek için çal flan Unilever, bu anlay fl do rultusunda orijinali mavi olan logosunu Dünya Çevre Günü ne özel olarak yeflil yapt. Unilever in çevre politikas n n her konuda sürdürülebilir olmay hedefledi ini belirten Unilever Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve ran Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca; Çevre felsefemizin merkezinde en baflta kirlili i üretmemek, daha sonra kayna nda ay r p geri kazanmak ilkesi yat yor. Unilever olarak en büyük arzumuz, bu ilkemizi tedarikçilerimize, müflterilerimize ve tüketicilerimize yaymakt r dedi. Binbir renkli çiçekler Bauhaus Bahçe Dünyas nda Yaz geldi, havalar s nd a açlar yaprakland, bin bir renkli çiçekler her yan m z sard. Bahçelerin, balkonlar n, teraslar n olmazsa olmaz rengarenk çiçekler bol çeflit ve uygun fiyatlarla Bauhaus Bahçe Dünyas nda sat fla ç kt. Mevsimlik fideler, karanfiller, camgüzelleri, lilyumlar, çim tohumlar, güller, papatyalar, sardunyalar, ceylan gözleri ve daha nice çiçekli çiçeksiz bitkiler Bauhaus Bahçe Dünyas nda sat fla sunuluyor.

13

14 Kene kovan hal üretildi ngiliz bilim adamlar n n gelifltirdi i Welsoft Kene Kovar Hal Türkiye de sat fla sunuldu. Böcek ve zararl haflerat n yaklaflamad dünyada ve Türkiye de ilk olan teknoloji ürünü hal sayesinde, özellikle ülkemizde yaz mevsiminde kene yap flmas ndan kaynaklanan ölümler de art k tarih olacak. Ev ve piknik hal s olarak Welsoft - H e a l t h G u a r d markas yla tüketicilerin kullan m na sunulan hal, hem anti-mikrobiyal, hem de anti-böcek ifllevselli i sa layarak sivrisineklerden karasineklere, tatarc klardan kenelere kadar birçok böce in konmas n, sokmas n ve s rmas n engelliyor. Üniversal Tekstil ile HealthGuard HealthCare aras ndaki iflbirli i ile üretilen hal önde gelen birçok ba ms z laboratuarlar ve üniversiteler taraf ndan da test edildi. Bilgi için: Accor Services Türkiye den yeni hizmet: Ticket Compliments hediye kuponlar Kurumsal hizmetlerde dünya lideri olan ve dünya çap nda 300 ü aflk n sadakat program yöneten Accor Services, Ticket Compliments hediye kuponlar ile kurumsal teflvik ve ödüllendirme alan nda Türkiye de de hizmet vermeye bafllad. Bugüne kadar Ticket Restaurant yemek kuponlar ile çal flanlar n ö le yeme i ihtiyac na profesyonel bir çözüm sunan Accor Services Türkiye, Ticket Compliments hediye kuponlar ile hizmet yelpazesini daha da geniflletti. Accor Services, Ticket Compliments hediye kuponlar ile firmalara çal flanlar - n n teflvik edilmesi, sat fl kanallar ve bayi a lar n n ödüllendirilmesi, müflterilerinin sadakatinin art r lmas n sa layan pratik bir çözüm sunuyor. Kupon sahipleri, birçok seçkin ma azada haz r giyim, ayakkab ve aksesuar ürünlerinde geçerli olan Ticket Compliments Fashion hediye kuponlar ile A l t n y l d z / N e t w o r k / F a b- rika/ Que, Beta, Damat/ ADV/ Tween, D S, GS, Mudo gibi sektöründe öncü ve güçlü birçok markan n yer ald hizmet a sayesinde istedikleri hediyeyi seçerek özgürce al flverifl yapabilecekler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü: Gezegeninizin size ihtiyac var Birleflmifl Milletler Örgütü 1972 y l nda sveç in baflkenti Stockholm de 133 ülkenin kat l m ile düzenledi i zirvede, 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olmas n oybirli i ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlar na kamuoyunun dikkatini çekmek, halk n kat l m n gelifltirmek ve politik ilgiyi artt rmak üzere dünya genelinde çeflitli etkinliklerle kutlan yor y l Dünya Çevre Günü nün ana temas ise Gezegeninizin Size htiyac Var, slogan da klim De iflikli i ile Mücadele için Birleflin olarak belirlendi. Bu tema, Aral k 2009 tarihleri aras nda Kopenhag da gerçekleflecek Birleflmifl Milletler klim Görüflmeleri Toplant s nda, milletlerin iklim de iflikli i ile mücadelede yeni bir anlaflmada buluflmalar, yoksullukla mücadele, ormanlar n geliflmifl kullan m ile ba lant lar n n alt n çizmeyi hedefliyor y l nda yürürlü e giren ve Türkiye nin 13 May s 2009 tarihinde imzalad Kyoto Protokolü sona erdi. Aral k 2009 da Kopenhag da yap lacak toplant, Kyoto dan sonraki ad m olan Kopenhag Protokolü nün ilk haz rl k toplant s olarak kabul ediliyor.

15 Otel maliyetleri enflasyonunda temizlik malzemeleri önde gidiyor Turizm yay nc s ve araflt rma kurumu Ekin Grubu Araflt rma Birimi, otellerde kullan lan mallar ile al - nan hizmetlerin yüzde 95 ini içeren 90 kalemlik bir enflasyon endeksi oluflturdu. Otel Enflasyon Sepeti Endeksi ne göre, y l n ilk 5 ay nda otellerdeki maliyet art fl enflasyonun yüzde 66 üzerinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) aç klamas na göre, Türkiye de enflasyon, geçen y l n Ocak-May s döneminde yüzde 9,5 iken, 2009 un ayn döneminde yüzde 5,24 e geriledi. Bu dönemde, otellerde kullan lan mal ve hizmet fiyatlar ndaki art fllar da yüzde 13,1 den yüzde 8,7 ye geriledi. Ancak, fiyat art fl h z ndaki düflüfle karfl n, otellerin kulland mal ve hizmet fiyatlar ndaki art fl Türkiye ortalamas n n üzerinde seyretmeye devam ediyor. Otel Enflasyon Sepeti Endeksi ne göre, otellerde en yüksek fiyat art fl temizlik malzemeleri ve teknik servis malzemelerinde oldu. Bu ürünlerdeki fiyat art fl devam ederken, yiyecek, içecek ve yak t-enerji fiyatlar nda y lbafl na göre önemli oranda gerilemeler yafland bafl na göre fiyat art fllar ciddi oranda düflen kalemlerin bafl nda do algaz geliyor. Ocak ay nda yüzde 60 civar nda olan art fllar, May s sonunda yüzde 7 ye kadar düfltü. Çal flan ellerin dostu: Pevalin Pevalin sanayi alanlar nda karfl lafl lan kat -s v ya, katran, sentetik-selülozik boyalar, zift, bitüm, poliüretan, tüm a r ve yap flkan kirlilikleri kolayca ciltten uzaklaflt r yor. Sanayi alanlar na özel olarak üretilen Pevalin, iflletmelere her aç dan tasarruf sa layan ekonomik, ayn zamanda sa l kl bir ürün. 3 gr Pevalin en kirli elin temizli i için yeterli. Tasarruflu kullan ma uygun özel pompas bir bas flta 3 gr. dozajlama sa l yor. S radan maddelerle bir el temizli i s ras nda 7 lt den fazla su harcan rken, Pevalin 1 lt den az suyla hatta istenildi inde susuz temizlik sa l yor. Pevalin ile temizlik süresi de 1 dakika. Alman Su ve Hava Enstitüsü nün (IWL) yapm fl oldu u araflt rmaya göre Pevalin ile yap lan temizlik ifllemi, at k suyun ar tma tesisine çözünmüfl olarak gitmesini ve enerjiden tasarruf edilmesini sa l - yor. Pevalin kirlili in yap s n da bozuyor, çözünen kirlilik lavabolara yap flm yor, sinmiyor, giderlerde t kanma yapm yor, y kama alanlar her zaman temiz kal yor. Do ada %80 in üzerinde parçalan yor. Pevalin içerdi i lanolin ve di er bak m ya lar ile de cilde sa l k kazand r yor. Yeni Güsod Baflkan : O. Oryal Ünver 29 May s 2009 tarihinde stanbul Dedeman Oteli nde Ola an Genel Kurul toplant s yapan Güsod un Yönetim Kurul Baflkanl na O. Oryal Ünver seçildi. Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Baflkan Taner Canko nun aç l fl konuflmas ile bafllad. Hasan Gazi Özer in baflkanl nda Divan Heyeti oluflturuldu. Taner Canko nun Yönetim Kurulu faaliyetlerinin takdiminden sonra Denetim Kurulu Baflkan zzet M. Fert Denetim Baflkanl raporunu okudu ve müteakiben Yönetim ve Denetim kurullar n n ayr ayr ibra edilmesi tamamland. Üyelerin takdirine sunulan tüzük de iflikliklerinin kabulünden sonra, yönetim kuruluna bir as l befl yedek üye; denetim kuruluna üç as l ve üç yedek üye için seçimlere geçildi. Yönetim Kurulu as l üyeli ine Taner Canko, yedek üyeliklere ise Beri Koronyo, zzet M. Fert, Enis Bozkurt, Metin Onat ve Özcan Do an; Denetim Kurulu as l üyeliklerine Sarp Tarhanac (Baflkan), Sinan Demir ve K. Mithat K l ç; Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Halil Y lmaz, Fatih Goca ve Hasan Gazi Özer seçildiler. Güsod un federasyon nezrindeki temsilciliklerine ise Oryal Ünver, Hasan Gazi Özer, Özcan Do an, Beri Koronyo ve smail Ülkü seçildiler yeni dönem bütçe planlamas n n onay ndan sonra yeni dönem Yönetim Kurulu Baflkan Oryal Ünver teflekkür ve kapan fl konuflmas n yapt ve Taner Canko ya derne in hizmet an s n takdim etti. Hasan Gazi Özer Güsod un hediyesini Taner Canko ya verirken yeni dönemin Güsod ailesi için hay rl olmas n diledi.

16 Temizlik bezleri bakteri yuvas ngiltere'de Hijyen Konseyi taraf ndan 8 ayr ülkedeki evlerden al nan örneklerin laboratuar incelemesi yoluyla yap lan araflt rman n sonuçlar, milyonlarca evde mutfak muslu unun, tuvaletteki sifon kolundan çok mikrop tafl d n ortaya koydu. A r a fl t r m a- da, mutfak lavabosunda kullan lan bezlerin yüzde 80'inin de tehlikeli bir "bakteri kar fl m '' içerdi i ortaya ç kt. Yap lan incelemeler, mutfak musluklar - n n üçte birinin hijyen flartlar na uymayacak biçimde bakteri tafl d n, buna karfl l k tuvaletlerdeki sifon kollar n n ise yüzde 15'inde ayn durumun söz konusu oldu unu kan tlad. Uzmanlar, yüzde 14 oran ndaki mutfak muslu unun öldürücü de olabilen kolibasili tafl d n, bu oran n tuvaletlerdeki sifon kollar nda ise yüzde 6 olarak tespit edildi ini belirtti. Bütün bu mikroplar n s k y kanmayan eller vas tas yla yay ld na iflaret eden uzmanlar, g da zehirlenmesine yol açan campylobacter ya da salmonella gibi bakterilerin ise en çok mutfakta kullan lan bezler arac l yla yay ld na dikkat çekti. Uzmanlar, bakterilerin en kolay yuvalan p yay ld di er ev eflyalar aras nda bebeklerin mama sandalyeleri, do rama tahtalar, TV'lerin uzaktan kumanda cihazlar ve telefonlar n bulundu unu da bildirdi. Araflt rma ngiltere, Avustralya, Almanya, Hindistan, Malezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve ABD'deki evlerde yap ld. Kaynak: haber7.com Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler Konferans Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf n n (TE- SEV), Avrupa Komisyonu deste iyle yürüttü ü Güvenlik ve nsan Haklar Alanlar nda Sivil Kapasite Oluflturma ve Demokratik Bilinci Yükseltme projesinin kapan fl konferans Dedeman Otel de 11 Haziran 2009 Perflembe günü yap ld. Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler bafll kl konferansta konuflan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Siyasi fller, Bas n ve Enformasyon Bölümü Baflkan Dlego Mellado, güvenlik ve özgürlük konusunun AB nin ifller yap s n n en önemli ayaklar ndan oldu- unu belirterek, bu konular n AB ye aday olan ülkelerin önem vermesi gereken konular n bafl nda yer ald n söyledi. AB nin özüne bak ld nda demokratik ve hukuksal bir yap ya sahip oldu unun görülece ini vurgulayan Mellado: "AB; 10 y ld r adalet, özgürlükler, güvenlik ve insan haklar konular nda bir tak m standartlar getirmeye çal fl yor. Türkiye de aday ülke olarak bu alanlardaki konular al p içsellefltirmek durumunda" diye konufltu. Pasaport ve ehliyette parmak izi dönemi bafllad Nüfus cüzdan n n yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart nda, kiflilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak izi bilgileri herhangi bir flekilde saklanamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda, ''torba kanun'' olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlar nda Yer Alan Baz Hükümlerin lgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Baz Kanun ve KHK'lerde De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun Tasar s n n görüflmeler de Haziran ay içinde devam etti. Alt Komisyon raporunda dikkati çeken baz maddelere göre, nüfus cüzdan n n yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart n n pilot ve genel uygulamas nda, kiflilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak biyometri verisi kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belle e kayd d fl nda hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak. Parmak izi biyometri verisinin türü ve al nma yafl yönetmelikle belirlenecek. Kaynak: TOGF

17 Bak rköy'de örnek çal flma; okullara ve ibadethanelere temizlik Kaynak: Bak rköy Belediyesi, yaklafl k bir buçuk ayd r sürdürdü ü çal flma ile cami, kilise, cem evi ve okullar steril hale getiriyor. Temizlik flleri Müdürlü ü görevlileri, camilerin iç ve d fl mekanlar nda çok kapsaml bir temizlik çal flmas yapt klar n ve Temmuz ortas na kadar tüm ibadethanelerin temizlik çal flmalar n n tamamlanaca n belirttiler. Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen, tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlik çal flmalar n n sürdürülece ini belirterek: stanbul un tüm dünyaya aç lan kap s olan Atatürk Havaliman Bak rköy s n rlar içerisinde. Bak rköy günde yaklafl k iki milyon kiflinin vakit geçirdi i bir merkez. Bu nedenle Türkiye nin içinde ve d fl nda gerçekleflen tüm sa l k ile ilgili sorunlarda Bak rköylüler olarak birebir tehdit alt nday z. Biz salg n hastal klar konusunda elimizden geleni yapmaya çal fl yoruz. nsanlar n zorunlu olarak birbirleriyle temas içerisinde bulunduklar toplu kullan m alanlar n n daha sa l kl hale getirilmesi gerekti ini düflündük ve bunun için hiçbir fark gözetmeden ibadethaneler ile okullar - m z steril hale getirmek amac yla çal flmalar m za bafllad k. Özellikle hal lar profesyonel bir ekiple ve uygun malzemeler kullan lmadan temizlendi inde sa l k aç s ndan büyük tehlikeler yaratt için ifle ilk olarak camilerle bafllad k. fiu anda camilerde sürdürdü ümüz bu çal flmay Bak rköylü yurttafllar m z n ibadetlerine mani olmamak ad na yats namaz ile sabah namaz aras nda kalan sürede gerçeklefltiriyoruz. Daha sonra kilise, cem evi ve okullar m z da temizleyerek çal flmam z n ilk aya n bitirece iz. Bu çal flmay s n rlar m zda bulunan her ibadethane ve okula senede üç kere tekrarlamay planl yoruz dedi. Temizlik operasyonu san klar tahliye edildi Kaynak: Eskiflehir de ihalelere fesat kar flt rd klar iddias yla polis taraf ndan yakalanan ve ç kar ld klar mahkemece tutuklanan 2 san k ilk duruflmada tahliye oldu. Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiubesi ekiplerinin geçen Mart ay nda Eskiflehir de düzenledikleri Temizlik-26 kod adl operasyonda hastaneler ile okullar n temizlik ve yemek ihalelerine fesat kar flt rd klar iddias yla 16 kifli yakalanm flt. Gözalt na al nan flüphelilerden Kürflat Koflumcu ile brahim Yavafl ç kar ld klar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmifl 14 kifli de serbest b rak lm flt. San klardan 9 u hakk nda haleye fesat kar flt rmak, suç amac yla örgüt kurmak suçlar ndan Eskiflehir 2 nci A r Ceza Mahkemesi nde dava aç ld. 2 nci A r ceza Mahkemesi nde bugün yap lan ilk duruflmaya tutuklu san klar Kürflat Koflumcu (39) ve brahim Yavafl (51) ile tutuksuz san klar Müslüm Günbe i (39), Altan Kaya (27), Nuh Mehmet Durukan (29), Erol Tenekecio lu (59), zzet K l ço lu (26), smail Yavafl (25), Zekiye Baba (39) kat ld. Mahkeme heyeti dava dosyas n n Ankara A r Ceza Mahkemesi ne gönderilerek Say fltay dan bilirkifli raporu al nmas n kararlaflt r p tutuklu san klar Kürflat Koflumcu ile brahim Yavafl n tahliyesine karar vererek duruflmay erteledi. Sensormatic, TelPark ile Türkiye ve dünyada bir ilke imza att Sensormatic Ar-Ge departman taraf ndan gelifltirilmifl cep telefonu ile kontrol edilen otomatik park bariyer sistemi olan TelPark, ak ll yaz l m, fl k tasar m ve ihtiyaca uygun farkl versiyonlar ile Türkiye ve dünyada bir ilk. GSM numaran z sisteme kay t ettirdikten sonra park alan na geldi inizde cep telefonunuzdan Tel- Park üzerinde yer alan SIM karta ait telefon numaras n bir kez araman z park yapabilmeniz için yeterli oluyor. Üstelik bu arama ücretsiz yap labiliyor. Arama yapt n zda sistem sizi otomatik olarak tan y p bariyeri indiriyor. Park alan ndan ayr ld n z alg layan Tel- Park, arac n z ç kartt ktan sonra otomatik olarak bariyeri kapat yor. Modele göre de iflen haf za seçeneklerine sahip olan TelPark a opsiyonel audio modül ile uyar veya karfl lama mesajlar adapte edilebiliyor. Tel- Park, opsiyonel yaz l m sayesinde kullan m detaylar n raporlayabilme özelli i ile dikkat çekiyor.

18 Kaçak ilaçlama flirketleri keneden h zl ço al yor Keneden ölümlerin yaratt panik, ruhsats z çal - flan ilaçlama flirketlerinin say s nda patlama yapt. stanbul'da son üç y lda kaçak çal flan ilaçlama flirketi say s 350'ye ulaflt. Kenenin neden oldu u K - r m Kongo Kanamal Atefli (KKKA) hastal Türkiye'de can almaya devam ederken say lar h zla artan ruhsats z ilaçlama flirketleri de vatandafl n kene korkusunu kullanmaya bafllad. laçlama taleplerinde yaflanan art fl, sektörde ruhsats z faaliyet gösteren flirket say s nda patlamaya neden oldu. Sadece stanbul'da son 3 y lda 350'ye yak n ruhsats z çal flan kene ilaçlama flirketi ortaya ç kt. Bu flirketlerden birço unun pahal olan kene ilac yerine klasik böcek ilac kulland belirtilirken uzmanlar "Bilinçsiz ilaçlama keneyi azaltmad gibi daha da art r r" uyar s nda bulundu. Son 4 y lda, Sa l k Bakanl - 'ndan ruhsat alan ilaçlama flirketi say s 110'a ulaflt. Daha önce birçok belediyenin ücretsiz yapt - ilaçlamalara metrekare bafl na fiyat uygulamas da getirildi. Baz belediyeler sadece sokaklar ücretsiz ilaçlarken, bahçe ve evler için ücret almaya bafllad. stanbul Büyükflehir Belediyesi ( BB), kapal ve aç k alanlarda 100 metrekareye kadar ilaçlamalar için 60 TL, 100 metrekare üzerindeki her 1 metrekare için de 50 kurufl al yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi ise bin metrekareye kadar metrekare bafl na 40 kurufl, bin metrekare üstü için metrekare bafl na 20 kurufl al yor. zmir Büyükflehir Belediyesi ise kene ilaçlamas için ücret talep etmiyor. Kaynak: Sigaras z Bir Dünya Günü Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan Sigaras z Bir Dünya Günü olarak ilan edilen 31 May s' n bu y lki önemi, 2012 y l nda bütün dünya ülkeleri dumans z olacakken ülkemizde 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokanta, bar, kahvehane ve tüm e lence yerlerinde art k sigara içilmiyor. Yani Türkiye bu konuda dünyadaki ilk 13 ülke aras na girecek! Türk Tabipler Birli i'nden yasayla ilgili yap lan aç klamada, yasan n ç kt her ülkede son dakikaya kadar sigara endüstrisi kaynakl durdurma giriflimleri oldu u hat rlat ld. Bu durumun ülkemizde de yaflanabilece ini belirten Tabipler Birli i, bu kanunun ülkemizde sigara içen 22 milyon kiflinin ba ml l ndan kurtulmas, y lda sigaraya ba l 100 bin ölümün, 90 bin akci er kanserinin azalmas için, gençlerin sigaraya bafllamamas için bir f rsat oldu u vurguland. Kaynak: (Prof. Dr. Elif Da l ) ILO'nun gündemi iflsizlik Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) nün bugünlerde en önemli gündem maddesi iflsizlik. Örgüt bu y - l n sonuna kadar dünya genelinde iflsiz kalacaklar n say s n 240 milyon olarak tahmin ediyor. Örgütün Cenevre'deki y ll k çal flma konferans na çok say da dünya lideri de kat l yor. Uluslararas Çal flma Örgütü, dünya hükümetlerini istihdam yaratmak için özel giriflimde bulunmaya ve iflsizleri koruyacak düzenlemeleri gelifltirmeye ça r yor. U z- manlara göre iflsiz oranlar ndaki art fl, üretim ve Sektörde e-hizmet dönemi: hizmet sektörleri krizden a r darbe gören sanayileflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde daha fliddetli yaflanacak. Amerika Birleflik Devletleri'nde son 1,5 y lda iflini kaybedenlerin say s 7 milyonun üzerinde. Avrupa Birli i ise, son 10 y l n en a r iflsizlik verilerini geçti imiz günlerde aç klad. Avrupa Birli i genelinde iflsizlerin say s n n 21 milyon civar nda oldu u tahmin ediliyor. Tahminler, Avrupa Birli i'nde iflsizli in ikinci dünya savafl sonras ndaki en yüksek düzeyine olaca na iflaret ediyor. Sektörün öncülerinden Kutlukhan Tüte hizmet sektörünü zaman n flartlar na uygun yepyeni bir hizmetle tan flt rd. Endüstriyel ürünlerin sat ld ilk e-ticaret sitesi olma özelli i tafl yan hem zaman, hem maliyet aç s ndan oldukça cazip f rsatlar sunuyor. Temizlik kimyasallar, temizlik makineleri, temizlik ka tlar, temizlik sarf malzemeleri ve gereçleri, kat arabalar çöp ve malzeme arabalar olmak üzere befl ana kategoride yüzlerce ürüne ulaflma imkan bulabilece iniz sitede kendi ürünlerinizi sunma olana n z da var. Sitede fiyat karfl laflt rmas da yapabiliyorsunuz.

19 Dünyan n en pahal 10 markas Millard Brown Optimor adl kuruluflun her yapt "Dünyan n En Pahal Markalar " araflt rmas nda bu y l Google 100 milyar 39 milyon dolar ile 1 numara oldu. Dünyan n en pahal markalar s ralamas nda ikinci s rada ise Bille Gates'in sahibi oldu u yaz l m devi Microsoft yer al rken üçüncülü ü ise geçti imiz günlerde Yönetim Kurulu Baflkanl 'na Muhtar Kent'in getirildi i Coca-Cola markas oldu. Millard Brown Optimor'un listesinde dördüncü s rada IBM, beflinci s rada McDonald's, alt nc s rada Apple ve yedinci s rada ise Çin'in telekomünikasyon devi ChinaMobil yer ald. lk 10 s ralamas nda en dikkat çekici de iflim ise 2008 y l nda ikinci s rada yer alan Generale Electric, 2009 y l s ralamas nda 6 basamak birden gerileyerek sekizincili e düfltü. S ralamada Vodafone dokuzuncu olurken, sigara markas Marlboro da onuncu s radaki yerini korudu. Listede hiç Türk flirketi yok. Kaynak: flçiye evinde temizlik yapt ran genel müdüre etik cezas Kamu Görevlileri Etik Kurulu, "temizlik firmas n n baz elemanlar n mesai saatleri içerisinde evine gönderip temizlik yapt rd '' belirtilen Enerji Bakanl Petrol flleri Genel Müdürü Erdal Gülderen'in, etik kurul ilkelerine ayk r davrand na karar verdi. Etik Kurul'un konuya iliflkin karar, Resmî Gazete'de yay mland. Karara göre, flikâyetçi Mehmet Y lmaz dilekçesinde, "Enerji Bakanl 'na ba l Petrol flleri Genel Müdürü Erdal Gülderen'in, 2007 y l Haziran ay nda hafta içinde 5 temizlik iflçisini devletin arabas yla 4 gün süreyle mesai saatleri içinde, evine temizli e gönderdi ini, söz konusu iflçilerin mesai saatleri içinde dairede bulunmamalar nedeniyle 4 günlük ücretlerinin kesilerek ma dur edildiklerini, bu durumdan dairede çal flan di er personelin de haberinin bulundu unu'' iddia etti. ddialar inceleyen Etik Kurul'un karar nda, Gülderen'in, 5 Haziran 2007 günü evinde boya badana yapt rd s rada, Bakanl k hizmet al m yöntemiyle temizlik firmas ile çal flan bir iflçinin mesai saatleri içinde bir tam gün, 2 iflçinin yar m gün ihale flartnamesi d fl nda özel iflinde çal flt rd ve çal flt rd bu iflçilere hizmet karfl l olarak bir miktar para ödedi i belirtildi. Genel Müdür Gülderen, Etik Kurul'a gönderdi i savunmas nda, "bir iflçinin bir gün, 2 iflçinin ise yar mflar gün olmak üzere, evde boya yapan ustalara nezaret ettiklerini ö rendi ini, kendi talimat olmaks z n evine gönderilen 3 müteahhit eleman ndan, 2 gün süreyle kurumunun kamu hizmeti alamad düflüncesiyle, ayl k asgari ücretin iki günlük brüt tutar n saymanl k veznesine yat rd n '' belirtmiflti. Kaynak: Zaman Eflini döven adama temizlik yapma cezas Artvin in Yusufeli ilçesinde ikamet eden Osman D. (40) hakk nda, kiral k ev tutma konusunda tart flt - efli Ayfle D yi (34) "kasten yaralad ve silahla tehdit etti i" gerekçesiyle Yusufeli Asliye Ceza Mahkemesinde dava aç ld. Mahkeme heyeti, yarg lama sonunda Osman D ye 3 ay 22 gün hapis cezas verdi. Heyet daha sonra cezay, denetimli serbestlik uygulamas kapsam nda, kamu hizmetinde 3 ay 22 gün süreyle temizlik yapma cezas na çevirdi. Osman D, Yusufeli Kaymakaml bünyesindeki Yarbafl köyü muhtarl emrinde köydeki çeflitli temizlik hizmetleri ile yap m onar m ifllerinde günde 8 saat süreyle çal flarak cezas n çekiyor. Kaynak: Belediyeden plajlara m a k i n e l i temizlik Çanakkale nin Gelibolu ilçesinde belediye, sahil ve plajlarda her y l periyodik olarak gerçeklefltirdi i temizlik ve düzenleme çal flmas n bu y l daha farkl yap yor. Turizm sezonunun aç lmas yla harekete geçen belediyenin, sahil fleridindeki kötü görünümü ortadan kald rmak amac yla sahil temizleme arac n devreye soktu unu belirten Belediye Baflkan M.Mustafa Özacar, Sahil temizli i büyük zaman ve çok büyük emek harcamak gerektiriyor. Bizlerde bunun yap lmas için bir makine olup olmad n araflt rd k. Sonunda ald m z bu makine ile deneme çal flmalar na bafllad k. Bu makine sahildeki kumu kald r yor ve kumun içindeki kirlilikleri temizliyor dedi. Kaynak:

20 Su depolar temiz tutulmal G da Mühendisleri Odas Kocaeli Temsilcisi G da Yüksek Mühendisi Mehmet Akif fien, su depolar n n temizlenmedi inde çeflitli hastal klara sebep olabilece ini belirterek, su depolar n n en az 6 ayda bir dezenfekte edilmesi gerekti ini söyledi. fien, yapt aç klamada apartmanlarda, okullarda ve camilerde yedekleme ve depolama amac yla su depolar bulundu unu hat rlatt. Dikkatli kullan lmad nda su depolar n n birer mikrop yuvas haline geldi ini ve birçok hastal klar n ortaya ç kmas na sebep oldu- unu vurgulayan fien, Dünya Sa l k Örgütü nün rakamlar na göre, hastal klar n yüzde 80 inin kirli sulardan bulaflt n bildirdi. fien; Su depolar geçirgen olmayan hammaddeden yap lm fl olmal d rlar. Depolara gelen sular n borulardan herhangi bir s - z nt ile bulaflmam fl olmas gerekmektedir. Depolardaki sular yaln zca su kesintilerinde de il devaml kullan lmal d r. Böylece depolardaki su sirküle olmufl dolay s ile beklemeden kullan lm fl olur. Depolar yetkili firmalarca T.C.Sa l k Bakanl onayl temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile dezenfekte edilmelidir. Apartman veya site yöneticileri kimyasallar n bakanl k onay belgelerini firmalardan istemelidirler. Yetkisi ve iflinin ehli olmayan kifliler taraf ndan yap lan dezenfeksiyon ifllemleri daha büyük sa l k risklerinin ortaya ç kmas na sebebiyet verir. Su depolar ndan belirli periyotlarda analiz yapt r lmal d r. Su depolar paslanmaz çelikten ve sa lam olmal, ek yerlerinde köfleler olmamal böylece temizli i daha kolay mikroorganizma geliflmesi daha zor olur. E er depolar beton olursa mutlak suretle epoksi ile s vanmal d r. Epoksi mikroorganizma geliflmesini önleyici bir maddedir. Temizlik ve dezenfeksiyon ifllemlerinin her su deposu için en az 6 ayda bir yap lmas gerekmektedir dedi. H1N1 in çaresi sürekli temizlik Meksika'da ortaya ç kmas n n ard ndan h zla tüm dünyaya yay lan domuz gribi (Influenza A-H1N1 virüsü) Türkiye'nin de içinde bulundu u 43 ülkede 15 binden fazla kiflide görüldü ve bu vakalardaki ölüm say s her geçen gün art yor. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapfl rma yoluyla, ya da grip virüsü bulaflan bir yere dokunulduktan sonra, eller a z ya da buruna götürüldü ünde de bulaflabiliyor. D o m u z gribinden korunman n ise birkaç basit yolu v a r ; Öksürme ve hapfl rma s ras nda a z ve burun bir mendil ile kapat lmal. Mendil kullan ld ktan sonra çöp sepetine at lmal. Öksürdükten ve hapfl rd ktan sonra eller bol su ve sabunla y kanmal. Alkol içeren el y kama antiseptikleri de etkilidir. Kirli ellerle gözlere, burna ve a za dokunulmamal.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı