Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler"

Transkript

1 Devrim Y IL : Sayı-7 S A H İB İ: H İK ET A F İF A PO LA R F İA T I: 5 il İD ARE ECİDİYE SO K AK -3 T E L : 2824 BASI EVİ GİRNE YO LU T E L : LEFKOŞE 2 ayıs 963 Pazar HERGÜN S A Y F A H ı! *» S * ^ r V, *> «;w iıv G «"Çlik Gücü ^ ^ buj 28 ^»ranmomi y * m* Ur s * ««* W İ Umd'' -ind«*> İn 3 Balkanla^! ıiz Balıliji * * * * * * * * * * * ^ fe L. S o ers îtm enm ^ :s > tb COÖLÜ j< sofl^ h*ssg I'jkS f k b ' r? ÎT a 'ri Ca fll r # ıf Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler pratiktir Türk siyasi çevreleri ta rafından Türk Cemaat eclisi Basın İrtibat Bürosu vasıtasiyle dün bir beyanat yayınlanmıştır. Tamamiyle Belediyeler konusuna hasredilen bu beyanatta Rumların bu meseledeki gayrı samimî ve maksatlı tutumu tenkid edilmiş; Anayasanın derpiş ettiği maddeleri tek taraflı düşünceler i- çinde kendi menfaatlerine göre değiştirmek istedikleri ifade edilmiştir. Rum siyasî çevrelerinin *! j'üelediyeler konusunda '^Cumhurbaşkan uavini tarafından yayınlanan be yanata cevap verme teşebbüslerinin Anayasaya bu kadar büyük bir şiddetle muhalefet eden Rumların zararına olamaz. ENOSİS E EN BÜYÜ K ENGEL Türklerin, Enosis e en büyük engel olan Anayasadaki haklarından vazgeçmelerini beklemenin manasız olduğunu kaydet mek isteriz diyen yazıda Kıbrıs ta Cumhuriyetin kurulmasından bu yana matlûb olan samimiyetin yaratılmadığı ve aradaki güvensizliğin Rumlar tarafından çıkarıldığı ilâve edilmekte ve halihazırdaki durumun, şüphe ve itimatsızlıktan doğduğu ifa de edilmektedir. Bunun i- karşı gösterilen samimiyetsizliği ortaya koyduğu çin de önce, bütün Kıbrıs beyanatın başında belirtilmiştir. halklarının menfaati i- cabı Anayasanın tatbik e- dilmesi gerektiği ; bu su retle itimat, iyi nivet ve samimiyet tesis edilmesi ve böyle bir itimat yaratıldıktan sonra bütün ilgili tarafların anlaşması ile bütün problemlerin halledilebileceği, Türk siyaset ve görüşünü teşkil etmek tedir. Anayasa herhangi bir şekilde kuvvet kullan mak suretiyle bir tarafın isteklerine göre adapte e- dilemez. diği miktarda olmadığı mi sallerle gösterilmektedir. TÜ RKLER AH RU ED İLİYO R Diğer taraftan Rum be lediyeleri hakları olmaksızın liman sahalarında bilhassa büyük bir meblâ ğa baliğ olan liman ve tar tı ücretlerinden Türkleri mahrum etmektedirler. Hükümet ayrı Türk be tediyelerini tanımış olsay dı ve onlara ödenmesi ge reken vergi, harç ve saire verilmiş bulunsaydı. Şim di'ortaya atılmış bulanan belediyelerle ilgili iddialar nazarı itibara alınabilir ve kıymetleri ölçülebilirdi. R U LA R SÖZLERİNE SAD IK DEĞİL Cumhurbaşkanının bizzat kendisi ayrı belediye kurma niyetinde olmadığını ve her toplantıya bir leşme hususundaki teklifleri Türkler tarafından kabul edilmediği, takdirde hiç bir hal çaresi bulu namıyacağına dair bir be yanat ile katıldığını itiraf etmek samimiyetini göstermiştir. Bu, bir hal çare si bulmak arzusunu göstermeyip şartlar empoze etme gayesini gütmektedir. Rum tarafının bazı yazı U ZLA Ş A Z LIK İTH A I Türklerin Anayasa ya riayet, Anayasa yı tatbik ve koruma gayretlerini uzlaşmazlıkla vasıflandırmıya çalışan Rumların bu ithamı kesin bir şekilde reddedilmekte ve Rumların Anayasa yı fes hetme ve Türk haklarını sağlayan kısımlarını tat- ^ bik etmeme siyaseti iyi W niyet ve samimiyet tezahürü olarak kabul edilirse, uzlaşmazlık ithamı tevazu ve şerefle kabul TÜ R K LE R İN İY İ N İY E T İ lı ve sözlü vaitlerini yerine etmeğe hazm z.:> denmek Rumlar, Anayasa komisyonu getirmediklerine dair tedir. müzakerelerinde Cumhurbaşkan uavini Belediyelerin ahenkli kendi siyasetlerinin önce nin beyanatı misallerle bir şekilde çalışmalarını den tesbit edilmiş olduğu desteklenmişti. önlemek için ellerinden nu ve Türkler hal çaresi Rum tarafının bu misal gelen her şeyi yapaklarından, teklifleri yaptıkları za leri örtbas etmiye yeltenrılmasının belediyelerin ayman bunları derhal redmesi de onların samimi gayri pratik dettiklerini; hiçbir şeyi ka yetsizliğini ve kendilerine bulunduğunu iddia edecek bul etmemiye önceden ka itimat sdilemiyeceğini isdir. bir durumda değiller rarlı bulunduklarını gös- bat eden başka bir delil termişleıdir. Belediyeler dir. Rumların davalarının 2 noktada toplandığını hatırlatan mevzuunda karşılaşılan sözde aşılmaz güçlüğü or Antlaşmalardan evvelki günlere ait şüpheler, rapor bunların, tadan kaldırmak için korkular ve endişeler Rumların, Türk belediye Türklerin gösterdiği iyi Rum liderlerinin siyaseti hizmetlerine malî vardım niyet karşısında Rumlar yüzünden tamamen ^anlı da bulunmaları ve karma ayrı belediyeler kurulmasına belediyelerde Türklerin asla rıza gösterm e belediye bütçesine ödedik me ve Anayasanın ilgili leri vergilerden fazla hizmet beklememeleri iddiasından doğduğunu açıkla maktadır. Beyanat şöyle devam et kısmım asla uygulamama davasında olduklarını itiraf etmek zorunda kalmış lardır. Kıbrıs taki kasabaların Türk Büyükleri Serisi No;2??? m m Yarın D EV R i le Beraber olarak muhafaza edilmiştir. İ A R ENCÜ ENLERİ Belediyelerin faaliyetleri İmar Encümenlerinden pek farklı değildi. e selâ, Lefkoşa kasabası ha valisinde hem belediye bölgesi hem de İncirli, Pal liryotissa, Küçük Kaymak lı, Büyük Kaymaklı ve Eğ lence gibi varoşlarda imar bölgeleri mevcuttur. Biribirine karışmış ve hemhudut olan bu gibi bölgelerde senelerden beri işbu sekiz mahalli idare yanyana memnuniyetbahş bir şekilde çalışmak ta olduğu halde aynı hizmetler için 8 ayn idare mekanizması bulunmasının gayri pratik ve gayri ekonomik olduğuna dair hiçbir kimse iddiada bulunmamıştı. Filhakika yu karıda ismi geçen imar bölgelerinin sakinleri sahalarının Lefkoşa Belediye hudutları dahiline girmesi hususunda müteaddit defalar müracaatta bu lundukları halde Rum yet kilileri böyle bir şey vukuunda Lefkoşa Belediye sinin Komünistlerin tahakkümü altına geçeceği korkusuyla siyasî sebeplerden dolayı buna şiddet le itiraz etmişlerdir. Beyanatın son kısmında şunlar yer almaktadır. İmar Encümenleri meselesinde hal böyle iken niçin dokuzuncu bir idarenin kurulmasına muhalefet ettiklerini soruyoruz. Tabiatiyle bunun cecabı aşikârdır. Yine gizli siyasî maksatların tesiri altında hareket ederek Türklerin ayrı belediyeler kurmaları hususundaki Anayasa gereğince der piş edilen haklarını tanımağı ve uygulamağ: reddetmelerinden ötürüdür. İki ayrı belediyenin kurul masının tatbiki güç ve gayri ekonomik olduğu hakkındaki Rum iddiaları nın hiçbir esasa dayanma dığı gün gibi aşikârdır. I. Belediye Baskanları Toplanarak Şu Kararı Aldılar: Anayasadaki Haklarımız mektedir: 958 denberi birden fazla belediyenin mevcut olan belediyeler, Rum vergi sahiplerini, ka sabaların Türk halkına ya kurulmasına yetecek büyüklükte olmadığını iddia eden Rum siyasî çevrelerinin bu görüşü, müsbet pılan hizmetlerin masraf lannı karşılamak mükellefiyetinden kurtarmışte ve bu arada Lârnakada delillerle tenkid edilmek üdafaa Edilecek tır. Binaenaleyh belediyelerin ayrılması, ayrılığa rindeki payının iddia edjl Türklerin belediye geli Dün sabah beş kazanım Türk yolunda almakta olduğp tedbirlere karşı Türk Cemaatının Belediye Başkanlan Cemaat eclisi Başkanı Rauf Raif alacağı mukabil tedbirler hak Anneler Günii ünasebetiyle Denktaş ve İcra H eyeti Üyele kında fikir teatisinde bulunmuşlardır. ri ile Türk Cemaat eclisinde Tnplanıyor yaptıkları gizli bir toplantıda Türk Cemaat eclisinin 4 Toplantıdan sonra bir sözcü Tam mutabakata varıldı. kasabalarının Türk halkının, ayıs Salı günü saat 4.30 da Anayasa gereğince ayrı belediyelerin faaliyetlerine devam toplanacağı ve gündemdeki ba Şimdilik başka bir beyanat z konuları görüşeceği öğrenilmiştir. mektedir. Durumun inkişafına yapmak lüzumu hisse^ilmeetmesinde hassasiyetle,srar ettiklerini teyit etmişler ve hü göre halkımıza ne yapması ge eclise yakın çevrelerden l kûmetin, Anayasayı çiğnemek rektiği duyurulacaktır. Endişe edecek hiçbir durum yok öğrendiğim ize göre, Başkan R. R. Denktaş gündem dışı tur. Anayasa altındaki haklarımızın sonuna kadar ınüda söz alarak üyelere son belediye problemi hakkında bilgi Bu arada üç üyenin sunduk ve. recektir. ları sual takrirlerine verilen cevaplar da okunacaktır. edileceğine kat i inancımız vardır dedi. Dün İstanbul da Yaptığı Bir Basın Toplantısında Türkiye Başbakanı Kıbrıs Konusunda Görüşünü Açıkladı İstanbul (Basın - Yayın ) İstanbul da bulunan Başbakan İsmet İnönü, Çarşamba günü İstanbul a gelişinde yapmayı ümit ettiğini söylediği basın toplantısını bugün saat 2.30 da V ilâyet Konağının tarihî toplantı salonunda yapmıştır. 50 ye yakın basın mensubu nun hazır bulunduğu basm top lantısını; Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin, İstanbul Valisi N iyazi Akı ve diğer ilgililer takip etmiştir. BEŞ Y IL L IK P L A N Basın mensuplarının Türkiye piyasasının durumu ve İstanbul un trafiği konuiarında sordukları sualleri cevaplandı ran Başbaicın, daha sonra beş yıllık kalkınma plânının iç ve dış finansmanı konusunda sorulan bir soruyu şöyle cevap landırmıştır: İç ve dış finansman iy ic e f hesaplanmıştır. İç finansmanın karşılığı, vergi kanunları ve reform larla temin edilmiştir kanaatindeyiz. Kanaatten balı sedişim, böyle konularda riya zî bir hüküm vermenin doğru olmadığına inandığım idindir. Tedbirler tam karşıl k üzerine alınmıştır. üstesn-ı sebeplerle eksik kalırsak,!ju eksiklikler herhalde tamiri müm kün hudutlar içinde olacaktır. Dış finansmana gelince e- sasları belli olmuştur. Şartları için her devletle müzakere ha ündeyiz. Başbakan, beş yıllık plânın bugünkü görünüşünü de şöyle anlatmıştır: Plânın lüzumuna inanan ve onu tahakkuk ettirmek için ciddi çalışmak kararında olan ellerde kalırsa, plânın a<;ık ve kesin başarıyla yürümesi, riyazi bir gerçektir. Bu gidişle, plânın tam oranda başar;ya u- laşmasını bekliyoruz. Normal gazetecinin Kıbrıs konusunda ki sorduğu bir soruyu ise şöy le cevaplandırmıştır: Kıbrıs için Hükümet görüşü, Londra ve Zurih Antlaşmalarının ve Anayasa hüküm lerinin sadakatle yürütülmesi gerektiğidir. Kıbrıs ta, iki cemaat arasındaki münasebetleri güçleştirmek değil, kolaylaştırmak isteriz. TÜ R K A R A B ÜNASEBETLERİ İsmet İnönü, Türkiyenin A- rab memleketleri ile münasebetleri hakkındaki bir «oruyu aa, Arab memleketlerindeki uyanışın takib edildiğini ve bu memleketlerin Türkiye ile dos tane münesebetler olmıyan ve beklemediğimiz bir güçlük olmamıştır. K arşılaşılanlar, ilk devrenin tabii Aşkın Dehşeti, Fransız ve beklenen hadiseleridir illî Asamblesi üyelerinden KIB RIS ESELESİ birinin genç bir sekreter kızla Başbakan İsmet İnönü, bir olan aşkını anlatmakta ve so yürüteceğinin umulduğunu söy iyerek cevaplandırmıştır. Başbakan İsmet İnönü ayrıca, basın mensuplarının iktisa di meseleler, mahallî seçimler basın, yatırım lar ve kalkınma plânı konularındaki çeşitli sorularını cevaplandırmıştır. öteyandan, Başbakan İsmet İnönü bugün İstanbul da T ü r kiye illî Talebe Federasyonu İdare Kurulu üyeleri ile Üniversiteler Talebe Teşekkülleri Başkanlannı kabul ederek ken dileri ile bir süre görülm üştür. Başbakan daha sonra Basın İlân Kurumu üyelerini ve Güzel Sanatlar Akademisi üyeleri ile öğretim üyelerini de kabul etmiştir. Bir Haf tuda Seksen Bin Şutun Eser Paris, (R adyo) : Aşkın Deh şeti adı altında neşredilen y e ni bir eser, Fransada edebiyat alanında büyük bir sükse yap mıştır. Bir hafta içinde meşhur olan eser Fransız munek- kidleri tarafından son zamanların en iyi eseri olarak vasıf landırılmaktadır. Kitabın ilk baskısında 80 bin nüsha basıl mış v e kitaplar piyasaya çıka rılmadan satılmıştır. 745 sayfa olan kitabın satış değeri 2 sterlin kadardır. Eserin yazarı Jean Duto- urd, daha önce The Com plex o f Caesar adlı kitabı ile şöh ret bulmuştu. Am erikalılar, lngilizler ve Yugoslâvlar 30 milyona çıkacak bir film çeviriyor. Amerikan, İngiliz ve Yugoslav stüdyoları işbirliği yaparak çevirm eğe başladıkları yen i filmin adı: Uzun Gem iler Oynıyanlar arasında Holivuttan Richart VVidmark, Sidney Poitier v t Russ Tumblvn, kalyadan Rossana S ch ia ff no ve Yugoslavyanın da B. B si olduğu söylenilen Beba Lonca var. Beba bu film de Viking Prensesi Gerda rolünü oyna maktadır. Resimde, Yugoslavyanın B.B. si filmin bir sahne sinde görülmektedir. (Foto : DEVRİ - - A.P ) nunda kızın âşıkı tarafından öldürülmesi v e erkeğin ebedi hapis cezasına çarptırılması ııı hikâye etmektedir. D r. Küçük e esaj Gönderdiler Kıbrıs Türk Kültür Detneği Gençlik Kolu, öğretmen aday lan başkanı Ahm et A lper dün Cumhurbaşkan uavini Dr. Fazıl Küçük e şu mesaj; gön dermişlerdir: Ekselans Dr. KüçUk Kıbrıs Cumhurbaşkan uavini Efendim, Ankara öğretmen adayları olarak hürmetlerimizi sunar, sizlere karşı olan bağlılıklarımızı bir kere dalıa iletiriz. Atatürk gençliğinin bölün mez zerreleri inkılâplarını yayan ve nesilden nesile olarak Atatürk devamını sağlıya- cak olan blzler, her bakımdan sîzlerle elbirliği yapmıya hazır olduğumuzu bildirir, emir terinizi bekler, hürmetlerimizi sunanz. (Kıbrıs Türk Hürmetlerimle, Ahmet Alper Kültür Derneği Gençlik Kolu öğretmen Aday ları Komisyonu Başkanı) Ahmet Şehit Kabul ANKARA. Cemal Olarak Edildi Perşembe gecesi (9. S. 63) Dcnya da vurularak öldürülen Ahm et Cemal, Türk Cemaat eclisi yetkilileri tarafından "Ş eh it olarak kabul edilmiştir. Türk Cemaat eclisi çevre lerinden öğrendiğim ize göre şehit Ahm et CemaPin K oopera tife olan 300 lira borcu C e maat eclisince kapatılmış ipotekteki mallan kurtarılarak eşine ve çocuklarına ay- J_dn on lira maaş bağlanmıştır. AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARILIŞTIR

2 D i " B der tük Öze dar rak se, onc ger yor uza yol ' h. duj, nı kari S şıdi han bas yen kah de ken>f m ıy Dah fma mad tı kı gülü nnd nin, zın ;t mek gerç cillil* feilb de d< değil 'HSİ 'ere aşk. endi sk r 'İ İ Ş ü ş a ;ndi ska sın< slı ru 3Kl - \arr Ani< ha ra! < ın! kı ç$ Siz. - ( - < İsa çac der diyi diy 'Jiht V I O Bir Korkunç Benzerlik Cumhurbaşkan uavini Dr. Fazıl KUçUk'Un, l>elediyeler problemi hakkında yayınladığı teferruatlı açıklamayı okuyanlar, bilhassa Uç nokta üzerinde ısrarla durulması gerektiğini anlayacaklardır. () Rum liderlerinin, verdikleri şeref sözüyle attıkları imzaya zerre kadar ehemmiyet vermeyip sırf karşı tarafı aldatmak İçin bir takım v&itlerde - ve dikkat buyurulursa sadece sözlü değil İmzalarını taşıyan yazılı vâitler- de - bulunmağı ve bu vâitlere karşılık kendilerine verilen şeyler! elde eder etmez verdikleri şeref sözünü unutmağı kendilrine meslek edinmiş olmalarını açıkça göstermiş bulunması, (2) bütün belediyeler problemi boyunca son derece sapık bir hukuk ve devlet i.ntayışı içinde, dünyanınen geri iptidai ülkelerinde bile rastlanılmıyaıı bir kanunsuzluk ve siyasi sahtekârlık mentalitesini terketmek için en ufak bir gayret dahi sarfetmiyerek kanun da ben devlet de demekte ısrar etme Icri hakikatinin belirtilmiş olması, ve (3) cn ağır -başlı, cn mutedil İnsanları bile isyan ettirici, ve ister-istemez şiddetli bir tavır takınmağa sevkedici bir tutumla, ne kadar kanunsuz olursa olsun ya benim dediğimi kabul edersiniz yahut elimdeki kuvvetlerle sizi dize getiririm " diyecek kadar kötü bir diktatörlük politikasının tatbik edilmesine çalışıldığının isbat edilmiş olması, Dr. Küçükün açıklamasında bilhassa yabancı elçiliklerin üzerinde dikkatle durmaları gereken hayati ehemmiyeti haiz husuflardır. KADYO : I Sahalı ve öğle yayını.» Açılış vc prograı ı V..00 Sabah melodileri» ülkiye ixevit*te. şarkılar, 0S.00 Haber bülteni Ara müziği, ( h.45 Anneler günü r. jnase- beliyle bir- konj>nı n Türk ve Batı müziği dinleyici istekleri 0.00 Sanatkârlarda n b; cr şarkı <».30 Sririmi/dcn seçmeler 0.45 Çeşitli müzik.00 Anneler günü ınünesebc tiyle hazırlanan * ;t l çocuk programı 2.00 Takvimden yedi yaprak 2.5 Oyun havaları 2.30 Öğle melodileri 3.00 Saime Sinan'da» şarkılar 3.30 Haber bülteni 3.45, Kapanış. Akşam yayını 6.59 Açılış vc program 7.00 Atife Fdipofjlundan şarkılar 7.30 Dans ve caz mü? iğ: 8.00 Sanatkârl ırdatı rjrcr şarkı 8.30 Trompet sololaı 5.45 Coca Cola programı 9.00 Batıdan scçmçler 9.30 Haber bülteni 9.45 Lânitis programı Spor dünyasından haber 2(ı.30 Ara müziği 20.5 Kontinental ses >.ldızı Katerina Valenle Kitap saati lirlçekler.topluluğunun pıogpbm» 2ı.OO Almanya dan melodiler *.25 Ara müziği 2.30 Küçük koro Haller bülteni 22.5 Pazar rfc*iıali Kapanış. ELE VİZYON 9.00 Açılış 9.02 Bir karikatür film. >.C9 Ingiltercden gönctrilen Rumca sözlü aktcvlite İv. 7 Sevgili Bob ı9.42 Bir karikatür fılır.ı 9.49 Holivut Tiyatrwa 20.6 Ednıundo Ro.s oıkest- rası Beni Kim öldürdü" A E R İK A N IN SESİ l'ko G R A L A R I A Y IS A Y I PR O G R A I Günlük yayım : m- kua 238 m. orta dalga Yayıltını tekrarı : >, 3 m. kısa dalga Pazaı : Haberler - Basın derlemesi Amerıkada Üni\ersite hayatı. Pazartesi : Haberler - Radyo tcmuası I) Spor hal erleri 2) ülakat ve röportaj. Salı : Haberler - Haoer yorumu - Tarım programı. Çiişamba : Haberler İngilizc i dersleri (Konuşulan İngilizce Serisi) Pt.ışembe : Haberler - Haber yoıumu - Panorama. Cuma : Haberler - Haber yorı mu San at dünya.ı. Cı.martesi : Haberler < ilerliyeu ilim - Haftanın olayları. SİNE A IF F K O S A /.Hİer : Ibo Rüyalar âleminde > ni film) Cetraldaz. (Hintçe - yeni film Tuk*iııı : Çamşakı/.ı (yeni Türkçe) St il Beyond Şahin : C\'*mşakızı (yeni Türkçe) üzikal İngilizce I I ASOI Tfksiın : (îüneş Dogmasın Ş:«Iıin : Bej Kardeştiler \CUSA ( ııııhulat : Zehiı Hafiye I «yan : B r Demet Yasemen I R N A K A Cennet : Çifte Kumrular KO Ç BURCU: (2 art - 20 Nisan) Bazı kiırsclerle olan ihtilâfınızı halletmek fırsatım bugünlrede elde ede-, cek. üzüntüden sıyrılacaksınız. BOCA BURCU : (2 Nisan 20 ayıs) bir söylentiyi düzeltmniz gerekiyor. Bundan, Hakk mzdaki ilerisi için, zarar görmeniz muhtemeldir. İK İZ L E R BURCU: (2 ayıs- 20 Haz) Yakında öğre neceğiniz bir haber sizi sinirlendirebilir. Sakın ve makul olmam/ her bakımdan şarttır. YE NGEÇ BURCU: (2 Hz - 20 Tem ) İki kıçiyle bir işiniz için karşılaşacaksınız; Burlann aksi kımseier olma lan ihtimali var. Ona göre hazırlanın. ASI A N BURCU : (2 Tem - 20 A ğ) Ya hır arzunuz a önemli bir işinizi gerçekieştirme çabalarınız yakında tesirini göstcrecektu. BAŞAK BURCU : (2-20 Eylül) Kendisini uzun : a mandan beri görmediğiniz bir fındığınızdan sevinçli bir haber alacaktınız. Sansınız müsbet. T E R A Z İ BURCU : (2 Eylül - 20 Ekim Üzerinize al dığınız ve sorumluluğunu yüklendiğiniz meseled» yakınlarınızı dinlemeniz iyi olacak. AKREP BURCU : (2 Ekim - 20 Kasıın Yaniı* anlaşılmış bir sözünüzün üzüntüsünü, yakında işi oüzdtme fırsatım ele geçirmekle giderebileceksiniz, j Y A Y BURCU : (2 Kasım - 20 Aralık) Önemli bir düşünceniz gerçekleşecektir. B ı bir yakınınızla du ilgili * olabilir, şahsınıza ait bi? işle de. OĞLAK BURCU : *2 Aralık - 20 Ocak) Bir ;ş Üzerindeki teşebbüsünüzün mıüsbe» neticeye vardığını görmekle menihun olacaksınız, iyi bir haber beklev n. K O V A BURCU : (2 Ocak 20 Şubat) Rakipleriniz var. Bunlar zayıf bir zamanınızı kolluyorlar. O.r«ra kar, şı uyanık bulununuz. B A LIK BURCU : (2 $ubat 20 art) Birikim ara ya koyduğunuz işiniz nfctice vermiyecek. Zira o kimse, işe gereken ehemmiyeti vermemiştir. TE K N İK OTO BOYAHANESİ En ileri teknik, en ileri iş, en başanlı sonuç, ancak TE KN İK OTO Boyahanesinden alınabilir. Otomobillerinizi boyatmak, parlatmak için muhakkak surette modern atelyemizden istifade ediniz. BlR DEFA TECRÜBE EDİNİZ ALD IĞ IN IZ NETl- CEDEN SİZ DE ENUN O LACAKSIN IZ KABER RAİF Necati Özkan Hanı Teknik Oto Boyahanesi LEFKOŞA. ı Benim C s l / Ş i f l l l p Dr. KUçUk'Un kuvvetli açıklamasını okurken bir nok ta daha çok dikkatimizi çekti ve üzerinde ısrarla durmamız gerekenşu hususu da ortaya çıkardı. Açıklamanın ışığında beliren Rum siyasi lider tipi, bugtin artık hür dunyamemleketlerinde tamamıyle ortadan kalkan, hür dünyanın, knun, hukuk ve demokrasi anlayışını benimsemeğe çalışan en iptidai ülkelerde dahi artık nadirattan olmağa başlıyan ve ancak komünist ülkeler de bol bol bulunan bir tipin ta kendisidir ve bunlar, siyasette ve devlet idaresinde akyavelizmi şiar edinen ve gayeye varmak için kullanılan usuller ne kadar gayrimeşru, gayri kanuni ve gayri ahlaki olursa olsun bunları mubah gören bir bataklık politikasının cüce çömezleri olarak belirmektedirler. Kıbrıstaki Rum liderliğinin mentaliteslyle Komünist devlet anlayışı arasındaki bu şaşırtıcı benzetiş dikkatle ve ısrarle üzerin de durulması gereken bir husustur ve Kıbrıs'ın geleceği bakımından çok karanlık ihtimallere gebe olan bir durum yaratmaktadır. Rum liderler, şunu anlamalıdırlar ki ahlâk kaideleri ne ve meşruiyet eseslarına uymakta ısrar ettikçe hiçbir başarı kazanamıyacak ve dünyaya gülünç olmktan başka hiçbir gayeye hizmet edemiyeceklerdir. BULACA S 9 n Soldan sağa: l. Bir Türk arktisin adı 2. Uzak; bir renk 3. Hâsım; geniş değil 4. Hemen, adanılan şey 5. Güzel ko kulu bir ot 6. Erkek adı 7. Eir maden; ters okunur ta köle 8. Tarla; sona K konursa uzak 9. Son harf kaldırılıp yerine Z konursa bir erkek adı; pislik, j Yukarıdan aşağıya:. Arap ülkelerinden bi rinde bulunan bir nehir; k.'şın yağar 2. Bir ^rab ül kesi; beyaz değil 3 Fakat. ters okunursa mülk 4. Sayı; tarla ı 5. A:ııncı harf I olursa köylülerin yı'da bir yaptıkları bayram 6. Beyaz; ters okunur s-> ve son harf T olursa suların akışını önlemek i- ç!n yapılır 7. Ters okunuı sa adanılan olur; sırakla soğuk arası 8. Uzak: cennet güzeli 9. Bir meyvadır; genel olarak kışın I rodos ta yağan. lünkü Bulmacanın lalle d ilm i; Şekli Soldan sağa:. Zenon; Nuh 2. Efelik 3. Ren; koruk 4. Eşek; Li 5. Na; El; Kum 6. Kok 7. Kalebent 8. Aç: Rana 9 Cal; rakam. Yukarıdan aşağıya:. Zerin; kaç 2. Efe (s), (A)kaça 3. Nene; RL 4. Ol, şeker 5. Nikel; oaı 6. Kok; Sena (r) 7. Nah 8. Ulu 9. Hekim; Om H AŞAN ÇİNKO ARABA DOĞRULT A GARAJI Beliğ Paşa Sokağı Ucuz İş - Erken Servis - Garantili Netic < FİKİRLER DEVRİ 2 a y«j#w 'Hesap Veriyoruz, Hesap/ Akın gazetesinin heyecanlı bir yazarı var. Benim adaşım: özker Enver Gerçi bir fıkra yazan için gerekli bilgiye tam anlamıyla sahip değil. İşlediği konuları enine boyuna yo rumlıyamıyor. Akima gel diği şekilde, evde kahvede konuştuğu şekilde yazıyor: Be yau etme, eyle me, bile bile bu dolmayı bize yutturma gibi cümlelere yazılarında sık sık rastlıyabilirsiniz. Kendisi öğretmen. Bir öğretmenin dili bu olmaması gerektir. Neyse geçelim. Adaşım, zaman zaman toplum sorunlarımızın ü- zerine iğilir. Tenkit!'.er ya par. Bu tenkidlerinin bazılarında haklıdır da. En övünülecek yönü dürünce lerini çekinmeden, korkmadan söylemesi. Gel gör ki zaman zaman kendi gö rüşleri ile çelişmeye düşer. Daha kötüsü kendi sü tununda kendisini eğme parası olarak.759 mils. sonra pembe hayalleri ü--!-v- azmışım. Peşin alsaydı- çalışmıya kalktı mı iki ay sonra dükkânını kapamak zorunda kalır. okul öğretmeni mesleğe Ama Türkiyede bir orta Türkiyede İstanbul ki 300 Türk lirası aylıkla ye kalkışır. Neyse bunu tapçılannın %20, Anado-lL yapmazlar..., Hem., döviz..., başlar. * Bizim paramızla da geçelim. ı., -,, - ı I bozdurma işlemi keııdıle-i Klh.-w ıirac, ilu kitapçıları %25 kârlar. _ ; Kibri!» lirası Bizdekiözker Enver in Cuma ımı yıldırmıştır, hem de günkü Akında çıkan yazısı Hesap İsteriz, Hesap! biz fazlasının elinden yılmışızdır. Çünkü Kıbrıstan başlığını taşıyor. Hesap istedikleri Kıbrıs lı Türk kitapçılardır. Bunun için bu satırların yazarı, bugün Kıbns'ta geçimini yal m/ Türkçe kitap işine bağ ladığı için, özker Cnvere cevap vermek zorunluğunu duymuştur. Türkiye den Kıbrıs a kitap getirmek bazılarının zannettiği gibi kolay bir i;, değildir. Kolay bir iş oi madiği gibi, kazançlı biı iş de değildir, örneğin Lel koşayı en fazla Türk nüfu sunun bulunduğu bir şehirde kazancım yalnız kitapçılıkla sağlayan kaç ki şi vardır. Tam anlamıyla Türkiyedeki kitap piyasa sim günü gününe izleyen her seviyedeki okuru tatmin edecek son çıkan kitapları günü gününe Kıbrıs a getiren kaç kitapçı vardır. Çeşitli kişiler bu işe büyük umutlarla başlamışlar, kısa bir süre zerine gerçeğin kara balyozu inince kimi tatlıcı, kimi tuhafiyeci, kimi o yuncakçı, kimi kırtasiyeci, kimi gazeteci olmuş- Yazan : ÖZKER YAŞIN tur. Oysa kitapçı toplum kalkınmasında Önem li bir rol oynıyabilır. K i tapçılık topluma bir hizmettir. Kitapçının yaşaması her işte olduğu gibi toplumun desteğiyle müm kündür. Gel gör ki bizim toplumumuzda büyük çoğunluğun kitaplarla ilgisi pek az. Bu söylediklerimi şuraya getirmek istiyorum: Fazla satış yapan' bir ticarethane çok düşük kârlar koyar mallarının ü zerine. Kazancını Türümden sağlar, örneğin yüzde on kârla çalışır. Ama bir kitapçı yüzde on kârla çalışırlar. Behzat A y isim li bir öğretmen Varlık der gisinde yazmıştı. Buıundu ğu ilçede iki kitapçı varmış. Yaz tatilinde ilçeden ayrılmış. Dönüşte bakmış ki kitapçılar dükkânlarını meyhaneye çevirmişler Sizin deyişinizle yazayım Niye be yau demiş kitapçılıkta yüzde yirmibeş kârınız var. Tekel madde lerinde yüzde yedi. Niye meyhaneci oldunu?0 Kitapçılar ne yapalım demişler. Bu iş daha kârlı. Kitapçı iken perişandık. Şimdi kalkındık. Bu hikâyeden sonra gelelim sizin hesap işinize. Siz Lefkoşa da iken benim müşterimdiniz. İşte BiZANS'LI BEYAZ GÜVERCİN Tefrika No. 7 lar hep birden ayaklanmışlardı. Kerkoporta muhafızla. içinde : Kimsenin beklemediği muazzam bir sessizlik: rı da mazgallara koşmuşlar- J Evet öyle olması lâzım. dı. Kinijon surlan cnilnde Çünkü yarın : Evet belki yarın şehir bizim olacak bir toz duman yükseliyordu.. Toplar surları dövtlvordu. Hamza bey içinden: Tamam, dedi,! enger Ahmetle uğlalı Haşan ihtiyar Bizanslıyı temizledi. RUstem bey herkes gibi Hamza beyle birlikte mazgallara koşmuştu. Likos vadisine, toz duman içindeki Kinijyon taraflarına bakıyorlardı. Rflstem b e y : İyi oldu, bitti bu iş : Askerler seni nası! karşı ladılar? Yeni komutanlanyım h'kat ayaitta oturacak halleri yok. Şaraplarına konacak toz yanında mı? Öyle olması lâzım. gel şu orduyu doya doya seyredelim. RUstem bey aşağılarda, Türk ordusunun se^sizen gösterdiği faaliyeti çenesile işaret ediyordu. İkisi de bir müddet uzun u- / m Likos vadisine bakı..ar, konuşmadılar, bey : Şu büyük sessizliğe bak, diye fısıldadı bu büyük sükûnet bir büyük fırtınadan önceki havaya benzemiyor mu? Allahım, şu azametli ordu yok mns»ihl bililin vadi Zavallı BizanslIlar, bu sessizliği başka başka yorumluyorlar. Pek çoğu muhasara ordusunun kalkıp gitmeğe hazırlandığını sanıyorlar Budalaca bir düşünce : Korkakların ve zayıfların duşüncc3i : Ama halk da Allah.n cezasına uğradıklarını düşünüyorlar ; Hepsinin kalbi Korku, endişe dolu : (İşlediğim iz nice cinayetlerin ve nice küfürlerin cezası birikti Bize bunların cezasını verecektir Allah!.) diyorlar. Hâlbuki ordu tamnmıyle hazır. O kadar hazırki su anda bir ferman çıksa korkunç bir tarzda şehre saldıracak. Onun la konuştun. Ne zaman hücum edileceği hakkında bir şey söylemedimi? : Hayır, sakallarındaki bir tel bile bilse o sakalı kesip a- tarım diyordu. ö y le olması lâzım. Biz va zifemizi yaptık, beyaz güver- Bir ara hamzaj_cin uçtu Kerkoporta ya yerleştiğimizi haber verdi. Buranın muhafız Komutanının temizlenmesi için Kiııijivon kapısının önünde gürültülü bir gösteriş yapmak lâzımdı Yaptılar. Şimdi Kerkoporta va sal ' d i z l i k ri n»rnk olan askerleri knrsula bir yerde hazırlıyor olmalılar. Plânımızı bütün arkadaşlara söyledinmi? Evet, hepsi biliyorlar. Hepsi de bu civardaki surlardalar. Hücum başlar ba:;lamaz hepsi burada olacakla'. O halde ben senden ayrılmalıyım. lren in evine kadar gitmek zorundayım. Evet, gizli yoldan gelecek olanlann'da hücum haşlar başlamaz buraya koşmaları lâzım. uğlalı ile Lenger Ahme di sen burada alıkorsun Çabuk git gel. öğle oluyor. Hücumun saatini bilmiyoruz.... Öyle bir plândı ı^i, bu, Hamza bey, her noktasını ayrı ayrı düşünürken yüreği titriyordu. Kerkoporta gibi çürük bir kapının komutanının değiş tirilmesi, buranın şehir içinde ki Türkler tarafından eie geçirildiğini Padişaha bir beyaz güvercinle haber verilmesi, sonra yer altı yolundan şehre Bizans elbiseleri giydi ilmiş 35 Levendin sevk edilmesi: Hey tanrım, şu hücjm bir başlasa! Hamza bey aıvak o zaman rahat bir nefes a»acaktı BEYAZ GÜVERCİNİN KOKUSU Hamza bey İren in önüne ' ' 0''d» u bnl «jnrn plr niz.500 mile verebilir Her iki şekil de sizin hesabınıza uymuyor. Demek ki atıyorsunuz, vejahut hesap bilmiyorsunuz (Be yau etme eyleme...) Bugün Kıbrıs ta Türk kitapçılarının satış ölçüsü bir Türk lirası 75 milden başlar ve kitabın cinsine göre 60 mile, 50 mile kadar iner. Kitabının cinsine göre sözünün amamı size biraz karanlık gelebi lir. Bunu da açıklıyalım: Türkiyeden Kıbrıs a Türkçe kitaplar çeşitli yol lardan gelir. Uçakla a vapurla. Son zamlar ile vapurla gelen bir üç kiloluk paketin üzerine 2 ürk lirası pul yapıştırmak gerekiyor. Uçak işi ise korkunçtur. Y ol parası çok ağır. Aynca biz kitapları gönderene yüzde on komisyon ödemek zorundayız. Çünkü 4-5 yıldan beri TUrkiyeli kitapçılar doğrudan doğruya Kıbrıs lı kitapçılarla iş Türkiyeye kitap iade etmi ye kalkışmak dee hen dek atlatmaktan daha zordur. Böylece kitapçının ne kadar yanlış lorma lı, kırık ciltli moloz kitabı varsa Kıbrıs paketlerinin içine sokulur. Bu kı'apları müşteriye satamazsınız Satamayınca kış geceleri ocakta yakıp ısınmaktan başka yapacak iş kalmaz. Bu satırların yazan size bu kısaca yazdıklarını çok daha geniş bir şeki.'de ve sözlerini destekliyen vesi kalan ile birlikte illi Birlik Komitesinin ilk T i caret Bakanı olan Dr. Ci borç defterini açıp ismini ı pjat j ren ve beraberindeki zi buluyorum. 2 Ocak 963 te benden bir kitap almışsınız. Bir süre sonr? da ö- demişsiniz. İsmi Hürriyet yine hürriyet rahmet li Haşan Ali Yücel in son eseri. Fiatı 25 Türk lirasıdır. Deftere bunu Kıbrıs Rağıp Şevki YEŞİ karıştırarak iştahla yiyordu. Bir bardak şarap ta İren e içir mek istedi: Sayılı günlerimizin sonu geldi sevgilim, diyordu. Bu gü a yarın sultan şehre ya saldıracak a Istaııhulun muhasarasını kaldırıp gidecek. Saldırırsa ya mağlûp olup atılacak ve yahut da şehre girecektir. Türkler şehre girerce Leon... Aldırma, artık hiç biı şey den endişe etmiyorum gel hana, bir bardak ta sen ic. yüreğim kuvvetlensin. eryem a- naya inan ne olması lâzım gelirse o olacaktır. Çok içmiş gibi neş eli ve çoş kun bir hareketle güzel -tadını belinden çekip kucağına oturttu ve başını iri elleri arasına alarak dudaklarından umn u- zun öptü. Beyaz Güvercinim sana tapıyorum. Fakat Leon, artık g :tmeli sin. Hayır, seninle birkaç saat kalmalıyım. Ölmekten çok sem kaybetmekten korkuyorum. Şimdi varım ya.. Sar boy nuına kollarını.. Kaçırma benden.. Sana Beyaz Güvercin diyenler ne kadar da haklılar. Bana.. Beyaz Güvercin... kim diyor? nr>n 'ty'orıım İren T> lıeyete Lefkoşa Evkaf salonunda anlatmıştır. Pek tabii birçok işlerimizde olduğu gibi her şeyin kısa zaman düzeltileceği vadedilmiş, netice boş çıkmıştıı. Okul kitapları getirişimiz bir başka âlemdir. Da l.a önce söylediğimiz gibi yaz ve yumuşaksın. ) Kadar da tatlısın ki.. Hamza bey genç kadının kol larının bütün genişliğiyle öyle sine sarıp arzuyla ağzını kapadı ki, saniyeler içinde birbir terine kenetli kaldılar. Taş odanın bir köşesinde ya nan eryem Ana kandili dışarıdan gelen hafif bir ayıs rüzgarının esintisiyle sallandı. Bahçede erik ağaçlarının dalla rını süsliyen çiçekler e danın penceresinden beyaz beyaz gö rünüyordu. Bahar şimdi ya l nız dışarısını değil içerisini de sarmıştı. Genizleri iolduran hava ile her şey genç-.ı, her şey canlı ve güzeldi. Koca şeh rin içindeki bu beyaz evde şimdi âşıkların en sıcağının dumanı tütüyordu. İren bütün varlığını bu genç adamın kollarına terketmiş, dünyasını da lmporatorunu da, eryem a- nasını da unutmuştu. Hamza bey ise bu beyaz kadın n kokusuna ve sıcaklığına gömülmüş, ne Padişah ne şehir içindeki vazifesi, hiç biri sklında kalmamıştı. Dışarıda erik dallarına konan bir florya kuşunun sesi uzun uzun öttükten sonra nihayet İren kısık ve sıcak bir sesle : Seni çok., çok seviyorum Leon diye mırıldandı. Erkeğin sesi daha "il n lı.. sıcak ve satılmıyan kitabı iaae im kânımız yoktur. O k u lla r- <!a yapılan kitap deriştirmeleri her yıl elimizde \üzlerce, binlerce kitabın kalmasına sebep olur. Bu kitaplardan ettiğimiz zaran anlatmak skin dilinizle dolma yutturmak tır. (Be yau, etme eyleme..) Her memleketin bir hayat seviyesi vardır Siz bil yük iddialan olan bir fıkra yazarı olduğunuza göre bunu bilmeniz gerekir. Türkiyede bir kadına iki buçuk Türk lirası verseniz dükkânınızı sileı süpü rür, tertemiz yapar. Oysa bizim kitabevinin camlaı.nı silen kadın 500 milden aşağı çalışmaz TUrki yede tavuğun en semizini beş Türk lirasına ahrsımz. Burada iyi tavuk fiya ıı 750 milden başlar Süt, et, meyve fiatlannı da ay nı şekilde sıralayabiliriz. ler 50 Kıbns lirası, ayhğı az görürler. Geçinemiyoruz diye şikâyet ederler. Sız acaba Türkiyenin her hangi bir Lisesinde İngilizce öğretmeni olsa idiniz kaç lira alırdınız düşündünüz mü? Şimdi şöyle bir kıyaslama yapplım. Sizin aldığınız Hürriyet Gene Hürriyet isimli kitap 25 Türk lirasıdır. Buna karşılık biz sizden bir, lira 750 mil aldık. O ba verd:ğiniz para a; nızm kaçta kaçıdır? vet Türkiyede öğretmen (Devamı sayfa 5ı) S A TILIK ARAB4 BF 27 kayıt numaralı Sin ger Gazelle marka (Üstü açılabilen) fevkalade durumda bir araba gümrüklü a gümrüksüz satılık tlr Britanya Yüksek Komiserliği Tel 733 den r. Dorman a ediniz. müracaat Benden çok olamaz. Leon senin vücudun için e yaşamak isterdim. ~~ Ben de»enin sıcaklığın ve kokun içinde... Ah Leon eğer stııtan şeh n sarmasaydı sen ve ben ne kadar mesut olurduk. Şimdi mes ut değilmiyiz? Am a sonu olmavan bir saadet. Yarın ne olacağjuı bilmiyoruz. Yarın belki sen. aklıma geldikçe çıldırır (çrtu oluyorum. Bunları ben de düşunm Her an sehır düşebilir. O zaman birbirimizi bulmalım. Nasıl bulacağız? Hamza bey genç kadının dudaklarını hafifçe öperek u- zandığı sedirden kalktı. Fite zırhını giydi, kemerini beline sardı ve kılıcını beline taktı: Casuslarımız Türk ordu Kâhından yeni haberleı «önderdiler. B ir haber daha «el- ki bunu duyduğum zaman seni düşündüm. Nasıl haber bu 7 dedi Benç kadın. Üzerindeki harma»isi ile vücudunun açık kalan yerlerini öretrken.. ~ Sultan askerlerine şehir sizin! demiş. Her asker bir evi işgal eder, o asker mensup 0,duğu ocağın bayrağını asarsa o eve başka asker «'remez, hu kanundur! demiş. Yani ancak bir tek asker bir eve girebilecekmiş ojlemi? - Ö y l e.. Aman, sevgili Pan<uya ne korkunç şey.. şehir düşerse ha? Yarabbi şehir düşecek o- iursa.. Kendini kuvvetli tut İren Şehir düşecek miş gibi düşün. Düşınesse sevincin çok büyük olur. Fakat Leon bunları bana niçin anlatıyorsun?, Sunun iç in : Ben TUrkierin bu küçük bayraklarından birini oradan çaldırttım. jttbir başarı jıllamıs'' D* U* 927 ^ İzmir in kurtul.^ b«> suthu ( *» # Yerli allar «IjH, bunlardan 92* Vllın d açılan sergi İzmir Fıurmın j t r i t r " bir btshppc 0İ- mşb. İzmirde daha *emş 6- (tiıbir panayır kurulmasa [imi ortaya atan Dr UehÇtf Ilı lanir Belediye Rpiu bu al ve caminizi  Y E T T İ R I %

3 .--»' anlan e a.nlat^aks,l' \ Qoima vim % i S s S î î >unu b C * *» t e r t e m i z Van! k ita bevinin ' f e ' R? a I (Ih pm C ıb n s lirası. Bizceiü 50 K >ns liras î d iy e şikâyet e o «L a c a b a Türkiyeninha «ı b i r Lisesinde W e öğretm eni olsi ü R k a ç lira alırdınız dû* d ü n ü z mli? Şimdi 'ir kıyaslam a yjjuta, in a ld ığ ın a Hürriye n e H ü rriyet isimli t ) 2 5 T ü rk lirasıdır. Buk a r ş ılık biz sızde&bir, ı m il aldık. 0 İH v e r d.g in iz para ıftt u n k a çta kaçıd#? Şı t T ü rkiyed e oğrtias ^ (Devam saytı îl Ş A H L I K ARABi F 2 7 k a yıt numaralıâ r G a z e lle marka (Od ila h ile n ) fe v k to ;m d a b ir araba gün» v e y a gümrüksüz satit. B rita n y a YüksekKfr ı s e r l i g i Tel 733'* r. D o rm a n a tiniz. Benden çok d * _ Leon stwn vw*«* v a,am ak i ^ Ben d e * "» * " DEVRİ 2 ıyıs»63 - Sayfa 3 Dünyaca Büyük Şöhrete Sahip B A S IN... BASIN. Türkiyede memnuniyetsizlik Solcu Haravgi gazetesi yukarıdaki başlık a<unda İzmir Enternasyonal Fuarı Kıbrıs Hükümeti Bo Yıtki Fuara Katılacağını Resmen Bildirdi Türkiye ekonomisinin nıer kezi sayılan lzm irde, ilk defa 923 yılında Atatürk ün emri ile 9 Eylül Y erli allar Sergisi açılmıştı. O tarihte İzm ir tüccaıların- dan Şerif Remzi Reyent in incir üzüm işleme yerinde Y er li allan Koruma D erneği tarafından açılan bu se-gi büyük bir başarı sağlamış^. Daha sonra ve 029 yıl lannda İzm ir in kurtuluş bay ramı dolayısıyle Sanatlar Oku lunda Yerli allar Sergileri açılmış, bunlardan 929 yılında açılan sergi İzm ir Fuarının kuruluşuna bir başlangıç o l muştu. lzm irde daha geniş ö l çüde bir panayır kurulması fikrini ortaya atan Dr. Behçet U?, İzmir Belediye Reisi bu lunduğu sırada ilk iş eıarak şehrin birçok yerlerinde pazar mahalleri kurmakla işe başlamıştı. Bu yerlerin geniş ilgi görmesi kimseler lzm irde üzerine birçok bir panayır kurulması fikrini benimsemişlerdir. 29 ayıs 933 de İzmir Belediyesinde o tarihte İzm ir valisi olan Kâzım Dirik F aşanın başkanlığında yapılan toplantıda Dr. Uz.tarafından bu f i kir ortaya atılmış, bu teklif aralarında 30 kadar bankacı tüccar ve komisyoncunun bu spor teması dolayısıyle yurt dışında tetkikler yapan Suat lunduğu toplantı üyeleri tarafından desteklenmiş ve bu maksatla bir panayır komitesi kurulmuştur. K Ü L T Ü R P A R K K U R U LU Y O R Komitenin verim li çaiışma- kokun _ A h L e o n e j e t»»» «arm asavdı * ve g, mesut olurduk ı mes ut 0 * Yinn S î ', y o r u l. Y geldikçe İler»n * * *. ym # t s s s S ****** s u s düşündü*- w, t N** W * r '» 'İZ'" ''! t e f * * # bu bir *ve *»*?v DÜÜ^ lur' F*k* niçin j k  A lan sonunda Cumhuriyet A lanının yanındaki 32 bin n e t re karelik sahada sadece y?ri. resmî ve özel müessc^el j, ın katıldığı 9 Eylül Panay- ı, 9 Eylül 933 günü o ta,'h ıe ge nel Kurmay Başkanı olası nv.-r hum areşal Fevzi Çakmak tarafından açılmıştı. 2 gün devam eden bu panayır büyük ilgi görmüş ve 30 Eylül 933 tarihinde kapanmıştı. lzm irde bir kültürpark kurulması fikri 933 yılında bir GÜNEŞ Sigarla Ltd. Şti. AL VE C A N IN IZ IN KORUYU CUSU D U R GiiNEŞ Sigorta E NİYETTİR. G A R A N T İD İR S Ü R A TTİR Kıbrıs üm essili: C AN KARDEŞLER LTD. ŞTt. 50, Atatürk eydanı, Tel: G P.K. 885 Şübeler: AĞUSA 448 L A R N A K A : 30, 370. BAF: 230. Otello Seyahat Bürosu. Tel. JET Seyahat Bürosu. Tel 238 Yurtkoru tarafından ortaya a- tılmıştır. Bilâhare mümailey- hin İzm ir Belediye Reisi uavini bulunduğu sırada o tarih te Belediye Reisi olan Dr. Beh lik, yol ve sair inşaat malze mesi yakından görülür ve mü bayaa imkânları sağlanır Diğer taraftan İzm ir Fuarında hazırlanan m illw pavyoı/arja muhtelif ihraç mallarıyla y e l li sanayi mamulleri teşh'r edil mekte olup, böylece memle çet U z tarafından da benimse gesinin ihraç mevsimin n d-<» nen bu fikir üzerine Şehir eclisinin kararıyla bugünkü yerinde 430 bin metre karelik sahada bir kültürpark tesisi çalışmalarına başlamıştıı. Ocak 936 tarihinde teme li atılan kültürparkta, o yıla kadar İzm ir 9 Eylül Hanayın olan tesis, 20 Ağustos İ936 da İzm ir Enternasyonal Fuarı o- larak açılmıştı. F U A R IN Ö ZELLİK LE R İ Her yıl muntazaman 20 A- ğustos tarihinde açılarak bir ay müddetle devam ecen İz mir Enternasyonal Fuarı, iki milyonu aşan ziyaretçi tarafın dan gezilmektedir. A y rıc a bir çok iş adamları tarafından ge zilen Fuar'da muhtelif yabancı memleketlerin oavyorııarın da mamul maddelerle, makineler, büyük sanayi, şehirciladığı bir zaman isabet et'.ırıl mek suretiyle Fuarda da's.ı g'.: niş bir hareket imkânı ramlan- maktadır. Fuann işgal e v 'is bulunduğu sahada kurulan Kültürpark Tesisleri Fuara ay rı bir güzellik verm ekledir. İz mir Fuarı organizasyonu, ta kip ve tanzimi, dekorasyonu, gece tenviratı ve sahasının ge nişliği itib an yle dünya fuar lan arasında büyük bir şöhre t haizdir. İzm ir Fuarı ayrıca birçok eğlence v e istirahat yer leriııi ihtiva ettiği gibi ayni sa ha içinde gezilip görülmesinde fayda mülâhaza olunan Z i raat ve Arkeoloji üzesi, R e sim ve H eykel Galeris-, Türk Eserleri Sergisi, Hayvanat ve Nebatat Bahçesi, Tiyatrosu ve.000 STERLING Açık Hava Lunapark gihi tesisleri de içine almaktadır Bu hayat Sigorta poliçesi ailenizin en büyük istikbal ve menfaatlerini temin eder. Bir gece ölmüşseniz aileniz 99.Î senesine kadar senede 300 alacak, yani 30X 300 J000 lira. Keza ölümünüzden sonra aileniz 2000 tutarında yekûn para alacaktır. Demek ki Şahsınız için sigortanız.000 liradır. Keza emekliye ayrıldığınızda yaşadığınız müddetçe faydalar ve nakdi paralar. VERGİDEN DE U AF TÜ TÜ LÜ R SÜ N Ü Z. Haftada ödeyeceğiniz taksid 3/ asgari Haftada ödeyeceğiniz taksid 5/ azami üracaat: ENDER ACENTELİĞ İ Evkaf İŞ H A N I LEFKOŞA Tel: 5932 BÜ YÜ K GELİŞi- Her yıl büyük gelişme kaydeden İzmir Fuarı geçen 962 yılında 3. defa hizmete girmiştir. 20 Ağustos 96 tarihinde veç, Polonya, Rusya, Yugoslavya. SON ÜÇ Y IL D A F U A R IN Z İY A R E T Ç İ İK T A R I 960 da de de H Ü SEYİN ŞİŞ AN A Ğ A ZA S I Her nevi ucuz bakkaliye çeşitleri yanında av malzemeleri ve içki çeşitlerini ucuz olarak her zaman tedarik edebilirsiniz.. Prensibimiz az kârla fazla satış yapmaktır. Deneyiniz. Ziyaretiniz menfaatmızadır. H. ŞİŞ A N Tel: 5606 <>+ :* < S E Y A H A T EDECEKLERE Otomobilleri ile Türkiye a Avrupaya seyahat edeceklere Trafik Sigorta poliçe lerinin gidecekleri m emleketlerde muteber olması için Si gorta Acenteliğim iz tarafından istenilen müddet için GREEN C A R D verildiği saygı ile bildirilir. RÜSTE SİG O RTA A C E N T E L İG l" Londra Sokağı, Tel: 4334 Bu yıl açılacak Fuarı iki bu çuk milyona yakın kişinin ziyareti beklenmektedir. Y A B A N C I İzm ir Fuarına D EVLETLER iştirak ede açılan 3. İzm ir Enternasyonal cek devletlerin teşhir ve satış Fuarı na katılmış olan ya m.aksadiyie getirm ek istedikcek ket halkı ile yabancı ziy a ; İlcilere bancı devletler şunlardır: leri mallara Ticaret Bakanlı Türkiye ekonom sı ve. Amerika, Batı Alm anya, A- ğınca gerekli kontenjanlar tef kalkınma hakkında bir firîîr vusturya, Belçika, Hollânda, rik olunmak suretiyle mezkûr vermektedir. Lüksemburg, Bulgaristan. Çekoslovakya, malların ithalleri temin edil Fuarın açılış tarihi iıol Çin ( illiyetçi), mektedir. Her yıl T icari! Ba Danimarka, Finlandiya, Fransa, kanlığı, İzm ir Fuarının açıl Hindistan, İngiltere, Ispan masından 6 ay evvel neşrettikanlığı, ya, İsrail, İtalya, İsveç, Japonya, ği bir sirküler ile yabancı dev Kıbrıs, acaristan, N or letlerin resmen iştiraklerini, D A V E T 2 ayıs 963, Pazar günü ö.e. saat l l de açılıp İS ayıs, 963, Pazartesi günü ö.s. saat 4 e kadar devam edecek olan Boğaziçi (A yto tro Lâr- naka) K öy Kadın Kursu sergisine teşrifiniz saygı i!e olunur. rica Tertip Heyeti LE FK O ŞA A T A T Ü R K İLK O K U LU Ü D Ü RLÜ Ğ Ü NDEN Okulumuz fakir öğrencileri yaranna tarihinde tevzi edilen rozet hasılatının olduğu, seve seve teberrüde bulunan sayın hal kımıza duyurulur. teşhir ve satış maksadiyie getirilecek m ükellef mallar için ra vetle olduklan husus arı tesbit ve ilân etmektedir. Öğrenildiğine göre, Kıbrıs Devleti, geçen yıl olduğu tjıoı, 963 İzm ir Enternasyonal Fuarına resmen iştirak e d e b i ni bildirmiştir. İzm ir Enternasyonal Fuarı hakkında daha fazla bilgi almak istiyenler Türkiye Büyük Elçiliği Ticaret ve Basıı. ü şavirliklerine müracaat edebilirler. kaynak göstermeden şu haberi yayınlamaktadır: "Pentagon un yeni maceraları Türklerin A m erikalılara karşı besledikleri ve gittikçe artm aktı ulan memnuniyetsizliği göster mektedir. tzvestiya ga zetesinin bildirdiğine göre Türkiyede haklı çıkmayan dış politikanın revizyona tabi tutulması arzuları günden güne artmaktadır. N A TO Genel Kurmayı ve Vaşington b u l dan endişe duymaktadırlar. Batı Basınının da iddia ettiği gibi Türkiye, N A T O zincirinde en aksak halkalardan biri haline geliyor. Amerika, Türkiyenin Batı ile olan mü* nasebetlerinde en küçük değişikliğe dahi karşı koy mak için âcilen zecri tedbirler düşünmektedir. Va şingtonun gayesi Türkiye yi, kendi maceralarına da ha fazla sürüklemek ve Türk topraklarını daha birçok imha edici silâhlara bir üs olarak kullanmak arzusundadır. Penta gon Türkiye limanlarında Polaris füzeli denizaltılar için limanlar temin etmiye çalışmaktadır." Filelefteros gazetesi A- tina özel muhabiri Evripidis Akritas ın şu haberini yayınlamaktadır : Yunan Dışişleri Bakanı A v e ro f un geçen gün Yunan Parlâmentosunda Yunanistan - Türkiye mü nasebetleriyle Ege Denizindeki karasulan konusunda yapmış olduğu konuşma büyük bir alâka toplamıştır. A verof, Yu nan menfaatlerinin korun ması için harp gem ilerinin kullanılması ihtimaline de işaret etm iştir. SiKA Otomobilleri gümrük zamlarından önceki fiyata Satılmaktadır çeşitli modellerin fiyatları 605 Liradan başlar Simka Acentliği 39 Baf Kapısı/Lefkaşa Jf. mim* m N a z /h, //vef Ç a m a ş i g l a r i n i z ^ /c/m (jü \/ N L TEİZ K u l l a n /m /z -. i TEİZ D İK K A T : Her üç paket TE İZ Çamaşır Tozuna süslü bir su barda&t HEDİYE verilir. AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARILIŞTIR

4 0 I " B der lük öze dar rak se, onc ger vor uza t yol h. duy nı t kar» s şıdt han basf yen' kah: de ken>' mıy Dah (ma mad tı kı gülü rınd nin İzin mek gerç. cillit ıfe'i b İde dt Jdeğil ' r irisi! Yere I başk; kendi cek r ksanm düşüş; ve a ıkendi ska?k i lasını ıslı ;ru lu, jjjjf çıkarr An iı bir ha soura gece ı ( ; ranın! nizi kı ise çıj; cegiz. C (. P&dişa bu çac tı, der geldivi sin dij Niha diler I- sızan meleri nı çıka fa ver< Yuk l aksetti I Derviş çıktı. komad Haydi, Ham ılamıyl mirini itti, ka disi, sc ve uz Hamza yerine > duran örttü. O Osman' ıi SAYFA:4 HANILARLA BAŞBAŞA ile r le y e n : Ş İV E l A R PU SENENİN AYO ODELLERİ Yaz güneşinin yavaş ya vaş kendini hissettirdiği bu günlerde denizi seven hanımlarımızın merak ettiği bu senin en yeni modellerinden bazılarını sunuyoruz. Bu sene de geçen yaz moda olan arkası çok a çı!c önü kapalı enine a boyuna çizgili mayolar re vaçta. Vemek tarifi : ücver okka kabak. 2 büyük soğan 4 kahve sıncanı un, i önge beyaz peynir. Üstleri kazınmış l okka kabağı makineden geçirı ıek a rendelen ek su retiyle bunları iyi'.^e ezik hale getirmeli. Rendelenmiş iki büyük soğan ve kı yjmış maydanoz biraz ka ra biber ve tuzunu koyma i» bunlara unu ve yumurtayı de ilâve ederek koyu ca bulamaç haline getirmelidir. Diğer tarafta içinde bir bardak fıstık yağı olan ta vaya hazırlamış olduğupuz bulamaçtan birer çor * ba kaşığı dolusu alarak elmalı, bir tarafı kızardık tan sonra diğer tarafını çevirmek suretiyle iki tarat! pembe oluncaya kadar delikli kepçe ile süzerek tabağa almalıdır. üc veri dolma içinden kalan ıç kabaklarla da yapmak kabildir. Yukarıda üç çeşit mayo modeli görüyorsunuz. Bunlardan üçü de bu yıl revaçta olan mayolardır. Bi Ihassa solda görülen çizgili mayo kadınlar tarafından daha fazla tercin edil mektedir. I- Almanyadan dışarı çıkınca takip duruyor, içeri girince gene cehennemi kovalamaca başlıyordu. "Nihayet seneler sonra bir gün polis, Klaus Guddeni, Berlinin sanai mahallesi dışında gördü. Adam o istikamete doğru giderken polisi farketti ve izini kaybetdir di. Bütün berlin zapıtası se- ferver edilip, bu saha apluka altına alındı. B irkaçım sonra Klaus çıktı. Polis, yeniden meydana hırsızın sanai mahallesine girmesine göz yumdu ve ablukayı daraltma ğa başladı. Nihayet, fabrikaların bulunduğu dar bir sokakta onu sıkıştırdı. Damdan dama kurşun yağmuru altında cehennemi bir kovalama ce daha başladı neticede Kla us 5 metre yükseklikteki bir sepetten sokağa uçup kur dahaş oldu. Polis, cesedi araş tırdıgı zaman, üzerinde hiç birşey bulamadı. "G ü r-vr" yi ne sırra kadem basmıştı. "Hâdise, Avrupa ve dünya basınını haftalarca meşkul etti. Hatta bizim matbuat tarafından bile iktibas edildi. İşte, Abdülrrezzak p-,cı va biı tnrihten itibaren tesadüf ediyoruz. Paşa, ailesinden kalmış olan, serveti sayesinde, bu Gözler i bulmağa azmetti. Berlin sanai mahallesinde haftalarca, aylarca dolaşıp tahkikat yaptı evvela klaus un buraya niçin geldiğini anlayacak, sonra da Gözlerin"in akıbetini ög renecekti. İki yardımcısı var W dı.: Birisi, büyük serveti* ğeri de, Klaus G u d d e n i ^ Polisten temin etmiş ol/ju_ ğu resmi.» Paşa, kap-, Kapı, dükkân dükkân bütün f mahal leleri dolaştı. N ih a y e t bir se ramik fabrikası sah*,^, onun gösterdiği resmi V.,dı. Evet, bu adf,m gelmiş, hattâ kendisind' lîn, otuz santim irtifağınd», kuyrufcu öne kıvrık bir de Sjyah kedi hey keli satın a' ımıştı. Kedi, henüz to n * adan çıktığı için yaştı. G udden, Fabrikatöre parasını vermiş, bir hafta sonra g e l i p biblçc sunıı almak üzere anlaşmıştı. Gitmeden evvel de, dikerleri ile karışmasın d irje kedisini kaidesine eçtik bir zarp işareti yapm ıştı- Fabrikatörün tad ^_,ine göre, adaır, kediyi el- /.edigi için, sırtında bir le çi uzaffer Tema Şişli ve Nişantaşı Orta okul ları ile Konservatuvarda mil zik öğretmenliği yapıyor, ayrı ca flüt çalıyordum. 98 yılında Saray sinemasında orkestra refakatinde verdiğim b;r konseri dinliyen prodüktörlerden N azif Duru, Turgut Demirağ ve Çetin Karamanbey den, film çevirme teklifi aldım. En müsait teklifi, Atlas Film'in sahibi Duru nunki idi. Kabul ettim ve 949 da Çığlık ı çevirdim. Rejisör Aydın Arakon rol arkadaşım Emine Engin di 60 FİL Bu güne kadar baş rolünü oynadığım 60 film içinde en sevdiklerim Dudaktan Kalbe Parmaksız Sâlih", Hirisantos, Uçuruma Doğru, Hıçkırık, Kadın severse Beş Hasta Var, Kızımla Beraber Ağladık, Aşk Rüyası", ve Özleyiş ile Vahşi Kedi dir Sinema aktörü olmasaydım avukat olmak isterdim. Fakat mesleğini müzik öğretmenliği olduğu ve küçük yaştan beri musikî ile uğraştığım için, arzum yerine gelemeyecekti..." Şöhretimin devamlı olmamasının sebebi sanırım, mesle* ğimi çok sevmem ve sinemaya saygı duymamdır. Aktörlüğü hiçbir zaman, sadece şöhret ve para getiren bir iş olarak küçümsemedim A ERİKA Y A GİDİŞ / 958 de Amerikaya gittim. Dünyanın dört bucugınüan a- kına uğrayan Holiywood da iki film çevirdim. Bunlardan Acı Tebessüm memleketimizde de gösterildi. "A y daki 'on iki adam henüz geımedi. Acı Tebessüm deki rol arkada şım Fontaine, Rossano Brazzi ve şarkıcı Joan athews idi Evliliklerim ve âvl'.lanm oldu. Halen bekarım. Birçok Gönül hikâyelerine adımın girişinin sebebi, kafamdaki ve gönlümdeki kadını bvlamayı l şımdır. Bu arada, beraberliğimiz hakkında çok şey söyle nen ve yazılan Leylâ Sayar ile son derece iyi anlaşan ik> arka daş olduğumuzu söyleyebilirim... Kin. tutmam. Bu, en sevdiğim tarafımdır. Bir de sevmediğim var ' Düşmanlanma dahi iylikle mukabele edişim. alışkanlığım yoktur. İçki ve sigara içmem. Her sabah mutlaka traş olurum. Koyu Beşiktaş lıyım. Bundan birai da, es ki bir Beşiktaşlı futbolcu oima mın da tesiri var. Tema film şirketini 96 yılında kurdum. Şimdi, sadece kendi hesabıma filimlerae oynuyorum. Bir de hatırlarını ^ıramayacağım prodüktör dos larımm, çok iyi senaryolarla gelen teklifleri kabul ediyorum.şirketimin ilk filmi Vahşi Ke o i de Leylâ Sayar ve Kenan Pars ile oynamıştım. Şimdi i- Jdnci filmimi bitirdim. Yakında seyredeceksiniz. Adı "ağ ıu r Kadın Kadın oyuncu uh lerem Nur, Reji Burhın Bolan an... DÜN BUGÜN YAR IN Türk sinemacılığının dünü aşağılık melodramlarla dolu bir devreyi, Bugünü, O ta A v rupa filmciliğine yaklaşan bir durum, Yarının, esaslı bir endüstri kurulursa, İtalyan film ciliğinden üstün bir seviye... "Sansürün mevcudiyeti Türk sineması için faydalıdır. Lâkin nizamnamesinin ileri film anlayışına uygun şekilde ve sinemada bizden üstün memleketlere göre uydurulma sı için şart. Sevdiğim koku Limon kolonyası. Çiçek: enekşı-, Renk Siyah ve Beyaz. Başka söylemek istediğim birşey var mı? Var tabü. Sine maya yeni intisap eden genç arkadaşlara ta vsiye: Ne mesleklerine, ne de çevı elerine' karşı saygısızlıklara düşmesin ler. Erken ve çabuk gelen bir şöhretin, geldiği gibi gideceğini unutmasınlar. Kısa zamanda, yersiz iddialarda bulunma sınlar. Kibirli ve kendini beğen miş olmasınlar. Teşekkür ederim. O KAY ŞÖFER OKULU 76 GİRNE CADDESİ * En seri metodlarla ve cazip bir ücret mukabilinde Şoförlük öğretilir. * KENDİN-SÜR (Z ) Arabalarımız kısa a uzun müddetler için emrinizedir * İyi durumda ve ucuz ikinci el satılık arabala İL K AŞK İlk âşkım, talebelik çağım da, benim gibi bir okul Jaleberımız mevcuttur. * Yeni Lambretta motosikletleri ve Citroen arabaları sa olan genç bir kıza ait, eski için satış acenteliğimiz sizlere en iyi şartları bir hâtıradır. aziye vf. hayatım a girmiş olanlara devamlı bir saygım vardır. Üzgün zamanlarımda temin eder. Tel :5302 teselliyi, rendimi T E K İN. B İR İN C İ dinlemekte bulurum. Hiçbir zik bırakmıştı. Oni için, heykele tekrar f(eki! vermek gerekmişti. Fakct aradan haftalar değil ya, ayla- ve.-e neler geçtiği halde hiç gelen giden olmamıştı. Paşa bu biblo ıçiıı islenilen parayı vermeğe h;ı7'r olduğunu söyledi. Zira, Kiaus un Gözleri nereye sakladı ğını artık biliyordu. Hırsız fabrikatörün makbıii yazmak üzere içeri girme.c-nden bilistifade, taşları yıımup-jı kedi hamurunun içine sakla mıştı. Fabrikatör paşanın nr Tefklra No. lfi zusu karşısında özür diliye- rek şunu itiraf etti. aalesef ekselâns çok beki-slirr. Sahibi çıkmayınca ben de o- nu diğer eşleri gibi şam aya mecbur oldum. Şimd. ner-.de kimin elinde hiç bilniıyouım Paşa bundan sonra Antika eşya toplamaktan vazgeçmiş kedi bibloları almağa başlamıştı. Bunun için tatil zamanlarında büyük seyahatler yapmaktan rek in ri'yo'- du. Fabrikatörden aldığı sa ve verimli çağında bu hareketi biraz tuhaf karşılandı. Fakat paşanın asabı bozulmuştu. Zira iki gün evvel I Berlin Türk Sefareti ıntırmr mişti. Hâdise ayni zamanda 20. asrın en esrarenç ; eına yetlerinden birini teşk'l ed> yordu. GİRNF.DE SATILIK EVLER tış listelerine göne bu k«.->ll bibloları dünyanın belli başlı büyük m em leketierns da Jriıindeki Habart'tan al- Blue House mevmroış olduğumuz malın ğılmıştı. ftönci bölümünün satı- Abdürrezzak paşannı he şma önümüzdeki hafta men hemen gezmediği hiç başlanacaktır. Ödo mede kolaylıklar yat ı l ur. bir yer kalmadı. Fakat ne ça re ki bir türlü aradığını bula üracaat adresi : mıyordu. Nihayet bir gün Sabri TahU hükümetten tekaüdlikjlinu is Glrne tedi. esleğinin en parlak...,r,... *...,,*...*». a f. * * YE tn VEREKASI Ben aşağıda imza sahibi numaralı hüviyet cüzdanına sahip Lefkeli Emine Haşan aşağıda ki malûmatı en iyi kanaatımıza ve inancıma göre doğru olduğuna yemin e- derim. -Lefke Lefkoşa K a z a Amirinin Sicilinde gösterildiği gibi ^ de Varoişada doğdum. 2-İsmim Lefke kaza A- mirinin Siciline Zeliha larıııdan birinin esrarengiz ölümü bütün gözleri T'i k de legasyonunun üzerine çevir Haşan olarak kayıt edilmiştir. 3 - İlâveten bu güne kadar ismimi Emine Haşan diye imzaladığımı. İşittiğ.mi ve çağrıldığımı beyan eder ve yukarıda bah si geçen Kaza Am iri nin si'-ilindeki kaydın beyan ettiğim gibi doğrultulmasın! rica ederim. Yemin Eden Emine HAŞAN. Hüv. Kard. No : DEVRi in Hikâyesi Istonbul'lu Kız Bu anlatacağım hikâye doğrudur. Doğru olduğunu nerden biliyorsun demeyiniz. Kendi başımdan geçti de ondan biliyorum doğru olduğunu. Lisede öğrenciydim. O günlerde siyasi durum ka rışıktı. Okul arkadaşlarımın çoğu anavatandaki kızlarla mektuplaşıyorlar dı. Biz de mektuplaşalım dedik, verdik adresimizi illiyet gazetesine. Bir gün okul dönüsünde masamın üzerinde bir yığın mektup buldum. Bu kadar kişiyle mektuplaşmak olmaz dedim. Kura ile bir tane çektim. Aman ne talih efendim, ne talih! Onsekiz yaşında bir kızın mektubu çıktı. Üstelik de İstanbullu. Hem de piyangodan çıkma. Eh bundan iyisi can sağlığı. Bir mektup da ben yazıp yolladım. Cevap gecikmedi. Şu İstanbul kızlarıda çok ateşli oluyor, t.çüncü mektubunda bana âşk ilân etti. Kabalık olmasın diye kabul ettim. Pul parası yetiştiremiyordum artık. Haftada iki mektup gidip geliyordu. Aşkımız da gün geçtikçe arttı. Arttıkça uykularım kaçtı. Sayıkladığın, geceler çok oldu. Ne yeminler ettik. Neler vâdettik biribirimize. erak ettiniz herhalde nasıl bir k ız oldu ğunu. Fakat şimdi soyliye mem size. Hikâyenin sonu nu beklemelisiniz. Yalnız bir kardeşi varmış. Kasap ektuplaştığımızı duyarsa ikimizi de kesermiş! Talih yine yardım etti. Okulla Şubat tatilinde gez meğe gittik. Uçağımız An kara ya inince bendeki he yecan son haddini buldu. Oğlum hele biraz bekle diyorum kendi kendime. Daha Ankra dadasın. An- karada geçirdiğim bir haf ta çok sıkıcı oldu. Pencereden uzanan son suz çorak araziyi seyrediyordum. Trenimiz son sür r.rle İstanbul a doğru ilerliyordu. Hava kararırken hayal şehri İstanbul a var dik. Kar yağıyordu. Bu manzara içerisinde İstanbul o kadar güzeldi ki insanın böyle şehirde yaşamak arzusu kuvvetleniyor du. Pencereleri Boğaziçine nazır bir Liseye yerleş tik. Geceleyin Boğazın görünüşü çok güzeldi. Bu güzel manzarayı seyreder ken hayaller kurdum. Sabah olsun diyordum, ilk işim Leylâ ya gitmek olacak. Affedersiniz isminin Leylâ olduğunu söyiemiye unutmuşum. DEVRİ 2 ayıs <>63 'V j / r IH «s Kâmil OZAY Uyukusuz gecenin sabahında Beşiktaşa gittim, Kapıyı heyecanla çaldım, öyle bir kız çıktı kı Allah dostlar başına vermesin. Gözler hele gözler. Şaşı kardeşim şaşı. Karşıda du rurken sanamı banamı baktığım anlamak bir mes le. Sırtı biraz dışarıda, ya ni kambur. Ayaklan arasındaki mesafe bir ayak l ıpkı bir orak gibi. İçeri girerken ayakkabı larını çıkar dedi. Ne o soyunuyor muyuz? dedim. Güldü. übarek gülerken yüzünde güller açı yor sanki. Adeta öyleymiş. Ayakkabıları jıkanp terlikleri giydim, öğle ye meğinde gelip karşıma o- turmaz mı? İştahım kapandı. Orda ayrılır ayrılmaz soluğu lokantada aldım. Ertesi gün bir telefon* Seni saat onda Sirkeci - de bekliyorum. Çaresiz gittim. Otobüsle Galataya gidip vapur tenha idi. Güverteye çıktık. Sen: sevi yorum, evleneceğiz. Güzel çocuklarımız olacak. Siz söyleyin Allah aşkına ;a i üç > - j Bu * 655 'Hr î S S h - t *. ^ gün ö n «< modasına u y a ra k * V m şiirlerden b itim. S Gagarin in b u m ü. { mis vaşlı b ir 5a ır * Ben, her y e m f, «r t ı i ı m g ib i. lerini sanan karga bülbül doğru mu^ öyleyse Gagarin Elbette sevgilim dedi! i t, madan oskof tem İltifat etmeğe başladım. I kokulu resimler v e Sen İstanbul kadar güzel sin Güzel gözlerine baktıkça eriyorum. Seninle beraber olmak ne kadar zevkli bir şey Vapur Kadıköye geldi SA ve indik. Koluma girdi. TEİ Yürümeğe başladık Herkes bize bakıyor, gülüyor du. Onun çirkinliğine mi yoksa benim midesizliği- YımSeliı odemtesisi a her bakımdan ti deyiz. me mi anlıyamıyordum. ( Uzun Yıllan»,' Siz gülmeyin bari. Bu işe edindiğimiz büyü! lişmesinde ciddi bi nasıl bulaştığımı bilmiyor Bu bakımdan sunuz. < Sinemaya girelim diye ^ tutturdu. Ben bir an evvel kurtulmak çarelerini aradım. Fakat şu İstanbul kızı elinden kurtulmak çok zordu. Biletleri alıp sinemaya girdik. Güzel bir aşk filmiydi. Işıklar söndü ve film başladı. Binz son ra sıcak bir elin temasını hissettim. Ne oluyoruz de meye kalmadan bovnııma sarılıverdi. Bizi görecekler, ayıp olur dedim. Kim dinler. Kene gibi yapıştı. Çok şükür olsun ki etraf karanlıktı ve yüzünü göre iniyordum. Size daha fazlasını anlatamam. Film bit ti ama bende sıfırı çoktan tüketmiştim. Kan ter için de sinemadan çıktık. Suyu sıkılmış bir limon gibi yurda döndüm. Allah sizi böyle İstanbul lu kızlardan korusun dost larım! ERHABA Neden? Niçin? Nasıl? Düşünce bu üç kelimeyle başlar. Bu Uç kelime bilginin anahtarlarıdır. Bunlarsız ilerleme, ama tam manasiyle bir ilerleme diişünü'cmez Olmaz. Hayır. Yeter. Bu üç kelimeyse Doğru ya özge kelimesidir- Bundan ötürü olamaz mı Doğru hiç bir zaman gerçek anlamda düşünce özgürlüğünün olmadı ması. Bener HAKERİ AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARILIŞTI EVİNİ tercih to servise sahip lefke OTO Yİ En modem tesi: VEBOYAHANESİ «Hû boya içlerini d J f c * tamime ıyete sahip b u lu tiz, biyem izde i< ^" etmektedirler. t i n J r memnı ^biliriz.

5 DEVRİ 2 ayıs SAYfa: 5 l'lu Kâ, mu yukusuj, nda f eb^ C Sİ,, ap Vi heyecan, N " *» nam? Slrtl ^raz dısanri» S ; SSf.-îtS ' l î>kı b ir 0rakgihi. k c r i girerken i i lannı çık a r dedi, v yunuyor muyuz/, G üldü. übarekî «erken yüzünde^ > o r san k i. Adeta foj m 'S- Ayakkabıları j j * te r lik le r i giydim, ö^j, m e& in d e gelip ^ tu r m a z m ı? p a n d ı. Orda aynlır ^ m a z soluğu iok stou d ım. E rte s i gün bir " S e n i saat onda Sıfoj d e bekliyorum. Ç«j I g ittim. Otobüsle Gala i g id ip vapur tenha â { I v e r t e y e çıktık. Sesli y o ru m, evleneceğiz. I i.e l çocuklarımız ~iı S iz söyleyin A ı V a rg a bülbül dofe»* A " E lb e tte sevgilim" if n İ lt ifa t etmeğe başii!- S e n İstanbulkadffj T I s in G ü zei gözlerâel viıye H t ı k ç a eriyorum-sfi i * j b e r a b e r olmak «i a j z e v k li bir şey * * Vapur KadtkmJ X sofîttj yg indik. Kotam! î r BİR DOKUN Gagarinli şiir Şu Komünist dünyasının stklet merkezi Rus ya yok mu? Zaman zaman garib haberler ge-.5? liyor bu Avrasya memleketinden... Bilhassa san at hareketlerindeki kalıpçılık, birinci sınıf bir muhafazakârlık örneği... Am a ne yazık ki, muhafazakârlığın kapladığı devreler pek yeni kaliyor, hakiki "muhafazakârlık anlayı- l»agöre... * e se la, bakıyorsunuz, bir gün Rus yazarların d a n birisi. batıya fazla kaçan serbest bir kitap yayınlamış. Vay sen misin buıuı yapan? illi menfaatlere, komünizm prensipleri «e za r a r verebilecek yazıların bu topraklarda işi yok. diye bir lcuip tak»p< eseri yazanın başına geçirirler. Başka bir sanatkâr, meselâ bir müzisyen kalkıp bir beste yapmış. Septik kuvvetler yinemse karışıyor. Bu parçada başka manalar seziliyor. Hatta içinde Amerikan müziğinin, cazuv etkileri var. Biz sadece bizim tercalanmm, zim düşüncelerimizi işliyen musiki isteriz diyerek notaların altından girip üstün- deıı çıkıyorlar. VehtttUaJıu. olaylara karşı herhangi bir san atkâr. müdahale edemiyor; bâr şey söyleyem i yor. Sadeee başkaların hakkı var raiye... söz söyle- Daha geçenlerde bir galeriyi ziyaret eden Kruşçef, modern resme hücum etm işi vc bu tip resimleri asla tasvip etmediğini söylemiş ti. Birkaç gün önce de feza yıldızı G ıgarin modasına uyarak, yeni şiirlere çatmıştır Hatta şiirlerden birini, haysiyet ve vatanseverliğin manasım unutmakla itham etmiştir. Gagarin in bu müdahalesi karşısında, tanınmış yaşlı bir şair de ancak şunları söyliyebil- miştir. Ben, her yeni cereyandan ürken yazıları tutmadığım gibi, edebî geleneklerden uzaklaşa bileceklerini sanan gençleri de tasvip etm i yorum. öyleyse Gagarin haklı... Rus san atçıları dur madan oskof temalı müzik parçalan; v'olga kokulu resimler ve Gagarin li Şiirler çıkarsınlar sadece... BİN AH DİNLE SADIKOCLU TEİZLEE EVİ Yavuz Selim Sokak No. 6,7,9 Yürümeğe l ö # : f»t kes bize batay '?! odem Tesislerimizde, her sınıf halkımı- yar ^du., Onun n.rirtoü i, - *! I ^ zl her bakımdan tatminsetmenin huzuru için- ı< ' yoksa oer. r Uzun YıJîarm, öoemuçahşmaların sonucu ftti.jme mı ^ edindiğimiz büyük tecrübe, sanatımızın ge- 7fL julmenbit <; Üşmesinde ciddi bir rol qynamaktadır. K.h rw I Bu bakımdan SAD IKO G LU TE İZLE- Vn nasıl ou a* -,, EVİNİ tercih ediniz. Güvenebileceğiniz kı n sunuz bir servise sahip olduğunuzu iftiharla söyliiyebiliriz. b u ld u. bekte Sinem») ** t n n ı m t n «ttıt tutturdu- <*> tdim*- k u r t u l ^ m. An-,, hal dıffl. LBFKE OTO TA İR VE BOYAHANESİ /ı elindi ^ Y IL A Z H ÜSNÜ /ordu- j En modem tesislerle kurduğumuz OTO TA İR maya - VE B O YAH A N E Sİ halkımızın hizmetindedir. Her ryredıf : türlü boya islerini de deruhte etmekteyiz. soo,ür Vf film Gerek tamirde, gerekse boya işlerinde büyük bir ru»*** r3 s ı c a k ehliyete sahip bulunduğumuzu iftiharla söyleyebilinfke ' h ö s e t t ^ ^ z. iultr'j Atelyem izde iş yaptıranlar, bizi hayranlıkla tak- Bu. ırtiıverdı -m dir etmektedirler. Siz de tecrübe ediniz. Bütün işler. a>np f Htandi ** ** ti edebiliriz. p llir lerimizden memnun kalacağınızı kesin olarak garandin>cr o»»- a ' YIL A Z H ÜSNÜ Oto Tamir ve Boyahanesi eriel g o t*** rdu*- ilk y* o * # rdu"' v u r d * ^ ol*' tm f* A ^ inif; *. [J, H * İ0 a * ' 0 * *.vk'' m rm i. m m.. LEFKE HER KİTAP YENİ BİR UFUKTUR. Kıbns ta aradığınız her cins kitabı ÖZKER Y A Ş IN K İT A B E V İ nde İ Hesap Veriyoruz Hesap... Salfa 2 den kalan) olsa idiniz 25 Türk lirası aylığınızın kaçta kaçı ola çaktı. Türkiyedeki öğretmen 25 liralık kitab zor alır. Siz ise.750 millik kitabı çok daha kolay ala bilirsiniz. Türkiyeli öğretmenler Ktbrısta çalıştıkları süre Anavatandaki aylıklarının dört beş kat fazlasını a- lırlar. Onlara bu dört beş kat aylığı vermekteki maksat yaşayışlarım Kıb rıhtaki hayat seviyesine u>durmak içindir Bizim, Kıbrıslı kitapçıların pahalı satış yaptığımız dediko dııları da ekseriya bu bay ve bayan öğretmenler tapalından çıkarılmıştır, ö r neğin bunlar Türkiye gazetelerini 0 mile satın al mak isterler. Kendi hesap larına göre Türkiyedeki 25 Türk kuruşluk gazete Kıbrısta 0 mile satılmalı inr,ış... Gördünüz mü hesa bı siz. İşi bu noktadan a- îınca bir tavuk iki yüz mil. etin okkası ikiyüz elli mil satılması gerekir. Bunun yanında o bay ve bayan öğretmenlerin onbeş Kıbrıs lirası aylık alması gerekir. Her eşyanın fiyatını o on millik gazeteye pöre ayarlamanız ge rek:r. Çünkü sizin kadar bizim de çoluğumuz çocu ftumuza süt almak, et almak hakkımızdır. Çünki dünyanın hiçbir uygar ülkesinde bir kitapçı ile bir öğretmenin kazancı aracın d ıbüyük farklar olamaz. Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde memleketin politikacısı, öğretm e ni,» f-maat meclisi üyesi bin bir zorluk içinde toplu mıma kültür hizmeti yap mıya çalışan fedakâr kitaı.' -, iann ekmeğiyle, çoluk çocuğunun nafakasıy le oynamaya kalkışmaz. hu tip davranışlar, bu tip baltalayışlar yalnız bi zim 'ilkelerim izde olur. Hayatlarında kitapçı dükkânına girmemiş kişiler bir kitapçının kaderini de ğiştirecek kararlar almak yetkisini kendilerinde bulurlar. Ve yalnız bizim ül kelerimizde kitapçılık yapan Kişiler küçük kazanç lan karşısında içleri ezile rek dükkânlarını meyha ne ' yapmak sık duyarlar. isteğini sık İngilizce kitap hikâyenize gelince. Ne hazin dir ki bütün bilgiçliğinize (!) rağmen bu noktada yanlışsınız. Ingiltereden dışa gönderilen kitaplar arasındaki fiyata satılması için özel iskontolardan faydalanır. Bazı kitapların İngiltere satış fiyatlan ile çeşitli memleketlerdeki fiyatlan ayndır. Bunlar kitabın arkasına o şekilde basllır. özellikle ders kitaplarının arkasında fiat yoktur. Fiyatı burada kitapçı ayarlar. Çocuk kitaplarında satıcıya yüzde otuz kâr tanınır. Ve' açıklaması acıdır ki değil Ingiltereden, Amerikadan Kıbrıs a kitap getirmek Türkiyeden kitap getirmekten daha kolay ve masrafsızdır. Bir de crnek verelim Ingilteredf; 3d. (5mil) &atılan women der gisi Kıbrısta 50 mil e satılır. Dış memleketlerde satışını ayarlıyan tek Türk dergisi Hayat olmuştur Şayet bir hayat dergisi a- lır ve birinci sayfasına ba karsanız Kıbrısta satış fiatı 00 mü kaydını görebilirsiniz. Oysa Hayatın Türkiyede satış fiatı 25 Türk kuruşudur. Sizin he sabıruza ve sizin kufanız- dakilerin hesabına göre Hayat ı Kıbrıs ta 50 mil e almamız gerekir. Görülüyor ki bu işler hiç le sizin zannettiğiniz gibi değildir Şimdilik bu kadar bay Gerekirse hesaplaşı Özker Enver. sizinle tekrar rız. UĞUR TİYATR O S U 9 ayıs 963 Saat 8.30 da Baf Okullar Salonunda A N A illi, içtimai piyes 3 Perde. ASPAVA Lefkoşa mn en şahane yerinde, Türk semtinin iftihan, en modern bir şekilde tefriş edilmiş, huzur ve sükûn kaynağı A S P A V A sayın müşterilerinin ilgisini bekler. A S P A V A Bar ve Resturantı, aile yuvanızın sıcaklığında, temizliğinde çok müstesna bir eğlence yeridir. Partileriniz, düğünleriniz için A S P A V A en cazip bir yerdir. Hemen yemekler için abone olabilirsiniz. Yeni ihtas edilmiş bulunan abonman usülünden herkes faydalanabilir. bulabilirsiniz. ecidiye Sokak 5A Lefkoşa Tel: 735 TE İZLİK, İT İN A, GÜZEL SERVİS, BOL EZE, K A LİT E Lİ YE EKLER E RİNİZDEDİR ASPAVA BAR RESTURANT Girne Yolu LE OSUN TÜ R K YO K S U LLAR A Y A R D I KU RUU 4 ayıs, 963 Kurban bayramının birinci günü Leymosunda, Leymosun Türk Yoksullara Yardım Kurumu yararına takılan rozetlerden elde edilen hasılatın mil olduğu umumun malumu i- çin bildirilir. Rozet takma mesuliyetini gönüllü olarak kabul eden ve bu vazifeyi başarı ile ifa eden kızlarımıza ve bunlann emeklerini takdir edip yardımlarını cömertee veren sayın halkımıza kurumumuz namına teşekkürlerimi sunarım. H. ÖZTÜ RK Sekreter. t i Bugiin Anneler Günü ANNELER... SESSİZ ELEKLER ANNE... Ne sıcak, ne yumuşak bir kelime... Kulağı okşıyan bu dört harf, kalbimizin, gönlümüzün ta derinliklerinde yerleşmiş tatlı sıcak iki beyit gibidir. Nuranî bakışlarla beslenen bu derinlikte, sönmiyen hayaller içimizi ısıtır; sevgi ile doludur. Orada daima bizi bir melek gibi gözliyen bir çift göz ; temiz bir yüz saklıdır. O, her zaman yammızdadır. Besmelemiz O nunla gelir ; Am in lerimiz O'nun'a son- suzlaşır. Tanrıya yakanrken- bile O na da bir pay ayırmağı ihmal etmeyiz. Derdimizden anlayan O; sırdaşımızo; bizi hakikaten dm iyen O dur. ANNE, bizim için dökülen bir damla yaş tır ; şevkatle uzanan en güzel baş t ı r ; en iyi arka- daş tır. Orhan Seyfi, bu arkadaşla hasbihalinde bakın neler söylü yor: Anne, zannetme ki günler geçti de Değişti evvelki hissim gitgide. Bir hırçın çocuğum, değişmez huyum : Seneler geçse de ben yine buyum. Senden umuyorum teselli yine. Bugün Şevkatine, muhabbetine Zanneder misin ki yok ihtiyacım? Belki eskisinden daha muhtacım. Dünyanın tükenmez kaderlerinden, Kalbim kırılsa da böyle derinden, Hayatım büsbütün ye se kapılmaz. Teselli bulurum içimden biraz O derin sevgini hatırlarım da. Her gece hıçkıran dudaklarımda Hasretle anılan senin adın var. Beni aldatmadı, sevdi daima. Gfttikce ruhumu saran bu humma Başka sevgilerden yadigar, anne. Sevmiyen sevenden bahtiyar, anne. Sorma ki başımdan çok şey geçti mi? Ah, eğer anlatsams sergüzeştimi. Nasıl terkedildim, nasıl atıldım; Anne aldatıldım, ah aldatıldım. Belki her zamandan fazla severken. Bir lâhza bahtiyar olayım derken, Bilmezsin kaç gece böyle ağladım. Şimdi tecrübem var, artık anladım: Aşk, o bir masalmış, yalanmış meğer Seven bir kalp için sığınacak yer Yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş... İnsanlar ne kadar merhametsizmiş. W m w. Hayattan biraz olan teselliyi A N N E de arıyor ve ondan H A Y A T ı buluyor. Cabi* Sıtkı Tarancı da bunlardan biri. Anacığına şöyle ses leniyor : Bir gün sılaya geldiğimde, Bir şeyler sezersen halimde, Hiç şaşmıyasın anacığım. Başımı koyup dizlerine, Uzun uzun ağlıyacağım, Bütün insanlann yerine Krallara iğilmiyen başlar onun önünde secde eder. En samimi duygular onda vardır. Göz yaşlarında hakikatin nurlu pırıltılan oynaşır. Adnan aradığı bu duyguların kuvvetli bir ifade sini veriyor bir şiirinde... İçimde ilk sütün o bulutsuz aklığı Arkamda eli gibi yumuşak dağlar Değişmez ninnisinin çocuksu sıcaklığı evsim geçer gül ağacı perişan Başında bembeyaz yaşmaklı duman Saçlarında ışıl ışıl iplik iplik kar Ağlarsa anam ağlar gayrisi yalan ağlar Büyümüşüm değişmişim onca bir Ben daha onun küçük çocuğu kadar Elimde çember koltuğumda kitaplar İlk adımım ona doğru ilk kelimem onurı için İçinde koklaştığım odalar Sokaklar küçük adımlarımı yaşar Ağlarsa anam ağlar gaynsı yalan ağlar. Neye baksam o güler neyi görsem o söyler Sevincim içinde nar acımın içinde yar Dolar boşanır bir gök açılır kapanır bir yar Ağlarsa anam ağlar gaynsı yalan ağlar. Bölüştüğümüz ekmek ak içtiğimiz su berrak Döküldüğümüz yazmurda dualar Anamın içinde bir ateş yanar Nerden gelirsiniz gem iler akm akın İlk sütün gibi sıcak olamıyor anılar Anamdan bir gülüş olsun bir ah olsun bırakın A NN E LER, sessiz melekler... Sîzlere İlâhî duygular içinde sonsuz sevgiler, mutluluklar.. ANNELER G Ü N Ü N D E BİR ANNfe Bir gün önceki hafta sonu tem izliği onu çok yormuştu. Çamaşır işlerine bakmış; ev tem izliğine nezaret etmiş ; ütü yapmıştı. Hatta bir aralık bahçedeki çiçeklerle de uğraşmıştı. Ve işte şimdi de başını yastıktan kaldıramıyordu. Halbuki çoktan sabah olmuştu. Gözlerini yavaşça masadaki saate çevirdi. Perde aralığından süzülen gün ışıklan, yumuşak yüzünde kadife desenler çiziyordu Saat yedibuçuğa gelmişti. Her sabah bu saatten önce kalkardı. Artık kalkayım dedi kendi kendine... Fakat hemen yorgunluğunu hissetti. Bugün zaten Pazar, sekize kadar yatayım bari dedi. Biraz daha dinlenmiş olurum. Sonra başka bir şey aklına geldi; ışıklı bir sevinç doldu. Nasıl da unutmuştu... Yorgunluktan olacak, dedi. Bugün anneler gıtnü o l duğunu birden bire hatırlıyamadım. Demek ki şimdi hakikaten uyandım. Sonra yine düşünceye d a ld ı: Bugün Anneler günü. Ne güzel... öyleyse biraz daha din- lenmiye hak kazandım. diye sevindi Ama bu sevinci uzun sürmedi. Kendi kendinden çekinmiş gibi yüzünü başka tarafa çevirdi. Bunu, kendine yakıştıramıyordu sanki... Her gün ken di elile hazırladığı kahvaltı masasını on yaşın daki kızı hazırlıyacaktı. Gerçi sevgili kocası da ona yardım edecekti ama acaba zor olmıya :ak mıydı bu? Ya küçük oğlucuğu, o yarama-,zı kim giydirecekti? Birden, içinde çeşitli kararlar biribiri ile çarpışmaya başladı. Hayır ha,yır, bu olamazdı. Günden istifade etmek doğru değildi. Onsuz bir şey yapılmıyacaktı. Yapılsa da tamam olmıyacaktı. Hem kendisi bunları yaparken zevk duymuyor muydu? Hele bugün bu zevkin daha da artacağına inanıyordu Fedakârlık hislerinin daima uyanık olduğunu dü şünm iyor; bugünkü heyecanlı zevkin tam ma nasım bulamıyordu. En nihayet kararını verdi. K alkacaktı; dünyada en çok sevdiği varlıkların hatın için mut fakta didinmelerine lâkayıt kalmıyacak. Başını yastıktan kaldırd ı; üstündeki örtüyü atmıya hazırlanıyordu ki, tam o anda kapının açıldığını gördü. önde yaramaz oğlunun yumuşak adımlarım hissetti. Elinde peçeteler, yüzqnde tatlı uysal bir tebessüm vardı. Arkasından ablası geliyordu. Sabah perilerinin hafifliği vardı üzerinde... elindeki pasta tepsisini, büyük insanlarda g ö rülen gururun ağırlığı içinde taşıyordu. En son da da babası göründü. O da çay getiriyordu. Yüzünde büyük bir memnuniyetin izleri okunuyordu. Anne müşfik bakışlarını bu sevgili başlara dikti. Bir şey söyliyemiyordu ama içindeki kuv vetli duygular, gözlerinden pınarlar gibi akıyordu. Sevinç yağmuruna tutulmuştu. Karşısındaki kıym etli varlıkları da bu sesle boğdu. ö ğ le yaklaşmıştı. O saate kadar anneye herhangi bir iş yaptınlmamıştı. Kimsenin buna müsadesi yoktu. Anne can sıkıntısından bunalıyordu. K a lk tı; mutfağa doğru yürüdü utfaktan telaşlı sesler geliyordu. Yavaşça kapıyı açıp b a k tı: Bir kenarda tabak kınkları duruyordu. Herhalde küçük kırmıştı. Ama her gün kü gibi, yaramazlığından değil, telaşından yap mıştı bunu... Yüzündeki ciddî ve mesuliyet ifa desi dolu yüzünden anlaşılıyordu. Baba masada salata hazırlıyordu. Kız da etrafı tem izliyor du. Fırında pişmekte olan yem ek unutulmuş gitmişti. Anne hemen koştu. K ız annesini görünce ondan önce yetişti. Fırını a ç t ı; anne hak lıydı. Yem ek yanmıştı. Hepsinin yüzünde derin bir üzüntünün karartılan belirmişti. G idiyorlard ı; hem de oldukça sür at... Baba bu yeni kır lokantasını anlata anlata bitiremi- yordu. Ağaçlar içinde kaybolmuş bir kus yuva sına benzetiyordu onu... Anne bu külfete lüzum olmadığını söylem işti. Evde elbirliğiyle soğuk bir yem ek hazırlayabilirdi. Am a kimseye söz dinletmemişti. Göz lerini çocuklanna çevirdi yine... Biraz önceki üzüntülerini unutmuşlardı. Babalarına kulak veriyorlardı sadece... Bu kır gezintisinden hoş andıkları belli idi. Hatta belki de bugünün ö- nemi akıllanndan gitmişti. Bu gezi onlar için tertiplenmişti sanki... Kırda bulacakları sürprizleri, oyunları düşünüyorlardı. B abalan: Göreceksiniz çocuklar, çok beğeneceğiz diyordu. Anne memnundu; mes uttu. Çocukların tek rar neş eli görmekten doğan bir sevinç vardı içinde... K ır lokantasını düşünmüyordu bile... Çocuklann saadeti ona kâfi geliyordu G özleriyle onlan kucakladı; öpücüklere boğ du. AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARILIŞTIR

6 Devrim DEVRİ 2 ayıs 9<tj ^ 5 * 0ki* Sayısız Fırsatların Heba Edildiği Diinkii Eleme açında ptt-t*v istifa Eden Futbol Federasyonu Yetkilileri Söyle Dedi istifa Nedenini Çarşamba Günü Açıklıyacağız Futbol Federasyonu ü- leri için bu yerden ayrıldık. bu mevkii çalışabilecekle yelerinin istifa ettikleri Doğru dürtist çalış re bırakma kararını aldık ni bildiren haberi alır almaz manın, inkilâp yapmanın önümüzdeki Çarşamba ilk işimiz telefona ve otorite kurmanın bir günü toplanacak olan G el sarılmak oldu. Futbol Fe sürü faktörlerle beraber nel Kurula istifa nedenle derasyonunun yetkili bir bugünkü sportmenliğe ay rini açıklıyacağız. şahsı ile yaptığımız bir te kırı zihniyet içerisinde, Spor çevreleri istifayı lefon konuşmasında bize şunları söylemiştir: Yapmak istedikleıimi- Kıbrıs Türk Futboiuna faydalı olamıyacağımızı düşündük. Bu yüzden de diğer bazı sebepler yanın da Küçük Kaymaklı me selesinin ileri gitmesinde zi, yenilikleri, yapabilm eden son çarenin istifa edip de bulmaktadır.! Balkanlarda Esi Olmayan Türk Atleti uharrem Dalkılıç, Balkan Yarışmalarında kazandığı iki kupa ile. Geçenlerde Balkan Kros Şampiyonluğunu fevkalâde bir koşu ile ka zanan uharrem Dalkılıç bir tesadüf eseri atle kros müsabakası tizme başlamış Dalkılıç kendi söylüyor bunu. Diyor ki: Eğer 955 yılında Gaziantepte bir tertiplenmemiş olsaydı, belki, beni de GalatasaraylI Ta- Yılın Sporcusu ve Hakemi Kuponunu Yayınlamıya Başladık YILIN SPORCUSU VE HAKEİNİ SEÇİNİZ Anketimize katılacak olan okurlarımıza çok kıymetli hediyeler vereceğiz. Cumadan itibaren yayına başladığımız YILIN SPORCUSU ve YILIN HAKEİ müsa- ( bakamız 30 gün devam edecektir. ' Aşağıda sunduğumuz kupondan 30 adet doldurup bize gönderen okurlarımız YILIN SPORCUSU ile YILIN HAKEİne oy verecek lerdir. Her şahıs dilediği kadar kupon doldurabilir. YILIN SPORCUSU ile YILIN HÂKEİNİ seçen okurlarımız arasında muhtelif hediyeler dağıtacağız. Seçilecek olan YILIN SPORCUSU ile HAKEİNE kıymetli birer kupa, diğer okurlarımıza da şu hediyeler verilecektlı: BİR CEP RADYOSU 2 BİR KOL SAATİ 3 BİR GÖLEK 4 BİR K R A V A T 36 kişiye de muhtelif kitaplar. İSİ ADRES İŞTİRAK KUPONU BEĞENDİĞİNİZ SPORCU BEĞENDİĞİNİZ HÂKE NOT: KU PO NLARINIZI, DEVRİ GAZETESİ (Anket Servisi) P. K, No. 363 LEFKOŞA Dalkılıç j Dalkılıç, lât gibi futbol sahalarında görecektiniz. Spora mahalle arkadaşı Talât ile başlıyan Dalkılıç ilk resmî krosunu 955 de Eskişehirde yapmış ve ancak 32. olabilmiştir. Bu neticeden sonra daha fazla çalışmaya başlıyan atlet vavaş yavaş pistlerin söz sahibi a- damı olmaya başlamıştır. Nitekim 956 da Bursa Krosunda 9. daha sonra Ankarada yapılan pist müsabakalarında gençler-., de 500 ve 5000 metrelerde Türkiye Şampiyonluğunu kazanmağa muvaffak olmuştur. Bugüne kadar 34 defa millî formayı giyen uharrem Dalkılıç şimdiye kadar 800 ve metrelerde olmak üzere iki defa Balkan Şampiyonu olmuştur. İki defa da ikin cilik kazanmıştır. Balkan Şampiyonasını çok vakın dan takip eden Atletizm otoriteleri Dalkılıç ın kros da meşhur Romen rakiple ri Grecescu, Vamos ve Barabaş ı 300 metre geride bırakarak kazandığı neticeyi tek kelime ile fev kalâde olarak vasıflandır mışlardır. Bilhassa bir za Türkiye Birincisi olurken. G.G. Şefiğin kornere attığı tehlikeli bir şut. Dün taksim sahasında) yin ve. T. G. den de oynanan eleme maçında Galliga idi. Gençlik Gücü, ağusa açın belirtilmeğe değer ilk noktası Ramadan Türk Gücünü 2-0 yenerek kupadan elemiştiı. Sa ile Hasan ın birbirlerine yısız fırsatların heba olduğu dünkü maçta her iki Y A Z ÖĞLE SON U T A takımın da oynadığı oyun TİLİ seyircileri tatmin edecek mahiyette değildi. Sahanın en iyi iki futbo'cusu G.G. ortahafı Haşan ve. T. G. sol beki Cafer idi. Dünün en zayıf futbolcusu ise G.G. den B. Hüse maniamı Olimpiyat, Balkan ve dünya çapındaki maraton yarışçısı ve şimdiki antrenör Yugos-lâv Stritof Dalkılıç için şunları söylüyor: "Yalnız Türkiyede değil Balkanlar dahil Avrupa bile böyle kabiliyetli bir atlet yetiştiremedi. Atletizm Federasyonu ne yapıp yapıp Dalkılıcı Avrupada yapılacak müsabakalara yollamalıdır. Eğer bu delikanlı bende olsa çok yakında Avrupa nın ve hatta dünyanın sa yılı rekortmenlerinden biri yapardım onu. Yaz öğle sonu tatili kanunu hükümleri ve mezkûr kanun tahtinde ısdar edilen yaz öğ le sonu tatili emirnameleri gereğince her iki tarih de dahil olmak üzere 6 ayıs ile 3 Eylül tarihle ri arasındaki süre zarfında altı esas kasabanın Be lediye hudutları ve aşağıda isimleri verilen köyler dahilinde bulunan bütün fabrikaların ve iş verenlerin ö.s saat l ile ö.s saat 3 ve diğer iş yerlerinin i- se, ö.s saat ile ö.s. saat 4 arasında kapalı bulundurulması icap ettiği Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanlığı tarafından halka hatırlatılır. Aşağıdaki iş yerleri mez kûr kanun ve Emirnamelerin şumulü dahil'ne girmemektedir. Uçak alanları, fırınlar, kulüpler, kimyager ve eczacı dükkanları a depoları, elektrik santralleri oteller, hanlar, lokanta ve kahvehaneler, dondurma fabrikaları, otomobil kiralayan acente yazıhaneleri, vapur ve seyahat acen teleri yazıhaneleri, icracı meslek için doktorlar, dişdoktorları ve avukatlar tarafından işğal edilen binalar, genel hamamlar, petrol istasyonları telgraf ve telefon daireleri, ölü kaldırıcılarının iş yerleri ve Kıbrıs Zahire Komisyo nu tarafından kullanılan ambarlar ve diğer binalar ezkûr Kanun ile Emir namelerin şamil olduğu "köyler şunlardır. Aya Fila, Lefke, Lefkara, Omorfo, Değirmenlik, Poli, Yalusa, İncirli, Bü yük Kaymaklı, Pallûryo- tissa, Strovolo ve Kızılbaş. Karava ve Lefkonuk köylerindeki iş yerleri ö.s saat i ile ö.s. saat4 yerine ö.s. saat ile ö.s. saat 3 arasında kapalı bulundurulacaktır..t.g. yaptıkları kasdi favul oldu. 20. dakikada Raif in kaleci Şefik in üzerinden ak tardığı top üst kale direğine vurarak dışarı çıktı. 22. dakikada B Hüseyin Ertoğruldan aldığı fev kalâde kafa pasını bu fut bolcu kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu direkle beraber dışa riya gönderdi. Bu andan sonra Frtoğrul ile B. Hüseyin fırsat kaçırmada âdeta yarış ettiler. G.G. daha fazla bas tırıyordu, ama netice yarı oyuna kadar 0-0 olarak devam etti. açın 55. dakikasında Türk Gücü en mühim fırsatını kullanamadı. Halilin pasına ne Yaşar ne de Raif şut atamadılar. 58. dakikada Tayfur ile Ramadan'ın B. Hüseyin i 8 içerisinde düşürmeleri penaltıya sebep oldu. Haşan kalecinin sağından takımının ilk golünü kaydetti. G. Gücünün ikinci golü nü 63. dakikada B. Hüseyin attı. Bu andan sonra G. G. akınlarına devam et ti. Ama B. Hüseyin ve Er toğrul fırsatları kaçırmada âdeta varış ediyordu. Denebilir ki B. Hüseyin G.G. nin iki golünün atılmasında payı varsa. 8-0 fırsatın değerlendirilememesinde de payı vardı. TEŞEKKÜR Lefkoşa Türk Yoksulla rina aşağıda gösterilen maddî yardımda bul.inan Bay ustafa Veysi 6 lira Bay Derviş ustafa Girneli 5.00 mil, Bay ve Bayan Cahit Bedevi 0 lira açık te kardeşlerimize şekkür ederiz. Sekreter : I. Orhan TEŞEKKÜR Kurban Bayramı dolayı siyle okulumuzun fakir öğrencilerine a) 6 çift ayakkabı alan ağusa Kadınlar Pırliğine, b) 2 çift ayakkabı alan Dr. Dündar Işın a, c) 2 çift ayakkabı alan Bay A. Talât A rif e, d) Bir lira yardımda bu lunan ağusa Varidat Dairesi üdürü Bay Nev zat A rif e teşekkür olunur. ağusa Alasya İlkokulu üdurlüğu SERGİYE DAVET Diizkaya (Evdim) İlkokul Komisyonu Başkanı Köy - Kadın Kursları binasında tarihinde ö. s. saat 4.30 da a- çılacak nakış, dikiş - ev idaresi sergisine sayın hal kımızın teşrifi saygıyla özlenir. Sergi Tertip Heyeti. BİLDİRİ Evdim Camiî şerifi inşası için tertiblenen yen bir taksi piyangosunun çekiliş tarihi 30 Ağustos Cuma günü Ö.E. saat 0 da çekileceği bildirilir Piyango tertip heyeti. KİRALIK DAİPF Girne yolu üzerinde Harman apartm anında 4 odalı, soğuk - sıcak su te sisatı olan mobilyalı a mobilyasız bir daire kiralıktır. üracaat: Firma Harman Tabak Hilmi Sok. No. 4 Tel: 4638 Dün, çok zayıf bir oyun oynıyan H. Galliga ingilfere Futbol açları Neticeleri % Dizgi, Baskı, Klişe: DEVRİ Basımevi NOKTA BU NASIL İS? Dünkü Türkçe Kıbrıs ge zetelerinden birinin son sayfasında bir sinema rek lâmı. Reklâmın özelliği baştan aşağı Rumca oluşu emnun olduk sevindik. Demek bizim gazetelerimizi artık Rum vatandaşlardan da alıyor ve Rum sinemaları reklamlarını Türk basınında yayınlama gereğini duymuşlar diye.. Sevincimiz kısa hürdü. Adı geçen film bir Türk sinemasında oynayacakmış... Aniıyamadık Bu nasıl iş? -Lİ A S O L rürk K A DINLAR BİRLİĞİNDEN Düzeltme - 2 ayıs 963 Pazar _ günü öğ - s. saat 3 te yapı lacağı ilân edilen ANNE LER GÜNÜ, mücbir sebeplerden dolayı aynı gün öğ - önce saat 0 da T A K Sİ SİNE A IZDA yapılacaktır. Değişiklikten dolayı ö- zür dileriz. N o t: Giriş parasv/dır. Arzu edenler eşleriyle birlikte teşrif edebilirler. YÖNETİ KURULU Arsenal - Bumley Bolton - Leicester Everton - Fulham an. City - Tottenham Seff. Utd. - Liverpool Chelsea - Stoke Leeds - Huddersf ld Luton - Charlton iddlesboro - Cardlff Newcastle - Preston Nonvich - Grimsby South pton - Rotherham West Brom. - Aston Villa W est Ham. Levton O. 2 -!fl Swaı)Sfea - Sunderland 3 Bristol R. - Wrexham Carlisle - Hull 2 Clochester - Boumem th 3 Halifax - Reading illwall Bradford Peterboro. - North'pton Port Vale - Bristol C. Shrew rburyvvatford I I f ıı r - r JŞouthend - Coventry - hot - Gillingham 0 ter Doncaster - Crewe - Stockport - İ Lincoln - Chesterf ld - 3 Oxford Utd. - Brentford 2 ıfjjk Rochdale - tx eter Tranmere - Barrow Dundee -U - Celtic 3-0 Dunf mline - Patric - Falkirk - Airdrie 0 Hibernian - St. irren 2 I Kilmarnock - Dundee iijde... üjde -,# oth well - Hearts - 3 Rangers - T. Lanark - 0 Albion R. Forfar 4 Alloa - E. Stirling orton - Cowdenb th 6 - Qeen s Pk - Stranraer 0 St. Jolıns ne - ontrose DENİZ EVSİİNE GİRERKEN* BAŞARAN TİCARETEVİ AŞAĞ ID A GÖS TERDİĞİ ÇEŞİTLERİN V A S IL OLDUĞUNU ÜŞTERİLERİNE ÜJDELER İtalyanın tanınmış GRESSİ marka deniz, g ö lükleri, maskeler ve av bıçakları.. Yine İtalyanın tanınmış balık avı İçin tüfekler Pirelli İtalyan Fabrikasının imal ettiği her çeşit deniz gözlükleri ve maskeler. ayolar v.s. v.s. üessesemizde ayrıca, Her türlü kırtasiye eşyaları da bulunm aktadır Deniz mevsimindeki ihtiyaçlarınızı alma- dan önce Baaşran Ticaretevîni mutlaka zlyfl' ret ediniz.,, Şehitler eydanı No. 3A (Türk Lisesi karşısı) Ğefl-'OS» Tel: 7452 % İ jnuin 2. Örfün Kralı tiri «fep, Anadolu A ji İtan ürdfoin ir w di* «Uai ileilgili ol*nk» r «nün cevjplsnuırdı Ajıas fflu t o ır m f rnem t fetag fe Arab B i r liğ i» m istediğini belirttikten m ber sevda öoce A ra p güvelerinin g e r ç»* tyıüm* rota!» Onttnfiıı Biri* dünün fi fu hüm»«iyi y dıy«n«n BAŞ YA TETHİŞE Y Ö N E L E N l*ketimud* jen* çok ı Bir yünde bı I Sode yiizde yetmiş j«ttuşmalir p * * e d i l m e, I l ı c a k hayati önem i hala KES*-*- ifl lüyaa (»in -ST İten «* * *. at ES» v.btortçokke,,»hir ( r O 08, dur,. ««uj I j l t. AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAA AKTARUlIŞTIR*>**s>s

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler.

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler. Alman televizyon kanalı RTL de pazartesi akşamı yayınlanan Ekstra Magazin (Extra-Das RTL-Magazin) adlı program, bir Türk ve bir Alman kadını Türkiye ye tatile gönderdi ve yaşadıklarını başından sonuna

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan 1. Sahne (Koruluk. Uzaktan kuş cıvıltıları duyulmaktadır. Sahnenin solunda birbirine yakın iki ağaç. Ortadaki ağacın hemen yanında, önü sahneye dönük, uzun ayaklık üzerinde bir dürbün. Dürbünün arkasında

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

UFUK GÜRBÜZDAL TURK 102-3

UFUK GÜRBÜZDAL TURK 102-3 UFUK GÜRBÜZDAL 21302411 TURK 102-3 (Ayhan Türker/ Çiçekçi / turkerart.com) BÜTÜN YEMİŞLER DALLARINIZDADIR Çiçekçi bir abi var kireci dökülen binamızın önünde, yaşı binanın kapısından bakınca kırk, kırk

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 1 LİMONLU KEK Şule: Mutlu günler. Ahmet: Mutlu günler. Şule: Bugün nasılsın? Ahmet: Çok mutluyum. Şule: Bu harika bir haber. Eeee söyle bakalım, bugün hangi yemeği yapalım? Ahmet: Dur biraz düşüneyim Şule:

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Turkiye' ye dönmeden önce üniversiteyi kazandığımı öğrenmistim. Hayatımın en mutlu haberini de orada almıştım.

Turkiye' ye dönmeden önce üniversiteyi kazandığımı öğrenmistim. Hayatımın en mutlu haberini de orada almıştım. Meraba, Ben Asena Ünğan. 19 yaşındayım. 1-22 Eylül 2016 tarihinde Güney Kore'de, Incheon, Seoul,Jeonju,Gyeonju ve Busan da bulundum. Güney Kore topraklarına sevdam 9 yaşında iken, Taekwondo ile başladı.

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

yaşam boyu bağlanırsanız.

yaşam boyu bağlanırsanız. Size nasıl tarif etsem ki... İlk görüşte âşık olmak gibi bir duygu. " İşte bu benim aradığım kadın," dersiniz ya, işte öyle bir şey. Önce teknenize âşık olacaksınız sonra satın alacaksınız. Eğer sevmeden,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU KUZUCUKLAR SINIFI MART AYI BÜLTENİ ŞEYMA ŞENGÜL BEYZA KAYAN TEKERLEMELER Bir kedi varmış 5 e kadar sayarmış 1 2 3 4 5 ANNE KARNIM ACIKTI Anne karnım acıktı Baktım dolap açıktı Löp

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir.

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. MAYIS 2017 BÜLTENİ 01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. SALI Çiftçi çukurda oyunu oynuyoruz. Çamurlara

Detaylı

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI...

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... Gazeteci Can Ataklı darbe gecesini aydınlatmaya kararlı. Ataklı yine flaş değerlendirmelerde bulundu. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı'

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI 2016-2017 ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI 1.HAFTA: TAŞITLAR VE YARDIMLAŞMA ŞUBAT AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? Taşıtları tanıyalım. Karayolu taşıtları Motorsuz karayolu taşıtları İnsan gücü ile hareket eden taşıtlar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı