Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler"

Transkript

1 Devrim Y IL : Sayı-7 S A H İB İ: H İK ET A F İF A PO LA R F İA T I: 5 il İD ARE ECİDİYE SO K AK -3 T E L : 2824 BASI EVİ GİRNE YO LU T E L : LEFKOŞE 2 ayıs 963 Pazar HERGÜN S A Y F A H ı! *» S * ^ r V, *> «;w iıv G «"Çlik Gücü ^ ^ buj 28 ^»ranmomi y * m* Ur s * ««* W İ Umd'' -ind«*> İn 3 Balkanla^! ıiz Balıliji * * * * * * * * * * * ^ fe L. S o ers îtm enm ^ :s > tb COÖLÜ j< sofl^ h*ssg I'jkS f k b ' r? ÎT a 'ri Ca fll r # ıf Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler pratiktir Türk siyasi çevreleri ta rafından Türk Cemaat eclisi Basın İrtibat Bürosu vasıtasiyle dün bir beyanat yayınlanmıştır. Tamamiyle Belediyeler konusuna hasredilen bu beyanatta Rumların bu meseledeki gayrı samimî ve maksatlı tutumu tenkid edilmiş; Anayasanın derpiş ettiği maddeleri tek taraflı düşünceler i- çinde kendi menfaatlerine göre değiştirmek istedikleri ifade edilmiştir. Rum siyasî çevrelerinin *! j'üelediyeler konusunda '^Cumhurbaşkan uavini tarafından yayınlanan be yanata cevap verme teşebbüslerinin Anayasaya bu kadar büyük bir şiddetle muhalefet eden Rumların zararına olamaz. ENOSİS E EN BÜYÜ K ENGEL Türklerin, Enosis e en büyük engel olan Anayasadaki haklarından vazgeçmelerini beklemenin manasız olduğunu kaydet mek isteriz diyen yazıda Kıbrıs ta Cumhuriyetin kurulmasından bu yana matlûb olan samimiyetin yaratılmadığı ve aradaki güvensizliğin Rumlar tarafından çıkarıldığı ilâve edilmekte ve halihazırdaki durumun, şüphe ve itimatsızlıktan doğduğu ifa de edilmektedir. Bunun i- karşı gösterilen samimiyetsizliği ortaya koyduğu çin de önce, bütün Kıbrıs beyanatın başında belirtilmiştir. halklarının menfaati i- cabı Anayasanın tatbik e- dilmesi gerektiği ; bu su retle itimat, iyi nivet ve samimiyet tesis edilmesi ve böyle bir itimat yaratıldıktan sonra bütün ilgili tarafların anlaşması ile bütün problemlerin halledilebileceği, Türk siyaset ve görüşünü teşkil etmek tedir. Anayasa herhangi bir şekilde kuvvet kullan mak suretiyle bir tarafın isteklerine göre adapte e- dilemez. diği miktarda olmadığı mi sallerle gösterilmektedir. TÜ RKLER AH RU ED İLİYO R Diğer taraftan Rum be lediyeleri hakları olmaksızın liman sahalarında bilhassa büyük bir meblâ ğa baliğ olan liman ve tar tı ücretlerinden Türkleri mahrum etmektedirler. Hükümet ayrı Türk be tediyelerini tanımış olsay dı ve onlara ödenmesi ge reken vergi, harç ve saire verilmiş bulunsaydı. Şim di'ortaya atılmış bulanan belediyelerle ilgili iddialar nazarı itibara alınabilir ve kıymetleri ölçülebilirdi. R U LA R SÖZLERİNE SAD IK DEĞİL Cumhurbaşkanının bizzat kendisi ayrı belediye kurma niyetinde olmadığını ve her toplantıya bir leşme hususundaki teklifleri Türkler tarafından kabul edilmediği, takdirde hiç bir hal çaresi bulu namıyacağına dair bir be yanat ile katıldığını itiraf etmek samimiyetini göstermiştir. Bu, bir hal çare si bulmak arzusunu göstermeyip şartlar empoze etme gayesini gütmektedir. Rum tarafının bazı yazı U ZLA Ş A Z LIK İTH A I Türklerin Anayasa ya riayet, Anayasa yı tatbik ve koruma gayretlerini uzlaşmazlıkla vasıflandırmıya çalışan Rumların bu ithamı kesin bir şekilde reddedilmekte ve Rumların Anayasa yı fes hetme ve Türk haklarını sağlayan kısımlarını tat- ^ bik etmeme siyaseti iyi W niyet ve samimiyet tezahürü olarak kabul edilirse, uzlaşmazlık ithamı tevazu ve şerefle kabul TÜ R K LE R İN İY İ N İY E T İ lı ve sözlü vaitlerini yerine etmeğe hazm z.:> denmek Rumlar, Anayasa komisyonu getirmediklerine dair tedir. müzakerelerinde Cumhurbaşkan uavini Belediyelerin ahenkli kendi siyasetlerinin önce nin beyanatı misallerle bir şekilde çalışmalarını den tesbit edilmiş olduğu desteklenmişti. önlemek için ellerinden nu ve Türkler hal çaresi Rum tarafının bu misal gelen her şeyi yapaklarından, teklifleri yaptıkları za leri örtbas etmiye yeltenrılmasının belediyelerin ayman bunları derhal redmesi de onların samimi gayri pratik dettiklerini; hiçbir şeyi ka yetsizliğini ve kendilerine bulunduğunu iddia edecek bul etmemiye önceden ka itimat sdilemiyeceğini isdir. bir durumda değiller rarlı bulunduklarını gös- bat eden başka bir delil termişleıdir. Belediyeler dir. Rumların davalarının 2 noktada toplandığını hatırlatan mevzuunda karşılaşılan sözde aşılmaz güçlüğü or Antlaşmalardan evvelki günlere ait şüpheler, rapor bunların, tadan kaldırmak için korkular ve endişeler Rumların, Türk belediye Türklerin gösterdiği iyi Rum liderlerinin siyaseti hizmetlerine malî vardım niyet karşısında Rumlar yüzünden tamamen ^anlı da bulunmaları ve karma ayrı belediyeler kurulmasına belediyelerde Türklerin asla rıza gösterm e belediye bütçesine ödedik me ve Anayasanın ilgili leri vergilerden fazla hizmet beklememeleri iddiasından doğduğunu açıkla maktadır. Beyanat şöyle devam et kısmım asla uygulamama davasında olduklarını itiraf etmek zorunda kalmış lardır. Kıbrıs taki kasabaların Türk Büyükleri Serisi No;2??? m m Yarın D EV R i le Beraber olarak muhafaza edilmiştir. İ A R ENCÜ ENLERİ Belediyelerin faaliyetleri İmar Encümenlerinden pek farklı değildi. e selâ, Lefkoşa kasabası ha valisinde hem belediye bölgesi hem de İncirli, Pal liryotissa, Küçük Kaymak lı, Büyük Kaymaklı ve Eğ lence gibi varoşlarda imar bölgeleri mevcuttur. Biribirine karışmış ve hemhudut olan bu gibi bölgelerde senelerden beri işbu sekiz mahalli idare yanyana memnuniyetbahş bir şekilde çalışmak ta olduğu halde aynı hizmetler için 8 ayn idare mekanizması bulunmasının gayri pratik ve gayri ekonomik olduğuna dair hiçbir kimse iddiada bulunmamıştı. Filhakika yu karıda ismi geçen imar bölgelerinin sakinleri sahalarının Lefkoşa Belediye hudutları dahiline girmesi hususunda müteaddit defalar müracaatta bu lundukları halde Rum yet kilileri böyle bir şey vukuunda Lefkoşa Belediye sinin Komünistlerin tahakkümü altına geçeceği korkusuyla siyasî sebeplerden dolayı buna şiddet le itiraz etmişlerdir. Beyanatın son kısmında şunlar yer almaktadır. İmar Encümenleri meselesinde hal böyle iken niçin dokuzuncu bir idarenin kurulmasına muhalefet ettiklerini soruyoruz. Tabiatiyle bunun cecabı aşikârdır. Yine gizli siyasî maksatların tesiri altında hareket ederek Türklerin ayrı belediyeler kurmaları hususundaki Anayasa gereğince der piş edilen haklarını tanımağı ve uygulamağ: reddetmelerinden ötürüdür. İki ayrı belediyenin kurul masının tatbiki güç ve gayri ekonomik olduğu hakkındaki Rum iddiaları nın hiçbir esasa dayanma dığı gün gibi aşikârdır. I. Belediye Baskanları Toplanarak Şu Kararı Aldılar: Anayasadaki Haklarımız mektedir: 958 denberi birden fazla belediyenin mevcut olan belediyeler, Rum vergi sahiplerini, ka sabaların Türk halkına ya kurulmasına yetecek büyüklükte olmadığını iddia eden Rum siyasî çevrelerinin bu görüşü, müsbet pılan hizmetlerin masraf lannı karşılamak mükellefiyetinden kurtarmışte ve bu arada Lârnakada delillerle tenkid edilmek üdafaa Edilecek tır. Binaenaleyh belediyelerin ayrılması, ayrılığa rindeki payının iddia edjl Türklerin belediye geli Dün sabah beş kazanım Türk yolunda almakta olduğp tedbirlere karşı Türk Cemaatının Belediye Başkanlan Cemaat eclisi Başkanı Rauf Raif alacağı mukabil tedbirler hak Anneler Günii ünasebetiyle Denktaş ve İcra H eyeti Üyele kında fikir teatisinde bulunmuşlardır. ri ile Türk Cemaat eclisinde Tnplanıyor yaptıkları gizli bir toplantıda Türk Cemaat eclisinin 4 Toplantıdan sonra bir sözcü Tam mutabakata varıldı. kasabalarının Türk halkının, ayıs Salı günü saat 4.30 da Anayasa gereğince ayrı belediyelerin faaliyetlerine devam toplanacağı ve gündemdeki ba Şimdilik başka bir beyanat z konuları görüşeceği öğrenilmiştir. mektedir. Durumun inkişafına yapmak lüzumu hisse^ilmeetmesinde hassasiyetle,srar ettiklerini teyit etmişler ve hü göre halkımıza ne yapması ge eclise yakın çevrelerden l kûmetin, Anayasayı çiğnemek rektiği duyurulacaktır. Endişe edecek hiçbir durum yok öğrendiğim ize göre, Başkan R. R. Denktaş gündem dışı tur. Anayasa altındaki haklarımızın sonuna kadar ınüda söz alarak üyelere son belediye problemi hakkında bilgi Bu arada üç üyenin sunduk ve. recektir. ları sual takrirlerine verilen cevaplar da okunacaktır. edileceğine kat i inancımız vardır dedi. Dün İstanbul da Yaptığı Bir Basın Toplantısında Türkiye Başbakanı Kıbrıs Konusunda Görüşünü Açıkladı İstanbul (Basın - Yayın ) İstanbul da bulunan Başbakan İsmet İnönü, Çarşamba günü İstanbul a gelişinde yapmayı ümit ettiğini söylediği basın toplantısını bugün saat 2.30 da V ilâyet Konağının tarihî toplantı salonunda yapmıştır. 50 ye yakın basın mensubu nun hazır bulunduğu basm top lantısını; Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin, İstanbul Valisi N iyazi Akı ve diğer ilgililer takip etmiştir. BEŞ Y IL L IK P L A N Basın mensuplarının Türkiye piyasasının durumu ve İstanbul un trafiği konuiarında sordukları sualleri cevaplandı ran Başbaicın, daha sonra beş yıllık kalkınma plânının iç ve dış finansmanı konusunda sorulan bir soruyu şöyle cevap landırmıştır: İç ve dış finansman iy ic e f hesaplanmıştır. İç finansmanın karşılığı, vergi kanunları ve reform larla temin edilmiştir kanaatindeyiz. Kanaatten balı sedişim, böyle konularda riya zî bir hüküm vermenin doğru olmadığına inandığım idindir. Tedbirler tam karşıl k üzerine alınmıştır. üstesn-ı sebeplerle eksik kalırsak,!ju eksiklikler herhalde tamiri müm kün hudutlar içinde olacaktır. Dış finansmana gelince e- sasları belli olmuştur. Şartları için her devletle müzakere ha ündeyiz. Başbakan, beş yıllık plânın bugünkü görünüşünü de şöyle anlatmıştır: Plânın lüzumuna inanan ve onu tahakkuk ettirmek için ciddi çalışmak kararında olan ellerde kalırsa, plânın a<;ık ve kesin başarıyla yürümesi, riyazi bir gerçektir. Bu gidişle, plânın tam oranda başar;ya u- laşmasını bekliyoruz. Normal gazetecinin Kıbrıs konusunda ki sorduğu bir soruyu ise şöy le cevaplandırmıştır: Kıbrıs için Hükümet görüşü, Londra ve Zurih Antlaşmalarının ve Anayasa hüküm lerinin sadakatle yürütülmesi gerektiğidir. Kıbrıs ta, iki cemaat arasındaki münasebetleri güçleştirmek değil, kolaylaştırmak isteriz. TÜ R K A R A B ÜNASEBETLERİ İsmet İnönü, Türkiyenin A- rab memleketleri ile münasebetleri hakkındaki bir «oruyu aa, Arab memleketlerindeki uyanışın takib edildiğini ve bu memleketlerin Türkiye ile dos tane münesebetler olmıyan ve beklemediğimiz bir güçlük olmamıştır. K arşılaşılanlar, ilk devrenin tabii Aşkın Dehşeti, Fransız ve beklenen hadiseleridir illî Asamblesi üyelerinden KIB RIS ESELESİ birinin genç bir sekreter kızla Başbakan İsmet İnönü, bir olan aşkını anlatmakta ve so yürüteceğinin umulduğunu söy iyerek cevaplandırmıştır. Başbakan İsmet İnönü ayrıca, basın mensuplarının iktisa di meseleler, mahallî seçimler basın, yatırım lar ve kalkınma plânı konularındaki çeşitli sorularını cevaplandırmıştır. öteyandan, Başbakan İsmet İnönü bugün İstanbul da T ü r kiye illî Talebe Federasyonu İdare Kurulu üyeleri ile Üniversiteler Talebe Teşekkülleri Başkanlannı kabul ederek ken dileri ile bir süre görülm üştür. Başbakan daha sonra Basın İlân Kurumu üyelerini ve Güzel Sanatlar Akademisi üyeleri ile öğretim üyelerini de kabul etmiştir. Bir Haf tuda Seksen Bin Şutun Eser Paris, (R adyo) : Aşkın Deh şeti adı altında neşredilen y e ni bir eser, Fransada edebiyat alanında büyük bir sükse yap mıştır. Bir hafta içinde meşhur olan eser Fransız munek- kidleri tarafından son zamanların en iyi eseri olarak vasıf landırılmaktadır. Kitabın ilk baskısında 80 bin nüsha basıl mış v e kitaplar piyasaya çıka rılmadan satılmıştır. 745 sayfa olan kitabın satış değeri 2 sterlin kadardır. Eserin yazarı Jean Duto- urd, daha önce The Com plex o f Caesar adlı kitabı ile şöh ret bulmuştu. Am erikalılar, lngilizler ve Yugoslâvlar 30 milyona çıkacak bir film çeviriyor. Amerikan, İngiliz ve Yugoslav stüdyoları işbirliği yaparak çevirm eğe başladıkları yen i filmin adı: Uzun Gem iler Oynıyanlar arasında Holivuttan Richart VVidmark, Sidney Poitier v t Russ Tumblvn, kalyadan Rossana S ch ia ff no ve Yugoslavyanın da B. B si olduğu söylenilen Beba Lonca var. Beba bu film de Viking Prensesi Gerda rolünü oyna maktadır. Resimde, Yugoslavyanın B.B. si filmin bir sahne sinde görülmektedir. (Foto : DEVRİ - - A.P ) nunda kızın âşıkı tarafından öldürülmesi v e erkeğin ebedi hapis cezasına çarptırılması ııı hikâye etmektedir. D r. Küçük e esaj Gönderdiler Kıbrıs Türk Kültür Detneği Gençlik Kolu, öğretmen aday lan başkanı Ahm et A lper dün Cumhurbaşkan uavini Dr. Fazıl Küçük e şu mesaj; gön dermişlerdir: Ekselans Dr. KüçUk Kıbrıs Cumhurbaşkan uavini Efendim, Ankara öğretmen adayları olarak hürmetlerimizi sunar, sizlere karşı olan bağlılıklarımızı bir kere dalıa iletiriz. Atatürk gençliğinin bölün mez zerreleri inkılâplarını yayan ve nesilden nesile olarak Atatürk devamını sağlıya- cak olan blzler, her bakımdan sîzlerle elbirliği yapmıya hazır olduğumuzu bildirir, emir terinizi bekler, hürmetlerimizi sunanz. (Kıbrıs Türk Hürmetlerimle, Ahmet Alper Kültür Derneği Gençlik Kolu öğretmen Aday ları Komisyonu Başkanı) Ahmet Şehit Kabul ANKARA. Cemal Olarak Edildi Perşembe gecesi (9. S. 63) Dcnya da vurularak öldürülen Ahm et Cemal, Türk Cemaat eclisi yetkilileri tarafından "Ş eh it olarak kabul edilmiştir. Türk Cemaat eclisi çevre lerinden öğrendiğim ize göre şehit Ahm et CemaPin K oopera tife olan 300 lira borcu C e maat eclisince kapatılmış ipotekteki mallan kurtarılarak eşine ve çocuklarına ay- J_dn on lira maaş bağlanmıştır. AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARILIŞTIR

2 D i " B der tük Öze dar rak se, onc ger yor uza yol ' h. duj, nı kari S şıdi han bas yen kah de ken>f m ıy Dah fma mad tı kı gülü nnd nin, zın ;t mek gerç cillil* feilb de d< değil 'HSİ 'ere aşk. endi sk r 'İ İ Ş ü ş a ;ndi ska sın< slı ru 3Kl - \arr Ani< ha ra! < ın! kı ç$ Siz. - ( - < İsa çac der diyi diy 'Jiht V I O Bir Korkunç Benzerlik Cumhurbaşkan uavini Dr. Fazıl KUçUk'Un, l>elediyeler problemi hakkında yayınladığı teferruatlı açıklamayı okuyanlar, bilhassa Uç nokta üzerinde ısrarla durulması gerektiğini anlayacaklardır. () Rum liderlerinin, verdikleri şeref sözüyle attıkları imzaya zerre kadar ehemmiyet vermeyip sırf karşı tarafı aldatmak İçin bir takım v&itlerde - ve dikkat buyurulursa sadece sözlü değil İmzalarını taşıyan yazılı vâitler- de - bulunmağı ve bu vâitlere karşılık kendilerine verilen şeyler! elde eder etmez verdikleri şeref sözünü unutmağı kendilrine meslek edinmiş olmalarını açıkça göstermiş bulunması, (2) bütün belediyeler problemi boyunca son derece sapık bir hukuk ve devlet i.ntayışı içinde, dünyanınen geri iptidai ülkelerinde bile rastlanılmıyaıı bir kanunsuzluk ve siyasi sahtekârlık mentalitesini terketmek için en ufak bir gayret dahi sarfetmiyerek kanun da ben devlet de demekte ısrar etme Icri hakikatinin belirtilmiş olması, ve (3) cn ağır -başlı, cn mutedil İnsanları bile isyan ettirici, ve ister-istemez şiddetli bir tavır takınmağa sevkedici bir tutumla, ne kadar kanunsuz olursa olsun ya benim dediğimi kabul edersiniz yahut elimdeki kuvvetlerle sizi dize getiririm " diyecek kadar kötü bir diktatörlük politikasının tatbik edilmesine çalışıldığının isbat edilmiş olması, Dr. Küçükün açıklamasında bilhassa yabancı elçiliklerin üzerinde dikkatle durmaları gereken hayati ehemmiyeti haiz husuflardır. KADYO : I Sahalı ve öğle yayını.» Açılış vc prograı ı V..00 Sabah melodileri» ülkiye ixevit*te. şarkılar, 0S.00 Haber bülteni Ara müziği, ( h.45 Anneler günü r. jnase- beliyle bir- konj>nı n Türk ve Batı müziği dinleyici istekleri 0.00 Sanatkârlarda n b; cr şarkı <».30 Sririmi/dcn seçmeler 0.45 Çeşitli müzik.00 Anneler günü ınünesebc tiyle hazırlanan * ;t l çocuk programı 2.00 Takvimden yedi yaprak 2.5 Oyun havaları 2.30 Öğle melodileri 3.00 Saime Sinan'da» şarkılar 3.30 Haber bülteni 3.45, Kapanış. Akşam yayını 6.59 Açılış vc program 7.00 Atife Fdipofjlundan şarkılar 7.30 Dans ve caz mü? iğ: 8.00 Sanatkârl ırdatı rjrcr şarkı 8.30 Trompet sololaı 5.45 Coca Cola programı 9.00 Batıdan scçmçler 9.30 Haber bülteni 9.45 Lânitis programı Spor dünyasından haber 2(ı.30 Ara müziği 20.5 Kontinental ses >.ldızı Katerina Valenle Kitap saati lirlçekler.topluluğunun pıogpbm» 2ı.OO Almanya dan melodiler *.25 Ara müziği 2.30 Küçük koro Haller bülteni 22.5 Pazar rfc*iıali Kapanış. ELE VİZYON 9.00 Açılış 9.02 Bir karikatür film. >.C9 Ingiltercden gönctrilen Rumca sözlü aktcvlite İv. 7 Sevgili Bob ı9.42 Bir karikatür fılır.ı 9.49 Holivut Tiyatrwa 20.6 Ednıundo Ro.s oıkest- rası Beni Kim öldürdü" A E R İK A N IN SESİ l'ko G R A L A R I A Y IS A Y I PR O G R A I Günlük yayım : m- kua 238 m. orta dalga Yayıltını tekrarı : >, 3 m. kısa dalga Pazaı : Haberler - Basın derlemesi Amerıkada Üni\ersite hayatı. Pazartesi : Haberler - Radyo tcmuası I) Spor hal erleri 2) ülakat ve röportaj. Salı : Haberler - Haoer yorumu - Tarım programı. Çiişamba : Haberler İngilizc i dersleri (Konuşulan İngilizce Serisi) Pt.ışembe : Haberler - Haber yoıumu - Panorama. Cuma : Haberler - Haber yorı mu San at dünya.ı. Cı.martesi : Haberler < ilerliyeu ilim - Haftanın olayları. SİNE A IF F K O S A /.Hİer : Ibo Rüyalar âleminde > ni film) Cetraldaz. (Hintçe - yeni film Tuk*iııı : Çamşakı/.ı (yeni Türkçe) St il Beyond Şahin : C\'*mşakızı (yeni Türkçe) üzikal İngilizce I I ASOI Tfksiın : (îüneş Dogmasın Ş:«Iıin : Bej Kardeştiler \CUSA ( ııııhulat : Zehiı Hafiye I «yan : B r Demet Yasemen I R N A K A Cennet : Çifte Kumrular KO Ç BURCU: (2 art - 20 Nisan) Bazı kiırsclerle olan ihtilâfınızı halletmek fırsatım bugünlrede elde ede-, cek. üzüntüden sıyrılacaksınız. BOCA BURCU : (2 Nisan 20 ayıs) bir söylentiyi düzeltmniz gerekiyor. Bundan, Hakk mzdaki ilerisi için, zarar görmeniz muhtemeldir. İK İZ L E R BURCU: (2 ayıs- 20 Haz) Yakında öğre neceğiniz bir haber sizi sinirlendirebilir. Sakın ve makul olmam/ her bakımdan şarttır. YE NGEÇ BURCU: (2 Hz - 20 Tem ) İki kıçiyle bir işiniz için karşılaşacaksınız; Burlann aksi kımseier olma lan ihtimali var. Ona göre hazırlanın. ASI A N BURCU : (2 Tem - 20 A ğ) Ya hır arzunuz a önemli bir işinizi gerçekieştirme çabalarınız yakında tesirini göstcrecektu. BAŞAK BURCU : (2-20 Eylül) Kendisini uzun : a mandan beri görmediğiniz bir fındığınızdan sevinçli bir haber alacaktınız. Sansınız müsbet. T E R A Z İ BURCU : (2 Eylül - 20 Ekim Üzerinize al dığınız ve sorumluluğunu yüklendiğiniz meseled» yakınlarınızı dinlemeniz iyi olacak. AKREP BURCU : (2 Ekim - 20 Kasıın Yaniı* anlaşılmış bir sözünüzün üzüntüsünü, yakında işi oüzdtme fırsatım ele geçirmekle giderebileceksiniz, j Y A Y BURCU : (2 Kasım - 20 Aralık) Önemli bir düşünceniz gerçekleşecektir. B ı bir yakınınızla du ilgili * olabilir, şahsınıza ait bi? işle de. OĞLAK BURCU : *2 Aralık - 20 Ocak) Bir ;ş Üzerindeki teşebbüsünüzün mıüsbe» neticeye vardığını görmekle menihun olacaksınız, iyi bir haber beklev n. K O V A BURCU : (2 Ocak 20 Şubat) Rakipleriniz var. Bunlar zayıf bir zamanınızı kolluyorlar. O.r«ra kar, şı uyanık bulununuz. B A LIK BURCU : (2 $ubat 20 art) Birikim ara ya koyduğunuz işiniz nfctice vermiyecek. Zira o kimse, işe gereken ehemmiyeti vermemiştir. TE K N İK OTO BOYAHANESİ En ileri teknik, en ileri iş, en başanlı sonuç, ancak TE KN İK OTO Boyahanesinden alınabilir. Otomobillerinizi boyatmak, parlatmak için muhakkak surette modern atelyemizden istifade ediniz. BlR DEFA TECRÜBE EDİNİZ ALD IĞ IN IZ NETl- CEDEN SİZ DE ENUN O LACAKSIN IZ KABER RAİF Necati Özkan Hanı Teknik Oto Boyahanesi LEFKOŞA. ı Benim C s l / Ş i f l l l p Dr. KUçUk'Un kuvvetli açıklamasını okurken bir nok ta daha çok dikkatimizi çekti ve üzerinde ısrarla durmamız gerekenşu hususu da ortaya çıkardı. Açıklamanın ışığında beliren Rum siyasi lider tipi, bugtin artık hür dunyamemleketlerinde tamamıyle ortadan kalkan, hür dünyanın, knun, hukuk ve demokrasi anlayışını benimsemeğe çalışan en iptidai ülkelerde dahi artık nadirattan olmağa başlıyan ve ancak komünist ülkeler de bol bol bulunan bir tipin ta kendisidir ve bunlar, siyasette ve devlet idaresinde akyavelizmi şiar edinen ve gayeye varmak için kullanılan usuller ne kadar gayrimeşru, gayri kanuni ve gayri ahlaki olursa olsun bunları mubah gören bir bataklık politikasının cüce çömezleri olarak belirmektedirler. Kıbrıstaki Rum liderliğinin mentaliteslyle Komünist devlet anlayışı arasındaki bu şaşırtıcı benzetiş dikkatle ve ısrarle üzerin de durulması gereken bir husustur ve Kıbrıs'ın geleceği bakımından çok karanlık ihtimallere gebe olan bir durum yaratmaktadır. Rum liderler, şunu anlamalıdırlar ki ahlâk kaideleri ne ve meşruiyet eseslarına uymakta ısrar ettikçe hiçbir başarı kazanamıyacak ve dünyaya gülünç olmktan başka hiçbir gayeye hizmet edemiyeceklerdir. BULACA S 9 n Soldan sağa: l. Bir Türk arktisin adı 2. Uzak; bir renk 3. Hâsım; geniş değil 4. Hemen, adanılan şey 5. Güzel ko kulu bir ot 6. Erkek adı 7. Eir maden; ters okunur ta köle 8. Tarla; sona K konursa uzak 9. Son harf kaldırılıp yerine Z konursa bir erkek adı; pislik, j Yukarıdan aşağıya:. Arap ülkelerinden bi rinde bulunan bir nehir; k.'şın yağar 2. Bir ^rab ül kesi; beyaz değil 3 Fakat. ters okunursa mülk 4. Sayı; tarla ı 5. A:ııncı harf I olursa köylülerin yı'da bir yaptıkları bayram 6. Beyaz; ters okunur s-> ve son harf T olursa suların akışını önlemek i- ç!n yapılır 7. Ters okunuı sa adanılan olur; sırakla soğuk arası 8. Uzak: cennet güzeli 9. Bir meyvadır; genel olarak kışın I rodos ta yağan. lünkü Bulmacanın lalle d ilm i; Şekli Soldan sağa:. Zenon; Nuh 2. Efelik 3. Ren; koruk 4. Eşek; Li 5. Na; El; Kum 6. Kok 7. Kalebent 8. Aç: Rana 9 Cal; rakam. Yukarıdan aşağıya:. Zerin; kaç 2. Efe (s), (A)kaça 3. Nene; RL 4. Ol, şeker 5. Nikel; oaı 6. Kok; Sena (r) 7. Nah 8. Ulu 9. Hekim; Om H AŞAN ÇİNKO ARABA DOĞRULT A GARAJI Beliğ Paşa Sokağı Ucuz İş - Erken Servis - Garantili Netic < FİKİRLER DEVRİ 2 a y«j#w 'Hesap Veriyoruz, Hesap/ Akın gazetesinin heyecanlı bir yazarı var. Benim adaşım: özker Enver Gerçi bir fıkra yazan için gerekli bilgiye tam anlamıyla sahip değil. İşlediği konuları enine boyuna yo rumlıyamıyor. Akima gel diği şekilde, evde kahvede konuştuğu şekilde yazıyor: Be yau etme, eyle me, bile bile bu dolmayı bize yutturma gibi cümlelere yazılarında sık sık rastlıyabilirsiniz. Kendisi öğretmen. Bir öğretmenin dili bu olmaması gerektir. Neyse geçelim. Adaşım, zaman zaman toplum sorunlarımızın ü- zerine iğilir. Tenkit!'.er ya par. Bu tenkidlerinin bazılarında haklıdır da. En övünülecek yönü dürünce lerini çekinmeden, korkmadan söylemesi. Gel gör ki zaman zaman kendi gö rüşleri ile çelişmeye düşer. Daha kötüsü kendi sü tununda kendisini eğme parası olarak.759 mils. sonra pembe hayalleri ü--!-v- azmışım. Peşin alsaydı- çalışmıya kalktı mı iki ay sonra dükkânını kapamak zorunda kalır. okul öğretmeni mesleğe Ama Türkiyede bir orta Türkiyede İstanbul ki 300 Türk lirası aylıkla ye kalkışır. Neyse bunu tapçılannın %20, Anado-lL yapmazlar..., Hem., döviz..., başlar. * Bizim paramızla da geçelim. ı., -,, - ı I bozdurma işlemi keııdıle-i Klh.-w ıirac, ilu kitapçıları %25 kârlar. _ ; Kibri!» lirası Bizdekiözker Enver in Cuma ımı yıldırmıştır, hem de günkü Akında çıkan yazısı Hesap İsteriz, Hesap! biz fazlasının elinden yılmışızdır. Çünkü Kıbrıstan başlığını taşıyor. Hesap istedikleri Kıbrıs lı Türk kitapçılardır. Bunun için bu satırların yazarı, bugün Kıbns'ta geçimini yal m/ Türkçe kitap işine bağ ladığı için, özker Cnvere cevap vermek zorunluğunu duymuştur. Türkiye den Kıbrıs a kitap getirmek bazılarının zannettiği gibi kolay bir i;, değildir. Kolay bir iş oi madiği gibi, kazançlı biı iş de değildir, örneğin Lel koşayı en fazla Türk nüfu sunun bulunduğu bir şehirde kazancım yalnız kitapçılıkla sağlayan kaç ki şi vardır. Tam anlamıyla Türkiyedeki kitap piyasa sim günü gününe izleyen her seviyedeki okuru tatmin edecek son çıkan kitapları günü gününe Kıbrıs a getiren kaç kitapçı vardır. Çeşitli kişiler bu işe büyük umutlarla başlamışlar, kısa bir süre zerine gerçeğin kara balyozu inince kimi tatlıcı, kimi tuhafiyeci, kimi o yuncakçı, kimi kırtasiyeci, kimi gazeteci olmuş- Yazan : ÖZKER YAŞIN tur. Oysa kitapçı toplum kalkınmasında Önem li bir rol oynıyabilır. K i tapçılık topluma bir hizmettir. Kitapçının yaşaması her işte olduğu gibi toplumun desteğiyle müm kündür. Gel gör ki bizim toplumumuzda büyük çoğunluğun kitaplarla ilgisi pek az. Bu söylediklerimi şuraya getirmek istiyorum: Fazla satış yapan' bir ticarethane çok düşük kârlar koyar mallarının ü zerine. Kazancını Türümden sağlar, örneğin yüzde on kârla çalışır. Ama bir kitapçı yüzde on kârla çalışırlar. Behzat A y isim li bir öğretmen Varlık der gisinde yazmıştı. Buıundu ğu ilçede iki kitapçı varmış. Yaz tatilinde ilçeden ayrılmış. Dönüşte bakmış ki kitapçılar dükkânlarını meyhaneye çevirmişler Sizin deyişinizle yazayım Niye be yau demiş kitapçılıkta yüzde yirmibeş kârınız var. Tekel madde lerinde yüzde yedi. Niye meyhaneci oldunu?0 Kitapçılar ne yapalım demişler. Bu iş daha kârlı. Kitapçı iken perişandık. Şimdi kalkındık. Bu hikâyeden sonra gelelim sizin hesap işinize. Siz Lefkoşa da iken benim müşterimdiniz. İşte BiZANS'LI BEYAZ GÜVERCİN Tefrika No. 7 lar hep birden ayaklanmışlardı. Kerkoporta muhafızla. içinde : Kimsenin beklemediği muazzam bir sessizlik: rı da mazgallara koşmuşlar- J Evet öyle olması lâzım. dı. Kinijon surlan cnilnde Çünkü yarın : Evet belki yarın şehir bizim olacak bir toz duman yükseliyordu.. Toplar surları dövtlvordu. Hamza bey içinden: Tamam, dedi,! enger Ahmetle uğlalı Haşan ihtiyar Bizanslıyı temizledi. RUstem bey herkes gibi Hamza beyle birlikte mazgallara koşmuştu. Likos vadisine, toz duman içindeki Kinijyon taraflarına bakıyorlardı. Rflstem b e y : İyi oldu, bitti bu iş : Askerler seni nası! karşı ladılar? Yeni komutanlanyım h'kat ayaitta oturacak halleri yok. Şaraplarına konacak toz yanında mı? Öyle olması lâzım. gel şu orduyu doya doya seyredelim. RUstem bey aşağılarda, Türk ordusunun se^sizen gösterdiği faaliyeti çenesile işaret ediyordu. İkisi de bir müddet uzun u- / m Likos vadisine bakı..ar, konuşmadılar, bey : Şu büyük sessizliğe bak, diye fısıldadı bu büyük sükûnet bir büyük fırtınadan önceki havaya benzemiyor mu? Allahım, şu azametli ordu yok mns»ihl bililin vadi Zavallı BizanslIlar, bu sessizliği başka başka yorumluyorlar. Pek çoğu muhasara ordusunun kalkıp gitmeğe hazırlandığını sanıyorlar Budalaca bir düşünce : Korkakların ve zayıfların duşüncc3i : Ama halk da Allah.n cezasına uğradıklarını düşünüyorlar ; Hepsinin kalbi Korku, endişe dolu : (İşlediğim iz nice cinayetlerin ve nice küfürlerin cezası birikti Bize bunların cezasını verecektir Allah!.) diyorlar. Hâlbuki ordu tamnmıyle hazır. O kadar hazırki su anda bir ferman çıksa korkunç bir tarzda şehre saldıracak. Onun la konuştun. Ne zaman hücum edileceği hakkında bir şey söylemedimi? : Hayır, sakallarındaki bir tel bile bilse o sakalı kesip a- tarım diyordu. ö y le olması lâzım. Biz va zifemizi yaptık, beyaz güver- Bir ara hamzaj_cin uçtu Kerkoporta ya yerleştiğimizi haber verdi. Buranın muhafız Komutanının temizlenmesi için Kiııijivon kapısının önünde gürültülü bir gösteriş yapmak lâzımdı Yaptılar. Şimdi Kerkoporta va sal ' d i z l i k ri n»rnk olan askerleri knrsula bir yerde hazırlıyor olmalılar. Plânımızı bütün arkadaşlara söyledinmi? Evet, hepsi biliyorlar. Hepsi de bu civardaki surlardalar. Hücum başlar ba:;lamaz hepsi burada olacakla'. O halde ben senden ayrılmalıyım. lren in evine kadar gitmek zorundayım. Evet, gizli yoldan gelecek olanlann'da hücum haşlar başlamaz buraya koşmaları lâzım. uğlalı ile Lenger Ahme di sen burada alıkorsun Çabuk git gel. öğle oluyor. Hücumun saatini bilmiyoruz.... Öyle bir plândı ı^i, bu, Hamza bey, her noktasını ayrı ayrı düşünürken yüreği titriyordu. Kerkoporta gibi çürük bir kapının komutanının değiş tirilmesi, buranın şehir içinde ki Türkler tarafından eie geçirildiğini Padişaha bir beyaz güvercinle haber verilmesi, sonra yer altı yolundan şehre Bizans elbiseleri giydi ilmiş 35 Levendin sevk edilmesi: Hey tanrım, şu hücjm bir başlasa! Hamza bey aıvak o zaman rahat bir nefes a»acaktı BEYAZ GÜVERCİNİN KOKUSU Hamza bey İren in önüne ' ' 0''d» u bnl «jnrn plr niz.500 mile verebilir Her iki şekil de sizin hesabınıza uymuyor. Demek ki atıyorsunuz, vejahut hesap bilmiyorsunuz (Be yau etme eyleme...) Bugün Kıbrıs ta Türk kitapçılarının satış ölçüsü bir Türk lirası 75 milden başlar ve kitabın cinsine göre 60 mile, 50 mile kadar iner. Kitabının cinsine göre sözünün amamı size biraz karanlık gelebi lir. Bunu da açıklıyalım: Türkiyeden Kıbrıs a Türkçe kitaplar çeşitli yol lardan gelir. Uçakla a vapurla. Son zamlar ile vapurla gelen bir üç kiloluk paketin üzerine 2 ürk lirası pul yapıştırmak gerekiyor. Uçak işi ise korkunçtur. Y ol parası çok ağır. Aynca biz kitapları gönderene yüzde on komisyon ödemek zorundayız. Çünkü 4-5 yıldan beri TUrkiyeli kitapçılar doğrudan doğruya Kıbrıs lı kitapçılarla iş Türkiyeye kitap iade etmi ye kalkışmak dee hen dek atlatmaktan daha zordur. Böylece kitapçının ne kadar yanlış lorma lı, kırık ciltli moloz kitabı varsa Kıbrıs paketlerinin içine sokulur. Bu kı'apları müşteriye satamazsınız Satamayınca kış geceleri ocakta yakıp ısınmaktan başka yapacak iş kalmaz. Bu satırların yazan size bu kısaca yazdıklarını çok daha geniş bir şeki.'de ve sözlerini destekliyen vesi kalan ile birlikte illi Birlik Komitesinin ilk T i caret Bakanı olan Dr. Ci borç defterini açıp ismini ı pjat j ren ve beraberindeki zi buluyorum. 2 Ocak 963 te benden bir kitap almışsınız. Bir süre sonr? da ö- demişsiniz. İsmi Hürriyet yine hürriyet rahmet li Haşan Ali Yücel in son eseri. Fiatı 25 Türk lirasıdır. Deftere bunu Kıbrıs Rağıp Şevki YEŞİ karıştırarak iştahla yiyordu. Bir bardak şarap ta İren e içir mek istedi: Sayılı günlerimizin sonu geldi sevgilim, diyordu. Bu gü a yarın sultan şehre ya saldıracak a Istaııhulun muhasarasını kaldırıp gidecek. Saldırırsa ya mağlûp olup atılacak ve yahut da şehre girecektir. Türkler şehre girerce Leon... Aldırma, artık hiç biı şey den endişe etmiyorum gel hana, bir bardak ta sen ic. yüreğim kuvvetlensin. eryem a- naya inan ne olması lâzım gelirse o olacaktır. Çok içmiş gibi neş eli ve çoş kun bir hareketle güzel -tadını belinden çekip kucağına oturttu ve başını iri elleri arasına alarak dudaklarından umn u- zun öptü. Beyaz Güvercinim sana tapıyorum. Fakat Leon, artık g :tmeli sin. Hayır, seninle birkaç saat kalmalıyım. Ölmekten çok sem kaybetmekten korkuyorum. Şimdi varım ya.. Sar boy nuına kollarını.. Kaçırma benden.. Sana Beyaz Güvercin diyenler ne kadar da haklılar. Bana.. Beyaz Güvercin... kim diyor? nr>n 'ty'orıım İren T> lıeyete Lefkoşa Evkaf salonunda anlatmıştır. Pek tabii birçok işlerimizde olduğu gibi her şeyin kısa zaman düzeltileceği vadedilmiş, netice boş çıkmıştıı. Okul kitapları getirişimiz bir başka âlemdir. Da l.a önce söylediğimiz gibi yaz ve yumuşaksın. ) Kadar da tatlısın ki.. Hamza bey genç kadının kol larının bütün genişliğiyle öyle sine sarıp arzuyla ağzını kapadı ki, saniyeler içinde birbir terine kenetli kaldılar. Taş odanın bir köşesinde ya nan eryem Ana kandili dışarıdan gelen hafif bir ayıs rüzgarının esintisiyle sallandı. Bahçede erik ağaçlarının dalla rını süsliyen çiçekler e danın penceresinden beyaz beyaz gö rünüyordu. Bahar şimdi ya l nız dışarısını değil içerisini de sarmıştı. Genizleri iolduran hava ile her şey genç-.ı, her şey canlı ve güzeldi. Koca şeh rin içindeki bu beyaz evde şimdi âşıkların en sıcağının dumanı tütüyordu. İren bütün varlığını bu genç adamın kollarına terketmiş, dünyasını da lmporatorunu da, eryem a- nasını da unutmuştu. Hamza bey ise bu beyaz kadın n kokusuna ve sıcaklığına gömülmüş, ne Padişah ne şehir içindeki vazifesi, hiç biri sklında kalmamıştı. Dışarıda erik dallarına konan bir florya kuşunun sesi uzun uzun öttükten sonra nihayet İren kısık ve sıcak bir sesle : Seni çok., çok seviyorum Leon diye mırıldandı. Erkeğin sesi daha "il n lı.. sıcak ve satılmıyan kitabı iaae im kânımız yoktur. O k u lla r- <!a yapılan kitap deriştirmeleri her yıl elimizde \üzlerce, binlerce kitabın kalmasına sebep olur. Bu kitaplardan ettiğimiz zaran anlatmak skin dilinizle dolma yutturmak tır. (Be yau, etme eyleme..) Her memleketin bir hayat seviyesi vardır Siz bil yük iddialan olan bir fıkra yazarı olduğunuza göre bunu bilmeniz gerekir. Türkiyede bir kadına iki buçuk Türk lirası verseniz dükkânınızı sileı süpü rür, tertemiz yapar. Oysa bizim kitabevinin camlaı.nı silen kadın 500 milden aşağı çalışmaz TUrki yede tavuğun en semizini beş Türk lirasına ahrsımz. Burada iyi tavuk fiya ıı 750 milden başlar Süt, et, meyve fiatlannı da ay nı şekilde sıralayabiliriz. ler 50 Kıbns lirası, ayhğı az görürler. Geçinemiyoruz diye şikâyet ederler. Sız acaba Türkiyenin her hangi bir Lisesinde İngilizce öğretmeni olsa idiniz kaç lira alırdınız düşündünüz mü? Şimdi şöyle bir kıyaslama yapplım. Sizin aldığınız Hürriyet Gene Hürriyet isimli kitap 25 Türk lirasıdır. Buna karşılık biz sizden bir, lira 750 mil aldık. O ba verd:ğiniz para a; nızm kaçta kaçıdır? vet Türkiyede öğretmen (Devamı sayfa 5ı) S A TILIK ARAB4 BF 27 kayıt numaralı Sin ger Gazelle marka (Üstü açılabilen) fevkalade durumda bir araba gümrüklü a gümrüksüz satılık tlr Britanya Yüksek Komiserliği Tel 733 den r. Dorman a ediniz. müracaat Benden çok olamaz. Leon senin vücudun için e yaşamak isterdim. ~~ Ben de»enin sıcaklığın ve kokun içinde... Ah Leon eğer stııtan şeh n sarmasaydı sen ve ben ne kadar mesut olurduk. Şimdi mes ut değilmiyiz? Am a sonu olmavan bir saadet. Yarın ne olacağjuı bilmiyoruz. Yarın belki sen. aklıma geldikçe çıldırır (çrtu oluyorum. Bunları ben de düşunm Her an sehır düşebilir. O zaman birbirimizi bulmalım. Nasıl bulacağız? Hamza bey genç kadının dudaklarını hafifçe öperek u- zandığı sedirden kalktı. Fite zırhını giydi, kemerini beline sardı ve kılıcını beline taktı: Casuslarımız Türk ordu Kâhından yeni haberleı «önderdiler. B ir haber daha «el- ki bunu duyduğum zaman seni düşündüm. Nasıl haber bu 7 dedi Benç kadın. Üzerindeki harma»isi ile vücudunun açık kalan yerlerini öretrken.. ~ Sultan askerlerine şehir sizin! demiş. Her asker bir evi işgal eder, o asker mensup 0,duğu ocağın bayrağını asarsa o eve başka asker «'remez, hu kanundur! demiş. Yani ancak bir tek asker bir eve girebilecekmiş ojlemi? - Ö y l e.. Aman, sevgili Pan<uya ne korkunç şey.. şehir düşerse ha? Yarabbi şehir düşecek o- iursa.. Kendini kuvvetli tut İren Şehir düşecek miş gibi düşün. Düşınesse sevincin çok büyük olur. Fakat Leon bunları bana niçin anlatıyorsun?, Sunun iç in : Ben TUrkierin bu küçük bayraklarından birini oradan çaldırttım. jttbir başarı jıllamıs'' D* U* 927 ^ İzmir in kurtul.^ b«> suthu ( *» # Yerli allar «IjH, bunlardan 92* Vllın d açılan sergi İzmir Fıurmın j t r i t r " bir btshppc 0İ- mşb. İzmirde daha *emş 6- (tiıbir panayır kurulmasa [imi ortaya atan Dr UehÇtf Ilı lanir Belediye Rpiu bu al ve caminizi  Y E T T İ R I %

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu,

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 504 Cilt: XXIX Yıl:10 H A F T A L I K AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurula İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Güneri Civaoğlu, Egemen Bostancı

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL *

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 195 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu. Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya AKİS Sayı: 463 Cilt: XXVII Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu. Egemen Bostancı ve Kenarı

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt; XIX, Sayı: 331 Yazı İşleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 11

Detaylı

pecya AKİS Kendi Aramızda Fuat Sirmen

pecya AKİS Kendi Aramızda Fuat Sirmen AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, Cilt: XXII, Sayı 385 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak No: 15 Tel: 11 89 92 10 61 96 P. K.. 582 Ankara * İdare: Rüzgârlı Sokak No:1 Rüzgârh Matbaa Tel: 1152 21 * Başyazar

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

pecya AKİS Kendi Aramızda Şinasi Orel

pecya AKİS Kendi Aramızda Şinasi Orel AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, Cilt: XXII, Sayı: 387 Yazı işleri : Rüzgârlı Sokak No: 15 Tel: 11 89 92 10 61 96 P. K. 582 Ankara * İdare: Rüzgârlı Sokak No: 15 Rüzgârlı Matbaa Tel : 10 61 96

Detaylı

pecya Bu hafta OKUYUCU MEKTUPLARI sütunumuzda Bediüzzaman J. Poster Dulles... tepsisi boş geldi! AKİS Sevgili AKİS okuyucuları

pecya Bu hafta OKUYUCU MEKTUPLARI sütunumuzda Bediüzzaman J. Poster Dulles... tepsisi boş geldi! AKİS Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 194 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

pecya AKİS Kendi Radyo Sanıkları

pecya AKİS Kendi Radyo Sanıkları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt; XX, Sayı: 335 Yazı İşleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 11 52

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 67 Denizciler Caddesi Teni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi AKİS Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker. Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva oğ1u, Egemen Bostancı ve Kenan

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K.

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K. Cilt: XXXIVYıl: 12 Sayı: 596 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ VE MÜESSESE MÜDÜRÜ Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel, Okay Göçer, Egemen Bostancı

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, Cilt: XXIII, Sayı: 395 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak No: 15 Tel: 11 89 99 P. K. 582 Ankara İdare : Rüzgârlı sokak No: 15 Rüzgarlı Matbaa Tel: 10 61 96 Başyazar Metin

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA - TEL: 11 89 92 P. K. 582 Saygılarımla

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA - TEL: 11 89 92 P. K. 582 Saygılarımla Cilt: XXXVII Yıl: 13 Sayı: 660 SAHİBİ VE BAŞYAZARI : Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ : Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Teoman

Detaylı

pecya İçindekiler Kendi Aramızda

pecya İçindekiler Kendi Aramızda AKİS Sayı: 455 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı işleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurallı İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

pecya A K İ S Kendi Aramızda Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası TÜRKAN Hüseyin EZER Associated Press Türk Haberler Ajansı

pecya A K İ S Kendi Aramızda Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası TÜRKAN Hüseyin EZER Associated Press Türk Haberler Ajansı A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XX, Sayı: 355 Yazı İşleri Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 1 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel :

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 292 Yazı işleri : Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N 1 Aralık 1949 Perşembe S İY A S Î İKTİSADÎ Şehir dışı -te Sayı 1 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için seneliği 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır.

Detaylı