CANDIDA ALBICANS ADHESION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANDIDA ALBICANS ADHESION"

Transkript

1 A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin bilinen en önemli etkenidir. Doku uyumu bozulmu hareketli protezlerin ve iyi temizlenmeyen protezlerin, C.albicans n mukozaya yapmas yolu ile oluaca+ enfeksiyon riskini arttrdklar bilinmektedir. Bu derlemede dihekimli+inde görülen enfeksiyonlarn balca etkeni olan C.albicans n yapma özelliklerinin özetlenmesi amaçlanmtr. Anahtar kelimeler: Candida albicans, yapma GR Mantar enfeksiyonlarna sebep olan 150 çeit tür oldu+u bilinmekle beraber, bunlardan birkaç önemli patojenlerden saylmaktadr. Yaplan çalmalarda a+z içinde oluan mantar enfeksiyonlarnn önde gelen etkeninin C albicans oldu+u tespit edilmitir. 1 C.albicans, sa+lkl bireylerin oral kavitesinde bulunan mikroorganizmalarn %25 kadarn oluturur. 2,3 9mmünsistemin baskland+ durumlarda, radyoterapi gören hastalarda, beslenme yetersizliklerinde, diyabet ve HIV pozitif olan bireylerde dokularn C.albicans duyarll+nn artt+ görülmütür. 4 Yaplan son çalmalarda özellikle B 12 vitamin ve folik asit eksikli+inin de C. albicans duyarll+nda etkisi ispatlanmtr. 5 9mmün sistemi tamamen veya ksmen fonksiyon d brakan sebepler her zaman sistemik olmayp lokal de olabilir. Örne+in kalp, göz, di protezi gibi veya kateter gibi uzun süre suni materyal ile temas eden dokularda lokal bir immün yetmezlik durumu görülebilir. Bunun yannda sigara, alkol gibi tahri edici kimyasallar ile temas eden mukoza ve deride lokal olarak immün savunma hasar görebilir. Dolaysyla immün savunmann azald+ herhangi bir dokuda kandida infeksiyonu sürpriz olmaz. 6 ABSTRACT Oral candidiosis is the most common oppurtunistic fungal infection encountered in dentistry. C.albicans adhesion of denture materials is widely recognized as the main reason for the development of denture stomatitis. Poorly fitting prosthesis or the prosthesis that is not properly cleaned is being known to increase the risk of the infection caused by the adhesion of C albicans. The aim of this review was summarize characteristics of adhesion of C.albicans in dental infections. Key words: Candida albicans, adhesion C. albicans Yap$%mas$ C.albicans frsatç bir patojendir. Temasa geçti+i bir çok yüzeye yapma e+ilimindedir; deri, trnak ve mukoza gibi canl dokulara yapmakla beraber, çeitli protez malzemeleri, biomateryaller, stentler, pacemakerlar ve endotracheal tüpler üzerine de yapma e+ilimi gösterirler. 7,8 Bu mikroorganizmalarn yüzeye yapmasnn iki safhal bir ilem oldu+u belirlenmitir. 9,10 Yapmada ilk etkileim spesifik olmayan ve geri dönüümlüdür. Yaplan çalmalar yapmann ilk safhasnn termodinamik bir aama oldu+unu, yüzeyin ve mikroorganizmalarn serbest yüzey enerjilerinin bu aamada önemli oldu+unu göstermitir. 9kinci safha spesifik adezin reseptörlerinin etkileimini içerir ve mikroorganizmalar adezinleri yüzeylerinde tayarak kimyasal olarak tamamlayc yüzey reseptörlerine ba+larlar. Bu safha yapmay gerçekletirir ve bir ileri safha olan kolonizasyona müsaade eder. Mikroorganizmalarn yüzeye sk ba+lanmas geri dönüümü olmayan etkileimler oluturur. 11,12 Adezinlerin, mikroorganizmalara enerji bariyerini amada avantaj sa+ladklar görülmütür. 13 Bunlara ilave olarak mikroor-ganizmalarn hidrofobik karekterinin ve yüzeyler arasndaki elektrostatik etkileimin yapma seviyesini belirledi+i tespit edilmitir. 11,14 * GATA Haydarpaa E+itim Hastanesi, Di Servisi, 9stanbul 46

2 C.albicans, temasa geçti+i bölgede bileiminde karbonhidrat (%41), protein (%5), fosfor ve heksozamin ihtiva eden bir ektraselüler matriks sentezleyerek hücre dnda biriktirir. Bu matriks hidrofobiktir ve konak doku proteinlerine tutunabilir. Bu tutunmay takiben üzerine srasyla serum proteinleri (bilhassa fibrin), deskuame epitel hücreleri, ölü lökositler, ve psödophifalar yerleir. Antifungallere daha dirençli olan ve birbirlerinin yaam faaliyetlerini destekleyen kandidiyal elementlerden oluan, çamursu yapdaki bu tabakaya kandidiyal biyofilm ad verilir. 6,15,16 Yap$%ma Tespit Yöntemleri Kandidiyal biyofilm oluumu ve geliim modeli ilk önce basit dura+an biomateryal-spesifik disc modeli ile çallmtr. 17 Daha sonraki çalmalarda perfuse biyofilm fermenter model gelitirilmitir. 18 Biyofilmin ilk yapmas ve geliim karakteristi+inin incelenmesinde elektron mikroskobundan (SEM) veya lazer tarayc mikroskoptan (CLSM) yararlanlmitr. Bu incelemeler biyofilm konfigürasyonu hakknda daha detayl bilgiler elde edilmesini sa+lamaktadr. Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar sayesinde C.albicans biyofilm oluumu ve karakteristikleri hakknda önemli bilgiler elde edilmitir. Günümüzde C.albicans yapmasn; k veya elektron mikroskobu kullanlarak histolojik düzeyde gösterme, metabolik aktivitenin ph de+iimi veya formazon oluumuna dayanan tekniklerle kantite edilmesi gibi yöntemler ile ölçmek mümkündür. 2,19,20 Ien ve ark. (1997) çalmalarnda biyofilm formasyonundaki yo+unluk artnn kolorimetrik olarak tespit edilebildi+ini gözlemlemilerdir. 21 Bu yöntem özellikle Candida albicans n biyolojik materyaller dndaki proteinler, plastikler ve akrilik malzemelere olan yapmasn incelemede kullanlmtr. XTT metabolik indirgeme ölçüm yöntemi ad verilen bu yöntem uygulamas en kolay yöntemlerdendir. Bu model saye- sinde biyofilm tabakasnn çok daha kolay izole edilebilmesi ve çeitli deneysel parametrelerin ölçülerek tekrar tekrar çal- labilmesi avantajlarn sa+- Lanmtr. 7,20,21 Kolorimetrik yöntemde bir tetrazolium tuzu olan) (2,3)- bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfophenyl)-5[(phenylamino)- carbonyl]- 2H-tetrazolium hydroxide (XTT) in 3-(4,5- dimethyl-thiazole-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide yükseltilmesi düzeyinin metabolik aktivite göstergesi olarak kantitatif olarak ölçülür. 19. Ien ve ark. (1997) ile Ramage ve ark.(2001) çalmalarnda, XTT yönteminin k ve elektron mikroskobu çalmalarna kyasla daha avantajl oldu+unu gözlemlemilerdir. 7,21 Yap$%maya Etki Eden Faktörler Biyofilm oluumu ve yapmas ile ilgili olarak, yapmann olutu+u yer ve dokunun önemli oldu+u kabul edilmektedir. Bunun yannda biyomateryalin fizikokimyasal yaps, yüzey pürüzlülü+ü, ortamda serum veya tükürük proteinlerinin ve di+er yapkan mikroorganizmalarn varl+, konsantrasyon, maya hücrelerinin canll+, kültür artlar gibi faktörler saylmaktadr. 9,10,22 Hidrofobik yüzeylerin, yüzey enerjisi ve slanma açs küçük olan malzemelerin yapma açsndan daha uygun ortamlar oldu+u belirlenmitir. 23 C.albicans yapmas ile ilgili olarak ortamdaki ph orannn yapmay inhibe etti+i yönünde düünceler mevcuttur. 9 Di%hekimli6i Aç$s$ndan C.albicans Yap$%mas$ A+z içi dokularda özellikle protezi tayan bölgelerde meydana gelen patolojik de+iiklikler protez stomatiti olarak adlandrlrlar. Bu bölgelerde epitel tabakasnda oluacak hasar ve inflamasyonlar protez stomatitlerinin balca etkenidir. Epidemiyolojik çalmalarda protez kaynakl stomatitislerin genel stomatitisler arasndaki yaygnl+nn %11-%67 oldu+u görülmütür. 24,25-29 Protez stomatitlerinin protez kullaan hastalarn %67 sinde geliebildi+i ve inflamasyona sebep olan balca etkenin de C. albicans oldu+u belirtilmektedir. 28 C. albicansn di+er kandidalar içerisinde a+z mukozas ve plastik yüzeylere en iyi tutunan mikroorganizma oldu+u kabul edilmektedir. 6 Protez stomatiti, dudak kenar iltihab, kant, oral mukozada yanma, dilde eritem ve tükürük salgsnda azalma gibi semptomlarla ve genellikle üst çenede görülür. 29 A+z içi, gerek tükürük ve gerekse epitel dokusu ile mantar enfeksiyonlarna kar koruma altndadr. Tükürük, normal oral mikroflorann idamesinde önemlidir. Mukozay mekanik olarak temizlemesinin yan sra içeri+indeki immünoglobülin ve antimikrobial faktörler yolu ile, oluabilecek mantar yapmas ve kolonizasyonlarn engeller. Tükürük aknda meydana gelecek de+iiklikler mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlayacaktr. Mukozay kaplayan epitel dokusu ise mantar enfeksiyonlarna kar bariyer ilevi görür. 4 Di protezleri; a+zda ph de+iiklikleri meydana getirmeleri, protez alt dokulara tükürü+ün ulamasn engelleyerek temizleme kapasitesini azaltmalar 47

3 dolays ile dokulara oksijen akmn engellemeleri gibi sebeplerle a+z içinde mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlarlar. Buna ilave olarak protezlerin gece taklmaya devam edilmesi, okluzal ve doku uyumu bozulmu protezlerin kullanm ve zayf a+z hijyeni gibi lokal faktörlerin varl+ C.albicans için iyi bir ortam hazrlayacaktr. 27 Yaplan çalmalarda C.albicans n sklkla mukozadan daha fazla sayda akrilik yüzeylerde bulundu+u görülmütür, buradan yola çklarak akrilik protezlerin C.albicans için rezervuar gibi davrand+ kabul edilmektedir. 30 C.albicans genellikle epitel ile kapl yüzeylerde bulunur. Ancak baz klinik çalmalarda di sert dokularnda da özellikle dentin kanallarnda da bulundu+u gözlenmitir. 31 Bilimsel aratrmalar C. albicans n dentin yüzeyine kolaylkla kolonize oldu+unu ve ayrca dentin tübüllerine de penetre olabildi+ini göstermitir. 21 Ancak yine de a+rlkl olarak dentin kanallarndan çok dentin yüzeyinde bulundu+u bildirilmitir. Cannon ve ark. C. albicansn iyi temizlenmemi di yüzeylerine protein pelikllerinin varl+ durumunda yapt+n gözlemlemilerdir. 32 Dihekimli+i uygulamalarnda hareketli protezlerde sklkla kullanlan akrilik malzemeler arasnda otopolimerizan akrili+in yapmaya uygun oldu+u görülmütür. Protetik malzemeler içinde otopolimerizan akrili+in yüzeyine kolaylkla yapan gda kaynakl karbonlarn C.albicans yapmas için en iyi ortam oluturdu+u belirlenmitir. 24 C.albicansn, yumuak kaide maddeleri üzerine olan yapmas birçok çalmaya konu olmutur ve yumuak astar malzemelerine yapmann nasl olutu+u, malzemenin yapsnn buna etkisi konusunda yaplan in vitro çalmalarda, bu malzemelerin latent bir antifungal etki gösterdi+i de gözlenmitir. 25,26,33 Bu etkiyi oluturan yüzeyin hidrofobik özelli+i ve malzemenin yapsnda bulunan toz ve likitin içeri+idir. 34 Protez kullanan bireylerde sklkla görülen ve bireylerin protezle uyumunu ciddi ekilde etkileyen C.albicans enfeksiyonu dihekimli+i klini+inde zaman zaman ciddi klinik tablolar oluturmutur. Bu vakalarda C.albicans n izole edilmesi aratrmalar bu etken üzerinde çalmaya yönlendirmitir. Çalmalar göstermitir ki pürüzlü yüzeylere sahip materyallere düzgün yüzeylilere kyasla daha az yapma olmaktadr. Akrilik rezinler ve porselen yüzeylerle yaplan çalmalarda pürüzlü yüzeylerde candida yapmasnn fazla oldu+u, yüzey parlakl+ arttkça mikroorganizma yapmasnn azald+ tespit edilmitir A+z içi tükürük, ph ve do+al ortam oluturan mikroorganizmalarn varl+ ile dinamik bir yapya sahiptir. Nikawa ve ark. (1995) yaptklar çalmalarnda a+z ortamndaki ph de+iikliklerinin ve özellikle yumuak astar maddelerinin üretti+i etil alkolün C. albicans yapmann etkiledi+ini tespit etmilerdir. 34 Ancak ayn aratrmac yapt+ di+er bir çalmada malzemelerin hidrofobik özelli+indeki ve alkol içeri+indeki de+iikliklerin yapma özelliklerinde istatistiksel anlamda de+iikli+e sebep olmadklarn gözlemlemitir Bu çelikinin varl+ bu konuda daha detayl çalmalar yaplmas gere+ini iaret etmektedir. Yapmay inceleyen çalmalarda elde edilen önemli bir sonuç; farkl tip yüzeylerde benzer tipte fiziksel yapnn ve ortamn bulundu+udur. 7 Dihekimli+i prati+i açsndan ideal dental malzemelerin yapmaya dirençli veya yapmay engelleme özelliklerine sahip olmas gereklili+i de+erlendirilmektedir. Al$nabilecek Önlemler ve Tedavi C.albicans yapmasn önlemeye yönelik olarak yaplan çalmalarda protez hatalar giderildikten sonra protezin temiz tutulmasnn ve protezlerin sürekli taklmas alkanl+ndan vazgeçilmesinin tedavi olarak yeterli olaca+, antiseptik veya antimikotik ilaç tedavilerine gerek kalmayaca+ bildirilmitir. 24 Ayn yönde baz yazarlar da protez temizligi ve uygun kullanm alkanlklarnn en önemli önleyici ve tedavi edici yöntem oldu+unu belirtmitir. 39 Candida enfeksiyonlarinin tedavisinde 2 haftalk bir süre birçok yazar tarafindan önerilmitir. 40,41 Nystatin lokal olarak kullanlablen ve maliyeti düük bir preparattr. muhtemelen lokal olarak kullanlmas nedeniyle, azol türevleri (Ketoconazole, Itraconazole, Clotrimazole veya fluconazaole) kadar etkili olmad+ ileri sürülmütür Bu preparatlardan özellikle fluconazole daha çok tercih edilmektedir. 45,46 Buna karlk birçok yazar nystatin'in klasik semptomlarn iyilestirilmesinde ve mantar kolonizasyonunun azalmasnda oldukça etkili oldu+unu ileri sürmülerdir Epstein ve ark. (1981) iki hafta boyunca günde 4 kere uygulanan nystatin a+z gargarasnn oldukça etkili oldu+unu bildirilmilerdir. 40 KAYNAKLAR 1. Msrlgil A, Ayhan N, Yumul Ç, Hakgüdener Y: Protez stomatitli bireylerin lezyonlarndan izole edilen Candida türleri. Mikrobiyoloji Bült. 1982; 3:

4 2. Odds FC. Candida and candidosis. 2nd ed. London: Bailliere Tindalll, Budtz-Jorgensen E, Mojon P, Rentsch A, Deslauriers N. Effects of an oral health program on the occurrence of oral candidosis in a long-term care facility. Community Dent Oral Epidemiol. 2000; 28: Sherman RG, Prusinski L, Ravenel MC, Joralmon RA. Oral Candidosis, Quintessence 9nt. 2002; 33: Bottero A, Lauritano D, Spaari F, Zambellini Artini M, Salvato A. Atrophy of the oro-pharyngeal mucosa caused by vitamin B 12 and folic acid deficiency. Etiopathologic aspects and clinicotherapeutic problems. Minerva Stomatol 1997; 46: Aydn M. Kandida cinsi mantarlar (C. Albicans).Tp ve Di Hekimli+inde Mikrobiyoloji.Sa:1109, GüneYaynevi, 2004 Ankara. 7. Ramage G, Walle KV, Wickes BL, Lopez-Ribot JL. Characteristics of biofilm formation by Candida albicans Rev Iberoam Micol. 2001;18: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent Res. 1995; 74: Nikawa H, Hamada T, Yamamato T, Effects of salivary or serum pellicles on the C.albicans growth and biofilm formation on soft lining materials in vitro J Oral Rehabil 1997; 24: McCourtie J, Douglas J. Relationship between cell surface composition of Candida albicans and adherence to acrylic after growth on different carbon sources. Infection and Immunity. 1981; 32: Waters MG, Williams DW, Jagger RG, Lewis MA: Adherence of Candida albicans to experimental denture soft lining materials. J Prosthet Dent. 1997; 77: Calderone RA, Braun PC: Adherence and receptor relationships of Candida albicans.microbiol Rev. 1991; 55: Samaranayake L.P., McCourtie J., Macfarlane T.W. Factors affecting the in-vitro adherence of C.albicans to acrylic surfaces. Archives of Oral Biology. 1980; 25: Makihira S, Nikawa H, Tamagami M, Hamada T, Samaranayake LP: Differences in Candida albicans adhesion to intact and denaturated type I collogen in vitro. Oral Microbiol Immunol. 2002;17: Baillie GS, Douglas LJ. Matrix polymers of Candida biofilms and their possible role in biofilm resistance to antifungal agents. J Antimicrob Chemother. 2000; 46: Nobile CJ, Mitchell AP. Genetics and genomics of Candida albicans biofilm formation. Cell Microbiol. 2006; 8: Baillie GS. Candida biofilms and their susceptibility to antifungal agents. Methods Enzymol. 1999; 310: Baillie GS, Douglas LJ. Effect of growth rate on resistance of Candida albicans biofilms to antifungal agents. Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42: Roehm NW, Rodgers GH, Hatfield SM, Glasebrook AL. An improved colorimetric assay for cell proliferation and viability utilizing the tetrazolium salt XTT. J Immunol Methods. 1991;142: Paul KD, Shoemaker RH, Boyd MR, Parsons JL, Risbood PA et al. The synthesis of XTT: a new tetrazolium reagent that is bioreducible to a water-soluble formazol. J Heterocycl Chem. 1988; 25: Sen BH, Safavi KE, Spangberg LS. Growth patterns of Candida albicans in relation to radicular dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997; 84: Radford DR, Challocombe SJ, Walter JDi Denture plaque and adherence of C.albicans to denture base materials in vivo and in vitro. Crit Rev Orla Biol Med. 1999;10: Minagi S., Miyake Y., Inagaki K et al. Hydrophobic interaction in Candida Albicans and Candida tropicalis adherence to various denture base resin materials. Infection and Immunity. 1985;47: Arendorf T.M., Walker D.M. Denture stomatitis: a review. J Oral Rehabil. 1987;14: Wright PS, Young KA, Riggs PD, Parker S, Kalachandra S. Evaluation the effect of soft lining materials on the growth of yeast. J. Prosthet Dent. 1998; 79:

5 26. Okita N, Orstavik D, Orstavik J, Ostby K: In vivivo and in vitro studies on soft denture materials: microbial adhesion and tests for antibacteria! activity. Dent Mater J. 1991;7: Jeganathan S, Payne JA, Thean HP. Denture stomatitis in an elderly edentulous Asian population. J Oral Rehabil. 1997; 24: Ergüven S, Canay I, Yulu+ N. Protez stomatitlerinde Candida Albicansn rolü, Mikrobiyoloji Bült. 1991; 25: Narer JP, Groenman NH, Wakkers-Garritsen BG, Timmer LH. Etiologic factors in denture sore mouth syndrome. J Prosthet Dent. 1978; 40: Mc Courtie J, Douglas LJ. Relationship between cell surface composition, adherence and virulence of Candida albicans. Infect Immun. 1984;45: Kinirons MJ. Candidal invasion of dentin complicating hypodontia. Br. Dent J 1983; 154: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent. Res. 1995; 74: Bulad K, Taylor RL, Verran J, McCord F. Colonization and penetration of denture soft lining materials by Candida albicans. Dent Mater. 2004; 20: Nikawa H.T. Yamamato T., Hamada T. Effect of components of resilient denture-lining materials on the growth, acid production and colonization of Candida albicans, J Oral Rehabil. 1995; 22: Radford D.R., Sweet S.P., Challacombe S.J., Walter j.d. Adherence of Candida albicans to benture-base materials with different surface finishes. J Dentistry. 1998; 26: Kim E, Driscoll CF, Minah GE. The effect of a denture adhesive on the colonization of candida species in vivo. J. Prosthodont.2003; 12: Wang YN, Wen GJ, Shi B, Pan XH Adhesion of oral microorganisms on dental porcelain polished and glazed Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2003; 38: Maza JL, Elguezabal N, Prado C, Ellacuria J, et al. Candida albicans adherence to resin-composite restorative dental material: influence of whole human saliva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002; 94: Lombardi T, Budtz-Jorgensen E. Treatment of denture-induced stomatitis: a review. Eur J Prosthodont Restor Dent. 1993; 2: Epstein JB. Antifungal therapy in oropharyngeal mycotic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990; 69: Zegarelli DJ. Fungal infections of the oral cavity.otolaryngol Clin North Am. 1993; 26: Muzyka BC, Glick M. A review of oral fungal infections and appropriate therapy. J Am Dent Assoc. 1995; 126: Bergendal T, Isacsson G. Effect of nystatin in the treatment of denture stomatitis. Scand J Dent Res. 1980; 88: Salonen MAM, Raustia AM, Oikiranen KS. Effect of treatment of palatal inflammatory papillary hyperplasia with local and systemic antifungal agents accompanied by renewal of complete dentures. Acta Odontol Scand. 1996; 54: Arkan A, Kulak Y, Kadir T. Comparison of different treatment methods for localized and generalized simple denture stomatitis. J Oral Rehabil. 1995; 22: Kulak Y, Arikan A, Delibalta N. Comparison of three different treatment methods for generalized denture stomatitis. J Prosthet Dent. 1994; 72: Johnson GH, Taylor TD, Heid DW. Clinical evaluation of a nystatin pastille for treatment of denture-related oral candidiasis. J Prosthet Dent. 1989; 61: Webb BC, Thomas CJ, Willcox MD, Harty DW, Knox KW. Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 3. Treatment of oral candidosis. Aust Dent J. 1998; 43: Lyon JP, De Resende MA. Correlation between adhesion, enzyme production, and susceptibility to fluconazole in Candida albicans obtained from denture wearers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102: Yaz$%ma Adresi Yrd. Doç. Dr. Arzu Kuleli Askeri Lisesi Reviri Çengelköy/Üsküdar/9stanbul Tlf: Fax:

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

ZRKONYUM VE SABT PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar Klimik Dergisi Cilt 21, Say :3 2008, s:79-86 79 Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar fierife Barç n Öztürk 1, Serhan Sakarya 2, Serkan Öncü 2, M. Bülent Ertu rul 2 Özet: nfeksiyon oluflmas için öncelikle

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW Alparslan DLSZ* Hatice YA"IZ* Meltem ZHN* ÖZET Okluzal travma, insan vücudunda oluabilen ve özelikle stomatognatik sistemi etkileyen fiziksel bir travma eklidir.

Detaylı

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE* A'IZ YANMASI SENDROMU Ar(. Gör. Mustafa GÖREGEN* Yrd. Doç. Dr. Saadettin DA'STAN* Prof. Dr. O.Murat BLGE* BURNING MOUTH SYNDROME ÖZET A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS), genellikle klinik ve laboratuar bulgular

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES

EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF OSTEOINDUCTIVE EFFECTS OF LOW DOSE RECOMBINANT HUMAN BONE MORPHOGENETIC

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Prof. Dr. Bilge Hakan fien*, Dr. Ilg n Akçay* bilimsel Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Endodontik tedavinin temel amac periapikal periodontitisi

Detaylı

Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi

Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi Copyright stanbul 2008 TDD; May s 2008,72:87-91 Araflt rma / Research Bulem Üreyen Kaya 1 Ayfle Diljin Keçeci 1 Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi Evaluation of endodontic microleakage ÖZET

Detaylı

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2 Araflt rmalar / Researches Diyabetik Hastalarda Protez Komplikasyonlar n n rdelenmesi, Difl Eti Hastal klar n n ve Difl Çürü ü Prognozunun Belirlenmesi* Özgür Tanr verdi, Deniz Ayman 1, Neslihan Türker

Detaylı

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES T. C. SA-LIK BAKANLI-I //L ETFAL E-TM VE ARA/TIRMA HASTANES BYOKMYA VE KLNK BYOKMYA LABORATUVARI /EF:Uzm. Dr. NEZAKET EREN ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN

Detaylı

Arş. Gör. Zeynep YEĞİN * Doç. Dr. Gül TOSUN *

Arş. Gör. Zeynep YEĞİN * Doç. Dr. Gül TOSUN * Derleme/ YEĞİN, Review TOSUN DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON VE KULLANIM ALANLARI OZONE AND ITS USAGE IN DENTISTRY Arş. Gör. Zeynep YEĞİN * Doç. Dr. Gül TOSUN * Makale Kodu/Article code: 739 Makale Gönderilme tarihi:

Detaylı

AYYILDIZ, Derleme/ UYAR, Review YÜZÜGÜLLÜ DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ MICROLEAKAGE AND THE EVALUATION METHODS IN DENTISTRY Yrd. Doç. Dr.Simel AYYILDIZ* Uzman Dr.H. Alper UYAR *

Detaylı

Türk Diflhekimli i edergisi

Türk Diflhekimli i edergisi Türk Diflhekimli i edergisi De erli Türk Diflhekimli i Dergisi Okuyucular, 23 y ldan bu yana yay nlanmakta olan dergimizi, iletiflim teknolojilerini kullanarak e-dergi haline dönüfltürüyoruz. 03 / 2012

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

Derleme/ Review PEDODONTİDE GÜNCEL KORUYUCU YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayça Tuba * Makale Kodu/Article code: 200 Makale Gönderilme tarihi: 26.09.2009 Kabul Tarihi: 07.12.2009 ÖZET Diş çürüğü birçok epidemiyolojik

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Çölgeçen Ö, Kesim B, Abay S, Topal ES DENTAL NİKEL KROM ALAŞIMINA UYGULANAN ALTIN KAPLAMANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE BAKTERİ ADEZYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* The Investigation

Detaylı

Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok

Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Solunum Yolu ile Bulaflan nfeksiyonlar Spread of Airborne Infections in Dentistry Dr. Hakan AKINCIBAY 1 1 Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji

Detaylı

ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.

ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL. ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.KLER Yrd. Doç. Dr. Sinan AY Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin KÖ/GER Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Kök kanal ilaçları. Derleme ÖZET GİRİŞ

Kök kanal ilaçları. Derleme ÖZET GİRİŞ Acta Odontol Turc 2014;31(2):106-13 Derleme Kök kanal ilaçları Müzeyyen Kayataş, 1 * Rabia Figen Kaptan, 2 Selmin Aşçı 3 1 Serbest Diş Hekimi, 2 Endodonti Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı