9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km..."

Transkript

1 TEMMUZ: JohnsonDiversey'in En Yenilikçi Hijyen Ekibi Özel T r ile Türkiye'yi Dolaflt 9 nokta, 14 ürün, 40 gün, 5000 km... TEM ZL K GÜVENL K CATERING H ZMET YÖNET M Endüstriyel Temizlik Üretim band nda temizli i kim yapmal? E lenirken güvende miyiz? Organizasyon güvenli i Yaz aylar nda toplu yemek sektöründe g da güvenli ine dikkat! Hizmet sektöründe Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme

2 Sizleri de kalite ortakl na davet ediyoruz... Facility Services fiirketidir. Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluünlübey Sok. No: Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212)

3

4

5

6

7

8 fiimdi okullu olduk Kocaeli nden Derbent istikametine do ru dakikal k bir yolculuktan sonra tabelas zor görülen bir yerel otelin bahçesindeyiz. fi k giyinmifl bayanlar taraf ndan karfl lan yoruz. Hizmet Dergisi nden geldi imizi söyleyince yüzlerde bir gülümseme beliriyor. Ortal kta tatl bir telafl seziliyor. Sa a sola koflturan genç k zlar ve delikanl lar görüyoruz. Gençlerdeki heyecan, nerdeyse bahçedeki tüm a açlara, çiçeklere sinmifl durumda. Biraz daha ilerleyince bahçenin öbür köflesindeki haz rl klar görüyoruz; 8-10 adet kokteyl masas, üzerlerinde kanepeler, kuruyemifller. Dev bir ç nar a ac n n alt na kurulmufl bir kürsü ve biraz daha ilerde sar ve viflne renginde içeceklerle doldurulmufl ve bir hizaya sokulmufl bardaklar n konuldu u bir masa. Giderek kalabal k art yor, gençler, Teshiad temsilcileri, bürokratlar, ö retmenler bahçede yerlerini al - yorlar. Biraz sonra tand k birisi, ilk konuflmay yapmak üzere kürsüye yöneliyor. Evet, san r m bu mütevaz töreni görmeyi en çok arzulayan ve hak eden kifli diyebilece imiz, Hereke Ömer smet Uzunyol MYO Müdürü H d r Akp nar aç l fl konuflmas n yapmak üzere kürsüye geliyor. 10 Haziran 2009 Çarflamba günü, Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli nde yap lan, sektörün ilk okullu çal flan adaylar n n mezuniyet balosunday z. Her fley sade, her fley mütevaz, her fley olmas gerekti i gibi Biz, gençlerin kendi bafllar na kal p daha rahat mezuniyetin tad n ç karmalar n sa lamak için usulca oradan ayr l yoruz. Yolda gelirken, sektörün ilk okullu çal flan adaylar - n n, giderek sektörde bir nitelik dönüflümüne katk sa layabilece ini, bunun için baflta hizmet al c lar n bunu talep etmesi gerekti ini, hizmet veren firmalar n da bunlar n istihdam na öncelik vermesi gere ini düflünüyoruz. Sonuç olarak da, eme i geçen tüm kifli ve kurumlara teflekkür ederek hay rl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuflmalar birbirini izliyor, diplomalar veriliyor, biz ilk mezunlar n aras na kar fl yoruz. Hepsinin gözleri p r l p r l ve bir an önce bir ifl bulup okulda ö rendikleri teorik bilgileri hayata geçirmek arzular n yans t yorlar. Sayg lar m zla, Güneflin biraz daha inmesiyle birlikte sahneyi yan k sesli bir bayan sanatç al yor. Gençler mezuniyetlerinin tad n ç karmak için çimenler üzerinde sa a sola sallanarak dans ediyorlar. Tuna Atalay

9 06 Editör 07 çindekiler 08 Dernekten Haberler / Yeni Üyeler 10 Sektörden / K sa K sa 24 Haber / JohnsonDiversey in Hijyen Ekibi Özel T r ile yollarda 28 Sektörden / Hizmet sektöründe diplomal dönem 32 Söylefli / DGR Group Genel Müdürü Caner Geban: Sektörün en yenisi ama tecrübelisiyiz 34 Endüstriyel Temizlik / Fabrika Temizli i; Üretim band nda temizi i kim yapmal? 38 Kimyasal / Eczac bafl Giriflim Pazarlama, Pevasan 42 Makine / Hayat Makine, Clean-vac, Karcher ARaflt rma / Ömer Y lmaz: Tarihi eser temizli i 48 Catering / Yaz aylar nda toplu yemek sektöründe g da Reklam ndeksi Ön Kapak: JOHNSONDIVERSEY Ön Kapak çi: ISS 01: SARUHAN 02 DGR 03 ECZACIBAfiI 04 EKOL TEM ZL K 05 JOHNSONDIVERSEY 09 DO Ufi TEM ZL K 11 ECOLAB 23 STAR MAK NE 47 KLÜH DEN Z Arka kapak içi: SCHMIDBAUER Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY Künye Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri 19 May s Mah. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. N.2/13 Kozyata, stanbul Tel: Faks: Yay n Koordinatörü Recep Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen Yaz flleri Esra Ateflci güvenli i - Catering firmalar ve tedarikçi iliflkisi 52 Güvenlik / Organizasyon güvenli i 56 ilaçlama / Keneler, KKKA ve al nacak önlemler 60 Peyzaj / Bahçelerde yaz bak m 65 Havuz / Havuz bak m nda püf noktalar 68 Makale / Recep Ali Aksoylu: fl ve flletme 70 Makale / Dr. Hale Erel: Medeniyet hastal alerji ve iflyeri temizli inin önemi 72 fl Yönetimi / Hizmet sektöründe ISO 9000: 2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001, 2004 ve ISO Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme Hizmet kalitesine geliflimci bir bak fl ve Kurumsal Akademi 78 Teshiad Üye Listesi 79 Fiyat Listesi 80 Anket Yay n Kurulu Recep Ali Aksoylu Bülent Do ru Haydar Gürkan Gürkan Do anay Tuna Atalay Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Golden Medya Matbaac l k ve Tic. A.fi. 100 Y l Mah. MAS-S T 1. Cad. No: Ba c lar, stanbul Tel: (0212) T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

10 Teshiad dan önemli ad mlar Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu. Üyelik aidat beflte bir e düfltü Teshiad Yönetim Kurulu son Yönetim Kurulu toplant s nda Teshiad üyeli ini özendirici çok önemli bir karar ald. Baflkan Selim Canbazo lu, al nan kararla ilgili olarak Hizmet Dergisi ne flu aç klamada bulundu: Sektörümüzün temsilcisi konumunda olan derne imiz Teshiad in ayl k aidat bedelinin yüksek olmas nedeniyle y llard r elefltiri al yorduk. Bu yüzden aidat n aksatan üyelerimizde mevcuttu. Üye say m z az oldu undan, sabit giderleri karfl layabilmek için mecburen aidatlar yüksek tutulmufltu. Ancak, içinde bulundu umuz finansal kriz döneminde aidat miktar ve ödemeleri önem kazand. Derne e üye olmak için çok say da baflvuru olmas na ra men, ödeme konusuna s ra geldi inde üyeliklerin gerçekleflememesi, mevcut üyelerimizin bu konudaki taleplerini dikkate alarak 1 Ocak 2010 dan geçerli olmak üzere temizlik ve hizmet firmalar için ayl k aidat miktar n 150 TL den 30 TL ye indirmifl bulunuyoruz. Aidatlarla y llard r sabit giderlerimizi karfl layamazken flimdi aidatlar m z beflte bir oran nda düflürdük ama al nan kararla üye say m zda ciddi bir art fl olaca n düflünüyoruz. En önemli gider kalemlerimizden olan Mecidiyeköy deki dernek ofisimizi 2009 y l bafl nda Kozyata na tafl yarak kira maliyetimizi yar yar ya indirmifl bulunuyoruz. Üye say m z n artmas ile sektörümüze tedarikçi sayg n firmalar n da derne imize bir çok konuda sponsor olaca n düflünüyoruz. AB konusunda protokol imzaland Ayr ca AB sürecinde bir süre sonra mesleki aç dan zorunluluk olacak baz konularda birkaç ayd r süren giriflimlerimiz muhtemelen temmuz ay nda sonuçlanacak ve bu durumda Teshiad cazibe merkezi haline getirebilecektir. Bu nedenle aidatlar düflürmüfl olsak da, kazanaca m z ivme ile daha etkin bir meslek örgütü olaca m za inan yoruz. Ali Akkoyunlu Teshiad Yönetim Kurulu nda Teshiad Yönetim Kurulu yeni üyelerinden Ali Akkoyunlu y llar aras nda yine Compass Grup bünyesinde olan Eurest teki görevinin ard ndan 2007 y l ndan beri Euroserve Temizlik Direktörü olarak çal fl yor. stanbul Üniversitesi, Tarih bölümünden mezun olduktan sonra 1989 y l nda Ramada Hotel de ifl hayat na bafllayan Akkoyunlu, daha sonra Mövenpick, Eresin gibi befl y ld zl birçok otelde görev ald. fiu an göreve devam etti i Sofra Grubu nun multi-hizmetler flirketi Eureserve de organizasyonlar n planlanmas ve görev da l m, temizlik departman n n organizasyonu, bütçe ç karma ve takibi, maliyetlendirme ifllemleri, hizmet kalitesini koruma ve gelifltirme toplant lar gerçeklefltirme gibi tüm operasyon süreçlerinden sorumlu olarak çal fl yor. Sofra Grubu nun multi-hizmetler flirketi Euroserve Tesis Yönetim ve flletimi, Endüstriyel Temizlik, Koruma ve Güvenlik, Teknik flletim ve Bak m Onar m, Depo Yönetimi, Haflere Mücadele, Bahçe Bak m hizmetlerini içeren genifl hizmet yelpazesi ile bugün 300 den fazla farkl noktada, 29 flehirde personeli ile hizmet veriyor. Euroserve Multi Services kaliteli hizmet ç tas n devaml yükseltiyor. Yüksek katl binalar, ifl ve al flverifl merkezleri, endüstriyel tesisler, finansal kurumlar, bankalar, hastaneler, havaalanlar, toplu yerleflim alanlar, spor tesisleri, ticari ofis binalar, üretim tesisleri, üniversiteler, yüksek teknolojiye sahip tesislere kadar birçok iflletme için, Euroserve Multi Services olarak müflterilerinin ihtiyaçlar na uygun hizmet paketleri düzenliyor. Mis-pak Temizlik ten Musa Bulut Teshiad n yeni üyesi oldu Mis-pak Temizlik i temsilen Musa Bulut Teshiad n yeni üyelerinden biri oldu y l nda Tunceli Malazgirt te do an Musa Bulut, ortaö renimini Tunceli ve stanbul da tamamlad. Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun olduktan sonra stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nde Yönetim ve Organizasyon dal nda mastar yapt. Yaklafl k 20 y ld r ticaret hayat n n içinde olan Bulut, ayn zamanda stanbul l Genel Meclis üyesi y l nda Mis-pak Grup bir hizmet toplulu u olarak kuruldu. Temizlik, güvenlik (koruma, denetim, gözetim) teknik-peyzaj, ilaçlama, yerinde yemek üretimi ve organizasyon alanlar nda faaliyet gösteren Mis-pat Grup, Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti ni esas alarak hizmetlerini sürdürüyor.

11

12 Saruhan, Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü ald stanbul Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen 2. Kobi Çevre ve Çevre Teflvik Ödülleri çerçevesinde yap lan yar flmada Saruhan Kimya San. Tic. A.fi., Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü nü kazand. Saruhan Kimya San. Tic. A.fi., do al kaynaklar n enerji ve hammaddelerin kullan lmas nda çevrenin korunmas na ve sürdürülebilir kalk nma ilkelerine yönelik çal flmalar ile at klar kayna nda azaltan, de erlendiren, geri kazanan, yeniden kullan m n sa layan ve bertaraf eden sistemleri kullanma kriterlerinin de erlendirilmesi neticesinde bu ödüle lay k görüldü. Kobi Çevre Jüri Özendirme Ödülü nü Saruhan Kimya San. Tic. A.fi ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ali Zeki Saruhan ald. Plastik ve çevrede söz gençlerde PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf ), 9 Avrupa ülkesinden 1500 ö rencinin kat ld Enerji, klim De ifliklikleri, Do- ay Koruma ve Plastikler konulu münazaran n Türkiye aya n, 30 May s 2009 tarihinde stanbul l Genel Meclis Salonu nda gerçeklefltirdi. Avrupal gençleri buluflturan organizasyon, PAGEV in Avrupa Birli i meslek örgütleri ile kurdu u s k iflbirli inin bir sonucu olarak ülkemizde de hayata geçirildi. Plastics Europe (Avrupa Plastik Üreticileri Birli i) taraf ndan iki y ld r gerçeklefltirilen ve bu y l Türkiye de ilk kez düzenlenen PAGEV Türkiye Gençlik Münazara Yar flmas nda, çevresine duyarl gençler, plastik ve çevre konusunda düflündüklerini özgürce savundu. Yar flmada, plastik çözümün bir parças d r tezine karfl l k plastik sorunun bir parças d r tezi savunuldu. Yar flmay kazanan ö ren cileri Kas m ay nda Roma da yap lacak Avrupa finalinde Türkiye yi temsil edecek. Unilever Türkiye den Bir lk: Dünya Çevre Günü ne Özel Yeflil Logo Unilever Türkiye, att her ad mda ticari faaliyetleri için ihtiyaç duydu u kaynaklar n gelecek nesillere azalmadan, tam tersine gelifltirilerek aktar lmas na özen gösteriyor. Bilinçli üretim-bilinçli tüketim döngüsü ile daha yaflan r bir gelecek için çal flan Unilever, bu anlay fl do rultusunda orijinali mavi olan logosunu Dünya Çevre Günü ne özel olarak yeflil yapt. Unilever in çevre politikas n n her konuda sürdürülebilir olmay hedefledi ini belirten Unilever Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve ran Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca; Çevre felsefemizin merkezinde en baflta kirlili i üretmemek, daha sonra kayna nda ay r p geri kazanmak ilkesi yat yor. Unilever olarak en büyük arzumuz, bu ilkemizi tedarikçilerimize, müflterilerimize ve tüketicilerimize yaymakt r dedi. Binbir renkli çiçekler Bauhaus Bahçe Dünyas nda Yaz geldi, havalar s nd a açlar yaprakland, bin bir renkli çiçekler her yan m z sard. Bahçelerin, balkonlar n, teraslar n olmazsa olmaz rengarenk çiçekler bol çeflit ve uygun fiyatlarla Bauhaus Bahçe Dünyas nda sat fla ç kt. Mevsimlik fideler, karanfiller, camgüzelleri, lilyumlar, çim tohumlar, güller, papatyalar, sardunyalar, ceylan gözleri ve daha nice çiçekli çiçeksiz bitkiler Bauhaus Bahçe Dünyas nda sat fla sunuluyor.

13

14 Kene kovan hal üretildi ngiliz bilim adamlar n n gelifltirdi i Welsoft Kene Kovar Hal Türkiye de sat fla sunuldu. Böcek ve zararl haflerat n yaklaflamad dünyada ve Türkiye de ilk olan teknoloji ürünü hal sayesinde, özellikle ülkemizde yaz mevsiminde kene yap flmas ndan kaynaklanan ölümler de art k tarih olacak. Ev ve piknik hal s olarak Welsoft - H e a l t h G u a r d markas yla tüketicilerin kullan m na sunulan hal, hem anti-mikrobiyal, hem de anti-böcek ifllevselli i sa layarak sivrisineklerden karasineklere, tatarc klardan kenelere kadar birçok böce in konmas n, sokmas n ve s rmas n engelliyor. Üniversal Tekstil ile HealthGuard HealthCare aras ndaki iflbirli i ile üretilen hal önde gelen birçok ba ms z laboratuarlar ve üniversiteler taraf ndan da test edildi. Bilgi için: Accor Services Türkiye den yeni hizmet: Ticket Compliments hediye kuponlar Kurumsal hizmetlerde dünya lideri olan ve dünya çap nda 300 ü aflk n sadakat program yöneten Accor Services, Ticket Compliments hediye kuponlar ile kurumsal teflvik ve ödüllendirme alan nda Türkiye de de hizmet vermeye bafllad. Bugüne kadar Ticket Restaurant yemek kuponlar ile çal flanlar n ö le yeme i ihtiyac na profesyonel bir çözüm sunan Accor Services Türkiye, Ticket Compliments hediye kuponlar ile hizmet yelpazesini daha da geniflletti. Accor Services, Ticket Compliments hediye kuponlar ile firmalara çal flanlar - n n teflvik edilmesi, sat fl kanallar ve bayi a lar n n ödüllendirilmesi, müflterilerinin sadakatinin art r lmas n sa layan pratik bir çözüm sunuyor. Kupon sahipleri, birçok seçkin ma azada haz r giyim, ayakkab ve aksesuar ürünlerinde geçerli olan Ticket Compliments Fashion hediye kuponlar ile A l t n y l d z / N e t w o r k / F a b- rika/ Que, Beta, Damat/ ADV/ Tween, D S, GS, Mudo gibi sektöründe öncü ve güçlü birçok markan n yer ald hizmet a sayesinde istedikleri hediyeyi seçerek özgürce al flverifl yapabilecekler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü: Gezegeninizin size ihtiyac var Birleflmifl Milletler Örgütü 1972 y l nda sveç in baflkenti Stockholm de 133 ülkenin kat l m ile düzenledi i zirvede, 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olmas n oybirli i ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlar na kamuoyunun dikkatini çekmek, halk n kat l m n gelifltirmek ve politik ilgiyi artt rmak üzere dünya genelinde çeflitli etkinliklerle kutlan yor y l Dünya Çevre Günü nün ana temas ise Gezegeninizin Size htiyac Var, slogan da klim De iflikli i ile Mücadele için Birleflin olarak belirlendi. Bu tema, Aral k 2009 tarihleri aras nda Kopenhag da gerçekleflecek Birleflmifl Milletler klim Görüflmeleri Toplant s nda, milletlerin iklim de iflikli i ile mücadelede yeni bir anlaflmada buluflmalar, yoksullukla mücadele, ormanlar n geliflmifl kullan m ile ba lant lar n n alt n çizmeyi hedefliyor y l nda yürürlü e giren ve Türkiye nin 13 May s 2009 tarihinde imzalad Kyoto Protokolü sona erdi. Aral k 2009 da Kopenhag da yap lacak toplant, Kyoto dan sonraki ad m olan Kopenhag Protokolü nün ilk haz rl k toplant s olarak kabul ediliyor.

