Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2009 (25-40) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 1, 2009 (25-40) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Özet Makale (Article) Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması Mehmet AKÇAY, Şenol OKAY Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 20070, Kınıklı/DENĐZLĐ Günümüz küresel rekabet ortamında müşteri, rekabet edebilirliği mümkün kılan önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Müşteri, işletmenin en değerli varlığıdır ve elde tutulması işletme için hayati önem arz etmektedir. Đşletmelerin yeni bir müşteri kazanabilmek için içerisine girdiği uygulamaların maliyeti, sahip olduğu müşterinin devamlılığını sağlamak için sergileyeceği performansın maliyetinden ortalama olarak beş kat daha fazla olmaktadır. Bu nedenle, işletmeler yeni bir müşteri kazanma çalışmalarının yanında özellikle de elde olan müşterilerinin aidiyet duygularını geliştirerek bünyelerinde sabit kılmaya çalışmaktadırlar. Müşterinin işletmeye bağlanması da temelde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanarak memnun edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu araştırma; müşteri kavramına Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi çerçevesinde getirilen iç-dış müşteri farklılığı esas alınarak yapılmıştır. Bu çalışmada otomotiv yetkili servislerini (OYS) kullanan ve dış müşteri olarak tanımlanan, ürün veya hizmetin son kullanıcısı olan müşterilerin yetkili servis ve yetkili servisin vermiş olduğu hizmetlere karşı memnuniyet-memnuniyetsizlikleri ve memnuniyete etki eden faktörlerin tespit edilmesine çalışılmaktadır. Araştırma örneklemini, Đzmir, Aydın ve Denizli illerindeki otomotiv yetkili servislerinden ürün ve hizmet alımı yapan 234 dış müşteri oluşturmaktadır. Araştırma yüz yüze anket yöntemi ile yapılmış ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Dış Müşteri, Otomotiv Yetkili Servis, Müşteri Memnuniyeti, Toplam Kalite Yönetimi. A Field Research On Factors Which Effect On Satisfaction Level Of Out-Customers At Automotive Authorized Services According To Education Levels Abstract Customer makes possible to compete and it is accepted as an important competition component in the current global competition field. Customer is the most value existence of whomever an enterprise and to keep in reserve to him present vital important. The cost of having condition and applies for win a new customer in the enterprises more five times than enterprise shows attitude and behavior for supply continuity of own customers. So, enterprises not only work to win new customer but also they specially work to make constant to him on own constitution. At the main, to being tied for enterprise of the customer, it can be possible with to being pleased as to be provided of need and expectations at the best form. This research was carried out based on the difference of in and out customer has been brought in frame of total quality management (TQM) philosophy to customer concept. This study has been studied to describe the factors, which effect of satisfaction, and against to authorized service and services which is given in authorized service, satisfaction-dissatisfaction of customers which use automotive authorized service (AAS), describe as out customer and last user of product or service. In this study have been used 234 out customers which take product and service from automotive authorized services at Đzmir, Aydın and Denizli. The research has been made with face to face questionnaire method and data has been evaluated in SPSS program. Keywords: Out customer, Automotive authorized service, Customer satisfaction, Total quality management Bu makaleye atıf yapmak için Akçay M., Okay Ş., Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 6(1) How to cite this article Akçay M., A Field Research On Factors Which Effect On Satisfaction Level Of Out-Customers At Automotive Authorized Services According To Education Levels Electronic Journal of Machine Technologies, 2009, 6 (1) 25-40

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyeleri 1. GĐRĐŞ Günümüzde rekabet oldukça yoğun yaşanmaktadır. Đşletmelere genellikle ikinci bir şans bulamamakta, güçlü olanlar ayakta kalmakta, güçsüz ve yetersiz olanlar ise piyasadan kısa bir sürede silinmektedir. Đşletmenin güçlü olabilmesi ve böylelikle varlığını devam ettirebilmesi, elde ettiği gelire, yatırımlara, bu yatırımların geri dönüşüne ve sahip olduğu pazar payının büyüklüğüne bağlıdır. Bu durum ise müşterinin varlığı ile mümkün olabilmekte ve müşteri bu noktada işletmenin sahip olduğu en değerli varlıklardan biri olarak tanımlanmaktadır. Müşterinin işletmeye bağlanması ve sadık müşteri olması ancak memnun edilebilmesine bağlıdır. Bir müşterinin memnun edilebilmesi de ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde anlaşılması ve karşılanması ile mümkün olabilmektedir [1,2,3]. Günümüz yönetim anlayışları içerisinde müşteriyi odak kabul eden TKY anlayışının işletme tarafından benimsenmesi ile bu durumun mümkün olabileceği ifade edilmektedir [4]. OYS, otomotiv üretimi yapan fabrikaların üretmiş oldukları araçların müşteriye pazarlanmasında bir aracı görevi üstlenmekte ve sektörün müşterileri ile birebir irtibat halinde olmaktadır. OYS birebir müşteri ile ilişki halinde olduğundan, sunulan ürün ve/veya hizmetten önce veya sonra müşterinin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, şikâyet ve önerilerinin duyarlılıkla dinlenmesi, en iyi şekilde çözümler sunulması ile müşterinin OYS den buna bağlı olarak da o araç markasından memnun olması sağlanmış olabilmektedir. Herhangi bir işletmede olduğu gibi OYS lerde de genel olarak TKY ilke ve prensiplerinin en iyi şekilde benimsenmesi ve uygulanması ile müşteri memnuniyeti sağlanabileceği ve bu sayede müşterilerin işletmeye bağımlı hale gelmesi (sadık müşteri) ile lider konuma gelinebileceği ve varlığının garanti altına alınabileceği ifade edilebilir. Bu çalışmada otomotiv yetkili servislerini kullanan ve TKY anlayışı çerçevesinde dış müşteri olarak tanımlanan, ürün veya hizmetin son kullanıcısı olan müşterilerin yetkili servis ve yetkili servisin vermiş olduğu hizmetlere karşı memnuniyet-memnuniyetsizliklerinin ve memnuniyete etki eden faktörlerin tespit edilmesine çalışılmaktadır. Araştırma örneklemini, Đzmir, Aydın ve Denizli illerindeki otomotiv yetkili servislerinden ürün ve hizmet alımı yapan 234 dış müşteri oluşturmaktadır. Araştırma yüz yüze anket yöntemi ile yapılmıştır ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan müşterilerin eğitim durumlarına göre Anova analizi yapılarak eğitim seviyesi bazında müşterilerin servislerden beklentileri, memnuniyet dereceleri ve memnuniyete etki eden faktörler üzerindeki değerlendirmeleri incelenmektedir. 2. TKY ve MÜŞTERĐ ODAKLILIK TKY'nin tanımı konusunda tam bir mutabakat yoktur ve yazarlar konuya bakış tarzlarına göre değişik tanımlar yapmaktadırlar. Buna göre kimi yazarlar, TKY'yi "güçlü liderlik, katılımcı yönetim ve ekip çalışmasının bir bileşimi" şeklinde tanımlarken, bazıları da "hatasız ürün üretme veya her şeyi mükemmel bir şekilde yapma" olarak tarif etmektedir. TKY, pek çok kişi için müşteri memnuniyeti ile eş anlamlıdır. Ya da eş zamanlı olarak bir örgütün başarısında çıkarı olan herkesin (hissedarlar, müşteriler, yönetim ve çalışanların) memnun edilmesini içerir [5] tarihli ISO 8402 de TKY şu şekilde tanımlanmaktadır; bir kuruluş içinde kaliteyi odak alan kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır [6]. Kalitenin müşteriyle bütünleşerek belirlenmesi, işletmede her çalışanın katılımının sağlanması, etkin bir liderlik tarzını gerektirmesi ve en yüksek çıktıya sıfır hata ile ulaşılması bu yaklaşımın odak noktalarıdır [7]. Doğru üretimi ilk defasında yapmayı ve bunu her defasında tekrarlamayı hedefleyen TKY, organizasyonun bir bütün olarak etkinliğini sağlamayı, esnekliğe ulaşmasını ve yüksek rekabet gücünü 26

3 Akçay M., Okay Ş. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) amaçlayan bir yönetimdir [8]. Yapılan tanımlamalarda görüldüğü üzere ortak nokta, TKY nin hedefinin organizasyondaki herkesin aktif katılımı ile müşterilerin tatminini sağlamak ve bunun sonucunda da kârlılığa ulaşmak olduğudur. Müşteriler, bilânçoda gösterilmese de bir işletmenin sahip olduğu en değerli varlıklardır. Müşteri, işin oluş nedenidir. Müşteri olmazsa ne işletmenin kurulmasının ne de ürün/hizmet üretmesinin bir anlamı yoktur. Bu nedenle yeni pazarlama anlayışı, işletme fonksiyonlarının merkezine müşteriyi koymaktadır [9,10]. TKY, müşteri gereksinimlerini en iyi bir biçimde karşılayan bir yaklaşım olduğu kadar, maliyetleri de düşüren çağdaş bir yönetim tarzıdır. Yapılan araştırmalara göre TKY yi benimseyen ve tam anlamıyla uygulayan işletmelerde verimlilik, etkinlik ve üretkenliğin arttığı, maliyet, stok ve giderlerin ise önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. TKY uygulamasıyla birlikte işletmenin ürettiği mal ve hizmet kalitesi de yükselmektedir [9,11,12]. TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve/veya hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir [9]. TKY düşünürlerine göre TKY ile birlikte müşteri merkezli üretime geçilmiştir [13]. TKY felsefesini benimseyen bir işletme, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bütünleşmiş çabalardan meydana gelen örgütsel yapıyı öncelikle kurmak durumundadır. Bu örgütsel yapıya müşterilerini dâhil eden stratejiler geliştirmek, günümüz koşullarında işletmelerin başarısını garantileyecek anahtar noktalardan biridir [7]. TKY anlayışına göre kalite, müşterinin beklentisi ile başlar, memnun edilmesi ile devam eder [13]. Ayrıca TKY nin yönetime kazandırdığı önemli kavramlardan biri de iç müşteri kavramıdır [6]. Bugün artık müşteri denildiğinde sadece mal veya hizmeti satın alan kişi ya da kurumlar değil, aynı zamanda söz konusu mal veya hizmeti üreten bireyler/birimler de anlaşılmakta ve bu gruplar iç müşteri ve dış müşteri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar [14]. Genel olarak müşteri kavramı, bir ihtiyacının karşılanması için bir kurum/kuruluşa başvuruda bulunan (birey, toplum, organizasyon, vb.) anlamındadır [15]. Đşletmenin ürettiği ürün ya da hizmeti satın alan işletme dışındaki kişi ve kuruluşlardır [16,17]. Bir diğer tanımlamaya göre dış müşteri; "bir organizasyonda üretilen mal ve/veya ürünü satın alarak, o işletmenin piyasada var olmasını sağlayan kişi" şeklinde tanımlanabilmektedir [14]. Müşteri işletme için sadece son kullanıcı değildir. Đşletme için bir gelir kaynağı olduğundan öneminin kavranması ve mutlu edilmesi gerekendir [18]. Dış müşteri, bir mal veya hizmetin nasıl, hangi süreç içinde, kim tarafından ve hangi araçlarla yapıldığından çok; kendisine nasıl yansıdığına, kusursuz ve hatasız olmasına, doyum sağlayıp sağlamadığına, ihtiyaç ve beklentilerine ne derece uyduğuna, verilen sözlerin ve taahhütlerin ne ölçüde yerine getirildiğine dikkat etmektedir [19]. Müşteri denildiğinde genel olarak son kullanıcı ve nihai tüketici anlaşılmaktadır. Yine müşteri, ürün ya da hizmeti alan kimse veya kurum/kuruluşlardır denilmektedir [18]. Đşletmelerde her isgören doğrudan dış müşterilere hizmet vermemekte, işgörenlerin çoğu süreçlerin akışı içinde dış müşterilere hizmet sunmak için mal ya da hizmet sunanlar için çalışmaktadır. Bu nedenle TKY ye göre işletmenin içinde veya dışında olsun işletmenin çıktısını kullanan herkes işletmenin müşterisi olarak tanımlanmaktadır [20]. Đsletme içerisinde, birbirine ürün ya da hizmet sunanlar yani ürün veya hizmetin en son kullanıcıya ulaşana kadar gerçekleşen süreç içerisindeki herkes iç müşteri olarak adlandırılır [10,21,22]. Đç müşteri, söz konusu mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve dış müşteriye ulaştırılmasında doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan tüm işletme çalışanlarıdır [23]. Diğer bir tanımlamaya göre de iç müşteri, kuruluşun ürün ve hizmetini son kullanıcıya kadar ulaştıran zincir içerisinde yer alan tüm kullanıcılar 27

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyeleri olarak ifade edilmektedir. [22, 24]. Deming bu ilişkiyi, her aşamanın müşterisi bir sonraki aşamadır şeklinde açıklamakta ve bu aşamaların birleşerek üretim sürecini oluşturduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde Imai de bu konuda meşhur sözünü bir sonraki proses müşteridir şeklinde ifade etmektedir. Bu anlayışa göre, firma içinde bir proses kendinden bir önceki prosesin müşterisi, bir sonraki proses ise kendisinin müşterisi konumundadır [14]. 3. TKY DE MÜŞTERĐ MEM U ĐYETĐ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, her geçen gün artan global rekabet ve hızlı değişen müşteri istek ve ihtiyaçları, işletmelerin müşteri odaklı iş yapmalarını ve müşterilerle olan ilişkilerinde bilgi teknolojilerini verimli kullanmalarını gerektirmektedir [25]. Yapılan araştırmalar çerçevesinde, işletmelerin rekabet gücüne sahip olmasında müşteri memnuniyetinin sağlanmasının çok önemli bir yeri olduğu ve günümüzün yoğun rekabet şartları altında başarının temelini oluşturduğu vurgulanmakta [26] ve işletmeler, müşteri memnuniyetini sağlayabildikleri sürece rekabet ortamında kalıcı olabildiği yorumlarına yer verilmektedir. [27]. Bu duruma bir cevap niteliğinde ortaya çıkan TKY nin temel amacı, müşteri memnuniyetini gerçekleştirmektir ve TKY aynı zamanda müşteri odaklı yönetim anlayışı olarak da bilinmektedir [28]. TKY felsefesini benimseyen bir işletme, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bütünleşmiş çabalardan meydana gelen örgütsel yapıyı öncelikle kurmak durumundadır. Bu örgütsel yapıya müşterilerini dâhil eden stratejiler geliştirmek, günümüz koşullarında işletmelerin başarısını garantileyecek anahtar noktalardan biridir [7]. Müşteri memnuniyeti son on beş yıldır oldukça dikkat çekmektedir. Bugün bunu sağlamak ve sürdürmek ekonomik güvenilirliğin simgesi olarak belirtilmektedir. Malcolm Baldridge ulusal kalite ödülü müşteri odaklı sonuçları esas almaktadır. Avrupa kalite ödülü için de müşteri sonuçları en çok puan getiren unsurlardan biridir [2]. Avrupa kalite ödülü modeli Şekil 1 de görülmektedir. Çalışanların yönetimi %8 Çalışanların Tatmini %10 Liderlik %12 Politika ve strateji %7 Süreçler %15 Müşteri Tatmini %20 Đş sonuçları %14 Kaynaklar %8 Toplum üzerindeki etki %6 Girdiler %50 Sonuçlar %50 Şekil 1 Avrupa kalite ödül modeli [5,13] Bu denli öneme sahip olan müşteri ve onun memnun edilmesi durumuna karşılık olarak TKY nin en önemli ilkelerinden müşteri odaklılık olarak literatürdeki yerini almıştır [27]. Bu durumda TKY nin müşteriye ve müşteri memnuniyetine verdiği değer ve önem açık bir şekilde görülebilmektedir TKY de Dış Müşteri Memnuniyeti Müşteri memnuniyetinin uzun vadeli kârlar getireceğini, buna karşılık kâra öncelik vermenin ancak kısa vadede kazandıracağını savunan TKY, bu düşüncenin doğal sonucu olarak müşteri memnuniyetini kârdan önce gören bir sistem olarak gelişmiştir [14]. TKY nin temel amacı müşteri memnuniyetini gerçekleştirmektir. Bu nedenle de, TKY aynı zamanda müşteri odaklı yönetim anlayışı olarak da bilinmektedir [28]. Bunun nedeni özetle, Imai nin de dediği gibi, kalitenin son ve en büyük hâkimi müşteridir [14]. 28

5 Akçay M., Okay Ş. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Müşteri memnuniyeti, bir işletmenin müşterilerinin gereksinimlerinin ürün yada hizmetlerce ne derece karşılandığı düşüncesidir [2]. Đşletmede müşteri ile girilen müşteri-tedarikçi ilişkisinde müşterinin tatmin olabilmesi o malın veya hizmetin beklentileri karşılama derecesiyle ilgilidir [6]. Eğer sonuç beklentileri karşılamıyorsa müşteri mutsuzdur, sonuç beklentilerle eşit ise müşteri mutludur. Eğer sonuç beklentileri aşıyorsa müşteri çok memnun ya da işletmeye sadakatle bağlı demektir [2]. Bu koşul sağlanmadan, değişik promosyon etkinlikleriyle tatmini artırmaya çalışmak, kısa süreli ve sonuca kıyasla, maliyeti yüksek bir çabanın ötesine geçememektedir [21]. Her bir işletme temelde kar amacı ile kurulur. Ancak müşteri olmadan ne kazanç, ne kar, ne pazar payı, ne de yatırımların geri dönüşünden bahsedilebilir. Đşletme müşterisi olduğu sürece hayattadır ve hiçbir işletme müşterisi olmadan yaşayamaz [2,9]. TKY nin amacı da müşteriyi kazanmak ve bunun yanında mevcut müşterilerin memnun edilerek işletmeye bağlanmasını sağlamaktır [14]. TKY sürekli ve sistematik bir temelde örgüt performansını geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır ve bu yaklaşım ancak, müşterilerin memnuniyeti aracılığıyla sağlanır. Yani TKY de performans, müşteriye sağlanan kaliteli hizmetle tanımlanır. Bundan dolayı müşteri odaklılık, TKY nin en temel öğesidir ve bu öğe, kaliteyi müşteri tanımlar ilkesiyle açıklanmaktadır [29]. Şüphesiz ki müşteriye odaklanma çabalarının tümünün amacı da müşteri tatminidir [2]. TKY nin gaye edindiği dış müşterinin memnun edilerek işletmeye bağlanmasının önemi, şu şekilde açıklanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, yeni bir müşteri kazanmak mevcut müşterileri elde tutmaktan en az beş defa daha pahalıdır. Tatmin olmamış bir müşteri ise bu tatminsizliğini ortalama 9 kişiye anlatmakta ve işletmenin potansiyel müşterilerini kaybetmesine neden olmaktadır [13]. Bu nedenle, TKY anlayışının oluşumunun temel alt yapısını oluşturan müşterinin memnun edilme olgusu, toplam kalite anlayışının en önemli göstergelerinden biridir [30] TKY de Đç Müşteri Memnuniyeti Đç müşteri kavramı ile örgütte çalışan ifade edilmektedir. Đç müşteri bir örgütün üretim süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması ile faaliyetlerin örgüt içerisinde devam ettirilebilmesi mümkün olabilmektedir. TKY'de iç müşteri olarak kabul edilen çalışanların memnuniyetleri önemsenerek, dış müşterinin memnuniyetine açılan bir kapı pozisyonunda görülmekte ve hedefler arasında gösterilmektedir [14]. Çünkü servis çalışanları memnun edilmeden, müşteri memnun edilememektedir [31]. Diğer bir taraftan işletmelerde meydana gelen hatalarla ilgili araştırmalarda, hata kaynağı araştırıldığında; % 60 insan, % 30 makine ve % 10'unun ise malzeme ve metot olduğu görülmüştür. Burada en yüksek oran insandan kaynaklanan hatalardır [16]. Bu kapsamda TKY, çalışanları motive etme, bilgi ve yetenek seviyelerini yükseltici eğitimler verme, yönlendirme, çalışanların geliştirilmesi, kalitelerinin ve işletmeye bağlılıklarının arttırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermektedir [23]. Đç müşterilerin memnuniyetleri iş doyumları diğer bir ifade ile iş tatminleri ile doğrudan ilişkilidir [32]. Tatmin olmuş çalışanlar, tatmin olmuş müşterilere yol açacak ve tatminkâr müşteriler de personelin işlerinde tatmin olma duygusunu güçlendirecektir [33]. Đş tatmini, işin özellikleriyle işgörenlerin istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen ve işgörenin işinden hoşnutluk duymasını belirleyen bir olgudur [34]. Çalışanın kendi işine karşı olan iş değerleri ve işten kazandıklarının etkileşimi sonucu oluşan duygusal bir cevaptır [35]. Bu açıklamalar ışığında çalışanların memnuniyeti iş tatmini kavramıyla ifade edilebilir [36]. Đç müşterinin tatmin olmaması durumunda ise, işletmeye yabancılaşma söz konusu olmaktadır [33]. Ayrıca iç müşterinin memnuniyetsizliği örgütte huzursuzluk, moral düşüklüğü, devamsızlık, disiplin 29

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyeleri sorunlarında ve iş gören devir hızında artış olarak ortaya çıkabilmektedir. Sonuç olarak memnuniyetsizliğin, örgütün amaçlarına ulaşmaması, bireyin de amaçlarını gerçekleştirememesi anlamına geldiği ifade edilebilir. Çünkü işletmeler kendi amaçlarını bireylerin amaçları haline getirdikleri oranda başarılı olmaktadır [35]. 4. OYS Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyetlerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması Çalışmanın bu bölümünde Denizli, Aydın ve Đzmir illerinde faaliyet gösteren OYS lerin dış müşterilerinin memnuniyet düzeylerini ve memnuniyete etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılan alan araştırmasının amaç ve yöntemi açıklandıktan sonra, araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilmektedir Araştırmanın Amacı Yapılan çalışmada TKY anlayışı çerçevesinde dış müşterinin OYS tarafından algılanış biçimi, işletme için ifade ettiği anlam, OYS ye ve OYS den almış olduğu ürün/hizmete karşı memnuniyet derecesi ve memnuniyete etki eden faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan dış müşteriler arasında eğitim seviyelerine göre Anova değerleri çıkarılmış olup, eğitim seviyesi bazında dış müşterilerin memnuniyetlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi Araştırma Denizli, Aydın ve Đzmir illerindeki OYS leri kullanan dış müşteriler üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 310 dış müşteriye araştırma materyali olan anket formu dağıtılmış, ancak bunlardan 270 tanesi araştırmaya olumlu yaklaşarak ankete cevap vermişlerdir. 270 anket içerisinden 234 ünün araştırma için değerlendirmeye alınabilecek yeterlikte olduğu görülmüştür. Araştırmada 234 OYS dış müşterisi üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket sorularının hazırlanmasında her soru gurubu tesadüfi olarak seçilen örneklem gurubuna uygulanarak anlaşılabilirlik ve anlamlılık nitelikleri bakımından denenmiştir. Yapılan pilot çalışma doğrultusunda anket formu tekrar düzenlenmiştir. Anket formları müşterilere elden ulaştırılarak, yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması temin edilmiştir. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve SPSS (Statical Package for Social Sciences) 11.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Analiz sonucu oluşturulan tabloların değerlendirilmesinin ardından sonuç ve öneriler ifade edilmiştir. Anket sorularının cevaplanması sonucu elde edilen bulguların değerlendirilmesinde frekans (f), ortalama ( X ), standart sapma (S) üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların eğitim durumları değişkenine göre değerlendirmelerde farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve gruplar arasındaki olası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey-HSD testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların test edilmesinde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Araştırmada kullanılan Likert ölçeğinde aralıkların genişliği dizi genişliği/yapılacak grup sayısı sayısı formülü ile hesaplanmıştır. Buna göre aralıklar oluşmuş ve sınıflama buna göre yapılmıştır. Aralıkların anlamları Tablo 1 de görülmektedir [37]. Tablo 1 Aralıkların anlamları 1,00-1,80 Hiç 1,81-2,60 Çok az ,40 Orta 3,41-4,20 Büyük ölçüde 4,21-5,00 Tamamen 30

7 Akçay M., Okay Ş. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Hazırlanan anketlerdeki bazı soruların birden fazla işaretlenmesine imkân verilerek, cevaplardan hangi faktörün daha önemli ve etkili olduğunun tespitine çalışılmıştır. Anketlerde açık uçlu sorulardan kaçınılarak sonuçların değerlendirilmesinde oluşabilecek karmaşıklığa engel olunmuştur Araştırmada Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi Bu bölümde OYS dış müşterilerinin memnuniyeti ile ilgili olarak araştırmada elde edilen bulgular tablolar haline getirilerek değerlendirilmiştir Demografik Yapının Değerlendirilmesi Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %79.9 unun erkek, %20.1 inin kadın olduğu görülmektedir. Bu durum, OYS kullanıcılarının önemli çoğunluğunun erkek olduğunu göstermektedir. Yüz yüze yapılan anket çalışmasında edinilen deneyime göre bu durumu şu şekilde açıklamak mümkündür; servis kullanımında bayan oranının farklı bir şekilde düşük olmasının en önemli kanılarından biri bayanların tamir, bakım, mekanik servis işlemlerinde eşlerini veya erkek tanışlarını görevlendirmeleri ve servis ile diyalog halinde olmamalarıdır. Diğeri ise, ülkemizde bayan araç kullanımı ve araç sahibi olma oranının erkek araç kullanım oranına göre düşük olması olarak tahmin edilmektedir. Yaş dağılımı: Araştırmaya katılan dış müşterilerin yaş dağılımı Tablo 2 de görülmektedir. Buna göre dış müşteri yaş dağılımı incelendiğinde, %41.0 ile 26-30, %24.8 ile 31-35, %20.9 ile 20-25, % 12.0 ile ve %1.3 ile de 40 ve üzeri yaş guruplarında olduğu görülmektedir. Bu değerlere göre OYS kullanım oranının genç olarak tanımlaya bileceğimiz yaş gurubunda daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Tablo 2 Demografik bulgular Değişkenler f % Kadın Cinsiyet Durumu Erkek TOPLAM Yaş Durumu TOPLAM Đlköğretim Eğitim Durumu Lise Önlisans Üniversite Lisansüstü TOPLAM Eğitim durumu: Araştırmaya katılan müşterilerin eğitim durumları Tablo 2 de görülmektedir. Buna göre müşterilerin; %28.6 ile eşit paya sahip olan lise ve lisansüstü, %19.7 ile üniversite, %17.1 ile ilköğretim ve %6.0 ile de önlisans düzeyinde eğitime sahip bireylerden oluştuğu görülebilmektedir. Sonuçlara göre, araştırmaya katılan müşterilerin eğitim durumları incelendiğinde, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim almış müşterilerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durumun elde edilen verilerin güvenirliliği bakımından oldukça önemli olduğu ifade edilebilir. 31

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyeleri OYS Hizmetlerinin Müşteriler Tarafından Algılanışı Đle Đlgili Bulgular Tablo 3 de OYS hizmetlerinin müşteriler tarafından algılanılışı ile ilgili yargılara ilişkin görüşleri verilmektedir. Buna göre yetkili servis tarafından verilen hizmetler güvenilir niteliktedir %72.6, yetkili servisin hizmet sonrasında sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarından memnunum %70.5, yetkili servis tarafından ihtiyaçlarıma kesin olarak çözüm getirilebilmektedir %66.3 ve müşterisi olduğum yetkili servisi araç ve hizmet alınacak bir yer olarak daima tavsiye ederim %61.9 ile katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Diğer taraftan yetkili servisin vermiş olduğu hizmet karşılığında talep ettiği ücretten memnunum %33.3 ve yetkili servis, servis işlemlerinden sonra sürekli olarak benimle irtibat halindedir %30.3 ile kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum seviyesindedir. Tablo 3 de müşterilerin OYS hizmetlerini algılayışı ile ilgili ortalamalar da incelenebilmektedir. Buna göre; yetkili servis tarafından verilen hizmetler güvenilir niteliktedir ( X =3.88), yetkili servis tarafından ihtiyaçlarıma kesin olarak çözüm getirilebilmektedir ( X =3.67), ile oldukça seviyesinde yer aldıkları görülmektedir. Bunun yanında, yetkili servisin vermiş olduğu hizmet karşılığında talep ettiği ücretten memnunum ( X =3.25) ile orta seviyede yer almaktadır. Yargılar incelendiğinde, yetkili servis tarafından ihtiyaçlarıma kesin olarak çözüm getirilebilmektedir (%66.3) ve ( X =3.67) yargısına müşterilerin yüksek oranda olumlu cevap vermesi, genel olarak yetkili servis personelinin müşterilerinin sorunlarını en iyi şekilde çözmek ve memnuniyetini sağlamak için gereken tutum ve davranışları sergileyebilecek kapasitede olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tablo 3 OYS hizmetlerinin dış müşteriler tarafından algılanılışı ile ilgili yargılara ilişkin görüşlerin dağılımı OYS hizmetleri ile ilgili yargılar Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Fikrim Yok Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum F X S S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Yetkili servis tarafından ihtiyaçlarım doğru olarak anlaşılmakta ve kaydedilmektedir. Yetkili servis tarafından ihtiyaçlarıma kesin olarak çözüm getirilebilmektedir. Yetkili servis tarafından verilen hizmetler güvenilir niteliktedir. Müşterisi olduğum yetkili servisi araç ve hizmet alınacak bir yer olarak daima tavsiye ederim. Yetkili servis, servis işlemlerinden sonra sürekli benim ile irtibat halindedir. Yetkili servisin vermiş olduğu hizmet karşılığında talep ettiği ücretten memnunum. Yetkili servisin hizmet sonrasında sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarından memnunum. f % f % f % f % f %

9 Akçay M., Okay Ş. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Genel olarak servis hizmetleri ile ilgili yargılara karşı müşterilerin memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak Tablo 3 e göre; servis işlemleri sonrası talep edilen ücretin yüksek olması, servis işlemlerinden sonra servisin müşteri ile irtibat oranın düşük olması gibi nedenlerle düşük oranda da olsa müşterilerin yetkili servislere karşı bir memnuniyetsizliklerinin olduğu ve bu durumunda müşteri memnuniyetinin normal düzeye gerilemesine neden olduğu görülebilmektedir. Tablo 4 de araştırmaya katılan müşterilerin OYS nin hizmetlerine ilişkin görüşlerinin eğitim seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgular verilmektedir. Tablo 4 deki bulgular incelendiğinde; S2 [F(4,229)= 3.349; p<.05], S3 [F(4,229)= 3.289; p<.05], S4 [F(4,229)= 5.427; p<.05], S5 [F(4,229)= 4.608; p<.05], S6 [F(4,229)= 8.458; p<.05] ve S7 [F(4,229)= 6.941; p<.05] yargıları eğitim düzeyleri farklılığına göre 0.05 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Buna karşılık; S1 [F(4,229)= 0.504; p>.05] yargısında ise eğitim düzeyi farklılığına göre anlamlı fark bulunamamıştır. Tukey-HSD testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık çıkan yargılara ilişkin değerlendirmelerde OYS lerde verilen hizmetlere ilişkin lisan üstü eğitim alanların memnuniyet düzeylerinin lisans eğitimi alanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Tablo 4 Müşterilerin OYS deki hizmetlere ilişkin görüşlerinin, eğitim seviyelerine göre farklılığa ilişkin ANOVA sonuçları Yargılar Varyansın Kaynağı KT SD KO F P Fark Tukey-Hsd Gruplar arası S1 Gruplar içi Toplam Gruplar arası S2 Gruplar içi (4-1, 4-5) Toplam Gruplar arası S3 Gruplar içi (4-5) Toplam Gruplar arası S4 Gruplar içi (4-5, 2-5) Toplam Gruplar arası S5 Gruplar içi (4-5) Toplam S6 Gruplar arası (1-5, 2-5, Gruplar içi ) Toplam S7 Gruplararası (1-5, 2-5, Gruplar içi ) Toplam Tablo 4 deki yetkili servisin vermiş olduğu hizmet karşılığında talep ettiği ücretten memnunum ve yetkili servisin hizmet sonrasında sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarından memnunum yargılarına ilişkin ilköğretim ve lise eğitimi alanların lisansüstü eğitim alanlara göre değerlendirmelerinde pozitif düşünce içerisinde oldukları ifade edilebilir. Đlköğretim, lise ve lisans eğitimi almış müşterilerin lisansüstü eğitimi almış müşterilere göre yetkili servislerin ücret politikasından memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilebilir. 33

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ Tümay ATAKAN DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ VE ĐNTERNET BANKACILIĞINDA MÜŞTERĐLERĐN SEÇĐMLERĐNE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABALARININ TESPİTİ: BİR ARAŞTIRMA

KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABALARININ TESPİTİ: BİR ARAŞTIRMA KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABALARININ TESPİTİ: BİR ARAŞTIRMA THE DETERMINATION OF THE EFFORTS OF ROAD FREIGHT TRANSPORTATION ENTERPRISES TO IMPROVE CUSTOMER

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞTE SORUN YAŞANABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ: ANTALYA BELEK BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Atilla AKBABA * Muammer MESCİ ** Özet Bu çalışmanın amacı konaklama

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXI, Sayı/No. 2, 2012, pp. 75-97 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ezgi CEVHER * İbrahim Deniz

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TASARIMI ve ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yüksek Lisans Tezi ECE ADA Tez Danışmanı : Prof.Dr.HALİT KESKİN İstanbul,2010 T.C.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

MBD 2014, 3(1): 98 128

MBD 2014, 3(1): 98 128 MBD 2014, 3(1): 98 128 MAKALE HAKKINDA Geliş : Mart 2014 Kabul: Mart 2014 TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET DENEYİMLERİ VE ŞİKÂYETİ ALGILAMALARININ ÖLÇÜMLENMESİ: GSM MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE MEASUREMENT

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN MERKEZLİ KÜTÜPHANECİLİK

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN MERKEZLİ KÜTÜPHANECİLİK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN MERKEZLİ KÜTÜPHANECİLİK Erol YILMAZ * GİRİŞ Toplam Kalite Yönetimi (TKY), müşteri ve personel olarak, insanı organizasyonun odağına/ merkezine yerleştiren, hedefinde ise,

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 61

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 61 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 61 ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI 1 Nuray GİRGİNER * ve Arzu

Detaylı

ĐŞLETMELERDE UYGULANAN TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ 1

ĐŞLETMELERDE UYGULANAN TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ 1 ĐŞLETMELERDE UYGULANAN TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ 1 ÖZET Aytaç AYDIN 2 Kemal ÜÇÜNCÜ 3 Taner TAŞDEMĐR 4 Günümüzde her büy üklü kte işletme için çalışanın

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014) 647 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Bu çalışma, bankacılık sektörü çalışanlarına müşteri

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı