BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI"

Transkript

1 AĢağıdaki plan 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır, tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur. DeğiĢiklikler ise, orjinal kopyalarında kendilerince yapılması ve saklanması için, tüm birimlere tarihinde, liste olarak gönderilmiģtir. (DEĞĠġĠKLĠK 1) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI 2005

2 DEĞĠġĠKLĠK CETVELĠ SIRA NO: TARĠH K O N U ADI SOYADI- ĠMZA

3 ĠÇĠNDEKĠLER DEĞĠġĠKLĠK ÇĠZELGESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI ONAY SÜTUNU SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU KONULAR SAYFA NO I. BÖLÜM 1-3 GENEL DURUM KORUYUCU HAZIRLIK TEDBĠRLERĠ II. BÖLÜM 4-17 SĠVĠL SAVUNMA SERVĠSLERĠNĠN KURULUġ GÖREV VE FAALĠYETLERĠ III. BÖLÜM KARġILIKLI YARDIM VE ĠġBĠRLĠĞĠ IV. BÖLÜM 56 TAHLĠYE VE SEYREKLEġTĠRME V. BÖLÜM 57 DONATIM VE ĠKMAL VI. BÖLÜM 58

4 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI ONAY SÜTUNU GÖREVĠ ADI SOYADI TARĠH ĠMZA MÜHÜR Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürü F. Salih OLUÇ Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz ÖZBĠLGĠN Rektör Yardımcısı KürĢat AYDOĞAN Rektör Ali DOĞRAMACI Valilik Makamı

5 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU GÖREVĠ ADI SOYADI BAġKAN Rektör Ġdari ĠĢler Yardımcısı KürĢat AYDOĞAN II. BAġKAN Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürü F. Salih OLUÇ ÜYE Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanı Ramiz AKGÜN ÜYE Destek Hizmetler Müdürü Birol ÖNDER ÜYE Yurtlar Müdürü Zeki SAMATYALI ÜYE RAPORTÖR ÜYE Sivil Savunma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı Personel Müdürlüğünden bir eleman Mehmet GÜMÜġ IĢıl ARSLAN

6 Bilkent Üniversitesi ne ait bu Sivil Savunma Planı; 6/3150 sayılı Sivil Savunma Ġle Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü ile Sivil Savunma Ġle Ġlgili TeĢkil ve Tedbirler Tüzüğü ve bu Tüzükler doğrultusunda çıkartılmıģ olan Daire ve Müesseseler Ġçin Sivil Savunma ĠĢleri Kılavuzu esaslarına göre hazırlanmıģtır. SĠVĠL SAVUNMA KOMĠSYONU Prof. Dr. KürĢat AYDOĞAN F.Salih OLUÇ Ramiz AKGÜN Komisyon BaĢkanı II. BaĢkan Üye Rektör Yrd. Siv.Sav.ve Güv. Müd. Y. Ġ. T. D. BĢk. Birol ÖNDER Zeki SAMATYALI Mehmet GÜMÜġ Üye Üye Üye Des. Hiz. Müd. Yurtlar Müdürü Siv. Sav. ve. Güv. Müd. Yrd. Raportör Üye BĢk. Yrd. Sekreteri IĢıl Arslan

7 I.BÖLÜM GENEL DURUM

8 GENEL DURUM MÜESSESENĠN: 1. a) ADI : Bilkent Üniversitesi b) ADRESĠ : EskiĢehir yolu 8. Km. Bilkent Bulvarı 2. Cad. BĠLKENT/ANKARA c) SINIFI : Eğitim 2. ÜNĠTELERĠ : 1- Rektörlük 2- Mühendislik Fakültesi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3- Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4- ĠĢletme Fakültesi ve Amfiler Binası 5- Fen Fakültesi A Blok ( Fizik ve Matematik Bölümleri ) B Blok ( Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ) Ġleri AraĢtırma, Nano Teknoloji ve UNAM Laboratuvarları 6- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 7- Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu 8- Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Mes. Yük. Okulu 9- Bilgisayar Mühendisliği 10- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 11- Adnan Saygun Müzik Ġlköğretim Okulu 12- Ġngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu ( N, C ve D Binaları ) 13- Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu 14- Özel Bilkent Lisesi 15- Özel Bilkent Ġlköğretim Okulu 16- BUPS 17- Özel Bilkent Anaokulu 18- KreĢ 19- Kütüphane 20- Öğrenci Yurtları 21- Merkez Kampüs Spor Salonları ( 2 adet ) 22- Doğu Kampüs Spor Salonu 23- Kafeteryalar 24- Öğrenci Dekanlığı 25- Lojmanlar 26- Ġdari Birimler Binası 3. BULUNDUĞU ġehġr VE HASSASĠYET DERECESĠ : Üniversitemiz Ankara ili, Çankaya ilçesi Beytepe Köyü sınırları içerisinde bulunmakta olup, Ankara nın konumundan dolayı (A) hassasiyet derecesindedir. 4. SORUMLU AMĠR VE SAHĠBĠ : Üniversite Rektörüdür. -1-

9 5. BAĞLI OLDUĞU VEYA DENETLEMEYE TABĠ MAKAM 6. MÜESSESENĠN HASSAS BÖLGELER ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE DURUMU : Özel Vakıf Üniversitesidir. : Sivil Savunma yönünden (A) hassasiyet derecesindedir. 7. BĠNA VE TESĠSLERĠN YAPI TARZLARI : a) YerleĢik Bulunduğu Alan : Üniversite tüm birimleriyle birlikte kendine ait M2 lik arazinin M2 lik bölümüne iki kampüs Ģeklinde yerleģik vaziyettedir. b) Birkaç tanesi dıģında tüm binalar betonarme karkas olarak inģa edilmiģtir. Bu binaların çatı ve oda kapıları ahģap olup, yangına karģı hassastır. Kampuslar içinde ahģap bina ve baraka bulunmamaktadır. Ancak, öğrenci tabldot kafeteryası ve UYDYO, TOMYO prefabriktir. 8. MÜESSESE BÖLGESĠ VE CĠVAR DURUMU : a) Üniversite Ankara EskiĢehir Ģehirler arası oto yolunun 8. kilometresinden, güney yönüne 4 km. içeride ve (Ģehir merkezine toplam 12 km) Beytepe köyü arazisi içerisindedir. b) Doğusunda ODTÜ arazisi, YÖK ve ÖSYM, batısında Hacettepe Üniversitesi, Tepe Grubu ve Meteksan, kuzeyinde Kurucu Vakıflar Merkezi, M.S.B. ArĢiv Müdürlüğü, güneyinde ise Beytepe köyü ve arazisi bulunmaktadır. c) Kampüsler, Ankara-EskiĢehir yoluna gidiģ-geliģ Ģeklinde bölünmüģ asfalt yolla bağlanmaktadır. 9. ĠġTĠGAL KONUSU VE TESĠSLERĠN KAPASĠTESĠ : a) ĠĢtigal Konusu : Eğitim, öğretim ve araģtırma. b) Muharrik kuvveti : Üniversitenin elektrik ihtiyacı, kampüs sınırları içerisinde bulunan BĠL-ENERJĠ A. ġ. ve Ģehir Ģebekesinden (BEDAġ) sağlanmaktadır. Bir arıza veya kesinti durumunda devreye giren jeneratör ve güç kaynakları (UPS) mevcuttur. c) Ġmal ve üretim kapasitesi : Yoktur. d) Hammadde : Yoktur. e) Yıllık ve aylık üretim kapasitesi : Yoktur. f) Ham ve mamul madde stokları : Yoktur. 10. ÇALIġMA DEVRESĠ VE ġeklġ : a) Yılda 8 ay eğitim, öğretim yapılmaktadır. 4 aylık tatil döneminde araģtırma ve yaz okulları ile değiģik kurs faaliyetleri devam etmektedir. Yurtlar yaz tatilinde genel olarak boģ bulunmaktadır. Lojmanlarda ise yıl boyunca oturulmaktadır. b) Ġdari ve akademik personel, yıllık izinleri ile cumartesi pazar ve resmi tatiller dıģında saatleri arasında çalıģmaktadır. Bir kısım teknik personel, yurt görevlileri ve güvenlik personeli (3) vardiya halinde 24 saat görev yapmaktadır. -2-

10 11. ÇALIġTIRDIĞI PERSONEL : a) Akademik personel : b) Ġdari personel : 420 c) Destek personel : 450 d) Öğrenci : Toplam : e) Seferde silah altına çağırılanların yerine alınacak personel: Personel alınmayacaktır. ÇalıĢma mevcut personelle sürdürülecektir. 12. SEFERĠ FAALĠYET DURUMU: 1) Seferi durumda herhangi bir görev verilmemiģtir. 2) Eğitim, Öğretim durdurulmayacak, yetkili mercilerden aksine bir talimat alınmadığı sürece personelle ilgili bir tasarrufta bulunulmayacaktır. -3-

