Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt genelinde başlanılacağından, seçim işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesini teminen, Kurulumuz taşra teşkilatında boş bulunan Seçim Müdürlüğü, Seçim Zabıt Katibi kadroları ile Merkez teşkilatında boş bulunan (1) bir adet Seçmen Kütüğü Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, (2) adet Mühendis, Çözümleyici, Şef, Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı kadrolarının doldurulması gerekmektedir. Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge Resmi Gazetenin 30/04/2002 günlü, sayılı nüshasında, bu genelgede yapılan değişiklik ise 02/07/2003 günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelgenin öncelikle ele alınarak yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, münhal bulunan bazı kadroların durumlarına genelgemizde yer verilmemiş olduğundan, söz konusu genelgenin gerekli görülecek bölümlerinin gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra ele alınarak değiştirilmesi ve düzenlenecek yeni genelgenin yürürlüğe girmesini müteakiben yukarıda belirtilen münhal kadroların doldurulabilmesi ve uygulamaya ilişkin ilkelerin belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlayarak konu hakkında düzenlediği raporu ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Kurulumuzun 08/03/2008 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayarak sonrasında rapor ve genelge taslağı düzenlemiştir. Düzenlenen ve Kurulumuza sunulan 19/09/2008 tarihli ve 2008/12 sayılı Komisyon Raporu nda, aynen; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinde yazılı görevleri yerine getirmek üzere kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütükleri bürolarının ve aynı Kanunun 11 inci maddesi gereğince kurulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile bağlı birimleri ve birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatı personelinin göreve alınmaları, yer değiştirmeleri, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri, sicilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması, görevden uzaklaştırılmaları ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar, daha önceden Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2002 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilerek 30/05/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge ile belirlenmiştir. Ancak, genelgede gerekli görülen değişiklik ve eksiklikler günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu genelge Kurulumuzun 08/03/2008 tarih ve 2008/118 sayılı kararı üzerine ele alınmış ve Komisyonumuz çalışmasını tamamlamıştır.

8 Genelgede yer alan düzenlemeler mevcut yasa hükümleri ile uygulamaya konulmuş olan diğer kurumların genelgelerinden de faydalanılarak ve ilgili birimlerin görüşleri de alınarak, Komisyon çalışmamız sonrası düzenlenen ekli genelge taslağı ve çizelgeler hazırlanmıştır. Hazırlanan genelge taslağı ile çizelgeler Kurulumuzun 2008/118 sayılı kararı gereği Yüksek Seçim Kuruluna sunulmuştur. şeklinde görüş bildirilmiştir. Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi yeniden düzenleyerek, ekli Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi hazırlamıştır. Bu nedenle; Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması ve komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. S O N U Ç: Açıklanan nedenle; 1- Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmasına, 2- Komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan ve Kurulumuzca da uygun görülen Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulmasına, 3- Genelgenin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar gönderilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 4- Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına, 25/10/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM Üye Üye Üye Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU

9

10 ATAMA KARARI Karar Sayısı : 2009/15395 Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı Ģahısların karģılarında belirtilen görevlere atanması; ĠçiĢleri Bakanlığının 28/8/2009 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/8/2009 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. AYDIN F. ÇELĠK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGĠN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. V. GÖNÜL B. ATALAY T. YILDIZ M. ġġmġek Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı DıĢiĢleri Bakanı V. Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMĠR N. ÇUBUKÇU B. YILDIRIM Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı V. UlaĢtırma Bakanı M. M. EKER Ö. DĠNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı ADI VE SOYADI ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ Ali KABAN Ordu Valisi Merkez Valisi Zekeriya ġarbak Rize Valisi Merkez Valisi Selim CEBĠROĞLU Ardahan Valisi Merkez Valisi Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı Rize Valisi Mustafa TEKMEN ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ardahan Valisi Orhan DÜZGÜN Kültür ve Turizm Bakanlığı Ordu Valisi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ġerif YILMAZ ĠçiĢleri Bakanlığı Tokat Valisi Personel Genel Müdür Yardımcısı

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 T.C. ARALIK KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAYI:0B.08.4.MEM // /09/2010 KONU: Rehberlik Yıllık Çerçeve Planı ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE ARALIK ĠLGĠ: Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğünün tarih ve 300/166 sayılı yazısı. Ġlgi yazı gereği Eğitim Öğretim Yılı Ana Okulları Rehberlik ve Psikoloji DanıĢmanlık Hizmetleri Çerçeve Programı yazımız ekinde sunulmuģ olup, Okulunuzun çerçeve programının hazırlanıp 28/09/2010 Salı gününe kadar kurumumuzda olacak Ģekilde hazırlanması hususunda;. Bilgi ve gereğini rica ederim. Bekir AKSOY Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 16/09/2010 Mem. O.KARAĞAÇ 16/09/2010 ġb.md.v.k.y.karataġ

22

23

24 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r- _, \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!l'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ jar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrl'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll l'(il'cdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda hl'lillikll,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h isll'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ l' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h A Dekall YardllllC1SI, / \':;;1", ~"~.,, ;i(;i1(:'-i\~' [)o~.ljr. Siik~ Illall (j(jf)fi\1 i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adaylll :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

25 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayt : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

26 AT{'~ ~i.';": ",'NiVERSiTESi_ Edeb~Y':':i ic:;i-,i,i:tesi Dekanllgl,!. -.--;:-~ -;O 17-A'O,I Tarth : -./-...~~.,.::;, I. T C 'Ka It No. _.3..:k--.)...! -----I ATATURK UNivERSiTESi REKTOR "ffcu N 0: Ogrenci i~leri Daire Ba~kanhg) Sayl : B.30.2.AT A.O / Konu : Pedagojik Formas~on 04. mlui i.j *0 1 ti ~ r~ ~ EDEBivAT FAKl'LTESi DEKA~LI(;INA,' LC I',/ [; (1 E Lt'a '-I (; N E TI\vi {\ 11~ L,j J{.I,.J (S. ~~ 1[. tv,:4 Y[ksekogretim Kurulu I3a~kanllgl'ndan 811'1an Pedagojik Formasyon flkeleri ile ilgili 2:: :(J9:20 i0 rarih ve ~ 15 sayill yazl ekte gbnderilmi~tir. \3iL:ilerinizi ':e gere;:ini rica t'derim. E~!:l ',.,'. DAGIIIM i \: -~ ~.., D' '- ~ V v ~-en.l' akujtes) ekanhgma I1ahiyat Fakiiltesi Dekanhgma Ziraat Fakiiltesi Dekanhgma Edebiyat Fakiiltesi Dekanhgma Miihendislik Fakiiltesi Dekanhgma ileti~im Fakiiltesi Dekanhgma Saghk Bilimleri Fakiiltcsi Dekanhgma Giizel Sanatlar Fakiiltesi Dekanhgma ( ~ -, /"> \.,\~d}1).', \~ol'. ~ \. A I \,~..;.' Tlf : (O.t42) : (0442) (Biiro) E Posta:oda ire~atauni.edu. tr Atatiirk Cni"ersitesi Merkez Yerle~kesi ERZCRllM

27 T.e. YUKSEKOGRETiM KURULU BASKANLIGI S~YI K('>illl ; B.30.0.EOB.OO.OO <g P~dagojik Formasyon ilkdcr Bilkent I ANKARA iv T , 20, I j' Bilindigi "zere. pedag jik forma~ 'on derslerinin Milli Egitim B 80 saylll Karan "Mil!i Egitim Bakaflhgl 'Terbiye KWll U B~kanl1gl r.1d i~ui rnlanr,a Ogretrnen Olarak Atr-.r.acaklan:1,A.'arnalmna Es~s Olan Olduklan Yuksek6gretim Programlan \'e A) 11k Kar~lbgl Okutacaklan Esaslar) eki.y!zelgcde yer ala..'1 "::nezul oiunan y:lksek6grctim progra:nl formasyon prograrmm tarnamlayaniar' ~lj~ulunun ) tor aldlgl programlar U7,ere Pedagojik Formasyon Scrtifika program1na cmivcrsiteniz fakulte1eri og,retimi slrasmda verilmesi konusundaki tt:klifinizin uygun goruldug Formasyonegitiminin 5. yanylida ba~jamasl ve 2 yl1a (dort yanyl1a) y gcrcktigi bildirilmi~ti. Ancak, Kurulumuza yapl1an ba~vurularda S07.. konusu sertifika pr ogretim slrasmda uygulanmasma izin vcrilen bazl universiteierimizin 4. s ogrencilcrin de programa kabul edileceklerini duyurduklan ve b bildirilmektedir konusu sertifika progran-,m<l GQ c:-:.ceki yazljan. Ozerc 4. sjnlf ogrencilcri kabul edi1em~yecck olup. bu u~rt:nci1er mez mezunlar i~in duzenlenen pedagojik formasyon sertitik ba~vurabileceklerdir. Bilgilerinizi. egitim - 6gretim slrasmda uygulanrnasma izin sertifika programma sadece 5. yanyllda kaylth alan ve dige r b~vuru ogrencilerin kabul edilmesi vc konuya gerekli hassasiyetin gosterilmes i saygdanmla rica ederim. nll~1 Taliro ve a Bagll Egitim ar Tk Mezur ers,ere iii~kin ndan ped3gojik in llygulanmak e li~ans cgltimile s6z konusu IJarak verilmesi mulln c~itim fta egitirn goren rulan aldlklan da cia be1irtildigi olduktan sonra programlanna Ben soz konusu lanru saglayan susunda geregini,ii II 1 I I, I 1111!I '.-- '\' - ~ -.;; "!II I'I Tel: (0312) Telex: Icyk-lr TcleCax: UJus - ANKARA :. S 9 : 613 IH/6B/82

28 - I.( \1 \ 111{h, 1\1\ IIt"ill:si '''"hi\ 'II 1',iI,iilln; I IUl 1<1 \l ".\ ~ I J-.. ( )'\ I. Ij.~ II :2. \, \ I I II J. -::' I III i1 gl II,,~ I \ Illi",I:II' J g'i~\ \Ie-~ ;j~(yl'" 'OO,8:vL-. f I ~'I \ 1.1:",I!lIhl;l:l...,1...\.11 ~l.\..:lh.\. '1 \lili!.i '" Ii!. i.j> ~llil ~~)I t i [llii'l','l (II' Iki A"',,,t=!] 1)','1,,111 Y:II'J, :Ik'"

29 AtatUrk Oniversitesi Edebiyat FakUltesi ERZURUM VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yilksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokullannda, on lisans, lisans veya lisansustu ogretimi goren ogrencilerden, orgun egitim turune devam eden ve maddi destege ihtiyacl olan engellilere, Yonetmelikle belirlenen adayhk ve seyilme ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. 20 I0-20 II Egitim-ogretim doneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yonetmelikteki ~artlan ta~lyan ve bursiyer adayl olmak Uzere muracaat eden ogrenciler arasmdan yeni bursiyerler sec;ilerek yardlmlmlz devam edecektir. Burs duyurumuz, devlet universitesi rektorlukleri ile bunyelerinde bulunan fakulte, enstitti, yuksekokul, konservatuar ve meslek yuksekokullanna yazlyla bildirilmek suretiyle yapi1makta, boylece ogrencilerinin haberdar edilmesi saglanmaktadlr. Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bilnyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaptlmasl esastlr. Bu nedenle, ba~vurular Kurumunuza yaptlmah, btinyenizde bulunan burs komisyonu tarafmdan ilk degerlendirmeye tabi tutulmah ve aday olabilecekler tespit edilerek tum belgeler Vakflmlz Genel MlidUrIUgU'ne gonderilmelidir. "Tesyev YUksek ogrenim Burslan Duyurusu" ile muracaat formu, Eylill 2010 ayi iyerisinde ilan tahtamzda yer almasl ve ogrencilerinizin haberdar edilmesi amaclyla ekte takdim edilmi~tir. Mtiracaatlara ait ilk degerlendirmenin yapilarak, aday ogrencilerinize ait mtiracaat [ormu ve duyuruda belirtilen eklerinin, en gey 28 Ekim 2010 tarihine kadar, Vakflmlza gonderilmesini rica eder, ~imdiden te~ekkurlerimizi sunanz. SaygI1anmlzla, Ekleri: I.Burs duyurusu 2.Muracaat formu Tel: (pbx) Faks:

30 TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet Universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda on Iisans, lisans veya IisansUstU t>grenimi goren, TUrkiye Cumhuriyeti vatanda~l, AtatUrk ilke ve devrimlerine bagh, milli duygulara sahip, saglam karakterli, guvenilir, ba~anh, % 40 ve Uzeri derecede engelli ogrencilere, yonetmelikle belirlenell adayhk ve seyilmc ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. Bursiyerlerin belirlenmesi ve seyiminde, ailenin ekonomik durumu, karde~ ve okuyan karde~ saylsl, banmlan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile ogrenim gorulen okul veya slmf, giri~ puam, okulun giri~ taban-tavan puam, ogrenim soresince alman dersler, notlar ve genel not ortalamasl ile kame gibi ba~an durumunu belirleyici unsurlar etkendir. Burslar her yllm Ekim ayi ile bir sonraki yilm Haziran ayi (dahil) arasmda gcycn 9 ayhk ogrctim surcsince odcnmekte, diger aylarda odeme yapllmamaktadlr. TESYEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmasl ve bursiyerin ba~anslzltgl veya maddi durumunda duzelme gibi burs odemesine mani bir durumunun ortaya ylkmamasl halinde, kaylth olunan ogretim kurumunun ogrctim programml kapsayan sure tamamlanll1caya kadar burs yardlmlmlz devam etmektedir. TESYEV bursu kar~lltkslzdlr. Ancak, geryeklerin saklanmasl, yalan beyan veya benzcri nedcnjerle, ihtiyacl olan ba~ka birinin burs almasma mani olarak, hakslz gelir elde edenlere yapilan burs odemeleri yasal faiziyle birlikte geri almmaktadll'. 8u nedenle burs odemesine ba~lanmadan once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasmm kurallannl ve mueyyidelerilli kabul ettigine dair bir taahhutname almmaktadlr. 8ursiyer adaylannm ba~vuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin dogrulugu, diger vaklf, dernek, vs. kurumlardan burs ahp almadlgl hususlan ara~tir11makta, okullardan bilgi almmaktadlr. BURSiYER ADAYI OLABiLMEK ic;in; 1.Mal varhgl ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyay duyulmalt, kazany getiren herhangi bir i~te yah~lyor olunmamah, herhangi bir kamu veya ozel kurumdan maa~ veya Ucret almmamah, herhangi bir mal varhgl ve geliri bulunmamahdlr. 2.Vakflmlz dl~mda bir ba~ka kurumdan burs ahnmamalldlr (ogrenim ve hary krcdisi almabilir). 3.6rgOn egitim torone devam edilmelidir (Aylk ogretim, dl~andan egitim, yaygm egitim ogrencileri burs uyguiamasl dl~mdadllj 4.YUksek ogrenim ogrencileri kaylt olduklan yll ba~vuruda bulunmah veya ara sinlflardan ba~vuru yaplyor ise son slnlfta okuyor olmamahdlr ( Meslek yoksekokullannm ikinci smlf on lisans ogrencileri hariy ). BURS BA~VURUSUNUN ZAMANI VE ~EKLi: "'! T Burs mliracaatl, devam edilen ogretim kurumunun kendi blinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanaliyla yapilmahdir. Ba~vuru [ormu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), burosundan veya duyuru yapilan ogretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve dogru oiarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, belirlenen slire iyerisinde ogretim kurumuna teslim edilmelidir. Ba~vuru formuna a~aglda belirtilen belgeler eklenmelidir; 1.4 adet fotograf 2.NOfus cozdalll fotokopisi 3.Vukuatlt nufus kaylt omegi 4.Adli sicil kaydl 5.ikametgah kagldl 6.Devlet Hastanesinden alinml~, engel % sini belli eden saghk raporu 7.Muhtarhktan almacak fakirlik beigesi 8.Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkui oiup oimadlgma dair Tapu Sicil MOdOrlUgUnden almacak beige 9.Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye~il kart fotokopisi Ia.Anne ve babaya ait maa~ veya Ocret bordrosu 11.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 12.6grenci olan karde~i var ise ogrenci belgesi 13.YUksek ogrenimine yeni kaylt yaptlrml~ moracaatyjlar iyin ass sonuy belgesinin bir omegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve SlllIfml gosteren ogrenci belgesi 14.Ara sllllfta okuyan moracaat~j!ar iyin ogrenim soresince aldlklan dersleri, notlan ve gene I not ortalamasini gosteren not dokumu belgesi ve Ust slolfa kaydoldugunu gosteren ogrenci belgesi

31 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r-.' \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!t'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ lar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrt'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll t'(kcdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda ht'lillikil,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h islt'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ t' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h [)o~.ljr., / Siik~ \':;;1", ~"~.,, Illall ;i(;ii(:' I\~' (j(jf)fi\1 A Dekall YardllllC1SI i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adayl1l :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

32 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayl : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

33 8 Haziran 2010 Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu Ba~kanhgma 2009/169 numarah ve "AtatUrk Universitesi'nde Yaymlanan Dergilerin E-Dergiye Donu~tUrulmesi" ba~hkh Bilimsel Ara~tlrmalar Projesi kapsammda talep edilen ek odenek, Ek l'de verilen 2010/172 numarah karar ile uygun gorulmu~tur. Soz konusu odenege ili~kin proje protokolu Ek 2'dedir. Gereginin yapilmasml arz ederim. ~,V~.,-, u '. y- Yrd. Doc;:. Dr. Hu\eyin Odaba~ Proje Yoneticisi Edebiyat Fakultesi Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu D. Tel: 3632 Ek: 1. Ek odenek uygunluk karan (1 Sayfa) /169 Proje ProtokolU (1 Sayfa)

34 ZiMMET Fi$i (Demirba~, Makine ve Cihaz ic;in) Fi$ SIRA NO : (VERME) TARiHi : 13/11/2009 il VE iu;:enin ADI ERZURUM-Merkez KODU HARCAMA BiRiMiNiN ADI FEN-EDEBIYAT FAKULTESi KODU KiME VERiLDiGi Huseyin ODABA$ DEMiRBA$, MAKiNE VE CiHAZIN SIRA NO sicil NO ADI OZELLiKLERi DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio MasaUstU Taraylcllar CANON DR 3080 Yukanda slra ve sicil numarasi, adl, ozellikleri, nereye veya kime verildigi yazlll olan demirba!l, makine ve cihaz teslim edilmi!ltir. Kullanici kendi kusuru sonucunda dogacak zararlan tazmin etmeyi kabul eder. Tarih: 13/11/2009 TA$INIR KAYIT VE KONTROL YETKiLisi Adl Soyadl: ADEM AGIRMAN~ Unvanl: AYNiYAT SAYMA V. imzasl:./'- AdlSoyadl: Unvanl: imzasl: TESLiM ALAN Huseyin ODABA$...t:.:~:~~:~::.

35 TA$INIR istek BELGESi istek YAPAN BilUM FEN-EDEBivAT FAKULTE5i TAIUH 13/11/2009 NO 95 TA$INIRIN SIRA istenilen KARSILANAN KODU ADI OL~O BilUMi NO MiKTAR MiKTAR Dlzuslu Bilgisayarlar Met 2,00 2, Masaustu TaraYlcllar Met 1,00 1,00 Birimimiz IhtiyaCi i~in yukanda bellrtilen ta~,""lann verilmesi rica olunur. "Ka~llanan Miklar" sulununda kayllh iktarlan leslim edilmi~lir.... istek~apa Birim YlineUcisi Adl, Soyadl : HUSEYIN ODABAS Unvam : YRD.DOl;.DR. ~ Adl, Soyadl : ADEM A~IRMAN Unvam: imzasl: '/ imzasl: / Belgenin bir orn~i Istek yapan birimde dosy!i'hmak uzere la~lnlnn teslim edildigi gorevliye verilir.

36 , _ T.G. ATATURK UNivERSiTESI Edebiyat FakUltesi Dekanhgl T.e Tarih / I f 2. I 2co ATATURK UNivERSiTESi REKT6RLu"IC:Y~lt~N.::.o..:.,:_-"-olN'J~ ~ Bilimsel Ara~ttrma Projeleri Yonetim Biri ~;.L~=-a.:..:No:.;.: ;...1:...-, Sayl :B.30.2.ATA.O ;f)(1" Konu :Odenek Aktanml, Protokoller ve Olurlar. (J.i. 9 ~ {~} * D09 EDEBiYAT FAKULTESi DEKANLIGINA Oniversitemiz Bilimsel Ara~tlrma Projeleri Ybnetim Birimi tarafmdan desteklenen Ara~tlrma Projelerine ait Protokol, bdenek aktanml, projede malzeme degi~ikligi, fastldan fastla bdenek aktanml ic;in vermi~ oldugunuz olurlann suretleri yazlmlz ekinde gbnderilmi~tir. Geregini bilgilerinize rica ederim. k(:~ U ~/\ /~~ Prof.Dr.Seb'ahattin TUZEMEN '--- REKT6~ARDIMCISI EKi Protokol Odenek Aktanml Oluru Projede Malzeme Deg,i~ikligi Oluru Fastldan Faslla Odenek Aktanml Oluru ( ) Adet ( ) Adet ( ) Adet ( I )Adet.1oo~/i6CJ

37 ,j T.e. ATATURK UNivERSiTESi Edcbiyat F'akiiltesi Ockanhgl I g SAY 1 : 13,30.2.I\TI\ t 8 i 1 KONU : Kalelll Dcgi~ikligi REKTORLUK MAKAMINA Fakullcmiz 13ilgi vc BeIge Y()netimi B61umli 6gretim uyesi Yrd.Do<;.Dr.llOscyin ()1)1\IL'\~ lll. 2009/169 no'lu, Atattirk Universitesi'nde Yaymlanan Ocrgilcrin E-Dcrgi'yc ()iinu~ti.irulmcsi adlt projcsinin tc~hizat alll111 blit<;csindcn kalan 4.969,00 TL'I1il1 hizlllct :IIll1l1uI"I SIIlII'II1<l aklarilmasl istegine ili~kin 07/12/2009 tarihli dilck<;csi ili~iktc Slllllllll\LI~ olup <loi gc<;cn iigrctim liycsinin bu istegi DekanllgJl11lzca da uygun gdrull11li~tlir. Olurlarllll7.<l arz cdcrim. j'k: I.Dilck<;c (I sayfa) ~~{2Q ProI".Dr.Yilma/OZI.H:K Dekan OLUR.. l{j..i.1' I\.lV...QJ.I,lJJ.IlCIS1, TOZEMEN \lilu'lil ljlli\'crsitt:si.edebiyat FakUltesi, Erzllrlllll fl" (J 4,122; I 1905 fax: 0..J..J eposla:

38 Saym:. T.e. ATATURK UNivERSiTESi FEN EOEBIVAT FAKULTESi OEKANLIGI.. BblUmU cizlioir EK Taraflndan ili~ikte gonderilen 2008 yill Bilimsel Ara~tJrlna Projeleri bnerisini degerlend irmek Uzere gbrevlend iri Imi~ bu lunmaktasmlz. Proje bnerisini gizl i Iik kaydl ile degerlendirerek en gee,;..../..../ tarihine kadar Dekanltga I YUksekokul MUdUrlUgUne gondermenizi, bu tarihe kadar degerlendirmeniz mumkun olamayacak ise bneriyi ivedijikle iade etmenizi saygilanmla rica ederim. BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi DEGERLENDiRME FORMU ProLOr. Umit DEMiR Dekan I Viiksekokul Miidiirii PROJENiN ADI.. AtatUrk Universitesi Fen Edebiyat Fahiltesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin indekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktanlmasl OEGERLENOiREN:... imza: Tarih.. ' I. Proje; BAP amay ve ilkelerine uygun mudur? o Evet 0 HaYlr 0 Kismen * 2. Proje bnerisi BAP "Ba~vuru Formu"na uygun olarak ve ozenle hazlrlanml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 3. Projenin adt uygun mudur, amaci ve kapsaml iyi aytklallltij~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismcn * 4. Proje tamamlandlgmda sonuylann uygulanabilir olacagl kanlslnda mlsmlz? o Evet 0 Haylr 5. Proje bilim ve/veya teknolojiye katkl getirecek midir? o Evet 0 Haylr 6. Proje ekibi projeyi yurutme aylsmdan yeterince hazlrltklt mldlr? o Evet 0 Haylr 7. Proje; cihaz, bilgisayar, sarfmalzemesi vb. satlnalmak yanlllda gen;:ekyi bir ara~tlrmayj amaylamakta mldlr? o Evet 0 Haylr 8. Aray ve gerey taleplerinde BolUmUn/Universitenin mevcut altyaplsl yeterince gozonune allnml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 9. Proje butyesi; o L'ygundllr 0 Indirim yapilabilir * 0 liyglin degildir * 10. Proje bnerisinde (varsa) gbrdugunuz en Ollllllill yan(lar) ne(ler)dir? II. Proje onerisinde (varsa) gordugunuz en olumsuz yan(lar) ne(ler)dir? 12. Varsa ilave goru~ ve acylklamalannlz * 13. Birden fazla projeyi degerlendirmeniz durllmunda IUtfen tercih slralamanlzl yapllllz * 14. Projeyi bir butun olarak a~agldaki hangi slfatla nitelendirirsiniz? o MUkemmel 0 C;:ok iyi 0 iyi 0 Orta 0 Zaylf "" LiHfen gorii~lerinizi belirtiniz.

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ F T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ocak 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28538 KANUNLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Performans Programı MART-2014 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYONUMUZ... 8 B- YETKİ,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı