ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve"

Transkript

1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesine denir. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa da ilimde, sanatta, fikirde ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelere.. denir. Toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç için devlete başkaldırı hareketine. denir. Yukarıda verilen cümlelerde açıklanan kavramlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A. İhtilal, reform, isyan B. İnkılâp, rönesans, devrim C. İhtilal, inkılâp, isyan (X)D. İnkılâp, rönesans, isyan E. İnkılâp, reform, devrim S.2) Fransız İnkılâbı ile Türk İnkılâbı karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Fransız İnkılâbı nda halkta, Türk İnkılâbı nda lider kadroda fikri hazırlık vardı. (X) B. Fransız İnkılâbı ve Türk İnkılâbı devlete karşı bir isyanla başlamıştır. C. Fransız İnkılâbı uzun süren kanlı ihtilaller sürecini kapsar, Türk İnkılâbı kısa sürede ve kan dökülmeden gerçekleştirilmiştir. D. Fransız İnkılâbı burjuva sınıfının önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde böyle bir sınıf ayrımı yoktur. E. Fransız İnkılâbı halktan yöneticilere doğru, Türk İnkılâbı, yönetici kadro tarafından yukarıdan aşağıya doğru bir hareket şeklinde gerçekleştirilmiştir. S.3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun un doğal üyesi değildir? A. Vezirler (X)B. Şeyhülislam C. Nişancı D. Reisülküttap E. Defterdar S.4) Osmanlı Devleti nin ekonomik çöküşünde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez? A. Savaşların kaybedilmesi ve savaş tazminatı ödenmek durumunda kalınması B. Sanayi İnkılâbı yla Avrupa da kaydedilen ilerlemelerin gerçekleştirilememesi C. Kapitülasyonların olumsuz etkisi (X)D. İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Amerika Kıtası nın değerli madenlerini Avrupa ya taşımaları E. Alınan dış borçların ödenememesi S.5) Osmanlı Devleti ne karşı bağımsızlık için ilk isyan eden topluluk ve bağımsızlığını ilk elde edenler. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek topluluk isimleri aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (X)A. Sırplar-Yunanlılar B. Yunanlılar-Sırplar C. Bulgarlar-Ermeniler D. Sırplar-Ermeniler E. Yunanlılar-Ermeniler S.6) Osmanlı Devleti nin toprak kaybettiği ilk anlaşma. ve savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı ilk anlaşma. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Küçük Kaynarca - Karlofça (X)B. Karlofça - Küçük Kaynarca C. Pasarofça Karlofça D. Karlofça - Ayastefanos E. Mondros - Sevr S.7) Kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Geniş kapsamlı kapitülasyonlar ilk olarak Fransızlara verilmiştir (1535) B. Osmanlı Devleti, Haçlı Birliğini parçalamayı amaçlamıştır.

2 C. Fransız tüccarları Osmanlı topraklarına girişte 10 yıl vergi vermeyecekler ve malların değeri üzerinden %3 vergi alınacaktı. D. Kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale getirilmiştir. (X)E. Osmanlı Devleti kapitülasyonları vererek ekonomik kayba uğramakla birlikte, siyasi açıdan istediğini elde etmiştir. S.8) Osmanlı Devleti nin topraklarını paylaşmayı amaçlayan Grek Projesi tarafından imzalanmıştır. Aynı amaçlar için 1908 de arasında Reval de görüşmeler yapılmıştır. Boş bırakılan yerlere gelecek devlet isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Avusturya-Rusya / İngiltere-Fransa (X)B. Rusya-Avusturya / Rusya-İngiltere C. İtalya-Rusya / İngiltere-Rusya D. İngiltere-Fransa / Avusturya-Rusya E. Rusya - Avusturya / Rusya-Fransa S.9) Osmanlı Devleti nin dış politik ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A. İngiltere, Osmanlı-Rus Savaşı na kadar Osmanlı Devleti ni desteklemiştir. B. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında İngiltere-Fransa ve Piyemonte tarafından desteklenmiştir. C. Osmanlı Devleti 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren Almanya ya yaklaşmaya başlamıştır. D. Osmanlı Devleti nin ABD ile ticari ilişkileri iyi olmakla birlikte, Ermeni Sorunu nedeniyle siyasi ilişkiler istenilen derecede gelişmemiştir. (X)E. Osmanlı-Fransız ilişkilerinin tarihi gelişimi içinde her zaman Osmanlı Devleti belirleyici rolü oynamıştır. S.10) Osmanlı Devleti nde girişilen ıslahat hareketlerinin başarılı olmamasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. Islahatı uygulayacak yetişmiş kadroların bulunmaması B. Yeniçerilerin muhalefeti C. Avrupa daki yeniliklerin özünün anlaşılamaması ve sadece taklit edilmesi D. Azınlıkların isyanları ve yabancı müdahalesi (X)E. Devletin ekonomik açıdan güçsüz olması S.11) Tanzimat Fermanı nın içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilen nitelendirmelerden hangisi yanlıştır? A. Herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. B. Herkesten belli usullere göre ve gelirine göre vergi alınacaktır. C. Herkesin mal, can ve namus güvenliği kanun güvencesi altındadır. (X)D. Azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir. E. Herkesin mal ve mülk edinebilmesinin önü açılacaktır. S.12 I. Meclis-i Meşveret in açılması- II. Mahmut Dönemi II. Tercüme Cemiyeti nin kurulması- Lale Devri III. Rüştiye mekteplerinin açılması-ii.mahmut Dönemi IV. Devamlı elçiliklerin kurulması- III.Selim Dönemi V. İlk nüfus sayımının yapılması- Tanzimat Dönemi. Osmanlı Devleti ndeki yenilik çabaları ve yapıldıkları dönemlerle ilgili yapılan eşleştirmelerden doğru olanlar hangi seçenekte verilmiştir? A. II ve V B. I ve V (X)C. II, III, IV. D. I, IV, V E. II, III S.13) Osmanlı Devleti nde yayınlanan resmi gazetenin adı olup,. Dönemi nde yayınlanmıştır.

3 Yukarıdaki cümlenin doğru olarak doldurulması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? A. Tercüman-ı Ahval Tanzimat B. Ceride-i Resmiye- II. Mahmut C. Takvim-i Vekayi- Tanzimat (X)D. Takvim-i Vekayi- II. Mahmut E. Ceride-i Resmiye- II. Abdülhamit S.14) Osmanlı Devleti nde kurulan aşağıdaki meclislerden hangisi üyelerinin seçimi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Meclis-i Ayan B. Meclis-i Meşveret (X)C. Meclis-i Mebusan D. Danışma Meclisi E. Nezaretlere bağlı olarak kurulan Meclisler S.15) Osmanlı Devleti nde I.Meşrutiyet in ilanında Cemiyeti etkili olurken.. Cemiyeti de II.Meşrutiyet i ilan ettirmiştir. Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlerin doğru bir şekilde doldurulabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler getirilmelidir? A. İttihat ve Terakki - Genç Osmanlılar (X)B. Genç Osmanlılar - İttihat ve Terakki C. Vatan ve Hürriyet - İttihat ve Terakki D. Genç Osmanlılar Vatan ve Hürriyet E. Hürriyet ve İtilaf - Genç Osmanlılar S.16) Bütün halkın eşit haklara sahip kılınması ile yabancı devletlerin Osmanlı Devleti nin içişlerine karışmalarının önüne geçilebileceğini savunan düşüncesi azınlıkların isyanları ile başarısız olurken, II.Abdülhamit Dönemi nin resmi siyaseti olan Arap ve Arnavutların isyanı ile hedefine varamamış ve.. düşünce akımının ortaya çıkışında Rusya dan gelen bilim adamlarının önemli katkıları olmuştur. Yukarıdaki cümledeki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadelerle doğru bir şekilde doldurulabilir? A. Osmanlıcılık-Batıcılık-İslamcılık B. İslamcılık-Osmanlıcılık-Türkçülük (X)C. Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük D. Meşrutiyetçilik-Osmanlıcılık-Turancılık E. Türkçülük-Osmanlıcılık-İslamcılık S.17) T.B.M.M. nin açılmasına giden yolda aşağıdakilerden hangisi bir aşama olarak kabul edilemez? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Mondros Ateşkes Ant. D) Amasya Görüşmesi (X)E) Saltanatın Kaldırılması S.18) Temsil Heyeti ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra oluşturulmuştur? A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi (X)D) Erzurum Kongresi E) Komutanlar Toplantısı S.19) I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda yapılan devlet ve anlaşma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Almanya Versay (X)B) Romanya İstanbul C) Macaristan Trianon D) Bulgaristan Neuilly E) Avusturya Saint Germain S.20) Havza Genelgesi nde işgallerin protesto edilmesinin temel nedeni hangisidir? A) Himayeciliği Kabul Etmek B) İşgalleri Artırmak C) Silahlı Direnişi reddetmek D)Saltanatı Kaldırmak (X)E)Milli Bilinci Artırmak S.21) Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerden değildir? A)Sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası B) Wilson Prensipleri Cemiyeti C)Teali İslam Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

4 (X)E) Mavri Mira Cemiyeti S.22) Sivas Kongresi nde Ali Fuat Paşa nın B.Anadolu Komutanlığı na atanması Temsil Kurulunun (Heyet-i Temsiliye) hangi özelliğe sahip olduğunun göstergesidir? A)Yasama (X)B) Yürütme C) Yargı D) Ulusun Güvenine E) Ordu Kurma Yetkisi S.23) Amasya Genelgesi nin içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ülkenin karşı karşıya olduğu tehlike belirtilmiştir. B) Milli mücadelenin yöntemi belirtilmiştir. C) Milli bir kongre toplanacağı duyurulmuştur. D) Kongre için delege seçim yapılması istenilmiştir. (X)E) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. S.24) Son Osmanlı Mebussan Meclisi nin kapatılması ve İstanbul un işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük Taarruz un başlaması B)Kuvayi Milliye Faaliyetlerinin Artması C)Wilson İlkelerinin Kabul Edilmesi D)Sakarya Savaşı nın başlaması (X)E) Ankara da T.B.M.M. nin açılması S.25) Misak-ı Milli nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? (X)A) T.B.M.M. B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Görüşmeleri E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi S.26) İstanbul Hükümeti hangi olaydan sonra Anadolu hareketini resmen tanıdığını ortaya koymuştur? (X)A) Amasya Görüşmesi B) Misak-ı Milli C) Erzurum Kongresi D) Amasya Tamimi E) Sivas Kongresi S.27) Mustafa Kemal Paşa nın Milli Mücadele Dönemi nde halka yönelik olarak gerçekleştirdiği ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum Kongresi nin toplanması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) Amasya Genelgesi nin yayınlanması (X)D) Havza Genelgesi nin yayınlanması E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin kurulması S.28) Aşağıdakilerden hangisi diğerinin ön aşamasıdır? A)İnkılap, ihtilalin B)İhtilal, reformun C)Reform, evrimin (X)D)İhtilal, inkılabın E)Evrim, inkılabın S.29) Osmanlı Devleti nin laik sisteme geçmeye başlaması aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir? A) II.Mahmut Dönemi B) III.Selim Dönemi (X)C) Tanzimat Dönemi D) Islahat Dönemi E) I.Meşrutiyet Dönemi S.30) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'yu işgallerine karşı Türk halkının gösterdiği ilk tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Kuvay-i Milliye birlikleri oluşturmak B)Müdafaa-i Hukuk Demekleri kurmak C)Kongreler düzenlemek D)Gösteriler ve mitingler düzenlemek (X)E)TBMM nin toplanması S.31) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularıyla herhangi bir savaşa girişmediği halde, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) İngiltere (X)C)Yunanistan D) Fransa E) Rusya S.32) Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, yurtdışına kurullar göndererek Türklerin uğradıkları haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen (propagandaya öncelik veren) kongre aşağıdakilerden hangisidir?

5 A) Alaşehir Kongresi B) Sivas Kongresi C) Balıkesir Kongresi D) Nazilli Kongresi (X)E) Milli Kongre S.33) I. Dünya Savaşı nı Rusya açısından sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Brest Litowsk B) Moskova C) Kars D) Petrograt E) Gümrü S.34) I. Dünya Savaşı, ilk olarak.. nın a/ya savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hanginde verilmiştir? (X)A) Avusturya-Sırbistan B) Rusya-Osmanlı C) Almanya-Fransa D) Rusya-Almanya E) Avusturya-Rusya S.35) I. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri nin yenilmesini, dolayısıyla savaşın sona ermesini sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşta denizaltıların kullanılması (X)B) ABD'nin savaşa katılması C) Rusya'da Bolşevik İhtilali nin olması D) İngiltere nin Irak Cephesi nde başarılı olması E) Osmanlıların Çanakkale Cephesi nde başarılı olması S.36) İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması B) Anadolu'nun baskısı ile Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi C) Sivas Kongresi'nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması D) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Antlaşmasını tanımaması (X)E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi S.37) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferi nin sonuçları arasında sayılamaz? A) İstanbul ve boğazlar işgal edilememiştir. B) Rusya da ihtilal çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir. C) I.Dünya savaşı uzamıştır. D) Bu başarı Türk Milleti nde özgüven tazelemiştir. (X)E) Bu zafer I.Dünya Savaşı nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlamıştır. S.38) TBMM'yi tanıyarak işbirliği içine giren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Rusya B) Almanya C) ABD D) İngiltere E) Japonya S.39) Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik olarak ayrılmasına sebep olan olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? (X)A) Kafkas Cephesinde alınan yenilgiler B) Irak Cephesinde alınan yenilgiler C) Bulgaristan ın savaştan çekilmesi D) Suriye ve Filistin Cephelerindeki yenilgiler E) Arapların bir kısmının Osmanlı Devleti ne isyanı S.40) Osmanlı Hükümeti'nin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi (X)C) Amasya Tamimi D) Amasya Görüşmesi E) Türkiye Büyük Millet Meclisi S.41) Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir? A) Ayanlar (X)B) Genç Osmanlılar C) I. Müdafaa-i Hukuk Grubu D) İttihat ve Terakki Cemiyeti E) İslam İhtilal Komitesi S.42) Aşağıdakilerden hangisi ihtilâlin tanımı niteliğindedir? (X)A) Halkın güçlü önderler eşliğinde mevcut siyasal yapıyı değiştirmesi B) Yasal ve hukuki dayanağı olan değişmelerdir C) Padişahın yanında halkın yönetime katılmasıdır. D) Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

6 E) Aristokrat sınıfın hâkim olduğu yönetim biçimidir. S.43) Fransız İhtilali nden Osmanlı Devleti nin en fazla etkilenen devlet olmasının nedeni nedir? A) Kapitülasyonlar (X)B) Çok uluslu yapı C) Şer i Hukuk D) Örfi Hukuk E) Tımar sistemi S.44) İhtilal kavramı kaosa, düzeni bozmaya yönelik bir anlam taşırken, İnkılap gelişmeye yönelik bir anlam taşır. Buna göre ihtilalle inkılap arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Şuursuz bir kitle hareketi olan ihtilal inkılaba göre çok daha fazla kanlıdır B)İhtilalin uzun bir hazırlık süreci olduğu halde inkılapta böyle bir durum söz konusu değildir (X)C) İhtilal mevcut kurumların yıkılışını, inkılap ise yeniden, daha iyi bir kurumlaşmayı ifade eder D)Her ihtilal bir inkılabı doğurur E)İhtilal inkılaba göre daha geniş bir etki sahasına sahiptir S.45) I. Dünya Savaşı öncesi Almanya nın Osmanlı Devleti ni yanında istemesinin nedenleri arasında Osmanlı nın hangi özelliği yoktur? A)Dini gücü B)Coğrafyası C)Zengin petrol kaynakları D)Boğazlar (X) E) Çok dinli yapı S.46) Aşağıdakilerden hangisi yönetime silahlı belirli bir zümre tarafından zorla el konulmasını belirtir? A) İhtilal B) İnkılâp (X)C) Darbe D) Islahat E) Reform S.47) Devlet modelleri tarihi tecrübeler ışığında daha çok egemenlik kaynaklarının farklılığına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre hem demokratik hem de monarşik özellikleri bünyesinde bulunduran, aynı zamanda monarşilerden demokratik cumhuriyetlere geçiş sürecinde bir karma-ara model özelliği taşıyan devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Meşrutiyet B)Oligarşi C)Demokrasi D) Teokrasi E)Mutlak Monarşi S.48) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu B) Hıyaneti Vataniye Kanunu C) İstiklal Mahkemeleri (X)D) Misakı Milli E) Tekâlifi Milliye Emirleri S.49) Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi anlaşmasına göre 12 Adanın geçici olarak İtalyan işgalinde bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A) İtalya nın adaları daha önceden işgal etmiş olması B) Rusya nın baskıları (X)C) Başlamış olan Balkan savaşında Yunanistan ın bu adaları işgal etme ihtimali D) Bulgaristan ın da bu adaları istiyor olması E)12 Ada daki İtalyan nüfusunun fazla olması S.50) Yeniçeri Teşkilatı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Osmanlı ordusunun merkezi gücünü oluştururlardı. B) Teşkilatın bozulmaya başlamasına kadar Yeniçeri ocaklarına devşirme usulüyle toplanan gayr-i müslim çocukları alınırdı. C) Teşkilat ilk defa I. Murat döneminde kurulmuştur. D) Yenilik hareketlerine sürekli karşı çıkmaları nedeniyle II. Mahmud tarafından 1826'da kaldırılmıştır. (X)E) Ulufeli (maaşlı) asker değillerdi. S.51) I.Meşrutiyet ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? A)Padişah II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir (X)B) I.Meşrutiyete 31 Mart Ayaklanmasıyla son verilmiştir C)I. Meşrutiyeti en çok isteyenler Genç Osmanlılar adı verilen guruptu D)I.Meşrutiyetle beraber ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi yürürlüğe girmiştir

7 E) Meşrutiyet yönetiminin bir sene sonra 1877 de kaldırılmasında 93 Harbinin getirdiği sıkıntıların da etkisi vardır S.52) Duyun-ı Umumiye nin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devletinin uğradığı ağır mağlubiyet. B) Islahat Fermanı nda böyle bir uygulamanın taahhüt edilmesi. C) Kanun-ı Esasi nin ilan edilmesi. (X)D) Osmanlı Devleti nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi. E) Azınlıkların, Avrupa devletlerinin desteğini alarak Osmanlı yönetimine baskı yapmaları. S.53) II. Mahmut döneminde yapılan yenilik hareketleri hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A) İlköğretim mecburi hale getirilmiştir. (X)B) Deniz subayları yetiştirmek üzere Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Mektebi açılmıştır. C) İlk defa karantina usulü uygulanmıştır. D) İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir. E) Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete yayınlanmaya başlamıştır. S.54) Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine özellikle ekonomik yönden olumsuz etkileri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu keşiflerin Osmanlı Devletine ekonomik etkisi bağlamında değerlendirilemez? A)Akdeniz limanlarının dünya ticaretindeki ağırlığını kaybetmesi B) Keşfedilen yeni yerlerden Avrupa ya taşınan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa da bolluğa ve aynı zamanda da Osmanlı parasının değer kaybına sebep olması. C) Ümit Burnu nun keşfi ile ticaret güzergahlarının değişmesi D)Osmanlı Devleti için ekonomik bir öneme sahip İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi (X)E) Süveyş kanalının işlevini yitirmesi S.55) Mondros Mütarekesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Boğazlar açılacak, bu bölgedeki istihkamlar müttefiklerce işgal edilecek. B) İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. C) Osmanlı orduları terhis edilecektir. D) Tüm haberleşme istasyonları anlaşma devletlerince denetlenecektir. (X)E) Yunanistan İzmir'i işgal edecektir. S.56) Çanakkale Savaşının Türk ve dünya tarihini yakından etkileyen önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? (X)A) İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardımı yapmalarına imkân verilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi ömrü bir süre daha uzamıştır. C) Çanakkale Savaşı, Çarlık Rusyası'nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali ni hızlandırıcı bir etki göstermiştir. D) Çanakkale Savaşı devam ederken İtalya Osmanlı Devleti ne savaş ilan etmiştir. E) I. Dünya Savaşı uzamıştır. S.57) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy ıslahatlarının belirgin özelliklerinden değildir? A) Kısa süreli olması B) Sorunlara köklü çözüm getirememesi (X)C)Batıdan etkilenmesi D)Askeri alanda yapılması E) Halk tarafından benimsenmemesi S.58) Toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre, kanunlar çerçevesinde yeniden düzenlemedir. açıklaması aşağıdaki hangi kavrama aittir? A)Tekamül(Evrim) B)Rönesans C)Hükümet Darbesi (X)D)İnkılap E)Reform(Islahat)

8 S.59) Bir darbe ile II.Mahmut u tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa Padişah adına yaptığı bir anlaşma (Sened-i İttifak) ile ayanların varlığını tanıması şartıyla ayanların da padişaha itaatlerini sağlamış, ancak padişah bu durumdan memnun kalmamıştır. Bu anlaşmanın hangi özelliğinin II.Mahmut u tedirgin ettiği söylenebilir? A)Antlaşmanın padişahtan izinsiz yapılması B)Ayanları padişahtan güçlü kılması C)Padişahın ayanlara güvenememesi D)Alemdar Mustafa Paşa nın da ayan olması (X)E) Mutlak idareyi zedeleyici olması S.60) I.Balkan Savaşları nda Osmanlı Devletinin yenilgisinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi B) Rusya nın Panislavizm politikası C) Bab-ı Ali baskını (X)D) Orduda gruplaşmaların olması E) Arnavutluk taki bağımsızlık mücadelesi S.61) I-Rusya-Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi II-İngiltere- Hayfa, Akka limanları ve Irak Bölgesi III-Fransa-Çukurova, Suriye, Harput(Elazığ),Musul ve Kayseri IV-İtalya-Güneybatı Anadolu ve İzmir havalisini alacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu paylaşımların yapıldığı gizli anlaşmalardan birisi değildir? A)İstanbul Anlaşması B)Londra Anlaşması C)Neuilly Anlaşması (X)D)Sykes-Picot Anlaşması E)St. Jean de Maurienne Anlaşması S.62) Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddeleri arasında, Türk topraklarındaki işgalleri kolaylaştıran en kapsamlısı hangisidir? A)Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki istihkamlar, müttefikler tarafından işgal edilecek B)Tüm haberleşme istasyonları denetim altına alınacak C)Osmanlı Devleti nin elindeki tüm tutsaklar serbest bırakılacak, Türk tutsakları İtilaf Devletleri elinde kalacak (X)D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek E)Demiryolları İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınacak S.63) Genç Osmanlılar tarafından Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemek amacı ile ortaya atılan Osmanlıcılık fikri hangi akımın etkisini azaltmak maksadı ile ortaya atılmıştır? (X)A)Milliyetçilik B)İslamcılık C)Batıcılık D) Turancılık E)Hepsi S.64) İngiltere, özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında bir taraftan Osmanlı egemenliğindeki milletlere büyük vaatlerde bulunarak, bir taraftan da yaptıkları gizli anlaşmalarla müttefiklerine Osmanlı coğrafyasından toprak önererek stratejik hesaplara yönelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere nin uyguladığı bu politika kapsamında değerlendirilemez? (X)A)Balfour Deklarasyonu yla Siyonistlere, Filistin de bir milli vatan vaat edilmesi. B)Hicaz Emiri Şerif Hüseyin e Suriye, Hicaz ve Irak ı içine alan müstakil bir Arap devleti vaat edilmesi. C)Fransa ya Mısır ve Kanal üzerindeki haklarının tanınacağı teminatının verilmesi. D)Ermenilere Doğu Anadolu da bir Ermeni devletinin vaat edilmesi. E)İtalyanlara önce Antalya ve çevresinin daha sonra da buna ilaveten İzmir ve çevresinin de kendilerine verileceğinin söylenmesi. S.65) Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde uyguladığı denge politikasında önemli bir yer tutan İngiltere, Doksanüç Harbi ne ( Osmanlı-Rus Savaşı) kadar Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunan bir politika takip etmiştir. İngiltere nin bu politikayı benimsemesinde belirleyici etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A)Ortadoğu petrollerini işletmek. B)Boğazlar üzerinde egemen olmak.

9 C)Akdeniz deki üstünlüğü İtalyanlara kaptırmamak. D)Anadolu-Bağdat Demiryolu hattı imtiyazının Almanlara verilmesini engellemek. (X)E)Rusya nın yayılmacı emellerine karşı Osmanlı coğrafyasından geçen sömürge yollarının güvenliğini sağlamak. S.66) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletlerinden değildir? A) Almanya B) Osmanlı Devleti C) Bulgaristan (X)D) Japonya E)Avusturya-Macaristan S.67) Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararları alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Mebuslar Meclisi B) Kuvayı Milliye C) İstanbul Hükümeti (X)D) Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) E) Felahı Vatan Grubu S.68) I. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu harekâtını tanıması II. Mebuslar Meclisi'nin kapanması III. İstanbul Hükümeti'nde değişiklik olması IV. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması V. Anadolu'da isyanların sona ermesi Milli Mücadele döneminde Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya'da bir protokol imzalaması, yukarıdakilerden hangilerinin bir göstergesidir? (X)A) I ve III B) II ve III C) II ve V D)III ve IV E) IV ve V S.69) Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır? A) Misakı Milli Belgesiyle (X)B) Amasya Genelgesi'yle C) Sivas Kongresi kararlarıyla D) Erzurum Kongresi kararlarıyla E) İlk TBMM kararlarıyla S.70) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Meclisi Mebusan'ın toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? (X)A) Amasya Görüşmeleri B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Alaşehir Kongresi E) Amasya Tamimi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Atatürk ün yetiştiği dönemde Osmanlı ülkesinde, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, Batı daki örneklerine göre eğitim veren askeri okullar ve çeşitli

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı