ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ş. Hakan KUTOĞLU Çetin MEKİK Eray KÖKSAL ÖZET: İki jeosentrik elipsoidal koordinat sistemi aras nda datum dönüşümü, temel olarak 3 öteleme, 3 dönüklük ve ölçekten oluşan 7 parametreli benzerlik dönüşümüyle sağlan r. Böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek için çok say da yaklaş m sözkonusudur. Ancak sağlad klar sonuçlar ve uygulanmalar ndaki kolayl klar nedeniyle, genelikle Bursa- Wolf ve Molodensky-Badekas modelleri tercih edilir. Bu iki model, ötelemeler ve onlara ait k.o.h lar d ş nda ayn sonuçlar üretmektedir. Ötelemelerdeki farklar son derece büyük olduğundan, dönüşüm modellerinin sadece birinden hesaplanan değerler gerçekçi olabilir. Belirlenen parametrelerin, daha sonra başka uygulamac lar taraf ndan çeşitli amaçlarla kullan labileceği sorumluluğunu taş yarak, uygulamalarda daha gerçekçi ötelemeler üreten modelin tercih edilmesi yerinde olacakt r. Bu bağlamda, sözkonusu farkl l klar n nedenleri ve hangi modelin daha gerçekçi öteleme değerleri ürettiği araşt r lm şt r. Elde edilen sonuçlar, Molodensky-Badekas modelindeki öteleme parametrelerinin, ölçek ve dönüklüklerden bağ ms z belirlenmeleri nedeniyle, daha gerçekçi olduklar n göstermiştir. 1. Giriş GPS tekniğiyle belirlenen jeodezik ağlar n, ülke nirengi ağlar na bağlanmas nda, Bursa-Wolf ve Molodensky-Badekas en s k kullan lan dönüşüm modelleridir. İki model aras ndaki tek fark, Bursa-Wolf modelinde doğrudan doğruya verilen koordinatlar kullan l rken, Molodensky-Badekas modelinde birinci sistem koordinatlar n n ortak noktalar n ağ rl k merkezi koordinatlar na göre ötelenmesidir. Sözkonusu modellerle dönüştürülen koordinatlar birbirinin ayn olmas na karş n, parametre hesab sonras bulunan ötelemeler ve onlar n k.o.h. lar son derece farkl d r (King ve dig., 1987). Jeodezik amaçl çoğu uygulamada, dönüştürülmüş koordinatlar n doğruluğu yeterli olmaktad r. Ancak, sadece öteleme değerlerinin kullan ld ğ pratik amaçl baz uygulamalar da sözkonusu olabilir. Böyle bir uygulamada, doğru sonuçlara varabilmek için eldeki parametrelerin gerçeğe olabildiğince yak n olmas gerekir. Halbuki bu iki modelden bulunan öteleme değerlerinden, sadece birinin gerçeği yans tmas mümkündür. 87

2 Diğer tüm çal şmalarda olduğu gibi, dönüşüm hesab nda da amaç, ilgili tüm disiplinlerdeki uygulamac lar n kuşku duymadan kullanabileceği, doğru parametrelerin belirlenmesi olmal d r. O takdirde, her ne kadar bu iki model ayn dönüştürülmüş koordinatlar sağlasa da, en doğru öteleme parametrelerinin belirlendiği modelin seçilmesi, belirli bir standart oluşturulmas bak m ndan yerinde olacakt r. Bu çal şmada yukar da tan mlanan amaç doğrultusunda, Bursa-Wolf ve Molodensky-Badekas dönüşüm modellerinin farkl öteleme değerleri vermesinin nedenleri ve hangi modele ait ötelemelerin daha gerçekçi olduğu araşt r lm şt r. 2. Bursa-Wolf ve Molodensky Badekas Modelleri 7-Parametreli Benzerlik Dönüşümü için Bursa-Wolf modelinin genel bağ nt s ; [ X t x X Y = t y + (1+k)R Y (1) Z 2 t z Z 1 ] [ ] [ ] ile verilir (Bursa 1966, Wolf 1963). Burada R dönme matrisi; ( ) 1 ε Z -ε Y R= -ε z 1 ε X (2) ε Y -ε X 1 ile tan ml d r. Eşitlikte geçen parametrelerden t X, t Y, t Z eksenler boyunca ötelemeler, ε X, ε Y, ε Z eksenler etraf ndaki dönüklükler ve k ölçek faktörüdür. Ortak noktalardan yararlanarak dönüşüm parametrelerinin hesaplanabilmesi amac yla, koordinat sistemlerinden birisi hatal varsay l p (1) eşitliği Taylor serisine aç ld - ğ nda ve gerekli düzenlemeler yap ld ğ nda; V = A x - l (3) biçiminde dolayl ölçüler dengelemesinin fonksiyonel modeli elde edilir (Şimşek, 1995). 88

3 Burada dengelemenin katsay lar matrisi; Z 1 Y 1 X 1 A= Z 1 0 -X 1 Y 1 (4) Y 1 X 1 0 Z 1 şeklinde olacakt r. [ ] Molodensky-Badekas modelinde ise birinci sistem koordinatlar, ortak noktalar n ağ rl k merkezine göre ötelenirler. Buna göre genel eşitlik; [ ] [ ] [ ] X t x X 1 - X 0 Y = t y + (1+k)R Y 1 - Y 0 (5) Z 2 t z Z 1 - Z 0 ile tan mlan r. Bu durumda Molodenky-Badekas için oluşturulacak fonksiyonel modelde katsay lar matrisi; [ ] U X 1 - X 0 = V (6) W gösterimiyle; olarak elde edilir. [ ] W V U A= W 0 -U V (7) V U 0 W (4) ve (7) ile belirlenen katsay lar matrislerlerine göre, N=A T A ile tan mlanan dengelemenin normal denklemler matrisi Bursa-Wolf modeli için (8), Molodensky-Badekas için (9) daki gibi olur. 89