11 II. BÖLÜM KORUYUCU HAZIRLIK ÖNLEMLERĠ

12 A. ĠNġAĠ KORUMA VE SIĞINAKLAR 1. BĠNA VE TESĠSLERĠN ĠNġAĠ ÖZELLĠKLERĠ : Kampüste bulunan tüm binalar, betornarme karkas olarak inģaa edilmiģtir. Ancak UYDYO, öğrenci tabldot kafeteryası ve TOMYO prefabriktir. 2. SIĞINAK YERLERĠ : Üniversitede NBC silahlarının etkisine karģı koruyucu, özel inģaa edilmiģ sığınaklar bulunmamaktadır. Ancak, serpinti tehlikesi ve konvansiyonel silahların tesirine karģı aģağıda sayılan yerler, öğrenci ve personelin geçici olarak barınıp, korunabileceği sığınaklar olarak tesbit edilmiģtir. Sığınak olarak tesbit edilen bu yerlerin bir çoğu halen depo, büro v.b. amaçlarla kullanılmaktadır. Bir savaģ veya olağanüstü hal durumunda, gerekli tahliye ve tadilat iģlemleri yapılarak, anılan yerler amaca uygun sığınaklara dönüģtürülecektir. Ayrıca sığınak olarak kullanmaya müsait yeri bulunmayan binalardaki personelin de en yakında tesbit edilen uygun sığınaklardan yararlanmaları öngörülerek aģağıda belirtilmiģtir. 1. Nolu sığınak; Mühendislik Fakültesi bodrum kat koridorları. Yeni Elektrik Elektronik Fakültesi nce de kullanılacaktır. 2. Nolu sığınak; Ġdari ve Ġktisadi Bilimler Fakültesi bodrum katında bulunan B 14 numaralı satın alma deposu ve koridorlar. 3. Nolu sığınak; Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksek Okulu bodrum katındaki koridor ve galeriler. 4. Nolu sığınak; ĠĢletme Fakültesi bodrum katındaki AB 02 numaralı oda ve koridorlar. Amfiler ek binası da bu sığınağı kullanacaktır. 5. Nolu sığınak; Güzel Sanatlar Fakültesi FF Blok bodrum katındaki FFB 22, FB 05 ve 06 numaralı salonlar ve fuaye alanı. Merkez spor salonu ile Kıraç ve Speed restaurantlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 6. Nolu sığınak; Güzel Sanatlar Fakültesi FA Blok bodrum katındaki kazan dairesi, Artem Temizlik Firmasınca kullanılan oda ve marangozhane. 7. Nolu sığınak; Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi bodrum kat koridorları. 8. Nolu sığınak; Fen Fakültesi B Blok ( biyoloji ve kimya) Bodrum katında bulunan B 20 numaralı oda, B 24 depo ve koridorlar. 9. Nolu sığınak; Fen Fakültesi A Blok bodrum katında halen depo olarak kullanılan A 12 numaralı oda. UNAM çalıģanlarınca da kullanılacaktır. 10. Nolu sığınak; Kütüphane A Blok bodrum katındaki sergi salonu ve koridorlar, 1. Kat ve B Blok bodrum katdaki B 131 numaralı bölüm. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu, Rektörlük B Blok, Marmara Restaurant ve Café Ġn in personeli de bu sığınağı kullanacaktır. 11. Nolu sığınak; Müzik Fakültesi bodrum katındaki kazan dairesinin koridorları. 12. Nolu sığınak; Öğrenci Konseyi bodrum katında bulunan müzik odası 13. Nolu Sığınak; Hazırlık C binası ön giriģten bodrum, yan giriģten zemin kat sahanlık, koridor, DB 01ve DB 02 numaralı sınıflar. 14. Nolu sığınak; Hazırlık N binası bodrum katındaki koridor ve sınıflar. 15. Nolu sığınak; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu RA kanadı bodrum kat ve sigara odası Akademik ve Ġdari personel, RE kanadı bodrum kat koridor ve güney cephe sınıfları öğrenciler için 16. Nolu sığınak; Özel Lise bodrum kat, kantin, sınıflar ve koridorları. 17. Nolu sığınak; Özel Ġlköğretim Okulu C Blok bodrum kat, C 204, C 205, C 206 numaralı salonlar. D Blok spor salonu altı koridor ve 4 salon. 91, 92 ve 93. Yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır. -4-

13 18. Nolu sığınak; BUPS KreĢ ve Ġlkokul kısmı için spor salonu, Orta ve Lise kısmı için konser salonu 19. Nolu sığınak; Doğu Kampüs spor salonu altı. 90. Yurt ve D binası çalıģanlarınca da kullanılacaktır. 20. Nolu sığınak; Yurtlar Spor Salonu 1. ve 2. Bodrum katlarda bulunan 1B 02, 1B 03, 2B 04, 2B 08, 2B 09 ve 2B 10 numaralı odalar. 21. Nolu sığınak; 46 numaralı lojmanın bodrum katı. 1, 2, 3, 45 ve 46 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 22. Nolu sığınak; 43 numaralı lojmanın bodrum katı. 4, 5, 10, 11, 13, 43 ve 44 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 23. Nolu sığınak; 8 numaralı lojmanın bodrum katı. 6, 7, 8 ve 9 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 24. Nolu sığınak; 37 numaralı lojmanın bodrum katı. 12, 35, 36 ve 37 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 25. Nolu sığınak; 18 numaralı lojmanın bodrum katı. 16, 17 ve 18 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 26. Nolu sığınak; 20 numaralı lojmanın bodrum katı. 19, 20 ve 21 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 27. Nolu sığınak; 38 numaralı lojmanın bodrum katı. 22, 23, 24 ve 38 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 28. Nolu sığınak; 28 numaralı lojmanın bodrum katı. 25, 27, 28 ve 29 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 29. Nolu sığınak; 31 numaralı lojmanın bodrum katı. 30, 31 ve 33 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 30. Nolu sığınak; 32 numaralı lojmanın bodrum katı. 32 ve 34 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 31. Nolu sığınak; 41 numaralı lojmanın bodrum katı. 39, 40, 41 ve 42 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 32. Nolu sığınak; 79 numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 79-A, 79-B, 79-3 ve 79-6 nolu depolar. 33. Nolu sığınak; 80 numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 80-A, 80-B, 80-3 ve 80-6 nolu depolar. 34. Nolu sığınak; 105 numaralı lojmanın bodrum katı. 101, 102, 103, 104 ve 105 numaralı lojmanlar bu sığınağı kullanacaktır. 35. Nolu sığınak; Doğu Kampüs A Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. A, F ve G bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 36. Nolu sığınak; Doğu Kampüs B Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak Olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. B, C ve D bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 37. Nolu sığınak; Doğu Kampüs E Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. E, J ve I bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 38. Nolu sığınak; Doğu Kampüs H Blok lojmanın bodrum katında bulunan ve sığınak olarak ayrılmıģ oda ile çamaģırhane ve koridorlar. H, K ve L bloklar bu sığınağı kullanacaktır. 39. Nolu sığınak; 69. Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümde yer alan 8 adet oda. 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 40. Nolu sığınak; 70. Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümde yer alan 8 adet oda. 62, 63, 64, 71, 72, 73 ve 74 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaklardır. 41. Nolu sığınak; 77. Yurdun bodrum katında bulunan koridorlar, halen değiģik birimlerce büro ve depo olarak kullanılmakta olan odalar ile temizlik firması personelinin kullandığı yemekhane. 75. Yurt ile Ġdari Birimler de bu sığınağı kullanacaklardır. 42. Nolu sığınak; 78. Yurdun bodrum katında bulunan koridorlar, halen değiģik birimlerce büro ve depo olarak kullanılmakta olan odalar ve sığınak olarak düzenlenmiģ bir salon. Yurt ile Ana Okulu ve KreĢ de bu sığınağı kullanacaktır. 43. Nolu sığınak;15. Yurdun bodrum katında bulunan depo 2, depo 3, çamaģırhane ve koridorlar. 14. Yurt da bu sığınağı kullanacaktır. -5-

14 3. SIĞINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI : Yukarıda da belirtildiği gibi, sığınak olarak sayılan bu yerlerin tamamı halen yemekhane, depo, sınıf veya büro olarak kullanıldığından, hepsi bakımlı olup bu konuda ayrıca bir çaba veya önlem gerekmemektedir. Bazı yerlerin dıģa açılan pencereleri olağanüstü halin ilanıyla birlikte iptal edilecek, gerek duyulan yerlerde ek önlemler alınacaktır. 4. SIĞINAKLARIN DONATIMI : AĢağıda belirtilen malzemeler 1 kiģi için ve 7 günlük olarak hesaplanmıģtır. Seferberlik ve savaģ halinde Rektörlüğün talimatı ile Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğünce temin ve her sığınağa dağıtımı koordine edilecektir. a- Yiyecek ve içecek maddelerinin cins ve miktarları; CĠNSĠ ADEDĠ Su 14 Litre içme, 14 litre kullanma suyu, Konserve 3 kutu sebze konservesi ( Herbiri: gr ), Hazır Çorba 3 paket hazır çorba, Bisküvi 750 gr. paket bisküvi, Et 850 gr, Bakliyat 750 gr. (Kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, bulgur), Peynir Günde bir paket hesabıyla gravyer peynir, Zeytin 500 gr, Yağ 250 gr margarin veya sıvı yağ, Çay Yarım paket çay ( 50 gr ), ġeker 500gr. toz veya kesme Ģeker, Tuz Yeteri kadar, b- Tıbbi Malzemeler : Sığınaklarda bulunması gerekli tıbbi malzemeler aģağıda gösterilmiģtir. Bu malzemelerin temin ve bütün sığınaklara dağıtımını, alacağı talimat doğrultusunda Sağlık Merkezi BaĢkanlığı yapacaktır. CĠNSĠ Sodyum Bikarbonat Alkol Tentürdiyot Oksijenli Su Çengelli Ġğne Üçgen Sargı Bezi Silindir Sargı Bezi Ġyotformlu Gazlı Bez Sabun Hidrofil Pamuk Flaster (KiĢi BaĢına) Tıbbi Derece Pens, Makas Enjektör (KiĢi BaĢına) Emaye Küvet Yanık Merhemi ADEDĠ 250 Gramlık 1 ġiģe 200 Gramlık 1 ġiģe 20 Gramlık 1 ġiģe Litrelik 1 ġiģe 20 Adet 10 Adet 10 Adet 10 Adet 5 Adet 3 Paket 3 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Tüp -6-

15 c- Yangın Söndürme Malzemeleri : AĢağıdaki malzemelerin temin, kontrol ve sığınaklara dağıtımını Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü yapacaktır. CĠNSĠ Yangın Söndürme Cihazı (Kuru Kimyevi Tozlu) Ġki Parçalı Merdiven Kazma Kürek Su Varili veya Kovası Hortum (Plastik veya Lastik) Kum Torbası ADEDĠ 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet Yeteri kadar Yeteri kadar Yeteri kadar d- Sığınakta Bulunması Gerekli Diğer Malzemeler : Bu malzemelerden mevsimlik giyim eģyasını herkes kendisi getirecek, diğer malzemeleri ise karģılarında yazılı birimler temin ederek, sığınak amirlerinden alacakları ihtiyaç listesine göre dağıtımını sağlayacaklardır. CĠNSĠ Telefon Telsiz (Mümkünse) Gaz Maskesi Radyasyon Ölçü Aletleri Basit Tamir Aletleri Yatak Malzemesi Battaniye Temizlik Malzemeleri Kova Çöp Bidonu Pilli Radyo Pilli El feneri Yedek Pil Eğlence Araçları Saat Makas Konserve Açacağı Kibrit, Mum Sedye Hijyenik Malzemeler Ġlkyardım çantası Yemek Takımı Çatal, KaĢık, Bıçak Kitap TEMĠN EDECEK MAKAM Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Sağlık merkezi BaĢkanlığı Sağlık merkezi BaĢkanlığı Sağlık merkezi BaĢkanlığı Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğü Kafeteryalar ĠĢletme Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü 5. SIĞINAK AMĠRLERĠ VE GÖREVLERĠ 6. SIĞINAKLARDA HAREKET TARZI : Sığınak Amirlerinin listesi (EK: 2) de, görevleri (EK: 3) dedir. : (EK: 1) deki sığınak talimatının içinde planlanmıģtır. -7-

16 7. SIĞINAĞA YÖNLENDĠRME : Sığınaklara kolaylıkla gidilebilmesi için gereği kadar hazırlanan ve üzerinde ( ) NOLU SIĞINAĞA GĠDER yazılı oklar, olağanüstü halin ilanıyla birlikte gerekli yerlere asılacaktır. 8. GÖMME VE YEDEKLEME : Üretim ve imalat tesisleri yoktur. B. YANGINLARA KARġI GENEL ĠHTĠYATĠ ÖNLEMLER 1. MÜESSESENĠN YAPIM TARZINA, ĠġTĠGAL KONUSUNA VE DĠĞER ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE BULUNMASI GEREKLĠ SÖNDÜRME ARAÇ, TESĠS VE ARAÇLARI : Üniversitemiz Merkez kampüs 28, Doğu kampüs 18 olmak üzere, değiģik noktalardaki 46 adet hidrantla donatılmıģtır. Tüm binalarda yangın dolap ve vanaları ile adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet de itfaiye aracı mevcuttur. 2. YANGINA KARġI ĠNġAA ÖZELLĠKLERĠ VE ALINACAK TEDBĠRLER : a- Üniversitedeki binaların bir kaçı haricinde tamamı betonarme olup yangına karģı dayanıklıdır. Ancak kapılar ile bazı binalardaki pencereler ve tefriģ malzemeleri yangına karģı hassasiyeti artırmaktadır. b- Alınması öngörülen tedbirler, Bilkent Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde gösterilmiģtir, 3. PARLAYICI, PATLAYICI VE KOLAYCA YANICI MADDELER VE BUNLARA KARġI ALINAN ÖNLEMLER : a- Üniversitede Fuil Oil (KAL-YAK) ile çalıģan kazan dairelerinin yakıt depoları yangına dayanıklı ve yeraltında inģaa edilmiģ olup yeterli havalandırmaları mevcuttur. b- Mazotla çalıģan jeneratörlerin de yakıt depoları aynı Ģekilde yangına dayanıklı olarak inģaa edilmiģtir. c- Mutfaklarda kullanılan LPG tüplerinin kullanımı ve yedeklerinin saklanması ile ilgili önlemler Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine uygun olarak aldırılmıģtır. 4. PARLAYICI VE PATLAYICI MADDE STOKLARI : 3.maddede sayılanlar dıģında stok madde bulunmamaktadır. 5. ATEġ ÇIKARAN CĠHAZLAR : a- Üniversitemizin 26 ayrı noktasında jeneratör bulunmakta olup, bu jenaratörlerin bulunduğu odaların duvar, tavan ve tabanları yangına dayanıklı olacak Ģekilde özel olarak inģaa edilmiģtir. Jeneratör yakıt depoları da aynı yerde olup yangın güvenliği sağlanmıģtır. b- Yine 17 ayrı yerde trafo merkezi bulunmaktadır. Kapıları sürekli kilitli olup, periyodik bakımları aksatılmadan yapılmaktadır. Duvar, tavan ve tabanları yangın ve patlamalara dayanıklı olacak Ģekilde inģaa edilmiģtir. Yağ toplama çukuru ve sekonder koruma sistemi mevcuttur. c- 28 adet mutfak faaliyette olup, mevcut yönerge doğrultusunda tedbirler aldırılmıģtır. -8-

17 d- Bu yerlerde meydana gelecek bir yangın olayına nasıl müdahale edileceği, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde ayrıntılı olarak belirtilmiģ, personel de bu konuda eğitilmiģtir 6. MÜESSESENĠN MEVZUAT VE ÖZELLĠĞĠNE GÖRE YANGINLARA KARġI ALINAN DĠĞER ÖNLEMLER : Tüm önlemler Bilkent Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde ayrıntısıyla gösterilmiģtir. C. ÖNEMLĠ TESĠS, MALZEME ve ĠHTĠYAÇ MADDELERĠNĠN KORUNMASI ve YEDEKLENMESĠ 1. ÖNEMLĠ MAKĠNA, TESĠS VE ARAÇLAR : a- Kalorifer kazanları (Isı santralları), b- Ana kumanda elektrik tablosu, trafo, c- Dizel jenaratörler, d- Asansörler, e- Telefon santrali, f- Su depoları, g- Biyoloji (Genetik) Laboratuvarı, h- ĠSYAM i- Ġleri AraĢtırma Laboratuvarı ve UNAM, j- UNAM binası, k- NANOTAM binası, Bu yerlere ait ihtiyaç maddeleri piyasadan her zaman temin edilebilir durumdadır. Stok numaraları ve yapımcı firmaların isimleri üniversite Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında mevcuttur. 2. BUNLARIN KORUNMASI ĠÇĠN ALINAN TEDBĠRLER : Bu tesislerin korunması ve iģlevlerinin devamlılığının sağlanması için, vardiyalı çalıģan teknisyenlerce devamlı Ģekilde bakım ve kontrolları yapılmaktadır. Ġlgili ve teknik personel dıģındakiler bu bölümlere giremezler. 3. YEDEKLEME TEDBĠRLERĠ : SavaĢ veya olağanüstü halin ilanı halinde bu tesislerde kullanılacak malzemelerin gereği kadar yedeklenmesi yapılacaktır. 4. MUHARRĠK KUVVET : a- Üniversite elektriğini BĠL-ENERJĠ ve Ģehir Ģebekesinden, suyunu da yine Ģehir Ģebekesinden sağlamaktadır. b- Kesinti durumunda elektrik, mevcut UPS ve jenaratörlerle sağlanmaktadır. ġehir suyunun kesilmesi halinde ise, Üniversiteye su verecek baģkaca bir kaynak bulunmamaktadır. 5. MUHARRĠK KUVVET, HAM VE MAMUL MADDE STOKLARI : Muharrik kuvvet, ham ve mamul madde stokları bulunmamaktadır. -9-

18 6. ÖNEMLĠ VE KIYMETLĠ EVRAKIN EMNĠYET ALTINA ALINMASI : a- Personel Özlük dosyaları, b- DemirbaĢ defterleri, c- Hertürlü alım ve sarf dosyaları, d- Öğrenci kayıt dosyaları, e- Yurt kayıt dosyaları, f- Bilgi ĠĢlem merkezindeki kayıtlar, g- Ġleri AraĢtırma ve Biyoloji (Genetik) laboratuvarlarının yaptığı ilmi araģtırma belgeleri gibi bilgi ve belgeler, her birimin kendi denetiminde bulunan kilitli kasa ve çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir. Bu koruma barıģtan itibaren uygulanmaktadır. 7. YEDEK AYDINLATMA TEDBĠRLERĠ : Elektrik kesildiğinde mevcut jeneratörler otomatik olarak devreye girmektedir. Jeneratörler aydınlatmaya yeterli olup, bunun dıģında yeteri kadar gemici feneri ve güvenlik personelinde de el fenerleri mevcuttur. D. GĠZLEME 1. DIġ IġIKLAR : Tüm binaların dıģ ıģıkları ve zaman ayarlı olarak kumanda edilen kampus içindeki aydınlatma aplikleri, olağanüstü halin ilanını müteakip ana tablodan söndürülecektir. 2. ĠÇ IġIKLAR : a- Binaların içindeki ıģıklardan, merdiven baģlarında ve giriģ, çıkıģ kapılarının iç tarafında bulunanlar dıģındaki tüm ıģıkların ampülleri ara ara sökülecek veya sigortaları gevģetilecektir. Bodrum kat koridor ıģıkları, kalorifer daireleri, ısı santralları ve mutfakların dıģarıya açılan pencereleri radyoaktif serpintiye karģı kum torbalarıyla iptal edileceğinden ıģıklar aynen bırakılacaktır. b- Kampüs içindeki tüm binaların oda ve ofislerinde yakılması zorunlu ıģıkların dıģarıya sızmaması için geceleri, pencerelerindeki perdeler ve jaluziler ıģık sızdırmayacak Ģekilde kapatılacak, yanan ıģıklar mavi kağıtla kaplanacak, gereksiz olan ampül ve lambalar sökülecektir. 3. ALEV VEYA IġIK AKSETTĠREN CĠHAZ VE YERLER 4. GENEL ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE ALINACAK TEDBĠRLER 5. DĠĞER GĠZLEME TEDBĠRLERĠ : a- Kalorifer kazan bacaları, b- Sıcak su kazan bacaları, c- Çatıların cam kısımları olup, bacalar maskelenecek, cam kısımlar mat boya ile boyanacaktır. : Tüm binaların elektrik tesis kabloları duvar içinden veya toprak altından geçmekte ve bu nedenle açıkta kablo bulunmamaktadır. : Karartma tedbirleri dıģında alınacak baģka tedbir yoktur. -10-

19 E K L E R EK- 1 Sığınak Talimatı EK- 2 Sığınaklarda Görevli Personel EK- 3 Sığınak Amirinin Görevleri EK- 4 Yangın Ġhbar Talimatı -11-

20 EK 1 SIĞINAK TALĠMATI 1. Üniversitede, NBC ve Klasik silahların direkt etkilerine karģı koruyucu, özel olarak inģaa edilmiģ sığınaklar bulunmadığından, sığınak olarak kullanılması öngörülen yerlerin dıģarıya bakan kapı ve pencereleri kum torbaları ile iptal edilecektir. 2. Sığınağa giren her Ģahıs, sığınak talimatı ve sığınak amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur. 3. Sığınakta devamlı olarak ayakta durulmaz, konuģulmaz, alkollü içki ve sigara içilmez, bağırarak konuģulmaz. 4. Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz, korkutucu ve moral bozucu Ģekilde konuģulmaz. 5. Sığınak amirinin müsaadesi olmadan sığınaktan dıģarıya çıkılmaz. 6. Kapı, havalandırma, elektrik vb. teçhizat ve tesisatla oynanmaz. 7. Hasta olanlar hastalığını saklamaz, etrafa kağıt ve çöp atılmaz, gaz veya fena koku yayan maddeler bulundurulmaz. 8. Sığınakta odun ve kömür sobası yakılmaz. Elektrik ve gaz sobası ancak sığınak amirinin müsaadesi ile yakılabilir. 9. Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevherat bulunduranlar, arzu ettikleri takdirde bunları, makbuz karģılığı sığınak amirine teslim ederler. 10. Taarruz neticesinde NBC serpintileri mevcudiyeti ihbar edilmiģse, sığınak amiri, kontrol merkezinin vereceği emir ve direktiflere göre sığınağın boģaltılması ya da içerde kalınmasını sağlar. -12-

21 EK 2 SIĞINAKLARDA GÖREVLĠ PERSONEL SIĞINAK NUMARASI VE YERĠ 1- Müh.Fak. bodrum kat koridorları. 2- ĠĠSBF Bodrum katında bulunan B 14 numaralı Satın Alma deposu ve koridorlar. SIĞINAK AMĠR ve YARDIMCISI - Fakülte Sekreteri - Bina Sorumlusu - Dekan Sekreteri - Bölüm Sekreteri 3- Bil. Tek. ve Bür. Yön. Mes. Yük. Okulu bodrum - Bölüm Sekreteri katındaki koridor ve galeriler. - Bölüm Sekreteri 4- ĠĢ. Fak.bodrum katındaki AB 02 numaralı oda ve - Bölüm Sekreteri koridorlar. - Sekreter 5- Güz. San. Fak.FF Blok bodrum katdaki FFB 22 - Bina Sorumlusu FB 05 ve FB 06 numaralı salonlar ve fuaye alanı. - Bina sorumlusu 6- Güz. Fak. FA Blok bodrum katındaki kazan dairesi, - Bölüm Sekreteri Artem Temizlik Firmasınca kullanılan oda ve - Bina sorumlusu Marangozhane. 7- Bilgisayar Müh. Bodrum kat koridorları. - Bölüm Sekreteri 8- Fen Fak.B Blok bodrum katındaki B 20 num. - Kimya Lab. Teknisyeni Oda, B 24 numaralı depo ve koridorlar. - Evrakcı 9- Fen Fak. A Blok bodrum katında depo olarak - Bölüm sekreteri kullanılan A 12 numaralı oda. - Bina Sorumlusu 10- Kütüphane A Blok bodrum katındaki sergi salonu, - Kütüphane sekreteri koridorlar, -1. Kat ve B Blok bodrum katdaki B 131 numaralı bölüm. 11- MSSF bodrum katındaki kazan dairesinin - Bina Sorumlusu koridorları. - Bina sorumlusu 12- Öğrenci Konseyi bodrum katında bulunan müzik - Bölüm Sekreteri odası. - Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü 13- Doğu Kampüs Hazırlık C binası ön giriģten - Ġdari Sekreter bodrum, yan giriģden zemin kat sahanlık, koridor, - Bina sorumlusu DB 01 ve DB 02 numaralı sınıflar. 14- Hazırlık N binası bodrum kat koridor ve sınıfları. - Yönetici Sekreter - Bina Sorumlusu 15- TOMYO RA kanadı bodrum katı ve sigara odası - Yüksek Okul Sekreteri ( Akad. Ve id. Prs.) - Bina Sorumlusu RE kanadı bodrum kat koridor ve güney cephe sınıflar ( öğrenciler için) 16- Özel Lise bodrum kat kantin, sınıflar ve - Personel Müdürü koridorlar. 17- Özel Ġlk Öğ. Okulu C Blok bodrum kat, C 204, C 205, C 206 numaralı salonlar, D Blok spor salonu altı koridor ve 4 salon. - Öğretmen - ĠĢ Tekniği Öğretmeni - Spor Öğretmeni 18- BUPS spor salonu ( kreģ ve ilkokul için ) - Ġdari Müdür Konser salonu ( ortaokul ve lise için ) - Ġdari Sekreter 19- Doğu Kampüs spor salonu. - Spor Salonu Sorumlusu - Depo Sorumlusu 20- Merkez Yurtlar Spor Salonu 1B ve 2B bodrum - Spor Hocası katlarındaki; 1B 02, 1B 03, 2B 04, 2B 08, 2B 09 - Spor Salonu Teknik Görevlisi ve 2B 010 numaralı odalar numaralı lojmanın bodrum katı. ( 1, 2, 3, 45 ve 46 numaralı lojmanlar ile Adnan SAYGUN Müzik Ġlköğretim Okulu) - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı -13-

22 22-43 numaralı lojmanın bodrum katı. ( 4, 5, 10, 11, 13, 43 ve 44 numaralı lojmanlar ) 23-8 numaralı lojmanın bodrum katı. ( 6, 7, 8, ve 9 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 12, 35, 36 ve 37 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 16, 17 ve 18 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 19, 20 ve 21 numaralı lojmanlar) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 22, 23, 24 ve 38 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 25, 27, 28 ve 29 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 30, 31 ve 33 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 32 ve 34 numaralı lojmanlar) numaralı lojmanın bodrum katı. ( 39, 40, 41, ve 42 numaralı lojmanlar ) numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 79-A, 79-B ve 79-3, 79-6 nolu depolar numaralı lojmanın bodrum katındaki çamaģırhane ile 80-A, 80-B ve 80-3, 80-6 nolu depolar numaralı lojmanın bodrum katı. (101, 102, ve 105 numaralı lojmanlar) 35- Doğu Kampüs Loj. A Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( A, F ve G bloklar ) 36- Doğu Kampüs Loj. B Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( B, C ve D bloklar ) 37- Doğu Kampüs Loj. E Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( E, J ve I bloklar ) 38- Doğu Kampüs Loj. H Blok Bodrum katındaki sığınak olarak ayrılan oda, çamaģırhane ve koridorlar. ( H, K ve L bloklar ) Yurdun bodrum katın bulunan B 13 nolu bölümdeki 8 adet oda. 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır. - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı -1 Nolu daire oturanı -2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - 1 Nolu daire oturanı - 2 Nolu daire oturanı - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi -14-

23 40-70.Yurdun bodrum katında bulunan B 13 nolu bölümdeki 8 adet oda. 62, 63, 64, 71, 72, 73 ve 74 nolu yurtlar da bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katındaki koridorlar, halen temizlik firmasınca kullanılan yemekhane ile değiģik birimlerce kullanılan depo ve bürolar. 75. Yurt ile Ġdari birimler de bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katında bulunan koridorlarla halen depo ve büro olarak kullanılan odalar ve sığınak olarak düzenlenmiģ salon. 76. Yurt ile Ana Okulu ve KreĢ de bu sığınağı kullanacaktır Yurdun bodrum katında bulunan depo 2, depo 3, çamaģırhane ve koridorları. 14. Yurt da bu sığınağı kullanacaktır. - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi - Yurt Müdürü - Yurt Görevlisi -14.Yurt Müdürü -15-

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

T.C SELÇUK KAYMAKAMLIĞI Selçuk ĠMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C SELÇUK KAYMAKAMLIĞI Selçuk ĠMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C SELÇUK KAYMAKAMLIĞI Selçuk ĠMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü SABOTAJLARA KARġI KORUMA PLANI 1 1.BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER Müessesenin Adı Selçuk ĠMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

GİZLİ TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR. 3- Planlarda fotokopi kullanılmayacak, silinti ve kazıntı yapılmayacak.

GİZLİ TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR. 3- Planlarda fotokopi kullanılmayacak, silinti ve kazıntı yapılmayacak. TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 1- Plan 3 suret hazırlanarak takımlar halinde kapaklı dosyalara takılarak gizlilik derecesi ile gönderilecek 2- Çevre ile kat vaziyet bina krokilerinin

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 2015-2016 KURUMUN ADI VE YERİ :Kemaliye Halk Eğitim Merkezi ve Kemaliye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü (Ortak Plan) ERZİNCAN KURUMUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM :Kemaliye İlçe Milli

Detaylı

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 1/6/1978 Karar No : 22 Amaç BÖLÜM I Genel Esaslar Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın baş göstermesinde gerekli

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

MEHMET AKİF İLKOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI

MEHMET AKİF İLKOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI MEHMET AKİF İLKOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI 2014-2018 İLÇE ADI ERBAA 1 MEHMET AKİF İLKOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI AMAÇ : Olağanüstü durumlarda Tokat ın hassas bölge olarak ilanını müteakip İlçemiz

Detaylı

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005 P20--005 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; mezuniyet töreni öncesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyeti nin konaklamasının yapıldığı Henry Ford (HF) binasının hazırlık aşamalarını ilgili birimlerle

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) YARIMBAĞ İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI SAMSAT YARIMBAĞ İLKOKULU VE ORTAOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI AMAÇ: Olağanüstü

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI

SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI T.C. AKÇADAĞ KAYMAKAMLIĞI Ören Anadolu Lisesi Müdürlüğü SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI NOT : Daire ve müesseseler için Sivil Savunma ĠĢleri Klavuzunun 112.maddesi Gereğince Müdürlüğümüzde yıllık ortalama personel

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç : MADDE 1 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI Müessesenin Adı ve Yeri : Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş : Planın Yapılış Tarihi :.../.../2010 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Müessesenin

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

ILGAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜGÜ 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI

ILGAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜGÜ 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI ILGAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜGÜ 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SĠVĠL SAVUNMA TEDBĠR PLANI 1 Ilgaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğüne ait Tedbirler Planı, Milli Eğitim Bakanlığı Yangın

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yetkili merciler

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 6/7/1978 Karar No : 26 MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Esaslar Amaç Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003

BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003 BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003 MÜDÜR ĠĢ Görevleri Bölüm baģkanı bölümün her düzeyde eğtfim-öğretim ve araģtırmaları ve bölüme ait her türlü faaliyeti düzenli ve verimli bir Ģekilde

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı