CANDIDA ALBICANS ADHESION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANDIDA ALBICANS ADHESION"

Transkript

1 A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin bilinen en önemli etkenidir. Doku uyumu bozulmu hareketli protezlerin ve iyi temizlenmeyen protezlerin, C.albicans n mukozaya yapmas yolu ile oluaca+ enfeksiyon riskini arttrdklar bilinmektedir. Bu derlemede dihekimli+inde görülen enfeksiyonlarn balca etkeni olan C.albicans n yapma özelliklerinin özetlenmesi amaçlanmtr. Anahtar kelimeler: Candida albicans, yapma GR Mantar enfeksiyonlarna sebep olan 150 çeit tür oldu+u bilinmekle beraber, bunlardan birkaç önemli patojenlerden saylmaktadr. Yaplan çalmalarda a+z içinde oluan mantar enfeksiyonlarnn önde gelen etkeninin C albicans oldu+u tespit edilmitir. 1 C.albicans, sa+lkl bireylerin oral kavitesinde bulunan mikroorganizmalarn %25 kadarn oluturur. 2,3 9mmünsistemin baskland+ durumlarda, radyoterapi gören hastalarda, beslenme yetersizliklerinde, diyabet ve HIV pozitif olan bireylerde dokularn C.albicans duyarll+nn artt+ görülmütür. 4 Yaplan son çalmalarda özellikle B 12 vitamin ve folik asit eksikli+inin de C. albicans duyarll+nda etkisi ispatlanmtr. 5 9mmün sistemi tamamen veya ksmen fonksiyon d brakan sebepler her zaman sistemik olmayp lokal de olabilir. Örne+in kalp, göz, di protezi gibi veya kateter gibi uzun süre suni materyal ile temas eden dokularda lokal bir immün yetmezlik durumu görülebilir. Bunun yannda sigara, alkol gibi tahri edici kimyasallar ile temas eden mukoza ve deride lokal olarak immün savunma hasar görebilir. Dolaysyla immün savunmann azald+ herhangi bir dokuda kandida infeksiyonu sürpriz olmaz. 6 ABSTRACT Oral candidiosis is the most common oppurtunistic fungal infection encountered in dentistry. C.albicans adhesion of denture materials is widely recognized as the main reason for the development of denture stomatitis. Poorly fitting prosthesis or the prosthesis that is not properly cleaned is being known to increase the risk of the infection caused by the adhesion of C albicans. The aim of this review was summarize characteristics of adhesion of C.albicans in dental infections. Key words: Candida albicans, adhesion C. albicans Yap$%mas$ C.albicans frsatç bir patojendir. Temasa geçti+i bir çok yüzeye yapma e+ilimindedir; deri, trnak ve mukoza gibi canl dokulara yapmakla beraber, çeitli protez malzemeleri, biomateryaller, stentler, pacemakerlar ve endotracheal tüpler üzerine de yapma e+ilimi gösterirler. 7,8 Bu mikroorganizmalarn yüzeye yapmasnn iki safhal bir ilem oldu+u belirlenmitir. 9,10 Yapmada ilk etkileim spesifik olmayan ve geri dönüümlüdür. Yaplan çalmalar yapmann ilk safhasnn termodinamik bir aama oldu+unu, yüzeyin ve mikroorganizmalarn serbest yüzey enerjilerinin bu aamada önemli oldu+unu göstermitir. 9kinci safha spesifik adezin reseptörlerinin etkileimini içerir ve mikroorganizmalar adezinleri yüzeylerinde tayarak kimyasal olarak tamamlayc yüzey reseptörlerine ba+larlar. Bu safha yapmay gerçekletirir ve bir ileri safha olan kolonizasyona müsaade eder. Mikroorganizmalarn yüzeye sk ba+lanmas geri dönüümü olmayan etkileimler oluturur. 11,12 Adezinlerin, mikroorganizmalara enerji bariyerini amada avantaj sa+ladklar görülmütür. 13 Bunlara ilave olarak mikroor-ganizmalarn hidrofobik karekterinin ve yüzeyler arasndaki elektrostatik etkileimin yapma seviyesini belirledi+i tespit edilmitir. 11,14 * GATA Haydarpaa E+itim Hastanesi, Di Servisi, 9stanbul 46

2 C.albicans, temasa geçti+i bölgede bileiminde karbonhidrat (%41), protein (%5), fosfor ve heksozamin ihtiva eden bir ektraselüler matriks sentezleyerek hücre dnda biriktirir. Bu matriks hidrofobiktir ve konak doku proteinlerine tutunabilir. Bu tutunmay takiben üzerine srasyla serum proteinleri (bilhassa fibrin), deskuame epitel hücreleri, ölü lökositler, ve psödophifalar yerleir. Antifungallere daha dirençli olan ve birbirlerinin yaam faaliyetlerini destekleyen kandidiyal elementlerden oluan, çamursu yapdaki bu tabakaya kandidiyal biyofilm ad verilir. 6,15,16 Yap$%ma Tespit Yöntemleri Kandidiyal biyofilm oluumu ve geliim modeli ilk önce basit dura+an biomateryal-spesifik disc modeli ile çallmtr. 17 Daha sonraki çalmalarda perfuse biyofilm fermenter model gelitirilmitir. 18 Biyofilmin ilk yapmas ve geliim karakteristi+inin incelenmesinde elektron mikroskobundan (SEM) veya lazer tarayc mikroskoptan (CLSM) yararlanlmitr. Bu incelemeler biyofilm konfigürasyonu hakknda daha detayl bilgiler elde edilmesini sa+lamaktadr. Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar sayesinde C.albicans biyofilm oluumu ve karakteristikleri hakknda önemli bilgiler elde edilmitir. Günümüzde C.albicans yapmasn; k veya elektron mikroskobu kullanlarak histolojik düzeyde gösterme, metabolik aktivitenin ph de+iimi veya formazon oluumuna dayanan tekniklerle kantite edilmesi gibi yöntemler ile ölçmek mümkündür. 2,19,20 Ien ve ark. (1997) çalmalarnda biyofilm formasyonundaki yo+unluk artnn kolorimetrik olarak tespit edilebildi+ini gözlemlemilerdir. 21 Bu yöntem özellikle Candida albicans n biyolojik materyaller dndaki proteinler, plastikler ve akrilik malzemelere olan yapmasn incelemede kullanlmtr. XTT metabolik indirgeme ölçüm yöntemi ad verilen bu yöntem uygulamas en kolay yöntemlerdendir. Bu model saye- sinde biyofilm tabakasnn çok daha kolay izole edilebilmesi ve çeitli deneysel parametrelerin ölçülerek tekrar tekrar çal- labilmesi avantajlarn sa+- Lanmtr. 7,20,21 Kolorimetrik yöntemde bir tetrazolium tuzu olan) (2,3)- bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfophenyl)-5[(phenylamino)- carbonyl]- 2H-tetrazolium hydroxide (XTT) in 3-(4,5- dimethyl-thiazole-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide yükseltilmesi düzeyinin metabolik aktivite göstergesi olarak kantitatif olarak ölçülür. 19. Ien ve ark. (1997) ile Ramage ve ark.(2001) çalmalarnda, XTT yönteminin k ve elektron mikroskobu çalmalarna kyasla daha avantajl oldu+unu gözlemlemilerdir. 7,21 Yap$%maya Etki Eden Faktörler Biyofilm oluumu ve yapmas ile ilgili olarak, yapmann olutu+u yer ve dokunun önemli oldu+u kabul edilmektedir. Bunun yannda biyomateryalin fizikokimyasal yaps, yüzey pürüzlülü+ü, ortamda serum veya tükürük proteinlerinin ve di+er yapkan mikroorganizmalarn varl+, konsantrasyon, maya hücrelerinin canll+, kültür artlar gibi faktörler saylmaktadr. 9,10,22 Hidrofobik yüzeylerin, yüzey enerjisi ve slanma açs küçük olan malzemelerin yapma açsndan daha uygun ortamlar oldu+u belirlenmitir. 23 C.albicans yapmas ile ilgili olarak ortamdaki ph orannn yapmay inhibe etti+i yönünde düünceler mevcuttur. 9 Di%hekimli6i Aç$s$ndan C.albicans Yap$%mas$ A+z içi dokularda özellikle protezi tayan bölgelerde meydana gelen patolojik de+iiklikler protez stomatiti olarak adlandrlrlar. Bu bölgelerde epitel tabakasnda oluacak hasar ve inflamasyonlar protez stomatitlerinin balca etkenidir. Epidemiyolojik çalmalarda protez kaynakl stomatitislerin genel stomatitisler arasndaki yaygnl+nn %11-%67 oldu+u görülmütür. 24,25-29 Protez stomatitlerinin protez kullaan hastalarn %67 sinde geliebildi+i ve inflamasyona sebep olan balca etkenin de C. albicans oldu+u belirtilmektedir. 28 C. albicansn di+er kandidalar içerisinde a+z mukozas ve plastik yüzeylere en iyi tutunan mikroorganizma oldu+u kabul edilmektedir. 6 Protez stomatiti, dudak kenar iltihab, kant, oral mukozada yanma, dilde eritem ve tükürük salgsnda azalma gibi semptomlarla ve genellikle üst çenede görülür. 29 A+z içi, gerek tükürük ve gerekse epitel dokusu ile mantar enfeksiyonlarna kar koruma altndadr. Tükürük, normal oral mikroflorann idamesinde önemlidir. Mukozay mekanik olarak temizlemesinin yan sra içeri+indeki immünoglobülin ve antimikrobial faktörler yolu ile, oluabilecek mantar yapmas ve kolonizasyonlarn engeller. Tükürük aknda meydana gelecek de+iiklikler mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlayacaktr. Mukozay kaplayan epitel dokusu ise mantar enfeksiyonlarna kar bariyer ilevi görür. 4 Di protezleri; a+zda ph de+iiklikleri meydana getirmeleri, protez alt dokulara tükürü+ün ulamasn engelleyerek temizleme kapasitesini azaltmalar 47

3 dolays ile dokulara oksijen akmn engellemeleri gibi sebeplerle a+z içinde mantar enfeksiyonlarna uygun ortam hazrlarlar. Buna ilave olarak protezlerin gece taklmaya devam edilmesi, okluzal ve doku uyumu bozulmu protezlerin kullanm ve zayf a+z hijyeni gibi lokal faktörlerin varl+ C.albicans için iyi bir ortam hazrlayacaktr. 27 Yaplan çalmalarda C.albicans n sklkla mukozadan daha fazla sayda akrilik yüzeylerde bulundu+u görülmütür, buradan yola çklarak akrilik protezlerin C.albicans için rezervuar gibi davrand+ kabul edilmektedir. 30 C.albicans genellikle epitel ile kapl yüzeylerde bulunur. Ancak baz klinik çalmalarda di sert dokularnda da özellikle dentin kanallarnda da bulundu+u gözlenmitir. 31 Bilimsel aratrmalar C. albicans n dentin yüzeyine kolaylkla kolonize oldu+unu ve ayrca dentin tübüllerine de penetre olabildi+ini göstermitir. 21 Ancak yine de a+rlkl olarak dentin kanallarndan çok dentin yüzeyinde bulundu+u bildirilmitir. Cannon ve ark. C. albicansn iyi temizlenmemi di yüzeylerine protein pelikllerinin varl+ durumunda yapt+n gözlemlemilerdir. 32 Dihekimli+i uygulamalarnda hareketli protezlerde sklkla kullanlan akrilik malzemeler arasnda otopolimerizan akrili+in yapmaya uygun oldu+u görülmütür. Protetik malzemeler içinde otopolimerizan akrili+in yüzeyine kolaylkla yapan gda kaynakl karbonlarn C.albicans yapmas için en iyi ortam oluturdu+u belirlenmitir. 24 C.albicansn, yumuak kaide maddeleri üzerine olan yapmas birçok çalmaya konu olmutur ve yumuak astar malzemelerine yapmann nasl olutu+u, malzemenin yapsnn buna etkisi konusunda yaplan in vitro çalmalarda, bu malzemelerin latent bir antifungal etki gösterdi+i de gözlenmitir. 25,26,33 Bu etkiyi oluturan yüzeyin hidrofobik özelli+i ve malzemenin yapsnda bulunan toz ve likitin içeri+idir. 34 Protez kullanan bireylerde sklkla görülen ve bireylerin protezle uyumunu ciddi ekilde etkileyen C.albicans enfeksiyonu dihekimli+i klini+inde zaman zaman ciddi klinik tablolar oluturmutur. Bu vakalarda C.albicans n izole edilmesi aratrmalar bu etken üzerinde çalmaya yönlendirmitir. Çalmalar göstermitir ki pürüzlü yüzeylere sahip materyallere düzgün yüzeylilere kyasla daha az yapma olmaktadr. Akrilik rezinler ve porselen yüzeylerle yaplan çalmalarda pürüzlü yüzeylerde candida yapmasnn fazla oldu+u, yüzey parlakl+ arttkça mikroorganizma yapmasnn azald+ tespit edilmitir A+z içi tükürük, ph ve do+al ortam oluturan mikroorganizmalarn varl+ ile dinamik bir yapya sahiptir. Nikawa ve ark. (1995) yaptklar çalmalarnda a+z ortamndaki ph de+iikliklerinin ve özellikle yumuak astar maddelerinin üretti+i etil alkolün C. albicans yapmann etkiledi+ini tespit etmilerdir. 34 Ancak ayn aratrmac yapt+ di+er bir çalmada malzemelerin hidrofobik özelli+indeki ve alkol içeri+indeki de+iikliklerin yapma özelliklerinde istatistiksel anlamda de+iikli+e sebep olmadklarn gözlemlemitir Bu çelikinin varl+ bu konuda daha detayl çalmalar yaplmas gere+ini iaret etmektedir. Yapmay inceleyen çalmalarda elde edilen önemli bir sonuç; farkl tip yüzeylerde benzer tipte fiziksel yapnn ve ortamn bulundu+udur. 7 Dihekimli+i prati+i açsndan ideal dental malzemelerin yapmaya dirençli veya yapmay engelleme özelliklerine sahip olmas gereklili+i de+erlendirilmektedir. Al$nabilecek Önlemler ve Tedavi C.albicans yapmasn önlemeye yönelik olarak yaplan çalmalarda protez hatalar giderildikten sonra protezin temiz tutulmasnn ve protezlerin sürekli taklmas alkanl+ndan vazgeçilmesinin tedavi olarak yeterli olaca+, antiseptik veya antimikotik ilaç tedavilerine gerek kalmayaca+ bildirilmitir. 24 Ayn yönde baz yazarlar da protez temizligi ve uygun kullanm alkanlklarnn en önemli önleyici ve tedavi edici yöntem oldu+unu belirtmitir. 39 Candida enfeksiyonlarinin tedavisinde 2 haftalk bir süre birçok yazar tarafindan önerilmitir. 40,41 Nystatin lokal olarak kullanlablen ve maliyeti düük bir preparattr. muhtemelen lokal olarak kullanlmas nedeniyle, azol türevleri (Ketoconazole, Itraconazole, Clotrimazole veya fluconazaole) kadar etkili olmad+ ileri sürülmütür Bu preparatlardan özellikle fluconazole daha çok tercih edilmektedir. 45,46 Buna karlk birçok yazar nystatin'in klasik semptomlarn iyilestirilmesinde ve mantar kolonizasyonunun azalmasnda oldukça etkili oldu+unu ileri sürmülerdir Epstein ve ark. (1981) iki hafta boyunca günde 4 kere uygulanan nystatin a+z gargarasnn oldukça etkili oldu+unu bildirilmilerdir. 40 KAYNAKLAR 1. Msrlgil A, Ayhan N, Yumul Ç, Hakgüdener Y: Protez stomatitli bireylerin lezyonlarndan izole edilen Candida türleri. Mikrobiyoloji Bült. 1982; 3:

4 2. Odds FC. Candida and candidosis. 2nd ed. London: Bailliere Tindalll, Budtz-Jorgensen E, Mojon P, Rentsch A, Deslauriers N. Effects of an oral health program on the occurrence of oral candidosis in a long-term care facility. Community Dent Oral Epidemiol. 2000; 28: Sherman RG, Prusinski L, Ravenel MC, Joralmon RA. Oral Candidosis, Quintessence 9nt. 2002; 33: Bottero A, Lauritano D, Spaari F, Zambellini Artini M, Salvato A. Atrophy of the oro-pharyngeal mucosa caused by vitamin B 12 and folic acid deficiency. Etiopathologic aspects and clinicotherapeutic problems. Minerva Stomatol 1997; 46: Aydn M. Kandida cinsi mantarlar (C. Albicans).Tp ve Di Hekimli+inde Mikrobiyoloji.Sa:1109, GüneYaynevi, 2004 Ankara. 7. Ramage G, Walle KV, Wickes BL, Lopez-Ribot JL. Characteristics of biofilm formation by Candida albicans Rev Iberoam Micol. 2001;18: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent Res. 1995; 74: Nikawa H, Hamada T, Yamamato T, Effects of salivary or serum pellicles on the C.albicans growth and biofilm formation on soft lining materials in vitro J Oral Rehabil 1997; 24: McCourtie J, Douglas J. Relationship between cell surface composition of Candida albicans and adherence to acrylic after growth on different carbon sources. Infection and Immunity. 1981; 32: Waters MG, Williams DW, Jagger RG, Lewis MA: Adherence of Candida albicans to experimental denture soft lining materials. J Prosthet Dent. 1997; 77: Calderone RA, Braun PC: Adherence and receptor relationships of Candida albicans.microbiol Rev. 1991; 55: Samaranayake L.P., McCourtie J., Macfarlane T.W. Factors affecting the in-vitro adherence of C.albicans to acrylic surfaces. Archives of Oral Biology. 1980; 25: Makihira S, Nikawa H, Tamagami M, Hamada T, Samaranayake LP: Differences in Candida albicans adhesion to intact and denaturated type I collogen in vitro. Oral Microbiol Immunol. 2002;17: Baillie GS, Douglas LJ. Matrix polymers of Candida biofilms and their possible role in biofilm resistance to antifungal agents. J Antimicrob Chemother. 2000; 46: Nobile CJ, Mitchell AP. Genetics and genomics of Candida albicans biofilm formation. Cell Microbiol. 2006; 8: Baillie GS. Candida biofilms and their susceptibility to antifungal agents. Methods Enzymol. 1999; 310: Baillie GS, Douglas LJ. Effect of growth rate on resistance of Candida albicans biofilms to antifungal agents. Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42: Roehm NW, Rodgers GH, Hatfield SM, Glasebrook AL. An improved colorimetric assay for cell proliferation and viability utilizing the tetrazolium salt XTT. J Immunol Methods. 1991;142: Paul KD, Shoemaker RH, Boyd MR, Parsons JL, Risbood PA et al. The synthesis of XTT: a new tetrazolium reagent that is bioreducible to a water-soluble formazol. J Heterocycl Chem. 1988; 25: Sen BH, Safavi KE, Spangberg LS. Growth patterns of Candida albicans in relation to radicular dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997; 84: Radford DR, Challocombe SJ, Walter JDi Denture plaque and adherence of C.albicans to denture base materials in vivo and in vitro. Crit Rev Orla Biol Med. 1999;10: Minagi S., Miyake Y., Inagaki K et al. Hydrophobic interaction in Candida Albicans and Candida tropicalis adherence to various denture base resin materials. Infection and Immunity. 1985;47: Arendorf T.M., Walker D.M. Denture stomatitis: a review. J Oral Rehabil. 1987;14: Wright PS, Young KA, Riggs PD, Parker S, Kalachandra S. Evaluation the effect of soft lining materials on the growth of yeast. J. Prosthet Dent. 1998; 79:

5 26. Okita N, Orstavik D, Orstavik J, Ostby K: In vivivo and in vitro studies on soft denture materials: microbial adhesion and tests for antibacteria! activity. Dent Mater J. 1991;7: Jeganathan S, Payne JA, Thean HP. Denture stomatitis in an elderly edentulous Asian population. J Oral Rehabil. 1997; 24: Ergüven S, Canay I, Yulu+ N. Protez stomatitlerinde Candida Albicansn rolü, Mikrobiyoloji Bült. 1991; 25: Narer JP, Groenman NH, Wakkers-Garritsen BG, Timmer LH. Etiologic factors in denture sore mouth syndrome. J Prosthet Dent. 1978; 40: Mc Courtie J, Douglas LJ. Relationship between cell surface composition, adherence and virulence of Candida albicans. Infect Immun. 1984;45: Kinirons MJ. Candidal invasion of dentin complicating hypodontia. Br. Dent J 1983; 154: Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk BC. Oral Candida: clearance, colonization or candidiasis. J Dent. Res. 1995; 74: Bulad K, Taylor RL, Verran J, McCord F. Colonization and penetration of denture soft lining materials by Candida albicans. Dent Mater. 2004; 20: Nikawa H.T. Yamamato T., Hamada T. Effect of components of resilient denture-lining materials on the growth, acid production and colonization of Candida albicans, J Oral Rehabil. 1995; 22: Radford D.R., Sweet S.P., Challacombe S.J., Walter j.d. Adherence of Candida albicans to benture-base materials with different surface finishes. J Dentistry. 1998; 26: Kim E, Driscoll CF, Minah GE. The effect of a denture adhesive on the colonization of candida species in vivo. J. Prosthodont.2003; 12: Wang YN, Wen GJ, Shi B, Pan XH Adhesion of oral microorganisms on dental porcelain polished and glazed Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2003; 38: Maza JL, Elguezabal N, Prado C, Ellacuria J, et al. Candida albicans adherence to resin-composite restorative dental material: influence of whole human saliva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002; 94: Lombardi T, Budtz-Jorgensen E. Treatment of denture-induced stomatitis: a review. Eur J Prosthodont Restor Dent. 1993; 2: Epstein JB. Antifungal therapy in oropharyngeal mycotic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990; 69: Zegarelli DJ. Fungal infections of the oral cavity.otolaryngol Clin North Am. 1993; 26: Muzyka BC, Glick M. A review of oral fungal infections and appropriate therapy. J Am Dent Assoc. 1995; 126: Bergendal T, Isacsson G. Effect of nystatin in the treatment of denture stomatitis. Scand J Dent Res. 1980; 88: Salonen MAM, Raustia AM, Oikiranen KS. Effect of treatment of palatal inflammatory papillary hyperplasia with local and systemic antifungal agents accompanied by renewal of complete dentures. Acta Odontol Scand. 1996; 54: Arkan A, Kulak Y, Kadir T. Comparison of different treatment methods for localized and generalized simple denture stomatitis. J Oral Rehabil. 1995; 22: Kulak Y, Arikan A, Delibalta N. Comparison of three different treatment methods for generalized denture stomatitis. J Prosthet Dent. 1994; 72: Johnson GH, Taylor TD, Heid DW. Clinical evaluation of a nystatin pastille for treatment of denture-related oral candidiasis. J Prosthet Dent. 1989; 61: Webb BC, Thomas CJ, Willcox MD, Harty DW, Knox KW. Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 3. Treatment of oral candidosis. Aust Dent J. 1998; 43: Lyon JP, De Resende MA. Correlation between adhesion, enzyme production, and susceptibility to fluconazole in Candida albicans obtained from denture wearers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102: Yaz$%ma Adresi Yrd. Doç. Dr. Arzu Kuleli Askeri Lisesi Reviri Çengelköy/Üsküdar/9stanbul Tlf: Fax:

Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi

Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 1, Sayfa: 74-78, 2007 Candida Albicans in Yumuşak Astar Maddelerine Olan Adezyonunun Modifiye Bir Teknikle İn-vitro Değerlendirilmesi

Detaylı

Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi

Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 3-11, 2008 Farklı Yüzey İşlemleri Yapılmış Feldspatic Porselen Örneklere Candida Albicans Yapışmasının İncelenmesi

Detaylı

Maksillofasyal silikonların ıslanabilirliğinin ölçümü

Maksillofasyal silikonların ıslanabilirliğinin ölçümü ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 107-110 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.39857 Maksillofasyal silikonların ıslanabilirliğinin ölçümü Arzu Atay (*), Emre Özkır (*) ÖZET Maksillofasyal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kuzu YR, Kesim B PVD YÖNTEMİ İLE KAPLANAN AKRİLİK REZİNE CANDİDA ALBİCANS TUTULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ An Investigation of Adherence of Candida Albicans to Acrylic Resin Materials

Detaylı

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ EVALUATION OF EFFECTING FACTORS OF DENTURE CLEANLINESS IN PATIENTS WEARING COMPLETE DENTURE Yrd. Doç. Dr. Arzu

Detaylı

Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma

Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 Özgün araştırma makalesi Restoratif materyallerin yüzeylerinde Candida albicans adezyonu ve biyofilm oluşumunun in vitro değerlendirilmesi: bir ön çalışma Nihal Beldüz

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Bamçag Bülteni ÖZTÜRK Ş.B. Haziran 2011;2:D KANDİDA ve BİYOFİLM

Bamçag Bülteni ÖZTÜRK Ş.B. Haziran 2011;2:D KANDİDA ve BİYOFİLM Bamçag Bülteni ÖZTÜRK Ş.B. Haziran 2011;2:D28 32 KANDİDA ve BİYOFİLM Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS ÖZET ABSTRACT

MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS ÖZET ABSTRACT Derleme/Review DENTAL PROTETİK MATERYALLERE MİKROORGANİZMA TUTUNUMU MICROORGANISM ADHESION ON DENTURE MATERIALS Dt. İrem TÜRKCAN* Prof. Dr. A. Dilek NALBANT* Makale Kodu/Article code: 1512 Makale Gönderilme

Detaylı

YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİNİN CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE. Aydın KARAARSLAN**, Arife DOĞAN***, Hatice ÖZENCİ****

YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİNİN CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE. Aydın KARAARSLAN**, Arife DOĞAN***, Hatice ÖZENCİ**** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 103-107, 1994 YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİNİN CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül KARACAER*. Aydın KARAARSLAN**, Arife DOĞAN***, Hatice

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantarlarda Biyofilm: Oluş Mekanizmaları ve In-vitro Saptama Yöntemleri Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantar Enfeksiyonu Açısından Riskli Hastalar Kanser hastaları Özellikle hematolojik

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS Dr. Bilge Turhan BAL* Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ** ÖZET Yumuak astar maddeleri, dihekimli.inde maxillofasiyal ve tam protezlerde tutuculu.u arttrmak,

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve Slime Üretimlerinin Gösterilmesi

Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve Slime Üretimlerinin Gösterilmesi Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve Slime Üretimlerinin Gösterilmesi Nilgün KARABIÇAK*, Demet KURTOĞLU*, Ercan KURTOĞLU**, Kadriye SOVUKSU*, Berrin

Detaylı

PROTEZ YAPIŞTIRICI MADDELERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK FLORASINA ETKİLERİ

PROTEZ YAPIŞTIRICI MADDELERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK FLORASINA ETKİLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 141-147, 1987 PROTEZ YAPIŞTIRICI MADDELERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK FLORASINA ETKİLERİ Arife DOĞAN* Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ** Caner YILMAZ*** Tam protez tutuculuğu,

Detaylı

M KRODALGA DEZENFEKS YONUNUN K FARKLI PÜRÜZLÜLÜ ÜNE ETK S

M KRODALGA DEZENFEKS YONUNUN K FARKLI PÜRÜZLÜLÜ ÜNE ETK S A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 41(3) 159-166, 2014 M KRODALGA DEZENFEKS YONUNUN K FARKLI AKR L K KA DE REZ N N N YÜZEY PÜRÜZLÜLÜ ÜNE ETK S The Effect of Microwave Disinfection on Surface Roughness of Two Types

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 173-180, 1992 YER TUTUCULARIN TEMİZLİĞİNİN BASİT BİR YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. NİL ALTAY* ÖZET Yer tutucuların temizliğinin değerlendirilebilmesi için

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu?

Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu? Candida Dışı Mantarlar (Filamantöz) Biyofilm Oluşturur mu? Semra KUŞTİMUR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Filamantöz mantarlar biyofilm oluşumu için uygundur. Çok nemli, hava ile

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

DOKU ŞARTLANDIRICI MATERYALLERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK DURUMUNA ETKİSİ

DOKU ŞARTLANDIRICI MATERYALLERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK DURUMUNA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 35-41, 1987 DOKU ŞARTLANDIRICI MATERYALLERİN AĞZIN BAKTERİYOLOJİK DURUMUNA ETKİSİ A. DOĞAN* O.M. DOĞAN** N. SAYGUN*** GİRİŞ Doku şartlandırıcı materyaller,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Adı Soyadı : Başak Bıyıkoğlu ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres e-posta : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD Bakırköy Yerleşkesi- İSTANBUL : basak.biyikoglu@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE* A'IZ YANMASI SENDROMU Ar(. Gör. Mustafa GÖREGEN* Yrd. Doç. Dr. Saadettin DA'STAN* Prof. Dr. O.Murat BLGE* BURNING MOUTH SYNDROME ÖZET A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS), genellikle klinik ve laboratuar bulgular

Detaylı

TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ*

TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ* İ Ü Diş Hek Fak Der 1997: 31: 16-26 TOTAL PROTEZ KULLANAN HASTALARDA PROTETİK VERİLER VE PROTEZ STOMATİTİ* G. Bayraktar' F. Ünalan" Ö. Duran 1 D. Öğüdücü 1 M. Ünür 5 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996

Detaylı

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Yetişkinde Pnömokok Aşılaması: Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Türkiye de Hastane Ölümleri 1. İskemik

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

:

: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Başak Bıyıkoğlu İletişim Bilgileri Adres : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD Bakırköy Yerleşkesi- İSTANBUL e-posta : basak.biyikoglu@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi Slime factor production in Candida species isolated from various clinical

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR Peritonit (en sık) PD-ilişkili enfeksiyonlar Çıkış yeri enfeksiyonu Tünel enfeksiyonu PERİTONİT TANISI Diyalizat sıvısında hücre sayısı > 100/mm³ ( > %50

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 73-78, 1994 ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

SAĞLIKLI KİŞİLERDE ORAL CANDIDA KOLONİZASYONU SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

SAĞLIKLI KİŞİLERDE ORAL CANDIDA KOLONİZASYONU SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 2014;28(1):26-31 doi:10.5222/ankem.2014.026 Araştırma SAĞLIKLI KİŞİLERDE ORAL CANDIDA KOLONİZASYONU SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI Gonca ERKÖSE GENÇ 1, Sevda ÖZEL 2, Zayre ERTURAN 1 1 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Ümmühan TOZOĞLU O. Murat BİLGE Diyabetes Mellitus Olgularında Oral Mukoza Bulguları Oral Mucosal Manifestation in Patients with

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

KAVRAMSAL ÇERÇEVE/TANIMLAR HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HAZIRLIĞIDIR (EYLÜL 2016)

KAVRAMSAL ÇERÇEVE/TANIMLAR HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HAZIRLIĞIDIR (EYLÜL 2016) KAVRAMSAL ÇERÇEVE/TANIMLAR HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HAZIRLIĞIDIR (EYLÜL 2016) BEKLENTİLER! AMAÇ Bu dersin sonunda tüm katılımcılar sağlık ilgili kavramları açıklayabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Dersin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý Antifungal susceptibilities and subtype identifications of Candida

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri. Effects of Prosthetic Restoration on Oral Flora

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri. Effects of Prosthetic Restoration on Oral Flora Dicle Tıp Dergisi 2005 Cilt:32, Sayı:2, (96-101) Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri Ayşe Meşe*, Sevim Meşe** ÖZET Amacı fonksiyon, fonasyon ve estetik olan protetik restorasyonların başarısı

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ)

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2017 QSAR nedir, ne için ve nerede kullanılır? Kemometriklerin

Detaylı