4 [ ] n [Z] [Y] [X] 0 n 0 [Z] 0 -]X] [Y] 0 0 n -[Y] [X] 0 [Z] (8) 0 [Z] -[Y] [Z 2 +Y 2 ] -[YX] -[ZX] 0 -[Z] 0 [X] -[XY] [Z 2 +X 2 ] -[ZY] 0 [Y] -[X] 0 -[XZ] -[YZ] [Y 2 +X 2 ] 0 [X] [Y] [Z] [X 2 +Y 2 +Z 2 ] [ ] n [Z]+nZ 0 [Y]-nY 0 [X]-nX 0 0 n 0 [Z]-nZ 0 0 -[X]+nX 0 [Y]-nY n -[Y]+nY 0 [x]-nx 0 0 [Z]-nZ 0 (9) 0 [Z]-nZ 0 -[Y]+nY 0 [(Z-Z 0 ) 2 +(Y-Y 0 ) 2 ] -[(Y-Y 0 )(X-X 0 )] -[(Z-Z 0 )(X-X 0 )] 0 -[Z]+nZ 0 0 [X]-nX 0 -[(X-X 0 )(Y-Y 0 )] [(Z-Z 0 ) 2 +(X-X 0 ) 2 ] -[(Z-Z 0 )(Y-Y 0 )] 0 [Y]-nY 0 -[X]+nX 0 0 -[(X-X 0 )(Z-Z 0 )] -[(Y-Y 0 (Z-Z 0 )] [(Y-Y 0 ) 2 +(X-X 0 ) 2 ] 0 [X]-nX 0 [Y]-nY 0 [Z]-nZ [(X-X 0 ) 2 +(Y-Y 0 ) 2 +(Z-Z 0 ) 2 ] (9) normal denklemler matrisinde geçen [X], [Y], [Z], n ortak nokta say s olmak üzere, s ras yla nx0, ny0 ve nz0 a eşit olacağ ndan, matris yeniden düzenlenerek Molodensky-Badekas için; [ ] n n n n [(Z-Z 0 ) 2 +(Y-Y 0 ) 2 ] -[(Y-Y 0 )(X-X 0 )] -[(Z-Z 0 )(X-X 0 )] 0 (10) [(X-X 0 )(Y-Y 0 )] [(Z-Z 0 ) 2 +(X-X 0 ) 2 ] -[(Z-Z 0 )(Y-Y 0 )] [(X-X 0 )(-Z 0 )] -[(Y-Y 0 )(Z-Z 0 )] [(Y-Y 0 ) 2 +(X-X 0 ) 2 ] [(X-X 0 ) 2 +(Y-Y 0 ) 2 +(Z-Z 0 ) 2 elde edilir. Bursa-Wolf modeli için ç kar lan normal denklemler matrisi incelendiğinde, ötelemelere ait sat rlarda dönüklük ve ölçeğe karş l k gelen elemanlar n son derece büyük değerler alacağ aç kt r. Bu elemanlar, normal denklemler matrisinin tersi al narak Q xx 90

5 bilinmeyenlerin kofaktörler matrisinin hesaplanmas s ras nda yüksek korelasyona neden olurlar ve bu nedenle de matris dolu bir yap ya sahip olur. Buna karş n, Molodensky-Badekas da ayn elemanlar n s f r olduğu (10) dan görülmektedir. Dolay s yla Q xx hesab nda ötelemelerin diğer parametrelerle korelasyonu ihmal edilebilir düzeyde kalacakt r. Sözkonusu korelasyonlar ; ri = q XiYi q Xi q Yi bağ nt s ndan hesaplamak mümkündür. 3. Uygulama Uygulama için, İstanbul Teknik Üniversitesi nin İzmir ve Zonguldak ta, Harita Genel Komutanl ğ n n Ankara da oluşturduğu ağlar kullan lm şt r. Ülke nirengi ağ - na ait elipsoidal yükseklikler bilinmediğinden, dönüşüm esnas nda noktalara ait nivelman yükseklikleri ülke ağ n n elipsoidal yüksekliklerine eşit varsay lm şt r. Bu yolla her bir ağdan, Bursa-Wolf ve Molodensky-Badekas modelleriyle bulunan öteleme parametrelerinin birbirinden ne kadar farkl olduğu Tablo1 ve 2 de aç kça görülmektedir. Tablo 1: H=hED Varsay m yla Molodensky-Badekas Modeli nden Hesaplanan Parametreler Parametre İzmir Zonguldak Ankara t X (m) ± ± ±0.000 t Y (m) ± ± ±0.000 t Z (m) ± ± ±0.000 ε X ( ) ± ± ±0.001 ε Y ( ) 3.126± ± ±0.001 ε Z ( ) 0.620± ± ±0.001 k (ppm) ± ± ±0.003 m 0 (m) ± ± ±

6 Tablo 2: H=h ED Varsay m yla Bursa-Wolf Modeli nden Hesaplanan Parametreler Parametre İzmir Zonguldak Ankara t X (m) ± ± ±0.036 t Y (m) ± ± ±0.039 t Z (m) ± ± ±0.024 ε X ( ) ± ± ±0.001 ε Y ( ) 3.126± ± ±0.001 ε Z ( ) 0.620± ± ±0.001 k (ppm) ± ± ±0.003 m 0 (m) Bu farkl l klar n nedenini ortaya koyabilmek için, öncelikle (8) ve (10) eşitlikleriyle her iki model için oluşturulan dengelemenin normal denklemler matrislerinin tersleri al narak bilinmeyenlerin kofaktörler matrisleri, sonra da bunlardan yararlanarak (11) eşitliğiyle dönüşüm parametrelerinin korelasyon matrisleri hesaplanm şt r. Buna göre İzmir ağ nda; [ ] K Mol-Bad = [ ] K Bur-Wolf =

7 Zonguldak ağ nda; [ ] K Mol-Bad = [ ] K Bur-Wolf = Ankara ağ nda; [ K Mol-Bad = ] [ ] K Bur-Wolf =

8 değerleri bulunmuştur. Elde edilen korelasyon matrisleri incelendiğinde, Bursa-Wolf modelinde ötelemelerin özellikle dönüklüklerle olan korelasyonlar n n %90 lara ulaşt - ğ görülmektedir. Bu, dönüklükler büyüdükçe ötelemelerin gerçek değerden giderek uzaklaşacağ anlam n taş maktad r. Oysa Molodensky-Badekas modelinde ayn korelasyonlar s f ra gitmektedir. Dolay s yla dönüklükler diğer parametrelerden bağ ms z olarak elde edilmekte ve gerçek değere yak nl klar, sadece ortak noktalar n doğruluklar na bağl olmaktad r. Bu bağlamda, Bursa-Wolf modeliyle bulunan ötelemeler, iki sistem aras ndaki gerçek geometriyi yans tmaktan uzakt r. Molodensky-Badekas da ise; ölçek ve dönüklüklerin etkileri ötelemelere yans mad ğ ndan gerçeğe daha yak n öteleme değerleri hesaplamak mümkündür. Molodensky-Badekas modeliyle hesaplanan öteleme parametrelerinin daha tutarl olmas da bunun bir ispat d r (Tablo 1 ve 2). 4. Sonuç Gerçekleştirilen analizler, Molodensky-Badekas modeliyle bulunacak öteleme parametrelerinin daha gerçekçi olduğunu ortaya koymaktad r. Herhangi bir jeodezik çal şma için belirlenecek dönüşüm parametrelerinin, farkl uygulamac lar taraf ndan çok çeşitli amaçlarla kullan labileceği göz önüne al narak, uygulamada bir standart oluşmas bak m ndan, yukar daki değerlendirmeler ş ğ nda Bursa-Wolf yerine Molodensky-Badekas dönüşüm modelinin kullan lmas önerilir. KAYNAKLAR Australian Surveying and Land Information Group, 2000, gov.au/geodesy/datums/smil.htm Bursa, M., Fundamentals Of The Theory Of Geometric Satellite Geodesy, Travaux de l institut Geophsique de l academie Tehecoslovaque des Sciences Dana, P.H., 1995, coordsys. html Defence Mapping Agency, Techninal Report, Washington. Gürkan, O., Differential Relations Between Earth Fixed Coordinate Systems, IAG Symposium On Geodetic Reference Systems, August, Hamburg. Harvey, B.R., 1986, Transformation of 3D Coordinates, The Australian Surveyor, 33, p Krakiwsky, E.J., Wells, D.E., 1971, Coordinate Systems In Geodesy, Lecture Notes, University Of New Brunswick. Ring, R.W., Masters, E.G., Rizos, C., Stolz, A., Collins, J., Surveying With Global Positioning System, Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn. Şimşek, M., Uydu Tekniklerinin Ağ S klaşt rmas nda Kullan labilirliği Üzerine Bir Araşt rma, Doktora Tezi, Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Vanicek, P. and Krakiwsky, E., Geodesy: The Concepts, North-Holland Publishing Company, Oxford. Wolf, H., 1963, Geometric Connection And Re-orientation Of Three Dimensional Triangulation Nets, Bulletin Geodesy, 68, p

9 BİNA ve YOL OBJELERİNİN SAYISAL ORTAMDA GENELLEŞTİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Doğan UÇAR ÖZET Bu çal şmada İstanbul Büyükşehir Belediyesince üretilmiş say sal haritalar kullan - larak gerçekleştirilen bina ve yol genelleştirmesi uygulamas irdelenmektedir. Uygulamada Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsü taraf ndan geliştirilen CHANGE yaz l m kullan lm şt r. CHANGE yaz l m sistemi ve gerekli diğer yaz l mlar k saca tan t larak, kaynak verilerin kalitesi irdelenerek, bina ve yol genelleştirmesinde uygulanan yaklaş m tart ş lm şt r. Genelleştirme öncesi ve sonras hesaplanan istatistiksel parametreler ş ğ nda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Görsel olarak da incelenen sonuçlar n kartografik aç dan kabul edilebilir olduğu rahatl kla söylenebilir. 1. GİRİŞ Genelleştirme ya da kartografik genelleştirme, türetme haritalar n (büyük ölçekli haritalardan ve başka kaynaklardan yararlan larak) elde edilmesi s ras nda ortaya ç kan bilgi karmaş kl ğ n n azalt lmas, önemsiz bilgilerin at lmas, harita objeleri aras ndaki belirgin mant ksal ilişkilerin ve estetik kalitenin korunmas işlemlerinin bileşkesi olarak tan mlanabilir. Temel harita üretiminde olduğu gibi genelleştirmede de temel amaç grafik okunakl l ğ çok iyi olan haritalar üreterek haritan n görünümünün ve aktar lmak istenen bilginin kolayca anlaş lmas n sağlamakt r (Bildirici ve Uçar, 1996). Genelleştirmede say sal tekniklerin uygulanmas yönündeki araşt rmalar bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yetmişli y llardan beri sürmektedir. Büyük ölçekli haritalar n genelleştirilmesi alan nda Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsü (IfK) taraf ndan yoğun olarak araşt rmalar yap lm ş, bu araşt rmalar sonucu olarak CHANGE yaz l m sistemine ulaş lm şt r. CHANGE sistemi 1: : ölçek aral ğ nda bina ve yol objelerinin genelleştirilmesi problemine çözüm getirmektedir. Sistemin yol genelleştirmesi modüllerinin akarsu sisteminin genelleştirilmesi problemine uygulanmas da mümkündür. Bu bildiride CHANGE yaz l m sistemi, sistem ile birlikte kullan lmas gereken ek 95

10 yaz l mlar, varolan verilerin işlenebilmesi için gereken veri dönüşümü yaz l mlar tan - t lacak, İstanbul örneği baz nda veri dönüşümünde karş laş lan sorunlar ve çözüm önerileri tart ş lacak ve uygulama örnekleri verilecektir. 2. CHANGE Yaz l m Sistemi CHANGE yaz l m sisteminin temeli, Hannover Üniversitesinde yap lm ş çok say - da doktora çal şmas na dayanmaktad r. Üniversitenin bu konuya ağ rl k vermesinin belki de en önemli gerekçesi, Aşağ Saksonya Eyalet Ölçme Dairesi nin 1: ölçekli topografik harita tak m n 1: ölçekli temel harita tak m ndan genelleştirme yoluyla üretiyor olmas d r. Klasik el emeğiyle(manuel) yap lan genelleştirme işleminin en az ndan bina ve yol objeleri baz nda otomatize edilmesinin önemli ölçüde personel ve zaman tasarrufu sağlayacağ şüphesizdir. Yukar da sözü edilen doktora çal şmalar ndan Staufenbiel (1973), bina genelleştirmesi konusunda temel algoritmalar geliştirmiştir. Bina genelleştirmesi konusunda diğer bir çal şma Meyer (1989) taraf ndan yap lm şt r. Meyer orta ölçekli haritalarda bina genelleştirmesinde "template matching" (şablon uydurma) yaklaş m n uygulam şt r. Lichtner (1976) obje s n flar n n bağ ms z genelleştirilmesi sonucu ortaya ç kan grafik uyuşumsuzluk problemi ile uğraşm şt r. Lichtner k saca öteleme olarak da nitelenen problemi ağ rl kl olarak yol ve binalar aras ndaki uyuşumsuzluklar baz nda incelemiştir. Menke (1983) yol ve akarsu sisteminin genelleştirilmesine yönelik algoritmalar ve yaz l mlar geliştirmiştir. Grünreich (1985) büyük ölçekli haritalar n üretiminin otomatize edilmesi problemini bir bütün olarak irdelemiştir. Schmidt (1990) ve Powitz (1993) yol ve bina genelleştirmesi konusunda yap lan çal şmalar bütünleştirerek alt modülden oluşan bir yaz l m ya da yaz l m sistemi oluşturmuşlard r. Bu sistem CHANGE olarak adland r lm şt r. CHANGE, CHANGE-Roads (yol genelleştirmesi) ve CHANGE_Buildings (bina genelleştirmesi) olarak adland r lan iki ana bileşenden oluşmaktad r (Şekil 1). CHAN- GE Roads beş modülden (ACHSE, LAENA, GALINO, DOPLI, RESI), CHANGE-Buildings (ANGI) ise bir modülden oluşmaktad r. Yol bileşenlerinin çeşitli fonksiyonlar vard r. Bunlardan ACHSE yol eksenlerini oluşturur, LAENA yol eksenlerini ağ topolojisi için haz rlar ve topoloji oluşturur. GALINO çeşitli algoritmalara göre çizgi basitleştirir, DOPLI yol eksenlerinin geometrisinden yararlanarak çift çizgili işaretleri oluşturur, RESI oluşturulan çizgisel işaretlerin birbirlerine göre uyuşumsuzluklar n giderir. DOPLI ve RESI birlikte çal şan ve yol eksenlerinden çift çizgili işaretleri türeten bileşenlerdir. Bina genelleştirmesi modülü ANGI iki temel fonksiyona sahiptir. "Kontur genelleştirmesi" olarak da nitelendirilen işlem, bina s n r çizgilerinin basitleştirilmesidir. İkinci fonksiyon ise birleştirme işlemidir. 96

11 Şekil 1: CHANGE in yaz l m bileşenleri CHANGE işletim sistemleri aras nda taş nabilir bir yap da programlanm ş olduğundan değişik işletim sistemlerinde çal şabilmektedir. Bu özellikten dolay işletim sistemlerinin grafik ortam n kullanmaz, arka planda (batch mode) çal ş r. Kulllan c lar n kaynak ve türetme (genelleştirilmiş) verileri editleyebilmeleri için grafik özellikleri olan bir yaz l ma ihtiyaç vard r. CHANGE paketi ile gelen bir yaz l m ön izleme yap labilmesini sağlasa da editleme olanağ vermemektedir. Bu nedenle hem ön izleme hem de editleme yapabilmek için bir CAD ya da CBS yaz l m na gerek vard r. Bu amaçla taraf - m zdan hem CAD hem de CBS özellikleri olan AutoCAD MAP yaz l m kullan lm şt r. CHANGE belli bir yap da haz rlanm ş olan verileri işler. Bina objeleri kapal poligon (polyline) biçiminde tan ml olmal d r. Ayr ca yol objelerinin sağ ve sol s n r çizgileri ayn yönde say sallaşt r lmal d r. Sağ ve sol s n r çizgileri daima tek bir yol objesini tan mlamal d r. CHANGE Hannover Üniversitesi Kartografya Entitüsü taraf ndan geliştirilmiş olan IfK veri taban format ndaki dosyalar kullan r. IfK veri taban yap s aç k olduğundan değişik formatlardaki say sal verileri dönüştürmek için program geliştirmek mümkündür. CHANGE paketinde veri dönüşümü için bir program verilmektedir. Bu program n amaca hizmet etmemesi durumunda program geliştirme yolu seçilmelidir, bu çal şmada da kaynak verilerin yap s na uygun olarak dönüşüm program geliştirilmiştir. Kaynak verilerin kalitesi ve veri dönüşümü konusu ileride daha ayr nt l olarak tart ş lacakt r. CHANGE sistemi kullan c taraf ndan bir konfigürasyon dosyas nda tan mlanan ge- 97

12 nelleştirme parametrelerine göre çal ş r. Genelleştirme parametrelerinin sonuçlar üzerine etkisi çok güçlüdür. Başka bir deyişle CHANGE sistemi kullan c lar n tan mlad ğ parametrelere duyarl d r. Ancak belli ölçek aral klar için belli parametre gruplar oluşturarak seri üretimde kullanmak mümkündür. IfK taraf ndan da belli testler sonucu elde edilmiş parametre gruplar tavsiye edilmektedir. CHANGE yaz l m sistemi, IfK taraf ndan İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dal 'na akademik amaçl kullan lma koşulu ile hibe edilmiştir. 3. UYGULAMA Bu başl k alt nda Bildirici (2000) taraf ndan uygulanm ş olan genelleştirme yaklaş - m ve uygulamalar tart ş lacakt r. Uygulamada, grafik ortam olarak AutoCAD MAP kullan lm ş, veri dönüşümü, bina verilerinin genelleştirme öncesi ve sonras grafik olarak iyileştirilmesi, yol verilerinin CHANGE de işlenilebilecek biçimde dönüştürülmesi, verilerin genelleştirme öncesi ve sonras istatistiksel irdelemesi amaçlar na yönelik programlar geliştirilmiştir. 3.1 Kullan lan Yaz l m ve Donan m Uygulamada CHANGE yaz l m sistemi yan nda grafik çal şma ortam olarak Auto- CAD MAP 2.0 yaz l m seçilmiştir. Uygulanan genelleştirme yaklaş m çerçevesinde veri dönüşümü, verilerin genelleştirme öncesi grafik anlamda iyileştirilmesi gibi amaçlara yönelik programlar Bildirici (2000) taraf ndan geliştirilmiştir. Bu kapsamdaki programlar Tablo 1 de k saca özetlenmiş olup, ayr nt lar na aşağ da değinilecektir. Sonuç olarak uygulanan yaklaş m n üç ana yaz l m bileşeni, CHANGE yaz l m sistemi AutoCAD MAP 2.0 Destek programlar olarak kabul edilebilir. Uygulanan genelleştirme yaklaş m n standart bir PC donan m gerektirmektedir. Grafik ara yüzü olmayan CHANGE ve destek programlar, çok basit PC sistemlerinde bile çal şabilmektedir. Bu nedenle gerekli donan m AutoCAD MAP yaz l m na göre şekillenmektedir. Uygulamalar Pentium Pro 200 işlemcili 196 MB RAM bellekli bir bilgisayarda yap lm ş olmas na rağmen Pentium 100 ve üstü işlemcili, en az 64 MB belleğe sahip bir donan m ile benzer uygulamalar yapmak mümkündür. 98

13 Yaz l m Fonksiyon DCBIfK dosya formatlar ile DXF format aras nda dönüşüm DBCNV DIGPLOT ve IfK veri taban formatlar aras nda dönüşüm BUHOM Bina verilerinin genelleştirme öncesi grafik iyileştirmesi ve temizlenmesi BUSEL Bina verilerinin genelleştirme bölgelerine ayr lmas SSBACHSE yaz l m ile eksen oluşturmak için verilerin haz rlanmas /dönüştürülmesi FDP-INSPEKTOR Alansal verilerin istatistiksel olarak irdelenmesi, alan ve kenar histogram değerlerinin hesaplanmas DIREKTOR Bina genelleştirmesinin otomatize edilmesi GQE Bina verilerinin genelleştirme sonras topolojik tutarl l ğ n n kontrol edilmesi ve düzeltilmesi Tablo 1: Bildirici (2000) taraf ndan geliştirilen destek programlar 3.2 Kaynak Veriler Kaynak veriler olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) taraf ndan üretilmiş say sal haritalardan bir adet 1:5000 ölçekli (İSTANBUL F22-d-16b) paftan n içine giren 16 adet 1:1000 ölçekli pafta seçilmiştir. Çal şma alan Sar yer ve Beşiktaş ilçelerinde yer almakta, Etiler, Bebek, Armutlu Mahallesi semtlerini kapsamaktad r. Bölge bina genelleştirmesi aç s ndan kentte rastlanabilecek her tür(düzenli ve düzensiz) yap laşma tarz n kapsamaktad r. Uygulamada 1:1000 ölçekli verilerden yararlanarak 1:5000 ve 1:25000 ölçekli genelleştirilmiş veriler elde edilmiştir. Veriler İBB taraf ndan MICROSTATION yaz l m n n özgün dosya format nda (DGN) haz rlanm şt r. Veriler üzerinde yap lan ilk incelemelerde aşağ daki saptamalar yap lm şt r: Veriler esas olarak çizicilerden ç k ş almak üzere haz rlanm şt r. Veriler tipik olarak CAD ortam nda haz rlanm ş "spagetti" olarak nitelendirilen yap dad r. Veriler tabaka, renk, çizgi tipi ve çizgi kal nl ğ özellikleri kullan larak s n fland - r lm şt r. Böylece spagetti yap güçlendirilmiştir. Çal şmaya konu olan objelerden binalar, k smen kapal poligonlar olarak (closed polyline) k smen de "shape" olarak adland r lan alansal CAD objeleri ile tan mlanm şt r. Paftaya tam girmeyen binalar ise kapal olmayan çizgilerle tan mlanm şt r. 99

14 Sundurma, teras gibi objeler binalarla ayn tabakaya aktar lm şt r. Teraslarda farkl renk kullan lm ş olmas na rağmen, sundurmalarda sundurma ve sundurma için kullan lan çapraz biçimindeki işaret binalarla ayn tabaka, renk, çizgi tipi ve çizgi kal nl ğ nda çizilmiştir. Sundurmalar n binalardan ayr lmas problemli görünmektedir. Yine de binalar uygun veri dönüşümü yap larak CHANGE sisteminde işlenebilecek durumdad rlar. Yollar bir yol ağ oluşturabilecek yap da değildir. Sadece sağ ve sol s n r çizgileri ve kald r mlar çizilmiştir. Bu çizgilerde çoğu kez kopukluklar söz konusudur. Sağ ve sol s n r çizgilerinin farkl tabakalarda olmas gibi hatalar da belirlenmiştir. Yol verileri ancak manuel olarak iyileştirildikten sonra CHANGE sisteminde işlenebilir. Harita işaretlerinin oluşturulmas nda işaretlerin blok olarak adland r lan CAD objeleri olarak tan mlanmas ve işaretlerin yaz fontlar nda harflere atanmas şeklinde iki değişik yöntem kullan lm şt r. 3.3 Bina ve Yol Objelerinin Ayr lmas ve Veri Dönüşümü Kaynak veriler DGN format nda olduklar ndan direkt olarak CHANGE ile işlenebilecek durumda değillerdir. Bunun yan nda İBB den al nan dosyalar bina ve yol objeleri yan nda çok say da obje içermektedir. Uygulamada iki aşamal bir veri dönüşüm işlemi uygulanm şt r: DGN format ndaki dosyalar n grafik ortam olarak kullan lan AutoCAD MAP ortam na aktar lmas. AutoCAD MAP ortam nda bina ve yol objelerinin ayr lmas. DXF format ile verilerin CHANGE aktar lmas DGN format ndaki verilerin AutoCAD DWG ya da DXF format na dönüştürülmesi ya MICROSTATION yaz l m kullanarak ya da AutoCAD MAP yaz l m kullanarak gerçekleştirilebilir. Yap lan denemelerde en iyi sonuç DGN dosyalar n n AutoCAD MAP ortam na al nmas (import edilmesi) ile elde edilmiştir. DGN format ndan DWG ya da DXF format na dönüşümde belli başl problemler aşağ daki gibi özetlenebilir: Yaz fontlar na atanan harita işaretleri dönüşümden sonra deforme olmaktad r. Çizgi tipleri AutoCAD ortam nda tekrar elde edilememektedir. AutoCAD ya da MICROSTATION ortam nda görünmeyen ancak DXF yoluyla CHANGE ortam na aktar mda sorun oluşturan CAD objeleri ortaya ç kabilmektedir. Yaz fontlar na atanan harita işaretleri ve çizgi tipleri, verilerin yer ald ğ dosya içerisinde tan mlanmay p, özel dizinlerde yer alan belli tan mlay c dosyalar yoluyla tan mlanmaktad r. Veriler başka bir bilgisayara aktar ld ğ nda bu dosyalarda taş nmak 100

15 durumundad r. Ancak bu tan mlay c dosyalar n AutoCAD ortam nda eşdeğerleri İBB taraf ndan sağlanmamaktad r. Uygulaman n konusu bina ve yol objeleri olduğundan bu konuda özel bir çal şma yap lmam şt r. Ancak bu dosyalar n AutoCAD eşdeğerlerinin üretilmesi mümkündür. IfK taraf ndan CHANGE sistemi ile birlikte verilen dönüşüm program, DXF verilerini CHANGE sisteminin kulland ğ IfK veri taban format na dönüştürebilmektedir. Bu program n İstanbul verilerinde iyi sonuç vermemesi üzerine Bildirici (2000) taraf ndan verilerin tabaka, renk ve çizgi tipi özelliklerini genelleştirme sonras da korumas - n sağlayacak şekilde bir dönüşüm program (DCB) geliştirilmiştir. Bu yolla IfK veri taban na tabaka yap s ndan kazan lan sözel verilerinde aktar lmas ve genelleştirmede kullan lmas olanağ da sağlanm şt r. 3.4 Bina Genelleştirmesi İBB taraf ndan sağlanan DGN dosyalar AutoCAD MAP ortam na aktar ld ktan sonra, bina objeleri tabaka ve renk özelliklerinden (ya da özniteliklerinden) yararlan larak AutoCAD MAP yaz l m n n sorgulama araçlar ile diğer objelerden ayr lm şt r. Bu şekilde sadece bina objelerini kapsayan dosyalar oluşturulup, IfK veri taban format na dönüştürülmüştür. Bu aşamada veriler teknik olarak genelleştirmeye haz r hale gelmiştir. Ancak daha iyi genelleştirme sonuçlar almak amac yla genelleştirme aşağ daki aşamalarla gerçekleştirilmiştir: Genelleştirme öncesi bina objelerinin topolojik tutarl l ğ n n kontrol edilmesi ve düzeltilmesi, grafik olarak iyileştirilmesi. Bu amaçla BUHOM program geliştirilmiş ve uygulanm şt r (Tablo 1). Verilerin mant ksal bölgelere ayr lmas : Bu yaklaş m ile daha tutarl sonuçlar al nmakta olup, bölgeler yol ağ n n s n rlad ğ adalar olarak seçilmiştir. Bu amaçla BUSEL program geliştirilmiş ve uygulanm şt r (Tablo 1). Değişik genelleştirme parametreleri kullan larak dört değişik model üzerinde genelleştirme uygulanm şt r. Bölge baz nda genelleştirme uygulanarak, veriler tekrar pafta baz nda birleştirilmiştir. Küçük genelleştirme hatalar n n en aza indirilmesi amac yla, genelleştirme her bölge baz nda iki kez uygulanm şt r. Bölge baz nda elde edilen genelleştirilmiş objeler tekrar pafta baz nda bir araya getirilerek, sonuçlar görsel olarak kontrol edilmiş, gerekiyorsa küçük çapta düzeltmeler uygulanm şt r. Kaynak veriler ve genelleştirilmiş veriler global olarak analiz edilerek, genelleştirmenin kalitesi hakk nda fikir verecek istatistiksel parametreler hesaplanm şt r (Tablo 2). 101

16 Bu kapsamda elde edilen en önemli bulgu, toplam bina alan n n pafta alan na oran n n çok az değişmiş olmas d r. Siyah-beyaz oran olarak da bilinen bu parametrenin sabit kalmas, genelleştirmenin kartografik aç dan tutarl olduğunun göstergesi olarak yorumlanmaktad r (Bildirici, 2000). Tablo 2: Bina genelleştirmesinde seçilmiş dört parametrenin değişimi Obje Kenar Toplam alan Çevre say s nda say s nda değişim uzunluğunda azalma (%) azalma (%) oran azalma (%) Model 1 44,56 36,66 0,62 17,56 Model 2 46,84 41,40 0,89 18,68 Model 3 44,95 36,87 0,62 17,80 Model 4 59,92 55,65 1,87 25,98 Model 1, model 2 ve model 3 de kavramsal genelleştirme uygulanm şt r. Bina genelleştirmesinde kavramsal genelleştirme uygulan rsa, öznitelikleri ayn olmayan binalara birleştirme işlemi uygulanmaz. Ancak birbirine geometrik olarak çok yak n bina objelerinde birleştirmeden sonra uygulanan kontur genelleştirmesi işleminin sonucu olarak topolojik tutars zl klar (objelerin birbiri üzerine binmesi) oluşabilir. Bu sorunu gidermek üzere GQE program geliştirilmiş ve uygulanm şt r (Tablo 1). Son olarak uygulanan bu işlem sonucu elde edilen genelleştirilmiş veriler, gerek kartografik uygulamalar için gerekse CBS uygulamalar nda altl k veri olarak kullan labilir durumdad r. Bina genelleştirmesi sonuçlar ndan örnek bir kesit Şekil 2 de görülmektedir. 3.5 Yol Genelleştirmesi Kaynak verilerin yap s n n yol genelleştirmesi aç s ndan sorunlu olduğuna 3.2 de değinilmişti. Genelleştirme ve CBS uygulamalar için yol eksenleri gereklidir. Kaynak verilerde yol eksenleri mevcut olmad ğ gibi, yol kenar çizgilerinden otomatik olarak eksen elde etmek de CHANGE yaz l m ile, kaynak verilerin yap s n n uygun olmamas nedeniyle, mümkün olmamaktad r. Veriler üzerinde yap lan inceleme sonucu eksenlerin elde edilmesi için aşağ daki ad mlar uygulanm şt r: Yol s n r çizgileri (sağ/sol) manuel olarak incelenerek, kopukluklar, farkl tabakalarda olma gibi hatalar interaktif düzeltilmiştir. Yol s n r çizgilerine AutoCAD MAP ortam nda çizgi basitleştirmesi uygulanm şt r. Yol s n r çizgilerinin CHANGE yaz l m n n eksen oluşturma modülü ACHSE ile işlenebilecek şekilde dönüştürülmesi için program geliştirilmiş (SSB, Tablo 1) ve uygulanm şt r (Program yap s ve çal şma şekli Bildirici (2000) e başvurulmal d r). 102

17 Şekil 2: Bina genelleştirmesi için örnek kesit (Bildirici, 2000) ACHSE ile eksenler oluşturulmuş, elde edilen eksenler AutoCAD MAP ortam nda görsel olarak incelenerek, eksenlere çizgi basitleştirmesi uygulanm ş ve ağ topolojisi kurulmuştur. Bu aşamada pafta çerçevesinden de yararlanarak ç kmaz sokak olmayan eksenler ile bir poligon topolojisi oluşturulmuştur. Bu şekilde oluşturulan kapal bölgeler bina genelleştirmesinde genelleştirme bölgeleri olarak kullan lm şt r. 103

18 Topolojik olarak tutarl eksenlerden yararlanarak, DOPLI ve RESI modülleri kullan larak yollar n işaretleştirilmeleri tamamlanm şt r. Kaynak verilerden, eksenlerin elde edilişi ve işaretleştirilmiş yol objelerinin oluşturulmas Şekil 3 ve Şekil 4 de görsel olarak aç klanmaktad r. Kaynak verilerde yol eksenleri mevcut olmad ğ ndan yol genelleştirmesinden elde edilen sonuçlar n bina genelleştirmesine benzer şekilde istatistiksel parametreler hesaplanarak irdelenmesi mümkün olmam şt r. Ancak görsel olarak yap lan incelemede sonuçlar n kartografik aç dan kesinlikle kabul edilebilir nitelikte olduğu belirlenmiştir. 4. SONUÇ Bu çal şmada yerel yönetimler taraf ndan oluşturulan büyük ölçekli, temel harita niteliğindeki say sal harita verilerinin çok amaçl kullan m na bir örnek oluşturan bina ve yol genelleştirmesi uygulamas tart ş lm şt r. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraf ndan oluşturulan verilerde belirlenen sorunlara, ülke baz nda başka kurumlar taraf ndan benzer şekilde üretilmiş verilerde de rastlanmaktad r. Bu bağlamda alt çizilecek önemli iki nokta, verilerin çok fazla üretim yap lan yaz l ma bağl olmas ve verilerin çok amaçl kullan m n n üretim aşamas nda fazla dikkate al nmam ş olmas d r. CHANGE ile elde edilen sonuçlar hem görsel olarak hem de istatistiksel aç dan incelenmiş, kartografik aç dan kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar topolojik olarak da tutarl olduğundan CBS uygulamalar nda altl k veri olarak kullan - labilir. 5. TEŞEKKÜR Şekil 3: Kaynak veriler ve yol eksenleri Bu çal şmada kullan lan veriler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanl ğ ve müh. Hasan KARA- CAOĞLU na, Almanya da yürütülen çal şmalar için burs sağlayan Alman Akademik Değişim Servisi ne, Almanya da yürütülen çal şmalar yöneten Prof. Dr. Dietmar GRÜNREICH a, AutoCAD MAP yaz l m n sağlayan Almanya Autodesk ve Roland ZELLES e, çal şman n her aşamas nda eleştiri ve önerileriyle katk da bulunan Doç.Dr. Necla ULUĞTEKİN e teşekkür ediyoruz. 104

19 6. KAYNAKLAR Bildirici, İ.Ö., 1: : Ölçek Aral ğ nda Bina ve Yol Objelerinin Say sal Ortamda Kartografik Genelleştirmesi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Bildirici, İ.Ö., Uçar, D., Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Genelleştirme, 6. Harita Kurultay, HKMO, Ankara, 3-7 Mart, s.75-85, Şekil 4: İşaretleştirilmiş ve genelleştirilmiş yol objeleri Grünreich, D., Zu den Datenquellen und zur rechnergestützten Herstellung des Grundrisses großmaßstäbiger topographischen Karten, Doktora Tezi, WissArbUH*, Nr. 132, Hannover, Lichtner, W., Ein Einsatz zur Durchführung der Verdrängung bei der EDVunterstützten Generalisierung in topographischen Karten, Doktora Tezi, WissArbUH, Nr. 66, Hannover, Menke, K., Zur rechnergestützten Generalisierung der Verkehrswege- und Gewässernetzes, insbesondere für den Maßstab 1: , Doktora Tezi, WissArbUH, Nr. 119, Hannover, Meyer U., Generalisierung der Siedlungsdarstellung in digitalen Situationsmodellen, Doktora Tezi, WissArbUH, Nr.159, Hannover, Powitz, B., Zur Automatisierung der Kartographischen Generalisierung topographischer Daten in Geo- Informationssystemen, Doktora Tezi, WissArbUH, Nr.185, Hannover, Staufenbiel, W., Zur Automation der Generalisierung topographischer Karten mit besonderer Berücksichtigung großmaßstäbiger Gebäudedarstellungen, Doktora Tezi, WissArbUH, Nr. 51, Hannover, *Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen der Universität Hannover 105

20 ULUSAL İSTATİSTİKSEL ELEKTRONİK ATLASA BİR YAKLAŞIM Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Atlas üretimi bir ülkenin gelişmişliği için al nan ölçütlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Kartografya alan nda ulusal/uluslararas literatür ve ilgili ürünler takip edildiğinde ülkemizin bu konuda oldukça geride kald ğ gözlenmekte ve bilinmektedir. Ülkemizin kartografik ürünlerdeki söz konusu verimsizliğini aşmak amac ile ortaya bir ürün ç karman n yararl olacağ görüşünden yola ç kan çal şma ekibimiz yapt ğ bir pilot proje ile Ulusal İstatistiksel bir Elektronik Atlas uygulamas n gerçekleştirmiştir. Böylesi bir çal şma, tematik haritalar, istatistiksel haritalar, elektronik atlaslar, animasyon haritalar konusundaki bilgi birikiminin yenilenmesini ve deneyim kazan lmas n sağlamas n n yan s ra özellikle uzmanlar/araşt rmac lar taraf ndan düşünülmüş ve üretilmiş bir örnek alternatif ürün oluşmas n da sağlam şt r. Proje kapsam nda yap lm ş bu çal şmada, Devlet İstatistik Enstitüsü taraf ndan her y l yay nlanan Türkiye İstatistik Y ll ğ ve diğer kaynaklardan elde edilen coğrafi verilerle, haritalara konu olan mekansal veriler bilgisayar ortam na aktar lm ş, güncel(!) bir Türkiye iller haritas say sallaşt r larak temel geometrik altl k olarak kullan lmak üzere depolanm şt r. Mekansal karakterli verilerin bir dizi tematik harita ile elektronik ortamda sunumu gerçekleştirilmiştir. Haz rlanan sonuç ürün CD ortam ndad r. Bildiride çal şman n aşamalar n n yan s ra karş laş lan güçlükler ve çözüm önerileri tart ş lacakt r. 1. GİRİŞ Türkiye'de, farkl tasar m ve kalitede bir dizi atlas mevcuttur. Ne yaz k ki tan mlanm ş bir kullan c grubu (yetişkinler, çocuklar vb.) için deneyimli bir ekip (bir çok disiplini içerecek şekilde) taraf ndan haz rlanm ş, üzerine tart ş lm ş bir çal şma yoktur. Özellikle okul atlaslar yanl ş anlamalara yol açan temel hatalar içermektedir [Uluğtekin 1989]. Türkiye de Ulusal bir İstatistiksel Atlas da yoktur. Baz atlaslar istatistiksel veriye dayanan çeşitli haritalar da içermektedir. Türkiye İstatistik Y ll ğ (son bask tarihi 1997) ülkenin sosyo-ekonomik, çevresel 106

ULUSAL İSTATİSTİKSEL ELEKTRONİK ATLASA BİR YAKLAŞIM

ULUSAL İSTATİSTİKSEL ELEKTRONİK ATLASA BİR YAKLAŞIM ULUSAL İSTATİSTİKSEL ELEKTRONİK ATLASA BİR YAKLAŞIM Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Atlas üretimi bir ülkenin gelişmişliği için alınan ölçütlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Kartografya

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Doğan UÇAR ÖZET Bu çalışmada Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve kategorisinde ilk ticari

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre ENVI EX CBS kullanıcıları için görüntü işleme yazılımı Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi Artık ArcGIS ile entegre Uydu veya hava sensörlerine ait görüntülerin artalan verisi

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

SAYISAL KARTOGRAFİK MODELLERDE YOL OBJELERİ

SAYISAL KARTOGRAFİK MODELLERDE YOL OBJELERİ SAYISAL KARTOGRAFİK MODELLERDE YOL OBJELERİ (ROAD OBJECTS IN DIGITAL CARTOGRAPHIC MODELS) İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Doğan UÇAR ÖZET Bu çalışmada, önemli harita objelerinden biri olan yolların sayısal kartografyadaki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

hkm 2004/90 5. Göllerin Çok Bantl Uydu Görüntülerinden Ç kar m 6. Sonuç ve Öneriler

hkm 2004/90 5. Göllerin Çok Bantl Uydu Görüntülerinden Ç kar m 6. Sonuç ve Öneriler Çöl arazide, yeşil bitki örtüsü su kenarlar nda bulunur. Bu ilişki göllerin ya da rmaklar n etraf nda yeşil bitki örtüsünün olabileceğini gösterir ve su nesnesinin tan nmas nda ve anlaş lmas nda yard mc

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR)

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR) TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Stratejik Gürültü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 305 İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL yildirim.oral@deu.edu.tr

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı