Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt genelinde başlanılacağından, seçim işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesini teminen, Kurulumuz taşra teşkilatında boş bulunan Seçim Müdürlüğü, Seçim Zabıt Katibi kadroları ile Merkez teşkilatında boş bulunan (1) bir adet Seçmen Kütüğü Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, (2) adet Mühendis, Çözümleyici, Şef, Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı kadrolarının doldurulması gerekmektedir. Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge Resmi Gazetenin 30/04/2002 günlü, sayılı nüshasında, bu genelgede yapılan değişiklik ise 02/07/2003 günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelgenin öncelikle ele alınarak yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, münhal bulunan bazı kadroların durumlarına genelgemizde yer verilmemiş olduğundan, söz konusu genelgenin gerekli görülecek bölümlerinin gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra ele alınarak değiştirilmesi ve düzenlenecek yeni genelgenin yürürlüğe girmesini müteakiben yukarıda belirtilen münhal kadroların doldurulabilmesi ve uygulamaya ilişkin ilkelerin belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlayarak konu hakkında düzenlediği raporu ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Kurulumuzun 08/03/2008 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayarak sonrasında rapor ve genelge taslağı düzenlemiştir. Düzenlenen ve Kurulumuza sunulan 19/09/2008 tarihli ve 2008/12 sayılı Komisyon Raporu nda, aynen; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinde yazılı görevleri yerine getirmek üzere kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütükleri bürolarının ve aynı Kanunun 11 inci maddesi gereğince kurulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile bağlı birimleri ve birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatı personelinin göreve alınmaları, yer değiştirmeleri, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri, sicilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması, görevden uzaklaştırılmaları ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar, daha önceden Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2002 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilerek 30/05/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge ile belirlenmiştir. Ancak, genelgede gerekli görülen değişiklik ve eksiklikler günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu genelge Kurulumuzun 08/03/2008 tarih ve 2008/118 sayılı kararı üzerine ele alınmış ve Komisyonumuz çalışmasını tamamlamıştır.

8 Genelgede yer alan düzenlemeler mevcut yasa hükümleri ile uygulamaya konulmuş olan diğer kurumların genelgelerinden de faydalanılarak ve ilgili birimlerin görüşleri de alınarak, Komisyon çalışmamız sonrası düzenlenen ekli genelge taslağı ve çizelgeler hazırlanmıştır. Hazırlanan genelge taslağı ile çizelgeler Kurulumuzun 2008/118 sayılı kararı gereği Yüksek Seçim Kuruluna sunulmuştur. şeklinde görüş bildirilmiştir. Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi yeniden düzenleyerek, ekli Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi hazırlamıştır. Bu nedenle; Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması ve komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. S O N U Ç: Açıklanan nedenle; 1- Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmasına, 2- Komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan ve Kurulumuzca da uygun görülen Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulmasına, 3- Genelgenin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar gönderilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 4- Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına, 25/10/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM Üye Üye Üye Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU

9

10 ATAMA KARARI Karar Sayısı : 2009/15395 Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı Ģahısların karģılarında belirtilen görevlere atanması; ĠçiĢleri Bakanlığının 28/8/2009 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/8/2009 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. AYDIN F. ÇELĠK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGĠN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. V. GÖNÜL B. ATALAY T. YILDIZ M. ġġmġek Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı DıĢiĢleri Bakanı V. Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMĠR N. ÇUBUKÇU B. YILDIRIM Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı V. UlaĢtırma Bakanı M. M. EKER Ö. DĠNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı ADI VE SOYADI ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ Ali KABAN Ordu Valisi Merkez Valisi Zekeriya ġarbak Rize Valisi Merkez Valisi Selim CEBĠROĞLU Ardahan Valisi Merkez Valisi Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı Rize Valisi Mustafa TEKMEN ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ardahan Valisi Orhan DÜZGÜN Kültür ve Turizm Bakanlığı Ordu Valisi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ġerif YILMAZ ĠçiĢleri Bakanlığı Tokat Valisi Personel Genel Müdür Yardımcısı

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 T.C. ARALIK KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAYI:0B.08.4.MEM // /09/2010 KONU: Rehberlik Yıllık Çerçeve Planı ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE ARALIK ĠLGĠ: Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğünün tarih ve 300/166 sayılı yazısı. Ġlgi yazı gereği Eğitim Öğretim Yılı Ana Okulları Rehberlik ve Psikoloji DanıĢmanlık Hizmetleri Çerçeve Programı yazımız ekinde sunulmuģ olup, Okulunuzun çerçeve programının hazırlanıp 28/09/2010 Salı gününe kadar kurumumuzda olacak Ģekilde hazırlanması hususunda;. Bilgi ve gereğini rica ederim. Bekir AKSOY Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 16/09/2010 Mem. O.KARAĞAÇ 16/09/2010 ġb.md.v.k.y.karataġ

22

23

24 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r- _, \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!l'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ jar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrl'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll l'(il'cdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda hl'lillikll,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h isll'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ l' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h A Dekall YardllllC1SI, / \':;;1", ~"~.,, ;i(;i1(:'-i\~' [)o~.ljr. Siik~ Illall (j(jf)fi\1 i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adaylll :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

25 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayt : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

26 AT{'~ ~i.';": ",'NiVERSiTESi_ Edeb~Y':':i ic:;i-,i,i:tesi Dekanllgl,!. -.--;:-~ -;O 17-A'O,I Tarth : -./-...~~.,.::;, I. T C 'Ka It No. _.3..:k--.)...! -----I ATATURK UNivERSiTESi REKTOR "ffcu N 0: Ogrenci i~leri Daire Ba~kanhg) Sayl : B.30.2.AT A.O / Konu : Pedagojik Formas~on 04. mlui i.j *0 1 ti ~ r~ ~ EDEBivAT FAKl'LTESi DEKA~LI(;INA,' LC I',/ [; (1 E Lt'a '-I (; N E TI\vi {\ 11~ L,j J{.I,.J (S. ~~ 1[. tv,:4 Y[ksekogretim Kurulu I3a~kanllgl'ndan 811'1an Pedagojik Formasyon flkeleri ile ilgili 2:: :(J9:20 i0 rarih ve ~ 15 sayill yazl ekte gbnderilmi~tir. \3iL:ilerinizi ':e gere;:ini rica t'derim. E~!:l ',.,'. DAGIIIM i \: -~ ~.., D' '- ~ V v ~-en.l' akujtes) ekanhgma I1ahiyat Fakiiltesi Dekanhgma Ziraat Fakiiltesi Dekanhgma Edebiyat Fakiiltesi Dekanhgma Miihendislik Fakiiltesi Dekanhgma ileti~im Fakiiltesi Dekanhgma Saghk Bilimleri Fakiiltcsi Dekanhgma Giizel Sanatlar Fakiiltesi Dekanhgma ( ~ -, /"> \.,\~d}1).', \~ol'. ~ \. A I \,~..;.' Tlf : (O.t42) : (0442) (Biiro) E Posta:oda ire~atauni.edu. tr Atatiirk Cni"ersitesi Merkez Yerle~kesi ERZCRllM

27 T.e. YUKSEKOGRETiM KURULU BASKANLIGI S~YI K('>illl ; B.30.0.EOB.OO.OO <g P~dagojik Formasyon ilkdcr Bilkent I ANKARA iv T , 20, I j' Bilindigi "zere. pedag jik forma~ 'on derslerinin Milli Egitim B 80 saylll Karan "Mil!i Egitim Bakaflhgl 'Terbiye KWll U B~kanl1gl r.1d i~ui rnlanr,a Ogretrnen Olarak Atr-.r.acaklan:1,A.'arnalmna Es~s Olan Olduklan Yuksek6gretim Programlan \'e A) 11k Kar~lbgl Okutacaklan Esaslar) eki.y!zelgcde yer ala..'1 "::nezul oiunan y:lksek6grctim progra:nl formasyon prograrmm tarnamlayaniar' ~lj~ulunun ) tor aldlgl programlar U7,ere Pedagojik Formasyon Scrtifika program1na cmivcrsiteniz fakulte1eri og,retimi slrasmda verilmesi konusundaki tt:klifinizin uygun goruldug Formasyonegitiminin 5. yanylida ba~jamasl ve 2 yl1a (dort yanyl1a) y gcrcktigi bildirilmi~ti. Ancak, Kurulumuza yapl1an ba~vurularda S07.. konusu sertifika pr ogretim slrasmda uygulanmasma izin vcrilen bazl universiteierimizin 4. s ogrencilcrin de programa kabul edileceklerini duyurduklan ve b bildirilmektedir konusu sertifika progran-,m<l GQ c:-:.ceki yazljan. Ozerc 4. sjnlf ogrencilcri kabul edi1em~yecck olup. bu u~rt:nci1er mez mezunlar i~in duzenlenen pedagojik formasyon sertitik ba~vurabileceklerdir. Bilgilerinizi. egitim - 6gretim slrasmda uygulanrnasma izin sertifika programma sadece 5. yanyllda kaylth alan ve dige r b~vuru ogrencilerin kabul edilmesi vc konuya gerekli hassasiyetin gosterilmes i saygdanmla rica ederim. nll~1 Taliro ve a Bagll Egitim ar Tk Mezur ers,ere iii~kin ndan ped3gojik in llygulanmak e li~ans cgltimile s6z konusu IJarak verilmesi mulln c~itim fta egitirn goren rulan aldlklan da cia be1irtildigi olduktan sonra programlanna Ben soz konusu lanru saglayan susunda geregini,ii II 1 I I, I 1111!I '.-- '\' - ~ -.;; "!II I'I Tel: (0312) Telex: Icyk-lr TcleCax: UJus - ANKARA :. S 9 : 613 IH/6B/82

28 - I.( \1 \ 111{h, 1\1\ IIt"ill:si '''"hi\ 'II 1',iI,iilln; I IUl 1<1 \l ".\ ~ I J-.. ( )'\ I. Ij.~ II :2. \, \ I I II J. -::' I III i1 gl II,,~ I \ Illi",I:II' J g'i~\ \Ie-~ ;j~(yl'" 'OO,8:vL-. f I ~'I \ 1.1:",I!lIhl;l:l...,1...\.11 ~l.\..:lh.\. '1 \lili!.i '" Ii!. i.j> ~llil ~~)I t i [llii'l','l (II' Iki A"',,,t=!] 1)','1,,111 Y:II'J, :Ik'"

29 AtatUrk Oniversitesi Edebiyat FakUltesi ERZURUM VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yilksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokullannda, on lisans, lisans veya lisansustu ogretimi goren ogrencilerden, orgun egitim turune devam eden ve maddi destege ihtiyacl olan engellilere, Yonetmelikle belirlenen adayhk ve seyilme ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. 20 I0-20 II Egitim-ogretim doneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yonetmelikteki ~artlan ta~lyan ve bursiyer adayl olmak Uzere muracaat eden ogrenciler arasmdan yeni bursiyerler sec;ilerek yardlmlmlz devam edecektir. Burs duyurumuz, devlet universitesi rektorlukleri ile bunyelerinde bulunan fakulte, enstitti, yuksekokul, konservatuar ve meslek yuksekokullanna yazlyla bildirilmek suretiyle yapi1makta, boylece ogrencilerinin haberdar edilmesi saglanmaktadlr. Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bilnyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaptlmasl esastlr. Bu nedenle, ba~vurular Kurumunuza yaptlmah, btinyenizde bulunan burs komisyonu tarafmdan ilk degerlendirmeye tabi tutulmah ve aday olabilecekler tespit edilerek tum belgeler Vakflmlz Genel MlidUrIUgU'ne gonderilmelidir. "Tesyev YUksek ogrenim Burslan Duyurusu" ile muracaat formu, Eylill 2010 ayi iyerisinde ilan tahtamzda yer almasl ve ogrencilerinizin haberdar edilmesi amaclyla ekte takdim edilmi~tir. Mtiracaatlara ait ilk degerlendirmenin yapilarak, aday ogrencilerinize ait mtiracaat [ormu ve duyuruda belirtilen eklerinin, en gey 28 Ekim 2010 tarihine kadar, Vakflmlza gonderilmesini rica eder, ~imdiden te~ekkurlerimizi sunanz. SaygI1anmlzla, Ekleri: I.Burs duyurusu 2.Muracaat formu Tel: (pbx) Faks:

30 TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet Universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda on Iisans, lisans veya IisansUstU t>grenimi goren, TUrkiye Cumhuriyeti vatanda~l, AtatUrk ilke ve devrimlerine bagh, milli duygulara sahip, saglam karakterli, guvenilir, ba~anh, % 40 ve Uzeri derecede engelli ogrencilere, yonetmelikle belirlenell adayhk ve seyilmc ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. Bursiyerlerin belirlenmesi ve seyiminde, ailenin ekonomik durumu, karde~ ve okuyan karde~ saylsl, banmlan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile ogrenim gorulen okul veya slmf, giri~ puam, okulun giri~ taban-tavan puam, ogrenim soresince alman dersler, notlar ve genel not ortalamasl ile kame gibi ba~an durumunu belirleyici unsurlar etkendir. Burslar her yllm Ekim ayi ile bir sonraki yilm Haziran ayi (dahil) arasmda gcycn 9 ayhk ogrctim surcsince odcnmekte, diger aylarda odeme yapllmamaktadlr. TESYEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmasl ve bursiyerin ba~anslzltgl veya maddi durumunda duzelme gibi burs odemesine mani bir durumunun ortaya ylkmamasl halinde, kaylth olunan ogretim kurumunun ogrctim programml kapsayan sure tamamlanll1caya kadar burs yardlmlmlz devam etmektedir. TESYEV bursu kar~lltkslzdlr. Ancak, geryeklerin saklanmasl, yalan beyan veya benzcri nedcnjerle, ihtiyacl olan ba~ka birinin burs almasma mani olarak, hakslz gelir elde edenlere yapilan burs odemeleri yasal faiziyle birlikte geri almmaktadll'. 8u nedenle burs odemesine ba~lanmadan once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasmm kurallannl ve mueyyidelerilli kabul ettigine dair bir taahhutname almmaktadlr. 8ursiyer adaylannm ba~vuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin dogrulugu, diger vaklf, dernek, vs. kurumlardan burs ahp almadlgl hususlan ara~tir11makta, okullardan bilgi almmaktadlr. BURSiYER ADAYI OLABiLMEK ic;in; 1.Mal varhgl ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyay duyulmalt, kazany getiren herhangi bir i~te yah~lyor olunmamah, herhangi bir kamu veya ozel kurumdan maa~ veya Ucret almmamah, herhangi bir mal varhgl ve geliri bulunmamahdlr. 2.Vakflmlz dl~mda bir ba~ka kurumdan burs ahnmamalldlr (ogrenim ve hary krcdisi almabilir). 3.6rgOn egitim torone devam edilmelidir (Aylk ogretim, dl~andan egitim, yaygm egitim ogrencileri burs uyguiamasl dl~mdadllj 4.YUksek ogrenim ogrencileri kaylt olduklan yll ba~vuruda bulunmah veya ara sinlflardan ba~vuru yaplyor ise son slnlfta okuyor olmamahdlr ( Meslek yoksekokullannm ikinci smlf on lisans ogrencileri hariy ). BURS BA~VURUSUNUN ZAMANI VE ~EKLi: "'! T Burs mliracaatl, devam edilen ogretim kurumunun kendi blinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanaliyla yapilmahdir. Ba~vuru [ormu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), burosundan veya duyuru yapilan ogretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve dogru oiarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, belirlenen slire iyerisinde ogretim kurumuna teslim edilmelidir. Ba~vuru formuna a~aglda belirtilen belgeler eklenmelidir; 1.4 adet fotograf 2.NOfus cozdalll fotokopisi 3.Vukuatlt nufus kaylt omegi 4.Adli sicil kaydl 5.ikametgah kagldl 6.Devlet Hastanesinden alinml~, engel % sini belli eden saghk raporu 7.Muhtarhktan almacak fakirlik beigesi 8.Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkui oiup oimadlgma dair Tapu Sicil MOdOrlUgUnden almacak beige 9.Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye~il kart fotokopisi Ia.Anne ve babaya ait maa~ veya Ocret bordrosu 11.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 12.6grenci olan karde~i var ise ogrenci belgesi 13.YUksek ogrenimine yeni kaylt yaptlrml~ moracaatyjlar iyin ass sonuy belgesinin bir omegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve SlllIfml gosteren ogrenci belgesi 14.Ara sllllfta okuyan moracaat~j!ar iyin ogrenim soresince aldlklan dersleri, notlan ve gene I not ortalamasini gosteren not dokumu belgesi ve Ust slolfa kaydoldugunu gosteren ogrenci belgesi

31 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r-.' \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!t'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ lar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrt'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll t'(kcdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda ht'lillikil,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h islt'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ t' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h [)o~.ljr., / Siik~ \':;;1", ~"~.,, Illall ;i(;ii(:' I\~' (j(jf)fi\1 A Dekall YardllllC1SI i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adayl1l :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

32 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayl : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

33 8 Haziran 2010 Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu Ba~kanhgma 2009/169 numarah ve "AtatUrk Universitesi'nde Yaymlanan Dergilerin E-Dergiye Donu~tUrulmesi" ba~hkh Bilimsel Ara~tlrmalar Projesi kapsammda talep edilen ek odenek, Ek l'de verilen 2010/172 numarah karar ile uygun gorulmu~tur. Soz konusu odenege ili~kin proje protokolu Ek 2'dedir. Gereginin yapilmasml arz ederim. ~,V~.,-, u '. y- Yrd. Doc;:. Dr. Hu\eyin Odaba~ Proje Yoneticisi Edebiyat Fakultesi Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu D. Tel: 3632 Ek: 1. Ek odenek uygunluk karan (1 Sayfa) /169 Proje ProtokolU (1 Sayfa)

34 ZiMMET Fi$i (Demirba~, Makine ve Cihaz ic;in) Fi$ SIRA NO : (VERME) TARiHi : 13/11/2009 il VE iu;:enin ADI ERZURUM-Merkez KODU HARCAMA BiRiMiNiN ADI FEN-EDEBIYAT FAKULTESi KODU KiME VERiLDiGi Huseyin ODABA$ DEMiRBA$, MAKiNE VE CiHAZIN SIRA NO sicil NO ADI OZELLiKLERi DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio MasaUstU Taraylcllar CANON DR 3080 Yukanda slra ve sicil numarasi, adl, ozellikleri, nereye veya kime verildigi yazlll olan demirba!l, makine ve cihaz teslim edilmi!ltir. Kullanici kendi kusuru sonucunda dogacak zararlan tazmin etmeyi kabul eder. Tarih: 13/11/2009 TA$INIR KAYIT VE KONTROL YETKiLisi Adl Soyadl: ADEM AGIRMAN~ Unvanl: AYNiYAT SAYMA V. imzasl:./'- AdlSoyadl: Unvanl: imzasl: TESLiM ALAN Huseyin ODABA$...t:.:~:~~:~::.

35 TA$INIR istek BELGESi istek YAPAN BilUM FEN-EDEBivAT FAKULTE5i TAIUH 13/11/2009 NO 95 TA$INIRIN SIRA istenilen KARSILANAN KODU ADI OL~O BilUMi NO MiKTAR MiKTAR Dlzuslu Bilgisayarlar Met 2,00 2, Masaustu TaraYlcllar Met 1,00 1,00 Birimimiz IhtiyaCi i~in yukanda bellrtilen ta~,""lann verilmesi rica olunur. "Ka~llanan Miklar" sulununda kayllh iktarlan leslim edilmi~lir.... istek~apa Birim YlineUcisi Adl, Soyadl : HUSEYIN ODABAS Unvam : YRD.DOl;.DR. ~ Adl, Soyadl : ADEM A~IRMAN Unvam: imzasl: '/ imzasl: / Belgenin bir orn~i Istek yapan birimde dosy!i'hmak uzere la~lnlnn teslim edildigi gorevliye verilir.

36 , _ T.G. ATATURK UNivERSiTESI Edebiyat FakUltesi Dekanhgl T.e Tarih / I f 2. I 2co ATATURK UNivERSiTESi REKT6RLu"IC:Y~lt~N.::.o..:.,:_-"-olN'J~ ~ Bilimsel Ara~ttrma Projeleri Yonetim Biri ~;.L~=-a.:..:No:.;.: ;...1:...-, Sayl :B.30.2.ATA.O ;f)(1" Konu :Odenek Aktanml, Protokoller ve Olurlar. (J.i. 9 ~ {~} * D09 EDEBiYAT FAKULTESi DEKANLIGINA Oniversitemiz Bilimsel Ara~tlrma Projeleri Ybnetim Birimi tarafmdan desteklenen Ara~tlrma Projelerine ait Protokol, bdenek aktanml, projede malzeme degi~ikligi, fastldan fastla bdenek aktanml ic;in vermi~ oldugunuz olurlann suretleri yazlmlz ekinde gbnderilmi~tir. Geregini bilgilerinize rica ederim. k(:~ U ~/\ /~~ Prof.Dr.Seb'ahattin TUZEMEN '--- REKT6~ARDIMCISI EKi Protokol Odenek Aktanml Oluru Projede Malzeme Deg,i~ikligi Oluru Fastldan Faslla Odenek Aktanml Oluru ( ) Adet ( ) Adet ( ) Adet ( I )Adet.1oo~/i6CJ

37 ,j T.e. ATATURK UNivERSiTESi Edcbiyat F'akiiltesi Ockanhgl I g SAY 1 : 13,30.2.I\TI\ t 8 i 1 KONU : Kalelll Dcgi~ikligi REKTORLUK MAKAMINA Fakullcmiz 13ilgi vc BeIge Y()netimi B61umli 6gretim uyesi Yrd.Do<;.Dr.llOscyin ()1)1\IL'\~ lll. 2009/169 no'lu, Atattirk Universitesi'nde Yaymlanan Ocrgilcrin E-Dcrgi'yc ()iinu~ti.irulmcsi adlt projcsinin tc~hizat alll111 blit<;csindcn kalan 4.969,00 TL'I1il1 hizlllct :IIll1l1uI"I SIIlII'II1<l aklarilmasl istegine ili~kin 07/12/2009 tarihli dilck<;csi ili~iktc Slllllllll\LI~ olup <loi gc<;cn iigrctim liycsinin bu istegi DekanllgJl11lzca da uygun gdrull11li~tlir. Olurlarllll7.<l arz cdcrim. j'k: I.Dilck<;c (I sayfa) ~~{2Q ProI".Dr.Yilma/OZI.H:K Dekan OLUR.. l{j..i.1' I\.lV...QJ.I,lJJ.IlCIS1, TOZEMEN \lilu'lil ljlli\'crsitt:si.edebiyat FakUltesi, Erzllrlllll fl" (J 4,122; I 1905 fax: 0..J..J eposla:

38 Saym:. T.e. ATATURK UNivERSiTESi FEN EOEBIVAT FAKULTESi OEKANLIGI.. BblUmU cizlioir EK Taraflndan ili~ikte gonderilen 2008 yill Bilimsel Ara~tJrlna Projeleri bnerisini degerlend irmek Uzere gbrevlend iri Imi~ bu lunmaktasmlz. Proje bnerisini gizl i Iik kaydl ile degerlendirerek en gee,;..../..../ tarihine kadar Dekanltga I YUksekokul MUdUrlUgUne gondermenizi, bu tarihe kadar degerlendirmeniz mumkun olamayacak ise bneriyi ivedijikle iade etmenizi saygilanmla rica ederim. BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi DEGERLENDiRME FORMU ProLOr. Umit DEMiR Dekan I Viiksekokul Miidiirii PROJENiN ADI.. AtatUrk Universitesi Fen Edebiyat Fahiltesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin indekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktanlmasl OEGERLENOiREN:... imza: Tarih.. ' I. Proje; BAP amay ve ilkelerine uygun mudur? o Evet 0 HaYlr 0 Kismen * 2. Proje bnerisi BAP "Ba~vuru Formu"na uygun olarak ve ozenle hazlrlanml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 3. Projenin adt uygun mudur, amaci ve kapsaml iyi aytklallltij~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismcn * 4. Proje tamamlandlgmda sonuylann uygulanabilir olacagl kanlslnda mlsmlz? o Evet 0 Haylr 5. Proje bilim ve/veya teknolojiye katkl getirecek midir? o Evet 0 Haylr 6. Proje ekibi projeyi yurutme aylsmdan yeterince hazlrltklt mldlr? o Evet 0 Haylr 7. Proje; cihaz, bilgisayar, sarfmalzemesi vb. satlnalmak yanlllda gen;:ekyi bir ara~tlrmayj amaylamakta mldlr? o Evet 0 Haylr 8. Aray ve gerey taleplerinde BolUmUn/Universitenin mevcut altyaplsl yeterince gozonune allnml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 9. Proje butyesi; o L'ygundllr 0 Indirim yapilabilir * 0 liyglin degildir * 10. Proje bnerisinde (varsa) gbrdugunuz en Ollllllill yan(lar) ne(ler)dir? II. Proje onerisinde (varsa) gordugunuz en olumsuz yan(lar) ne(ler)dir? 12. Varsa ilave goru~ ve acylklamalannlz * 13. Birden fazla projeyi degerlendirmeniz durllmunda IUtfen tercih slralamanlzl yapllllz * 14. Projeyi bir butun olarak a~agldaki hangi slfatla nitelendirirsiniz? o MUkemmel 0 C;:ok iyi 0 iyi 0 Orta 0 Zaylf "" LiHfen gorii~lerinizi belirtiniz.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

TESYEV. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013

TESYEV. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013 TESYEV Resmi Sponsoru TESYEV Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013 Giresun G.K.-1040 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında,

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

VakJimıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

VakJimıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. TESYEV Resrru Sporısoru Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Rektörlüğü 14.08.2013 G.K.-I040 Vakfımız, Devleı üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokuııarında,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. - bp TESYEV Resmi Sponsoru Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İstanbul 14082013 GK-1040 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU

FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU T C CANAKKALE ONSEKIZ MART ONiVERSiTESI (Farabi Kurum KoordinatOrlii0) FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU Bizler, asagida imzalan bulunan yuksekogretim kurumlan olarak, kurumlanmiz arasmda Farabi Degisim

Detaylı

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU ' T0RKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU Vakftm1z, Devlet Universitesi biinyesinde yer alan faklilte, enstitii, yuksekokul, konservatuar veya meslek yliksekokulunda

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 18961781/306.01/ Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. bp TESYEV Resmi Sponsoru Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Şanlıurfa 13.08.2012 G.K.-883 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. bp TESYEV Resmi Sponsoru Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İzmir 06.08.2014 H.C.- 1035 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2015-58761 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü Sayı :26860662/929/ Konu :2015 Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G. EGiTiM BiliMLERi ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G. EGiTiM BiliMLERi ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNE T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Sayı : 15563195-304.01 1111111111111111111111 Konu :TESYEV Burs Başvuruları Hk. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G.../..../2015 EGiTiM BiliMLERi

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi

T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi ~ f>l11.nim T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi FARABi DEGiSiM PROGRAMI PROTOKOLU Bizler, ~aglda irnzalan bulunan ytiksekogretim'kurumlan olarak, kurumlanmlz arasmda Farabi Degi~im

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/09/2014-38796 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEKVZJ2P* Sayı :68346869/304.01/ Konu :TESYEV Bursu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir.

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. *Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ, KURUMLARARASI VE KURUMDIŞI ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLMESİNDE VE

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 15/10/2015-89247 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEL93CJ5S* Sayı : 39904088-304.01/ Konu : TESYEV Burslar GÜNLÜDÜR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU

TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU Vakfmuz, Devlet Uni yersitesi bonyesinde yet alan falculte, enstitii, yoksekokul, konservatuar veya meslek yoksekokulunda

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2014-55087 HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BELMFCT5* Sayı : 55015449-813.01.01.01/ Konu : Yemek Bursu GÜNLÜ EVRAK Dağıtım Üniversitemiz Yönetim Kurulunun

Detaylı

Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli

Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli D U Y U R U Tunceli Üniversitesinin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunları için 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ * FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU Protokoliin Konusu Maddel Bu protokol, Aydm Milli Egitim Mlidiirlligii ile Olean Dniversitesi arasmda lisanslistli

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/06/2015-28413 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6E84YP* Sayı : 17668991-612.01.01/ Konu : Süreçler ÇOK İVEDİ DAĞITIM YERLERİNE Daire

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2015-9123 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BELMRPYA* Sayı :99174368 /310.02.01.1/ Konu :Farabi Programı Başvuru Materyalleri FİZİK BÖLÜM

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

Staj Takvimi. İşlem Son Tarih Açıklama

Staj Takvimi. İşlem Son Tarih Açıklama Staj Takvimi İşlem Son Tarih Açıklama Kabul Belgelerinin Yüksekokula Ulaştırılması 1 Haziran 2015 Staj Başvuru Formu (Ek 1-1 Nüsha) İşyeri Kabul Formu (Ek 2-1 Nüsha) (Avukatsa en az 5 yıl süreyle baro

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/06/2015-46865 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE6L3LM37* Sayı :62637355-304.01/ Konu :Burslar İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 352 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN BELİRLENMESİ VE STAJ SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii)

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) , T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii SaYl : 17616639-622.03- () % 0 ~ Konu : Atlk Pil Toplama!;;;. ~fl...kaymakamligina (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) AtIk Pil Toplama kampanyasl

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/008 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez çalışmasına başlayacak olan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI 1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI BAŞVURU TAKVİMİ ve AKADEMİK TAKVİM BAŞVURU İŞLEMLERİ (Şahsen/Vekalet) (Posta/Kargo

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 014-015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 06/09/2016-E T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK

Evrak Tarih ve Sayısı: 06/09/2016-E T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Evrak Tarih ve Sayısı: 06/09/2016-E.37839 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı : 70813604-304.01- Konu : Burslar GÜNLÜ EVRAK İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi :

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 380 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Sİ ALINACAKTIR

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 13.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008334 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 Konu: KOSGEB TARAFINDAN VERĐLECEK HĐZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERE ĐLĐŞKĐN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĐKLERĐN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/06/2015-30588 T.C. Sayı : 79508372-900/ Konu : Kampüs Kart Uygulaması ÇOK İVEDİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz ile T.C Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan, 30/01/2013

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ. Bu Protokol, ^./Q Î/J!^Y.2-tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, 2016 yılına kadar geçerlidir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ. Bu Protokol, ^./Q Î/J!^Y.2-tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, 2016 yılına kadar geçerlidir. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 2547 sayılı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı