ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve"

Transkript

1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesine denir. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa da ilimde, sanatta, fikirde ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelere.. denir. Toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç için devlete başkaldırı hareketine. denir. Yukarıda verilen cümlelerde açıklanan kavramlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A. İhtilal, reform, isyan B. İnkılâp, rönesans, devrim C. İhtilal, inkılâp, isyan (X)D. İnkılâp, rönesans, isyan E. İnkılâp, reform, devrim S.2) Fransız İnkılâbı ile Türk İnkılâbı karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Fransız İnkılâbı nda halkta, Türk İnkılâbı nda lider kadroda fikri hazırlık vardı. (X) B. Fransız İnkılâbı ve Türk İnkılâbı devlete karşı bir isyanla başlamıştır. C. Fransız İnkılâbı uzun süren kanlı ihtilaller sürecini kapsar, Türk İnkılâbı kısa sürede ve kan dökülmeden gerçekleştirilmiştir. D. Fransız İnkılâbı burjuva sınıfının önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde böyle bir sınıf ayrımı yoktur. E. Fransız İnkılâbı halktan yöneticilere doğru, Türk İnkılâbı, yönetici kadro tarafından yukarıdan aşağıya doğru bir hareket şeklinde gerçekleştirilmiştir. S.3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun un doğal üyesi değildir? A. Vezirler (X)B. Şeyhülislam C. Nişancı D. Reisülküttap E. Defterdar S.4) Osmanlı Devleti nin ekonomik çöküşünde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez? A. Savaşların kaybedilmesi ve savaş tazminatı ödenmek durumunda kalınması B. Sanayi İnkılâbı yla Avrupa da kaydedilen ilerlemelerin gerçekleştirilememesi C. Kapitülasyonların olumsuz etkisi (X)D. İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Amerika Kıtası nın değerli madenlerini Avrupa ya taşımaları E. Alınan dış borçların ödenememesi S.5) Osmanlı Devleti ne karşı bağımsızlık için ilk isyan eden topluluk ve bağımsızlığını ilk elde edenler. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek topluluk isimleri aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (X)A. Sırplar-Yunanlılar B. Yunanlılar-Sırplar C. Bulgarlar-Ermeniler D. Sırplar-Ermeniler E. Yunanlılar-Ermeniler S.6) Osmanlı Devleti nin toprak kaybettiği ilk anlaşma. ve savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı ilk anlaşma. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Küçük Kaynarca - Karlofça (X)B. Karlofça - Küçük Kaynarca C. Pasarofça Karlofça D. Karlofça - Ayastefanos E. Mondros - Sevr S.7) Kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Geniş kapsamlı kapitülasyonlar ilk olarak Fransızlara verilmiştir (1535) B. Osmanlı Devleti, Haçlı Birliğini parçalamayı amaçlamıştır.

2 C. Fransız tüccarları Osmanlı topraklarına girişte 10 yıl vergi vermeyecekler ve malların değeri üzerinden %3 vergi alınacaktı. D. Kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale getirilmiştir. (X)E. Osmanlı Devleti kapitülasyonları vererek ekonomik kayba uğramakla birlikte, siyasi açıdan istediğini elde etmiştir. S.8) Osmanlı Devleti nin topraklarını paylaşmayı amaçlayan Grek Projesi tarafından imzalanmıştır. Aynı amaçlar için 1908 de arasında Reval de görüşmeler yapılmıştır. Boş bırakılan yerlere gelecek devlet isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Avusturya-Rusya / İngiltere-Fransa (X)B. Rusya-Avusturya / Rusya-İngiltere C. İtalya-Rusya / İngiltere-Rusya D. İngiltere-Fransa / Avusturya-Rusya E. Rusya - Avusturya / Rusya-Fransa S.9) Osmanlı Devleti nin dış politik ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A. İngiltere, Osmanlı-Rus Savaşı na kadar Osmanlı Devleti ni desteklemiştir. B. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında İngiltere-Fransa ve Piyemonte tarafından desteklenmiştir. C. Osmanlı Devleti 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren Almanya ya yaklaşmaya başlamıştır. D. Osmanlı Devleti nin ABD ile ticari ilişkileri iyi olmakla birlikte, Ermeni Sorunu nedeniyle siyasi ilişkiler istenilen derecede gelişmemiştir. (X)E. Osmanlı-Fransız ilişkilerinin tarihi gelişimi içinde her zaman Osmanlı Devleti belirleyici rolü oynamıştır. S.10) Osmanlı Devleti nde girişilen ıslahat hareketlerinin başarılı olmamasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. Islahatı uygulayacak yetişmiş kadroların bulunmaması B. Yeniçerilerin muhalefeti C. Avrupa daki yeniliklerin özünün anlaşılamaması ve sadece taklit edilmesi D. Azınlıkların isyanları ve yabancı müdahalesi (X)E. Devletin ekonomik açıdan güçsüz olması S.11) Tanzimat Fermanı nın içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilen nitelendirmelerden hangisi yanlıştır? A. Herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. B. Herkesten belli usullere göre ve gelirine göre vergi alınacaktır. C. Herkesin mal, can ve namus güvenliği kanun güvencesi altındadır. (X)D. Azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir. E. Herkesin mal ve mülk edinebilmesinin önü açılacaktır. S.12 I. Meclis-i Meşveret in açılması- II. Mahmut Dönemi II. Tercüme Cemiyeti nin kurulması- Lale Devri III. Rüştiye mekteplerinin açılması-ii.mahmut Dönemi IV. Devamlı elçiliklerin kurulması- III.Selim Dönemi V. İlk nüfus sayımının yapılması- Tanzimat Dönemi. Osmanlı Devleti ndeki yenilik çabaları ve yapıldıkları dönemlerle ilgili yapılan eşleştirmelerden doğru olanlar hangi seçenekte verilmiştir? A. II ve V B. I ve V (X)C. II, III, IV. D. I, IV, V E. II, III S.13) Osmanlı Devleti nde yayınlanan resmi gazetenin adı olup,. Dönemi nde yayınlanmıştır.

3 Yukarıdaki cümlenin doğru olarak doldurulması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? A. Tercüman-ı Ahval Tanzimat B. Ceride-i Resmiye- II. Mahmut C. Takvim-i Vekayi- Tanzimat (X)D. Takvim-i Vekayi- II. Mahmut E. Ceride-i Resmiye- II. Abdülhamit S.14) Osmanlı Devleti nde kurulan aşağıdaki meclislerden hangisi üyelerinin seçimi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Meclis-i Ayan B. Meclis-i Meşveret (X)C. Meclis-i Mebusan D. Danışma Meclisi E. Nezaretlere bağlı olarak kurulan Meclisler S.15) Osmanlı Devleti nde I.Meşrutiyet in ilanında Cemiyeti etkili olurken.. Cemiyeti de II.Meşrutiyet i ilan ettirmiştir. Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlerin doğru bir şekilde doldurulabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler getirilmelidir? A. İttihat ve Terakki - Genç Osmanlılar (X)B. Genç Osmanlılar - İttihat ve Terakki C. Vatan ve Hürriyet - İttihat ve Terakki D. Genç Osmanlılar Vatan ve Hürriyet E. Hürriyet ve İtilaf - Genç Osmanlılar S.16) Bütün halkın eşit haklara sahip kılınması ile yabancı devletlerin Osmanlı Devleti nin içişlerine karışmalarının önüne geçilebileceğini savunan düşüncesi azınlıkların isyanları ile başarısız olurken, II.Abdülhamit Dönemi nin resmi siyaseti olan Arap ve Arnavutların isyanı ile hedefine varamamış ve.. düşünce akımının ortaya çıkışında Rusya dan gelen bilim adamlarının önemli katkıları olmuştur. Yukarıdaki cümledeki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadelerle doğru bir şekilde doldurulabilir? A. Osmanlıcılık-Batıcılık-İslamcılık B. İslamcılık-Osmanlıcılık-Türkçülük (X)C. Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük D. Meşrutiyetçilik-Osmanlıcılık-Turancılık E. Türkçülük-Osmanlıcılık-İslamcılık S.17) T.B.M.M. nin açılmasına giden yolda aşağıdakilerden hangisi bir aşama olarak kabul edilemez? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Mondros Ateşkes Ant. D) Amasya Görüşmesi (X)E) Saltanatın Kaldırılması S.18) Temsil Heyeti ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra oluşturulmuştur? A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi (X)D) Erzurum Kongresi E) Komutanlar Toplantısı S.19) I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda yapılan devlet ve anlaşma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Almanya Versay (X)B) Romanya İstanbul C) Macaristan Trianon D) Bulgaristan Neuilly E) Avusturya Saint Germain S.20) Havza Genelgesi nde işgallerin protesto edilmesinin temel nedeni hangisidir? A) Himayeciliği Kabul Etmek B) İşgalleri Artırmak C) Silahlı Direnişi reddetmek D)Saltanatı Kaldırmak (X)E)Milli Bilinci Artırmak S.21) Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerden değildir? A)Sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası B) Wilson Prensipleri Cemiyeti C)Teali İslam Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

4 (X)E) Mavri Mira Cemiyeti S.22) Sivas Kongresi nde Ali Fuat Paşa nın B.Anadolu Komutanlığı na atanması Temsil Kurulunun (Heyet-i Temsiliye) hangi özelliğe sahip olduğunun göstergesidir? A)Yasama (X)B) Yürütme C) Yargı D) Ulusun Güvenine E) Ordu Kurma Yetkisi S.23) Amasya Genelgesi nin içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ülkenin karşı karşıya olduğu tehlike belirtilmiştir. B) Milli mücadelenin yöntemi belirtilmiştir. C) Milli bir kongre toplanacağı duyurulmuştur. D) Kongre için delege seçim yapılması istenilmiştir. (X)E) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. S.24) Son Osmanlı Mebussan Meclisi nin kapatılması ve İstanbul un işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük Taarruz un başlaması B)Kuvayi Milliye Faaliyetlerinin Artması C)Wilson İlkelerinin Kabul Edilmesi D)Sakarya Savaşı nın başlaması (X)E) Ankara da T.B.M.M. nin açılması S.25) Misak-ı Milli nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? (X)A) T.B.M.M. B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Görüşmeleri E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi S.26) İstanbul Hükümeti hangi olaydan sonra Anadolu hareketini resmen tanıdığını ortaya koymuştur? (X)A) Amasya Görüşmesi B) Misak-ı Milli C) Erzurum Kongresi D) Amasya Tamimi E) Sivas Kongresi S.27) Mustafa Kemal Paşa nın Milli Mücadele Dönemi nde halka yönelik olarak gerçekleştirdiği ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum Kongresi nin toplanması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) Amasya Genelgesi nin yayınlanması (X)D) Havza Genelgesi nin yayınlanması E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin kurulması S.28) Aşağıdakilerden hangisi diğerinin ön aşamasıdır? A)İnkılap, ihtilalin B)İhtilal, reformun C)Reform, evrimin (X)D)İhtilal, inkılabın E)Evrim, inkılabın S.29) Osmanlı Devleti nin laik sisteme geçmeye başlaması aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir? A) II.Mahmut Dönemi B) III.Selim Dönemi (X)C) Tanzimat Dönemi D) Islahat Dönemi E) I.Meşrutiyet Dönemi S.30) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'yu işgallerine karşı Türk halkının gösterdiği ilk tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Kuvay-i Milliye birlikleri oluşturmak B)Müdafaa-i Hukuk Demekleri kurmak C)Kongreler düzenlemek D)Gösteriler ve mitingler düzenlemek (X)E)TBMM nin toplanması S.31) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularıyla herhangi bir savaşa girişmediği halde, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) İngiltere (X)C)Yunanistan D) Fransa E) Rusya S.32) Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, yurtdışına kurullar göndererek Türklerin uğradıkları haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen (propagandaya öncelik veren) kongre aşağıdakilerden hangisidir?

5 A) Alaşehir Kongresi B) Sivas Kongresi C) Balıkesir Kongresi D) Nazilli Kongresi (X)E) Milli Kongre S.33) I. Dünya Savaşı nı Rusya açısından sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Brest Litowsk B) Moskova C) Kars D) Petrograt E) Gümrü S.34) I. Dünya Savaşı, ilk olarak.. nın a/ya savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hanginde verilmiştir? (X)A) Avusturya-Sırbistan B) Rusya-Osmanlı C) Almanya-Fransa D) Rusya-Almanya E) Avusturya-Rusya S.35) I. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri nin yenilmesini, dolayısıyla savaşın sona ermesini sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşta denizaltıların kullanılması (X)B) ABD'nin savaşa katılması C) Rusya'da Bolşevik İhtilali nin olması D) İngiltere nin Irak Cephesi nde başarılı olması E) Osmanlıların Çanakkale Cephesi nde başarılı olması S.36) İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması B) Anadolu'nun baskısı ile Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi C) Sivas Kongresi'nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması D) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Antlaşmasını tanımaması (X)E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi S.37) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferi nin sonuçları arasında sayılamaz? A) İstanbul ve boğazlar işgal edilememiştir. B) Rusya da ihtilal çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir. C) I.Dünya savaşı uzamıştır. D) Bu başarı Türk Milleti nde özgüven tazelemiştir. (X)E) Bu zafer I.Dünya Savaşı nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlamıştır. S.38) TBMM'yi tanıyarak işbirliği içine giren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Rusya B) Almanya C) ABD D) İngiltere E) Japonya S.39) Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik olarak ayrılmasına sebep olan olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? (X)A) Kafkas Cephesinde alınan yenilgiler B) Irak Cephesinde alınan yenilgiler C) Bulgaristan ın savaştan çekilmesi D) Suriye ve Filistin Cephelerindeki yenilgiler E) Arapların bir kısmının Osmanlı Devleti ne isyanı S.40) Osmanlı Hükümeti'nin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi (X)C) Amasya Tamimi D) Amasya Görüşmesi E) Türkiye Büyük Millet Meclisi S.41) Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir? A) Ayanlar (X)B) Genç Osmanlılar C) I. Müdafaa-i Hukuk Grubu D) İttihat ve Terakki Cemiyeti E) İslam İhtilal Komitesi S.42) Aşağıdakilerden hangisi ihtilâlin tanımı niteliğindedir? (X)A) Halkın güçlü önderler eşliğinde mevcut siyasal yapıyı değiştirmesi B) Yasal ve hukuki dayanağı olan değişmelerdir C) Padişahın yanında halkın yönetime katılmasıdır. D) Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

6 E) Aristokrat sınıfın hâkim olduğu yönetim biçimidir. S.43) Fransız İhtilali nden Osmanlı Devleti nin en fazla etkilenen devlet olmasının nedeni nedir? A) Kapitülasyonlar (X)B) Çok uluslu yapı C) Şer i Hukuk D) Örfi Hukuk E) Tımar sistemi S.44) İhtilal kavramı kaosa, düzeni bozmaya yönelik bir anlam taşırken, İnkılap gelişmeye yönelik bir anlam taşır. Buna göre ihtilalle inkılap arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Şuursuz bir kitle hareketi olan ihtilal inkılaba göre çok daha fazla kanlıdır B)İhtilalin uzun bir hazırlık süreci olduğu halde inkılapta böyle bir durum söz konusu değildir (X)C) İhtilal mevcut kurumların yıkılışını, inkılap ise yeniden, daha iyi bir kurumlaşmayı ifade eder D)Her ihtilal bir inkılabı doğurur E)İhtilal inkılaba göre daha geniş bir etki sahasına sahiptir S.45) I. Dünya Savaşı öncesi Almanya nın Osmanlı Devleti ni yanında istemesinin nedenleri arasında Osmanlı nın hangi özelliği yoktur? A)Dini gücü B)Coğrafyası C)Zengin petrol kaynakları D)Boğazlar (X) E) Çok dinli yapı S.46) Aşağıdakilerden hangisi yönetime silahlı belirli bir zümre tarafından zorla el konulmasını belirtir? A) İhtilal B) İnkılâp (X)C) Darbe D) Islahat E) Reform S.47) Devlet modelleri tarihi tecrübeler ışığında daha çok egemenlik kaynaklarının farklılığına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre hem demokratik hem de monarşik özellikleri bünyesinde bulunduran, aynı zamanda monarşilerden demokratik cumhuriyetlere geçiş sürecinde bir karma-ara model özelliği taşıyan devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Meşrutiyet B)Oligarşi C)Demokrasi D) Teokrasi E)Mutlak Monarşi S.48) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu B) Hıyaneti Vataniye Kanunu C) İstiklal Mahkemeleri (X)D) Misakı Milli E) Tekâlifi Milliye Emirleri S.49) Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi anlaşmasına göre 12 Adanın geçici olarak İtalyan işgalinde bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A) İtalya nın adaları daha önceden işgal etmiş olması B) Rusya nın baskıları (X)C) Başlamış olan Balkan savaşında Yunanistan ın bu adaları işgal etme ihtimali D) Bulgaristan ın da bu adaları istiyor olması E)12 Ada daki İtalyan nüfusunun fazla olması S.50) Yeniçeri Teşkilatı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Osmanlı ordusunun merkezi gücünü oluştururlardı. B) Teşkilatın bozulmaya başlamasına kadar Yeniçeri ocaklarına devşirme usulüyle toplanan gayr-i müslim çocukları alınırdı. C) Teşkilat ilk defa I. Murat döneminde kurulmuştur. D) Yenilik hareketlerine sürekli karşı çıkmaları nedeniyle II. Mahmud tarafından 1826'da kaldırılmıştır. (X)E) Ulufeli (maaşlı) asker değillerdi. S.51) I.Meşrutiyet ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? A)Padişah II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir (X)B) I.Meşrutiyete 31 Mart Ayaklanmasıyla son verilmiştir C)I. Meşrutiyeti en çok isteyenler Genç Osmanlılar adı verilen guruptu D)I.Meşrutiyetle beraber ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi yürürlüğe girmiştir

7 E) Meşrutiyet yönetiminin bir sene sonra 1877 de kaldırılmasında 93 Harbinin getirdiği sıkıntıların da etkisi vardır S.52) Duyun-ı Umumiye nin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devletinin uğradığı ağır mağlubiyet. B) Islahat Fermanı nda böyle bir uygulamanın taahhüt edilmesi. C) Kanun-ı Esasi nin ilan edilmesi. (X)D) Osmanlı Devleti nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi. E) Azınlıkların, Avrupa devletlerinin desteğini alarak Osmanlı yönetimine baskı yapmaları. S.53) II. Mahmut döneminde yapılan yenilik hareketleri hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A) İlköğretim mecburi hale getirilmiştir. (X)B) Deniz subayları yetiştirmek üzere Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Mektebi açılmıştır. C) İlk defa karantina usulü uygulanmıştır. D) İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir. E) Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete yayınlanmaya başlamıştır. S.54) Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine özellikle ekonomik yönden olumsuz etkileri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu keşiflerin Osmanlı Devletine ekonomik etkisi bağlamında değerlendirilemez? A)Akdeniz limanlarının dünya ticaretindeki ağırlığını kaybetmesi B) Keşfedilen yeni yerlerden Avrupa ya taşınan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa da bolluğa ve aynı zamanda da Osmanlı parasının değer kaybına sebep olması. C) Ümit Burnu nun keşfi ile ticaret güzergahlarının değişmesi D)Osmanlı Devleti için ekonomik bir öneme sahip İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi (X)E) Süveyş kanalının işlevini yitirmesi S.55) Mondros Mütarekesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Boğazlar açılacak, bu bölgedeki istihkamlar müttefiklerce işgal edilecek. B) İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. C) Osmanlı orduları terhis edilecektir. D) Tüm haberleşme istasyonları anlaşma devletlerince denetlenecektir. (X)E) Yunanistan İzmir'i işgal edecektir. S.56) Çanakkale Savaşının Türk ve dünya tarihini yakından etkileyen önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? (X)A) İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardımı yapmalarına imkân verilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi ömrü bir süre daha uzamıştır. C) Çanakkale Savaşı, Çarlık Rusyası'nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali ni hızlandırıcı bir etki göstermiştir. D) Çanakkale Savaşı devam ederken İtalya Osmanlı Devleti ne savaş ilan etmiştir. E) I. Dünya Savaşı uzamıştır. S.57) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy ıslahatlarının belirgin özelliklerinden değildir? A) Kısa süreli olması B) Sorunlara köklü çözüm getirememesi (X)C)Batıdan etkilenmesi D)Askeri alanda yapılması E) Halk tarafından benimsenmemesi S.58) Toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre, kanunlar çerçevesinde yeniden düzenlemedir. açıklaması aşağıdaki hangi kavrama aittir? A)Tekamül(Evrim) B)Rönesans C)Hükümet Darbesi (X)D)İnkılap E)Reform(Islahat)

8 S.59) Bir darbe ile II.Mahmut u tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa Padişah adına yaptığı bir anlaşma (Sened-i İttifak) ile ayanların varlığını tanıması şartıyla ayanların da padişaha itaatlerini sağlamış, ancak padişah bu durumdan memnun kalmamıştır. Bu anlaşmanın hangi özelliğinin II.Mahmut u tedirgin ettiği söylenebilir? A)Antlaşmanın padişahtan izinsiz yapılması B)Ayanları padişahtan güçlü kılması C)Padişahın ayanlara güvenememesi D)Alemdar Mustafa Paşa nın da ayan olması (X)E) Mutlak idareyi zedeleyici olması S.60) I.Balkan Savaşları nda Osmanlı Devletinin yenilgisinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi B) Rusya nın Panislavizm politikası C) Bab-ı Ali baskını (X)D) Orduda gruplaşmaların olması E) Arnavutluk taki bağımsızlık mücadelesi S.61) I-Rusya-Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi II-İngiltere- Hayfa, Akka limanları ve Irak Bölgesi III-Fransa-Çukurova, Suriye, Harput(Elazığ),Musul ve Kayseri IV-İtalya-Güneybatı Anadolu ve İzmir havalisini alacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu paylaşımların yapıldığı gizli anlaşmalardan birisi değildir? A)İstanbul Anlaşması B)Londra Anlaşması C)Neuilly Anlaşması (X)D)Sykes-Picot Anlaşması E)St. Jean de Maurienne Anlaşması S.62) Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddeleri arasında, Türk topraklarındaki işgalleri kolaylaştıran en kapsamlısı hangisidir? A)Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki istihkamlar, müttefikler tarafından işgal edilecek B)Tüm haberleşme istasyonları denetim altına alınacak C)Osmanlı Devleti nin elindeki tüm tutsaklar serbest bırakılacak, Türk tutsakları İtilaf Devletleri elinde kalacak (X)D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek E)Demiryolları İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınacak S.63) Genç Osmanlılar tarafından Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemek amacı ile ortaya atılan Osmanlıcılık fikri hangi akımın etkisini azaltmak maksadı ile ortaya atılmıştır? (X)A)Milliyetçilik B)İslamcılık C)Batıcılık D) Turancılık E)Hepsi S.64) İngiltere, özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında bir taraftan Osmanlı egemenliğindeki milletlere büyük vaatlerde bulunarak, bir taraftan da yaptıkları gizli anlaşmalarla müttefiklerine Osmanlı coğrafyasından toprak önererek stratejik hesaplara yönelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere nin uyguladığı bu politika kapsamında değerlendirilemez? (X)A)Balfour Deklarasyonu yla Siyonistlere, Filistin de bir milli vatan vaat edilmesi. B)Hicaz Emiri Şerif Hüseyin e Suriye, Hicaz ve Irak ı içine alan müstakil bir Arap devleti vaat edilmesi. C)Fransa ya Mısır ve Kanal üzerindeki haklarının tanınacağı teminatının verilmesi. D)Ermenilere Doğu Anadolu da bir Ermeni devletinin vaat edilmesi. E)İtalyanlara önce Antalya ve çevresinin daha sonra da buna ilaveten İzmir ve çevresinin de kendilerine verileceğinin söylenmesi. S.65) Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde uyguladığı denge politikasında önemli bir yer tutan İngiltere, Doksanüç Harbi ne ( Osmanlı-Rus Savaşı) kadar Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunan bir politika takip etmiştir. İngiltere nin bu politikayı benimsemesinde belirleyici etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A)Ortadoğu petrollerini işletmek. B)Boğazlar üzerinde egemen olmak.

9 C)Akdeniz deki üstünlüğü İtalyanlara kaptırmamak. D)Anadolu-Bağdat Demiryolu hattı imtiyazının Almanlara verilmesini engellemek. (X)E)Rusya nın yayılmacı emellerine karşı Osmanlı coğrafyasından geçen sömürge yollarının güvenliğini sağlamak. S.66) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletlerinden değildir? A) Almanya B) Osmanlı Devleti C) Bulgaristan (X)D) Japonya E)Avusturya-Macaristan S.67) Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararları alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Mebuslar Meclisi B) Kuvayı Milliye C) İstanbul Hükümeti (X)D) Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) E) Felahı Vatan Grubu S.68) I. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu harekâtını tanıması II. Mebuslar Meclisi'nin kapanması III. İstanbul Hükümeti'nde değişiklik olması IV. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması V. Anadolu'da isyanların sona ermesi Milli Mücadele döneminde Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya'da bir protokol imzalaması, yukarıdakilerden hangilerinin bir göstergesidir? (X)A) I ve III B) II ve III C) II ve V D)III ve IV E) IV ve V S.69) Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır? A) Misakı Milli Belgesiyle (X)B) Amasya Genelgesi'yle C) Sivas Kongresi kararlarıyla D) Erzurum Kongresi kararlarıyla E) İlk TBMM kararlarıyla S.70) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Meclisi Mebusan'ın toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? (X)A) Amasya Görüşmeleri B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Alaşehir Kongresi E) Amasya Tamimi

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ın savunmasında bölgeye ordu sevk edememiştir. Çünkü Osmanlı kara kuvvetlerini Trablusgarp a ulaştırması için Mısır dan geçmesi gerekiyordu.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Osmanlı Devleti ni Paylaşım Antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

12. SINIF. 20. Yüzyıl Başlarında Dünya TEST. 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir?

12. SINIF. 20. Yüzyıl Başlarında Dünya TEST. 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir? 12. SINIF T 20. Yüzyıl Başlarında Dünya 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir? A) Sanayi inkılâbı ile hammadde arayışının artması B) Balkanlarda

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler ÜÇÜCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler I. SOUÇ Kastamonu il merkezinde 2002-2003 öğretim yılında eğitim öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda( Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, Atabey, Atatürk, Candaroğulları,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav)

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) 1-Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?(fen L 1993) a) Milli mücadelenin amacı b) Milli Mücadelenin gerekçesi c) Milli

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir.

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir. ÜNİTE II MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918 ): I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı.

Detaylı

A-II.MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ

A-II.MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI Genel Özellikleri: 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Dağılmayı durdurmak 3-Avrupa Devletlerinin, azınlıkların haklarını bahane ederek Osmanlı nın içişlerine karışmalarını önlemeli

Detaylı

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı