Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt genelinde başlanılacağından, seçim işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesini teminen, Kurulumuz taşra teşkilatında boş bulunan Seçim Müdürlüğü, Seçim Zabıt Katibi kadroları ile Merkez teşkilatında boş bulunan (1) bir adet Seçmen Kütüğü Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, (2) adet Mühendis, Çözümleyici, Şef, Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı kadrolarının doldurulması gerekmektedir. Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge Resmi Gazetenin 30/04/2002 günlü, sayılı nüshasında, bu genelgede yapılan değişiklik ise 02/07/2003 günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelgenin öncelikle ele alınarak yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, münhal bulunan bazı kadroların durumlarına genelgemizde yer verilmemiş olduğundan, söz konusu genelgenin gerekli görülecek bölümlerinin gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra ele alınarak değiştirilmesi ve düzenlenecek yeni genelgenin yürürlüğe girmesini müteakiben yukarıda belirtilen münhal kadroların doldurulabilmesi ve uygulamaya ilişkin ilkelerin belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlayarak konu hakkında düzenlediği raporu ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Kurulumuzun 08/03/2008 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayarak sonrasında rapor ve genelge taslağı düzenlemiştir. Düzenlenen ve Kurulumuza sunulan 19/09/2008 tarihli ve 2008/12 sayılı Komisyon Raporu nda, aynen; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinde yazılı görevleri yerine getirmek üzere kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütükleri bürolarının ve aynı Kanunun 11 inci maddesi gereğince kurulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile bağlı birimleri ve birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatı personelinin göreve alınmaları, yer değiştirmeleri, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri, sicilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması, görevden uzaklaştırılmaları ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar, daha önceden Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2002 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilerek 30/05/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge ile belirlenmiştir. Ancak, genelgede gerekli görülen değişiklik ve eksiklikler günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu genelge Kurulumuzun 08/03/2008 tarih ve 2008/118 sayılı kararı üzerine ele alınmış ve Komisyonumuz çalışmasını tamamlamıştır.

8 Genelgede yer alan düzenlemeler mevcut yasa hükümleri ile uygulamaya konulmuş olan diğer kurumların genelgelerinden de faydalanılarak ve ilgili birimlerin görüşleri de alınarak, Komisyon çalışmamız sonrası düzenlenen ekli genelge taslağı ve çizelgeler hazırlanmıştır. Hazırlanan genelge taslağı ile çizelgeler Kurulumuzun 2008/118 sayılı kararı gereği Yüksek Seçim Kuruluna sunulmuştur. şeklinde görüş bildirilmiştir. Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT tan oluşturulan Komisyon; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi yeniden düzenleyerek, ekli Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge yi hazırlamıştır. Bu nedenle; Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması ve komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. S O N U Ç: Açıklanan nedenle; 1- Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı ekinde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmasına, 2- Komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan ve Kurulumuzca da uygun görülen Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge nin yürürlüğe konulmasına, 3- Genelgenin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar gönderilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 4- Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına, 25/10/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM Üye Üye Üye Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU

9

10 ATAMA KARARI Karar Sayısı : 2009/15395 Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı Ģahısların karģılarında belirtilen görevlere atanması; ĠçiĢleri Bakanlığının 28/8/2009 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/8/2009 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. AYDIN F. ÇELĠK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGĠN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. V. GÖNÜL B. ATALAY T. YILDIZ M. ġġmġek Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı DıĢiĢleri Bakanı V. Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMĠR N. ÇUBUKÇU B. YILDIRIM Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı V. UlaĢtırma Bakanı M. M. EKER Ö. DĠNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı ADI VE SOYADI ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ Ali KABAN Ordu Valisi Merkez Valisi Zekeriya ġarbak Rize Valisi Merkez Valisi Selim CEBĠROĞLU Ardahan Valisi Merkez Valisi Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı Rize Valisi Mustafa TEKMEN ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ardahan Valisi Orhan DÜZGÜN Kültür ve Turizm Bakanlığı Ordu Valisi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ġerif YILMAZ ĠçiĢleri Bakanlığı Tokat Valisi Personel Genel Müdür Yardımcısı

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 T.C. ARALIK KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAYI:0B.08.4.MEM // /09/2010 KONU: Rehberlik Yıllık Çerçeve Planı ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE ARALIK ĠLGĠ: Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğünün tarih ve 300/166 sayılı yazısı. Ġlgi yazı gereği Eğitim Öğretim Yılı Ana Okulları Rehberlik ve Psikoloji DanıĢmanlık Hizmetleri Çerçeve Programı yazımız ekinde sunulmuģ olup, Okulunuzun çerçeve programının hazırlanıp 28/09/2010 Salı gününe kadar kurumumuzda olacak Ģekilde hazırlanması hususunda;. Bilgi ve gereğini rica ederim. Bekir AKSOY Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 16/09/2010 Mem. O.KARAĞAÇ 16/09/2010 ġb.md.v.k.y.karataġ

22

23

24 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r- _, \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!l'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ jar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrl'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll l'(il'cdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda hl'lillikll,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h isll'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ l' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h A Dekall YardllllC1SI, / \':;;1", ~"~.,, ;i(;i1(:'-i\~' [)o~.ljr. Siik~ Illall (j(jf)fi\1 i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adaylll :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

25 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayt : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

26 AT{'~ ~i.';": ",'NiVERSiTESi_ Edeb~Y':':i ic:;i-,i,i:tesi Dekanllgl,!. -.--;:-~ -;O 17-A'O,I Tarth : -./-...~~.,.::;, I. T C 'Ka It No. _.3..:k--.)...! -----I ATATURK UNivERSiTESi REKTOR "ffcu N 0: Ogrenci i~leri Daire Ba~kanhg) Sayl : B.30.2.AT A.O / Konu : Pedagojik Formas~on 04. mlui i.j *0 1 ti ~ r~ ~ EDEBivAT FAKl'LTESi DEKA~LI(;INA,' LC I',/ [; (1 E Lt'a '-I (; N E TI\vi {\ 11~ L,j J{.I,.J (S. ~~ 1[. tv,:4 Y[ksekogretim Kurulu I3a~kanllgl'ndan 811'1an Pedagojik Formasyon flkeleri ile ilgili 2:: :(J9:20 i0 rarih ve ~ 15 sayill yazl ekte gbnderilmi~tir. \3iL:ilerinizi ':e gere;:ini rica t'derim. E~!:l ',.,'. DAGIIIM i \: -~ ~.., D' '- ~ V v ~-en.l' akujtes) ekanhgma I1ahiyat Fakiiltesi Dekanhgma Ziraat Fakiiltesi Dekanhgma Edebiyat Fakiiltesi Dekanhgma Miihendislik Fakiiltesi Dekanhgma ileti~im Fakiiltesi Dekanhgma Saghk Bilimleri Fakiiltcsi Dekanhgma Giizel Sanatlar Fakiiltesi Dekanhgma ( ~ -, /"> \.,\~d}1).', \~ol'. ~ \. A I \,~..;.' Tlf : (O.t42) : (0442) (Biiro) E Posta:oda ire~atauni.edu. tr Atatiirk Cni"ersitesi Merkez Yerle~kesi ERZCRllM

27 T.e. YUKSEKOGRETiM KURULU BASKANLIGI S~YI K('>illl ; B.30.0.EOB.OO.OO <g P~dagojik Formasyon ilkdcr Bilkent I ANKARA iv T , 20, I j' Bilindigi "zere. pedag jik forma~ 'on derslerinin Milli Egitim B 80 saylll Karan "Mil!i Egitim Bakaflhgl 'Terbiye KWll U B~kanl1gl r.1d i~ui rnlanr,a Ogretrnen Olarak Atr-.r.acaklan:1,A.'arnalmna Es~s Olan Olduklan Yuksek6gretim Programlan \'e A) 11k Kar~lbgl Okutacaklan Esaslar) eki.y!zelgcde yer ala..'1 "::nezul oiunan y:lksek6grctim progra:nl formasyon prograrmm tarnamlayaniar' ~lj~ulunun ) tor aldlgl programlar U7,ere Pedagojik Formasyon Scrtifika program1na cmivcrsiteniz fakulte1eri og,retimi slrasmda verilmesi konusundaki tt:klifinizin uygun goruldug Formasyonegitiminin 5. yanylida ba~jamasl ve 2 yl1a (dort yanyl1a) y gcrcktigi bildirilmi~ti. Ancak, Kurulumuza yapl1an ba~vurularda S07.. konusu sertifika pr ogretim slrasmda uygulanmasma izin vcrilen bazl universiteierimizin 4. s ogrencilcrin de programa kabul edileceklerini duyurduklan ve b bildirilmektedir konusu sertifika progran-,m<l GQ c:-:.ceki yazljan. Ozerc 4. sjnlf ogrencilcri kabul edi1em~yecck olup. bu u~rt:nci1er mez mezunlar i~in duzenlenen pedagojik formasyon sertitik ba~vurabileceklerdir. Bilgilerinizi. egitim - 6gretim slrasmda uygulanrnasma izin sertifika programma sadece 5. yanyllda kaylth alan ve dige r b~vuru ogrencilerin kabul edilmesi vc konuya gerekli hassasiyetin gosterilmes i saygdanmla rica ederim. nll~1 Taliro ve a Bagll Egitim ar Tk Mezur ers,ere iii~kin ndan ped3gojik in llygulanmak e li~ans cgltimile s6z konusu IJarak verilmesi mulln c~itim fta egitirn goren rulan aldlklan da cia be1irtildigi olduktan sonra programlanna Ben soz konusu lanru saglayan susunda geregini,ii II 1 I I, I 1111!I '.-- '\' - ~ -.;; "!II I'I Tel: (0312) Telex: Icyk-lr TcleCax: UJus - ANKARA :. S 9 : 613 IH/6B/82

28 - I.( \1 \ 111{h, 1\1\ IIt"ill:si '''"hi\ 'II 1',iI,iilln; I IUl 1<1 \l ".\ ~ I J-.. ( )'\ I. Ij.~ II :2. \, \ I I II J. -::' I III i1 gl II,,~ I \ Illi",I:II' J g'i~\ \Ie-~ ;j~(yl'" 'OO,8:vL-. f I ~'I \ 1.1:",I!lIhl;l:l...,1...\.11 ~l.\..:lh.\. '1 \lili!.i '" Ii!. i.j> ~llil ~~)I t i [llii'l','l (II' Iki A"',,,t=!] 1)','1,,111 Y:II'J, :Ik'"

29 AtatUrk Oniversitesi Edebiyat FakUltesi ERZURUM VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yilksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokullannda, on lisans, lisans veya lisansustu ogretimi goren ogrencilerden, orgun egitim turune devam eden ve maddi destege ihtiyacl olan engellilere, Yonetmelikle belirlenen adayhk ve seyilme ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. 20 I0-20 II Egitim-ogretim doneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yonetmelikteki ~artlan ta~lyan ve bursiyer adayl olmak Uzere muracaat eden ogrenciler arasmdan yeni bursiyerler sec;ilerek yardlmlmlz devam edecektir. Burs duyurumuz, devlet universitesi rektorlukleri ile bunyelerinde bulunan fakulte, enstitti, yuksekokul, konservatuar ve meslek yuksekokullanna yazlyla bildirilmek suretiyle yapi1makta, boylece ogrencilerinin haberdar edilmesi saglanmaktadlr. Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bilnyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaptlmasl esastlr. Bu nedenle, ba~vurular Kurumunuza yaptlmah, btinyenizde bulunan burs komisyonu tarafmdan ilk degerlendirmeye tabi tutulmah ve aday olabilecekler tespit edilerek tum belgeler Vakflmlz Genel MlidUrIUgU'ne gonderilmelidir. "Tesyev YUksek ogrenim Burslan Duyurusu" ile muracaat formu, Eylill 2010 ayi iyerisinde ilan tahtamzda yer almasl ve ogrencilerinizin haberdar edilmesi amaclyla ekte takdim edilmi~tir. Mtiracaatlara ait ilk degerlendirmenin yapilarak, aday ogrencilerinize ait mtiracaat [ormu ve duyuruda belirtilen eklerinin, en gey 28 Ekim 2010 tarihine kadar, Vakflmlza gonderilmesini rica eder, ~imdiden te~ekkurlerimizi sunanz. SaygI1anmlzla, Ekleri: I.Burs duyurusu 2.Muracaat formu Tel: (pbx) Faks:

30 TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet Universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda on Iisans, lisans veya IisansUstU t>grenimi goren, TUrkiye Cumhuriyeti vatanda~l, AtatUrk ilke ve devrimlerine bagh, milli duygulara sahip, saglam karakterli, guvenilir, ba~anh, % 40 ve Uzeri derecede engelli ogrencilere, yonetmelikle belirlenell adayhk ve seyilmc ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. Bursiyerlerin belirlenmesi ve seyiminde, ailenin ekonomik durumu, karde~ ve okuyan karde~ saylsl, banmlan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile ogrenim gorulen okul veya slmf, giri~ puam, okulun giri~ taban-tavan puam, ogrenim soresince alman dersler, notlar ve genel not ortalamasl ile kame gibi ba~an durumunu belirleyici unsurlar etkendir. Burslar her yllm Ekim ayi ile bir sonraki yilm Haziran ayi (dahil) arasmda gcycn 9 ayhk ogrctim surcsince odcnmekte, diger aylarda odeme yapllmamaktadlr. TESYEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmasl ve bursiyerin ba~anslzltgl veya maddi durumunda duzelme gibi burs odemesine mani bir durumunun ortaya ylkmamasl halinde, kaylth olunan ogretim kurumunun ogrctim programml kapsayan sure tamamlanll1caya kadar burs yardlmlmlz devam etmektedir. TESYEV bursu kar~lltkslzdlr. Ancak, geryeklerin saklanmasl, yalan beyan veya benzcri nedcnjerle, ihtiyacl olan ba~ka birinin burs almasma mani olarak, hakslz gelir elde edenlere yapilan burs odemeleri yasal faiziyle birlikte geri almmaktadll'. 8u nedenle burs odemesine ba~lanmadan once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasmm kurallannl ve mueyyidelerilli kabul ettigine dair bir taahhutname almmaktadlr. 8ursiyer adaylannm ba~vuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin dogrulugu, diger vaklf, dernek, vs. kurumlardan burs ahp almadlgl hususlan ara~tir11makta, okullardan bilgi almmaktadlr. BURSiYER ADAYI OLABiLMEK ic;in; 1.Mal varhgl ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyay duyulmalt, kazany getiren herhangi bir i~te yah~lyor olunmamah, herhangi bir kamu veya ozel kurumdan maa~ veya Ucret almmamah, herhangi bir mal varhgl ve geliri bulunmamahdlr. 2.Vakflmlz dl~mda bir ba~ka kurumdan burs ahnmamalldlr (ogrenim ve hary krcdisi almabilir). 3.6rgOn egitim torone devam edilmelidir (Aylk ogretim, dl~andan egitim, yaygm egitim ogrencileri burs uyguiamasl dl~mdadllj 4.YUksek ogrenim ogrencileri kaylt olduklan yll ba~vuruda bulunmah veya ara sinlflardan ba~vuru yaplyor ise son slnlfta okuyor olmamahdlr ( Meslek yoksekokullannm ikinci smlf on lisans ogrencileri hariy ). BURS BA~VURUSUNUN ZAMANI VE ~EKLi: "'! T Burs mliracaatl, devam edilen ogretim kurumunun kendi blinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanaliyla yapilmahdir. Ba~vuru [ormu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), burosundan veya duyuru yapilan ogretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve dogru oiarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, belirlenen slire iyerisinde ogretim kurumuna teslim edilmelidir. Ba~vuru formuna a~aglda belirtilen belgeler eklenmelidir; 1.4 adet fotograf 2.NOfus cozdalll fotokopisi 3.Vukuatlt nufus kaylt omegi 4.Adli sicil kaydl 5.ikametgah kagldl 6.Devlet Hastanesinden alinml~, engel % sini belli eden saghk raporu 7.Muhtarhktan almacak fakirlik beigesi 8.Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkui oiup oimadlgma dair Tapu Sicil MOdOrlUgUnden almacak beige 9.Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye~il kart fotokopisi Ia.Anne ve babaya ait maa~ veya Ocret bordrosu 11.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 12.6grenci olan karde~i var ise ogrenci belgesi 13.YUksek ogrenimine yeni kaylt yaptlrml~ moracaatyjlar iyin ass sonuy belgesinin bir omegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve SlllIfml gosteren ogrenci belgesi 14.Ara sllllfta okuyan moracaat~j!ar iyin ogrenim soresince aldlklan dersleri, notlan ve gene I not ortalamasini gosteren not dokumu belgesi ve Ust slolfa kaydoldugunu gosteren ogrenci belgesi

31 T.e. ATATf'RK (inivr.rsitesi Edd)i~al Fakiilll'si Ih'kallhgl LRZl-Rl:;\1 S..\YI KONll ~..YI/\.O.1 O. 7~.O()i 523 Tiir~ Lgitilll V~I,JI l~lirs I)lI\ lirll~li I 0 r-.' \..J -e- ~ L b IS \..f ON ET l'lu " - '-) o.olll Vv\ TOrk [gitilll \'akrl l:lra,'li1dall ~O IU-20 II r~ililll-c)gittilll ~ Jllllda rakiiltcllliz i\grcllcikri i{;ill 3 (l\:) b~lrs knll!t'll.ialll a~lrjlll:;;tlr. ili~iktc slllllliall "y[',bl'ki\grl'tilll l~lirslall ()li~linl:-;li"llllll ~I [killl ~() III 1,lrihi IllCS,li hitilllillc k,ldar il,lll p,llhhllila,hll:ii',lk \i~rclll'ikrc dll~ lirli IIlnSIIlI \ e h,l~\ lirlll~r11l11l.,'lgl'lillllasiili. (f\d,l~ lar l~lirs 13;1~\ Ill'll I (\r111llllll \\\' \\ i<"\\\i~!1 adrt'.,illdcll d(\ldmllp ~,l/ici ~;ktisi,ll,ml" biilllllllillt'l/e tcslilll t'(kcdlerdirl. Lil,11_ ~ ii~l-l'lilll Cklll,lllllldall "mull! bllr" hl)llli':111l111l1l/c'\. \'Oksehiigrellill1 l~lirs 1)1I: lirlislillda ht'lillikil,lda~ Ilk k{hllll;lri \l' ili~ikl(' gillldcl'ikll ck,1~ik\illllalar dik",llc,lilllar~h islt'~likrill helgl'k'rillill illcckllllll',illi \ t' ha:;;all dllrlllllli illllie {)I:lIllar araslllcl~1l dlll11ll11ik oestege ihti~,lci nlall I (Hir)..\.,Ii \e I (13ir) Ycdck ki~illill se~illllesillill s'lglalllll~slili. Sc~ilcll ad:1~ lalill helgekrillill (JQ.I'clll'i T,ll',ltllll Iklg','si, :likllill Illali dlll'llllllllhi giistcrir beige \ c k:1\ dlllollk[,tr1 Slllirl ~i"istercll i\!irl'llci hel!-"esi ill' : elli ka~ II 1;I:lIllar i~ill: ()I)YS.,PIllI<; hel~esillill gilstt'rci1ill)! di"ikiilllii be'g~si \l' k\)lllis~oll ('I~ckrillcc jlll/;ll;lllllll~ bir llilall:lk ckil1llc g(ini'l Illesai S:I,lli bitil11ille Kadar Ddnnll.Q.tllll/" giillderillllc-.;i Iilhll:';lIllda, (ieregilli hilgilcrillilc rica cderilll. /~h [)o~.ljr., / Siik~ \':;;1", ~"~.,, Illall ;i(;ii(:' I\~' (j(jf)fi\1 A Dekall YardllllC1SI i'lot: 13()IUI1lCC lcspil cdikn adayl1l :\dayllk 1311r" B;l~\urll Forrnundaki hilgiler ~"siksiz \e,1111:1~i1lr ~c"ildc cl'\aplandll'll'lcilktll'. Kl'sinlil,lt tirt \l'~ a ('l'\apsiz hlrakllmayacaldlr. Bilgi \L'/\C;;l h~lgl' cksikligi adayln ;ilc;hint' ulac;lklll'. I:ksiklik h:dindc \akl,'atb:ji1 adayljk hurs ba~\llruslllll1 dcgcrlendirmcye,.1ii11ay;lc;lklll'. l3urs hagl;1i1ac:lk adaylll adrcsinc \Uklt'tarClt'lI1dan hilgi \'crikc~klir.

32 T.e. ATATURK UNivERSiTESi Farabi Program Koordinatorliigu Ie. ATATORl( ONlvERSITESi Edeblyat FakUltesl DekanhQr Tarlh Ob los' 12oc9 Kayrt No : fh~o Dosya No: 1-2- Sayl : B.30.2.ATA.O Konu : Erciyes Oniversitesi Farabi Anla~masl Vl1 { \:; J~; tu L. us. lco 9 05/05/2009 Erciyes Oniversitesi Farabi programl yeryevesinde; universitemizde bgrencisi olan her bir programa 2 tane bgrenci 1 tane bgretim uyesini 2 yanyi!!jk sure iyin gbndermeyi bnermektedir. Program koordinatbrleri vasltaslyla bu konudaki d(.i~uncelerinizi 8 Mayls 2009'a kadar bildirilmesi i<;:in geregini rica ederim. P A GI T I,-,M~_---,- Tum Akademik Birimlere RektorlUk Binasl 415, Erzurllm, Tel: \2, fax: , E-mai I:

33 8 Haziran 2010 Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu Ba~kanhgma 2009/169 numarah ve "AtatUrk Universitesi'nde Yaymlanan Dergilerin E-Dergiye Donu~tUrulmesi" ba~hkh Bilimsel Ara~tlrmalar Projesi kapsammda talep edilen ek odenek, Ek l'de verilen 2010/172 numarah karar ile uygun gorulmu~tur. Soz konusu odenege ili~kin proje protokolu Ek 2'dedir. Gereginin yapilmasml arz ederim. ~,V~.,-, u '. y- Yrd. Doc;:. Dr. Hu\eyin Odaba~ Proje Yoneticisi Edebiyat Fakultesi Bilgi ve Beige Yonetimi BolUmu D. Tel: 3632 Ek: 1. Ek odenek uygunluk karan (1 Sayfa) /169 Proje ProtokolU (1 Sayfa)

34 ZiMMET Fi$i (Demirba~, Makine ve Cihaz ic;in) Fi$ SIRA NO : (VERME) TARiHi : 13/11/2009 il VE iu;:enin ADI ERZURUM-Merkez KODU HARCAMA BiRiMiNiN ADI FEN-EDEBIYAT FAKULTESi KODU KiME VERiLDiGi Huseyin ODABA$ DEMiRBA$, MAKiNE VE CiHAZIN SIRA NO sicil NO ADI OZELLiKLERi DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio DizUstU Bilgisayarlar SONY VAio MasaUstU Taraylcllar CANON DR 3080 Yukanda slra ve sicil numarasi, adl, ozellikleri, nereye veya kime verildigi yazlll olan demirba!l, makine ve cihaz teslim edilmi!ltir. Kullanici kendi kusuru sonucunda dogacak zararlan tazmin etmeyi kabul eder. Tarih: 13/11/2009 TA$INIR KAYIT VE KONTROL YETKiLisi Adl Soyadl: ADEM AGIRMAN~ Unvanl: AYNiYAT SAYMA V. imzasl:./'- AdlSoyadl: Unvanl: imzasl: TESLiM ALAN Huseyin ODABA$...t:.:~:~~:~::.

35 TA$INIR istek BELGESi istek YAPAN BilUM FEN-EDEBivAT FAKULTE5i TAIUH 13/11/2009 NO 95 TA$INIRIN SIRA istenilen KARSILANAN KODU ADI OL~O BilUMi NO MiKTAR MiKTAR Dlzuslu Bilgisayarlar Met 2,00 2, Masaustu TaraYlcllar Met 1,00 1,00 Birimimiz IhtiyaCi i~in yukanda bellrtilen ta~,""lann verilmesi rica olunur. "Ka~llanan Miklar" sulununda kayllh iktarlan leslim edilmi~lir.... istek~apa Birim YlineUcisi Adl, Soyadl : HUSEYIN ODABAS Unvam : YRD.DOl;.DR. ~ Adl, Soyadl : ADEM A~IRMAN Unvam: imzasl: '/ imzasl: / Belgenin bir orn~i Istek yapan birimde dosy!i'hmak uzere la~lnlnn teslim edildigi gorevliye verilir.

36 , _ T.G. ATATURK UNivERSiTESI Edebiyat FakUltesi Dekanhgl T.e Tarih / I f 2. I 2co ATATURK UNivERSiTESi REKT6RLu"IC:Y~lt~N.::.o..:.,:_-"-olN'J~ ~ Bilimsel Ara~ttrma Projeleri Yonetim Biri ~;.L~=-a.:..:No:.;.: ;...1:...-, Sayl :B.30.2.ATA.O ;f)(1" Konu :Odenek Aktanml, Protokoller ve Olurlar. (J.i. 9 ~ {~} * D09 EDEBiYAT FAKULTESi DEKANLIGINA Oniversitemiz Bilimsel Ara~tlrma Projeleri Ybnetim Birimi tarafmdan desteklenen Ara~tlrma Projelerine ait Protokol, bdenek aktanml, projede malzeme degi~ikligi, fastldan fastla bdenek aktanml ic;in vermi~ oldugunuz olurlann suretleri yazlmlz ekinde gbnderilmi~tir. Geregini bilgilerinize rica ederim. k(:~ U ~/\ /~~ Prof.Dr.Seb'ahattin TUZEMEN '--- REKT6~ARDIMCISI EKi Protokol Odenek Aktanml Oluru Projede Malzeme Deg,i~ikligi Oluru Fastldan Faslla Odenek Aktanml Oluru ( ) Adet ( ) Adet ( ) Adet ( I )Adet.1oo~/i6CJ

37 ,j T.e. ATATURK UNivERSiTESi Edcbiyat F'akiiltesi Ockanhgl I g SAY 1 : 13,30.2.I\TI\ t 8 i 1 KONU : Kalelll Dcgi~ikligi REKTORLUK MAKAMINA Fakullcmiz 13ilgi vc BeIge Y()netimi B61umli 6gretim uyesi Yrd.Do<;.Dr.llOscyin ()1)1\IL'\~ lll. 2009/169 no'lu, Atattirk Universitesi'nde Yaymlanan Ocrgilcrin E-Dcrgi'yc ()iinu~ti.irulmcsi adlt projcsinin tc~hizat alll111 blit<;csindcn kalan 4.969,00 TL'I1il1 hizlllct :IIll1l1uI"I SIIlII'II1<l aklarilmasl istegine ili~kin 07/12/2009 tarihli dilck<;csi ili~iktc Slllllllll\LI~ olup <loi gc<;cn iigrctim liycsinin bu istegi DekanllgJl11lzca da uygun gdrull11li~tlir. Olurlarllll7.<l arz cdcrim. j'k: I.Dilck<;c (I sayfa) ~~{2Q ProI".Dr.Yilma/OZI.H:K Dekan OLUR.. l{j..i.1' I\.lV...QJ.I,lJJ.IlCIS1, TOZEMEN \lilu'lil ljlli\'crsitt:si.edebiyat FakUltesi, Erzllrlllll fl" (J 4,122; I 1905 fax: 0..J..J eposla:

38 Saym:. T.e. ATATURK UNivERSiTESi FEN EOEBIVAT FAKULTESi OEKANLIGI.. BblUmU cizlioir EK Taraflndan ili~ikte gonderilen 2008 yill Bilimsel Ara~tJrlna Projeleri bnerisini degerlend irmek Uzere gbrevlend iri Imi~ bu lunmaktasmlz. Proje bnerisini gizl i Iik kaydl ile degerlendirerek en gee,;..../..../ tarihine kadar Dekanltga I YUksekokul MUdUrlUgUne gondermenizi, bu tarihe kadar degerlendirmeniz mumkun olamayacak ise bneriyi ivedijikle iade etmenizi saygilanmla rica ederim. BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi DEGERLENDiRME FORMU ProLOr. Umit DEMiR Dekan I Viiksekokul Miidiirii PROJENiN ADI.. AtatUrk Universitesi Fen Edebiyat Fahiltesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin indekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktanlmasl OEGERLENOiREN:... imza: Tarih.. ' I. Proje; BAP amay ve ilkelerine uygun mudur? o Evet 0 HaYlr 0 Kismen * 2. Proje bnerisi BAP "Ba~vuru Formu"na uygun olarak ve ozenle hazlrlanml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 3. Projenin adt uygun mudur, amaci ve kapsaml iyi aytklallltij~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismcn * 4. Proje tamamlandlgmda sonuylann uygulanabilir olacagl kanlslnda mlsmlz? o Evet 0 Haylr 5. Proje bilim ve/veya teknolojiye katkl getirecek midir? o Evet 0 Haylr 6. Proje ekibi projeyi yurutme aylsmdan yeterince hazlrltklt mldlr? o Evet 0 Haylr 7. Proje; cihaz, bilgisayar, sarfmalzemesi vb. satlnalmak yanlllda gen;:ekyi bir ara~tlrmayj amaylamakta mldlr? o Evet 0 Haylr 8. Aray ve gerey taleplerinde BolUmUn/Universitenin mevcut altyaplsl yeterince gozonune allnml~ mldlr? o Evet 0 Haylr 0 Kismen * 9. Proje butyesi; o L'ygundllr 0 Indirim yapilabilir * 0 liyglin degildir * 10. Proje bnerisinde (varsa) gbrdugunuz en Ollllllill yan(lar) ne(ler)dir? II. Proje onerisinde (varsa) gordugunuz en olumsuz yan(lar) ne(ler)dir? 12. Varsa ilave goru~ ve acylklamalannlz * 13. Birden fazla projeyi degerlendirmeniz durllmunda IUtfen tercih slralamanlzl yapllllz * 14. Projeyi bir butun olarak a~agldaki hangi slfatla nitelendirirsiniz? o MUkemmel 0 C;:ok iyi 0 iyi 0 Orta 0 Zaylf "" LiHfen gorii~lerinizi belirtiniz.

TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet Universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda

Detaylı

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu SPOR YARDIM ve VAKFI YÜKSEK BURS DUYURUSU Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü gören, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi : Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası :

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi :  Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası : TAAHHÜTNAME Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) na eğitim bursu almak üzere müracaatta bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs duyurusunu

Detaylı

TESYEV. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013

TESYEV. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013 TESYEV Resmi Sponsoru TESYEV Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 14.08.2013 Giresun G.K.-1040 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında,

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi : Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası :

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi :  Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası : TAAHHÜTNAME Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) na eğitim bursu almak üzere müracaatta bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs duyurusunu

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU DÖNEMİ:

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU DÖNEMİ: FOTOĞRAF Ek-1 TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU DÖNEMİ: 2017-2018 ÖĞRENCİNİN; T.C. Kimlik No su Adı, Soyadı Doğum tarihi ( gün, ay, yıl

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU FOTOĞRAF TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU DÖNEMİ: 2017-2018 ÖĞRENCİNİN; T.C. Kimlik No su Adı, Soyadı Doğum tarihi ( gün, ay, yıl ) Doğum

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

VakJimıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

VakJimıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. TESYEV Resrru Sporısoru Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Rektörlüğü 14.08.2013 G.K.-I040 Vakfımız, Devleı üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokuııarında,

Detaylı

FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU

FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU T C CANAKKALE ONSEKIZ MART ONiVERSiTESI (Farabi Kurum KoordinatOrlii0) FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU Bizler, asagida imzalan bulunan yuksekogretim kurumlan olarak, kurumlanmiz arasmda Farabi Degisim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 12/10/2015-43071 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE6E9KPF* Sayı :68346869/304.01/ Konu :TESYEV Bursu REKTÖRLÜĞE (Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. - bp TESYEV Resmi Sponsoru Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İstanbul 14082013 GK-1040 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 07/09/2016-E.170576 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü *BEKV3N4RP* Sayı : 42937845-304.01

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 18961781/306.01/ Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 08/09/2017-E.15140 T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE5DRHVJ* Sayı :14375793-304.01- Konu :TESYEV Yükseköğrenim Bursu İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. bp TESYEV Resmi Sponsoru Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Şanlıurfa 13.08.2012 G.K.-883 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Vakfımıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. bp TESYEV Resmi Sponsoru Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İzmir 06.08.2014 H.C.- 1035 Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 06/09/2017-E.18727 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BENUAZV8* Sayı : 52345007-304.01-E. Konu : TESYEV Bursu GÜNLÜDÜR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Evrak Tarih ve Sayısı: 12/09/2017-218481 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BD2334292812* Özel Kalem Müdürlüğü Sayı :25753504/772.02/ Konu :TESYEV Bursu (2017-2018) TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNE Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Enstitünüz/Meslek

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/09/2016-E.72612 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEAC4C0F8* Sayı :14065294-304.01/ Konu :Burslar GÜNLÜ EVRAK SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G. EGiTiM BiliMLERi ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G. EGiTiM BiliMLERi ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNE T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Sayı : 15563195-304.01 1111111111111111111111 Konu :TESYEV Burs Başvuruları Hk. o 6. 10. 2 O15 * ()2 3 4 G.../..../2015 EGiTiM BiliMLERi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 22/09/2016-E

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 22/09/2016-E Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 22/09/2016-E.179168 Sayı : 42937845-304.01 Konu : Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat

Detaylı

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 220 Tarih : 23.07.2014 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. GÜNLÜ EVRAK Sayı : /304.01/E /10/2017 Konu :TESYEV Burs Duyurusu

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. GÜNLÜ EVRAK Sayı : /304.01/E /10/2017 Konu :TESYEV Burs Duyurusu Evrak Tarih ve Sayısı: 05/10/2017-E.90898 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BECDBHCDJ* GÜNLÜ EVRAK Sayı :14065294/304.01/E.90898 05/10/2017 Konu :TESYEV Burs Duyurusu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 15/10/2015-89247 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEL93CJ5S* Sayı : 39904088-304.01/ Konu : TESYEV Burslar GÜNLÜDÜR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi

T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi ~ f>l11.nim T.e. BALIKESiR UNivERSiTESi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi FARABi DEGiSiM PROGRAMI PROTOKOLU Bizler, ~aglda irnzalan bulunan ytiksekogretim'kurumlan olarak, kurumlanmlz arasmda Farabi Degi~im

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı :97391123-903.99/ Konu :Duyuru TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 29.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2015-58761 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü Sayı :26860662/929/ Konu :2015 Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavı

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/09/2014-38796 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEKVZJ2P* Sayı :68346869/304.01/ Konu :TESYEV Bursu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi : Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası :

TAAHHÜTNAME. Tarih.../.../... BURSİYERİN. Adı, soyadı : Adresi :  Adresi : Öğretim Kurumu : İmzası : TAAHHÜTNAME Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) na eğitim bursu almak üzere müracaatta bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs duyurusunu

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /311.04/E /09/2017 Konu :Yemek Bursu

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /311.04/E /09/2017 Konu :Yemek Bursu Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2017-E.86380 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENUB7UKD* Sayı :54011814/311.04/E.86380 26/09/2017 Konu :Yemek Bursu SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

-U ^ I latlat 1 İnlim Sokak No: 1 {/.< Balmumcu >434» B esikioj-istanuul Tel: II 71.pbxl I nks J ~

-U ^ I latlat 1 İnlim Sokak No: 1 {/.< Balmumcu >434» B esikioj-istanuul Tel: II 71.pbxl I nks J ~ -U ^ TESYE V Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Fen I Edebiyat Fakültesi Sakarva 06.08.2014 H.C.- 1035 Vakfımız. Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU ' T0RKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU Vakftm1z, Devlet Universitesi biinyesinde yer alan faklilte, enstitii, yuksekokul, konservatuar veya meslek yliksekokulunda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 11/09/2017-E.47861 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı :57909333/100/ Konu :TESYEV Burs Duyurusu GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : / /10/2016 Konu :KYK Bursu

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : / /10/2016 Konu :KYK Bursu T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BELM4E0LT* Sayı :54011814-304.01/80225 06/10/2016 Konu :KYK Bursu İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Sayın Anabilim Dalı Başkanı,

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Sayın Anabilim Dalı Başkanı, T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BE8V2BNP* Sayı : 66846985-304.01/ Konu : Burslar Sayın Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından ön

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 03/10/2016-E.188631 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEL53CHBE* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/05/2017-35198 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEBL3ZVUB* Sayı : 75548883-051.04-E.35198 18/05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/05/2015-36318 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEKR33VU2* Personel İşleri Birimi Sayı :98038103-622.03/ Konu :Üniversite Stajları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2017-E.91281

Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2017-E.91281 Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2017-E.91281 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BENFBHH4N* Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı :81708943/304.01/E.91281 06/10/2017 Konu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/09/2017-E.86654

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/09/2017-E.86654 Evrak Tarih ve Sayısı: 27/09/2017-E.86654 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BE6LBF8BD* Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı :81708943/311.04/E.86654 27/09/2017 Konu

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 27/09/2016-E.182244 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEL53AT4V* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ * FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir.

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. *Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ, KURUMLARARASI VE KURUMDIŞI ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLMESİNDE VE

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU S.N HİZMETİN ADI BAŞVURULACAK BÜRO 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER Öğrenci Kimliği HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN 302.01.06 302.01.04 302.01.01 301.01.02 302.10.04 302.10.01 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ 1 Belgesi nin Üniversitemizde okuyor olduğunu gösterir belge +Resmi ve Özel Kurumlar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2014-55087 HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BELMFCT5* Sayı : 55015449-813.01.01.01/ Konu : Yemek Bursu GÜNLÜ EVRAK Dağıtım Üniversitemiz Yönetim Kurulunun

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde son sınıfta veya önceki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2015-9123 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BELMRPYA* Sayı :99174368 /310.02.01.1/ Konu :Farabi Programı Başvuru Materyalleri FİZİK BÖLÜM

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.51035 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sayı :96873316/813.01.05/ Konu :Yemek Bursu FEN BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması HİZMETİN ADI HACETTEPE ÜNİVERS VERSİTES TESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.61302 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5FPM0S* Sayı : 18475844-306.02 Konu : Başvuru İşlemleri ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU

TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU TORKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ye ECITIM VAKFI YUKSEK OGRENIM OC:RENCILERI BURS DUYURUSU Vakfmuz, Devlet Uni yersitesi bonyesinde yet alan falculte, enstitii, yoksekokul, konservatuar veya meslek yoksekokulunda

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/06/2015-28413 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6E84YP* Sayı : 17668991-612.01.01/ Konu : Süreçler ÇOK İVEDİ DAĞITIM YERLERİNE Daire

Detaylı