15 Otel maliyetleri enflasyonunda temizlik malzemeleri önde gidiyor Turizm yay nc s ve araflt rma kurumu Ekin Grubu Araflt rma Birimi, otellerde kullan lan mallar ile al - nan hizmetlerin yüzde 95 ini içeren 90 kalemlik bir enflasyon endeksi oluflturdu. Otel Enflasyon Sepeti Endeksi ne göre, y l n ilk 5 ay nda otellerdeki maliyet art fl enflasyonun yüzde 66 üzerinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) aç klamas na göre, Türkiye de enflasyon, geçen y l n Ocak-May s döneminde yüzde 9,5 iken, 2009 un ayn döneminde yüzde 5,24 e geriledi. Bu dönemde, otellerde kullan lan mal ve hizmet fiyatlar ndaki art fllar da yüzde 13,1 den yüzde 8,7 ye geriledi. Ancak, fiyat art fl h z ndaki düflüfle karfl n, otellerin kulland mal ve hizmet fiyatlar ndaki art fl Türkiye ortalamas n n üzerinde seyretmeye devam ediyor. Otel Enflasyon Sepeti Endeksi ne göre, otellerde en yüksek fiyat art fl temizlik malzemeleri ve teknik servis malzemelerinde oldu. Bu ürünlerdeki fiyat art fl devam ederken, yiyecek, içecek ve yak t-enerji fiyatlar nda y lbafl na göre önemli oranda gerilemeler yafland bafl na göre fiyat art fllar ciddi oranda düflen kalemlerin bafl nda do algaz geliyor. Ocak ay nda yüzde 60 civar nda olan art fllar, May s sonunda yüzde 7 ye kadar düfltü. Çal flan ellerin dostu: Pevalin Pevalin sanayi alanlar nda karfl lafl lan kat -s v ya, katran, sentetik-selülozik boyalar, zift, bitüm, poliüretan, tüm a r ve yap flkan kirlilikleri kolayca ciltten uzaklaflt r yor. Sanayi alanlar na özel olarak üretilen Pevalin, iflletmelere her aç dan tasarruf sa layan ekonomik, ayn zamanda sa l kl bir ürün. 3 gr Pevalin en kirli elin temizli i için yeterli. Tasarruflu kullan ma uygun özel pompas bir bas flta 3 gr. dozajlama sa l yor. S radan maddelerle bir el temizli i s ras nda 7 lt den fazla su harcan rken, Pevalin 1 lt den az suyla hatta istenildi inde susuz temizlik sa l yor. Pevalin ile temizlik süresi de 1 dakika. Alman Su ve Hava Enstitüsü nün (IWL) yapm fl oldu u araflt rmaya göre Pevalin ile yap lan temizlik ifllemi, at k suyun ar tma tesisine çözünmüfl olarak gitmesini ve enerjiden tasarruf edilmesini sa l - yor. Pevalin kirlili in yap s n da bozuyor, çözünen kirlilik lavabolara yap flm yor, sinmiyor, giderlerde t kanma yapm yor, y kama alanlar her zaman temiz kal yor. Do ada %80 in üzerinde parçalan yor. Pevalin içerdi i lanolin ve di er bak m ya lar ile de cilde sa l k kazand r yor. Yeni Güsod Baflkan : O. Oryal Ünver 29 May s 2009 tarihinde stanbul Dedeman Oteli nde Ola an Genel Kurul toplant s yapan Güsod un Yönetim Kurul Baflkanl na O. Oryal Ünver seçildi. Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Baflkan Taner Canko nun aç l fl konuflmas ile bafllad. Hasan Gazi Özer in baflkanl nda Divan Heyeti oluflturuldu. Taner Canko nun Yönetim Kurulu faaliyetlerinin takdiminden sonra Denetim Kurulu Baflkan zzet M. Fert Denetim Baflkanl raporunu okudu ve müteakiben Yönetim ve Denetim kurullar n n ayr ayr ibra edilmesi tamamland. Üyelerin takdirine sunulan tüzük de iflikliklerinin kabulünden sonra, yönetim kuruluna bir as l befl yedek üye; denetim kuruluna üç as l ve üç yedek üye için seçimlere geçildi. Yönetim Kurulu as l üyeli ine Taner Canko, yedek üyeliklere ise Beri Koronyo, zzet M. Fert, Enis Bozkurt, Metin Onat ve Özcan Do an; Denetim Kurulu as l üyeliklerine Sarp Tarhanac (Baflkan), Sinan Demir ve K. Mithat K l ç; Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Halil Y lmaz, Fatih Goca ve Hasan Gazi Özer seçildiler. Güsod un federasyon nezrindeki temsilciliklerine ise Oryal Ünver, Hasan Gazi Özer, Özcan Do an, Beri Koronyo ve smail Ülkü seçildiler yeni dönem bütçe planlamas n n onay ndan sonra yeni dönem Yönetim Kurulu Baflkan Oryal Ünver teflekkür ve kapan fl konuflmas n yapt ve Taner Canko ya derne in hizmet an s n takdim etti. Hasan Gazi Özer Güsod un hediyesini Taner Canko ya verirken yeni dönemin Güsod ailesi için hay rl olmas n diledi.

16 Temizlik bezleri bakteri yuvas ngiltere'de Hijyen Konseyi taraf ndan 8 ayr ülkedeki evlerden al nan örneklerin laboratuar incelemesi yoluyla yap lan araflt rman n sonuçlar, milyonlarca evde mutfak muslu unun, tuvaletteki sifon kolundan çok mikrop tafl d n ortaya koydu. A r a fl t r m a- da, mutfak lavabosunda kullan lan bezlerin yüzde 80'inin de tehlikeli bir "bakteri kar fl m '' içerdi i ortaya ç kt. Yap lan incelemeler, mutfak musluklar - n n üçte birinin hijyen flartlar na uymayacak biçimde bakteri tafl d n, buna karfl l k tuvaletlerdeki sifon kollar n n ise yüzde 15'inde ayn durumun söz konusu oldu unu kan tlad. Uzmanlar, yüzde 14 oran ndaki mutfak muslu unun öldürücü de olabilen kolibasili tafl d n, bu oran n tuvaletlerdeki sifon kollar nda ise yüzde 6 olarak tespit edildi ini belirtti. Bütün bu mikroplar n s k y kanmayan eller vas tas yla yay ld na iflaret eden uzmanlar, g da zehirlenmesine yol açan campylobacter ya da salmonella gibi bakterilerin ise en çok mutfakta kullan lan bezler arac l yla yay ld na dikkat çekti. Uzmanlar, bakterilerin en kolay yuvalan p yay ld di er ev eflyalar aras nda bebeklerin mama sandalyeleri, do rama tahtalar, TV'lerin uzaktan kumanda cihazlar ve telefonlar n bulundu unu da bildirdi. Araflt rma ngiltere, Avustralya, Almanya, Hindistan, Malezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve ABD'deki evlerde yap ld. Kaynak: haber7.com Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler Konferans Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf n n (TE- SEV), Avrupa Komisyonu deste iyle yürüttü ü Güvenlik ve nsan Haklar Alanlar nda Sivil Kapasite Oluflturma ve Demokratik Bilinci Yükseltme projesinin kapan fl konferans Dedeman Otel de 11 Haziran 2009 Perflembe günü yap ld. Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler bafll kl konferansta konuflan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Siyasi fller, Bas n ve Enformasyon Bölümü Baflkan Dlego Mellado, güvenlik ve özgürlük konusunun AB nin ifller yap s n n en önemli ayaklar ndan oldu- unu belirterek, bu konular n AB ye aday olan ülkelerin önem vermesi gereken konular n bafl nda yer ald n söyledi. AB nin özüne bak ld nda demokratik ve hukuksal bir yap ya sahip oldu unun görülece ini vurgulayan Mellado: "AB; 10 y ld r adalet, özgürlükler, güvenlik ve insan haklar konular nda bir tak m standartlar getirmeye çal fl yor. Türkiye de aday ülke olarak bu alanlardaki konular al p içsellefltirmek durumunda" diye konufltu. Pasaport ve ehliyette parmak izi dönemi bafllad Nüfus cüzdan n n yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart nda, kiflilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak izi bilgileri herhangi bir flekilde saklanamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda, ''torba kanun'' olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlar nda Yer Alan Baz Hükümlerin lgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Baz Kanun ve KHK'lerde De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun Tasar s n n görüflmeler de Haziran ay içinde devam etti. Alt Komisyon raporunda dikkati çeken baz maddelere göre, nüfus cüzdan n n yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart n n pilot ve genel uygulamas nda, kiflilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak biyometri verisi kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belle e kayd d fl nda hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak. Parmak izi biyometri verisinin türü ve al nma yafl yönetmelikle belirlenecek. Kaynak: TOGF

17 Bak rköy'de örnek çal flma; okullara ve ibadethanelere temizlik Kaynak: Bak rköy Belediyesi, yaklafl k bir buçuk ayd r sürdürdü ü çal flma ile cami, kilise, cem evi ve okullar steril hale getiriyor. Temizlik flleri Müdürlü ü görevlileri, camilerin iç ve d fl mekanlar nda çok kapsaml bir temizlik çal flmas yapt klar n ve Temmuz ortas na kadar tüm ibadethanelerin temizlik çal flmalar n n tamamlanaca n belirttiler. Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen, tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlik çal flmalar n n sürdürülece ini belirterek: stanbul un tüm dünyaya aç lan kap s olan Atatürk Havaliman Bak rköy s n rlar içerisinde. Bak rköy günde yaklafl k iki milyon kiflinin vakit geçirdi i bir merkez. Bu nedenle Türkiye nin içinde ve d fl nda gerçekleflen tüm sa l k ile ilgili sorunlarda Bak rköylüler olarak birebir tehdit alt nday z. Biz salg n hastal klar konusunda elimizden geleni yapmaya çal fl yoruz. nsanlar n zorunlu olarak birbirleriyle temas içerisinde bulunduklar toplu kullan m alanlar n n daha sa l kl hale getirilmesi gerekti ini düflündük ve bunun için hiçbir fark gözetmeden ibadethaneler ile okullar - m z steril hale getirmek amac yla çal flmalar m za bafllad k. Özellikle hal lar profesyonel bir ekiple ve uygun malzemeler kullan lmadan temizlendi inde sa l k aç s ndan büyük tehlikeler yaratt için ifle ilk olarak camilerle bafllad k. fiu anda camilerde sürdürdü ümüz bu çal flmay Bak rköylü yurttafllar m z n ibadetlerine mani olmamak ad na yats namaz ile sabah namaz aras nda kalan sürede gerçeklefltiriyoruz. Daha sonra kilise, cem evi ve okullar m z da temizleyerek çal flmam z n ilk aya n bitirece iz. Bu çal flmay s n rlar m zda bulunan her ibadethane ve okula senede üç kere tekrarlamay planl yoruz dedi. Temizlik operasyonu san klar tahliye edildi Kaynak: Eskiflehir de ihalelere fesat kar flt rd klar iddias yla polis taraf ndan yakalanan ve ç kar ld klar mahkemece tutuklanan 2 san k ilk duruflmada tahliye oldu. Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiubesi ekiplerinin geçen Mart ay nda Eskiflehir de düzenledikleri Temizlik-26 kod adl operasyonda hastaneler ile okullar n temizlik ve yemek ihalelerine fesat kar flt rd klar iddias yla 16 kifli yakalanm flt. Gözalt na al nan flüphelilerden Kürflat Koflumcu ile brahim Yavafl ç kar ld klar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmifl 14 kifli de serbest b rak lm flt. San klardan 9 u hakk nda haleye fesat kar flt rmak, suç amac yla örgüt kurmak suçlar ndan Eskiflehir 2 nci A r Ceza Mahkemesi nde dava aç ld. 2 nci A r ceza Mahkemesi nde bugün yap lan ilk duruflmaya tutuklu san klar Kürflat Koflumcu (39) ve brahim Yavafl (51) ile tutuksuz san klar Müslüm Günbe i (39), Altan Kaya (27), Nuh Mehmet Durukan (29), Erol Tenekecio lu (59), zzet K l ço lu (26), smail Yavafl (25), Zekiye Baba (39) kat ld. Mahkeme heyeti dava dosyas n n Ankara A r Ceza Mahkemesi ne gönderilerek Say fltay dan bilirkifli raporu al nmas n kararlaflt r p tutuklu san klar Kürflat Koflumcu ile brahim Yavafl n tahliyesine karar vererek duruflmay erteledi. Sensormatic, TelPark ile Türkiye ve dünyada bir ilke imza att Sensormatic Ar-Ge departman taraf ndan gelifltirilmifl cep telefonu ile kontrol edilen otomatik park bariyer sistemi olan TelPark, ak ll yaz l m, fl k tasar m ve ihtiyaca uygun farkl versiyonlar ile Türkiye ve dünyada bir ilk. GSM numaran z sisteme kay t ettirdikten sonra park alan na geldi inizde cep telefonunuzdan Tel- Park üzerinde yer alan SIM karta ait telefon numaras n bir kez araman z park yapabilmeniz için yeterli oluyor. Üstelik bu arama ücretsiz yap labiliyor. Arama yapt n zda sistem sizi otomatik olarak tan y p bariyeri indiriyor. Park alan ndan ayr ld n z alg layan Tel- Park, arac n z ç kartt ktan sonra otomatik olarak bariyeri kapat yor. Modele göre de iflen haf za seçeneklerine sahip olan TelPark a opsiyonel audio modül ile uyar veya karfl lama mesajlar adapte edilebiliyor. Tel- Park, opsiyonel yaz l m sayesinde kullan m detaylar n raporlayabilme özelli i ile dikkat çekiyor.

18 Kaçak ilaçlama flirketleri keneden h zl ço al yor Keneden ölümlerin yaratt panik, ruhsats z çal - flan ilaçlama flirketlerinin say s nda patlama yapt. stanbul'da son üç y lda kaçak çal flan ilaçlama flirketi say s 350'ye ulaflt. Kenenin neden oldu u K - r m Kongo Kanamal Atefli (KKKA) hastal Türkiye'de can almaya devam ederken say lar h zla artan ruhsats z ilaçlama flirketleri de vatandafl n kene korkusunu kullanmaya bafllad. laçlama taleplerinde yaflanan art fl, sektörde ruhsats z faaliyet gösteren flirket say s nda patlamaya neden oldu. Sadece stanbul'da son 3 y lda 350'ye yak n ruhsats z çal flan kene ilaçlama flirketi ortaya ç kt. Bu flirketlerden birço unun pahal olan kene ilac yerine klasik böcek ilac kulland belirtilirken uzmanlar "Bilinçsiz ilaçlama keneyi azaltmad gibi daha da art r r" uyar s nda bulundu. Son 4 y lda, Sa l k Bakanl - 'ndan ruhsat alan ilaçlama flirketi say s 110'a ulaflt. Daha önce birçok belediyenin ücretsiz yapt - ilaçlamalara metrekare bafl na fiyat uygulamas da getirildi. Baz belediyeler sadece sokaklar ücretsiz ilaçlarken, bahçe ve evler için ücret almaya bafllad. stanbul Büyükflehir Belediyesi ( BB), kapal ve aç k alanlarda 100 metrekareye kadar ilaçlamalar için 60 TL, 100 metrekare üzerindeki her 1 metrekare için de 50 kurufl al yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi ise bin metrekareye kadar metrekare bafl na 40 kurufl, bin metrekare üstü için metrekare bafl na 20 kurufl al yor. zmir Büyükflehir Belediyesi ise kene ilaçlamas için ücret talep etmiyor. Kaynak: Sigaras z Bir Dünya Günü Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan Sigaras z Bir Dünya Günü olarak ilan edilen 31 May s' n bu y lki önemi, 2012 y l nda bütün dünya ülkeleri dumans z olacakken ülkemizde 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokanta, bar, kahvehane ve tüm e lence yerlerinde art k sigara içilmiyor. Yani Türkiye bu konuda dünyadaki ilk 13 ülke aras na girecek! Türk Tabipler Birli i'nden yasayla ilgili yap lan aç klamada, yasan n ç kt her ülkede son dakikaya kadar sigara endüstrisi kaynakl durdurma giriflimleri oldu u hat rlat ld. Bu durumun ülkemizde de yaflanabilece ini belirten Tabipler Birli i, bu kanunun ülkemizde sigara içen 22 milyon kiflinin ba ml l ndan kurtulmas, y lda sigaraya ba l 100 bin ölümün, 90 bin akci er kanserinin azalmas için, gençlerin sigaraya bafllamamas için bir f rsat oldu u vurguland. Kaynak: (Prof. Dr. Elif Da l ) ILO'nun gündemi iflsizlik Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) nün bugünlerde en önemli gündem maddesi iflsizlik. Örgüt bu y - l n sonuna kadar dünya genelinde iflsiz kalacaklar n say s n 240 milyon olarak tahmin ediyor. Örgütün Cenevre'deki y ll k çal flma konferans na çok say da dünya lideri de kat l yor. Uluslararas Çal flma Örgütü, dünya hükümetlerini istihdam yaratmak için özel giriflimde bulunmaya ve iflsizleri koruyacak düzenlemeleri gelifltirmeye ça r yor. U z- manlara göre iflsiz oranlar ndaki art fl, üretim ve Sektörde e-hizmet dönemi: hizmet sektörleri krizden a r darbe gören sanayileflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde daha fliddetli yaflanacak. Amerika Birleflik Devletleri'nde son 1,5 y lda iflini kaybedenlerin say s 7 milyonun üzerinde. Avrupa Birli i ise, son 10 y l n en a r iflsizlik verilerini geçti imiz günlerde aç klad. Avrupa Birli i genelinde iflsizlerin say s n n 21 milyon civar nda oldu u tahmin ediliyor. Tahminler, Avrupa Birli i'nde iflsizli in ikinci dünya savafl sonras ndaki en yüksek düzeyine olaca na iflaret ediyor. Sektörün öncülerinden Kutlukhan Tüte hizmet sektörünü zaman n flartlar na uygun yepyeni bir hizmetle tan flt rd. Endüstriyel ürünlerin sat ld ilk e-ticaret sitesi olma özelli i tafl yan hem zaman, hem maliyet aç s ndan oldukça cazip f rsatlar sunuyor. Temizlik kimyasallar, temizlik makineleri, temizlik ka tlar, temizlik sarf malzemeleri ve gereçleri, kat arabalar çöp ve malzeme arabalar olmak üzere befl ana kategoride yüzlerce ürüne ulaflma imkan bulabilece iniz sitede kendi ürünlerinizi sunma olana n z da var. Sitede fiyat karfl laflt rmas da yapabiliyorsunuz.

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

2009 YILININ. ifi FIRSATI

2009 YILININ. ifi FIRSATI 4. YILIMIZDAYIZ fiubat 2009 30 2009 YILININ ifi FIRSATI Düflük maliyetle yüksek kâr marj sa layan ifl f rsatlar, 2009 y l na damgas n vuracak gibi görünüyor. 2009 y l n n yükselen bayilikleri ise krizin

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor

PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Project1 11/3/10 11:48 AM Page 1 7 TL (KDV dahil) KASIM-ARALIK 2010 SAYI:6 Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A M PEK BU K M N ESER? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Elektrikli Araçlar n Gelece i Nas

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı