EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas"

Transkript

1 EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s Üniversitesi, Samsun 1 e-posta: e-posta: Özetçe Elektrokardiyogram (EKG) sinyallerindeki gürültüyü gidermede ayr#k dalgac#k dönü.ümü kullan#lmaktad#r. Bu çal#.mada, ayr#k dalgac#k dönü.ümünde farkl# ana dalgac#klar#n ve farkl# ayr#.t#rma seviyelerinin kullan#m# üzerinde durulmakta ve bunlar#n birbirleri ile çe.itli yönlerden kar.#la.t#r#lmas# yap#lmaktad#r. Bu uygulamada bulunan sonuçlardan Spearman s ilinti elde edilmektedir. Bu katsay#lar yorumlanarak hangi ana dalgac##n ve ayr#.t#rma seviyesinin en iyi seçim olduu kestirilmeye çal#.#lmaktad#r. 1. Giri Nüfusun gün geçtikçe art#.# beraberinde ki.i ba.#na dü.en sal#k hizmetlerinin azalmas#na neden olmaktad#r. Ayr#ca hastalar#n her zaman ilgili hekim denetimi alt#nda tutulmas# olanaks#zd#r. Bu balamda özellikle ya.l# kalp hastalar#n#n yanlar#nda ta.#yacaklar# holter denilen ayg#ta EKG sinyallerinin kaydedilerek ilgili sal#k merkezine iletilmesiyle uzaktan tedavi görmeleri önem kazanmaktad#r. Telet#p, EKG sinyallerinin hastan#n bulunduu yerden ilgili sal#k merkezlerine iletmede kullan#.l# bir yöntemdir. Ayr#ca telefon hatlar# ve uydu haberle.mesi gibi farkl# ileti.im araçlar# da kullan#labilir. Eer iletim hatlar# iyi deilse al#nan sinyalde istenmeyen gürültüler ortaya ç#kmakta ve EKG i.aretinin yap#s# bozulmaktad#r. Tan# konulmas#nda yanl#.l#klara neden olacak bu gürültülerin EKG sinyalinden ar#nd#r#lmas# gerekmektedir. Eer gürültü ile EKG sinyalinin frekans band# ayn# ise band geçiren süzgeçler gibi geleneksel süzgeçleme yöntemleri kullan#lamamaktad#r. Bu gibi durumlarda, dalgac#k dönü.ümüne dayal# gürültü giderme yöntemleri dorusal ve dorusal olmayan süzgeçleme yöntemlerine göre gürültü ar#nd#rmada daha ba.ar#l#d#rlar [1].. Ayrk Dalgack Dönüümü Sürekli dalgac#k dönü.ümü ana dalgac##n zaman düzleminde ötelenmi. ve ölçeklenmi. sürümleriyle çarp#lan sinyalin tüm zaman boyunca toplam#d#r. Bu i.lemlerin sonucunda ölçee ve konuma bal# olarak dalgac#k elde edilir. Eer ölçekleme ve öteleme ikinin üsleri.eklinde seçilirse çözümlemeler sürekli dalgac#a göre daha etkili ve sürekli dalgac#k dönü.ümü kadar doru sonuç verir. Bu çe.it çözümlemeye ayr#k dalgac#k dönü.ümü denir..1. Dalgack Bileenlerine Ayrma Yaklamlar ve Ayrntlar 7ekil 1 de bir sinyalin bir seviyeli bile.enlerine ayr#.t#r#lmas# gösterilmektedir. f(n) 104 örnek ca 1 cd 1 51 örnek ekil 1: Sinyalin bir seviyeli bile.enlerine ayr#.t#r#lmas# Denklem 1 ve de gösterildii üzere f(n) sinyalinin alçak geçiren (AGS) ve yüksek geçiren (YGS) süzgeçlerle katlamas# al#narak ç#k#.lar ca1 = f[k] g[n k] (1) k= cd1 = f[k] h[n k] () k= AGS g[n] YGS h[n] y alçak [n] y yüksek [n] olarak elde edilir.ca1 yakla.#m, sinyalin yüksek ölçekli alçak frekans bile.enlerini göstermektedir. cd1 ayr#nt#, sinyalin dü.ük ölçekli yüksek frekans bile.enlerini göstermektedir. Ba.lang#çta 104 örnek olduu kabul edilirse katlama sonucunda 104 yakla.#m bile.eni ve 104 ayr#nt# bile.enleri elde edilmi. olur. Ve böylece 104 deer yerine toplamda 048 deer elde edilmi. olur. Bu durumu ortadan kald#rmak için 7ekil 1 de görüldüü gibi, iki ile a.a# örnekleme yap#larak 51 deerli ca1 ve cd1 elde edilmi. olur. A.a# örnekleme sonucunda ölçek iki kat#na ç#kar. Ve çözünürlük yar#ya iner. Elde edilen cd 1 ayr#nt# küçüktür. Ve genel olarak yüksek frekans bile.enli gürültü d#r. ca 1 yakla.#m özgün sinyalden daha az gürültü içerir. Bu a.amaya kadar yap#lan i.lemler bir seviyeli bile.enlerine ayr#.t#rma olarak adlan#r. Bile.enlerine ayr#.t#rma seviye say#s# n (örnek say#s#) ifadesindeki n ile belirlenir []. Örnein bu çal#.mada kullan#lan sinyal 104 örneklidir. Bu sinyal en fazla 10 ayr#.t#rma seviyesine kadar ayr#.t#r#labilir. Çünkü 10 = 104 tür. 51 örnek

2 .. Yaklam ve Ayrnt Katsaylarn Kullanarak Sinyalin Yeniden Elde Edilmesi ca 1 yakla.#m nda ve cd 1 ayr#nt# nda tek indisli elemanlar aras#na s#f#r yerle.tirilerek 7ekil de gösterildii gibi iki ile yukar# örnekleme yap#l#r. Yukar# örneklemesi al#nan sinyalin süzgeçlerle katlamas# al#narak sinyal yeniden elde edilmi. olur []. ca 1 g[n] cd 1 ekil : Sinyalin yeniden elde edilmesi.3. Ana Dalgac(n Seçilmesi dönü.ümünü kullananlar için hangi ana dalgac##n seçilecei sorusu çok ilgi çekicidir. iki parametreye bal#d#r: destek bölgesi ve yok etme moment say#s#. Destek bölgesi dalgac##n uzunluu anlam#na gelmektedir. Bu parametre dalgac##n konumlanma kapasitesini etkiler. Yok etme moment say#s# zaman serilerindeki ihmal edilecek polinomun derecesini belirler. Örnein özgün sinyalin her bir örneine 3 x 1 + x serisini eklensin. Eer yok etme momenti üç olarak belirlenirse dalgac## bile.enlerine ayr#.t#r#rken eklenen bu seri tamam#yla ihmal edilir. 7ayet yok etme yöntemi iki olarak belirlenirse özgün sinyale eklenen serinin ikinci dereceli terimi ihmal edilir. Bu fazladan yap#lan i.lem yeteri kadar katsay#n#n hesaplanmas# ile ili.kilidir. Fakat dalgac#klar ilgilenilen sinyale bal# olarak birçok k#s#tlamalar# ortaya koyar. Gerçekten dalgac#klar# seçmek için belirli bir algoritma yoktur. Dalgac## seçerken üzerinde çal#.#lacak sinyale zaman düzleminde görsel olarak ne kadar çok benzerse dalgac#k dönü.ümü yönteminden o kadar çok verim elde edilir. Fakat bu.ekilde bir seçim yapmak neredeyse olanaks#z gibidir. Bundan dolay# dier tüm dalgac#klar denenmelidir. Genel amaçl# kullan#lan dalgac#k Daubechies tir. Haar dalgac## asl#nda diferansiyel operatördür. Daubechies1, symlet1, coiflet1 ve biorspline1.1 haar dalgac##yla ayn#d#r [3]. 3. Deneysel Çalma h[n] Bu çal#.mada kullan#lan biyolojik sinyaller physionet veri bankas#ndaki MIT-BIH Arrythmia veri bankas#ndan EKG kay#tlar# al#nm#.t#r. Bu veri bankas#na internet ortam#nda adresinden ula.#labilmektedir. [4] Kullan#lan EKG sinyali 104 örnekten olu.maktad#r. Orijinal EKG sinyaline 30 db beyaz gürültü eklenmi.tir. Bu gürültü eklenmi. sinyale yedi çe.it dalgac#k ailesi (daubechies (db), biorspline (bior), reversebior (rbior), coiflet (coif), symlet (sym), dmeyer (dmey), haar), 10 tane ayr#.t#rma seviyesi ve e.ikleyici olarak heuristic sure yöntemini kullanarak yumu.ak e.ikleme yöntemi kullan#lm#.t#r. Deneysel çal#.ma iki tane parametre dei.tirilerek yap#lm#.t#r: 1) ailesi ) bile.enlerine ayr#.t#rma seviye say#s#. Bu dei.en iki parametrenin EKG sinyalini gürültüden ar#nd#rmadaki + f(n) performanslar#n# kar.#la.t#rmak için SPSS-Minitab adl# yaz#l#m paketi kullan#larak Spearman s ilinti hesaplanm#.t#r [5]. Bu katsay#lar Tablo 1, ve 3 te verilmi.tir. Alt#nc# seviyeden sonra elde edilen verilerde çok az bir dei.iklik olduu için tablolarda ayr#.t#rma seviyeleri olarak alt# ayr#.t#rma seviyesi verilmi.tir. Tablo 1: Reversebior dalgac#k türü için Spearman s ilinti rbio1.1 0,940 0,958 0,966 0,968 0,968 0,968 rbio1.3 0,941 0,960 0,97 0,974 0,974 0,974 rbio1.5 0,941 0,960 0,973 0,976 0,976 0,976 rbio. 0,941 0,956 0,971 0,964 0,964 0,964 rbio.4 0,94 0,96 0,974 0,974 0,974 0,974 rbio.6 0,94 0,960 0,974 0,978 0,978 0,978 rbio.8 0,94 0,963 0,974 0,976 0,975 0,975 rbio3.1 0,917 0,89 0,84 0,841 0,845 0,845 rbio3.3 0,939 0,95 0,956 0,943 0,943 0,944 rbio3.5 0,94 0,957 0,966 0,965 0,966 0,966 rbio3.7 0,94 0,960 0,97 0,973 0,973 0,973 rbio3.9 0,943 0,964 0,975 0,978 0,977 0,977 rbio4.4 0,943 0,96 0,974 0,976 0,976 0,975 rbio5.5 0,943 0,957 0,967 0,969 0,969 0,968 rbio6.8 0,943 0,963 0,973 0,977 0,977 0,977 Tablo : Daubechies dalgac#k türü için Spearman s ilinti db1 0,940 0,958 0,956 0,968 0,968 0,968 db 0,94 0,960 0,971 0,975 0,975 0,975 db3 0,943 0,963 0,975 0,978 0,978 0,978 db4 0,94 0,961 0,97 0,976 0,976 0,976 db5 0,943 0,961 0,973 0,975 0,976 0,976 db6 0,943 0,963 0,973 0,976 0,976 0,976 db7 0,943 0,963 0,975 0,978 0,978 0,978 db8 0,944 0,961 0,97 0,978 0,978 0,978 db9 0,945 0,963 0,973 0,974 0,974 0,974 db10 0,945 0,964 0,97 0,976 0,975 0,976 db11 0,944 0,961 0,973 0,977 0,977 0,977 db1 0,944 0,963 0,973 0,975 0,976 0,976 db13 0,943 0,965 0,975 0,979 0,979 0,979 db14 0,943 0,96 0,973 0,977 0,977 0,976

3 Tablo 3: Dier dalgac#k türleri için Spearman s ilinti dmey 0,943 0,965 0,975 0,979 0,979 0,979 haar 0,940 0,958 0,956 0,968 0,968 0,968 coif1 0,940 0,958 0,956 0,968 0,968 0,968 coif 0,943 0,961 0,974 0,979 0,979 0,979 coif3 0,943 0,963 0,975 0,978 0,978 0,978 coif4 0,943 0,964 0,977 0,98 0,98 0,98 coif5 0,943 0,964 0,976 0,980 0,980 0,980 sym1 0,940 0,958 0,956 0,968 0,968 0,968 sym 0,94 0,960 0,971 0,975 0,975 0,975 sym3 0,943 0,963 0,975 0,978 0,977 0,977 sym4 0,943 0,96 0,97 0,975 0,975 0,975 sym5 0,944 0,963 0,975 0,978 0,978 0,978 sym6 0,943 0,96 0,974 0,979 0,978 0,978 sym7 0,944 0,963 0,973 0,976 0,976 0,976 sym8 0,943 0,964 0,977 0,98 0,98 0,98 bior1.1 0,940 0,958 0,956 0,968 0,968 0,968 bior1.3 0,939 0,957 0,967 0,970 0,970 0,970 bior1.5 0,938 0,955 0,967 0,970 0,969 0,970 bior. 0,941 0,957 0,964 0,967 0,967 0,965 bior.4 0,94 0,955 0,964 0,966 0,966 0,966 bior.6 0,943 0,961 0,967 0,968 0,968 0,968 bior.8 0,943 0,956 0,963 0,966 0,967 0,966 bior3.1 0,93 0,93 0,934 0,935 0,935 0,935 bior3.3 0,937 0,946 0,949 0,950 0,950 0,950 bior3.5 0,941 0,950 0,95 0,954 0,954 0,954 bior3.7 0,94 0,949 0,953 0,955 0,954 0,954 bior3.9 0,943 0,954 0,958 0,960 0,959 0,959 bior4.4 0,94 0,963 0,974 0,978 0,977 0,977 bior5.5 0,943 0,96 0,975 0,980 0,979 0,979 bior6.8 0,943 0,963 0,97 0,975 0,975 0,975 görülecei üzere gürültü azalm#.t#r. 7ekil 11 de ayn# dalgac#k ve dördüncü ayr#.t#rma seviyesi ile gürültü giderme i.lemi yap#ld##nda hem EKG sinyalinin.ekil olarak yap#s# korunmu. hem de sinyaldeki gürültü gidermede birinci ayr#.t#rma seviyesine göre dikkate deer bir iyile.me görülmü.tür. ekil 3: Orijinal EKG i.areti 4. Tartma Bu çal#.mada incelenen orijinal ve gürültülü EKG i.aretleri 7ekil 3 ve 4 de verilmektedir. Çe.itli biçimlerde gürültüsü giderilmi. olarak elde edilen EKG i.aretlerden baz#lar# 7ekil 3-9 da verilmi.tir. Tablo 1-3 te Spearman s ilinti incelendiinde ve görsel olarak ta 7ekil 5 7 incelendiinde dördüncü ayr#.t#rma seviyesinden sonraki seviyelerde gürültü gidermede çok iyi bir iyile.me görülmemektedir. 7ekil 8 de birinci ayr#.t#rma seviyesi ve haar dalgac## ile yap#lan gürültü gidermede görsel olarak ta görülecei üzere EKG sinyalinde gürültü 7ekil 4 e göre nispeten azalm#.t#r. Haar dalgac## ile birlikte ayr#.t#rma seviyesi dörde ç#kar#ld##nda 7ekil 9 dan görülecei üzere gürültünün yakla.#k olarak tamam# giderilmi.tir. Fakat orijinal EKG sinyalinin yap#s# bozulmu.tur. 7ekil 10 da ikinci ayr#.t#rma seviyesi ve coiflet4 dalgac## ile yap#lan gürültü gidermede görsel olarak ekil 4: Gürültülü EKG i.areti

4 ekil 5: Dördüncü ayr#.t#rma seviyesi ve biorspline5.5 dalgac## ile ekil 8: Birinci ayr#.t#rma seviyesi ve Haar dalgac## ile ekil 6 : Be.inci ayr#.t#rma seviyesi ve biorspline5.5 dalgac## ile ekil 9: Dördüncü ayr#.t#rma seviyesi ve Haar dalgac## ile ekil 7: Alt#nc# ayr#.t#rma seviyesi ve biorspline5.5 dalgac## ile ekil 10: Pkinci ayr#.t#rma seviyesi ve coiflet4 dalgac## ile

5 ekil 11: Dördüncü ayr#.t#rma seviyesi ve coiflet4 dalgac## ile 5. Sonuçlar Ayr#k dalgac#k dönü.ümünü kullanarak EKG sinyallerinde gürültü gidermede en iyi bir ayr#.t#rma seviyesinin seçimi olas#d#r. Bu çal#.mada, Spearman s ilinti kullan#larak yap#lan deerlendirmelerde dördüncü ayr#.t#rma seviyesinden daha yüksek seviyelerde gürültü gidermede çok iyi bir iyile.me görülmedii gözlenmi.tir. Bu nedenle dördüncü ayr#.t#rma seviyesi en iyi seviye olarak kabul edilmi.tir. Ana dalgac#k türüne göre yap#lan seçim de coiflet4 ve symlet8 ana dalgac## dördüncü seviyeden ayr#.t#rma seviyesinde, Spearman s ilinti katsay#s# 0,98 ile en iyi sonucu vermi.tir. Daha sonra s#ras#yla dördüncü ayr#.t#rma seviyesinde coiflet5 ve bior5.5, Spearman s ilinti katsay#s# 0,98 ile en iyi sonucu takip etmektedir. Bundan dolay# EKG sinyalinde gürültü gidermede en iyi dalgac#k olarak coiflet4 ve symlet8 dalgac## kabul edilmi.tir. 6. Kaynakça [1] E. Erçelebi, ``Electorcardiogram singals de-noising using lifting-based discrete wavelet transform'', Computers in Biology and Medicine 34(004) [] /wavelet/, 007 [3] LStephan Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing, Acedemic Press, London, [4] dium, 007 [5] Prof. Dr. Kaz#m Özdamar, Paket Programlar. ile /statiksel Veri Analizi, Kaan kitap evi, 4.Bask#, 00

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama,

Detaylı

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY T.C. CLE ÜNVERSTES FEN BMLER ENSTTÜSÜ ENERJLETM HATLARINDA MODÜLER YAPAY R ALARI VE DALGACIK DÖNÜÜMÜ LE ARIZA ANAL Ömer Faruk ERTURUL YÜKSEK LSANS TEZ ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDSL ANABM DALI YARBAKIR HAZRAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU TAŞITLARI SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Abdullah ÇAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 48-58 statistikçiler Dergisi Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii M. Özgür Dolgun SPSS, Çankaya Mah. Mahmut

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr www.hkmo.org.tr Teknik

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT.

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT. ekil 3. Ekartman belirleme amacyla kullanlan LVDT. Linear Variable Differential Transformer sözcüklerinin ksaltmas olan LVDT, bir objenin dorusal olan mekanik hareketini, elektrik sinyallerine dönütüren

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA ÇNDEKLER DÜZENLEME KURULU

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE

BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE Yrd.Doç.Dr. Veysel ACA * Ör.Gör.Durmu YÖRÜK. ** ÖZET Bu çalmada, en ksa ve kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma süreci olan giriimcilik

Detaylı