20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması The New Tool of Social Marketing: Crowdfunding Mustafa Halid Karaarslan 1 - Başar Altuntaş 2 Öz Pazarlama, toplumların karşı karşıya olduğu birtakım sosyal sorunlara çözüm üretebilmeli ya da bireylerin ve işletmelerin dikkatini sorun olan konuya çekebilmelidir. Yeni yüzyılda, devletlerin çözüm arayışında oldukları önemli sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Tüketicilerin bu sorunun çözümünde aktif rol alması gerekmektedir. Çünkü günümüz tüketicileri pasif birer kullanıcı değildirler. Açık yenilik uygulamaları sayesinde üreticiye dönüşen tüketici, kitle fonlaması ile inandığı projeleri fonlayabilir hale gelmiştir. Kitle fonlaması, sosyal pazarlamanın önemli uygulamalarındandır. Bu fonlamayla pek çok kişiye krediler ve yardımlar ulaştırılabilmektedir. Ayrıca yardım faaliyetleri daha şeffaf olabilmekte, bütçenin daha büyük bir kısmı yardıma muhtaç kişilere gidebilmekte, sorunun bir merkez tarafından tespit edilme zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve sorunu yaşayan kişiler projeler başlatarak fon toplayabilmektedir. Tüketicinin edinmiş olduğu bu güç, pazarlamanın gelecek uygulamaları içinde önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın amacı kitle fonlamasının ne olduğunu ortaya koymak ve sosyal pazarlamada nasıl kullanıldığını açıklamaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kitle Fonlaması, Yoksulluk Abstract Marketing should be able to find solutions to some social problems that are facing by the communities or able to capture the attention of enterprises and individuals to issues. For the governments the most important issue that they are looking for solution is poverty in the new century. Consumers should take active role to solve this problem. Because today s consumer is not just a passive user. Transformation to the manufacturer through open innovation practices, consumer becomes funder of the projects that believes by crowdfunding. Crowdfunding is one of the most important practices of social marketing. With this method loans and grants can be delivered too many people. Charitable activities can be more transparent, a large portion of budget can go to any person in need of assistance, eliminates the need to identify the problem by a central and people with problems can raise funds by initiating projects. This power which was obtain by consumer provides important clues about the future practices of marketing. The aim of this study is to describe how the crowdfunding can be used in social marketing and to reveal what is the crowdfunding. Keywords: Social Marketing, Crowdfunding, Poverty 1 Karabük Üniversitesi, 2 Ahi Evran Üniversitesi, 487

2 Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması Giriş İşletmeler kârlılıklarını arttırmanın yanı sıra içinde bulundukları toplumun sorunlarına eğilme ve çıkar gruplarının beklentilerini karşılama gibi sorumlulukları da bulunmaktadır. Nitekim bir yandan ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için çabalayan işletmelerin, bir diğer taraftan bu amaç ve hedeflerine ulaşırken ahlaki ve hukuksal sınırlar içerisinde kalmaları, toplumun faydasına olacak ve mevcut sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak işleri yürütmeleri gerekmektedir. Yeni dünya düzeni içerisinde bireyler, işletmelerin kurumsal vatandaş olmalarını istemekte, bununla birlikte içinde bulundukları toplumun sosyal olarak gelişmesine ve huzuruna katkı sağlamasını beklemektedir (Gürgen, 2008, s.160). İşletmeler toplumun bir parçasıdır ve ayrı birer yapı olarak değerlendirilemezler. Dolayısıyla günümüz işletmelerinin temel amacı yalnızca ürün üretip satmak değildir, aynı zamanda toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmeye çalışmak ya da çözüm üretenlere destek olmaktır. İşletme sayısının ve nüfusun her geçen gün artması, teknolojik yeniliklerin üretimi kolaylaştırması beraberinde bir takım sorunları gün yüzüne çıkarmıştır. Bulunduğumuz çevrenin ve doğanın büyük bir hızla yok olması, kaynakların azalması, yetersiz eğitim ve sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklar, zararlı madde kullanımı, savaşlar ve açlık gibi birçok konu toplumların yüzyüze oldukları temel sosyal sorunlardır. Bunların yanı sıra küreselleşmenin tetiklemiş olduğu gelir dağılımının dengesizliği, istihdam sorunu ve yoksulluk ayrıca önemsenmesi gereken toplumsal konular arasındadır. Küreselleşme, zengin ile yoksul arasındaki farkı daha çok açmıştır (Hayran, 2008, s.70; Leba, 2001). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan gelir dağılımı araştırmasına göre Türkiye de 2013 yılında en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki gelir farkı 7,7 kattır (TÜİK, 2014). Birleşmiş Milletler ülke bilgilerinde Türkiye de yoksulluk oranının 2.79 olduğu belirtilmektedir (UNDP,2012). İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu olan Oxfam tarafından yürütülen diğer bir araştırma ise dünyadaki en zengin yüzde 1 lik kesimin sahip olduğu servetin 2016 yılında diğer yüzde 99 un toplam mal varlığından daha fazla olacağı öngörülmektedir (Euronews, 2015). Bu denli gelir dengesizliğin yaşandığı toplumlarda huzurun ve refahın olabilmesi pek muhtemel değildir. Bu nedenle toplumların vakit kaybetmeden konuya çözüm bulabilecek yollar arayıp bulması ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. Toplumların karşı karşıya olduğu sosyal sorunların çözüme kavuşturulmasında devletlerin yerine getirmiş oldukları faaliyetlerin yeterli olmayacağı, o toplumda var olan işletmelerin ve bireylerin bu sorunların çözümüne ilişkin sorumluluk alması gerektiği düşünülmektedir. Bu birliktelik ve ortaklaşa çalışma ile toplumsal refahın, huzurun ve bireylerin mutluluğu sağlanabileceği gibi gelecek nesillere daha yaşanabilir ortamlar oluşturulup, bırakılabilecektir. Bu çalışmanın amacı yoksullukla mücadelede bireylerin ve kurumların sosyal pazarlama aracı olarak kullanabilecekleri kitle fonlamasını kuramsal çerçevede ele almaktadır. Sorunun çözümüne yönelik bir araç olan kitle fonlaması, yaratıcı ve yenilikçi fikir geliştiren bireylere veya kurumlara, bu fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal desteği, internet üzerinden diğer kişilere projeyi duyurmak sûretiyle projeye destek sağlamaktadır. Böylelikle uygulamaya geçirilen projeler yeni iş sahalarını ortaya çıkarmakta, kişilerin gelirlerinde artışa sebep olmaktadır. Bu gelir artışının tekrar yatırıma dönüşmesini teşvik ederek, gittikçe yükselen bir refah ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle kitle fonlaması, son yıllarda kendinden sıklıkla söz ettiren bir araç haline gelmiştir. Sosyal Sorumluluk ve Kitle Fonlaması Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan işletmecilik anlayışı ilk zamanlarda ekonomik başarıya odaklandığından, firmaların toplumsal ve çevresel sorunlara karşı duyarlı olması beklenmiyordu. Ancak zamanla artan sorunlar, toplumun işletmelerden olan beklentilerini değiştirmiş ve işletmelerin, birer kurumsal vatandaş olarak toplumsal sorunlara müdahale etmesi beklenmiştir (Erkman ve Şahinoğlu, 2012, s.269). Dolayısıyla işletmeleri değerli kılan anlayış, üretmiş oldukları ürünlerin kalitesinden ziyade topluma kazandırdıklarıdır. İşletmeler açısından değer yaratma süreci olan sosyal sorumluluk kavramı, 1950 li yıllardan sonra işletmelerin kurumsal yapıya kavuşmaları ve topluma yönelik sorumluluklarının olduğu bilincinin yerleşmesiyle birlikte üzerinde durulur hale gelmiştir. Türkiye de sosyal sorumluluk konusu 1980 li yıllarla birlikte, serbest piyasa ekonomisine bağlı olarak iş dünyasının gündemine girmeye başlamış ve ancak 2000 li yıllarda birçok işletme tarafından ön planda tutulur hale gelmiştir (Alnıaçık vd., 2011, s.85). 488

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatürde sosyal sorumluluk kavramına yönelik birçok tanım bulunmaktadır (Carroll, 1999; Wood, 1991; Lantos, 2001; Kotler ve Lee, 2006; Baker, 2004). Bu tanımlamaları yapan araştırmacılara göre sosyal sorumluluk, işletmelerin içinde yaşadığı toplumun değerlerine ve hedeflerine uygun politikalar izlemesi ve kararları yerine getirmesidir. Burada temel amaç toplum tarafından önemli addedilen ve sorunlu görünen konulara çözüm bulmak ya da çözüm üretenlere destek olmaktır (Özgüven, 2013, s.40). Dolayısıyla işletmeler toplumla birlikte hareket etmeli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri planlanmalı ve uygulamalıdır (Kotler ve Lee, 2006, s. 2-3). Ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın sağlanabilmesi, o toplum fertlerinin gelirlerinde artışın sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Ancak günümüzde var olan gelir dengesizliği ve sonucunda meydana gelen yoksulluk toplumsal sorunların en başında gelmektedir. Bu nedenle kalkınma ekonomisinin temel ilgi alanlarından birisi olan yoksulluk (Solmaz, 2008) sorunuyla mücadele etme, işletmelerin sosyal sorumluluk kapsamında ilgilenmesi gereken alanlardan birisidir. Sosyal sorumluluk konularına bireylerin ve kurumların dikkatini çekebilmek, onları bilgilendirmek, istenilen yönde tutum ve davranış değişikliğine yönlendirebilmek sosyal pazarlama ile mümkün olabilmektedir. Sosyal pazarlama konuları içerisinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Bin Yıl Kalkınma Hedefleri nin 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken 8 hedefin en başında yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması gelmektedir (United Nations, 2008). Yoksulluğun azaltılmasına yönelik mücadelede etme sürecinde geçmişten günümüze doğru, 1960 lı yıllarda çoğunlukla hükümetler rol alırken 1980 lerde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve 1990 larda da özel sektör sürece dâhil olmuştur (Kotler ve Lee, 2010, s ) yılında meydana gelen finansal krizle birlikte fonların azalması sonrasında kitle fonlaması uygulamaları daha da yaygın hale gelmiştir (The World Bank, 2013, s. 8). Bu yeni araç sayesinde, yoksullukla mücadeleye bireylerde dâhil olmuştur. Yoksulluğun çok boyutlu ve dinamik bir sorun olması, bu sorunla mücadelede izlenecek politikaların da çok boyutlu olmasını, zamana ve ülkelerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullara göre farklılaşmasını zorunlu kılmaktadır (Gündoğan, 2008, s.48). Yeni iş alanlarının kurulması ve istihdamın arttırılması yoksullukla mücadele stratejilerinden yalnızca birisidir. Bu bakımdan parlak ve iyi iş fikirlerinin desteklenerek, işletmeye dönüştürülmesinin istihdamın sağlanmasına ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Günümüzde birçok iş fikrinin yetersiz finansmandan ve bilgi eksikliğinden hayata geçirilemeden yok olduğu gözlemlenmektedir. Bu konuda yurtdışında başarıyla uygulanan kitle fonlamasının, finansman sağlama noktasında önemli bir araç olduğu görülmektedir. Uygulama sayesinde girişimci ve yenilikçi ruhu olan bireylerin, geliştirmiş oldukları fikirler değerlendirilmekte, ekonomik değerinin olması halinde ihtiyaç duyulan nakit kitle fonlayıcılardan sağlanmaktadır. Böylece iyi iş fikirleri hayata geçirilirken, bir yandan ekonomik kalkınmaya ve istihdama diğer taraftan da toplumun refahını arttırmaya yönelik katkı gerçekleşmiş olmaktadır. Kitle Fonlaması Kitle fonlaması (crowdfunding), bağışçılardan ve yatırımcılardan internet üzerinden para toplayabilmenin etkin bir yoludur (The World Bank, 2013, s. 8). İnternet teknolojisinin gelişmesiyle (özellikle web 2.0) birlikte kitle fonlaması gelişme imkânı bulabilmiş ve tarafların internet ortamında kısa süre içerisinde iletişim kurabilmesini sağlamıştır (Hemer, 2011, s.8). Bu sayede çok sayıda girişimci birey ve grup, standart finansal aracılar olmaksızın internet üzerinden nispeten küçük katkılarla çeşitli -kültürel, sosyal ve kâr amaçlı- girişimleri finanse edebilir hale gelmiştir (Mollic, 2014, s.2). Kar amacı gütmeyen dünyada bağış toplama şeklinde var olan kitle fonlaması terimi (CMF, 2012, s.4), kitle kaynağından (crowdsourcing) türetilmiştir ve kavram dış kaynak kullanımının anonim sayıdaki bireyin kaynaklarından, bilgilerinden ve uzmanlıklarından faydalanma anlamına gelmektedir (Hemer, 2011, s.8). Yaygın olarak Kuzey Amerika ve Avrupa da kullanılan kitle fonlamasının (Gulati, 2014, s.11), küresel büyüklüğünün 6,4 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir ve ABD, Çin ve İngiltere nin fon büyüklükleri 1 milyar doları aşmış durumdadır (Kirby ve Worner, 2014, s.4). Bu bölgelerdeki kitle fonlamanın yaygın olmasının en önemli nedenlerinin başında internete erişimin fazla olması, elektronik para transferine olan aşinalık ve gelirlerin yüksekliği gelmektedir. Benzer şekilde orta sınıfın güçlü ve elektronik para transferinin yaygın olduğu diğer bölgelerde de kitle fonlamasının gelişmesi beklenmektedir. 489

4 Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, sosyal pazarlamanın uygulayıcıları olarak kurumları işaret ettiği görülmektedir. Yoksulluğa yönelik çalışmaların bu kişileri anlaması ve onları kendi çözümlerini geliştirmeye yöneltmesi gerektiğini belirten Kotler ve Lee (2010, s.28), ancak başarılı bir sosyal sorumluluk faaliyeti için kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve işletmelerin birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmektedirler. Ancak bu iş birliği çok değerli olmasına rağmen yeterli değildir. Zira bireyleri özneden çok nesne ve bir projenin destekleyicileri olarak görmektedir. Buradaki bakış açısını değiştirmek, merkezi planlama mantığından uzaklaşarak bireyleri daha aktif düşünme gerekliliği açıktır. Kitle fonlaması bunu sağlayabilecek önemli yöntemlerden birisidir. Çünkü her bireyin kendi projesini oluşturmaya olanak vermektedir ve bu projeyi gerçekleştirmesi için merkezi otoriteyi değil bireyleri ikna etmesi yeterlidir. Bireyler karşı karşıya oldukları sorunlarını sosyal medya aracılığıyla aktarabilmekte ve projesi için fonlar bulabilmektedir. Kitle Fonlamanın Oyuncuları Kitle fonlamada; fon arayanlar, fonlayanlar ve kitle fonlaması organizasyonları olmak üzere üç farklı oyuncu bulunmaktadır (Ordanini vd., 2011, s.445). Bunlardan birincisi olan fon arayanlar, finanse ettirmek istedikleri fikir ya da projeleri bulunan taraftırlar. Bu oyuncular kitle fonlamayı, finansal destek olma konusuyla ilgilenenlere duyurmak ve pazara doğrudan erişmek için kullanmaktadırlar. İkinci oyuncu fonlayanlardır ve bu kişiler projeleri finansal olarak destekleyen, risk alan ve yatırdığını çeşitli şekillerde geri almayı bekleyenlerdir. Bu destekleyiciler en umut verici ve ilginç buldukları projeleri seçerek, finansal destek vermektedirler. Üçüncü oyuncu ise fon arayanlarla fonlayanları buluşturan, onların içerikler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak sunan kitle fonlama organizasyonlarıdır. Dünya genelinde kitle fonlaması sitelerinin sayısı dir (Crowdsourcing, 2015). Genel amaçlı kitle fonlaması organizasyonlarının en büyüklerinden birisi Kickstarter dır. Burada sanat, spor, eğitim, bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk projeleri gibi oldukça geniş alanda ve konuda kitle fonlama faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu organizasyon vasıtasıyla 2014 yılında 22 binden fazla projeye, 3.3 milyon kişiden toplanan yarım milyar dolardan daha fazla fon aktarılması sağlanabilmiştir (Kickstarter, 2015). Odaklanmış organizasyonlar içerisinde en başarılı olanlarından birisi ise Kiva dır. Kiva verdiği mikro kredileri, kitle fonlaması ile sağlayan bir organizasyondur. Site üzerinden 25 Dolar ve katları ile iş kurmak isteyenlere borç verilebilmektedir. Borç verilecek kişiler organizasyonun işbirliği yaptığı saha ortakları tarafından tespit edilmekte ve bilgileri derlenmektedir, ardından tercüme işlemleri yapılmakta ve geri ödeme planı hazırlanmaktadır. Borçlar faizsizdir ve geri ödeme oranı %98 in üzerindedir. Organizasyon hiçbir aşamada komisyon almamakta, verilen borcun tamamını ihtiyaç sahibine aktarmaktadır. Kurulduğu 2005 yılından 2015 yılına kadar 1,2 milyon kişiden 675 milyon dolar borç temin edilmiş bununla 800 binden fazla borç verme işlemi gerçekleştirilmiştir (Kiva, 2015). Bunların dışında müziği (Pledgemusic, Artistshare, Artisteconnect), sinemayı (Seedandspark), kitap yayınını (Pubslush), teknolojik girişimleri (Angellist, Startupvalley, Seedups) destekleyen pek çok organizasyon bulunmaktadır. Sonuç olarak fonlama organizasyonları genel amaçlı ve odaklanmış olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Bu organizasyonlar tarafları bir araya getiren platformlardır ve aracılık hizmetini yerine getirmekten sorumludurlar. Kitle Fonlaması Türleri Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda bağış ve yatırım olmak üzere iki türe ayrıl (The World Bank, 2013, s. 20) kitle fonlaması, projenin amacına göre çeşitlilik göstermektedir. Kapsamlı bir şekilde ayrıma tabi tutulduğunda; bağış, ödül, ön satış, borç verme (sosyal, kişiden kişiye, kişiden işletmeye), ayni fon, yatırım modeli, sponsorluk, gelir paylaşımı ve karma modeller olmak üzere dokuz farklı tür ortaya çıkmaktadır (De Buysere vd., 2012, s.10-11). Bağış bilindik ve aşikâr olan bir modeldir. Doğal afet, savaş sonrası yeniden yapılanma, kıtlık ya da hastalıkla mücadele gibi konularda çeşitli kaynaklardan yardımlar toplanmaktadır. Buna benzer şekilde kişilerin projelerinin internet üzerinden duyurulması sonrasında diğer kişilerden yapılan bağışların kitle fonlaması organizasyonları aracılığıyla toplanması ve proje sahibine bu bağışların ulaştırılması şeklinde işlemektedir. Ödül, fon sağlayan kişilere katkıları karşılığında verilen maddi ya da maddi olmayan ürün veya hizmetlerdir (Crowdfunding The Scottish Perspective, 2013, s.8). Destek olan kişilere, teşekkür e-postası ya da tebrik kartı göndermek, yapılan projenin teşekkür listesinde ismine yer vermek, toplantıya davet etmek gibi 490

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 maddi olmayan ödüller olabileceği gibi; şapka, tişört benzeri küçük hediyelerin destekçiye takdim edilmesi şeklinde de olabilmektedir. Ödülde temel amaç verilen küçük destekler karşılığında kişiyi mutlu ve onure edebilecek düşük maliyetli hoşluklar sunmaktır. Zira burada proje sahibinin asıl hedefi projesini gerçekleştirebilmektir. Ön satış modelinde ise, destek olan kişi projenin vaad etmiş olduğu ürün ya da hizmeti henüz proje başlamadan satın almaktadır. Projenin başlangıcında yapılan bu satışta, satış bedeli proje sahibine peşin olarak ödenmektedir. Proje sahibi bu parayı sermaye olarak kullanmakta ve projeyi gerçekleştirdikten sonra ürettiği ürün ya da hizmeti destekçilerine göndermektedir. Borç verme işlemi iki türlü olarak gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi geleneksel kredi anlaşması yapar gibi belirli bir faiz miktarı ve geri ödeme planı çerçevesinde bir anlaşma yapılarak borç verilebilir. İkinci olarak ise faizsiz ve geri ödemenin yalnızca işletmenin gelir ya da kâr elde etmesi şartına bağlanarak borç verilebilir (CMF, 2012, s.9). İkinci tip borç verme genellikle sosyal amaçlarla verilen krediler için geçerli olacaktır. Amaç finansal beklentiden daha çok, borç verilen kişinin kendi geçimini sağlayabilecek bir iş edinmesi ya da yoksullara yönelik yapılan projelerin desteklenmesidir. Ayni fonlarda ise destekçi para yerine geçebilecek farklı bir yardımda bulunabilir. Örneğin bir sinema projesinde montajı yapan bir destekçi, bütçede montaj için ayrılmış rakam kadar yardımda bulunmuş sayılır. Yatırım modelinde ise fon sağlayan kişi, projelerin hisselerini satın alabileceği gibi kâr ya da gelir paylaşım modeline göre anlaşmalar da yapabilir (CMF, 2012, s.12). İşletmenin hisselerini alıp, işletmeye ortak olmak noktasında hukuki engeller bulunmaktadır. Türkiye de hisse alım-satımı Borsa İstanbul Özel Pazar ile mümkündür. Ancak bu pazarda ücretlerin yüksek olması, istekli olan kimselerin az miktarlarda yatırım yapmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle buradaki yatırımları kitle fonlaması olarak nitelendirmek mümkün değildir. Sponsorluk, projenin gerçekleştirilmesine yapılan katkı karşılığı, katkı verene bir ödül verilmektedir. Katkı veren şayet kişi ise, ona teşekkür edilmesi, plaket verilmesi ya da onun adına parti düzenlenmesi şeklinde gerçekleşirken; katkı verenin kurum olması halinde kurum logosuna ya da ürünlerine proje dâhilinde yer vermek şeklinde olabilmektedir. Gelir paylaşımı, bu yöntemde projenin gerçekleştirilmesi ile elde edilecek gelir taraflar arasında paylaşılmaktadır. Örneğin, basılan kitabın ya da çekilen filmin gelirinin destekçilerle paylaşılmasıdır. Karma modellerde ise her projenin bahsedilen modellerden birkaçını eş zamanlı olarak kullanmasıdır. Örneğin, aynı projede çok düşük katkı sunanlara teşekkür edilirken, biraz daha fazla katkı sunanlara ön satış yapılabilir, daha büyük katkısı olanlara ise hisse satışı gerçekleştirilebilir. Kitle fonlaması türleri olarak yapılan bu ayırımın yanı sıra kitle fonlamasını oldukça yalın bir şekilde finansal geri dönüşü olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırabilmekte mümkündür. Bunlardan sosyal borç verme, bağış ve ödül modelleri finansal geri dönüşü olmayan model iken, akranlar arası borç verme ve yatırım yapma ise finansal geri dönüşü olan modellerdir (Kirby ve Worner, 2014, s. 8). Bu çalışma kapsamında kitle fonlaması ile ilgili sunulan son bir sınıflandırma ise Hemer (2011, s.11) tarafından yapılandır. İki boyutta sınıflandırılan kitle fonlamanın birinci boyutunda projenin ticari hedefleri, ikinci boyutunda ise örgütsel mahiyeti yer almaktadır. Buna göre; Ticari boyutta: 1. Kâr için: Ticari şirketlerin kâr amaçlı projelerinin finansmanı, ticari filmin finansmanı veya bir müzik albümü çıkarma vb. gibi projeler için yapılan kitle fonlamalarıdır. 2. Kâr beklentisiz: Halk sağlığı, kamu altyapıları, kalkınma yardımları, bağışlar, kamu araştırma projeleri, açık kaynak yazılımlar kâr beklentisi olmadan yapılan kitle fonlamalarıdır. 3. Ortası: Projenin geleceğinin çok açık olmadığı ancak uzun vadede ticarileştirilmesi muhtemel projeler ve bağımsız sanatçıların desteklenmesidir. Örgütsel boyutta: 1. Bağımsız-tek başına: Arka planında kurum ya da organizasyon bulunmayan bireysel girişimlerdir. 491

6 Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması 2. Bir kurumla ilişkili: Özel yada kamu kurumlarına bağlı olarak başlatılan projelerdir. Bu projeler bir sivil toplum kuruluşuna ait olabileceği gibi Birleşmiş Milletler ya da AB komisyonu gibi uluslar üstü bir organizasyonun bir parçası da olabilir. 3. Yeni girişimler: Proje başarıya ulaştıktan sonra bir işletmeye, derneğe, vakfa ya da kulübe dönüşebilir. Hemer tarafından yapılan bu sınıflandırmaya göre Tablo 1. de, kitle fonlamanın boyutlarına, kitle fonlama araçlarının uygulanabilirliğini gösteren ayrıntılı bir çalışma sunulmuştur. Tablo 1. incelendiğinde, projelerin türlerine göre kullanılabilecek kitle fonlaması araçlarına bakıldığında kâr beklentisi olmayan projeler için bağış, sponsorluk ve ön satış daha uygundur. Ancak yeni girişim kurmayla sonuçlanan projelerde bağış her proje için Tablo 1. Proje Türlerine Göre Kitle Fonlaması Türlerinin Uygulanabilirliği Girişimin Örgütsel Boyutu Bağımsız tek başına Bir kurumla ilişkili Yeni girişimler Girişimin Ticari Boyutu Kâr beklentisiz Ortası Kâr beklentili Bağış:+++ Sponsor:+++ Borç verme:++ Bağış:+++ Sponsor:+++ Ön satış:++ Borç verme: Bağış:+* Sponsor:+++ Borç verme:++ Hisse:+* Bağış:+ Sponsor:++ Borç verme:++ Bağış:+ Sponsor:+++ Borç verme:+ Bağış:+* Sponsor:+* Borç verme:++ Hisse:+* Bağış: Sponsor:++ Borç verme:+++ Bağış: Sponsor:++ Borç verme:+ Bağış:+* Sponsor:+* Borç verme:++ Hisse:+ Açıklama: +++ çok iyi uyum, ++ iyi uyum, + kısmen uygulanabilir, +*erken dönemde uygulanabilir, düşük uyum, + vakaya bağlı. Kaynak: Hemer, J., Schneider, U., Dornbusch, F., Frey, S. (2011): Crowdfunding und andere Formen informeller Mikrofinanzierung in der Projekt und Innovationsfinanzierung, final Report. Karlsruhe: Fraunhofer ISI. [Aktaran Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding (No. R2/2011). Working papers firms and region.] uygun olmayabilir. Yeni kurulacak girişimlerin sosyal ya da çevre problemlerini çözmesi muhtemelse veya sanat ile ilgili ya da dini bir kurum kurulacaksa uygun olabilirken, diğer durumlarda uygun olmayabilir. Hisse satışı ise bireysel ve bir kurumla ilişkili projeler için uygun değilken, yeni girişimlerde projeye bağlı olarak uygulanabilir. Aslında kitle fonlaması daha çok küçük ölçekli bağımsız üreticiler ve geliştiriciler için uygundur (CMF, 2012, s.20). Ancak kitle fonlamasına olan ilgi arttıkça daha büyük projelerin de fonlanabileceği yönelik düşüncelerde artış göstermiştir. Kitle fonlamasında bağış ve ön satış daha az karmaşıklık içerirken, borç verme ve hissedarlık daha fazla karmaşıklık içermektedir (Hemer, 2011, s.9). Nitekim bağış yapıldıktan sonra kitle fonlaması organizasyonun sorumluluğu bitmektedir. Ancak borç verme ve 492

7 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 hissedarlıkta uzun süreli takip gerekmekte, geri ödemelerde ve var olan hisselerin satışında yeniden aracı olmaktadır. Kitle Fonlamada Oyuncuların Motivasyonu Kitle fonlamada fonlayan ve fonlanan tarafları motive eden, onları kitle fonlamaya ya da kaynak aramaya iten çeşitli etkenler vardır. Fonlayanlar, toplumsal olarak önemli bir misyona katkı sunmaktan, benzer önceliklere sahip bir topluluğun parçası olmaktan, finanse edilen projenin başarısını gözlemekten, proje ekibi ile iletişim kurabilmekten, bir yeniliğe katkıda bulunmaktan, öncü olmaktan ve kişisel ağını geliştirmekten dolayı motive olabilir (Hemer 2011, s.14). Fonlayıcılar, sosyal karşılık, malzeme karşılığı ve finansal karşılık olmak üzere üç farklı beklenti ile kitle fonlaması yapabilmektedirler (De Buysere vd., 2012, s.13). Sosyal karşılık içsel bir motivasyonla yapılabileceği gibi toplumsal itibar beklentisiyle de yapılabilir. Malzeme karşılığında yapılan kitle fonlamada verilen fon karşılığında bir ürün veya hizmet alma beklentisi bulunurken, finansal karşılıkta ise fonlayan yatırdığından daha fazlasını parasal olarak alma beklentisi içerisinde olmaktadır. Fonlayıcılar, ürünü sadece tüketmekten motive olanlara göre genellikle daha yüksek ödeme yapmaya isteklidirler ve kendilerini özel veya ayrıcalıklı hissetmelidirler (Belleflamme, 2014, s.589). Fonlananlar ise; projelerine daha fazla fon bulmak, projesiyle ilgili onay almak, diğerleri ile iletişime geçmek, diğerlerinin başarılarını taklit etmek veya onları geçmek, yaptığı işe olan farkındalığı geliştirmekten motive olmaktadırlar (Gerber vd., 2012,s. 8). Kitle Fonlamanın Başarısını Etkileyen Unsurlar Kitle fonlamasının başarıya ulaşmasına etki eden unsurların neler olabileceğine dair yapılan bir takım çalışmalarda önemli bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Başarıya etki eden bu faktörlerin bilinmesi projelerin sağlıklı yürütülmesinde kritik öneme haizdir. Yapılan araştırmalardan birinde Parker (2014, s.434), kitle fonlaması ile ilgili fonlayıcıların bilgi düzeyleri ve projelerin niteliklerine göre yatırımın geri dönüşünü incelemiştir. Bilgisiz yatırımcılar en aktif destekleyicilerdir ve paradoksal olarak onların varlığı kitle fonlaması pazarlarının işleyişini bazen iyileştirebilmektedir. Benzer akıl yürütme kötü projeler için de geçerlidir. Sadece çok iyi projelerin egemen olduğu bir havuzda yatırımlar çok yavaş yayılacaktır. Kitle fonlaması organizasyonlarına katılacak projelerin ve yatırımcıların kalitesini artırmaya çalışmak yatırımların geri dönüş oranlarını azaltabilir. Mollic (2014), ise çalışmasında kitle fonlaması projesine aktarılan 237 milyon dolarlık fonlamada başarıyı ya da başarısızlığı etkileyen unsurları incelemiştir. Buna göre kişisel ağlar ve projenin kalitesi kitle fonlaması çabalarının başarısını;, projenin yapıldığı bölge ise önerilen projenin tipine göre fonlama başarısını etkilediğini tespit etmiştir. Örneğin gelişmiş bölgelerdeki teknoloji projeleri daha iyi fonlanırken yoksul bölgelerdeki küçük iş kurma projeleri ve yardım projeleri daha başarılı fonlanabilmektedir. Mollic, proje sahiplerinin kendilerini fonlayanlara karşı yükümlülüklerini büyük oranda yerine getirdiklerini ancak dörtte üçünden fazlasının ürünleri beklenenden daha uzun sürede teslim ettiğini gözlemlemiştir. Kar amaçlı ve kar amaçsız projelerin performanslarını karşılaştırmak için yaklaşık kitle fonlaması projesini değerlendiren Pitschner ve Pitschner-Finn (2014, s.391), kar amacı gütmeyen projelerin hedeflenen en düşük fon miktarına ulaşmalarının, kâr amacı güdenlere oranla daha muhtemel olduklarını bulmuşlardır. Bireysel ve bölgesel sosyal sermayenin kitle fonlaması projeleri üzerine etkisini araştıran bir çalışmada (Giudici, Guerini, & Rossi-Lamastra, 2013, s.2); bireysel sosyal sermayenin bilgi asimetrik olduğunda projenin başarısına olumlu katkısı olduğunu ve bölgesel sosyal sermayenin gelişmiş olmasının ise nitelikli projelerin fonlanmalarının başarı şansını artırdığı tespit edilmiştir. Buna rağmen bölgesel sosyal sermayenin gelişmiş olduğu bölgelerde yapılan projeler diğer koşullar eşitse fonlanma ihtimali diğer bölgelerden daha düşük olmaktadır. O halde kitle fonlamanın başarısını, fonlayıcıların bilgi düzeyleri, içinde bulunulan coğrafi bölge ve o bölgenin gelişmişlik düzeyi, sunulan projenin sahip olduğu nitelikler ve proje çıktısının ana hedefleri ile fon arayanların sahip oldukları kişisel ağlar, doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bununla birlikte projeler oluşturulurken yatırımcıların ilgisini çekecek öneriler projeye dâhil edilmelidir. Ancak her bir önerinin 493

8 Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması yatırımcıya maliyeti ve ne kadar zaman harcanması gerektiği iyi hesap edilmelidir. Eğer çok zaman gerektiren bir öneri sunuluyorsa, bunlara adet sınırlaması getirilmeli, verilen sözler zamanında ve eksiksiz yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Türkiye de Kitle Fonlaması Türkiye de kitle fonlaması henüz ne olduğu ve nasıl işlediği tam olarak anlaşılmayan bir araç olarak durmaktadır. Ülke içerisinde kitle fonlaması organizasyonu olarak faaliyet gösteren çeşitli siteler bulunmaktadır. Örneğin Biayda, Crowdfon, Fongogo ve Fonlabeni dir. Fonlabeni sitesi üzerinden başarıyla fonlanan sosyal sorumluluk projeleri arasında işitme engelliler için eğitim projesi, nöbetçi kütüphane projesi ve bulaşıcı hastalıklar için hazırlanmış tanıtıcı filmler yer almaktadır. Fongogo sitesinde ise Tavuk Çiftlikleri adlı proje kitle fonlaması sayesinde hayata geçirilmiş ve Gambiya da kırsal bölgede yaşayan ailelere yardımda bulunulmuştur. Yine bu site aracılığıyla Türkiye de her yıl 10 köy okuluna kütüphane kurma projesi yüzde 124 fon desteği alarak uygulanabilir hale gelmiştir (Fongogo,2015). Türkiye de faaliyet gösteren sitelerin tamamı genel amaçlıdır ve her birinde başarı ile tamamlanan proje sayıları yurtdışındaki örneklere göre çok azdır. Yaratıcı projelerin az olması, çeşitliliğin özellikle de teknolojik projelerde niteliğin yakalanamamış olması, sivil toplum kuruluşlarının kendi projelerini buralardan yayınlamamaları bu organizasyonlara olan ilgiyi kısıtlamaktadır. Hisse satışına olanak veren kitlesel fonlama sitesi olarak kurulan Ortagiz.com 2014 yılının sonunda Borsa İstanbul Özel Pazar adı altında faaliyete giren finansman bulma ve likidite sağlama organizasyonun hayata geçmesi ile hizmete geçemeden kapanmıştır. Özel Pazar ise bir kitle fonlamasına göre ağır şartları olan ve yüksek maliyetli bir oluşumdur. Türkiye de Kiva benzeri bir organizasyon Turkcell in sponsorluğunda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından kurulan Ekonomiye Kadın Gücü (www.ekonomiyekadingucu.com) isimli bir kitle fonlaması organizasyonu faaliyetidir. Bu organizasyon kadın girişimcilere destek olmaktadır. Verilen kredilerin bir yıl içerisinde ödenmesi gerekliliği vardır. Bir internet perakendecisi (www.modanisa.com) Kiva üzerinden Müslüman kadınların kendi işlerini kurmaları için onlara borç vermektedir. Türkiye de kitle fonlama sitelerinden fon toplayarak başarıya ulaşmış bir diğer projede Zumbara dır. Projenin hayata geçmesi için 10 bin TL kaynak toplandı. Zaman kumbarası Zumbara da, birisine ihtiyacına göre bir saatlik yardım edilmekte ve karşılığında bir saat kazanılarak, biriktirilmektedir. Ardından kişi ihtiyaç duyduğu konuda toplulukta yer alan diğer kişilerden bir saatlik hizmet alabilmektedir (Altuntaş, 2014). Kitle Fonlaması ile İlgili Riskler ve Yasal Düzenleme Kitle fonlaması ile ilgili riskler; başarısızlık, organizasyonun kapanması, yetersiz likidite, siber saldırı ve yetersiz şeffaflık olarak sıralanabilir (Kirby ve Worner, 2014, s.5). Başarısızlık her projede olabilecek ve yatırımcılarca öngörülebilir risktir. Organizasyonun kapanması, yatırım yapılan projeden beklenen geri dönüşler gerçekleşmeden, yatırım yapılan proje ile ilgili her türlü belge/bilginin kaybolması anlamına gelebilir. Yetersiz likidite riski, verilen borcun ya da hisse senedinin acil olarak nakde ihtiyaç duyulduğunda ikincil piyasanın yetersiz olmasıdır. Yetersiz şeffaflık ise risklerin açıklanmama eğilimini ifade etmektedir. Eğer kitle fonlama ciddi bir finansal araca dönüştürülmek isteniliyorsa gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekir (Hemer, 2011, s.31). Bunun için her bir kitle fonlaması çeşidinin yasal bir statüye erişmesi gerekir. Organizasyonların, fonlayanların ve fonlananların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi bu noktada son derece önemlidir. Kişilere yardım toplayan kitle fonlaması organizasyonları ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur da muhtaç durumda olan kişinin küresel bir izleyici kitlesine kendini tanıtma isteksizliğidir. Gurur evrensel bir insan vasfıdır ve bireyler yardım bulabileceklerini bilseler bile buralara katılmaya isteksiz davranabilirler (Schmidt ve Cohen, 2014,s.262). Burada yardıma muhtaç olan kişinin mahremiyetini sağlayabilecek ve yardım edenin güvenle yardım edebileceği kadar şeffaflığın sağlanabilmesi önemlidir. 494

Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)

Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Nuray ATSAN Yrd.Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü atsan@akdeniz.edu.tr Eda ORUÇ ERDOĞAN Yrd.Doç. Dr.,

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING

MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING GÖSTERGE / SONBAHAR 2014 MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING Türkçe de kitlesel fonlama olarak bilinen crowdfunding uygulaması, internet teknolojisi ve sosyal medyanın olağanüstü

Detaylı

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Yeşim GÜÇDEMİR * Özet İş dünyasında son yıllarda en çok kullanılan kavram haline gelen kurumsal sosyal sorumluluk, markanın itibarını,

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ 520 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE ÖZET Öğr. Gör. Fatih YILMAZ * Neo liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya da

Detaylı

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği *

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1). 59-89. Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN ** Yoksullukla

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL PAZARLAMANIN KULLANIMI THE USE OF SOCIAL MARKETING IN THE HEALTH SECTOR

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL PAZARLAMANIN KULLANIMI THE USE OF SOCIAL MARKETING IN THE HEALTH SECTOR SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL PAZARLAMANIN KULLANIMI THE USE OF SOCIAL MARKETING IN THE HEALTH SECTOR Gamze BAYIN 1 Doç. Dr. Yasemin AKBULUT 2 ÖZET Sosyal pazarlama, ticari pazarlama unsurlarını kullanarak,

Detaylı

Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması Sosyal Yardım Uzmanlık Yeterlilik Tezi Hazırlayan: Bekir Sıtkı SAZ

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008 Etik yaşam ve iş dünyası Bilimsel inceleme yarışması 2008 İçindekiler Önsöz Deloitte Academy Bilimsel inceleme yarışması katılım koşulları Jüri üyeleri 2 4 6 7 Birincilik ödülü: Alp Eren Akyüz Yöneticilerin,

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 435 TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜL, Zehra TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bir ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ ler); doğadaki kıt kaynakları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ İÇİN İZLENEN POLİTİKALAR VE TÜRKİYE DEKİ POLİTİKALARIN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARINA UYUMU Uzmanlık Tezi Nazlı Hezar TANRISEVER

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı