BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI"

Transkript

1 AĢağıdaki plan 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır, tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur. DeğiĢiklikler ise, orjinal kopyalarında kendilerince yapılması ve saklanması için, tüm birimlere tarihinde, liste olarak gönderilmiģtir. (DEĞĠġĠKLĠK 1) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI 2005

2 DEĞĠġĠKLĠK CETVELĠ SIRA NO: TARĠH K O N U ADI SOYADI- ĠMZA

3 ĠÇĠNDEKĠLER DEĞĠġĠKLĠK ÇĠZELGESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI ONAY SÜTUNU SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU KONULAR SAYFA NO I. BÖLÜM 1-3 GENEL DURUM KORUYUCU HAZIRLIK TEDBĠRLERĠ II. BÖLÜM 4-17 SĠVĠL SAVUNMA SERVĠSLERĠNĠN KURULUġ GÖREV VE FAALĠYETLERĠ III. BÖLÜM KARġILIKLI YARDIM VE ĠġBĠRLĠĞĠ IV. BÖLÜM 56 TAHLĠYE VE SEYREKLEġTĠRME V. BÖLÜM 57 DONATIM VE ĠKMAL VI. BÖLÜM 58

4 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI ONAY SÜTUNU GÖREVĠ ADI SOYADI TARĠH ĠMZA MÜHÜR Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürü F. Salih OLUÇ Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz ÖZBĠLGĠN Rektör Yardımcısı KürĢat AYDOĞAN Rektör Ali DOĞRAMACI Valilik Makamı

5 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU GÖREVĠ ADI SOYADI BAġKAN Rektör Ġdari ĠĢler Yardımcısı KürĢat AYDOĞAN II. BAġKAN Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürü F. Salih OLUÇ ÜYE Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanı Ramiz AKGÜN ÜYE Destek Hizmetler Müdürü Birol ÖNDER ÜYE Yurtlar Müdürü Zeki SAMATYALI ÜYE RAPORTÖR ÜYE Sivil Savunma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı Personel Müdürlüğünden bir eleman Mehmet GÜMÜġ IĢıl ARSLAN

6 Bilkent Üniversitesi ne ait bu Sivil Savunma Planı; 6/3150 sayılı Sivil Savunma Ġle Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü ile Sivil Savunma Ġle Ġlgili TeĢkil ve Tedbirler Tüzüğü ve bu Tüzükler doğrultusunda çıkartılmıģ olan Daire ve Müesseseler Ġçin Sivil Savunma ĠĢleri Kılavuzu esaslarına göre hazırlanmıģtır. SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU Prof. Dr. KürĢat AYDOĞAN F.Salih OLUÇ Ramiz AKGÜN Komisyon BaĢkanı II. BaĢkan Üye Rektör Yrd. Siv.Sav.ve Güv. Müd. Y. Ġ. T. D. BĢk. Birol ÖNDER Zeki SAMATYALI Mehmet GÜMÜġ Üye Üye Üye Des. Hiz. Müd. Yurtlar Müdürü Siv. Sav. ve. Güv. Müd. Yrd. Raportör Üye BĢk. Yrd. Sekreteri IĢıl Arslan

7 I.BÖLÜM GENEL DURUM

8 GENEL DURUM MÜESSESENĠN: 1. a) ADI : Bilkent Üniversitesi b) ADRESĠ : EskiĢehir yolu 8. Km. Bilkent Bulvarı 2. Cad. BĠLKENT/ANKARA c) SINIFI : Eğitim 2. ÜNĠTELERĠ : 1- Rektörlük 2- Mühendislik Fakültesi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3- Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4- ĠĢletme Fakültesi ve Amfiler Binası 5- Fen Fakültesi A Blok ( Fizik ve Matematik Bölümleri ) B Blok ( Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ) Ġleri AraĢtırma, Nano Teknoloji ve UNAM Laboratuvarları 6- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 7- Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu 8- Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Mes. Yük. Okulu 9- Bilgisayar Mühendisliği 10- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 11- Adnan Saygun Müzik Ġlköğretim Okulu 12- Ġngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu ( N, C ve D Binaları ) 13- Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu 14- Özel Bilkent Lisesi 15- Özel Bilkent Ġlköğretim Okulu 16- BUPS 17- Özel Bilkent Anaokulu 18- KreĢ 19- Kütüphane 20- Öğrenci Yurtları 21- Merkez Kampüs Spor Salonları ( 2 adet ) 22- Doğu Kampüs Spor Salonu 23- Kafeteryalar 24- Öğrenci Dekanlığı 25- Lojmanlar 26- Ġdari Birimler Binası 3. BULUNDUĞU ġehġr VE HASSASĠYET DERECESĠ : Üniversitemiz Ankara ili, Çankaya ilçesi Beytepe Köyü sınırları içerisinde bulunmakta olup, Ankara nın konumundan dolayı (A) hassasiyet derecesindedir. 4. SORUMLU AMĠR VE SAHĠBĠ : Üniversite Rektörüdür. -1-

9 5. BAĞLI OLDUĞU VEYA DENETLEMEYE TABĠ MAKAM 6. MÜESSESENĠN HASSAS BÖLGELER ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE DURUMU : Özel Vakıf Üniversitesidir. : Sivil Savunma yönünden (A) hassasiyet derecesindedir. 7. BĠNA VE TESĠSLERĠN YAPI TARZLARI : a) YerleĢik Bulunduğu Alan : Üniversite tüm birimleriyle birlikte kendine ait M2 lik arazinin M2 lik bölümüne iki kampüs Ģeklinde yerleģik vaziyettedir. b) Birkaç tanesi dıģında tüm binalar betonarme karkas olarak inģa edilmiģtir. Bu binaların çatı ve oda kapıları ahģap olup, yangına karģı hassastır. Kampuslar içinde ahģap bina ve baraka bulunmamaktadır. Ancak, öğrenci tabldot kafeteryası ve UYDYO, TOMYO prefabriktir. 8. MÜESSESE BÖLGESĠ VE CĠVAR DURUMU : a) Üniversite Ankara EskiĢehir Ģehirler arası oto yolunun 8. kilometresinden, güney yönüne 4 km. içeride ve (Ģehir merkezine toplam 12 km) Beytepe köyü arazisi içerisindedir. b) Doğusunda ODTÜ arazisi, YÖK ve ÖSYM, batısında Hacettepe Üniversitesi, Tepe Grubu ve Meteksan, kuzeyinde Kurucu Vakıflar Merkezi, M.S.B. ArĢiv Müdürlüğü, güneyinde ise Beytepe köyü ve arazisi bulunmaktadır. c) Kampüsler, Ankara-EskiĢehir yoluna gidiģ-geliģ Ģeklinde bölünmüģ asfalt yolla bağlanmaktadır. 9. ĠġTĠGAL KONUSU VE TESĠSLERĠN KAPASĠTESĠ : a) ĠĢtigal Konusu : Eğitim, öğretim ve araģtırma. b) Muharrik kuvveti : Üniversitenin elektrik ihtiyacı, kampüs sınırları içerisinde bulunan BĠL-ENERJĠ A. ġ. ve Ģehir Ģebekesinden (BEDAġ) sağlanmaktadır. Bir arıza veya kesinti durumunda devreye giren jeneratör ve güç kaynakları (UPS) mevcuttur. c) Ġmal ve üretim kapasitesi : Yoktur. d) Hammadde : Yoktur. e) Yıllık ve aylık üretim kapasitesi : Yoktur. f) Ham ve mamul madde stokları : Yoktur. 10. ÇALIġMA DEVRESĠ VE ġeklġ : a) Yılda 8 ay eğitim, öğretim yapılmaktadır. 4 aylık tatil döneminde araģtırma ve yaz okulları ile değiģik kurs faaliyetleri devam etmektedir. Yurtlar yaz tatilinde genel olarak boģ bulunmaktadır. Lojmanlarda ise yıl boyunca oturulmaktadır. b) Ġdari ve akademik personel, yıllık izinleri ile cumartesi pazar ve resmi tatiller dıģında saatleri arasında çalıģmaktadır. Bir kısım teknik personel, yurt görevlileri ve güvenlik personeli (3) vardiya halinde 24 saat görev yapmaktadır. -2-

10 11. ÇALIġTIRDIĞI PERSONEL : a) Akademik personel : b) Ġdari personel : 420 c) Destek personel : 450 d) Öğrenci : Toplam : e) Seferde silah altına çağırılanların yerine alınacak personel: Personel alınmayacaktır. ÇalıĢma mevcut personelle sürdürülecektir. 12. SEFERĠ FAALĠYET DURUMU: 1) Seferi durumda herhangi bir görev verilmemiģtir. 2) Eğitim, Öğretim durdurulmayacak, yetkili mercilerden aksine bir talimat alınmadığı sürece personelle ilgili bir tasarrufta bulunulmayacaktır. -3-

11 II. BÖLÜM KORUYUCU HAZIRLIK ÖNLEMLERĠ

12 A. ĠNġAĠ KORUMA VE SIĞINAKLAR 1. BĠNA VE TESĠSLERĠN ĠNġAĠ ÖZELLĠKLERĠ : Kampüste bulunan tüm binalar, betornarme karkas olarak inģaa edilmiģtir. Ancak UYDYO, öğrenci tabldot kafeteryası ve TOMYO prefabriktir. 2. SIĞINAK YERLERĠ : Üniversitede NBC silahlarının etkisine karģı koruyucu, özel inģaa edilmiģ sığınaklar bulunmamaktadır. Ancak, serpinti tehlikesi ve konvansiyonel silahların tesirine karģı aģağıda sayılan yerler, öğrenci ve personelin geçici olarak barınıp, korunabileceği sığınaklar olarak tesbit edilmiģtir. Sığınak olarak tesbit edilen bu yerlerin bir çoğu halen depo, büro v.b. amaçlarla kullanılmaktadır. Bir savaģ veya olağanüstü hal durumunda, gerekli tahliye ve tadilat iģlemleri yapılarak, anılan yerler amaca uygun sığınaklara dönüģtürülecektir. Ayrıca sığınak olarak kullanmaya müsait yeri bulunmayan binalardaki personelin de en yakında tesbit edilen uygun sığınaklardan yararlanmaları öngörülerek aģağıda belirtilmiģtir. 1. Nolu sığınak; Mühendislik Fakültesi bodrum kat koridorları. Yeni Elektrik Elektronik Fakültesi nce de kullanılacaktır. 2. Nolu sığınak; Ġdari ve Ġktisadi Bilimler Fakültesi bodrum katında bulunan B 14 numaralı satın alma deposu ve koridorlar. 3. Nolu sığınak; Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksek Okulu bodrum katındaki koridor ve galeriler. 4. Nolu sığınak; ĠĢletme Fakültesi bodrum katındaki AB 02 numaralı oda ve koridorlar. Amfiler ek binası da bu sığınağı kullanacaktır. 5. Nolu sığınak; Güzel Sanatlar Fakültesi FF Blok bodrum katındaki FFB 22, FB 05 ve 06 numaralı salonlar ve fuaye alanı. Merkez spor salonu ile Kıraç ve Speed restaurantlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 6. Nolu sığınak; Güzel Sanatlar Fakültesi FA Blok bodrum katındaki kazan dairesi, Artem Temizlik Firmasınca kullanılan oda ve marangozhane. 7. Nolu sığınak; Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi bodrum kat koridorları. 8. Nolu sığınak; Fen Fakültesi B Blok ( biyoloji ve kimya) Bodrum katında bulunan B 20 numaralı oda, B 24 depo ve koridorlar. 9. Nolu sığınak; Fen Fakültesi A Blok bodrum katında halen depo olarak kullanılan A 12 numaralı oda. UNAM çalıģanlarınca da kullanılacaktır. 10. Nolu sığınak; Kütüphane A Blok bodrum katındaki sergi salonu ve koridorlar, 1. Kat ve B Blok bodrum katdaki B 131 numaralı bölüm. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu, Rektörlük B Blok, Marmara Restaurant ve Café Ġn in personeli de bu sığınağı kullanacaktır. 11. Nolu sığınak; Müzik Fakültesi bodrum katındaki kazan dairesinin koridorları. 12. Nolu sığınak; Öğrenci Konseyi bodrum katında bulunan müzik odası 13. Nolu Sığınak; Hazırlık C binası ön giriģten bodrum, yan giriģten zemin kat sahanlık, koridor, DB 01ve DB 02 numaralı sınıflar. 14. Nolu sığınak; Hazırlık N binası bodrum katındaki koridor ve sınıflar. 15. Nolu sığınak; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu RA kanadı bodrum kat ve sigara odası Akademik ve Ġdari personel, RE kanadı bodrum kat koridor ve güney cephe sınıfları öğrenciler için 16. Nolu sığınak; Özel Lise bodrum kat, kantin, sınıflar ve koridorları. 17. Nolu sığınak; Özel Ġlköğretim Okulu C Blok bodrum kat, C 204, C 205, C 206 numaralı salonlar. D Blok spor salonu altı koridor ve 4 salon. 91, 92 ve 93. Yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır. -4-

13 18. Nolu sığınak; BUPS KreĢ ve Ġlkokul kısmı için spor salonu, Orta ve Lise kısmı için konser salonu 19. Nolu sığınak; Doğu Kampüs spor salonu altı. 90. Yurt ve D binası çalıģanlarınca da kullanılacaktır. 20. Nolu sığınak; Yurtlar Spor Salonu 1. ve 2. Bodrum katlarda bulunan 1B 02, 1B 03, 2B 04, 2B 08, 2B 09 ve 2B 10 numaralı odalar. 21. Nolu sığınak; 46 numaralı lojmanın bodrum katı. 1, 2, 3, 45 ve 46 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 22. Nolu sığınak; 43 numaralı lojmanın bodrum katı. 4, 5, 10, 11, 13, 43 ve 44 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 23. Nolu sığınak; 8 numaralı lojmanın bodrum katı. 6, 7, 8 ve 9 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 24. Nolu sığınak; 37 numaralı lojmanın bodrum katı. 12, 35, 36 ve 37 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 25. Nolu sığınak; 18 numaralı lojmanın bodrum katı. 16, 17 ve 18 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 26. Nolu sığınak; 20 numaralı lojmanın bodrum katı. 19, 20 ve 21 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 27. Nolu sığınak; 38 numaralı lojmanın bodrum katı. 22, 23, 24 ve 38 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 28. Nolu sığınak; 28 numaralı lojmanın bodrum katı. 25, 27, 28 ve 29 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 29. Nolu sığınak; 31 numaralı lojmanın bodrum katı. 30, 31 ve 33 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 30. Nolu sığınak; 32 numaralı lojmanın bodrum katı. 32 ve 34 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 31. Nolu sığınak; 41 numaralı lojmanın bodrum katı. 39, 40, 41 ve 42 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 32. Nolu sığınak; 79 numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 79-A, 79-B, 79-3 ve 79-6 nolu depolar. 33. Nolu sığınak; 80 numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 80-A, 80-B, 80-3 ve 80-6 nolu depolar. 34. Nolu sığınak; 105 numaralı lojmanın bodrum katı. 101, 102, 103, 104 ve 105 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 35. Nolu sığınak; Doğu Kampüs A Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. A, F ve G bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 36. Nolu sığınak; Doğu Kampüs B Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak Olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. B, C ve D bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 37. Nolu sığınak; Doğu Kampüs E Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. E, J ve I bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 38. Nolu sığınak; Doğu Kampüs H Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. H, K ve L bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 39. Nolu sığınak; 69. Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümde yer alan 8 adet oda. 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 40. Nolu sığınak; 70. Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümde yer alan 8 adet oda. 62, 63, 64, 71, 72, 73 ve 74 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 41. Nolu sığınak; 77. Yurdun bodrum katında bulunan koridorlar, halen değiģik birimlerce büro ve depo olarak kullanılmakta olan odalar ile temizlik firması personelinin kullandığı yemekhane. 75. Yurt ile Ġdari Birimler de bu sığınağı kullanacaklardır. 42. Nolu sığınak; 78. Yurdun bodrum katında bulunan koridorlar, halen değiģik birimlerce büro ve depo olarak kullanılmakta olan odalar ve sığınak olarak düzenlenmiģ bir salon. Yurt ile Ana Okulu ve KreĢ de bu sığınağı kullanacaktır. 43. Nolu sığınak;15. Yurdun bodrum katında bulunan depo 2, depo 3, çamaģırhane ve koridorlar. 14. Yurt da bu sığınağı kullanacaktır. -5-

14 3. SIĞINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI : Yukarıda da belirtildiği gibi, sığınak olarak sayılan bu yerlerin tamamı halen yemekhane, depo, sınıf veya büro olarak kullanıldığından, hepsi bakımlı olup bu konuda ayrıca bir çaba veya önlem gerekmemektedir. Bazı yerlerin dıģa açılan pencereleri olağanüstü halin ilanıyla birlikte iptal edilecek, gerek duyulan yerlerde ek önlemler alınacaktır. 4. SIĞINAKLARIN DONATIMI : AĢağıda belirtilen malzemeler 1 kiģi için ve 7 günlük olarak hesaplanmıģtır. Seferberlik ve savaģ halinde Rektörlüğün talimatı ile Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğünce temin ve her sığınağa dağıtımı koordine edilecektir. a- Yiyecek ve içecek maddelerinin cins ve miktarları; CĠNSĠ ADEDĠ Su 14 Litre içme, 14 litre kullanma suyu, Konserve 3 kutu sebze konservesi ( Herbiri: gr ), Hazır Çorba 3 paket hazır çorba, Bisküvi 750 gr. paket bisküvi, Et 850 gr, Bakliyat 750 gr. (Kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, bulgur), Peynir Günde bir paket hesabıyla gravyer peynir, Zeytin 500 gr, Yağ 250 gr margarin veya sıvı yağ, Çay Yarım paket çay ( 50 gr ), ġeker 500gr. toz veya kesme Ģeker, Tuz Yeteri kadar, b- Tıbbi Malzemeler : Sığınaklarda bulunması gerekli tıbbi malzemeler aģağıda gösterilmiģtir. Bu malzemelerin temin ve bütün sığınaklara dağıtımını, alacağı talimat doğrultusunda Sağlık Merkezi BaĢkanlığı yapacaktır. CĠNSĠ Sodyum Bikarbonat Alkol Tentürdiyot Oksijenli Su Çengelli Ġğne Üçgen Sargı Bezi Silindir Sargı Bezi Ġyotformlu Gazlı Bez Sabun Hidrofil Pamuk Flaster (KiĢi BaĢına) Tıbbi Derece Pens, Makas Enjektör (KiĢi BaĢına) Emaye Küvet Yanık Merhemi ADEDĠ 250 Gramlık 1 ġiģe 200 Gramlık 1 ġiģe 20 Gramlık 1 ġiģe Litrelik 1 ġiģe 20 Adet 10 Adet 10 Adet 10 Adet 5 Adet 3 Paket 3 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Tüp -6-

15 c- Yangın Söndürme Malzemeleri : AĢağıdaki malzemelerin temin, kontrol ve sığınaklara dağıtımını Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü yapacaktır. CĠNSĠ Yangın Söndürme Cihazı (Kuru Kimyevi Tozlu) Ġki Parçalı Merdiven Kazma Kürek Su Varili veya Kovası Hortum (Plastik veya Lastik) Kum Torbası ADEDĠ 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet Yeteri kadar Yeteri kadar Yeteri kadar d- Sığınakta Bulunması Gerekli Diğer Malzemeler : Bu malzemelerden mevsimlik giyim eģyasını herkes kendisi getirecek, diğer malzemeleri ise karģılarında yazılı birimler temin ederek, sığınak amirlerinden alacakları ihtiyaç listesine göre dağıtımını sağlayacaklardır. CĠNSĠ Telefon Telsiz (Mümkünse) Gaz Maskesi Radyasyon Ölçü Aletleri Basit Tamir Aletleri Yatak Malzemesi Battaniye Temizlik Malzemeleri Kova Çöp Bidonu Pilli Radyo Pilli El feneri Yedek Pil Eğlence Araçları Saat Makas Konserve Açacağı Kibrit, Mum Sedye Hijyenik Malzemeler Ġlkyardım çantası Yemek Takımı Çatal, KaĢık, Bıçak Kitap TEMĠN EDECEK MAKAM Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Sağlık merkezi BaĢkanlığı Sağlık merkezi BaĢkanlığı Sağlık merkezi BaĢkanlığı Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğü Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü 5. SIĞINAK AMĠRLERĠ VE GÖREVLERĠ 6. SIĞINAKLARDA HAREKET TARZI : Sığınak Amirlerinin listesi (EK: 2) de, görevleri (EK: 3) dedir. : (EK: 1) deki sığınak talimatının içinde planlanmıģtır. -7-

16 7. SIĞINAĞA YÖNLENDĠRME : Sığınaklara kolaylıkla gidilebilmesi için gereği kadar hazırlanan ve üzerinde ( ) NOLU SIĞINAĞA GĠDER yazılı oklar, olağanüstü halin ilanıyla birlikte gerekli yerlere asılacaktır. 8. GÖMME VE YEDEKLEME : Üretim ve imalat tesisleri yoktur. B. YANGINLARA KARġI GENEL ĠHTĠYATĠ ÖNLEMLER 1. MÜESSESENĠN YAPIM TARZINA, ĠġTĠGAL KONUSUNA VE DĠĞER ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE BULUNMASI GEREKLĠ SÖNDÜRME ARAÇ, TESĠS VE ARAÇLARI : Üniversitemiz Merkez kampüs 28, Doğu kampüs 18 olmak üzere, değiģik noktalardaki 46 adet hidrantla donatılmıģtır. Tüm binalarda yangın dolap ve vanaları ile adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet de itfaiye aracı mevcuttur. 2. YANGINA KARġI ĠNġAA ÖZELLĠKLERĠ VE ALINACAK TEDBĠRLER : a- Üniversitedeki binaların bir kaçı haricinde tamamı betonarme olup yangına karģı dayanıklıdır. Ancak kapılar ile bazı binalardaki pencereler ve tefriģ malzemeleri yangına karģı hassasiyeti artırmaktadır. b- Alınması öngörülen tedbirler, Bilkent Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde gösterilmiģtir, 3. PARLAYICI, PATLAYICI VE KOLAYCA YANICI MADDELER VE BUNLARA KARġI ALINAN ÖNLEMLER : a- Üniversitede Fuil Oil (KAL-YAK) ile çalıģan kazan dairelerinin yakıt depoları yangına dayanıklı ve yeraltında inģaa edilmiģ olup yeterli havalandırmaları mevcuttur. b- Mazotla çalıģan jeneratörlerin de yakıt depoları aynı Ģekilde yangına dayanıklı olarak inģaa edilmiģtir. c- Mutfaklarda kullanılan LPG tüplerinin kullanımı ve yedeklerinin saklanması ile ilgili önlemler Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine uygun olarak aldırılmıģtır. 4. PARLAYICI VE PATLAYICI MADDE STOKLARI : 3.maddede sayılanlar dıģında stok madde bulunmamaktadır. 5. ATEġ ÇIKARAN CĠHAZLAR : a- Üniversitemizin 26 ayrı noktasında jeneratör bulunmakta olup, bu jenaratörlerin bulunduğu odaların duvar, tavan ve tabanları yangına dayanıklı olacak Ģekilde özel olarak inģaa edilmiģtir. Jeneratör yakıt depoları da aynı yerde olup yangın güvenliği sağlanmıģtır. b- Yine 17 ayrı yerde trafo merkezi bulunmaktadır. Kapıları sürekli kilitli olup, periyodik bakımları aksatılmadan yapılmaktadır. Duvar, tavan ve tabanları yangın ve patlamalara dayanıklı olacak Ģekilde inģaa edilmiģtir. Yağ toplama çukuru ve sekonder koruma sistemi mevcuttur. c- 28 adet mutfak faaliyette olup, mevcut yönerge doğrultusunda tedbirler aldırılmıģtır. -8-

17 d- Bu yerlerde meydana gelecek bir yangın olayına nasıl müdahale edileceği, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde ayrıntılı olarak belirtilmiģ, personel de bu konuda eğitilmiģtir 6. MÜESSESENĠN MEVZUAT VE ÖZELLĠĞĠNE GÖRE YANGINLARA KARġI ALINAN DĠĞER ÖNLEMLER : Tüm önlemler Bilkent Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde ayrıntısıyla gösterilmiģtir. C. ÖNEMLĠ TESĠS, MALZEME ve ĠHTĠYAÇ MADDELERĠNĠN KORUNMASI ve YEDEKLENMESĠ 1. ÖNEMLĠ MAKĠNA, TESĠS VE ARAÇLAR : a- Kalorifer kazanları (Isı santralları), b- Ana kumanda elektrik tablosu, trafo, c- Dizel jenaratörler, d- Asansörler, e- Telefon santrali, f- Su depoları, g- Biyoloji (Genetik) Laboratuvarı, h- ĠSYAM i- Ġleri AraĢtırma Laboratuvarı ve UNAM, j- UNAM binası, k- NANOTAM binası, Bu yerlere ait ihtiyaç maddeleri piyasadan her zaman temin edilebilir durumdadır. Stok numaraları ve yapımcı firmaların isimleri üniversite Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında mevcuttur. 2. BUNLARIN KORUNMASI ĠÇĠN ALINAN TEDBĠRLER : Bu tesislerin korunması ve iģlevlerinin devamlılığının sağlanması için, vardiyalı çalıģan teknisyenlerce devamlı Ģekilde bakım ve kontrolları yapılmaktadır. Ġlgili ve teknik personel dıģındakiler bu bölümlere giremezler. 3. YEDEKLEME TEDBĠRLERĠ : SavaĢ veya olağanüstü halin ilanı halinde bu tesislerde kullanılacak malzemelerin gereği kadar yedeklenmesi yapılacaktır. 4. MUHARRĠK KUVVET : a- Üniversite elektriğini BĠL-ENERJĠ ve Ģehir Ģebekesinden, suyunu da yine Ģehir Ģebekesinden sağlamaktadır. b- Kesinti durumunda elektrik, mevcut UPS ve jenaratörlerle sağlanmaktadır. ġehir suyunun kesilmesi halinde ise, Üniversiteye su verecek baģkaca bir kaynak bulunmamaktadır. 5. MUHARRĠK KUVVET, HAM VE MAMUL MADDE STOKLARI : Muharrik kuvvet, ham ve mamul madde stokları bulunmamaktadır. -9-

18 6. ÖNEMLĠ VE KIYMETLĠ EVRAKIN EMNĠYET ALTINA ALINMASI : a- Personel Özlük dosyaları, b- DemirbaĢ defterleri, c- Hertürlü alım ve sarf dosyaları, d- Öğrenci kayıt dosyaları, e- Yurt kayıt dosyaları, f- Bilgi ĠĢlem merkezindeki kayıtlar, g- Ġleri AraĢtırma ve Biyoloji (Genetik) laboratuvarlarının yaptığı ilmi araģtırma belgeleri gibi bilgi ve belgeler, her birimin kendi denetiminde bulunan kilitli kasa ve çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir. Bu koruma barıģtan itibaren uygulanmaktadır. 7. YEDEK AYDINLATMA TEDBĠRLERĠ : Elektrik kesildiğinde mevcut jeneratörler otomatik olarak devreye girmektedir. Jeneratörler aydınlatmaya yeterli olup, bunun dıģında yeteri kadar gemici feneri ve güvenlik personelinde de el fenerleri mevcuttur. D. GĠZLEME 1. DIġ IġIKLAR : Tüm binaların dıģ ıģıkları ve zaman ayarlı olarak kumanda edilen kampus içindeki aydınlatma aplikleri, olağanüstü halin ilanını müteakip ana tablodan söndürülecektir. 2. ĠÇ IġIKLAR : a- Binaların içindeki ıģıklardan, merdiven baģlarında ve giriģ, çıkıģ kapılarının iç tarafında bulunanlar dıģındaki tüm ıģıkların ampülleri ara ara sökülecek veya sigortaları gevģetilecektir. Bodrum kat koridor ıģıkları, kalorifer daireleri, ısı santralları ve mutfakların dıģarıya açılan pencereleri radyoaktif serpintiye karģı kum torbalarıyla iptal edileceğinden ıģıklar aynen bırakılacaktır. b- Kampüs içindeki tüm binaların oda ve ofislerinde yakılması zorunlu ıģıkların dıģarıya sızmaması için geceleri, pencerelerindeki perdeler ve jaluziler ıģık sızdırmayacak Ģekilde kapatılacak, yanan ıģıklar mavi kağıtla kaplanacak, gereksiz olan ampül ve lambalar sökülecektir. 3. ALEV VEYA IġIK AKSETTĠREN CĠHAZ VE YERLER 4. GENEL ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE ALINACAK TEDBĠRLER 5. DĠĞER GĠZLEME TEDBĠRLERĠ : a- Kalorifer kazan bacaları, b- Sıcak su kazan bacaları, c- Çatıların cam kısımları olup, bacalar maskelenecek, cam kısımlar mat boya ile boyanacaktır. : Tüm binaların elektrik tesis kabloları duvar içinden veya toprak altından geçmekte ve bu nedenle açıkta kablo bulunmamaktadır. : Karartma tedbirleri dıģında alınacak baģka tedbir yoktur. -10-

19 E K L E R EK- 1 Sığınak Talimatı EK- 2 Sığınaklarda Görevli Personel EK- 3 Sığınak Amirinin Görevleri EK- 4 Yangın Ġhbar Talimatı -11-

20 EK 1 SIĞINAK TALĠMATI 1. Üniversitede, NBC ve Klasik silahların direkt etkilerine karģı koruyucu, özel olarak inģaa edilmiģ sığınaklar bulunmadığından, sığınak olarak kullanılması öngörülen yerlerin dıģarıya bakan kapı ve pencereleri kum torbaları ile iptal edilecektir. 2. Sığınağa giren her Ģahıs, sığınak talimatı ve sığınak amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur. 3. Sığınakta devamlı olarak ayakta durulmaz, konuģulmaz, alkollü içki ve sigara içilmez, bağırarak konuģulmaz. 4. Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz, korkutucu ve moral bozucu Ģekilde konuģulmaz. 5. Sığınak amirinin müsaadesi olmadan sığınaktan dıģarıya çıkılmaz. 6. Kapı, havalandırma, elektrik vb. teçhizat ve tesisatla oynanmaz. 7. Hasta olanlar hastalığını saklamaz, etrafa kağıt ve çöp atılmaz, gaz veya fena koku yayan maddeler bulundurulmaz. 8. Sığınakta odun ve kömür sobası yakılmaz. Elektrik ve gaz sobası ancak sığınak amirinin müsaadesi ile yakılabilir. 9. Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevherat bulunduranlar, arzu ettikleri takdirde bunları, makbuz karģılığı sığınak amirine teslim ederler. 10. Taarruz neticesinde NBC serpintileri mevcudiyeti ihbar edilmiģse, sığınak amiri, kontrol merkezinin vereceği emir ve direktiflere göre sığınağın boģaltılması ya da içerde kalınmasını sağlar. -12-

21 EK 2 SIĞINAKLARDA GÖREVLĠ PERSONEL SIĞINAK NUMARASI VE YERĠ 1- Müh.Fak. bodrum kat koridorları. 2- ĠĠSBF Bodrum katında bulunan B 14 numaralı Satın Alma deposu ve koridorlar. SIĞINAK AMĠR ve YARDIMCISI - Fakülte Sekreteri - Bina Sorumlusu - Dekan Sekreteri - Bölüm Sekreteri 3- Bil. Tek. ve Bür. Yön. Mes. Yük. Okulu bodrum - Bölüm Sekreteri katındaki koridor ve galeriler. - Bölüm Sekreteri 4- ĠĢ. Fak.bodrum katındaki AB 02 numaralı oda ve - Bölüm Sekreteri koridorlar. - Sekreter 5- Güz. San. Fak.FF Blok bodrum katdaki FFB 22 - Bina Sorumlusu FB 05 ve FB 06 numaralı salonlar ve fuaye alanı. - Bina sorumlusu 6- Güz. Fak. FA Blok bodrum katındaki kazan dairesi, - Bölüm Sekreteri Artem Temizlik Firmasınca kullanılan oda ve - Bina sorumlusu Marangozhane. 7- Bilgisayar Müh. Bodrum kat koridorları. - Bölüm Sekreteri 8- Fen Fak.B Blok bodrum katındaki B 20 num. - Kimya Lab. Teknisyeni Oda, B 24 numaralı depo ve koridorlar. - Evrakcı 9- Fen Fak. A Blok bodrum katında depo olarak - Bölüm sekreteri kullanılan A 12 numaralı oda. - Bina Sorumlusu 10- Kütüphane A Blok bodrum katındaki sergi salonu, - Kütüphane sekreteri koridorlar, -1. Kat ve B Blok bodrum katdaki B 131 numaralı bölüm. 11- MSSF bodrum katındaki kazan dairesinin - Bina Sorumlusu koridorları. - Bina sorumlusu 12- Öğrenci Konseyi bodrum katında bulunan müzik - Bölüm Sekreteri odası. - Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü 13- Doğu Kampüs Hazırlık C binası ön giriģten - Ġdari Sekreter bodrum, yan giriģden zemin kat sahanlık, koridor, - Bina sorumlusu DB 01 ve DB 02 numaralı sınıflar. 14- Hazırlık N binası bodrum kat koridor ve sınıfları. - Yönetici Sekreter - Bina Sorumlusu 15- TOMYO RA kanadı bodrum katı ve sigara odası - Yüksek Okul Sekreteri ( Akad. Ve id. Prs.) - Bina Sorumlusu RE kanadı bodrum kat koridor ve güney cephe sınıflar ( öğrenciler için) 16- Özel Lise bodrum kat kantin, sınıflar ve - Personel Müdürü koridorlar. 17- Özel Ġlk Öğ. Okulu C Blok bodrum kat, C 204, C 205, C 206 numaralı salonlar, D Blok spor salonu altı koridor ve 4 salon. - Öğretmen - ĠĢ Tekniği Öğretmeni - Spor Öğretmeni 18- BUPS spor salonu ( kreģ ve ilkokul için ) - Ġdari Müdür Konser salonu ( ortaokul ve lise için ) - Ġdari Sekreter 19- Doğu Kampüs spor salonu. - Spor Salonu Sorumlusu - Depo Sorumlusu 20- Merkez Yurtlar Spor Salonu 1B ve 2B bodrum - Spor Hocası katlarındaki; 1B 02, 1B 03, 2B 04, 2B 08, 2B 09 - Spor Salonu Teknik Görevlisi ve 2B 010 numaralı odalar numaralı lojmanın bodrum katı. ( 1, 2, 3, 45 ve 46 numaralı lojmanlar ile Adnan SAYGUN Müzik Ġlköğretim Okulu) - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı -13-

22 22-43 numaralı lojmanın bodrum katı. ( 4, 5, 10, 11, 13, 43 ve 44 numaralı lojmanlar ) 23-8 numaralı lojmanın bodrum katı. ( 6, 7, 8, ve 9 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 12, 35, 36 ve 37 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 16, 17 ve 18 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 19, 20 ve 21 numaralı lojmanlar) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 22, 23, 24 ve 38 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 25, 27, 28 ve 29 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 30, 31 ve 33 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 32 ve 34 numaralı lojmanlar) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 39, 40, 41, ve 42 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 79-A, 79-B ve 79-3, 79-6 nolu depolar numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 80-A, 80-B ve 80-3, 80-6 nolu depolar numaralı lojmanın bodrum katı. (101, 102, ve 105 numaralı lojmanlar) 35- Doğu Kampüs Loj. A Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( A, F ve G bloklar ) 36- Doğu Kampüs Loj. B Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( B, C ve D bloklar ) 37- Doğu Kampüs Loj. E Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( E, J ve I bloklar ) 38- Doğu Kampüs Loj. H Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( H, K ve L bloklar ) Yurdun bodrum katın bulunan B 13 nolu bölümdeki 8 adet oda. 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır. - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı -1 Nolu daire oturanı -2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi -14-

23 40-70.Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümdeki 8 adet oda. 62, 63, 64, 71, 72, 73 ve 74 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katındaki koridorlar, halen temizlik firmasınca kullanılan yemekhane ile değiģik birimlerce kullanılan depo ve bürolar. 75. Yurt ile Ġdari birimler de bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katında bulunan koridorlarla halen depo ve büro olarak kullanılan odalar ve sığınak olarak düzenlenmiģ salon. 76. Yurt ile Ana Okulu ve KreĢ de bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katında bulunan depo 2, depo 3, çamaģırhane ve koridorları. 14. Yurt da bu sığınağı kullanacaktır. - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi -14.Yurt Müdürü -15-

... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI. MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih

... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI. MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih SİVİL SAVUNMA PLANI ... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih KURUM ADI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN KAYMAKAMLIK MAKAMI İNCELEYEN ONAYLAYAN VALİLİK MAKAMI İNCELEYEN ONAYLAYAN

Detaylı

GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı

GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI Genel Sekreter ÜYE (RAPORTÖR) ÜYE ÜYE Sivil Savunma Uzmanı... ÜYE ÜYE KOMİSYON BAŞKAN YRD Zabıta Dairesi Başkanı

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ A N K A R A 2003 HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI 444 1 368 (444 1 FMV) 0212 286 11 30 (pbx) AYAZAĞA KAMPÜSÜ LĠSE DAHĠLĠ : 2200 / 2201 ĠLKÖĞRETĠM DAHĠLĠ : 2300 / 2301 ANAOKULU DAHĠLĠ :

Detaylı

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012 1 www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 2 AJANSLARA DÜġEN HABERLER Cips fabrikasında yangın 18/06/2007 KOCAELĠ'nde, patates cipsi üreten bir fabrikada yangın

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI - 1 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA 22.06.2012 2 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı