CANDIDA ALBICANS ADHESION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANDIDA ALBICANS ADHESION"

Transkript

1 A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin bilinen en önemli etkenidir. Doku uyumu bozulmu hareketli protezlerin ve iyi temizlenmeyen protezlerin, C.albicans n mukozaya yapmas yolu ile oluaca+ enfeksiyon riskini arttrdklar bilinmektedir. Bu derlemede dihekimli+inde görülen enfeksiyonlarn balca etkeni olan C.albicans n yapma özelliklerinin özetlenmesi amaçlanmtr. Anahtar kelimeler: Candida albicans, yapma GR Mantar enfeksiyonlarna sebep olan 150 çeit tür oldu+u bilinmekle beraber, bunlardan birkaç önemli patojenlerden saylmaktadr. Yaplan çalmalarda a+z içinde oluan mantar enfeksiyonlarnn önde gelen etkeninin C albicans oldu+u tespit edilmitir. 1 C.albicans, sa+lkl bireylerin oral kavitesinde bulunan mikroorganizmalarn %25 kadarn oluturur. 2,3 9mmünsistemin baskland+ durumlarda, radyoterapi gören hastalarda, beslenme yetersizliklerinde, diyabet ve HIV pozitif olan bireylerde dokularn C.albicans duyarll+nn artt+ görülmütür. 4 Yaplan son çalmalarda özellikle B 12 vitamin ve folik asit eksikli+inin de C. albicans duyarll+nda etkisi ispatlanmtr. 5 9mmün sistemi tamamen veya ksmen fonksiyon d brakan sebepler her zaman sistemik olmayp lokal de olabilir. Örne+in kalp, göz, di protezi gibi veya kateter gibi uzun süre suni materyal ile temas eden dokularda lokal bir immün yetmezlik durumu görülebilir. Bunun yannda sigara, alkol gibi tahri edici kimyasallar ile temas eden mukoza ve deride lokal olarak immün savunma hasar görebilir. Dolaysyla immün savunmann azald+ herhangi bir dokuda kandida infeksiyonu sürpriz olmaz. 6 ABSTRACT Oral candidiosis is the most common oppurtunistic fungal infection encountered in dentistry. C.albicans adhesion of denture materials is widely recognized as the main reason for the development of denture stomatitis. Poorly fitting prosthesis or the prosthesis that is not properly cleaned is being known to increase the risk of the infection caused by the adhesion of C albicans. The aim of this review was summarize characteristics of adhesion of C.albicans in dental infections. Key words: Candida albicans, adhesion C. albicans Yap$%mas$ C.albicans frsatç bir patojendir. Temasa geçti+i bir çok yüzeye yapma e+ilimindedir; deri, trnak ve mukoza gibi canl dokulara yapmakla beraber, çeitli protez malzemeleri, biomateryaller, stentler, pacemakerlar ve endotracheal tüpler üzerine de yapma e+ilimi gösterirler. 7,8 Bu mikroorganizmalarn yüzeye yapmasnn iki safhal bir ilem oldu+u belirlenmitir. 9,10 Yapmada ilk etkileim spesifik olmayan ve geri dönüümlüdür. Yaplan çalmalar yapmann ilk safhasnn termodinamik bir aama oldu+unu, yüzeyin ve mikroorganizmalarn serbest yüzey enerjilerinin bu aamada önemli oldu+unu göstermitir. 9kinci safha spesifik adezin reseptörlerinin etkileimini içerir ve mikroorganizmalar adezinleri yüzeylerinde tayarak kimyasal olarak tamamlayc yüzey reseptörlerine ba+larlar. Bu safha yapmay gerçekletirir ve bir ileri safha olan kolonizasyona müsaade eder. Mikroorganizmalarn yüzeye sk ba+lanmas geri dönüümü olmayan etkileimler oluturur. 11,12 Adezinlerin, mikroorganizmalara enerji bariyerini amada avantaj sa+ladklar görülmütür. 13 Bunlara ilave olarak mikroor-ganizmalarn hidrofobik karekterinin ve yüzeyler arasndaki elektrostatik etkileimin yapma seviyesini belirledi+i tespit edilmitir. 11,14 * GATA Haydarpaa E+itim Hastanesi, Di Servisi, 9stanbul 46

2 C.albicans, temasa geçti+i bölgede bileiminde karbonhidrat (%41), protein (%5), fosfor ve heksozamin ihtiva eden bir ektraselüler matriks sentezleyerek hücre dnda biriktirir. Bu matriks hidrofobiktir ve konak doku proteinlerine tutunabilir. Bu tutunmay takiben üzerine srasyla serum proteinleri (bilhassa fibrin), deskuame epitel hücreleri, ölü lökositler, ve psödophifalar yerleir. Antifungallere daha dirençli olan ve birbirlerinin yaam faaliyetlerini destekleyen kandidiyal elementlerden oluan, çamursu yapdaki bu tabakaya kandidiyal biyofilm ad verilir. 6,15,16 Yap$%ma Tespit Yöntemleri Kandidiyal biyofilm oluumu ve geliim modeli ilk önce basit dura+an biomateryal-spesifik disc modeli ile çallmtr. 17 Daha sonraki çalmalarda perfuse biyofilm fermenter model gelitirilmitir. 18 Biyofilmin ilk yapmas ve geliim karakteristi+inin incelenmesinde elektron mikroskobundan (SEM) veya lazer tarayc mikroskoptan (CLSM) yararlanlmitr. Bu incelemeler biyofilm konfigürasyonu hakknda daha detayl bilgiler elde edilmesini sa+lamaktadr. Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar sayesinde C.albicans biyofilm oluumu ve karakteristikleri hakknda önemli bilgiler elde edilmitir. Günümüzde C.albicans yapmasn; k veya elektron mikroskobu kullanlarak histolojik düzeyde gösterme, metabolik aktivitenin ph de+iimi veya formazon oluumuna dayanan tekniklerle kantite edilmesi gibi yöntemler ile ölçmek mümkündür. 2,19,20 Ien ve ark. (1997) çalmalarnda biyofilm formasyonundaki yo+unluk artnn kolorimetrik olarak tespit edilebildi+ini gözlemlemilerdir. 21 Bu yöntem özellikle Candida albicans n biyolojik materyaller dndaki proteinler, plastikler ve akrilik malzemelere olan yapmasn incelemede kullanlmtr. XTT metabolik indirgeme ölçüm yöntemi ad verilen bu yöntem uygulamas en kolay yöntemlerdendir. Bu model saye- sinde biyofilm tabakasnn çok daha kolay izole edilebilmesi ve çeitli deneysel parametrelerin ölçülerek tekrar tekrar çal- labilmesi avantajlarn sa+- Lanmtr. 7,20,21 Kolorimetrik yöntemde bir tetrazolium tuzu olan) (2,3)- bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfophenyl)-5[(phenylamino)- carbonyl]- 2H-tetrazolium hydroxide (XTT) in 3-(4,5- dimethyl-thiazole-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide yükseltilmesi düzeyinin metabolik aktivite göstergesi olarak kantitatif olarak ölçülür. 19. Ien ve ark. (1997) ile Ramage ve ark.(2001) çalmalarnda, XTT yönteminin k ve elektron mikroskobu çalmalarna kyasla daha avantajl oldu+unu gözlemlemilerdir. 7,21 Yap$%maya Etki Eden Faktörler Biyofilm oluumu ve yapmas ile ilgili olarak, yapmann olutu+u yer ve dokunun önemli oldu+u kabul edilmektedir. Bunun yannda biyomateryalin fizikokimyasal yaps, yüzey pürüzlülü+ü, ortamda serum veya tükürük proteinlerinin ve di+er yapkan mikroorganizmalarn varl+, konsantrasyon, maya hücrelerinin canll+, kültür artlar gibi faktörler saylmaktadr. 9,10,22 Hidrofobik yüzeylerin, yüzey enerjisi ve slanma açs küçük olan malzemelerin yapma açsndan daha uygun ortamlar oldu+u belirlenmitir. 23 C.albicans yapmas ile ilgili olarak ortamdaki ph orannn yapmay inhibe etti+i yönünde düünceler mevcuttur. 9 Di%hekimli6i Aç$s$ndan C.albicans Yap$%mas$ A+z içi dokularda özellikle protezi tayan bölgelerde meydana gelen patolojik de+iiklikler protez stomatiti olarak adlandrlrlar. Bu bölgelerde epitel tabakasnda oluacak hasar ve inflamasyonlar protez stomatitlerinin balca etkenidir. Epidemiyolojik çalmalarda protez kaynakl stomatitislerin genel stomatitisler arasndaki yaygnl+nn %11-%67 oldu+u görülmütür. 24,25-29 Protez stomatitlerinin protez kullaan hastalarn %67 sinde geliebildi+i ve inflamasyona sebep olan balca etkenin de C. albicans oldu+u belirtilmektedir. 28 C. albicansn di+er kandidalar içerisinde a+z mukozas ve plastik yüzeylere en iyi tutunan mikroorganizma oldu+u kabul edilmektedir. 6 Protez stomatiti, dudak kenar iltihab, kant, oral mukozada yanma, dilde eritem ve tükürük salgsnda azalma gibi semptomlarla ve genellikle üst çenede görülür. 29 A+z içi, gerek tükürük ve gerekse epitel dokusu ile mantar enfeksiyonlarna kar koruma altndadr. Tükürük, normal oral mikroflorann idamesinde önemlidir. Mukozay mekanik olarak temizlemesinin yan sra içeri+indeki immünoglobülin ve antimikrobial faktörler yolu ile, oluabilecek mantar yapmas ve kolonizasyonlarn engeller. Tükürük aknda meydana gelecek de+iiklikler mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlayacaktr. Mukozay kaplayan epitel dokusu ise mantar enfeksiyonlarna kar bariyer ilevi görür. 4 Di protezleri; a+zda ph de+iiklikleri meydana getirmeleri, protez alt dokulara tükürü+ün ulamasn engelleyerek temizleme kapasitesini azaltmalar 47

3 dolays ile dokulara oksijen akmn engellemeleri gibi sebeplerle a+z içinde mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlarlar. Buna ilave olarak protezlerin gece taklmaya devam edilmesi, okluzal ve doku uyumu bozulmu protezlerin kullanm ve zayf a+z hijyeni gibi lokal faktörlerin varl+ C.albicans için iyi bir ortam hazrlayacaktr. 27 Yaplan çalmalarda C.albicans n sklkla mukozadan daha fazla sayda akrilik yüzeylerde bulundu+u görülmütür, buradan yola çklarak akrilik protezlerin C.albicans için rezervuar gibi davrand+ kabul edilmektedir. 30 C.albicans genellikle epitel ile kapl yüzeylerde bulunur. Ancak baz klinik çalmalarda di sert dokularnda da özellikle dentin kanallarnda da bulundu+u gözlenmitir. 31 Bilimsel aratrmalar C. albicans n dentin yüzeyine kolaylkla kolonize oldu+unu ve ayrca dentin tübüllerine de penetre olabildi+ini göstermitir. 21 Ancak yine de a+rlkl olarak dentin kanallarndan çok dentin yüzeyinde bulundu+u bildirilmitir. Cannon ve ark. C. albicansn iyi temizlenmemi di yüzeylerine protein pelikllerinin varl+ durumunda yapt+n gözlemlemilerdir. 32 Dihekimli+i uygulamalarnda hareketli protezlerde sklkla kullanlan akrilik malzemeler arasnda otopolimerizan akrili+in yapmaya uygun oldu+u görülmütür. Protetik malzemeler içinde otopolimerizan akrili+in yüzeyine kolaylkla yapan gda kaynakl karbonlarn C.albicans yapmas için en iyi ortam oluturdu+u belirlenmitir. 24 C.albicansn, yumuak kaide maddeleri üzerine olan yapmas birçok çalmaya konu olmutur ve yumuak astar malzemelerine yapmann nasl olutu+u, malzemenin yapsnn buna etkisi konusunda yaplan in vitro çalmalarda, bu malzemelerin latent bir antifungal etki gösterdi+i de gözlenmitir. 25,26,33 Bu etkiyi oluturan yüzeyin hidrofobik özelli+i ve malzemenin yapsnda bulunan toz ve likitin içeri+idir. 34 Protez kullanan bireylerde sklkla görülen ve bireylerin protezle uyumunu ciddi ekilde etkileyen C.albicans enfeksiyonu dihekimli+i klini+inde zaman zaman ciddi klinik tablolar oluturmutur. Bu vakalarda C.albicans n izole edilmesi aratrmalar bu etken üzerinde çalmaya yönlendirmitir. Çalmalar göstermitir ki pürüzlü yüzeylere sahip materyallere düzgün yüzeylilere kyasla daha az yapma olmaktadr. Akrilik rezinler ve porselen yüzeylerle yaplan çalmalarda pürüzlü yüzeylerde candida yapmasnn fazla oldu+u, yüzey parlakl+ arttkça mikroorganizma yapmasnn azald+ tespit edilmitir A+z içi tükürük, ph ve do+al ortam oluturan mikroorganizmalarn varl+ ile dinamik bir yapya sahiptir. Nikawa ve ark. (1995) yaptklar çalmalarnda a+z ortamndaki ph de+iikliklerinin ve özellikle yumuak astar maddelerinin üretti+i etil alkolün C. albicans yapmann etkiledi+ini tespit etmilerdir. 34 Ancak ayn aratrmac yapt+ di+er bir çalmada malzemelerin hidrofobik özelli+indeki ve alkol içeri+indeki de+iikliklerin yapma özelliklerinde istatistiksel anlamda de+iikli+e sebep olmadklarn gözlemlemitir Bu çelikinin varl+ bu konuda daha detayl çalmalar yaplmas gere+ini iaret etmektedir. Yapmay inceleyen çalmalarda elde edilen önemli bir sonuç; farkl tip yüzeylerde benzer tipte fiziksel yapnn ve ortamn bulundu+udur. 7 Dihekimli+i prati+i açsndan ideal dental malzemelerin yapmaya dirençli veya yapmay engelleme özelliklerine sahip olmas gereklili+i de+erlendirilmektedir. Al$nabilecek Önlemler ve Tedavi C.albicans yapmasn önlemeye yönelik olarak yaplan çalmalarda protez hatalar giderildikten sonra protezin temiz tutulmasnn ve protezlerin sürekli taklmas alkanl+ndan vazgeçilmesinin tedavi olarak yeterli olaca+, antiseptik veya antimikotik ilaç tedavilerine gerek kalmayaca+ bildirilmitir. 24 Ayn yönde baz yazarlar da protez temizligi ve uygun kullanm alkanlklarnn en önemli önleyici ve tedavi edici yöntem oldu+unu belirtmitir. 39 Candida enfeksiyonlarinin tedavisinde 2 haftalk bir süre birçok yazar tarafindan önerilmitir. 40,41 Nystatin lokal olarak kullanlablen ve maliyeti düük bir preparattr. muhtemelen lokal olarak kullanlmas nedeniyle, azol türevleri (Ketoconazole, Itraconazole, Clotrimazole veya fluconazaole) kadar etkili olmad+ ileri sürülmütür Bu preparatlardan özellikle fluconazole daha çok tercih edilmektedir. 45,46 Buna karlk birçok yazar nystatin'in klasik semptomlarn iyilestirilmesinde ve mantar kolonizasyonunun azalmasnda oldukça etkili oldu+unu ileri sürmülerdir Epstein ve ark. (1981) iki hafta boyunca günde 4 kere uygulanan nystatin a+z gargarasnn oldukça etkili oldu+unu bildirilmilerdir. 40 KAYNAKLAR 1. Msrlgil A, Ayhan N, Yumul Ç, Hakgüdener Y: Protez stomatitli bireylerin lezyonlarndan izole edilen Candida türleri. Mikrobiyoloji Bült. 1982; 3:

4 2. Odds FC. Candida and candidosis. 2nd ed. London: Bailliere Tindalll, Budtz-Jorgensen E, Mojon P, Rentsch A, Deslauriers N. Effects of an oral health program on the occurrence of oral candidosis in a long-term care facility. Community Dent Oral Epidemiol. 2000; 28: Sherman RG, Prusinski L, Ravenel MC, Joralmon RA. Oral Candidosis, Quintessence 9nt. 2002; 33: Bottero A, Lauritano D, Spaari F, Zambellini Artini M, Salvato A. Atrophy of the oro-pharyngeal mucosa caused by vitamin B 12 and folic acid deficiency. Etiopathologic aspects and clinicotherapeutic problems. Minerva Stomatol 1997; 46: Aydn M. Kandida cinsi mantarlar (C. Albicans).Tp ve Di Hekimli+inde Mikrobiyoloji.Sa:1109, GüneYaynevi, 2004 Ankara. 7. Ramage G, Walle KV, Wickes BL, Lopez-Ribot JL. Characteristics of biofilm formation by Candida albicans Rev Iberoam Micol. 2001;18: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent Res. 1995; 74: Nikawa H, Hamada T, Yamamato T, Effects of salivary or serum pellicles on the C.albicans growth and biofilm formation on soft lining materials in vitro J Oral Rehabil 1997; 24: McCourtie J, Douglas J. Relationship between cell surface composition of Candida albicans and adherence to acrylic after growth on different carbon sources. Infection and Immunity. 1981; 32: Waters MG, Williams DW, Jagger RG, Lewis MA: Adherence of Candida albicans to experimental denture soft lining materials. J Prosthet Dent. 1997; 77: Calderone RA, Braun PC: Adherence and receptor relationships of Candida albicans.microbiol Rev. 1991; 55: Samaranayake L.P., McCourtie J., Macfarlane T.W. Factors affecting the in-vitro adherence of C.albicans to acrylic surfaces. Archives of Oral Biology. 1980; 25: Makihira S, Nikawa H, Tamagami M, Hamada T, Samaranayake LP: Differences in Candida albicans adhesion to intact and denaturated type I collogen in vitro. Oral Microbiol Immunol. 2002;17: Baillie GS, Douglas LJ. Matrix polymers of Candida biofilms and their possible role in biofilm resistance to antifungal agents. J Antimicrob Chemother. 2000; 46: Nobile CJ, Mitchell AP. Genetics and genomics of Candida albicans biofilm formation. Cell Microbiol. 2006; 8: Baillie GS. Candida biofilms and their susceptibility to antifungal agents. Methods Enzymol. 1999; 310: Baillie GS, Douglas LJ. Effect of growth rate on resistance of Candida albicans biofilms to antifungal agents. Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42: Roehm NW, Rodgers GH, Hatfield SM, Glasebrook AL. An improved colorimetric assay for cell proliferation and viability utilizing the tetrazolium salt XTT. J Immunol Methods. 1991;142: Paul KD, Shoemaker RH, Boyd MR, Parsons JL, Risbood PA et al. The synthesis of XTT: a new tetrazolium reagent that is bioreducible to a water-soluble formazol. J Heterocycl Chem. 1988; 25: Sen BH, Safavi KE, Spangberg LS. Growth patterns of Candida albicans in relation to radicular dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997; 84: Radford DR, Challocombe SJ, Walter JDi Denture plaque and adherence of C.albicans to denture base materials in vivo and in vitro. Crit Rev Orla Biol Med. 1999;10: Minagi S., Miyake Y., Inagaki K et al. Hydrophobic interaction in Candida Albicans and Candida tropicalis adherence to various denture base resin materials. Infection and Immunity. 1985;47: Arendorf T.M., Walker D.M. Denture stomatitis: a review. J Oral Rehabil. 1987;14: Wright PS, Young KA, Riggs PD, Parker S, Kalachandra S. Evaluation the effect of soft lining materials on the growth of yeast. J. Prosthet Dent. 1998; 79:

5 26. Okita N, Orstavik D, Orstavik J, Ostby K: In vivivo and in vitro studies on soft denture materials: microbial adhesion and tests for antibacteria! activity. Dent Mater J. 1991;7: Jeganathan S, Payne JA, Thean HP. Denture stomatitis in an elderly edentulous Asian population. J Oral Rehabil. 1997; 24: Ergüven S, Canay I, Yulu+ N. Protez stomatitlerinde Candida Albicansn rolü, Mikrobiyoloji Bült. 1991; 25: Narer JP, Groenman NH, Wakkers-Garritsen BG, Timmer LH. Etiologic factors in denture sore mouth syndrome. J Prosthet Dent. 1978; 40: Mc Courtie J, Douglas LJ. Relationship between cell surface composition, adherence and virulence of Candida albicans. Infect Immun. 1984;45: Kinirons MJ. Candidal invasion of dentin complicating hypodontia. Br. Dent J 1983; 154: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent. Res. 1995; 74: Bulad K, Taylor RL, Verran J, McCord F. Colonization and penetration of denture soft lining materials by Candida albicans. Dent Mater. 2004; 20: Nikawa H.T. Yamamato T., Hamada T. Effect of components of resilient denture-lining materials on the growth, acid production and colonization of Candida albicans, J Oral Rehabil. 1995; 22: Radford D.R., Sweet S.P., Challacombe S.J., Walter j.d. Adherence of Candida albicans to benture-base materials with different surface finishes. J Dentistry. 1998; 26: Kim E, Driscoll CF, Minah GE. The effect of a denture adhesive on the colonization of candida species in vivo. J. Prosthodont.2003; 12: Wang YN, Wen GJ, Shi B, Pan XH Adhesion of oral microorganisms on dental porcelain polished and glazed Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2003; 38: Maza JL, Elguezabal N, Prado C, Ellacuria J, et al. Candida albicans adherence to resin-composite restorative dental material: influence of whole human saliva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002; 94: Lombardi T, Budtz-Jorgensen E. Treatment of denture-induced stomatitis: a review. Eur J Prosthodont Restor Dent. 1993; 2: Epstein JB. Antifungal therapy in oropharyngeal mycotic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990; 69: Zegarelli DJ. Fungal infections of the oral cavity.otolaryngol Clin North Am. 1993; 26: Muzyka BC, Glick M. A review of oral fungal infections and appropriate therapy. J Am Dent Assoc. 1995; 126: Bergendal T, Isacsson G. Effect of nystatin in the treatment of denture stomatitis. Scand J Dent Res. 1980; 88: Salonen MAM, Raustia AM, Oikiranen KS. Effect of treatment of palatal inflammatory papillary hyperplasia with local and systemic antifungal agents accompanied by renewal of complete dentures. Acta Odontol Scand. 1996; 54: Arkan A, Kulak Y, Kadir T. Comparison of different treatment methods for localized and generalized simple denture stomatitis. J Oral Rehabil. 1995; 22: Kulak Y, Arikan A, Delibalta N. Comparison of three different treatment methods for generalized denture stomatitis. J Prosthet Dent. 1994; 72: Johnson GH, Taylor TD, Heid DW. Clinical evaluation of a nystatin pastille for treatment of denture-related oral candidiasis. J Prosthet Dent. 1989; 61: Webb BC, Thomas CJ, Willcox MD, Harty DW, Knox KW. Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 3. Treatment of oral candidosis. Aust Dent J. 1998; 43: Lyon JP, De Resende MA. Correlation between adhesion, enzyme production, and susceptibility to fluconazole in Candida albicans obtained from denture wearers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102: Yaz$%ma Adresi Yrd. Doç. Dr. Arzu Kuleli Askeri Lisesi Reviri Çengelköy/Üsküdar/9stanbul Tlf: Fax:

Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi

Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 1, Sayfa: 74-78, 2007 Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi

Detaylı

Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi

Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 3-11, 2008 Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kuzu YR, Kesim B PVD YÖNTEMİ İLE KAPLANAN AKRİLİK REZİNE CANDİDA ALBİCANS TUTULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ An Investigation of Adherence of Candida Albicans to Acrylic Resin Materials

Detaylı

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ EVALUATION OF EFFECTING FACTORS OF DENTURE CLEANLINESS IN PATIENTS WEARING COMPLETE DENTURE Yrd. Doç. Dr. Arzu

Detaylı

Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma

Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 Özgün araştırma makalesi Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma Nihal Beldüz

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS ÖZET ABSTRACT

MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS ÖZET ABSTRACT Derleme/Review DENTAL PROTETİK MATERYALLERE MİKROORGANİZMA TUTUNUMU MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS Dt. İrem TÜRKCAN* Prof. Dr. A. Dilek NALBANT* Makale Kodu/Article code: 1512 Makale Gönderilme

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantar Enfeksiyonu Açısından Riskli Hastalar Kanser hastaları Özellikle hematolojik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS Dr. Bilge Turhan BAL* Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ** ÖZET Yumuak astar maddeleri, dihekimli.inde maxillofasiyal ve tam protezlerde tutuculu.u arttrmak,

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 173-180, 1992 YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. NİL ALTAY* ÖZET Yer tutucuların temizliğinin değerlendirilebilmesi için

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu?

Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu? Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu? Semra KUŞTİMUR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Filamantöz mantarlar biyofilm oluşumu için uygundur. Çok nemli, hava ile

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE* A'IZ YANMASI SENDROMU Ar(. Gör. Mustafa GÖREGEN* Yrd. Doç. Dr. Saadettin DA'STAN* Prof. Dr. O.Murat BLGE* BURNING MOUTH SYNDROME ÖZET A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS), genellikle klinik ve laboratuar bulgular

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Adı Soyadı : Başak Bıyıkoğlu ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres e-posta : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD Bakırköy Yerleşkesi- İSTANBUL : basak.biyikoglu@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ*

TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ* İ Ü Diş Hek Fak Der 1997: 31: 16-26 TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ* G. Bayraktar' F. Ünalan" Ö. Duran 1 D. Öğüdücü 1 M. Ünür 5 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

MANTARLAR VE BİYOFİLM. Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

MANTARLAR VE BİYOFİLM. Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD MANTARLAR VE BİYOFİLM Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sürpriiiizz!!! BİYOFİLM 11.12.2015 Mantar Simpozyumu IV-Sorunlar

Detaylı

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi Slime factor production in Candida species isolated from various clinical

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 73-78, 1994 ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý Antifungal susceptibilities and subtype identifications of Candida

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Ümmühan TOZOĞLU O. Murat BİLGE Diyabetes Mellitus Olgularında Oral Mukoza Bulguları Oral Mucosal Manifestation in Patients with

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

Sağlıklı ve İmmün Sistemi Baskılanmış BALB/c Farelerde Deneysel Oral Kandidiyaz

Sağlıklı ve İmmün Sistemi Baskılanmış BALB/c Farelerde Deneysel Oral Kandidiyaz Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 336-343 Sağlıklı ve İmmün Sistemi Baskılanmış BALB/c Farelerde Deneysel Oral Kandidiyaz Experimental Oral Candidiasis in Healthy and Immunocompromised

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?

Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi? Sibel DOĞAN KAYA 1, Bensu GÜRSOY 2, Ece ALTINAY 3, Canan GÜLER 3, Gül DABAK 4, Zerrin BEYKAL 1,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR. Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.

YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR. Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu. YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr FUNGAL ENFEKSİYON Artmış mortalite Artmış morbidite YB kalış süresinde

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

Doç. Dr. Kazım Serhan AKŞİT * Dr. Gamze MANDALI ** Dr. Özlem GÜRBÜZ ***

Doç. Dr. Kazım Serhan AKŞİT * Dr. Gamze MANDALI ** Dr. Özlem GÜRBÜZ *** Derleme AKŞİT, / Review MANDALI, PROTETİK TEDAVİDE BİR YUMUŞAK ASTAR MADDESİ; MOLLOPLAST-B ONE OF THE SOFT LINING MATERIAL IN PROSTHETIC TREATMENT; MOLLOPLAST-B Doç. Dr. Kazım Serhan AKŞİT * Dr. Gamze

Detaylı

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! REINFORCING METHODS OF THE ACRYLIC RESINS USED FOR THE FABRICATION OF COMPLETE DENTURES Dr. Rukiye KAPLAN* Dr. T. Burak ÖZÇEL!K**

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri. Effects of Prosthetic Restoration on Oral Flora

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri. Effects of Prosthetic Restoration on Oral Flora Dicle Tıp Dergisi 2005 Cilt:32, Sayı:2, (96-101) Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri Ayşe Meşe*, Sevim Meşe** ÖZET Amacı fonksiyon, fonasyon ve estetik olan protetik restorasyonların başarısı

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji'de Bu Yıl Makaleler -2- Klinik mikoloji. Dr.Çağrı Ergin Pamukkale Üniversitesi / Denizli

Klinik Mikrobiyoloji'de Bu Yıl Makaleler -2- Klinik mikoloji. Dr.Çağrı Ergin Pamukkale Üniversitesi / Denizli Klinik Mikrobiyoloji'de Bu Yıl Makaleler -2- Klinik mikoloji Dr.Çağrı Ergin Pamukkale Üniversitesi / Denizli Patoloji Fungal lökonişi Onikomikozun beyaz değişimleri Süperfisiyal beyaz onikomikoz Nadir,

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Okmeydanı Tıp Dergisi ():-7, 5 doi:.5/otd.5. Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Hakan Temiz *, Sevim Temiz **, Şafak Kaya *** * S.B.

Detaylı

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ARIK Sinan ÇAKMAK Nahit HORASAN Biyolog Biyolog Mik.Şefi Biyolog ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları OLGU SUNUMU/CASE REPORT Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları Recurrent Candidemia and Pacemaker Wire Infection with Candida albicans Sibel

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Gebelikte vulvavagina kandidozu:

Gebelikte vulvavagina kandidozu: Gebelikte vulvavagina kandidozu: Borik asit ile 13 farklı antifungal ilacın CLSI M27-A3 protokolüne göre duyarlılık sonuçları ve dört virulans faktörünün incelenmesi Ayşe Kalkancı 1, Ahmet Barış Güzel

Detaylı